...

LEAN-TOIMINTAMALLI JA KPI-MITTARIT KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ Jari Mäyrä

by user

on
Category: Documents
17

views

Report

Comments

Transcript

LEAN-TOIMINTAMALLI JA KPI-MITTARIT KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ Jari Mäyrä
Jari Mäyrä
LEAN-TOIMINTAMALLI JA KPI-MITTARIT
KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ
Opinnäytetyö
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Huhtikuu 2015
TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ
Yksikkö
Aika
Tekijä/tekijät
YLIVIESKA
Huhtikuu 2015
Jari Mäyrä
Koulutusohjelma
Tuotantotalous
Työn nimi
Lean-toimintamalli ja KPI-mittarit ketterässä ohjelmistokehityksessä
Työn ohjaaja
Sivumäärä
Tapio Malinen
44
Työelämäohjaaja
Tomi Korpela
Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda uusia menetelmiä ja mittareita ketterien
ohjelmistotiimien toiminnan tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi. Toinen tavoite oli
kehittää ohjelmistokehitysprosessia.
Tutkimus pohjautuu kirjallisuuteen, internet-lähteisiin ja tutkimuksiin. Teoreettinen
viitekehys perustuu Scrumiin, joka on ketterän projektinhallinnan viitekehys sekä Leanajatteluun. Scrumilla ja Lean-ajattelulla on omat luonteenomaiset tavat mitata
suorituskykyä ja laatua, vaikkakin niillä on paljon yhteistä.
Tutkimuksen tietoperusta koostuu kolmesta osuudesta: Lean, Scrum sekä KPI-mittarit.
Lisäksi työssä esitellään toimeksiantajan nykyiset KPI-mittarit, joilla ketteriä
ohjelmistokehitystiimejä mitataan. Tutkimuksen lopussa esitän menetelmiä ja KPImittareita, joiden avulla ketterien ohjelmistotiimien tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa.
Tärkein havainto työssäni oli, että Lean-ajattelun ja siihen perustuvien mittarien ja
työkalujen avulla voidaan tehostaa ja nopeuttaa ohjelmistokehitysprosessia sekä parantaa
laatua.
Asiasanat
KPI, Lean, mittarit, prosessikehitys, Scrum
ABSTRACT
CENTRAL OSTROBOTHNIA
UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES
Date
Author
April 2015
Jari Mäyrä
Degree programme
Industrial Management
Name of thesis
Lean and KPI-metrics in Agile Software Development
Instructor
Pages
Tapio Malinen
44
Supervisor
Tomi Korpela
The objective of this study was to bring new ideas of measuring agile development team
performance and quality. Another aim was to improve software development process.
The theoretical part was based on literature and internet sources. The theoretical frame
consists Scrum iterative project methodology and Lean process improvement model.
Scrum and Lean methodologies have their own ways of measuring performance and
quality, although they have a lot of common.
The theoretic part consists of three sections: Lean, Scrum and KPI’s and measurement.
Also, this study demonstrates current ways on measuring agile team performance. In the
end, the study demonstrates specific key performance indicators and operations to improve
quality and performance.
Key words
KPI, Lean, metrics, process development, Scrum
KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
KPI
Key performance indicator, käytetään usein suomennosta: keskeinen
suorituskykymittari. Mittari, joka mittaa organisaation suorituskykyä suhteessa
sille asetettuihin tavoitteisiin.
VSM
Value stream map eli arvoketju. Kuvaa graafisesti prosessissa tapahtuvaa arvon
tuottamista ja hukkaa.
Hukka
Lean-filosofian keskeinen käsite, tarkoittaa toimintaa joka ei lisää lopputuotteen
arvoa asiakkaalle.
DoD
Definition of done, valmiin määritelmä Scrumissa.
Sprintti
Scrumin työskentely tapahtuu sprinteissä. Sprintti on enintään kuukauden
pituinen tai sitä lyhyempi aikaraja, jonka sisällä tuotetaan ”valmis” –
määritelmän täyttävä käyttökelpoinen ja potentiaalisesti julkaisukelpoinen
tuoteversio.
Retro
Scrumin-tiimin palaveri, jossa tiimi keskittyy oman toimintansa kehittämiseen
jatkuvan parantamisen hengessä.
Velositeetti Velositeetti (engl. velocity) on Scrumin vakiomittari jolla mitataan tiimin
suorituskykyä sprintin aikana. Yksikkönä on story point tai tunti. Velositeettiä
käytetään sprinttien mittaamisen ja sprinttien suunnitteluun.
WIP
Work in progress, työn alla olevien kohteiden määrä. Käytetään tulkittaessa
kumulatiivista vuokaaviota.
Läpimenoaika
Läpimenoaika (cycle time) on keskeinen Lean-mittari. Se mittaa keskimääräistä
toimitusaikaa.
PDCA
Plan – Do –Check –Act. Jatkuvan parantamisen periaatteeseen perustuva
laadunparannusmenetelmä.
User Story
Käyttäjätarina on lyhyt toiminnallinen vaatimusmäärittely toteutettavasta
ominaisuudesta. Käyttäjätarina on Scrum-termi.
Jira
ohjelmistokehityksen hallintaan yleisesti käytettävä järjestelmä, joka tukee
Scrumia.
ROI
Return on Investment. Sijoitetun pääoman tuotto. Mittaa suhteellista
kannattavuutta.
ITIL
IT Information Library. Kokoelma IT-palvelutuotannon parhaita käytäntöjä.
SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY
SISÄLLYS
1. JOHDANTO
2. LEAN-AJATTELU
2.1. Lean-ajattelun taustaa
2.2. Seitsemän Lean-pääperiaatetta ohjelmistotuotannossa
2.3. Hukka
2.4. Arvovirtaketju (Value stream map)
3. SCRUM PROJEKTINHALLINNAN VIITEKEHYS
3.1. Scrumin historia
3.2. Yleistä Scrumista
3.3. Ketterän ohjelmistokehityksen julistus
3.4. Työskentelytapa
3.5. Sertifiointi
3.6. Scrumin taustateoria
3.7. Scrumtiimi ja roolit
3.8. Scrumin tapahtumat
3.9. Scrumin tuotokset
4. MITTARIT JA MITTAAMINEN
4.1. Lean: mittaaminen ja tunnusluvut
4.2. Ketterä ohjelmistokehitys ja mittaaminen
5. NYKYISET KPI-MITTARIT
5.1. Julkaisuvalmiiden ominaisuuksien määrä kuukausittain
5.2. Toimitettujen “user storyjen” määrä
5.3. Mittaustyökalun ilmoittama testauksen automatisointisuhde
5.4. Bugikorjaukseen kuluva keskimääräinen aika
5.5. Tekninen velka
6. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA KPI:T PROSESSIEN PARANTAMISEKSI
6.1. Kumulatiivinen vuokaavio
6.2. Läpimenoaika ja arvovirtakuvaus
6.3. Tiimin viremittari
6.4. Asiakastyytyväisyys ja arvon tuottaminen
7. YHTEENVETO JA POHDINTA
LÄHTEET
1
2
2
3
6
8
10
10
10
11
12
12
12
13
15
19
23
25
26
27
27
28
30
31
32
34
34
35
39
40
42
45
KUVIOT
KUVIO 1. Value stream map
9
KUVIO 2. Scrumprosessi
19
KUVIO 3. Burndown chart
21
KUVIO 4. Ketterän raportoinnin kolme ulottuvuutta
23
KUVIO 5. Number of user stories delivered
29
KUVIO 6. Test Automation Rate
31
KUVIO 7. Technical Debt
33
KUVIO 8. CFD
34
KUVIO 9. Läpimenoaika
37
KUVIO 10. Asiakastyytyväisyyskysely
41
TAULUKOT
TAULUKKO 1: Hukat valmistus vs. ohjelmistotuotanto.
6
TAULUKKO 2. Number of tested and accepted features available for releasing 28
TAULUKKO 3. Number of backlog items delivered
29
TAULUKKO 4. Test automation ratio reported by test coverage (%) in test tool 30
TAULUKKO 5. Time from “new” to “closed” state for bug
32
TAULUKKO 6. Technical debt measured by test tool
33
1
1. JOHDANTO
Liiketoiminnan vaatimat nopeat muutokset ja tarve nopeaan reagointiin on edistänyt
ketterien menetelmien käyttöä tuotekehitystiimien projektinhallinnan viitekehyksenä.
Suosittu ketterä menetelmä on Scrum. Lean-ajattelu on levinnyt muille toimialueille
autoteollisuudesta. Lean-ajattelu on keino kehittää prosesseja sekä tuotannon
kokonaisuutta. Lean-ajattelua on sovellettu myös ohjelmistokehitykseen. Yhteistä Leanajattelulle ja Scrumille on tavoite arvon maksimoimiseen asiakkaalle, pyrkimys jatkuvaan
parantamiseen sekä työntekijöiden ottaminen mukaan kehitystyöhön.
Tämän työn tavoitteena on kehittää KPI-mittareita ketterien ohjelmistokehitystiimien
toiminnan mittaamisen ja keinoja tuotekehitystiimien toiminnan kehittämiseen.
Mittaamisen ja toimenpiteiden tavoitteena on parantaa laatua, tehokkuutta ja toiminnan
arvoa asiakkaalle. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Scrum ja Leanajattelu.
Tutkimustyössä käsitellään ohjelmistokehitystiimien mittaamista ja toiminnan
kehittämistä. Ohjelmistojen ylläpitotoiminnot on rajattu pois, samoin kuin sellainen
viankorjaus, jolle on sovittu toimittajien kanssa erillinen korjausprosessi.
Tutkimusprojekti on edennyt seuraavasti:
1. Tutkimusaiheeseen liittyviin teorioihin perehtyminen.
2. Nykytilanteen kartoittaminen KPI-mittareiden osalta.
3. Toimenpide-ehdotusten laatiminen toimeksiantajan kanssa käytyjen keskusteluiden
pohjalta.
Tutkimusraportissani esittelen ensin Lean-ajattelun taustaa ja teoriaa. Pääpaino on Leanajattelun ohjelmistotuotannon sovelluksissa. Teoriaosassa perehdyn myös Scrumprojektinhallintamenetelmään. Kolmas kokonaisuus teoria osuudessa on mittaamiseen
liittyvä kokonaisuus. Tutkimuksen pohjatiedoksi perehdyin tuotekehitystiimien nykyisiin
mittareihin ja niistä on kerrottu myös tässä raportissa. Teorian, nykytilanteen ja
toimeksiantajan edustajan kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella päädyin raportissa
ehdottamaan uusia mittareita ja toimenpiteitä tuotekehitystiimien toiminnan kehittämiseksi.
Tämän tutkimuksen toimeksiantaja on Elisa oyj.
2
2. LEAN-AJATTELU
Teoriaosuudessa käsittelen Lean-toimintamallia ja Scrum-projektinhallintamenetelmää.
Näiden pohjalta olen määrittänyt työssä toimenpiteitä kehitystiimien toiminnan
kehittämiseen ja toiminnan mittaamiseen. Scrum on ketterä menetelmä, jota
toimeksiantajan ohjelmistokehitystiimit käyttävät. Lean on eri toimialoille levennyt
filosofia ja ajattelumalli, jonka ajatuksia tässä työssä hyödynnettiin toiminnan
kehittämisessä.
Lean-ajattelulla ja Scrumilla voidaan havaita monia yhtäläisyyksiä. Keskeistä molemmissa
on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle nopeasti. Molemmissa kannustetaan työntekijöitä
ratkaisemaan ongelmat ja osallistumaan kehitystyöhön. Samoin molemmissa painotetaan
jatkuvaa parantamista. Lean-ajattelussa ja Scrumissa työskentely tapahtuu tiimeissä joille
annetaan vastuuta ja joita kuunnellaan sekä arvostetaan ihmisiä yksilöinä. Kokonaisuutena
voidaan sanoa, että Lean-ajattelu ja Scrum täydentävät hyvin toisiaan.
Lean-ajattelulla ja Scrumilla on oma paikkansa. Scrumin vahvuus on siinä, että se luo
puitteet tehokkaalle tiimityöskentelylle ja tekee näkyväksi tiimin tekemän työn. Lean
puolestaan korostaa kokonaisuuden hallintaa ja prosessin kehittämistä, työn tehostaminen
tapahtuu poistamalla hukkaa.
2.1. Lean-ajattelun taustaa
Lean tuotanto- ja johtamismalli on alun perin kehitetty Toyotan toimesta Japanissa.
Toyotan menestys pohjautuu näihin malleihin. Lean-toimintamalli on sittemmin levinnyt
useille toimialoille. Lean-periaatteita noudattavat yritykset ovat tavallisesti toimialansa
kannattavimpia ja nopeimmin kasvavia.
Lean on alkanut saada jalansijaa myös IT-palveluissa ja muussa palvelutuotannossa.
Tuotteita valmistavan teollisuuden ja IT:n välillä on havaittu monia yhtäläisyyksiä.
Teollisuus valmistaa tavaroita jotka tuottavat arvoa asiakkaalle, IT-toiminnot vastaavasti
valmistavat palveluita jotka tuottavat arvoa organisaatiolle ja asiakkaalle.
Keskeisiä asioita Lean-toiminnassa ovat tinkimätön laatuajattelu, henkilöstön
sitouttaminen kehitystyöhön ja jatkuva parantaminen. Tuotteen tai palvelun arvo
määritetään asiakasnäkökulmasta. Asiakaslähtöisyys ja lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
kiteytyy siihen, että yrityksen sisällä hahmotetaan ne toiminnot, jotka lisäävät arvoa
asiakkaalle ja kohdistetaan yrityksen voimavarat yksinomaan näihin toimintoihin. Arvon
lisääminen tarkoittaa toimenpidettä jonka seurauksena palvelu vastaa paremmin asiakkaan
vaatimuksia. Kun arvoa kasvatetaan suhteessa toiminnan kustannuksiin, parannetaan
3
yrityksen kilpailukykyä ja varmistetaan kannattava toiminta myös tulevaisuudessa. (Kouri
I. 2010 s.6)
Lean-filosofian viisi periaatetta (Kouri I. 2010 s.7)
1. Arvo
Tuotteen tai palvelun arvo määritetään asiakasnäkökulmasta
2. Arvoketju
Kuvataan yrityksen arvoketju jossa asiakkaan kokema arvo muodostuu.
3. Virtautus
Virtautus tarkoitta sitä että tuotteet tai palvelut virtaavat valmistusprosessissa
pysähtymättä.
4. Imuohjaus
imuohjaus tarkoittaa tuotteen tai palvelun valmistamista todellisen tarpeen mukaan.
5. Pyri täydellisyyteen
Prosesseja kehitetään poistamalla hukkaa ja panostamalla jatkuvaan parantamiseen.
Lean-kehitystoiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen. Jokaisella työntekijällä on vastuu
sekä toiminnan että tuotteen laadusta. Jokainen virhe tai ongelma on nähtävä tilaisuutena
kehittää laatua, tehokkuutta ja työturvallisuutta.
2.2. Seitsemän Lean-pääperiaatetta ohjelmistotuotannossa
Lean ohjelmistokehityksen konseptin ovat luoneet Mary ja Tom Poppendieck jotka
tunnistivat seitsemän Lean-periaatetta ja ehdottivat kuinka ne voidaan hyödyntää ketterässä
ohjelmistokehityksessä. Näiden periaatteiden on tarkoitus tarjota perusta paremmalle
ohjelmistokehitykselle.
Eliminoi hukka (Eliminate Waste)
Hukan poistamisessa keskitytään siihen aikaväliin joka kuluu asiakkaan tilauksesta siihen
hetkeen kun häneltä kerätään rahat pois. Leanissa keskitytään lyhentämään tätä aikaväliä
poistamalla hukkaa. Kaikki mikä ei ole tarpeellista arvon tuottamisen kannata tai suoraan
luo arvoa on hukkaa ja tulee poistaa. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008)
Hukka täytyy ensin tunnistaa jotta se voidaan poistaa. Koska hukka tarkoittaa kaikkea sitä
mikä ei lisää arvoa, täytyy tietää mikä oikeasti luo arvoa asiakkaalle. Mikään ei korvaa
syvällistä asiakkaan toiminnan ja tarpeiden ymmärrystä. Varmista siis että sinulla on
syvällinen ymmärrys millaista arvoa teknologia voi asiakkaalle tuottaa.
Poppendieckien kirjan mukaan suurin hukka ohjelmistokehityksessä on ohjelmistoihin
kehitetyt turhat ominaisuudet. Heidän mukaansa keskimäärin 20 prosenttia tyypillisen
ohjelmiston ominaisuuksista käytetään säännöllisesti. Tämän vuoksi sellaisten turhien
4
ominaisuuksien kehittäminen on hukka koska ne eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle. Ohje
tiivistettynä: kirjoita vähemmän koodia, keskity arvon luomiseen. (Poppendieck M. &
Poppendieck T. 2008 s. 24).
Rakenna laatu prosesseihin (Buid quality in)
Laatu vaatii kurinalaisuutta. Ohjelmistovirheiden etsimiseen ja testaamiseen käytetään
resursseja, yleisesti on tiedossa että mitä myöhemmässä vaiheessa virhe löydetään, sitä
kalliimmaksi sen korjaaminen tulee.
Vikojen etsimisen sijasta huomio kannatta kohdistaa siihen että ohjelmistoon ei tule
virheitä. Virheet täytyy löytää aikaisemmin kuin loppukatselmoinnissa. Prosessit täytyy
rakentaa siten että laatu on sisäänrakennettu niihin alusta lähtien. (Poppendieck M. &
Poppendieck T. 2008 s. 24).
Lean-filosofian mukaan virheen löytyessä, muu toiminta keskeytetään siksi aikaa kunnes
koodia on korjattu ja testattu. Virheiden lisääminen virhelistoille lisää jonoja jotka taas
ovat osittain tehtyä työtä eli hukkaa. Tavoitteena on siis tilanne jossa uutta koodia ei
järjestelmään lisätä ennen kuin vanha on korjattu ja testattu. Käytännössä tämä ei
monessakaan organisaatiossa näin toteudu.
Automatisointi yleensä parantaa laatua, tämä pätee myös ohjelmistokehitykseen.
Rutiinityövaiheita kannattaa automatisoida niin paljon kuin mahdollista. Erityisesti testaus
sellainen ohjelmistokehityksen työvaihe jota voidaan automatisoida.
Laatua voidaan parantaa kun pyritään tekemään kerralla valmiita kokonaisuuksia ja osissa
tehtävää työtä vältetään.
Tehosta oppimista (Create knowledge)
On tärkeää että kehitysprosessi rohkaisee järjestelmälliseen oppimiseen koko kehitysketjun
alusta loppuun. lisäksi kehitysprosessia täytyy kehittää jatkuvan parantamisen periaatteiden
mukaisesti. Joskus standardiprosesseihin lukittautuminen estää tiimejä kehittämästä
jatkuvasti prosesseja. Lean-organisaation toimintaan kuuluu olennaisena osana jatkuva
prosessien parantaminen koska monimutkaisessa ympäristössä on aina ongelmia.
Prosessien kehitysvastuun kuuluu olla kehitystiimeillä. Olennaista on rakentaa
organisaatioon jatkuvan parantamisen kulttuuri. (Poppendieck M. & Poppendieck T.
2008).
Tiimitasolla oppimista tehostaa monitaitoisten ja – toimisten tiimien käyttö jotka
kykenevät toteuttamaan toiminnallisuudet alusta loppuun.
Ongelmanratkaisumenetelmien käyttäminen ja hyödyntäminen tehostaa oppimista ja lisää
tietoa prosessista. Yleisesti käytettävä ongelmanratkaisumenetelmä on Plan-Do-Check-Act
-malli eli nk. Demingin pyörä. PDCA-malli on jatkuva kehityssykli, joka etenee
suuremmista ongelmista pienempiin. Plan-vaihessa tunnistetaan ja analysoidaan ongelma.
5
Do-vaihessa kehitetään ongelmaan ratkaisu. Check-vaiheessa tarkistetaan ratkaisun
vaikutus ja mahdollisen parannustarpeet. Act- vaiheessa ratkaisu sovelletaan käytäntöön.
Päätä mahdollisimman myöhään (Defer commitment)
Käytännössä tämä merkitsee peruuttamattoman päätöksen lykkäämistä niin myöhään kuin
mahdollista. kaikkia mahdollisia päätöksiä ei lykätä vaan peruuttamattomat päätökset
tehdään niin myöhäisessä vaiheessa kuin se on mahdollista ilman ongelmia. Ennen
peruuttamattoman päätöksen tekemistä kannattaa hankkia mahdollisimman paljon tietoa
ymmärryksen lisäämiseksi ja monimutkaisuuden ja riippuvuuksien hallitsemiseksi.
Käytännön esimerkki tästä on Scrumin sprint planningit joissa kehitettävät ominaisuudet
valitaan juuri ennen kuin niitä aletaan toteuttaa. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
Kaiken ei tarvitse olla valmiiksi määriteltyä ennen kuin työ voidaan aloittaa. Iteratiivisessa
kehityksessä päätöksiä voidaan tehdä ja toimintaa ohjata myös matkan varrella.
Toimita nopeasti (Deliver fast)
Tuotteen saaminen markkinoille nopeasti on huomattava kilpailuetu koska asiakkaat
pitävät nopeasta toiminnasta. Nopeat toimitukset estävät sen että vaatimukset eivät ehdi
vanhentua eivätkä asiakkaat ehdi muuttaa mieltään. Lisäksi iteratiivinen, nopea toiminta
mahdollistaa nopean palautteen saamisen asiakkailta. (Poppendieck M. & Poppendieck T.
2008).
Tuotettavien yksiköiden koon pienentäminen nopeuttaa toimitusaikaa parantaa
arvovirtausta. Läpimenoa voidaan myös tehostaa minimoimalla keskeneräisten töiden
määrää. Oleellista on suunnitella työt vastaamaan tiimin kapasiteettia.
Lean-periaatteiden mukaan toimittaessa keskitytään läpimenoaikaan, ei henkilöresurssien
käyttöasteeseen.
Arvosta ihmisiä (Respect people)
Ohjelmistokehittäjiä motivoi vastuu, haasteet ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen sekä
työ jolla on merkitystä. Tämä tarkoitta myös itse organisoituvia ja –ohjautuvia tiimejä,
joille annetaan kohtuulliset tavoitteet ja mahdollisuudet sekä työkalut saavuttaa nämä
tavoitteet.
Johtamistaitojen ja ihmissuhdeosaamisen kouluttaminen tiiminvetäjille ja ohjaajille
vaikuttaa positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin ja tuottavuuteen.
Vastuu kannattaa viedä alimmalle mahdolliselle organisaatiotasolle koska vastuu motivoi
työntekijöitä.
Työntekijöillä on oikeus olla ylpeitä omasta ammattitaidostaan, tällaista ilmapiiriä
kannattaa rohkaista.
6
Optimoi kokonaisuus (Optimize the whole)
Huomion täytyy kohdistua koko arvoketjun kehittämiseen, ei siis vain tiettyjen tiimien tai
toimintojen kehittämiseen. Pelkästään tietyn osan optimointi ei johda toivottuun
lopputulokseen ja voi olla kokonaisuuden kannalta jopa haitallista. Huomion täytyy olla
koko tuotteessa, ei pelkästään ohjelmistossa. Yrityksen sisällä voi olla eri
organisaatioyksiköiden välisiä muureja joiden ylittäminen on hankalaa ja kallista, samoin
voi olla myös alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Näissä tilanteissa on
tärkeää varmistaa että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet lisäarvon tuottamiseen
loppuasiakkaan näkökulmasta. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
Oleellista on järjestää mittarit siten että ne kohdistuvat koko arvoketjuun.
Prosessia voidaan analysoida arvovirtakuvauksen avulla (value stream map).
Arvovirtakuvaus esitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.
2.3. Hukka
Lean-filosofian mukaan hukka tarkoittaa arvoa tuottamatonta toimintaa, joka ei lisää
lopputuotteen arvoa asiakasnäkökulmasta.
Taulukossa on 1. on verrattu valmistusteollisuuden hukkia ohjelmistoteollisuudessa
tapahtuvaan haaskaukseen.
TAULUKKO 1: Hukat valmistus vs. ohjelmistotuotanto. (Poppendieck M. & Poppendieck
T. 2008 s. 74.)
Manufacturing
Software development
In-process inventory
Partially done work
Over-production
Extra features
Extra processing
Relearning
Transportation
Handoffs
Motions
Task Switching
Waiting
Delays
Defects
Defects
7
Keskeneräinen työ (Partially done work)
Keskeneräinen työ on yksi hukan muoto. Tavoite on että ohjelmistokehitys etenee nopeasti
käyttöönottokelpoiseksi jatkuvana virtana johon kuuluu integrointi, testaus, dokumentointi
ja käyttöönotto. Paras tapa saada työ kerralla valmiiksi on toteuttaa se iteraatioissa joka
sisältää kaikki nämä vaiheet. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
Työ on osittain tehtyä, mikäli sen osia on jonoissa tai varastoissa. Esimerkiksi testaamaton
koodi on osittain tehtyä työtä, sillä se on odottamassa pääsyä testaukseen.
Määrittelyt joita ei toteuteta, muuttuvat hyvin pian hyödyttömiksi. Nämä toteuttamattomat
vaatimukset, ominaisuudet ja kehitystarpeet ovat keskeneräisen työn muotoja.
Ohjelmistokehityksessä hukkaa ovat myös testaamaton ja dokumentoimaton ohjelmakoodi.
Myös sellainen ohjelmistokoodi, jota ei oteta käyttöön tai yhdistetä kokonaisuuteen on
hukkaa.
Ylimääräiset/turhat ominaisuudet (Extra features)
Ylimääräiset/turhat ominaisuudet ovat ohjelmiston ominaisuuksia joille asiakkaalla ei ole
tarvetta nykyisten töiden suorittamiseksi. Mary ja Tom Poppendieckin kirjan mukaan tämä
on pahin seitsemästä hukasta. Jos ominaisuudelle ei ole tällä hetkellä ei ole selvää
taloudellista perustetta, sitä ei ole tarpeen kehittää. (Poppendieck M. & Poppendieck T.
2008 s. 75).
Uudelleen opettelu (Relearning)
Asioiden uudelleen opettelu tuottaa hukkaa. Jo kertaalleen opittujen asioiden unohtaminen
on inhimillistä, samoin tehtyjen päätösten unohtaminen. Pahimmassa tapauksessa palataan
huomaamatta kokeilemaan jotain jo aiemmin toimimattomaksi todettua asiaa uudestaan. Jo
päätetyistä asioista tulisi pitää kirjaa. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
Tehdyt päätökset ja asiat olisi syytä kirjata johonkin järjestelmään, esimerkkinä
ohjelmistokehityksessä käytettävä Jira-järjestelmä. Poppendieckit ovatkin sitä mieltä, että
aiemmin tuttujen ja unohdettujen asioiden uudelleen keksiminen on kenties paras
määritelmä uudelleen opettelulle kehitystyössä. Toisaalta, mikäli ihmisten osaamista ei
hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla, aiheutetaan vielä merkittävämpää hukkaa kuin
asioiden uudelleen opettelulla.
Tehtävien vaihtelu (Task switching)
Tehtävien vaihtelu vie aikaa ja häiritsee keskittymistä. Vaihdon jälkeen tehtävään täytyy
syventyä uudestaan. Eri asioiden tekeminen samaan aikaan ohjelmistokehityksessä ei
useinkaan ole järkevää vaan aiheuttaa turhaan hukkaa. (Poppendieck M. & Poppendieck T.
2008).
8
Viivytykset ja odottelu (Delays)
Ohjelmistokehittäjät tarvitsevat muiden asiantuntijoiden ja liiketoimintaihmisten
vastauksia voidkseen tehdä kehitystyössä tarvittavia päätöksiä ja ratkoa ongelmia. Hukkaa
aiheutuu sitä kun muita odotetaan asioista tietäviä ihmisiä vapautuviksi jotta näiltä voidaan
saada vastauksia. On naiivia olettaa että kaikki tarvittava informaatio löytyy
dokumenteista. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
Virheet (Defects)
Ohjelmakoodin virheet on yksi verrattain yleinen hukan muoto. Testauksen tarkoitus ei
ole löytää virheitä vaan prosessissa olevia ongelmia jotka näitä virheitä aiheuttavat.
Testaus sisältää sekä yksikkötestauksen ja hyväksymistestauksen. Virheen löytämisen
täytyy johtaa toimenpiteisiin jotka estävät ettei ohjelmakoodiin pääse jatkossa virheitä.
Mikäli verifioinnissa löytyy koko ajan virheitä - on koko prosessi virheellinen.
(Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008).
2.4. Arvovirtaketju (Value stream map)
Toyotan tuotantojärjestelmässä tarkastellaan koko tuotantoketjua lähtien siitä pisteestä kun
asiakas tekee tilauksen päättyen siihen kun asiakkaalta ”kerätään rahat pois”. Tätä aikaa
pyritään lyhentämään poistamalla tekijät jotka aiheuttavat hukkaa. Poistettavat tekijät ovat
sellaista toimintaa joka ei lisää tuotteen arvoa asiakkaalle. Tämä mainittu aikaväli voidaan
kuvata ”value stream mapping” –menetelmällä. Arvovirtaketju alkaa aina asiakkaasta ja
päättyy asiakkaaseen. (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008 s. 24).
Ohjelmistokehityksessä arvovirtaketjun alkupiste on asiakkaan tekemä tilaus –
organisaatiosta riippuen tämä saattaa tarkoittaa eri asioita. Vastaavasti kello pysähtyy
siihen hetkeen kun ratkaisu on onnistuneesti toimitettu tai asiakkaan ongelma ratkaistu.
”Value stream map” on aikajana jolle kuvataan merkittävät tapahtumat kehitysjakson
ajalta.
Leanin tavoite on lyhentää kehitykseen kuluvaa aikaa poistamalla hukkaa – eli sellaista
toimintaa joka ei lisää tuotteen arvoa asiakkaalle. Viivytykset ja odottelut aiheuttavat
huomattavasti hukkaa ohjelmistokehityksessä. Arvovirtaketjun tavoite on lisätä
ymmärrystä prosesseista ja toimintaan vaikuttavista asioista.
Kuviossa 1. on ohjelmistokehitykseen liittyvä esimerkki arvovirtakuvauksesta.
Kysymyksessä on yksinkertaisen, korkean prioriteetin ominaisuuden toimitusketju.
Esimerkissämme varsinaista arvoa tuottavaa työtä on 2h 40 min, mutta tuotantoon vienti
kestää yli kuusi viikkoa.
9
KUVIO 1. Value stream map (Mary and Tom Poppendieck: Implementing Lean Software
s.87)
10
3. SCRUM PROJEKTINHALLINNAN VIITEKEHYS
3.1.
Scrumin historia
Scrumin kehitykseen ovat vaikuttaneet useat henkilöt ja julkaisut.
Scrumia on käytetty ja kehitetty vuodesta 1993 lähtien erilaisten ohjelmistojen ja muiden
tuotteiden kehityksessä. Merkittävä vaikuttaja Scrumin takana oli 1986 Harward Business
Review:ssa julkaistu artikkeli jossa Takeuchi ja Nonaka julkaisivat artikkelin
itseorganisoituvista tiimeistä autoteollisuudessa. Muita Scrumin kehitykseen vaikuttaneita
henkilöitä ovat Ken Scwaber ja Jeff Sutherland, jotka esittelivät ja Scrumin OOPSLAseminaarissa 1995. (Schwber K. & Sutherland J. 2013)
3.2. Yleistä Scrumista
Scrum on projektinhallinnan viitekehys. Scrum on ketterä menetelmä jonka tarkoituksena
on tuoda läpinäkyvyyttä tuotteen kehitykseen ja erityisesti sen edistymisen seurantaan.
Scrumia käytetään pääasiassa ohjelmistokehitykseen mutta sitä voi hyödyntää myös
muissa tuotekehityshankkeissa.
Scrumin määritelmä:
Scrum on projektinhallinnan viitekehys, jossa ihmiset voivat ratkaista monimutkaisia
ongelmia kehittäessään tuotteita tuottavasti ja luovasti mahdollisimman korkealla
lisäarvolla. Scrum on (Schwber K. & Sutherland J. 2013):
- Kevyt
- Yksinkertainen ymmärtää
- Vaikea hallita hyvin
Scrum on hyvä keino ratkoa monimutkaisia ongelmia, jolloin lähtötilanteessa ei tunneta
hyvin ongelmaa eikä sen ratkaisua. Yksinkertaisten, toistuvien ongelmien ratkaisuun
Scrum ei ole sopiva. Monimutkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä että emme tiedä
asioiden välisiä riippuvuussuhteita, se saattaa tarkoittaa myös ”liikkuvaa kohdetta”, joka
voi olla uusi tuote, uudet markkinat tai uusi teknologia.
Scrum koostuu Scrumtiimeistä rooleineen, tapahtumista, tuotoksista ja säännöistä.
Jokainen elementti palvelee tiettyä tarkoitusta ja on tärkeä osa Scrumin onnistumista.
Scrum soveltuu parhaiten monimutkaisiin projekteihin joissa projektin lopputulosta ja
vaatimuksia ei ole naulattu valmiiksi aloitusvaiheessa. Monimutkaisissa aloitteissa ei
11
useinkaan ole mahdollisuutta määritellä alkuvaiheessa millainen projektin lopputuloksena
syntyvä tuote tulee olemaan.
Luonteenomaista Scrumille on että projektin kuluessa vaatimukset ja ennusteet
lopputuloksesta tarkentuvat. Tämä johtuu siitä että projektin kuluessa tietoja kertyy ja sitä
hyödynnetään projektin ohjaamiseen oikeaan suuntaan. Lyhyisiin kehityssykleihin
perustuvan menetelmän etuna on myös se että tavoitetta ja edistymistä seurataan sovituissa
tarkistuspisteissä jolloin sitä ohjataan oikeaan suuntaan.
Scrum on siis keino ratkoa ongelmia joihin ei tunneta etukäteen ratkaisua. Se ei ole hyvä
menetelmä yksinkertaisten, toistuvien tehtävien hoitoon. Scrum soveltuu tietotyöhön jossa
työn tarkoitus on arvon (value) luominen. Scrumin täytyy siis tuottaa arvoa
liiketoiminnalle ja sidosryhmille. Lähtökohta on siis käyttäjän, asiakkaiden ja
liiketoiminnan tarpeissa. Scrum luo kehitystyölle kehykset joilla näihin tarpeisiin
vastataan. Monimutkaisille ongelmille on luonteenomaista että emme aloitusvaiheessa
tiedä asioiden välisiä riippuvuussuhteita.
Lähtökohtaisesti Scrum on kehitetty ohjelmistoprojektien tarpeisiin. Ohjelmistoprojektin
tarkoitus on luoda arvoa. Todellista arvoa syntyy silloin kun luodaan uusia ja ainutkertaisia
tuotteita jotka perustuvat käyttäjien tarpeeseen ja liiketoiminnan visioon.
3.3. Ketterän ohjelmistokehityksen julistus
Vuonna 2001 17 merkittävää ketterän kehityksen (jota silloin kutsuttiin ”kevyiksi
menetelmiksi”) puolestapuhujaa kokoontui Snowbirdin hiihtokeskukseen Utahissa
keskustelemaan menetelmiensä yhteisestä perustasta. Tarkoitus oli luoda yhteistä pohjaa
ketterille menetelmille ja edistää näin ketterän ajattelun leviämistä. Tuon kokoontumisen
tuloksena he julkaisivat julistuksen nimeltä Agile Manifesto (’Ketterä manifesti’), jota
pidetään ketterän kehityksen perusmääritelmänä. Manifestissa määritellään ketterille
menetelmille neljä tyypillistä arvoa, sekä 12 periaatetta, joita menetelmät noudattavat.
Manifestin sisältö on seuraava:
Löydämme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse
ja autamme muita siinä. Kokemuksemme perusteella arvostamme:
Yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
Toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja
Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa
12
Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja
enemmän. (Jeffries R. & Kern J. & Marick B. & Martin R. C. & Mellor S. &
Schwaber K. & Sutherland J. & Thomas D)
3.4. Työskentelytapa
Scrumissa työskennellään toistavasti ja lisäävästi (engl. iterative-incremental)
ennustettavuuden optimoimiseksi ja riskien kontrolloimiseksi. Tavoitteena oleva tuote
kehittyy pikkuhiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden kehitysjaksojen aikana.
Kehitysjaksoa kutsutaan sprintiksi (engl. Sprint). Sprintti on 1-4 viikon mittainen aikaraja,
jonka sisällä tuotetaan “valmiin” määritelmän täyttävä, käyttökelpoinen ja potentiaalisesti
julkaisukelpoinen tuoteversio. (Larman C. & Vodde B. 2013).
3.5. Sertifiointi
Scrum Alliance -yhdistys on organisoinut maailmanlaajuisen Scrum-koulutuksen. Scrum
Alliance luotiin levittämään tietoutta ja ymmärrystä Scrumista, ja he tarjoavat virallisia
Scrum-sertifiointeja kouluttajille ja käyttäjille. Sertifioidut Scrum-kouluttajat järjestävät
ScrumMaster-, tuoteomistaja ja Scrum-kehittäjä -kursseja, joilla käydään läpi Scrumin
perusperiaatteita ja opastetaan kyseisissä rooleissa toimimisessa. Kurssin käyneet voivat
suorittaa yhdistyksen sivuilla testin, jonka perusteella saavat oikeuden kutsua itseään
sertifioiduiksi Scrum-osaajiksi.
3.6. Scrumin taustateoria
Scrum perustuu empiiriseen prosessinhallintateoriaan tai empirismiin. Empirismin mukaan
tieto perustuu kokemukseen ja päätösten tekemiseen tunnettujen tosiasioiden pohjalta.
Scrum hyödyntää iteratiivis-inkrementaalista (toistavaa ja lisäävää) lähestymistapaa
ennustettavuuden optimoimiseen ja riskien kontrolloimiseen. Empiirisellä
prosessinhallinnalla on kolme tukijalkaa: läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen
(Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Empiirinen prosessikontrolliteoria tarkoittaa säännöllistä (syklistä) tutkimista ja
mukautumista, jolloin optimoidaan tavoitteet viimeisimmän tiedon pohjalta.
13
Scrum edellyttää läpinäkyvyyttä ja nopeaa palautetta. Tällainen lähestymistapa edellyttää
seuraavia asioita:
1. Järjestelmässä täytyy olla riittävästi läpinäkyvyyttä jotta sitä voidaan havainnoida.
2. palautteen täytyy olla riittävän nopeaa jotta voimme mukautua sopivasti.
3.7. Scrumtiimi ja roolit
Scrumitiimi (Scrum Team)
Scrumtiimi eli tuotekehitystiimi on monitaitoinen yksikkö jonka tehtävä kehittää tuotteita
joilla on arvoa liiketoiminnalle. Kehitystiimi koostuu ammattilaisista jotka muuttavat
sprinttiin valitun kehitysjonon sisällön potentiaalisesti julkaisukelpoiseksi ”valmiiksi”
tuoteversioksi jokaisessa sprintissä. Ainoastaan kehitystiimin jäsenet osallistuvat
tuoteversion kehitykseen. Ulkoisen ohjauksen sijaan Scrumtiimit päättävät itse miten
tekevät työnsä. Monitaitoisuus tarkoittaa sitä että tiimillä on kaikki työn tekemiseen
vaadittava osaaminen ilman riippuvuuksia tiimin ulkopuolisiin tekijöihin. Jatkuvan
parantamisen hengessä Scrumtiimit pyrkivät kehittämään koko ajan omaa toimintaansa ja
osaamistaan.
Scrumin tiimimallilla tavoitellaan joustavuutta, luovaa toimintaa ja toiminnan optimointia.
(Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Kehitystiimin optimikoko on 7 +/-2 henkilöä. Scrumtiimin täytyy olla riittävän pieni jotta
se pystyy ketteränä mutta on riittävän suuri jotta se saa valmiiksi merkittävän määrän työtä
valmiiksi sprintin aikana.
Tuoteomistaja (Product owner)
Tuoteomistaja on vastuussa siitä että kehitystyön panokset kohtaavat liiketoiminnan
tarpeet. Hänen vastuullaan on myös tuotekehityspäätökset yrityksen strategian mukaisesti
ja varmistaa että tuotekehitystiimi tekee oikeita asioita. Tuoteomistaja tuntee tuotteen
liiketoiminnan ja edustaa käyttäjiä ja asiakkaita.
Tuoteomistaja on vastuussa tuotteen arvon ja kehitystiimin työn arvon maksimoimisesta.
Näiden toteutus voi vaihdella suuresti organisaatioiden, Scrumtiimien ja yksilöiden välillä.
Tuoteomistaja on vastuussa tuotteen kehitysjonon hallinnasta. Tämä sisältää:
- Tuotteen kehitysjonon kohtien selkeän kirjallisen ilmaisun.
- Tuotteen kehitysjonon järjestämisen siten, että tavoitteet saavutetaan parhaalla tavalla.
- Kehitystiimin työn arvon varmistamisen ja maksimoimisen.
14
- Tuotteen kehitysjonon avoimuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden varmistamisen
siten että tuotteen kehitysjonoista selviää mitä Scrumtiimi tulee tekemään seuraavaksi
- Sen varmistamisen että kehitystiimi ymmärtää tuotteen kehitysjonon riittävällä
tarkkuudella.
Tuoteomistaja on yksi henkilö, ei työryhmä tai tiimi. Kaikki tuotekehitystiimin tekemä
kehitystyö tulee olla tuoteomistajan hyväksymää, tuoteomistaja osoittaa kehitystehtävät
tiimille eikä kenelläkään muulla ole oikeutta sitä tehdä. Tiimin ei myöskään tarvitse
reagoida muiden kuin tuoteomistajan esittämiin kehityspyyntöihin. (Schwber K. &
Sutherland J. 2013).
Tekninen tuoteomistaja (Technical Product Owner)
Technical product owner –rooli tullut viime aikoina mukaan joidenkin Scrumtiimien
toimintaan. TPO-roolista on Organisaatiokohtaisia sovelluksia.
Technical Product Owner –rooli ei ole virallisesti osa Scrumia ja sen työtapaa. TPO:lle ei
myöskään ole sertifioituja koulutuksia kuten Scrummaster ja Product Owner –koulutukset.
Eräs määritelmä TPO-roolille on että se on Scrummasterin ja PO:n yhdistelmä, lisättynä
teknisellä osaamisella. Yksi sovellutus on sellainen jossa TPO ja PO työskentelevät
rinnakkain ja samanarvoisina. Tämän yhteistyön on ajateltu toimivan siten että PO jalostaa
ja priorisoi kehitysideoita yhdessä liiketoiminnan kanssa, TPO:n tehtävä painottuu siihen
että hän käsittelee kehitysideoita tiimin kanssa. Eli PO:n rooli painottuu prosesseihin ja
liiketoimintaan ja TPO:n tekniseen puoleen. (Vaughn S. 2013).
TPO-rooli vaatii monipuolista osaamista. TPO:n tausta voi olla Tekniseltä puolelta,
myöhemmin täydennettynä business- ja tuoteosaamisella tai hän voi olla taustaltaan
Business/Tuotepuolelta, myöhemmin täydennettynä teknisellä osaamisella.
Erään määritelmän mukaan TPO tuo mukaan teknisen näkökulman tuotetta koskeviin
strategisiin keskusteluihin. Tämä puolestaan auttaa tiimiä saavuttamaan sprintin tavoitteet
koska tällöin kehittäjäresursseja ei tarvitse sitoa pitkän tähtäimen road mapien tekoon.
Toinen tärkeä tehtävä TPO:lle on se että hän on vastuussa Product backlogin ennen
sprinttiä tapahtuvasta valmistelusta (grooming)
TPO:n tärkein tehtävä on rakentaa siltaa asiakastarpeiden ja teknisten mahdollisuuksien
välille. TPO edustaa ja puolustaa teknistä näkökulmaa liiketoimintatavoitteiden
puristuksessa. Monessa tapauksessa teknisen ja liiketoiminnallisen näkemyksen
yhdistäminen auttaa parantamaan kehitettävien tuotteiden laatua ja tuomaan tätä kautta
arvoa liiketoiminnalle. (Vaughn S. 2013).
15
Scrummaster
Scrummasterin tehtävä on helpottaa kehitystiimin ja tuotevastaavan välistä yhteistyötä.
Samoin Scrummasterin työtä on huolehtia että ympäröivä organisaatio omaksuu ja käyttää
Scrumia tehokkaasti.
Scrummasterin vastuulla on että tiimi käyttää Scrumia ja se että tiimin sidosryhmät
ymmärtävät Scrum-toimintamallia. Scrummaster varmistaa tämän siten että Scrumtiimit
pitäytyvät Scrumin teoriassa, käytännöissä ja säännöissä. (Schwber K. & Sutherland J.
2013).
Scrummasterin tehtävät koostuvat suurelta osin ryhmän työskentelyä haittaavien esteiden
poistamisesta ja ryhmän valmentamisesta itseohjautuvuuteen.
Scrummaster auttaa Scrumtiimin sidosryhmiä ymmärtämään mitkä heidän tavoistaan
toimia Scrumtiimin kanssa ovat hyödyllisiä ja mitkä taas eivät. Scrummaster auttaa
muuttamaan näitä toimintatapoja maksimoidakseen Scrumtiimin käytännön arvon.
(Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Scrummaster suojaa tiimiä ulkopuolisilta häiriöiltä ja keskeytyksiltä sekä sprintin aikana
pyydetyiltä uusilta vaatimuksilta. Scrummaterin tehtävä on osaltaan taata tiimilleen
työrauha.
3.8. Scrumin tapahtumat
Scrumissa käytetään ennalta sovittuja tapahtumia luomaan säännöllisyyttä ja minimoimaan
muiden kuin Scrum-palavereiden tarve. Scrumin tapahtumat ovat aikarajattuja (timeboxed) eli jokaisella niistä on maksimipituus. Tämä varmistaa sen että suunnittelulle jää
riittävästi aikaa, mutta suunnitteluprosessissa ei pääse tapahtumaan hukkaa.
Sprintti
Scrumin iteraatiota kutsutaan sprintiksi.
Scrum-työskentely tapahtuu sprinteissä. Sprintti on enintään kuukauden pituinen tai sitä
lyhyempi aikaraja, jonka sisällä tuotetaan ”valmis” – määritelmän täyttävä käyttökelpoinen
ja potentiaalisesti julkaisukelpoinen tuoteversio. Sprinteillä on sama pituus koko
kehityksen ajan. Edellisen päätyttyä aloitetaan välittömästi uusi sprintti. (Schwber K. &
Sutherland J. 2013).
Hyvin yleinen sprintin pituus nykyään on kaksi viikkoa. Tärkeä tekijä sprintin pituudessa
on että se pysyy koko ajan samana. Säännöllinen rytmi tekee helpommaksi oikeaan
työrytmiin pääsemisen ja tekee kapasiteettitarpeen arvioinnin luotettavammaksi.
16
Ennustettavuuden lisäksi säännöllinen rytmi parantaa tiimin työmoraalia ja vähentää
ulkopuolisia häiriötekijöitä.
Sprinttien aikajaksottamisen syy on se että vahvistaa oppimista ja rohkaisee kohtaamaan
tosiasiat eli tarkastelemaan tiimin tilannetta suhteessa sprintin tavoitteisiin.
Sprintit koostuvat sprintin suunnittelupalaverista, päiväpalaverista, kehitystyöstä, sprintin
katselmoinnista ja sprintin retrospektiivista. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Sprintin suunnittelupalaveri (Sprint Planning Meeting)
Sprinttia alkaa aina suunnittelupalaverilla. Sprintin suunnittelupalaverissa suunnitellaan
sprintin aikana tehtävä työ. Tämä suunnitelma luodaan yhteistyössä koko Scrumtiimin
kesken. Sprintin suunnittelupalaveri on ajallisesti rajattu ja jakaantuu kahteen osaan.
Yhden viikon mittaisen sprintin suunnittelupalaveri ei saa kestää yhtä tuntia enempää,
kahden viikon sprintin suunnittelupalaverin maksimipituus on kaksi tuntia jne.
Sprintin aikana tehtävä työ suunnitellaan sprintin suunnittelupalaverissa. Tämä
suunnitelma luodaan yhteistyössä koko Scrumtiimin kesken. Sprintin suunnitelupalaverin
lähtökohtana on tuotteen järjestetty kehitysjono, kehitystiimin kapasiteetti ja aiempi
suorituskyky. Päätös sopivasta työmäärästä on täysin kehitystiimin, koska vain kehitystiimi
voi arvioida, mitä se pystyy toteuttamaan alkavassa sprintissä.
Palaverin vaiheet:
Osa 1. valitaan tavoite
- Tuoteomistaja esittelee tuotteen roadmapin viimeisimmän vision.
- Kehitystiimi arvioi oman nopeutensa ja kapasiteettinsa seuraavalle sprintille.
- Kehitystiimi esittelee nykyisen määritelmään ”valmiille” ja mahdolliset muutokset siihen.
- Kehitystiimi valitsee tuotteen kehitysjonosta kohteet jotka se aikoo toteuttaa tuotteiksi
seuraavassa sprintissä.
Osa 2. laaditaan suunnitelma
- Kehitystiimi hajottaa valitusta tuotekehitysjonon kohdan pienempiin tehtäviin joiden
toteuttaminen kestää vähemmän kuin päivän.
- Kehitystiimi arvioi työmäärän joka kuluu valittujen tuotekehitysjonon kohteiden
toteuttamiseen.
- Kehitystiimi päättää mitkä tuotekehitysjonon kohteet valitaan sprintin tavoitteeseen ja
esittelee tämän tavoitteen tuote-omistajalle.
17
Sprintin keskeyttäminen. Sprintti voidaan joissain tapauksissa keskeyttää ennen aikarajan
täyttymistä. tyypillisesti se johtuu seuraavista syistä: kehitystiimi havaitsee että he eivät
pysty tavoittamaan sprintin tavoitetta tai tuoteomistaja havaitsee että ulkopuoliset
olosuhteet ovat muuttuneet niin paljon että sprintin tavoite on muuttunut
merkityksettömäksi.
Päiväpalaveri
Päiväpalaveri on enintään 15 minuutin mittainen aikarajattu tapahtuma, jossa kehitystiimi
tahdistaa keskinäiset työnsä ja luo suunnitelman seuraavalle 24 tunnille. Tämä tapahtuu
tarkastelemalla edellisen päiväpalaverin jälkeen tehtyä työtä ja ennustamalla mitä voidaan
tehdä ennen seuraavaa päiväpalaveria.
Scrum-kokouksessa (Daily Scrum), jokainen projektiryhmän jäsen vastaa seuraaviin
kysymyksiin
- Mitä olen tehnyt eilisen kokouksen jälkeen?
- Mitä aion saada tehdyksi seuraavaan kokoukseen mennessä?
- Onko esiin nousseita ongelmia, jotka estävät minua suoriutumasta tehtävistäni?
- Kokous on lyhyt (15 min) ja pidetään mielellään seisaaltaan.
Vähintään kerran päivässä tuotekehitystiimi pysähtyy arvioimaan omaa edistymistään
verrattuna sprintin tavoitteeseen. Samalla tiimi miettii onko syytä muuttaa suunnitelmaa ja
jos on niin miten sitä muutetaan.
Usein palaveri pidetään tiimin tehtävätaulun ympärillä, joka mahdollistaa töiden
hallitsemisen visuaalisesti. Tämä mahdollistaa myös muutosten tekemisen
tuotekehitysjonoon tarvittaessa.
Mikäli keskustelua halutaan jatkaa 15 minuutin jälkeen, on tarkoituksenmukaista sopia
erillinen palaveri, joka voi alkaa heti päiväpalaverin jälkeen.
Sprintin katselmointi (Sprint review)
Sprintin katselmoinnista käytetään myös nimitystä demo. Sprintin lopussa pidetään sprintin
katselmointi, jossa tarkastellaan kehitetty tuoteversio ja sopeutetaan tarvittaessa tuotteen
kehitysjonoa. Sprintin katselmoinnin aikana Scrumtiimi ja sidosryhmät katselmoivat
yhdessä, mitä sprintissä kehitettiin. Perustuen tähän tietoon ja mahdollisiin sprintin aikaan
tuotteen kehitysjonoon tehtyihin muutoksiin osallistujat keskustelevat siitä, mitä voitaisiin
kehittää seuraavaksi arvon optimoimiseksi.
Sprintin katselmointi on vapaamuotoinen palaveri, jossa esitettävän tuoteversion demon
tavoitteena on saada palautetta, edistää keskustelua ja luoda realistinen pohja seuraavan
sprintin suunnittelupalaverille. Demo on merkittävä siksi että se tuo liiketoiminnan
näkökulman kehitystyöhön. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
18
Sprintin katselmointi alkaa sillä että tiimi esittelee että mitä sprintin tavoitteita se saavutti
ja mitkä jäivät tavoittamatta, samalla tuoteomistaja hyväksyy tiimin tulokset.
Sprintin katselmointiin kutsutaan tärkeimmät sidosryhmien edustajat.
Sprintin retrospektiivi (Sprint retrospective)
Sprintin retrospektiivi antaa Scrumtiimille tilaisuuden tarkastella työskentelyään ja tehdä
suunnitelman kehitysprosessin parannuksille, jotka toteutetaan seuraavassa sprintissä
Sprintin retrospektiivi on jatkuvan parantamisen työkalu. Sprintin retrospektiivi pidetään
sprintin katselmoinnin jälkeen ja ennen seuraavaa sprintin suunnittelupalaveria. Palaveri
rajataan enintään kolmeen tuntiin kuukauden sprintille. Lyhyemmille sprinteille varataan
vähemmän aikaa.
Restropektiivi edustaa kysymystä miten me teimme. Retrospektiivi siis tarkastelee kuinka
edellinen sprintti sujui liittyen ihmisiin, yhteistyöhön prosessin ja työkaluihin. Retrossa
tunnistetaan asiat jotka sujuivat hyvin sekä määritellään tärkeimmät parannuskohteet.
Retrospektiivissä luodaan suunnitelma kehitystiimin työskentelytapojen parantamiseksi.
Retrospektiivillä tavoitellaan tiimin tuottavuuden ja kyvykkyyden kasvattamista. Sillä on
myönteinen vaikutus myös laatuun ja tiimin sisäiseen moraaliin.
Jotta retron oppimistavoite täyttyy, täytyy retropektiivin johtaa konkreettisiin
toimenpiteisiin. Joskus tosin saattaa riittää että ongelma tiedostetaan ja siitä keskustellaan.
Tuotteen kehitysjonon työstö (Grooming, refining)
Puhekielessä tuotteen kehitysjonon työstöstä käytetään nimitystä groomaus. Tuotteen
kehitysjonon työstö tarkoittaa yksityiskohtien, työmääräarvioiden ja kehitysjonon kohtien
keskinäisen järjestyksen lisäämistä. Kyseessä on toistuva prosessi, jossa tuoteomistaja ja
kehitystiimi lisäävät yhteistyössä yksityiskohtia tuotteen kehitysjonoon. Työstön aikana
tuotteen kehitysjonon kohtia katselmoidaan ja arvioidaan. Niitä voidaan kuitenkin päivittää
milloin tahansa muulloinkin tuoteomistajan toimesta tai toiveesta. Työstöön käytetään 510% kehitystiimin kapasiteetista. Kehitystiimi vastaa kaikista työmääräarvioista.
Tuoteomistaja voi vaikuttaa kehitystiimiin auttamalla sitä ymmärtämään vaatimuksia ja
tekemään kompromisseja, mutta ihmiset, jotka tekevät työn, antavat lopullisen
työmääräarvion.
19
3.9. Scrumin tuotokset
Scrumin tuotokset on suunniteltu maksimoimaan läpinäkyvyyttä, jolloin kaikilla on
yhdenmukainen käsitys tuotoksesta.
KUVIO 2. Scrumprosessi (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Tuotteen kehitysjono (Product Backlog)
Tuotteen kehitysjono on tuotevastaavan ensisijainen työkalu jolla hän ohjaa tuotekehitystä
vastaamaan asiakastarpeita.
Tuotteen kehitysjono on järjestetty lista tuotteeseen mahdollisesti tulevaisuudessa
tehtävistä muutoksista. Se on ainoa lähde tuotteeseen toteutettaville muutoksille. Nämä
muutokset voivat olla uusia ominaisuuksia, vaatimuksia, parannuksia ja korjauksia.
Tuotteen kehitysjono ei ole koskaan valmis.
Tuotejonon alkupäässä ovat korkeamman prioriteetin kehityskohdat. Tuotteen
kehitysjonossa korkeammalla prioriteetilla olevat kohdat [story] ovat yleensä selkeämpiä ja
yksityiskohtaisempia kuin matalammalle järjestetyt kohdat. Seuraavaan sprinttiin valittavat
tuotekehitysjonon kohdat tulee työstää niin pieniksi että kukin valittu yksittäinen kohta
voidaan tehdä valmiiksi sprintin loppuun mennessä. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Tuoteomistajan vastuulla on tuotteen kehitysjonon järjestäminen ja täydentäminen.
Tuotteen kehitysjonon kohtiin täytyy sisältyä vähintään seuraavat tiedot: kehityskohteen
kuvaus, kohteiden järjestys ja työmääräarvio. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Tuotejonon järjestämisessä täytyy huomioida erilaisia asioita, kuten:
20
- työmäärä
- riippuvuudet
- riskit
- arvo (value)
- viivästymisen kustannukset
Tuotteen tuotekehitysjonon täytyy sisältää työtä jolla on arvoa loppukäyttäjille ja
sidosryhmille.
Kehitystiimin tehtävä on antaa työmääräarviot kehitysjonon kohteille. Tuoteomistaja voi
vaikuttaa kehitystiimiin auttamalla sitä ymmärtämään vaatimuksia ja tekemään
kompromisseja mutta ihmiset jotka tekevät työn, antavat lopullisen työmääräarvion.
(Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Sprintin kehitysjono (Sprint Backlog)
Sprintin kehitysjono muodostuu sprinttiin valituista kehitysjonon kohdista (story) sekä
suunnitelmasta niiden toteuttamiseksi. Sprintin kehitysjono on kehitystiimin antama
ennuste siitä, mitä toiminnallisuutta seuraavaan tuoteversioon tulee sisältymään sekä
tarvittavasta työstä toiminnallisuuden toteuttamiseksi. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Sprintin kehitysjonon luo, omistaa ja ylläpitää kehitystiimi. Sprintin tuotekehitysjono on
kehitystiimin työkalu jolla se voi ennustaa edistymistä kohti sprintin tavoitteita.
Suositeltu tekniikka samaan tilaan sijoitetuille tiimeille on ylläpitää sprintin tehtävälistaa
fyysisellä tehtävätaululla, joka sijaitsee tiimin työtilassa. Tämä helpottaa sprintin tilanteen
seuraamista.
Sprintin edistymisen seuraaminen
Sprintin kehitysjonon jäljellä oleva kokonaistyömäärä on milloin tahansa laskettavissa
yhteen. Kehitystiimi päivittää tätä kokonaistyömäärää vähintään jokaisessa
päiväpalaverissa arvioidakseen todennäköisyyttä sprintin tavoitteen saavuttamiselle. Tiimi
tarkastelee omaa edistymistään tarkkailemalla jäljellä olevaa sprintin kokonaistyömäärää.
(Schwber K. & Sutherland J. 2013).
Edistymiskäyrä eli burndown chart (Kuvio 3.) kuvaa tuotteen tai sprintin jäljellä olevaa
työmäärää ajan funktiona. X-akseli kuvaa sprintin jäljellä olevaa aikaa päivinä ja Y-akseli
jäljellä työmäärää tunteina.
21
Iteraatio 9
200
180
189
174
160
152
140
149
121
120
121
121
100
95
80
64
60
64
40
20
0
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
Perfect Burn Rate
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
Sprint Actual Remaining amount
KUVIO 3. Burndown chart
Tuoteversio (increment)
Tuoteversio on kokonaisuus joka muodostuu kaikista tuotteen kehitysjonon kohdista, jotka
ovat valmistuneet sprintin ja aiempien sprinttien aikana. Sprintin lopussa kyseisellä
sprintillä valmistuneenvalmistuneen tuoteversion tulee olla “valmis”, joka tarkoittaa että se
täyttää Scrumtiimin “valmiin” määritelmän ja on käyttökelpoisessa kunnossa.
Tuoteomistaja tekee lopullisen päätöksen että julkaistaanko valmis tuoteversio. (Schwber
K. & Sutherland J. 2013).
Sprintin aikana tuotetaan ”valmis” –määritelmän täyttävä käyttökelpoinen ja
potentiaalisesti julkaisukelpoinen tuoteversio.
”Valmiin” määritelmä (definiton of done)
Kun tuotteen kehitysjonon kohdan tai tuoteversion sanotaan olevan ”valmis”, kaikkien
tulee ymmärtää mitä ”valmis” tarkoittaa. Tämä määritelmä saattaa vaihdella eri
Scrumtiimien välillä mutta tiimin jäsenillä tulee olla yhteinen ymmärrys siitä mitä valmis
työ tarkoittaa. (Schwber K. & Sutherland J. 2013).
22
Esimerkkejä ”valmiin” määritelmästä:
- Implementoitu
- Katselmoitu ulkopuolisen toimesta
- Testattu ja testit läpäisty
- Ominaisuutta koekäytetty onnistuneesti
- Asiakas hyväksynyt tuotoksen
- Tuotos sisällytetty seuraavaan julkaisuun
Kehitystiimin ohjaaminen ja vision merkitys
Käytännössä kehitystiimin ohjaaminen voi olla hyvinkin haastavaa mutta koetellut
käytännöt auttavat tässä työssä. Visio auttaa johdattamaan kehitystä oikeaan suuntaan.
Kaikilla kehitystiimin jäsenillä pitäisi olla näkemys siitä mikä on visio, ketkä ovat
tärkeimmät asiakkaat, miten voimme tuottaa parhaiten arvoa ja mitä ovat pahimmat
kilpailijamme. Visio auttaa PO:ta tekemään päätöksiä ja sanomaan mitkä kohdat
kehitysjonossa toteutetaan ja mitä ei toteuteta.
Scrum ja laatu
Scrum tukee jatkuvaa parantamista. Scrumin ajatusmaailmaan kuuluva läpinäkyvyys auttaa
myös organisaatiota ja siellä työskenteleviä ihmisiä kehittämään työmenetelmiä ja omaa
työtään. Yksi jatkuvan parantamisen työkalu on retrospektiivi jossa keskustellaan
työskentelykäytännöistä ja siitä mitä edellisessä sprintissä tehtiin hyvin ja mitä voitaisiin
parantaa. Iteratiivinen malli itsessään tukee jatkuvaa parantamista – näin organisaatio
pystyy analysoimaan omaa toimintaansa ja tekemään tarvittavia korjausliikkeitä. Scrumin
etuna pidetään sitä että tiimissä työskentelevät ihmiset ottavat itse vastuuta jatkuvasta
parantamisesta ja laadun kehittämisestä, tällöin voidaan saavuttaa nopeasti näkyviä
tuloksia työmotivaatioon ja tuottavuuteen.
23
4. MITTARIT JA MITTAAMINEN
KPI eli Key performance indicator, käytetään usein suomennosta ”keskeinen
suorituskykymittari”. Se mittaa organisaation suorituskykyä suhteessa sille asetettuihin
tavoitteisiin. Mittarin tarkoitus on antaa palautetta kehitettävästä tuotteesta, laadusta, tiimin
toiminnasta tai prosessista. KPI:t ovat mittareita mutta kaikki mittarit eivät ole keskeisiä
suorituskyvyn mittaamisen kannalta. KPI on yhdessä kumppanien kanssa valittu ja sovittu
indikaattori joka kertoo saavutetaanko sovitut tavoitteet. Kumppani voi olla organisaation
sisäinen osasto tai ulkopuolinen palveluntarjoaja.
Kehitysprojektit eivät ole erityksissä muuta maailmasta. Ketterien tuotekehitysprojektien
mittaamisella on kaksi tarkoitusta. Ulkopuolisille sidosryhmille annetaan säännöllisesti
tietoa kehitystoiminnasta. Liiketoiminta ja projektien rahoittajat ovat luonnollisesti
kiinnostuneita kehitystoiminnan saavutuksista. Toinen tarkoitus mittaamisella on antaa
tuotekehitystiimille tietoa tietoa edistymisestä ja saavutuksista.
Ketterän raportoinnin kolme ulottuvuutta.
Ketterän ohjelmistokehityksen raportoinnissa on havaittavissa kolme ulottuvuutta (Kuvio
4.). Tuotekehityksen edistymisen mittaamista varten on olemassa omat mittarit, näistä
tyypillinen esimerkki on velositeetti. Toinen oleellinen mittari on laatu, sitä mitataan
esimerkiksi mittaamalla ohjelmistovirheiden määrää tietyllä ajanjaksolla. Kolmas, vaan ei
vähäisin, mitattava kokonaisuus on tiimin moraali. Tiimin moraali on sidoksissa ihmisten
johtamiseen, yleiseen työhyvinvointiin ja muihin ”pehmeiksi” koettuihin asioihin, jotka
saattavat olla haastavia teknisille ihmisille. Tärkeää on kuitenkin havaita että näiden
kolmen asian välillä on selvä yhteys, yhden asian muuttuminen vaikuttaa väistämättä
muihin. (Krebs 2009, 110.)
Edistyminen
(velositeetti)
Tiimin
moraali
Laatu
KUVIO 4. Ketterän raportoinnin kolme ulottuvuutta (mukaillen Krebs 2009, 111)
24
Laadun mittaamisella voidaan arvioida joko teknistä laatua tai asiakastyytyväisyyttä.
Tehokkuutta mittaavat mittarit mittaavat resurssien käyttöä. Arvon mittaamiseen on
kehitetty mittareita jotta saadaan selvitettyä asiakkaalle toimitettu lisäarvo. Ketteryyttä
voidaan myös mitata, tällöin mitataan töiden etenemistä ja ennustettavuutta sekä
suunnittelun tarkkuutta.
Hyvän mittarin ominaisuuksia
Heuristics for wise agile measurement (Hartmann & Dymond, 2006)
A good metric or diagnostic:
1. Affirms and reinforces Lean and Agile principles.
2. Measures outcome, not output.
3. Follows trends, not numbers.
4. Belongs to a small set of metrics and diagnostics.
5. Is easy to collect.
6. Reveals, rather than conceals, its context and significant variables.
7. Provides fuel for meaningful conversation.
8. Provides feedback on a frequent and regular basis.
9. May measure Value (Product) or Process.
10. Encourages “good-enough” quality.
Jotta mittaaminen johtaa toivottuun lopputulokseen, täytyy ensin miettiä mikä on ongelma
jota yritetään ratkaista. Tämän jälkeen voidaan asettaa tavoite johon pyritään. Mikäli
tavoite on mitattavissa, kerätään mittaustieto joka kertoo missä kohtaa ollaan menossa
suhteessa tavoitteeseen.
Mittaustuloksilla ei ole tarkoitus heikentää tiimin moraalia tai musertaa sen tahtoa vaan
voimistaa tiimin omaa kehittämistä ja parantaa moraalia. Hyvä mittari tarjoaa tietoa tiimin
toiminnasta ja eväitä kehittämiseen, sen tarkoitus ei ole asettaa paineita tiimille tai
yksilöille.
Mittaaminen ei pelkästään riitä vaan mittaustulokset täytyy tehdä näkyviksi tiimille ja
kaikille jotka asiaan osallistuvat. Mittaustuloksia täytyy käydä läpi ja niiden tulee johtaa
toimenpiteisiin.
Haasteena mittaamisessa on löytää mittareita jotka rohkaisevat oikeanlaisen toimintaan.
Tavoitteeksi kannattaa asettaa mittareiden määrän vähentäminen ja sellaisten korkean
tason mittareiden löytäminen jotka johtavat oikeanlaiseen toimintaan tiimi- ja yksilötasolla.
(Leffingwell D. 2007 s.237).
Esimerkki huonosta mittarista: Tiimille oli asetettu mittariksi ”koodiriviä per tunti” tämä
sai aikaan sen että laatu kärsi. Laatu ja tehokkuus paranivat kun uudeksi tavoitteeksi
asetettiin virheiden minimoiminen.
25
4.1. Lean: mittaaminen ja tunnusluvut
Lean-ajattelun mukaan mittaamisen tarkoitus on seurata prosessien toimivuutta ja havaita
poikkeamat. Mittaamisen ja mittareiden tarkoitus ei myöskään ole asettaa paineita
työntekijöille. (Kouri I. 2010. s. 28).
Hyvien mittareiden löytäminen kehitystiimeille on haastavaa. Ohjelmistokehittäjät eivät
pidä mittaamisesta ja kokevat sen uhka heidän itsenäiselle työlleen. Vääränlaiset mittarit
aiheuttavat vääränlaista toimintaa eivätkä rohkaise oikeanlaista käyttäytymistä.
Läpimenoaika (cycle time) on keskeinen Leanin mittari. Tärkeintä ei ole mitata kaikkein
nopeinta toimitusaikaa eli nopeinta mahdollista toimitusta vaan kuinka nopeasti voidaan
toimittaa luotettavasti ja toistuvasti uusi asiakkaan tilauksen mukainen ominaisuus.
Ensin täytyy mitata määritellyille töille läpimenoaika, joka on luotettava ja toistettava.
Tämän jälkeen tätä läpimenoaikaa parannetaan jatkuvan parantamisen keinoilla, yksi hyvä
malli tähän on PDCA-laatuympyrä. Keskittyminen läpimenoajan pienentämiseen
kiinnittää työntekijöiden huomion oikeisiin asioihin: laatuun, yhteistyöhön, standardointiin
ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen. (Leffingwell D. 2007. s.238).
Useimpien kehitystoimenpiteiden rahoitus perustuu liiketoiminnan tarpeisiin.
Poppendiecien kirjassa suositellaan kehitystoiminnan mittaamista liiketoiminnan tarpeiden
realisoitumisella eli nk. business casen toteutumisella. Tavoite on mitata kehitystoiminnan
todellista taloudellista kannattavuutta.
Kuten on todettu, Leanin perusajatus on arvon tuottaminen asiakkaalle. Asiakkaiden
perustarpeiden tyydyttäminen ei riitä, vaan asiakkaille täytyy tarjota enemmän arvoa.
Tällainen arvo voi olla asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja
tehokkuutta lisäävien ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille. Kirjassa ehdotetaan
yksinkertaisen ja selkeän kyselyn tekemistä jolla mitataan asiakastyytyväisyyttä.
Suositteluaste on hyvä mittari asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. (Leffingwell D. 2007.
s.241).
Leanin tyypillisiä tunnuslukuja ovat: (Kouri I. 2010. s. 28)
- Tuottavuus
- Laatu
- Läpäisyaika
- Keskeneräinen tuotanto
- Hukka
26
4.2. Ketterä ohjelmistokehitys ja mittaaminen
Ketterän ohjelmistokehityksen mittaamisen perustana on toimitettu ohjelmakoodi.
Yksinkertaistettuna arvioinnin perusteena on se onko ohjelmakoodi toimivaa vai ei.
Scrum-ideologiaan liittyy kokeellinen ja iteratiivinen lähestymistapa ennustettavuuden ja
tarkan suunnittelun sijaan. Vaikka ketterä kehitys varsin vapaamuotoiselta toiminnalta
mutta sitä voidaan mitata monelle eri tasolla. Erilaisia mittaustietoja voidaan kerätä
tiimitasolla, projektitasolla ja prosessitasolla. Yritystasolla suositeltava lähestymistapa on
balanced scorecard –tyyppinen mittaaminen. (Leffingwell D. 2007. s. 311).
The primary metric for agile software development is wheather or not
working software actually exists and is demonstrably suitable for use in its
intended purpose. In agility, that key indicator is determined empirically, by
demonstration, at the end of iteration and every release. (Dean Leffingwell:
Scaling software agility).
Monet ketterän kehityksen mittarit on sisällytetty tiimien päivittäiseen sisäiseen
toimintaan, tämä hankaloittaa mittaustiedon keräämistä ja asettaa haasteita nopealle
prosessimonitoroinnille. Esimerkkinä tästä on tiimien pitävä retrospektiivit joita tiimi pitää
säännöllisesti kehittääkseen omaa toimintaansa.
Agile-tiimien suorituskyvyn mittaaminen voidaan jakaa kahteen osaan: projektimittarit ja
prosessimittarit.
Ketterät projektimittarit
Ketterien tiimien projektimittarit mittaavat tiimien suorituskykyä projektitasolla. Eli tiimin
kykyä kehittää komponenttia ja kykyä viedä nämä muutokset tuotantoon. Tämäntyyppiset
projektimittarit voidaan jakaa iteraatiomittareihin (Iteration metrics) ja versiokohtaisiin
mittareihin (Release metris). Iteraatiokohtaiset prosessimittarit ovat nopeasyklistä kehitystä
mittaavia mittareita jotka tuottavat nopeaa palautetta tiimien toiminnan kehittämiseen.
Versiomittarit mittaavat toimintaa hitaammalla syklillä ja näiden mittareiden painotus on
korkeamman asiakasarvon ohjelmistoversioissa. Nämä mittarit ovat siis tiimien välineitä
oman toimintansa laadun ja suorituskyvyn parantamiseen kuten esimerkiksi velositeetti per
sprintti ja toimitettujen versioiden määrä per sprintti.
Ketterät prosessimittarit
Lisäksi on olemassa prosessimittareita mittaamaan ketterän ohjelmistotiimin prosessin
kypsyyttä. Periaatteena on jakaa ketterä ohjelmistokehitys osiin ja arvioida jokaisen osaalueen kypsyyttä erikseen. Arvioitavia kyvykkyyksiä osa-alueittain ovat: tuoteomistajuus,
versionsuunnittelu, iteraatiosuunnittelu, tiimin tehokkuus, testauskäytännöt ja kehitystyön
käytännöt. (Leffingwell D. 2007. s. 313).
27
5. NYKYISET KPI-MITTARIT
Scrumtiimit käyttävät oman toimintansa mittaamiseen sekä burndown chart -kaaviota ja
velositeettia. Nämä ovat Scrumin vakiomittareita, luonnollisesti Scrumittimien toimintaa
mitataan sillä että miten ne pystyvät toimittamaan valmiita julkaisukelpoisia
ohjelmistoversioita.
Tämän lisäksi on yhdessä sovittu erilaisia KPI-mittareita joilla ketterien
ohjelmistokehitystiimien toimintaa tällä hetkellä mitataan.
5.1. Julkaisuvalmiiden ominaisuuksien määrä kuukausittain
Number of tested and accepted features available for releasing
Tämä mittari mittaa uusien ominaisuuksien kehittämisen edistymistä kuukausittain.
Toimittajan tulee toimittaa testattuja ja hyväksyttyjä asiakkaalle arvoa tuottavia
ominaisuuksia jotka ovat valmiita käyttöönotettavaksi. Mittari kertoo kuinka monta uutta
ominaisuutta on hyväksytty kuukauden aikana. Tavoite on pitää hyväksyttyjen
ominaisuuksien määrä suunnitellulla tasolla. Mittari mittaa paitsi suunnittelun onnistumista
niin myös tiimien kykyä toimittaa valmiita ominaisuuksia. Yksi ominaisuus saattaa
koostua useista eri tiimien tekemistä ”user storyista”. (Company internal material. 2014).
Haasteena tässä mittaamistavassa on se että kehitettävät ominaisuudet voivat olla hyvinkin
erikokoisia ja vaativuudeltaan sekä vaikuttavuudeltaan erilaisia, tällöin niiden laskeminen
ei anna hyvää kokonaiskuvaa tilanteesta.
Toinen tähän aiheeseen liittyvä haaste on että kehitettävillä ominaisuuksilla on erilaisia
merkityksiä liiketoiminnan kannalta. Ratkaisu olisi arvottaa kehitettävät ominaisuudet
merkittävyyden ja koon suhteen siten että ensin tehdään sellaiset pienet ominaisuudet
joiden painoarvo liiketoiminnalle on suuri
28
TAULUKKO 2. Number of tested and accepted features available for releasing. (Company
internal material. 2014)
Scope
Number of tested and accepted features
available for releasing
Period
Monthly
Level
Product area
Type
Absolute number, cumulative progress
Target
Keep the number of accepted features on
the planned level
Responsible
AD leads
5.2. Toimitettujen “user storyjen” määrä
Number of backlog items delivered (user stories)
Mittari mittaa kuukausittaista ohjelmistokehityksen edistymistä tiimitasolla ja
yhteenlaskettuna tuotealuetasolla. Tiimin täytyy toimittaa täysin käyttöönotettuja ja
testattuja ”user storyjä” sprintistä toiseen. Mittaus kertoo kuinka monta ”user storya” tiimi
on onnistunut toimittamaan ja mikä toimitusten trendi on. Tavoite on että sprintin lopussa
kaikki suunnitellut ”storyt” on tehty ja osittain valmiita ei ole. (Company internal material.
2014).
Toimitettujen käyttäjätarinoiden määrä on selkeä tiimikohtainen mittari, joka tarjoaa eväitä
tiimeille oman toimintansa kehittämiseen ja tulevien sprinttien suunnitteluun. Haasteena
tässäkin on se että kehityskohteet voivat olla hyvin erikokoisia ja niiden määrän
laskeminen suoraan ei kerro tiimin todellista tulosta.
29
TAULUKKO 3. Number of backlog items delivered (user stories) (Company internal
material. 2014.)
Scope
Number of backlog items delivered (user
stories)
Period
Yearly, reported monthly
Level
Team
Type
Absolute number, trend
Target
x% increase from year to year
Responsible
Scrum teams
Kuvio 5. esittää kumulatiivisesti kuukausittain toimitettujen ”user storyjen” määrän. Xakselilla on kuukausi ja Y-akselilla toimitettu määrä kappaleina.
Number of user stories delivered
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan
Feb
Mar
Total
Team 1.
KUVIO 5. Number of user stories delivered.
Team 2.
Team 3.
30
5.3. Mittaustyökalun ilmoittama testauksen automatisointisuhde
Test automation ratio reported by test coverage (%) in test tool
Mittari kertoo täysin automatisoitujen testitapausten määrän suhteessa kaikkiin
testitapauksiin. Testiautomaatioprosenttia mitataan joka kuukausi tiimi- ja tuotealuetasolla.
Testiautomaatioprosentin kuukusitrendi kertoo testiautomaation käyttöönoton edistymisen.
Tavoite on lisätä testiautomaation osuutta testaamisesta ja samalla vähentää
manuaalitestaukseen käytettävää aikaa. ja samalla nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Kannatta
huomioida että automatisoidun testauksen määrä ei nouse jatkuvasta, manuaalitestausta
tarvitaan edelleen ”päästä-päähän” testaamiseen ja käytettävyyden testaamiseen. 100%
testiautomaatio-osuus ei ole realistinen eikä mahdollinen. (Company internal material.
2014).
Tämä mittari on Lean-ajattelun mukainen. Lean kannustaa automatisoimaan
mahdollisimman paljon. testauksen automaatiosuhteen nostaminen vaikuttaa positiivisesti
ennen kaikkea laatuun. Haasteena tässä on edelleen yleisen tietoisuuden lisääminen
testiautomaatiosta ja sen hyödyistä.
TAULUKKO 4. Test automation ratio reported by test coverage (%) in test tool [1]
Scope
Test automation ratio reported by test
coverage (%) in test tool
Period
Yearly, reported monthly
Level
Team
Type
Absolute number, trend
Target
Increase automation level x% until end of
2015 (versus end of 2014)
Responsible
Scrum teams
Kuvio 6. esittää automaatiotestauksen prosenttiosuutta kokonaistestauksesta
kuukausitasolla. X-akselilla on kuukausi ja Y-akselilla automaatiotestauksen
prosenttiosuus.
31
Test Automation Rate
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
KUVIO 6. Test Automation Rate
5.4. Bugikorjaukseen kuluva keskimääräinen aika
Time from “new” to “closed” state for bug fixes
Mittari mittaa ohjelmistovikojen eli ”bugien” korjausnopeutta, käytännössä mitataan
tilojen “new” ja “closed” –tilojen välistä aikaa. Sprintin lopussa ilmoitetaan sprintin aikana
bugien korjaamisen käytettyjen aikojen keskiarvo. Mittausten kuukausittaisen keskiarvon
trendi kertoo miten ratkaisuaika kehittyy. Tavoite on pienentää keskimääräistä
ratkaisuaikaa vuoden aikana. Mittaus kertoo ohjelmistovikojen korjauksen tehokkuudesta.
Mikäli ohjelmistovirheellä on palvelusopimukseen perustuva erillinen käsittelyprosessi,
sitä ei huomioida tässä KPI-mittauksessa. (Company internal material. 2014).
Bugikorjaukseen liittyy useita haasteita. Jatkuvasti joudutan käymään rajanvetoa siitä mikä
on ohjelmistovirhe ja mikä on normaali kehityskohde. Prosessimielessä tietyt bugit ovat
oman käsittelyprosessin piirissä ja alihankkija hoitaa ne tietyn sopimuksen mukaisesti.
Nämä määrittelyt ja jaottelut asettavat haasteita periaatteessa selkeälle mittarille.
32
TAULUKKO 5. Time from “new” to “closed” state for bug fixes (Company internal
material. 2014.)
Scope
Time from “new” to “closed” state for bug
fixes
Period
Sprint – reported in the end of sprint
Level
Team
Type
Absolute number (time in days), trend
Target
Decrease correction time from x days to y
days until end of an agreed time period.
Responsible
AD leads, Scrum teams
5.5. Tekninen velka
Technical debt measured by test tool
Mittaus kertoo teknisen velan määrän. Teknistä velkaa mitataan erillisellä työkalulla, joka
käyttää määrättyjä algoritmeja teknisen velan mittaamiseen. Teknistä velkaa mitataan
kuukausittain. Tavoitteena on lyhentää teknistä velkaa joka vuosi. Kehitystiimi on
vastuussa teknisen velan pienentämisestä. Tekninen velka (technical debt) on
ohjelmistokehityksessä käytettävä termi, joka tarkoittaa järjestelmän rapautumista, koodin
monistamisesta johtuvaa huonoa laatua tai automaation puutetta. Esimerkki teknisestä
velasta on tunnetun virheen jättäminen tarkoituksella (korjaamatta) järjestelmään.
(Company internal material. 2014).
Teknisen velan käsite voi olla haastava. Termi aukeaa parhaiten esimerkkien kautta. Tähän
liittyy mittarin hyödyntämisen haaste, tekninen velka täytyy viedä ymmärrettävästi
tiimeille ja kehittäjille. Kun sovelluskehittäjät ymmärtävät mitä tekninen velka on ja miten
siihen voidaan vaikuttaa – mittaus konkretisoituu toimenpiteiksi jotka parantavat laatua ja
tuottavuutta. Keinona tähän on automaatiotyökalujen kouluttaminen kehittäjille.
33
TAULUKKO 6. Technical debt measured by test tool (Company internal material. 2014.)
Scope
Technical debt measured by test tool
Period
Year, reported monthly
Level
Team
Type
Absolute number (time in days), trend
Target
Decrease technical debt x% in test tool
measurements until end of 2015 (versus end
of 2014)
Responsible
AD leads, Scrum teams
Kuvio 7. esittää testaustyökalun ilmoittaman teknisen velan määrän kuukausitasolla. Xakselilla on kuukausi ja Y-akselilla testaustyökalun ilmoittama tekninen velka.
Technical Debt
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jan
Feb
Mar
Apr
KUVIO 7. Technical Debt
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
34
6. EHDOTETUT TOIMENPITEET JA KPI:T PROSESSIEN PARANTAMISEKSI
6.1. Kumulatiivinen vuokaavio
Tehokas tapa visualisoida toimitusprosessin toimivuutta on kumulatiivinen vuokaavio
(cumulative flow diagram). Tämä tekniikka pohjautuu Lean-toimintamalliin. Leanperiaatteen mukaisesti tavoitteena on tasaisesti etenevä vuo, jossa mihinkään työvaiheeseen
muodostu pullonkauloja. CFD eli cumulative flow diagram on aluegrafiikka, joka näyttää
töiden virtauksen suhteessa aikaan. Kuvio X. on esimerkki kumulatiivisesta vuokaaviosta.
Kaaviosta voi todeta tietyn hetken tilanteen, montako kehityskohdetta eli ”user storya” on
kulloinkin eri tilassa. Nämä tilat ovat:
-
Backlogilla (To do)
Työn alla (In progress)
Odottamassa (On hold)
Testauksessa (In testing)
Muutoshallinnassa (Change management)
Valmiina (Done)
KUVIO 8. CFD
35
Kumulatiivinen vuokaavio (Kuvio 8.) sisältää tietoa:
-
Läpimenoajasta (Cycle Time)
Työn alla olevista kehityskohteista (WIP=work in progress)
Jäljellä olevasta työmäärästä (Backlog)
Eri vaiheiden jonoista
Pullonkauloista
Toimeksiantajan ketterien tiimien ohjaamiseen käyttämä työkalu sisältää CFD:n
raportointityökalut. Se piirtää jatkuvasti koko uutta kaaviota ja historiatiedon tarkastelu
tietyltä aikaväliltä on mahdollista.
CFD:n kuvaamisen ja tarkastelun mahdollistavat työkalut ovat siis kunnossa. Kehitettävää
on sen sijaan siinä miten kumulatiivista vuokaaviota hyödynnetään.
CFD on tehokkaimmillaan silloin kun tunnistetaan toimitusprosessissa olevia
pullonkauloja. Kaavio paljastaa eri kohdissa olevan jonomuodostuksen ja mahdollistaa
näin juurisyiden selvittämisen ja korjaamisen. Jos testauksessa ongelmia tietyllä
ajanhetkellä vihreä osuus paljon suurempi, kts. Kuvio 7.
Kumulatiivista vuokaaviota voidaan käyttää yleensä työn etenemisen seurantaan. Pitkältä
aikaväliltä kuvattu CFD antaa arvosta tietoa tiimin kehittymisestä ja työn virtaamisesta.
kaaviosta voi päätellä myös mahdollisia resurssikapeikkoja ja työmäärän kehittymistä.
Toimeksiantajan tapauksessa kumulatiivista vuokaaviota voi hyödyntää kahdella tasolla.
Johto voi käyttää sitä työvuon seurantaan ja resurssien kohdentamiseen. Tiimitasolla
kumulatiivista informaatiota voidaan käyttää tiimin retroissa keskustelun herättäjänä ja
jatkuvan parantamisen välineenä.
6.2. Läpimenoaika ja arvovirtakuvaus
Toimeksiantajan tapauksessa kehitystiimit käyttävät scrumia ja niiden toiminta ja prosessit
ovat vakiintuneita. Prosesseja kehitetään jatkuvasti organisaatiossa käytössä olevilla
vakiintuneilla käytännöillä. Keskusteluissa on käynyt esille että kehitystiimien toiminnassa
tärkeimmät kehityskohteet liittyvät toimitusten nopeuttamiseen. Tiimien toimintaa halutaan
vieläkin nopeammaksi ja ketterämmäksi. uusia ominaisuuksia halutaan jatkuvasti
tuotantoon, ilman viiveistä. tavoitteena tasainen vuo pieniä muutoksia jotka viedään
tuotantoon saman tien.
Jotta tämä onnistuisi täytyy prosessia kehittää edelleen. Keinoja toimitusten
nopeuttamiseksi on muutosten pitäminen niin pieninä että ne voidaan toteuttaa ja viedä
tuotantoon yhden sprintin aikana. Scrumin periaatteena on viedä tuotantoon nopeasti
sellaisia pieniä muutoksia joiden arvo asiakkaalle on mahdollisimman suuri.
36
Toinen keino tavoitteiden saavuttamiseksi on ennakointi. Jokaisen muutoksen vienti vaatii
muutoshallintaprosessin läpikäynnin. Muutoshallinta on eräänlainen ITIL-mutka ketterässä
ohjelmistokehityksessä ja muodostaa hitaustekijän tuotantoon viennissä mikäli sitä ei
huomioida oikealla tavalla. Tiimin täytyy arvioida ennakoida muutoshallinnan vaatima
aika ja tehdä muutoshallintapyyntö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sprintin alussa.
Kolmas keinotoimitusten nopeuttamiseksi löytyy Lean-ajattelun työkalupakista.
kaikenlaisen hukan tunnistamiseksi poistamiseksi täytyy tehdä pitkäjänteisesti työtä.
asiakasarvon tunnistaminen ja siihen keskittyminen luonnollisesti nopeuttaa toimitusaikaa.
Ehdotan siis uudeksi mittariksi läpimenoaikaa. Läpimenoaikaa mitattaessa ei mitata
lyhyintä aikaa, vaan keskimääräistä aikaa jolla uusia toiminnallisuuksia voidaan
luotettavasti toimittaa. Kehitystiimien töidenhallintaan käytettävässä järjestelmässä on
ominaisuuksia joilla läpimenoaika voidaan mitata. Toisaalta täytyy todeta että tämä
Control chart - työkalu (Kuvio 9.) ei anna kovin selkeää kuvaa läpimenoajan kehityksestä,
käytännössä raportointityökalu vaatii tulkintaa ja tendenssin seuraaminen on hankalaa.
Puutteena voidaan pitää sitä että Jiran ei ole satavissa widget-raportointityökalua
läpimenoaikojen seurantaan. Kehityskohteena esitän että kannattaa seurata, josko toimittaja
sellaisen tulevaisuudessa kehittää tai löytyykö markkinoilta hyvä työkalu läpimenoaikojen
seurantaan.
37
KUVIO 9. Läpimenoaika
Läpimenoaika on Lean-ajattelun perusmittareita. Läpimenoaika mittaa aikaa joka
keskimäärin kuluu tilauksesta toimitettuun asiakkaan tarpeen mukaisen ohjelmiston
toimittamiseen. Läpimenoaikaa kertoo prosessin kyvykkyydestä järjestelmätasolla. Lisäksi
se tuo esille prosessissa ilmenevän hukan. Jokainen puuttuva taito, heikko kyvykkyys ja
viallinen käyttöönotto lisäävät läpimenoaikaa. Läpimenoaikaa lisää jos yritetään tehdä
liian paljon, samoin monimutkaisuus, tarpeettomat riippuvuudet ja kyvyttömyys
muutokseen.
Arvovirtakuvaus
Kehitystoimenpiteenä ehdotan arvovirtakuvauksen piirtämistä riittävän tarkalla tasolla.
Kohteeksi ehdotan uuden keskikokoisen ominaisuuden toimitusprosessia. Tilaus alkaa siitä
kun tiimi ottaa ”user storyn” työn alle ja päättyy kun se on onnistuneesti käyttöönotettu.
Oikein toteutettuna arvovirtakuvaus eli VSM on erittäin tehokas kehitystyökalu.
Arvovirtakuvauksen piirtämisen jälkeen parannustoimenpiteet kannatta aloittaa siitä
kohdasta jossa eniten tulee hukkaa. Seuraavaksi työn alle otetaan kohde jossa esiintyy
toiseksi eniten hukkaa. Koko ketju käydään näin läpi jatkuvan parantamisen hengessä.
38
Kehitystoimenpiteiden vaikutukset voidaan arvioida läpimenoajan avulla. hukan
poistaminen nopeuttaa läpimenoaikaa ja toimituksia.
Prosessin päästä-päähän toimivuus voidaan kuvata piirtämällä siitä arvovirtakuvaus (value
stream map eli VSM). VSM tekee näkyväksi prosessissa tapahtuvaa hukkaa ja sen missä
lisäarvon tuottaminen tapahtuu.
Jotta arvovirtaketjun kuvaaminen tuottaa hyötyä, täytyy prosessien ja tiimien toiminnan
olla vakiintunutta. Mikäli toimintoketju ja prosessi hakevat muotoaan, ei VSM:n
kuvaaminen anna oikeaa kuvaa tilanteesta.
Toinen haaste arvovirtaketjun kuvaamisessa on organisaatiorajat. Mikäli prosessissa on
mukana useita eri organisaatioyksiköitä, on riski että arvovirtojen kuvaaminen aiheuttaa
kitkaa organisaatioyksiköiden välillä.
Arvoketjun laatiminen (Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008. s.85).
1. Valitse kuvattava prosessi. Yksittäisten toimintojen sijaan pyritään kuvaamaan
prosesseja. Esimerkki kuvattavasta arvoketjusta on ”kauanko kestää uuden keskikokoisen
ominaisuuden kehittäminen nykyiseen ohjelmistoon”.
2. Määrittele milloin kehittäminen alkaa ja mihin se päättyy.
3. Tunnista arvoketjun omistaja.
4. Yksinkertaista. Pyri hahmottamaan asiat asiakasnäkökulmasta. Kysymyksiä: Kauanko
aikaa kuluu tuotteen kehittämiseen tai käyttäjän tarpeen täyttämiseen. Tarkoitus ei ole
laskea laskutettavia tunteja vaan käytettyä aikaa. Montako prosenttia käytetystä ajasta
käytetään varsinaiseen arvoa lisäävään työhön?
Paras menetelmä VSM:n kuvaamiseen on kysellä henkilökunnalta ja tarkkailla työntekoa
eri vaiheessa. VSM:n piirtämistä on lähes mahdoton automatisoida. VSM:n kuvaaminen on
sen tekijälle hyvä keino oppia prosessin toimintaa.
VSM:n piirtämiseen on olemassa graafisia työkaluja.
39
6.3. Tiimin viremittari
Tavoittaakseen päämääränsä tiimi tarvitsee haasteita, yhteisen päämäärän ja yhteisen
sitoutumisen. Viisas organisaatio kohdistaa huomion, koulutukset ja resurssit sellaisen
ympäristön luomiseen jossa työntekijät yltävät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
(Poppendieck & Poppendieck 2008, 127)
Työmoraalin ja yhteishengen vaikutusta tuottavuuteen ja laatuun ei kannata aliarvioida.
Työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat: työntekijöiden kokema stressi, johtaminen ja
tiimin yhteishenki. Lisäksi tiimin työmoraaliin vaikuttavat erilaiset tiimin kokemat
haasteet esimerkiksi työkalujen toimivuudessa tai tietojen saamiseen liittyvissä asioissa.
Organisaation kannattaa tukea kaikin mahdollisin keinon sitoutumista ja innostusta.
Ihmiset tekevät hyvää työtä silloin kun he kokevat että työ on mielekästä ja heillä on
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.
Paras keino selvittää tiimin työmoraalia on kysyä sitä suoraan työntekijöiltä. Esittelen
tässä kaksi menetelmää joilla tiimin työmoraalia voidaan mitata.
Yksinkertaisimmillaan tiimin työmoraalia voidaan pyytämällä heiltä arvio tämänhetkisestä
työtyytyväisyydestään asteikolla 1-10. 10 tarkoittaa että työntekijä on täysin tyytyväinen
tiimiin ja omaan toimintaansa, 1 tarkoittaa sitä että henkilö on tyytymäyön ja haluaa
tiimistä pois. Tämä kysely toteutetaan retrossa suljettuna lippuäänestyksenä.
Moraalibarometri kertoo tiimin työtyytyväisyyden kehittymisestä eri sprinttien välillä,
mutta yksityiskohtaisia tietoja ongelmakohdista se ei kerro. (Krebs, 2009. s.134).
Tiimin työtyytyväisyyskysely
Yksityiskohtaisempia tietoja tiimin tilasta antaa jokaisen sprintin lopussa toteutettava
tiimin työtyytväisyyskysely. Jokainen tiimin jäsen vastaa anonyymisti kysymyksiin jotka
koskevat
-
Työtyytyväisyyttä
Tiimin yhteishengestä
Tiimin menestystä ja saavutuksia
Oppimista
Lisäksi annetaan mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta jotka antavat enemmän
palautetta tiimin toiminnasta. Kyselyn yhteenvedot jaetaan tiimille ja käsitellään
groomingeissa.
Lähteiden mukaan tiimin ja yksilön työmoraalin ja välillä on vahva yhteys. Samoin tiimin
suorituskyky on riippuvainen sen työmoraalista. On havaittu että mitä pidempään tiimi
työskentelee yhdessä, sitä parempi sen suorituskyky on. Tiimin vireen mittaaminen on
iteraatioiden välillä antaa hyödyllistä tietoa tiimin tilasta. (Krebs, 2009. s.134).
40
6.4. Asiakastyytyväisyys ja arvon tuottaminen
Asiakkaiden perustarpeet täytyy pystyä tyydyttämään ja suorituskyvyn täytyy olla linjassa
kilpailijoiden kanssa. Parhaiten menestyvät kuitenkin yritykset jotka ylittävät asiakkaiden
odotukset ja ennen kaikkea ymmärtävät näiden liiketoiminnan tarpeet. Asiakkaiden
odotusten ymmärtäminen luo huomattavan edun kilpailijoihin nähden.
Ketterässä ohjelmistokehityksessä tavoitteena on luoda arvoa liiketoiminnalle. Scrummallissa työt priorisoidaan liiketoiminnallisen arvon mukaan. Mitä nopeammin arvoa
tuottavia ominaisuuksia toimitetaan, sitä enemmän investointi tuottaa arvoa. Tämän arvon
mittaaminen sisältää oletuksia. Ohjelmistokehittäjät eivät yksin pysty arvioimaan
kehitettyjen ominaisuuksien arvoa liiketoiminnalle vaan siihen tarvitaan apua
liiketoiminnalta.
Haasteena tässä on kehitystoimenpiteiden ”storyjen” arvottaminen liiketoiminnan kannalta.
Kaikkein suurin hyöty liiketoiminnalle saavutetaan silloin kun kehitystiimi tekee ensin
sellaiset pienet kehityskohteet joiden arvo liiketoiminnalle on mahdollisimman suuri.
Käytännössä tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön lisäämällä uusi kenttä järjestelmään,
johon toiminnallisuuden liiketoiminnallinen arvo kirjataan. Toiminnallisuuden arvon
määrittävät tilaaja, eli liiketoiminnan edustaja ja tuoteomistaja yhdessä.
Liiketoiminnallisen arvon kirjaamisen tavoitteena on lisätä tiimin ymmärrystä kehitettävän
toiminnallisuuden merkityksestä ja helpottaa priorisointia.
Hyvä tapa arvioida kehitetyn ominaisuuden arvoa liiketoiminnalle on kysyä asiakkaan
mielipidettä kehitetystä toiminnallisuudesta ja onko kehitettyä ominaisuutta hyödynnetty.
Oheinen kuvio esittää menetelmän jolla asiakaskyselyiden tuloksia voidaan
havainnollistaa. Tässä mallissa asiakkaalle esitetään sprintin onnistumiseen liittyviä
kysymyksiä joihin asiakas vastaa arvioimalla kunkin kohteen onnistumista asteikolla 1-5.
Asiakaskyselyn tuloksi voidaan käsitellä yhdessä tiimin retrospektiivissä ja miettiä siellä
yhdessä toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi.
Asiakaskyselyn kysymykset, Kuvio 10. (Agilepearls 2014.):
-
Tuottiko päättynyt sprintti lisäarvoa tuotteelle?
Olivatko kaikki toiminnallisuudet (storyt) hyväksyttäviä?
Olivatko uudet toiminnallisuudet odotetunlaisia?
Tuletko käyttämään uutta toiminnallisuutta?
Koetko että mielipiteitäsi ja kommenttejasi kuultiin?
Onko sinulla mielessä uusia tarpeita julkaisuun?
Arviosi kokonaisuutena päättyneestä sprintistä?
41
KUVIO 10. Asiakastyytyväisyyskysely (Agilepearls 2014).
Taloudellinen näkökulma
Parhaiten arvon liiketoiminnalle pystyvät arvioimaan liiketoiminnan henkilöt ja kehittäjät
yhdessä. Tällöin tietylle ominaisuudelle tai projektille lasketaan kustannus jota sitten
verrataan sen asiakkaalle tuotettuun arvoon.
Liiketoiminnan näkökulmasta on olemassa useita tapoja mitata arvoa. Yksi niistä on
sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Muita käyttökelpoisia liiketoiminnallisia mittareita ovat
NPV (net present value eli nettonykyarvo) ja IRR (internal rate of return eli
sisäinen/efektiivinen korko). Hartmann ja Dymond suosittelevat tutkimuksessaan että
business määrittää parhaan menetelmän investoinnin arvoin mittaamiseen valitsee
liiketoiminta. Iteratiivinen lähestymistapa on tähän mittaamiseen suositeltava. (Hartmann
D. & Dymond R. 2006.)
42
7. YHTEENVETO JA POHDINTA
Tutkimuksessa perehdyin Lean-ajatteluun ja Scrumiin, joka on ketterän projektihallinnan
viitekehys. Näiden teorioiden pohjalta pohdin KPI-mittareita ketterien
ohjelmistokehitystiimien toiminnan mittaamiseen sekä menetelmiä toiminnan
kehittämiseen.
Scrumista on olemassa viljalti materiaalia, kirjallisuutta, internet-lähteitä ja koulutusta.
Ketterät menetelmät ja erityisesti Scrum ovat vakiintuneet ohjelmistokehityksen
projektihallinnan menetelmäksi.
Lean on osoittanut tehonsa teollisuudessa ja nyttemmin Leanin ohjelmistokehitykseen
suunnattu sovellus on aloittanut voittokulkunsa. Lean ohjelmistokehityksestä löytyy jonkin
verran kirjallisuutta ja erilaisia internet-lähteitä. Aiheen perusteoksia ovat Mary ja Tom
Poppendieckien kirjat.
Kuten aikaisemmin tutkimuksessa kirjoitin, on molemmille toimintamalleille oma
paikkansa, ne täydentävät oivasti toisiaan. Scrum luo toimintamallin ketterälle tiimille ja
Lean on menetelmä jolla prosesseja voidaan tehostaa ja laatua parantaa. Huono laatu johtaa
asioiden uudelleen tekemiseen ja pahimmillaan siihen että tuote ei täytä asiakkaan tarpeita,
jolloin joudutaan maksamaan sanktioita ja hyvityksiä.
Mielestäni inhimillinen ulottuvuus on erittäin tärkeä. Leanin-ajattelu pohjautuu henkilön
kunnioittamiseen. Työntekijät ovat oman alansa asiantuntijoita, eivät siis
tuotannontekijöitä joita voi käskeä ja kohdella miten tahansa. Henkilön kunnioittaminen
korostuu ohjelmistokehityksessä, koska tehokkuus ja laatu ovat suoraan riippuvaisia
työntekijöiden motivaatiosta. Kun tekemisissä ihmisten kanssa, on syytä olla korostaa
myös kommunikaation merkitystä. Ongelmista täytyy keskustella rakentavasti ja ihmistä
arvostavasti. Kun ongelmista keskustellaan, mietitään samalla toimintatapaa siten että
motivoidaan työntekijöitä etsimään itsenäisesti ratkaisuja. Tällöin työntekijöiden
motivaatio säilyy ja heidän kapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön. Tuon työssäni
esille keinoa joissa tiimin työhyvinvointia ja tiimin yhteistyön toimivuutta voidaan mitata
sekä päästä kiinni ongelmiin ja suorittaa korjaavia toimenpiteitä.
Vaativaa kehitystyötä tekevien työntekijöiden kannalta Scrum ja Lean tuovat parannuksia
työn tekemisen menetelmiin. Kummankaan mallin tarkoituksena ei ole asettaa lisää
paineita tiimi- tai yksilötasolla vaan luoda sellaiset raamit jotka mahdollistavat
tavoitteellisen ja mielekkään työnteon. Keskeistä on työntekijän kunnioittaminen ja
arvostaminen. Scrum luo raamit siihen miten työtä tehdään ja pyrkii vähentämään
ylimääräistä hälyä tiimin ympäriltä jotta se voi keksittyä täysipainoisesti
kehitystehtäväänsä. Lean puolestaan poistaa hukkaa, odottelua ja turhauttavaa byrokratiaa.
Mielestäni Lean on oikein käytettynä erittäin tehokas tapa kehittää yrityksen toimintaa ja
laatua. Oleellista on arvoketjun kehittäminen ja asiakkaan tarpeisiin keskittyminen. Ei ole
43
ihme että menestyvät yritykset hyödyntävät Lean-ajattelua. Varoituksen sana on kuitenkin
kaiken hehkutuksen jälkeen paikallaan. Yrityksen prosessien täytyy olla riittävän kypsiä
jotta arvovirtaketjun optimoinnista saadaan hyöty irti. Toinen varottava asia on
alioptimointi, huomion täytyy keskittyä koko arvoketjun kehittämiseen.
Yksi osuus työssä oli organisaation KPI-mittareihin ja toiminnan mittaamiseen liittyviin
teorioihin perehtyminen. Työni KPI-mittaamiseen liittyvä osuus osoittautui haastavaksi
koska mittaamiseen liittyy monenlaisia asioita. Lean-ajattelussa ja Scrumissa on omat
vakiintuneet tavat mitata suorituskykyä ja laatua. Mittaamiseen voidaan liittää myös
erilaisia taloudellisia malleja, joita en kuitenkaan lähtenyt työssäni avaamaan.
Toimeksiantajan prosessit ovat vakiintuneita ja niitä kehitetään jatkuvasti. KPI-mittarit
ovat mielestäni tällä hetkellä hyvällä tolalla mutta toimintaa voidaan silti kehittää
eteenpäin. Yksi kehityskohde on kehitysprosessin nopeuttaminen ja ketteryyden
lisääminen. Parhaita keinoja tähän on Lean-ajattelun mukaisesti hukan poistaminen.
Erityisesti sprintin alussa tapahtuva ennakointi vähentää odottelua, esimerkiksi
muutoksenhallintatilauksen tekeminen hyvissä ajoin.
Leaniin ja Scrumiin on vahvasti sisäänrakennettuna laatuajattelu ja jatkuvan parantamisen
kulttuuri. Viat ja laatupoikkeamat nähdään mahdollisuutena kehittää ja parantaa prosessia.
Huono laatu aiheuttaa kustannuksia. Nämä kustannukset voivat olla esimerkiksi
epäselvyyksiä, sähläystä ja asioiden uudelleen tekemistä. Tärkeä havainto että laadun
tekeminen ei maksa mitään, se päinvastoin säästää kustannuksia kun asiat tehdään kerralla
oikein ja asiakkaiden kokema laatu paranee ja tuotteet tuottavat asiakkaille lisäarvoa.
Työn lopputuloksena esitän erilaisia toimenpiteitä ketterän ohjelmistokehitysprosessin
kehittämiseksi. Uskon että Lean-ajatteluun pohjautuvilla toimenpiteillä on mahdollista
kehittää kehitystiimien toimintaa edelleen. Lisäksi esitän uusien Lean-ajatteluun ja
Scrumiin pohjautuvien mittareiden ja visualisointitapojen käyttöönottamista. Vaikka
mittaaminen on hyvällä tasolla, voidaan edelleen kehittää tapaa jolla mittaamisen tulokset
tehdään näkyviksi ja esitetään tiimeille.
Ehdotan työssäni Lean-ajattelun jalkauttamista ja yleensäkin Leanin hyödyntämistä
paremmin. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan solakoittamista edelleen ja
arvovirtakuvaksen hyödyntämistä prosessikehityksessä. Läpimenoaika on selkeä toiminnan
tehokkuutta kuvaava mittari. Arvovirtakuvaus on jatkuvan parantamisen periaatteeseen
pohjautuva työkalu, joka säännöllisesti hyödynnettynä on erittäin tehokas menetelmä
hukan poistamiseen. Ehdotan läpimenoaikojen jatkuvaa seurantaa ja arvovirtakuvauksen
piirtämistä puolen vuoden välein. Kehittämistoimet kohdistetaan niihin vaiheisiin joissa
eniten tulee hukkaa.
Luonteva jatkoprojekti päättötyölleni on ehdotettujen toimenpiteiden ja mittareiden
jalkauttaminen käytäntöön.
44
Insinöörityön tekeminen ajoittui samaan ajankohtaan kun perehdyin uusiin tehtäviin.
Tutkimustyö oli siis osa uusiin tehtäviin perehtymistä ja uusien asioiden opettelua. Työn
tärkeintä antia on uusien asioiden oppiminen ja mielestäni työssä toteutui opiskelu ja
työelämän yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla.
45
LÄHTEET
Agilepearls: Principles of Lean Software Development for Agile Methodology. Wwwjulkaisu. Saatavissa:
https://agilepearls.wordpress.com/tag/customer-satisfaction-survey/
Company internal material. 2014.
Deemer P. The distributed Scrum primer, version 1.0. Www-dokumentti. Saatavissa:
http://www.goodagile.com/distributedScrumprimer/DistributedScrumPrimer.pdf
Gustafsson J. 2011. Model of Agile Software Measurement: A Case Study. Master of
Science Thesis in the Programme Software engineering and Technology. Chalmers
University of Technology. University of Gothenburg. Www-julkaisu. Ladattavissa:
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/143815.pdf
Hartmann D. & Dymond R. 2006. Appropriate Agile Measurement: Using Metrics and
Diagnostics to Deliver Business Value. Www-julkaisu. Ladattavissa:
http://www.itu.dk/~kenn/sasu/handin/articles/IEEE/Appropriate%20Agile%20Measurement%20%20Using%20Metrics%20and%20Diagnostics%20to%20Deliver%20Business%20Value
%20%2801667571%29.pdf
Hayes W. & Miller S. & Lapham M. A. & Wrubel E & Chick T. 2014, Agile Metrics:
Progress Monitoring of Agile Contractors, January 2014, Carnegie Mellon University.
Www-julkaisu. Ladattavissa:
http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalNote/2014_004_001_77799.pdf
Jeffries R. & Kern J. & Marick B. & Martin R. C. & Mellor S. & Schwaber K. &
Sutherland J. & Thomas D. Ketterän ohjelmistokehityksen julistus. Www-dokumentti.
saatavissa: http://www.agilemanifesto.org/iso/fi/
Ketterä ohjelmistokehitys. 2015. Wikipedia. Www-julkaisu. Ladattavissa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ketterä_ohjelmistokehitys
Kouri I. 2010. Lean-taskukirja. Helsinki. Teknologiainfo Teknova.
Krebs, J. 2009. Agile Portfolio Management. Redmond, Microsoft Press.
Larman C. & Vodde B. 2013. Scaling agile development, Large and multisite Product with
large-Scale Scrum. Www-dokumentti. Saatavissa:
http://www.crosstalkonline.org/storage/issue-archives/2013/201305/201305-Larman.pdf
Leffingwell D. 2007. Scaling software agility. Best practices for Large Enterprises.
Pearson education inc.
46
Lindstöm J. 2011. Scrum improves transparency and maneuverability. Www-julkaisu.
Saatavissa http://reaktor.com/blog/Scrum-improves-transparency-and-maneuverability/
Mazzanti G. 2010. Agile KPIs. Www-julkaisu. Saatavissa:
http://www.slideshare.net/mgaewsj/agile-kpis-5853270?related=1
Poppendieck M. & Poppendieck T. 2008. Implementing Lean Software development:
From Concept to Cash. 6. painos. Addison-Wesley.
Schwber K. & Sutherland J. 2013 The Scrum Guide. Www-julkaisu. Saatavissa
https://Scrumwell.files.wordpress.com/2014/03/Scrum-guide-2013-fi-v1-1.pdf
Scrum. 2015. Wikipedia. Www-julkaisu. Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum
Tabaka, J. 2006. Collaboration explained : facilitation skills for software project leaders.
Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley
Vaughn S. 2013. How Agile Led to the Creation of the Technical Product Owner. Wwwdokumentti. Saatavissa: http://www.techwell.com/2013/09/how-agile-led-creationtechnical-product-owner
Yeret Y. 2010. Explaining Cumulative Flow Diagrams – CFD. Www-julkaisu.
Ladattavissa: http://www.slideshare.net/yyeret/explaining-cumulative-flow-diagrams-cfd
Fly UP