...

rosa vera APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

rosa vera APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A
rosa vera
APORTA?:: à LA
DEL GRAVAT v:.*?\ A -«r<: .'*TÌ
L'ALSUFERA fit VALENCIA
t.9
Aaic Piai
¿atlo content e* «mbtr <p* ja t*nì» "ilbuffr*". Jo
MI podré v»nlr * Barcelona sinó p»* Santa Lldciat vull dir,
cap «l S A« i«»**fcf*. ¿9«it •ao·MitM·Bt tar« p»r » l'ope»»
§10 i* It» fi»««* to 01« costruì* £milM 4* f*r »1 -»tatg« o d'enviar-oe •!• p«p«r* Mil un »it,1enc«r 4* confiança.
Ael titói*« io» e tr»« «faraáoi1» ea triwv 1 pot»»r ««1*
doc o tit« compradora lañadiat«...
Confio tu* mim probltœaa familiar» podran aclarir-se. Molt* F»eQr€» » totlio».
Cordialment
(5)
¥*§i'»
(S)
k la carta 4* Í« nota 4 datad« "*«.» 3-ÍV-70" seisbla s«r qu«
no lliga galr« el fet qu* JOAN
orientació »obr«
plan«» «és h» d'etcriur-e, i
PÍA «w diu qu» «1
text quedi curt. ¿Éa que potser 1«» ordre« no arribaren b*»
o realment JOAN FUSTER no tenia prou
per « dediear-a'hi
i va h«v«r d« eloure'l?
f?)
(81
3,
3,
al
XII Al i*» Q&res Complete» de
«. M,
TOStti
hi H« UD
1/ALBurm m VALENCIA
NOTES
capítol titulat "Xàtiva, Gandia, l1Albufera", però 4s un witr* tant i un« altra viale di feront, «oit né* incompleta ou«
1« d« LA IOSA VIRA. (FUSfn, Joan.- Obre« Complete«. Ill.
Vlata« p«1 Paí« Vaianelà. Introducció dt l'autor. Barcelona,
e d i c i ona 62, col. Clàssics Catalana del segle XX, 1984 (2*
adieio), n*10» Cl« «tflelé» H7U)
(9)
L'EXEMPLAR ÚNIC no existeix perquè estent« ito le« plarxes
ca troben actualment a la Biblioteca d« Catalunya 1 no estan
rati ladea. JAUME PLA im va cedir «1 28 d« maig da 1986.
El* exemplars del II «1 It tampoc no e« van tirar ja que
s'haurien d'haver lliurat deu pianxea i, coa h«« «aaentat
Ȏs amunt, dels disset coures, catone son a la Secete de
Gravat* de la B.C. (vegi's nota 11)
Quant als exemplars d« col·laborador, JAUME PLA el* va repartir entre la impremta, la casa Guarro i algun amic; en definitiva, entre la gent que d'una o altra forma hi van col laborar.
Els 10 exemplars que porten la menció EXEMPLAR D'AUTOR,
PLA els donà a l**«crtptor perquè no havia cobrat gai r« f»r
la seva col·laboració en fer el text. JOAN FUSTER «1« v« anar
repartint entre ala
«tic«,
(10)
No
le«
ée la
perqu* la B.C. no la posseeix
i no l'h««
veure. És un nie mes petita que t« resta
perquè «1 gravador no tenia més coure d'aquelles «id«* i en
un de tué« reluit
trobà pel taller.
(11)
Le« planxes del« burins B i 10 són propietat de la família
fou y« gran eol·leceioniata d'art i gran
bibliòfil. Posseïa diversos exemplars d« U IKEA VERA que
repartí entre els membres d« la seva família quan es va morir.
11 coure corresponent «1 burí IS, al darrar d« tot», el té
M el «eu
IV d« la «èri« «i* 10 numerats de II al XI» amb un dibuix original, la plan«« del dibuix i
col·lecció d« tots els gravata tignata.
que 1«* duc* planxes (to JOAN URI ACH deurien formar
part d« dos exemplars d'aquesta mateixa aeri* numerada s*b
xifres romanes, ja que i» l'única que conté «la »était« (llevat d« l'EXEMPLAR ÚNIC però que no es va estampar), tia altres set exemplars m» «a deurien tirar perquè, tal re« he«
esmentat a la nota 9» la resta d« lea planxes «s trwben
a la I.C. f JQAft
1399-1986).
(1?)
ti llobarro 4* m p*ix qut ti mm boca firotg«...(...)...
L'anguila -per¿- et MI p«tx que t% jo alguna. v«goà&
L'ALBUFERA M VALÄÄCIA
Botis
dt pinto» «t dinoni, miraria de pintor «I* nit« d*
Um mlU ftrctgi», una mm fi» «t /a poaor I« ptlt «E* pillina. fEntr«vi»ta enrfii strada M* J«um» PI« «1 30*7-1986).
Despréa d« di bui «r 1' anguila i el llobarro, JAU» PLA l ¿QAM
FUSTER M* l* Mfij«r*nu
(13)
Sabe« que »s tract« d'un« fot J« 1 un «arstt perquè «1 mateix
«Ute«- del llibr« «i« ho diu «i* «1 capítol titulat "Primer«»
mfwrèociw**
Douant à 'm plat 4 'arrêt, o potter á
J awn* Pla i jo warn decidir l 'elaboració conjunta
d'a<ju€8t llibre t a *F*Kf~t-olaiíw. Inelú» vern menjar-hi «na /0t Js i w earett, cut not» a I'eetil
mee propi del pote; aban« let pobres beat if B havien f «t à» mati per a un gravat. (pg.SÌ)
O* tot* »«nera, cal •·M»nt«r qu* «ti pl«nt«jm^r»t d**«pi€«t
llibr« no sorgí pas arran d*aqy««t àpat -això é« «é« aviat
un« i|U*8tio literari«-, «ino tal co« JtAJVS, PLA ens eont«r,t«¥«:
»s» <mor a m«n¿ap~no9 «It aceti», «í
ja tf'Mtava «Minate, f* «2 cuinar abané «í lì ihre
que lue bêttie». tlntr»vlsta enregistrai« a»b
Jau»« Pla el 30-7-1966).
PLA va comprar i« fotj« i »1 MTMt « l'ho«« et 1«
*»¥«rd-i-l>l«u"» AMpri* »1 «ilatr «I« va fut»«r i «•'!•
van «wnJAr «ab
Pou «1 Mteix ««w éfl 10e«l <ftii
va «n«r « caçar «i» oe*lU I« »it
i, l'«oé«aà,
é»
14>
C« h« «nat v*l«nt. »l» r«ti»tr«M é» Im plamn tlf)
a«b nu«*r«ci6 eocuMeutiwi rwitr« que !•• iiaint» i». Mi
l«» ItoiiMM S, 1C i li «pi«
«t« kurifw i.
10 i 16 r»«p*€tlv«ii»nt; burli» ^p» IM «M
« i« t»C.
IIS)
Deu ser una de l*« poquea barques amb vela 9»
l'Albufom.
PLA
«pu «mi i» « m ^wr«
-ap mentre «11 hi era.
«
(16)
AquMt er» »1 paper qii« v«n f»r «n un prtwcipi p«r «ttitar
«1 Ulte«, però !» wi ««r «collit de bon p-«t piw JAW« PLA i
1« casa Guarro «n vm haver a« fabricar IMI «1 tr« que j« «»rl«
el definitiu. Il primer «r« «•»•« pria 1 (te poc« conaiiitènci«
per IM caractéristique» é« l'obra qu« «• voli« dur « temé.
U filiamo» «l'«<p»»t p«p«r es trooa reproduïda « l'«p«rt«t
«» Im tipoorafi« 1 «to !•• filifr«"«» 4* «tont vol u«.
LES
COMáKgOeS
DEL
P R I » C I iA
Mi
TÍTOL: f .es comarques de l Pri ncipat. Text de
Jos*p M* Espinas. Gravats 4e
Pla,
d* La
(1)
Q,l
M»
Î
(Barcelona» 1927). Escriptor,
1 * . »TV : .%*" T. ïr**t . T<* c cm ac!;'/;*;%» s preí>r«?r.*5 "1 peric-iisM» i la íli dar » i - a
el
-on I*» I ^ j run t c ac í ' .
£', ?<"'j , ."nguatge és "Jar.
1* gran par«*3% *?*i-n-í 3
He frases •";r**»s
í ' a-J je: * ; us precises,
Líns lei seu llarg repertori
j*:br*s -més d'una cínquantenahí * rebem novel-lea, narración«
teatre, obres de viatges i uè
i
«lles h»
el
Jordi» el
Mar-
torti1 o ti Victor Català.
Sòr, obr«» »«v«», «ntre o-¿'tre«, i 2 _
0 fiMte.g \19M), II gandul (1955), L'hoinr _te la guitarra
(195?), t's jrerlllóa. fer-i» eaporar \1P59), L'ú* tip replà
(1962), Ela Jovet , el» altre« (1§60), Ciutats de "ataIt.nya (1956-58), Carrer« de Barcelona (1361), testa ^Major (1969), La gtnt tal com é« (1971), El teu
és Olga (1986) o El nen dt la plaça Ballot (1988).
«•
fou un d«la
de "Els
setze jutges" dina «1 moviment de l'anomenada
Cançó
1 actualment s'ha donat a conèixer en el
d« la peti1
ta pantalla ititjmnçant «1 program« Menti*a -s, un seguit
d'entrevittes A diversos personatges ie r*»nom dins el
non de les arts» 1m ciènctm, la cultur« 1
relacions
humanes en general » fete»
gran rigor I professlonalitat.
endavant i degut al
èxit,
entrevistes
esdevingut
escrit» l s'han m a t e r i a l i t z a t
en
llibres
porten el
del mateix
(2),
PLA I
(Rubí, 19141 (3)
G.2
JáUlE PLA voli« fer
col·lecció de gravats i creia
l'únic«
de vendre'ls er« íe**~ne
un l l i b r e . Però un l l i b r e no es
fer
erdre ni
concert. Cal
tingui «na unitat i
raé d« ser.
à JAUME FLA
11 havia interegaat l« geografia i en especial la del »eu pai», l« g«o§r«fia de
Catalunya. Fer un llibre d* !«• co»arqy«i catalanes era
«•J
un bon f ti condu-tor p«r 1* seva 1<I«« i, alhora» 11 permetia conèixer »illor eaéasetn« d'elles.
JOSEP M* ESPINAS havia ««crit J« diverso» llibres «obre raeon« d« Catalunya» co« cl Pirineu (Viatge
al Pirineu de Lleida, 1957). «1 Priorat (Viatge >1 Priorat, 1962) o la Segarra {Viatge a. la Segarra, 197¿). Er«
doncs la persona adient per posar «1 text al» »eu» gravats 1 no s'ho va pensar ni un minut »és. JOSEP M* ESPÍva acceptar de bon -»rat la idea i tots
varen posar »and i cor a l'obra.
Cada
sortia un gravat
el
respectiu
text perquè no hi havia prou diners per fer trenta-vuit
gravats de cop 1 vendre'ls, ademé», per subscripció seapre era
fàcil distribuir-los. Cada comarca valia
pts. i ?00 la dels exemplars preferents. Les comarques
no apareixien
cap ordre concret.
un gravat estava llest.
M»
hi posava el text t aleshos'imprimia per a lliurar-lo, sense seguir ni l'ordre
alfabètic ni el de la seva situació en «Î
territorial. Els subscriptors rebien un plec de quatre planes i
per anar-los guardant i poder-los relligar un
cop enllestit.
À*
que ja coneixia
PLA
per altres col·laboracions « LA
VIRA, v« treballar
llibre
gran honestedat. Si ftia
que
no havia estat per aquella comarca, ho deia i no escrivia cl a«u text fins que no hi tornava per a refrescar
la memòria. Aixè provocava algun retard tn els lliuraments, perd
en benefici de la fidelitat a la illustraci 6
gravat.
Pel gravador»
moltes vegades fou difícil
tota la idea d'una co«arca
un
gravat.
Affé
A l'Alt
I »1 Bal» Y«»p,p«r «wnpl«,
PLA hl
v« haver de f«r «elta viatg«» p*r trobar
d* representatiu qy« 1*» diferencié» entre elles. De
ner»tJáWl PLA :*a disfrutar d'allò nés
littore perquè li v» p«rn*tr* conèixer «1
d'una
gmir*bé perfect* i 15 va offrir la possibilitat de
viatjar, activitat per la que
h« mostrat
afecció.
Jes
lea fei» direct«roent davant dels paisatges i
un dibuix previ, per
a mantenir la
fr«*cor. Els byrln«, *»n canvl,
a la
precisió, cali» gravar-los a
tranquil l tat, tot mirant el dibuix qu« ha\ la fet a l'aire
lliure.
En conjunt, cl lllbr*
visió engrescadora de les
i en ell e»
el coneixement
que
M»
té d*
la
catalana i
s'hi refîectei* el
^'observació
copsar els detalls característics 4e
indr«t determinat i oferírr.cs -alhora- un punt de vista
ni pedanteria.
PLA, pel seu cantó, h»
a»b
les
línies «Is
1 els
característics de
»«stria t senzi-
llesa. La línia és la
de les
visions
particulars.
a volte»
que
altres, però
ofereixen un
de gran sensibilitat i lirisme i
llibre un
encertats d* LA
d* l'èxit «Je l «edició de bibliòfil,
l'any 1978 se'n féu
els
reproduïts *n
offset, per l'editori»!
de Barcelona.
¿65
G.3
G,3.l
1. Portad«!1«.
2. Portad« »
tint»« (n*(r« t verweil),
un tipua d« lletra i diferent»
COMARQUES / BEL /
/
DE /
»«
/
SE /
PLA /
/ LES
DE LA
3. Justificació del tiratge.
4. Pròleg de
PI«:
DIR...
5.
d« le«
del Principat on hi diu:
/ DEL
/
COM /
UM
DE LA /
DE LA
DE CA-
TALUNYA.
5. Trenta-vuit gravats de diferents tècniques
per
textos.
7. Índex.
S. Colofó.
G.3.2
Edició d'un
d« HO
es
;
llibf« M «m M «ü* üftfcöt IlOtw«ptan»bre ptperde fu fabric*
li c«» Guam. ME li filitnuk** l'*ditoràl i i
EZEUPLÀR
tAktb courts 4t loto «li §r*¥«tt un» coltocelo «ab »U
iivft»«ilr«tir«éi«aèÌMptMinr«UÌAÒe9 tv.not« Sì
EicmpUr I uibUHs tb dibuixwoniinals lotw te proret d MUI un* col leccio
ili
10 «empltrt. anatrati del 11 »} II. qu« cooieoea «M fèrie »ab ttof ravtu stfatu
Sí twapUrs mmmmaM O il H
9 eie«pl»n de col l»bor*áor aurcits íe U A » l» l for» (te venda
Tou tU «uapUn »«Uà signan p«r 1 «utor <kl urt i el |r*v«dor
G.3.3
«?stan
en
la Justificad i lei tiratge:
El
PLA,
Ö.3.4
El pròleg
1« lletra P.e. de cos li» 1«
Justificació del tir«t§«
l« P»r« «s ca» IS i «l»
textos «ab l« G.r, de
12
interlinear.
'«.3.5
L«a planxt* son de
<4) t n'hi ha un total de trenta-vult. Totes elles, llevat d* l» n.34 que pertany a
la
tí«
1» Moguer«, «s troben al
de 1« Biblioteca de Cataluny» per
de
PLA. Les vinti-uria primeres fortn lliurades cl
IS de novembre de
i la reata l'enóèma (5).
Els gravats foren
per
la
direcció de
PLA.
G,3.6
És el quinzè llibre de LA
per
PLâ
i el novè il·lustrat
Edicions.
les il·lustracions
tretes del
nes d'elles
directament in
(6).
-en el
&païs«t 1, llevat de la n.35,
ges representatius de
4* le»
Principat.
textos ocupen
el mateix espmi i
i algutepaisatdel
dlstri-
buïts «n
iguali
un rectangle que
s'enfronta »1 gravat. Aqueat
v«
a 1«»
planes i«pmr«Ile» -a In contracoberta del pi te- 1 mal
port» text l·iprès A! dors.
El títol d* 1«
del text l
la pàgina.
v» centrat
vermell
d« les
el
çod*
FI títol del gravat el
* l'índex i la tècnica al
T5*a* -le l'estampa, à l'edició de
-«n c*nvl» í * r i s ?5n «1
>»en i-a.
de le»
la
E. Í
NUM. 77 4* la
(1*1 12 al
d* S§
E»?
Vegi's el
G. 3. i.
E. 3
Pertany ml
de la
de
«Í0
100.
1.4
adquirit per
m JAUM£ PLâ l*«ny 1976 p«r la
quantitat de
pts.
E.5
E.5.C: 373 x 270
E.5.F: 2SÖ x 365
E.6
S pg. s , n . * 161 p f . i l l u s t r . * 3 pg. s , n .
E.?
38 g r a v a t s
corresponen a
ieï P r i n c i p a t glossades
de les
c-onarques
sengles t e x t o s .
E,8
"»: • r
-r
:*»
f ; 1 i*ìr: n*
»sp»- ; -lisent
la
Guarrc
r -<rt;*? . I * > ? :". . ; jrsne? F . V . i C , G . a l t e r n e s .
E. 9
;,,-; '-r*r**»s ?í'"
d*
a
-à, > *cr,s gr'^^encs.l el
un
plastificat
1' ,n t; "^s clar on hi
LES
DEL
•".?£? M» ESFÏNÀÍ /
DE /
PLA /
Rosa
/
Hi ha
1»
del
llibre al peu
Fol).
470
..<
v
En*fe Yitíi^itïysí i
l,fAtf
.
1«
Il nitor« v« guardat «n mm funda É» color
tai tant
la pell i oberta
pel llom. L'estoig mede i x 385 x
275.
à la contraportada hi ha «1 nUMro d« regtstr« MI,422.fSS**
i un« **C** que vol significar qua l**x*«plmr
adquirit
per coatpra.
A la contracobcrta po»t«rior hi h« ««crit el preu en
llapis l el rtgiïtr« i la aignatyr* d* l'obra.
Els gravats porten un full Û9 paper bri 11 mot in» al davant .
Els fulls
«n
de plec» i
er»
DE LES
L»aLf
r
Capital:
*,ï *-"•£• r í i*:*«?* «Mt *~iv*'ifuf<» TU* *
3<?ü
- r* f r i TU« r*W*
^»tírr* !u<?«r *I* í»tt>íaís, J tigt»i » ei!« «w
' •'':<•?. El t^n et ii'^'àtix f*rr« ptpcrdsnesün í elf aliree, La ios
' " r j -.'.-firant ^# ??** fi no ha« nat*^t î t'E*^c-ptiâ et inútil
* 'fsfirtig
i -^neixfp t'intf'ngulis J'3<jit*8t paí». Fet» arribar
Ȕ vratter. ( ? )
éff
J*
ft
2,
GRAVAT j pf .11
II: Entre Vilajuïga i Roses.
Ill: Terres de conreu en primer terme, algun* ««tolls»
un turonet * 1«. dret« i muntanyes aï fon».
IV; punt* seca.
VI: «joure niquelat.
IX: s.o. JAÜW1 PLA combina en aquest gravat «Is
paralleli aiuto altres é« totalment lliures on moltes
vegades l'eina no deixa de t*nir contacte
la
planxa. Parlant de la t ranún, ana,
H»
fa una aliusia a l'artista plàstic i d i u :
Ft meu mi® Jawne pl-a, f i p*ariJ:?*, -¡V« $#r
mie de la f namunt anà , r £"??.<$ !:' t*
:** boires, li n«î<ys Iff !•*»::>* :>" rf«, fco ptrfila toi -s^b :«n.i Í·X·"T. "f-'r.i
presiêié. Li tramenìi, i •:,- r*'»" : -*•>
La B.C. té catalogada aqu«sta planxa
tre: i. P. 5326.
si regis-
***
EL VALLÈS ORIENTAL. Capital:
...0l
«l*î
»w *f
un
sf* t?oíiíri*i(? ta un 11 dr ta
un
rf#
f I fólti« no a<?f»ns«»wt d* der »l
ef^tfia
de «ifttt»**.
Enfil0u-vö»
d'im
i
mí eop d'nit si voltant. Et
de
et
«
d* A>,* a
«unta«^«, a
tí«
a ta
a l'«»fwma
fi
cal» ¿f« f f t » puj:fû? en im two:
As
del falli*»
p*r petita, que êiffui la, vall o Im
on
»l* p*n», *l pai"
eatyg ti l'agptst* d'm guai lg.» mm
ée
im p*e mb
t eí«tf arbmê ffuittrë,
i
fíguem»
pall*r«,
rmglea de e*pët un petit
de pins « la
..
li
fi
dé
,
3»
GRAVAT a PI.is
II ï Voltanta de Grano11 ers«
III: «n prlmr terae 1 « 1* dr«t* hi ha cine pallerea.
En segon tern«» une» c»»«« aïllades
terrea de
conreu al voltant l «1 font
muntanyetes. Al
cel no hl h* ni un núvol.
IV: burí.
VI: coure niquel»t.
IX: s.b. CG» és usual «n la
ús treballar «1 burí.
JAUME PLA f« servir les entalles paralleles per a
construir els voltats i cr*ar les
Els
traços de les
dels mrbrt» ajuden a trencar
la rigidesa del paralielisn« I
agilitat t
vinent il gravit.
La
ve
per: R.P. 5327,
BAGES. Capital:
' I :^a i-'fíiff -.V "'¿-»í"«* .*'»•.»•* Zi r*'
3
TI* r«? 'ï v! LLobrfgat
'•vi :»•" ." :r '<* ' " *···ï .
If
3 pg.i9
11 : EI c a s t e l l f Je Bals a reny.
I l l : «n primer terme podan v*ure un
on ni
un riu: ti LLobr*g«t. al
« là dreta.
un turonet s'alça «1 castell é«
l * l 1 *»-
£5* la
de Vie a Orittâ. 080HA.
4.
querrá un §ryp de cásea aplnyadett« prop d»un altre
pont, à la llunyania es perfilen un«« «unta»»ye»,
IV: aiguafort,
V: pi: 25Ì m 370, pa: tirat a planxa perduda, pp; 2«0
x 365.
VI: eoyre niqyelat.
IX: a.b. 11 fon« d* la planxa prts«nt» alguns cendratge«. El» traços »en variât« de factura i es
apreciar
diferente » l'àcld. El coure
eatà catalogat: RP.
* **
OSONA. Capitai; YIC
'»*"*', fa li f'ana Jr Vit -%ll$ ,,»•<*» o-
P%-~
*f^f** *¿3
*
-•a .-.-ina, ^»;*
*
3 " fi*
*^^*&
J?<?*tl?.
£° * *^
* ^f't^t ^ s
**^f* J** "*t?
"^1 ******
°*^r ^
^-'
·,*··*»ï'?<'fl*r^>f'*. 4!^kn* fê^pits poden reptítf - 'r i"?**il~
", " 1 , f ^ f —**»3 -v T a r*v"'. Sí ka -waM vlf-w?,
2 * ï .'.tm, r*r
- pf>guf«9. ,.. •
'*** í* Ij Fîa*ta í«? '/!*? no *'*»; fi»? a $pr :v'f*-* í"* 2
*"î*re T-3 r'^/3» <*« ur ï->e a^r-'gï» 7^4? f3 ll^-r '.-•*
"erfils
ie8-"ifsî3 : Urs difiàw't*
•^»îv-ï'ii-i*« j í «nííírfrí.
?-?»
ff
GRAVAT 4 p§.23
11:
P« la carretera d« Vic a Oriate.
d*
d*
til«*. ALT
. Gravat 5.
Ill: en primer terme tenim
d« perfila ondulata
Hi» segueixen »l »nay desnivell d« 1 terreny, A i»
dreta, yn turonet i»»««! enllà, ml mig 4* l**stattpa,
n'hi h« un altre
«rbrti »1 voltant, al fon»,
a l'horitzó, 1« linla v»g« d'yn«a »untanye«.
IV: punt« seca.
V: pi:
x 370» p«: tirat * planxa pertyd», pp: 260
x 36S.
VI: cour* nlquelat.
IX: s.b. Les entall«»
lliure« i de factura superficial. (RP.5329)
*•*
ALT PEIŒDtS. Capital:
Fr «r *"•:•? ''p:, «* Ftnedl·it ne
f
" ic-na
-
?«"!? ;ne''**Kîf ?tp ni **ír; l'Alt tensd^f r' *'ïrr,'íi 2 vt-'ur*, p*r* #n 7«*p una -Riea d '¿i re i ¿e perfili. Aresta ¿itzerf'~ie ¿tn "li 'jital slternen leg &rrodcnid*e panxes Jéîs jr?î:'*3 'wne,
•' Ics f il de n t îsn i??llidore6, if let "Jalla i Ita plance, ¿P un eare?:i + lf 7UÍ f^na a«<3 sereno, persasi*? df tfneatyr i jf'*»^:!:'? ?*:'.
ü
5 pg.27
II:
dg
Jert <ìg
t Ile s »
I I I : tenim davant nostre très plans diftrtnciat». En el
primer hl h»
filtra d'arbres
terres d« conreu; en el segon tres grup» d«
aï 11«des 1 »1
fon»
«s pert«n tn un
horitzó onlulat.
IV: aiguafort.
¿«O
Dtê «f* t««
i.
VI; coure ni quelat.
IX: s.b. Al cel til lui algunes lini«* blanques,
»»carrers**» provocades perquè l'tin« de gravar no
va presstonar prò« i el verni« no es VA d«»cobrlr
eie* tot. Pode« apreciar dyes ereaadea diferents
d «àcid. L» rest« d« tonalitats es deu als efecte»
òptica ocasionats per la
o
profunditat
del traç 1 p«r 1«
o ««ny» proximitat entre
i altre«. Hi h» algun«» entalles de
foren <Se»coB«rte« Abans que les de prlaer terme, la
qual
provocà una «obreposicié de línies
trenca UP. xic 1« id«« de perspectiva, (1P.S330)
«**
GAflRAF, C a p i t a l ; VILANOVA
por * 'fer^í1 ;>I Fi-r1, 2!« "«en^ïr« i*
Costea > ¿u*n/. ¿e* Ciftfts df> 'Garraf ae^iprf han ft r..ut f i "p-ip
T^^^biliïttea, Apart l«$ aameter-wtiqutf it li
/3 í» -*£•'• t ?i4€ # t n,^» t.ynbé hi te col·laborat: les ?rííí* ¿irr-if -n
per ^x« ! ~p*-, niï %akr:>i /^t ï anta impresela, pf-rd afxd -fr
7*« ";'-7 T,*- xi/.'t papapa/"/ f d'iltrt» fxprfftinnt
ie pa'ff
GRAVAT...6 pg.31
I!;
de 1e a Costes.
I I I : 1*esquerra de 1'estampa l'ocup» 1*
Mediterrani«
fa
«ntr»òa en lei Coste» de Garraf. A la
dreta hi ha
muntanyes «1 p*u ûm le» quält c "ut
aplega un pöblet.
IV: tjyri.
iff
\
de
Là CXRDAIfYA. Sr«v«t 7.
V: pi: 216 x
pȔ 2li x
VI: cour« ni que lat.
IX: aquesta planxa é« «i« gruixuda que le« anteriors i
••ta blMllad* p*r »vitar IM Ine tr« el paper « l'hora d« 1 '••ta·pacló. I» tracta d'un burí lineal»
•oït n«t» on !•• rtct«« de les cases 1 d« les o*bres contracten
la alnuoaitat de la costa 1 de
lea «untanyes. Un« «S'«queste« »yntanyes, però,
constitueix una taca »oït
provoca un
trencament de l'haraonla del conjunt Ja
cmpt«
l'atenció 1 s«'n ve de
a priwer pla.
LA CERDANYA. Opi t a l :
ï'^cr TÏÍÍ? fe*' irr'M i«! ¿ui, !-n Vr.íii^a /.t -»«.z s
»» I f S f i i c f f * .
5í %i 2rriÈ3 a I '»n:vr»;, C: T"*Ï :
í*? ?*^ ?ïi* %t %a a la r^pain^a," a:' %"" a·n',1 : ï ?
kí fs, " . . , .
í el C%aï al /-•!*» "w te ?a*;:*:*3t.
r«t*f»*:>, s^ffr? t^rtial í
iiftrfntt
*>
a :
a J* ''
'* r-~fi* ,
•V *:<?u : *
una £*
, ¿r't '
'«r 7
r f r "~c ïi
fi-M
7 pg.35
11:
Paisatge de Bellver.
I I I : darrer« d'un« franja d'arbres
f ü l l « « l emparat per les
del fons repòs» B« 11 v«r de
Cerdanya, El pri««r temé l'ocupa un prat
uneï
cases a l » dreta.
IV: punta s«ca.
V:
pi: 260 x 370» p»: tirat a planxa perduda» pp: 2SO
¿Í4
m
»
§,
x 365.
VI.*
Il:
coure ni que 1 at.
«.b. ta m« punta »«c* d'entai le; suau 3,
vellutftdes l fort«» «n «i» printer»
qy« no
ai
fon». (HP.5332)
*•*
T/mRAGONÌS. Capital;
•'L'arc d« Beri > . . . V0 un --«w**!» sort** î puHÌ-*i?ir:. -ri*:
j"t.Tfinirtaw*»!i fc*n /*î» inaoppcrat at p&îtaîgf ;r»Î?
f :"!, TU« /a infinti?!** *î* f Ht fi** ! 'apuani «*t.
f! *î*îî?r <?art«ÎZ putì t í t tari iff! *&», porgué w *i *il i:"r-%
'.i f i
i • " , *3
; .* ! «í a j<? 1
Jf-Jf
8 pg.3i
II:
aAltafulla.
III: al bell «ig d* 1*estampa hi h» un
un »oli a
i» dret« envoltat d'mrbrèa
fulles.
IV: burí,
VI: coyr« nlqu«lat.
IX; s.b.
és
»
planxa
qu« hi ha «i taller d«
-fet«
p«r
PLA- i que v» «parèixer
clasaifi1«»
* LA
VEIA, Aquesta, pere
no té re» *
Les Mie Ion», (IP, 8333)
•*
a»
i.
PALLÁIS SOBIRÀ. Capital: SORT
A ta Catalmia mi* meriéioml «I verd n® patea dt »*r «na taca,
s vegades mit minsa, a iwpad»« p0d««o*a» ptrd tempre mua.
«¿s o
menut afilada. Al Aïllar« JoWra «t w«r<f ^a no rf» MPW t<wa, «turf
«I <»Ior dt fon« d*I paiemgii* iU ullt rmu&itm#* tnuiblmtxt davant d'aqumta novetat, qu* ti una »u§gêêtié tvidtnt.
m pptsenten aqut «U «aifiaiiap« «üint«« í I*s t«ila<i*s d* pt««arra, í
*?.« rfu«t« à* onMtanya -t«6 l'aigua
t*t
M^n^M*«- í tot plegat <?oi^f£p«m i*«a
<n««,
•'{«ta ¿€Ís fomaters i été »»w« «ote^t*» A
9 pg.43
II: Ribera de..Cardés.
III: al äug d* l'estampa velen el
d« Ribera de
Mtb l'església que el presideix i uns
a la dreta. Al fons» s'«nlair*n les
IV: aiguatinta a la
i
de ruleta, en sèpia
(8).
V:
pi: 215 x
ps; 215 x
VI:
IX:
coure niquelat,
la planxa torn* a ser
gryixud*
d«
i
per tant està bisell*d«. És
aiguatinta
a«b
cremades. Hi ha
toc d* ruleta i d* burí
al» arbre«, a
muntanyes i ȕ cel,
cal
mirar molt d« prop j«
1'aiguatinta.
EL SOLSONÈS. Capital:
SI
voltar.(.,. i
és um
âé gep fue »l*
- •- M.
mit
dt
IL
.
io.
_*
,
Aquest di'!lament d« Saltona, d«gut a ««tar enfilada «n aquest
gtp geografie^ ka, mrmt «I earâetw ât la ciutat, i ka influït m
iota la eonwraa. ü»ta eofnarea <pw» 'vri'aolañwnt no pot dona? getirt,
que indstttriaîjnent no té pfou vidû, , que r€c$l»a, per tant, tn atià
3*e eonêtitueix la. ««va pròpia «ni¿tat natiu-al.' «I base.
45-46
GRAVAT 10 pg.4?
II : Prop de So 1 sona.
Ili: tenia d»v«nt nostre una extensió de terres
grups d« casca Aïllades. Un carni travessa la plmnxa
d'esquerra a dreta
un pai de la llu« en printer
terme. Al fons, uns turonets de línies
i
pronunciats dibuixen l'horitzó.
IV: punta seca 1 algun tot J,e burí ' de ruleta ( 9 ) .
V:
p i : 215 K 325, ps:
VI:
coure ni quel at.
IX:
la planxa és b i se Hada perqyè és
normal. ( R P . 5 3 3 5 )
215 K 320.
g r u i x u d a del
AMIA. C a p i t a l : IGUALADA
, 2 *— ïr*2 f
A9t·."·i < í uní gran . - » u í f ï , ura
'i i;, í*'»: /}*•'? :V v#ur«? r»1 1 P ytatf^r
-r-3-' '»'fia; rt-r a entrar a * *4nota ?a* enfilares«
i'.
*a
t !
i'»w un« r « « î « f a t « mod^stuê, i gairebé tata et M
,?§ T 2 -'niMîrta î Vit»* :'yt'íiít Í&* te (t-erméê âê "»ncrntr ut to
f.ríu ¿e fonetqüenoia á*í*«Ki t*»wí:c.it, J'kn
t d«» sacrifici <ptt l 'hom* et I 'anota te «uIfmtnt - a lût *r«f«wt'taf à« la t«ua térra, í... J
i f t i l'vi.ywï. '/ft 2,7« í«« dié*í fare«» vim» que l'ho*» èe
:* a -ííavaní vj i*ttufi?i$ncia di la f*ma- fco <fo*f»*tíaa(
psa t ytb litt. La /"awa <ìt la pell i et pop*p *n «an I«
490
í
MOIA.
il,
il pg.SI
II: Entre Mâj*tOjpell_ i ..Maacuefa.
Ill: tot el paisatge 1'ocupen terres à* conrea
alguns arbres tu primer ter«* i 4'al tras »1 fon», «
1*esquerra. IM «untany» de Montaarrat torva
rail» qu* tanca l'horitzó.
IV; punt* seca.
VI: coyr* niqyelftt.
IX: s.o. É»
é« faç tur»
i
profunda. (IP. 5 3 36)
MIX
PENEDÈS. Capital: EL VENDRELL.
t t , i'f r t
:
í"! -if ",î pré f Sì, La *;u*.iî r- • t V^
if *?*TT<î'r?3; ^*^ aï *:n*r5j"ï', "*/« î
f ; r r-i<" f'kz *?v»ff*-'» ff ¿' , e .Vf:
'**r -r'Tr^»? it"*? **, * ' .1" V>r/r»'!î
* 2 « * " * T J . iff u »va ft»f?-*"'Â if
il
GRAVAI ^ r pg.5S
II:
Pr^p -lei Vendrell.
Ili: -:inc arbres s'aflîertn »1 llarg tí* i«
en
primer terree. Al
d«rr*r» t»
1ei Baix Peneiès
al fons.
IV: punt* stc«.
V;
pi:
n 370,
tirat a planxa
per 1*
part esquerra i ayp*rior. Ala altre»
costata hi
h« mg centímetre
»1
«í*i paper.
VI: court níquelat.
Fla et
Tire, alt
.
II: ».b. Ai registre de l« B.C. i a l'índex del llibre
hi const» «rrôni«Mitt qw« aquest gravat é» una aiguatinta» p«rè al costat del gravat hi diu correctaflwnt **Gr«v«t a la punt« »«ca". I é»
punta seca molt sensible, sobretot m la zona
arbres
i dels »«toll« del pri»«r ter««, à 1« part superior
dret« del cel hi ha
sèrie d'entalles paral·leles
«deste« un *ic perquè, pel
fa a 1«
slció,
deslligades d« la resta
1* intensitat i per la diferència de factura en
els altres núvols, f IP.5337)
**«
ALT URGFI.L. Capital: LA SEU
-in* •" ."f'". »-s ?jp il íuJ. l'n rt'u Sferre f? /rpa:, ai /rrs: /:Vu-*: ,**rr2T -rn-íï*,- un r:*a, aoirt í ? ï , /3 AOTÍ,
... li J>u í'I'rje'-' f*.?TiF<i f sta r f r descobrí?, f€f*? """•*• TU f /
un.3 r*»i .**I''Í3, n-- *-I :*<f ;V "fi
13 pg.59
II: Pla de
Tirs.
Ili: la planxa
dividida en
horitzontals. Un primer tènue
per
an segon pla presidit pel poble de
firs,
1«
torre de l'església
el corona» i en éarrer terme el cel.
iti
\
r
«3
d*Í
d« ta
D'ARA*.
14
IV:
V;
VI:
IX:
burl.
pis 214 « Mi» p»: 2ÍS * 313.
cour* nlqiMlat.
«1 cour« é« «i» §ryi*yt» p*rô
per l*«»qu«fra t p«r la dreta. (RP.S338)
bisellat
VALL D'ARA*. Capitai;
A r '4ra»i t 'hi parta una llengua a** ne éf '.2 rjri'tna. ?'k: iff
rVa-j una y f cgra.fi a. 71.« n*? A .«atalana f # '»st ta -v" ¿r* r -41.1 *:•'"• •Vvi
,-.•*> , rr-ìir : "-vt** » í i"c>0ff n? i '/»..'.. •
"
£.*•« 'r«;^**»: : il ,¥#>V2t' r «-T ío iar. j'n t r"* 1« C-;s*i«»t^a fi** f» fira
;,: ":*"f :> ><?•-' 3, ^<* na vrl traiti*^ a^ f!
F ff i''ff , ."-c^ar, !a riT! -1*4^2»!
f^nr '"*€';* i," :" ìitirì*fci?i> l "*-ä*
-iVfÄ^^s ï !s
3t*"?~f?rt ": •
fe r,-" 1 -*:* *
2 ;;> jvc * *--
FÏ«OU if!« rrite. I ' l n»* »V v»-; - i '"ï
ff!
14
11:
Baixant del Port d« l« Bonai£u_a.
Ill; ai
d« ï» vall, envoltat de
i as* les
altes
al fons»
veure un poblet
l'església
per
4*1 minúscul
grup de cascs. El
és Salardu.
IV: vernís
en sèpia.
V:
pi: 215 x 28?, ps; 213 x
VI;
IX:
cour« niquelat.
»1
del gravât hl diu» *quivoc«d««entf qu*
es tracta d'un« »aguatinta
qw« * l'£nd*x és
correcte. És un vernís tou
un traç de llapis on
l
dt
m
is
predomina una mateixa intensitat d« grl« arreu. El
cour« es
gruixut 1 per això està bise11at.
(RP.5330)
***
LA SELVA. Capital:
DE
I<7 -VKr-rj i« la Selva é: un
"*""*. : "V** -s^r: ':,l
m di»
«tast**«, «!« potln i !*» rf'í« fc*n r-itiîg ss~
f" r-zinttye. fr* Ilíf-í. ©f^rísJa p«r le? •& i II ??*:>«, "**í /r1:/*, r*! Vrní.-fy. la c*-?»*?« #• una jfup*r/??'V tfu.iu·wïT -r:'u':¿3,
4
-»i: "2,?^: aVnf la«.", ¿a 0*1 ya A *!#j<:»ií» í */ î*.7u«-7 * -n :>
t
fff
15 pg.67
I I : V ~ : * AH! s i» V i ' i r
I l l : il c e l l "ug 1* ¡"estampa
veure
iran
v>î~. jr. rol í a l ' ^ s ^ u e r r a . En priser tem* hi ha
~arps .vr.b a l g a n s arbres
fulles.
IV:
bur f .
V:
VI :
IX:
p i ; 7i; x 32%, ps; 205 x 323.
"c ;r? n'. ^ ;*»ia* .
r v r i ^^ la p l a n x a és ses gruixuda del qup és r.or-
-.»; , r., «s"! b i s e l î a - l a . Es un burí m o l t s:rr,ple on
ei r.àxin lr.*erès qaçda concentrat «n les « » s t r u c t u res -le les caaes.
««*
iff
à** à*
LA aBâMft.
IS.
Là SEGARRA. Capital:
Sie afegits modem» et Cervera »K? poden «wy£m» la, constitució
î>âsim en la, aiutati perquè et impossible «mima*-»» »t *nrc geografie, cut l'ha dibuíKtáa definitiwmtent, i ée igualnient
-llevat d'un atoe é* bogeria col·lectiva- enderoeafne tot el
J'hi tí àrie petrificat,(..*)
sonarca. Mona a« fricció enti* sriêtians i
durant «no í t si« t«nf§ "terra de ningú",
només
li pregiai®. J«te cetgtell*. (,..)A la Segarra» «ï* segles 17 i XÏI
;*"fv»t if 'nc/li'.ì a'ii'yttat sGn6truetivs.t i al y'tant -if!« -«.í¿*t--!Ií í
I»*» €9g",ésìe9 as f~r*taven lee earacterísti^ues viles "edic"-*'.*.
̧-?0
16 pg.7i
Iï:
Ill:
IV:
¥1 :
IX:
r t ès
die l * Ar any é.
terceres parts del gravat l'ocupen el c«1 ennuvolat. A
hi
yn p o b l e t . M o n t c D r t e s ,
envoltat d«
I terres de conreu.
aiguafort i
d« burí ( 1 0 ) .
coure n i q u e l a t .
es d i f e r e n c i e n
d«
i **;,' - , - - 5
de burí
i en
perfils l'ale^na
S.b. ( R P . S 3 4 1 )
***
GIRONÈS. Capit«!:
^'i "»A rrrí '«""fe" i una "vníaíftat port ¿farta í?"
a* '"22 •:'•*. r«*¿ í'a|i€?t -unr ¿« vista, A ^11
Tj-tf r* 2-;ri íVn,?3ixar »n¿ íZ criteri que els
i» îj<w î l T * 3 î » :'n*í fnïii«anrní , p*r a definir Iff
fS
fî
a
,
GftáVáf il pg.72
IIî il Ter a Sarrià.
Ill: uw riu disseitinat «n
ranal» paasa p«r sot» un
pont. És el Ter. à la dreta fumegen les xemeneies
d'un* fabric». Al fon» hi h«
turonets i en primer terme uns quants pals de la 11 un.
IV: punta stea t tocs d* burí CII).
VI: cour« niquelat.
IX: s.b. fs una punt« seca »oït bonica on contrast» la
factura Intensa d« 1«» ca»e« 1 del paisatge
la
vmporositat del fum, la transparència de l'aigu» i
la suavitat del cel, (RP.5342)
EL MARESME. Capital:
f I Mar f f T« és ¿ina ?-*"xjj»ffa ft*e te *rt¿r.7t*'í i f •?"<=•?* '.«-.»•• •?»; -<*
rtrrí J#» ":'^t.3ï. ïn è-ipr:' f* jrwi parí ri»,«•*;>»«..'*/,ï!, <ís vr* , •' r- 1 *
e<r snfr -ilgwies forantíí* d'&KÍfnasiJ, íe v*r>i : J'sir*
'"^r^. .'i*
?c»;/'"5r TU« «epd airf. O* tota «wttra» ^¿»í p<ïi»*a«* per !i * 'n:': j
!j ?"*í3 It t'tat-í to A ffairc ^nimaiürs; *sda veglia \* h-t ~n?*i#
r*2*/3 :* ^f llctt -i'ir-sríïrr**»*«. -'... lì ftsïin^'a rntr* "a platja, i ís eerrv'tda Z í f r n i »i:? "f^ai
es /a •»«& -*ur*7, t <?Ie poblte 4t Dalt i f"f p - j l l f s J« Vi/* :*ir.if*'
18 pg.TÍ
II: PCS de
Cebrià, de ..Vallalta.
Ili: dues tercerea parti d* l'estampa
ge
diverso»
configurat»
ti» trav«a»*n i
els envolten.
502
un paisatun «osale,
turoneta
LA
li.
IV: punt« ««ea i algun toc d« burí (12),
VI: cour« niquelat*
IX: a.b. Prêtent!»« clara»*nt let entalles paral·leles
que es er««««
e» vel intensificar la factura
delí n«gr«s. fIf.5343)
***
LA GARROTXA. Capital:
'3 f> una ft^a -M l f ps-.«.:
7t Í'"*M "<?r¿a"" per o ?c"f*p?
'"-l«'* U*t¿* p££JT*£!!ii»*2 ^^Ff'li*! P^Í*^4C ü t «
¿í » '^Cl-Pá^l*^ v i i *? t
1
*!Ö Ü*l fei
"-' '3i:*s"»í». ^^i». »:í»í» 'erres ff
'^Ji^
3 * 10U.-1?* * t Sei
^1* l£ï*ï*&$
5
°f
r
° ! J f .* ^ u
1
pleguen, ,•*'i!?* »-, s '#•€/"T.ir» *: ï ''4-
'.-«_•%_•.» j-,-»»» •"',"•"'%-í -í ff* ifg'.-t "-'limati. i . . . ;
Vríp "'·:ï4ív> '»T iV *3 fi4Cfrff?'ïft
5 ' 7 /-irì*'tX7 ^:" h» «r
'*ïf'*
, , ^. j.,^ •. ; : r r -»x,7 i-fr ^* ,ç'*r"*!3í
ffl
19 pg.83
^• Masi a prop d'Olot.
III: un camí central
a
situada
al mig de l'estampa, al defor» hi ha un regitzell
de roba
í » al fons,
altesIV:
i algun toc de burí (13).
VI: coure niquelat.
IX; s,b. Els traços de la punta seca
noi t lliures i
el gravador Juga
la part intensa 1 vellutada de
la franja central de la planx» en oposició a 1»
factura superficial l tènue d« I«» parts superior i
inferior formades per les «yntanyes, el cel i el
qu« nena
» 1» masia. (RP.5344)
M
20.
CONCA DE BARBERÀ. Capital: MONTBLANC
Cal aggenyalar, però, que «aeent m pats de pat» La
è» Barètra ¿9 alkoro, una terra molt om»tmX.da, g»n» dtttart&lada, m tapai geografìa oré^mtt i mcQllié®?, que convida a aturar-* *K„
•f
m PI.8?
II: Montblanc.
Ili: tota 1« planxa està gravad« 1
un fragment
d'un» ciutat t 1» ciutat uè Montblanc. Hi h» un pont
en prl«er terme 1 »1 fons «a veu
part de la muralla antiga
tres d*
torres
es
conserven.
IV: punta seca.
VI: coure.
IX: s.b. La temàtica del gravat» format p«r
apinyades al v o l t a n t de la m u r a l l a , fa
predominin
els traços r e c t i l l n i a per « remarcar l ' e s t r u c t u r a
dels e d i f i c i s . (RP.5345)
BAII EBRE. Capital:
f"i s li ï.*Ktïgt f iutudüns, .'.../'
2 ??»»!,3F''2 defí*nfíx teta In V>í$r
l i r*r«'··wí:?·2ï -Je r^r*í?*a. f »ci*^*? ¿itdicial et «rftngt*»«**«,
"r«--nfa i: lfaeïr*>t it llarg del riu. Li fan ¡a frontera let serrée
i.~r»ff ¡f ^-l'-.giàff, Jodall i Mmtsia, t els porte de Seeait, que
ï ï l l f i f i rai? : pc-tsei* eipliyuen la eem individualitat.
ti
506
d«I
Iftll EBRI: Gravat 21
GJAVAf J! pg.il
IIï
Paisatge del delta.
HI: «obre una tuperfiele plau« 1 H Is» reposen uns
camps d'arròs
aigua fins «1 coll 1 algunes
plante« q«« Ja treuen «1 cap. A l'horitzó hi h« algun* «mio«
palawre« qy« p»le»en la proximitat
d« la coat«.
IV: punta seca.
VI: coure.
IX: a.b. El tem» record» el» paiaatge» del llibre L._'Albufera de_y*_l_^nc_i«, però »l »er
punta seca,
un c»lre
«tnoafèric i d«
d«
provocats per It» r*b»v»« de l'eina. Els
grafls««8 del cel,
i
de factura
superficial, trenquen un xic la soli lesa del gravat.
(RP.5346)
*•*
PALLARS JUSSÀ. Capital:
r?v»p /A ! ï î-zptral i^I Psllai*8 «uaaa, í fi tr~t--y
*rit j 'un re?*'f:'ent »tstwvji, TU^ juätor
Sé'n diu ?'*.?•*
-/ t:* f e "ff :»ar<j,-?»*Ttfii t ftéf« l'^na *<i?at cap de portí? » r* i?**
rí I«* txríttïqit*», <ju$ de f f
•-.f pres m ei prc
í ai nord Je la Conca.!...,
fiz neridicnaí de la í·s
r*- r Trf^p, '.e s -erres *nee peptent rionale s» prêtent tn «tolt «?««
•*?».* TÌ? f 2 ?iu^3 -í'ïan r*ÏÍ*ïi yigiTOtawiE szsidentaí ,
•"il" e f p* rate® i .í·irr«r*>« alti».
Ü
50«
âé
22.
GRAVAT 22 pf.tt
II ï Embassament de Terradeta.
III: «fí'1pirÏi«í llnA» una gran «assa aquo»m a 'estén d«
cap a cap de la planxa. És l'embassament de Terra*
dets. £n §11 s'hi emmirallen 1«« cases, els arbres
i tot tl paisatge qu« l'envolta. Al fona «s dibyijta
«1 perfil d'unes aiuntanyes.
IV; punta atea.
VI: coure.
IX: s. b. És interessant el Joc creat
els reflexos
de 1 'aigua fet
entalles
que Í* resta.
Els arbres se«bl«n talment taques on a 'hi
la tint» perquè les entalles estan «oït juntes 1
creen fortes rebaves. Al cel hi ha alguns grafismes
poc lligats cöstposttivaatent
1« unitat del p a i satge. ( K P . 5347)
PRIORAT. Capital: FALí»£T
Avui,
été
df
d*I friera i » no
en la
ni
Is
del Siurana.
e« «I vi. Cl
ée un ni. L'origen
df la.
pot §«r histèric; tl ««M
fuie pot **r
la
A vinicola.. (...)
Tot el
hi ha tn
éê fmit de la xluntat kîmana,
pèl pawstft. $€, «t
fca
eo««epattf pow
a pam, p«p l«§
¿« t'tow» f«« saie vm
í una ft infinite» ha reformat el perfil dêtt
tal éê b<utir-ki
i apuntalar-ki «I«
£a
«o la
servit de r«f fn
«¿*fM«»pai geografia, io M
fca
-«o «i
te- attr*
ft*« tl
et l'kom i »I
"KltXO.
97-98
d* la
i »t
J*
HUUMftf.
23,
Il p§.ft
II: Pai yatge prop de Fai set.
Ili; en primer terme veiem uns ceps recargo lats. El paisatge del fona ti configuren unes terres ondulad««
f are 1 de« de vinyes i unes muntanyes. Als seus peus
M lia un parell 4e cases.
IV: ^unt« sec».
VI: coyre nlquelat.
IX: a.b. O* nou, 1*» retoavti eancttríatiqyes d'aquest*
tècnica s'han eaprat p«r intensificar «Is matisoa
i crear
pri«er« ter««« forta I vellutata. Ito
hi ha « penes línies rectea. fot« 1» temàtica s'inclou en
corb«: el* turone, «Is troncs dels
ics plantea... CIP.
EL RIPOLLÈS. C a p i t a l :
T.: *¿dut"li d'* if *i*. if i taci è iti ¿p»« «n ¿:«*i Cstalur,-^ /s 5-'rrII.
f i c f î , /.* gairtbé la neutra rortt'da .*-!'>er*-*a
f "rfc-'r'r*" d*3$ì*f>e*a ''í*»ní i*.stî éê f i mcntttir teifì'"*'
t*3 Mur-i'i
Ripcll, niu í'k-.a -u.íura t i'a*w pclítiïi, - f
í." «*X<*TI!« JP !*« ineidineies d'una pcl'ï:"^. •'
;"k í Ï
í*
.(...)
Del
<A*inr « :'»u
i« let
de i'» riu*, #1 T<sr t «t Fitter, Éê * f in*>a cuptrf*-í«
<it la cj^trea» ta ÍK* í*nim al* p*!*« t <?•» <í««<ran»a la vila
de Ripoll, í. . . J
Partint J« ffíprü!, *<y al »sora, ta scmearca fa senetantmnt
i el Pi f í neu g':i*pnea i soda pasea v*b nét forga, OL
fi·t»
i rit awfr cfs*?**a, «rtr* tot ^*an »K? ftí te bo9st aine la mtnía^ya mm
i
Lit afhwdft,
p*rd» *.ín billhtfrm, i cabmn *n w«
à 'ull -rf« la t«rra l*t« re/r«»fti»iís ^lop« à* y«rd, d'aír* t
ir t«» font§.
îti
Jl
j,
24
24 pf.103
IIï Paisatge urbà de Ripol 1.
lli: «1 paisatge «1 conformen dues rengleres de cases
que s*afileren • banda i banda d'un riu, del riu
Ter. Un pont le» uneix i quatre arbres sense fulles
deixen veure les »untanyes del fon».
IV: burí.
VI: coure.
IX: a.b. És un treball on predomina, en un tant per
cent »oït elevat» 1'entalla vertical, parallel« l
llarga de traç. Ü ha
creuades i contrasta la rectitud de tot el paisatge enfront de
les línies sinuoses i vibrant» del» arbres.(RP.5349}
L'URGELL. Capital:
".'"rgfl". *ê la fernet tprnxi^iaaa Je la "?*:'îar l'j»; >T?>, una
"vi'raî '.vrti'j'ïl, ?c*f ft /ç* un ar? a«b la punta J« fletxi crien*3JJ
*ar 2 Lle'da, On pof%rtffn elt ditt de Lt *ií rfF*ta, p#r í**ri».tr ,ïi|t*«8ï
;•»" íni^inir.', fti ^a farreya, ;*... I
I'slfí"ï í'fintia» 10 et *ert ^b« t'^rf*!* t cí fanal iiguin f«*« r*a.* *îf^-'-* s* "Jrgitll n* /$ tan p*a ío« «Ï passareì-ant pot ?r?ur#t endú*
que parla, dtt Pla d'Urgell
r
c la .^sn^f ?u* .a!-«*a Ta
I0I-IM
25 pg.10?
II: El Can«l_ pjrop d» fàrrega«
III: el Canal forwa
diagonal
va <I*e«qyerra »
dreta de l'eitaüpa» «ib arbre» a cada costat. Per
ite
í
VAUli OOCIBMrAL:
M.
îm dreta lli circula un camí é* terra.
IV; punta seca.
VI: court nt quelat.
IX: s.b CritS* 1'atenció «1 tribali «tolc »rtr*» qu* «i
gravador ha ftt
entalles «n for«* de mitja circunferencia. L»aigua «ti Canal presenta
factura
»uay i poc profunda per tal de reforçar 1«
rància d«1 medi aqyôs. (IP.5350)
*«*
VALLÈS OCCIDENTAL. Capital: SAIAPELL
*al"iJ**"! t Ktk" f?r«ifn un tr'înglf TU*> tvuî r*<»î J??:
**! '""•tjunl; if "% ,?c*«p-'a» r^r la t'n.fu**»*?'iT"'*a »•'"''
1i***r>yrìf"' «a, ...
ííï ,*•:/ut TU* * j
."it '"î If '.f? f'": res fixtet* T*«"*, ....
.'«'i» •? í* /*" "i ••"-»•,•» if Jar i J** T í í«
•v^iiî "«/i», : i·e^·l·'.i rimaM* ï ¿n*11 r» ^u* .2! vntr* »V! /:'"•?.'• ."*"*•'
IM-fff
26 p g . l l Í
II:
Entr«
III: * 1« dret« del grsvat hi ha un
la vor« 4e
à l**sqy*rra,
1 un
arbr*
centr« i« coiiposicio.
IV: burí.
VI: court,
IX: a.b.
PLA torna a «üprar «I
entalles majoritàriament recte» i parali«!«»»
creuar-se.
les branques dels arbr«» -d«»ptt-
ffi
•t
M.
Pin«li A» Brat.
ALIA.
2f
llats- i les siluetes de les «yntanyes
un caràcter mòbil i sinuós al paisatge. El fons 4« l'estawea «ostra yna grisalla general del to de la t Inte,. (UP. 5351)
TERRA ALTA. Capital:
f.rt haütp-hi un nom mée bonis p<r a una ¿o*iai"?a? ?#n*a 4l;a.
*lf« ?Eor*s t 7&*pl**WitirÍ4*: "tfera", una porsi«!sr a?!tia,
paratila ¿ZumncM, swtfc a<fn«*ts «Í* fií* a '31 f 3 -mt " Vr'vlï
¿i ¡-«.cwiaría no fta fruït
• « ^ x * * *
*
*
*
*
i
j
'
dett siftntíitgge df
*
s
'
j
f
j
-
'
A
^
k
j
á
*
í Tir*, r^r-1 ^3 .••.•»/«»r*
*
«»
*•»
#
^3 rVrr": 4^3, ^arFsn.-aaa, «cltf,îr-'a t lirrvî*''«i, í*"rí*i un »>?•''na.*"" rwïef inn1, 3*3 fitte, 3 tee '*.fgfrjìt8f»,
' "fo ¡'¿wet v'.- ",'»f*:r ï!.
fil
GRAVAT 2? pg.llS
II: Pir.ell de Brai.
III: en prlner teme l a i « dret* v«ie« on
que
gairebé mitja planxa. Al fon», el poble de
Pinell de Brai.
IV: punta secm.
VI: coure.
IX:
s. b. El gravat
f «t
ïliur«» i variats, d* negre»
«n pri»«r terne» sobretot a 1'arbre de la dreta, protagonista gairebé
•-le tot el tena. L'estampa mostra una grisalla de
fons. (ÍP.5352)
d«
«anni.
28.
MOWTSIÀ. Capital: AKPOSTA
il nom de la comarca tu mtat tret èêl Hont sia, que et una mmtanya que anrenaa a prop del mar, i aitò U doria un volten molt -narrat.
Pere val a dip que n& êê la mattanza, mlW que <W4<*t£i»ti*<i *î Hont"
eia, sine la piana i #1 mar. I Me lo, plana i ti mar, p*
ki te
M« moment que »o »abrfeu dir »i tou en map o êou «n î*rra, ^ pottép
- ptFt»et9u-in* la /«i**- »i trepitgeu el <j«l. perquè aft*f ta terra,
el mar i el eel san tre» gmomeê tuperffcie» lli*et que sembla que
îtndeixin a «up«f^o*ap-**, a sonmrt ir~«* en vta sala reali* i f .
Il f
GRAVAT 2S pg.119
II: Olivtrta J>.rop_de
«
111: g»ir«bé 1» m«itat de la plan«« l«ocup» un
d'oli vere»
matolls en prl»«r term«. Al
s'enlairen
«untanyes.
IV: aiguafort t
d«
(14).
VI: coure.
IX:
s.b. Es difer«ncíen
d« nordent. I «»s
del
no es veuen fair* lnt«grad«s en
el paisatg«
qu* el treball dels
l i»
perspectiva é» força interessant.(RP.5353)
RIBERA D'IB«. Capit«!:
Vrfra d'Etre /« *»5a pobla f ió vtpartart
t
¿wfc i*na mxftanêié
•' -'rattirial, que ka 8€grtgut un nucli independent, Mera la Sova,
ìft'jtrit per ! Ví**.2«t5 J« ferrocarril. Let dut» Mort« formin avui un
»ff 'An grnn poder d'
Iff
f
ft riu a
B*
29.
gj pi.Ifi
II: 11 riu a Ascó.
Ili: gran part de l'estampa la conforma una
aquosa: «1 riu Ebre. à l'esquerra t« veuen
e*«««
pertanyen a Ascó t » al fon», *«t«n«ions de terrea.
IY; barí.
VI: cour*.
IX: s.b. Predomina 1» §r«n tac« blanc«, «ment« urn burl»
p«r on corr« »1 riu. La resta «»ta treballada
entalles rectea 1 paraHelea
ea creuen.
(IP.5354)
BlIGÜtoA. Capital:
f*" f r f f u n r f $ s n r
rirr* , r*'-* f f
*"
*
'
no iírtj un «ttrear, «n iyujj*»w:i v*>r>!> >w»Jiler it ïí»r »erta an aayaü.
F*r .»sei* f 'ei gute i p*r rasn« ^:»î(?rt'7U«f . f*n •strat, i**a
*
<r ? i : * î t
a
w'fn'a stfitt ui e*f-rrç "vit fgtinable
*s*:f " le ïs'^·fnttrvsi**. "'l 'tra bandat lu pot ine ia
à'-'Jëntifi-
ti rii-?* ,*¡**t «i
i t ! f * i i f t a peu
fi«
30 pg.12?
Il: El Pe_dra_forci|.
Ili: aajestuosa i altiva »»alca la ««ntanfa «lei Pedraforca
la «citat »up«rlor del gravat, al
dessota, un paisatge suau i a la dreta un petit po-
52?
lati
,.
3l.
blet, ti cel assenyala tempesta.
IV: burí.
VI ï cour*,
II: i.b. Gairebé hi ha
treball de buri ml cel que
no pa» « la r**ta. l*» entalles sen novament ree tes
i paral·leles, a« factura fort« i insistita, sobretot als arbre«, algun» d*ells «• vtyen travessat«
p«r un
il« burí
pertany al dl«rr*r terne, això significa
foren gravats
t
el
gravador no va
la incisió. L'estanp»
present« un
§ri*« (IP.5355)
***
BAIX EMPORDÀ. C a p i t a l : LA BISBAL
"*:* î.'in»-«, #1 5r"x
'
ít
".-s ?3p:ïal J« ta ?:
"*f'"jf"£ 'm""ífirris!*f*if
*! jf'jtíx
it Za íw'í·r'ïí·'a.
Iti
31
I ï : F a i s a t ge p r op__ d ' l'ï 1 a s t re t.
I I I : en primer temé tenia uns camp» amb
•i'herba aci'ades al m i g . A i a Ireta hi h* un
1'arcres í a l'esquerra es iívlsa un poble
podria ser U l l a s t r e t . Al fons, unes «untany«s no gaire alt«».
IV: punt« ««ca.
VI: coure.
- »i A
dtê dt
ALI Câ«»,
32,
11:
«.to. Lee formes vegetals estan fet«« amb grafismes
AI!t lliures, procurant esquematitzar «1 conjunt.
Les herbes del primer terme palesen aquest« s i m p l i eacto, (RP.S3S6)
***
ALf CJtfO». Capital:
£1« 3y«llaner8 i «le garroftrt de l ' A l t rawp f e i e n ¿quest tir*
»3*?*á, tan p&tf d'*ttíp*fía» fié« fusamanoi finii t'ari tat. Hi ka s
j** *»tTr* v*û»! y**í*í* JOT p*r r*frr* atyu -#! xiçr*r f st í r 3t r*
, ^^ JuMíTiu J« **r *a por« t Zâ «w»eti^i*ia Je" «a!*f, igt f
ti fatigat fffl «tfk fití f ? et sock-t 2:*!- : j»í^rr* tt 'ne f in f
jfi, fin» ! '«^«.-»OF*!iï^w*»îî í? la f r t i j f i l î f s t
if lz -vr?>3T f 3. f!
?s ¿í» ! '4 If í*^p i»5»t
Í1J-1W
32 pg. 135
II : P3isa»je dfs -le San» »s Creus.
III: lues terceres parts del grav»t 1 'ocuper, t«rr*s d«
conreu
algunes cases disperses. El cel no té
incisió.
IV:
s*c«.
VI: coure.
IX: s. b.
hi ha entalles rectiliniss, tl
ofereix
viste »oït
on
la
*scr*iA. El
és lliure i vibrant»
de f*cturm
on es cr««n
re-
V-s-
a
lui €JH*.
33.
•all OH». Capital:
El Mix Camp in una £*mt bilia, i m una àona part WM meo. amsgoda, perquè «i ezatptu*** la. via. literal la penetra? H a la sometía
fai /«r-la «aîuant un« porte no maesa al«*» p«rd pri»u di9tanoitdor9.
''...J
41 AÍÍJC fdwp ¿* p0M¿¿t* rf* dittíngir fàcilment fuatr* oapeetet: la paella mtntâny«>iea« la «ona plana, la smta i la ?ti<tat
d»
Iff
33 pg.139
Ili: hi ha tres zone« b«n dif*r«nclad*a. La del prluer
pla, constituïda p«r ur»
arbres
ametllers; el
pla foraat p*r
cases
i»
de Capafonts
al
que g«lrcbé arriben al
IV:
VI:
II:
renglera d«
darrera,
de la planxa,
sec*.
coure.
s. b. L«s tres ?cnes diferenciades le les --{uals parlàvem al punì III PS reforcen ara
¡ ' :s IP i'eir.a. EÎ pr;"«r terme està fet
entalles T.O! t
liûrvs, -1e factura intensa en els troncs i superf i t i a î en les :cpes; la zona ocupada per l*»s cases
-er^ra la composició i està treballada arb traços
re 7 1 es i parallels. 4 les montmnyes del fens gaireté ne hi r.a tocat l'eira si no és per a incidir els
perfils.
***
LA NOGUERA: Capital:
La
o*« la
»Ï
«B-B-
a
í l'ítyvil,
A
*l*
F* I«
¿g
Là
U.
34,
Fly UP