...

Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
40.0.10
Sida: 1 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
· Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 09.01.2013
· 1.1 Produktbeteckning
· Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
· Artikelnummer: hvm108
· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
från
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ämnets användning / tillredningen
Lack
Färg
· 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
· Tillverkare / Leverantör:
Heinrich van Megen KG
Industriering Ost 80
Tel.: ++49(0)2152/2063- 0
Fax: ++49(0)2152/2063-63
D-47906 Kempen
· E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet [email protected]
· Område där upplysningar kan inhämtas: Labor
· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: ++49 -(0)30 - 45 05 35 55
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
GHS02 flamma
Flam. Liq. 2
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
GHS07
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG
Xn; Hälsoskadlig
R20/21:
Farligt vid inandning och hudkontakt.
Xi; Irriterande
R36:
Irriterar ögonen.
F; Mycket brandfarligt
R11:
R52/53-66:
Mycket brandfarligt.
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produktens ångor är tyngre än luft och kan samlas i höga koncentrationer på marken, i gropar, kanaler och
källare.
Vid ansamling i djupt liggande eller slutna utrymmen finns höjd risk för brand- och explosionsfara.
(Fortsättning på sida 2)
SE
40.0.10
Sida: 2 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 1)
Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå p.g.a. lösningsmedlets
avfettande verkan.
· Klassificeringssystem:
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv
för tillredningar" i sin slutgiltiga version.
· 2.2 Märkningsuppgifter
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Farosymboler
GHS02
GHS07
· Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
aceton
n-butylacetat
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
· Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
P210
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P243
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P302+P352
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
· Ytterligare uppgifter:
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
· Farliga ingredienser:
(Fortsättning på sida 3)
SE
40.0.10
Sida: 3 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 2)
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Indexnummer: 606-001-00-8
aceton
Xi R36;
F R11
R66-67
Flam. Liq. 2, H225;
H336
n-butylacetat
R10-66-67
Flam. Liq. 3, H226;
20-<25%
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
Indexnummer: 607-025-00-1
STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 1330-20-7
xylen
Xn R20/21;
Xi R38
EINECS: 215-535-7
R10
Indexnummer: 601-022-00-9
Reg.nr.: 01-21194882216-32-xxxx
Flam. Liq. 3, H226;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
CAS: 64742-95-6
EINECS: 265-199-0
Xn R65;
N R51/53
Indexnummer: 649-356-00-4
R10-66-67
Reg.nr.: 01-2119455851-35
Flam. Liq. 3, H226;
Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic
Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336
· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.
20-<25%
12,5-<20%
3-<10%
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar:
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i
minst 48 timmar efter ett olycksfall.
· Efter inandning:
Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Kontakta läkare.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
· Efter kontakt med huden:
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
Se till att patienten kommer under läkarvård.
· Efter kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
· Efter förtäring:
Skölj munnen och drick rikligt med vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Se till att patienten kommer under läkarvård.
· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Symptomatisk behandling
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
· 5.1 Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel:
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller
alkoholbeständigt skum.
· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan följande frigöras:
(Fortsättning på sida 4)
SE
40.0.10
Sida: 4 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 3)
Kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂)
Möjlig utveckling av antändliga ånga-luft-blandningar.
På grund av det höga ångtryck, temperatur ökar risken för bristning av kärlen.
· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
· Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Håll åtskild från antändningskällor.
Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet, hålor eller gropar och källare.
· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare.
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.
· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).
Begränsa lagermängd på arbetsplatsen.
Får endast användas i välventilerade utrymmen.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Undvik inandning av ånga/dimma
Arbetsplatsrelaterade och ytterligare exponeringsgränsvärden skall iakttas.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.
I tomt emballage kan lättantändliga blandningar bildas.
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Använd explosionsskyddade apparater/armaturer och gnistfria verktyg.
· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:
Förvaras svalt.
Observe regulations for storage of flammable liquids.
Beakta de bestämmelser med avseende på vatten.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring:
Föreskrifter beträffande lagring av brännbara vätskor skall iakttas.
(Fortsättning på sida 5)
SE
40.0.10
Sida: 5 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 4)
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
· 8.1 Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Iakta gränsvärden för kolväten.
67-64-1 aceton
OEL (S)
Korttidsvärde: 1200 mg/m³, 500 ppm
Nivågränsvärde: 600 mg/m³, 250 ppm
IOELV (EU) Nivågränsvärde: 1210 mg/m³, 500 ppm
123-86-4 n-butylacetat
OEL (S)
Korttidsvärde: 700 mg/m³, 150 ppm
Nivågränsvärde: 500 mg/m³, 100 ppm
1330-20-7 xylen
OEL (S)
Korttidsvärde: 442 mg/m³, 100 ppm
Nivågränsvärde: 221 mg/m³, 50 ppm
H
IOELV (EU) Korttidsvärde: 442 mg/m³, 100 ppm
Nivågränsvärde: 221 mg/m³, 50 ppm
Hud
· DNEL
67-64-1 aceton
Oral
DNEL long-term exposure - systemic effects
Dermal DNEL long-term exposure - systemic effects
62 mg/kg bw/d (konsumenter)
62 mg/kg bw/d (konsumenter)
186 mg/kg bw/d (arbetstagare)
Inhalativ DNEL acute / short-term exposure - local effects 2420 mg/m³ (arbetstagare)
DNEL long-term exposure - systemic effects
200 mg/m³ (konsumenter)
1210 mg/m³ (arbetstagare)
· PNEC
67-64-1 aceton
PNEC 10,6 mg/l (sötvatten)
21 mg/l (vatten (intermittent frisättning))
1,06 mg/l (havsvatten)
3,04 mg/kg (sediment i sötvatten)
3,04 mg/kg (sediment i havsvatten)
29,5 mg/kg (jordmån)
100 mg/l (avloppsrening)
· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
· 8.2 Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och foder.
(Fortsättning på sida 6)
SE
40.0.10
Sida: 6 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 5)
Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
· Andningsskydd: Om alla gränsvärden efterhålles, inga speciella åtgärder erfordras.
· Handskydd:
Skyddshandskar
Handskar bör bäras så lite som möjligt för att undvika hudproblem.
Kontrollera före varje användning att handskarna är täta.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester
genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
· Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och
varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
· Handskmaterialets penetreringstid
Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage.
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
· Ögonskydd Tätt slutande skyddsglasögon
· Kroppsskydd:
Arbetsskyddsdräkt
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan.
· Begränsning och övervakning av miljöexponering.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:
Vätska
Form:
Kopparfärgad
Färg:
lösningsmedelaktig
· Lukt:
ej bestämd
· Lukttröskel:
· pH-värde:
Ej bestämd.
· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde:
Kokpunkt / kokområde:
Ej bestämd
≥ 55 °C
· Flampunkt:
-19 °C
· Lättantändlighet (fast, gasformig):
ej tillämpligt
· Tändningstemperatur:
370 °C
· Sönderdelningstemperatur:
Ej bestämd.
· Självantändbarhet:
Produkten är ej självantändlig.
· Explosionsfara:
Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.
· Explosionsgränser:
Nedre:
Övre:
1,1 Vol %
13,0 Vol %
(Fortsättning på sida 7)
SE
40.0.10
Sida: 7 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 6)
· Brandfrämjande egenskaper
ej tillämpligt
· Ångtryck vid 20 °C:
~ 240 hPa
· Densitet vid 20 °C:
· Relativ densitet vid 20 °C
· Ångdensitet
· Förångningshastighet
~ 1,1 g/cm³
~ 1,1 (H₂O = 1)
Ej bestämd.
Ej bestämd.
· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten:
Ej resp. föga blandbar
· Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): ej bestämd
· Viskositet:
Dynamisk:
Kinematisk vid 20 °C:
· 9.2 Annan information
ej bestämd
~ 50 s (ISO 4 mm)
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet se 10.3
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Undgå stöt, friktion, värme, gnistor, elektrostatisk upplading.
· 10.3 Risken för farliga reaktioner
Möjlig utveckling av antändliga ånga-luft-blandningar.
Ej rengjort, tomt emballage kan innehålla produktgaser, som tillsammans med luft bildar explosiva
blandningar.
P.g.a. högt ångtryck är det stor explosionssrisk för behållare vid temperaturstegring.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.5 Oförenliga material: Starka oxidationsmedel
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂)
AVSNITT 11: Toxikologisk information
· 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet:
· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:
67-64-1 aceton
Oral
LD50
5800 mg/kg (råtta)
Dermal LD50
20000 mg/kg (råtta)
123-86-4 n-butylacetat
Oral
LD50
13100 mg/kg (råtta)
Dermal LD50
14100 mg/kg (kanin)
Inhalativ LC50/4 h > 21 mg/l (råtta)
1330-20-7 xylen
Oral
LD50
8700 mg/kg (råtta)
Dermal LD50
2000 mg/kg (kanin)
Inhalativ LC50/4 h 6350 mg/l (råtta)
64742-95-6 Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
Oral
LD50
> 6800 mg/kg (råtta)
Dermal LD50
> 3400 mg/kg (kanin)
Inhalativ LC50/4 h > 10,2 mg/l (råtta)
(Fortsättning på sida 8)
SE
40.0.10
Sida: 8 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 7)
· Primär retningseffekt:
· På huden: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudspricker.
· På ögat: Irriterande
· Subakut till kronisk toxicitet: inte klassificeras
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga
versionen kan produkten medföra följande risker:
Hälsoskadlig
Irriterande
Risk genom hudresorption.
· Allergiframkallande egenskaper Ingen sensibiliserande effekt känd.
· Toxicitet vid upprepad dosering ej bestämd
· CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Enligt nuvarande kunskap inte CMR-effekter kända.
AVSNITT 12: Ekologisk information
· 12.1 Toxicitet
· Akvatisk toxicitet:
67-64-1 aceton
EC50/16 h 1700 mg/l (bacteria)
EC50/48 h 3400 mg/l (algae)
12100 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 5540 mg/l (regnbågsforell (Onchorhynchus mykiss))
123-86-4 n-butylacetat
EC50
959 mg/l (pseudomonas putida) (EC10)
EC50/24 h 72,8 mg/l (daphnia magna)
IC50/72 h 674,7 mg/l (algae (Scenedesmus subspicatus))
LC50/96 h 62 mg/l (leuciscus idus)
100 mg/l (lepomis macrochirus)
18 mg/l (fathead minnow (pimephales promelas))
NOEC/21 d 23 mg/l (daphnia magna)
1330-20-7 xylen
EC50
1 - 10 mg/l (bacteria)
EC50/24 h 165 mg/l (daphnia magna)
IC50/72 h 1 - 10 mg/l (algae)
LC50/48 h 86 mg/l (leuciscus idus)
LC50/96 h 14 mg/l (regnbågsforell (Onchorhynchus mykiss))
· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 12.4 Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:
Skadlig för vattenorganismer
Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: ej användbar
· vPvB: ej användbar
· 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
SE
(Fortsättning på sida 9)
40.0.10
Sida: 9 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 8)
AVSNITT 13: Avfallshantering
· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
· Europeiska avfallskatalogen
Avfallskoden enligt europeiska avfallskatalogen beror på från vilket steg i processen eller från vilken
användning det kommer.
· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation:
Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas.
Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.
AVSNITT 14: Transport information
· 14.1 UN-nummer
· ADR, IMDG, IATA
UN1263
· 14.2 Officiell transportbenämning
· ADR
· IMDG, IATA
UN1263 FÄRG, Särbestämmelse 640D
PAINT
· 14.3 Faroklass för transport
· ADR
· Klass
· Etikett
3 (F1) Brandfarliga vätskor
3
· IMDG, IATA
· Class
· Label
3 Brandfarliga vätskor
3
· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Miljöfaror:
· Marine pollutant:
NEJ
· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
· Kemler-tal:
· EMS-nummer:
Varning: Brandfarliga vätskor
33
F-E,S-E
· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL
Ej användbar.
73/78 och IBC-koden
· Transport / ytterligare uppgifter:
Transport av post kan vara förbjudna eller begränsade.
· ADR
· Reducerade mängder (EQ):
· Begränsade mängder (LQ)
· Transportkategori
· Tunnelrestriktionskod
E2
5L
2
D/E
(Fortsättning på sida 10)
SE
40.0.10
Sida: 10 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 9)
· UN "Model Regulation":
UN1263, FÄRG, Särbestämmelse 640D, 3, II
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
· Nationella föreskrifter:
· Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.
· Förordning för störningsfall: Tröskelvärden enligt direktivet 96/82/EG skall iakttas.
· Vattenförorening - riskklass: WGK 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.
· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.
AVSNITT 16: Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
· Relevanta fraser
Denne/Dessa R-satsen/r gäller for ingrediensen/erna och uppger inte nödvändigtvis preparatens
klassificering.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
R10
Brandfarligt.
R11
Mycket brandfarligt.
R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt.
R36
Irriterar ögonen.
R38
Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
· Område som utfärdar datablad:
C.S.B. GmbH
Phone: +49 - 2151 - 652086-0
Düsseldorfer Str. 113
Fax: +49 - 2151 - 652086-9
47809 Krefeld / Germany
· Förkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(Fortsättning på sida 11)
SE
40.0.10
Sida: 11 / 11
Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum för utskrift: 09.02.2015
Versionsnummer 1
Omarbetad: 09.02.2015
Handelsnamn: Kontaktlack SO 801
(Fortsättning från sida 10)
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
SE
Fly UP