...

rosa vera APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

rosa vera APORTA?:: à LA DEL GRAVAT v:.*?\ A
rosa vera
APORTA?:: à LA
DEL GRAVAT v:.*?\ A -«r<: .'*TÌ
"'"^-
:/:'• ; ; • ' . ' . ,
COMITÉ D'HONNEUR
LE COMT1 Dt CASA »0)A$
aOVBEYMUD
anan ir M i
M i« mu M
\NTONIO GAILtGO iUWN. 1AAÓN OÍ SAN CALIXTO
asía« an «MS-MR
|OS£ MtCUEL RÚO MOKAUS
m« ava« m MUMMS mtvmin
JEAM4.QUS
\r w COMMI w\c»«t M IA nuà M MM
JKANCASStXI
PAN AINAUO DC LASAUTl
P1FJIM DfFFONTAWfS
'•
,-- —
COMITÉ D^ORGANBATION
arauMHM f \ («H sn «nui « u nut i
può sown
M 1«
••« «*f «MM
CtfNUM1II fUMMU tüMil M
taMf• *n«w «HM%t «0 mau
\XTO« M % K MKftT
UM MMI
PIA
l iMVtt MM*
»UN \RuETTt
J LUNA N. ü€ MORDO
á i « totucra>
MBHTKTC
•» «nin
(55)
MARIA J.COLO« cns v«
te les preguntes del qüesti
r«prodvun têt seguit:
MpMt f «t
i qu« II
contestar
•nviw S
' -;- " ; , ' • ¡"'.'í''*:--:^*-'.-^^
--".^•'' -v:''v
.; • ,.•-...,. .—í_
,- 'ne
'
'•
'
•'"'
•
il'"ü M8A TOA
ti* Contidara tnctrtada la inttrpratació tftl ttw jravat te tit
gravat»)? Hauria prtftrit t»n al » t»erlptor> 0«i.-?
>mi
It
»ayt
U.
hUuu w«*»** a«
a« *** .y·ngS: ^•rfj^Mfj^ *t«M*tj* *"«v*
1
"»
»u i^iai^,frmt^u% AI«.!.'* «»>f ^^y ^ ^r^Jff^
1
lyuCa $*fteJ*ÌM •»•t»/* P r»»-* ^^Ääfcfei ^J*
L i^JL A4»«a^«A Uwal·^lr^^·'^^N·^^M^-
(56)
II loticit.ro UniverMl. BrillMt*
BiWByHI *
fMtaciâo »rtUtlc«
IfOfl
J.IÖSAI (
La
'.se)
Le Nonde.
Ile-l-l§5S)
ist)
Beaux-Arts, la
, per R.ílOüTARD-üLDPY. Setmana del 14 al 20 d* g«ner de 1959.
(m)
Cart« que JEAN VA'.uERY-P.ADOT. conservador dei Gab i n« t d'Estampes d« la SiDiioteca Nacional de Part» va enviar a JAUME
fià sollicitant w catàleg ano preus da la COL·LECCIÓ m (SA-
. per P.«.GRAND
(a)
Carta ite
VALLERY-RADOT a J Al WE PLA indi Can t- 1 1 l«
pr« at la
m GRAVATS CONTEMPORANIS p«r part (te la
Siiti ìotec« Nacional de Paria Ci)
'. 7.
, 'v..'•;."•* ;%*^*:;^
" ' '" ' ·í' v " !> ' "•'••• ;'-x--^m^^r^Í/^:^\':^¡:^^,
(ft)
:si ü ipAaisBlBUOTHÈQVE NATIONALE
À U «ti to
«k J'ai m 1'
(••»t te pia} *t
Ä*i-^ir*"l
lU
••' ", ;.•;•.>;•;.•'•. ;, »;'••: -;; . c--".}«.'-*; *•«*•<?··,·*·7I'.·, .i'v, w ;
:
--:^-'i;¿-v.
3
__ _ •-=, -'•;___• J
(B)
9t*
BffiUOTHEQVH NATIONALE
!• ü g4rrl« 1959.
à M fr»
M
148^00
Ir»«
à rota*
2«*
15.600
•ft
t« ol-ioint trol»
•t
jr MxA^
lia
d«
• Juli
^•*"-_"v
i ;». • • .-v„ O'V^Sì
.
"
'
'
_^^/^> >
(6l)
Reproduïa «qui !• etrt» 4» JAUV PLA « JOS* B. RUIZ MORAUtS
director finar»! à» »•!•«: t on« Culturals <to IMM4
ant-li i« . c«pr« «• U C.C.C. p«r part dt U BibUot«c«
cional (te Paris:
5or<î«L?na, la et
Sr. D.José MfMl Huis
di
MSf
Ci* I turc Uà
¿>. y amfföi tengo ti giuste ê§ perori* *«ta*
<?o/o át r*cüt> vus onta d«
, r^ná*rya<á<7.* /«/« dtt Jaot«tft« et Ettoxpof at I«
bliffttffa f Nacicnal et ?urt"». «n la «mal io« ûonfinm la
rra J* d* tff primerea <w**rc8 et lo» Idìcìontt è* la
et artaiat* offmtm^oftmie.
Et valor ecc*âmi?c et «ata eoapKi w tiene ningún valer
a »u st^ni/" icra<?t¿ft jrt£»tt<?a y w^st. ff* â^si
»spaccia «cîr* «t *dhMM^€nl«i>f* franse» t y 4§
•II arpiar a« ^*paiíí?l«í qu* entran et golpt «n ti **¿or
de grabado* d« l •*vndc, grticia» 9 la obra dt
7*ro. it
<ptt tttt«f ««îarta ¿ront»«to 4t tabtrlo
J0 nuestras edición** , putito q*t tin m ayuda «K? t*
p-odrdo rtaliior I« expoticiâ* tm ti
fu« ««t* art'td «* Jt t.il •wf«it!4<f <TK« ni «r
atrtvido a «oiía·ío.
.Ve ft« recibido -rent ««taet'^n e «t ultima corta at
J« 4iv«r«. Si4pcnço qttt mm <xmdisicn*?3 -<jut mo tatti «ra fa«*»
t0« por 'tuísrra part«- te&fwi tidb aetptadat. Kit potibilie?cn3ni?a* m prii^rdn et ettar prtttntt tm la,
rasión -ht ids o, Toulcutt, A Nbnt atoan, a P«rpiyiem y a
rtt por m stttnta. Pero por otra part« laménto «71«« «n là
*rxpc*t<?í¿t no ««té* zlguitn et notât rot. Por su partt,¿nc
podrii -mandar a alyi»t«n át Parit?
it recibido unes eztdlofos Vt ptdf ai Nb««ü Aiîït«ra.
f« t o iw ha?e eupcntr que a p««<xr «it mit fîti ûwa« noticia«
podido, finalmente, retirar lat maldiiot caja« 4t t«
át Part«.
£« «nu a usted mm sarta ti U et febrero, y mdt tarât
M libro, ¿le là Ha recibido?
4ÉÉkJfea^hJk
JË4»t HuiHi^^i^k - Jk^fe n "fetÉMyiÉÉk
BBOTIB» 4HMË«3 M
OWBO Ml «999*
Hi üotlBépiBo
Con fron o»tl»focoiôn BB te »n tarado pur OB oar
t» dal 10 da loo oor ¿1«U«» to 1» compra da 40 BÙI
roo primare» to IBB Idleiona« to I» »o»a foro por
Goblnata to totOBfOB to 1» Bibliotaoa »aclonal to
Ho«
foBBor OJM OB toa laportoat« oolaeoión aotoréa
laolu£do» daod» onoro m B^BOTO da appiìHrtoo '««potto—
la« oo. COBO Dd. dio« blaa? «a anoma éxito con un
«ran «lenificado para nuaviro pal» T nua«tro« arti«t»«. Io BÖ »la4TO OB bBbar oontrlbuldo al aloBO eoa
«1 «rano to aran», poro BOB por» Dd. ala
porqua oi MOB lo qua te trabajado y oí Intar4«
ha puaato OB »«ta« aa^ilfle»» adiciona» da Io
Voro.
COBO no ton«« •it'^pF^ aotloio «obro io Expool^P ^^ HBBOO do Aacoro BO BOOO pMtoor OSMI UBO
oondioionaa ao habrén otto aooptod»», pua» te
do jrw l» foete IM olloo tBÉtoo?aB fosm IB
clóa to 1« Bzpodolòn. IB oi oooo to fio »upl«r* oí*
"
o o o oi p«rtloulor háganlo
ootMur
OB
. . tonto
. »««uldii
_
, podrí» oouptro* do _lo »ls=»
ol
looolo ooao *1 »ofior Itootoo, to IB Oficia» Cultural
to iBteboJoto OB Pori».
También aaparo loo oontaataclooa» o loo oomunliiOBOo «nriadaa o nuaatrm« l»te|Btoo OB Alamanl»,
•ilMOB, Incatarra f Suit», poro podar combinar axpoalcionaa OB auto» paloa» da Io adldón to Io Boaa
Vara juntamanta oca otra» oolaoolonaa io «rabado»,
• lo al titulo to "IxpOAlolón to Art»« Grafio»« to*
&
Bi aotualaata f alio!t*ción, I« anrlo »i BOB
oordlal aaludo,
U„nota til
":".«'-
'"
"-"''*•=»'2&??i Y
""r«ïïY ' .-'••. " ' " ' • · 1 ' 1 ' . .
- - Y ^>::^ í - "ï - V
''
• :' , •-,'.'V
• • ; ;., -
,
, ^''^SÇiS^l
• -
" ï .X.T.WÎ *Í
' -.-;'?^
V -.^3
m m mm VIRA
*
ser situat, par !e swnff*. Arcpt*. put«, la «»ta mal <Mlia*@täa
Junte cm et eal*do mit
dt
ftel
A ia pàgina anterior e» pot veure la cart« 4« JOSÉ MIGUEL
RÜ12 mWiAjJS « J*W« I *-e notif icMit*li i« s«v* Mtisfaeci«
per l'adquisició d* la C.S.C, per part d* 1« b.DHoteca Nacì«i»l d« Pwía.
O H A N A OALL11Y
13 Cario. Pfcfy. London wi
Spanish Graphic
Art
COLLECTION ROSA VERA
The SfMUák AmlMMdtr HJ. KL UAI.Q.UBS DB SANTA CEUZ
waope»lh«E»>ftitic««t4pji
O.THU1SDAY A f & I L
Prt.ii:«", te que
Ì'e»po«iCÌO éti» gr*v»t» dt LA
VERâ m U dhan» G«il*ry d« Loitdre* «1 I960.
J05
m LA UOSA VERA
HOTES
(63)
Relació d* les obres è* LA
dhana Gallery d« Londre»:
VERA que
« la
INTRODUCTI
M«* 4* fi
»i »,
«Í |. -
«!»•
i» t-'
oí*.n«»
Di,fm*.
flriühr
—-*—
V•
V a
*•
„
«9^M
A¿**H
*°.j.*w
»
§1 kX •- MUMtU«
I i, « WkUMt mài
091
iÉ
^.*,«2ì
Q^IMB
e *•
*r.
&
i i. t l
^2tot7SC{te.M*4·?
hrUX
«vi·i
s* tret« <l«l catàleg)
Ì0Ì
En unos comentarios muy elogiosos
sobre la Exposición de las Colecciones
de U J^OM To-fl, en la Galena OHana de
Eric
7k
en cl
me
f«W at
CMÜ
4 Ar
(La
yd
la
La
.
de
k *••
li
son
de la
m
esta m*
lizada por li
DE
(&A.D.A.G).
El pape! está fabricado por L CUARRO
S. A.
(nota
M LA ROSA VKftA
í64)
fragment d« i« introducció del
« i»
63.
'65>
de l'artici« d*
«n 1« Galeria O'Hana » ai
í"Crònica d« Londres",
La colección **lh»a
Si MotisiTo Uni-/ers_8l
'66)
Vegi's fotocòpia a la
(67)
Carta de F.C.FRalCIS» director del Nus*u Britànic de Londre*,
a XAVIER 0E SALâS» dir«etor dl« l'Institut Espanyol a Londre»,
elogiant els gravats d* LA ROSA
a 1« O'Hana Gallery.
(Hem fet la transcripció perquè la fotocòpia de l'original
er» poc clara):
»nterior.
Jit
Madrid, 5 et maye 4« 196o
Señor Bou Jaime
A.
B a r e e 1g n
Mi distinguido amigos
Para su debida información, adjunto me complace remitirle copia del Despacho &• 6} O, del señor taba Jad or de Eepañ» en Loa
ares, y copia d* la carta aneja al mismo, relativos a la Exposició
de grabados de la Coleccifo llosa Vera «a la Galería O'Han a <t* la *
capital británica.
C o n e a t t motivo it
UÉ* atento saludo,
Luis Litago.
(v. ta
:
: -~
~------~-~
'
-" -
""i"
" •- ;
-
-
•
'
'
:
'~?-~~- " • . ' '
• ;- "-^
.-;-.,,,;;
-.- -i • ""-
' ' ' ' - - -
"-'' '"'•'-r-:,J'S,'
•„ ,
•
-
__-...v , i •"„,- "•^st'i-jf!
1 1
- -:
-, 'f "v','- ,; «"';»»*?
-•'- - -
''"
,'
¡«Ja HOMI
NOTIS
i. ».e.i.
14th
Dr.Xenfier ê§
Kr«9top
%ettí*A fiitt
Joî
^«M» S.lf.1.
Dtor a
I «
grateful to you fop sending m the mtia»
of the
of the Hom Vern Colleotim at the Q'Setna
Galtery. % wife axa I were there yesterday ana m mre detíitk the dic?Uit said the jjmlUy of mn% of the
print e . One or ivo of the technique* 1 m mt at all ^«n*liar witk, but I thought thatt Serm we<* the vend mon
teçkniqm most effectively. I lilud alto Mp.PU, »».
ami I ma delighted vith ^.Gmnier's animal».
Vith
thank» again*
louve êineerely,
F.C.ÌKJUKIS,
savi Ppineipal
168}
Vegi's a 1« pigio* anttrier 1« ewta ito
cap d* im Secció é1 imposició«» d* lm tir^cié GM««! é»
Relacions Cultural« fe itedrid, •
Râ inforMnt*lo et
l'afer ROSá Vila a la O' HM* tellwy de y»*^«.
La còpia a» li cart« que «'hi MMmt« és 1« trtnccrita a
la nota §7.
Í69)
Paraules d»
f*LA pr^WÄiaÄ« «l IM «w«vi*t» «
Nacional d'Eipanya « §Äi>e«loo«. L'«ntr«ri*ta
lloc «
tel programi "Sincérw* usted*1 d*l il* 13 te Juliol dt IÍ50»
dirigit p«r
ML CASTILLO.
(70)
««apesta de CARKE
a la pregunta n-4 dti ny«»tiofwri
qu* s« li va ©nviar. (L'eaaantat ^i««tli»ari «• troba reproduït a la nota 4 d* WHS fARáULIS 0*IllftO«KX;i¿)
<7l)
««»posta d» CAR« SERRA a la pr«guntoi «i 12 dal
se li va enviar. (L'ortografia 4« de l'originai)
310
a
'
. %<W"
h,
v * "i
f v.nota SI)
D'esquerra « dreta:
Í
ftA.
«•
'•
»-;
-"•„•- ...» 'UT >--:fA«i-rïíi í :S,f- fw-'
- -- ~-^'--~~~^ a-~= ~-^~:- _—--^r --=^"- Al-*. _--_^-•*
PROJtCCIÓ M U MM «M
(72)
Resposta te CAWŒ
qut se li va enviar.
(73)
Fragment te l'article
rio te Barcelona
(?4)
Fragment te l'arMcle U praU» «t gr»t»do *»am Vera" tel
diari U Prensa ;ó-12-1951)
(75)
Paraulta de VÍCTOR «• D'INBERT pronunciades en UM entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona »1 desembre te
1951. L'entrevista era per parlar del Segon Premi te Gravat
Rosa Vera. També hi van intervenir el guanyador del premi i
JAUME PLA.
(76)
Fragment de l'entrevista m. Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona el desembre del 1951 art»
IASAMADA, guanyador
del Segon Fremi Rosa Vera.
(77)
Resposta d'ALBERT
CASAMADA m mm de les preguntes tel
qüestionari que se li va enviar.
(78)
Resposta d'ALBERT
qüestionari qu« se li va enviar.
(79)
Fragiren t de l'article U concurso em "Ro«« Ver«1* a Pga||ngt
("Formas y Color*»", 23-*-1952)
(W)
Fragment de 1* article Concurso te grtttfóo "Rosa Vera"ai dia**
i i El Noticiero Universal ("ti
te
IM artes", 14-ê1952}
(81)
Vegi's a la pàgina següent la fotografia que recul i un moment del dia en que es va lliurar el Tercer Premi Rosa Vera
a casa d 'ANITA SOLÀ D'IWBERT.
f
fi
S2)
« 1*
» la pregunta n» 14
tatorrf fofunáo por m rfppe*$itt£Ot£f d»l f*ol CCrArtittioOt por don Jmn àimmà d* ùuwrt«» dirtctov
general de toé Museoe et Arts et Sore* lena, por don A. Gilè
P&urll, prwiámt* dtl Fomento J* la» tette 0#o#mEimtt
par un representante de toé Artigcf del
y del Libro,
de fêta vi ama entidad, y atro rcprteentant* ée los or^antaadcree. fi veredicto «era H#<r>to público
días después
de serrado «I plaxo é» admisión.
Fragment te l'article citat a 1« nota 7t. O» «I pot veure,
Í12
»m A
PROJECCIÓ «l U MSA VUU
•la *e*braa dtl jurat van variar
publicà an aqueataa ratllaa.
ralaciö « «Ha qua «a
(83)
Fragiwnt da l'artici« Todo (tercia §•» *t
al diari El Noticiero üniwaal («ti mundo «• las artet»,
12-11-1952)
(84)
Fragment et l'article U
tino ("ToTHM y Colores", 2-1O-1954)
f 85)
ff jurado diftaminador, suyo futió eerd inapelable, «atará
forjado por IM representant* è* lo« MIMO* d« Bare*iena,
otre étl imi CÍFUUÍÚ Ârt€*tieot otro aft Cir&tlo Artìstico
dt "Semi Urne", otro del Fomento dt la» Artes Decorativas,
otro 4e lo» eméritos» dt *Ro»a ¥tra* y #Í direetc* de teta
editorial.
Fragment te l ' a r t i - l e citat a la neta 9a. Tawoé aquel! any
«Is «^É»r«« dal jurat s*alt«rari«n en relació a allô que
figura en aquestes rat11ta.
(861
Fragment de l'artici« Convocatoria dal proaio
para grabado, al diari El Correo Catalan fl6-a~lJS2)
Jfl
. 9m-
IMATGE
GRAVADA
f PARAULA
Otâ âSSOCIâCiê
ESCRITA
COHVtlCâflWâ
l
là
DUS
à LA
VERA sç li pot «tribuir defectes l errades
perquè tot« obra humana, pel fet ti« «er protagonitzada
per homes, en té de defectes. Pere de la mateixa manera
que admetem «1*0,
hen de reconèixer una gran virtut 1 una gran novetat dia» Im panoràmica desoladora
oferia el gravat a mitjans de segle «1 nostre pais.
LA ROSA VERA, entre altre» espeetes positius
veient i he» fet constar al llarg d'aquest treball,
va cercar una »anera propi*, i original d'apropar l'art
del gravat a un públic
ampli.
L'estampa, per 1» seva condició d'iitatge múltiple i
seriada, oferia la possibilitat de tenir
obra d'art
original a un pr*u molt
baix
un« pintura o un
dibuix.
Ja sabé» que això no és
un «èrit de LA ROSA
VERA, perquè de gravat,
o molt, se'n feia a través
d'altres »itjans. El seu »èrit, el »èrit de LA
VERA
rau en el fet que, juntament
el gravat, s'hi incorpora un text escrit per 1« «à de gran« escriptors del
moment. L'artista plàstic creà la seva obra sens*
de lligajas 1 l'escriptor és qui »e soiaet a la imatge. L'escriptor, davant la imatge gravada i provocat
per ella, ha de recórrer a la seva imaginació i creativitat per intentar glossar
les seves paraules allò
li suggereix Í'estampa.
És en aquest canvi de protagonis«« on LA ROSA YE1A
aporta una de les novetats
curioses en el
del
gravat i la seva difusió, i on JAWŒ PLA parla de la
"revenja dels il·lustradors**.
317
É«
1»
t It
h*
»
* Im
.n<i *
qu" t.
»
tica» d*
o
dt
envolta, . . ,
I soltes i 'aquestes funcions han anat l l i g a les a l a
r i r a . la e s c r i t a
a m i t j à 4* appert i : % «:;-Ì^;irTt
-.' .11* T— aquesta paraula ers v-. I li r,
: ! ¿; ava* *,*» T e a ; i A esrà -nr-lt - 1 »ry l ' - i ^ u ^ i - *'? .- --r Ì-. T'·.d'ï?, í LA r,:}Jft VE?A va pr"?la«r-ítr i If :>:..-,->:• I*7 .?
:•» . ; - ; r . : r ; ,;r- ", e 5 se v*».; : r 1 1 *• 7 c : " r 5 •=• '. v a * - r i* , * ^ - **<-;' i í"* ' *• i ,'a ,
- y.; •• L A , ari", s *í^ v r l * r en r*1* a r v^^s*. o» "•'-4·" ; T,.; ïi",
î î v e r s " : - ; .l;!*"-*,- 5 »
* i . , -i ; ", 1 . f - * r i *
1 •• ' .';'A V E K * ,
;
- ^ r i a -; _.e t r
t'-ir,*
t.rs
• •* í" r i
:e
l-i L 1 1 us * r ï - : * :•» '..:;• r " ^
.•-•-r.,*"»' -r t ,3 ;-ìra « l a , ^ 1 » ^ x * :** ", : -**5r r ; p* *" , -i . : ; •••
- i • - - • - --T.-k ;"p, ft1!,';: ;,%. 1 i ,-a'g'.' .;•"*.- ¿t la «"'.i .r • » • * - , . .".'L'ME F T . A , ¡<?5;r^5 te '. '".*^°r • -»r? :a * an : . ! : " . !
«c* A '.a s*»v4 v;", »:.*,4.* .
l T. ^ "»? 1,A •-.,'"' J- A VERA 1 •* üT^tgt- *". r
% - \T ¡ 2: . :- r » : ' ^r, *ext , la i ^ î
*ext. :juí ¡-ï d e s c r i u .
'.:?, i;:*; <••> i í'^* ï ' T . v - « * : r *•. ¿s t erte s va
r*, pie e",ri i , 4 ; •;••? ! -i" -••>?••.:
311
HARÍA AURELIA CAPMANY ho descriu d'aquesta manera en
un«« paraules que adreça «R «1 catàleg it G. R. V. (pg.3):
Com jMff» art d"**cantam*nt t d'ma, història del
sat ala m sorytix w» hittdria et 1& literatura
m dtls ne« ï r«« t**pt. I et ben bé p«r apt â'
m*nt¡ et a Mft Jam* Pia of*p*ix a l'eteripto* la
fft i espira I*» payant*« q** l'«fiM*t«in farà nét~
d* l 'o fici
Per mrt «i'eneanteri l amb «oït d'ofici» *1» literats
van saber dur a ter«« el seu paper.
Es évident que sense aquesta provoeaeié a priori i
sense 1* col·laboració entusiasta dels escriptors, avui
en dia no gaudirien d'una textos tan interessants.
També cau pel
propi pes que,
succeïa
«Is
gravats, uns textos
aconseguits
altres. N ' h i
ha que s'han fet p*r sortir del
i prou. D'altre«,
en canvi, palesen un co«pro«is i un esforç per part de
l l u r s autors *n voler interpretar la inatge de la manera
fidel possible.
Hi ha textos realnent acurats on la glossa correspon
perfectament a a ï l è
hi h» reflectit a 1* estampa, tab
d e t a l l s »oït realistes i que descriuen fil per randa cada element. D'altres
i«aginati«s i deixen anar
1» creativitat uè ÌA piona, creant tots «na ficció arran
de les laatges gravades que tenen al
clavant.
Potser la diferència »és notable entre la participació dels artistes plàstics i la dels escriptors a LA IOSA ¥ERA, la troto«» «n
la «ajoria ¿als artistes plàst i c s era la prinera vegada que s'enfrontaven a una planxa de m e t a l l , ia*ntre que tots els escriptors, fins i tot
els aés novells, coneixien la «añera €*a§afar la piona
i expressar les seves idees aobr« urn paper.
Jff
allé que potser venia 6l nou mim literats era «1 f«t
d'estar subjectes m mm imatge previ* é» im qual cali«
parlar-ne. No podien inventar-se la »*va història; com
a Mil t podi«n crear-ne una però sempre prenent eoa a
punt o« referència «1 gravat. Descripcions, contes, històries breus, gloss** poètiques o reflexion« de caire
filosòfic són les mostres que pode« trobar «n les col·leccions.
Per tal de donar f« d'allò
va significar la participació en La ROSA VERA,
par als gravadors
per als escriptors» reproduí« tot seguit alguna de Ics
respostes del qüestionari
se'ls va enviar on creies
que deixen clar
la seva experiència» malgrat tot,
va ser positiva:
14- wuè «n pensa d'haver participat •« aquesta "aventura tf* La Rosa ve.-»?
Quina rcfltxiS en faria?
.
f
! Ismael Jal anyi)
OM f ou, U3Mt«ix,ana bona «T« turn, Mite ta, h«xoi camper part it tot« as i
d'oppiala, d'of »c p«r part tel eli« iti
120
*
Estic
*L»
e,
d*h*v»r col·laborat
en
Mravvllosa "ev«ntwr«" d*»n
Pia,
¥«ra* é» d»
» ' h a n fet «n
paí».
£u
ìli
^^
l.*. ^%ÖM— \ %^lí»3*L»
fo/V*.
•
<*,
U^Ä^viga
I "i I í-
~G¿^
Signatur»
;u ¿t? '** set** ci»* n* r t a ï i í i s f
¡ ar l ' - r i i í c t s"t «Ï Fïc t «n Bata! ¿«r, pots«? ptrqui « Z jpjra:
f «--rt - * % 3 ajrzdat *clt i *r a u i f í ?»cttïa fet «r i*n
-f
i a i a I n t c n í Fils 4 F * ü a í ,
f f r a ocnr«nt«»!
«srti*i«» /c v*« c
* e c* e a«
la
înttrytneiê
dt
í aní «<?a* crittriê
1
Jlf
„"ose;? **'"j-ir: J t
«•"fT»T»tf»r. V i q«« i «r
mm ««ri« d'arti«*«« m IM «r, jolón«
P» «1 SP. ¿«UM f1« M M*«t
patologi« 9«*MB«1 m «rrlT»
d« " U MM Vu* * Miti d«U quai«
FodeU« p«ro, é» MT Ml« a«rit«rU
«otÍT«t i
i «ctiBttl«nt p«r il* »mm «oolit«.
Signatur«
t
J&-_-f*\.
II -m
-r*"
4 »»»f*.
Jlf
«1 •* t* «B eemt*
eoa o fe* ««t«t j.o»U«ior=«nt «
ocnt« UTA patologia t» ber.jficio«*
Ptf a «i
~K
m
mtt*t
te
« un«
p»
—
ÌS
ài
f»»r * »1» « *<p»il» *oMtat*t i« »«r au* distiacid 4n«»p«r»l* t
»fälag*aor3, Escara ac
per fai •* um« f «r Aqu«il
Signatura
,
#ü
/
¿4 ¿rfflafcf
^
^rc
«I
qm* va
1«
una
i la catalanitat
«al ti *or,
323
JÍ ¿fe**»*?* t yilfM*, 4 MM r**i|* 4* a*M|4, **** I*» à». kaW ¿fc
í* aeva partieifaeiè va sur swattata, un gravat,
i n i c i a t 1'»rentur». - La swa ."tflvziél
OMiaaro
J«
lì ¿osa Véra
i: v
«tit MB» co*a aolt iatereaaaot« *• fee vm s«r. li faitee aoltt artiatea, i 1
PAI » poaaibleaeat «la «fa fes iBtereaaant«, ài tèa reiteratius. % id*a tr
%ons t i »1 «*u ¿e*earotllaaent afe ari.-«t poHre.'a d» noticia frr
3«*'
la^0s»V»?m
w »»r povtiblr r^cira a l'tlepwit feneroe-itat
Ha* d % ÌBb'-rt«
Signatura
•ignat: Antoni Vil« Arrufat
N'estic molt orgullosa. Cr«c qu« l'aventura à« la Rosa Vera •*
de 1** ço»*» més belles, nés positives i més útils que s'han fet
en «1« Última SO any*.
Signatura
319
^ **, M
^ "3d. \¿ *+
L 4i3k*~¿JL J
l/L*A¿
.
8
*** '
; ^JU Q-*^*lA£.
o»¿**¿ %*
¿t**«*"
^O
*Js&t**+*i~·:*J>**'*~
11
dfc
.^^ t-«t*«»p» ï^*»^
«
..T^-^^^r-fo;
M»»tm *-Ä- *• *^
'-—'— B«nauerel)
-
it/Wf/
Qut n't«tic »ölt content.
Considere interessant l'experiència de la Rosa Vera, ja cua doni a conèixer el gravat a m o l t s artistes i al públic «-n cenerai.
signat: Antoni Vila arrufat
N'estic molt orgullosa. Crec que l'aventura de I« HOMI Vera is
d« le« cos«« més belles, me* positives i més Útils que s'han fet
en el« Últims 50 anys.
Signatura
li \»
£»w, «M -»
fJordi
7- Què li va semolar im id«« de passar m »«fon term« tn la r«i«cì&
g r a v a d o r / e s c r i p t o r , «n lloc dt »«r « s c n p t o r / g r a v a d o r . co«
ttnt Ror«*l»tntf (i)
to va ie«blar una Id*« BOI« i int«r*««ant.
No em vaig sentir g«n» «a segon lloc. Vaig trobar Im proposta molt
divertida i gratificant.
Ea va Matola* i •» »wfeia «ncara Ma idea «xc«l.l«nt. 11 corr«nt te
pasMr «a las dues diraccion«, i uà gravat te v« «itlaul «ficaç p«r a
m escriptor.
•o «'ai havia fixat »*i. Pensi que aleshores jo BO tenia ni 22 nays.
v« aavbldr b«« *«nMÍ*
n
A^*»A +£
*Mt .A*MA»M4
No vaif t«nir aai la »tnsació "qu« passava a ««900 term«".
En realitat, *« tract« d'un ilbua é« gravats, mo pas d'us
recull literari.
I
f
A* »**.
Iff
JAUME PLA va voler fer evident de diferents formes
«1 protagonismo del gravador enfront del literat. No era
tan sol* a l'hora d'elaborar «1 text o «n la remuneració
econòmica que l'escriptor passava a segon terme, sinó
que en la presentació i la compaginació de les col·leccions Ja s *endevinava aquesta subordinació.
A la portada dels plecs, el
del gravador anava
imprès en priaer lloc I tipògraftat
uà co»
gran
el de l'escriptor. II gravat e» trobava
a
la contracoberta posterior de Muterà qua, en oferir-lo,
es veí» i««edi«tasent. 1 a la taula, on hi ha 1» relació
dels participants, també els artistes plàstics
anunciats en primer lloc.
Hi ha perd un fet lamentable «n tot aquas t »fer. Mo
hi ha dubte que LA ROSA VIRA v« significar
renaixença de 1'estampa artístic« en
època de poca creativitat gravadora «n el nostre cals. Durant deu
consecutius la tenacitat, 1« voluntat, 1*e«peny,l'originalitat
i l'amor de JAUME PLA envers el gravat
donar lloc
a una sèrie d*est«ipes original« realitzades
cura i estima. És de lamentar» pere, en tot aquest empeny, la
d'una continuïtat per part dels artistes
plàstics. A LA
s'hi troba m faltar un sentirse profund» i completament gravador.
Si anaiitze« un per un els 9S artistes plàstics que
hi van col·laborar, pocs
els que havent tingut 1« seva printer» experiència en el
del gravat en l'àmbit
•Se LA
¥ERA
seguit en «questa activitat.
Per »quells que hi participaren i ja sabien gravar»
v» ser
oportunitat
de donar-se m conèixer i forpart d'una col·lecció on 1'«stamp« era l···tr·lla
principal. Despré« seguiren -uns
q«« altres- «n ac-
329
tivltat« relacionades «ato «1 gravat segons 1*« seves necessitats personals (entre «11« podem citar: J.BÀRBARA,
A.MAJBUn. R.BRU. R.CAPMANY, K.J.COLOM, j.COKMELERAN,
A.PtLGADQ, r.DOKXIIGO, ARGILA«»»
SALA»
j.miiîWâ» j.GuiMOYAJír.
A.OLLÉ PINELL. O.PA-
C.PASCUAL Dl LARA» J.PLA
A.HÂFOLS
CASAUADA»
G.P11ETO»
I.C.RICART.
C.SERRA. F.TODO.
DÍAZ.
P.ROIG.
o A.VILA AR-
RlíFAf). Pere aquells que no »»havien enfrontat a c»p
planxa, aquells a qui JAUKE PLA «1» va en*»nyar per primer
fer un gravat a partir d 1 «
dibuixos, aquells r»r«itent es
identificar
l'afer o
v%n *ntusiasœar-se « continuar.
I és que fer un,
o tres gravats no és ser un
gravador. Se gravador vol dir conèixer les tècniques,
manipular els àcids, saber fer anar el bur!, embrutarte íes
de tinta, conèixer les qualitats 4*1 paper,
fer anar el tòrcul i estaitpar la planxa.
Quants 4*ls gravadors de f 4
VERA ho
fer7
Quants s'hi eabrutaren les
sabien distingir
un àcid per a coure d'un per a zenc? Molt pocs, potser
un quinze per cent, tirant llarg,
JAUME PLA era l'artífex d« tot« 1» part tècnica en
¡a aajoria «3els casos. O« fet potser això era normal,
¿com podia haver-hi gravadors si no es donaven els »itadients per a f.aver-n'hi?
Ei nostre país s'estava despertant d'un llarg període de letargia gràfica. La postguerr» era difícil en
tots els Àmbits i JâUMI PLA se les va eapescar p«r sorti r-se 'n al preu
fos. l malgrat
hi peraé hores i
hores, ho aconseguí.
1
varen engrescar-
se realment a fer gravat
à« LA
329
VERA.
a 1« punta seca I
m l'aiguafort, tot i
que aquest darr«r mai va entendre com es feien le« cremades.
És interessant 1 a tenir «n compte les obres
fe*
ren E.C.RICART i
PINELL que, acostumats m les xilografies» varea real i tsar otor«s sofer* metall força brillants.
SI anaïltEe« les tècniques que
«pareixen » LA
VERA. ens
hi ha
aiguaforts. FiAMer. 1 »apartat Ils gravador« d« *ia toca
Vera* del catàleg §8 G. R. V . .
parla de
tècniques
<f¿'~¿'.cnt
if
LJÍ f "93. Vera 9 'k: T'Í-»*!
2-
*! jr-T'ir , !i ""«^t feèfftoaî
'iî^îf^r* , TU* /í la
Nosaltres,
a gravadors» no hi este» d'acord de
cap manera. L 'Aiguafort és
tècnica
requereix un
gran domini í coneixement del aedi, f «r un aiguafort ne
és
descobrir ei vernís 1 proy. Cal controlar la
direcció de 1« Unta, la seva ««piarla, l'estona de permanència a l'àcid
la intensitat
vole« obtenir«
fer-ne proves i insistir de noy. Aíxè» JAUME PLA s£
ho
fer 1 ho feia
gran precisió. Però,
artistes plàstics coneixien
secrets? Pocs,
pocs. L'»igu*fort és
tècnica
vol hores t hores
-ie treball. Si » LA
hi
is perquè
el dibuix ho requeria i
PLA t* encarregava -«n la
majoria dels casos- d* fer le»
«n tl «ordent.
P«r tant» no és per lògica ti* facilitat qu« n'hi
tants» sine perquè el projecte previ d« treball
aquesta tècnica i no
altra,
JJ0
La punt* sec», en canvi, ml que és la «é« adient per
aquelles persones que s'Inicien en el gravat. Incidir
directament sobre 1% planxa permet veure un resultat
immediat 1 facilita l'aprenentatge. Amb tot, cal conèixer les possibilitats qu« ofereixen les sevts recaves
ve Ilutadas, la qual COM no »* aprèn ni en un »oi gravat
ni en dos.
Això e« fa evident en aquelles persones
1»
practicar »é».
A LA SOSA VERA tenia puntes seques »oït sensibles
degudes a la «à de
d«
d'EMILI
SALA o del »ateix
PLA. Els dos últims ertn
gravadors ja fets,
i
incidien
planxa per pri»er cop. No obstant» «1 fet d?
gravar-ne
d'un*
un «mjor
i en les «ss'hi pales*
identificació entre !a
tècnica i 1» personalitat de l'artista,
D« burí, en cmnvl, n'hi h» «tolt poc. AQUÍ no es pot
fer traap*. O se'n
o no se'n sap. Ko hi h* terme mig.
qumtrt
les persones
«1 practiquen
gran -loss in i :
E.C.1ICARÎ í
PLA. i és que p*r
d'ells era la priaer«
el practicaven.
Solament » E.C.RICART 11 erm
la matriu, però
coneixia l'eina. No era «1 boix sinó el cour« al Id del
cali« treure'n «la encenalls, i malgrat
no
aconsegueix 1« qualitat dels
boixos» s*hi
el
loRiini d* l'eina.
Els burins d*
DE
i d*
DÍAZ -i ho
dit «n altres ocasión»- varen ser retocats per
PLA i s'-ht
aquesta ajuda.
ell«
ne ho haurien aconseguit.
JJf
Les tècniques com 1« ruleta, el vernís tou, l'aiguati n t» o la »anera negra (3) toabé hi sen prêtent», à
voltes molt aconseguides, d'altres per sortir del pas
1 d'altres dirigides p*r JAUME PLA.
ResuBint,
mtitmme qm a La
hi h«
gravats d« §r«n qualitat plàstic« i tècnica *lhor». N*hi
ha però
malgrat
el s«u procés tècnic sigui «curat» -doncs la persona
s«1«
és un gr«n coneixedor de ï'ofici-, malgrat això, « nivell conceptual í
ccrapositiu
intrasoendents.
Els textos
v»ren
«s
en
altres coordenmder perquè,
mn te-í o nuen t,
JAUME PLA no els havia de dir
escriure 1«
glossa. Ells eren escriptors i s«
dominaven el
tesa.
Cos és nora«! i d'esperar,
varen escriure
textos extraordinaris i d'altres
mediocres; en
ei concepte verbal
solt a prop del concepte visual
expressat en la imatge, en d'altres er»
allunyat.
Però la
no
4e criticar el gravat
tenien al davant,
dr gloss*r-lo
les seves para^les.
La sanerà de fer-ho, ia tècnic» a e»pr*r no els
imposada per ningú. Ells er«n
1» triaven 1 d'ells
íepením la qualitat final. En
sentit, tot i l'esr.entada "revenja 4els il·lustradors**, els escriptors ho
ter. ien
fàcil.
332
Fly UP