...

Kloka Listan 2016 (Swedish) pdf, 437kb

by user

on
Category: Documents
114

views

Report

Comments

Transcript

Kloka Listan 2016 (Swedish) pdf, 437kb
KLOKA LISTAN 2016
Innehåll
KLOKA LISTAN
2016
Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns landsting
Förord
Anafylaxi och svår allergisk reaktion
Andningsvägar
Anemi
Anestesi
Barn och läkemedel
Endokrinologi
Graviditet och amning
Gynekologi och obstetrik
Hjärta och kärl
Hud- och könssjukdomar
Infektioner
Matsmältningsorgan
Neurologi
Njursjukdomar
Onkologi
Osteoporos
Preoperativ vård
Psykiatri
Smärta och inflammation
Urologi
Vätsketerapi och nutrition
Äldre och läkemedel
Ögon
Öron
7
8
18
19
20
22
28
30
39
56
62
74
81
91
95
97
99
100
108
113
116
119
127
129
Förord
Läsaranvisningar
Allmänna råd vid förskrivning
Kloka råd
Introduktion och uppföljning av nya läkemedel
Läkemedelsinformation
Miljöeffekter av läkemedel
Stockholms läns läkemedelskommitté
Förändrade preparatrekommendationer 2016
Register – indikationer
– substanser
1
2
4
6
130
132
134
135
139
140
146
Läsaranvisningar
Kloka Listan 2016
Läsaranvisningar
Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling
av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.
Terapiavsnitten är sorterade i alfabetisk ordning. Hänvisningar till
rekommendationer för enskilda indikationer finns i registret på sid 140
och för substanser i registret på sid 146. Rekommendationer som endast
avser specialiserad vård finns i rutor med rubriken ”Specialiserad vård”.
Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns
läkemedelskommittés 21 expertråd granskar och värderar litteratur
inom sina respektive terapiområden och ger förslag på rekommenderade läkemedel. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms
läns läkemedelskommitté, som är ett obundet tvärprofessionellt
expertorgan för läkemedelsarbetet i Stockholms läns landsting.
Efter noggranna genomgångar av förslagen fastställs läkemedelsrekommendationerna. Inom några områden där preventiva insatser
och behandling med läkemedel kan förbättras fastställs Kloka råd.
Läkemedelskommittén har sedan som uppgift att genom fortbildning sprida och få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos
förskrivare i primärvård, specialiserad öppenvård samt slutenvård inom
Stockholms län.
Utbytbara läkemedel på recept
För att ett läkemedel ska få bytas ut på apotek ska det finnas upptaget i
Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel;
www.lakemedelsverket.se. Utbytbarhet på apotek gäller endast läkemedel inom läkemedelsförmånen; www.tlv.se.
 Symbolen används i Kloka Listan för de läkemedel som apoteken kan
byta ut när de förskrivs på recept.
För generiskt utbytbara preparat rekommenderas principiellt enbart
substansen. I Kloka Listan anges samtliga (vid tryck) förekommande preparatnamn enligt ovanstående kriterier. Det betyder att en del preparat
inte anges beroende på att de inte ingår i läkemedelsförmånen och
därför inte får bytas ut på apotek.
Stockholms läns läkemedelskommitté arbetar också för en klok introduktion av nya och effektiva läkemedel. Med fortbildning, uppföljning
och utvärdering av läkemedlens plats i terapin kan bästa medicinska
vård erbjudas befolkningen i Stockholms län. Läs mer om detta på
sid 130.
När uppräkningen av preparatnamn inleds med ”Substansnamn …”
anger ”…” att företagsnamn är utelämnat och att generika finns från ett
eller flera olika företag.
Vårdgivarnas följsamhet till Kloka Listan följs upp på substansnivå.
Följsamheten påverkas inte av vilket generiskt preparat som förskrivits
eller expedierats.
Patientsäkerhet är en mycket viktig fråga för sjukvården. Läkemedelsrelaterade problem drabbar många patienter. Alla förskrivare har
ett stort ansvar att medverka till att patienterna får en medicinskt
ändamålsenlig läkemedelsbehandling. Allmänna råd vid förskrivning
finns på sid 4.
Läs mer om Kloka Listan och Kloka råd på www.janusinfo.se som
erbjuder producentobunden information och kunskapstjänster om
läkemedel för sjukvården.
Eva Andersén Karlsson
Ordförande
Stockholms läns
läkemedelskommitté
Johan Bratt
Vice ordförande
Stockholms läns
läkemedelskommitté
1
2
Läsaranvisningar
Allmänna råd vid förskrivning
Allmänna råd vid förskrivning
Kloka Listan finns i flera versioner
Kloka Listan på www.janusinfo.se innehåller även motiveringar till
rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.
Kloka Listan finns även som webbapp som kan sparas ner i telefonen
och användas utan uppkoppling.
• Tillämpa en helhetssyn på patienten och väg läkemedelsbehandling
mot andra behandlingsmetoder och hälsobefrämjande åtgärder.
• Ta ett helhetsansvar för patientens behandling, inklusive de
läkemedel som ordinerats av annan förskrivare.
Kloka Listans rekommendationer visas i journalsystemen via SIL (Svensk
Informationsdatabas för Läkemedel). Läkemedel som rekommenderas
för specialiserad vård markeras inte i journalsystemen.
• Undersök och beakta patientens inställning till behandlingen,
vilken behandling denne kan tänka sig att genomföra samt vilket stöd
som önskas eller behövs.
”Kloka Listan för patienter” förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Stockholms läns läkemedelskommitté som
står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade.
Rekommendationer som endast avser specialiserad vård finns inte med
i denna version. Kloka Listan för patienter finns även på www.1177.se.
• Följ bästa evidens. Beakta rekommendationerna i Kloka Listan,
de Kloka råden och följ vårdprogrammen.
• Ta hänsyn till patientens individuella förutsättningar. Ålder, njurfunktion, vikt, etnicitet, kön och andra läkemedel kan påverka effekt och
biverkningar. Uppmärksamma om patienten använder alternativa
behandlingsmetoder.
Tryckta versioner kan beställas via e-post: [email protected]
Kloka råd
Symbolen används för Stockholms läns läkemedelskommittés
Kloka råd för förbättrad läkemedelsanvändning.
• Förskrivningen ska vara i enlighet med patientens behov och
kostnadseffektiv.
Synpunkter på Kloka Listan välkomnas
• Förvissa dig om att patienten har förstått hur läkemedlet ska intas och
varför, så att samsyn om behandlingsmålet finns.
Kommentarer och synpunkter på Kloka Listan kan lämnas via e-post
till [email protected]
• Skriv ut startförpackning, om så är möjligt, när patienten ska prova ett
nytt läkemedel som är avsett för längre tids bruk.
• Följ upp läkemedelsbehandlingen för att förvissa dig om följsamhet,
effekt och biverkningar.
• Följ uppföljningsprotokoll för de läkemedel som omfattas av strukturerad uppföljning.
• Använd kommersiellt obundna beslutsstöd för val av läkemedel och
beaktande av interaktioner, graviditet m.m.
3
4
Allmänna råd vid förskrivning
Kloka råd
• Delta i kommersiellt obunden fortbildning för att optimera
läkemedelsanvändningen. Inta ett granskande förhållningssätt till
informationsaktiviteter arrangerade av läkemedelsföretagen.
Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar
råd för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.
Bakgrundsinformation till de Kloka råden finns på www.janusinfo.se.
• Genomför läkemedelsgenomgångar för att utvärdera effekten,
minska risken för biverkningar och oönskade interaktioner samt för
att identifiera läkemedelsanvändning som inte är evidensbaserad.
Kloka råd 2016
• Rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, särskilt
för läkemedel som är föremål för utökad övervakning. Dessa är
märkta med en svart triangel i produktresumén.
• Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista.
• Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av
läkemedel.
• Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen får inte bytas ut på
apotek även om de är utbytbara enligt Läkemedelsverket. Det innebär att det preparat som skrivs på receptet expedieras även om det
finns billigare alternativ. Apotekens fria prissättning för läkemedel
utanför förmånen medför dessutom att priset för samma preparat
kan variera mellan olika apotek.
• Behandla blodtryck bättre – sätt upp målblodtryck tillsammans med
patienten, kombinera mera och följ upp.
• Säkerställ diagnosen inför behandlingen enligt ”hjärtsviktstrappan”.
Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila
(vid sinusrytm).
• Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken med CHA2DS2-VASc och
ta ställning till tromboemboliprofylax. Välj antikoagulantiabehandling
före ASA.
• Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika.
• Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre och urinodla
endast vid symtom från urinvägarna.
• Lär patienten att inhalera rätt!
• Karakterisera och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens.
• Använd anfallsförebyggande behandling hos patienter med tre
eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad.
• Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom.
5
• Behandla depression till fullständig remission. Följ upp med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller kombinationsbehandling kan
behövas.
6
Anafylaxi och svår allergisk reaktion
Andningsvägar
Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar
av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om
hjälpmedel kan fås på apotek. Nasal steroid kan användas även under
graviditet och amning.
Akuta allergiska reaktioner
ADRENALIN
Det är viktigt att patienten får lära sig att använda injektionspennan.
Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor till hands, eftersom injektionen kan behöva upprepas.
I första hand
adrenalin
I andra hand
adrenalin
adrenalin
ANTIHISTAMIN
desloratadin
STEROID
betametason
Allergisk rinokonjunktivit
Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.
ANTIHISTAMIN
desloratadin
Emerade injektionspenna
30 månaders hållbarhet
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
NASAL STEROID
Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.
 Mometason …, Mommox, Nasomet, Nasonex
mometason
Epipen injektionspenna
Epipen jr injektionspenna
18 månaders hållbarhet
Adrenalin Mylan 1 mg/ml im
ÖGONDROPPAR
Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan
tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt och
behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för
allergen.
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
Betapred tablett
Betapred inj
I första hand
natriumkromoglikat  Lecrolyn, Lomudal
Anafylaxi, åtgärder vid; www.viss.nu
I andra hand – vid otillräcklig effekt
emedastin
Emadine
Persisterande icke-allergisk rinit
NASAL STEROID
Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.
 Mometason …, Mommox, Nasomet, Nasonex
mometason
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
7
8
Andningsvägar
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Andningsvägar
Astma hos vuxna
LOKALT ANTIKOLINERGIKUM
Vid hypersekretion
ipratropium
Atrovent Nasal
Lär patienten att inhalera rätt!
Näspolypos
NASAL STEROID
mometason
Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör
behandlingen följas upp och anpassas. Astma behandlas på samma sätt
under graviditet och amning.
 Mometason …, Mommox, Nasomet, Nasonex
Återkommande rinosinuit
Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling.
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; www.janusinfo.se
Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan
förebyggande behandling med nasal steroid prövas.
NASAL STEROID
mometason
Astma hos vuxna; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling vid astma; www.lakemedelsverket.se
 Mometason …, Mommox, Nasomet, Nasonex
Steg 1
Akut maxillarsinuit sid 63
Akut streptokocktonsillit sid 63
Recidiv av streptokocktonsillit sid 63
Astmabesvär enstaka gånger per vecka
KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE
I första hand
salbutamol
Buventol Easyhaler
Pseudokrupp
betametason
I andra hand
salbutamol
Betapred
Specialiserad vård
adrenalin
terbutalin
Adrenalin Mylan 1 mg/ml
Späds för inhalation i nebulisator
Airomir spray (med spacer)
Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Bricanyl Turbuhaler
Steg 2
Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka
Tillägg till steg 1
INHALATIONSSTEROIDER
I första hand
budesonid
Giona Easyhaler
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
9
10
Andningsvägar
I andra hand
ciklesonid
forts. Astma hos barn
Barn 6 mån–6 år
Alvesco spray (med spacer)
Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Lindriga infektionsutlösta besvär
salbutamol
Airomir spray (med spacer )
Steg 3
Episodisk astma (cirka 10 dagars behandling)
flutikason
Flutide Evohaler spray (med spacer)
Från 1 års ålder
 Montelukast …, Singulair
montelukast
Kvarstående astmabesvär
Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska
alltid behållas då LABA läggs till.
Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande är
obstruktivt efter 7–10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.
KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA
I första hand
budesonid
Bufomix Easyhaler
+ formoterol
I andra hand
flutikason
+ salmeterol
flutikason
+ formoterol
Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt
med barnläkare indicerad.
Barn 7–17 år – Steg 1
Astmabesvär enstaka gånger per vecka
 Seretaide Diskus, Seretide Diskus
KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE
I första hand
salbutamol
Buventol Easyhaler
Flutiform spray (med spacer)
Vid svårighet att hantera pulverinhalator
I andra hand
salbutamol
Astma hos barn
Lär patienten att inhalera rätt!
Airomir spray (med spacer)
Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Barn 7–17 år – Steg 2
Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka
Målet med astmabehandlingen är symtomfrihet och normal lungfunktion. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör
behandlingen följas upp och anpassas.
Tillägg till steg 1
INHALATIONSSTEROID eller LEUKOTRIENANTAGONIST
I första hand
budesonid
Giona Easyhaler
 Montelukast …, Singulair
montelukast
Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling.
Mask till barn under 4 år.
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator; www.janusinfo.se
Utvärdera effekten av behandlingen.
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling vid astma; www.lakemedelsverket.se
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
11
12
Andningsvägar
I andra hand
flutikason
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Andningsvägar
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Flutide Evohaler spray (med spacer)
Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Karakterisera och behandla KOL efter symtom, FEV1
och exacerbationsfrekvens.
Barn 7–17 år – Steg 3
Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.
Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste
åtgärden. Nikotinberoende sid 105
Akutbehandling/korttidsbehandling av astma
för vuxna och barn
Fysisk aktivitet är viktigt vid alla stadier av sjukdomen; www.fyss.se.
LUFTRÖRSVIDGANDE
Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att
använda och prisvärd.
Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet
med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer
och förbättra livskvaliteten.
I första hand
salbutamol
ipratropium
KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL);
www.lakemedelsverket.se
I andra hand
salbutamol
ipratropium
Airomir spray (med spacer)
Atrovent spray (med spacer)
Lär patienten att inhalera rätt!
 Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
lösning för nebulisator
 Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
lösning för nebulisator
GOLD A
GOLD A – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 ≥50 %
PERORALA STEROIDER
betametason
Betapred
 Prednisolon ...
prednisolon
Vidbehovsmedicinering
KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE
salbutamol
Buventol Easyhaler
Specialiserad vård
KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM
ipratropium
Atrovent
LUFTRÖRSVIDGANDE
teofyllin
Teofyllamin Meda
terbutalin
Bricanyl inj
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.
13
14
Andningsvägar
forts. KOL
GOLD B och C utan frekventa exacerbationer
KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA
indakaterol
Ultibro Breezhaler*
+ glykopyrron
GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Underhållsbehandling
I första hand
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)
tiotropium
Spiriva Handihaler
glykopyrron
Seebri Breezhaler
eller
KOMBINATIONSPREPARAT LABA OCH STEROID
budesonid
Bufomix Easyhaler
+ formoterol
I andra hand
LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)
indakaterol
Onbrez Breezhaler
salmeterol
Serevent Diskus
Kombinationen LABA + steroid + LAMA kan övervägas.
GOLD C och D med frekventa exacerbationer
Minst 2 exacerbationer behandlade i öppenvård eller minst 1 behandlad
i slutenvård under det senaste året.
Kombination av LAMA och LABA kan övervägas.
KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA
indakaterol
Ultibro Breezhaler*
+ glykopyrron
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)
tiotropium
Spiriva Handihaler
glykopyrron
Seebri Breezhaler
* Begränsad subvention; www.tlv.se
LAMA och LABA kan kombineras vid övervägande symtomproblematik.
LABA + steroid alternativt LABA + steroid + LAMA kan kombineras vid
betydande symtom och exacerbationsproblematik.
GOLD D utan frekventa exacerbationer
GOLD D – betydande symtom och FEV1 <50 %
I första hand
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)
tiotropium
Spiriva Handihaler
glykopyrron
Seebri Breezhaler
Specialiserad vård
Vid kronisk bronkit, upprepade exacerbationer och FEV1 <50 %,
tillägg av
roflumilast
Daxas
I andra hand
LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)
indakaterol
Onbrez Breezhaler
salmeterol
Serevent Diskus
Kombination av LAMA och LABA kan övervägas.
forts.
15
16
Andningsvägar
Anemi
Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL
LUFTRÖRSVIDGANDE
Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att
använda och prisvärd.
I första hand
salbutamol
ipratropium
B12-brist
cyanokobalamin
Airomir spray (med spacer)
Atrovent spray (med spacer)
Folsyrabrist
folsyra
I andra hand
salbutamol
 Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
ipratropium
 Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
 Behepan, Betolvex, Betolvidon
 Folsyra ..., Folacin, Folvidon
Järnbrist
lösning för nebulisator
järnsulfat
järnglycinsulfat
järnsackaros
dextriferron
lösning för nebulisator
PERORALA STEROIDER
betametason
Betapred
 Prednisolon ...
prednisolon
Duroferon
Niferex*
Venofer inj
Ferinject** inj
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
** Begränsad subvention; www.tlv.se
Renal anemi sid 93
Specialiserad vård
LUFTRÖRSVIDGANDE
teofyllin
Teofyllamin Meda
terbutalin
Bricanyl inj
Nedre luftvägsinfektioner sid 64
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
17
18
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Anestesi
Barn och läkemedel
Lokalanestesi
Det har gjorts få läkemedelsstudier på barn. Läkemedelsrekommendationer till barn baseras därför i stor utsträckning på långvarig klinisk
erfarenhet. I avsaknad av dokumentation är tillverkarna återhållsamma
med att rekommendera sina produkter för denna patientgrupp. Förskrivning utanför godkänd åldersgrupp och indikation, så kallad ”off-label”förskrivning, är vanligt.
Val av lokalanestetikum sker utifrån önskad effektduration och risk för
toxicitet.
Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår
lidokain
+ prilokain
 Emla, Tapin kräm, plåster
Läkemedelsomsättning
Ordinationen ska följa dosrekommendationer baserade på ålder, vikt
eller kroppsyta. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda och spädbarn upp
till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn
och vuxna. Förskolebarn har ofta en effektiv elimination av läkemedel,
vilket kan innebära att de behöver en högre dos per kg kroppsvikt
och/eller kortare doseringsintervall än vuxna. För somliga läkemedel
spelar ärftliga egenskaper (genotyp) eller interaktion med andra
läkemedel en avgörande roll för dosbehovet. För vissa läkemedel, t.ex.
antiepileptika, kan doseringen behöva styras utifrån plasmakoncentrationsmätningar av läkemedlet.
Slemhinneanestesi
lidokain
Xylocain gel, spray
Infiltrationsanestesi och perifera blockader
Adrenalintillsats ger förlängd duration. Relativt kontraindicerat vid
dålig perifer cirkulation och preoperativ ischemi i fingrar och tår.
lidokain
lidokain
+ adrenalin
Xylocain
Xylocain adrenalin
Biverkningar
Ju yngre barn, desto svårare är det att identifiera biverkningar. Fysiologiska förhållanden och läkemedelsmetabolismen skiljer sig mellan barn
och vuxna. Det innebär att barn kan drabbas av andra biverkningar än
vuxna. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.
Specialiserad vård
Intravenös regional anestesi
prilokain
Citanest
Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.
Praktiska råd
Postoperativt illamående och kräkning
Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten
påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen,
vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens
och sjuksköterskans engagemang.
ANTIEMETIKA
betametason
droperidol
ondansetron
Betapred inj
Dridol inj
 Ondansetron ..., Zofran inj
 Ondansetron ..., Zofran, Zofron tablett
• Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många mixturer, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta
barnets förmåga att svälja tabletter. Det är bra om barnet redan på
mottagningen kan prova läkemedel i tablettform.
Postoperativt illamående och kräkning; www.janusinfo.se
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
19
20
• Det är lättare att svälja tabletter tillsammans med någon trögflytande vätska med bitar i, t.ex. fruktyoghurt. Det finns också
produkter på apoteket som förser tabletten med ett tunt, smaksatt
överdrag som kan underlätta sväljning. Efter tablettintaget ska
barnet dricka välsmakande vätska.
Endokrinologi
• Vissa tabletter får inte delas eller krossas. Kortfattad delbarhetsinformation finns på www.fass.se.
Alla patienter med diabetes mellitus bör få råd om lämplig kost samt
information om betydelsen av daglig fysisk aktivitet, rökstopp och viktnedgång vid övervikt. Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär
prevention.
Diabetes mellitus
• All inhalationsbehandling behöver övas noga vid insättning och
repeteras vid återbesök.
Nikotinberoende sid 105
Mål för HbA1c
God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och
hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för
glukoskontroll är HbA1c ≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid
diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre,
≤42 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Hos äldre och svårt sjuka,
där förebyggande av diabeteskomplikationer inte är huvudmålet för
behandlingen, är högre värden önskvärda.
Multifaktoriell behandling
Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom glukoskontroll är det
viktigt att uppnå god blodtryckskontroll (målblodtryck <140/85 mmHg),
dock med försiktighet vid neuropati/ortostatism och hos äldre. ACEhämmare eller ARB är förstahandsmedel vid diabetes mellitus med mikroalbuminuri. Statinbehandling är oftast indicerad. För en mer precis
kardiovaskulär riskskattning rekommenderas NDRs riskmotor;
www.ndr.nu/risk.
Hjärta och kärl sid 39
Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes; www.lakemedelsverket.se
Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom; www.lakemedelsverket.se
Nationella riktlinjer för diabetesvård; www.socialstyrelsen.se
21
22
Endokrinologi
forts. Diabetes mellitus
Diabetes mellitus typ 2
I första hand
metformin
INSULINFRISÄTTARE
 Glimepirid …, Amaryl
glimepirid
 Repaglinid …, Novonorm
repaglinid*
 Metformin …
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Metformin ska sättas ut vid vätskebrist och inför kontraströntgen.
Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se.
Endast för iterering, inte nyinsättning
 Glibenklamid …, Daonil
glibenklamid*
Vid kontraindikation för metformin (t.ex. hög ålder, nedsatt njurfunktion, annan organsvikt) rekommenderas i första hand insulinbehandling.
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Specialiserad vård
I andra hand
I tredje hand
Till patienter med BMI >35 kg/m2 och otillfredsställande metabol
kontroll trots behandling med metformin, insulinfrisättare eller insulin.
Vid otillräcklig effekt av metformin kan insulin alternativt glimepirid
eller repaglinid adderas.
GLP-1-AGONIST
liraglutid*
Insuliner
Vid typ 2-diabetes behövs ofta insulinbehandling för att få acceptabel
glukoskontroll. Insulindosen ska justeras så att behandlingsmålet nås.
Diabetes; www.viss.nu
Behandlingen ska utvärderas efter 3 månader och sättas ut efter
6 månader om inte HbA1c reducerats med ≥10 mmol/mol och
vikten ≥3 %. Doser över 1,2 mg per dag rekommenderas inte.
MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN
insulin humant
Humulin NPH
insulin humant
Insulatard
insulin humant
Insuman Basal
MIXINSULINER
insulin aspart
insulin lispro
Victoza
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Diabetes mellitus typ 1
DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER
insulin aspart
Novorapid
insulin glulisin
Apidra
Humalog
insulin lispro
Novomix
Humalog Mix
MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN
DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER
insulin aspart
Novorapid
insulin glulisin
Apidra
insulin lispro
Humalog
insulin humant
insulin humant
insulin humant
Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
23
24
Endokrinologi
forts. Tyreoideasjukdomar
Specialiserad vård
Specialiserad vård
LÅNGVERKANDE INSULINANALOG
Insulin glargin kan prövas hos patienter som vid behandling med
medellångverkande humaninsulin ofta har nattliga hypoglykemier.
insulin glargin
TYREOSTATIKA
Kan orsaka neutropeni och allvarlig leverskada. Vid feber/infektion,
kontrollera neutrofila granulocyter akut. Följ leverenzymer regelbundet,
särskilt vid behandling med propyltiouracil.
Lantus
tiamazol
Vid akuta tillstånd i samband med sjukhusvård för
diabetes typ 1 och 2
insulin humant
Thacapzol
Till gravida och vid intolerans mot tiamazol
propyltiouracil
Humulin Regular
Tiotil
D-vitaminbrist
Svår hypoglykemi/insulinkoma
glukagon
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Glucagon Novo Nordisk
D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/L) är globalt ett stort problem,
men det är oklart hur omfattande problemet är i Sverige. Riskfaktorer
är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och
malabsorption.
Hypoglykemi vid behandling med glibenklamid, glimepirid och andra
sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska
föranleda inläggning.
D-vitaminbrist; www.viss.nu
Diabeteshjälpmedel
D-VITAMIN
kolekalciferol
Rekommendationer för egenmätning av glukos vid diabetes
mellitus; www.janusinfo.se
Divisun
Vid samtidigt lågt kalciumintag
kalciumkarbonat
Kalcipos-D forte tablett
+ kolekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte,
Recikalc-D Forte tuggtablett
Tyreoideasjukdomar
För diagnostik och behandling av tyreoideasjukdomar, se www.viss.nu.
TYREOIDEAHORMON
levotyroxin
Levaxin
forts.
25
26
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
Endokrinologi
Graviditet och amning
Specialiserad vård
Brist på binjurebarkshormon
De tidiga symtomen är diffusa – trötthet, aptitlöshet, koncentrationssvårigheter, hypotoni och ospecifika smärtor. Binjurebarkssvikt är en
ovanlig men viktig differentialdiagnos vid cirkulationssvikt. Snabb
diagnostik och behandling är livräddande. Binjurebarkssvikt kan också
uppträda efter kortisonbehandling.
Vid läkemedelsbehandling i samband med graviditet och amning bör
alltid en nytta-riskbedömning göras. Nyttan av ett läkemedel är i många
fall större än den eventuella risken.
Graviditet och läkemedelsbehandling
GLUKOKORTIKOID
hydrokortison
hydrokortison
Dos samt tidpunkt för exponering för ett läkemedel under fosterlivet har
stor betydelse. Risken för missbildningar är störst under första trimestern
medan läkemedelsbehandling under senare delen av graviditeten kan
påverka t.ex. organmognad, tillväxt och centrala nervsystemet. Exponering i slutet av graviditeten kan medföra abstinenssymtom eller annan
påverkan på barnet under nyföddhetsperioden.
Hydrokortison Nycomed tablett
Solu-Cortef inj
MINERALKORTIKOID
fludrokortison
Florinef
Såväl akuta som kroniska sjukdomar samt graviditetsrelaterade besvär
kräver ofta farmakologisk behandling. En obehandlad sjukdom kan medföra en större risk för barnet än den riskökning en läkemedelsexponering
under fosterlivet kan ge. De fysiologiska förändringar som sker under
graviditeten påverkar ofta läkemedels omsättning. Dosjustering kan
behövas. Det kan vara värdefullt att bestämma koncentrationen av läkemedel i plasma när det är möjligt.
Hyperprolaktinemi
Utredning på endokrinologisk och/eller gynekologisk specialistklinik.
För kvinnor, se även Gynekologi och obstetrik sid 37.
DOPAMINAGONISTER
 Parlodel, Pravidel
bromokriptin
 Cabergoline …, Dostinex
kabergolin
Graviditetsillamående
I första hand
meklozin
Manlig hypogonadism
TESTOSTERON
testosteron
testosteron
Postafen
I andra hand – vid otillräcklig effekt
prometazin
Lergigan comp*
+ koffein + efedrin
Tostrex gel
Nebido inj
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism); www.viss.nu
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
27
28
Graviditet och amning
Gynekologi och obstetrik
Amning och läkemedelsbehandling
Vid amning är risken för farmakologisk effekt på barnet beroende
av många olika faktorer, t.ex. läkemedelshalten i mjölken, barnets
ålder och allmäntillstånd samt barnets förmåga att ta upp och
eliminera läkemedlet. Prematura barn och sjuka barn är känsligare
för läkemedelspåverkan. Eftersom biverkningar hos spädbarn ofta är
ospecifika är det viktigt att vara observant vid läkemedelsbehandling
under amning.
Antikonception
Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder;
www.janusinfo.se
Antikonception; www.lakemedelsverket.se
Kombinerad hormonell antikonception
Specialiserad vård
En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt
skydd mot oönskade graviditeter. Kombinerade hormonella metoder
innehåller oftast det syntetiska östrogenet etinylöstradiol samt gestagen.
Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat p-piller med levonorgestrel
förstahandsval, men individuell anpassning är viktig för god patientföljsamhet. Kan påbörjas tidigast 6 veckor efter förlossningen av såväl
ammande som icke ammande kvinnor.
Nedläggning av amning
kabergolin
 Cabergoline …, Dostinex
För information om enskilda läkemedels effekter:
Läkemedel och fosterpåverkan; www.janusinfo.se
Läkemedel och amning; www.janusinfo.se
Positiva hälsoeffekter
• Minskad smärta vid menstruation.
Vid frågor om läkemedel under graviditet och vid amning, kontakta
Karolinska läkemedelsinformationscentralen, Karolic; tfn 585 810 60,
[email protected]
• Minskad blödningsmängd, vilket minskar förekomsten av
järnbristanemi.
• Regelbundna blödningar alternativt blödningsfrihet.
• Minskad förekomst av funktionella ovarialcystor.
• Fertiliteten bevaras bättre.
• Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.
Negativa hälsoeffekter
• Ökad risk för venös tromboembolism (VTE).
Östrogenkomponenten står för den ökade blodproppsrisken och
gestagenkomponenten modifierar risken. Kombinerade p-piller
innehållande levonorgestrel ger lägre risk för venös trombos än
preparat med övriga gestagener. Den årliga trombosincidensen hos
friska kvinnor i fertil ålder som inte använder p-piller är 2/10 000. För
p-pilleranvändare är motsvarande siffra 5−12/10 000 att jämföra med
incidensen vid graviditet som är 10−30/10 000.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
29
30
Gynekologi och obstetrik
forts. Antikonception
LÅGDOSERADE GESTAGENMETODER
Minipiller ger fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år.
Den preventiva säkerheten är sämre än för kombinerade hormonella
preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod
till unga kvinnor.
• Gestageninnehållet varierar med olika preparat och står för huvuddelen av de upplevda biverkningarna, såsom bröstsvullnad, humörpåverkan och nedstämdhet.
I första hand
levonorgestrel
+ etinylöstradiol
I andra hand
drospirenon
+ etinylöstradiol
etonogestrel
+ etinylöstradiol
nomegestrol
+ östradiol
 Erlibelle, Prionelle
 Abelonelle 28, Anastrella 28, Prionelle 28
Mini-Pe*
noretisteron
* Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av SLL till
kvinnor under 26 år
 Daylette, Eloine, Estrelen, Zelle
Hormonspiral ger minskad blödningsmängd, minskad förekomst av
anemi och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral
kan ge upphov till småblödningar initialt och därefter sparsamma blödningar eller amenorré.
Nuvaring* vaginalinlägg
Zoely**
Jaydess hormonspiral
Mirena hormonspiral
levonorgestrel
levonorgestrel
* Ingår inte i läkemedelsförmånen, men subventioneras av SLL till
kvinnor under 26 år
** Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av SLL till
kvinnor under 26 år
Jaydess har ett lägre hormoninnehåll än Mirena. Jaydess byts vart tredje
år, Mirena vart femte år.
MELLANDOSERADE GESTAGENMETODER
Den preventiva effekten av mellanpiller och p-stav är jämförbar med
kombinerade hormonella metoder. Oregelbundna blödningar, humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna.
Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan
uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning
uppstår kan 3–7 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv
effekt; www.janusinfo.se.
desogestrel
Gestagena metoder
 Desogestrel ..., Azalia, Cerazette, Gestrina,
Vinelle, Zarelle
Nexplanon implantat
etonogestrel
Den preventiva säkerheten varierar mellan olika gestagena metoder.
Någon ökad trombosrisk föreligger inte. Alla östrogenfria metoder
kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning.
HÖGDOSERADE GESTAGENMETODER
Högdoserade långverkande gestagener ger ett högeffektivt skydd mot
graviditet. Den endogena östrogenproduktionen blir så låg att det vid
långvarig användning finns en risk för minskad bentäthet, vilket ska
beaktas hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Amenorré och oregelbundna blödningar är vanligt.
Depo-Provera inj
medroxyprogesteron
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
31
32
Gynekologi och obstetrik
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Gynekologi och obstetrik
Icke-hormonell antikonception
Vaginit, vaginos
KOPPARSPIRAL
Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett ålder eller paritet. Kopparspiral kan ge riklig menstruation och dysmenorré.
Candidainfektion
Akut antikonception
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.
I första hand
ulipristal
Ellaone* receptfritt
I andra hand
levonorgestrel
Norlevo* receptfritt
flukonazol
klotrimazol
klindamycin
metronidazol
Akut antikonception ska påbörjas så snart som möjligt efter oskyddat
samlag. Ellaone i engångsdos har effekt upp till 5 dygn efter samlag.
Norlevo i engångsdos har effekt upp till 3 dygn efter samlag. För båda
preparaten kan skyddseffekten vara lägre vid hög kroppsvikt. Kopparspiral är mycket effektivt om insättning sker inom 5 dygn efter samlag.
Dalacin vagitorium, vaginalkräm
Flagyl tablett, vagitorium
Även mot trichomonas
Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina;
www.janusinfo.se
Premenstruell dysforisk störning
Premenstruell dysforisk störning (PMDS) är ett tillstånd som drabbar
3–5 % av kvinnorna i fertil ålder och innebär svåra premenstruella
symtom, framför allt irritabilitet, nedstämdhet, spändhet och affektlabilitet, med en påtaglig inverkan på det dagliga livet. Symtomen avtar
helt under första veckan efter menstruation. För diagnos krävs minst fem
cykelrelaterade symtom varav minst ett av ovanstående kardinalsymtom.
Diagnosen konfirmeras genom dagliga skattningar av symtom under två
på varandra följande menstruationscykler.
Dysmenorré
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
Även kombinerade hormonella preventivmedel har väldokumenterad
effekt vid dysmenorré liksom hormonspiralen Mirena. Kombinerade
monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att
minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan
3–7 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt;
www.janusinfo.se.
Behandling med SSRI har i placebokontrollerade studier visat en mycket
god effekt vid PMDS. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Läkemedelsbehandling endast under lutealfas är lika effektiv som
kontinuerlig behandling.
Riklig menstruation
levonorgestrel
tranexamsyra
Canesten* vaginaltablett
Bakteriell vaginos
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
naproxen
 Fluconazol …, Diflucan, Solona kapsel
Mirena hormonspiral
escitalopram
 Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia,
Kombinerade hormonella preventivmedel har väldokumenterad effekt
och även naproxen har viss effekt vid riklig menstruation.
sertralin
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
Riktlinjer för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar; www.janusinfo.se
Premenstruell dysforisk störning; www.janusinfo.se
Prilect, Seroplex (10-)20 mg/dygn
 Tranexamsyra …, Cyklokapron, Cyklonova
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
50–100 mg/dygn
33
34
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Gynekologi och obstetrik
forts. Klimakteriebesvär
Klimakteriebesvär
GESTAGEN-ÖSTROGENKOMBINATIONER
Hormonbehandling av klimakteriebesvär är mycket effektivt och
risk-nyttaförhållandet är klart fördelaktigt om behandlingen initieras
i nära anslutning till menopaus och begränsas till cirka 5 år. Tre av tio
kvinnor i övergångsåldern har så svåra besvär (svettningar, värmevallningar och sömnproblem) att de vill ha behandling. Dessa besvär varar
oftast under några år före och efter den sista menstruationen, menopausen. Hormonbehandling kan rekommenderas till kvinnor med symtom som påverkar livskvaliteten negativt. Östrogenbehandling med
systemisk effekt ger mycket god symtomlindring vid värmevallningar
och svettningar. Vid urogenitala symtom med torra slemhinnor på
grund av östrogenbrist har lokal behandling med östrogen god effekt.
I första hand – fast kombination för bättre följsamhet
Sekventiell behandling
noretisteron
+ östradiol
Novofem
Kontinuerlig behandling
medroxyprogesteron
Indivina
+ östradiol
 Activelle, Cliovelle
noretisteron
+ östradiol
Kvinnor med menopaus före 45 års ålder ska, oavsett symtom, alltid
erbjudas substitutionsbehandling med medelpotent östrogen till förväntad menopausålder om inga kontraindikationer föreligger.
I andra hand – individuell kombination östrogen + gestagen
Alla kvinnor som inte är hysterektomerade och behandlas med
medelpotenta östrogenpreparat ska ha gestagentillägg för att skydda
endometriet.
Kontraindikationer mot substitution med medelpotenta östrogener
är bröst- eller livmodercancer, tidigare djup ventrombos, lungemboli,
angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke samt allvarlig leversjukdom.
ÖSTROGEN
östradiol
östradiol
Femanest
Estradot plåster
GESTAGENER
levonorgestrel
medroxyprogesteron
noretisteron
Mirena hormonspiral
Provera
Primolut-Nor
Slidtorrhet
Behandlingsprincipen är att använda lägsta effektiva dos under
begränsad tid. Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer som blir mätbar efter
fem års behandling. Risken är större vid kombinationsbehandling
(östrogen + gestagen) jämfört med enbart östrogen.
ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING
Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.
östradiol
Oestring vaginalinlägg
östradiol
Vagifem* vaginaltablett
östriol
Ovesterin vaginalkräm, vagitorium
För kvinnor i åldern 50–59 år har behandlingen flera positiva hälsoeffekter med bland annat gynnsam effekt på benmineralhalten och
minskad risk för fraktur samt synes minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Behandlingen bör utvärderas och omprövas regelbundet.
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Riktlinjer för östrogenbehandling av klimakteriella besvär;
www.janusinfo.se
forts.
35
36
Gynekologi och obstetrik
Gynekologi och obstetrik
Specialiserad vård
Specialiserad vård
Preoperativ behandling av myom
ulipristal
Medicinsk abort
mifepriston
misoprostol
Esmya
Hyperprolaktinemi
bromokriptin
kabergolin
Peroral ovulationsstimulering
klomifen
letrozol
Atosiban Sun
Bricanyl inj
koriongonadotropin
alfa
Rhophylac
nafarelin
 Synarel, Synarela nässpray
Gonadotropinantagonist
Minprostin
Cytotec
ganirelix
Orgalutran inj
Lutealfasstöd
Värkstimulerande
oxytocin
Ovitrelle
Nedreglering av gonadotropiner
Cervixutmognad
dinoproston
misoprostol
Pergotime
 Letrozol ...
Ovulationsinduktion efter ovulationsstimulering
Profylaktiskt mot Rh-immunisering
immunoglobulin
anti-D
Mifegyne
Cytotec
Fertilitetsbehandling
 Parlodel, Pravidel
 Cabergoline …, Dostinex
Förvärkar och hotande förtidsbörd
atosiban
terbutalin
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
progesteron
Oxytocin Pilum
Lutinus vaginaltablett
Blödning vid förlossning och abort
I första hand
oxytocin
Oxytocin Pilum
I andra hand
karboprost
metylergometrin
Prostinfenem
Methergin
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
37
38
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts. Prevention av hjärt-kärlsjukdom
Hjärta och kärl
För patienter med mycket hög risk och patienter med avancerade
lipidrubbningar eftersträvas ofta en mer intensiv statinbehandling
(atorvastatin 40-80 mg/dygn). Beakta interaktioner och att risken för
biverkningar är dosberoende.
Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män
och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre
patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk
behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.
Statiner för kardiovaskulär prevention; www.janusinfo.se
Arteriell trombosprofylax
Trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom sid 43,
efter hjärtinfarkt sid 43, vid förmaksflimmer sid 50,
perifer artärsjukdom sid 53, TIA/ischemisk stroke sid 82, 83
Prevention av hjärt-kärlsjukdom
Livsstilsåtgärder
Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention.
ASA eller annan trombocythämmande behandling rekommenderas inte
som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerossjukdom.
• Rökstopp. Nikotinberoende sid 105
• Fysisk aktivitet. Överväg FaR; www.viss.nu eller www.fyss.se.
• Balanserad kost.
Hypertoni
Blodtryckssänkande läkemedel
Behandla blodtryck bättre – sätt upp målblodtryck
tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp.
Hypertoni sid 40
Lipidsänkande läkemedel
Statiner är väldokumenterade för reduktion av morbiditet och mortalitet. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade
lipidrubbningar bör risken och inte kolesterolnivån styra behandlingen.
Det föreligger en stor underanvändning av statiner bland patienter
med etablerad aterosklerossjukdom och många patienter avbryter
medicineringen.
STATINER
simvastatin
 Simvastatin …, Simidon
atorvastatin
 Atorvastatin …, Atorbir, Atorstad, Atorvastad,
Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention vilket är väldokumenterat upp till åtminstone 85 års ålder. I dag
föreligger en stor underbehandling av hypertoni och många patienter
avbryter behandlingen. Fler patienter bör nå målblodtryck och detta är
särskilt viktigt för patienter med hög hjärt-kärlrisk.
Målblodtryck är <140/90 mmHg vid okomplicerad hypertoni. Oftast krävs
kombinationsbehandling. Vid mycket hög hjärt-kärlrisk, t.ex. tidigare
stroke/TIA, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer artärsjukdom eller diabetes
med njurpåverkan, bör ett lägre målblodtryck (130–135/80–85 mmHg)
eftersträvas.
20–40 mg/dygn
Lipitor
10–80 mg/dygn
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och
prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning
ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – bakgrundsdokumentation;
www.lakemedelsverket.se.
forts.
39
40
forts. Hypertoni
Hjärta och kärl
Multifaktoriell behandling vid diabetes sid 22
Prevention vid medicinsk njursjukdom sid 91
Rekommendationer för behandling av hypertoni; www.janusinfo.se
Fasta kombinationspreparat
 Enalapril Comp ...,
enalapril
+ hydroklortiazid
Enalapril/Hydrochlorothiazide ...,
Linatil comp, Renitec comp, Synerpril
 Candesartan/Hydrochlorothiazide ...,
kandesartan
+ hydroklortiazid*
Atacand Plus, Candemox Comp,
Candesarstad Comp, Candexetil Comp
 Losartan/Hydrochlorothiazide …,
losartan
+ hydroklortiazid
Losarstad Comp, Losatrix Comp, Marozid
I första hand
ACE-HÄMMARE
enalapril
ramipril
 Enalapril …, Renitec
 Ramipril …, Triatec
* Begränsad subvention; www.tlv.se
ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)
 Candesartan ..., Amias, Candesarstad,
kandesartan*
Candexetil, Kandrozid
 Losartan …, Losarstad
losartan
I andra hand
BETABLOCKERARE
metoprololsuccinat*  Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
* Begränsad subvention; www.tlv.se
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas
med ACE-hämmare eller ARB.
Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig
ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.
KALCIUMANTAGONIST
 Amlodipin …, Amlodistad, Norvasc
amlodipin
DIURETIKA
bendroflumetiazid
hydroklortiazid
hydroklortiazid
+ amilorid
klortalidon
Tilläggsbehandling
ALDOSTERONANTAGONIST (Mineralkortikoidreceptorantagonist)
 Spironolakton …, Aldactone
spironolakton
 Bendroflumetiazid …, Salures
 Hydroklortiazid ..., Esidrex
Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av
resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.
 Normorix mite, Sparkal mite
 Amiloferm, Normorix, Sparkal
ALFABLOCKERARE
 Doxazosin …, Alfadil, Cardura
doxazosin*
Hygropax
Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas
furosemid istället för tiaziddiuretika.
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Specialiserad vård
KOMBINATIONER
ACE-hämmare eller ARB plus amlodipin och/eller tiazid är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (njurpåverkan,
elektrolytrubbningar) utan ytterligare förbättring av prognosen.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
ALFA- OCH BETABLOCKERARE
labetalol*
Trandate
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
forts.
41
42
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts. Ischemisk hjärtsjukdom
Hjärta och kärl
BETABLOCKERARE
metoprololsuccinat  Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
100–200 mg/dygn
Ischemisk hjärtsjukdom
STATINER
Lipidsänkande läkemedel sid 39
STATINER
Lipidsänkande läkemedel sid 39
TROMBOCYTHÄMMARE
acetylsalicylsyra
Trombyl
75 mg/dygn
ACE-HÄMMARE
Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni
ramipril
 Ramipril ..., Triatec
måldos 10 mg/dygn
Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom/hjärtinfarkt ges en
laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, t.ex. Bamyl
brustablett.
klopidogrel
Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten
tolererar denna.
 Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix
Tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA vid instabil kranskärlssjukdom eller PCI med stent, samt som alternativ vid ASA-överkänslighet. Vid tidigare ulcussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA
än att byta till klopidogrel.
ALDOSTERONANTAGONISTER
(Mineralkortikoidreceptorantagonister)
Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg
I första hand
 Spironolakton …, Aldactone
spironolakton
25(–50) mg/dygn
Rekommendationer för behandling av kranskärlssjukdom
med ADP-receptorhämmare; www.janusinfo.se
Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt
Beakta risk för hyperkalemi.
TROMBOCYTHÄMMARE
Se ovan.
I andra hand – vid endokrina biverkningar
 Eplerenon …, Inspra
eplerenon
50 mg/dygn
Specialiserad vård
Beakta risk för hyperkalemi.
TROMBOCYTHÄMMARE
ticagrelor
Brilique
Angina pectoris
Anfallskuperande
ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL
bivalirudin
Angiox
enoxaparin
Klexane
fondaparinux
Arixtra
heparinnatrium
Heparin LEO
NITROGLYCERIN
glyceryltrinitrat
glyceryltrinitrat
glyceryltrinitrat
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
43
44
Nitroglycerin Recip resoriblett
Suscard buckaltablett
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Hjärta och kärl
Hjärta och kärl
Hjärtsvikt med nedsatt systolisk
vänsterkammarfunktion (EF <40-45 %)
Specialiserad vård
glyceryltrinitrat
 Glytrin, Nitrolingual spray
Nitroglycerin Abcur inf
Säkerställ diagnosen inför behandlingen enligt ”hjärtsviktstrappan”. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under
70 slag/minut i vila (vid sinusrytm).
Anfallsförebyggande
BETABLOCKERARE
 Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
bisoprolol
Emconcor CHF
 Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
metoprololsuccinat
Sviktpacemaker (CRT)?
Defibrillator (ICD)?
KALCIUMANTAGONISTER
 Amlodipin …, Amlodistad, Norvasc
amlodipin
verapamil
Isoptin Retard
Tillägg av aldosteronantagonist
NYHA II-IV (EF ≤35 %)
ACE-hämmare* + betablockerare
NYHA II-IV
LÅNGVERKANDE NITRAT
 Isosorbidmononitrat …, Imdur
isosorbidmononitrat
ACE-hämmare*
NYHA I (EF ≤40 %)
* ARB vid ACE-hämmarintolerans
Hjärtsvikt med bevarad systolisk
vänsterkammarfunktion (diastolisk hjärtsvikt)
Behandlingarna i ”hjärtsviktstrappan” förbättrar både symtom och prognos. Titrera om möjligt läkemedelsbehandlingen till måldoser. Utöver
detta ges diuretika vid symtomatiskt behov och digoxin vid förmaksflimmer eller symtomatiskt behov. Livsstilsåtgärder (kost och motion) är
viktiga även vid hjärtsvikt.
Behandling av grundsjukdom (t.ex. hypertoni) kan påverka förloppet
positivt. Ingen hjärtsviktsbehandling har ännu visats förbättra prognosen vid bevarad systolisk vänsterkammarfunktion med ejektionsfraktion >40-45 % (HFpEF). Symtomatisk behandling ges såsom vid
hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (HFrEF).
Remiss till hjärtsviktsmottagningar på sjukhus kan med fördel utnyttjas
för hjälp med diagnos, dostitrering, information och fortsatt vårdplan.
Efter optimering av läkemedelsbehandlingen görs en ny evaluering av
hjärtfunktionen. Vid fortsatt nedsatt ejektionsfraktion (EF ≤35 %) bör
remiss skickas för ställningstagande till sviktpacemaker (CRT) eller defibrillator (ICD). För CRT krävs QRS-bredd ≥120 ms.
Hjärtsvikt; www.viss.nu
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
45
46
Hjärta och kärl
forts. Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
Icke symtomgivande hjärtsvikt; NYHA I
ACE-HÄMMARE
enalapril
 Enalapril …, Renitec
ramipril
 Ramipril …, Triatec
Symtomgivande hjärtsvikt (NYHA II-IV) och måttlig
till uttalad nedsättning av vänsterkammarfunktionen
(EF ≤35%)
Läkemedel enligt ovan i kombination med
måldos 20–40 mg/dygn
ALDOSTERONANTAGONISTER
(Mineralkortikoidreceptorantagonister)
I första hand
 Spironolakton …, Aldactone
spironolakton
25(–50) mg/dygn
måldos 10 mg/dygn
Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.
Vid ACE-hämmarintolerans
Läggs till efter fullgod basbehandling. Beakta risk för hyperkalemi.
ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)
 Candesartan ..., Amias, Candesarstad,
kandesartan*
Candexetil, Kandrozid
måldos 32 mg/dygn
 Losartan …, Losarstad
losartan
måldos 150 mg/dygn
I andra hand – vid endokrina biverkningar
 Eplerenon …, Inspra
eplerenon
50 mg/dygn
Beakta risk för hyperkalemi.
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Specialiserad vård
Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.
Övervägs vid hjärtfrekvens ≥75 slag/minut i vila hos patienter med sinusrytm som förblir i NYHA II-IV med EF ≤35 % trots fullgod läkemedelsbehandling enligt ovan (särskilt betablockerare i maximal tolererad dos).
ivabradin
Symtomgivande hjärtsvikt; NYHA II–IV
Procoralan*
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Läkemedel enligt ovan i kombination med
BETABLOCKERARE
 Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
bisoprolol
Emconcor CHF
måldos 10 mg/dygn
metoprololsuccinat  Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
måldos 200 mg/dygn
Symtomatisk hjärtsviktsbehandling
DIURETIKA
bendroflumetiazid**
furosemid
furosemid
hydroklortiazid**
Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om
patienten tolererar denna.
 Bendroflumetiazid …, Salures
 Furosemid …, Furix, Impugan
Lasix Retard
 Hydroklortiazid ..., Esidrex
** Tiazider har sämre effekt vid nedsatt njurfunktion. Ska inte
användas vid eGFR <30 ml/min.
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
47
48
forts. Förmaksflimmer, förmaksfladder
Hjärta och kärl
Vid hypokalemi
I första hand
spironolakton
I andra hand
amilorid
kaliumklorid
Rytmreglering
Vid symtomatiskt förmaksflimmer/-fladder bör elkonvertering, antiarytmikabehandling eller invasiv åtgärd övervägas. Dessa behandlingar
styrs via specialistvården. Antiarytmiska läkemedel kan ge allvarliga
biverkningar. Beakta tillkomst av kontraindikationer under pågående behandling (t.ex. hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, njursvikt, QT-förlängning). Vid övergång från paroxysmalt till permanent/kroniskt flimmer/
fladder ska antiarytmika sättas ut.
 Spironolakton …, Aldactone
Amilorid Mylan
Kaleorid
Vid förmaksflimmer eller som symtomatisk
tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt
Överväg
digoxin
Specialiserad vård
ANTIARYTMIKA
I första hand
dronedaron*
flekainid**
Digoxin BioPhausia
Förmaksflimmer, förmaksfladder
I andra hand – vid strukturell hjärtsjukdom
amiodaron
Frekvensreglering
Tromboemboliprofylax
Använd riskskattning med CHA2DS2-VASc för ställningstagande till
antitrombotisk behandling. CHA2DS2-VASc ≥2 innebär indikation för
antikoagulantiabehandling. Vid CHA2DS2-VASc =1, överväg antikoagulantiabehandling, framförallt vid ålder över 65 år. Risken ökar kontinuerligt med stigande ålder. Åtgärda riskfaktorer för blödning såsom högt
blodtryck och överkonsumtion av alkohol. Undvik preparat som ökar
blödningsrisken, t.ex. COX-hämmare (NSAID) och omega-3-fettsyror. Hos
sköra äldre patienter med hög blödningsrisk måste en klinisk bedömning
göras angående nyttan av behandlingen.
 Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor CHF
 Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
Isoptin Retard (med tvådosförfarande)
I andra hand – vid otillräcklig effekt, överväg tillägg av
digoxin
Digoxin BioPhausia
Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken med
CHA 2DS2-VASc och ta ställning till tromboemboliprofylax.
Välj antikoagulantiabehandling före ASA.
forts.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Cordarone tablett
Amiodaron Stragen inj
Amiodaron och dronedaron interagerar med antikoagulantia.
God frekvensreglering är viktigt vid förmaksflimmer/-fladder. Digoxin
rekommenderas inte som monoterapi för frekvensreglering.
metoprololsuccinat
verapamil
Multaq
Tambocor
* Begränsad subvention; www.tlv.se
** Bör vanligen kombineras med betablockerare
Ta ställning till tromboemboliprofylax med antikoagulantia, se nedan.
Valet mellan frekvensreglering och rytmreglering styrs av patientens
symtom och valet påverkar inte prognosen. Behandla bakomliggande
sjukdomar och riskfaktorer som hypertoni.
I första hand
bisoprolol
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
49
50
Hjärta och kärl
forts. Förmaksflimmer, förmaksfladder
Perorala antikoagulantia
Val av preparat görs efter individuell värdering av biverkningsrisker,
möjlighet till adekvat uppföljning och patientens preferens. Warfarin
är ett effektivt läkemedel som hela vårdkedjan har stor erfarenhet av,
dessutom individualiseras behandlingen med hjälp av monitorering.
Därför finns ingen anledning att byta ut en välfungerande warfarinbehandling. Behandling med nya orala antikoagulantia (NOAK) är ett
alternativ för patienter som tillhör väldokumenterade kategorier och
som förväntas ha en god compliance. NOAK är kontraindicerade vid
mekanisk hjärtklaff och vid signifikant mitralisstenos.
I andra hand
DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE
dabigatran
Pradaxa
Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla
läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig hos äldre patienter. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och
kontraindicerat vid eGFR <30 mL/min.
Vid förmaksflimmer och manifesterad aterosklerotisk sjukdom, när antikoagulantium inte kan eller bör användas.
acetylsalicylsyra
Trombyl
75 mg/dygn
Man ska ha samma respekt för NOAK som för warfarin. Samtliga
perorala antikoagulantia ställer särskilda krav på patientinformation
och systematisk uppföljning med kontroll av compliance, njurfunktion,
risker för interaktioner med andra läkemedel och blödningsrisk. Möjlighet finns att mäta plasmakoncentrationer av samtliga NOAK.
Patienten ska förses med antikoagulantiabricka för respektive läkemedel.
För mer detaljerad information, se www.janusinfo.se.
ASA ger avsevärt sämre skydd än antikoagulantia mot tromboembolisk
stroke, men medför ändå avsevärd blödningsrisk.
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer; www.janusinfo.se
Sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke vid kardiell
embolikälla sid 83
I första hand
ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL
warfarin
Waran innehåller blått färgämne, indigokarmin
warfarin
Warfarin Orion
Klaffsjukdom och medfödda vitier
Endokarditprofylax sid 70
Antikoagulantiabehandling; www.viss.nu
Warfarin är det antikoagulantium som ska användas av patienter med
mekanisk klaff.
Av säkerhetsskäl rekommenderas att särskild dosett används för vita
warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.
Warfarin ska användas för patienter med mekanisk klaff eller
signifikant mitralisstenos.
Perifer artärsjukdom
Warfarin rekommenderas i första hand vid samtidig ischemisk
hjärtsjukdom på grund av bättre dokumentation.
Livsstilsåtgärder
Gångträning; www.fyss.se,
Rökstopp; Nikotinberoende sid 105
PK-INR målvärde: mellan 2,0 och 3,0. För vissa patienter kan
självtestning och eventuellt egen dosjustering vara aktuellt.
Blodtryckssänkande behandling
Målblodtryck 130–135/80–85 mmHg. Hypertoni sid 40
Information till förskrivare om självtestning och egenvård
vid behandling med warfarin; www.janusinfo.se
Blodsockerreglering
Diabetes mellitus sid 22
DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
apixaban
Eliquis
Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland
aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 mL/min.
forts.
51
52
Hjärta och kärl
forts. Venös tromboembolisk sjukdom
TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL
acetylsalicylsyra
Trombyl
75 mg/dygn
ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL
warfarin
Waran innehåller blått färgämne, indigokarmin
warfarin
Warfarin Orion
eller
Av säkerhetsskäl rekommenderas att särskild dosett används för vita
warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.
klopidogrel
 Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix
Vid tidigare ulcussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att
byta till klopidogrel.
DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
apixaban
Eliquis
STATINER
Lipidsänkande läkemedel sid 39
Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland
aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 mL/min.
Venös tromboembolisk sjukdom
För aktuell information om perorala antikoagulantia, se www.viss.nu och
www.janusinfo.se.
Profylax i samband med kirurgi och vid immobilisering
Specialiserad vård
Beakta blödningsrisken, t.ex. vid nedsatt njurfunktion.
OFRAKTIONERAT HEPARIN
heparinnatrium
Heparin LEO
LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER
dalteparin
Fragmin
tinzaparin
Innohep
TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL
alteplas
Actilyse
DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
apixaban
Eliquis
Profylax vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik.
Hemostatiskt verkande läkemedel
Behandling av venös trombos och lungemboli
K-VITAMIN
fytomenadion
Vid akut venös trombos och lungemboli rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom tre månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling och ställningstagande till kompletterande utredning.
Konakion Novum inj
För användning av Konakion Novum inj, se www.viss.nu.
FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL
 Tranexamsyra ..., Cyklokapron,
tranexamsyra
Cyklonova tablett
Cyklokapron brustablett
Beakta blödningsrisk, t.ex. vid nedsatt njurfunktion.
LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER
dalteparin
Fragmin
tinzaparin
Innohep
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
53
54
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Hjärta och kärl
Hud- och könssjukdomar
Specialiserad vård
FRISÄTTARE AV VON WILLEBRAND-FAKTORN OCH FAKTOR VIII
desmopressin
Octostim
Mjukgörande
Förskrivning med subvention av mjukgörare bör förbehållas patienter
med eksem, psoriasis och iktyos.
FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL
tranexamsyra
Cyklokapron inj
glycerol
karbamid
PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT
koagulationsfaktorer Confidex
II, VII, IX, X
Miniderm
Canoderm
Glukokortikoider för utvärtes bruk
GRUPP I – MILT VERKANDE
hydrokortison
Hydrokortison CCS
hydrokortison
Mildison Lipid
Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig
blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med
Konakion Novum. Se vidare Profylax mot och reversering av
blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel;
www.lakemedelsverket.se. Vid blödning under behandling med andra
antikoagulantia, se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning
och kirurgi; www.janusinfo.se.
GRUPP II – MEDELSTARKT VERKANDE
hydrokortisonbutyrat
Locoid
klobetason
Emovat
GRUPP III – STARKT VERKANDE
betametason
Betnovat
 Mometason …, Elocon kräm
mometason
Ovixan kräm
 Mometason …, Demoson, Elocon salva
 Ovixan, Elocon kutan lösning
Hudmykoser
Jästsvamp
Pityriasis versicolor
ketokonazol
55
56
Hud- och könssjukdomar
I tredje hand – när sedering är önskvärd
 Hydroxyzine …, Atarax, Atyxine
hydroxizin
25-50 mg till natten
Canesten
 Cortimyk, Daktacort
Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Beakta interaktioner
med andra läkemedel som också kan förlänga QT-intervallet.
Vaginit, vaginos sid 34
Akne
Dermatofyter (trådsvamp)
terbinafin
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts. Urtikaria
Candidainfektion
klotrimazol
mikonazol
+ hydrokortison
 Ketokonazol … schampo
Lindrig–medelsvår akne
 Terbinafin ..., Terbisil kräm
Lokalbehandling
adapalen
azelainsyra
azelainsyra
bensoylperoxid
adapalen
+ bensoylperoxid
Nagelmykoser
Lindrigt nagelengagemang
Enstaka naglar med engagemang av endast distala halvan av nageln.
 Amorolfine ..., Finail, Loceryl nagellack
amorolfin
Differin
Finacea gel
Skinoren kräm
Basiron AC*
Epiduo
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Utbrett nagelengagemang
Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad
dermatofytinfektion.
 Terbinafin … tablett
terbinafin
Medelsvår akne – om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av
lymecyklin
 Lymecycline ..., Tetralysal
Ska ges i fulldos och behandlingen bör pågå i 3 månader. Efter avslutad
antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid. För kvinnor med behov av antikonception kan
lokalbehandling istället kombineras med lämplig kombinerad hormonell
antikonception.
Terbinafin peroralt kan kombineras med amorolfin lokalt för bättre
effekt och minskad risk för recidiv.
Urtikaria
Akne; www.viss.nu
Behandling av akne; www.lakemedelsverket.se
Klåda/svullnad i huden. Annan genes än allergi förekommer.
ANTIHISTAMINER
I första hand
 Desloratadin ..., Aerius, Dasselta
desloratadin
Rosacea
Lindrig–medelsvår rosacea
I andra hand – vid otillräcklig effekt
 Cetirizin …, Cetimax, Vialerg
cetirizin
I första hand
azelainsyra
Finacea
I andra hand – om azelainsyra inte tolereras
 Robaz, Rozex
metronidazol
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
57
58
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Hud- och könssjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Medelsvår–svår rosacea
Aktinisk keratos
Om enbart lokalbehandling inte är tillräcklig
 Lymecycline ..., Tetralysal
lymecyklin
Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser
ska få solskyddsråd (www.stralsakerhetsmyndigheten.se) och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30. Läkare inom primärvården kan behandla aktinisk keratos med imikvimod om diagnos kan
ställas med hög säkerhet. Vid diagnostisk osäkerhet eller om otillräcklig
effekt konstateras vid behandlingskontroll, remittera till hudläkare.
Rosacea; www.viss.nu
Psoriasis
kalcipotriol
+ betametason
Huvudlöss
 Daivobet, Dovobet salva
 Daivobet, Dovobet, Xamiol gel till hårbotten
På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel
som innehåller dimetikon kan vara att föredra.
Psoriasisartrit sid 112
Psoriasis; www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av psoriasis; www.lakemedelsverket.se
Behandling av huvudlöss; www.lakemedelsverket.se
Atopiskt eksem
Skabb
I första hand
Glukokortikoider för urtvärtes bruk sid 56
Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.
bensylbensoat
Tenutex*
+ disulfiram
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Specialiserad vård
I andra hand
pimekrolimus*
takrolimus
Zyclara
imikvimod
Glukokortikoider för utvärtes bruk sid 56
Elidel kräm
Protopic salva
Sexuellt överförbara sjukdomar
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Klamydia
Seborroiskt eksem
Vid graviditet, se www.medscinet.se/infpreg.
doxycyklin
ketokonazol
mikonazol
+ hydrokortison
 Doxycyklin …, Doxyferm
Kondylom
 Ketokonazol … schampo
 Cortimyk, Daktacort
podofyllotoxin
Wartec
Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.
Seborroiskt eksem hos vuxna; www.viss.nu
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
59
60
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Hud- och könssjukdomar
Infektioner
Mycoplasma genitalium
azitromycin
 Azithromycin …, Azitromax
500 mg x 1 första dygnet,
sedan 250 mg x 1 i 4 dygn
Det förekommer överanvändning av antibiotika, framför allt vid övre
luftvägsinfektioner, asymtomatisk bakteriuri och bensår.
Klamydia, Kondylom, Mycoplasma genitalium; www.viss.nu
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner;
www.lakemedelsverket.se
Penicillinallergi
Allergi mot penicillin (Pc) avser en IgE- och histaminmedierad snabb
överkänslighetsreaktion som yttrar sig i till exempel astma, urtikaria eller
anafylaxi. Detta är ovanligt men bör alltid utredas med diagnostisk testmetod. Icke-kliande hudmanifestationer eller gastrointestinala störningar
är vanliga under antibiotikabehandling men förknippas inte med äkta
Pc-allergi. Vid osäker anamnes med misstanke om Pc-allergi av mindre
allvarlig karaktär bör testdos övervägas. Se vårdprogram för infektioner
i öppenvård; Strama Stockholm, www.janusinfo.se.
Genital herpes sid 70
Impetigo sid 68
Hud- och mjukdelsinfektioner sid 67
Övre luftvägsinfektioner
Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppenvård;
Strama Stockholm, www.janusinfo.se
Akut otitis media
För barn 1–12 år rekommenderas aktiv expektans i 2–3 dygn. Undantag
görs vid allmänpåverkan, perforerad otit samt för barn under 2 år med
bilateral otit.
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 1,6 g x 3)
Vid öronsekretion hos barn med rörbehandling
Terracortril med polymyxin B 3–5 droppar x 3 i 5 dygn
Terapisvikt vid akut otitis media
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
Alternativt enligt odlingssvar.
Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3)
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
Alternativt enligt odlingssvar.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
61
62
Infektioner
Infektioner
Nedre luftvägsinfektioner
Pc-allergi typ 1
Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4)
mixtur/granulat till oral suspension
Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppenvård; Strama Stockholm,
www.janusinfo.se
Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner
i öppenvård; www.lakemedelsverket.se
Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM);
www.lakemedelsverket.se
Akut streptokocktonsillit
Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika.
fenoximetylpenicillin (PcV) 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)
Recidiv av streptokocktonsillit – inom 4 veckor
Verifiera diagnosen
Akut bronkit
Antibiotikabehandla inte i övrigt lungfrisk patient oavsett etiologi (virus,
mykoplasma, andra bakterier).
klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn
(max 300 mg x 3)
cefadroxil* vuxna 500 mg x 2 i 10 dygn, barn 15 mg/kg x 2 i 10 dygn
(max 500 mg x 2)
Pneumoni hos vuxna
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7 dygn
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBLproducerande bakterier.
Underliggande KOL
Pc-allergi typ 1
amoxicillin 500-750 mg x 3 i 7 dygn
klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn
(max 300 mg x 3)
Misstanke om mykoplasma eller Pc-allergi typ 1
Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård;
www.lakemedelsverket.se
Pneumoni hos barn
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
Barn 0–5 år
Akut maxillarsinuit
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn
Expektans rekommenderas vid symtom <10 dygn vid förkylning med
purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.
Barn >5 år
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1,6 g x 3)
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1,6 g x 3)
Pc-allergi typ 1 och >8 år
Misstanke om mykoplasma eller Pc-allergi typ 1
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4)
mixtur/granulat till oral suspension
Läkemedelsbehandling av rinosinuit; www.lakemedelsverket.se
Barn >8 år
doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)
63
64
Infektioner
forts. Urinvägsinfektioner
Exacerbation av KOL
Bakteriuri och cystit hos gravida
Ökad sputumvolym, ökad sputumpurulens och ökad dyspné
(minst två kriterier).
Odla först.
I första hand
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
amoxicillin 500–750 mg x 3 i 5–7 dygn
cefadroxil* 500 mg x 2 i 5 dygn
I andra hand och vid Pc-allergi typ 1
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.
nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid njursvikt, inte vid förlossning)
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
Cystit hos män
Influensa
Odla först. Bevaka odlingssvar och resistensbestämning.
Behandling och profylax av influensa med antivirala medel;
www.lakemedelsverket.se
nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (inte vid njursvikt)
Urinvägsinfektioner
Pyelonefrit hos vuxna
pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn
Odla först. Bevaka odlingssvaret – risk för resistens.
ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)**
Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre
och urinodla endast vid symtom från urinvägarna.
trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10–14 dygn**
** Anpassa dosen till njurfunktionen.
Vårdprogram för urinvägsinfektioner i öppenvård;
Strama Stockholm, www.janusinfo.se
Cystit; www.viss.nu
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar; www.viss.nu
Cystit hos barn <2 år
Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.
Cystit hos barn ≥2 år
Cystit hos kvinnor
nitrofurantoin*** 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (inte vid njursvikt)
(max 50 mg x 3)
Alla barn <2 år med urinvägsinfektion ska remitteras till barnakut,
oavsett feber och CRP.
Odla först.
nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid njursvikt)
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn över 30 kg
pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn
cefadroxil* 12,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)
pivmecillinam 400 mg x 2-3 i 3 dygn (<50 års ålder med sporadisk UVI)
Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam
Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam
trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn
trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 3 dygn (max 160 mg x 2)
forts.
65
66
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBLproducerande bakterier.
*** Tabletterna går att krossa och blanda i vätska eller mat.
forts. Hud- och mjukdelsinfektioner
Infektioner
Pyelonefrit hos barn
Kattbett
Alla barn 0-15 år med misstänkt akut pyelonefrit ska remitteras till
barnakut för utredning och behandling.
Vuxna
Hud- och mjukdelsinfektioner
Barn
Vårdprogram för hud- och mjukdelsinfektioner; Strama Stockholm,
www.janusinfo.se
Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och
mjukdelsinfektioner; www.lakemedelsverket.se
Pc-allergi typ 1
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3)
Vuxna
trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn
Borrelia (solitärt erytema migrans)
Barn
Vuxna
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 till gravida)
trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml 0,4 ml/kg x 2 i 10 dygn
(max 160 mg/800 mg x 2)
Vid Pc-allergi typ 1, multipla erytem eller samtidig feber
Sårinfektioner
doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dygn
Rodnad och måttlig sekretion ingår i normal sårläkning. Odla före
eventuell antibiotikabehandling.
Barn
Vuxna
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)
flukloxacillin 750 mg–1 g x 3 i 7–10 dygn
Vid Pc-allergi typ 1, multipla erytem eller samtidig feber, se Läkemedelsbehandling av borreliainfektion; www.lakemedelsverket.se.
Pc-allergi typ 1
klindamycin 300 mg x 3 i 7-10 dygn
Infekterade hund-, katt- eller människobett
Odla först, ange typ av bett på remissen. Klindamycin, erytromycin,
perorala cefalosporiner och flukloxacillin (isoxazolylpenicillin) är inte
verksamma mot Pasteurella multocida, huvudpatogen vid katt- och
hundbett.
Impetigo
Lindriga förändringar
Tvål och vatten
Hund- och människobett
Måttliga förändringar
Vuxna
retapamulin (Altargo) salva x 2 i 5 dygn
amoxicillin + klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn
Barn
amoxicillin + klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3)
forts.
67
68
forts. Hud- och mjukdelsinfektioner
Infektioner
Utbredda förändringar
Herpes zoster hos immunkompetent
Barn
Alla patienter över 50 år samt de med komplicerad bältros t.ex. zoster
oticus eller ophtalmicus bör behandlas. Behandling påbörjas snarast inom
72 timmar från utslagsdebuten. Vid zoster ophtalmicus ska sedvanlig
behandling sättas in så fort som möjligt, därefter kontaktas ögonläkare
för undersökning.
flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7–10 dygn (max 750 mg x 3)
cefadroxil* 12,5 mg/kg x 2 i 7–10 dygn (max 500 mg x 2)
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av
ESBL-producerande bakterier.
valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dygn
Vuxna
Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion.
flukloxacillin 750 mg-1 g x 3 i 7–10 dygn
Genital herpes
valaciklovir 500 mg x 2 i 5–10 dygn vid primärinfektion och i 5 dygn
vid skov
Infekterade arteriella eller venösa bensår
Vid arteriella sår bör cirkulationen bedömas och optimeras. Vid venösa
sår är behandlingen en effektiv kompression. Bensår är sällan infekterade, var därför återhållsam med antibiotikabehandling.
Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och
herpes zoster-infektioner; www.lakemedelsverket.se
Antibiotika påskyndar läkningen endast vid klara kliniska tecken på
infektion som ökande lokal rodnad, smärta, purulent sekretion och
feber. Odla först och behandla inte gramnegativa tarmbakterier.
Endokarditprofylax
Antibiotikaprofylax rekommenderas inte längre rutinmässigt vid orala
ingrepp. Enbart tidigare genomgången endokardit, förekomst av klaffprotes eller medfödda hjärtfel motiverar vanligen inte profylax. Profylax
kan fortfarande vara aktuell hos vissa patienter vid särskilda riskingrepp.
Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården;
www.lakemedelsverket.se.
Streptokockinfektion
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10–14 dygn
Stafylokockinfektion
flukloxacillin 750 mg-1 g x 3 i 10–14 dygn
Perorala antibiotika
Erysipelas
amoxicillin
amoxicillin
+ klavulansyra
cefadroxil*
ciprofloxacin*
doxycyklin
erytromycin
fenoximetylpenicillin (PcV)
flukloxacillin
Erysipelas (rosfeber) orsakas av betahemolytiska streptokocker. Akut
insjuknande med feber och välavgränsad, värmeökad hudrodnad. Ofta
ses initialt en ökad utbredning av rodnaden efter insatt behandling,
medan febern sjunker snabbt.
fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10–14 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)
 Amoxicillin …, Amimox
 Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Bioclavid,
Spektramox
 Cefadroxil …
 Ciprofloxacin …
 Doxycyklin ..., Doxyferm
Ery-Max
 Fenoximetylpenicillin ..., Avopenin, Kåvepenin,
Tikacillin
 Flukloxacillin …, Heracillin
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av
ESBL-producerande bakterier.
forts.
69
70
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts. Intravenösa antibiotika
Infektioner
klindamycin
metronidazol
nitrofurantoin
pivmecillinam
trimetoprim
trimetoprim
+ sulfametoxazol
Specialiserad vård
 Clindamycin …, Dalacin
Flagyl
Furadantin
 Penomax, Selexid
 Trimetoprim ..., Idotrim
Bactrim
 Bactrim forte, Eusaprim forte
ampicillin
bensylpenicillin
cefotaxim*
ceftazidim*
ciprofloxacin*
gentamicin
imipenem
+ cilastatin
klindamycin
kloxacillin
meropenem
metronidazol
piperacillin
+ tazobaktam
trimetoprim
+ sulfametoxazol
vankomycin
Specialiserad vård
Intravenösa antibiotika
Vid användning av intravenösa antibiotika är det viktigt att beakta
följande principer:
• Vid akut livshotande infektion som svår sepsis eller bakteriell meningit är det avgörande för prognosen att omedelbart sätta
in baktericida antibiotika.
• Ta alltid blododling och andra relevanta odlingar innan intravenös
antibiotika ges för att kunna optimera behandlingen efter odlingssvar. Dock ska inte svårigheter att få odlingar fördröja behandling
med antibiotika vid livshotande infektioner.
Doktacillin
Benzylpenicillin Panpharma
Cefotaxim Sandoz
Ceftazidim Sandoz
Ciprofloxacin Fresenius Kabi
Gensumycin
Tienam
Dalacin
Cloxacillin Stragen
Meropenem Hospira
Metronidazole Braun
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Eusaprim
Vancomycin Actavis
* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av
ESBL-producerande bakterier.
• Sträva efter att minska användningen av cefalosporiner. Dessa kan
ofta ersättas av antibiotika med smalare spektrum, men om bredare
täckning önskas kan kombination med aminoglykosid övervägas
initialt.
Antivirala läkemedel
valaciklovir
• Peroperativ antibiotikaprofylax ska utgöras av en eller ett fåtal
doser och ges högst ett dygn.
 Valaciclovir …, Valtrex tablett
Herpes zoster hos immunkompetent sid 70
Genital herpes sid 70
Vårdprogram för antibiotikaanvändning i sluten vård och
särskilda boendeformer; Strama Stockholm, www.janusinfo.se.
Specialiserad vård
För att undvika utbyte, ordinera upphandlat preparat. Aktuella preparat anges i beställningssystemet Proceedo och på www.janusinfo.se.
aciklovir
Aciclovir Hospira inf
forts.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
71
72
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Infektioner
Matsmältningsorgan
Antimykotika för systemiskt bruk
flukonazol
 Flukonazol …, Diflucan, Solona kapsel
Gastroesofageal refluxsjukdom
Specialiserad vård
flukonazol
Vid längre tids refluxbesvär bör syrahämmande läkemedel övervägas.
Lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör
utredning med i första hand gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet
av gastroskopi försämras påtagligt av pågående behandling med protonpumpshämmare.
Fluconazol Fresenius Kabi inf
Vaccinationer
Vid måttliga besvär, vid egenvård eller i väntan på gastroskopi
ranitidin*
Ranitidin … vid behov
Barnvaccinationer; www.janusinfo.se
Konjugatvaccin i kombination med polysackaridvaccin för
vaccination av barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk
för att drabbas av pneumokockinfektion;
www.janusinfo.se
* Ingår inte i läkemedelsförmånen och är inte utbytbara på apotek
Vid uttalade besvär
omeprazol
Vägledning för användning av vaccin mot bältros;
www.janusinfo.se
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Ulcussjukdom
Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter
inför eller efter splenektomi; www.janusinfo.se
HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus
För övriga vaccinationsfrågeställningar se Vaccination;
www.vårdgivarguiden.se
omeprazol
+
metronidazol
+
klaritromycin
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Flagyl
 Clarithromycin …, Klacid
Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 +
klaritromycin 250 mg x 2 i 7 dygn.
Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till
gastroskopiverifierad sårläkning.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
73
74
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Matsmältningsorgan
Matsmältningsorgan
Vid terapisvikt
omeprazol
+
amoxicillin
+
klaritromycin
Behandling med protonpumpshämmare (PPI)
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Behandling med protonpumpshämmare är olämplig vid magont utan
känd orsak.
 Amoxicillin …, Amimox
Indikationer för PPI:
 Clarithromycin …, Klacid
• Gastroesofageal refluxsjukdom
Omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 500 mg 2 x 2 + klaritromycin
500 mg x 2 i 7 dygn.
• Ulcussjukdom
• Ulcusprofylax
Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till
gastroskopiveriferad sårläkning.
Ompröva alltid PPI-behandling vid receptförnyelse. PPI har associerats
med ökad risk för pneumoni, frakturer och svår tarminfektion (Clostridium difficile). Avslutande av PPI-behandling kan medföra symtom av
förhöjd syrasekretion (rebound), vilket patienten bör informeras om.
PPI-behandling kan avslutas utan nedtrappning, men om det inte lyckas
kan nedtrappning provas. Vid eventuella utsättningssymtom ges
antacida.
HP-negativt duodenal- och ventrikelulcus
omeprazol
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Duodenalulcus: 20 mg x 1 i 2 veckor.
Ventrikelulcus: 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad utläkning.
Oral candidiasis
Helicobacter pylori (HP)
nystatin
Mycostatin
Eradikering av HP är olämpligt vid outredd buksmärta, funktionell
dyspepsi (bukbesvär utan påvisbar organisk orsak) och gastroesofageal
refluxsjukdom.
Specialiserad vård
Dyspeptiska besvär; www.viss.nu
Esofageal candidiasis
flukonazol
Ulcusprofylax
 Fluconazol …, Diflucan, Solona kapsel
Illamående
Hos patienter som tidigare haft ulcus kan profylax med protonpumpshämmare övervägas vid behandling med ASA i lågdos eller vid
långtidsbehandling med COX-hämmare; www.janusinfo.se. Glukokortikoidbehandling ensamt motiverar inte profylax med protonpumpshämmare.
metoklopramid
 Metoklopramid …, Primperan
Rörelsesjuka
Förebyggande
meklozin
Blödande magsår; www.sbu.se
Postafen
Cytostatikainducerat illamående sid 96
Graviditetsillamående sid 28
Migrän sid 85
Opioidinducerat illamående sid 110
Postoperativt illamående sid 19
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
75
76
Matsmältningsorgan
Matsmältningsorgan
Diarré
loperamid
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Förstoppning hos barn
I första hand
laktulos
 Loperamid …, Dimor, Imodium
Koleretisk diarré
I andra hand
makrogol
+ elektrolyter
Verifiera diagnosen med blodprovet 7-OH-kolestenon före behandling. Värdet är förhöjt vid koleretisk diarré.
kolestyramin
 Quantalan, Questran
Questran Loc
 Laktulos …, Duphalac
 Laxido Junior, Movicol Junior
Från 2 års ålder
Förstoppning hos barn; www.viss.nu
Förstoppning hos vuxna
IBS (Irritable Bowel Syndrome)
I första hand
ispaghula
IBS är en uteslutningsdiagnos. Utredningen måste individualiseras.
sterkuliagummi
I andra hand
laktulos
makrogol
+ elektrolyter
Vi-Siblin
Vi-Siblin S
Inolaxol
Förstoppning som dominerande avföringsrubbning,
IBS-C
I första hand
ispaghula
 Laktulos …, Duphalac
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Laxogol, Movicol,
sterkuliagummi
Moxalole, Omnicol
I andra hand
makrogol
+ elektrolyter
Tilläggsbehandling vid behov
laurylsulfat
Microlax
natriumpikosulfat
Cilaxoral
Vi-Siblin
Vi-Siblin S
Inolaxol
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Laxogol, Movicol,
Moxalole, Omnicol
Specialiserad vård
Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på
den normala tarmfunktionen.
Tilläggsbehandling vid otillräcklig effekt
linaklotid
Constella*
Opioidinducerad förstoppning sid 110
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Diarré som dominerande avföringsrubbning, IBS-D
loperamid
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
77
78
 Loperamid …, Dimor, Imodium
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Matsmältningsorgan
Matsmältningsorgan
Buksmärta
amitriptylin
Specialiserad vård
Inflammatoriska tarmsjukdomar
 Amitriptylin …, Saroten
Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Kan orsaka
förstoppning och är inte lämpligt vid förstoppningsdominerad IBS.
Beakta även övriga antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.
Rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad
rökavvänjning. Nikotinberoende sid 105
I första hand
5-ASA
Anal smärta och klåda
mesalazin
Innan symtomatisk behandling av anala besvär inleds bör underliggande allvarlig sjukdom uteslutas.
mesalazin
mesalazin
Symtomatisk behandling
lidokain
Xyloproct* salva
+ hydrokortison
betametason
prednisolon
prednisolon
Kronisk pankreasinsufficiens
I andra hand
azatioprin
azatioprin
budesonid
Creon 25000
Creon 40000
Specialiserad vård
Tarmrengöring inför kolonröntgen
och koloskopi
I första hand
makrogol
+ elektrolyter
makrogol
+ elektrolyter
I andra hand
natriumpikosulfat
kombination
Pentasa tablett, rektalsusp, supp, granulat
Salofalk skum, enterodepotgranulat
STEROIDER
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
pankreasenzymer
 Asacol, Lixacol tablett
 Asacol, Mesasal supp
I tredje hand
adalimumab
infliximab*
infliximab*
Laxabon
Betapred inj
Prednisolon Klysma Unimedic
 Prednisolon ... tablett
 Azatioprin …, Imurel
Immunoprin
Budenofalk enterokapsel
Humira
 Inflectra, Remsima
Remicade
* Alla tillgängliga preparat innehållande infliximab bedöms likvärdiga.
Välj det preparat som har lägst pris.
Movprep
Picoprep
Kontraindicerat vid hjärt- eller njursvikt.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
79
80
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
forts. Stroke
Neurologi
Specialiserad vård
Akut antitrombotisk behandling
Stroke
acetylsalicylsyra
Trombyl 300–500 mg som bolusdos
Intracerebral blödning ska uteslutas radiologiskt före behandling med
trombocythämmare. Om trombolys (alteplas) givits ska intracerebral
blödning uteslutas radiologiskt 24 timmar efter behandlingen innan
trombocythämmare ges. Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra är
klopidogrel ett alternativ, laddningsdosen är då 600 mg.
Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention av TIA/stroke:
• Välreglerat blodtryck. Hypertoni sid 40
• God metabol kontroll avseende BMI, bukfetma, blodsocker och
blodfetter.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR;
www.viss.nu eller www.fyss.se.
Akut behandling vid intracerebral blödning
och warfarinbehandling
• Undvik överkonsumtion av alkohol.
PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT
koagulationsfaktorer
Confidex
II, VII, IX, X
• Rökstopp. Nikotinberoende sid 105
Vid förmaksflimmer ska antikoagulantiabehandling alltid övervägas.
Rekommendationer om strokeprofylax med warfarin eller nya
orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer;
www.janusinfo.se
K-VITAMIN
fytomenadion
Vid misstanke om TIA/stroke ska undersökning och utredning ske akut
på sjukhus. Ju snabbare trombolys och/eller trombektomi genomförs,
desto bättre prognos. Trombolysbehandling kan ges inom 4,5 timmar
efter symtomdebut, trombektomi kan vara effektivt även senare. Även
om det gått mer än 4,5 timmar, eller om exakt insjuknandetidpunkt
är okänd, är det därför viktigt att patienten kommer till akutsjukvård
snarast.
Konakion Novum inj
Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig
blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med Konakion
Novum. Se vidare Profylax mot och reversering av blödning orsakad
av antivitamin-K (AVK)-läkemedel; www.lakemedelsverket.se. Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och kirurgi; www.janusinfo.se.
Specialiserad vård
Trombolys vid ischemisk stroke
Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga
kardiovaskulär sjukdom.
Behandling påbörjas så snart som möjligt, men senast inom 4,5 timmar
efter symtomdebut om indikationer är uppfyllda och inga kontraindikationer föreligger.
alteplas
Actilyse
Sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke utan
förmaksflimmer
Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och åtgärdas. Blodtryckssänkande behandling är indicerad efter TIA/stroke utom vid hypotoni.
Statinbehandling är indicerad efter ischemisk stroke/TIA.
forts.
81
82
forts. Stroke
Neurologi
I första hand
ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL
warfarin
Waran innehåller blått färgämne,
indigokarmin
warfarin
Warfarin Orion
Sekundärprofylax
Kombinera
acetylsalicylsyra
+
dipyridamol
Trombyl 75 mg x 1
 Dipyridamol …, Persantin Depot 200 mg x 2
Av säkerhetsskäl rekommenderas att särskild dosett används för vita
warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.
Alternativt monoterapi
 Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix
klopidogrel
75 mg x 1
Rekommenderat terapeutiskt intervall vid warfarinbehandling är
PK-INR 2,0-3,0. För vissa patienter kan självtestning vara aktuellt.
Acetylsalicylsyra (ASA) med laddningsdos är väldokumenterat som akut
profylax vid TIA/ischemisk stroke.
Information till förskrivare om självtestning och egenvård vid
behandling med warfarin; www.janusinfo.se
Efter TIA/ischemisk stroke kan ASA i kombination med dipyridamol
ha en förstärkt sekundärprofylaktisk effekt, jämfört med ASA i monoterapi, på den sammanlagda risken för vaskulär död, stroke, hjärtinfarkt och allvarlig blödning. Klopidogrel i monoterapi har en mer
fördelaktig biverkningsprofil och är ett alternativ till kombinationsbehandling med ASA och dipyridamol. Om inget av dessa behandlingsalternativ tolereras kan ASA ges som monoterapi.
DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE
apixaban
Eliquis
Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland
aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 mL/min.
I andra hand
DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE
dabigatran
Pradaxa
På grund av risken för allvarlig blödning rekommenderas inte
kombinationsbehandling med klopidogrel och ASA förutom under
begränsad tid till exempel efter stentning.
Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla
läkemedelsinteraktioner. Plasmakoncentrationen kan mätas och terapeutiskt intervall är fastställt. Var särskilt försiktig hos äldre patienter.
Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 mL/min.
Hypertoni sid 40
Lipidsänkande läkemedel sid 39
Sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke vid
kardiell embolikälla
Vid TIA kan antikoagulantia sättas in direkt. Vid mer omfattande cerebral
infarkt bör antikoagulantia sättas in först efter 1–2 veckor på grund av
risken för hemorragisk omvandling. Hög ålder är inte i sig en kontraindikation för antikoagulantia, tvärtom ökar risken för emboliska händelser
med stigande ålder. Fler patienter, i synnerhet äldre och kvinnor, bör
erbjudas antikoagulantia. Insättning efter stroke bör ske i samråd med
specialist.
Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och åtgärdas. Blodtryckssänkande behandling är indicerad efter TIA/stroke utom vid
hypotoni. Statinbehandling är indicerad efter ischemisk stroke/TIA.
Antikoagulantia ska alltid övervägas vid kardiell embolikälla.
Åtgärda riskfaktorer för blödning såsom högt blodtryck och överkonsumtion av alkohol. Undvik preparat som ökar blödningsrisken,
t.ex. COX-hämmare (NSAID) och omega-3-fettsyror. Hos sköra äldre
patienter med hög blödningsrisk måste en klinisk bedömning göras
angående nyttan av behandlingen.
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
83
84
Neurologi
forts. Migrän
Antikoagulantiabehandling – för dosering till högriskpatienter och
förfarande vid temporär utsättning av warfarin; www.viss.nu
Antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer; www.janusinfo.se
Farmakologisk behandling av stroke hos vuxna; www.janusinfo.se
Tillägg mot illamående
metoklopramid
 Metoklopramid …, Primperan
Tromboemboliprofylax sid 50
Förmaksflimmer, förmaksfladder sid 49
Hypertoni sid 40
Lipidsänkande läkemedel sid 39
I tredje hand – vid otillräcklig effekt
sumatriptan
 Sumatriptan …
För vuxna, rekommenderad dos 50 mg
zolmitriptan
Zomig Nasal
För barn 12–18 år, rekommenderad dos 5 mg
Sena effekter av stroke
Anfallsförebyggande behandling
Depression, drabbar minst 1/3 av strokepatienterna, se sid 101.
Epilepsi, drabbar cirka 5 procent av strokepatienterna, se Fokala
anfall med eller utan generalisering sid 87.
I första hand
metoprololsuccinat
 Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
propranolol
 Propranolol …, Inderal
För vuxna
För barn och ungdomar, doseras 2-3 gånger
dagligen
Migrän
Dosen ska titreras upp och utvärderas över tid.
Använd anfallsförebyggande behandling hos patienter med
tre eller fler behandlingskrävande migränanfall per månad.
Specialiserad vård
I andra hand
topiramat
Anfallsbehandling
I första hand
paracetamol
 Topamac, Topimax
Topiramat har teratogena effekter samt medför risk för depression,
kognitiv påverkan och viktnedgång.
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Paracut
Bamyl* brustablett
Från 18 års ålder
* Ingår inte i läkemedelsförmånen
Rekommendationer för behandling av migrän; www.janusinfo.se
Migrän; www.viss.nu
acetylsalicylsyra
Epilepsi
I andra hand – vid otillräcklig effekt
 Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen
naproxen
För vuxna och barn över 12 år samt för barn
som väger >50 kg
 Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren
ibuprofen
För vuxna och barn
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Diagnos av epilepsi och nyinsättning av behandling ska ske inom
specialistvård. Vuxna patienter med god anfallskontroll och välfungerande behandling kan i vissa fall följas inom primärvården. Behandling
av barn och ungdomar är alltid en specialistangelägenhet.
forts.
85
86
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts. Epilepsi
Neurologi
Fokala anfall med eller utan generalisering
Specialiserad vård
I första hand
karbamazepin
Status epilepticus, initial behandling vuxna
Tegretol Retard
diazepam
levetiracetam
valproinsyra
Specialiserad vård
I andra hand
lamotrigin
levetiracetam
oxkarbazepin
 Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb
Under övervakning av respiration och cirkulation ges:
Levetiracetam Actavis
Trileptal
För barn och ungdomar
Steg 1: Diazepam 10 mg iv, patienter >75 år, 5 mg iv. Vänta högst
2 min på att anfall hävs innan steg 2 påbörjas. Om patienten redan fått
diazepam i ambulans eller på avdelning, gå direkt till steg 2.
Steg 2: Valproinsyra 30 mg/kg iv, långsam injektion (5 min). 15 mg/kg
iv om patienten behandlas med valproinsyra sedan tidigare.
Generaliserade anfall
I första hand
valproinsyra
Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor och flickor i fertil ålder,
vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell
sjukdom. Pågående antikoagulantiabehandling är inte en kontraindikation vid akutbehandling.
Ergenyl
 Depakine Retard, Ergenyl Retard
För kvinnor som kan tänkas bli gravida bör valproinsyra om möjligt
undvikas på grund av hög risk för fosterskador. Barn under 2 år
löper en ökad risk för allvarlig levertoxicitet och andra alternativ bör
användas.
Ett alternativ till valproinsyra är levetiracetam 1–3 g iv som infusion
under 15 min.
Status epilepticus, initial behandling barn
Specialiserad vård
I andra hand
lamotrigin
midazolam
Midazolam Panpharma inj
Under övervakning av respiration och cirkulation ges:
 Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb
Steg 1: Midazolam 0,2 mg/kg iv under 0,5–2 min (max 7,5 mg). Ge hela
dosen även om anfallet upphör!
Akutbehandling utanför sjukhus
diazepam
midazolam
Stesolid novum inj
Keppra inf
Ergenyl inj
Steg 2: Om anfallet inte hävs, ta kontakt med akutmottagning med
pediatrisk kompetens för fortsatt handläggning.
 Diazepam Desitin, Stesolid rektallösning
Buccolam munhålelösning
För barn
Steg 3: Om anfallet upphör efter att ha pågått > 30 min, sätt infusion
midazolam 0,2 mg/kg/timme (0,05–0,4 mg/kg/timme) för att förebygga
recidiv.
För alternativ behandling av epilepsi med fokala anfall med eller
utan generalisering respektive epilepsi med generaliserade anfall,
se Rekommendationer vid epilepsi; www.janusinfo.se.
Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos
vuxna och barn; www.janusinfo.se.
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
87
88
Neurologi
Neurologi
Parkinsons sjukdom
Specialiserad vård
Diagnos av Parkinsons sjukdom och nyinsättning av behandling ska ske
inom specialistvård. Patienter med välfungerande behandling kan i
vissa fall följas inom primärvården.
Multipel skleros (MS)
levodopa
+ benserazid
 Levodopa/Benserazid ..., Madopark
 Madopar Quick, Madopark Quick
 Madopar Depot, Madopark Depot
levodopa
+ karbidopa
Sinemet
 Levocar, Sinemet Depot
Akut behandling av skov
metylprednisolon
prednison
Flera av de nya perorala skovförebyggande läkemedlen är föremål för
ordnat införande. Introduktion och uppföljning av nya läkemedel
i SLL sid 130
Expertrådet rekommenderar att ”Får ej bytas ut” anges på alla
levodoparecept.
Specialiserad vård
För behandlingsalternativ, se Rekommendationer för behandling av
Parkinsons sjukdom; www.janusinfo.se.
Restless legs (RLS)
I första hand bör utlösande faktorer åtgärdas. Se Behandling av restless legs; www.janusinfo.se
Mild–medelsvår RLS
Levodopa rekommenderas endast för intermittent bruk då risk för så
kallad augmentation (förvärrade symtom) föreligger. Rekommenderad
dos av levodopa är 50–100 mg till kvällen vid behov.
levodopa
+ benserazid
levodopa
+ karbidopa
 Levodopa/Benserazid ..., Madopark
 Madopar Quick, Madopark Quick
Sinemet
Medelsvår–svår RLS
pramipexol
 Pramipexol …, Derinik, Oprymea
Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Solu-Medrol
Deltison
89
90
forts. Prevention vid medicinsk njursjukdom
Njursjukdomar
En ökad risk för statinbiverkningar föreligger framför allt vid
GFR <30 ml/min. Beakta även risk för läkemedelsinteraktioner (med t.ex.
immunosuppressiva läkemedel).
Hjärta och kärl sid 39
Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering
av läkemedel.
Att förebygga aterosklerotisk hjärtsjukdom med läkemedel
– en behandlingsrekommendation; www.lakemedelsverket.se
Njurfunktionen kan försämras akut med ökad risk för negativa
effekter av läkemedel.
ACE-HÄMMARE
enalapril
ramipril
Prevention vid medicinsk njursjukdom
 Enalapril …, Renitec
 Ramipril …, Triatec
ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)
 Losartan …, Losarstad
losartan
 Candesartan …, Amias, Candesarstad,
kandesartan*
Candexetil, Kandrozid
För att bromsa progress av njursjukdom är optimal behandling av
blodtryck och albuminuri centralt. För patienter med njursjukdom
(inklusive njurtransplanterade) är det generella blodtrycksmålet
<140/90 mmHg. Vid manifest albuminuri (urin-albumin/kreatininkvot
>30 mg/mmol) kan målblodtryck <130/80 mmHg vara motiverat.
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Albuminuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av
renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starta med låga doser
och trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion
(GFR <30 ml/min). Följ eGFR och P-kalium. För äldre och sköra patienter
bör behandlingen individualiseras med särskild hänsyn till tolerabilitet
(t.ex. ortostatism, njurfunktionspåverkan). Högre blodtryck kan då
accepteras.
Vätske- och saltretention
furosemid
furosemid
 Furosemid …, Furix, Impugan
Lasix Retard
Metabol acidos
Dubbel RAAS-blockad är en specialistangelägenhet då det medför
ökad risk för hyperkalemi och njurfunktionspåverkan.
natriumvätekarbonat
Kronisk njursjukdom med nedsatt GFR och/eller albuminuri ger en
ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att dessa patienter
utöver god blodtryckskontroll får optimal kardiovaskulär prevention.
Livstilsförändringar är basen (rökstopp, ökad fysisk aktivitet och
balanserad kost). Patienter med njursjukdom och ålder >50 år har en
hög kardiovaskulär risk och primärprevention med statiner kan vara
motiverad i denna grupp vid GFR <60 ml/min. Beträffande dialyspatienter saknas data till stöd för primärprevention. Sekundärprevention med statiner bör sättas in på samma indikation som för njurfriska.
D-vitaminbrist
Natriumbikarbonat Recip
D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/L) är mycket vanligt vid kronisk njursjukdom. Tidig behandling kan förebygga/fördröja utveckling av
metabol bensjukdom och sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom.
D-VITAMIN
kolekalciferol
Divisun
forts.
91
92
forts. Renal anemi
Njursjukdomar
Specialiserad vård
Specialiserad vård
Hyperkalemi
JÄRN
Patienter med kronisk njursvikt har ofta samtidig funktionell eller absolut
järnbrist.
Resonium
polystyrensulfonat
Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen
Peroral behandling – kan prövas initialt i CKD-stadium 3-4
järnsulfat
Duroferon
Profylax och behandling mot sekundär hyperparatyreoidism
Vid otillräcklig eller utebliven effekt av peroral behandling eller vid
samtidig behandling med erytropoesstimulerare bör intravenös järnbehandling ges.
VITAMIN D-ANALOG
alfakalcidol
FOSFATBINDARE
kalciumkarbonat
kalciumkarbonat
sevelamer
 Alfacalcidol ..., Etalpha
Vid kortare behandlingsintervall och låg dos (<200 mg)
järnsackaros
Venofer inj
 Calcitugg, Kalcidon tuggtablett
Kalcipos tablett
 Sevelamer …, Renvela
Vid längre behandlingsintervall och hög dos (500-1000 mg)
dextriferron
Ferinject* inj
Renal anemi
* Begränsad subvention; www.tlv.se
ERYTROPOESSTIMULERARE
Mål för behandling med erytropoesstimulerare är stabilt
B-Hb 100–120 g/L
Immunosuppression vid njurtransplantation
I första hand
epoetin zeta
mykofenolatmofetil
takrolimus
Retacrit kortverkande
Mycophenolate mofetil Sandoz**
Adport**
** Observera att inget av dessa läkemedel är utbytbara.
I andra hand
darbepoetin alfa
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Aranesp medellångverkande
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
93
94
forts. Prostatacancer, endokrin terapi
Onkologi
Specialiserad vård
I andra hand
ÖSTROGEN
Specialiserad vård
polyestradiolfosfat
Estradurin
240 mg/månad im
Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för alla de stora
tumörgrupperna. Sammanfattningar av dessa finns på
www.janusinfo.se. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya
läkemedel fortlöpande; www.janusinfo.se.
Mamillbestrålning bör övervägas inför behandling. ASA-profylax kan
vara aktuell för patienter med aterosklerotisk sjukdom.
Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi.
Bröstcancer – endokrin terapi
Till lågriskpatienter
tamoxifen
Prostatacancer – endokrin terapi
Till högriskpatienter
Lokalt avancerad sjukdom
anastrozol
ANTIANDROGEN
bikalutamid
 Tamoxifen …, Nolvadex
 Bicalutamide …, Bicalustad, Casodex
 Anastrozol …, Anastelb, Arimidex
Mamillbestrålning bör övervägas inför behandling.
Prevention av skelettlesioner
och tumörinducerad hyperkalcemi
Metastaserad sjukdom
pamidronsyra
 Pamidronat …, Pamidronatdinatrium …,
zoledronsyra
 Zoledronsyra …, Zoledronic Acid ..., Zometa
För patienter som inte genomgår kirurgisk kastration.
I första hand
GnRH-AGONIST
leuprorelin
leuprorelin
triptorelin
Pamifos
Cytostatikainducerat illamående
 Leuprorelin …, Leuprostin implantat
3 månaders doseringsintervall
 Enanton Depot Dual, Procren Depot sc inj
Enanton Depot Set sc inj
6 månaders doseringsintervall
Pamorelin im inj
6 månaders doseringsintervall
ondansetron
 Ondansetron ..., Zofran inj
 Ondansetron ..., Zofran, Zofron tablett
forts.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
95
96
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
forts. Osteoporos
Osteoporos
Specialiserad vård
I andra hand
Till patienter som har intolerans för alla bisfosfonatpreparat eller har
GFR under 35 ml/min samt patienter med nedsatt allmäntillstånd där en
influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel. Beakta risken för hypokalcemi vid grav njurfunktionsnedsättning (GFR under 35 ml/min).
Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av
osteoporos:
• Rökstopp. Nikotinberoende sid 105
• Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt
(lågt BMI är en riskfaktor för osteoporosfraktur).
ÖVRIGA BENRESORPTIONSHÄMMARE
denosumab
Prolia* inj
• Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR;
www.viss.nu eller www.fyss.se.
* Begränsad subvention; www.tlv.se
• Undvik överkonsumtion av alkohol.
Denosumabeffekten på benresorptionen upphör vid fördröjd administration eller utsättning. Atypiska frakturer finns rapporterade även vid
behandling med denosumab.
• Fallprevention.
Osteoporos; www.viss.nu
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar;
www.socialstyrelsen.se
Kalcium + D-vitamin
Ge supplement endast till patienter med bristande kalciumintag
och/eller risk för D-vitaminbrist, samt till dem som behandlas med
kortison eller osteoporosläkemedel. För övriga är det inte visat att
den medicinska vinsten överstiger riskerna.
Benresorptionshämmare
Benresorptionshämmande läkemedel ges i kombination med kalcium
och D-vitamin till patienter med hög risk för frakturer. För bedömning
av frakturrisk kan WHOs verktyg FRAX användas; www.viss.nu.
Dålig tandstatus åtgärdas före behandling för att minska risken för
osteonekros i käkben.
I första hand
BISFOSFONATER
alendronat
 Alendronat … Veckotablett, Alenat
zoledronsyra
 Zoledronsyra …, Zoledronic Acid..., Aclasta inf
kalciumkarbonat
+ kolekalciferol
Kalcipos-D tablett
Calcichew-D3 tuggtablett
När D-vitaminbristen är mer uttalad än kalciumbristen
kalciumkarbonat
Kalcipos-D forte tablett
+ kolekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte,
Recikalc-D forte tuggtablett
Veckotablett, Fosamax Veckotablett
Endast för patienter med GFR över 35 ml/min. Intag av peroral bisfosfonat och kalcium ska ske vid skilda tidpunkter för att inte försämra
absorptionen av bisfosfonat. Ompröva bisfosfonatbehandlingen efter
3–5 år då behandlingseffekten kvarstår länge efter utsättning. Risken
för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts.
97
98
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
Preoperativ vård
Psykiatri
I den preoperativa planeringen ingår rutinmässigt genomgång av
patientens läkemedelsbehandling. Vissa läkemedel kräver behandlingsuppehåll eller dosändring inför operation och anestesi. Detta gäller
inte minst läkemedel med antihemostatisk effekt.
Tillfällig behandling av orostillstånd
Farmakologisk behandling är inte förstahandsval vid tillfälliga orostillstånd. Lugnande medel ska endast användas för korttidsbehandling. Kort
behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling.
Se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi;
www.janusinfo.se. Broschyren kan även beställas via e-post
[email protected]
I första hand
alimemazin
prometazin
I andra hand
oxazepam
Theralen
Lergigan
 Oxascand, Sobril
Alimemazin och prometazin bör generellt undvikas till äldre på grund
av antikolinerga biverkningar. Bensodiazepiner ökar risken för konfusion
och fall, samt vid långvarig behandling, kognitiv nedsättning.
Ångest hos äldre sid 123
Ångest- och tvångssyndrom
Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos vuxna.
Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) ha likvärdig effekt.
I första hand
sertralin
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
I andra hand
escitalopram
 Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia,
fluoxetin
 Fluoxetin ...
Prilect, Seroplex
99
100
forts. Depression
Psykiatri
I tredje hand
klomipramin
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Specialiserad vård
 Klomipramin ..., Anafranil
klomipramin
Anafranil Retard
 Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard
Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.
Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.
Ångest hos äldre sid 123
I tredje hand
Tillägg av litium (långtidsbehandling)
Ångestsyndrom; www.psykiatristöd.se
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom;
www.socialstyrelsen.se
Behandling av ångestsyndrom; www.sbu.se
Lithionit
litium
Depression – för barn och ungdomar
Depression
Tidig uppföljning av behandling är särskilt viktigt hos barn och ungdomar
på grund av ökad risk för suicidtankar initialt. Behandling av barn bör i
regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Behandla depression till fullständig remission. Följ upp
med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller
kombinationsbehandling kan behövas.
I första hand
fluoxetin
 Fluoxetin …
I andra hand
Målet för behandling är remission. Behandlingen ska följas med
validerad symtomskattningsskala. De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses ha likvärdig antidepressiv effekt. SSRI ger ökad
blödningsrisk och risk för hyponatremi.
sertralin
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
Bipolär sjukdom
Depression hos äldre sid 123
Depression; www.psykiatristöd.se
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom;
www.socialstyrelsen.se
Vid bipolär sjukdom är förebyggande farmakologisk behandling
den grundläggande principen. Behandlingen bör skötas av specialist
i psykiatri. Rekommendationerna gäller även för barn och ungdomar.
I första hand
escitalopram
I första hand
 Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia,
sertralin
Prilect, Seroplex
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
I andra hand
mirtazapin
venlafaxin
 Mirtazapin ..., Mirtin
 Venlafaxin ...
Förebyggande underhållsbehandling
litium
Lithionit
Litium har starkare evidens för förebyggande av mani än av
depression.
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
101
102
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Psykiatri
Specialiserad vård
Specialiserad vård
Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder
för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska
läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta
effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.
I andra hand – tillägg av
quetiapin
valproinsyra
forts. Psykos
 Quetiapin ...
 Quetiapin …, Ketipinor, Seroquel Depot
depottablett
Ergenyl
 Depakine Retard, Ergenyl Retard
Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till
äldre.
Valproinsyra ska undvikas till kvinnor i fertil ålder.
I första hand
Vid depressivt eller maniskt skov
Vid depressivt eller maniskt skov ska litium åter- eller nyinsättas,
eventuellt dosjusteras, samt behandling med quetiapin påbörjas.
litium
quetiapin
aripiprazol
 Aripiprazol …, Abilify, Lemilvo
risperidon
 Risperidon …, Risperdal tablett
Abilify Maintena inj
 Risperdal Consta, Rispolept Consta inj
Lithionit
 Quetiapin ...
 Quetiapin …, Ketipinor, Seroquel Depot
I andra hand – vid terapiresistent psykossjukdom
klozapin
depottablett
En majoritet av patienterna behöver kombinationsbehandling med
litium och quetiapin.
 Clozapine ...
Läkemedelsbehandling vid schizofreni; www.lakemedelsverket.se
Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid
schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd; www.socialstyrelsen.se
Farmakologisk behandling och profylax av mani och depression
vid bipolärt syndrom; www.janusinfo.se
Bipolär sjukdom; www.psykiatristöd.se
Sömnstörningar
Psykos
Farmakologisk behandling är inte förstahandsval vid sömnstörningar. Vid
sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan behandling väljs.
Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.
Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i väl
avvägd dos. Om behandlingssvar tidigare har erhållits med ett läkemedel är det en fördel att använda samma läkemedel om behov av
läkemedelsbehandling uppstår igen. Utvärdering bör ske efter
dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och regelbundna kontroller av biverkningar, minst en gång per år.
zopiklon
 Zopiklon …, Imovane
Kort behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för
toleransutveckling.
Vid beroenderisk
propiomazin
Propavan
Propiomazin är olämpligt till äldre på grund av ökad risk för dagtrötthet
och extrapyramidala biverkningar.
forts.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
103
104
Psykiatri
Psykiatri
Alkoholsjukdomar
Evidensläget för sömnmedel till barn och ungdomar är bristfälligt.
Återfallsförebyggande behandling
Sömnstörningar hos äldre sid 124
Vid långvariga sömnstörningar…; www.janusinfo.se
Återfallsförebyggande behandling kan användas generellt inom hälsooch sjukvården (inte enbart inom beroendevård) i kombination med
uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd.
Nikotinberoende
I första hand
akamprosat
naltrexon
Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast,
men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som
stöd för att uppnå rökfrihet.
Läkemedelsbehandling av alkoholberoende;
www.lakemedelsverket.se
Abstinensbehandling
Om rökstopp inte uppnåtts med
nikotinersättningsmedel
oxazepam
 Oxascand, Sobril
Behandling vid alkoholabstinens; www.lakemedelsverket.se
 Bupropion ..., Zyban
Behandling av vitamin B1-brist
Ska undvikas för riskgrupper såsom personer med epilepsianamnes
och patienter som riskerar delirium tremens. Kan kombineras med
nikotinersättningsmedel.
I andra hand
vareniklin
 Aotal, Campral
 Naltrexon ...
I andra hand – aversionsbehandling
disulfiram
Antabus
Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt
är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination
av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi)
är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel
förskrivs.
I första hand
bupropion
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
tiamin
Tiacur inj
Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.
Champix*
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Var observant på nydebuterade psykiatriska symtom.
www.slutarokalinjen.org
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder;
www.socialstyrelsen.se
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
105
106
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Psykiatri
Smärta och inflammation
Specialiserad vård
ADHD
Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning. Patienter med komplicerande samsjuklighet bör behandlas av
läkare med särskild erfarenhet av dessa tillstånd.
All smärtbehandling ska vara individanpassad. Lägsta effektiva dos ska
användas. Effekten ska utvärderas fortlöpande och behandlingen omprövas om behandlingsmålet inte nås.
Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast
förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi
med habilitering. Kortverkande metylfenidat bör framför allt användas som tillägg och vid dosutprovning, och bör undvikas i övrigt på
grund av risk för beroende.
Nociceptiv smärta
Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.
PARACETAMOL
paracetamol
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Paracut
ADHD; www.psykiatristöd.se
Rekommendationer vid ADHD; www.janusinfo.se
Läkemedelsbehandling av ADHD; www.lakemedelsverket.se
Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.
I första hand
metylfenidat
 Methylphenidate …, Concerta långverkande
metylfenidat
 Ritalin, Ritalina medellångverkande,
COX-HÄMMARE (NSAID)
I första hand
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
naproxen
depottablett
metylfenidat
I andra hand
ibuprofen*
depotkapsel
Equasym Depot medellångverkande,
depotkapsel
 Methylphenidate …, Medikinet, Ritalin
kortverkande, tablett
ketoprofen
 Ibuprofen ..., Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren
Brufen Retard
Orudis Retard
* Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av
acetylsalicylsyra (ASA). Kombinationen lågdos-ASA och ibuprofen bör
undvikas; www.janusinfo.se
I andra hand – vid otillräcklig effekt av metylfenidat
Elvanse
lisdexamfetamin
För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare, se sid 75.
Specialiserad vård
Vid risk för beroende
Strattera
atomoxetin
För parenteralt bruk
ketorolak
paracetamol
Toradol
Paracetamol Fresenius Kabi* inf
* Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
107
108
forts. Nociceptiv smärta
Smärta och inflammation
OPIOIDANALGETIKA
Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret överlämnats till
en kollega.
Specialiserad vård
Vid cancerrelaterad smärta då peroral opioidbehandling inte kan ges
 Fentanyl …, Durogesic, Matrifen plåster
fentanyl
hydromorfon
Palladon inj, inf
All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Vid opioidbehandling eftersträvas förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål
inte uppnås ska behandlingen avslutas.
morfin
morfin
oxikodon
oxikodon
buprenorfin
Smärtbehandling med transdermalt fentanyl; www.janusinfo.se
Smärtbehandling hos äldre sid 121
Opioidinducerad förstoppning
 Morfin … kortverkande tablett, inj
Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första
behandlingsdagen.
Dolcontin långverkande
 Oxycodone ..., Oxynorm kortverkande tablett,
inj
 Oxikodon Depot ..., Oxycontin långverkande
Norspan* plåster
Grundbehandling
makrogol
+ elektrolyter
* Begränsad subvention; www.tlv.se
Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg
dos långverkande morfin 5–10 mg x 2, långverkande oxikodon
5 mg x 2 eller buprenorfin 5 µg/h.
Moxalole, Omnicol
Opioidinducerat illamående
Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan
försök till nedtrappning göras.
Endast för korttidsbruk
Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn
och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd.
meklozin
 Paracetamol/Kodein …, Citodon,
Codalvonil, Panocod
Postafen
Utsättning av opioider
Kodein i sig är inte analgetiskt utan effekten beror på omvandling till
morfin som sker i varierande grad. Hos flertalet omvandlas cirka
10 procent av kodeinet till morfin men hos några omvandlas nästan allt
kodein till morfin medan vissa inte får någon omvandling alls.
För att minska risken för abstinenssymtom bör utsättning ske långsamt.
Utsättning av opioider; www.janusinfo.se
Generaliserade smärttillstånd
Kodein rekommenderas inte alls till barn (<18 år), kvinnor som ammar
och äldre.
Läkemedelsbehandling som isolerad åtgärd är sällan framgångsrik vid
generaliserade smärttillstånd, t.ex. fibromyalgi. Om läkemedelsbehandling anses indicerad kan tricykliska antidepressiva prövas inom ramen för
en multiprofessionell handläggning i team.
Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta;
www.janusinfo.se, www.viss.nu
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Laxogol, Movicol,
Tilläggsbehandling
Motorikstimulerande laxantium vid behov
natriumpikosulfat
Cilaxoral
Den analgetiska effekten av buprenorfin 5 µg/h anses motsvara
effekten av en peroral dygnsdos av 10 mg oxikodon.
kodein
+ paracetamol
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts.
109
110
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Smärta och inflammation
amitriptylin
Smärta och inflammation
Specialiserad vård
 Amitriptylin …, Saroten
Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta
antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.
Reumatoid artrit, psoriasisartrit
och ankyloserande spondylit
Neuropatisk smärta
metotrexat
metotrexat
Rekommendationen avser perifer (t.ex. diabetespolyneuropati, postherpetisk neuralgi) och central neuropatisk smärta (t.ex. efter stroke).
Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta;
www.lakemedelsverket.se
I första hand
amitriptylin
TNF-HÄMMARE
golimumab
infliximab*
infliximab*
 Amitriptylin …, Saroten
 Methotrexate ..., Metotab tablett
Metoject inj
Metojectpen inj
Simponi
 Inflectra, Remsima
Remicade
Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta
antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.
* Alla tillgängliga preparat innehållande infliximab bedöms likvärdiga.
Välj det preparat som har lägst pris.
I andra hand
gabapentin
Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas.
Gabapentin Teva
Smärtbehandling hos äldre sid 121
Gikt
Trigeminusneuralgi
Akut behandling
karbamazepin
Tegretol
Tegretol Retard
I första hand
naproxen
Inflammatoriska system- och ledsjukdomar
I andra hand – när COX-hämmare inte är lämpliga eller ger
otillräcklig effekt
 Prednisolon ...
prednisolon
STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION
metylprednisolon
Depo-Medrol
Profylax
STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION
triamcinolon
Lederspan
allopurinol
 Allopurinol …, Zyloric
Gikt; www.viss.nu
PERORAL STEROID
Vid specifika inflammatoriska tillstånd t.ex. polymyalgia reumatica
 Prednisolon ...
prednisolon
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
 Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen
Äldre och läkemedel sid 119
Migrän sid 85
111
112
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Urologi
Urologi
Trängningar, trängningsinkontinens
Rekommendationerna avser såväl kvinnor som män. Läkemedel mot
trängningar och trängningsinkontinens har en blygsam effekt. Behandling bör pågå cirka en månad före utvärdering. Miktionslista bör föras
före och under behandlingen för att utvärdera effekten. Vissa antikolinerga läkemedel kan orsaka kognitiva störningar hos äldre, men det är
inte belagt för tolterodin. Beakta risken för försämrad blåstömningsförmåga.
LUTS och godartad prostataförstoring
För behandling av LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) och godartad
prostataförstoring används väsentligen två typer av läkemedel,
alfa-1-receptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare.
MUSKARINRECEPTORANTAGONIST
 Tolterodin ..., Detrusitol tablett
tolterodin
 Tolterodin ..., Detrusitol SR depotkapsel
I första hand
ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE
 Alfuzosin …, Bundisarin, Lafunomyl, Xatral OD
alfuzosin
Underlättar urinavflödet genom att relaxera muskulatur i prostata och
blåshals och har en snabbt insättande effekt.
Ansträngningsinkontinens
Riktlinjer för behandling av urininkontinens och Riktlinjer för
behandling av urininkontinens hos kvinnor; www.janusinfo.se
I andra hand - vid otillräcklig effekt och prostataförstoring
5-ALFA-REDUKTASHÄMMARE
 Finasterid …
finasterid
Erektil dysfunktion
Vid verifierad förstoring av prostata (>40 ml eller PSA >1,4 µg/L).
En tillförlitlig metod för att mäta prostata är transrektalt ultraljud.
5-alfa-reduktashämmare påverkar körtelns storlek, som krymper med
i medeltal 20 %. Behandlingseffekten kan utvärderas först efter 3–6
månader.
PDE5-HÄMMARE
Samtidigt intag av nitropreparat är kontraindicerat. Patienter med vissa
synnervssjukdomar ska undvika behandling med PDE5-hämmare.
Effektdurationen är cirka 6 timmar för sildenafil och cirka 36 timmar för
tadalafil.
Vid förstoring av prostatakörteln bör PSA tas före och efter 6-12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6-12 månader bör remiss
till urolog övervägas.
I första hand
sildenafil
Alfa-1-receptorblockerare kan kombineras med 5-alfa-reduktashämmare.
Specialiserad vård
I andra hand
tadalafil
Prostatacancer
Onkologi sid 95
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Sildenafil …*, Idilico*, Viagra*
* Läkemedlen är utbytbara enligt Läkemedelsverket men ingår inte i
läkemedelsförmånen, vilket gör att de inte får bytas ut på apotek. Fri
prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.
Cialis**
** Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan
variera mellan olika apotek.
113
114
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Urologi
PGE1-ANALOG
alprostadil
Vätsketerapi och nutrition
Bondil uretralstift
Specialiserad vård
Specialiserad vård
alprostadil
Vätsketerapi
Caverject inj
Caverject Dual inj
När peroral/enteral vätskebehandling inte är tillräcklig rekommenderas i
första hand kristalloida lösningar intravenöst. För barn hänvisas till lokala
riktlinjer.
Övrig urologi
KRISTALLOID LÖSNING
LOKALANESTETIKUM
lidokain
Xylocain gel
balanserad
elektrolytlösning
Ringer-Acetat Baxter Viaflo
Vid terapisvikt bör patienten bli föremål för ett multidisciplinärt
omhändertagande.
För elektrolyttillsatser, se Infusionskoncentrat nedan.
Begränsa den kliniska användningen av hydroxyetylstärkelse (HES);
www.janusinfo.se
Parenteral nutrition
Parenteral nutrition inleds när eventuell intorkning och cirkulationsstörning åtgärdats och när peroral/enteral nutrition inte är tillräcklig.
För barn hänvisas till lokala riktlinjer.
Basal glukostillförsel
GLUKOSLÖSNING
glukoslösning
+ elektrolyter
115
Glukos Braun 50 mg/ml Na40+K20
116
forts. Nutritionsbehandling
Vätsketerapi och nutrition
Specialiserad vård
Specialiserad vård
Nutritionsbehandling
3-KAMMARPÅSE
Rekommendationerna gäller akut och kroniskt sjuka med undantag av
intensivvårdspatienter. Gravt undernärda patienter kräver specialistkonsultation vid insättning av nutritionsbehandling. Enteral nutrition
är förstahandsval för nutritionsbehandling. Endast vid icke-fungerande
mag-tarmkanal eller otillräckligt peroralt födointag är parenteral nutrition indicerad. Om patienten bedöms vara malnutrierad bör nutritionsbehandling inledas omgående och med stegvis upptrappning till
önskat kalorimål. Annars kan tillförsel av glukoslösning innehållande
elektrolyter vara tillräckligt under 3–4 dagar. B-vitaminbrist är vanligt i
flera patientgrupper. Lindrig brist kräver tillsats av Soluvit till glukoslösning medan uttalad brist kräver substitutionsbehandling intravenöst eller
intramuskulärt.
aminosyralösning
fettemulsion
glukos + elektrolyter
aminosyralösning
fettemulsion
glukos + elektrolyter
aminosyralösning
fettemulsion
glukos + elektrolyter
Kabiven
Kabiven Perifer
Nutriflex Lipid Peri
Nutriflex Lipid Plus
Nutriflex Lipid Special
Olimel
Olimel perifer
Preparat innehållande fiskolja/omega-3-fettsyror rekommenderas inte.
Omega-3-fettsyror i parenteral nutrition sällan indicerat;
www.janusinfo.se
Parenterala näringslösningar/trekammarpåsar innehåller glukos, aminosyralösning och fettemulsion och finns för tillförsel via perifer eller
central ven.
För total parenteral nutrition ska elektrolyter, vitaminer och spårämnen
tillsättas.
Tillsats av spårämnen och vitaminer görs till parenteral nutrition.
Tillsatser av elektrolyter ska göras enligt den enskilde patientens behov.
Elektrolytfria lösningar ska normalt inte användas.
VITAMINER
Vattenlösliga
vitaminer
Ordination av nutritionslösning/trekammarpåse görs utifrån patientens
vätske- och energibehov. Basalt vätskebehov hos vuxen är 30 ml/kg/dygn.
Energibehovet för sängliggande patienter är 20–25 kcal/kg/dygn, för
uppegående patienter 25–30 kcal/kg/dygn.
Soluvit
Fettlösliga
vitaminer
Näringslösningar/trekammarpåsar skiljer sig framför allt åt avseende
fettemulsion. Det saknas evidens för att valet av parenteral nutritionslösning påverkar morbiditet och mortalitet. Fiskolja/omega-3-fettsyror är
ofullständigt studerade vad gäller effekter, bieffekter och dosering och
rekommenderas därför inte för rutinmässig användning.
SPÅRÄMNEN
För detaljerad information avseende nutritionsbehandling för olika patientkategorier hänvisas till www.espen.org, Education, Espen guidelines.
kaliumklorid
magnesiumsulfat
natriumglycerofosfat
natriumklorid
spårämnen
Vitalipid Adult
Addaven
INFUSIONSKONCENTRAT – tillsatser
forts.
117
118
Addex-Kaliumklorid
Addex-Magnesium
Glycophos
Addex-Natriumklorid
Äldre och läkemedel
Äldre och läkemedel
Läkemedel som bör undvikas till äldre
om inte särskilda skäl föreligger
Generella rekommendationer
Läkemedel med antikolinerga effekter
Läkemedel med uttalade antikolinerga effekter bör undvikas främst
på grund av risken för kognitiva störningar och konfusion. Exempel på
sådana läkemedel är sederande antihistaminer som hydroxizin (t.ex.
Atarax) och prometazin (Lergigan), vissa antipsykotiska läkemedel och
tricykliska antidepressiva. Hydroxizin har dessutom nyligen associerats
med risk för förlängd QT-tid.
Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista.
På gruppnivå anges ofta åldern 75 år och äldre när äldres läkemedelsbehandling diskuteras. På individnivå är den biologiska åldern viktigare
och med stigande ålder och multisjuklighet är det extra viktigt att
individualisera behandlingen och regelbundet utvärdera effekter och
ompröva indikationer. Polyfarmaci ökar risken för både biverkningar
och läkemedelsinteraktioner. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas.
Äldre är känsligare för många läkemedel, exempelvis sådana som
påverkar det centrala nervsystemet eller leder till ortostatism. Mät
blodtrycket även i stående vid behandling med blodtryckssänkande
läkemedel.
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 1;
www.socialstyrelsen.se
Propiomazin
Propiomazin är olämpligt till äldre på grund av risk för dagtrötthet och
extrapyramidala biverkningar.
Tramadol
Tramadol är olämpligt till äldre på grund av ökad risk för biverkningar
såsom illamående och förvirring. Tramadol bör inte kombineras med
antidepressiva, t.ex. SSRI, på grund av ökad risk för serotonerga
biverkningar.
Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering
av läkemedel.
Kodein
Njurfunktionen försämras med åldern och med ökad sjuklighet. Därför
bör läkemedel som till stor del utsöndras i urinen doseras efter njurfunktion. Vissa läkemedel, t.ex. COX-hämmare, försämrar njurfunktionen ytterligare. Tänk på att njurfunktionen kan försämras akut och
att risken för negativa effekter av läkemedel då ökar.
Kodein rekommenderas inte till äldre på grund av stor interindividuell
variation i metabolism till den aktiva metaboliten morfin. Med kombinationen kodein och paracetamol finns dessutom risk för otillräcklig
opioideffekt då den rekommenderade maxdosen av paracetamol till
äldre är 3 g/dygn.
Flera vanliga läkemedel har biverkningar som påverkar nutritionen
negativt genom t.ex. nedsatt aptit, muntorrhet och illamående. Detta
bör särskilt beaktas hos multisjuka patienter. Många äldre patienter
har svårt att svälja läkemedel. Vissa tabletter får inte delas eller
krossas. Kortfattad delbarhetsinformation finns på www.fass.se.
Läkemedel som bör ges med försiktighet
till äldre
Bensodiazepiner
Bensodiazepiner kan försämra kognitionen samt öka risken för fall och
därmed frakturer hos äldre. Långverkande bensodiazepiner (diazepam,
nitrazepam och flunitrazepam) bör undvikas. Endast oxazepam kan
rekommenderas till äldre.
Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre
och urinodla endast vid symtom från urinvägarna.
119
120
forts. Äldre och läkemedel, Smärta
Äldre och läkemedel
Antipsykotiska läkemedel
ibuprofen
Behandling med antipsykotiska läkemedel bör begränsas till psykotiska
symtom som besvärar patienten och som skapar stark oro och/eller
aggressivitet. Innan behandlingen initieras ska somatiska orsaker till
symtomen uteslutas och icke-farmakologisk behandling övervägas.
Dosen ska vara låg och effekten bör utvärderas kontinuerligt.
Lämplig dos är 200 mg x 1–3.
Ibuprofen har kortare halveringstid än naproxen, vilket kan vara en fördel hos äldre. Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av
acetylsalicylsyra (ASA). Kombinationen lågdos-ASA och ibuprofen bör
undvikas; www.janusinfo.se
Diabetesläkemedel
OPIOIDANALGETIKA
Effektdurationen av framför allt morfin, och i mindre grad oxikodon, är
förlängd hos äldre bland annat på grund av nedsatt njurfunktion. Börja
med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering och
minska risken för biverkningar. Effekt och biverkningar bör utvärderas
kontinuerligt.
Äldre har en ökad risk för snabb försämring av njurfunktionen,
till exempel på grund av vätskebrist eller akut sjukdom. Därför
kan behandling med metformin vara olämpligt vid beräknat
GFR <60 ml/minut, på grund av risk för laktacidos. Sulfonylurea kan
orsaka svåra hypoglykemier och risken ökar vid nedsatt njurfunktion.
Det är viktigt med tätare uppföljning av njurfunktionen hos äldre.
Diabetes; www.viss.nu
Smärta
 Morfin ... kortverkande tablett, inj
oxikodon
buprenorfin
 Oxikodon Depot …, Oxycontin långverkande
Dolcontin långverkande
 Oxycodone ..., Oxynorm
Norspan* plåster
* Begränsad subvention; www.tlv.se
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Paracut
Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg dos
långverkande morfin 5–10 mg x 2, långverkande oxikodon 5 mg x 2 eller
buprenorfin 5 µg/h.
Rekommenderad maxdos till äldre är 1 g x 3.
COX-HÄMMARE (NSAID)
Nedsatt njurfunktion, högt blodtryck och hjärtsvikt är vanligt hos äldre
och utgör relativa kontraindikationer mot COX-hämmare (inklusive
COX-2-hämmare). Risken för gastrointestinala, kardiovaskulära och renala biverkningar är dosberoende. Eventuell behandling ges vid behov
med lägsta effektiva dos och under kort tid. Ulcusprofylax med protonpumpshämmare bör inte förskrivas utan individuell riskbedömning.
Opioidinducerad förstoppning sid 110
Opioidinducerat illamående sid 110
Neuropatisk smärta
I första hand
amitriptylin
Hos patienter som tidigare haft ulcus kan ulcusprofylax med PPI
övervägas vid behandling med ASA i lågdos eller vid långtidsbehandling med COX-hämmare; www.janusinfo.se
naproxen
morfin
morfin
oxikodon
kortverkande tablett, inj
Nociceptiv smärta
PARACETAMOL
paracetamol
 Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren
 Amitriptylin …, Saroten
Börja med 5–10 mg på kvällen, kan ökas veckovis med 5–10 mg. Dosen
titreras individuellt utifrån effekt och biverkningar. För flertalet av
patienterna räcker 10–30 mg. Beakta risken för kognitiva biverkningar
och hjärtbiverkningar.
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
Lämplig dos är 125–250 mg x 1–2.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
forts.
121
122
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
Äldre och läkemedel
I andra hand
gabapentin
Endast för iterering, inte nyinsättning
 Citalopram …
citalopram
Gabapentin Teva
Lämplig startdos är 100 mg x 1, som ökas stegvis utgående från njurfunktion. Beakta risken för kognitiva biverkningar.
Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos patienter över
65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger
ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.
Ångest
I andra hand – vid samtidig ångest
 Mirtazapin ..., Mirtin
mirtazapin
Kortvariga ångestbesvär och eventuellt initialt vid SSRI-terapi
 Oxascand, Sobril
oxazepam
Långvarig ångest
escitalopram
forts. Äldre och läkemedel, Depression
Sömnstörningar
 Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia,
Uteslut läkemedelsbiverkningar, somatiska och psykiska orsaker till
sömnproblem. Använd i första hand icke-farmakologisk behandling. Vid
läkemedelsbehandling bör kort behandlingstid eftersträvas. Intermittent
behandling minskar risken för toleransutveckling.
Prilect, Seroplex
Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över
65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger
ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.
zopiklon
 Zopiklon …, Imovane
Endast för iterering, inte nyinsättning
 Citalopram …
citalopram
Alzheimers sjukdom
Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos patienter över
65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger
ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.
Innan behandling inleds bör utredning göras för att utesluta behandlingsbara orsaker till kognitiv störning. Läkemedelsbehandling som kan
påverka kognitionen bör omprövas.
Depression
I behandlingen ska alltid aktivering och bedömning av social trygghet
och psykiska besvär ingå. Insättning av demensläkemedel bör initieras av
läkare med god kännedom om demenssjukdomar.
Effekten av antidepressiva läkemedel inträder senare hos äldre än hos
yngre.
Individuell utvärdering av effekten ska ske efter 3–6 månader för eventuell dosjustering och därefter minst årligen. Byte eller utsättning av
preparat rekommenderas vid utebliven effekt eller biverkningar. Senast
3 veckor efter utsättning bör patientens tillstånd utvärderas.
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom;
www.socialstyrelsen.se
I första hand
escitalopram
 Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia,
Utvärdering av behandlingsresultat bör innefatta information från
anhörig och/eller vårdpersonal.
Prilect, Seroplex
Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över
65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. SSRI ger
ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.
forts.
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
123
124
Äldre och läkemedel
Äldre och läkemedel
Beteendemässiga och psykiska symtom
vid demenssjukdomar (BPSD)
Symtomatisk behandling vid mild–måttlig
Alzheimers sjukdom
Effekten på kognition och funktion är liten och likvärdig, men kliniska
skillnader i tolerabilitet finns mellan olika kolinesterashämmare.
Vid BPSD bör somatiska orsaker samt läkemedelsbiverkningar uteslutas.
Adekvat basbehandling med kolinesterashämmare bör eftersträvas. Ickefarmakologisk behandling, såsom omvårdnadsåtgärder och stimulans bör
prövas. I de fall icke-farmakologisk behandling är otillräcklig kan läkemedel prövas, se nedanstående behandlingsrekommendationer. Generellt bör en kort behandlingstid eftersträvas, med utvärdering av effekten
inom två veckor liksom regelbundet ställningstagande till dosjustering.
Vid Lewy-bodydemens ska antipsykotiska läkemedel inte användas.
Kolinesterashämmare kan ha en vagoton effekt på hjärtfrekvensen,
med risk för kardiella komplikationer hos predisponerade patienter.
Förlängd QT-tid har rapporterats. Patienter med vaskulär demens ska
inte behandlas med kolinesterashämmare.
KOLINESTERASHÄMMARE
I första hand
 Donepezil ..., Aricept
donepezil
I andra hand
rivastigmin
BPSD; www.viss.nu
Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens;
www.janusinfo.se
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – BPSD;
www.lakemedelsverket.se
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom;
www.socialstyrelsen.se
Exelon plåster
Vid intolerans eller kontraindikation mot kolinesterashämmare kan
memantin prövas.
Symtomatisk behandling vid svår Alzheimers
sjukdom
Donepezil och memantin har likvärdiga effekter på kognition, ADL och
beteende hos patienter med svår Alzheimers sjukdom, men det finns
kliniska skillnader i tolerabilitet mellan dem.
I första hand
KOLINESTERASHÄMMARE
 Donepezil ..., Aricept
donepezil
I andra hand
NMDA-RECEPTORANTAGONIST
 Memantin ..., Axura, Ebixa, Marbodin, Mentixa,
memantin
Nemdatine
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
... Generika från olika företag
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
125
126
Ögon
Ögon
Specialiserad vård
Bakteriell konjunktivit
Målet med behandlingen är att förhindra progress av sjukdomen och
försämring av patientens livskvalitet. Medicinsk behandling för att sänka
ögontrycket väljs vanligen i första hand.
Kroniskt öppenvinkelglaukom
En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka
och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det
att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning. Detta gäller
i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre
luftvägsinfektion.
fusidinsyra
Vid nyinsättning rekommenderas i första hand prostaglandinanalog.
PROSTAGLANDINANALOG
latanoprost
Fucithalmic
 Latanoprost ..., Xalatan
Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit;
www.janusinfo.se
BETABLOCKERARE
Allergisk konjunktivit
Vid besvärande systemeffekter av kortverkande betablockerare
Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan
tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt,
och behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering
för allergen.
Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom; www.janusinfo.se
timolol
timolol
 Timolol ..., Optimol
Timosan långverkande
I första hand
natriumkromoglikat  Lecrolyn, Lomudal
I andra hand – vid otillräcklig effekt
emedastin
Emadine
Riktlinjer för behandling av allergiska ögonreaktioner;
www.janusinfo.se
Torra ögon
Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård. Samtliga
tillgängliga preparat finns att tillgå receptfritt. Recept på tårsubstitut
bör förbehållas patienter med definierad ögonsjukdom såsom keratokonjunktivitis sicca.
Riktlinjer för behandling av torra ögon (innehåller även patientinformation för utskrift); www.janusinfo.se.
 Kan bli föremål för generiskt utbyte på apotek
127
128
 Kan bli föremål för generisk substitution på recept
... Generika från olika företag
Introduktion och uppföljning av nya läkemedel
Öron
Introduktion och uppföljning
av nya läkemedel i SLL
Extern otit
Nya läkemedel är ett prioriterat område inom Stockholms läns landstings
läkemedelsstrategi. Vissa nya läkemedel kan erbjuda väsentliga vinster
för patienterna, medan nyttan och säkerheten är mer oklar för andra.
Målet är en klok introduktion av nya läkemedel.
Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern
otit. Tamponad och sköljningar med alsolsprit kan användas som inledande behandling i avsvällande syfte.
I första hand
oxytetracyklin
+ hydrokortison
+ polymyxin B
Ett regionalt ställningstagande krävs för en god introduktion och
uppföljning av alla nya läkemedel/nya indikationer. Stockholms läns
läkemedelskommittés rekommendationer av läkemedel grundas på
effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet. Effektiva och säkra läkemedel
som botar, lindrar eller förebygger sjukdom ska rekommenderas för
behandling av rätt patienter i rätt sammanhang.
Terracortril med polymyxin B suspension
Rengörande behandling kan behövas före applicering.
I andra hand
hydrokortisonbutyrat
betametason
Läkemedelsbehandling bedöms i jämförelse med andra vårdformer och
teknologier – som komplement eller som alternativ.
Locoid kutan lösning, grupp II
Kriterier för att ett läkemedel ska ingå i processen för introduktion och
uppföljning:
Diproderm örondroppar, grupp III
• Dokumentation finns tillgänglig och ansökan har inlämnats
till/godkänts av regulatoriska myndigheter (inklusive förmån/pris).
Akut otitis media sid 62
Rörelsesjuka sid 76
• Berör ett angeläget terapiområde.
• Obesvarade frågeställningar finns kring läkemedlets patientnytta
och eventuella mervärden som t.ex. ökad överlevnad och förbättrad
hälsorelaterad livskvalitet.
• Kan aktualisera ställningstaganden kring t.ex. etiska värderingar, kostnadseffektivitet, horisontell prioritering och/eller finansiering.
För utvalda nya läkemedel kommer protokoll för introduktion och uppföljning att upprättas. Protokollen kan belysa en eller flera av följande
aspekter: översikt om läkemedlet, indikation, patientgrupp, förskrivarkategori, kostnadseffektivitet, värdering jämfört med etablerad terapi,
budgetpåverkan, utbildningsbehov, kommunikation samt metoder för
uppföljning.
129
130
Introduktion och uppföljning av nya läkemedel
Läkemedelsinformation
En rekommendation för vilka patienter som är aktuella för behandlingen samt för uppföljning under introduktionsfas ingår.
Läkemedelsinformation
Stockholms läns läkemedelskommitté med expertråd värderar och ger
rekommendationer rörande nya läkemedel. Bland annat kan följande
terapiområden/läkemedelsgrupper bli aktuella för ställningstaganden
under 2016 och framåt:
Janusinfo produceras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är
Stockholms läns landstings webbplats för läkemedelsinformation. På
Janusinfo finns ett brett utbud av producentobunden information och
kunskapstjänster för sjukvården. Janusinfo innehåller bland annat information från Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd.
www.janusinfo.se
• Hepatit C
• Kloka Listan
Innehåller även motiveringar till rekommendationerna
och referenser.
• Lipidsänkande läkemedel
• Inflammatoriska sjukdomar
• Behandlingsrekommendationer
Rekommendationer från bland annat Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd och Strama. Här finns även behandlingsprogrammet Akut internmedicin.
• Makuladegeneration
• Multipel skleros
• Tumörsjukdomar
• Nyheter om läkemedel
• Nya läkemedel
Bedömningar av nya läkemedel med rekommendationer om vilken
plats preparaten bör ha i terapin.
För mer information, se www.janusinfo.se/nyalakemedel.
• Miljö och läkemedel
Förteckning över miljöklassificerade läkemedel och information om
läkemedels påverkan på miljön.
• Sfinx interaktioner
Sfinx-databasen innehåller framför allt farmakokinetiska interaktioner
mellan läkemedel, samt mellan läkemedel och vissa naturläkemedel,
vissa födoämnen, alkohol och rökning. Användarkonto fås via webbsidan.
• NjuRen
NjuRen innehåller bedömningar och rekommendationer om läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion. NjuRen är åtkomlig inom
SLLnet.
• Läkemedel och fosterpåverkan
Bedömningar av läkemedels eventuella fosterpåverkan. Omfattar
samtliga läkemedel på den svenska marknaden.
131
132
Läkemedelsinformation
Miljöeffekter av läkemedel
Miljöeffekter av läkemedel
• Läkemedel och amning
Information om huruvida behandling med olika läkemedel är förenlig med amning.
De flesta läkemedel som används hamnar till slut i avloppet, i oförändrad form eller som metaboliter. Läkemedelsresterna kan sedan nå
vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken. Läkemedel är ofta framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid.
• Kön, genus och läkemedel
Strukturerad information om köns- och genusaspekter på
läkemedelsbehandling
Läkemedelsinformationscentral
Vissa läkemedel har påvisats i låga halter i dricksvatten, vilket är en
varningssignal om att vårt sätt att hantera läkemedel i dag kan leda
till hälso- och miljöproblem i framtiden. Stockholms läns landsting har
därför beslutat att läkemedelssubstanser ska miljöklassificeras.
Vid läkemedelsrelaterade frågor angående effekt, interaktioner,
biverkningar, graviditet eller amning, kontakta Karolic, tfn 585 810 60,
[email protected]
Miljöpåverkan beaktas i Kloka Listan
Miljöklassificeringen beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som
jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmacevtisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.
Miljöfarlighet avser substansens miljöskadliga egenskaper
Klassificering sker av både miljöfarlighet och miljörisk. Med miljöfarlighet avses substansens miljöskadliga egenskaper, som förmåga att
stå emot nedbrytning (persistens), förmåga att ansamlas i fettvävnad
(bioackumulering) och dess giftighet för vattenlevande organismer
(toxicitet). Miljöfarlighetsklassificeringen görs av Stockholms läns
landsting och baseras till stor del på data från läkemedelstillverkarna.
Miljörisk avser sannolikheten för att skadliga halter uppstår
Miljörisken avser sannolikheten för toxisk påverkan på vattenlevande
organismer vid användning av substansen i nuvarande omfattning.
Miljöriskbedömningen utförs av Läkemedelsindustriföreningen enligt
en modell som tagits fram i samarbete med Stockholms läns landsting, Apoteket AB, Läkemedelsverket samt Sveriges Kommuner och
Landsting.
Både miljöfarlighet och miljörisk ska beaktas
Vid användning av miljöklassificeringen ska hänsyn tas till både miljöfarlighet och miljörisk eftersom dessa begrepp delvis belyser olika
egenskaper. För utförligare information, se www.janusinfo.se/miljo.
133
134
Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns läkemedelskommitté
Jan Hasselström, med dr, allmänläkare
Ordförande Expertrådet för allmänmedicin
Stockholms läns läkemedelskommitté verkar enligt lagen (1996:1157)
om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande
expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för
en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Läkemedelskommittén arbetar tillsammans med 21 expertråd inom
olika terapiområden. Expertråden som har hög klinisk och vetenskaplig kompetens inom sina respektive områden, består av erfarna
specialistläkare verksamma inom specialistvård, primärvård och klinisk
farmakologi samt apotekare.
Roger Henriksson, professor, avdelningschef
Ordförande Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar
Paul Hjemdahl, professor, överläkare
Ordförande Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar
Thomas Kahan, professor, överläkare
Ordförande Läkemedelsrådet vid Danderyds sjukhus
Inga Klarin, med dr, överläkare
Ordförande Expertrådet för geriatriska sjukdomar
Synnöve Lindemalm, med dr, överläkare
Barnläkare
Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråden har en gemensam jävspolicy där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central.
Rickard Malmström, docent, överläkare
Representant Karolinska Institutet
Kloka Listan är grundad på vetenskaplig dokumentation avseende
effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Expertråden lämnar förslag på rekommendationer till Stockholms läns läkemedelskommitté som fattar
beslut. Rekommendationerna omprövas årligen eller vid behov.
Mussie Msghina, docent, överläkare
Ordförande Expertrådet för psykiatriska sjukdomar
Christer Norman, allmänläkare
Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare
Ordförande Kloka Listan-utskottet
Ordförande Läkemedelsrådet vid Södersjukhuset
Ledamöter i Stockholms läns läkemedelskommitté
2015
Peter Persson, farm dr, apotekare
Ordförande Läkemedelsrådet vid Capio S:t Görans sjukhus
Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, enhetschef
Ordförande
Michael Runold, med dr, överläkare
Ordförande Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar
Johan Bratt, docent, chefläkare, vice ordförande
Ordförande Läkemedelsrådet vid Karolinska Universitetssjukhuset
Magnus Röjvall, allmänläkare
Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter
Kristina Ateva, apotekare
Farmaceutisk sekreterare
Björn Wettermark, docent, apotekare
Uppföljning och utvärdering
Marja-Liisa Dahl, professor, verksamhetschef
Klinisk farmakologi
Rumiana Zlatewa, specialist i kardiologi och internmedicin
Representant privata vårdgivare
Ulrika Dahnell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sjuksköterska öppenvård
Rose Marie Hallin, sjuksköterska
Sjuksköterska slutenvård
forts.
135
136
Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd
Stockholms läns läkemedelskommitté
Radiologiska läkemedel
Torkel Brismar, docent, överläkare
Ordförande
Särläkemedel
Ricard Nergårdh, docent, överläkare
Allmänmedicin
Jan Hasselström, med dr, allmänläkare
Urologi
Tareq Alsaody, bitr överläkare
Analgetika och reumatologiska sjukdomar
Carl-Olav Stiller, docent, överläkare
Vaccinationer
Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare
Anestetika, vätsketerapi och nutrition
Inga Tjäder, med dr, överläkare
Ögonsjukdomar
Leif Tallstedt, docent, överläkare
Endokrinologiska och metabola sjukdomar
Charlotte Höybye, docent, överläkare
För kontaktuppgifter, se www.janusinfo.se
Gastroenterologiska sjukdomar
Mikael Lördal, med dr, överläkare
Geriatriska sjukdomar
Inga Klarin, med dr, överläkare
Hjärt-kärlsjukdomar
Paul Hjemdahl, professor, överläkare
Hud- och könssjukdomar
Harry Beitner, docent, överläkare
Infektionssjukdomar
Paulina Dalemo, specialistläkare
Luftvägs- och allergisjukdomar
Michael Runold, med dr, överläkare
Medicinska njursjukdomar
Peter Bárány, docent, överläkare
Marie Evans, med dr, specialistläkare, tf ordförande
Neurologiska sjukdomar
Mia von Euler, docent, överläkare
Obstetrik och gynekologi
Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare
Onkologiska och hematologiska sjukdomar
Roger Henriksson, professor, avdelningschef
Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel
Margareta Holmström, med dr, överläkare
Psykiatriska sjukdomar
Mussie Msghina, docent, överläkare
forts.
137
138
Förändrade preparatrekommendationer
Förändrade preparatrekommendationer i
Kloka Listan 2016 jämfört med 2015
Indikationer
Indikationer
Nytillkomna preparat
azelainsyra
fluoxetin
glyceryltrinitrat
glykopyrron
indakaterol
indakaterol + glykopyrron
levonorgestrel
prometazin
zolmitriptan
A
Abort, medicinsk
ADHD
Akne
Aktinisk keratos
Akut otitis media
Akuta allergiska reaktioner
Alkoholsjukdomar
Allergi
Alzheimers sjukdom
Amning och läkemedelsbehandling
Anafylaxi
Anal smärta och klåda
Andningsvägar
Anemi
Anestesi
Angina pectoris
Ankyloserande spondylit
Ansträngningsinkontinens
Antibiotika
Antikonception
Antikonception, akut
Antimykotika för systemiskt bruk
Antivirala läkemedel
Artärsjukdom, perifer
Astma hos barn
Astma hos vuxna
Atopiskt eksem
Skinoren
Fluoxetin ...
Suscard
Seebri Breezhaler
Onbrez Breezhaler
Ultibro Breezhaler
Jaydess
Lergigan
Zomig Nasal
Specialiserad vård
azatioprin
infliximab
ivabradin
letrozol
makrogol + elektrolyter
roflumilast
triptorelin
Immunoprin
Inflectra, Remsima
Procoralan
Letrozol ...
Movprep
Daxas
Pamorelin
Preparat som utgått
formoterol
propylenglykol
propylenglykol
sumatriptan
Oxis Turbuhaler
Propyderm
Propyless
Imigran nässpray
Specialiserad vård
natriumpikosulfat
kombination
olanzapin
rivaroxaban
sotalol
zuklopentixol
B
Citrafleet
Olanzapin, Zalasta, Zyprexa
Xarelto
Sotalol Mylan
Cisordinol Acutard, Clopixol Acutard
Barn och läkemedel
Bensår, infekterade
Bett
Bihåleinfektion
Binjurebarkshormoner
Bipolär sjukdom
139
67
126
64
96
Indikationer
H
Helicobacter pylori
Hemostatiskt verkande läkemedel
Herpes, genital
Herpes zoster
Hjärta och kärl
Hjärt-kärlsjukdom, prevention
Hjärtsvikt
Hud- och könssjukdomar
Hud- och mjukdelsinfektioner
Hudmykoser
Hundbett
Huvudlöss
Hyperkalcemi, tumörinducerad
Hyperkalemi
Hyperprolaktinemi
Hypertoni
C
Candidiasis
Cervixutmognad
Cystit
76
37
65, 66
D
D-vitaminbrist
Depression
Diabetes mellitus
Diarré
Dysmenorré
26, 92
101, 123
22
77
33
E
Eksem, atopiskt
Endokarditprofylax
Endokrinologi
Epilepsi
Erektil dysfunktion
Erysipelas
59
70
22
86
114
69
38
49
77, 78, 110
37
37
G
Gastroesofageal refluxsjukdom
Generaliserade smärttillstånd
Gikt
Glaukom
Glukokortikoider, utvärtes
Graviditet och läkemedelsbehandling
Gynekologi och obstetrik
75
54
70
70
39
39
45, 46
56
67
56
67
60
96
93
27, 37
40
I
IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Illamående
Immunosuppression vid njurtransplantation
Impetigo
Infektioner
Inflammation
Inflammatoriska system- och ledsjukdomar
Inflammatoriska tarmsjukdomar
Influensa
Inkontinens
Intravenös regional anestesi
Ischemisk hjärtsjukdom
F
Fertilitetsbehandling
Förmaksflimmer, förmaksfladder
Förstoppning
Förtidsbörd
Förvärkar
20
69
67
63
27
102
140
Indikationer
Borrelia
BPSD
Bronkit
Bröstcancer
38
107
58
60
62
7
106
7, 8, 127
124
29
7
79
8
18, 93
19
44
112
114
70, 71
30
33
73
72
52
11
10
59
78
19, 28, 76, 85, 96, 110
94
68
62
80, 108, 111
111
80
65
114
19
43
K
74
110
112
128
56
28
30
Kalcium-fosfatmetabolism
Kattbett
Klaffsjukdom och medfödda vitier
Klimakteriebesvär
KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
141
142
93
68
52
35
14
Indikationer
Indikationer
Koleretisk diarré
Konjunktivit
P
77
8, 127
Pankreasinsufficiens, kronisk
Parenteral nutrition
Parkinsons sjukdom
Penicillinallergi
Pneumoni
Postoperativt illamående och kräkning
Premenstruell dysforisk störning
Preoperativ vård
Prostatacancer
Prostataförstoring, godartad
Pseudokrupp
Psoriasis
Psoriasisartrit
Psykiatri
Psykos
Pyelonefrit
L
Lokalanestesi
Luftvägsinfektioner, nedre
Luftvägsinfektioner, övre
LUTS
19
64
62
113
M
Manlig hypogonadism
Matsmältningsorgan
Maxillarsinuit
Menstruation, riklig
Metabol acidos
Migrän
Mjukgörande medel
Multipel skleros (MS)
Mykoser
Myom – preoperativ behandling
Människobett
27
74
63
33
92
85
56
90
56, 57
37
67
R
Regional anestesi
Renal anemi
Restless legs (RLS)
Reumatoid artrit
Rh-immunisering
Rinit
Rinokonjunktivit
Rinosinuit
Rosacea
Rökavvänjning
Rörelsesjuka
N
Nagelmykoser
Neurologi
Neuropatisk smärta
Nikotinberoende
Njursjukdomar
Nociceptiv smärta
Nutrition
Näspolypos
57
81
111, 122
105
91
108, 122
116, 117
9
Seborroiskt eksem
Sexuellt överförbara sjukdomar
Sinuit
Skabb
Skelettlesioner, prevention
Slidtorrhet
Smärta
77, 78, 110
95
100
97
129
143
A
acetylsalicylsyra
acetylsalicylsyra + dipyridamol
aciklovir
adalimumab
adapalen
adapalen + bensoylperoxid
adrenalin
akamprosat
alendronat
alfakalcidol
alfuzosin
alimemazin
allopurinol
alprostadil
alteplas
amilorid
aminosyralösning fettemulsion glukos + elektrolyter
amiodaron
amitriptylin
amlodipin
amorolfin
amoxicillin
amoxicillin + klavulansyra
ampicillin
anastrozol
apixaban
aripiprazol
atomoxetin
atorvastatin
atosiban
azatioprin
azelainsyra
azitromycin
79
81
63
127
114
100
25
U
Ulcusprofylax
Ulcussjukdom
Urinvägsinfektioner
Urologi
Urtikaria
75
74
65
113
57
V
Vaccinationer
Vaginit, vaginos
Venös tromboembolisk sjukdom
Värkstimulerande medel
Vätske- och saltretention vid njursvikt
Vätsketerapi
73
34
53
37
92
116
Å
Ångest
100, 123
Ä
Äldre och läkemedel
119
Ö
Ögon
Öppenvinkelglaukom, kroniskt
Öron
Substanser
Substanser
112
63
81
68
104, 124
T
Tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi
TIA
Tonsillit
Torra ögon
Trängningsinkontinens
Tvångssyndrom
Tyreoideasjukdomar
59
60
9, 63
60
96
36
108, 121
144
Indikationer
Spondylit, ankyloserande
Streptokocktonsillit
Stroke
Sårinfektioner
Sömnstörningar
19
93
89
112
37
8
8
9
58
105
76
S
O
Obstipation
Onkologi
Orostillstånd, tillfälliga
Osteoporos
Otit, extern
79
116
89
62
64
19
34
99
95
113
9
59
112
100
103
66, 67
127
128
129
B
balanserad elektrolytlösning
bendroflumetiazid
145
146
43, 52, 53, 82, 85
83
72
80
58
58
7, 9, 19
106
97
93
113
100
112
115
54, 81
41, 49
118
50
79, 111, 122
41, 45
57
62, 64, 65, 70, 75
67, 70
72
96
51, 53, 54, 84
104
107
39
37
80
58
61
116
41, 48
Substanser
Substanser
bensoylperoxid
bensylbensoat + disulfiram
bensylpenicillin
betametason
bikalutamid
bisoprolol
bivalirudin
bromokriptin
budesonid
budesonid + formoterol
buprenorfin
bupropion
C
cefadroxil
cefotaxim
ceftazidim
cetirizin
ciklesonid
ciprofloxacin
citalopram
cyanokobalamin
D
dabigatran
dalteparin
darbepoetin alfa
denosumab
desloratadin
desmopressin
desogestrel
dextriferron
diazepam
digoxin
dinoproston
disulfiram
donepezil
doxazosin
doxycyklin
dronedaron
droperidol
drospirenon + etinylöstradiol
58
60
72
7, 9, 13, 17, 19, 56, 80, 129
95
45, 47, 49
43
27, 37
10, 12, 80
11, 16
109, 122
105
E
emedastin
enalapril
enalapril + hydroklortiazid
enoxaparin
eplerenon
epoetin zeta
erytromycin
escitalopram
etonogestrel
etonogestrel + etinylöstradiol
F
fenoximetylpenicillin (PcV)
fentanyl
finasterid
flekainid
fludrokortison
flukloxacillin
flukonazol
fluoxetin
flutikason
flutikason + formoterol
flutikason + salmeterol
folsyra
fondaparinux
furosemid
fusidinsyra
fytomenadion
63, 66, 69, 70
72
72
57
11
66, 70, 72
123, 124
18
52, 84
53
93
98
7, 8, 57
55
32
18, 94
87, 88
49
37
106
125
42
60, 63, 64, 65, 67, 70
50
19
31
G
gabapentin
ganirelix
gentamicin
glibenklamid
glimepirid
glukagon
glukoslösning + elektrolyter
glycerol
glyceryltrinitrat
glykopyrron
golimumab
147
43, 54
41, 48
41
27, 56
56, 129
110
58
I
ibuprofen
imikvimod
imipenem + cilastatin
immunoglobulin anti-D
indakaterol
indakaterol + glykopyrron
infliximab
insulin aspart
insulin glargin
insulin glulisin
insulin humant
insulin lispro
ipratropium
isosorbidmononitrat
ispaghula
ivabradin
85, 108, 122
60
72
37
15
15, 16
80, 112
23, 24
25
23, 24
23, 24, 25
23, 24
9, 13, 14, 17
45
77, 78
48
J
järnglycinsulfat
järnsackaros
järnsulfat
K
kabergolin
kalcipotriol + betametason
kalciumkarbonat
kalciumkarbonat + kolekalciferol
kaliumklorid
kandesartan
kandesartan + hydroklortiazid
karbamazepin
karbamid
L
labetalol
laktulos
lamotrigin
latanoprost
laurylsulfat
letrozol
leuprorelin
levetiracetam
levodopa + benserazid
levodopa + karbidopa
levonorgestrel
levonorgestrel + etinylöstradiol
levotyroxin
lidokain
lidokain + adrenalin
lidokain + hydrokortison
lidokain + prilokain
linaklotid
liraglutid
lisdexamfetamin
litium
27, 29, 37
59
93
26, 98
49, 118
41, 47, 92
42
87, 111
56
149
111, 123
38
72
24
24
25
116
56
44, 45
15, 16
112
Substanser
karboprost
ketokonazol
ketoprofen
ketorolak
klaritromycin
klindamycin
klobetason
klomifen
klomipramin
klopidogrel
klortalidon
klotrimazol
kloxacillin
klozapin
koagulationsfaktorer II, VII, IX, X
kodein + paracetamol
kolekalciferol
kolestyramin
koriongonadotropin alfa
18
18, 94
18, 94
62, 63, 64, 67, 68, 69, 70
110
113
50
27
68, 69, 70
34, 73, 76
100, 102
12, 13
11
11
18
43
48, 92
127
54, 82
148
Substanser
H
heparinnatrium
hydroklortiazid
hydroklortiazid + amilorid
hydrokortison
hydrokortisonbutyrat
hydromorfon
hydroxizin
8, 127
41, 47, 92
42
43
44, 48
93
63, 64, 70
34, 100, 101, 123
32
31
150
37
56, 59
108
108
74
34, 63, 68, 71, 72
56
38
101, 102
43, 53, 83
41
34, 57
72
104
55, 82
109
26, 92
77
38
42
77, 78
87
128
77
38
95
87, 88
89
89
32, 33, 36
31
25
19, 115
19
79
19
78
24
107
102, 103
Substanser
Substanser
loperamid
losartan
losartan + hydroklortiazid
lymecyklin
77, 78
41, 47, 92
42
58, 59
M
magnesiumsulfat
makrogol + elektrolyter
medroxyprogesteron
medroxyprogesteron + östradiol
meklozin
memantin
meropenem
mesalazin
metformin
metoklopramid
metoprololsuccinat
metotrexat
metronidazol
metylergometrin
metylfenidat
metylprednisolon
midazolam
mifepriston
mikonazol + hydrokortison
mirtazapin
misoprostol
mometason
montelukast
morfin
mykofenolatmofetil
118
77, 78, 79, 110
32, 36
36
28, 76, 110
125
72
80
23
76, 86
42, 44, 45, 47, 49, 86
112
34, 58, 71, 72, 74
37
107
90, 111
87, 88
38
57, 59
101, 124
37, 38
8, 9, 56
12
109, 122
94
N
nafarelin
naltrexon
naproxen
natriumglycerofosfat
natriumklorid
natriumkromoglikat
natriumpikosulfat
natriumpikosulfat kombination
natriumvätekarbonat
38
106
33, 85, 108, 112, 121
118
118
8, 127
77, 110
79
92
nitrofurantoin
nomegestrol + östradiol
noretisteron
noretisteron + östradiol
nystatin
O
omeprazol
ondansetron
oxazepam
oxikodon
oxkarbazepin
oxytetracyklin + hydrokortison + polymyxin B
oxytocin
P
pamidronsyra
pankreasenzymer
paracetamol
pimekrolimus
piperacillin + tazobaktam
pivmecillinam
podofyllotoxin
polyestradiolfosfat
polystyrensulfonat
pramipexol
prednisolon
prednison
prilokain
progesteron
prometazin
prometazin + koffein + efedrin
propiomazin
propranolol
propyltiouracil
Q
quetiapin
R
ramipril
ranitidin
151
S
salbutamol
salmeterol
sertralin
sevelamer
sildenafil
simvastatin
spironolakton
spårämnen
sterkuliagummi
sumatriptan
T
tadalafil
takrolimus
tamoxifen
teofyllin
terbinafin
terbutalin
testosteron
tiamazol
tiamin
ticagrelor
timolol
tinzaparin
tiotropium
tolterodin
topiramat
tranexamsyra
triamcinolon
trimetoprim
trimetoprim + sulfametoxazol
triptorelin
U
ulipristal
24
68
104
125
16
W
warfarin
Z
zoledronsyra
zolmitriptan
zopiklon
Ö
östradiol
östriol
114
59, 94
96
13, 17
57
10, 13, 17, 37
27
26
106
43
128
53
15, 16
114
86
33, 54, 55
111
65, 71
66, 68, 71, 72
95
33, 37
153
96
79
85, 108, 121
59
72
65, 66, 71
60
96
93
89
13, 17, 80, 111, 112
90
19
38
100
28
104
86
26
103
41, 44, 47, 92
74
Substanser
V
valaciklovir
valproinsyra
vankomycin
vareniklin
venlafaxin
verapamil
vitaminer
10, 12, 13, 14, 17
15
34, 100, 101, 102
93
114
39
42, 44, 48, 49
118
77, 78
86
74, 75
19, 96
100, 106, 123
109, 122
87
62, 129
37
152
Substanser
repaglinid
retapamulin
risperidon
rivastigmin
roflumilast
65, 66, 71
31
32, 36
36
76
154
70, 72
87, 88, 103
72
105
101
45, 49
118
51, 54, 84
96, 97
86
104, 124
36
36
Anteckningar
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Kloka Listan
Medveten läkemedelsbehandling
för största patientnytta
Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för
behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna
är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende
effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet,
kostnadseffektivitet och miljöaspekter.
.......................................................................................................................
Gå in på Kloka Listan på www.janusinfo.se
och läs om varför läkemedlen rekommenderas.
Klicka på substansnamnet för att läsa motiveringen.
.......................................................................................................................
Beställ Kloka Listan 2016 via e-post: [email protected]
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
KLOKA LISTAN 2016
Anteckningar
Miljömärkt trycksak, 341 142, tryckt hos Ineko 2015
Anteckningar
Fly UP