...

∀ ˙ œ œ ˙ Ó œ œ œ œ

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

∀ ˙ œ œ ˙ Ó œ œ œ œ
Hermosa Vista Song
Norris/Larkins
A
∀ 3 ˙ œ œ2
% 3
˙ ˙
Her - mo -sa
3
Vis - ta
∀ ˙ œ œ 10
%
˙ ˙
9
˙
œ œ ˙ Ó
4
5
means this to me
11
˙ œ œ ˙ Ó
12
We are the Sky - hawks soar - ing so high
∀ ˙ œ œ 18 ˙ œ œ 19 ˙ œ 20 Ó
œ ˙
%
∀
Be - ing the best
that
œ œ
% ˙
˙ ˙
26
Her - mo - sa
%
%
∀
∀
ϖ
ϖ
Vis - ta
you
27
can
13
28
6
14
21
16
the
22
23
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
We
24
˙ Ó
see
32
are the best we are the white and
˙
blue
ϖ
ϖ
ϖ
˙ Ó
sky
30
31
˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
ϖ
ϖ
15
be
is more than some-thing that you can
29
˙ Ó
8
be the best that you can
Learn - ing so much one day we'll rule
beau - ti - ful view
ϖ
7
˙ œ œ œ
œ œ œ ˙ ˙
be
˙ œ œ ˙ Ó
˙ œ œ œ
œ œ œ ˙ ˙
al - ways to
B
C
Alto Sax
ϖ
Ó
Fly UP