...

ara és l`hora d`escoltar tothom

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

ara és l`hora d`escoltar tothom
ara és l’hora
d’escoltar
tothom
Benvolgut/da,
Estimado/a,
Des de la campanya unitària per la
consulta del 9 de novembre estem
visitant totes les cases de Catalunya
per preguntar com ha de ser el país
nou que volem construir entre tots.
Si contesta aquestes 6 preguntes,
ens les pot enviar plegant aquest full,
-sense cap cost per a vostè-. Nosaltres
farem arribar les seves propostes, amb
totes les altres opinions recollides,
als representants de les nostres
institucions. Moltes gràcies.
Desde la campaña unitaria por la
consulta del 9 de Noviembre estamos
visitando todas las casas de Cataluña
para preguntar cómo debe ser el país
nuevo que queremos construir entre
todos. Si contesta estas 6 preguntas,
nos las puede enviar doblando esta
hoja, -sin coste para usted-. Nosotros
haremos llegar sus propuestas, con
todas las otras opiniones recogidas,
a los representantes de nuestras
instituciones. Muchas gracias.
Catalunya fos un estat tindria entre 8.000 i 16.000
1 Si
milions d’euros més. Com pensa que s’haurien de gastar?
A) Millorar les infraestructures (carreteres, transport públic, aeroport...).
B) Millorar els serveis de l’Estat del Benestar (educació, sanitat, pensions...).
C) Abaixar els impostos.
fem un país nou estarà a les nostres mans decidir com
2 Si
han de ser els serveis públics. Què pensa que és més prioritari?
A) Blindar el sistema sanitari públic.
B) Millorar l’ensenyament i tot el sistema universitari.
C) Garantir un habitatge digne per tothom.
TANCAR PER AQUÍ
A) Regular els sous dels polítics i l’acumulació de càrrecs.
B) Evitar la corrupció amb molt més control.
C) Exigir transparència per saber com es gasten els nostres diners.
forma part de la UE des del 1986 i paga més
4 Catalunya
del que rep. Si és un estat independent, compleix tots
els criteris per a continuar sent membre de la UE. Què
li sembla més important de la relació Catalunya-Europa?
A) Tenir l’euro.
B) Assegurar les relacions comercials amb els altres països europeus.
C) Ja decidirem si volem o no continuar a la UE.
principals partits que impulsen la consulta reclamen que en
5 Els
el país nou el castellà sigui oficial, a més del català. Què n’opina?
A) És normal, molts catalans tenen el castellà com a primera llengua.
B) El més important és que a Catalunya es parlin el màxim de llengües:
el català, el castellà i moltes més.
última pregunta. Anirà a votar el dia 9 de novembre?
6 I una
A) Aniré a votar i ja tinc decidit el meu vot.
B) Aniré a votar i ja decidiré el meu vot.
C) No aniré a votar.
A) Mejorar las infraestructuras (carreteras, transporte público, aeropuertos...).
B) Mejorar los servicios del Estado del Bienestar (educación, sanidad,
pensiones...).
C) Bajar los impuestos.
construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo
2 Si
deben ser los servicios públicos. ¿Qué piensa que es más prioritario?
A) Blindar el sistema sanitario público de calidad.
B) Mejorar la enseñanza y todo el sistema universitario.
C) Garantizar una vivienda digna para todos.
un nuevo país nos permitiría partir de cero
3 Construir
y renovar la democracia. ¿Qué le parece más prioritario?
A) Regular los sueldos de los políticos y la acumulación de cargos.
B) Evitar la corrupción con mucho más control.
C) Exigir transparencia para saber cómo se gasta nuestro dinero.
forma parte de la UE desde 1986 y paga más
4 Cataluña
de lo que recibe. Si es un estado independiente, cumple
todos los criterios para seguir siendo miembro de la UE.
¿Qué le parece más importante de la relación Cataluña-Europa?
CERRAR POR AQUÍ
un país nou ens permetria partir de zero
3 Fer
i renovar la democràcia. Què li sembla més prioritari?
Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16.000
1 Si
millones de euros más. ¿Como piensa que se deberían gastar?
A) Tener el euro.
B) Asegurar las relaciones comerciales con los demás países europeos.
C) Ya decidiremos si queremos o no continuar en la UE.
principales partidos que impulsan la consulta reclaman que, en el
5 Los
nuevo país, el castellano sea oficial, además del catalán. ¿Qué opina?
A) Es normal, muchos catalanes tienen el castellano como primera lengua.
B) Lo más importante es que en Cataluña se hablen el máximo de lenguas:
el catalán, el castellano y muchas más.
última pregunta, ¿irá a votar el día 9 de noviembre?
6 Y una
A) Iré a votar, y ya tengo decidido mi voto.
B) Iré a votar y ya decidiré mi voto.
C) No iré a votar.
Moltes gràcies per la seva participació. Estem fent les mateixes preguntes a milers de
persones. Si ens dóna les seves dades li podrem enviar més informació perquè vostè
pugui triar amb total llibertat el seu vot.
Muchas gracias por su participación. Estamos haciendo las mismas preguntas a miles de
personas. Si nos da sus datos le podremos enviar más información para que usted pueda
elegir con toda libertad su voto.
Nom
i cognoms:
Nombre
y apellidos:
Correu
electrònic:
Adreça:
Telèfon:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us demanem el vostre consentiment per incloure les dades
personals recollides en aquest formulari al fitxer “Ara és l’hora”, el responsable del qual és l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, amb la finalitat de
dur a terme accions o campanyes, generals o personalitzades, i informar-vos de les mateixes, així com realitzar estudis estadístics i enquestes o estudis d’opinió
en el marc i en relació amb el procés sobiranista de Catalunya. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació
escrita, adreçada a l’Assemblea Nacional Catalana, C/Marina, 315, Barcelona (08025) o bé a Òmnium Cultural, c/Diputació, 276, Barcelona (08009) o bé a
[email protected]
Sí, accepto
No
Firma:
Correo
electrónico:
Teléfono:
Dirección:
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le pedimos su consentimiento para incluir los datos
personales recogidos en este formulario en el fichero “Ara és l’Hora”, el responsable del cual es la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, con la finalidad
de llevar a cabo acciones o campañas, generales o personalizadas, e informarle de las mismas, así como realizar estudios estadísticos y encuestas o estudios de
opinión en el marco y en relación con el proceso soberanista de Catalunya. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicación escrita, dirigida a la Assemblea Nacional Catalana, C/Marina, 315, Barcelona (08025) o bien a Òmnium Cultural, C/Diputación, 276, Barcelona
(08009) o bien a [email protected]
Sí, accepto
No
Firma:
Fly UP