...

Jutjat de Primera Instància número 21 de València Juzgado de

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Jutjat de Primera Instància número 21 de València Juzgado de
Num. 6478 / 11.03.2011
Jutjat de Primera Instància número 21 de València
10972
Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari
número 590/2010. [2011/2359]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario
número 590/2010. [2011/2359]
Miriam Muñoz Peiró, secretària judicial del Jutjat de Primera Instància número 21 de València, mitjançant aquest edicte faig saber:
Que en aquest Jutjat se segueix el procediment ordinari amb el
número 000590/2010, a instàncies de Caixa d’Estalvis de València,
Castelló i Alacant (Bancaixa), representats pel procurador Onofre
Marmaneu Laguía, i assistit pel lletrat Rafael Guía Llobet, contra Julio
Ocbina Veras i Merly Ocbina Veras, sobre la reclamació d’una quantitat,
en què la magistrada jutgessa Matilde Sabater Alamar ha disposat en
el dia de hui notificar la sentència dictada en aquestes actuacions als
demandats que estan en parador ignorat, Julio Ocbina Veras i Merly
Ocbina Veras, que té la dispositiva literalment com es diu:
«Dispositiva
Estime íntegramente la demanda interposada per l’entitat Caixa
d’Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa), contra Merly
Ocbina Veras i Julio Ocbina Veras, i condemne ambdós a pagar de
forma solidària 12.258,50 euros i interessos convencionals que es computaran de la forma que estableix el fonament de dret segon d’aquesta
resolució.
La part demandada pagarà les costes.
Incloeu aquesta resolució en el llibre de sentències i deixeu-ne una
testimoniança en les actuacions. Notifiqueu-la a les parts i feu-los saber
que no és ferma i que s’hi pot interposar un recurs d’apel·lació que
haurà de resoldre l’Audiència Provincial de València. Caldrà preparar
el recurs davant d’aquest Jutjat, dins del termini de cinc dies, d’acord
amb els tràmits que estableixen els articles 457 i següents de la vigent
Llei d’Enjudiciament Civil. Així mateix, per admetre l’apel·lació serà
necessària la consignació d’un dipòsit de 50 euros en el compte del
Jutjat número 4553 (disposició addicional 15a LO 1/2009).
Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme. Matilde
Sabater Alamar.
I perquè valga de notificació de la sentència als demandats, en parador ignorat, expedisc aquest edicte.
Miriam Muñoz Peiró, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número 21 de los de Valencia, por el presente, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento ordinario con el número 000590/2010, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y
Alicante, (Bancaja) representados por el procurador Onofre Marmaneu
Laguía, y asistido por el letrado Rafael Guía Llobet, contra Julio Ocbina
Veras y Merly Ocbina Veras, sobre reclamación de cantidad, en el que
por la magistrada jueza Matilde Sabater Alamar se ha acordado en el
día de la fecha notificar la sentencia dictada en los presentes autos a
los demandados que se encuentran en ignorado paradero, Julio Ocbina
Veras y Merly Ocbina Veras, cuyo fallo literalmente dicen como sigue:
«Fallo
Que estimando íntegramente demanda interpuesta por la entidad
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) contra
Merly Ocbina Veras y Julio Ocbina Veras, debo condenar y condeno al
mismo a ambos solidariamente al pago de 12.258,50 euros e intereses
convencionales que se computarán en la forma establecida en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución:
Las costas serán satisfechas por la parte demandada.
Inclúyase la presente resolución en el libro de sentencias dejando
testimonio en las actuaciones y notifíquese a las partes poniendo en su
conocimiento que la misma no es firme y que cabe interponer recurso
de apelación a resolver por la Audiencia Provincial de Valencia, el cual
se prepara ante este Juzgado en el plazo de cinco días siguiendo los
trámites establecidos en los artículos 457 y siguientes de la vigente Ley
de Enjuiciamiento Civil. Así mismo para la admisión de la apelación
será precisa consignación de un depósito de 50 euros en la cuenta del
Juzgado número 4553 (disposición adicional 15.ª LO 1/2009).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Matilde
Sabater Alamar.
Y para que sirva de edicto de notificación de la sentencia a los
demandados, en ignorado paradero, extiendo el presente.
València, 17 de febrer de 2011.– La secretària judicial: Miriam
Muñoz Peiró.
Valencia, 17 de febrero de 2011.– La secretaria judicial: Miriam
Muñoz Peiró.
Fly UP