...

ESTUDI CRÍTIC/ANALÍTIC DE LA BIBLIOGRAFIA ESPANYOLA SOBRE LA TÈCNÍCA DEL GRAVAT

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

ESTUDI CRÍTIC/ANALÍTIC DE LA BIBLIOGRAFIA ESPANYOLA SOBRE LA TÈCNÍCA DEL GRAVAT
UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT 0 1 BELLBS AOTS
ESTUDI CRÍTIC/ANALÍTIC DE LA BIBLIOGRAFIA
ESPANYOLA SOBRE LA TÈCNÍCA DEL GRAVAT
CALCOGRAFIÓ: LA SEVA INCIDÈNCIA EN
L ENSENYAMENT OFICIAL SUPERIOR
I
Vist i plau de la
Directora;
.
ÍIALJL t/teè
\ w
Tesi Doctoral presentada per
EVA FIGUERAS FERRER
i dirigida per la Doctora
R 0 S A VIV£
S PIQUÉ
juny 1991
1
96§
INTRODUCCIÓ
El vocabulari que tot sejuit presente» és sobre
el cravat calcografió i cooprèn bàsicament els mots
específics d'aquest
àmbit. si bé algun és més
genèric del gravat.
Per l'elaboració del vocabulari
hem seguit la
metodologia «standaritzada del Te !*ÍÉCIÏ* . L-S font Q ©
buidatge ha sigut la tesi la qual, rwcull un nombre
considerable d'obres específiques sobre el gravat
calcogràfic.
Les llengües preses en consideració han sigut el
català. el
castellà
i
el francès. El motiu
d * incloure-hi 1'equívalencia francesa i no la d'un
altre
idioma és que bona part de A A €ï JÇ l, C O u i §
manuals estudiats és
manllevat
literalment o
traduït del francès.
Les parts de què consta el recull són:
1,- Abre de camp.
2.- 243 entrades ordenades alfabèticament i
precedides del nombre d'ordre.
Indiquem, també.
la
categori»
gramatical
de
l'entrada,
l'equivalència
en castellà
i en francès, la
definició i la remissié a d'altres entrades.
3.- índexs en castellà i en francès.
Les abreviatures i el símbols del vocabulari són
el següents:
f
m i f
v tr
v pron
©s
ft
nom mascuclí
nom femení
nom masculí i femení
verb transitiu
verb pronominal
castellà
francès
sin.
sinònim
sin. camp, sinònim comparatiu
sig,
sigla
GLOSSARI SOBRE GRAVAT CALCOGRAFIC
acarar
v tr
wS flCwrBr
fr
aciérer
Recobrir la superfície d«l ««tall per procediments
electrolitics aab una capa finissiaa d'un material «és
dur, coi el níquel, el croa, etc., per augientar el
no«br« d*exemplars d'una edició.
àcid a
#s ácido
fr acide
veí. aordent
acidar v tr
es acidar
fr acidifi«r
Donar un bany d'àcid.
acidular v tr
es acidular
fr acidular
Fer tornar lleugerament àcid.
aiguafort •
• s aguafuert»;
fr ©au~f©rte
Acid nitric
diluït «n
aigua, usat
en al gravat sobre
Sf*8
aisuafort a
es aguafuerte
fr «au-forta
iras, g r a v a t A l ' a i g u a f o r t
aiguafortista
«if
«s aguafuertista
fr aquafortist®
Persona que grava a 1*aiguafort
8
aiguarràs •
es aguarrás
fr essence d© térébenthins
Essència de trementina que s'utilitza cot a dissolvent
sin, cotp. trementina
aiguatinta f
os aguatinta
fr aquatinte
v«g. gravat a 1'aiguatinta
10
alcohol
•
€f í*
I I I CufiC) 1
fr
olcool
Líquid incolor, volàtil i inflamable.
per a desgreixar la planxa.
11
que s'utilitza
aplanar (el aetall) v tr
es aplanar (el Metall
fr planer (le aétal)
Fer plana la
desigualtats.
superficie
del
aetall
llevant-ne les
969
If
«tacar v tr
as atacar
fr «ttaqutr
F«r reaccionar una substància amb una altra par tal da
provocar an la priaara una aeclé dstructora «radual.
13
B.A.T. i
v#g. prova bon à tirar
14
bany corrosiu •
0s baüo corrosivo
fr bain corrosif
v # g . bar»y
15
d'àcid
bany d'àcid m
es baño d# écido
fr bain d 'acide
Bany a què es dotnet la planxa per tal d'ésser cr*«ada
per 1 * àcid.
sin. coiBp. bany corrosiu
15
barba f
#s barba
fr barbo
Vora irregular
fabricat a ma.
1*?
qu*
presenten
els
fulls
de
paper
barba t
#s barba
fr barb«
veg
rebnva
970
18
batr« (el ««tall) v tr
es batir (el setal)
ft bstt
(le sétal)
Martellejar el aetall per m aplanar-lo.
19
benzina f
ws otmCiins
fr benzine, «is«nc«
Liquid incolor, volàtil
coi a dissolvent.
20
í inflasable. que s'utilitza
bersol m
es berceau
fr berceau
ve|. ^ranejador
21
bisell
•
es bisel
fr biseau
Vora tallada obliquanent.
22
bisellar v tr
«s biselar
fr biseauter
F«r bisells en la planxa perquè aquesta no
feltres ni #1 paper en la impressió.
23
talli els
blanc d'Espanya m
•s blanco de España
fr blanc d'Espagne
Pi^sent blanc, obtingut per solta de la calcita o de lo
greda, utilitzat coa a abrasiu per a polir aatalls.
sin. coip. cerussa
§?i
24
borboll •
es borbotón
fr bouillon
Porció «l'àcid que s'i«pulsa «le baix a dalt poc desprès
de posar on contacte «1 metall amb un bany d'àcid, fins
a produir un inflament de la superficie.
25
brunyidor •
ms bruüàdor
fr Lrunissoir
Eina d'acer de secció ovalada i superficie molt fina,
utilitzada per a esborrar, refredant, les ratlles no
gaire profundes í per a aclarir la tonalitat de les
ratlles «és fortes.
26
brunyir v tr
es bruñir
fr bruñir
Treure llustre «1 aetall fregant-lo aab el brunyidor.
27
buri a
as buril
fr burin
ve|. gravat al buri
28
burl m
#s buril
ft burin
Eina constituïda per una barreta d'acer de secció
quadrada o roaboldal, tallada obliquaaent en un extra»
i proveïda d*un aànec de fusta en 1'altre, utilitzada
en el gravat al burl.
872
2S
Gs buril cuadrado
ír burin emrré
Buri d* secció quadrada
solcs amples.
30
per a
fer «1»
buri romboïdal
•
#s buril ro«-oidal
fr burin rhonboïdal
Buri de secció romboïdal
solcs estrets í profunds.
31
que s'utilitxa
que s'utilitza per a fer «Is
burinada f
«s burilada
Senyal fet a»b el burí damunt la planxa.
32
burinar v tr
es burilar
fr burinar
Gravar la planxa aab el buri.
33
burinista m í f
es burilador
fr burineur
Persona que fa gravats al burí.
34
caixa de resinar f
•s caja de resinar
fr botte à graíner
Caixa de fusta on
es guarda
la resina
tancada
heraèticaaent, proveïda d'un lecanisifl de ventilació a
través del qual «s provoca un núvol de pols de resina
que es diposita da«unt la planxa per fer 1 * aiguatinta.
sín. coap. resínadora
È ** %
calba f
es calva
fr orevé
Estaapació an què queden unes zones blanques o velades
sense tinta, a causa d'un nal
tintatge o d'una
impressió defectuosa.
calc
•
•s calco
fr calque
Reproducció
d'un
dibuix
o
d'un
gravat
que
s'obté
ani
„ Cl li l> *
C ucl i1 t,/*
calcar v tr
es calcar
fr calquer
Copiar un disseny sobre un full, uno planxa o d'una
tela on hi ha el dibuix
i» resseguint els trets del
dibuix aab un llapis,
estilet, o
per un altre
procediment, fer qu® els trets del dibuix quedin
•arcats sobre la planxa.
calcògraf -a • i f
es calcógrafo
fr chalcographe
Persona que grava en aetall.
calcografia f
es calcografia
fr chalcographíe
ve», gravat calcografíe
emlcogrmfím
f
es calcografia
fr chalcographíe
Taller on s*í«prí«eixen
calcografies,
o
es
conserven
gravats
S?4
careé v«*«tal m
©s carbón vegetal
fr charbon vegetal
Carbó de fusta de til.ler»
de faig o de salze quo, amb
aigua, serveix per a polir la superficie del metall,
42
cargol de banc m
BS tornillo de banco
fr étau
Instruaent foraat per dues aandlbules, 1 * una fixa i 1"altra
desplaçabie per l'acció d*un cat-gol sense fi , que s'utilitza
per a inaobii it2nr una peça en el banc de treball,
43
cerussa f
es albayaide
veg , blanc d'Espanya
44
cilindre
•
#s cilindro
fr cylindre
Peça cilindrica que fortna part d«l tòrcul, utilitzada
eleaent de pressió.
45
COB a
cisell n
es cincel
fr ciseau, feraoir
Eina consist«nt «n una barra d'acer d® secció hexagonal o
octogonal, acabada per un extret en un tall i per 1 "altre en
un cap, que es percudeix amb eines «anuals o «ecàniques per
a tallar o desbastar el aetall.
46
cisalla
fr
f
ei sai lie
Màquina que s'utilitza per a tallar las planxes en fred.
9 0*Í 5f
4?
clivella f
es grieta
fr craquelure
Fissura que es produeix
s'encongeix.
48
clivellar-»*
€1 S
ft
en «1
vernis quan,
en
v pron
CiJBI»Xwflt*S©
se craqueter
Fer-se clivelles espontàniament en el vernís.
49
coixinet m
«5 almohadilla
ft coussinet
Saquet úm cuír rodó oaplert de sorra que s'utilitza per a
recolzar la planxa ©n el gravat al buri, de «añera que es
pugui inclinar i moure en diferents posicions.
50
colofonia f
es colofonia
ft colophane
fiesína dura, generalment de color d'aabre, que s'utilitza en
el gravat a 1'aiguatinta.
sin. coap. resina de pi
SI
coevas de gruixos •
es conpás de espesor
fr coapas d'épaisseur
Compàs aab les caaes corbades i convergents que peraeten
aaídar ei gruix de les peces i «arcar punts oposats, que
s'utilitza per a fer correccions.
52
coaptafils a
&s cuentahilos
ft coapte-fils
Lupa petita utilitzada per
solc de la planxa gravada.
m observar
la
profunditat del
S"C
53
eoatr·pr«»'m f
•s contraprueba
fr contra-eprauve
Prova invertida que s'obté d*tin dibuix fat aab llapis gras o
d'una asta«pací6 frasca, passada a un altra paper per aítjè
d'una fort» prassió.
54
corró
a
vug.
55
rolmu
crmmmdm
Acció
sin,
5$
i
f
efecte
comp.
crommr
v
de
ermmar
la
planxa
amb
l'àcid.
mossegadm
tr
es croisr
ft chroaer
Recobrir un «stall aab creia dipositat elec t rol i t icaaent , a
fi de protefir--lo de l'ataosfera.
8?
cubeta
fr
f
cuvette
Senyal que deixo la planxa en «1 paper
pressió del tòrcul.
58
quan se
sotaet a la
cubeta f
#s cubeta
ft cuvette
lecipíent, generalment rectangular
•ateríais resistents als àcids.
i
poc profund, fet de
Í?7
es desengrasar
fr dégraisser
Treure «1 ere ix
d*«nv«rnissar~la.
60
de
la
superfície
de
la
planxa
abans
dissolvent
•
#s disolventa
fr dissolvant
Liquid qu« descoapon les parts integrants d'un cos.
61
echoppe f
es escoplo
fr échopp©
Eina consistent en una punta
secció rodona i aab un «ànec de
l'aiguafort
s'utilitza
per a
varnissada, tot descobrint-ne #1
62
d'acer tallada en bisell de
fusta, que en el gravat a
dibuixar sobre la planxa
aetall.
edició f
es «dicíàn
fr edition
Sèrie d'estaapes realitzades» d'una «ateíxa planxa.
63
enclusa f
es yunque
fr encluae
Bloc ds ferro
•etalIs.
64
acerat
sobre
el
qual
es
Martellegen els
enn«*rir («1 vernís) v tr
•s ennegrecer (el barniï)
fr noi re ir (la vernís)
v«g. turnar
el vernís
v* ò
«
SS
entintar v tr
es entintar
fr «iterar
va*, tintar
66
«ntrapar
v tr
vej. r«tross«r
6?
«ntratalla f
es entretalla
fr entretaílle
Linia discontinua o
linies ja travades.
68
envernissaient
es barnizado
fr vernissage
bé
punt«jada que es grava entre dues
•
Acció i efecte d'envernissar la planxa.
63
«nvarnissar v tr
#s barnizar
fr vernisser
Donar una capa de vernís a la planxa.
70
invernissar amb lonytca v tr
ms barnizar con iuñ«c«
fr vtrnisstr à la poupie
Envernissar a«b una •ony·ca la planxa.
"71
tnvcrníssar amb rodat v tr
•» barnizar con rodillo
fr v«rníss#r au roulnau
Envernissar amb un rodat la planxa.
97»
••••ril •
es esaeril
tt a*>ai*i
loca dura d* color n««re o grim constituïda per una
barraja granular da corindó aab aacnetita o heaatites i
espinel.la, que és eaprada par a polir al aetall.
espátula f
es espátula
fr spatula
Instrument an forraa da pala patita, priaa i sovint
flexible, «aprat par a «esclar o estendre la tinta
d * iapràair.
•staapa f
es estampa
fr astaspa
Iaatge obtinguda
gravada.
par
la
estaapacio
d'una
planxa
sin. eoap. gravat
estaapacio f
es estaapacién
fr estampage
ácció i «fact® d'estampar.
estaapacio aab aonyeca f
es estampación con muñeca
fr estámpate á la poupée
Estaapacio qua es realitza tintant la
diferents monyeques. una par a cada color.
planxa
aab
sin, coap. estaapacio a la poupée
3SQ
f?
eataapació • 1ft poup4« f
es «staapación o la poupée
fr estaapage A la poupa•
vac. esta«paci6 aab aonyeca
78
astaapaciò an color f
es estampación en color
fr estaapage an couleur
Estaapació qua as realitza entintant una o nés planxes
en diferents colors.
19
estaapador -a
es estaapador
fr estaapeur
• i f
Persona que estaapa gravats.
80
estaapar v tr
es estaapar
fr estaaper
Deixar la aarca d'un dibuix entintat daaunt un paper o
altre suport. en ésser pressionat contra una aatriu a
A si p r © s S " *
sin. iapriair
81
facslail ra
es facslail
fr fac-siailé
ieproducció exacta d'un dibuix
1 * estaapac i6,
82
original realitzada per
F.C.
v»i. prova fora de coaerç
981
es fi·ltro
Tala gruixuda de llana © da pèl, composta de fibras
adheridas las unas aab las al tras i aolt coapriaides.
qua s'interposa antra al cilindra superior del tòrcul 1
l'estaapa
par evitar qua
aquesta as
aalaati en
1 * iapress i ó,
farri tea a
mm viruta
fr copeau
Cadascun dais trossos prius da neta 11 qua me fan quan
•s treballa aab al burl o una altra aína da tall,
filigrana f
es filigrana
fr
filigrana
Senyal
transparent,
únicaaent
perceptible
a
contraclaror, fat en al moaent da la fabricació del
papar par identificar la «arca dal facricant,
sin. coap. aarca d'aigua
fogé elèctric a
ms hornillo aláctrico
fr íourneau éléctrique
fo#-d prov«It da r««istencias aléctriquas qua s'utilitia
par a escalfar
la planxa abans d envernissar la o
antintar-la.
fogona f
es hornillo
fr réchaud
Foso portàtil d'alcohol o da «as qua serveix par a
escalfar la planxa cobarta da pola da rasina i qua s'hi
adhereixi,
Of 9
t# M is
ü
forjar • ir
•s forjar
tr forgar
Donar fon» a un objecte de aetall amb el «artell.
89
fotogravat •
mm fotograbado
fr photogravure
Gravat realitzat per procé» fotoaecènic, sense la
intervenció de l'artista, eaprat en la reproducció
d' oriícnials ,
sin. coup, gravat foto«ecànic, gravat de reproducció
90
fuá d'estaapa m
es huso de pez
fr poudre d'iapriaerie
Pols obtinguda del fum de la pega grega i barrejada amb
sèu o oli, que s'utilitza «entre es grava per a
cosprovar els resultats.
91
fuaar I el verni») v tr
#s ahu»ar {•! barniz)
fr «nfu*ttf (le vernís)
Exposar «l vernís a l'acció del fusi.
sin. coap. ennegrir «i vernís
92
gofratge •
#s gofrftdo
fr gaufrat«
Esteapació en sec sobre ei pap#r que es realitza
passant la plan*a sense entintar per la pressa i
deixant un relleu en el paper.
18 3
«ran*jador •
es franeador, barc*au
fr berceau
Eina d'acer en foraa da aitja lluna mab uns solcs
afilats an bisel1 en un extrea. qua, an recolzar-se
sobre la planxa, crean patitas clivelles i aixequen
unas minúscules barbas, utilitzada sobretot an al
cravat a la manera negra.
sin.coap. bersol
granajar v tr
#s granear
fr grain*»r
Omplir la
superficie d'una planxa, mitjançant el
granejador, de punts molt petits perquè retingui millor
la tinta.
gratibuixes
fr
m
boisse
Raspallet de filferro molt fi, amb el qual es ratlla li
planxa per obtenir grisos i tons mitjans
gravador -a a i f
es grabador
fr graveur
Persona que grava les planxes
gravar v tr
es grabar
fr graver
Dibuixar una figura o una inscripció sobra una piar»**
incidint-hi amb un burí, un cisell o altra eini
semblant.
S84
••
gravat •
es grabado
ir gravura
Art d* travar una «atriu susceptible da rebre tinta p«r
traslladar-la al
papar,
©
m
d'altres aatèries
seablants, tantas vacadas coa calgui, aitjançant al
procés ém 1'estaapació.
99
gravat •
es grabado
veg. estaapa
100
gravat a l'aiguafort a
es grabado al aguafuerte
ft gravure a l'aau-forta
Técnica d*incisió indirecta en què s'envernissa la
planxa parqué quan s'hi dibuixí amb una punta o altra
eina que ratlli «1 vernís al itetall quedi descobert en
els punts dibuixats, els quals seran atacats per
1"àcid.
sin, coap. aigusiort
101
aravat a 1'aiguatinta a
ms grabado al aguatinta
fr gravure è l'aquatint©
Tècnica d'incisió indirecta en què es desgreixa la
planxa i., «s cobreix d'una capa de colofonia, que s'hi
adhereix per
l'escalfor,
per
formar
uns grans
inatacables per i'àcid i uns intersticis que són
atacats pel aordent,
sin. coap. aiguatinta
§0 5
102
grevrat a la
es «rtbado a l*
ír fravure A la
<3**av«t a l*ai§*uatiata raalitzat aab un pinz«ll untat
aab goaa o sucre dissolt aab tinta xir«sa qua s'aplica
sobra una planxa envernissada i coberta da resina i
•ordent, qua ataca el aetall que queda fil descobert en
subaergir-la en aigua.
103
cravat a la sanara da llapis a
es grabado a la aanera de lápiz
£r gravurt en aaniére de crayon
Tècnica d'incisió directa en la qual, Mitjançant una
ruleta o un punxó. s'iaita el gra del llapis.
104
«ravat a la aanera negra a
es grabado a la aanera negra
fr gravure a la aaniére noire
Tècnica d'incisió directa en què es grane ja la planxa
fins a aconseguir un negre uniforae i aab un rascador
s'acmsegueix tota la gaaaa d® grisos fins al blanc.
sin. coap. cravat^1 fuá, aanera negra, aitja tinta
105
gravat a la punta seca m
es grabado a la punta seca
fr gravure à la pointe sèche
Tècnica d'incisió directa en la qual, #n gratar la
planxa aab una punta d'acer, es produeixen uns solcs
aab rebaves als costats
que donen
una aparença
vellutada.
sin. coap. punta seca
106
gravat a la sal a
es grabado a la sal
fr gravure au sel
Gravat a 1 aiguatinta en què es barreja sal i tínti
xinesa per obtenir el granejat.
986
107
«r»vat m punts •
mm §*ra>i*aá© a puntos
fr fr^vur» pointtile*
Tècnic* d'incisió directs an la qual, an percudir un
punxo a la superficie de la planxa, es produei san punts
•és o aenys junts da dlf«rants aides.
sin. coHp. cravat puntajat
108
gravat al burí m
0S grabado al buril
fr gravur* au burin
Técnica dincisió directa, an la qual s'usa el burl,
sin. coup, burt
Nota: \ntipaaent
dolça.
109
taabé
cravat
en talla
cravat al fun •
es grabado al huno
vmg.
í10
s'anoaeneva
grmrmt
grmvmt
m ¡m mmamrm nmgrm
ml lavammnt
m
grabado al lavi
fr gravure au lavís
Tècnica d'íncisi© indirecta en què s'aplica aordent anb
un pinzell direetaaent damunt la planxa.
sin. coap. rentatge a l'àcid
111
gravat al sofre •
es grabado al azufre
fr gravure au soufre
Gravat realitzat sobre la planxa de coure coberta de
•ordent obtingut per una barreja d'oli i de sofre, que
produeix unes veladures aolt suaus.
sin, coap. sofre
98 7
lit
cravat al atiera m
ma trabado al azúcar
tr «ravur» ata sucrt
Gravat a l'aiguatinta an què as barraja sucre i tinta
xinesa par obtenir la planxa craneJada.
sin. coap. sucre
113
cravat al varal* ton a
es grabado al barniz blando
fr cravure au vernis B O U
Gravat a l'aiguafort en què la matriu es cobreix d'un
vernís tou, sobre el qual es col·loca un paper per a
dibuixar-hi fent pressió amb la punta d'un llapis.
sin. coap. vernis tou
114
cravat artistic a
es grabado artístico
fr gravure artistique
v«g. gravat original
115
cravat calcografié •
es grabado calcográfico
fr gravure chalcographique
Gravat realitzat fent
incisió
metàl·lica, generalment de coure.
sobr©
una
planxa
sin. coap. calcografia, gravat en buit, gravat en trau,
gravat en talla dolça
116
cravat d'interpretació a
•s grabado de interpretación
fr gravure d * interpretation
Gravat que iaita una
altre artista.
obra pintada
o dibuixada
per un
05 8
117
travat da reproducció •
•s grabado da reproduce ion
fr rravura da reproduction
vas. fotorravat
118
cravat an buit •
ms grabado en hueco
fr gravure en craux
vac. cravat calcografíe
119
gravat an color •
as grabado en color
fr gravure en couieur
veg. estampado an color
Nota: Per ser precitos
que s'estaapa en color.
120
cal dir
que no es grava, sinó
cravat an relleu •
es grabado en relieve
fr gravure en relief
Gravat realitzat en profunditat
sobre una matriu
metai.lica. de fusta o altra aatèria, en la que
s'entinta la superficie, deixant en els solcs el blanc
del paper en la ieprassió.
121
cravat an talla dolça m
es grabado en talla dulce
fr gravure en taille douce
veg. gravat calcografíe
Nota: Originàriament
burl .
122
la talla
dolça era
el gravat al
gravat an trau •
•s grabado en hueco
fr gravure en trait
veg. gravat calcografié
08 9
If3
gravat fotoaeoènic m
es grabado fotoaacánico
fr gravura photoaécanique
veg. fotogravat
124
gravat martellat a
es grabado al «artillo
fr gravure au aaillet
Tècnica d'incisió directa en què as grava a cop* de
•artell, amb la qual al resultat és molt similar a
l'obtingut aab el gravat a punts,
sin. comp. opus mallei
125
gravat original •
es grabado original
fr gravure originale
Gravat concebut i realitzat par un mateix artista,
sin, coop, gravat artistic
126
gravat puntejat •
•s grabado puntillado
f- gravure poinlillée
veg, gravat a punts
127
impressió f
es impresión
fr impression
ácció i efecte d'imprimir.
128
impressor- -a
es impresor
fr imprimeur
a if
Persona que imprimeix gravats
its
iapriair v tr
•s iapriair
fr imprimme
v««. estaapar
130
laea f
fr laque
Compost da resina vegetal o sintètica que aclareix el
color de la tinta sense alterar-ne el to ni destruir-ne
la transparència.
•s l&ai no
ves. planxa
132
laainador -a
es lamnador
fr laaineur
• if
Persona que fa planxes.
133
lfnia fall.da
0S linea fe liada
vas• calba
134
lupa f
es lupa
fr loupe
Instrument èptic coipost d'una lent conversant que
peraet de vaur* objectes aapliats sense necessitat de
fer
cap
esforç
d'acoaodació aab la vista, que
s'utilitza, sobretot, en gravats aolt fins.
Q1|
V V 1
13S
•s liaa
fr liae
Barra d*«car traapat que s*utilitza per a lliaar.
136
1linar v tr
•s liaar
Desbastar, allisar i polir el metall amb una llisa.
137
Maculatura f
es maculatura
fr maculature
Full defectuós en la impressió que s'intercala entre
full i full durant els tiratges per evitar-ne la
repintada.
138
aanera negro f
es manera negra
fr aanière noire
veg, gravat <% la «añera negra
139
sarca d'aigua f
es Barca de agua
fr «arque d'eau
veg. filigrana
140
aartell a
es Bartulo
fr aarteau
Eina de
percussió que
consisteix en una cabota
metàl·lica de forma allargada fixada, formant una T. a
un aanec, generalaent d« fusta, que la travessa.
932
141
matoir •
es matoir
fr «attoir
Eina d'acer construida par un aànec an un dels extraus
del qual hi ha un cravat da punxes, i an 1'altre extra*
una basa que, en ésser percudida, deixa «arcades les
punxes de 1"altre extrem en una aatèria menys dura.
142
«atriu
fr
f
matriee
Gravat apte per a la reproducció.
143
aitja tinta f
es media tinta
fr demie teir.te
veg. gravat a la manera negra
144
aonotip •
es monotipo
fr monotype
Tècnica d'impressió amb què s'obté una sola estampació.
145
aonyeca f
es Muñeca
fr poupée
Manyoc de roba o de fils envoltat d'un drap les puntes
del qual es lliguen totes juntes i es fan servir de
mànec en u«*r-lo, xopat amb tinta. que s'utilitza per
entintar la planxa.
sin. coap. tampó
0 "* "*
v O ¿i
*
146
es aordiente
fr «ordant
Substancia corrosiva eapr^da «a al
aetalls par a atacar-ne la superficia.
tractament dala
sin. coap. àcid
147
aossagada f
es aordida
fr lorsure
veg. crtaada
148
aossegada aab pinzall
0S aordida con pincel
fr aorsure au pinceau
f
Mossegada en què el aordent s aplica aab un pinzell.
149
aossegada aab reservas f
©s aordida con reservas
fr aorsure avec reserves
Mossegada en qué es tapen les zones fosques d'una
planxa de aanera successiva, per aconseguir gaaaes de
grisos diferents.
150
aossegar v tr
es Border
fr aordre
Atacar un aetall aab àcid, produint-hi una incisió.
151
Bussolina f
es auselina
fr aousseline
teixit de seda de fil aolt fi 1 retort, tant per ordit
coa per traaa, aab lligat de tafetè i d'aspecte
semblant a la gasa, que s'utilitza per a netejar la
tinta de la planxa un cop tintada.
994
ISf
nl·ll •
•s niel
fr ni«li*
Incrustació sobre us neta11 preciós d*un •••alt nacre
cuit el forn I coepost d'argent, coure, plom, sofre i
ISl
IS3
•IHrwH * flICrtt *
nieilar
v tr
MM* R*©JLJl®r
Gravar un aetall
coure'l al forn.
154
preciós, omplir-lo d'esmalt negre i
niellista
«if
es nielista
fr nielleur
Persona que fa niel Is.
155
numeració f
es numeración
fr nuaérotation
Expressió numèrica del límit d'una edició, representada
per un nombre trencat el numerador del qual correspon
al número de 1 estampa i el denominador el total, i que
se situa a l'angle inferior esquerre d'un gravat.
156
oli
fr
•
huile
Grei* de procedència animal o vegetal utilitzat per a
esmolar les eines, polir el metall o donar més fluïdesa
SI A »
X. A II lü •
o ' r;
w
*• tir
18?
oli d« 1linosA a
es aceite de linaza
fr huile de linette
Oli craaat a diferents teaperatures que dissolen la
tinta, assent ais o aenys assecant en relació al seu
«rau.
sin. coap. oli fort, vernís calcografié
158
oli fort
fr
a
huile fort
veg. oli de llinosa
159
opus aallei a
es opus aallei
fr opus aallei
veg. gravat al martell
160
P.A.
f
veg. prova d'artsta
161
paleta de tons f
ms paleta de tonos
Planxa metàl·lica petita en què s'apliquen mossegades
aab reserves, controlant el temps entre
l'una i
l'altra, per a conèixer la força corrosiva del mordent
i la profunditat de la cremada,
sin. coap. taula de creaades
162
paper a
es papel
fr papier
Substància feta aab fibres vegetals adherides les unes
aab les altres, que pren la foraa de làmines aolt
priaes.
096
te^M^
169
p*dr« toso» f
•w piadra póaez
fr piarra pone*
Pedra volcànica esponjosa i lleugera, utilitzada par a
polir «1 aetall.
170
pesaàcids •
es pesaacidos
fr pèse-acide
àreoaetre
l'àcid.
171
utilitzat
par
a
mesurar
la
densitat
d®
petjada f
#$ pisada
fr eapreinte
vet. cubeta
172
petroli a
es petróleo
fr pétrole
Olí inflamable
dissolvent.
173
de
color
fosc
que
s'utilitza coa a
picat -ada adj
es picoteado
fr picote
Dit del conjunt de punts i de tra«r*»s incontrolats que
es produeixen accidentalaent quan se submergeix la
planxa en un bany d'àcid.
174
pinzell a
es pincel
fr pinceau
Eina foraada per un feix de pèls o de fibres fixat a
l'extrea
d'un
aànec
que aitjançant una vi rolla
•etèl.liea aixafada de aanera els pèls quedin fixats al
aànec.
9!>7
17S
pinzell <*c vidr* m
es pineal d* cristal
fr pine«au de varr»
Pinzell d* pèl da vidra. utilitzat par m aixecar als
borbolla qua foraa l'àcid an contacta aab la planxa.
176
planxa f
•r plancha
fr planche
Tros da aetall pla i aolt pria, da coure, zenc, llautó,
o d'un altre aetall, aéa o «enys gruixud* i d'espessor
constant que constitueix el suport on es grava.
sin. comp. làaina, matriu
177
platina f
es platina
fr platine
Superficie plana de ferro, generalment revestida aab
una planxa de zenc i col·locada entre els dos cilindres
del tòrcul, que aanté la planxa gravada i entintada per
a 1'estaapació.
178
polir v tr
#s pulir
fr polir
Fer lli» i lluent el aetall, fregant-lo.
179
preasa
fr
f
pressa
Màquina d'estaapar.
íJ5
ISO
prova
fr
f
épr«uv»
Mostra que as tira d'una matriu par tal d'efectuar-hi
las corraccions o las «odiíicacions necessàries abans
de coaançar-na al tiratea.
181
prova abans da la lletra f
as prueba an tas de la letra
fr éprauve avant la lattra
Prova qua
1 legenda.
182
es
tira
abana
d*imprimir
el
titol o la
prova bon è tirar f
es prueba bon à tirar
fr épreuve bon à tirer
Prova que es dóna coa a válida per a començar l'edició.
si*l. B.A.T.
183
prova d'artista f
es prueba de artista
fr épreuve d'artiste, épreuve de chapelle
Prova reservada per a l'üs
diferentaent de l'edició.
de
1'artista, numerado
sifl. P.k.
Nota: Generalaent les proves d'artista no sobrepassen
el 10% de l'edició, i s'indica en 1'ancle inferior
esquerra de 1 estampa amb les inicials P.A. escrites
aab llapis.
184
prova d'assaic f
Us SB prueba de ensayo
fr épreuve d'essai
Prova que fa l'estampador per a controlar tots els
elements d * una planxa (la tinta, el paper, el format,
la pressió, etc.I, fins a trobar el disseny definitiu,
sin.coap, prova d'impressor
999
18§
prora d'«sta>t
f
ir épr*uv« d'état
Prova qua fa l'astaapador par a vture la situació d«l
treball sobra la planxa, retocada aanualaent aab tinta
o aab llapis fins a aconseguir un disseny definitiu.
sia*l. P.E.
186
prova d'iapressor f
es prueba de iapresor
fr épreuve d'iapriaaur
ves. prova d'assaig
187
prova destruïda f
es prueba destruida
fr épreuve barré®, épreuve biffée, épreuve ravée
Prova estampada la imatge d« la qual es fa aalbé per
iapedir que se n'iapriaeixin aés còpies.
188
prova fora de coaerç
f
#s prueba *"uera de coaercio
Prova no venal reservada per a l'artista i l'iapressor.
sigl. F.C,
189
prova única f
es prueba única
fr épreuve unique
Prova exclusiva, treta d'una planxa.
t
f
;\ i
w
•
!
its
prova é*«stat f
•s prueba de aataá©
/r éprauve d*4tat
Prova que fa l'estaapador par a vetara la situació del
treball sobra la planxa, retocada aanualaent aab tinta
o aab llapis fina a aconseguir un disseny definitiu.
•i«l. P.E.
186
prova d'iapressor f
as prueba de iapresor
fr épreuve d'iapriaeur
veg. prova d'assaig
187
prova destruïda f
es prueba destruida
ft épreuve barree, épreuve biffée, épreuve ravée
Prova estaapada la inatge de la qual ÍS fa aalbé per
iupedir que se n*imprineixin aés còpies.
188
prova fora de coaerç
f
#s prueba fuera de coaercio
Prova no venal reservada per a l'artiata i 1'iapressor.
sial. F.C.
189
prova única f
•s prueba única
fr épreuve unique
Prova exclusiva, treta d * una planxa.
10f:l
ISO
provat* f
•s probata
fr «prouv«tt«
Tub da cristall o da plàstic transparent clos par un
extra», generalnent «al» un pau, ocasionalaent graduat,
utilitzat par a Msurar als àcida.
191
punta f
es punta
fr pointa
Eina d'acer an foraa d'agulla i proveïda d'un «ànec do
fusta, utilitzada par a incidir en el metall.
sin. coup, acullá
192
punta da diaaant f
es punta de diamante
fr point» de diaaant
Punta molt fina de
•ànec, que ratlla
verni s.
193
diaaant tallat i
de foraa precisa
auntada en un
el aetall o el
punta saca f
es punta seca
fr pointe sache
ves. gravat a la punta seca
194
puntasequista a i f
es puntasequista
Gravador que fa gravats a la punta seca.
195
puntura f
es punt izan
fr pointure
Perforació feta a la
objecte punxegut per
estampació en colors.
aatriu i
comprovar
a l'estampa
el registre
amb un
en una
Ja» V * *"*
lit
puntura f
•s punttsen
ir pointur»
Punta patita i «olt esnolada utilitzada
registres an una esta«pació an colors.
1S7
par a far
punxó •
•s punzón
ft ciselet
Eina da farro o d'acer. da cos cilíndric o prismàtic,
da punta cònica, i da cap pla, sobra la qual as percut
aab un «artell, en el gravat a punts.
198
punxó •
as punzón
fr poinçon
Eina de farro o d'acer que ti en un dels extrans una
figura d'un dibuix o d'una lletra, gravada an relleu i
que, aplicada damunt una asteria menys dura, hi deixa
•arcada, en percudir 1'altre extren, la figura.
199
rascador •
es rascador
fr racloir
Eina construida
d'una peça
prismàtica de secció
triangular acabada en una punta cònica i proveída de
•ànec, que serveix per a rascar el metall i fer-hi
correccions.
sin. coap. raspador
200
raspador •
«s raspador
fr grattoir
veg. rascador
10* o
201
raspall •
•s sapillo
fr brossa
lina consistent an un (ran noabre de carras plantadas
an una placa de fusta, utilitzada par a ratllar la
•atriu i obtenir un lleuger veladura.
202
rabava f
es rebaba
fr rebarba
Porció de metall que sobresurt de les vores d'un solc
fet per una punta i que, en agafar la tinta, dóna el
vellutat característic del cravat a la punta seca.
sin. coup, barba
203
registre m
es registro
fr repèrage
Coincidència
exacta
entre
les
impressions dels
diferents colors en un treball d'impremta de més d'una
tinta.
204
remarca f
es reaarca
fr remarque
Cadascun dels esbossos, ratlles o estudis gravats en
els marges sobrants de la planxa, que es fan alhora que
el gravat per saber si la cremada està bé i que
s'eliminen en 1'estarapació definitiva.
205
reserva
jp
AM
f
p á i t t p v a
1 w 9 w 1 w w
Part d'una planxa que es cobreix amb vernís per
evitar, en l'obtenció d'un gravat, l'acció corrosiva
del.¿ àcids sobre aquella part.
10 C í
206
r«««rrar » tr
es r»«»rv«r
fr résavar
Iap*dir. per aitjà del vernis, que «1 aordent actuï en
una restrva de 1 A planxa.
207
resina f
es resina
fr resina
Substància orgànica, principalment d'origen vegetal.
sòlida o sestisòlida, groga o bruna, transparent o
translúcida, i
solubla
en
l'átar
i l'alcohol,
utilitzada per a obtenir el gra en un gravat a
1 'aiguat inta.
208
resina da pi f
es resina de pino
fr resine du pin
veg, colofonia
209
reslnadora
*®8>*
210
C » * ¿Kffll
f
O®
ï* ® § 1 flwsf*
retrousser
es entrapar
fr retrousser
Passar suauaent una gasa sobre una planxa entintada i
calenta per fer pujar la tinta dels solcs i obtenir
negres síes intensos en la estanpació.
211
roleu n
es rodillo
fr rouleau
Cilindre de cautxú, de gelatina o de aetall, utilitzat
per a envernissar o entintar la matriu.
sin, co*p. corró
i§05
¡If
roto«r«v«t •
•s rotocrab*do
fr roto«ravur«
Gravat a 1'aiguafort aab proc«d.a«nts fotoaacàni cs, an
• 1 qual una planxa es «rava quiaicaaent. a través d*una
capa da «elatina fotosensible, aab dicroaat potàssic.
que porta iapresa la iaatge.
213
ruleta f
es rulata
fr roulette
Rodet d'acer de superficie punxeguda que gira al
voltant d'un eix ajustat a un «ànec, utilitzat pal
gravat a la nanera de llapis.
214
sanguina f
es sanguina
fr sanguine
Pols d hematites vermella aab què es frega la part del
darrera dels dibuixos que es volen calcar sobre la
planxa pmr a gravar-los.
215
sofre
wS
•
9ZUIiv
fr soufre
veg. gravat al sofre
41 v
SvlG
IB
es surco
fr sillón
Senyal longitudinal que produeix l'eina o
l'àcid sobre la planxa i que rep la tinta.
l'acció de
sin. talla
llii
Uf
mar* f
es azúcar
#r «Mera
v«g. gravat al sucr*
218
talla f
•s talla
fr tai lie
va», solc
219
talla dolça f
as talla dulce
fr taille douce
veg. gravat calcografié
220
taapó •
es taapón
veg. aonyeca
221
tarlatana f
es tarlatana
ft tarlatana
Teixit ciar i subtil de cotó, aab lligat de plana,
fortaaent aprastat. utilitzat par a «atajar la planxa
entintada.
222
taula da craaades f
es tabla da sórdidas
fr table à aorsuras
veg. paleta de tons
i Oí- V
223
tionio* directa f
mm técnica dir«cta
ir t«chniqu« áiraeta
Conjunt dm
procediments d«
gravat an als quals
s'utilitza tan burí. una punta, un punxo, etc.. par
sin. co«p. tècnica saca
224
tècnica humida f
•s técnica húmeda
fr technique huaide
ve|. tècnica indirecta
225
tècnica indirecta f
#s técnica indirecta
fr technique indirecte
Conjunt de
procediments de
gravat an
s'utilitza un mordent par atacar el metall.
els
quals
sin. coap. tècnica humida
226
tècnica mixta f
«5 tècnic** mixta
fr technique
melangee
Conjunts de procediments de gravat calcografíe en els
qual» s'empren barregen tècniques directes i indirectes
•n una mateixa planxa.
22?
tècnica saca
f
veg. tècnica seca
113
•* tinta
tr «aera
Preparació ais o senys fluida, obtinguda par una
superposició 4a pigaents ainarals aolt fina, o da
laques derivadas
da l'aailiaa,
utilitzada per a
dibuixar © iaprikir.
229
tintar v tr
es entintar
fr enerar
vag. entintar
230
tirar v tr
•s tirar
#r tirar
Treure una o ais estoapes
aitjançant el tòrcul.
231
d'una
planxa
gravada
m
tiratge
fr tiras*
232
tòrcul •
es tórculo
fr presse a taille douce
Preasa
calcográfica
coaposta
superior i un altre d'inferior,
una platina
que, accionada
de dos cilindres, un de
entre
a tr
els quals hi ha
U l l aanubri,
fllVfUS
transporta la planxa i el paper per pressió.
ID»
r»
233
traç
fr
a
trait
S«myai qua fa un llapis, «na punta o un burl sob ."a #1 pa?«r
o «1 ••tali.
234
trementina
fr
f
térébenthin»
veg. aiguarràs
235
veladura f
#s veladura
fr voíl®
Capa suau de color -que s'obté en les proves entrapodes.
sin. coup, pàtina
23$
vellutat -ada adj
es terciopelado, «terciopelado
fr velouté
Dit de la r«bava aab 1'aspecte
gravat a la punta saca.
23?
de vellut.
obtinguda en un
vernís «
es barniz
fr vernís
Solucié d'una resina *n un oli volátil, ju-. .•;«••. n -. -. I • r *- 1 ,¡
superficie d# lo planxa, s "asseca forwent -mu -. rip ti !lu< tn;«,a
capaç d# resistir l'acció del aordent.
238
vernl» blane
•
*s barniz blanco
fr vernís blanc
Vernís coapost de blanc d'Espanya dissolt amb aigua o aab
f O M aràbiga, o bé d« cera í aàatic. qua s'aplica
sobra una
planxa envernissada per a «ablanquir-la.
i' 1
239
vernís calcografíe
•
•s barniz calcográfico
#r vtrnii chalcosrapbiqu*
ves
240
oli àe
llinosa
vernís tou m
#s barniz blando
fr vernis mou
veg. gravat al vernís tou
241
vtrnls tou •
es barniz bland.
ft vernís nou
Wrnis
de
base molt
gr-issa
i assecaaent
s'utilitza en el gravat al vernís tou.
242
que
xamfrà f
#s chaflán
fr ventre
Cara. generalisent llarga í estreta, obtinguda
l'extrem del bur! pel pla llarg d'una «resta.
24 3
tardà,
en seccionar
xampinyó a
#s chamrïftdn
fr champignon
Mànec de
fusta del
burl . en
forma d.-» pera seccionada, que
p»'' !»•• t treballar paral , le lament a la planxa i al
«és a prop
P<".:. i ble .
ic:-:
acerar, 1
aceite, 156
aceite de linaza, lSf
aceite fuerte, 158
idar, 3
árido, 2
acidular, 4
aguafuerte,
5,6
aguafuertista, 7
aguarrás, 8
aguatinta, 9
ahumar el barniz, 91
albayalde, 43
alcohol, 10
almohadilla, 49
aplanar, 11
asacar, x¿
aterciopelado, 236
azúcar, 216
azufre, 215
bafto corrosivo, 14
baño de ácido, 15
barba, 16, IT
barniz, 237
barniz blanco, 238
barniz blando, 240, 241
barniz calcográfico, 239
barnizado, 68
barnizar, 69
barnizar con auñeca, 70
barnizar con rodillo, 71
batir (el setal), 18
bencina, 19
berceau, 20, 93
bisel, 21
biMlar, ti
bUaeo d« lapaia» 11
borbotó», 24
bruñidor, IS
bruñir, 26
buril, 27, f8
buril cuadrado, 11
buril romboidal, SO
burilada, SI
burilador, 33
burilar, 31
caja de resinar, 34
caxcar, <$ i
calco, 36
calcografía, 39, 40
calcógrafo, 38
calva, 35
carbón vegetal, 41
cepillo, 201
cilindro, 45
cizalla, 46
colofonia, 50
coapás de espesor, 51
contreprueba, 53
croaar, 56
cuftr v#&i*s® t *©
cubeta, 5?, 58
cuentahilos, 52
chaflán, 242
champiñón, 243
desengrasar, 59
disolvente, 60
edicién, 62
ennegrecer (el Barniz),
•ntlBtava. If» lli
entrapar, 210
entretallaf . 91
•acoplot il
esmeril, ft
eapétula, 73
esta«par 74
estampación, 75
estampación a la poupée, 7?
estampación con auñeca, 76
estrjipación en color, 78
estaapador, 79
estampar, SO
W •V i|
üái
facsímil, SI
fieltro, 83
y i A i % * »nft §
ti 0
forjar, 88
fotograbado, 89
gofrado, 92
grabado, 98, 99
grabado a la goma, 102
grabado a la manera de lápiz, 103
grabado a la manera negra, 104
grabado a la punta seca, IOS
grabado a la sal, 106
grabado a puntos, 107
grabado al aguafuerte, 100
grabado al aguatinta, 101
grabado al azúcar, 112
grabado al azufre, 111
grabado al barniz blando, 113
grabado al buril, 108
grabado al humo, 109
grabado al lavis, 110
grabado al martillo, 124
grabado artístico, 114
grabado calcográfico, 115
grabado de reproduceion, 117
grabado an color, lit
grabado en hueco, lit, 122
grabado en talla áwlee» lit, 111
grabado «a relieve, 120
grabado fotoaecánico,
US
grabado original, 12S
grabado puntillado, 126
grabador * 96
grabar, 97
graneador, 93
granear, 94
grata, 95
grieta, 47
hornillo, 87
hornillo eléctrico,
huao de
¿HSU ^
90
iapresión, 127
impresor, 128
iaprimir, 129
laca, 130
láaina, 131
laainador, 132
liaa, 135
limar, 136
línea fallada, 133
lupa, 134
naculatura, 137
•añera negra, 138
•arca de agua, 139
•artillo, 140
•ttoir, 141
•atril, 142
aedia tinta, 143
•onotipj, 144
86
•order,
mréiém,
150
14?
•ordida con picel, 148
•ordida con reservas, 149
•ordiente, 146
•uñeca, 145
•uselina, 151
niel, 152
nielar, 153
nielista, 154
numeración, 155
opus aallei,
159
P.A., 160
paleta de tonos, 161
papel, 162
papel verjurado, 164
papel vitala
165
pátina, 166
P.E., 167
pesaácidos, 170
petrel eo, 172
picoteado, 173
piedra de asolar, 168
piedra póaez, 169
pincel, 174
pincel de cristal, 175
pisada, 171
plancha, 176
platina, 177
prensa, 179
probeta, 190
prueba, 160
prueba antes de la letra,
prueba bon à tirer, 182
prueba de artista, 183
prueba de ensayo, 184
prueba de estado, 185
181
10H
prueba de iapreaor, 186
prueba deatruida, II?
pulir» tf§
punta» 191
punta de diamante, 192
punta seca, 193
pun taae q ulata, q 9 4
puntizón, ItS, Iff
punzón, 197, 198
rascador, 199
raspador, 200
rebaba, 202
registro, 203
reaarca, 204
reserva, 20S
reservar, 206
resina, 207
resina de pino, 208
rodillo, 211
rotrograbado, 212
ruleta, 213
sanguina, 214
secante, 163
surco, 216
tabla de sórdidas, 222
talla, 218
talla dulce, 219
taapén, 220
tarlatana, 221
técnica directa, 223
técnica húaeda, 224
técnica indirecta, 225
ca aixta, 226
terciopelado, 236
tinta, 228
tirada, 231
tirar, 230
10Í7
T7"""'™'"''" , ' , '™'M|ll^^'' ra *"^^
tórculo, 232
tornillo éo b u c o ,
traso, 233
tresentina, 234
42
veladura, ISS
viruta, 84
yunque,
63
lOír
Acide i 2
acidifier, 3
acidular, 4
aciérer, 1
alcool, 12
aquafortiste,
aquatintet 9
attaquer, 12
7
bain corrosif, 14
bala d'acide, IS
barbe, 16, 17
B•A•T•i 13
battre (le aétal), 18
benzine, 19
cerceau, 20, 93
biseau, 21
biseauter, 22
blanc d'Espagne, 23
boése, 95
bolts à grainer, 34
bouillon, 24
brosae, 201
brunissoir, 25
bruñir, 26
burin, 27
burin carré, 29
burin romboïdal, 30
buriner, 32
burineur, 33
caique, 36
calquer, 37
cisaille, 46
ciseau, 45
ciaelet, 197
101
colophane, it
coapas d'épaiaseur, - fi
coBpte-fila, St
contre-épreuve, S3
coupeau, 84
coua»inet, 40
craquelure, 4T
ereiri, 35
cuvette, §7, §8
cylindre, 44
chalcographe, 38
chalcographie 39, 40
chaapignon, 243
charbon vegetal, 41
chroaer, 56
de¿ie teinte, 143
dégraisser, 59
dissolvent, 60
eau-forte, 5, 6
échoppe, 61
edition, 62
émeri, 72
eapreinte, 171
encluae, 63
enere, 228
encrer, 65, 229
enfuaer, 91
entretaille, 67
épreuve, 180
épreuve avant la lettre, 1
épreuve barree, 187
épreuve biffée, 187
épreuve bon à tirer, 182
épreuve d'artiste, 183
épreuve de chapelie, 183
épreuve d'essai, 184
épreuve d'état, 185
épreuve d'iapríaeur, 186
épr«uve rayée, 187
épr*uve unique, 189
éprouvette, ISO
e«ta«page, f|
estaapage i la poupée, 76, T?
estaapage en couleur, T8
estaape, 74
estaaper, 80
estampeur, 79
19
de térébenthine, 8
étau, 42
fac-ai»ilé, 81
feraoir, 45
feutre, 83
filigrane, 85
forger, 88
fourneau éléctrique,
86
gaufrage, 92
grainer, 94
grattoir» 200
graver, 97
graveur, 96
gravure, 98, 99
gravure à l'aquatinte, 101
gravure à l'eau-forte, 100
gravure à la goaae, 102
gravure à la aanière de crayon, 103
gravure à la maniere noire, 104
gravure à la pointe sèche, 105
gravure artistique, 114
gravure au burin» 108
gravura au lav is, 110
gravure au naillet, 124
gravure au sel, 106
gravure au soufre, 111
10^1
gravure
gravure
grvfwf
gravur»
gravure
gravure
gravur*
gravure
gravure
gravure
gravure
gravure
MI sucre,
112
au v t r n í i aou, 113
({'Interpretation,
lit
i » r«pr*KÍtieii©iit
lit
en couleur,
lit
en creux,
118
en relle-i» 110
en tailie douce, 111
en traitt 121
original», 125
photoaécanique, 123
pointillée, IOT, 12T
huile, 156
huile de lunette,
huile fort, 158
157
i«press ion, 127
impriaer, 129
iaprimeur, 128
laae, 131
laaineur, 132
laque, 130
line, 135
liner, 136
loupe, 134
•aculature, 137
maniere noire, 138
•arque d'eau, 139
marteau, 140
•atrice, 142
•attoir, 141
monotupe, 144
mordant, 146
•ordre, 150
morsure, 147
•orsure au pinceau, 148
morsure avec reserves, 149
aouseeline,
1SI
niele, 1SI
nieller, 153
nielleur, 154
noireir (le vernis),
nuaérotation, 155
opus aallei,
64
159
P.A., 160
papier, 162
papier buvard, 163
papier velin, 165
papier verge, 164
patine, 166
P.E., 167
pierre affútage, 168
pierre aeulière, 168
pierre ponce, 16S
pèse-acide, 170
pétrole, 172
photogravure, 89
picote, 173
pinceau, 174
pinceau de verre, 175
planche, 176
planer, 11
platine, 177
poinçon, 198
pointe, 192
pointe de diaaant, 193
pointe «eche, 193
polnture, 195, 196
polir, 178
poupée, 145
presse, 179
presse à tai lie douce, 232
pudre d'iapriaerie, 90
1023
racloir,
lit
réchaud, 87
remarque, 104
repér&fe, 203
reserve, SOS
réaerver, 108
resine, 207
resine du pin, 107
retrou8ser, 110
rotogravure, 111
rouleau, 211
sanguine, 114
se craqueter, 48
sillón, 21S
soufre, 21S
sucre, 217
table à lorsures, 222
taille, 218
tallie douce, 219
tarlatane, 221
technique directe, 223
technique humide, 224
technique indirecte, 225
technique aélangée, 226
térébenthine, 234
tirage, 231
tirer, 230
trait, 233
velouté,
236
vernís, 237
vernís blanc, 238
vernís chalcographique,
vernis B O U , 240, 241
vemissage, 68
verniaser, 69
239
tomcat
HA
Isidor Marí i Mayans» coa a director del
terminología per a la llengua catalana,
C E R T I F I C O
TIIMCAT,
cintre
de
:
Que la
sra. iva
Figueres í
Ferrer ha
elaborat
amb
1'assessorament del TERMCAT 1 d'acord a«b la seva metodologia
estandarditzada el "Vocabulari del gravat calcografié".
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat, a petició de
la persona interessada.
Barcelona, 17 de desembre de 199-3
f."\ _,. _ ».
f
jm
/"*
**-»**
s
y
C* rn?, '. 1, ' li. 2."
Te!;. 3t
08.KI1 - C A R I! L L U N A
10
102^
• rar. TOOK A P I A
¡1 llltt tMMi
MÍi: 1II3,
Mil, M M ! to. imftftiitai,
Mtiii mm t% f.hfti, IISI. l i i l i i t t i i i i t n l l i ,
ioi2! curran.
el riu Art i, 1981.
Willi, J.
Madrid: I.Eipifoli-inrlcui, lilt,
IB1ÜII, J,
Peril: 1893.
Wttlt, Jul. H l i l i t i i f i M fncci tittt'i It Hi to 111 ilklt.
Pirn: Hit Ml, 1144. L iitiipi frttctiii,!.
ABEÍJUR, Jut. | | UtlWItflU II flMCt t i III tltSlt,
Pirii: Kit III» 1144.
u t m :ut. tu tiftttficlt Sitilt> m IM MHw
•»lt|yLiJMML«JBBMwKMMÉ ill t
Pirii: Hurt Setef?» 1979.
mttu, ins. .4 «jfin nitiMii H ¡tint iter
tali: ¡:ury Soioçy 1!?3.
•n it iiifni wnm¡t ti ii i.t;.t
Pirii: klmtj Soioçy. 1113.
i, Ini {•!.). H J U B I L .
tali: frit, iiif.li Frinci. U72. §ii uii-]i!, 135,
UlttU, I m it u t m . In u t u m .
tail: fittat, i§f3. M I .
IIIW l i Ulltfl, 3tti. l l i quildón emlui ail i. Will.
BircelSEi: 1151. Cal. p i n t i GtttNporali, U.
àlIUt.l. í CMlNflS, Ac ron. Cit.ii U eal.ii im.il>.
Birciloti: 1951. Col. f r i m i m t N p m l i , 11 .IfUtlMff 4 í If11,1
T tOiitiB H .81
M " . ' i i i n i i tiiliiiiiiWi l-i t f i t a r " '
ÜIÍM: XSIIOI ItclOUltt, 1144. pp.7-26.
ilDUl muUMI, l·lttisr. tell iSriTiidi to tftiitti Tal.
fílatela: lfeliff lulel·il, 1171. Stilt lr.
u n i inn, mi. aiitMi ii it Wcwfiílt Usttiil,
Sadría: Sic. di llfatntffa, 1941..
I, M . . Ü
Hral«t:fintaiofill, 1119. U ti,
I Aor*
X
V
H
I
BIBLIOGRAFIA
ULOüTUJ.Ur: tt WCBIL.P.. H llttattifit.
I, « f i .
lUdrid: f. H p t , I960.
íironi: 1,1, iiranlll, 1947.
Birci'.oti: ity Si*, 1. 3988, l t - t a - U M .
IMMBT, F.J.. 'Ui sracMií te it i r i t m ' , li CUleMHitií fli Iwfw.liitalri it toteilitllai i a i . . . .
Parli: Ntiiu l i t i n i u , 152b. Cip.II!, ta,53-Tl.
M!RZ.«:U , üW-àDws, C::I?OP: .
Iw fori; U r m IK, 1971.
AQCirORTISTJlS. Ü
lairié: $ ibrll 1921.
FilffittfMWtlt
Bit til Mtllt
JÜICE y CACEO ClitlQllO I.
PUfiSia: JtMfi L«i|·l, 1786.
t8 IllIWiWmi
ion. cuín, im.irtrlct utetiw i\ .1 liitiwléi ii tatitos § fiiUs,,
Sareilata: Iif.W. I p i t l i Itea, 1111. Ï - H .
im ? muriUMus ÍI
lairil: llr.(.nt:.lr.y Cil., 1174. lr 1175,
in&ii.sorotie. ;i itoiH tel tol w I, iMW,
Ü .4 CrtCOmttl IlSJWllt
lalrii; l . l . l . l . S a firmé», 1914.
MCLD, (UR. Cïntlit IltMiMif aad tot ta ¿a it.
Iw Torí: Som, 1914.
ftlïlttl SUI, I. fallida f tscudirgaciac.
Itreilou: Lib. But;noi, i.í.. fraiajai •usaliiiJitar-laeir.
Ull ÍUTlfilSS. ttmlfuli ii l u iftii trilicai.
laraiiia: ,i IiotípU, 1137.
USIS MPHSfll, ttmïtm
i. Mecíanla t a c l l a i liitSrlca ta i l i t i r i . . . . i trama.
LilbM: ¡aprieta licloul, 1875.
uii.uriii. lüttlfi M . iisiimit m rims,
full: Inri .'onqiílrii, 1111. I, 'L·i taeaaitit.M!.
fclll.lirlw,
hrla: lis.l.iiiii it Cla, 1525.
ITilli llisil*
UBII.ttlill.
Parli; llf.I.Itlií il Cíi, 1114.
102-
•IBLIOGIUFIA
üèiíc: ], Coltl Me, Itif. Bibliottc* Cltllui.
M(dír).
Mili*. íiruiBfo, 1971.
ami,
flf \Ü Wtllti
!•• Jitn?* írittíci tall, IMS,
•ÍIMIIIIÍBIIMLIIIIIIMLIII
tala: Dorbot-l!ni, 192!.
París:
MM-UM,
I92S. M.i.l.MI i t.23-24,1847.
letinit protiiiosil to HiA.
hrceloci: Iipliretlociit, 1171,
L·L·L
lettotit proTíiíoci: to NU.
larctlou: lip.Birctlosui, 1111,
iàèiiliMiiÍiÍMJiliil:»Ei.
M i - '11 tiittlti itiitlw it itftlftii',
Will: 1S3S. I» p.315.
tí i . ü
Uirii; l i l i . i.SI.
i,r*g;§ \m\
talríi: 1796.
irti.
Mtirii: lif.ii l.telíito, 136:. M I .
lito OtoiiNL·ltoftaf.l·lrll. Imii gtl m&tllft,
i·ifü: ¡íocMti ciii·ii, no?.
tali; rimirlu, 1985. Irts it tétin imllpii.
L·lUL·lUL
WiiMBlMK, Jnlit. L'to forti to wlitn m lilaila tecliti tol amiortUtM.
tail: Lionel Lagat, 1972.
npne imm, *. siiiiw ft si tufitim li Min iitw mmtiti.
bftrié: lif.tie. to Itpit, 1913.
I, Cielilo.
Iiifti: hi,to l l i . ? M I N I , 1931.
BIRB:I.K.: m n . c .
tala: l l l l l i J i t l m l i , l l i ! . I I , .
UK1I, üfal 1.
Udrlí: Itf.fto.ilJM Tillo, lili.
BIBLIOGRAFÍA
HUMOraw, MU.intsiaitütiitTtftüttwSipiatilH-llf?,
Orlido: Dpt.H-i.UííT.Oriido, 1919.
HUSO, un. n ittitn ariMti,
l í i t í f ; firliftlateiarii Nr, l i l i . M I ! .
nsu; ruco:i. i t s i i ^ ^ in tiinm usim it icflmii ttwli ¡'wi§,,,
firli; Ctcii: i Pruit» l i l i .
lUin.Mtü; U l l i n , CS. H iaaali it la m m «Ham aa tma.
Pirn: (.Cita i Cil, 1131.
UlflS, 3ottali. lliÜWiliS JtttftlfrlKUlMttèMi
Ittttlou: lajratta di loca, 1133.
Paris: iil.btaiftatiit !•., 1127. it litre: it sstlat.
BATIRÉ, toili. I'tft H IJtWMltn . » illfttli titlltfill,
Paris: Motar, f,tttrt«?ii, Paria.
KUIII, rruciies. a u i i t t it m tfl.ji, ilini T fSllltW
Hair:d: Lii.Eapaiola-Sitrat,, 1927.
IIMÍ» i l i n . lütct ?§taa MUMMMMl. ifdiw i n ü i l ¿i arta.
Uárid: tusa, 1955..
tai», mía i san wm.h. Mw IÜM ;-HY, ¡WHffil M to
Mill: 1155.
BI·LIOOUAFIA
J.I..
lucy: tapt-iMMlt, 1971.
J.I..
Piríi: Li m i l
IIIS:Ï!, I.I,
tol blow: liï.f.Soiiaf!» 1547.
BSÏS:Ü, j.i.. n iittwiitm
trtttitti tt ftmi,
Parit: Mitíooi CIIITII, I.d..
NHIW.B;
nifin.
Firí i: SíCTClopédíçci Ron:, lili.
nueu uniran» MM,l'iicuiifttmmn-finit
tm: Iir: Pom Editor», 1)14,
HMItl, 1.
híli: 1171.
ÜISMIIB, i.
Mi Torí: DoTir, 1171. 11.1563,
KISÍ, ¡m i.
l i ïtilttl Ütltll gf flUll,,
Locdot: lludforl Fruí 19SI.
«unt .*•-'•• iwilii mm ix íiitt in mmti it HfftfMií stiiwi,
lMtir*ltí|slf: 1773,
mm, I,I., IMJIÍLW fil»! fw§i,Hwln in..,', Pwnim éi rutwt,
firií: Mull i t f i i t i , 1)1!. i.IS» p,S3.
«ran» i..
EAS^H&^JIII&HJUIÍM^U
Ulli: 1171.
lUOT.I.tiiriii.
Htlt: Liiiiíríi Rwotird, 111!, li •«.,
1181, tairt. Ifinim Bom it li fací»fc«
Farti: liMrt nrnei, 1114. Ir lili,
tistlftwt.wtinn,
à4MH»maM gil a f i à l
làBltAMi
un, Mil. m iiitliíi ii ¡i iiinn
fifii-lrttiilii: i.tu Oiit, 1127.
un, nin, ,ii IIÍMIIII ti ;i tnn» m mi,
tali: total, 1354.
un, inri. ,ti tiifiMi fi min
Full; II to li fMiMüi, 1535.
KM, Hdré.
teli: 1131.
É |t
JÉSltl U U illUtl
1LBUBL
BIBLIOGRAFIA
Firii: I.IM OMÍ, Mi,
ma» iiffttt.
Fruí Hitíittugi, 1922.
Nil, FèlixUii'.t: Srtflcii Hctidii, 1925.
B.I.ai S.r...
Mil, fiiii.
Iiirid: Siifieu Itccídit, 1925.
MU.TlCNti.
tiiiieU: 117!.
IOT! Cüim, IKMÍO. «m, UltM TOflC9 T
liiucla: II??. MI, E.182, 1973, pp.l31-lU).
BOIE: cosm, UIMIO. 'm, niu firtOUM
tolrlt: 1373. I:Ï: s.lll, p?. 131-144.
y
MUT CCÍREi, HtttiO. TIU T t&IH li ftiT Bttlll ii Itiliil
Hirll: finir, !!?§. MI.
rams, ionit. litcUclte i, müét.
Urn: tmïèta, 194S. Ir 113!,
NMIU, Sobtrt.
Per:i: r.iwr.x
IHULIM à H
1131. IÍEI·II
mwa.
t'iiltlitiM.
MlltUstifi-ltrie. it m t i l ic irmit. lituti it uteiti M I . . .
tali: 11M.
BCRDiS, Kiriïne.
lareilou: lirltse Borda», Ull.
I Utlillfiliil.m
KUf, í.i%. MlHiSi U U MSltti fil MUtWttltMt
Hxli: Itj.lliMMf it CU., 1865.
vnif, mi. «ii {nut ii ton*, atütrai futan.
Pir:i: Itf.tttMttf it CU., 1965. Abril 1117, pp. 135-2:6.
mEummmKJtMMJMEJLEJtiim
Firli: Ciii Bom, U4S.
mJtMmàMaJL·L·L
full: ftf. ¿i J.ttirtit, 1741. 3r lí,
BOSS!, i. fniii in IUÍ4HI a
I i r i i : f.totrf, 1701. lr HI!,.
m m » milt fust m rifii»»,.
KSS! i. &i H mitii H m m i l ' w ittti il II Mnim.
f l r i i : ü.i.Jgütft, l?!l. ir 1Í45,
BIBLIOGRAFIA
Pilli: Owtu luíiii, INS.
•Iftiti ItKttiKQil
MfUn, íuiUTi | UITMI | liilll
i i f l i ; Swfftt ttftllf, 111!,
BOCCIOT. tari, l·i tttttamllt.
Parit: ÀECÍI.HIÍIM guilli, 1895.
'latii mr ü arocédè à U Hm'. iMflllu te 1'
Ulli: 1175. i.H ?.li 1!7S.
B0Ü::L0I,J.P..
Mflf.Enrl, H wimi i l'iwftitt imUfitl.
firli: i.í..
'lift It It Kü
Pulí: 1S24. Sift-tet..
MfVf.ttfitl. «I iHfin l i WflHlll K i li.lW.U,
Puis: S.fu Oir., 1121. li Crmrt it Fritci it ITli,,
DRUB, Climit. 'TtcHlntt1. CUtlH.irt it ucllticttri ictiiii.
Parit: 1174. MusseUO-lH.pf. 115-110.
MUÍ, pnuim. Tii·iíiio. li iimncm Irtlist fil i,¡;i w
l·lrll: Albirto Cirruèt, 111!. Comieieita.
wconm,. Itrti HI li iriTin HÏ ÍÏ;I r, ,i Utlwwlfi,
Pulí: 1I7I.
I1IWI, l·ltyt. krttlml T i n liielwlM it iMlitim.
Iiitíi: Sitti d» Iiliri tai., 111$, latipiííu li l.liipulco.IV.
men, mi, 'inüis M niïn', §nu,
Cuactt: 1552. Octilri.
M l , Jtuti·i. ,tit?t H tin», fum M§ pftfttlt.
In tatty: frottii-PfiKitit, 1173.
m nn.iiriiriti.
mm-imi,
iilrll: I.lmtoi litirliru, 1171,
unti
UUR.IIMI. i'iisiiitiii,ii gwU'ttmiUtio.
luctlou: l'maç, Ull. iirli írrori imoricM.
BRCiET ;.:a.. ¡u»i,fi Uifitw tf
Ptflt: l§fi»-4!ii, 1-fL.
1, Pilli
l·llMfltti: Ull
iJyLwJlBftEllKS^
»iin,
lítm»
BIBLIOGRAFIA
M M , J.I.. Li fitetiiraiieelÉi m la i i t i i gtiflai.
Iiralcu: ta Boico, 1171. Ititii fratuii fréfius, í.
ww. tiii·liisi w M tt iilf,
Parit: 1174-1175. M I .
mu?. ttuiM. it tisfclm rtmi ii iifi f»H,
flfíi: UI.Miipifi, 1125.
lualou. ictn ¿i l i Iictuli fiaaiti i i Hi l.A.Cm Italt i i iam.
hreilNi: 17J7.
Bi:ci::n. Caiititieiii i i l u tem i i l i I J n t i i t i ài l.l...y»li...
lircilou: Miríi Itfftli, 1717.
l l u kttllir: WIUDl, 1.. BriMI MltSlM Itllt Bit mtUtf,»»'» 11 Affl W ItHti,
lltfti: l l i ! . I I , |.137.
M U , C M . ; , tjfiètií fi..?t ¿tSpit»,
S.íi tapiftii; r.iinitttii, 1171.
loif.ciiiii.i'tumii ¿i hm ii.i ¿i üj»i;mHlft,
?M1MM:
liififtíti fnlMM, 1174. li li nií.
CIBUI Uflim, M i teta. «Medirla ti tteai t É M l i ' . toultietifi.
hdrll: Ifll. 1I3S1 I?n¡, l i l i .
•
XBLXOOR&rXA
IWII.QMfflM 1.
Ml York: m Cutir? ft., 150?.
I, Loll.
M i : I.SMffiüfiM l i t í i , 1945.
ami,
m i l l nicit.
firiis G.VM Out, 1131.
Oltt!, lEjsr.o.
llins; Ffittili t u r n , HI!.
C1UII, lipito. Swela iclli lltMiaili. Li irii
Illito: Fntilli frwti, 1ÍSS. U.1MI,
CiLCOGRlFIi IKIGUL. htailiite tetalátlct
Hidrid: FudacldB Jut Hirch, !§?§. Oct-It? 1ITS.
CU10 tmiLin \...ciico. IliitnclÉi r
Bircileii: taitito Sill, f i u t i i f Oocms.l·i.lrtM!!.
GIOO, t.t. i r t i i t i i fUtiiui,
mm-. llbliotKi licuilir, 112!. pp. 115-172.
cuno, P.G.. f ir.ri §§tiT'» titiiiti Sitiitfti,
Ulrfl: l i l i i o t i u l i c t i l l » , 1525. pp.lM-l!2.
CiHFOHWiS ;Fidro loltifili}
Utoil: iip.litMlo Siicli, If?!.
UVi UBT, C. Blcclourlo IHiitilil. Irtti t afiela
krctiOM: IIÍM T tit., 111?. MI.
Cttimi lUmiáT, Mulls, l.lulncimu T 1I l i t i t t o l i ¿i ii fatstisia 1 il f atoen.
l i r c t l m : üp.li k i i w l i , 1933. lactin I t t i t i lucilos!.
CMflUI.Seriio.
f i i u c i i : Joufi k t m s , 173S.
CM M i l , Jul. tell* fftCtlW
t i p : i r t t i firiflcu, l!!l.
CIFITTI, FtttClKO.
Btrce.ort: Doc loico, 1375. KCITII frettttii firiflcu, I.
n> ' i , HfüMtifiiffnw fncttiiiiti«,,', ii im >
ttfcslsu; Don loico, HIS. l w t u f r a ü r u firiflcu, S.lf-f, p?. 155-
filnelt; CMttlli, 1ISI. MmlN Mil iltlilfünfül.
BIBLIOGRAFÍA
,1.
Madrid: i§f. di l . l i l i i M , iitt. f u 1 ff.lf-ll/li-M
i» Vicaatt.
¡Udríí: Iif.taiil Ulím, 11*5. Ir 1133»
CM,*.
: Stüdío f i í t i , l i l i .
anca. ki:5i:i.
1646.
CWR1CIB it riUIBI!. i m i f l P t t t l i i t t t l t i t i t l H ,
ítrfi; fíirra Kiríitti, i , l , .
I.HI W , hTlltt Si IlHl ilUtiat,
cum tmem, ¡m.
M M : 1IT7. 1.1*1, fcMM. 1177.
CARRETE nmm. ¡m, Ü
ttlill: UN. 8.59, Ir t n n t n l i l i .
..iiffiíMiil
ii.iiiáiÉiiiiiMi) #
CUBfl PIRROIDC, l i t l , l i I t t l t f f l StiSMfiflM K I
l i i r i i : 1171. c i t i i i i M?OI:C:Í Ciil M i l ,
emit: nmm, ¡m. u
áÜAMiÉiiliiiliÉ
Éiliiifjiiiln
lalrii: Clil·lrili, 1580.
S;,MT ;;,ti,'. Mm III
O w n finOOO, Jin.
lüríí: mi, in-riiMi itii i.iis.
cum m i » , un.
Mñí:
i', Mm ft ¡itii iititisii,
l i l i . i.l33,f|,II-ll.
cum n o w , ¡m, !MJLUU
i liiitii li n
M M : 1117. i.l37,n.ll í l i , .
CIKIÍU. utn mm wn matti
Pirii: B.PrtKM Clirtii.aj, i . i , .
CUW, Uctrl, f i n t i t t t f f l ttttlfl Él t r . l l SfillMI,
l u a l o u : fMMttca, 1II3-1IIS. 2-22.
cuucrn un», cttiiHt ¡i ,i ;;,,;t mnin it ¡j liiiittia 11 Itstifil»
lutilau: lili Mini, lili. MI,
cu*»»!, ii«fi, rut ami,
Itntlm: Ijü
1IS74II1, II.
CiSHSlUoéolío.
U n í : C.U.talrica l i t i u , 1!M.
erauM ii wtm,i.i.. 'teliiti» mtm T ÍHÜÉ'» mtfisttfe
M M : titH.flf,tt M I * , 1M1. 11
TIUÍO
51-130, Tritií: if.
IOS**
BIBLIOGRAFIA
Clfllll. Cit.oflclil i i i i m i s l m l to Hitifi,ligiitiu.irmític...
Wriá; HIS.
turn, mi. j, iriwt ÍÜ Itwli
IiltiÉ; Itp.lmti li Tillo, 1165.
lim iw frt«Mtf§iiti I.ITÜI,
CMBÏ Joii. memi MU ü üitBfli
Hirll; ! « . 1. Tillo, itlMMI. l·ll.
it U M it l.ftimii,
au, lictei. n itfiffilií,
Itreiloti: Torni, 1571.
CAU, Uctal. ftelSil i t HfllHfli,
BirciloEi: I. HEM, 1568.
uu, iicMi. y ticteiwi It li itiltiiflit,
Full: 1K3.
cui u n a , iiu utran. us, iiitliist it lit Hi limiti iiil.it 1,1, tt limi,
l·lrti; Itp.Vií.liírn, l l i , Ml.
cromin, mut. mul it MMlwtt T iitült,,
Hiárid: i, l l u u , Ull.
Q t t K l i l , l i l t u . Gritado in u l i r i t tiaicii l l i m .
Ulrii; L l i m , Ull. lr.1171,
oianun, uitn. ttcMii ni tetffiTitit
lltisi; Tili·l u i Itiin, 1113.
CUnitllll, l · l t l l . iMÉCit BflltMJUt H i tlUtÜ ttCtoiWH.
Lata: !1MM u i Esíion, 1978.
CUMBIW, trie. nottiitiMífut.
t«ta: lltllt But lilltld, HIT..
cüíBcnuc mm- H mnn tii Hititflit
ttilit; firant, iff], l i l t l i t l n u i l i t i i r i l'utlS.
•IBLIOQUAPIA
{liti.
Punit, llfl. ItitlttiM m tètíiti rutlS.lt» Mtu.1135.
HÜM; Punit, llfl. I·ltittiü IU Utttti l'irtlS.lf, utiiJtll.I
1,1.1,.
HM: 1175.Vil, f.M, i«S.
mm, cura t. iiiHinn- »i tm m, i
tot-Tort: f a feotral cotp.. ill?.
«lira..
Ilitti; T.looaii, tan! 1
1MII!.
itttfi. 'Mmitni ütlií',
lirci.on: Pu.Jttto li 9mn, lili. TLpf.33,§S,H.
CUNUU,
own, .tui t muir ti tuttts m,
I·i York: tnniofi ffiii» l i l i
GlPfl, 5ttr:. litatruif,
Latino: Stiii§ floto, 1115.
C0C5ET «otm. 11 m | | É , ItiUlll T ttSIlü,
lira: PtniftM, 114?. 1: 1143, !§te firi titeo.
awii.ci.iiiii·i. L'itiiiti
lino: Pnoien, 114?. li 1143, Todo fifi totn.lW-WI. Ilic
amunt. MM fi l'intuí n mm i titnin fi ill» ilüii»
Parit: full Prioult, ll?3. Ir II7Í,
CCUM.
.i «in» « nu,
ÜH Ü m,Mtu
utteiitin.mm,,,,
Pulo: ¡i friiitiii» 1152.
CORIL Itólfl.IleliL 'Li ttittti it
Pifio: li Tniltin, 1552. i.JI, jj.53-51, u n 1358.
CIWIII, 1.11.
Porlo: Birjir l·irtilt, HIT.
ama,
MM
curin. s¡ tr, ;t n'a tnnn tttcitjii?'» lliititflti UUUAI
Pirli: lirçir Lotmlt, 111?. 21 ipil 1532.
GMaU,fcrU 1 IBIII.Nfttn. HgiftJ SjiStttfJiSIJ,
htrl6: Intialnii Mtíi, lili, tali lutein!.
:omi,Sir:i i lRi;:i,Dorotio,
lirctlaci: *li Colli', lliMI·l.,
I.UTlS. tljfjl ft Sflttfl,
ciris mm, imto. L_IIAÜ¿P swtitfitttMtWHfft!,
Inin: II. Inlcan, USI. hiitíti·l.lnieiu ii irt» 12
1ñ
r
n
BIBLIOGRAFIA
latin L l u i n t i Ui, l i l i .
cocwcu.r.: M M .
l i l i l í S.Bimird i CU, 1111, 1I2MI2I. l · l l ! .
COCttC:i,Fmçoíi. JWtWt ffWWlW.
h r U - t n n U * : i.fit OM:, ¡51i. lliÜstUfii i i l'irt It I f l ï i ,
COnMlMnscoll.
Pirtt: life. DiUgrm, 1113.
mjLJUUtASm
Parit: liiriei l i lime, 1323. H I .
comoii.rmcoii. 'im-ism', m tt Mantm,
l u l l ; liirici tt lime 1123. H f . l t l i .
can:i, ¡m, Ai: U ¿iii.ctr
f i r í i : Cfeïm, 1771.
MliflU, l l c l · l . CU.CottU iï 11 t i n t i l l l l l r t I I ffllü Writ,
»: ü i . l r t i , 1117. H.it ClvillMtlM ft l l m . f l .
cmui Tiimni.Gmorio. *pti imjwtti it AIBM1,
¡ IftrttM iwifi.
I l i f i l : I I . . . : i l , ||.3l2-30.
CIIUBI mi,UÍ¡Utif0fi§. 'ftMtH H lamí Mi tlCTti|.fl,P¡I', 1¡ t i
i i i n i ; i i . . . ; : : , w,312-312,1117. t t i . i i , fp.iiT t11..
ami» mi.
Iftillu: 1173. liilMit it ticliiftii 1 »oi.
coros, i.
i: 1114.
i iiitiri.
O.J.I.O. 1 4.F..
luctiou: U9.lt Jné finir, 1137.
M «o ut.cipiíti. fjiiti friwiwit fti fiftftitiiti ti hit,
»: 1711.
MCill, U l l i . I»! « m u fruciiM.
f i f i i ; l i i . LITMM, 1144.
non» MII.
f i f i i ; C m Out, 1I2I..
mm,
IÜÍI.
Hñt; i . m Out, 1121.
Má^aaB-JÜiilftiJlA
BIBLIOGRAFIA
:talp,M W .
I.J.I..
Hoítpiliíir: H.Birnl, 1929
DIT11, !.
Pirli: 1181,
•JLjyBiaSiüUjyMhM
I, ioH (cort.).
Hiórid: E.llus, 1111. l i 1111,
DIUND1, Inri. JUPPtttl ffl It « l u l l •* U lltlMIillH.
Paria: li?, laiiwali, U'l.
DEJMME, i n r i , H fflTWi.taSlI titUSUin Si
Patit: Hiiion Qualli, i.ò,. iilliat.éa i'aíiais.dat OU.
DELA80RDE, lairi. hlama lar l'Art cocttiaonln,
Paria: Itf.gtaraari, 1866,
siuuni, inn. A iii*iit,frtUi iünititn H MI offlttn, m rocMtt.n
Parit: A.Quantic,
H ™ . i. Ui-fsiti, Mm lisH t; unit m,
Paris: II??,
OillSCIMPI.P. 8 | | Mrttltf,$H Titlli it All fÜKMt àHI H i t ft JltfWL
Paria: 1836.
DELCRKCIS. dl,
Hiír'.fi: iap.Sii: ¿« Saiata, 1771.
isfi. U U I L M Í :
Parla: lorto-ilui, 1925. l·ll.
MMU,
UtimUaicgleriifimiH.
Si HHI lítc.t
Dllflfl, tafs, 7I§ fill
Parla: M I .
Militi, l8fa, Mamiflal
Paria: Bordoc-llté, lili.
JÍJt.A**iAA
•iiBiwMAJl·iV·
Si iWtM ItUtl i l l CWAMi
Paria: Bordoc-AIté, 1119, itti, 1131.
DEffllï. lipata. '; tr.Jt l i fftf.ltl l . i t II tlttrtHiYi
Paria: toa.Jswtt at Cla, i . l . . I·lf.
im;»;;»»,
lilia.
Paria; Bcrias li Jornal, 113!. II-IH..
•J»»JÍMifi.Bii.B-iii ifliin aMiiiABiáiiiii
Paria: lllf.
1vi0
•IlLIOOHAFIA
DUll.
Parit: 1134. 17-11-
n.tftftii,
DICCIOIUI
i itm Ü.» IIIMIII, i-mii.
DIDIW! I ! l ' I U M f .
H M : :ip.Brim6s,D.LMEl, 1751-1766. TOII 1-7.
n u » ! n l ' u m f . iflcTcUDédií.
imHitii: SMM! taleto, limm.
nit 1-17* il 11,.
1I10W R D KOTIÍT
Hli Uf lltll fil HtHit,
fitis: Picckoccki, 1783-1790. I voli.
D:DO:, ufiroiia rinii
tali: rirtlE Met, 1863
il MSUwtitiifM te ¡i ffifwi ni Wth
HM, liiroui rinla. in Btitmi ¿t aarttilti
tali: flnlalllflí, 1175-1177. MI.
IIIOT, mtüu rimi. 'Si»i tw ii trtwniiti',
tali: Piiili Mtot. 1151. t.III!.
ftrtrtfftti tefirti,
DIN!, IttroiH PírHi. Hi Htflt ffillfl.filflHllllS Ktlfll,
Pirli: Finit D:dot, 1171.
USOf, iiiro'.ii rinli.
tali: FUM Mot, II7I-1IM, I-W.
DIN!, liirom PlniE.
tali: Ftrüt-tltst» 1177.
1Ï11I1, M l . tt HH J'UéMlHSI
tali: Supt teilll?, 1115.
BII1P. lotli. li erinri.
Pirli: teniu, 111.
DCfüIGO Friiiiie, FrlicliiBi tárale
ftrissu: l.iitm. li PÍMIÍI, USI.
milOII MKMI, Jtiit. Ü
iruov: l.litm. il tftjuii, USÍ. 11, 1I3S, ». 115-317.
MflStll « M l , ;«íl inUts.
i·lrié: liii·iitn» 1962. in liituiM, IV'".
DO«:i;CEI KRSCli uti
Mtíit Bru S.I., 1931..
Mil! .aürto.
bin; kítnUrg-fiíiiilich., 1171.
•I·LIOGRàPIà
Ittll!
, 1.
full:
íQrtt, mitt fiisUni it tirtliiltt,,
I, Cull't.
íliMO: ilti, ÍWííii
K OI, ïliliUtl. U U l ,
lw Tor»: 1IS1.
ÍWMRM ftteft mmum it
Pir.. Ull,
mm tit at?»,
Ittctlou: M i l , 1911.
\ Loe:i.
Lyon: Xtilt íi BIICI Irti» 1978. Im-ftbril.
IIII11 ilieli.
MNCEIl, l l t o t . li UtkmafcU.
§tétie: fornit, 1111.
NfUNIl. SMtfti. ü
firii-lnnU»; IISI·I.
ilíiBSIS, Siorgu.
U m : Cict, 1141,
iirintis, SMIPI.
Pirn ill, EicMtti it eii, 1173, liilittiei i i 1M u r n i l i u .
lIMSSil, fitiffM, HiMfi di U B B B L
Pulí; iKtotti tt Ui, 1S1I.
DCF:ESS:S, SM?IM.
3.1.1111».
Pulí; laetettt it Cii, 1110. HIT.
minin, ttftfu, .tt mmiiM. a» ii «wm.
Pirn: licfctti tt Ui, 1873. li llit,
ÜMR. M - l·i « w m m a i m . In ««uto triílim i'IllutiitlM.
Itrií: li fntitln, 1111.
màlààlilti
Piri·lruillii: S.rn Out, 1926.
DCIAJ tllfnt, Àgiltl.
tenim: ttttato Ull, 15"i.
10Í2
BIBLIOGRAFIA
full: MI.
r, r.
Pirli: 1951.
H N : 1II3.
E1CIEIBEÍG, F.
IW*.
miiui, jw. na»; must i «Istia ü li IMntU,
Cid:i: i l l . i t Ftroi, 1834.
miC,
DlTÍd. 8.di 11 BMftn M KOTII JM. Ilitl i l 1'liIttlM di l l KM..
ruli: 1B52.
BCiaomu. ¡Bt;t,8Miii í\ imrtti ftilicn.
Biretlocí: f i r t u n í , 1543. l l b . ü c . U F M . h f t l r Ctttta.
BCicumu. ncicüttéii ieünittls.Ulttii .¿unim,,,,»;»,,,,,
M M : F.íi P. ltllii«, 1851-1555. I-IIIiï.
DCICIOIDII. iKfsUPtfU ftlflIHl l i l l t
Ridrid: Eipui Cilft, 1525. III!. Snbtco, ?p.846-883.
Itlittti: I ^ . i i Í.Bint, 1139.
I, S.
Firii: 1831. Ir 1124,
Htliocii: 1815.
•Will, Fitricíl. Tü* irt sf
l i l i : f u i l i i w r i i t i lit, ItH-lll?.
aftllaaiftá laiaMittluBimMini
vFiii, i3fm. m mitt.iu limn «4OkUsoM: Itír. Otlibou Fruí, 1567,
ESCALEM Eur Uto. U S l U i ¿I, 1,111,
ü i r l l : ifiM, U l l . li 1II4,
UFIII, ItlfléOf.
lunlm:
62» 1112. {fie. lito. W . 4 H I ) .
ESTHfl BUBA, FrwdlCO.
Sidild: :iLE;Riyc«r U l«pi., 1560. Eicwll di lítetfii» 1.
ESTÏ7I m i ! , Fritcííco.
Midrld: ft.lt isgcl lleif, 1114.
BIBLIOGRAFIA
B U B KTIT, ftuclico.
toirid: l.dt JUgiI iicoy, 1114, 1,1530-1531,p.21).
ESTRI MTÜ, fnaciíco.
Madrid: CSIC, 1948.
ESTETI BOTH, FriBCÍKO,
• t a l l : IÍMI S.I. tip., 1141, F.Eacuala irti f Oficioi à., I,
ESTS7Ï M l ! , Friaclico.
Mfctt: 1949.
raw mm,
ttmim.:
Writ: 1!4§. 164, MT.if.l·ll.
ESTEVS BOTE?, Fruclico.
Bircroni: l u . t u 1144,
nan wm, rrneiNo. imsrti it, iiiHis,
Birciloca: Itlor, 1335.
ESTEVE BOTET. FrucilSO,
MïW, 1959,
Ufun, uf MI. ii'iimigftl.fcrttiT Htm»
liifid: 1551. Jal.1917.
mm,
J. leilitm: tin liitoir tad lit sí CMICMIIMT tad aorwlM..
1662.
b y íoríii.
Pirli: 1912. l l i m .
bcicloptdU.
lidríd; Hp.I.kii, 1142. I-IT.
tA^tAAAAAliíiiilliiiiiÉiitAXjMiiiiiiiiii»
kJhPjJMájil^AMáüuüLl
Btrceloti: Dip.di tirctleai, 1515,
l i c u l i . llCMit ftl IttalCI ¡WA
lireilna: 1865.
ata Prwlilaoil.
Eltupi |>ÜtÍOT,mt lltÇJU
Lysa: Iip.taiía, 1965. ]iln-aïri 1,1965.
bfMlelta. UmiïM Mimi 8t (iJlltèHl t l t j l l t m ,
Barca lona: àftit.CBtititiclwil, 1892.
Eipoaídón. IT HPQIiClfiB fil BtlUl lalti I «BÚBlUUl «UlUCII.
Btrctloaa: U l l . .
ninom, i.
1662.
1044
• I·LIOOIUFIJI
rau CEü::c(iEdrii n SUM, Sfiüfwti fimslmiüitlM ffli-fflü.
litifi; Kcrta, 1996.
FIlUffl, Moirio. UitíliUL
ÏKÉcli: 1638.
FIILIIK, I.E.. m
iit a! mwirn iitt tu miwi wfti tí ountm,
Losdoc: 1144,
fiSfltOU FERIUDEZ,;oiquín. , | jflsfflfH j ,M ||T|| t j a f m j ,
lireilou: I.Citiii Irti Ulbn, 1131,
n m u ! rininii, Jufiii. li ciiatattt y m tialcti,
Itrcilou: Iti.Cit.lrti Liíïfi, 1130,
Fütt ¡Mil, :oié. flWMI ültillWlItUfiSf Él It Httmttli
liiili; in.Ijt.lt.lttMilM, UI?.
FL0CC1, HUrt Ililti fi JtllB,
Ptirri Ciillir, 1554.
SMÍH;
RCIUM, bin. m:un n ; SIUIM,
Pirii: InturÉ, 1933.
full; 1131. S.ii propijitíoí litwi d'Art..
rociLLCi, i«ii. n tuna iitwitli i U cUlcitnim i\ MM,
HtiV. MODIClOC, l l i ? .
BI·LIOGWUTXà
Firi: 1552.
FRAiK.p, 'li Histüt', Pwfillti it
lull: 1177. s.34-35, ».«7, 1177.
IHtm,
PRiT:UO:C,Rinio:SU!ORO,Kirco. fanfcalKlQ •lHlotHaniflco.
imttv. Longo Mitón, 1112.
nnnui, lui·i.'nimiti» w milHswt', Pwnllti Ü , tr.wt,
Parit: 1172. i.li fp.ll·lS 1§72.
faeiteliilB llanUlep.
Finen: Lio S.OiicUl, 1543.
FÜH1GA:L:(GÍUH??«.
nuo limn, mute, 'iiitiiii li ;i i7ffi,Mit§,iii mm,\ ama a m% Timet»,
Tllucli: 1154,
Fr*cço:i.;.:HEROLD,;. jfjfm U WAlt it SffltU.SI, fWWU l?4?-l?ft.
ririí; 1131.
BIBLIOGRAFIA
Ptfii! i ip. Tug inri, HH. Il.ü.ttl-ill, §tl-ft?.
SUIM, tttaalt. *J
ïidrid: II?}. 36,43.
HUM, àctOElo.
Hiiríd: Cfttadra, 1979, tattatnt la irti Cltidn.
mm, :oié,
lidrll; Ui. di
h 1856,
sueu E:DO, ;oié. ftlisitlw wti
JUÜÈMlx
M a p . Xidrid: IBI, dl Eipiíi 1965, 1; lili,
cucu MOR,». iiiwïriíi T iiKNritfwtem* T ÜT,
Otiti»; In.le ii.l·iirlUM, 1957, Dipsticíóc di Altarlas.
ttKIl, P.: . «Lli wtaaaaa ai U illlataca ntlmV.
Orlado: Irá.li li.AitwltiOi» 1957, Diputiciòc li litBrili.Ciyi-CII.il
sun orii n iiiiieo, r.i..
Itüii ür.ti,
Viiteciï: IMS,
W ü » K.. iïllllgj flMIitT,
Lrcdor: ItnttUttliia, llit.
,ÍR?:ER.;
lit d» eiiilnr
firíI: 15:5
GAKOIfll, i. to to Idmtiff nlati: i eaaaliti aaH
Lotdot: ?Hati u i Etdiot, 1986.
GMT» Dl titfDOKi, J. L'art d'iarlati In tibliai d'aatii.. .J.tt.Ia llot,
tali: 1731.
ttltlin B'lWW.JtCftii-faiii. Lattia a»etriaat li Bflifil irt d'iaarlaar it aranr in tat..
H'ti; 1741.
un mo.: i. HIÜM, ti intiritfef, i. p|gtfi;tei«lpcite T critm,,,,
Còrdobi: 1356.
mm uta, w m , mimi*
TIIMCÍIM.H^B M M M .
faltada: 1943.
3EI0HS WM, flcarta. tptfígff te llifill Si Pit! fMTOil liO.H
Cutallt: I.Cutalloaaaat dl C, 1133, Ilf, PP. 17-114.
flcaiít.
Birciloti: 1111.
ami. min tfitliteterutttttufi ni lias it 111 aim.
tala: 1186.
BIBLIOGRAFIA
1,1.
Udrid: 1910.
fil 0111, J.
VllMCli: 1934.
tim Miia, mim, rjnÉürinu tfisií i'ut.
hrciloci: Sninlitit dl tit., Ull.
1,1. i tfW, I.I..
krlií: tajtiiilifltül» 1!?3.
WIW, Inri. 'famn m ei:
firií; ttiflt, 1174. lr iüf,
'• IWTlUl tlUli
SCI?!, inri. 'IM íomlli ttemiwi di tom1, fcmim te l'Iitim.
tali: 1173. i.l, pf.2-5, 1173.
mm m llfll, lili. tolicgiSi ¿I eiteiii to
toáfii: 1ISS.
§0111 MCRE1C Ottllll, Usui. 'II ifti ít
bdrit: 1900. !.4, 1.413.
mm
ircàifti. HbllatMM f
I, J.l. IttiffftlH KtiltlSI HII ir.il
Suction: *>Bi» 1H7. Técslcti lodirnu di i m .
«mm, zíior it J«IM di. i'in fi in-nmi
Parit: I.Ourtls In-llli., 1112. 3r id.( ??.53-136,9è fueieili.
mum imiroi, mn, ÍJIII», nmgttw gKiwtí it IMM,
Ftrti; l.Qitttií Iip-Sdlt., 1112. 3t «d., ff,53-131,11 fiKicili.lTIISMÏ ttmuill.filmul. ktliU litorl
Simi: flétese imiti, 1771. l·lll.
l'UtMllitori.Onn dl Sís.
60».
bxcilou: firtUMi, 1946.
lotto: liter ind Fiar» 1956.
airiiis, fteui. ?n twteiwn gf aïro ?niuit IT èlt^tnii?,
London: Fioir and Fibir, 1941.
GROSS, litiMf.
i; Oiíord Fipir iieti, 1179.
soissi cum, .'ou?, i
in ciiilm', ii fw It aman.
Birciioni: 1916. fitar, 31
mtim, M m ,
Pirn: Blond it til, Seine* it nlígíon, 371.
10 If
BIBLIOGRAFIA
O M , Pum. l'jil to, I|
tut
romiilflfl
HI Ull « lillli fltmMiliut
mi
W II: 1836. F-150.
«riTir». li... m ticlilim il MI ultrti.
tali: UI, licHtti, 1937-1931. IiitlitlM m Irti li,to|rt,
Sriwn n cnlni. j&wtillW II SisMfItl li li tftfMt W IWlWI W ITIIÏI,
Lyoc: Sciii li tem àrti, 1978.
! t m w .11 till 8l.ll ttt*MM ImailM li ITlili lUiUHwttl,
Pir:i: lietattl It Ml, 1912.
wn. §, ihwt liciiii.
teta;
1878.
ElRTï! litliL ftlitmin.
'.ocdot: hbllifclsg fmp, 1174.
UIIR, Arnold, lütaríi fctlri to li Utiritm t il irti.
M M : Úter, 1ITÍ. M I ! .
iinn, w. m»t Mati.
Locdot: Oiíorfi CtivPrm, 1962.
EATTER. II. l ü HTI 8f jflflfl,
Lotdon: Oiíord CiíT.Prm, lili,
watuiuni.i. intiiii^miçiamu;;untui,it;:iucii .iiiy;;¡?;;;,
mnw. nu.,
Mi ü t ü i m l l i .
Eruu: tnittlLIuitltlli, 1976. III, Ui InclffipllKtM TicitíUt
EE:DER:C1.C.;SCETJ;?2I,;.;....
10'1
•IBLIOORAPIA
mm, MM. ffifflitut tfliffi
Loados: Mtiu, 1959.
l i m n ÍIRCU, Ilfwl. 'Coitrítoeloi i H liti, ¿i U I»i Alta'. Iifilti ii filoleela IIBUBII.
Hicrií: S.ljcírn Iipnior, 1143. IIIII,
IIHUO, iiiiiita. Meciatirla tumi di Millasnfli tiaitali,
Hiír:d: :ip. iici·lu riu, 1862-1881. I-ïü.
iin, lrtlir. fH tltWilM Ht ICteil 9f ttfflTJH,
¡•«ta; Irítili lino, 1952. 4t.ii.,
I » , Arthur, MmiM li MM H tlt liltttlíl i HfiiïtWtl MUÜL.
Cubridgc: !li ütlT. Fruí, 1912.
11D, Arthur, k Mitotf of lawiflü t itelitesfroi tü IStt c. te tu 1914.
In ïari: lew hMlcitioii, 1963.
IOT, ftrtta. to iitrüictüa ta i Hitan oi itatot.
Lotion: Csiiíiili i coipity, 1535.
If», Arthur. HrlT Ittim muniu.
lotíot: I53C. Irítili ICÜIIT ni.TIL
MM.I.
'i ttti
M
Cwm'i la.Ttmw ititt't', fH IIÏUUSII mitiü.
iotioi* 1931. Ifílíil iciiity fol.Ifi.lfl?. c.13,??.39D 351.
•HM, i. Ml Cmliíctn ückltM ni liti incltiïfilttt,
Berlín: 1912.
BIBLIOGRAFIA
•ÏHMiwlel. miu wwtoti.
Iw fori: Scepii Hitdboo*, 1974.
mn uroi.i.. Smítmu gtwliti «tin BI Httomrtf I
I M Torí: 1968. li 1119,
IBUM.rtlMNC'UIIU.Iitfa. ftolflil MUttillt i l'UStil,
Birctloti: Grio, lili, Scíi 1.4.
IffIDfà Dl U ïttflflà. SnttiMil it .11 Altll SltflSM,
tireiiwi: Riifiii te Cittluyi, 1131.
iuu, utiu ¿i. mtoto roctitt T swwliwt te S imitHi,
Hidrid: 1730.
mis, i.i.jr.. ¡mu | B n t t y ftMcnnm,ninm H ii mm fttwtftt
Bitctloci: Siiitta 6111, 1375.
mis» v.i.jr.. mu »grtm,
Mi York: Di Cipo Pr«n, 1567,
IZQUIERDO, ffuciíco, lilfltrifk Grttidlnt tol i, IIII.
Mili: Unim, 1575.
IZSUIERDO. rraclMO. gftüjgi iUMllIW I, IfHll,
ïiír:i: luilifi, 1174,
JICOS, 1,1. i *tittiM m Mood EiomlDo mtatlcil Ml ttictieiL
locúot: Ciurlil lu'.çht i C, 1839..
uno. sin: HI I'ÍIWM gi li mut! ti nü ii t§ tiiin-iiwi,
Pirli: !,Seoul 1, I.4.. MI.
•IBLIOGRAFXA
JOIES, Stuliy. SftHmtlf fiï « M m ,
i n t o ; Oiford Prm, 111?,
::mr., r.i. ami n vntm
ïutmu,
Hrli; r.l.JNltrt, 1111. 1-11!.
anun.cr. mmim m n mitm it n tfttm..
Pirn: lifi.Cltsii l«ort, lfli.
um,rmcii. umlm Slttf mum.
ï « fill; DOTII, 1572.
KK,U,,
ftsii niiiiraa T mmm ,;;tat;u w i, i.ffli,
Madrid 1913.
iiwwiu,. Statues fn lUnmttWtliitMistl m wnttal Htm,
Iwtti; iettt Smimol, 1113.
uii, lujo, ftswrttilitl te tniltwwt mi iniMiciw lit».
kwbirg: I.tant,
ntft.i. *iitetswniiiitlKttfUM', Muí li Hiciiwt.
ScinuSirç: I. tant, Jtitu 2S/II/1!I$ ?.3.
Dllll.lietei; IXKLtt.mir. !H ticiaHn of flu irt l l t t m m .
lit York: f u loitriná l·liho., lilt.
mimin, rm. itiftnüsl MÍ Muslim H Tin lümlifttt,
Hr.lt: Brtco Cmínr, 1II2.
BI·LIOGR. *
mm 1,1 íi, UUüaü li irifm u mini ittr,
Parit: 1131.
ÜHf 1 Él BITOT Ml
unit t m lii.i
tali: I133.
LICRÜII, Ini • milà
iiisiititttmi
CHECH
it irti Frinci 1111471!,
hin: ui. ritni·iifet, mi.
UFI0TI mmi, i. «hi utolacli tel «ítala nod-....'. CUtliaio.
h i n : li!. Plnií-Mtet, 1171. 1IS2-1K2. t.il,|i.3S-44 i i,ll r f|.3Sl á i n i l , Ginrí.
UibM: fp.Ctal.lrco ie Cago, Ull,
LUttUl, Unti.
lutirí-Uipi:;: Irtttta it «iriui 1746.
uum, mm. untinu ftwn il'irtliti,
Pir:i: Cidirt if locqcit. llii.
unRi.iiMiti. Aiíüii winttfwifillm,
lairld: I.íiiniírti iiiu., IÍ41-Ü42.
uiu, ; « E . : iitiipi.
htiti f.i.r.» m i . M I .
-WW Jiu. 'Li tac.li l i Stififi n ?. U Sfiwn.
tail: 1I3I. 23/I/1I3I.
untn. tom. Main §tl ttiSitt irtiitisi,
Irfntiu: bilso, ¡54*. Itniiat practical Molleo.
UftUJfl, Jactan, ïleafci tel cubaúo.
Birciloti: Artco. lli!.
Ufllltl.l.
tei Tsrií Iffi.
•JSL^HUUNKAXIBH
Uflfl, UtlM.
•felt: 1ISI.
U ttlK. Cl.
tali: P.Jamt, 1IS4.
II BLÜÏ, Jttfni tttittifiti.
tali: la Harcltr, 1756.
•JUiSlSkaJUfcMjH
•I·LIOGRAFIA
U OK» tintin,
Firli: iíittflt lUril, I.4..
firíi: tlü, MM4II4. I·II.
Utf.fctl.
fw York: Dow hllieitim, 1114.
UMI,J.C. j'irt t'l
HMtoi: 1173. If 1781,
I.J.I.P.
Firi: Ciii i'ntnr, 1711.
jBtufciUUSAaL.L£¿AJw&ül&iS&
UCUK.talU.
firli; Etcyclopédií Rorit, 1131,
LEERS, Su.
llu: Sti·liícllft, 1938-1534. 1*11.
LOORW, cim.
¡.«te: ?¡u lliile Ltl., 1131. *lw ti do it'Sttin 1.
umu,p.i.. U H U I L Í L
Lotta: ;.L»ni til Mlif..., 1114.
ItitaiK, :. Mckihut. l l u ficlail a i SiieMelti.
Un: 1513.
lüIKIli, Write. , | litwnllj fmtiH Hill ¡T|| I Itff T 111 Utit fl.lt,,.
fifli: Cl. lorllliu it C:i, i.í..
LEO! flllO, Friacuco Jote.
Utr.i: Cnlti.Coiplttiaii, lili.
ii i» ¡Tin,
¡mam.
frlteif/liliii; W l ' j It l l m , 1177.
UTO, Cotptl.
Pulí: 1876.
tWUl!» buriel.
G*mty: ICícttirdtUiiriut, 1IS4.
train, i n u q m . 'Ii;ii;Ki;tMU,amit,fri^utit', úülHiv.t\*rca;;tc;;rt«full,
Pirii: 1174. 20mU,113-llí,?p.l01-104..
wis,
i.e..
i: 1910.
BIBLIOGRAFIA
LITIUII(;MI;OL0!,IIC4C:.
fitin irti it Mtiiri tr»., Ull,
ÜM»J. it m m ftw U UTO it I'm
Pirii-lrutUu: 1927. Líb.Iit.i'àrt it d'liitoin,
u m , j . y L i t ^ i ^ i t irtii
lirli: .'.Dugtlt, 1131.
in», otto i. itiitrr tf irtwirttl mutt wliliw it tt Hit»
Londoc: itti lophriii, 1972.
» » U « . ifiMit H ,iM0;iM.
Birciloti: teli Birn;, logir.
UfMUi, Fr:idr:ci. Hi Hflill^Sl,
Btrlic: 5«org taint, 1SSS.
ummi. itm umnm
ISiltlM T m i l ,
Birciloci: li?. Irui, 1J1H821, 1!, lili, p.41.
unoinii.
Umlm:
{MMPIÍIC mmt i...>. iwttim
¡ * . Iruí, 1815-1S21. II, lili, p.41.1114. n i l .
UQl.lnii. | j UlWItlU,
kreilou: 1. Torni, 1975.
LOCK,
, 1571. i n litiiri i «in.
WIS. miWM i Ittttl SSMKItlt .4 UttHffHti
Full: Ca.Slci.i :ipr:ucri 1113.
mou» ,Í stimuli,,,,1'iftt f Helton li «il'taw fwti,.
lilao: 1139.
LOPEI IUY1, Firtwdo. 11 GnSido.
iifti; C.Mit©f it l.litiai. M l .
LOPEZ 0GCDUOS mill, Jill.
Madrid: Iipncti tail, HIT,
LOPSZ FiCI, Joiflll
Sutitder: Jtif, 1972.
uns IIU, i.
I i m l o i ; Dot Boico, 1978. l i n n Frortiru liiflni, }.
um mm, .oiè i.
Riirli: CS:C, ill!..
H9IH «UlHll.
•I·LIOORAFIA
¿08?lWT,llírid di.
Ptfis: I, titula, 1M6.
lotdot: load IsiPhrit», lift,
tf print....
Mr fill: Inst littmtlo.M, ¿982.
,!.§.• mm tí ttttiM,
In foil: 1362.
líiéliii. Grtbido IB linòlio.
litetleia: Slii Birnl, 1953 ?.
iifiiiMi it CU. min ft litiwntiu witu MI li
Firíi: LarlUns, III!.
metis, tstiM-iatiit. in iwiMi Si tiwU
»I»WIIIIHM,
ririi-CMifi: fen it liitri, 1550-1956. Mil.
wmm nn.ittnie.
Itretioii: Sfifiei PntllKti, 1133,
Pirii: bercloptfli Roret. II...
BUI.Ul|l;SILOM,Pi!lia«do. L'lielili tom ill if il II iieola.
Torino: Sill.cifiei I, Wirt, IHI.
IlLftSil.Cortiisieori,}. .11 tlctiffl WtlttlCtt.
Híírii: Citidn, 1580. Ir ÜI3, Ittuitt Irti Cittisf.
i: 1153.
1MJÍ1ML
m u m ;oié di.
MnmitKtt.
l i r t i i m : iil.Siltttor Sorteo, HIT,
m it. I?;,;KÍÍE ¡i, titi i li h
lirciloni: ictocio J.lattiiM, 1162. pp.483-489.
MIMS,
w:mts, ;:ié n.
Btrciloti: lii.di J.firiipif, IHS-iW, Ml?.
mum, muí i nai.cirioi.
farellón: U 5iii6 Etoi, 1956.
Sidrid: Fctdicite Ins Sitch, ¡982. S«rii hlwiittrli, 175.
Kidrid: Dwro, 1976.
lore
BIBLIOGRAFIA
NU, fil.
Iirciloti: I, I I B M , 1987.
ïidrid: U f ,to l.lillt, Ull.
UKDirtoaw.i it. m it U nmit,
Piríi: 1.1.1.1., 1756.
ttOS ! DICL0V01, Frite.
BircilOBi: Juti Ptrt.CoMrcio, 1964.
HARÏS { DÍT'.CVOL. Ftittíe.
Birciloci: R.i.di BIU S.Jordi, 1113.
IC lnlmurl.
wiir.i,?.;.
full: inetlii» 1IS3-IIM. I-F!.
isti IllUwnm
iUIiüï.F.J..
tali: l·i Bit&i·lrti,
mam, í.F.
Firíi: 1113.
DJTIM i
mm it n «wit i i t » urn i w i . » m i m .
fiFii,:. iiisimilt it liilftm limitintttfisií.
Birciloci: ta ta», Ull.
KAIT:I.EU:C:IEO, , | »|?8tl;,tC K iftll tftfltfl,
taalan: ta Boico, ifïH§?4, MI.lll.tafuloul W.
ttlfll.talclaio. Hflii frtllHl, fKMlWU WMIil»
BirctloEi: ta ta», Inru fiwtifii irftilcu i.
oRiiii ii mitm, Ron. «ittfwit Krtrttttntéiii',
IÍ.HMM
fwiiti II,
taction: ta Boico, ICITII íroctirii pifien Ütoirt» l!f!.
oniin u mu, .on p;«;mr;g ii v.mnlA T it. Mn,
taction: l i t a , 1114.
airan, utocio.
i t i t i l : Mptl i t ItrfM, 1133.
Wfllll, BoHip.
Kidr:d: :ip.di (Uisil Tillo, I860.
anon, fmciico. rmtwfH iniitla t tlgstwaitc
Hidrld: Vd. it berilo», ITU.
«ii?:iii ii
•toll: f n .Insti to Tillo, 1IM.
KilTT 1
Ptfti: if If.
it tiitlfttlH
fr it ffWII « I » litCit.
BIBLIOGRAFIA
••wt • • whit
Iiv liti'. Hlllvood, IlfS.
Hdrid: Rl.di M 8. fi mudo, INI,
i, fui.
Firíi: ftititi EBOI, I.d..
J&iaL·aAwBJMyilMJHfcA.
van, Rtdoif. iii Mttenliií
I B , 1352.
l Jorn*. g;i ipiiiistet.ilii ïttMl* «I felfistlm.
litt; Mmi Icbsü i tíi, 1133.
fin; Utortlu, 1908.
n i u , .ou Ríióc, 'mm u Mwrilin tt&n tus,., 1 , nitUí
MM: 1910.
•UI UIIII, riüci.
Bitciloci: laupir, 1ST3, Ir 1I1C,
Iliiasn it mtite wlit Mtili
• M W , tatxi li UtiWUtlIt W SWlilll,
Paríi: 1898.
mm, iici·L ¡ntwit li M tnt.il Siütig,
itrwlaii: Carrog$:o, 1981.
•tn, «em. ftutiiHitBT;.'
Iw Torit: Siín-liiioü, 1981.
«l,«,i.,SIIFF!III,l.,.,., II Sllttfi.iilttïU §t M Attl,
Bareilsii: Carroççío, 1981.
nim,
liiríd: mt.
1. Hitarla ü li
11, I M Í I . . UMllL
líi·i: Clot, IMS.
IlOtl, Clflitiie, SI.H, foto it ¡| him IUl
Sttift: liiBrai, 1117, i.r.lntM ttiiii.If lactin.
R1C1U0 BECERR1, falters, fimlea i Mataria tal oribado aritlul.
Sidríd: S.l.l.ft.Sat Firtudc, 1174,
•CIM ilíim, T»odoro. Brm Mataria
ïidrid: I.I.l.l.Sü fircud, 197!.,
110, Eduardo di. El irti an hiato.
M M : l n . l i LSalffu, 1662. !.f,if.lM-337 f.fi.ff.ltl.
•IBLIOQHAFIA
IILIII1,
IIIIIII»
íiríi: ta Hmti, i.d..
iftiibiTKitlnlttm^sàltttt!
lltUm Clft* Ijíltln,
JUdríd: StififMi JCJ, Ml!,
m m i IRML, mu.
Mv.i: lip. t.liipit tall, 1976.
nmuB, F,, ípmi!, i., u
HfclttLlL
Miir:d: lip, f . I i s p i l I m l , l i l i . Itoift, il?T.
HOIMCQ.LIÓÍ.
h r l i : Socrocq Freni llfl, 3r.ií.,
íCI?C!,BirurÍ5. §iCf||fl ¿I ifttl ültUlti T ilttti.CM,
Birciloti: Iip.H.àBjili Hirtí, 1734-1760.
S0R11ES ttllljotl Ml.
Stngoiii: Octitlo l·lu, Ull,
Billll UK, Fiïito. Inul te ii·lllrlitlci.
LI1601: Iisruii Iicíosii, 1976.
¡II, tinti. Slfjfl III T lii tttM IIÉfiSit IIMtftllI W li I. ITIH.
Birciloti: li?. Ml lulita, 1SÏI.
SIRS:DC,tatiais.',[ UlmitW, II till
ti i» mi,
S í m i l : Csidirtoi C.Srimii, 1976. II?, t . l i - J I .
mm tumo, nimio, u nmmu', « tumi te timn ittit.i n i, ¡Til,
Crtsilt: Ctidinici C.Sruiíi, 1978-1980. IT, 1.31*34.
nmo swiw» nt«io. awttstai nttiwsi
Gruidi: Itíf.te Incidí, 1973.
TUUM.
•JLiJHÍJyL9iU-
Rairil: 1104.
WW, l i a .
Pirii: Inri Imtm, 1961.
Lililí».
LM iefilit; ücíT.CiI'.íor.Frm, lili.
HOTTJROrC.
Pir:i: ll?l.
fifit; Mut títtmt, 1979.
« til ifll ti Itl Irth
BI1LI00IUFIA
Suri lottuir.lirtcloté.
Birci;oti: l i l i , i . l l . f . i .
Ulrii; m te t.Ulím,
l i I t l i t i f i l l i l ' l i n , i. L it t i
IMS. 1.11! p.lll.
l ü i i . l l ffiHJi ! Mf.locUl. IVA f SnUtt', H i ! t».
Mrld: i l l l . il-i? i l 15-7.
l i i ü t t f f t te Cilttra,
ü i r f l : lir.tet.te M.&i.li., I M H t l .
IlSin, 61. ílllLlLi
1Í3HISJ, 141!.
MUM muniu, r. Ü
I: 1I3S-1M2. i-IIf.lMi.
IlfÜM.lifrrtt. U i f t l i l l l l m ,
Liifeoí: Da Coapicíii líelo., i l l l . l í l i i i t i c i lo foto • t u ÍIC.
nao.i.. ftittHlii, tmm ti IIIUHIIWÍ,
Milus; I! CntlUo, 1117.
nwim. iwrwti gi n Ms;;?,»
lucilou: I H I I I Ciíiltifi» 1131.
mrmii. t;mit»i ïíwwiàfiet infttiii.
Bircilosa: J.te I i i f i ü l i , l i l i . , . , «y :,Futecl6& ?t?.Stei«r.
liWU, ! i t l u 1. i m t i t i t i i t i i t i i l i i t .
I n fori: £re«, l!l?.
IIDIRIUOIIOI LUMCIU?D. U n tamil tci ¿u ritlirtta tert iir,..ulii-toaiinr,l!ll.
I i r l l i : riicter-Fruli, 1345?. l i i u c l i t i tettieltr tan,11.
NOBLE, p.
:u mmlm tf ni un filitin,
Loates: l i l i .
MintlB Bi L ESTUFE, fj
loiin: illl. 1978. t.38,pp.53-55.
hWl-wr,
O'flOMI, ÏÍKtío ncop.;. &8HMt;8l MU I l ü f t f f t te >• tlSflflfli W ItilM,
Cinco; üp. l i t t i r i l t l f i i , 1355. i u U i f t t i í | K í § t i t Mttilcu.
u n un.joa. lliwfilü y tffitf,
k m l M : P.Sniilu üjii» 1942, S«p E.ítptl r eirtii.?§-7§..
oim un, isa (itr).
ktalott: ] 523-193!. I-IH.
BIBLIOGRAFIA
flltt Wtt,3m
Hldrld: ¡ni,Sindical F.F.,
out rimi, i,
kfctlai; l.I.ét Ciaaclai y 1., 19(4.
U i KttU, I,
Barciloca: I,« CÍIÍCÍII i irtt, 1111,
V1IM, Utnt.
Iuttl«i: 1899. iiy III i,l?4l 21/ttrll 1899.
« l l i » , fmtim
bit!!: HIT.
fienti. liatrafia Melifica Ittntiia. a nia to IBI aiitim.
CÍE'.LAÏ», Funciíco Ticnti.
Ildrid: :I?..'OM?1 Sarcia, H55.
OSSCSIC'
MV.i:
. MM!, tllltll tlMfillCI li lltlltU HHilltl Jll I.II1.
lomo, 1113*1114. :•::.
MMll.liSiara. A lltMfllU »lltHI III II» li Wh
tota: iiífi llífarí, 1113.
nom, PntciKo. nts li i rutw,
Ildrid: l·ii·l Siiítmo, lili. If 1645, l-ll.
nil llii, tina. ïenatraila iinm.Citàlo«t ii 1M ritfatoi.,Jli,laciüih.,
Sadrid: laita T tall, lüí-HTI.
riIS HM. Ii«a. JttèWll i l l IfiUJt liHtfè,
M i l l : laiitr f httt,
Pàll UN, llatí, hpirtona
ladrid: lililí, li Caltua, 1IIS, MI!.
li li lilíiflMt
WIII», lloa. Hü II? T | | WfH
htrld: ritman tti.Iacío,, llil.
FUI HM, lloa. ilHtMHItirtiI.teÉili(US?-HHI.
ladrid: Sríí.Crit llil. iadlcM.dt stal.iiriMieai.Ilt.
M l II§§, iliaa. Iswwïilii jiltill
Hiír:í: llisa, 1141.
nu, i. Ü
toltlt: ÜSI, IS, ?.311..
PUC aftlttU, Ipilii.
ni, ItMrl·i; Hlmt» filat M a , 1113.
iicütygt. litlfifmi i
BIBLIOGRAFIA
PILAU MÍO!, istia i.
ltrciiwu: litntit IIIM, 1 MI-1177. ir lili, MITIII.
m u » n asm f imtCM. iifaneffttiim T Smliti
Hiírld: Ifilltr, lili,
, I-III.
HUMO f IttHM, Htwio. Inm Pletina f iieili totltt.
lüirií: Mi.J.tticli Icítçot, 1T14.
PUM», Jiu hnaM. !J
Mfié: Sttüii Kulni 1755.
PIOLUU,!.
Bircilocí: Dot Boico, litfil írottirai fiifísii,
mum,
sm liebii. §,n it tHun n Mi it fti tmwt fi
Pirii: P.-fctilltuí Sí toe, 1766.
tmm,
Ole i, SMMtt 61 iBIIilillltilliW 1M itll IllUliW,
Pirn: Boríu, lili.
pinuio min, iisrtii MttOrtct« nil8,iliwiti,,,iMi,T wis.ft ffitm.
Itdrtt: totolo tacto, 1711,
PIStMIIf.lt. U Piiatri>6:ifiir.
Lalpilg: 1M1-IM4. MU.
P\SS£R0I, lopr. , |i;»Jt itUCt.t III WHtl.ltl 4jfIlfWti IIWMIt,,»t
Ptrii: llbllotèf. I·i Ini. 1172.
f i l m , lour, li tfiftrt li
Parli: líilfotiif. in Irti, 1174.
pium, lour, A mnn U
Pirií; lilíetm.l·i àrti, 1!7I.
PàSSCS, Cirios di, lrtt lltatriitei.
¿liiii; Colisri, 1131,
PUM, iiiio i.. inUterw ImmtiiitlTII T ITIIL
burlo: Sonrío, 1946. tspjo l·l Art», l.
pnmjiiiitoti Mm. _
i; filter lutií, 1915.
pDiiu.itNii. mm lüiitntm.
§l0ffl BilllSotl, 1B45..
rittat iwii ::d., Ull.
nnn.ftttmio ¡mi. ticiiwMin wftittf li wimn.wütm.tnnn,,,,,
Firíi: Mm, 1711. 1757, MI.
PERÏCM.H. IMMI ii mwi.M traltá emltlt to U m . . . t w
Ptrii: Son: 1365. ir 1933,
pitttctuünis. rttiiiw li li Silcttnfu
mm,
PMISMÍI,
Sou: 1353.
?t!ncci,iifriie. in mimi m tw,P i. n;,i;i,
l « : litarla dallo S.it: Ull,
rosin.i.. ,u M I L I I ¿i ir.i
latrlt: Cltilii, 1562. !t INI,
FU FIU1JI, inn. üateti ít tfitUa eaicüwàflea t n iitufltelü,
larcalaaa: Gaiçi, lili, li 1556,
woo», «hiMitm II tifslsff'» ftifillii i t , u.wi
tali: 1175. t.21, ff.l·ll, 1175.
raruii, i.i.; m u : , in tnitwi n IT»» iiisit,
Pir:i: 1HI4II2.
NHM.T. McttOJffl §f KlKlM Itffil,
Ull Lili Cit?: 1141.
HRIII.6. U fàfltfllititwraiala.iaa otlaHa.ua crocédéi in wlintli
tala: Gutilar-flllin, 1I7I.
PCTEHOI'.A. mm ni ,n tmuti
Finí: 1114.
ft li mwn i i'm ísr.t,
« » • tICtllMIln IStMlMifUmili PÍllSlltl,tCTllttÍÍI,llfÍtm
toil: Iifl·iii, 1771. hit
BIBLIOGRAFIA
mm, j.F.' ui m m ft Mi't tt itmiii
teli; Hll. mi MM.
Wfiflf.S.
teli: 1113.
mvif.s. li tnnn ni «tfii,
Ptrls: fti.Ufoljt it fili, l l i .
l,:gor.
Fifis: friiiitiipi préiMt,
nnii, jNpii. 'liHfte unto. Cwiai it í§ IÍHM1, Swi,
Mrid: 1157. 31,11.
NIÍ wiuifi.j.i.j nrn.r.:
Tilncíi: i^.Wi.àpli!, 1111.
ms.ifiii. 'ï, mirti T n §iit wilflct*.totttfllitiMi,
j&iuLiUBJkB*B—JUBÍUI
tamlou: l§77. i.28,pp.l·lfl, iift-Mt.
mmm m, tm. ,H,Í aigttrtfls*. ftlamftt wiwwrtiii i c m i m Sunt íi cimtt.
Btrctlsca: *U Clin', 1383-1984.
mim
>:OÏ,PI:I. ; itl r
mm i u ttalst.lli fiwitwi nnl«Mi.
Itfttisu: IfM. fulia, l l i .
UBI iitoN, ¡m ÍI. mrtwui n ciftwt.^erli H li 1,1, tt s Hi g,ftnufti
!U¿r:¡: 1IIS,
UKQKmioi KQLUH. iLfiunna
tali: üi.Iielitti» 1137-1131. Cal.ZiltlttlN IU Arti 4.içr*
UFOU,
j.r.. ptMiniiii iiwfilisc tt iutum n mimn,
Birciloci: Ulli, 1554.
iuini PÍ IÜCÍS,;.
MM: im. ?U7.
ttlllll, 3m Intocio.
Uiríl: Cttita, l!7i. Cutam te irtt íltiiti.
mc, toiirt.
tali: ll«.
Mam.
fNlw: ta| iuril, 111!.,
nnou, i.
kzctlau: Do» loico, Ifit. lllltetKi inftilml, fff,
lli, ttnifusiii,
BIBLIOGRAFIA
111!»I. tintan orifíroii.
Oli!; k t r t ¡nmnr §1, 1113.
iiatn.i.i,. nuti, i iiiil nflw if M i stsUifH Mi lüitir»
lOEÍot-I·i York: 1914.
Mtnf.itfL mili mum it li mnn t l'm ftittnmw it finn,
tali: E«r: litmi, 1951 -
MXuUlfl. I. Lli Caciic,
tali: Llbrilrli It l'Irt» i,i.. In irtíitu cilllm.
l0111Sfll,Friteif«¡ l i tali. tlWÍ»tfl§ fisaict t fllfillff l i fililflH.ffWIi,
lilUt: 117$.
ncuon conu, i, ?i i f t i i i it¡;ii wi i. im ff-HHiÉi*,
lualaa: Iii.Srif.Iiíi-hrril» 11*4, II» t.4 pf.3S«P.
SOGES-!URi,::iüd». li mun tfttiitm a tül ifisli»
París: limy Soiojy, 1111,
Ull»; Itrpií, 1111,,
lircilsti: Ittetinit te h w , lili, fiirir-ür:; 1IIS.
BIBLIOGRAFIA
MttSilflttt. Imit.Í.íSif K i m .
farta: Out Ciaría»,
•BBtW.lt*. ,\ tnTBüMMl f t l i W n It l'Wt,
faria: ill. Rttouirí, 1903.
«OSS IIIUD, G. tifUnlU UlMffllí T »I ttttl
larctiota: ÜDi, 1385. Tècclc» loáircaí ii irte.
ffite.
mi,utas; nuo, ci·iii, in ;;ip,r,t piütulii,
l·i !§rt: !!• hu fruí, 1172.
MTUMTIIMlclMl. PW liwctil ti tlUll PfflttM,
lli ful; l·lilill hUlialag, !§§§,
n?msnii,iicii·i.
UIICTII ni muatt;
i twliïi Hwtomtm lttll?rt»
I«?ori: litioi Siptí'ï» 1962.
•OHMUÍM.
íi mnn fti tiitini r. ITU iMt.
faria; Swsff» 1971.
WM- Xitti.ii l'iMtmBíiiiiMfigii.
Parit: tattàíar-ïtllara» 1ISI.
ÜCOI t.oir.. firibUt M llaélm.
Birti-Hidrií. Dniót, X.'.iuyo, 1111.
« • v< mm» H i totifrcmn it iffl. li im M tom,
Birn-Siírii: Dtiaót. I.fiaip, 1381. 1867. ïl,??.39-54.
IIIIC IUNIU, 1. Ara t lat ail gtilids.
Tirnçoci: Tirnco 1!?!.
•HO.Jtié. funel MI tcitmr gritar l'ilBMtls.i. ktiti.
Tarrafota: Tarrico, 1979. 5-IM79Í.
•HO.I.
'MtwMl munto Mftjti it witttm', i, littint riHiti 19,
farrapii* Tarrico, 1171. S-IM7tUiaart, 1177.
nm, inuí «t. imncrtto nu mm »
Uttld: Joaetíi Ibarra, 1711..
MWL-U.
BIBLIOGRAFIA
w&.MUüei. li armn i« toll.
Pirli: lOETMt, lift, L«i titiiti í'irt.
nss, stnit. Ttitifla it wtiinlli «tfitfgit
Barcal Mi: 1. Hm, 1974.
Ml, GcitlTO, ¡iüttClfllil ftÍiH,8lHtHlSalSil MU UttBlttfrUCTttt
Itihrfo: Soiitto Mï, i.d..
Riiiricdt ItfIBTi füMiU. gllUflfl T SlIllBI li l í m i t M U liSllfftMl iKlStll,
Ut;ls: Pitrmto li li 1.1,, 1934,
mi, Loiii. kSimyJüiliiiuiifflj.
Parli·lni·llu: S.tat Out, 1928. Li guru» t§ fruct ai ITIIIè.
nu. loiu. interí §i; im;il;sfltritt ¡msiU,
taris: Uirtti, 1528-1338. 1-111,
SJ.. 'II «ifit l. Mi', Till 1 fti,
Barcilona: 1513.
f..DCC:,Giorgti, jjÇftil CHUMMl ai US AVI
lUMlflu: UH. "-'..'urt, HM.
si.if-ncfoi.iiipci »•. iMiti mtlni li li itwn Stllwngllm m islit r,,.,,
Pllíi: 1855.
SO,:aru; JOfD,I.LlilN. H a l m §| iWftllftl §1 li Willi,
BarcalOEÍ: Avarca, 1175.
sumi, «aico:c c, l ü ttiiiu ir.t if §mt irtMim'. fli ftMi
tatdw; 111?. Ill s.lSi.
*<
SALESrmi :EÜ::, mréiÍI. SititowHUMIIMi WIUTIH,
llilta: Sraílqcatra, 19S6.
UWMII.M.
siifin
SUJHÍI.IIBITIH
nsclfli i li wrfií ii tBii n\mn,
toatpaliat: 1953.
SALVADOR §0111, ficutl. glltllll T JHfUMtllU Willi U PlltWtfIft741,
Moctpallar- 1853.
simuu.F,?®. gjjti {'m liSUwngiii li i'üitmli U mmi Mluài,
Autiràai: 1882.
suem unoi, r.;. rmm íiwiwitt un U ilttgtu ül im iiwislt
Hirli: 1134-1131. MI!.
SAJCEHI CAI?O!,
».;. n uimii uimit
Mitt: lip Bui SI, 1141,
mim»
IIBUOUUFIA
Mili lili, III.
suem cinw.r. J.
Slirld: 1943. «.Ill UUH.
i.r.i.. 'lotM Mtn it lit» tit film ft^L
Udrld: 1957. iit.fll g.MMSt.
C1T0I, F.J.
Wrti: 1961.
§UQIS n u n ,
inaaL
laMeii; Cir.d» til.t.UfCit, 11??.
i. I. Ü
Ulill: IMS. HI.H.5WU.
I*. it km
Litioc: line fitut i tai» illl.
SifflMBlïi, MfCfliia.
Hftrll: HIS. p. 139.
uff.m «na. iiiiiwtiiii win mm% ? ttoisn til sums,
Ulrff: 191.. ?.139.:i»ciE5icr::!.
UUUUi «.
tela; F.C.I., W?4.
ttttll, §.!.,
Ku:co: I.C.I.» l l f i Cotp.pipiliri .«Hi ¡975-1976.
SUTOI ttmtt» Cifiii. JI.H IHtri.'al tuafcsltta'.lM flJ
Madrid: 1952. IsLtoefaitl lip it tar.ifl.
SCEUTI Fillip rot. fll jiiltttt HI8HI.
DlBii-tci: Sfltnlili Oittaibogt, 1969.
MÍM. .i liitftmi iitntfstti
Utolt: Cftttfct, 1976. Tim, mi.
M.I.. BU1I. Él I'lSMI tl U tfP.WI Hil It HI iftjl.ulfli.
Hrllt: iii.llitrt Cili, 1151-1911. MI.
tmtt; taul·l!. taitlilli, 1114. I, 111 DrcciçnjhlicStt Tidtf^it.
SCELTII, I; KlITUJ 1.
àuiiti::. inttiiiit, iff!.::, Hi
tun wm, Mite.
Tirrmi: 3r id., Slttu, 1981, ir. 1971, iiilntiti to Ir.u i tflclM
HCS
•XBLXOQIUrXA
Sïi?c::i:,ic:g;. 'H «Unfit tflimit'» íiiuftri-.üihd,
bin: 1971. ??.291-297.
ssi?c::i:,:u:gi. u lüstníit,
1M: l.ïotfiídor:, IBS,
tmuiuiiti. mimti üMïm Ml naum MM •tol**!
M M :fi.GtollcftEáitort, 1955.
amuiungí. utiit i n tw intuís it ¡t gtlswtilli.
Bo:o::i: 1937,
lowwiutifi, 'il sitilEB tntWB filli eilci.fl'i.f.', toimt tt SiSiiattcfti á'lttUt,
Mmir. 111?. 1!!!. XIV,pp.20-31.
ssnouu.. ¡mm utitmiiT,
iota: 1114,
nOMMinf. irtiit'i Uml IK lili term Print Milico.
Mr fori: filir hfcUiklsf Co., 1960.
iims.toitHn. Stiltstlti ftliim rnitt,
Eot; En|: lili,
sim nií, JMI. mil n ii liiitwuliitou ;
nun*.
Hiíríá: Sndoi, lili,
sin nu, luí. temis mttntst imiti iHitil HlHIffl,
Mfil; CUC.Ii·.'l.ktMl·1, 19*6. Mini ptl.|irlodlCM,IT.
SIM NU, ;oM. j j y Mtftttit T UtiftÜt,
Utï'.t: CSlClni.I.iitotlo, HM, Indici ¿i Ml.pfiMiCM I,
1IBLI0G1UFIA
lliasa: Int. liti b l t m , 1141. Mi.
SOWS, Erciito. nitlMt^g.iHfm illft ütll»
U.t., 1939.
UUN:
S0ÜÍ1TS LISSE7, Fldirico.
Falti lallsrei; Cot.WBCicií-co!tür«, 1114. Concltat Ictdcou da tall
S0HR1TS IIM!, Fidirlco. "II maaiaitoita la
Palaa tallara: 1114. Cnmltit M a n a di l·laan.
S, l.liiu. 'Ictaalláal ill «aütáa M Baílela*, i. iitiilai Pra-Ma 10.
Niat tallaren 1114. Coacrítit attdtaaa li lliuri.liurt, 117?.
swiirrn» iriitia. r?iinitm;iiittfT
l·i Tort: le kw-mi
1968.
SOfUlfiX
Patia: 1113.
STàPiRT. Lift Ü tHTtl
Parli: 1173.
MiaMRHíiaiJuSlJb
STSCr:,;.. A Hhllaataialcal aietlaaaarr sí ill taa ccormn
filaabra: 1172. la.1715, MI.
iniiui REBC::, u . fumi fiu JPÍÍI
fcralm: lli. ia Catalana, 1993.
; COTHI.TIIIKU MUKCHQH \W,
iniUM HNU, toia latía. 'fl itifit «tilt ill iltil miV,
larcíloti: 41. éa Catalaara, 1118. COT.1986. E.II.
I'afUi.
smiui m u , i . i . ,f,?,KtiM,fn^r» ?tiut sins, ft,,', t'irtBarctlora: Dpt.E.á àrt lil.lai., 1996. c.12, lire lili.
Sat Cirioi.
Madrid: l.telort, US!.
Sia fertaalo.
Xldrld: 1882-1525.
Sas fanatio.
Mtlíi UH-1177.
laa Parnate,
ïadrid: 1668-1871.
1070
BIILIOQUAFI*
Udrid: 1902-1911.
Su Ft nudo.
Udrid: 1883-1924.
HMIM Hti U ültfltll
•il: iM7. MI.
swicino. itmirifl it üriatlm T mi,
Wild: iip.ffllUjttie, 1W-1W1. 1-1!.
iotdrtt: Ulnu Portourriro, 1129-1631.
T1TTL0R UN,2.
ftrli: l.á'Ut
i£U!l£L
l, llit.
?01IO, Firmí a. JtCtflil flttfflcj W IBltfl, tlifftU I
Madrid: titulo di tacte, 1771,
raui nimii,:.:.. Ü
lUiríi: litnio ¿i Sueno, 1771, lllí. 8,21, ??. 51-75,
mmm
HIMII, i.
ilUkUliL
Udrid: I* dl U l.hiuafe, 1965. 1!, ?.53.
muísBcscA. itrii. .ca»lUwitficiS'temic.ft nit»,
Birciloti: Dípctidò di lina, HW. tilliotici di Citilitfi.
mura, iici·i. ¡¿mJsÈL·
Guiu: Botmt. 1975,
THUFQi, «CM. IUB1L.
it, 1174.
TUINMICM. Ü
teivi: Bot TIE t, 1174. oct.1175. Vlèu.piriodi t.UUIl p.35.
IBIIMS PUM, Eltlfcu dl.
M M : fi. di ItatM.lJ.CU, 1711, Ir 17M,
TOUS §tfttt!»,l;§ilflS?ll,!.
filucií: Iliiit. dl Ciltiri, 1912.
•m^JUUUaiX
tl ' t i l l
TORMO m i m , Stric.
BircileBi: 1955.
WW FR'IXiS, ïnríc. fa T1I18 ttüt U 1 « H T lift *llfJIIW,
filmeu: 1114.
WK FUMS, larlc.
Itictloti: Cocun.lrtii Libro, 1962.
BIBLIOGRAFIA
inc mura, IMM. ÍM tm irtíinii fi: IPOCI irtinmi * Sitiliwi,
Itrctlm: Sruí Itlt.StlitpM, 1977.
?CEÏ,
itdn». nv,ï,m, m ni win.
-onion: ittdnlilli, 1111- Ml.
w i
ntwmir iB3?-¡95g,:at ticteiwii tt iiwm w i
l u t e : 1973.
fieHifui. Iieteiem i'ltarwlM à catt xMñ.
Piríi: SRET.lDiiii-fomtío, lili,
Vi:iC!T»i::ui. Al ittl II .11 ttfUtlUl ll gffilt M ffflSI,
Pir'.i: ÜUif. ttuii, 1171-1194.
VALUREGDE, làtmi, ifcrifcu tem.
Ntii: L Uiiiit i Clí., 1112. Lti títiltii Cfillril.
iuun:,Liiii. imMi mfisitimm U lliwiifu i IQ;8I;;?»IÍU,
lilus: lit.fllluil, 1945.
BI·LIOQRAFIA
new, Ricürd. ^iauiíÜL
Madrid: I, Blow IMS,
Kidríd: 1. I l w ,
VIGIÓLE, Jicpia Biroiio dl, ftUfl ÉM SÍH | t f m f'tfSUttfflfl,
Parit: 1752,
YltunUtt ! KOGCI, Pidro. t. fluí dl l'atot te flBBIa, U fttli te lii eiiea ortaaaa te atnilaetnra.
Madrid: USÍ.
füt!, Irnuin la, fntiit it A ftlfin,
«Udrld: Ha.ttal, 117?,
Vintl, Fraileo, jam! mflçq llWII?ïlfl HI MIUMUl HlWgtHIJSMt,
lürli: 1111.
flDIl, rrueíico. SiUiwt ga, li ü » t l t lllfitU ilirt,
Barcaloca: Frwdico fl«dal, 111.
Tinti, Pairo. MMmalU iitlitl,
Itirll: 1I1S.
nmn wtioi, i. m m Utoi U itwiltistm,
lurn: l·irtati laal, 1711.
1 Hw *i» €»
ÍI
» TBT. T A A B A V T A
TITO QUI, jMt.
Uirid: 11)8-1191.
VITO PIQDt, 1,1.
hrciloci: ill,ft Birciloti, INS,
vim n p i , i . i . ! ]
Itrciioni: lii.ii lírciloti, HIS, not. 1987. 0.337.
v:ns PiQüt,
BitciIOBi: Fictltit HI In m i , iflf,
film, eon li li. Micliwi i;fllccigsirloMitfrtst
Wrii; Ti|,fe lot ïiérfuoi, 1ÍI9-189*. Ml,
ron, i.
krcilou: t i n t a n t di lina, 1171,
minima,.,.
VCSS, Uti D.,
1962.
wu. tliilw.m teti ft fttili.tfU.ft m i m
Hidríd: CSiC.Ini.D.Villiquii, 1976.
WU. m u l Htm? fUli-lISll.latu itr i m hlomtli.
Hitirí: Mut Cour.Kiruu, 1114,
wu. II mfgti Mlwl ¡Win WMW,
Birciloci: 'Li Ctiit*. 1911,
mi. MiwiS ItfUi
maMmmMmJmmmm*
krctlou: IJutMttt ii lina, 1974,
WU. «Mia frilta UiDinri Cutam ii lrtt.
krcilou: PtS.Eipifiolii, 1917.
WU. ti Ml SllSffflíll ft Hffll, StTI T
Hiíní: lliiittllolM.lit., 1914,
V7U.
Hírli: 1929-1921. ?, p.!3.
wu. mmm - sigi¿i,;i,¡Mv;;;¡.
Wrfi: Eipm w1(n, 1917. taM-Irtli.
wu. i»h»nmtt ;i Dtmldorí: KuitniiiBi, 191L
wu. simim tt cülHi n lülwnflti,
full: Bill, 1111. lr 1913,
wu. nx.tr i iifiiitjtr,
i: Oiíord Isiwilt? t., Iff!. li.lMS,
BI·LIOGKAFIA
ÏTU
UMW! fictorii I Ir
IlfHlïl.
nu.
Xidrid: INI. i.111-118.
Birciloni: Iip.S.Olítiri», 1840. UI, dl CiMClu, Artti y ©fi..
Htdrid: Iipiu-Ciipi, lili, SUM irtii.
ttftut LETÏSQÜE.ÍS. c;çt;aMi:ci fti irti;ftlit«t,t«mm tt nwn,
Pilli: fmlt, 17M. I-f.
U t o , Petir.
i; B.f.tatsfori ltd., 1964.
, VilMl.
JÜJÜL
nin mt, mi. MI.
mn, it Mi. i mían tf Mtumrtr.
I n f i r i : Ic.Sru-Iill, 1966.
mou, cbriitoü.
•JUUh^uHUJyHNUfeMi
Xfiíchm: l.lnfwíitieli, 1I3I.
vnsmofi.stw. KHitg i iittmti,
:: !li Stedio ililtrt, 1931. 'In to lo it* Stmt.
NDIlSIl.lirr ta. CollMMl irlitukUi.tM tictelwi of «iitiw
lli Torí: fítuí Mullin, 1975.
ws:,:..
HÍIM i iteiin.
i: Tit Studio lli., 1932.
MElfttil, f i l l .
Milco: F.C.I., 1M1. li 1121,
Poitdtt: ítiUT Klipuluw, 1121.
NB, fleïu.
Birciloci: lite. lili.
nu, tbnii. Smi ? mllm munim
T MICMI,,
Birciloti: Mi, liti,
iiuoiru.
hftll: Ull.
TISW! BL1ICQ, ülcirdo.
Sidrid: Cltaio-UiriciM,
Ui dit slfii tducidorii,5.
it»,..
BI·LIOORAPIA
anta T ¡mm, mts. aun; ü ftttlflttitfU T fQtggrtàido mtatt?i w itUm,
Nidrid: Blb.Sncíclop.Pop,::., HM. lib.Bc. Pop. Ilwtíili.
Ufltll,Iuto;ttKIl, Jul. 8UBIÍ Ui ÜSMIlfít,
M M : !!p. Iitnll» i.d.. ti. id.,
Fly UP