...

Los mosaicos romanos de Tarragona Rosario Navarro Sáez

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

Los mosaicos romanos de Tarragona Rosario Navarro Sáez
Los mosaicos romanos de Tarragona
Rosario Navarro Sáez
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
UNIV/ERL;IDAD
DE BARCELONA
FZ-CüLTAD D'. -[¿OGRAFlA
E HISTORIA
LOS MT.HAICQS ROMANOS
üi fARRAGOíJA
Tesis. Doctoral pí H.,entada por
Rosario
^vi,.7órro
3áez
Dirigida ñor el i.ti . D. Pedro de
Palol
Salt..i:aH
Barcelona, '• :79
6/5
2) Las grandes composiciones a f r i c a n a s .
Como c o n t r a p a r t i d a a estos pequeños c u a d r i t o s , a i s l a d o s •
en medio de-un r i c o conjunto ornamental, se d e s a r r o l l a n también en
Tarragona, l a s composiciones u n i t a r i a s , propias d e l mosaico a f r i c a n o ,
en l a s que l a escena abarca todo e l fondo musivo. •
• '
E l mosaico de l a v i l - l a de l a Pineda (Vilaseca)', junto a Tarragona |na 111] es e l r e f l e j o de e s t e nuevo t i p o de composicifin, que
además- se a j u s t a estilísticamente a uno de l o s temas f a v o r i t o s de l a
musivaria a f r i c a n a , l a s escenas de peces.
- . Este tema no era desconocido en Tarragona, puesto que en/el
mosaico de l a c a l l e Alguer (ns 2S), fechado hacia e l f i n a l d e l s i g l o I I
d . C , • habla sido ya u t i l i z a d o para decorar e l pavimento en torno a un
pequeño estanque. Aunque la-s f i g u r a s sean-policromas como en l a Pineda,
g r a c i a s a l uso de l a pasta v i t r e a , se advierten c i e r t o s d e t a l l e s , como
l a s manchas y líneas, denticuladas blancas, que recuerdan todavía l a técn i c a de s i l u e t a s d e l mosaico en blanco y n ^ r o .
A modo de gran catálogo d¡B peces, se han representado en e l
pavimento de l a Pineda toda c l a s e de especies marinas c o r r i e n t e s en e l "
Mediterráneo, desde l o s cefalápidos (calamares, sepias y pulpos) y " c r u s táceos, a l o s mamíferos ( d e l f i n e s ) y peces,, estos últimos especialmente
(83).
-
6/á
A pesar d e l c o l o r i d o de sus cuerpos, expresado en anchas
y p a r a l e l a s f a j a s de t e s e l a s -como se v e l a en l a p i n t u r a de e s t e
momento, p r i n c i p i o s d e l s i g l o I I I d . C —
(84), l a s f i g u r a s han
perdi-
do e l v/olúmen y e l a i r e n a t u r a l i s t a de l o s p r i m e r o s modelos helenísticos.
Adquieren ahora un carácter l i n e a l y sumamente esquemático,
en e l que s a l o se conservan l o s r a s g o s de l a p r o p i a i d e n t i d a d .
Igual-
mente aquel s e n t i d o c r g a n i c i s t a de l a composición se p i e r d e p a r a d e j a r
paso a unas a l i n e a c i o n e s de peces ordenadas, según dos e j e s d i a g o n a l e s
cruzados, que d i v i d e n e l campo en c u a t r o hipotéticos r e g i s t r o s
triangu-
l a r e s . Aunque no hay duda que e l mosaico de l a Pineda se e n t r o n c a por
sus
características con o t r o s congéneres a f r i c a n o s ,
e s p e c i a l m e n t e de
l a región de B i z a c e n e , se d i s t i n g u e de e l l o s en l a a u s e n c i a , en primer
l u g a r , de l a f i g u r a humana a l a que estamos acostumbrados a v e r b a j o
la
forma de p e s c a d o r e s . A d e c i r v e r d a d l a escena ha quedado a h o r a r e d u -
c i d a a un s i m p l e catálogo ictiológico. Igualmente o t r o motivo t a n l i g a d o
a l a s marinas, como son l o s segmentos negros p a r a l e l o s ,
las
o n d u l a c i o n e s d e l mar,
glo
I I I d.C,
falta
que
simbolizan
y que fué r e p r e s e n t a d o desde e l i n i c i o d e l s i -
también aquí, así como en e l mosaico de l a c a l l e A l -
guer de T a r r a g o n a (86). De e s t e modo e l fondo sobre e l que d e s t a c a n l o s
peces es enteramente b l a n c o , se ha c o n v e r t i d o en un fondo n e u t r o , d e s p r o v i s t o de c u a l q u i e r evocación simbólica que r e c u e r d e e l mar. De.todas
mas,
for-
y a pesar de e s t e p r o c e s a de abstracción, merced a l c u a l e l fondo
e s p a c i a l se p i e r d e , hay una p l e n a integración d e l tema d e l mosaico con e l
l u g a r que ocupa en l a v i l l a .
a
Es e v i d e n t e que e l tema que mejor se adecuaba
l a pavimentación de e s t a p a r t e t e r m a l de l a v i l l a
eran l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s de peces, y e s t a i d o n e i d a d s e acentuaba aún más dada l a cercanía
que mediaba e n t r e l a p r o p i a v i l l a
la
y e l mar.
zona de l a P i n e d a , p o r su carácter l l a n o ,
de estanques, a l o s que es muy
cuando habla de
Hemos de t e n e r en c u e n t a que
ha e s t a d a siempre c u b i e r t a
p o s i b l e se r e f i r i e s e Pttieno
: " ( . . . ) p i s c i u m semper f e r a x stagnum
en l a Ora Marítima,
(...)"
(87).
Gil
En razón d i r e c t a con estos preciados estanques debían
estar l o s " p i s c a t o r e s tarrayConenses"
a l o s que alude L i u i o (88)
que estarían encargados de i n d u s t r i a l i z a r y c o m e r c i a l i z a r este p r o ~
ducto n a t u r a l d e l .mar, ese mar que supone para Tarragona l a base económica de su prosperidad (89).
Volviendo de nuevo a l a s grandes escenas figuradas, nos
encontramos en Tarragona ante un segundo mosaico, s i bien más tardío
que e l de l o s peces de l a Pineda, que data d e l primer cuarto d e l s,
I I I , en e l que se ha d e s a r r o l l a d o e l conocido mito d e l T r i u n f o de
Dionysos.
-Dentro de l o s d i v e r s o s episodios que conforman e l mito, es
éste uno de l o s más frecuentes entre l o s mosaicos d e l Norte de África,
especialmente desde que Septimio Severo aparece representado en a c t i t u d
t r i u n f a l en e l arco de L e p t i s ifegna, l u g a r de donde e r a n a t u r a l y en
donde l o s dioses p a t r i o s eran Dionysos y Heracles (= L i b e r Pater y Hérc u l e s ) . (90).
A l o s d i e z mosaicos a f r i c a n o s que nos muestran e l tema extenr»
dldo desde Volúbilis a Sabratha
- e l más importante de l o s cuales es -
e l de l a "Casa de V i r g i l i o " en I-tedrumeto [ 9 l } ~ hay que sumar l o s ejemp l a r e s que señalan l a difusión d e l tema por. l a s p r o v i n c i a s . Son l o s de
Tréveris, I t a l i a , Chipre, Corinto y Antioquia (92). En Hispania es conocido en Ena (Zaragoza), en E c i j a a Itálica ( S e v i l l a ) , en Baños de Valdearados (Burgos) y en Torre de Palma (Portugal) (93).
él 8
E l mosaico de Tarragona parece responder en c i e r t o s aspectos a uno de l o s modelos más representados
Por una parte l a f i g u r a
en e l Norte de África.
de Dyonisos, v i s t a de t r e s cuartos, está c u -
b l e r t a de l a t r a d i c i o n a l bassara o túnica que l e l l e g a hasta l o s p i e s ,
ceñida en torno a l busto mediante uncingulo, y de l a clámide que rodea
su hombro i z q u i e r d o . Por o t r a parte, l a pareja de t i g r e s a s que a r r a s t r a n
e l carro, v i s t a s de p e r f i l , adoptan en cabezas y patas posiciones análogas a l a s observadas en o t r o s pavimentos, denotando en e l l o a j u s t a r s e
a modelos o cartones comunes, s i bien se a d v i e r t e una l i g e r a v a r i a n t e
•en l a cabeza de l a segunda, t i g r e s a , que t i e n e un largo y desproporcionado
c u e l l o , sólo j u s t i f i c a b l e por l a presencia en este punto de l a f i g u r a
situada encima, l a c u a l impedía l a normal representación de l a t i g r e s a .
Hay, s i n embargo, toda una s e r i e de divergencias que apartan este mosaico
de l o s esquemas más conocidos.
Está, por ejemplo, l a propia forma d e l -
carro que aqui es curvado, en l u g a r de s e r r e c t a n g u l a r j e l thyrsus
l o • ••
blandéDionysos con su brazo i z q u i e r d o en vez de hacerlo con e l derecho,
además de que aquí apenas l o - i n c l i n a , quedando c a s i p a r a l e l o a su cuerpo,
a d i f e r e n c i a de l a gran o b l i c u i d a d que c a r a c t e r i z a a l o s otros mosaicos.
La última p a r t i c u l a r i d a d , s i n duda l a más extraña en mosaicos de este t i p o ,
es l a i n u s u a l presencia de una v i c t o r i a alada volando por encima de l a pareja de f e l i n o s , pues l o normal es ver a esta f i g u r a de p i e , por detrás •
de Dionysos, junto a o t r o s personajes que componen'el tl^iasos o c o r t e j o
de l a d i v i n i d a d y que aquí en Tarragona tampoco están presentes.
é19
Todas estas características que acabamos de mostrar y que
son raras en l o s mosaicos -salvo en e l pequeño "emblema" de C h e r c h e l l ,
donde e l carro es también curvado y Dionysos está solamente
acompa-
ñado por un sátiro- son, en cambio, c o r r i e n t e s en l o s sarcófagos de
i g u a l tema, concretamente l o s citados carros curvados y l a s v i c t o r i a s
que vuelan por delante d e l d i o s (94), Este parentesco no debe
enten-
derse como una derivación d i r e c t a d e l sarcófago, puesto que son únicamente unas cuantas v a r i a n t e s y no un modelo completo l o s aquí r e f l e j a d o s ,
Sólo en e l caso de determinados ejemplos, como l o s que señala Dumbabin
en Susa, E l Djem I y Zaragoza puede verse una e s t r i c t a conexión con l o s
sarcófagos, y en ambos casos deben responder a un modelo común (95), Según esta misma autora, paralelamente a l a gran i n d u s t r i a de sarcófagos
que floreció en Roma a f i n a l e s d e l s i g l o X I d.C, debió s e g u i r l a p u b l i cación de l o s modelos o esquemas en l o s que se basaron sus populares
temas. Tales modelos circularían por África y por España y proveerían
e l r e p e r t o r i o de l o s mosaístas, l o s cuales, después de mucho copiar y
r e c o p i a r , irían introduciendo v a r i a n t e s unas veces intencionadas y o t r a s
i n v o l u n t a r i a s (9S).
En e l caso d e l mosaico de Tarragona creemos que está c l a r o que
e l cartón, dadas l a s s i m i l i t u d e s y d i f e r e n c i a s e s t a b l e c i d a s con o t r o s mosaicos, debe proceder de algún centro n o r t e a f r i c a n o , t a l vez p r e c i s a dle en l a región de Bizacene. Hemos de tener en cuenta que e l tema báquico
en sus diversas expresiones, adquirió en e l África púnica de época imper i a l un notable éxito, como prueba d e l v a l o r y v i t a l i d a d que este c u l t o
habla alcanzado entre l a s clases.más relevantes. (97).
610
Precisamente en relación a Dionysos aparecen l a s Estaciones
d e l Año que simbolizan e l c i c l o generador y benefactor de l a natural e z a , 'con su muerte y resurrección, cuyo ritmo era regulado por Dionysos,
dios de l a vegetación. Ambos temas evocadores de l a fecundidad, tienen
mucho sentido en l o s mosaicos de Tarragona, puesto que nos recuerdan
l a base agrícola de l a ciudad, uno de l o s puntales de su economía a
l a que se r e f i e r e n l o s e s c r i t o r e s antiguos (98).
En Tarragona se conocen desde e l s i g l o pasado l a e x i s t e n c i a
de dos mosaicos de composiciones d i s t i n t a s , pero cuyo tema común está
c o n s t i t u i d o por l a s estaciones representadas bajo forma de bustos femeninos. En uno de e l l o s , perdido, procedente de una v i l l a muy próxima a l
a n f i t e a t r o (nS 62) cada f i g u r a ocupaba un octógono, rodeado por trenza.
De l a s dos estaciones publicadas e l s i g l o pasado una correspondía a l i n vierno y l a o t r a a l a primavera. E l otro mosaico (n9 45) conservado en e l
Museo Arqueológico, d e s a r r o l l a una composición de círculo dentro de cuadrado; en l o s triángulos r e s u l t a n t e s se coloca una estación. Aquí l a única
alegoría que ha llegado hasta nosotros representa a l i n v i e r n o bordeada de
unos r o l e o s formados por hojas y f r u t o s de o l i v o , que son uno de l o s elementos simbólicos que acompañan a esta estación. Desgraciadamente nada
sabemos d e l tema que c u b r i r l a e l gran círculo, pero unos pequeños v e s t i gios semejantes a l o s cascos de un caballo o animal por e l e s t i l o , nos
hacen pensar en l a representación d e l tríiio^o de Dionysos que aparece en
A c h o l l a , donde e l dios conduce un carro llevado por centauros (99), o
t a l vez en un S o l I n v i c t u s rodeado de caballos? (IDO). Ambos temas d i s c u rren dentro de gran círculo. En cualquier caso es evidente que ese pequeño fragmento musivo es i n s u f i c i e n t e para apoyar esta o a q u e l l a o t r a sugerencia.
02/
Es posible que algunos de l o s elementos decorativos que
hemos v i s t o en mosaicos tarraconenses, tengan una significación - •
más grande de l a que aparentan y sean, en r e a l i d a d , símbolos de
l a s estaciones; son, por ejemplo: l a s cráteras l l e n a s de f r u t o s
en l a s que se apoyan palomas que cubren l o s ángulos d e l mosaico nS,
125 de l a v i l l a de E l s Munts, pavimento que además muestra e l t i r s o
báquico en e l umbral de l a habitación; o t a l vez l o s pequeños f r i s o s
adornados con animales y f l o r e s que aparecen en medio d e l conjunto
ornamental geométrico d e l gran pavimento de l a Medusa nQ 41. (101);
Pero de nuevo l a fragmentación o e l desconocimiento de todo e l p a v i mento nos impide comprobar e s t a o t r a propuesta.
En l a misma línea parecen mostrarse l a s diminutas cabecitas,
tratadas en opus vermiculatum, que vemos en l o s ángulos
d e l .emblema de
Medusa (nS 4 1 ) ; dos l l e v a n espigas en l a cabeza y l a o t r a representa
a un Océanos; a l f a l t a r l a cuarta m a s c a r i l l a se hace difícil i n t e r p r e t a r
él v a l o r de todas e l l a s , aunque pudieran t r a t a r s e de alegorías r e l a c i o nadas con l a t i e r r a y con e l mar.
Más difícil r e s u l t a establecer e l origen de l o s cartones de
l a s estaciones de l o s mosaicos de Tarragona, así como l a cronología de
l o s mismos.
Sabemos que su colocación en l o s cuatro ángulos de un p a v i -
mento simétricamente r e l a c i o n a d a s con un medallón c e n t r a l se hace c o r r i e n te desde mediados d e l s i g l o I I d.C, (102). Por sus rasgos estilísticos, en
general de gran sequedad de l i n e a s , se podría pensar aproximadamente, en
unas fechas a p a r t i r d e l comedio d e l s i g l o I I I en adelante, pero no hay
ningún punto sólido de apoyo para sustentar esta fecha n i menos p r e c i s a r l a .
En cuanto a l modelo, podría proceder, como otros esquemas y motivos de esta"
época de África. En l a misma ciudad de Thysdrus, en l a Bizacene, l a s e s t a -
ciones aparecen representadas en más de una veintena de pavimentos.
De todos modos, se tendrá presente que es un tema que goza de gran
popularidad, y en Hispania, concretamente, l a s excavaciones nos están mostrando cada vez más mayor número de ejemplos, dentro de
una 'grdn variedad compositiva y de una cronología amplia, s i t u a b l e , a
grandes rasgos, entre e l s i g l o I I I y e l IV. especialmente.
En Tarragona se-volverá a reproducir e l tema,si
bien im-
buido de o t r o carácter estilístico y simbólico en e l mosaico de l a
cúpula d e l mausoleo c r i s t i a n o de C e n t c e l l e s , fechado a mediados d e l
s i g l o IV. En este caso l a s estaciones han sido simbolizadas bajo l a
a p a r i e n c i a de a m o r c i l l o s o niños desnudos, cada uno de l o s cuales
es portador de l o s f r u t o s y f l o r e s r e s p e c t i v o s d e l tiempo {103).
E l cese de l a produccián de mosaicos paviméntales. La c r i s i s y l a s i n v a siones germánicas.-.
Según e l r e c o r r i d o que acabamos de hacer, l a produccifin c o n t i nuada, de mosaicos paviméntales de Tarragona
- c a p i t a l -terminaría, s i no
hemos errado en l a s fechas, algo después de mediadas d e l s i g l o I I I .
Este hecho podría s e r interpretado dentro d e l contexto general
de l a gran c r i s i s que afectó durante este s i g l o a l mundo romano, en l a
que se v i e r o n inmersos todos l o s n i v e l e s de l a organización s o c i a l , económica, política y r e l i g i o s a d e l Imperio.
625
La c r i s i s se produjo cuando l a s estructuras sobre l a s que
se cimentaba e l Alto Imperio, centradas básicamente, en torno a l a —
vida ciudadana, empezaron a f a l l a r por l a manifestación de nuevos —
elementos socio-económicos que serán l o s predominantes en e l Bajo Imperio y aón después de desaparecido e l Imperio de Occidente. Esos nuevos elementos se concretan esencialmente en. l a s grandes propiedades t e r r i t o r i a l e s y en e l empleo cada vez mayor d e l trabajo de l o s colonos
(im).
Estas propiedades funcionaban a modo de verdaderos "centros
autárquicos de producción y consumo" (105), l a s cuales supondrán un freno
a l a productividad agrícola y a r t e s a n a l de l a s ciudades (en nuestro caso
de mosaicos) a l i g u a l que afectarán, en líneas generales, a l comercio (lOS).
Estos l a t i f u n d i a , que son puestos en explotación por e l trabajo
de colonos, quedaban f u e r a de l a fiscalización de las. ciudades, de forma
que toda l a carga t r i b u t a r i a recaía en l o s habitantes de l a ciudad, sobre
cuyos ciudadanos más r i c o s pesaba además l a manutención de una plebe cada
• vez más improductiva, así como e l levantamiento y conservación de l o s monumentos y e d i f i c i o s de l a ciudad (107).
En Tarragona, concretamente, ya se habla detectado algún síntoma
de d i f i c u l t a d econámica, durante l a segunda mitad y sobre todo e l f i n a l
del s i g l o I I , cuando e l número de pedestales para .estatuas decreció debido,
probablemente, a que apenas se podrían ya f i n a n c i a r
l a s estatuas. De todas
formas en época de l o s Severos se v o l v i e r o n a e r i g i r pedestales de estatuas
pero en su mayor parte ya no cumplían su f i n a l i d a d o r i g i n a r i a
(108),
614
otros signos de l a c r i s i s d e l s i g l o I I I fueron e l a l z a c o n t i nuo de l o s p r e c i o s , l o que produjo una inflación expresada en l a devaluación de l a moneda (109), así como e l crecimiento progresivo de l o s
impuestos, que fué una constante a l o l a r g o d e l Bajo Imperio, y causa
de levantamientos y r e v u e l t a s entre l a población campesina.
Toda esta situación que nace de l a contraposición de i n t e r e s e s
entre formas económicas d i s t i n t a s (110), campo-ciudad, se traduce en unos
hechos s o c i a l e s , políticos y m i l i t a r e s que se pueden concretar en l a anarquía m i l i t a r y en l a s invasiones de l o s
franco-alemanes.
Estas invasiones se produjeron aprovechando e l clima de i n e s t a b i l i d a d e inseguridad creado por l a s continuas usurpaciones d e l poder i m p e r i a l
por parte de l o s generales d e l ejército romano, que se sucedieron desde e l
asesinato d e l último monarca de l o s Severos (año 235), y provocaron l a ruptura de l a unidad i m p e r i a l (111). Los franco alamanes después de romper
e l limes d e l Rin, invaden l a G a l i a y a través de l o s P i r i n e o s l l e g a n a Catalunya y a Tarragona (112).
Los h i s t o r i a d o r e s , s o n explícitos cuando se r e f i e r e n a Tarragona
en relación a estas i n c u r s i o n e s , Eutropio señala que fué a s a l t a d a (.., expugnaverunt) y A u r e l i o Víctor que fué d e s t r u i d a (113). S i n embargo, i n c l u s o , hoy en día, es difícil c a l i b r a r l a importancia y e l alcance que t a l e s i n c u r siones r e v i s t i e r o n en l a ciudad y en su t e r r i t o r i o , puesto que carecemos de
a q u e l l o s testimonios indudables que señalen su destrucción y que sólo l a
metódica excavación arqueológica podría, t a l vez, aportar. Por eso algunos .
hechos y c i r c u n s t a n c i a s que son v i s t o s únicamente en función de t a l e s i n c u r siones es mejor, por el-momento, e x p l i c a r l o s como un fenómeno derivado de l a
c r i s i s y de l a i n e s t a b i l i d a d económica (114).
625
Sí51o en e l casa de l a v i l l a de A l t a f u l l a e x i s t e n argumentos
que pueden i n t e r p r e t a r s e como causados por dichas invasiones, pero,aún a s i , tampoco son inequívocos. La v i l l a fué d e s t r u i d a por un incendio
del que son prueba fehaciente l o s cuatro mosaicos aquí estudiados (n^s,
123-126), l o s cuales presentaban una abundante capa de cenizas, en l a que
fué hallado un t e s o r i l l o monetario (115), cuya pieza más r e c i e n t e según J. Hiernard, se fecha en e l 264. S i esta capa de destrucción fué debida
a l a invasión entonces esta última no puede ser datada antes d e l 264 (116).
Después de este incendio l a v i l l a fué reconstruida y ampliada
en l a parte de l a s termas y continuó en s e r v i c i o hasta ser abandonada a l
f i n a l d e l s i g l o V. (117).
S i l a s invasiones fueron un aspecto, una forma v i o l e n t a en l a que
se manifestó l a c r i s i s , e l c r i s t i a n i s m o que veremos ahora crecer e imponerse
en aquellos lugares más romanizados, es otro elemento perturbador de l a e s t r u c t u r a romana a n i v e l ideológico, puesto que entra en c o n f l i c t o con e l propio c u l t o i m p e r i a l a l c u a l se oponía y además ejerció una acción d e s i n tegradora de l a sociedad t r a d i c i o n a l romana (118). Signo evidente de e s t a
i n c o m p a t i b i l i d a d fueron l a s persecuciones que decretaron l o s emperadores
en contra de esta religión. En una de e l l a s , o c u r r i d a en Tarragona, e l año
259, sufrió m a r t i r i o e l obispo. Fructuoso y sus dos diáconos (119).
GZ6
Este suceso traduce probablemente l a e x i s t e n c i a de una comunidad
c r i s t i a n a cuya v i t a l i d a d se mide, aunque parezca un contrasentido, como
d i c e P a l o l , por l a riqueza de su necrópolis (120). Se encuentran en e l l a
sarcófagos decorados con e s c u l t u r a que corresponden a obras de importación,
primero de Roma (s. I I I — p r i n c i p i o s s. IV) y después de Cartago ( f i n d e l
s. I V - p r i n c i p i o s d e l s, V) o fabricados en t a l l e r l o c a l durante esos mismos períodos.
Pero volviendo a l a s invasiones, sea cual fuere e l efecto de l a s
mismas, l a v i d a continuó en Tarragona, aunque s u j e t a a mayores d i f i c u l t a d e s
económicas y reducida, según parece, a su perímetro amurallado, t a l como se observa en gran parte de'las ciudades de esta época (121). A t r i b u i b l e
a este momento es e l abandono de algunos suburbios habitados de l a ciudad,
por ejemplo e l que existía cerca de l a Plaza de Toros
f i n e s d e l s i g l o I I I por l o s enterramientos
-que fué ocupado desde
que constituyen en a q u e l l a zona
l a llamada Necrópolis de Pere M a r t e l l (122).
. .
Las casas, a juzgar por una excavada recientemente p o r M . Berges
en l a parte a l t a de l a ciudad, debían ser s e n c i l l a s y p o b r e s , • r e u t i l i z a n d o ,
s i e r a preciso, restos c o n s t r u c t i v o s a n t e r i o r e s (123). Por e l l o es de suponer que algunos de l o s grandes e d i f i c i o s o f i c i a l e s , sino todos, habrían dejado de cumplir su misión o r i g i n a r i a .
é27
Igualmente, en l a s s i g u i e n t e s décadas,
fueron usados monu-
mentos más antiguos para l o s pedestales de l a s estatuas de l o s emperadores, así como se levantaron nuevos e d i f i c i o s como un P o r t l c u s l o v i a e ,
t a l vez una basílica, en tiempos de Diocleciano y Maximiano, y se r e s t a u raron o t r o s , por ejemplo, l a s thermae Montanae, hechas r e s t a u r a r por un
r i c o praeses a l f i n a l d e l s i g l o I I I o más tarde.
prosiguió en sus funciones, al.menos
Asimismo e l a n f i t e a t r o
hasta l a época, de Constantino (124).
A p a r t i r d e l 293 Diocleciano asoció a l poder nuevos emperadores
con l o cual e l imperio quedaba regido desde entonces por una Tetrarquía
d i v i d i d a en cuatro prefecturas. La diócesis Hispania que formaba parte
de l a P r e f e c t u r a de l a s G a l l a s , estaba, a su vez, r e p a r t i d a en s i e t e prov i n c i a s regidas por un praeses, de l a s cuales una fué Tarragona
(125).
B, Los mosaicos d e l s i g l o IV y V.
Después de l a c r i s i s d e l .siglo IIÍ apenas tenemos datos concretos
con l o s que' r e c o n s t r u i r e l ambiente socio-económico y político de Tarraco,
a l o sumo ,se. pueden señalar c i e r t a s aproximaciones.
En e l plano político-administrativo Tarragona debía s e g u i r siendo
una ciudad importante por cuanto e r a l a c a p i t a l de l a s diócesis o p r o v i n c i a s
hispanas dependientes directamente de Roma, y como t a l residía en e l l a , r e presentando l o s i n t e r e s e s i m p e r i a l e s , un praeses. Del reconocimiento a l a autoridad d e l emperador continuaban siendo.muestra, aunque ahora en menor
número, l a s estatuas e i n s c r i p c i o n e s e r i g i d a s en este período a l o s d i v e r sos monarcas que se sucedieron (126).
628
En e l plano r e l i g i o s o , Tarragona era también sede d e l e p i s copado, y s i bien esta institución no era, en r e a l i d a d , nueva, puesto que estaba atestiguada desde e l m a r t i r i o d e l obispo Fructuoso, en
e l 259, es de suponer que ahora c o b r a r l a nueva prestancia, a l manifestarse libremente y a l contar con l a aprobación y protección de l a j e r a r quía i m p e r i a l , desde que l a promulgación d e l edicto de Constantino, en
e l 313, reconoce e l c u l t o de l a I g l e s i a c r i s t i a n a . De todos modos, no
tenemos datos s u f i c i e n t e s para v a l o r a r e l papel histórico y s o c i a l desempeñado por e l episcopado dentro de l a ciudad, aunque cabe entrever que
sus autoridades eclesiásticas se habrían i d o i d e n t i f i c a n d o p r o g r e s i v a mente con l o s grupos s o c i a l e s dirigentes, que representaban a l Imperio
(127).
Tampoco contamos para esta época con documentos arqueológicos
que nos muestren cómo estaba estructurado e l recinto- urbano, o cuál era
e l n i v e l de l a s r e l a c i o n e s socio-económicos de sus habitantes, sólo sabemos de l a e x i s t e n c i a e importancia de l a ciudad a través de l o s textos de
Ausonio (310-395) y de su discípulo Paulino de Ñola (353-431) (128). Paradójicamente l a única base que nos ayuda a reconocer a l a población l a en- ,
contramos en l a s i n s c r i p c i o n e s y enterramientos de l a necrópolis paleoc r i s t i a n a de San Fructuoso o d e l Francolí, de l o s s i g l o s IV y V,
Uno de l o s aspectos i n t e r e s a n t e s que se observan a p a r t i r d e l e s tudio de l a s i n s c r i p c i o n e s , es l a presencia, en Tarragona, durante e l s i g l o
IV, de inmigrantes que procedían de Oriente; hecho que también se constata
en l a p r o v i n c i a con una diáspora de judíos (129) y viene a r e f l e j a r unas
r e l a c i o n e s estrechas entre ambos l u g a r e s , que contaban ya con precedentes,
y sobre todo demuestra que l a ciudad debía ser l o suficientemente importante y a c t i v a , comercialmente hablando, como para a t r a e r esas migraciones.
(¿>Z9
E l estudio de l o s enterramieirLcs más r i c o s , formados por s a r cáfagos esculturados de t a l l e r l o c a l , y de importación, así como por
laudas de mosaico, aparte de i l u s t r a r n o s acerca de contactos comerciales
y c u l t u r a l e s con l o s centros de Nu^midia y África proconsular, nos testimonia especialmente l a capacidad a d q u i s i t i v a de una parte de l a comunidad c r i s t i a n a de Tarragona, presumiblemente la- que detentaría l o s
cargos más a l t o s de l a ciudad, tanto a n i v e l a d m i n i s t r a t i v o - i m p e r i a l como
eclesiástico.
Los mosaicos que r e v i s t e n l a s c i t a d a s laudas s e p u l c r a l e s , fechadas en su mayor parte en l a primera mitad d e l s i g l o V, son l o s únicos que
se pueden e s t u d i a r en esta época en Tarragona, puesto que e l mosaico p a v i mental se desconoce en l a s casas de l a ciudad y s a l o se i n s e r t a dentro d e l
ambiente r u r a l , de l a s grandes y r i c a s v i l l a e d e l s i g l o IV.
Estos mosaicos, aparecen ahora, cubriendo l o s pavimentos de l a s
r i c a s v i l l a e de Paret Delgada (Selva d e l Camp) y E l s Munts ( A l t a f u l l a ) , ambas objeto de este estudio, o revistiendo, l a espléndida cúpula d e l mausoleo de l a v i l l a de C e n t c e l l e s (Constantí).
Estas v i l l a e conocidas ya desde e l A l t o Imperio, a l a s que habría
que sumar o t r a s también situadas a pocos kilómetros de Tarragona (130), eran
l a s r e s i d e n c i a s de grandes p r o p i e t a r i o s o possessores, l a s cuales nos permiten i d e n t i f i c a r hoy l a e x i s t e n c i a de l o s l a t i f u n d i a d e l Bajo Imperio. Estos
fundí debían e s t a r dedicados, posiblemente en Tarragona, a l c u l t i v o básico
d e l olivó y de l a v i d , así como a l a producción de sus derivados, e l a c e i t e
y e l vino, para l o s que se fabricarían i n s i t u
r e c i p i e n t e s adecuados ( I 3 l ) .
630
Con l o s l a t i f u n d i a tendríamos, pues, reconocida
paralelamente
en Tarragona l a vida urbana, d e s a r r o l l a d a en l a c a p i t a l a d m i n i s t r a t i v a ,
y l a v i d a r u r a l ( 1 3 2 ) , característica de este tiempo, manifestada en e s tas grandes y a u t o s u f i c i e n t e s unidades económicas, en torno a l a s cuales
se concentraba un gran número de mano de obra, formada por esclavos,
l i b e r t o s y sobre todo por colonos l i g a d o s , cada vez más, a l a t i e r r a ,
1.- Los Mosaicos paviméntales de l a v i l l a de Paret Delgada, Selva del Camp<,
'/ Tarragona.
El estudio de l o s mosaicos.paviméntales de Paret Delgada.nos
proporciona l a base para seguir afirmando, y ahora con mayor f u e r z a ,
l a relación con l a musivaria d e l Norte de África, especialmente d e l África
proconsular. Relación que, por o t r a parte, había sido ya i n i c i a d a en época
severiana a, través de motivos y sobre todo escenas figuradas. .
La presencia de cartones e i n c l u s o de t a l l e r e s musivarios a f r i c a nos, en lugares como S i c i l i a , Hispania, G a l i a meridional (Aquitania p r i n c i palmente) o Aquileya, y e l Mediterráneo o r i e n t a l , fenómeno que además v a
Intimamente l i g a d o a l mundo r u r a l de l a s v i l l a e , d e l bajo Imperio sólo puede
j u s t i f i c a r s e en e l dominio absoluto de un a r t e que, como e l mosaico a f r i c a n o ,
había alcanzado, después de un proceso de autonomía, l a s cotas más a l t a s de
su personalidad creadora, a p a r t i r d e l c u a l se difundió requerido por una nueva sociedad a g r a r i a que basaba su r i q u e z a en e l campo.
Ó57
El "africanismo" de l o s mosaicos hispanos se m a n i f i e s t a , no
sólo en l a s v i s t o s a s escenas de venationes, como l a s que vemos en l a
cúpula de Centcelles (133) o en e l pavimento de Pedresa de l a Vega
(Palencia) (134), o bien en otro t i p o de escenas figuradas, caras a l
r e p e r t o r i o a f r i c a n o , sino también en l a s composiciones geométricas
y, sobre todo, en aquellos temas vegetales que forman l a propia trama
compositiva o bien cubren a modo de r e l l e n o e l fondo r e s i d u a l musivo,
como sucede en Paret Delgada.
Dado que ya hemos abordado antes, en e l c a p i t u l o dedicado a l
Catálogo, e l análisis estilístico de l o s mosaicos a l a v i l l a de Paret
Delgada (n^s. 112-120), nos limitaremos aquí a t r a z a r una valoración
s u c i n t a y g l o b a l de sus elementos compositivos, l o mismo sean esquemas
que pequeños d e t a l l e s ornamentales,
para así reconocer e l origen de l o s
cartones o, en todo caso, l a filiación d e l t a l l e r que trabajó en su e l a boración.
En l o s mosaicos observados directamente se advertía como l a
gama cromática, basada en t e s e l a s de piedra calcárea o de t i e r r a cocida,
se reduela a l c o l o r r o j o , blanco-amarillento, negro azulado, g r i s y a l
amarillo-ocre, a s i como a sus correspondientes matices derivados,un rosa
y un a m a r i l l o c l a r o .
Tenemos cinco tramas geométricas y o t r a s t r e s vegetales. Entre
l a s geométricas, algunas son de origen i t a l i a n o , como l a de c i r c u i o s ,
semicírculos y cuartos de c i r c u l o (ne 113), o l a misma de c i r c u i o s secantes,
y consideradas en s i mismas no son propias de un mo^__jTiento determinado, aunque ahora reciban un nuevo tratamiento e i n c l u s o constituyan en e l p r i mer caso e l tema f a v o r i t o de l o s t a l l e r e s i n g l e s e s d e l s i g l o IV (135).
G5Z
Las o t r a s composiciones geométricas formadas por cruces y .
octógonos que o r i g i n a n hexágonos (nS 115), y cruces de scuta (n9 119)
nos i n t e r e s a d e s t a c a r l a s aqu£, por cuanto constituyen formas típicas
de l a musivaria d e l s i g l o IV y V, (13S) presentes, a grosso modo, en
e l N. d e l África (Proconsular), en e l área adriática (N. de I t a l i a , Yug o s l a v i a ) , en Grecia y en e l Próximo Oriente. También en Hispania son conocidas en v i l l a e de l a Meseta Superior y d e l V a l l e d e l Ebro, fechadas
igualmente en estos momentos f i n a l e s d e l Bajo Imperio, así como en Aquitania.
Algunas d i f e r e n c i a s , s i n embargo, apartan l o s ejemplares de
Paret Delgada de l a gran mayoría, constituyendo así su propia p e c u l i a r i d a d .
Estas se reducen, básicamente, a l e s t i l o l i n e a l , c a s i gráfico de l a s dos
composiciones trazadas con r i b e t e s negros f r e n t e a l pictórico e i n c l u s o barroco de muchos mosaicos, especialmente de fechas avanzadas.
La correspondencia entre motivos decorativos y composiciones en
e l mosaico de l a s cruces y octógonos (n9 115) no es l a usual, salvo e l
florón longiforme situado en e l hexágono, pero,de todos modos,
son elemen-
tos conocidos y comunes a l r e p e r t o r i o musivario de e s t a época (137).
E l o t r o mosaico (ns 119) representa una novedad en l a composición ;
de cruces de scuta, o entrecruzado de hexágonos oblongos, c o n s i s t e n t e en un
cuadrado situado en e l centro de l a cruz, que s u b s t i t u y e a l octógono o r i g i nario y da paso a cuatro compartimentos
trapezoidales.
633
S i pasamos a l a s tramas vegetales se reconoce con mayor f a c i l i d a d e l origen inmediato de l o s cartones en l a musivaria a f r i c a n a ,
particularmente, de l a s o f i c i n a s que trabajaron en torno a Cartago.
Son, por ejemplo, l o s temas de l a s coronas de hojas de l a u r e l
(n9 1 1 2 ) o de hojas de acanto (nS 120), que, aunque ya eran conocidas a f i n a l e s d e l s i g l o I I y e l transcurso d e l s i g l o III,, gozaron durante
e l s i g l o IV de e s p e c i a l predilección, con numerosas muestras en ütica y
Cartago (para ambos t i p o s de corona) (138) y en Piazza Armerina ( S i c i l i a - p a r a e l primer t i p o ) (139). Las coronas, también formaron parte de
l a temática musivaria d e s a r r o l l a d a en l a s v i l l a e hispanas situadas en torno a l Duero, Ebro y sus a f l u e n t e s ; así como en l a s v i l l a e de l a A q u i t a ñía, donde, s i n duda, constituyeron un elemento propio dentro d e l e s t i l o
vegetal imperante en su producción.
En e l caso de l a composición de l o s llamados "coussins" o cua— '
drilóbulos de lados curvilíneos (ns 118), que aquí ha sido tratada de
un modo sumamente l i n e a l y esquemático,se
podría remontar también a l
e s t i l o " f l o r i d o " de l a s escuelas a f r i c a n a s d e l s i g l o I I I (I40)v con ejemplos concretos de l a forma en Timgad, s i bien aquí e l , e s t i l o es muy profuso y barroco
(I4l).
E l análisis de l o s motivos de r e l l e n o también nos conduce, en
general, a l o s mismos resultados que se han obtenido a p a r t i r de l a s composiciones, es d e c i r , volvemos de nuevo a l origen a f r i c a n o y a l a d i fusión por l a s áreas c i t a d a s de P i a z z a Armerina, Hispania, Aquitania, costa adriática y Próximo Oriente, a grandes rasgos (142).
654
Una gran parte de estos motivos aparece, s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,
en Cartago e Hipona, a s i como en Piazza Armerina ( S i c i l i a ) , l u g a r que
representa una prolongación de l a s o f i c i n a s a f r i c a n a s y en c i e r t a manera es e l muestrario típico de su musivaria. Es difícil s i s t e m a t i z a r
en torno a l a gran variedad de formas, aunque de entrada se puede senal a r que cada elemento ocupa e l lugar idóneo dentro d e l mosaico.
Quizás l a mayor variedad y riqueza l a ofrezcan l o s motivos veget a l e s , pues decoran no sólo l a s propias tramas vegetales, sino también
algunos mosaicos de composición fundamentalmente
geométrica (n^s, 113 y
115). Entre estos motivos se pueden d i s t i n g u i r granadas (n9 113), f l o r e s •
de largo t a l l o , c a p u l l o s , hojas (nS 120); hederae u hojas de p e r f i l b u l boso (nés. 113 y 115); f l o r o n e s de diverso tipo,.pero mayoritariamente
formados por hojas lanceoladas (nSs.
112-115, 118 y 120).
Los elementos puramente geométricos se basan en cüadrilóbulo
de p e l t a s (n? 113), nudos de Salomón de gran tamaño (nSs.
113-115), cua-
drados sobre l a punta de p e r f i l escalonado (n9s. 115 y 118), rombos imbricados (ns. 119), Los otros motivos son i m i t a c i o n e s de placas de mármol
o zig-zag (nSs.
119; 115).
En cuanto a l o s bordes hay l o s típicos r i b e t e s (nSs.
112, .116,
117 y 119), sinusoides vegetales (nS 113), trenzas (nSs. 113 y 118), postas
(n9 115), y sólidos en perspectiva aérea (nS 120).
Son formas todas e l l a s predominantes a l o l a r g o d e l s i g l o IV.y
con prolongaciones en l a c e n t u r i a s i g u i e n t e .
635
Es evidente, después de esta breve y s u p e r f i c i a l síntesis v a l o r a t i v a , como l o s mosaicos de Paret Delgada responden básicamente,en su
conjunto, a un r e p e r t o r i o de esquemas y motivos común, durante e l s i g l o IV, a l a musivaria de muchas p r o v i n c i a s relacionadas en mayor o menor grado con l o s centros d e l Norte de África. Por otro lado es evidente también como l o s artesanos que trabajaron en l a v i l l a tarraconense
supie-
ron i n t r o d u c i r , en c a s i todos l o s pavimentos, aquellas variantes y d i f e r e n c i a s , a veces difíciles de parangonar, que señalan su e s t i l o y l o s apartan,
en c i e r t o modo, de l o s rasgos más típicos de o t r a s
producciones.
Este t a l l e r o por l o menos e l artesano»oficial que dirigió e l
proceso de elaboración de l o s pavimentos de l a v i l l a , dada l a filiación
maycritariamente
a f r i c a n a de l o s temas representados,
es. p o s i b l e que f u e r a
o r i g i n a r i o de l a s o f i c i n a s musivarias de Cartago o de su entorno, o acaso
se habría formado en e l l a s . En cualquier forma su presencia en. Paret D e l gada obedecerla probablemente a su propio, carácter ambulante, merced a l
cual se desplazaría requerido por e l p r o p i e t a r i o de l a r i c a v i l l a .
En cuanto a l a cronología, r e s u l t a muy.aventurado, a l no contar
con elementos arqueológicos, p r e c i s a r unas fechas para, todo e l conjunto,
aunque pienso, reafirmando
l o propuesto en e l estudio p a r t i c u l a r de cada
mosaico, que ésta podría establecerse -después de considerar e l paralelismo
de Piazza Armerina-
hacia l a mitad d e l s i g l o IV,
636
En l o que se r e f i e r e a l a v i l l a de E l s Munts, e l único mosaico
fechado-con seguridad, perteneciente a l a segunda mitad d e l s i g l o IV, es
un modesto pavimento que cubre l a habitación nS 13 de l a s Termas i n f e r i o res,' por debajo d e l cual se encontraron cuatro pequeños bronces datables
en e l 350 (143). La trama, d e s a r r o l l a d a con una ruda técnica de dibujo equivocado, está formado por octógonos' secantes, cuya expresión c o l o i ^ l s —
tica
permite que l a forma pueda s e r también i n t e r p r e t a d a como sólidos en
perspectiva aérea.
2.- Los mosaicos s e p u l c r a l e s de l a Necrópolis p a l e o c r i s t i a n a d e l . Francolí.
En este apartado sobre l o s mosaicos s e p u l c r a l e s debo r e m i t i r , a l
i g u a l que l o h i c i e r a anteriormente con l o s mosaicos de Paret Delgada, a l
estudio que c i e r r a l a pazite correspondiente a l a Necrópolis, en e l capít u l o I I , donde son tratados, entre otros aspectos, l a problemática general
de l o s mosaicos s e p u l c r a l e s , l a producción hispana, y particularmente l a s
características estilísticas de l o s mosaicos s e p u l c r a l e s de Tarragona. Por
e l l o ahora sólo cabe hacer una valoración conjunta que'nos s i r v a para e s - ,
tablecer l a filiación u origen d e l t a l l e r a l que son debidos estas laudas
musivas.
De entrada digamos
que de l o s t r e c e ejemplares fichados en este
trabajo (nSs. 65-77), sólo t r e s se han conservado más o menos enteros -mo
saicos de Ampelius (nS 6 5 ) , optimus
(ns 71) y Buen Pastor (n^ 73)-, mien-
t r a s u n cuarto l o está parcialmente,mosaico
d e l Crisman (n3 66).
637
Los cuatro son d i f e r e n t e s y responden a una tipología r i c a y.
variada que a grosso modo se puede agrupar en torno a dos e s t i l o s , que
además se distinguen desde e l punto de v i s t a técnico.
Al primer e s t i l o , a l que definiríamos como tendencia c u l t a , que
sigue de. cerca, aunque r e f e r i d a a otros medios de expresifin plástica, l a
c o r r i e n t e artística o f i c i a l emanada de l a c a p i t a l i m p e r i a l , pertenece l a
lauda de Optimus, obispo de Tarragona en e l s i g l o V. (144).
Se ha representado en e l l a l a f i g u r a en pie d e l d i f u n t o en a c t i tud de bendecir, i n d i v i d u a l i z a d o con rasgos propios y evocado como hombre
joven que l l e v a barba y bigote y un, peinado típico de l a época, en forma de casquete semiesférico. V i s t e túnica blanca,de mangas estrechas adornada
con c l a v i , c u b i e r t a por toga, cuyos pliegues recoge en su mano i z q u i e r d a ,
l a misma en l a que s u j e t a un volumen cerrada, mientras l a o t r a , con dos dedos extendidos, m a n i f i e s t a e l inequívoco gesto de bendecir.
Esta disposicián de raigambre clásica sólo encuentra analogías en
l a e s c u l t u r a f u n e r a r i a propia de l o s sarcófagos p a l e o c r i s t i a n o s de este momento por ejemplo en e l sarcófago de l a s Orantes de l a propia necrópolis,
puesto que en mosaico, a pesar d e l gran número de conjuntos conocidos en
e l N. de
África, no tenemos, ningún paralelo, estrictamente parecido (145).
La categoría d e l d i f u n t o viene realzada además con l a imitación de
un arco arquitectónico, p e r f i l a d o con ovas, que enmarca su f i g u r a a l a manera de l o s dípticos consulares de m a r f i l . Dípticos que fueron también.adoptados por l a I g l e s i a , con f i n e s litúrgicos, a l p r i n c i p i o privadas de ornamento, pero desde e l f i n a l d e l s i g l o IV incluyendo l a propia f i g u r a (146).
De entre l o s d i v e r s o s dípticos consulares e l más cercano en l a forma y e l
p e r f i l d e l arco a l mosaico de Tarragona es el.de l a Catedral de Monza, en
e l que se ha representado a S t i l i c o n (cónsul en e l ano 400), su mujer. Serena, h i j a de Honorio y e l h i j o Eucherio, s i n duda e l ejemplo más i l u s t r a -
638
E l e s t i l o c u l t o d e l mosaico de Óptimo es incrementado a l mismo
tiempo por l a utilización de versos hexámetros l a t i n o s , alineados por encima d e l arco, que se d i f e r e n c i a n de l o s habituales e p i t a f i o s , en l o s
que por norma general sólo se hace constar e l nombre, edad, y l a fórmula
que desea un descanso eterno. (148).
Las otras laudas musivas,la de Ampelius y l a d e l Crismón, d e b i das a l a misma mano, pese a l o poco que puede juzgarse de esta última, r e presentan o t r a c o r r i e n t e , según P a l o l de expresión popular pero dentro de
una gama f i n a , cuyos caracteres decorativos pueden r e l a c i o n a r s e con l o s
mosaicos f u n e r a r i o s d e l Norte de África (149).
• En lugar de un personaje, l a decoración ahora está compuesta, en
e l caso d e l mosaico de Ampelius, de un cántaro agallonado d e l que brotan
t a l l o s de f l o r e s , y de un cordero v i s t o de t r e s cuartas. Estos elementas
semi-simbólicos aparecen de forma variada, en l o que respecta a l cordero,
en l a necrópolis de Tabarca, y en un e p i t a f i o de l a I g l e s i a dé' üpenna, ambas en Túnez. E l cántaro de forma muy parecida a l de Tarragona se encuentra
en l a tumba de Balería(Mallorca), en l a i g l e s i a de K e l i b i a (Túnez), y en
Ghabersas ( A r g e l i a ) entre otros más p a r a l e l o s (150).
Otros rasgos característicos son l a inclusión d e l símbolo d e l
Crismón dentro de coronas, que ocupan l a cabecera de l a s e p u l t u r a , así como
e l e p i t a f i o que ahora se a j u s t a a l a s fórmulas más s e n c i l l a s en l a s que se
invoca por l a paz d e l d i f u n t o que es nombrado.
639
Pero a l margen de estos elementos comunes a l o s mosaicos n o r t e a f r i c a n o s y a l o s tarraconense, se observan c i e r t a s d i f e r e n c i a s entre ambas producciones en l o que respecta en primer lugar a l tratamiento de l a
forma. Frente a l pronunciado esquematismo de l a s laudas a f r i c a n a s , que a
veces raya en un mero grafismo, l a lacada de Ampelio r e f l e j a en sus f i g u r a s
un c i e r t o sentido r e a l i s t a , especialmente acusado en l a cabeza y en e l moldeado d e l cuerpo d e l cordero, para l o cual se u t i l i z a n teselas peque2'
ñas de 0,5 a 0,2 cm , que r e p a r t i d a s en un decímetro cuadrado suman 326,
aproximadamente.
Otro elemento decorativo que d i s t i n g u e a l a s laudas de Ampelio y
del Crisman, y a l a vez nos testimonia e l f a s t o de que ahora se hace gala
en l a s expresiones artísticas, bajo e l ampara e i n f l u e n c i a de l a I g l e s i a ,
está c o n s t i t u i d o par un borde formado por g u i r n a l d a de l a u r e l de cinco hojas en l a que destacan en l o s centros y ángulos de l o s lados, cabujones de
piedras preciosas.
Ambos elementos decorativos son fáciles de encontrar por separado,
aparte de l o s mosaicos paviméntales, en l a s laudas musivas d e l Norte de África, por ejemplo en Sétif. Incluso en Les l i l e s e l tema de l a pedrería
aparece a l pié d e l a l t a r en l o s templos de Es Fornás de Tcrellá y de l a I l l e ta d e l Rei, en Menorca, a s i como en l a lauda de Balería de l a Basílica de
Son Peretó, en Mallorca (151), fechados en e l s i g l o V I .
Sin embargo, l a combinación- de ambos motivos, sólo l a conocemos, par
ahora, en Hispania en e l r i c o mosaico b a j o - i m p e r i a l de l a s Musas de A r r o n i z
(Navarra), expuesta en e l Museo Arqueológico Nacional (152). Las o t r a s dos
analogías que señalamos a continuación tienen un carácter eminentemente f u n e r a r i a , aunque Lina es c r i s t i a n a y l a otra es p o l i v a l e n t e en su sentida
640
r e l i g i o s o . Esta última, fechada en l a segunda mitad d e l s i g l o IV, se
encuentra en una tumba de Gargaresh, en l a s proximidades de Trípoli,
donde se ha representado, en p i n t u r a sobre pared, e l r e t r a t o de l a d i f u n t a dentro de una corona de l a u r e l orlada de gemas. Según B i a n c h i
B a n d i n e l l i l a s características d e l r e t r a t o son p r e - b i z a n t i n a s y l a p i n tura se r e l a c i o n a culturalmente más con Roma y e l Oriente helenístico
que con Cartago (153).
E l otro paralelo plasmado en mosaico p a r i e t a l , decora e l a b s i d i o l o d e l B a p t i s t e r i o de Albenga (N. de I t a l i a ) ; allí junto a d i v e r s a s
cenefas vegetales y de pedrería, entre l a s que se encuentra nuestro parangón, aparecen en torno a una cruz de pedrería, dos corderos blancos destacando sobre un fondo a z u l de pasta .vitrea (154),
Este mismo fondo a z u l luminoso, que d i s t i n g u e nuevamente l o s mosaicos de Tarragona de l a producción a f r i c a n a , a excepción de algún caso,
es u t i l i z a d o en l a s laudas de Óptimo y de Ampelio para hacer r e s a l t a r , , en claroscuro, l a s r e s p e c t i v a s f i g u r a s y adornos compositivos, expresadas
en tonalidades c l a r a s . E l mismo fenómeno tonal se a d v i e r t e en l o s mosaicos
sepulcrales de M o n t e c i l l a s (Huesca) y en e l de A l f a r o (Logroño). (155),
También en e l mosaico de Centcelles, hay fondos obscuros de pasta
v i t r e a alternando con otros c l a r o s , en l a s d i v e r s a s escenas d e l Antiguo y
Nuevo Testamento que configuran e l segundo f r i s o d e l r i c o conjunto de l a
cúpula (156),
64/
E l cuarta mosaico de l a necrópolis d e l Francolí, llamado d e l
Buen Pastor (ne 73), está c o n s t i t u i d o por l a f i g u r a f r o n t a l de un J o ven imberbe, vestido con túnica c o r t a y apoyado en un bastón sujeto en
su mano i z q u i e r d a , a l tiempo que mantiene su derecha levantada y a b i e r ta en a c t i t u d orante. Encima de l a cabeza se encuentra e l Crismón rodeado por palomas.
Estilísticamente representa una tendencia de marcada saber po' pulár, d e f i n i d a por un f u e r t e esquematismo, en e l que ya no hay sombras,
n i volúmenes, y por-una ruda técnica de fabricación a l a manera de sus
congéneres a f r i c a n o s principalmente de l a Necrópolis de Tabarca. Tanto
es a s i que P a l o l piensa en un artesano de a q u e l l a región estrechamente
relacionado con e l t a l l e r que además realizó todo e l grupo de l a necróp o l i s de M o n t e c i l l a s , en Coscojuela de Fontova (Huesca) (157)..
S i para este mosaico no tenemos reparo en. aceptar que.fué r e a l i z a d o por un mosaísta o t a l l e r a f r i c a n o que t r a b a j a r l a en. Tarragona en
e l segunda cuarto d e l s i g l o V (158), más complejo se presenta e l panorama en l o que respecta a determinar e l t a l l e r de l o s otros mosaicos, s i
bien hayan sido dados l o s pasos oportunas para establecer su filiación
cultural.
E l uso en común de unos mismos materiales y de una misma técnica
en l o s mosaicos de Óptimo, Ampelio y d e l Crismón, harían pensar, aunque
l a s d i f e r e n c i a s tipológicas entre e l l o s sean bien notables, en un mismo
t a l l e r , que e s t a r l a en relación con l o s centras artísticos que trabajan
en Roma en torno a l ambiente de l a corte i m p e r i a l y de l a I g l e s i a c r i s ' t i a n a . Pero, de todas formas, s i este carácter se puede reconocer con más
o menos f a c i l i d a d en l a latida de Óptimo, no sucede l o mismo con l a s o t r a s
laudas, dada su mayor heterogeneidad, aunque tampoco queda c l a r o , a- pesar
cirf«<J"a
del uso de elementos simbólicos comunes, l a dependencia|de l o s mosaicos
africanos.
<bAZ
Las fechas de estos mosaicos, que no reposan sobre c r i t e r i o s
absolutos sino comparativos,
se sitúan a l f i n a l d e l s i g l o IV (159) o
a l comienzo d e l s i g l o V en l o que respecta a l de Óptimo; mientras l o s
dos restantes de Ampelius y d e l Crismón son a t r i b u i d o s hacia e l año 425 aproximadamente. Siempre dentro de unas dataciones a n t e r i o r e s a l
469, año de l a entrada en Tarragona d e l godo Eurico, que marcaría e l
f i n a l de l a producción de l o s t a l l e r e s de mosaico y de sarcófagos
esculturados (160], s i bien no significó e l f i n a l de l a necrópolis, l a
cual,continuó en uso a l s e r v i c i o de l a población de origen y de l o s nuevos recién llegados. ( I 6 l ] .
G45
(1)
J. M. RECASENS, La c i u t a t de Tarragona, I . Barcelona, 1966, p. 115.
(2)
M. VIGIL, Edad Antigua. H i s t o r i a de España Alfaguara I . Parte I I .
Madrid, 1975, p. 316-321.
(3)
PLINIO, XIX, 1.
(4)
P. DE PALOL BALÉELAS, Tarraco hispano-visigoda. Tarragona, 1953, p.
24.
(5)
M. VIGIL, op. c i t . , p. 310. .
(6)
G. ALFDLDY, Tarraco, RE, Suppl. XV, 1978, c o l . 591.
(7)
A. BALIL, Revista de Guimaraes, LXXXIV, 1975, p. 98-99.
(8)
MORRICONE MATINI, Pav. signino Roma, p. 3. P l i n i o fNat. Hist.,XXXVI,165)
a p l i c a b a e l nombre de s i g n i n a sc51o a aquellos pavimentos . que contenían
fragmentos de cerámica.
(9)
M. BERGES y R. NAVARRO, Pyrenae, 10, 1971, p. 166.
(10)
HERNÁNDEZ SANAHUJA, H i s t o r i a de Tarragona, p. 52, 110-112.
(11)
MORRICONE MATINI, o p . c i t . , p, 24.
(12)
Ibidem, p. 30, nota 12.
644
(13)
Para todos estos mosaicos v i d e bibliografía en e l estudio d e l
mosaico ns 16, ( c a p i t u l o I I ) .
(14)
J. U. RECASENS, op. c i t . , p, 133.
(15)
G. ALFOLDY, Tarraco, RE, Suppl. 1978, c o l . 605.
(16)
G. BECATTI, CMGR¿X, p. 18-24.
(17)
J . GUITART DURAN, Baetulo. Topografía arqueológica. Urbanismo
e H i s t o r i a . Monografías Badalonesas, n9 1. Barcelona, 1976, lám. XXI, 1, p. 68; lám. XXII, 2,
'
(18)
.
p. 85.,
, .
J . SERRA VILARO, Mem. J5EA, 116, 1930 (=1932) p. 68, f i g . 26 B y C.
A. BALIL, BSAA, XXXVIII, 1952, p. 128.
(19)
MORRICONE MATTINI, Mosaici Palatium, lám. XXX, ,66, f i g . 26, p. 70.
(20)
A. BALIL, Zephyrus, XV, 1964, lám., V I I , f i g . 1, p. 96,
J. GUITART DURAN, o p . c i t . , lám. XXII, 1, p, 88.
(21)
BAKE, I , láms, 23,1; 24.4. PERNICE, Pavimenti.Pompeji. lám. 27.5, p. 54.
(22)
J . LANCHA, G a l l i a , XXXII, 1974, p, 74-77; se extiende a l a G a l i a - •
Bélgica y a Suiza.
(23)
G. BECATTI, o p . c i t . , p. 19-20.
645
ídem, Mosaici Ostia, láms, XV y XVI,
307, p. 166-167,
Id., CMGR,I, p. 20, f i g , -6.
X. BARRAL I ALTET y R, NAVARRO SAEZ, BSAA, XL-XLI, 1975, p, 503-522.
En este trabajo de conjunto se recoge l a bibliografía concerniente
a cada uno de estos mosaicos.
A. BALIL, XI, CNA, Mérida-Cáceres, 1969 (=1971) p. 540-548, ídem,
St. Arch., 11, 1971, p. 7
y siguientes.
A, BLANCO FREIJEIRO y J.M, LUZON NOGüE, E l mosaico de Neptuno de
Itálica, S e v i l l a , 1974, p. 38-50.
HERNÁNDEZ SANAHUJA, E l Indicador Arqueológico de Tarragona, T a r r a gona, 1867, p. 134-135, ídem.
H i s t o r i a de Tarragona, p.,46-47.
E. MORERA Y LLAURADO, Tarragona antigua y moderna. Descripcidn
histdrico-
arqueoláqica de todos sus monumentos y e d i f i c i o s públicos. Tarrag o na,
1894, p. 227.
X, BARRAL I ALTET, Mosai'ques Regio Laietana, p. 55, nS 21,
BLAKE I I , láms. 12,2-4; 13,1; 14.3. BECATTI, Mosaici Ostia.-ngs. 226,
292 y 293, p. 153-155. 21.
Aparece con gran intensidad en l a s laudas, s e p u l c r a l e s de l a Necrópolis c r i s t i a n a y en l a cúpula de l a v i l l a de C e n t c e l l e s . Cerca
de l a v i l l a , precisamente, fueron encontrados algunos fragmentos
bastante grandes de e s c o r i a de v i d r i o . Vide, H. SCHLUNK y Th. HAUSCHÍLD,
Ex.Arq.Esp., 1B, 1962, p. 64. E l m a t e r i a l d e l l u j o ha sido estudiado
, , .hace.unos años.por Paula Rergés
en una t e s i s de L i c e n c i a t u r a d i r i g i d a por e l profesor P. de P a l o l .
646
A, BLANCO FREIJEIRO.y J . M. LüZON, o p . c i t . , p. 47.
Ver bibliografía d e t a l l a d a en e l estudio d e l mosaico nS 14,
(capítulo I I ) . A l a l i s t a se puede añadir l a r e c i e n t e p u b l i cación de Antonio BLANCO FREIJEIRO, Mosaicos Romanos de Mérida,'
Corpus de lltosaicos Romanos de España. Fascículo 1. Madrid, 1978,
lám, 80,A, ne 44; lám. 81, B, nS 47.
Véanse l o s respectivos estudios y ejemplos en e l capítulo I I ,
BECATTI, Mosaici Ostia, p. 282.
BLAKE I , lám. 27,A; 36,3; p, 120.-.
BECATTI, o p . c i t . , lám. LXII, nS 427, p. 226-227.
H. STERN, CMGR, I , p, 233 y s i g s ,
Ibidem. I d , , R e c u e i l , I , 3, nS 297 G; i d . ; R e c u e i l , I I , 1, n^s.45 y 47, láms. XXIV y XXVII, J . LANCHA, Mosaiques géometriques. Les
Atéliers de Vienne (isfere), Roma, 1977.
LEVI, Antioch Mosaic, lám, C I I I , f , p, 190; lám, CVII, aye, p, 409;
lám, CXXXII, a, p. 450; y CV, c. Otro ejemplo, en C i l i c i a , muy.esquematizado es. fechado en l a primera ¿ d e l s. I I I , c f . BUDDE,
Mosaiken K i l i c i e n , v o l . 2, fig..259, p. 212.
647
CHEHAB, Mosaiques Liban, lám. LX; i d . , CMGR, I , f i g . 8, p. 235.
Aparecen en Nimes flnv. Mos. 1,2, n9s. 292 y 299); Vienne
(ibid.,
n9 159); Lyon (STERN, Recueil, I I , 1, n° 53, lám. XXXVI y nQ 59;
lám. XLI, f i g . 3 , p , 55-56); Arbin f i n v . Mos., I , nS 256; H. STERN,
CMGR, I , f i g . 4 ) ; Merande ( J . LANCHA, G a l l i a , XXXII, 1974, p. 71,
nota 14); Taponas (STERN-BLANCHARD, R e c u e i l , I I , 2, ne 193); Nizyle-Comte (STERN, R e c u e i l , I , 1, nS 49 b, lám. XVII y XVIII, p, 39
y 40) y A t t r i c o u r t ( i d . , Recueil, I , 3, ne 361 a, lám. XLVI, p. 88-89).
DARMON-LAVAGNE, Recueil, I I , 3, p. 11.
En I t a l i a (BLAKE, I , lám. 11,2; BECATTI, o p . c i t . . lám. XXXI, ne 345,
p. 186) Hispania (A. BALIL, S t . Arch., 6, 1970, lám. I I I , f i g . 2, mos.
V I I , p. 11. Para l a G a l l i a véase, H. STERN, CMGR, I . p. 233-243.
Vide
notas bibliográficas 16 a 25 en e l estudio de este mosaico
(Capítulo I I ) .
G. BECATTI, CMGR, I , p, 18-19.
Vide estudio de mosaico ne 124,
Lo mismo que l a nota a n t e r i o r .
SALOMSON, Antiquarium Garthage, p, 38 y s i g s .
Vide relación completa en e l estudio correspondiente a l mosaico
ne 124, (capítulo I I ) .
648
(51)
Ibidem; notas 32 a 45.
(52) "LEVI, o p . c i t . , lám. XV a; XCIII, c; XCIV e. En e l Líbano aparece
también en un mosaico tardo i m p e r i a l , c f , , CHEHAB, Mosaíques du
' Libanon, B u l l e t i n du Musée de Beyrouth, 14,. 15, 1958-1959.
(53)
P. MINGAZZINI. L'Insula d i Giasone Magno a Cirene. Monografie d i
Archeologia Líbica, V I I I . Roma, 1966, lám. XXV, 4.
(54)
X. BARBAL I ALTET, X I I CNA, Jaén, 1971 (= 1973), f i g . 7, p. 738.
(55)
Vide nota 8 d e l estudio r e a l i z a d o en e l mosaico n9 83 (Capítulo I I ) .
(56)
Para l a h i s t o r i a y difusión d e l tema véase e l estudio d e l mosaico
de l a Medusa na 41 y notas 74 a 84 (capítulo I I ) .
(57)
A. BALIL, AEArq., XXXI, 1958, f i g . 1, p. 88 y s i g s .
(58)
Ibidem.
(59)
Dada l a l a r g a r e f e r e n c i a bibliográfica, se acudirá a l estudio d e l
mosaico n? 41 (capítulo I I ) .
649
A. BALIL, o p . c i t . ,
e l autor ya había advertida estas analogías
a propósito del mosaico barcelonés de l a s Tres Gracias, l o que
l e l l e v a a sostener desde entonces l a e x i s t e n c i a de un t a l l e r o
o{.or(n3i<lo e-n
artesano procedente L Í Oriente. V i d e ' i n f r a , nota 7 0 .
Las mismas postas siendo un elemento tan común a l a musivaria
de todas l a s épocas y l a s p r o v i n c i a s , allí tienen l o s mismos
rasgos que se observan en Tarragona, A l t a f u l l a y Barcelona, es
d e c i r están trazadas con dos f i l a s de teselas que d e s a r r o l l a n
apenas dos vueltas con l a punta acabada en b i s e l . T a l vez esta
identidad se explique por l a utilización de una p l a n t i l l a d e l
mismo t i p o .
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Dalí'Ellenismo a l Medioevo. E d i t o r i
R i u n i t i . Roma, 1978, p. 77.
P. DE PALOL, Una p r o v i n c i a o c c i d e n t a l d e l a r t e p a l e o c r i s t i a n o ,
Zephyrus, I I I , 1952, p. 4 1 ^ 8 .
A. BALIL, Tres aspectos de l a s r e l a c i o n e s hispano-africanas
en
época romana. I Congreso Arqueológico d e l Marruecos Español.
Tetuán, 1953 (=1954) p. 387-404. G. ALFALOY, o p . c i t . , c o l . 628,
aquí se especifica,remitiendo a l a s correspondientes obras b i b l i o gráficas, e l origen de l o s
A,
GARCÍA
Y BELLIDO.
inmigrantes.
Les r e l i g i o n s o r i e n t a l e s dans l'Espagne romaine.
Leiden 1967.
G. ALFOLDY, o p . c i t . , c o l , 636, con bibliografía.
á50
(64]
J . M. RECASENS, o p . c i t . , p. 145 y 146. G. ALFOLOY, o p . c i t . . c o i s . 60G
y 636.
(65)
A. BALIL, E l c u l t o a I s i s en España, CTEER, V I I I , 1956, p. 213-214.
RECASENS, o p . c i t .
(66)
G. ALFOLDY, o p . c i t . , c o l . 626.
(67)
Ibidem, c o l . 628.
(68)
Th. HAUSCHÍLD, Tarraco en l a época augüstea, gymposion de ciudades
augusteas,= B i m i l e n a r i o de Zaragoza. Zaragoza, 1976, p. 217; i d . ,
La t e r r a z a s u p e r i o r de Tarragona. Una planificación a x i a l d e l s i g l o
_I,en Segovia. Symposium de Arqueología Romana. Barcelona, 1977, p.
212.
(69)
M. BERGES SORIANO, B o l . Arq., LXIX-LXX, 1969-1970, p. 149.
(70)
A. BALIL, Latomus, 103, 1969, p. 12. I d . , CMGR, I , p. 32. I d . , S u l l ' a r t e
d e l l a penisola ibérica i n etá romana. Colloquio i t a l o - s p a g n o l o ; Hispania
Romana. Academia Nazionale L i n c e i , CCCLXXI. Roma, 1974, p. 66 (discusión).
Id., Revista de Guimaráes. LXXXIV, 1975, p. 110.
C51
Ibidem.
Por ejemplo está bien datada en l a segunda mitad d e l s i g l o IV
en e l mosaico (n^ 132) d e l tepidarium de l a s Termas I n f e r i o r e s
de E l s Munts, donde decora l a banda marginal blanca. Para conocer l o s motivos y temas coincidentes entre Tarragona y A l t a f u l l a
se verá a l f i n a l de este capítulo e l cuadro-catálogo.
M. OLIVA PRAT, Descubrimiento de una v i l . l a romana, con mosaicos,
en S a r r i a de Dalt-Gerona. Tessela arqueolágica. Separata de l a Revista de Gerona, 52, 1970, p. 69, f i g . de l a p. 70. Catáleg de
l'exposiciá sobre l a v i l . l a romana de S a r r i a de Dalt. Redactat peí
Servei d'Investigacions ArqueolCigiques de l a D i p u t a d o P r o v i n c i a l
de Girona i l a c o l . l a b o r a d o de l'Associaciá de Veins de S a r r i a de
Ter. Desembre 1977.
R. d e l NIDO, NAHisp.,. 1964-1965, mos. nQ 32, lám. LVI, p. 203-209.
Véase también l a nota 50 d e l estudio d e l mosaico nS 41 (capítulo I I ) .
Vide supra, nota 67.
Jean HIERNARD, Recherches numismatiques
sur Tarragona au I I I
sifecle
aprfes Jésus-Christ. Numisma, Año XXVIII, n9 150-155. Enero-diciembre
1978, p. 309 (nota 3)-313. Los porcentajes para Tarragona y A l t a f u l l a son respectivamente: 10,86 y 16,18%
é52
Cf., nSs. 25 (Neptuno), 51 (Baco y Venus), 80 (Adonis y A f r o d i t a ) .
Ranuccio BIANCHI B A r c i N E L L I , ' Roma. La f i n e d e l l ' A r t e Antica. ,
R i z z o l i . Milano, 1976, p. 229 y 336, A. BALIL, X.CNA, Mahán, 1967
(= 1969), p. 379.
Vide, notas bibliográficas 24 a 35 d e l estudio d e l mosaico na 41
(Capítulo I I ) . ,
A. BALIL, S t , Arch., 39, 1976, p. 5 y s i g s .
ídem, Latomus, ICO. B r u x e l l e s ,
1959, p. 11-12. '
ídem, X, CNA, Mahán, 1967 (=Í969) p. 380-383. IdL_, S t . Arch.. 6, 1970,
p. 28. •
,' , "
•
'
^
M. BOB/OILLA, Pyrenae, 5, 1969,. p. 141-153.
BECATTI, Mosaici O s t i a , p. 344.
•
" '
Estos segmentos no dejan de representarse nunca; y. de modo p e c u l i a r
en l o s numerosos mosaicos de peces de G a l i c i a y Norte de P o r t u g a l , f e chados a grosso modo en l a segunda |- d e l s. I I I , .vide, F. ACUÑA, BSAA,
XXXVIII, 1972, p. 468-476; i d . , St..Arch., 24, 1973; i d ^ , 31, 1974.
A. BALIL, a/Cfí, I I , p. 259-263.
.'
" , '
653
Vide, fase. I , 2a e d i c , de l a s Fontes Hispaniae Antiquae,
editado
por A. Schulten. Universidad de Barcelona, 19S5, versos 518-519,
p. 83.
.
' L i v i o , XXV, 45, 7.
J.M. RECASENS, o p . c i t . , p.'l77, G. ALFOLDY, o p . c i t . , c o l . 632/633
;
para o t r a s r e f e r e n c i a s bibliográficas.
Cf., L. FOUCHER, htedrumetum. P a r i s , 1964, p. 217-221| idem. Dionysos
dans l e s MosaSlques d'Afrique, Les Dossiers de 1'Archéologie, nS '31,
n o v . - d i c , 1978, p. 37-47.
Sobre l a relación (o "inspiración") d i r e c t a de este mosaico y e l arco
de Septimio Severo' en L e p t i s Magna, t e s i s defendida por G, Ch. P i c a r d ,
s^erhi
G. Ch. PICARO, La Da t a t i on des mosaSques du V i r g i l e & Sousse,
A t t i d e l V I I Congresso I n t e r n a z i o n a l e d i Archeologia C l a s s i c a , Roma,
1961, p. 244-247j ídem UPge d'or de l a Mosaique romaine en A f r i q u e du
Nord. Les Dossiers de 1'Archéologie, n2 31, nov.-dic. 1978, p. 29|
' así como R. BIANCHI BANDINELLI, o p . c i t . , p. 233, y K. DUNBABIN, PBSR,
XXXIX, 1971, p. 54.
Cf., K. pUNBABIN, op.cit.,-
p. 52-65. L. .FOUCHER-, CMGR, II,-p.- 55-61.
Ver también, notas 5 a 10 d e l mosaico n2 43 (capítulo I I ) . ,
Vide, A. BLANCO FREIJEIRO, BRAH, CXXXI, 1952, p. 273 y s i g s . .
'
' -
654
(94)
K. DUNBABIN, o p . c i t . , p, 61-65 (F. MATZ, P i e Dionysischen
Sarkophage, T e i l I I , Berlín, 1963, p. 226-229).
(95)
K. DUNBABIN, o p . c i t . , p. 63-64. (F. MATZ, o p . c i t . , p. 26)
(96)
K. DUNBABIN, o p . c i t . , p. 64-65.
(97)
Loe. nota n9 90.
(98)
ALFOLDY, o p . c i t . , c o l . 592.
(99)
G. Ch. PICARO, Les Mosaiques d'Acholla, Etudes d'Archéoloqie Classique,
I I , Annales de l ' E s t publiées par l a Faculté des L e t t r e s de Nancy,
n9 22, 1959, p. 82.
(100) J . P. DARMON, CMGR, I I , p. 313, lám. CXXXIX.
(101)
L. FOUCHER, La Maison de l a procession dionysiaque á El-Djem. '
P u b l i c a t i o n s de l'üniversité de Tunis, Faculté des L e t t r e s , I ,
Archéologie-Histoire, X, 1953, p. 134.
(102)
J . BALTY, S y r i a , L, 1973, p. 330.
(103)
H. SCHLUNK y Th. HAUSCHILD, Ex. Arq. Esq., 18, 1962, p. 36-07.
655
(im)
M, VIGIL, Edad Antigua, c i t . , p. 351.
(105)
P. DE PALOL, E l Baix Imperi. H i s t b r i a de Catalunya, I .
Salvat, Barcelona, 1978, p, 241 y 253-254.
(106)
M. VIGIL, o p . c i t . , p. 353.
(107)
I b i d . , p, 351^52,
(108)
G. ALFOLDY, o p . c i t . , c o i s . 598-599,
(109)
En relación a Tarragona y a A l t a f u l l a véase, J . HIERNARD,
Recherches numismatiques sur Tarragone du I I I
sifecle aprfes Jesu-
C h r i s t . Numisma, XXVIII, 150-155, enero-diciembre, 1978, p.. 307-316,
y sobre todo l a s gráficas que siguen hasta p. 321.
(110)
M. VIGIL, o p . c i t . , p. 353.
(111)
Sobre l o s aspectos económicos y s o c i a l e s de l a Península en esta
época se verá: J.M. BLAZQUEZ, Estructura económica y s o c i a l de Hispania durante l a anarquía m i l i t a r y e l Bajo Imperio. Madrid,
1964. C f r . P. DE PALOL, o p . c i t . , p. 241 y s i g s . en relación a l des a r r o l l o político y económico de Catalunya y especialmente de T a r r a gona (a través de l a moneda y l a epigrafía) durante e l Bajo Imperio.
656
(112)
Sobre estas invasiones en relación a Tarragona y a A l t a f u l l a
se puede consultar F. MATEÜ Y LLOPIS, B o l . Arq., L, 1950, p.
53 y s i g s . B. TARACENA, Las invasiones germánicas en España
durante l a segunda mitad d e l s i g l o I I I de 0. Zaragoza, 1950.
M. TARRADELL, Estudios Clásicos, I I I , 1955-1956, p. 95-110. J.
SÁNCHEZ REAL, Bol.Arq., L I , 1951, p. 129-131; ibidem, L V n , p,6-Í2.
A. BALIL, CTEER, IX, 1957, p. 95-143; i d ^ . Emérita, XXVII, 1959,
p. 269 y s i g s , J. M. RECASENS, o p . c i t . , p. 154 y s i g s . J. HIERNARD,
o p . c i t . , p. 311-313; i d . , Tarragona; La c i r c u l a t i o n monetaire au
fe
m
sifecle apr. J.-C. Simposium Numismático de Barcelona, I , Bar-
celona, 1978, p. 83-88; así como l a interpretación de estas gráficas,
actualmente en prensa, donde se r e t r a c t a de alguna de l a s c o n c l u s i o nes v e r t i d a s en l a Ruta. Numisma f o p . c i t ) acerca de l a "normalidad"
del numerario en circulación en Tarragona
entre l o s años 253-268;
después de compararlo con l a s emisiones correspondientes de Conimbriga observa una desproporción en e l mismo que se a t r i b u y e a l paso
de dichas invasiones. Agradezco a mi amiga l a Dra. Mata Campo que me
haya f a c i l i t a d o t a l información así como l a f o t o c o p i a de l a r e v i s t a
c i t a d a . Véase también sobre e l efecto de l a c r i s i s y las, invasiones
en Catalunya y Tarragona e l artículo de P. DE PALOL, o p . c i t . , p. 241243.
(113)
Sobre e l d e s a r r o l l o de estas c i t a s y l a s de l o s e s c r i t o r e s EusebioJerónimo y Orosio se consultará 0. ALFOLDY, o p . c i t . , c o i s . 598 y
638-639.
(114)
Vd^, J.,M. RECASENS, o p . c i t . , p. 237-239.
657
(115)
Sobre dicha capa consúltese e l apartado D d e l Capitulo I I (Catálogo), dedicado a l a v i l l a de A l t a f u l l a , en cuyos antecedentes
se consigna e l m a t e r i a l entonces hallado (notas 5 a 13).
(11S)
V/ide supra, nota 112 y especialmente J. HEERNARD, o p . c i t . ,
(117)
M. BERGES, B o l . Arq., LXIX-LXX, 1969, p. 14D-150; i d . , Estudis
A l t a f u l l e n c s , 1, 1977, p. 2 7 ^ 7 y 39.
(118)
M. VIGIL, o p . c i t . , p. 394^99 P. DE PALOL SALELLAS, Tarraco hispanov i s i g o d a , c i t . , p. 13 y s i g s . , i d . , Arqueología C r i s t i a n a ; i d . , E l
Baix Imperi, c i t . , p. 254-256. G. ALFOLDY, I n s c r i f t e n von Tarraco, p.
428 y s i g s . ( E l Autor estudia l a s i n s c r i p c i o n e s d e l s i g l o IV y V)
R. BIANCHI BANDINELLI, Dalí'Ellenismo a l Medioevo, c i t . , p. 159-160.
(119)
J. SERRA VILARO, Fructuás, Auguri i E u l o g i , mártirs sants de Tarragona.
Tarragona, 1936, p. 20-39.
(120)
P. DE PALOL, E l Baix Imperi, c i t . , p. 245-252.
(121)
J. M. RECASENS, o p . c i t . , p. 237-239. P. DE PALOL, op. c i t .
(122)
Véanse a l respecta l a s notas 101 y 102 d e l capítulo IB, 3 sobre
Topografía.
658
(123)
M. BERGES, Miscelánea Arqueológica, XXV Aniversario
Cursos Ampurias,
I, 1974, p. 158-167. Donde se observa mejor e l fenómeno de r e u t i l i zación de materiales de l a ciudad, es en l a necrópolis p a l e o c r i s t i a n a
del F r a n c o l l , vd^, J. SERRA VILARO, Mem. JSEA, 93, 1927 (=1928); ibidem,
1D4,
1928 (=1929); i b i d . , 133, 1934 (=1935).
(124)
G. ALFOLDY, Tarraco, RE, Suppl. XV, 1978, c o i s . 598-599; 606-608.
(125)
P. DE PALOL, o p . c i t . , p. 246.
(126)
Ibidem, p. 252.
(127)
P. DE PALOL, Los monumentos de Hispania en l a Arqueología P a l e o c r i s t i a n a ,
Actas d e l VIII Congreso Arqueología C r i s t i a n a , Barcelona, 1969 (= C i t t a
del Vaticano, 1972), p. 168. M. VIGIL, o p . c i t . , p. 394-399.
(128)
En R. GROSSE, Las fuentes desde César hasta e l s i g l o V d. de J.C.
Fontes Hispaniae Antiquae, V I I I . Barcelona, 1959, p. 377, 379, 383
(vs. 231-238) y p. 384.
(129)
G. ALFOLDY, o p . c i t . , c o l . 639.
(130)
Nos referimos concretamente a l a s que se encuentran en e l término
de Reus, todas e l l a s de gran riqueza, con materiales entre l o s que
se cuentan fragmentos de mosaicos, y algunas como l a s de Pbrpores
o E l s Antígons, con una secuencia c u l t u r a l muy amplia que va desde
e l s i g l o I a l IV y V, respectivamente. Vide, M. CARRERAS, Bol.Arq.,
XLV, 1945, p. 82-91; ibidem, L I I , 1952, p. 2 5 ^ 0 . Oltimamente, M.J.
MASSO I CARBALLIDO, Reus. P r e h i s t o r i a i A n t i q u i t a t (ün e s t i d i arqueoI b g i c deis nostres camps. Reus, 1978, p. 23-33.
659
(131)
Ibidem. En Pbrpoues, se han encontrado aparte de l o s materiales
de l a l u j o s a v i l l a grandes depósitos de a c e i t e y vino para usO
i n d u s t r i a l , a s i como largos tubos o conducciones que servían para
e l regadío. En E l s Antlgons se l o c a l i z a n hornos para l a fabricación
de ánforas- y d o l i a , a l i g u a l que sucede en l a . v i l l a de E l V i l a r ,
también llamada Hort Lluny. fVide también A. AR.RIBAS, La. Arqueología
romana en Cataluña, I I Symposium de P r e h i s t o r i a Peninsular f P r o b l e —
mas de l a P r e h i s t o r i a y Arqueología Catalana). Barcelona, 1962 (= 1963), p. 202-205. En torno a l a producción d e l vino y e l a c e i t e
véase M. TARRADELL, La romanització, H i s t b r i a de Catalunya, I . S a l v a t .
Barcelona, 1978, p. 230-233.
(132)
P. DE PALOL, Problema ciudad-campo en e l bajo Imperio en relación
a l a ciudad de Lugo. Actas d e l coloquio I n t e r n a c i o n a l sobre e l b i milenario de Lugo. Lugo, 197, p..l59.
(133)
H, SCHLUNK, B e r i c h t über d i e Arbeiten i n der Mosaikkuppel von
C e n t c e l l e s , Actas d e l V I H Congr. Arq. C r i s t . , Barcelona, 1969
(= Roma, 1972), p. 459-476.
(134)
P, DE PALOL-J. CORTES , La v i l l a romana de l a Olmeda, Pedresa de l a
Vega fPalencia).. Excavaciones de 1969 y 1970, v o l . I . AAH,' 7, p. 82-86,
láms. L-LXXII.
66a
(135)
Vide l a relación de p a r a l e l o s en e l estudio correspondiente a
l o s mosaicos citados, que se encuentra en e l Capítulo I I . Una
p e c u l i a r i d a d no apuntada en e l texto es que en Paret Delgada e l
esquema de círculos, semicírculos y cuartos de círculo da lugar,
en su no tangencia, a espacios ,0 i n t e r v a l o s en forma de octógono
en l u g a r de l o s característicos cuadrados curvilíneos| esta v a r i e dad, por ejemplo, l a vemos en Suiza, Alemania y en general en Grec i a y o t r o s lugares d e l Próximo Oriente, v i d e bibliografía en e l
r e f e r i d o Capítulo I I (n2 113).
(13S) , Para e l d e s a r r o l l o d e l esquema de l a s
cruces y octógonos, c f . p r i o -
r i t a r i a m e n t e LEVI, Antioch Mosaic, p. 412-415; P. DE PALOL, "Arqueología C r i s t i a n a , p.' 205-206;" M. MIñABELLA ROBERTI,.CMGR, I I , p. 196-199;
así como e l estudio hecho en e l Catálogo ( C a p . I l ) .
Para 'el o t r o esquema de cruces de s c u t a , c f , , J , BALTY, S y r i a , L, 1973,
p. -320-323; P, DE PALOL-d. CORTES, La v i l l a romana de l a Olmeda ...
c i t . , p, 86987; igualmente complétese con e l estudio d e l Catálogo
(Cap. I I ) .
(137)
No aparecen aquí l a s características trenzas dentro de l a c r u z , . n i a n i males o bustos en l o s hexágonos y octógonos, como sucede, por ejemplo,
en Aquileya, que es uno de l o s centros que r e g i s t r a n mayor número de
ejemplares de este t i p o , c f . M. MIRABELLA ROBERTI, o p . c i t .
(138)
Vide para l a s coronas de l a u r e l , notas b i b l i o , 7-13, d e l estudio d e l
mosaico nS 112 en e l Catálogo (Cap. I l ) ; para l a s corones de acanto,
c f . estudio mosaico ne 120 en Ibidem.
661
(139)
G. V. GENTILI, La v i l l a e r c u l i a d i Piazza Armerina. I mosaici
f i g u r a t i . Roma, 1959, lám. 15 = /WPOLO-CARANDINI y otros c o i s . ,
MEFR, 83,' 1971, 1, f i g s . ICE y 111, p. 248 = H. I<0^HLER, Pife v i l l a
des Maxentius b e i Piazza Armerina, Monumenta A r t i s Romanae. Berlín,
1973, láms. 14, b y c| 15.
(140)
G. PICARO, CMGR, I , p. 125-134,
(141)
GERMAIN, Mosalques Timgad. nSs. 44 y 1CW, lám. XXXVII, p. 83;
• lám. LXXXIII; p. 157.
(142)
Dada l a l a r g a s e r i e de elementos decorativos y sus correspondientes
p a r a l e l o s se acudirá a l apartado f i n a l d e l estudio de l o s mosaicos
, de Paret Delgada, que t r a t a n precisamente d e l e s t i l a . (Catálogo,
Cap. I I ) .
(143)
M. BERGES SORIANO, Estudis A l t a f u l l e n c s .
1,.1977. p. 44,
(144)
J . VIVES, I n s c r i p c i o n e s c r i s t i a n a s de l a España romana y v i s i g o d a .
Barcelona, 1969, p. 294. ALFOLDY, I n s c r i f t e n yon Tarraco. n? 937,
p. 412. ídem, Tarraco, RE, Suppl, XV, 1978, c o l . 642.
(145)
Tan sólo en e l mosaico s e p u l c r a l de Monte C i l l a s (Huesca), se podría
encontrar parecido en l a mano d e l d i f u n t o que s u j e t a e l r o l l o , o v o lumen, vd., R. DEL ARCO, Mem. JSEA, 38, 1921, p. 6-7.
•
éé2
(146)
R. BIANCHI BAf\DINELLI, Roma, l a Fine . . .. c i t . , p. 32-35, f i g s .
31-^2.
(''^'^) Ibidem. PALOL, Arqueología c r i s t i a n a , p. 340, notas 49 y 50. •
(148)
ídem, Arte P a l e o c r i s t i a n o en España. Barcelona, 1969,- p, 278.
(149)
Ibidem.
(150)
Loe, e l estudio p a r t i c u l a r d e l mosaico n? 65 (Catálogo Cap. I I ) .
^51)
ídem, notas 6-10.
(152)
ídem, nota 6.
.
•
(153) . R, BIANCHI BANDINELL, op. c i t . , p. 263-264; f i g s . 242-243. •
(154)
Loe, nota 7 d e l estudio p a r t i c u l a r d e l mosaico 65 (Catálogo, cap. I I ) ,
(155)
R. DEL ARCO, op.cit.,' Arqueología c r i s t i a n a , p. 331-336.
(156)
H. SCHLUNK, passim.
(157)
P, DE PALOL, Arte P a l e o c r i s t i a n o , c i t . , p. 238.
(158)
Ibidem Id.-, Arqueología c r i s t i a n a , p. 311; 341.
6Ó3
(159)
I d . , Arte P a l e o c r i s t i a n a , c i t . , p. 284.
(160)
I d . , Arqueología c r i s t i a n a ,
(161)
G. ALFOLDY, Tarraco, RE, Suppl. XV, 1978, c o l . 640.
passim.
6é4
C O N C L U S I O N E S
Dado que en e l Capítulo tercero hemos intentado t r a z a r e l des a r r o l l o g l o b a l d e l mosaico en Tarragona, desde e l punto de v i s t a ero- '
nológico, siguiendo para e l l o l a s características de e s t i l o , y
dado -
también que es allí donde exponemos nuestras ideas sobre' tendencias estilísticas y t a l l e r e s , nos limitaremos aquí a resumir de modo muy breve
l o dicho entonces, s i n pasar a l d e t a l l e o a l ejemplo concreto.
En líneas generales l a s conclusiones a l a s que podemos l l e g a r
después d e l análisis y estudio de l o s mosaicos romanos de Tarragona no
varían demasiado de l a s síntesis e s t a b l e c i d a s en general por otros i n v e s tigadores, como B a l i l , B i a n c h i B a n d i n e l l i y B a r r a l para l a producción h i s pánica.
La producción de l o s dos primeros s i g l o s d e l Imperio es netamente
italiana
por proceder de allí l o s cartones u t i l i z a d o s . E l mismo fenómeno se
constata en o t r a s ciudades tarraconenses, como Empúries o Badalona, así como
en l a s p r o v i n c i a s i m p e r i a l e s con costas en e l Mediterráneo. Los esquemas y
motivos adoptados son fáciles de encontrar en l o s p r i n c i p a l e s centros de l a
musivaria romana e s t a b l e c i d o s en Pompeya, 'Roma y Ostia entre o t r o s .
, Los primeros pavimentos conocidos en Tarragona son l o s de opus
signinum, cuya cronología, a c a b a l l o entre l a mitad d e l s i g l o l a . de C.
y e l I d. de C., no ha podido s e r precisada, por e l momento, con c r i t e r i o s
absolutos de datación. E l esquema decorativo más empleado en estos pavimentos es e l r e t i c u l a d o a base de t e s e l a s blancas.
665
Desde e l punto de v i s t a topográfico corresponden a casas s i tuadas en l a zona junto a l a Rambla de San Juan, y posiblemente en l a
Pedrera.
Cuando aún estaban en uso l o s pavimentos de signino, algunos
de cuyos ejemplos l i s o s
l l e g a n hasta e l s i g l o I I d. C., se introduce
l a moda de mosaico de t e s e l a s en blanco y negro. Este hecho debe produc i r s e hacia f i n a l e s d e l s i g l o I d.C, momento además coincidente con l a
puesta en marcha d e l gran plan urbanístico de l a parte a l t a o r e c i n t o o f i c i a l de l a ciudad.
Dado e l escaso número de mosaicos conservados r e s u l t a difícil
saber s i l o s artesanos que r e a l i z a r o n estos primeros mosaicos y pavimentos
de signino procedían d e l mismo lugar que l o s cartones, es d e c i r I t a l i a , o
bien eran de Tarragona; pero en todo caso no puede e x c l u i r s e l a primera pos i b i l i d a d a l menos para e l i n i c i o .
A esta época y a l comienzo d e l s i g l o I I corresponden esquemas geométricos formados por hexágonos y dameros de cuadrados sobre l a punta, e l a borados con técnica muy cuidada, de teselas i n f e r i o r e s a l centímetro cuadrado, y líneas de enmarcamiento
muy f i n a s . Simultáneamente se u t i l i z a n también
pavimentos de opus s e c t i l e , en l a cubricién de algunos sectores d e l pequeño
foro y de sus alrededores.
Desde mediados d e l s i g l o I I l a producción musiva de Tarragona
sigue muy de cerca l o s modelos y e s t i l o s de época antoniniana desarrollados" en l o s t a l l e r e s de Ostia. Ahora por primera vez, a l i g u a l que —
se constata en l a musivaria hispánica, aparece e l mosaico figurado, r e presentado por uno de l o s elementos más típicos del momento, e l tema de l a o r l a de murallas (na 13), que además será u t i l i z a d o algo más tarde
en l a v i l l a de A l t a f u l l a (n5 126), pero con l a bicromía a l t e r a d a por e l
color r o j o ,
E l e s t i l o f l o r i d o o vegetal i n i c i a d o en l a v i l l a Adriana de Tív o l i y desarrollado luego, en tiempos antoninos,en O s t i a , también es s e guido en Tarragona, en algún caso i n c l u s o interpretado con teselas,de pasta v i t r e a (n? 14), de todas formas gozó de menor éxito que e l e s t i l o geomét r i c o , a juzgar por l o s hallazgos
.•
conservados.,
La bicromía que c a r a c t e r i z a l a producción de l o s t a l l e r e s " i t a l i a -
nos en torno a Roma, es a l t e r a d a en, Tarragona, durante esta época, con l a
incorporación de nuevos c o l o r e s . Los cartones continuarán siendo mayoritariaraente i t a l i a n o s s i bien se observa ya l a presencia d i s c r e t a de motivos
africanos.
E l e s t i l o geométrico, se v a l e de composiciones formadas por c i r c u i o s
secantes cuadripétalos (bicromo),' cuadriculados de cuadrados sobre l a punta,
etc.,
y l o s motivos son l o s c o r r i e n t e s , a base de p e l t a s , nudos de Salomón,
f l o r e s , triángulos, dados, e t c .
667
Hacia l a época de l o s Severos, e l mosaico en blanco y negro se
hace barroco en e l sentido compositivo, con gran cantidad de d e t a l l e s
ornamentales poblando sus fondos, mientras l a s l i n e a s de encuadre se
hacen muy anchas (ne 8)., En esta misma época, aproximadamente comienzos
del s i g l o I I I , e l mosaico bicromo
ha sido superado claramente por e l -
polícromo y su presencia sólo l a veremos en lugares secundarios d e l p a v i — .
mentó, acompañando a composiciones en color.
Los mosaicos d e l s i g l o I I I , particularmente de época severiana,
vendrán d e f i n i d o s por una s e r i e de r e l a c i o n e s de origen d i v e r s o , basadas
en cartones s a l i d o s de l o s centros d e l Norte de África y d e l Mediterráneo
o r i e n t a l , a l o s que se suman elementos característicos de l a G a l i a , así como otros muchos comunes a l r e p e r t o r i o p r o v i n c i a l de todas l a s épocas. —
Todo e l l o conduce a un e s t i l o que, en c i e r t o sentido, nos puede parecer
ecléctico.
A p a r t i r también de este momento e l mosaico deja de s e r e x c l u s i v a mente urbano para pasar a pavimentar l a s v i l l a s de l a Pineda y de E l s Munts,
en e l t e r r i t o r i o de l a ciudad.
Los mosaicos de esta última v i l l a y l o s de Tarragona denotan,en
e l uso común de p a r t i c u l a r e s elementos compositivos y ornamentales, ' e l
trabajo de un mismo t a l l e r , cuya procedencia o formación se puede e s t a b l e cer en l a s o f i c i n a s musivarias d e l Mediterráneo o r i e n t a l , particularmente
situadas en torno a Antioquía.
éó8
Una de l a s características más destacables de l o s mosaicos t a rraconenses de esta época es l a gama profusa de o r l a s geométricas que
se suceden alrededor d e l tema p r i n c i p a l o campo musivo (nes. 41 de T a r r a gona, 124, 125, 126, de A l t a f u l l a ) , Entre l a s composiciones destaca l a del círculo i n s c r i t o dentro de cuadrado, l a cual s i r v e mayoritariamente
para dar cabida a l tema d e l c l i p e o o escudo de escamas -y triángulos.
En cuanto a l tema figurado se advierten dos tendencias, desde e l
punto de v i s t a d e l e s t i l o y de l a composicián. En una aparece como c u a d r i t o
pictárico independiente, rodeado de todo un conjunto de ornamentos geomét r i c o s , mientras en l a o t r a l a s f i g u r a s se d e s a r r o l l a n en una s o l a escena,
ocupando todo e l campo musivo. Una c o r r i e n t e es de tradición helenística
y l a o t r a es claramente de filiación, a f r i c a n a .
Entre l o s pequeños cuadros de e s t i l o naturalístico se destaca, e l
emblema de l a Medusa (nS 41), obra de importación, t a l vez surgido de l a s
d i s c u t i d a s o f i c i n a s a l e j a n d r i n a s , y e l emblema de Polifemo, de c l a r a raíz
romana.
Entre l a s grandes composiciones u n i t a r i a s sobresalen e l mosaico de
l o s Peces de l a v i l l a de La Pineda (ns 111), tema característico de ,1a pro-,
ducción a f r i c a n a , d e f i n i d o por un e s t i l o esquemático en e l que se ha perdido
e l sentido e s p a c i a l de l a escena. E l otro mosaico ya más tardío, datado a
p a r t i r de l a mitad d e l s. I I I , está representado por otro tema.también quer i d o de l o s t a l l e r e s n o r t e a f r i c a n o s , e l Triunfo de Dionysos (ne 43), s i bien
aquí se r e v i s t a de c i e r t o s d e t a l l e s
-carro, curvado y v i c t o r i a volando-
que
l o apartan de l o s cartones más conocidos, llevando l a comparación a l o s mismos sarcófagos.
Los últimos mosaicos de este s i g l o serían posiblemente l o s
que corresponden
a l tema de l a s estaciones (nSs. 45 y 62).
Con l a c r i s i s d e l s i g l o I I I , que en Tarragona se traduce,'según l a s fuentes en e l paso de l a s invasiones germanas d e l s i g l o I I I , datadas a grosso modo en torno a l año 260, cesaría l a producción continuada de mosaicos en l a ciudad de Tarragona.
Los mosaicos que ahora vamos a encontrar, forman parte de l a pavimentación de l a s r i c a s v i l l a e , que, como l a de Paret Delgada, fechada a
mediados d e l s i g l o IV, nos deja ver,a través, sobre todo, de sus r i c o s y
variados temas vegetales, e l c l a r o r e f l e j o de l a s modas a f r i c a n a s , p a r t i cularmente d e s a r r o l l a d a s en torno a l o s centros de Cartago.
Los últimas mosaicos que se conocen de Tarragona, corresponden
a
l a s laudas sepulcrales de l a Necrópolis, cuyos t i p o s variados manifiestan
diversas tendencias. Unos se integran en una c o r r i e n t e áulica determinada
por un espíritu clásico, o t r a es claramente a f r i c a n a de tema y e s t i l o s u mamente esquemático, en tanto que e l resto, debido a su mayor heterogeneidad composicional, r e s u l t a más difícil, a pesar de l a expresión de elementos simbólicos comunes, determinar su c l a r a dependencia a f r i c a n a .
GIO
Addenda
1. - Tarragona.- Antes de 1832.
• Admirables dicen que eran l o s pavimentos mosaicos que'había cerca
• d e l río, y que ya no existen por l a negligencia de l o s que debían c u i dar con esmero de su conservación.
Juan /t(ustín CEAN-BERMdDEZ, Sumario de l a s Antigüedades romanas que
hay en España. Madrid, 1832, p. 7.
2. - Tarragona.- En unas excavaciones efectuadas hacia 1833. se han encontrado entre algunas lápidas ... grandes trozos de mosaico.
La Revista Española, periddico dedicado a l a Reina Ntra. Sra. Madrid,
15 de febrero de 1833. Dentro d e l legajo "Antigüedades. Expediente r e l a t i vo a l a s descubiertas últimamente en l a ciudad de Tarragona, de l a RAH, g_ia-A-56 = 9-3930.
3. - Tarragona.- En e l l u g a r llamado Bosch Negre, a l c o n s t r u i r l a casa y
j a r d i n e s de D. Juan Fernández de Velasco que costeó l a s excavaciones en
1852.
(...) En e l transcurso de l a s obras, halláronse gran número de objetos
y v a r i o s r e s t o s de e d i f i c a c i o n e s antiquísimas, como cimientos, pavimentos,
mosaicos, e t c .
Rodolfo d e l CASTILLO, Objetos egipcios encontrados en Tarragona,.en
BRAH, LIV, 1909, p. 169. Jerónimo. RIBERA y BONET,' te. MemABL., II,, 1858,
p. 443.
67/
4. - Procedencia desconocida.-
De l a colección formada por don Matías
Fontbona Martí donado a l Museo e l 27 de febrero de 1956,
a) Fragmento de mosaico pavimental, nS 18.175.
b) Losetas (de opus s e c t i l e } n 9 s . 18.176 - 18.177
En una c a j a d e l almacén.
Registro de entrada de objetos arqueológicos desde l a publicación d e l
catálogo (1895] de Ángel d e l ARCO y MOLINERO, f o l i o 80, rev.
5. - V i l l a de Porpores (Reus, Tarragona].- Excavada en l a antigua masía cono
cida por e l nombre de Mas de V a l l s , propiedad de D. Miguel Carreras i Dexeus. A l efectuarse excavaciones entre l o s años 1932 y 1935, d i r i g i d a s por
el.Dr. V i l a s e c a y e l Sr. Rius d e l Museo' de Reus.
Pudieron e s t a r depositados en e l Museo de Reus, que fué d e s t r u i d o por
una bomba durante l a guerra, o bien en e l propio Mas de V a l l s .
(.,..] Abundantes fragmentos de/y placas de mármol de importación y d e l país, t e s e l a s s u e l t a s , l a t e r e s cuadrados y romboidales, fragmentos de
mosaicos en blanco y negro (,.,].
M. CARRERAS en Bol,Arq. XLV, 1945, p. 86,- M.J. MASSO i . CARBALLIDO,
Reus. P r e h i s t b r i a , i A n t i q u i t a t , Reus, 1978, p. 27.
672
Los r e s t o s descubiertos y publicadas por Carreras correspondían a
un hipocaustum, necrópolis, p i s c i n a y depósitos. La v i l l a que parece mantenerse en explotación hasta e l s i g l o IV, según se deduce del' estudio de
las monedas halladas, debió albergar numerosas i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s ,
especialmente depósitos de a c e i t e y vino. También en su horno a l f a r e r o se
fabricaron t e j a s y l a d r i l l o s para e l s e r v i c i o de l a propia v i l l a
6'- V i l l a de E l s Antigons ó Aft-tigons fReus. Tarragona).- Situada a 6 Km.
de l a ciudad, a l NO,, d e l inmediata b a r r i o tarraconense de l a Canonja. En
los trabajos de salvamento llevados a cabo por e l "Crup de Recerques" d e l
Museo de Reus, d i r i g i d a s por l a Dra. L, V i l a s e c a , hacia e l año 1978, aproximadamente.
En e l Museo de Reus.
Se recogieron t e s e l a s s u e l t a s de mármol, c a l i z a (4 de c o l o r blanco),
v i d r i o (azul) y t i e r r a cocida.
R. CAPDEVILA y M.J. MASSO en Información Arqueológica, 26, genera b r i l , p. 33.
La v i l l a se desarrolló entre l o s . s i g l o s I y V, y entre l o s
importantes
hallazgos recuperados cabe destacar l o s fragmentos de nueve piezas escultór i c a s de-mármol, dos hornos.de planta cuadrada que producían ánforas (2),
así como r e s t o s de paredes y muros, v a r i a s pavimentos de opus testaceum., un
nimphaeum e t c .
(1) M, CARRERAS. B o l . Arq,, L I I . 1952, p..29.
(2) M. J . MASSO i CARBALLIDO, Reus
c i t . , p, 31.
673
7.- V i l l a de l a Parellada (Riudoms, Tarragona).
"Mosaicos II
M,. J. MASSO i CARBALLIDO, Reus ... c i t . , p. 32.
8.- V i l l a de S a r r e a l (Montblanc, Tarragona).
En e l Museo de Montblanch se exponen dos teselas de c a l , a s i como
fragmentos de mosaico de t e s e l a s g r i s e s de mármol.
V i l l a explorada por e l Sr. Sans i Travé. Referencia dada por M.J.
MASSO e l 25 de mayo de 1978.
donacián hecha a l museo de Tarragona por D. Antonio Nogués Ferré; h a l l a z go acaecido en 21 mayo 1945.
Una t e s e l a de pórfido; un (fragmento) de mosaico con t e s e l a s de mármol blanco (2).
(1) J. M. PUNSODA, Los mosaicos romanos de l a p a r t i d a de " E l Moro" c o n t i núan enterrados. La Vanguardia Española, 18 febrero. 1976.
(2) Suplemento a l . Catálogo d e l Museo Arqueológico de Tarragona, formado
por F. MATEU y LLOPIS, 1931. NSs, 25.322 y 25.323.
U
1
•
1-
c
TJ
uI
o
o
l—1 • H
rH
a
rH
Ol
ra
r—1
2 i "oí
\\
ü
Vi
ft>
to
C
c
lO
I—«
Lü
U-
cu
•a
U
m
fi
QJ
CC
rH
1
C-J
a
rH
VO
1
vS
>>
LO
LJ
rH
rH
r-l
f J
•
-H
r|
ro
¡O
rH
rH
r-\
< \
rH
-sí
rH
VO
VO
^
•
t-
»
H-
1—1
•
l-H
1—1
•••x
• cu
ti
c
ra
ra
to
•
•
1—
cr
CC
c
C
C
"ra
ü
"ra
3
L)
Ct.
rH
rH
rH
CC
CC
cC
rH
1 ra
rH
•a
o
- c
rH
u
u
ra
-!->
CJ
rj
• •
ra
.-
C
"ra
Ll
ra
"CU
ra ra
3
•H
c
'•ra
o
cC
•
cu
E
h-
E
rH
E
E
rH
"ra
u
ro
cc
CC
CC
CC
^
C-
rH
ra
E
rH
rH
ra ra
-P
£
rH
r-l
Oí
rH
—^
1
1—1
rH
cr>
Ql
en
I
rH
CM
OJ
CM
tn
LO
LO
Csl
tn
1—1
1—1
1-H
TJ
CJ
r>
1
CJ
1
cC
o
CN
04
CC
!C
CTi
rH
0-1
cC
cC
co
1
1
.
oí
CP.
rH
rH
1
rH
ra
•
.TJ
O
1
C-J
U1
r-l
ra
u
•
»
ra
ra
VD
ÜV
rH
ra
TJ
LO
CM
r-l
o->
en
rH
ra
TJ
a
fj
OOi
CD
f-l
•
ra
1
to
Oi
rH
en
X
rH
1
\
1
X
X
1—1
en
0-1
fH
rH
l>
rH
rH
rH
l UJ
Q
,
en
c
^
en
a
t—1
CC
tn
•
o
^;
DI
tn
o
ra
Lü
-—s
ro
CC
SI
ro
c
m
La
a
-j
=c
h=c
T)
M
ra
oí
3
_J
U
-P
(0
ra
-p
ra
c
ra
:>
rH
co
E
3
CJ
IH
C
CJ
TJ
ra
1
E
u
ü)
ra
4-)
c
ra
:3
-p
c
ra
(H
ra
LJ
(H
ra
u
ra
u
U
r-1
rH
c
O
CO
to-
O
•H
•
c
•H
00
N
"ra
_)
1
u
o
CJ
•H
ro
C
•H
rj
ra
ra
^1
1
O
o
u
(H
f4
_i
Li-
o
Ll.
ra
ro
rH
N
O
ra
en
c
T)
o
TJ
•H
CU
N
rH
CL
ra
•X.
1
tn
>s
»
c:
3
en
c
4->
•H
f-l
TJ
b
Q)
Ll.
to
o
0)
TJ
-O
o
ro
u
LJ
fH
CU
^
-H
U
C
—'
rH
"ra
ra
"ra
N
ra rra
H
rH
O
N
ra
rH
N
c
o
f4
CO
rH
r»
LJ
ra
TJ
•rH
fi
L.)
1
-.1
o
a
u
O
CJ
•^^ >
Lü
to
ra
rH
o
,—X
to
o
Li_
1
u
— '
C
l
CC
ra
(-1
O
•H
a
CJ
ra
ra
co
LJ
_i
•H
•H
T)
•
c
o
CD
L.J
f4
O
f4
O
TJ
TJ
ra
c
ra
c
fH
f4
ra
,
ra
ra
•—í
X3
O
O
a
L3
LJ
x:
LJ
ra
•
C
I-»
u
•
r-l
CO
ra
rH
CU
CO
CU
+J
c
«•o
rH
ra
ra
E
CU
1—
^—-
ra
i3
ra
rH
•H
ra
Ol
ra
rH
ra
co
•H
co
CJ
(U
4-)
ra
ra
co
U
•
ra
u
Ll.
'—
ra
(0
co
3
-p
co
3
D •
a
D
Ü
^—-
CM
to
ro
ra
ra
4J
co
H-)
en
c
o
E
3
.n
HJ
tn
o
ra
(0
HJ
ra
ra
co
ra
4-1
M
3
co
rH
ra
co
X)
TI
c
s
ra
CO
Q
JO
o
U
c
ra
3
U
r-l
ra
u
LJ
ra
•
Ol
ra
ra
rH
ra
u. ra
1—
to
ra
^
¿
ra 0
en ra
ra T3
to
co ra
+-*
. ra
<o
ra 0
CJI
H
-1
co
u.
, X!
en
o
E
r-i
f4
3
en
c
vu
•H
O
o
U
f4
•r-l
c
-O
•H
ü
f4
c
ra
o
ra
ra
a
u
LO
to
co
o
tn
ti)
n
ro
c
ra
o
TI
ra
rH
X)
ra
•.
rH
•H
ro
IH
en
c
rH
•H
00
tn
u.
en
rH
rH
CvJ
rH
Ol
rH
OJ
U
en
14
4J
E
ra ¿
O
f4
ra
3
tu
rH
r-l
ra
f4
4-1
tn
Ci-
Lü
ro
<j
rH
rH
-
o
X
.
J
i3
i-t
u
vi
•Si.
^
l
10
O
IC
o
.S-
^
11 ¿ 1
•XJ
Si.
675
•
c
1
•-X.
c
o
1—t
0
i)
•• i
en
p
n.
o
m
CM
—-
tn
C-l
•
r-l
ra ra
ra
;j
_i
_i
4->
—^
t-^
r^"
ra
c
•r-i
U rH
lU
u
.a
.
lU
4j
U
C
SQJ
rH
r-i
3
Ci-
rH
y
X
r-l
ra
ra ra c
ra
•-i r - l
U
ra
r- 1
-
ra
c
<•(.)
u
ra
¡n
.-i
ra
ra
r-i
1
c
sC)
3
Cl--
u
ra
10
-1 j
rH
.-i
ÍU
en
rH
r 1
i;
r-l
ce
i^e
vO
VO
3
itW
-IJ
1- t
'
•
I-
S.
(-1
tr—
1
—1
»—1
t-i
ra
r-i
ra
10
o
•H
ti
C'
4j
ra
ex,
r-l
ra
r-l
3
ra l l - •
ra ra
— '
.—V
O
to
r-l
c
"O
•
Q
i.
r-i
r- i
-1^
ce
ce
VO
i-H
1
i
o
VO
Gi
r-l
ai
r-l
>'
X
V:J
m
VÍJ
1
a-\
1
rH
1
1-.
1
;<
1
r-i
r-l
13
Csl
K-1
rH
1—1
t-i
,—^
in
Q:
UJ
r-i
vD
en
1
rH
1
rH
ra
ai
sr
Cl
rH
o
Ü
CJ
m
m
.
<-i
CO
rH
vo
1
><
C3
r 1
cn
rH
C-J
t'J •
X
co
rH
1
1—1
c
•ri
c
ai
•r 1
O
en
N
ra
-H
•
10
X
ra
IH
O
••-1
ra
3
m
rH
O-
VJ
ra
1
-P
ra
ra
x:
rH
l3
rH
ra
O
TJ
•D
o
ra
en
rj
ra
Q
ra
o
••—j
í-l
ü
ra
.n
CJ
XI
O
a
t_0
ra
1
0)
c
O
f-l
ra
ra
11
o
••-1
ra
X
ra
o
ra
1 -.
1
ra
rH
r-i
TJ
(-1
ra
N
ra
rH
u)
3
ai
r-l
CL
-T
r-i
(J
3
Cl
•rl
ra
3
rH
r i
c
o
C
C
ai
en
ra
in
E
D
ra
a.
1—
in
rH
E
3
C
•rl
o
(0
ra
•
•
(/J
•a
SrH
Ll
c
Ol
•r-l
O
tn
M
L;
X J
3
D
ra
O
u
VO
rH
rH
u
ra
TJ
•
r-t
.a
CJi
•H
•
•
ra
-P
ÍH
ra
3
LL.
a
c
E
3
C
•rH
C
c
•r 1
tn
-
ro
u
•H
H->
c-
to
CJ
ij
O
TI
O
u
ra
Ca
a
UJ
o.
CO
•y
C-l
LO
Cvl
3
D
ra
ra
fH
-CJ
a
o
ra
LO
3
u
VO
r^
en
ra
XJ
c
ra
O
-i->
CJ
ra
O
p
r.
0)
>,
i:
C-T
x: E
r-
co
CM
tn
c
O
r>
en
c
D
m
•
c
O
HJ
c
3
-4->
10
a
CO
en
QJ
-p
ra
ra
OJ
10
.o
o
en
fH
o
r-i
O
ra
"D
lü
•
t-i
XJ
3
U
•H
ra
•
3
en
r. i
«,
ra
ra
o
ra
rH
ra
E
•a
E
D
1-1
Cl
m
cr.
C J
tn
-p
rH
CJ
*J
tn
f-l
C)
r-i
i-
1
u
1
ra
ra
in
tn
ra
f-l
O
r-m
to
1—1
?c
to
-p
•
ra
ra
CJ
c
SH
r-l
o
f-l
IJ
E
•1 t
-1.1
r-l
-a
•H
(-1
i
c
o
ra!
(-1
o
•r 1
1
ü)
ra
o
c
CO
IC
•
en
ai
CM
•H
«
XJ
ra
-p
D
-P
c
tn
ra
3
Q.
ra ra
•
u
ra
r-l
E
o
.ra
t)
•H
rH
.
f-l
-P
••ra
E
o
ra
Ol
•
en
c
•H
DI
•H
n
Li_
•
rH
CO
N
X
4->
-r-i
E
tn
a.
u
iJ
•
p
s
su
'O
l .
•
c
>
C
r-t •.1
1
m
-P T3
•
tn
KJ
iO
u
4J
• lU
f-l.'
3
•H
3
C!
O.-
rH
O
O
I-t
«3
1
rH
O
6lé
rH
Q
r-l
a> X G3
rH
1X3 ÍC
-
r-i -..'.'O
•
C
D
U
l
ta.--..
.,c
C"
•r-i
r-!
PJ
3
c
4J
l\)
u
x:
tu
• c
(—1
4-!
>
.i
tt'i
í3
o
•'u)í
r-<
•X
1—i
C
— •
m
•<3
U3
r-t
03
ro
en
O
!C
cx
^3
r-l
1
D'J
o\
>^
1
C3
CTJ
Oí
1
l
i
r-i
t—1
«
(0
•D
C
O
V
N
ra
rH
r-t
fj
'
1/)
ta
TI
c
4-J
ra
Ü3
a
H-
—
03
'1.3
(-1
ra
• ai
3
_J
l
_J
to
Gí
tí
ta
o
ty • •
X)
c
X
a
Ai
tu
lU
c:
(-4
!-i
CJ
c
E
u
ÍB
{.J
X
c
•u
r-j
1
en
c
c£
«—1
CO
03
iV
tJ
o
iO
u
c
(0
f4
f4
t»
O
M
'C 0
M
OT 0
'•
(0 • i
O
,Í3
tO
Cl.
O
3
•n C
C
m CJ
ro M
03
03
E
X
CD O.
O
r-l
Ü3
r-t
-l-J
u
0)
-O
tu
e
03
f—
to
-J
o.
o
Ol
(••3
•-^
l'S
t»_
.
>,
ra
•o
M
nJ
u
Q
ty X3
G
r-H
c
ü
O
03
Oí
'CJ
c
OÍ
,
o
rH
•G
en H
f4
^3
(\3-
4J
M
to r - l
E O
tí3 E
•H
(4
fl
".0
a
UJ •a
a
to
c'-j
to
to
E
c
•O
O
'O
•H
4J
C tnO ' ra a
03
03
•O
o
c
iU
O
to
o
•H
i .
t.;;
l-'3
o
03
«
CU
0
r-l
• (-a
4-1'
f4
r-l
03
JZ.
• ro
iO
•C3
03
tjj
-E
c5
0
"O .'f4
03 03 03.
03 03 0
t-i
0
., 1
•Q
03 r - l Í 4
03 'O
3 X3 u
XJ r H ' - V.
••-.XJ
u '{1 ta
>•••',
tí c
• « 03
-n -3
to
3
X3
E 'O
r-H
so
a
•••->
•.-i
CO f-f
CO 03
-3
1-3
;.j ••C3
rH
u
X3
' 0}
t 0
0
E
CO
r-H
1
ca
c
OJ , • •
a
03
0)
T3
03
4J
XJ
03 •
Í4
3
cu
0
t4
.,.
\
«
c
.£«
to'
0
CJ c .
4->
•O
-0
en 0
03" i:3
T3 • H
f4
- C5,-
£3
OJ
03
CJ t3 («
4.J
o
f.«
D. ta 4->' . f-l
~o
t4
0
r-S .
rH
TJ
u
3
a
C
to
C3
4J
t-.
(3
. ti) 03
«
03
CO
r-K
4->
4J
Ü
rH
«
•H
/
(4
CO
rH
0
CD
Q
)
O
C3
U3 Oí •
tn i f i
"«o
r-j
1
>
r-l
l
iO
r-i
1
ca
cy
O
u
CJ
tT.3
r-H
l-'3
rH
_J
O
«3
m
CC3
t^
ítí
T3
cr.
'Mí
113
C\l
i
H-*
r-t
t:i
r l - •
4J
^'CD
.0 03 0
(-H
LJ
Cü
iH
ta
en
•
-T)
C
• <:.C
•
'í•O 0*
«3 03
•'3
tn
U f4
G3 03
\¿L a
rH
-y
'
'
0
.
0
c
(0 • •
rH
en
CM
-
u, 'ó
<0
C J
«Ó
U J
u.
IflI
£ - Í
rí
c
t-t
677
•
L;
Ci
c
ri
>>
—--
o a;
•H
U
(U
ai
CM
-H
03
a-I
CM
4J T3
i£3
to
CM
CM C J t - l
o-i C 1
C 4 C M C-4
UJ
í-3
CJl
CTi
CM
CNÍ
c--i
ífj
tJ
rH
a
o
rj
t—1
r-<
l—t...
•—<
(—»
1
•
•
^ ~s
t-4
(-4
1
a
rH
•
c T
>
1.
r-l
.
ro
r-l
•
rj
en
1—
cC
rH
H-
t3
r-l
cZ c o
«— ^
1
to
.-1
(0
c
h-i
í—t
NO
u
<0
E
rH
1
•
OJ
rH
H-
CO
íO
ta
t-i
C-t3
1
•1 -t
l
C
NO
•H
•
,-i
LO
UJ.
•c
íO
-iJ
co
4.1
•1-1
>
r.
03
•—X. " c
l - l -—^
•
03
*¿il
O—
OJ
c
Qi
co
•<í
C ^
NO
oí
r-i
m
to
U3
co
rH
Q)
1
co
r-i
r.
rH
o
m
rH
a:
1
co
CM
vo
C3
rH
r-1
1—1
•»
rn
r-l
H
t-3
LO
Csl
UJ
CO
rH
03
r-i
aj
rH
a
Sí'
C^l
CrH
OJ
rH
OJ
T3
a
•
03
1
tJ
r-j
03
03
C
O
•H
UJ
0-)
t3
c.
o
C".
M
O
4,»
M
03
ra
O
rH
O
4.3
•
M
ül
0)
to
•
O
tJ
r-l
m
o
45,
03
03
(-(
Í-H
D
03.
13
>
•H
o
O
u
•r-i
C
Q .
a
C
13
rH
r-l
r-l
cz
C3
03
03
r-H
"P
O
E
ÍO
W
T3
f-i
0)
en
o
_i
CO
.
o
•4-1
ta
4-)
c
C
lÜ
ra
•t-i
E
ro
í-i
CJ
4->
tu
lU
to
o
M
O
•r(
f-í
03
c
C
ro
LJ
u
C
03
O
c
o
45
f"
f-t
0)
O
o
o
a
CL
a
r-l
r-i
r-t
03
C3
(-1
0)
D-
G3
03
XJ
to
03
4-5
c
ra
03
U
03
4-3
C
to
LJ
ra
U
SU ,
C
03
0)
4-)
O
4->
f-l
c
cO
0)
D
D
rj
rH
CJ
C^-J
4-)
r—i
03
O
to
- Í4
03
4J
03
TJ
(4
CJ
•ü
TJ
m
.
CJ
03
o
to - — ^
J ó ' 1X3
03
s ^
Q
O
45
•r1
u
(-1
03
• i-J
O
43
Q3
i:i
C
(0
u
to
C
Q
C L
•
•
CO
OJ •
03
o
to
c
o
•H
03
X3
O
E
Q)
c
o
to
<í
Cl
•r-l
ra
m
tn
E
E
D
C
•r|
t/3
to
03
rH
to
ra
«
o
:»
a-
sí
o
N
03
C
O
•H
03
a:
(0
1—
_J
O
u
Uct)
ir
•
to
ÍH
O
r-i
>s
O
IJ
-
tJ
to
4J
CO
r-l
c
D
•H
03
tn
O
(H
45
00
O
c
03
00
C
rH
C3
m
D
a
CD
sr
sr
CO
•
C
•H
c
-
LJ
C
lO
•íí
UD
•íí
LU
•
te
0)
- ^1
.ri
C
c
•ri
tn
4->
03
<»-.
rJ
u
03
tn
M
D
Oí
Gl
Nri
to
-j
D.
LU
o.
CJ
in
a
LO
in
o
—
to
O
to
•
(0
u
•H
•
•
C3
U £»4-) í O
NQ3 f4
E
C1
O Nr-I
,G3
CJl
O
C
03
>>
a
u
tO
CQ
LU
U
C
OJ
r-l
XJ
•
oí
ra
(4
U -
rH
to
tn
LO
.
•
1
ü.
r-l
•
r-i
ra
1-
CJ
Ol
-
675
nJ'
c
c
lO
2
u
UJ
u.
o
•H
r-l
CJ
4-> T I
OJ
p
co
«
c-~
l O
O
aj
CJ
UJ
a»
U3
(-(
UJ
r-l
— '
C-
f-l
tn
u
11
a
líj
UJ
CJ
>
c
C-l
•
rH
1>—*N
c
»o
•H
• ••
•H
'X
rJ
j
45
u
ra
c
N(,)
c
1
45
l-J
•
•.'1
r-l
OT
. 1 - , ra
••i
-..j
«. —
-
C
r~(
i':
' *-
Ol
• c%
r-l
en
t'l
co
tn
rH
Q
TJ
Cl
r-l
UD
•
1
1
1
CM
r-l
ra
Cl
.—1
•"^
ra
'tJ
CJ ra
o
Cl
N
^1
OJ
1—1 •
-p r-l
OJ r - l
I-I •r-l
u
V
ra ra
(O
u
^ s
c
1
cin
íO
x:
0)
-a
• O
CU
C)
r-C
01
Cl
—I,
Q
O
•'-)
OJ
rH
ra
01
f4
í-.n
Ol
u
O
O
rj
••
o
r i
.fj
ra
M
ra
r-l
ra
D.
Q.
tn
o
•r-i
P
(•J
c
•r1
L;
ÍD
tn
tn
t-~
t,rj
r-l
ra
to
r-l
O
t!3
o
(-(
45
V- tJ
ra
4.1
c
iJ
LO
fj
4 5
•P
CtC
cC
p
r-t
ra
o
•rl
P
03
C|_
t.)
n
0)
r-l
03
"U
-l-J
c
tJ
o
a
r-l
o.
ra
co
ro
US
rH
sr
C-l
0^
r-l
CM
CJ
Ül
r-l
to
CM
01
r-l
1
ra
r-l
•r-l
CJ
P
ti
P
CJI
ra to
U
r-l
O •r-i
IH
r-l
C
03
XíJj
-, 5
10
r-i
r-l
03
í.'
1
l
1—t
1-4
1-1
o
45
c
p
Nrl
o
•H
c
I.'
-15
a
m
OJ
r-l
1
C-0
r-l
C
D-1c > ra
O
p
o 45
c
• D I ra
C
J
l
•H
o
fJ
n
rH
c£
.-H
rH
rJ
Oj
•
r-l
lO
a
ra
CÚ
r 1
r-l
o
¡r:
<=c •
•
u
CJ
en
rH
ra
ra
—1
»--*
CJ r H
u
OJ
u
_
p-
CO
C
.J
4->
«
ra
-p
03
0)
!ü
.O
ra
v:z
03
r-l
o
• t-(
D. T3
ra
o
•H
P
fJ
ra
ra
4-5
c
03
P
p
ra U
E ra
OJ
u
u
1—t
r-l
03
_J
CJ
t.j
ra
cr:
u.
_j
lU
a
tn
_i
ra
t:
tu
E
O
p
CL rra
-l
a
r-l
LJ
UJ
ra
u
u
p
Cl
CJ
•
•
•
o
to • H
•r1 P
r-l
03
o 4-5
CJ OJ
•r 1
P
4J
u
ra-
ra
c
o
d
ra
p
p
10
"•O
ra ra
ra
en
o
c
tu
to
OJ
o
rH
QJ
r-l
u
c
o
^1
Ol
c
Ní3
U
OJ
a
ra
Q
4J
O .
TI C
10
E
OJ
(_
Ol
•í-i
U
tn
CJ
TJ
ra
u >.
TJ
ra
3 r H•
CJ
rcn
O
raí
rj
-p
(i)
f,j
o
r-l
^ra
OJ
ra
p
P-
CO Oi
UJ
*
rH
o
E
P
e
ra
TJ
00
c
r-l
OJ
OJ
TcJ
ij
p
tjj
CJ
UJ
ra
OJ
ra
•Q
ra
t-i
-P
rP
•rH
45
ra
p
to
D
•H
rH
ra
o
E
r-l
(0
45
c
O
Lí
OJ
03
O
4-5
c
ra
E
CJl
co
p
L_
C^l
<-l
UD
0
ra
O'J
Cd •
tO
T)
üj
OJ
u
••-1
ra
^5
tn
O
NpJ
sz.
>>
c.
ra
O
E
ra
X
45
•H
+5
OJ
•rt
P
CJ
*
co
01
c;
o
•ri
u
ra
4->
to
LU
c-i
VO
Í:
•r-l
r>
ra
c.
to
;a
üj
o
E
03
tt_
•H
rH
rH
01
a
o
ra
CO
D
ra O
ra
p
03
T3
t-i
T)
r3 O
tu U
o
_j
O
O.
_J
co
eu
•sj
UJ
tn
UD
ra
CL
X
N
C_)
UJ
u.
c
Ol
O
•rt
M
a;
rH
ro Ü)
*—#
'«O
ro
•
cCD
• -r
J:
rH
O
O'l
-o-
r-i
CO
<í
VO
in
VQ
CH
CN
" 0
-S
c c
to -st. •—1
Cíe
iC H ai
CM
8
"t
I
vi
c
t •Sí
tn
c-
.0
•—'
¡n
zc
a 'X
fj
rH
M
M
.-i
O'.
üí
01
^C
to
to
Cíi
CM
Csl
10
' 0'\
01 o>
CM
r-j C-J
t—1
^
•H
O
to
Q)
O
rH
ra
. u•>-(4J
3
±1
u
ro
^03 •
t3 r H .
ro ro
E
E
o - p - . CJ
Ol
TJ
• H CO
a
ü)
c
>-r{
!
1 ro
•
r-H
•
rH
1H ,ro
cc- roen cc en
e a..
rH
TI
ro
1
1
lO
C^l
Cl
rH
t—1
c
«•cu
i
•
1-
ro
r-i
ra
u
•.--c
en
c
r—1
r-í
r-4
a
.
(-
ro
B
•
3 toE
r«
H
ro
rH
•.-c tncC
.
ra
1- ro
•
rH
cC CO
rH
rH
''re
•
CM
—
—-
-
0
•j
»
r0
H
í
to
IN
cr>
r-l
cC
M
c»
rH
O
CO
r-l
rCM
r-4
—
01
CH
tH
*1—
t
—1
>-(
r^
•
M-o
•H
r H í-l
ro
to
<í
•
rH
O
c
sT
0
3
U
1
X3
C-i
4->
c
DI
r-l
rj '
1
(H
O
*rí
tu
H->
c
ra
tiJ
r-t CJ
• >
CD
-IJ
C
c
I-i
ro
rH
ro
CD
O
oí
rH
ro
x:
T)
CD
O
C
t-l
rH
oí
3
Ol
t-f
ro
.
CJ
ro
o
_)
ro
O
4J
-ÑT
ü
*
Cü
3 xn
03
to
XJ
rH
^—yCl
03
•H
C
ÍB
-P
C
ro
>
W
D.
c
T).
•H
rH
CJ
a
-o.
't..
tii
OJ
•H
ra
e
í-j
•'tu
ro
c
rH
ro
o
Ol
C
O
G ' ^1
o
t í
•
o
LJ
cz
a.
• n
2Z.
t—i
-rl
f-l
-
£^
•rH
r-l
S
0
01
ro
f4'
f4'
• •
ro
™
í: • •
•
;o
03
T3
t-i
i—i
rt)
X
o
c
ro
•H ,
4J
07.
"H
o
tn
ro .
-p
c03
f4
O
o
03
rH
ü
>
ro
f-l
OT)
o
w
4'
'C
^O
"
ro
E
E
en
*
ro
h-
to
••rHe
+J
D.
O
ro
rH
tu
CL
•3
-
c
cu
3
CD
CD
n
o
3
CJ
• c
0
ra
03
,
•
ra
"
ÍD
•
*
H-J
ra .
.a: '
"
0 "O
•H
'm
tn
to
HJ •
rH '
0
03
T3
ra
T3
3
•
*' —
ra
tí3
fH
03
TJ
TH
0
o
m
0
co
. O » "D
•H
f4 C
3
ro
tn
ro
ta
c
• •TJ
' •
,ro
a
ro
0
03 •
«•O
4-J
O
C3
CÍJ
3
0
3 •
E
(4
ro
X
rH
m
Ol
VO
yj
rH
to
ca
•{>
to
OJ
<í •
CO
in
CO
VD
CO
0
Oí
CM
01
CL
t i "U
.o
<¿>eo
1^
1
c
01
LO
o^
CM
•
<:£
c
Cl
O
•H
-•-
ti
1—1
ca
(B
4J
•a
l
in
0^
•
•
«
1—
1—
i—
1
.—^
::;n
t—i
c
S Q
•H
U rH
CU CU
u
'
+-)
X) u
13
ra
(_(
CÜ
« r-l
. . IrcC f/j
ra
•
osr
c--
•^
UJ
Ql
rH
za
ra
rH
CU
en
•
1 ,
1—
.—,
t—^
r-1
c:
ra-
ra
E
r—1
c
c
^ra
^ra
u
ra
E
rH
c
u
"ura
r-l
cC
ü
. r-l
cj;
ra
E
r-i
1—1
ra
ra
r-l
ra
tn
•
j-
ra
r-l
to
en
•
\~
O
i-i
—
CB
XI
-
-
m
—
!•'•)
Gi
r-i
—
ra
en
ra
O
IC
•a:
-i->
c
—
—
•rH
u
—
ra
á\
rH
CU
•a
to
OJ
E
cu
XJ
"H
c
ra
—
rH
ra
TJ
ra
XI
ra
•
•c
•H
o
Cl
N
CL
ex.
CJ
ra
Lü
en
cC
r-l
C .)
ra
cu
Ol
ra
T)
1—1
LJ
O
UJ
CJ
O
CC
Q.
ra
ra
rH
_J
^¿1
x:,
í:
—
c
tn
u
rH
(D
rH
•r-i
-P
u
ra
en
en
CO
e
o.
ra
1—
ra
c
o
o
Cl
o
- p rH
o X!
o
ra
u
ra
u
c
ra
rH
o
G
p
-E
E
C
•rl
C
O
—.
C
•rl
C
O
•H
tn
a
CD
cr.
a\
E
rH
XI
eo •
TJ
ra
to
o
• u
co TcoJ
p
CO
co
r-1 X J
a
m
a
rH
rH
u
rH
c
u
u
"rl
•
Ol
O
CJ
a
• rH
XI
ra
u.
r-i
O
rH
CO
o
'O
•rl
c
en
• c
•
ai
ra u
u ra
u. CO
ra
in
a
p
o
Q-
XJ
•H
-p
p
ra
TJ
tn
to
rH
•
tu
o
,c
ra
E
E
ra
O-
.
to
o
-
3
D'
U
to
en
3
rH
O
E
u
E
O
O
•H
-P
tiO
"H
H->
P
CC
u
ra 4-1
ra
c
Lü
•
•
' •
en
o
u
ra
•ri
, co
o
u.
VD
o
rH
en
a-
r-l
a
rH
u
o
•ri
rH
.ra
o
-p
•H
ra--
ra
ra
co
•r-l
O •
u
•H
eo
Lü
O l ro
o
XJ
-
r:
E
ra
u
-p
ra
eo
tn
ro
u ra
co
ra c
ra ra ra
Q.
E TJ
ra
en
en
o
rH
O
u
ra
Ol
en
rH
en
c
ra
en
rH
a
o
u
:=>
ct
C
O
to
o
10
u
co
rH
•H
ra
CL
f—1
->
"O
XJ
ra c
•H
d p
o to
P CD
Q.
- — Q.
O
•ri
M
10
3
4J
X
\
ct
C3
Ul
—
—
_J
Ol
"O
to
>^
a
rH
rH
c
ra
.•O
CJ
6Q1
so
Ct ^
1
c
•
> "-i:
eos:
t-t -I-i
i-t r-i
Ol
(O Q)
2:
+>
TD
I
I
to co c
o - H to
C
"O
•H
C/)~ t> r-l
CD tu
-—' x:
U
r-i
(U
3
•H - P
XI' O
CO
(O
U
•
cí
^
l-H
1—1
a
(U (U
,-H r H
C"
•
l-H
1—
c-c
ib
-P
tu
ta
rH
•
1 -
to
4-5
•, 1
-I-)
•r 1
rH
lU
4J
•ri
U)
tn
c
r-l
tn
c
1—1
to
to
tu
u
3
3
tn
co
Q)
TD
'
rH
CO
C-
3
m
lU CM
h - , ÍH
rH
>
—
1 .
—.
^-^
•—'
^—,
^1
10
iz
r—1
in •
G-1
r-C
CC
LO
CO
en
r-i
en •
co
CD
CD
CO
rH
rH
rH
tn
tu
u
0
tu
tn
3
tí:-
in
rH
r-i
0
•H
Q
Ol
VD
CO
VO
co
Ql
Gl
01
C
10
m
Oí
ID
0
CJ1
to
f4
rH
tu
tu
4J (4
tí) •ri0
cu to to
i£ Q T 3 t_) l_
rH
0
T3
to
c0
rH
rH
I
tu
(4
(H
CU
"to
CJ
U
C (4
ra Ol
! C ra
—
I *
rH
cc
CC
to
rH
rH
lU
x:
tu
tH
to '
en
3
_j.
en
cC
1
CC
Q
U
•H
X3
H:
ni
LÍ:
tu tOi
ra ra
T)
•ri
1—t
a
c
•H
0
CC
tn
c
T)
ra
to CJ
en
r-l r-i
ra ra
CT ' O
4-> ra
ra :>
r—1
I-I
1—1
r-l
C
U
CJ
4-1
U
•ri
co ra
tn
XJ
ta
X.
X)
'..1
-p
XJ
ra
X
•
ra
4->
H->
X)
ca
X
XJ
to
X •
•H
ra
l
rH
•
ra
U
Í4
•ri
E
3
ra
ra
ra
rH
ra
X)
•
to
0
en
E
ra
• 0c
ü
fH
1—
OL-
01
r-i
rH
r-l
Q)
2
ra
tí)
>H
tn
c0
0
H-5
"O
4J
3
0
U
>>
0
0
rH
r-l
3
to
U 0
fH r H
3
0
fH
"r(
3
"H
CJ
U
U
u
CM
CO
r-i
rH
rH
rH
tn
ra
ra'
4J
to
C
o
CJ)
3
ü
•H
tn
ra
3
3
L.J
VD
rH
rH
•H
r-l
ro
XI
tn r-i
o ro
3
-P
"ra
u
0.
fH •ri
" r | f4
LJ X)
rH
rH
3
r-i
0
rH
ro
4-1
en
to tn
fH u
ra
co
c
ra
u
ra
TJ
CU
ra
X
CO
ra
' c
CJ "ra
3
X
f4 ra
LJ x :
LO
rH
rH
10
XJ
01
f4
to
c
,H
.s,H
0
XJ
co
-o
c
3
u
4J
•rl
1
r;
CD
fH X !
C
"O
•r-l
ra
•H
1
to
i>
U
0
ra
-!->
•H
.a
co
3 :
U
ra
•ri
-c •
"O
•H
"O
•H
•ri
CJ
ra
ra
c
c
"O
"O
•H
ra
-p
•ri
.
c
"O
•ri
l-l
r-i
1—1
1—1
C
"O
•H
i-t r-i
Q.
ra
1—1
D.
1
ra. E
ra
en
CU
•: XJ
ra
•D
. •riu
to
ra.
ra to
to ra
o •ri
r-i .
CO
rH
rH
u
3
fH
U
Oí
rH
rH
r-*
O
u
682
2 w
"S.-Si
«O
I
c
o:
>
c o -¿1
(-1
Ol
S
-ri
U r-i
(O
Q)
- P
X )
•
•
1-
•^
c
NO
l-H
^
•H
tJ
I-i
•
1-
¿I
I- •
C
r-l
.
-O
ra
L)
r-l
Ol
o
r-i
Í13 a
U o
-p
'
X3 o
33 ro
f3
tz
ro -ro
co P
U3
1
•
Ol
E
ro
CC
c
ra
(J3
sr
ro
rH
o
p
O
03
o
03
U
o
•p
rH
1
•
cX
c
c
N(U
NCD
U
o
c
NCU
u
c:
N03
U
Ol
03
00
to
3
03
r-l
rH
rH
rH
Q:
cC
CC
cC
CC
co
G'J
co
ra
p
C3
Li-
ro
3
Ol
r-l
B
,—,
cC
t>'
i¿Z
(0
U J
rH
Ol
rH
01
rH
Ol
rP
ai
sr
Ol
o^
sr
Sí
01
r-l
Ol
rH
CD
3
c
NQ3
-P
U
•P
to
ra
E
C
lO
rH
3
-P
TI
E
UJ
en
Cl
r-l
ro
E
1X3
1
t--
o^
tn
co
ro
1
f~-
to
1
ro
vn
c>to
ro
E
/ — ^
tn
rH
•
h-
O
rH
o
•
P-
03
tn
en
!C
CC
P-
03
•Q
«
rH
tD
•
h•í
.-"
c
rH
CC
co
LO
01
rH
1
Ol
sr
ü'i
r-l
><
1
r-t
r-l
ÜO
C3
to
C ^
Ol
as
r-i
rH
cC
_l
P
Z3
1,
Ll—
•a:
p
P
O
_ J
•o
-•"^
ra
O
ai
N
ro
rH
r-l
ra
ra
c
c
*a
'O
p
4->
en
3
_j
X
I—1
•P
CJ
ra
¡3
03
rH
H3
•r 1
n
ra
NO
•H
u
ra
.,j
•p
.a
ra
to
3
U
ra
o
p
p
o
o
t/3
p
^ —
^—^
ra
1
p
p
o
u
X
t-l
p
o
•o
1
—
1
— '
-í j
.C3
_l
ra
CO
L J
NO
•H
•p
o
•
p
o.
1—C
c
NO
ra
ra
i—t
1—l
:=>
1—i
p
p
ra
~
ra
rH
c
U
Q
•H
h-l
ra
c
ra
ra
ra
ra
c
c
NO
•p
u
•P
ro
ra
ra
CC
-p
- J
• r-l
p
•p
•p
-p
•>i
_ J
JO
XJ
X J
X J
O
ra
c
ra
n:
X
ro
zc
ra
X
ra
ra
p
ra
ra
p
o
•p
p
O
•p
p
03
s
CL
NO
.
JO
ra
X
,ra
3
ra
o
c
ra
u
p
ra
u
O
^-l
o
rH
E
JO
E
ro
P
ra
o
rH
3
01
p
ra ra
c
ra
ra
ro
ra
T J
03
ro
E
03
Ol
ra
c
o
o
T3
*1 1
uo
e:
o
ra
p
CJ
CM
rH
C
ra
T J
•
ra
rH
ra
c
•r-l
OJ
ra
P
p
U-
r-i
CM
CM
rH
r-i
0
T J
Ql
o
Nro
•P
.£J
ra
2 :
CM
T3
T )
CJ
p
o
u
ra
C
ro
E
0
p
to
-p
r-l
to
3
0
ra
•rl
•
P
T J
ra
p
T3
rH
üj
ra
ra
>.
T J
T I
0
H-)
0
0
•rl
T I
• D
P
c
T3
ra
ra
3
3
ra
u
ra
u
to
ra.
ra
•4-)
3
c
U
to
3
o.
CJJ
ro
sí
CM
rH
CNJ
rP
ra
ra
0
XJ
to
u
-j
LO
CM
rH
LO
CM
r-i
-Q
NH
ra
E
p
-p
ra
ra
ra
p-
5
^
0
to
ra
3
E
3
03
p
p
,
rH
XJ
ra
ra
ra
E
ra
•ri
^
o
ra
ra
rH
.-1
0
rH
3
ra ra
\-
CJ
to
ra
ra
03
ClC
0
ü
c
ro
rH
XJ
0
P
0
-P
C
ra
0
ra
ra
T J
r
ra
ra
rP
íOl
p
0
ra
0
P
C
ra ra
P
T J
ro
3
E
ro
-rl
T I
ra
^
ra ra
ra
T J
P
c
3
o.
c
ro ro
CC
CD
Csl
ca
CM
CM
rH
rH
rP
t>
OJ
0
T J
T )
to
^
to
en
r-i
685
CM
1
•
c
cu
>
c o
CC
al
U
r-l
CO
Q)
•<-K
Ol
4J
C
••-1
•
c
c
"C)
u
to
<H
E
"r-l
E
CC
CC
•+->
'x:
•
1<
CJ
co
h-•
cC
^
c
u CO
o n
cu
u
•
a
u o
•H
p
C
" O
•rl
o-
n
cc
rH
•,l
(J
•
" O
•H
"O
r-l
QJ
TJ
c
"QJ
"CU
U
o
to
CÜ
CJ
co
•
l_
^c
u
•rl
"QJ
c
"QJ
E
to
rH
E
u
nj
rH
rH
íC
o:
c'C
CJ
l:
-D
fj
O
C
01
rH
to
r
r-l
CO
O
xc
to
rH
C-01
rH
1
rH
>í
a
r~
rH
to
c
rj
rH
Q
CO
co
p
o
a:
Q)
O
CJI
N
CO
rH
0)
CO
•o
•H
CD
•
en
CC
Cl,.
C
•ri
•H
•
XJ
to
X ,
X
•
•
rH
CO
X
Ci-
r-
•
rj
X3
lO
r.
•
•
ttc
c
c
•H
a^
•
•
t*-
c
•H
CO
• Ol
D
_J
tn
co
en
en
co
en
tu
(-1
QJ
f-l
n
CJ
f-l
QJ
1-
1—
1—
CD
E
E
E
CU
h-
E
en
eo
^
r-l
•H
en
O
tlJ
TJ
en r H
to .H
CO
E
f-l
QJ
h-
CJI
O
to
-»->
í£I
CJ
D
C
ÜJ
rH
CC
co
P
CM
CD
u
co
QJ
'O
U
O
CD
rH
en
3
•
en
o
ai
"O
H->
U
CD
XJ
. ac
•
CJI
cu
f-l
CJ
LL.
rH
CM
to
to
to
rH
o
O
QJ
LJ
eo
u
rH
"CU
-P
r-H
03
rH
a
CO
tij
OJ
1—1
OJ
QJ
co
• to
en -p
tO r H
P
QJ
U.
CL
X)
•
-
•
oi.
n
r-l
rH
rH
CO
rH
<í
co
r-l
p
c:
LJ
O
•H
p
CD
jj¡
C
QJ
^
C
r-1
II
•
r-l
CO
II
a
c
OJ
rH
U
C3
CJ
cd
'-C
CO
u
f-l
LD
•
:=>
CC
rj
E
X)
3:
2i
cC
Q
D
'.O
fO
."NI
eo
Lü
•H
O
a
Q
rH
Cd
lü
_J
X
D
•
QJ
CD
to
II
se
•
a
Z3
UJ
cc
QJ
ü)
10X
O
XJ
10
0
c
.
CC
O
rj
X
cC
tn
X
u
•
co
c^
03
rH
C
CJ
íO
X
o
QJ
X
O
-P
QJ
f-l
"H
co
r-l
XJ
CC
O
-p
cu
CD
uoe
•
X)
"co
CJ
CJ
'J
ai
o
rH
OJ
^
CO
o
o
r-l
CJ
co
4J
O
"CD
H-!
•p
c
o co
QJ
a
o
r-i
'
a.
OJ
•H
¿:
D:
/
O
p
rH
QJ
_j
•
U
O
O
OJ
U)
O
CJ
OJ
TJ
QJ
en
o
c
o
QJ
XJ
c
c'j
u
XJ
CJI
>H
Lu
C
CO
EO
•
en
u
en
o
D
•H
o
x:
>.
QJ
-P
p
CC
TJ
r^
•rH
rH
O
OJ
Q
3
x: •
o
o
CT
"O
• 3
c
QJ
" "i
QJ
•H
rH
D
uf-l
u
O
03
C
"O
rH
•H
"rl
r-i
CO
O
o
to
p
•H
tn
Ol
p
O
C
-p
tn
E en
í-l co
cu D .
a
"Q
O
,—
CC
rH
u
C¡
rH
OJ
Cl
C
QJ
TJ
f-l
•o
o
p
O
rH
, .
QJ
X!
cu p
1— a.
to
p
-p
c
X
QJ
o
o
co
p
c,¡
TJ
CD
10
co
(—
c
OJ
nj
XJ
•
TJ
•a
rH
T)
M
1-,
4 J X—s
CD
ü
•*— H-J
-C
•H
JJ
to
CU
o
n
c
«
co
CJ
•H
p
t-l
u
ÜJ
•o
O
QJ
Ol
C
O
c
o
u
O'
"O
rH
rH
rH
co
1—
•rH
O
ta
u
a
tj
a
r0—
"
)
u
a
to
••-—
r-i
r-l
rH
QJ
TJ
CO
. OJ
Xi
.—-
X
to
cu
•rl
r-l
C
t»-
•
604
.
E
U
ro
u
rH
O
en
•H
C
r
~
1
E
O
u ra
.ro
f-l
*ro
E
ro E
+j
C3
lü'
CL
ro
ti)
rH
o•
E
u
O
-P
i
as
í-t
o
o
u O
c
to
rH
X3
O
CJ
*
O
•D
t'J
u
ro O
c a. •o
•tp'- - • ra 03 u
Q)
rH ro C3
C
c
CJV
tu
CJ
r-l
c
X3
fH
ij
o
ü
c
•
\
O
O
u
CJ
c c
ro rtHo ro
E
Í 3 - Q ro
rH
o
ü
O
f-l
rol
rH
CJi
c n
ro N
r H to
f-H
•H
tl3 O
•rl
-P
U
o
><
=
rH
U
"ero
1
tt3
f-l X3
U •ri
ro
^ro
ro
c
i
1
O
o
u
c O
f-l
•r->
Ol
rH
CU
C T3 ,X3 t-l
o
ra
o
O
o.
E
-o
ro CM
ro
ü
T3 E
• H TD
CD
I lO
C U
en
o
u
ct
- , — ^
,
to
O
ro
.ro
en
CO
ro ro
m
rH
•H
T3 en
CD CD
£ 1 4->
•o
ÜJ
a
C-J
a
D.
CO
a
00
LO
I I
u
o
a CL
CU
E
•
O 04
E
ü
to
CM
U
E
rH
•V
rH
« ro
U3
»•
ta•«
o o .
1
CJ
c
ro
E
X3
ü
E
O
rH
C-J
X
CO
i
-y
X
I
10 •
til
CO
CJ
E
U
. O
•>
CO
r-l
a
E
u
»
a
ro
C3
E
E
U
c-iin
e
LO
O
CO
o
M
a
rH
a
rH
CM
E E
CO CO
.E • o
E•
U
tn
tu tu
en
TJ rH
•H
T J 4-J
CD O
-P
ro
LO
CJ
Q
E
CO C J
E
U
X
rH
4-S
Ol
ro
c >
»o •
4J
Ct}
E
tu
c
o
ro
OJ
ro
•H
H-J
u
ro
CO
tí3
jj
ro
i
o
D
, CO
tn
ro
4->
to
rH
•H
•<->
ro
ro
rH
rH
r-l
CO. ro
(-4
tn
CO
orna
a
a
^
+J RO
o rH
E
X
CJ r-i
^—.
o. ro
a
X3
03
ro
rH
m
tn
ro
+j
. CO
ro
•o
c
ro
M
CM
CO
ro
jj
E
. lO.
rH'
«>
<í
X
a
CO
ÍO
tn
O
rH
3
CU
c
^•ro •
•
-t->
•r-i
f-l
4J
E
O
í-4
c
ro
Oí
ro
u
CJ
O
Ol
•*
LO
rH
m
ro ro
Ü3 H->
tu m
a
rH
X X
CO CJ
LfJ CO
rH
a
CM Cxi
. ro
rH
a
O
ro
e •
ra
Q
to
ro
rH
rH
ro
3'
CO
in
CO
•
- 33
1 ro
-o
T ) to
• H 0)
U
f4
O 4J
u "H
CO
CO
•H
tu
to
•^10
CU
-P
CO
Iz.
o
0)
to
o
rH
rH
•H
•H
4-»
I
o
tn
rH
10
O
u
lU
ex
c u
Ol
cu
c
1
O
rH
•H
Ci-
a
f4
c
to
•H
to ÍH
1 Ol
O
1
o
O
E
co
rH
XI
"ro
tn
to tn
o
M
to
to
—^
rH
O
E
t4
"(0
, E
to
fH
rH
O
ro
f4
Q)
•H
CX
"to
u
|4
TI
0)
•H
CX
.-1
CJ
.
O
CT> • H
c
ro T )
E 10
ü
N
E
o
CJ
u
c
CD
Q
úo
D.
tn
O
-O
fH
•
to
1
tu • i-t
E
1
D
U
o
c tu
tn
to
rH
XI
tn
to
rH
t.:ji
TJ
o
1
•H
a
T)
tu
rH
r-l
O
•H
(4
•'-)
N
M to
O
f-t
to
E
to
,—»
•
tn
o
c
o
•y
O
CJ
N
to
•H
f4
o tn to
rH
rH
•H
O
f-í
E
o
CJ>
en
c cu
-p
CD u
U o
to a - p
<X)
CtCM • H
U3 T J
o
OJ
en
CM
O
tn
C
rH " O
X)
O
o rH
T J CO
C tn
O
»
Ct- c
cr>
tn
O
1 rH
o rH
u •H
TJ
c tu O
o 1 4 J or o tu
c: 14 (4 4-> tu c p OJ - H c: f4
UJ QJ O l u
lU Ol Cü
3
co to
rH OJ E CM o r H CJ "to N r-l E
X
C
O
t4
13 c
r-l c tn to J to
E
cu cu
o
E T)
E
•
T3
(D CM
TJ
E
•H TJ
en
f4
"ra
o
tn
•H
*
c
to
0)
to
r H to
íH
i-i
•H T)
CJi 0)
•H •H
ti) CX
1
"tu
en
cu
CO
OJ
4-)
<H
• 68S
•
,—,
to
O
"O
QJ
TJ
fH
to
tn to
O
XI
E
O
iH
0-
CJ^
tu
TJ
TJ
ta
to
fH
»XI
t4
3J
tn
o
T) TJ
co C
3
CO
O XI
en
, r- a
CM
U3
13
.. tn
o
c
to
o
H-»
tn
o
a
TJ
TJ
C3
3
O
T)
C
lO
XJ
in
00
in
a
tn
<í
CD
CO
O
to
CM
CX
SI
rH
•H
T)
ÜJ
ca
-P
o
E
E
o
O
u
. rH
O
rH
C-4 •
CM
rH
(0
(0
CO
u
CO
rj
LO CO
CD
tn
rH
rH
rH
a
•H
a
VD
LD
CO
#v
CJ
e
E
en en
co OJ
CJ
O
ITJ
E
CM
TJ
Csl
E
E
E
en en
co 10
T J 'rH
• H OJ
T J en
QJ OJ
4J
CM
E
Csj
rH
E : HJ
CM
ro
-
LD
en
to CJ
rH
X
co
o
O
U3
in co
X
en
C-
a
*.
X
a
.
CO
en
rH
X
CO
X
CJ
CJ
ü
rH
. -.
.ta
X
LD
CO
•t <
VD
CM
o
QJ
ÍJ
tn
to
u
QJ
(H
X]
O'
TJ
.0)
TJ
ta
E
ÜJ
f-
CO tn
rH
O
r H J3
OJ
E
ÍH
O
-P
M
en
ÜJ
Ol
Z2.
rj
rH
CD
•rt
O
tn
•-i en
3
o to
O TJ -P
• H CU
C
fH f4
3
TJ TJ
O.
CO ro
3
3 to
C J U r-l
4->
tn tn
OJ "cO
U 7>
• H on
4J
OJ
tn
TJ
to
.
rH
. 3
O
•H
fH
TJ
£0
3
U
• "lU
> co
en
iij
<í
C4
XJ
en
co
TJ
C
tu
J3
CU
OJ
O .
03
a
LD
CM
0)
!H
4-J
"H
•
D.
•
<—^
CM
co
03
03
P
NtO
u
rH
to
o
tü
•H
O
E
03
4-5
u
to
E
o
H->
G
03
r
1 H
O
O rH.
u
u •P
c
P
10 w rj
r H r-l E
X ] XI 0)
tn
03
u
o
t-l
uo
10
, — ^
+J í J
o
íO 03
rH u
03 r H p
r-l
p
H->
O
10 T J •ri N-H
E
>
P r H 03
•
"íO XI • r l • H
D- 00 a
E
c
c
, en
ro
ra r »
QJ ra •
P p rH
03
03
P
MO
U
r-t
to
rH
O *ro p
E
u NH
P r-l >
Nro ra
•
E
U a
o
p
íji
03
C
O
u
C^4
ra
o
to
o
c
o
4J
o
ra ra
ra ra
r-i P
P
O NtU 4 J
E • U N,-l
P rH
>
NflJ to
•
E
O
CL
•íT
rrH
T3
ro
"ü
•H
m
c
Q)
a
CNI
E
T3
N
03
• H T3
Q. C
to
4->
(-4
O
O.
•vT
CO rH
r H rH
(N
E
o
•
•o
•H
T3
03
O
r~
tn
03
r-t
tO
4J
o
CM
E
U
CJ
E'
O
co
CM
E
13
•
h~
Oí
TJ
*•
O
o
OJ
rj
E
u
cO
t£3
ro •
CJ
a
O
a
a
o
C3^
£
ra
rH
P
O
u
ro
(N
E
ra
CM
Ol
rH
X
sr
to
O
•H
ro
03
O
T3 03
(0 • P
U
C
X3 D
ta a
• D
03
rH
O
03
0) p
E X!
03 O
03
Q
sr
u
tJi
CM
o
OJ
LU
(4-
CM r P
CM LO
CM r H
sr
fj
rH
c
o
CM
E
Ü
VO
o
Í3
UJ
ra
O
E
ü
I
co
to
9%
O
rH
a
E
ro
o»
E
CJ
Cl
E
tn
r-
o
X
to
o^
a
X
Ol
o
a
X
o
LO
rH
E
sr
sr
•>
o
r-i
X
X CM
a
Ol
ID s r
E
LO
a
•*
E
rP
CO
o
X
to
CM
-•V
.
o
rH
rH
rp
,•—s
to
U
ra
til
O
TJ
CM
#«
rH
X
rH
rH
TJ
ra
tn
CM
r-i
sr
o
U
• o a
ra
CH
E
u
».
rH
03
o
ra
T3
ra
to
1X3
o
ra o
ra T J
-P
O
CD
•
N
•H
D.
rH
m
ra
•.
U
D
r-i
rH
X
p
Q.
r-H
C3 C^3
CM CM t o
a
r-i
a
-r—•. . — - X
CM t o ,
r H CM
'
rH
ra
o
ra
>>
.c
o
•p
a
ra
"O •
Ü
03
E
ÍD
o
to
rH
•
03
tn irj
C^l
E
O
r—»
m
to tn
to to
• a r-i
• H 03
13 tn
03 03
4->
03
X3
03
CJ
ra
(0
u
03
>H
a
tn
*
Nro 4->
U NH
rH
>
4-5
«
o -p
p
c
O
QJ T J p
en C
a
to T3
p
03 03 o
a . v£I L J
1
03
ro
4-> 4->
C
X
•p
ra
u
«
Z3
ra
ra
rap
p
o
c
o
sr
r-i
tn
03'
•
¡n
. ra
0
c .
o
•
4J
c
o
-p
to
o
03
tn
tt_
T3
03
2^
•p
p
rH
sr
ro
sr
c
ra
,
•
CD
r-l .
ra
ra ,
tr
CO
o
ro
c •
NO
•p
o
ra
4J
ra
a-
Lü
Sí '
Sí
LD
sr
686
ül
.
C3
•H
f-l
CU
-+->
CJ
ra
ra
r-H
ra
u
"ra
o
rH
C3
1
en
03
f-l
o
rH
O
CJ
ra
E
ra
o
u
n
ra
rH
X3
fH
ra 4->
fH " H
E
T3 >
03 •
D. D-
1
O
u
CT
ra
03
ra tH
O fH 4>
t
J ".H
E
fH 0) ;3
•
"CJ •rt
E
D.
n.
ra ra
03 03
fH fH
"ra H-í
U "H
rH :3
o
O
Tra3
ra
e
cn f-l
CD
O
a
03
fH
"ra
u
rH
ra
u
C
O
HJ
C
O
-P
o
H-J
o
u
c
t-rH
e
n
rH
CO
rH
r-j
rH
rH
-O
tOJ3
ü
1
CD i n
Csl CO
>u
rH
lO
rH
ton
c
ra
ra
C
O
C;-
-+-)
a
O
fH CM r H
O
ZJu
ra
N
CJ
C^J
r-l
CN
rH
"ra ra a•
E
u
ra
Ü3
03
TJ
•o
X)
•H
03 03
c .
o
H->
Q
ÍH
CM
E
TJ
n.
ra ra
r H fH ÍH
O "ra +J
u "H
E
fH rH
ton
1
ra
68/
^—y
0
3
c
c
CO
-—s
o
o
o - 4 5.-1
c
03
r-i rH N
- Q rH
ra
rH
o
E
fH - H
"ra
ra
•H
M
ra
0)
03 " f-l03
f-4
"ra
u
ro
ra
o
T3
c
"O
E
Ü3
•H
fH
U
t>
r-i
c
tu
T3
03
r-t
tJ
£
•s
CJi
OJ
a
rH
E
•H
ra
4J
to
ra 03
C3 í >
CM
CM
rH CO
fH
CO
CO
eo
CM
E
u
CB
u
_J
CJ
CJ
ra
rH
z^
D,
tn tn
ra
XJ
•H
XI
03
to
rH
03
CO
03
04
E
U
E
<í
tn tn
ra
XJ
•H
XJ
OJ
03
rH
ra
-P
o
O
CJ
X
CO
LO
~£
CE
CJ
IH-
ü
_J
LJ
en
CM
E
ü
CM'
CM
E
u
Csl
E
o
' •«
rH
ra
ra
CD
a
HH
_l
a
CL
a
CC
u
LJ
E
CO
X
LO
a
CD
•
X
o
fH
a
ra
C-l
E
O
a
ra
tn
ra
O
tn
co
E
u
CJ
ro
X
rH
"
r^j
-y
E
ü
-íí
CM
X
crH
rH
CM
a
X
CO
E
CM
CO
E
rH
to
E
C4
CO
X
CM
CO
a
X
CO
a
a
X
CM
CD
a
X
-cJc-
CM
X
lO
rH
CJ
rH
a
tn
0-1
CD
O
««
"ra
o
OJ
fH
ro
E
tu
o
-p
c
03
E
CJJ
CO
o
XJ
ra
fH
ra
o
b_
•1
ra
fH
••
CJ
00
!>
•sj-
LO
eo
o
rH
3
o
E
03
Ct•H
rH
O
OJ
'JJ
e
o
D
•H
rH
03
a
E
CC
LO
CD
fH
O
-p
tn
•H
fH
CJ
tn
o
E
•H
4J
a
o
CO
VO
rH
C^
C
"O
E
eo
ra
a
c:
03
o
p
ra
c:
u
03 - H
E
rH
•H " H
> CO
ra ra
CD
o. ro
ro
CO
to
TJ
•rH
U
O
Li
ro
•H
f-l
G)
-P
rj
en
01
p
o
rH
O
• u
rH
O
E
P
"to
E
en
o
c
o
HJ
CD
to
P
to
P
P
(U to
•rt
D. - P
x¡
to
HJ
». c
to to
r-j to
p
Ü
E TJ
P
CU
MO •rt
Q.
E
O
u
c
co
r-i
XI
o
p
ai
01
c
c
0)
en
P
o
a
tn
to
o
tu
•-I
Q.
—•en
to
T3
•H
TI
QJ
en
to
rH
OJ
en
QJ
CL
,—V
tu .<-'
— '
Q) to
, P •-H to
r-i
p
*tu
to
O •rl -D rH
en OJ U
to •rH • H CD
tn a h u
to
Q)
tn
tn
a
c
o
HJ
en
o
c
o
H-l
tn
Oí
ro
0)
f-l
"10
u
rH
CO
U
rj
f-l
TI
CD
•H
CL
•rll
P
CO
E
CU
en
o
C
o
•p
• H en
o
P
CO c
o
E
CO p>
O
O
O to
u 4-> o - — '
Q
c
c l_
CD a co o •r-3
• rH' rH rH rH O
X
r H X3 r-e p
cr-l
c
o "O
p
C
o
o rH
Ci- ti.-
o
lO
a
CM
c^
U3
Cl
a
to
c^
Csl
CM
E
O
rH
ra
X
o
(H
rx
E
u
r-
ro
ro ra
o
ra
ID
a
CM
E
u
rH
r-l
ra
rH
co
E
u
LO
a
E
in
en
E
a
ai
C3
X
CM
UD
•s
CD
C3
X
co
en
a
X
co
CM
CJ
rH
•*
,
C-J
E
u
vj-
CM
E
u
rH
ra
a
eo
rH
CJ
X
<dLO
CJ
X
co
r-
rH
CJ
••
l>
^—^
^
rH OJ
E
E
VD
en CO
E
rH
ID
a
rH
rH
C^l
E
O CM
CE
O
a
rH
•
a
en en
co CJ
T ! rH
• H ro
TI 4J
CJ
o
s : H->
to
cu
p
rH U
cu
O "tu
P
"
r
l
u
a
E
P r-l
u
"to to
• •H
u
Q.
E
X
o
p
TI
co CN
TI
E
•H TI
tn
to
p
T3
Q]
•P
to
(0
P
"rj
U
r-H
tu
U
,
^
r H C"J
ro
CJ
E
E
r H CM
•vr r H
E
VD
C^
Q
X
CJ
X
LD
C3
a
co
a
,
CJ
X
VD
ro
a
s
V
r H Csl
1
c
íD
O
TJ
10
rH
ro
ra
-•
ra
ra
TI
ra
E
ra
a
•H
ra
h-
CC
pi
to
co
o
u
•rl
ra
-p
r-l
ra
ra
TJ
ra
TJ
ra
D
CC
<í
00
ID
CO
ra
en
O
en
p
u
ra
>>
ra
TJ
ro
en
o
c
o
en
"O
HJ en
o
ra
o
HJ
a
Ol
•H
TJ
*
X
en
en ra
ra
o
p
ij
Lu - H
c
CM rj
01
•<r
o
rH
en
ra
E
p
ra
ra
ro
ro,.
ni
ro
•H
{-i
r-i "ra
O u
cu
E
-p
ro
¿I
(-1
•
"raE
rH
en
cu
(-1
o
rH
o
'CJ
TI
ra .c-j
TJ
•ri
O
C
E
TD
fH
ra o
>s
o
u
c
ro
"ura
p
T3
rH
ra
ra
u •r|
ra
u
r-i
r-i
•ri
U
CU
i;
,
ra
ra
CH
ra
o
•r,|
o
10
0
0
(-i..rH.
»- r- 1
0
•ri
í-l t-l
ra
c
ra ra en ra
rH r-i
ra
E
JO n
C 'ra
r-l
•rl
D
ra
4->
ra
í-l
ra
"ra
ro
D
ra
•<H
D..
f-l
hj
CJ
r:
ro ra
rH
X)
r-i
G
ll
C-1
ÜJ
C
ra
en
ra 4ra
-)
CO LO
»•
0
rH
4-1
ra
u
ro
fH
1-1
ra
•H
4->
en
o
c
0
cu
N
c
ra
rj
0)
O.
o
CO
LTJ
iXI
ra
ra ra
ra
CTJ
ra
ro
•rl
u
r-i
in
4-1
rH
r-l
lU
u
ra
LJ
ra
u
Cü
TJ
•rl
TJ
fH
C-i
"ra
Ci
r •
•H
D.
en en
0
p
4->
en
a.
ro
ra
ra
C
C
HJ
en
ra
-—^
••—
f-l
"i-j
-p
0
c:
ro
CM Csl
E
E
ü
CJ
r H CM
0
ü
co
VD
•
r-i
r-l
ra
u
c
XI
rH
0
c:
ra
in tn
to CD
ra
ra
Cd
1
0
ü
c
0
ra
ra
f1
"ra
689
•rl
u
Q
•O
ro
0
•r-J r H
E
••-3
u
rj
•r|
u
<t_ ^
•ri ^
f-l ra
. 4->
ra "O N
fH E - r l
--1
DI ra •'-3
(U HJ 0
c
ra
fH
E ^
XI
ra
•D
•.H
u
c-i
E
U ,
ÍO
E
U
CM
•*
ra
r-l
ro
rH
ro
XJ
TJ
rH
en
rj
LD
rH
rH
rH
r-
r.
cC
Q
•
0
ra
ra
E
u
r-i
TJ
C
ro
ra
en
c
:3 CH
•H
E
TI
ro
D.
E XJ
u
CC
a
CC
CJ
ra
•
ro
C3
C4
LD
CTi
CO
m
CM
E
ra
, 4J
cCi
E
ro
u
TJ
c
•H
c
x:
rH
0
4->
0
CH
E
ü
CD
XI
0
E
CM
ra
D-l
E
10
CJ
"
r H r-i
LiJ
a
Q
ÜJ
Q-,
en en
ro ra
r-i
TI
• r l ro
T J H->
E
ro
ro
E
a
LD
o
X
OH
r-l
X
rH
CA
ra o
E 4->
a
CC
CJ
in
0*
<i
X
ID
Csl
VO
cr
CC
a
E
a ,—^
CD
r. en
CM
X
14
0 C|C^J
•sT
CJ
ra
ra
E ,—^
to
•
en
c-\
•% en
r-i
X
fH
LO C^.
LD
VD
CO — '
ro
tJ3
ra
en
r-l
ra
fH
en
en
tu
O
r-l
E
U
f4
"H
c_3
en
• ra
ra c
b_
01
Si
a
ra
u
ra
TJ
tn
u
•
Ol
ro
fH
U.
VD
ra
ra
fH
ra
D
0
><
ro
u
o í 4-1
f4
ro
r-l
1
•ri
E
tn
ü)
u
ra
ra
c
0
t4
0
rH
ra tn Z3
0
0 o
rH
0
u
p
t_J
CJ
CH
CO
rH
r-l
rj
0
fH
"H
U
fH
"H
u
ra
TJ
ra
ro
•p
í-i
OJ
4
-)
ra
•
ro
ra
P
o
-ri
E
^ro
U NiU
ra
t4
03
u u
itj ra
ro
ra
ra
ra
ra
c
U< -ri
ti
Nro
CJ
r-i
(-4
"ura ^raE
r-l
ra
ra
o
Nro
u
(-1
r-l
ra
Ci
tj
u u
TJ
•ri
U
O
O
ra
ra
t-c
ro
t4
ro
ra
ra
4J
•
•
:>
ro
u
u
4-5
r-l
r-l
tn
ra
u
*
Nrl
Nra
Nro
•H
ra
03
u
4->
ro
u
--^
03
1 1
•rl
O
.C-J
ra .
o
c
o
4-5
w
to
c
o
c
o
o
4-)
••"> u
(H
1
O
ra CJl
- rH
i:: ra
ra c o .03 - H
1
o o NR)
CJ u
fJ
tj
c
4->
tn
c
03 -r-l
r-l rH
M
-O rH O í
ro
rH
rH
• Ol-,
CO
t-l
o Q o
u (-1
w
OJ
(O4
O
C"
^
•
OJ
OJ
O
c
1
o
,
o
c
O
4J
4-5
uc
O
r4
ID
rH
o
E
ra
>->
•
tí)
o o
"D
P3 CN
•D
E
•H TI
0)
C •f-i
CU O
a
a.
'
N ra
. r l X3
o
ro
CM
a ID
co sr
n ra
a o
VD CJ
CD IX)
u
a
— -
m
m
T3
•H
T3
m
z.
(ron
r-l
OJ
en
QJ
4-1
en üj
ro OJ
X ) r-i
•H
TJ
OJ
ro
4o-5
s: 4-5
ra
O ro
D. TJ
E
C
ro ro
U
XI
CN CN
E
E
U
Cvl
U
Cl
rH
ro
•*
r-H r H
E r-v
IXJ
•
CN Oí
•V DI
to
ro
X t-l
in
ti<í
- sí
co ^
UJ
ts
O
D. T J
E C
ra
ra ra
XJ
U
XJ
o
Cl
C^l CM
E
U
CJ
u
rH
E
Q.
ra
u
E
U
r-i
E
CD
e
E
o
CJ
ra
ra ro
ID
OJ
rH
r-^
•
ra
TJ
ten
n
ro
ra
X i-t
to*• in
tn -—
LD
a
rH
ra
i-i
CM
E
u
r-l
3
TIRA
4->
,-i
cC
o
o
ro
E
03
h-
Ol
•ri
ra
tn
-r-i
r <
ra
TJ
tn
o rac
E: tn
CD
rH
rH
,
X
UD
03
XJ
I
E
o
3
ra
en
rH
rH
rH
CO
ra ra
rH
3
Ol
ra
TJ
ra
ra
XJ
•
o
P
.a
o o
ra
c
N¡.J
•rl
ra
rH
3
ü
•ri
ra
XD
TJ
(4
+5
00
Q
XD
Í4
o
E
LD
X
rH
•*
tn
03
C3
OJ
CN
ro
o
Ü
E
a
E
r-4
E
[>
ro
CD
ro
X
rH
X
CO
CB
«•
SI
ra
ra
E
ra
ura
,03
ra
XJ
o
3
3
u
u
u
O.
U
a
co -
sr
in
CM
rH
CJ
rH
Cl
r-l
rH
:^•»
c
••
3
Cl
rH
E
—' •>
en
ra
o u a
ra ra
ro
Cl
ra
ra
•H
QJ
c
í~i
45
>
ra y
ra
TJ
3
O
03
lü
U
E
ra
Nró
ra
TJ
3
O
03
o
(4
CJ
in
en
CJ
4-1
ra
X
CN
•
D.
rH
ta
E
in
in
X
sr
ra
c
o
N
TJ
•H
•rl
U
rH
UJ
o
tn
CJ
00
tn
ra
rH
O
rH
ra
CJ
to
XD
o
•ri
Cl
E
O
rH
a
Cl
u
O
ro
Sí
Ol
rH
ra
E
4C->
ro
ra
NCJ
t-l
U
rH
XJ
rH
43.5
rH
03
45
c
ü
ra
ra
UJ
rH
XI
ra
u
1
3
X3
c
CN
ro CO
sí
rH
t>.
1
3
ro
OJ
ra
rH
•
•
ro
U T3
01 3
Nra
n. rac
ra
4-> XJ
^
tn
ra
rH
>.
o
4J
c
•H
O
ra
ct3
rH
rH
ra ro
f4
ro 3
XJ
_j
UD
CJ
rH
E
4-5
C
ra
•E
OJ
ra
J4
U-
CJ
rH
690
1
•rl
U
O
ro
•H
ro
to
•s:
.u
ro
0'
fH
ro
"ro fH
ü
rH
ro
ro
f4
"ro
ro c -
u
•H|
o
fH
fH
ro
fH
o
rH
O
•O
ro
o
tj
ro
IH
U
c
Ol
o
c
o
rri
O
4J
C
. 1
-H
fH
ro ro ro
rH
E
r-i ra
rH
XI
rH
u
•
CJ
•H
U
O
rocj
.H
O
E
Q
TJ
•rl
0-
fH
fH
E
O "O
D. o.
"ro
ra
ro
XI
lü
L- ro 1
to
u
H
H
ro •H-)
L)
•r )
O
P
O
-o
•rl
Cl-
p
ro
f-ifO
t4
fH
CJ
ai
ro
c
o
u
c
ra
ro
CO
ro
p
p
"rop
UP
"ra
rlQJ
rH
ü
r-l
U
u
ron
OP
ro
O
69f
"ra
u
ra
tJ
•H| o
f-l p
OJ
ro l.'l
E ro
ro c»•
o
c
o
u
c
o
1
o
•
c
rH
r-l
O
o
-p
•H
f-í
ra ro
E
ra
rH
X3
c
ü
4-J
H-J
rH
r-l
CD
o
fH
•1
CJ
c
•>
1
o o
O
rH
O
P
ra rro
H
rH
jj
O
-p
r:
u
c
ro
.-1
JZí
O
o
p
CO
•H
ir
u
o
CO
o
X)
•o
ra
'O
•H
tn
c
m
a
ro
fH
CM
X)
ro
E
x:
u
o
c-
CL
ü
CO
CO
o
rH
r-l
•H
3
P
C
ra
tJ
O
TJ
C
O
en ro
C;-
•
X
o
fH
D
,
CD CO
CO
CO
CJ
rH
<d
rH
O
CJ
ro
LO
CO
C^l
CJ
IO
1
ro
•
" —
m
CO
ra rro
H
u
•H
•D
tD
ro
tn
ro
•p
ro
X)
tH
o Q
o. XI
E
ro CM
u
CM
E
u
rH
E
u
LO
rH
00
O
P
ra
o
ro
u
ro
-H
CL
E
X
to
to
(H
CL
o CM
u E
c O
CM
ra
E
u
C-J
E
o
ra
rH
to
».
rH
E
u
CO
ta
CJ
LO
•>
•<
rH r H
o
rH
p
ro
:>
E
u
c-
E
u
CJ
rH
rH
LO
E
o
CJ
CM
ro
ra
ro
XJ
CM CJ
LO
•s
rH
XJ
a
CM
o
rH
O
rH
r-l
•H
fH
ra ro
to
rH
rH
rH
ro
CJ
E
u
LO
rH
E
u
rH
rH
E
E
to
E
, — ,
•
X
O
to
tn
ra rro
H
XI
•H
•Q
CD
Ü:
ro
4-)
O
4->
fH
CL
ro
E
u
ro
ro
X)
to
o
Ol
aX
rH
ro
H-
o
rH
X
CD
ro
c:
ro
tu
a
HJ
e
E
CM
X
o
ra
E
ro
o
rH
•*
rH
3
D
ro r-l
ra
n
X)
ra
X)
c
ro
E
c
ro
Cü
E
en
to
oí
ro
a
X
|4
fH
ro Ct-
C;CJ
t>
E Ol
CD ^ —
tn
ro '
c
E
ro
a •rH
tn X )
s
CD
CJ
rH
CM
rH
IO
to
CJ
X
VD
C-
rH
aX
a
ro
r.
CJ
CJ
'
CO
4->
-p
c
ro
o
X
CO
LO
r.
CJ
c
E
ro
O
tn
fH
ro
x:
u
X)
o
ro
X)
r-l
3
u
ro
-H
ro
rH
ro r-l
•r^ - H
O
3
X
Oí
O
ro
rH
o
u
ro
fH
XJ
"H
ÍH
ü
o
CO
rH
to
rH
ro
ro
X)
ro
ra
O
rH
3
U
P
"H
u
XI
4J
4-1
XJ
ro
o
a
o
^ —
ro ro
CD X3
a^
c
o
ro,
fH
r-t
O
CC
ro
4-J
E
r-
>s
TO
ro
4-"
tJJ
1
u
00
CM
1 c
ra
fH
to
o
00
o
c
o
av
"O
4-J
o
ra
X)
c
o
•
Ol
ra
p
OJ
ro
U 4-J
• rH
en ro
ro a
p
a
Lu
u . CJ
CJ
CO
rH
ro
CO
rH
•sjCO
rH
692
;o
TJ
(U
Ol
(Ü
a
4J
QJ
U
OJ
r-l
rH
Ol
CL..
a
ó:
o
I-
LTÍ
OJ
CM
tn
or
)-
tD
tn
CN
CM
I-i r-l
Cl . .Cl
_j
Lü
lo
CM
rH
Ol
tn
CJ
UJ
in
UJ
CM 0-4
,•-1 rH
Ol Ol
a:
CM
rH
Ol
tn
Oí . CM
rH
rH
Ol
Ol
2
Q
(O
CJ
u
^t
U J
o
in
(O
O
lü
o
c
o
oí
ra
í-l
en
rH
rH
ro
Ol
Ol
u
U J
rH
rH
•<J-
tn
rH
Ol
Ol
Ol
C3
m
co
•n
L J
t-H
h-
ÜJ
I—i
ra
u
cn
Lü
iL J
cl
3
p
O
UJ
o
TJ
>s
p
TJ
tn
ro
ro
tr.
CC
u
ra
D
tn
QJ
O
-p
cO
ü
O
>
ro
rH
rH
ro
p
o
u ra
ra
4->
en • H
u
u
"ra
ra
TJ
,
tj-j
o
TJ
ra
rH
3
ü
•H
P
TJ
ro
3
U
tn
O
TJ
ra
-p
C
3
Q.
ra
rH
ra
p
XJ
o
tn
•>
en
OJ
P
ro
co
u
3
U
ra
QJ
TJ
ra
QJ
•P
C
ro
p
ra c
ra
TJ
en
en o
o T)
p
TJ p
C "D
10 eo
3
fe— O
ra
ra
ro
•n
ra
o
rH
3
U
P
"H
CJ
c
"H
rH
c
ra
"ra
u •H
ra
TJ
en
en
ra
o
QJ
en
en
ra
ra
tn
o
rH
tn o
01
E
p
-l-J
1
1
ra
o
TJ
ra
o
x:
en
o
p
HJ
eo
3
U
o
TJ
3
U
en
Lü
ra
E
ra
u
en
Lü
en
Q
TI
ra
rH
p
3
CJ T )
•H
3
P
TJ U
ra
ro
3
LJ
ra
TJ
OJ
13
CO
en
C3Q
rH
rH
o
4-)
CD
(-4
(0
D.
CO
rH
rH
CJ
rH
rH
Ol
Ol
Cü
CJ
r-l
>D
CJ
r-l
LD
Ci
f-H
ro
<H
<JCl
r-l
•<J
CJ
r-l
Ol
Ol
Ol
Ol
LD
en
_J
Lü
CJ
rH
rH
r-l
o\
CN
rH
(-<
10
H-
rH
(N
rH
ID
CJ
.-1
ro
CJ
rH
CO
E
03
rH
XI
Ol
Ol
Ol
03
co
.n
r-
QJ
E
•H
:3
<T
vJ
a
r-C
cu
E
>>
•*
a
G'i
r—1
r-l
Ol
Ol
Ol
c
in
03
•Q
c
a.
r-l
CN
Ol
2
to
rH
P
•H
P
1—
.
T)
CO
D
U
in
íü
T3
C
13
Ol
rH
CO
r-l
•vT
%
Csl
rH
•íí
Ol
Ol
Ol
Ol
en
O
-Q
03
rH
N
c
03
ÍH
H-
aj
ra
ra
u
3
en
T)
C
CT)
to .
-p.
O
+j
en
co
Ol
' *k
co
p
—V--
T)
Cü
LD
03
TI
O
^
CJ
XI
o
O
iH
CJi
r H rH
--^
a
Q)
ra
-p
-
X)
(0
u
üj
O
a
Ol
2
10
-11
•a
en
CJ
rH
3
OJ*^! en aj
CD C-J 0) • •»
- "O ^ — CO
3
en
eo 03
•o
w
u
D.
rH U3
C - U) c LO
•O
CO
-l->
c
O
to
co to
p
rH
00
en
o
•H
4J
E
a
TI
1
t')
co
o
^
co
c
E
co
en
CJ
co
z
ro
c
o
ai
rH
to
a
CO
to
a
ro
t-
•H
+J
LD
LD
CJ
r-l
;n
en
o
o.
(0
CfJ
'r-t
-p
c
u
a
rH
rH
•H
-
en
•H
O
rH
u
3
D
rH
XI
3
03
U
<rH
HJ
c
O
03
Q
Q
en
o
p
O
tn
03
u
3
p
U
694
a
CM
rH
•>
OJ
r-l
r-i
TJ
ra
Ol
»•
r-l
rH
r-l
•P
ra
p
ra
a
Oi
CM
_J
UJ
V
ra
c
o
p
o
u
—
r^
Q
in
p-
,
<J
rH
r-i
co
CM
r-l
DI
Ol
SI
CJ
r-l
m\
UJ
CM
r-C
CO
to
rH
in
C^l
r-l
CM
C)
r-l
co
t-l
rH
to
rP
Ol
Ol
r\
—
to
ra
TJ
D
LO
CJ
rH
U
01
•>
Oí
M
ra
c
o
ai
ra
p
sT
r-l
CO
rP
CO
SI
VO
-
sí
t^
LO
co
CO
CJ
ra
E
cu
rH
JO
E
ra
>—-
sí
CM
p
ra
1—
Ol
Ol
2:
^
>
•p
-p
o
E
>>
ra
ra
ra
ra
ra
ra
•p
rP
ra
E
TJ
c
p-
m
ra
ra
LO
UJ
•
rH
p
o
•H
P
Ol
2:
ra
,
ra
ra
-ü
ra
ra
TJ
rH
ra
p
•p
CC
CJ
4J
X
-p
JO
•p
to
CJ
r-l
ra
p
CJ
rH
Sí
rH
ra
p
p
p
X
iJD
UJ
>^
p
o
10
o
ra
rH
ra
ra
c
CL
ra
(0
B I B L I O G R A F Í A
A C T A S D E L A REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA DE TARRAGONA,
DISTINTOS AÑOS.
ACUÑA, F. Los mosaicos de l a Cigarrosa (Orense) en BSAA, XXXVIII,
1972, p. 468-476.
ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando, Mosaicos romanos de Hispania C i t e r i o r I I .
Conventus Lucensis, en St. Arch. 24, Santiago de Compostela, 1973.
IVtasaicos romanos de Hispania C i t e r i o r
III.
Conventus Bracarensis en St. Arch, 31, 1974.
ALBIÑANA-BOFARULL, Tarragona monumental = ALBIÑANA, J.F.- BOFARULL, A.
de, Tarragona monumental. Tarragona, 1849.
ALEXANDER-ENNAIFER, Corpus Mosaxques T u n i s i e , I = ALEXANDER, Margareth
A.- ENNAIFER, Mcngi, Corpus des Mosai'ques de T u n i s i e I . Región de Char e l Melh (Porto Fariña). A t l a s
archéologique de l a T u n i s i e . F e u i l l e 7, fase. Utique,
I n s u l a e I , I I , I I I . Tunis, 1973.
ALFf5LDY, I n s c r i f t e n von Tarraco = ALFOLDY, Geza, Die rümischen
Inscriften
yon Tarraco en Madrider Forschungen, 10, Berlín, 1975.
ALMEIDA, F. de - VEIGA FERREIRA, 0. da. Antigüedades de Torres Novas en
AEArq., XXI, 1958, p. 214-217.
6>^6
ALVAREZ-MARTINEZ, J.M., La v i l l a romana de " E l H i n o j a l " en l a dehesa
de "Las Tiendas" (Mérida) en NPHisp., (Arqueología, 4 ) . Madrid, 1976, p. 435-^88.
AMO GUINOVART, M.D. d e l . La Necrópolis de Rere M a r t e l l . En Extracto
del
Bol.Arq., 113-120, 1971-1972, p. 103-171
-. Estudio crítico de l a Necrópolis P a l e o c r i s t i a n a de Tarragona. Tesis doctoral inédita.
Universidad de Barcelona.
AMPOLO, Carmine - CARANDINI, Andrea - PUCCI, Giuseppe - PENSABENE,
P a t r i z i o , La v i l l a d e l Cásale a Piazza Armerina en MEFR, 83, 1971,
1, p. 141-281.
ANDRÉS de Palma de Mallorca, P. Las c a l l e s antiguas de Tarragona,
( s i g l o s X I I I - X I X ) . 2 tomos. I n s t i t u t o
de Estudios Tarraconenses. "Ramón Berenguer". Tarragona, 1956-1958.
Antigüedades e I n s c r i p c i o n e s de Cataluña e i s l a s Baleares, Legajo manuscrito de l a Real Academia de l a H i s t o r i a , signatura 9 6495.
ARCO MOLINERO, Ángel d e l . Registro de entrada de objetos arqueológicos
desde l a publicación d e l catálogo (1895) Manuscrito.
697
ARCO, Ángel d e l , Aravotiva de Tarragona, en Bol.Arq., XXX, 1897, p.
413-^15.
ARCO Y MOLINERO, Ángel d e l . Resena histórica d e l Museo ( P r o v i n c i a l de'
•• -
Tarragona).- Descripción d e l l o c a l que -.
ocupa en Bol.Arq., 13, 1923, p. 53-58.
ARCO Y MOLINERO, Museo Arq. Prov. de Tarragona. = Museo Arqueológico
P r o v i n c i a l de Tarragona = Guías de l o s Museos Arqueológicos de España, Madrid, 1925, p. 313-359.
ARCO, Guía artística de Tarragona y su p r o v i n c i a = ARCO, Luís d e l .
Guía artística y romana de Tarragona y su p r o v i n c i a . Tarragona,
1912.
ARCO, R. d e l . Excavaciones en Monte C i l l a s , término de Coscojuela de
Fontova (Huesca) en Mem. JSEA, 38, 1921.
AURIGEMMA, T r i p o l i t a n i a , Mosaici = AURIGEMMA, S., L ' I t a l i a i n África,
T r i p o l i t a n i a , I , I monumenti d'arte decorativa. Parte prima.
I Mosaici. Roma, 1960.
AVELLA VIVES, Joaquín, Tarragona romana. Tarragona, 1967.
AVI-YONAH, M., Mosaic pavements i n P a l e s t i n o . London-Oxford, (1933).
Excavatíons a t Shavei Zion The mosaic pavement, Roma,
1967.
é98
BAIRRAO OLEIRO, J.WI., M a t e r i a l auqueolágico de Coníirfariga. E l Mosaico
d e l Laberinto en AEArq.., XXIV, 1951,p. 47-52.
—
n , . •
- Mosaicos de Conímbriga encontrados durante as sondagens de 1899 en Conímbriga, X I I , 1973, p. 67-158
BALIL, A l b e r t o , E l mosaico de l a s t r e s g r a c i a s de Barcelona en AEArq'.,
XXXI, 1958, p. 63-95.
.—i
Arte helenístico en e l Levante español. Mosaicos con r e —
presentación, de peces hallado en Ampurias en BRAH, CXLVI,
1960, p. 267-310.
" • '-
''
-
—^
•
•
.
E l mosaico romano de l a I g l e s i a de San Miguel 'en Cuad.
Arq. Bar.,- I, Barcelona, 1960, p. •21-74.
^ — — — — i V b s a i c o de B e l l e - r o f o n t e y l a Quimera, de Torre de B e l l L l o c h (Gerona) en AEArq., XXXIII, 1960, p. 98-112.
•
•• •
- fttosaico con .escenas p o r t u a r i a s hallado en Toledo, en Homenaje a l Prof. C. de Mergelina, Murcia, 1961-1962, p.l23.
— _
Mosaicos ornamentales romanos de Barcelona en AEArq.,
XXXV, 1962, p. 36-69.
—'
~—~
• ,
P i n t u r a helenística y romana en B i b l i o t h e c a -Arcaeologica •
I I I , CSIC. Madrid, 1962.
693
—
— — Las escuelas musivaMas d e l convento Tarraconense
en V I I I CNA. Sevilla-iveiaga, 1963 (=1964), p. 406
- 419.
— • Mosaicos romanos de Baetulo (Badalona) en Zephyrus, XV,
1964, p. 85-100.
Notas iconográficas sobre algunos mosaicos de
Soussa en Cahiers de Tunisle, 45-46, 1964, p.
7 •/ 10.
•
Las Escuelas musivarias d e l Conventos Tarraconensus en CMGR; I , p. 2 9 - 3 9 .
.
—'
\
— Tarragona en EAA,-VII, 1966, p..625-626.
~ Los mosaicos de l a v i l l a romana de E l Puig de
Cebolla (Valencia) en CNA, V a l l a d o l i d , 1965 (=1966),
p. 336-340.
BALIL, A., Notas sobre algunos mosaicos hispanorromanos en Actas de l a
I Reunían Nacional de Arqueología P a l e o c r i s t i a n a , V i t o r i a ,
1966 (= 1967), p. 117 - 131.
Dos mosaicos hispánicos de tema mitolágico en CNA, X, Mahón,
1967. (= 1969), p. 379..
700
E l mosaico " d e l l a Medusa" d i Tarragona en Hommages á
Marcel Renard, I I I , Latomus, 103. B r u x e l l e s , 1969, p. 3 - 12.
Un mosaico nilático de l a Bética en CTEER, X I I I , 1969,
p. 91 ~ 119.
Estudios sobre mosaicos romanos I , en 5t. A r c h . , 6 , 1970.
Estudios sobre mosaicos romanos ÍI, en St. Arch., 11,
1971.
Sobre e l mosaico romano bicromo en l a Península Ibér i c a en XI CNA, Mérida - Cáceres, 1969,(= 1971), p.
540 - 548.
,
/
Casa y urbanismo en l a España Antigua - Tarraco ( l a r r a - gona) en BSAA, XXXVIII, 1972, p. 124 - 130.
Sobre l o s mosaicos romanos de G a l i c i a ; i d e n t i f i c a c i d n deun t a l l e r musivario en CMGR, I I , p. 259 - 263.
Sobre l a e s c u l t u r a y l a s a r t e s de l a Península Ibérica
en época romana en Revista de Guimaráes, LXXXIV,' 1975,
p. 3 - 32.
701
Emblemata en BSAA, XL-XLI, 1975, p. 67-89 =
Estudios sobre mosaicos romanos, IV, en S t . Arch,
39, 1976.
BALMÉLLE, Catherine,
Les Mosaiques de l ' A q u i t a i n e méridionale. These de
I I I c y c l e , Paris - IV, 1975. En preparación como
•.
fascículo IV, I de l a s e r i e d e l Recueil.
Le décor vegetal des pavements d'Aquitaine en Les
dossiers de 1 *Archéologie, 15, m a r s - a v r i l , 1976,
p. 70 - 75.
BALTY, Jean Ch.-CHEHADÉ, Kamel - RENGEN, W i l f r i e d Van, IVbsalques de
-
l ' E g l i s e de blerbet Muga. F o u i l l e s d'Apamée de S y r i e
.
Miscellanea, 4, B r u x e l l e s , 1969,
BALTY, Janine, Mosai'que de G§ et des saisons a Apamée en Syria^, L, 1973,
p. 311-347.
BARATTE, Frangois, Une mosaique retrouvée; 1'embarquement de l'éléphant,
, de V e i l
en MEFR, LXXXIII, 1970, 2, p. 787-807.
Le t a p i s géometrique du Triomphe de Neptune de Const a n t i n e en MEFR, LXXXV, 1973, p. 313 - 334.
BARD PERKINS,'J.B,, Excavatíons o f a Román b u i l d i n g near "lomba d i Nerone"
en The V i a Cassia en reSR, XXVII, 1959, p. 13Í - 155.
BARRAL I ALTET, Xavier, tosaicos romanos de tetará. La V i l l a de Can
Llauder y e l e d i f i c i o de Can Xammar. En X I I ,
CNA, Jaén, 1971 (=1973), p. 735 - 746.
Sur l a mosalque paléochrétienne Hispanique en.
B u l l . AÍEMA, I I I , 1971, p. 205 - 209.
Un mosaico s e p u l c r a l p a l e o c r i s t i a n o inédito de
Sant Cugat d e l V a l l e s (Barcelona), en BSAA, XXXVIII, 1972 (=1973), p. 476 - 485 = Estudios
sobre mosaicos romanos, I I I , en St. Arch, XXV,
1973, p. 15 - 2 0 .
BARRAL I, ALTET, Mosaiques Regio Laietana =. BARRAL I ALTET, Xavier, Les
Mosaiques romaines et medievales de l a Reglo Laietana,
Publicaciones Eventuales ns
d e l I n s t i t u t o de Arque-
. ología y P r e h i s t o r i a . Universidad de Barcelona, - 1978 '= .
= Resumen en. Ecole Rratlque des Hautes Etudes, Annuajre,
París, 1973 - 1974, p. 815 - 8 2 2 .
BARRAL I ALTET,' Xavier - DROCGURT, Daniel, Le B a p t i s t e r e Paléochrétjen
de M a r s e i l l e en Archeologia, n9 73,, Aout, 1974,
p. 6 -'19.
BARRAL I .-ALTET, Xavier - NAVARRO SAEZ,.-Rosario, Un motivo de o r l a itálico,
• Las representaciones de murallas en l o s mosaicos
'
romanos de Hispania, en BSAA, XL - X L I , 1975, p. ,
-
. 503 - 522 (Homenaje a R. B i a n c h i B a n d i n e l l i ) .
101
BATLLE HUGUET, Pedro, Arte Paleocristiano,. Ars Hispanae, I I , p, 183•223.
BECATTI. Mosaici O s t i a = BECATTI, Giovanni, Mosaici e pavimenti mar-,
morei. Scavi d i Ostia IV, Roma, 1961,
—,
,— Alcune c a r a t t e r i s t i c h e d e l mosaico blanco ñero i n I t a l i a , ' a r
CMGR, I , p. 15 - 24.,
BECATTI, Ostia, Opus s e c t i l e = BECATTI, G., E d i f i c i o con opus s e c t i l e .
f u o r i Porta Marina, Scavi d i Ostia VI> Roma, 1969.
'
Alcune c a r a t t e r i s t i c h e d e l mosaico policromo i n I t a l i a en —
CMGR, I I , p. 173-- 192.
.
BERARD, J . , Un triomphe bachique sur une mosai'que de Cherchel, en MEFR,
L I I I , 1963, p. 151-165.
BERGES SORIANO, Manuel, Informe sobre E l s Munts en Bol.Arq., LXIX-LXX,
1969 - 1970, p. 140-150.•
BERGES, Manuel - NAVARRO, Rosario, Un mosaico romano con teima de mural l a en Tarragona en Pyrenae, 10, 1974,
p. ies-i3a. ,
BERGES, M., Nuevo informe sobre E l s Munts en Estudis A l t a f u l l e n c s , 1,
(=Altafulla,
1977), p. 2 7 ^ 7 .
704
Columnas romanas y cruces visigóticas en l a plaza d e l Rov e l l a t , de Tarragona, en Miscelánea Arqueológica, XXV Aniv e r s a r i o de l o s Cursos Internacionales de P r e h i s t o r i a y Arqueología en Ampurias, (1947-1971), I , Barcelona, 1974.
BIANC'HT BANDINELLI, Rañuccio, Roma, e l f i n d e l a r t e antiguo. Madrid,
1971.
Storicitá d e l l ' A r t e C l a s s i c a , Roma, 1973.
BIELEFELD, Erwin, Eine Patene aus dem franzOsischen Krünungsschatz, E i n
Versuch zur Kleinkunst des 4. Jahrhunderts n. Chr en Gynasium, 79,- 5, Heidelberg, 1972
BLAKE I = BLAKE, M.E., The pavements o f the román b u i l d i n g o f the flepu' b l i c and e a r l y Empire en MAAR, 8,, 1930.
BLAKE I I = BLAKE,' M.E.,' Román Mosaics o f the second century i n I t a l y en
MAAR, 13, 1936.
BLAKE"'III = BLAKE, M.E., Mosaics o f the Late Empire i n Rome and V i c i n i t y
en MAAR, 17, 1940.
,
BLANCO'FREIJEIRO, A., Mosaicos antiguos de asunto báquico en BRAH, LXXXI,
1952, p. 273.
Polifemo y Galatea en AEArq., XXXII (1959), p. 174177.
105
BLANCO FREIJEIRO, A. - LUZON NOQUE, J.M., E l mosaico de Neptuno en Itál i c a en Estudios monográficos
de Itálica I I . S e v i l l a , 1974.
BLANCO, Concepción, E l mosaico de "Marchenilla" (Jimena de l a Frontera
[Cádiz]
en NAHisp, V I I I - I X , 1964-1965 (=1967], p.
190-192.
BLANCHARD - LEMEE, M., Maisons a mosaiques du Quartier c e n t r a l de Djemila
f C u i c u l ] _ en Etudes d'Antiquités A f r i c a i n e s .
Aix-en-Provence, 1975.
, Quelques mosaiques d'Autun en CMGR, I I , p.
301-306.
BLAZQUEZ, J.M. -GONZÁLEZ NAVARRETE, J . , Mosaicos hispánicos d e l Bajo Imperio en AEArq., 45-47,
1972-1974,
p. 419^32.
BOSADILLA, María, E l mosaico de peces de La Pineda (Tarragona) en Pyrenae,
5, 1969, p. 141-153.
BOSCH GIMPERA, P., Les ruines romanes d ' A l t a f u l l a en B u t l l .
1925, p. 1-3.
BOVINI, G., A n t i c h i t a c r i s t i a n e d i A q u i l e i a . Bologna, 1972.
Arq., 23, -
706
BROWN, Ptolemaic Paintings = BRCl/N, B,, Ptolemaic Paintlngs and mosaics
and the Alexandrian style..Archéological I n s t i t u t e of America, Cambridge-Massachussets,
1957.
BRUNEAU, P h i l i p p e , Les Mosaiques de Délos. École frangaise d'Athenes.
Exploration archéologique de Délos, 29, P a r i s , 1972.
BRUNO, Vincent, J . , A. Town House a t Cosa en Archaeology, 23, 3, 1970,
p. 232-241.
BRUSIN - ZOVATTO, A q u i l e i a e Grado = BRUSIN, G.- ZOVATTO, • P.L., Monumenti
p a l e o c r i s t i a n i d i A q u i l e i a e d i Grado. Udine, 1957.
BUDDE, Mosaiken, K i l i k i e n =
BLEE,
L . , Antike Mosaiken i n K i l i k i e n . I , -
Frühchristliche l\tosaiken i n .Missis-Mopsuphestia. I I , Die Heidnischen
Mosaiken. Verlag Aurel Bourger Rechlinghausen,. 1972,
CABRÉ /^UILO, Juan, Monumento c r i s t i a n o - b i z a n t i n o de Gabia l a Grande (Granada) en Mem. JSEA, n? 55, 1922-1923 (=1923), p. 3-13.
CAPDEVILA, Sancho, Tarragona. Guía histérica-arqueológica. Tarragona, 1929.
CAPDEVILA, Ramón i MASSO, Manuel-Jaume, Reus, en Notas de l a Rvta. Ampur i a s (en prensa)..
.
,
707
CARANDINI, A., Ricerche s u l l a cronología e l o s t i l e d e i mosaici d e l l a
v i l l a d i Piazza Armerina. en Studi M i s c e l l a n e i , V I I ,
Spoleto, 1964.
CARRERAS, Miguel, Los hallazgos arqueológicos de Porporas (Reus), en
Bol.Arq., XLV, 1945, p. 82-91.
De Re Agrícola hispano-romana Tarraconense, en B o l .
Arq.,
L I I , 1952, p. 25-30..
Catáleg de l'exposició sobre l a v i l . l a romana de Sar r i a de Dalt. Redactat peí Servei d'Investigacions —
ArqueolbgiquBS de l a D i p u t a d a P r o v i n c i a l de Girona i
l a col.laboració de 1'Associáció de Veins de S a r r i a
de Ter. 1977.
CEAIM BERMUDEZ, Juan Agustín, Sumario de l a s antigüedades romanas que hay
' en España." Madrid, 1832. ,
CINTAS, J . , y DUVAL, N., L'église du p r S t r e Félix (región de Kélibia)/
en Karthago, IX, 1958, p. 155-269.
Cfl/GR = La Mosai'que gréco-romaine, Colloque I n t e r n a t i o n a l pour l'étude
de l a mosalque antique. I , P a r i s , ,1963. (= P a r i s 1965),» I I , Vienne, 1971 (= P a r i s , 1975).
708
CORTÉS Y LÓPEZ, Miguel, D i c c i o n a r i o Geográfico-Histárico de l a España
Antigua; Tarraconense, Bébica y L u s i t a n i a : I I I I , 1835 - 1836.
CUNLIFFE, Excavatíons Fishbourne = CUNLIFFE, B.W., Excavatíons a t F i s h bourne 1961-1969 fSoc. Ants.l London, 1971 CUNLIFFE, Román
-
Palace = A Román Palace and i t s Carden, London, 1971.
CHARITONIDIS, Maison Ménandre = CHARITONIDIS, S.- - KAHIL, L.- GINOUVES,R.,
Les mosaüques de l a Maison du Ménandre a Mytilene. Berna, 1970.
CHEHAB, Mosaiques du Libancn en B u l l e t i n du Musée de Beyrouth
14-15, -
1958-1959.
CRISTOPHE, Jeannine e t PELLETIER, André, Nouvelles mosaiques de Vienne (Isfere) en G a l l i a XXV, 1967, 1, p. 89-109.
CHRISTOPHE, J . - SORBÉIS, A.M., A p p l i c a t i o n des techniques documentaire á
l a mosai'que gréco-romaine en CMGR, I I , p.
349-362.
DARMON, J.P., Sur deux mosaiques de L'Yonne, en CIVER, I I , 1975, p. 307-316.
DARMON, Jean-Pierre, L ' I t a l i e ou l e d i s c i p l e devenu maítre en Les d o s s i e r s
de 1'archéologie, 15 - m a r s - a v r i l , 1976, p. 26-41.
109
DARIVON-LAVAGNE, Recueil I I , 3 = DARMON, Jean-Pierre - LAVAGNE, Henri, Recueil General des Mosaiques de l a Gaule. I I - Province
de Lyonnaise, 3. P a r t i e Céntrale. P a r i s , 1977.
DASZÉWSKI, Wiktor A., La mosaique du Labyrinthe de Cormerod, en Germania,
52, 1974, I , p, 109-119.
DESCOURVIERES, Abbé E.- STERN, H., Découverte d'une v i l l a a mosaiques a ,
Jonvelle en Revue Archéologie de l ' E s t e t
du Centre - Est, XX, 1-4, 1969,. p. 276-
285.
DIEZ CORONEL I MDNTULL, L u i s y PITA MERCE, Rodrigo, Una v i l l a romana con
mosaicos en Albesa fLérida) en IX CNA, Val l a d o l i d , 1967 (=1969), p. 348-357.
DOLIERE, Cécile, La Mosaique des Amazones. F o u i l l e s d'Apamée de S y r i e en
Miscellanea, 1, B r u x e l l e s , 1968.
DU^BABIN, Katherine, The Triumph o f Dionysos on Mosaics i n North África
en PBSR, XXXIX, 1971, p. 52-65.
The Mosaics and Pavements. J.H, Humphrey, Excavat i o n s a t Carthage 1975. Conduced by the U n i v e r s i t y
of Michigan. Volume I . I n s t i t u t N a t i o n a l d'Archéol o g i e e t d•Art. American Schools o f O r i e n t a l Research,
Tunis, 1976..
7
DUVAL, NoSl, Les Églises áfricaines a deux ábsides. I I I n v e n t a i r e des
monuments. Interprétation. P a r i s , 1973.
Observations sur 1'origine l a technique et l ' h i s t o i r e de
l a mpsaique funéraire chrétienne en Afrique en CMGR, I I ,
p. 63-101 =
DUVAL, Mosaíque funéraire = DUVAL, NoSl, La mosaique funéraire dans l'art
paléochrétien.
Ravenna, 1976.
ENNABLI, A., Maison aux' Banquettes ou á Banquets á Sousse en CMGR, I I ,
p. 103-118.
ENNAIFER, M., La c i v i l i s a t i o n tunisienne á t r a v e r s l a mosaique. Tunis,
1973.
ESPERANDIEÜ, Mosaiques Nímes = ESPERANDIEU, (Emile), Les Mosai'ques
romaines de Nímes. Nímes, 1935.
PABIA, Mosaiques Lyon = PABIA, P h i l i p p e , Mosai'ques romaines des Musées de Lyon. Lyon, 1923.
FARIOLI, R a f f a e l l a , Pavimenti musivi d i Ravenna p a l e o c r i s t i a n a . Ravenna, 1975.
111
FENDRI, Mohamed, Découvertesarchéologiques dans l a Región de Sfáx.
Mosaiques des Dceans. Tunis, 1963.
Les
thermes des mois á Thina en Cahiers T u n i s i e , 45
-46, 1964, p. 45-67.
Evolution chronologique et s t y l i s t i q u e d'un ensemble de mosaiques dans une s t a t i o n thermale a
Dj.ebel Oust ( T u n i s i e ) , en CIVER, I , p. 157-173.'
FERRET, Montserrat, Topografía de Tarragona. Tesis de L i c e n c i a t u r a .
Universidad de Barcelona, 1971. Inédita.
FÉVRIER, Paul-Albert, Mosaiques funéraires chrétlennes datées d'Af r i q u e du Nord en A t t i MI Congr. Arch. c r i s t .
Ravenna,- 1962 (= Roma,. 1965), p. 433-456.
F o u i l l e s de Sétif. Les b a s i l i q u e s chrétiens du
q u a r t i e r Nord-Ouest. P a r i s , 1965.
FLOREZ, Enrique, España Sagrada, XXIV. Madrid, 1769.
FORT I COGUL, E l Santuari de Paret Delgada.= FORT I COGUL, Eufemia,
El Santuari de l a Mare de Déu de Paret Delgada, a l a
Selva d e l Camp de Tarragona. D e s c r i p c i d i H i s t o r i a . •
La Selva d e l Camp, 1947.
11 z
FOUCHER, Thermes d'Hadrumfete = FQUCHER, L., Thermes romaines des env i r o n s d'Hadrumgite. I n s t i t u t d'archéologie. I , Notes e t Do• cuments, nouvelle s e r i e , I , Tunis, 1958,
FOUCHER, Mosaiques Sousse = I d . , Inventaire des mosaiques Sousse,
f e u i l l e n9 57 de 1'Atlas archéologique: Tunis, 1960.
FOUCHER, Masques Sousse =.Id., La Maison des Masques h Sousse, F e u i l l e s
1962-1963: Notes et documents, Nouvelle s e r i e , \Jli Tunis, 1965.
Le char de Dionysos en CM3R, I I , p. 55-61.
FOUCHER, Thysdrus 1960 = I d . , Découvertes archéologiques a Thysdrus en
1960. Notes et documents, Nouvelle s e r i e , IV. Tunis, 1962,
FOUCHER, Thysdrus 1961 = I d . , Découvertes archéologiques á Thysdrus en
1961, Notes et documents, Nouvelle serie, V. Tunis, 1963.
FOUCHER, L., La maison de l a procession dionysiaque a El-rDjem, P u b l i cations de 1'üniversité. de Tunis, Faculté des L e t t r e s ,
I , Archéologie - H i s t o i r e , X, 1963.
Hadrumefum, P u b l i c a t i o n s de l'Université de Tunis. Facul
té des LLeettttrre s , I
P a r i s , 1964.
ser.:
Archéol.-Hist., v o l , X, Tunis*
71
FDUET,. Georges, Le Sanctuaire des Eaux de "La H i l l e r e " a Montmaurin
[Haute - Garonne], en G a l l i a , XXX, 1972, p. 83-126
GALIAY, J . , Los mosaicos de Fraga en e l Museo de Zaragoza en AEArq.,
XVI,, 1943, p. 227-23Q.
GARCÍA Y BELLIDO, Antonio, Una placa de bronce repujado de l a . v i l l a
de Paret Delgada en AEArq., XXV, 1952,
p. 410-412.
GARCÍA Y BELLIDO,
Itálica = Id., Colonia A e l i a Augusta. Itálica. Mad r i d , 1960.
— —
Parerga de Arqueología y Epigrafía hispano romana .
en AEArq., XXXIII, 1960, p. 167-193.
Los mosaicos de A l c o l e a (Cárdoba) en BRAH,CLVI,
1965, p. 7-19.
^
'•
—
Los mosaicos romanos de l a Plaza de l a Corredera .
en Córdoba, en BRAH, CLVII, 1965, p. '183-195.
Contribución a l plano arqueológico de l a FalenciaRomana en AEArq., XXXIX, 1966, p. 146-156.
114
E l mosaico de tema c u l i n a r i o de Marbella
sn Hommages a Marcel Renard, I I I , Latomus,
103,
B r u x e l l e s , 1959, p. 239-245.
Contribucidn a l Corpus de Mosaicos hispanoromanos. Mosaicos de Cártama, Itálica y
-
Córdoba en BRAH, CLXVIII, 1971, p. 17-27.
GARCÍA SANDOVAL,
Eugenio, V i l l a romana d e l paraje de "Panes Perdidos"
en Solana de l o s Barros (Badajoz), en AEArq.,
XXXIX, 1966, p. 194 = REE, XXIV, 1968, p. 135-136.
GARCÍA SANDOVAL,
Eugenio,,Informe sobre l a s casas romanas de Mérida y
- excavaciones en l a "Casa d e l A n f i t e a t r o " en
Ex. Arq. Esp., 49, 1966.
GAUCKLER, V.P. Musivum opus, en DA^^ I I l , 2. p. 2088-2122.
Mosai'ques bómbale d'une chapelle de martyrs á Thabraca,
reimpreso en Les Cahiers de Tunisié, XX, 77-78, 1972,
•p. 153-193,
GENTILI, G.V., La V i l l a e r c u l i a d i Piazza Armerina, I Mosaici f i g u r a t i ,
Roma, 1959.
115
GERMAIN, Mosaiques Timgad = GERMAIN, Suzanne, Les Mosaiques de Timgad.
Etude descriptiv/e et analytique. P a r i s , 1969.
GINDUVES, Rene, Archéographie, archéométrie, archéologie, pour une
informatique. de 1'Archéologie gréco-romaine, en RA,
1971, 1, p.- 93-121.
GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel, Excavaciones en Sagunto, en Mem. JSEA, 124,
1932 (=1933). ,
GONZENBACH, Mosaiken Schweiz. = GONZENBACH, V. Von, Die rHmischen Mosaiken der Schweiz, Basel, I 9 6 l .
GUAROIAS, J.A., Tarragona I t i n e r a r i o turísticú. Tarragona, 1952.
GUDIOL I CüNILL, J . , Arqueología Sagrada I . Notions d'arqueología sagrada catalana, I , Vich, 1931.
GUITART DURAN, J . , Baetulo. Topografía arqueológica Urbanismo e H i s t o r i a .
Monografías Badalonesas, n^ 1, Barcelona, 1976.
GUITERT, J . , Descobriments romana a Paret Delgada en Bol.Arq., I I I , 1936,
p. 137-141.
GULLINI, G i o r g i o , I mosaici d i P a l e s t r i n a . Roma, 1956.
116
HANOUNE, R,, T r o i s pavements de l a maison de l a c o u r s e d e chars h.
Carthage en MEFR, 61, 1969, p. 219-256. •
HAUSCHILD, Theodor, Ramische Konstruktionen auf der oberen S t a d t t e r r a s s e
der antiken Tarraco. AEArq., 45-47, 1972-1974, p.
• 3-44.
,
.
Tarraco en l a época augustea en Symposion de c i u dades augusteas = B i m i l e n a r i o de Zaragoza. Zarago '
za, 1976, p. 213-218.
-
La t e r r a z a superior de Tarragona. Una planificación
a x i a l d e l s i g l o I en S ^ o v i a , . Symposium' de Arqueo- •
l o g i a Romana. Publicaciones Eventuales, n2 27, I n s t i t u t o de Arqueología y P r e h i s t o r i a - Caja de Ahor r o s y Monte de Piedad de Segovia, Barcelona, 1977,
p. 208-212. .
HERNÁNDEZ SANAHUJA, Buenaventura,- Resumen histórico-crítico de Tarragona. Tarragona, 1855.
E l Indicador arqueológico de T a r r a gona. Tarragona, 1857..
Mosaico romano encontrado , en Tarra-gona,. en e l s i t i o conocido por Plaza
de Armas. Tarragona, ,1877.
777
HERNÁNDEZ SANAHUJA, H i s t o r i a de Tarragona = I d . , H i s t o r i a de Tarragona,
editada, anotada y continuada por Emilio Morera y
Llauradó, tomo I ; dos p a r t e s y Apéndices a l a E—
poca Romana. Tarragona, 1694.
.HERNÁNDEZ SANAHUJA, Catálogo = I d ^ , Catálogo d e l H/Liseo Arqueológico de
Tarragona con l a clasificación hecha en 1878, Continuado hasta e l presente y precedido de una r e s e ña histórica sobre su fundación, v i c i s i t u d e s y acrecentamiento por Ángel d e l Arco. Tarragona, 1894.
HINKS, Mos. B r i t . Mus. = HINKS, R.P., Catalogue of the Greek, Etruscan
and Román Paintings and Mosaics en the B r i t i s h Museum. London,
1933.
HÜBNER, E., Die antiken Bildwerke i n lltedrid, B e r l i n , 1862.
' La.Arqueología en España. Barcelona, 1888.
IBRAHIM, L e i l a , SCRANTON, Robert y_ BRILL, Robert, Kenchrerai, eastern
port of Corinth, Leiden, 1976..
Inv. Mos. I = I n v e n t a i r e des mosai'ques de l a Gaule e t de 1'Afrique, I ,
Narbonnaise et Aquitanie, 1, (LAFAYE, G.); Lugdunum,
Belgique, Germanie, 2, ( B L A N C H E T , A . ) . P a r i s , 1909.
-
718
Inv. Mos. I I = Inventaire des, mosai'ques de l a Gaule et de l ' A f r i q u e ,
I I , Afrique proconsulaire ( T u n i s i e ) , 1, (GAUCKLER, L ) ;
Supplément, 2, (MERLIN, A.). P a r i s , 1910-1915.
Inv. Mos. I I I = I n v e n t a i r e des mosai'ques de l a Gaule e t de l ' A f r i q u e ,
I I I , Afrique proconsulaire, Numidie, Maurétanie f A l qérie). (PACHTERE, F.G.). P a r i s , 1911-1925.
JUNJENT, I monumenti c r i s t l a n i d i Spagna s t u d i a t i i n q u e s t i u l t i m i anni en A t t i d e l I I I Congr. Arch. C r i s t . , Ravenna, 1932
-
(= Roma, 1934) p. 255.
KAHLER, Heinz, Die V i l l a des Itexentius b e i Piazza Armerina, en Monumenta A r t i s Romanae, B e r l i n , 1973.
KISS, Mos. Hungary = KISS, AKDS, Román Mosaics i n Hungary. Fontes
-
Archaeologici Hungariae. Budapest, .1973.
Cuelgues monuments de l a mosaique en Pannonie. Problfemes de
s t y l e de cet a r t en CIVGR, II,, p. 209-218.
'KITZIlSGER, E., S t y l i s t i c developments i n pavement mosaics i n the greec eást from the age on Constantine to the age of
Justiniam en CMGR, I,, p. 339, y s i g s .
7f9
LABORDE, Alexandre, Déscription d'un pavé en mosaSque découvert dans
l'ancienne v i l l e d ' I t a l i c a . P a r i s , 1802.
—'
Voyage h i s t o r i q u e et pittoresque de l'Espagne. I ,
P a r i s , 1806.
LAFüENTE, Modesto, H i s t o r i a general de España desde l o s tiempos p r i m i t i v o s hasta l a muerte de Fernando V i l , continuada —
desde dicha época hasta nuestros días por Juan VALERA,
v o l , I.. Barcelona,, 1877.
LANCHA, Janine, T r o i s mosaiques découverts dans une v i l l a gallo-romaine
a Mérande fSavoie] en G a l l i a , XXXII, 1974, p. 63-82.
—^
Mosaiques géométriques. Les atéliers de Vienne (isfere").
Leurs modfeles e t l e u r originalité dans l'Empire romain.
Roma, 1977,
LANTIER, Raymond, Les a r t s chrétiens de l a Péninsule Ibérica e t de
-
1'Afrique 'du Nord en. Homenaje a Mélida I I I = Anuario
d e l Cuerpo F a c u l t a t i v o de Archiveros, B i b l i o t e c a r i o s
y Arqueólogos, Madrid, 1935, p. 257-272.
LASSUS, J . , L'Archéologie Algérienne en 1958, en Libyca.. V I I , 2, 1959,
p. 223-346.
Le rinceau d'acanthe dans l e s mosaiques de Timgad,- en Melanges á A l b e r t Grenier, Latomus, L V I I I , B r u x e l l e s , 1962, p.
948-960.
lio
LASSUS, J . , Remarques sur l e s mosaiques de Vaison-la-Romaine en G a l l i a ,
( l ) , XXVIII, 1970, p. 35-H5S y ( l l ) , XXIX, 1971, p. 45-72.
LAUFFRAY, J . - SCHREYEOK, J . - DUPRE, Nicole. Les établissements et
l e s v i l l e s gallo—romaines de Lalonquette fPyrénéesAtlantiques) en G a l l i a , 31, 1973, p. 123-156.
LAVAGNE, Henri, Le Nymphée au Polypheme de l a Domus Área en MEFR, LXXXIII,
. 1970, 2, p. 673-721.
. . .
-, PRUDHOMME, Richard y ROUQUETTE, Daniel, La v i l l a g a l l o romaine des Prfes-Bas a Loupian fHérault) en G a l l i a ,
34,
1976,. p. 215-235. •
LAVAGNINI, B., Gorgone en E l , 17, Roma, 1933, p, 554.
LAVIN, I r v i n g , The hunting mosaics of Antioch and t h e i r sources. A study
of compositional p r i n c i p i e s i n the development o f e a r l y mediaeval s t y l e en POP, 17, 1963, p. 181-286.
LEVI, Antioch Mosaic = LEVI, Doro, Antioch Mosaic Pavements. P r i n c e t o n
U n i v e r s i t y Press, 1947.
Mosaico en EAA, V, 1963, p. 209-239.
72/
LÉZINE, Alexandre, Thuburbo feblus. Tunis, 1968.
Les Thermes d'Antonio & Carthage. Tunis, 1969.
_
Utique. Tunis, 1970,
MADOZ, Pascual, Tarragona en D i c c i o n a r i o Geográfico estadístlco-his--,
tárico de España, XIV, Madrid, 1894.
MAETZKE, Guglielmo, Scavie scoperte n e l campo d e l l ' a r c h e o l o g i a c r i s t i a n a n e g l i u l t i m i d i e c i anni i n Toscana ed i n —
Sardegna. A t t i . d e l I I Congr. Arch. C r i s t .
Matera,
1969 (=.Roma, 1971), p. 311-336,
MAHJOUBI, A., Le Theme du Labyrinthe e t du Minotaure figuré sur une
mosaique de B e l a l i s Major (Henchir el-Faouar)en África,
I I I - I V , 1969-1970 (=1972), p. 335-344,
MANO-ZISSI, D., La question des différente écoles des mosaiques grécoromaines de Yougoslavie e t e s s a i d'une esquisse de l e u r
evolution en CNGfí, I , p. 287-295.
MAREO, E., Le Théme du Labyrinthe et du Minotaure dans l a mosaique romaine.
Les nouvelles mosaiques d'Hippone, de D e l l y s e t de Cherchel. •
Hommages a A l b e r t Grenier en Latomus, B r u x e l l e s , 1962, p.
1094-1í12.
MAREC, Hippone = I d . , Monuments chrétiens d'Hippone, v i l l e épiscopale
de S a i n t Augustin. P a r i s , 1958.
722
MARINER, S., I n s c r i p c i o n e s hispanas en verso. Barcelona, •1952.' •
MASSO I CARBALLIDO, M-J., Reus, P r e h i s t o r i a 1 A n t i g u i t a t fUn e s t u d i
arqueológic d e i s nostres c a m p s ) C o n s e l l e — '
ría de C u l t u r a . Exm. Ajuntament de Reus,
Reus, 1978.
'
MATEU Y LLOPIS, F., Suplemento a l Catálogo d e l Museo Arqueológico de
Tarragona, 1931 (manuscrito),
•
•
— — — —-—• • E l hallazgo de denarios romanos en A l t a f u l l a en
Bol.Arq., L, 1950, p. 53-58.
MELIDA, José Ramón, Un mosaico descubierto en Toledo, - en BRAH, LXXXIII,
1923, p. 19-23.
~"
- Arqueología española C o l , Labor,, 189-190., Buenos
A i r e s , 1929.
MEZQUIRIZ, María Angeles, Los mosaicos de l a v i l l a romana de Liédena
en Príncipe de Viana, XVII, 1956, p,'9-35.
•
'
'• •
' M a t e r i a l e s procedentes d e l yacimiento .romano
de Andión en Príncipe de Viana, XXI, 1960, -
- -"
' "
•
p. 57-67. ' •
Descubrimiento de pav. en "opus signinum" en
Cascante (Navarra) en Homenaje a Don José —
Esteban Uranga. Pamplona, 1971, p. 277 s s .
725
MEZQUIRIZ IRUJÜ,
Angeles, Diversos t i p o s de pavimentos romanos ha-»
l i a d o s en l a s excavaciones de Pamplona en'
. LD, 5, n9 10, 1975, p. 113-125.
MICHAÜD, Jean-Pierre, Chronique des f o u i l l e s e t découvertes archéologiques en Grfece en 1968 et 1969 en BCH, 94, 1970,
MIINGAZZINI, Paolino, L'ínsula d i Giasone Magno a Cirene. Monografie d i
Archeologia Líbica, V n i , Roma, 1966.
MIQÜEL, Lorenzo, Tarragona antigua y moderna, en D i c c i o n a r i o Geográfico
U n i v e r s a l , IX. Barcelona, 1833, p. 509-2§ c o l .
MIRABELLA-ROBERTI, M., M o t i v i a q u i l e i e s i n e i pavimenti musivi d e l l ' a r c o
a d r i a t i c o e d e l l a v a l Padana en CMGR, I I , p. 193-2CW.
MORERA Y LLAURADO, E m i l i o , Tarragona, antigua y moderna. D e s c r i p c i d n histáricD-arqueoldgica de todos sus monumentos y e d i f i c i o s públicos. Tarragona, 1894.
— •
'
•
— ^
E l Puerto de Tarragona. Tarragona, 1911.
P r o v i n c i a de Tarragona en Geografía General
de Catalunya, d i r i g i d a por Francesch CARRERAS
i CANDI. Barcelona,, s.d.
1Z4
MORRICONE MATINI, Mosaici Palatium = MORRICONE MATINI, M.L.,- Mosaici •
a n t i c h i i n I t a l i a , I . Regione prima Roma. Reg. X.
Palatium. Roma, 1967.
MORRICONE MATINI, Pav. signino Roma = I d . ,
Mosaichi a n t i c h i i n I t a l i a .
Pavimenti d i signino r e p u b l i c a n i d i Roma e d i n t o r n i .
,
Studi Monografici I , Roma, 1971.
NAPOLEONE-LEMAIRE, Jacqueline - BALTY, Jean Ch., L ' E g l i s e a atrium de
l a grande colonnade. F o u i l l e s d'Apamée
de S y r i e , I , 1, B r u x e l l e s , 1969.
NIDO,. R, d e l , Excavaciones romanas en e l C o r t i j o "Plaza de Armas", d e l
Pago de Bruñel•en NAHisp., V I I I - I X , 1964-1965, p. 203-209.
NOGARA, Bartolomeo, I mosaici a n t i c h i c o n s e r v a t i n e i P a l a z z i p o n t i f i c i
del Vaticano e d e l Laterano. Roma-Milano, 1910.
• NOQUES FERRÉ, Antonio, Guía de Tarragona monumental y su p r o v i n c i a .
Tarragona, 1906,
NICOLAO, K,, A. Román V i l l a a t Paphos en Archaeology, 21, 1968. í = FA,
XVII, 1962 (= 1965) p. 270.
OLIVA PRAT, Miguel, Descubrimiento
.
de una v i l l a romana con mosaicos, en
S a r r i a de D a l t . Gerona, Separata de l a "Revista de •
Gerona", ni3m. 52. Gerona, 1970, p. 67-71. -
725
ORTEGO, Tedgenes, La v i l l a romana de Santervás d e l Burgo f S o r i a ) en
AEArq., XXXVIII, 1965 (=1966), p. 86-97,
'
' ••
Memoria de l a s Excavaciones en l a V i l l a romana de
"Los
Quintanares" en e l término de Rioseco de S o r i a
en NAHisp.. X-XI y XII,
1966-1968, p. 235-242.
OSSET MORENO, Enrique, Hallazgos arqueolágicos>en A r t i e d a de Aragón
en, AEArq., XXXVIII, 1965 (=1965), p. 97-106.
La v i l l a romana de Rienda en Artieda de Aragón
(Zaragoza) en AEArq., XL, 1967, p. 120-129.
PACKER, James E., The Insulae o f Imperial O s t i a en MAAR, XXXI, 1971.
PACO, Alfonso do, Mosaicos romanos de l a " V i l l a de C a r d i l i u s " en Torres
Novas (Portugal) en AEArq., XXXVII, 1964, p. 81-87.
: PALOL, Pedro de, Tarraco hispanovisigoda, Tarragona, 1953.
•
-
Etapas de l a romanización en Primer Symposium de Preh i s t o r i a de l a Península Ibérica, 1959, Pamplona, 1960,
p. 311-312.
E l t a l l e r de sarcófagos de Tarragona, en V I I I C o r s i Ravenna, 1961, p. 219 s s .
116
PALOL, Pedro- de, IVIosaicos sepulcrales p a l e o c r i s t i a n o s de España en V I H
C o r s i Ravenna, 1961.
— — — — — —
E l mosaico de tema oceánico de l a v i l l a de Dueñas f Pal e n c i a ] en BSAA, XXIX, 1963, p. 5-34,
PALOL, Arqueología c r i s t i a n a = 'Id.,.Arqueología C r i s t i a n a de l a España •
Romana. IVbdrid-Valladolid, 1967.
'
"•" • • Das Okeanosmosaik i n der rümische v i l l a zu Dueñas (Prov. Fal e n c i a ] , en MVl, 8, 1967.
^
^ Arte P a l e o c r i s t i a n o en España, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1969.
Guía de Clunia. Burgos. 1969, 2§ e d i c i d n .
PALOL, Pedro de - CORTES . J a v i e r , La v i l l a romana de l a Olmeda, Pedresa
de l a Vega f#alencia).. Excavaciones
-
de 1969 y 1970 v o l . I , en AAHisp., 7,
1974.
PALOL, Pedro de - WATTENBERG,- Federico,, Carta arqueolfigica de España.
V a l l a d o l i d . V a l l a d o l i d , 1974.
PARCERISA, J.P. - PIFERREfi, P., Recuerdos y b e l l e z a s de España, I , Barcelona, 1839.
- -
727
PARLADÉ, Andrés, Excavaciones en Itálica, campanas de 1925 a 1932,
en Mem, JSEA, na 127, Madrid,-1934, p. 14-^1.
PARLASCA, Mosaiken i n Deutschland « PARLASCA, Klaus, Die rOmischen Mosaiken i n Deutschland, B e r l i n , 1959,
PARLASCA, Klaus, H e l l e n i s t i c h e und rdmische IVbsaiken aus Agípten en
CMGR, I I , p. 363-369.
PERMICE, Pavimenti Pompeji = PERNICE, E r i c h , Pavimente und flcrürllche
Mosaiken. Die h e l l e n i s t i c h e Kunst i n Pompeji V I , Berlín, 1938.
PESCE,. Palazzo Colonne =."PESCE, Gennaro, I I "Palazzo d e l l e Colonne" i n
Tolemaide d i C i r e n a i c a , Monografie d i Archeologia L i b i c a . Roma,
- 1950.
PETROFILO,' E l Museo Arqueolágico enriquecido con un magnífico mosaico
romano en D i a r i o Español. Tarragona, 1,.julio,1960.
' " •
' Descubrimiento de un' mosaico romano en D i a r i o Español, Tarragona,-6 de.octubre de 1973, •
...
' .
Mosaico romano en- D i a r i o Español. Tarragona 7 de o'ctubre "1973.
11&
PICARO, G., Dionysos v i c t o r i e u x sur une mosalque d'Acholla en Mélanges
Charles P i c a r d , I I en RA, XXXI-XXXII, 1948, p. 810-821.
•— Une Schola de C o l l f e g e a Carthage en Karthago, I I I , 1951-1952.
La mosalque romaine en Afrique du Nord en Gazzette des Beaux
• A r t s , 52, 1958, p. 193-208.
Les mosai'ques- d' A c h o l l a en Etudes d' Archéologie Classique I I ,
Annales de l ' E s t publiées par l a Faculté des L e t t r e s de Nancy,
nS 22, 1959, p. 75-95.'
'
'
Les thermes du Thiase marin & A c h o l l a en Antiquités A f r i c a i n e s ,
2, 1968, p. 95-151.
PITA. MERCE, Rodrigo, Mosaicos romanos tardíos en l a s comarcas d e l S ^ r e y
Cinca en BSAA, 34-35, 1969, p. 31-64.
• • PITA MERCE, Rodrigo y DIEZ CORONEL MONTULL, Luís, Informe sobre e l h a l l a z g o
de unos mosaicos romanos en l a p a r t i d a Requer de P u i g v e r t de Agramunt en NAHisp., V I , 1962 (=1964), p. 171176.
.
,
"
________
-
,
Informe- sobre . l a primera
campaña de excavación de l a v i l l a romana de " E l Romeral"
en Albesa (Lérida) en NAHisp., V i n - I X , 1964-1965' (=1967),
p. 177-189.
729
PONS DE ICART, Luís,' Libro de l a s grandezas y cosas memorables de l a ciudad
de Tarragona. Lérida, 1572: reimpreso en 1883,
PONZ, Antonio, V i a j e de España, XVI, IVbdrid, 1788.
POSAD MON, Carlos, La v i l l a romana de Marbella en NAHisp., (Arqueología,
. 1 ] , Madrid, 1972, p. 85-H3.
F^IG I CADAFALCH, J^seph, - T r o b a l l e s noves a Tarragona. T r o b a l l a d'un • mosaic en AIEC, V, I I , 1913-1915, p. 865.
La necrópolis c r i s t i a n a de Tarragona en AIEC,
VII,
1921-1926, p. 104 y s i g s .
E l cementiri cristlá i l a c a t e d r a l p r i m i t i v a de
Tarraco, I I I . • Laudes s e p u l e r a i s de mosaic AIEC,
V I I I , 1927-1931 p. 127-128.
• ,
Pino I CADAFALCH, L'Arq. rom. Cat. = I d . , L*Arquitectura romana a Catalunya. Barcelona, 1934.
La basílica de Tarragona. Períodos paleocrístiá i v i s i g S t i c , Barcelona f l . E . C ) , 1936.
QUINTERO, Pelayo, E l mosaico de carácter romano en España. En- Museum, I ,
Barcelona, 1911, p. 124-137.
•
•
750
RAMOS FERNANDEZ, Rafael, La ciudad remana de I l i c i . Estudio Arqueológico.
Elche, 1975.
RAMOS FOLQUÉS, Alejandro, Estado a c t u a l de l a s excavaciones
en l a " A l ~
cudia de Elche" en VII CNA, Barcelona, 1961,
(= 1963), p. 272-277.
ün mosaico helenísticoen l a Alcudia de Elche
en APL, XIV, 1975, p. 69-81.
RECASENS COMES, Josep MS, La c i u t a t de Tarragona I . Enciclopedia de Catalunya, Barcelona, 1966.
Descubrimiento y salvamento de r e s t o s arqueológicos en Bol.Arq., LXIX-LXX, 1969-1970, p. 161.
REINACH, RPGR = REINACH, Salomón, Répertoire de Peintures grecques e t r o maines. Roma, 1970,
Répertoire = BLANCHARO,-CRISTOPHE, J,-DARMON,J,P.-LAVAGNE, H.-PRUDHOMME,
R,- STERN, H,, Répertoire graphique du décor géométrique
dans
l a mosai'que antigüe. Bull.AIEMA, ,4^ f a s e , 1973.
RIBERA Y BONET, Jerónimo, Pbro, Informe sobre algunas antigüedades descubiertas en l a misma ciudad por l o s años
1853,- 1858 y 1867 en Bol.RABL, I I , 1868,
p. 438-444.
73 f
RIPOLL PERELLO, E,, Ampurias. Descripción de l a s ruinas y Museo monográf i c o . Barcelona,•1973.
ROLLAND, H., Observations sur les, mosai'ques de Glanum en AEArq. ^ XXV,
1952, p. 3.
Rom i n Karthago. Mosaiken aus Tunesien. Ausstellung des ROmischen - Germanischen Museums der Stadt Küln. La Haye,' 1964.
ROÜSTAIM, Frangois, La Major e t ' l e premier baptistfere de M a r s e i l l e . ters e i l l e , 1905.
SAIDAH, Roger, Derniers découvertes du Proxe-Orient. Liban, S y r i e , J o r danie en Les dossiers.de 1'archéologie, 15 m a r s - a v r i l ,
1976, P a r i s , p. 94-97.
SALOMONSGN, Antiquarium Garthage = SALOMONSON, J.W., La mosai'que aux chevaux de 1'antiquarium de Garthage en Archeologische , Studien van het .Nederlands H i s t o r i s c h I n s t i t u u t t e Reme, I,•
La Haye, 1965.
SÁNCHEZ REAL, José, Importantes hallazgos arqueológicos entre A l t a f u l l a
y Torredembarra en D i a r i o Español. Tarragona, 7
de
• • j u n i o de 1949. : .
Resumen de l o s nuevos datos obtenidos sobre l o s mo.saicos de E l s Munts, en Bol.Arq., XLIX, 1949, p. 224.
Pequeña h i s t o r i a de l o s mosaicos de -Paret Delgada en
D i a r i o Español. Tarragona,.24 de j u n i o de 1951.
132
SÁNCHEZ REAL, José, Los Mosaicos romanos de Paret Delgada en Bol.Arq.,
L I , 1951, p. 108-109.
•
• .
E l supuesto r e c i n t o sagrado de Tarragona.•Tarragona, '1954.
,
.
• .
E l Museo Arqueológico de Tarragona. I - Necesidad,y
proyectos de IVüseo en Extracto d e l Bol.Arq., LIX, - •
1959.-
E l mosaico de l o s peces encontrado en l a Pineda en
D i a r i o Español. Tarragona, 5 de junio de 1950.
Los r e s t o s romanos de E l s Munts, A l t a f u l l a (Tarragona),
I n s t i t u t o de Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer",
Públ, nS 33. Tarragona, 1971.
Los enterramientos romanos de l a V i a Augusta en" —
Estudis dedicats a l a memária de yossfen Joan S e r r a 1
Vilaró en Bol.Arq., 113-120, 1971-1972, p. 173-208. \
SCHLUNK, H., Un t a l l e r de sarcófagos c r i s t i a n o s en Tarragona, en AEArq.,
• . ' 24, 1951.
SCHLUNK, Helmut y HAUSCHILD, Theodor, Informe p r e l i m i n a r sobre l o s t r a bajos r e a l i z a d o s en C e n t e l l e s en
Ex. Arq. Esp. 18 (-1962).
733
SCHULTEN, Tarraco en RE..
——
Tarraco. Barcelona, 1948.
,•
SERPA PINTO, R. de, Inventario dos mosaicos romanos de Portugal, en ^i^ua^lo d e l Cuerpo F a c u l t a t i v o . d e Archiveros, B i b l i o t e c a r i o s y Arqueólogos I , Madrid, 1934, p, 161-191.
SERRA RAFOLS, J . de D., La v i l l a Fortunatus, de Fraga en /%npurlas, V,
1943, p. 5-35.
SERRA VILARO, Juan, Excavaciones, en l a s necrópolis romano-cristiana de
Tarragona en Mem. JSEA, 93,'1927 (= 1928).
—
•
— •
-> Excavaciones en • l a necrópolis romano-cristiana de •
Tarragona en Mem. JSEA.-,' 104, 1928 (= 1929).
,,i .••„,„. .,
,, Excavaciones en l a ; necrópolis romano-cristiana de
Tarragona en Mem.' JSEA., 133, 1934 (= 1935).
—
—'
Excavaciones, en Tarragona en -Mem. JSEA., 116, 1930
(= 1C32).
'""'
'-
,
'
'
•" Fructuós i A u g u r i . i E u l o g i , mártirs sants de T a r r a gona, 'Tarragona, 1936.'
734
SERRA'VILARO, Juan, Sepulcros y ataúdes de l a necrópolis de San Fructuoso (Tarragona) en Ampurias, 6,. 1944, p. 179-208.
—'
'
C a l l i p o l i s en Bol.Arq., L, 19S0, p, 123-136.
SIRET, Enrique y Luís, Las primeras edades d e l metal en e l Sudeste de
España.. Barcelona, 1890,
SMITH, D.J,, Three fourthcentury schools o f mosaic i n Román B r i t a i n en
CIVGR, I , p. 95-116.
^
The Mosaic Pavements en A.L.F, RIVEf, The Román V i l l a i n
B r i t a i n , Londres, 1969.
•
•• Román mosaics i n B r i t a i n before the fourthcentury en CMBR, .
I I , p. 269-290.
SODIiNff, M.J.-P., Mosaiques paléochrétiennes de Grfece en BCH, 94", 1970,
• p. 699-753.
•"• ' ' "—'
Le Décor des pavements et des cuves dans l e s Baptistferes
— I W — H i m i l W l l lílllll II
I IW—^WW H
III. II
HIIHIMI
II
ll|llllW|lM.I—lli.—IIIIWWIÍ»-nm™—M|PI
Paléochrétiens. Aetes du V
•
lllllllllM^MMMil»IMMIlWllll»IWpnM.l.llll»MHI»llll«MIM
Congr. Arch. C r i s t . A i x - e n -
Provpnce, 1954. Cittá d e l Vaticano
381-390.
Jllll.linn
P a r i s , 1957, p. -,
735
SQUARCIAPINO, María F l o r i a n i , Sculture d e l f o r o severiano d i L e p t i s
Magna. Roma, -1974.
STERN, H,, L&s Mosaiques de l'église de Sainte Constance á Rome en POP,
12, 1958, p. 159-218.
Origine e t debuts de l a mosai'que múrale, en Etudes d'archéol o g i e c l a s s i q u e . Annales de l ' E s t , publiées par l a Faculté
des L e t t r e s de Nancy, nS 22,. P a r i s , 1959.
Gaule-Belgique I. P a r i s , 1957.
R e c u e i l , I , 2 = Recueil General des Mosaiques dé l a Gaule, I . Gaule-Belqique, 2, P a r i s , 1960.
R e c u e i l , I , 3 = Recueil General des Mosai'ques dé l a Gaule, I. Gaule-Belgique, 3. P a r i s , 1963.
•' . '
Recueil I I , 1 =• Recueil General des Mosaiques de l a Gaule, I I . Lyonnaise, 1, P a r i s , 1967.
STERN-BLANCHARD, Recueil I I , 2 = STERN, H.-BLANCHARD - LEMEE, M., Recueil
, General des Mosai'ques de l a Gaule, I I . Province dé
-
- Lyonnaise. 2. P a r i s , 1975.
Mosaiques de pavement prerromaines en France en Cahiers
de C i v i l i s a t i o n Médiévale,
P o i t i e r s , 1962, p. 13-33,
13 é
A t e l i e r de mosalstes rhodaniens d'époque gallo-romaine en CMGR,
I , 1965, p. 233. , .
Mosaíque de H e l l i n [Albacete) en Monuments et Mémolres. Fondation
Eugfene P i o t , Academie des I n s c r i p t i o n s e t S e l l e s L e t t r e s , 54,
1966, p, 39-59.
:
Les grandes étapes de l a mosalque de pavement antique. École
Antique de Nfmes, 1967,
Mosaiques de Pont Chevron prfes d'Ouzover-sur-Trézée ( L o i r e t )
en G a l l i a , XXV, 1967, 1.
_
STIKAS, Eustakios, Les B a s i l i q u e s paléochrétiennes d'Amphipolis de Macédonie récemment découvertes en X V I I i C o r s i Ravenna,
1972, p. 299-3CB,-
'
.
' .
TARAGENA, .8,, E l palacio, romano de C l u n i a en AEArq., XIX, '1946,.p. 29 s s .
'—~
" Arte romano en Ars Hispaniae, I I , Madrid, 1947, p, 154-163.
TARACENA, B.~ VÁZQUEZ DE PARGA,-L.," Excavaciones en -Navarra V I . La " v i l l a "
romana d e l Ramalete (Término de Tude,1a) separata de l a r e v i s t a -"Príncipe de Viana", XXXIV,,1949, p..4-^6.
737
TARRADELL, M,, Sobre l a s invasiones germánicas d e l s i g l o I I I d . J C , en
l a Península- Ibérica en Estudios Clásicos, I I I , . 1 1 , 1955,
p. 95-110.
Lixus. H i s t o r i a de l a ciudad. Guía de l a s ruinas y de l a
seccián de Lixus d e l lAjseo Arqueológico de Tetuán. Tetuán,.1959.
.
L'extensió urbana de Tarraco, comparada en E s t u d i s d e d i ca ts a l a membria de tossén Joan Serra Vilaró, Bol.Arq.,
113-120, 1971-1972, p. 95-101.
,TESTINI, P,, II'complesso
cultúrale-scoperto n e l l e regione d i K e l i b i a
f Capo Bon] en RAC, XXXVI, 1960, p, 123-144.
THEBERT, Y,, L * - u t i l i s a t i o n da l'eau dans l a llfaison de l a ' PSche h. B u l l a
Regia en Cahiers de T u n i s i e , 19, l 9 7 l , p. 11-17.
La- Romanlsation d'une cité indigfene d'Afrique; B u l l a Regia
en MEFR, 85, 1973, 1, p. 247-312.
THOMPSON, Homer A.-WYCHERLEY, R.E., The % o r a of Athens.'The Athenian
%ora,
.
XIV, Princetoh-New Jersey, 1972.
THOUVENOT, R,, Maisons de V o l u b i l i s ; Le p a l a i s d i t de Gordien e t l a mal- .
son a l a mosai'que de Venus, en PSAM, 12, .1958.
73 8
TOURRENC, S., La mosai'que des " A t l e t e s vainqueurs"en CIVGR, I I , p. 135148.
TULLA, J.-BELTRAN, P. y OLIVA, C., Excavaciones en l a necrópolis romanoc r i s t i a n a de Tarragona en Mem.JSEA, 88,
1925-1926 (=1927).
VALL DE PLA, María Angeles, Mosaicas romanos de Sagunto en APL, IX, 19S1,
p. 141-175.
VENTURA SOLSONA, Samuel, Las marcas a l f a r e r a s de l a "Terra S i g i l l a t a "
-
hallada en Tarragona, en MMAP, IX-X, 1948-1949,
p. 135-165.
VILASECA ANGUERA, S., Paret Delgada, Selva d e l Campo (Tarragona) en NAHisp.,
I, 1952, p. 231.
VILLE, Georges, La mosaique antique, p u b l i c a t i o n s , découvertes, problemes
en L'Information d ' H i s t o i r e de l ' A r t , 1961, p, 6 l - 7 l .
La Maison e t l a Mosaique de l a Chasse a Utique en Karthago,
XI, 1961.
VIVES, J . , I n s c r i p t i o n s c r i s t i a n e s de l a necrópolis romano-cristiana de
Tarragona en AIEC, V I I I , 1927-31, p. 375.
Inscripciones c r i s t i a n a s de l a España romana y v i s i g o d a . Barcelona, 1969.
759
VOSTCHININA, A., Mosai'ques gréco-romaines trouvées en Union Sovietique
en CMGR, I , p. 315-323.
VOUTE, P., Notes sur l'lconographie d'Océan S propos d'une fontaine á
mosaiques découverte£J& Nole fCampanie] en MEFR, 84, 1972, 1,
p. 639-673.
WAROT, S., Timgad; Bene Lava, en Libyca, V i l , 2, 1960 (= 1965) p. 167-172.
WEINBERG, Saúl, Corinth, I , v. The southeast B u i l d i n g . The twin basílicas.
The Mosaic house. Princeton-New Jersey, 1960.
YACOUB, Mohamed, Le Musée du Bardo, Tunis, 1970.
ZEHNACI^R, H. y HALLIER, G., Les premiers thermes de Volúbilis e t l a Iteison
á l a Citerne en MEFR, 75, 1964, p. 406 s s .
Fly UP