...

Universitat de Girona Facultat de Turisme Màster Universitari en Turisme Cultural

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Universitat de Girona Facultat de Turisme Màster Universitari en Turisme Cultural
Universitat de Girona
Facultat de Turisme
Màster Universitari en Turisme Cultural
Informe de seguiment del curs 2012-13
Informació pública
ADREÇA PER AQU https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU
Dades generals de l'estudi http://www.udg.edu/tabid/16131/language/ca-ES/Default.aspx
Informació acadèmica general UdG http://www.udg.edu/tabid/8438/Default.aspx
Informació acadèmica centre
http://www.udg.edu/ft/Informacioacademica/tabid/4392/language/ca-ES/Default.aspx
Pla d'estudis http://www.udg.edu/tdepop/MTC/Presentacio/Estructura/tabid/16134/language/caES/Default.aspx
Disseny d'assignatures
http://www.udg.edu/tdepop/MTC/Programa/Assignatures/tabid/16138/language/caES/Default.aspx
PAT [opcional]
Pràctiques externes estudi
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2013&c
odia=3501MO1901
Mobilitat UdG http://www.udg.edu/tabid/3345/default.aspx
Mobilitat estudi
http://www.udg.edu/tdepop/MTC/Informacioaddicional/Beques/tabid/16152/language/caES/Default.aspx
Professorat [opcional]
http://www.udg.edu/tdepop/MTC/Presentacio/CVProfessors/tabid/16135/language/caES/Default.aspx
Indicadors
1) Entrada
Accés i matrícula
201011
201112
201213
Valor
Ref.
Nombre d'estudiants matriculats
11
18
18
20,93
Nombre d'estudiants matriculats de nou
ingrés
11
13
12
11,21
47,45
40,83
41,5
42,37
0,55
0,65
0,6
0,25
Nombre de places ofertes de nou accés
20
20
20
46,48
% Estudiants matriculats de nou ingrés
100
72,22
66,67
53,54
Indicador
Mitjana de crèdits matriculats per
estudiant
Ràtio admissions/oferta
% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés
180 crèdits de grau superats
Estudis de grau finalitzats
-
7,69
8,33
2,15
100
92,31
91,67
97,85
Característiques dels alumnes
Indicador
2010-11
2011-12
2012-13
Valor Ref.
% Estudiants de nou accés segons país de procedència
Argentina
9,09
-
-
-
-
7,69
-
-
Espanya
81,82
69,23
83,33
76,92
Estònia
-
7,69
-
-
França
-
7,69
-
-
Iraq
-
7,69
-
-
Brasil
Mèxic
-
-
16,67
2,15
Perú
9,09
-
-
-
2) Desenvolupament
Professorat
201011
201112
201213
Valor
Ref.
63,83
89,55
91,18
91,68
Catedràtic
3,19
-
-
-
Lectors
9,57
14,81
14,71
11,57
TEU
4,26
-
-
-
44,68
53,83
49,02
53,81
38,3
31,36
36,27
19,16
Indicador
% Hores de docència impartida per
doctors
% Crèdits realitzats per categoria docent
Titulars i agregats
Altres
Mètodes docents
Indicador
2010-11
2011-12
2012-13
Valor Ref.
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup
91,49
74,91
84,31
84,26
Grup mitjà
-
-
7,84
1,24
Grup petit
8,51
25,09
7,84
14,5
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràcticum i TFC
-
21,6
-
-
Pràctiques d'aula
Pràctiques de sortides
Teoria
-
-
7,84
1,24
8,51
3,48
7,84
0,53
91,49
74,91
84,31
84,26
% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant
Gran Grup
95,56
74,91
87,76
86,59
Grup mitjà
-
-
8,16
1,21
Grup petit
4,44
25,09
4,08
12,2
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràcticum i TFC
-
21,6
-
-
Pràctiques d'aula
-
-
8,16
1,21
4,44
3,48
4,08
0,22
95,56
74,91
87,76
86,59
Pràctiques de sortides
Teoria
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup
11,93
15,87
14,47
11,82
Grup mitjà
-
-
17
9,41
Grup petit
5
12
6,5
9,75
-
7,53
8,47
8,87
Rati d'estudiants per professor
Campus virtual
Indicador
201011
201112
201213
Valor
Ref.
Mitjana d'accessos al campus virtual per
estudiant
49,41
35,37
41,65
35,87
Pràctiques i mobilitat
Indicador
201011
201112
201213
Valor
Ref.
% Estudiants titulats amb pràctiques
externes superades
100
100
100
45,89
% Estudiants propis que participen en
programes de mobilitat
0
5,56
0
0,66
3) Sortida
Satisfacció
201011
201112
201213
Valor
Ref.
-
4,03
4,07
-
Satisfacció del professorat amb el
programa formatiu
-
-
-
-
Taxa d’intenció de repetir estudis
-
-
-
-
Taxa d'intenció de repetir universitat
-
-
-
-
Indicador
Satisfacció dels estudiants amb el
programa formatiu
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda
Resultats acadèmics
201011
201112
201213
Valor
Ref.
Nombre de titulats
3
8
12
10,9
Taxa de rendiment
0,88
0,87
0,87
0,91
Indicador
% Notes
Aprovat
17,36
32
13,61
12,67
Excel·lent
15,97
18,5
25,65
31,85
-
0,5
3,66
2,87
8,33
9,5
9,42
5,54
Notable
58,33
38
47,12
46,36
Suspens
-
1,5
0,52
0,67
Taxa d’abandonament
-
-
0,27
0,12
Taxa de graduació en t
0,27
0,31
0,75
0,6
Taxa d’eficiència
1
0,94
0,95
0,96
Durada mitjana dels estudis
1
1,5
1,33
1,36
33,33
12,5
25
18,04
Matrícula d'honor
No presentat
% Estudiants que s'incorporen al
doctorat
Inserció laboral
Indicador
2010-11
2011-12
2012-13
Valor Ref.
Taxa d'ocupació
-
-
-
-
Taxa d'adequació de la feina als estudis
Valoracions
Valoració de l'entrada
Pel que fa a la matrícula observem una estabilització respecte als resultats de l’any passat, amb el
mateix nombre d’estudiants totals matriculats, i pràcticament el mateix pel que fa a estudiants de
nou accés; malgrat que considerem que és positiu que hàgim mantingut el nombre d’estudiants,
som conscients que ens queda un marge de millora important per tal d’assolir un nombre de
matriculats més gran. Val a dir que aquesta edició ha estat l’última en què encara no hi havia
estudiants de grau en disposició de fer estudis de postgrau, i per tant les expectatives per les
properes edicions són clarament de creixement.
Voldria destacar el gran interès que el nostre Màster desperta en estudiants llatino-americans,
malgrat que finalment molts no es matriculin; tanmateix, en aquesta edició vam tenir estudiants
procedents de Mèxic i de Colòmbia. Cal destacar que el fet que continuem essent l’únic Màster
oficial a Espanya sobre Turisme cultural contribueix positivament a posicionar el nostre estudi, en
el benentès que en matèria d’estudis acadèmics sobre Turisme Espanya, i en particular la nostra
Facultat, són una referència a nivell mundial.
En aquesta línia, creiem que ha estat molt important la difusió del nostre Màster a través del
programa de beques adreçat al públic llatinoamericà promogut per la Fundación Carolina,
mitjançant el qual no només hem tingut un estudiant becari, sinó que ha augmentat molt
considerablement la nostra visibilitat en aquest context.
El perfil dels estudiant continua essent molt divers, i la seva procedència és molt variada:
geografia, comunicació, turisme, econòmiques, filosofia,... Sens dubte això beneficia la progressió
del curs, en el sentit que els seves aportacions són molt més plurals. Ens proposem mantenir, en
la mesura del possible, aquesta diversitat. Ens continuem trobant amb estudiants que aspiren a un
perfil més professionalitzador i altres que opten per una vessant acadèmica.
Pel que fa al procés de preinscripció, valorem bé que comenci aviat, però creiem que podria ser
positiu que estigui obert tot l’any, sobretot de cares a fer difusió a estudiants procedents d’altres
països, que prenen les seves decisions sobre on cursar estudis de post-grau amb més antelació.
Tot i que ja sabem que no depèn de la universitat, el fet que algunes informacions clau (sobretot
els preus i les beques) es coneguin tan tard fa molt difícil de fer una difusió efectiva i una
informació útil. En aquest sentit, pel Màster ha estat molt important l’ajuda oferta des de la
Facultat amb la contractació d’una persona que ens ha ajudat en totes les tasques de difusió i
comunicació del programa.
Malgrat que agraïm l’ajuda prestada des de la UTM pel que fa al procés de difusió dels màsters,
creiem que és molt important accentuar-ne la vessant comercial, un aspecte en el que hi ha molt
per millorar. En aquest sentit la participació de la UdG al Saló de postgraus de la Fira de
l’ensenyament és un exemple molt concret d’una actuació feta amb bona intenció, però que si no
es millora substancialment crec que pot ser fins i tot contraproduent. Finalment, continuem
demanant que es faci una difusió específica dels Màsters de Turisme en relació al projecte del
Campus d’Excel•lència.
Tanmateix, des del Màster creiem que en general el procés de comunicació del programa ha
millorat, també en l’ús de les xarxes socials, i volem seguir treballant en aquesta línia.
Valoració de l'estada
Valorem molt positivament, en primer lloc, l’aula on hem fet les classes, molt adient per a un curs
d’aquesta tipologia; el fet d’estar a prop dels estudiants dels altres màsters de la Facultat també
ha millorat la interrelació entre els estudiants de tots ells. Així mateix, també valorem molt
positivament l’atenció i el seguiment rebuts per part de tot el personal de la Facultat de Turisme,
així com el fet de poder tenir l’atenció del PAS a les tardes, en l’horari que fem les classes.
Les instal•lacions de la Facultat, i en particular la biblioteca, també són molt ben valorades.
Així mateix, també hem detectat un molt bon índex d’assistència a les sessions.
Pel que fa al professorat, volem assenyalar que ha augmentat lleugerament el nombre de
professors doctors en el nostre Màster, que ja es situa per sobre del 90%, i es manté gairebé igual
el nombre de crèdits impartits per professorat permanent. Tanmateix, hem continuat mantenint
alguns crèdits oferts per personal no doctor, d’un perfil més professional que és molt ben valorat
pels estudiants. Voldria destacar també que algunes assignatures han comptat amb professors
convidats que han ofert sessions específiques.
Pel que fa als estudiants, hem observat en conjunt una motivació molt alta i un nivell de
satisfacció sobre el conjunt dels estudis també molt positiu, lleugerament superior al de l’any
passat. El rendiment acadèmic, així mateix, també el valorem positivament; malgrat les dificultats
per aconseguir que tots els estudiants facin el Treball Final de Màster en el moment corresponent,
enguany ha millorat substancialment el nombre d’estudiants titulats, el que vol dir que les accions
que hem portat a terme en aquest sentit han resultat exitoses. Les mesures que hem
desenvolupat, i que detallàvem en el nostre informe de l’any passat, han estat les següents:
- durant el període de preinscripció hem informat extensament l’estudiant sobre el TFM per tal de
decidir en cada cas si era oportú deixar-ne la matrícula per l’any següent, per poder-lo afrontar
amb garanties
- hem ofert als estudiants una sessió específica de formació a la Biblioteca per ajudar-los amb
totes les eines de recerca que tenen a l’abast, que ha estat molt ben valorada
- hem animat als estudiants perquè, quan ha estat possible, vinculessin els treballs de les diferents
assignatures amb el tema del TFM
- hem ofert unes sessions específiques de formació durant el primer mes del curs en què se’ls ha
explicat amb claredat que és els que s’espera d’un TFM i han vist possibles models de TFM que els
han ajudat a definir amb la màxima antelació el seu propi tema de recerca i tutor
- hem fet sessions de tutoria individualitzada amb tots els estudiants al llarg dels primers dos
mesos del curs per tal d’ajudar-los en la definició del tema
- hem garantit que abans de Nadal els estudiants tinguessin clar quin seria el seu tema de treball i
tutor
- hem avançat quan ha estat possible les pràctiques al mes d’abril, per tal que tinguessin més
temps per concentrar-se en la redacció del TFM
Pel que fa al calendari, hem portat a terme una sèrie de canvis per tal d’agrupar les assignatures
d’una altra manera, que ha repercutit en una major satisfacció tan d’estudiants com de professors,
i en una percepció més coherent del programa; tenim la intenció de mantenir aquesta estructura
en el futur.
Una novetat significativa d’aquest any ha estat la convocatòria de beques AAD de la generalitat de
Catalunya; malgrat que va sortir massa tard per tenir efecte en la difusió del curs, ens satisfà que
dues estudiants se’n poguessin beneficiar.
Pel que fa a les pràctiques, l’índex de satisfacció dels estudiants és molt alt, i hem aconseguit
incorporar noves institucions en les que fer les pràctiques amb molt d’interès per totes les parts.
En aquest sentit al llarg del curs hem signat una sèrie de convenis amb diverses institucions, que
ens han de poder garantir tant la realització de pràctiques com altres col•laboracions de tipus
docents; els hem signat amb Fundació Dalí, Fundació Tàpies i MNAC, i estem en tràmits amb la
Fundació Miró i el Museu Picasso. Al llarg del curs també hem garantit per a tots els estudiants un
model unificat per la presentació de la memòria de pràctiques.
Tal i com ens proposàvem l’any passat, al llarg del curs s’ha estat treballant en el projecte
transfronterer MIRO (projecte conjunt amb la UIB i la Universitat de Perpinyà) que ens ha de
permetre oferir en un futur classes on-line.
Al llarg de tot el curs hem mantingut amb els estudiants una relació fluïda a través del correu
electrònic, tot fent-los arribar aquelles informacions que rebem per aquest mitjà i que pensem que
poden ser del seu interès. Ens consta que aquesta tasca és molt ben valorada per part seva.
Valoració de la sortida
Com apuntàvem anteriorment, malgrat que per alguns estudiants és difícil realitzar un TFM d’un
alt nivell acadèmic en un mateix curs, després de les classes i les pràctiques, enguany hem
aconseguit que un nombre més alt d’estudiants acabessin els seus estudis. Això ha fet que el
nombre de titulats augmentés de nou molt significativament respecte al curs anterior.
En aquest sentit també volem valorar molt positivament que tres estudiants hagin optat per seguir
amb la realització d’una tesi doctoral, una de les quals ha obtingut una beca per portar a terme un
Doctorat Industrial en la primera convocatòria d’aquests estudis. El percentatge de doctorands en
relació als estudiants matriculats és més alt que en edicions anteriors.
Des de la coordinació del Màster seguim en contacte amb els estudiants tot fent-los arribar via
correu electrònic aquelles informacions que rebem i ens semblen rellevants.
Propostes de millora
En aquest moment creiem que la planificació dels estudis i el calendari que presentem és molt
ajustat en relació a les necessitats i demandes que expressen els nostres estudiants. Tanmateix,
tenint en compte que un dels principals obstacles per a les persones interessades en el Màster és
la molta dedicació horària que requereix i la dificultat de fer-ho compatible amb l’horari
professional, estudiarem la possibilitat d’ajustar el calendari, allargant les classes cap al mes de
març, i deixant més dies lliures al llarg del curs; això també ens pot ajudar a resoldre possibles
eventualitats que puguin sorgir o canvis de calendari que calgui incorporar. Igualment potenciarem
el campus virtual per reduir al mínim, sempre lògicament dins la forquilla prevista, les hores de
classes teòriques i presencials, tot mantenint el nivell d’exigència acadèmica.
En la mateixa línia d’oferir les màximes facilitats per fer el curs a tots els interessats, seguirem
treballant en el projecte transfronterer MIRO, del qual la professora del màster Dra. Dolors Vidal
és responsable, per tal de poder oferir materials on-line en un termini proper.
Continuarem demanant a la facultat la contractació d’una persona que ens assessori i ens ajudi en
totes les tasques de difusió, comunicació, publicitat i comercialització en general del Màster, tasca
que considerem molt necessària vista la competitivitat actual en el sector. En aquest sentit, de
cares a la propera edició ens proposem tenir activa una web pròpia en català i castellà, i una major
activitat i presència a les xarxes socials.
Farem una programació d’accions de difusió del Màster més sistemàtica, sobretot pensant en què
el proper curs serà el primer en què estudiants de grau de totes les titulacions es podran plantejar
la possibilitat de fer estudis de post-grau, i per tant cal fer un gran esforç de difusió per explicar
aquests estudis en general, i la nostra oferta en particular. Per millorar la nostra identificació,
encarregarem el disseny d’un logo específic i altre material propi.
Proposarem que el nostre Màster continuï formant part de l’oferta dels cursos pels quals ofereix
beques la Fundación Carolina, pensant sobretot en termes de l’àmplia difusió d’aquesta institució
en l’àmbit llatinoamericà.
Pel que fa als Treballs Finals de Màster, ens continuem fixant com a objectiu que el màxim
d’estudiants possibles acabin el TFM en el termini que s’han marcat i amb la màxima qualitat
possible, i per això seguirem desenvolupant totes les accions que ja ens vam proposar l’any passat
i que hem indicat en un apartat anterior.
En general, intentarem mantenir la qualitat de les instal•lacions i de l’atenció als estudiants que
creiem que caracteritzen els estudis de la Facultat de Turisme, i el nostre Màster en particular.
Més enllà d’aquestes mesures i propostes, al llarg d’aquest curs hem portat a terme un procés
d’anàlisi de la nostra titulació, i de reflexió per tal de plantejar idees que ens puguin ajudar a
augmentar l’atractiu dels estudis, al mateix temps que els vinculin de forma més clara amb el
context turístico-cultural del nostre territori. En aquest sentit, i fruit d’aquest procés, creiem que
és molt important incorporar al nostre Màster la dimensió del turisme gastronòmic, entès com una
altra vessant del turisme cultural; pensem que és un àmbit en el qual la Universitat de Girona
hauria de ser pionera en el context de la formació oficial de postgrau, ja que la marca “Girona”
està clarament associada amb la gastronomia de qualitat. Tenint en compte els vincles que la
Facultat de Turisme ja té amb el recentment nomenat millor restaurant del món (ja que els
germans Roca ofereixen una assignatura en el grau), i la riquesa gastronòmica, en tots els
aspectes, del nostre territori, creiem que és molt important incorporar aquesta qüestió en el nostre
pla d’estudis tan aviat com ens sigui possible.
Així mateix, cal assenyalar que des de la Facultat ja s’està treballant en desenvolupar una
proposta de Màster en Turisme gastronòmic, que en el futur es podria vincular amb el Màster en
Turisme Cultural; la introducció d’aquestes assignatures optatives seria un bon punt de partida per
desenvolupar els estudis del nou Màster.
En aquest sentit, la proposta que hem anat desenvolupant aquest any preveu mantenir l’actual
estructura modular, tot introduint dins un dels mòduls que ja tenim la possibilitat de cursar
assignatures optatives relacionades amb la qüestió del Turisme gastronòmic. Concretament, el
canvi que proposem tindria lloc dins el Mòdul 2: Formació avançada interdisciplinar, de 12 ECTS.
Dins aquest mòdul actualment es cursen 4 assignatures obligatòries; la proposta de canvi seria la
de mantenir com a obligatòries les següents assignatures:
- Gestió tecnològica de la informació turística (3 ECTS)
- Imatge i branding en les destinacions (3 ECTS)
Passarien a ser optatives les següents assignatures:
- Gestió econòmica del patrimoni cultural (3 ECTS)
- Bases jurídiques per a la gestió del patrimoni cultural (3 ECTS)
I
-
incorporaríem tres noves optatives:
Patrimoni i cultura culinaris (3 ECTS)
Gestió del turisme gastronòmic (3 ECTS)
Innovació turística (3 ECTS)
Pel que fa a aquestes noves assignatures, al final d’aquest informe fem una proposta de distribució
de competències.
La idea és que l’estudiant augmenti la seva optativitat, actualment molt restringida, i així pugui
aprofundir en temes vinculats a la gestió patrimonial, o bé introduir-se en qüestions vinculades al
turisme gastronòmic i a la innovació en turisme.
Creiem que aquesta formula implica uns mínims canvis en l’estructura actual aprovada del Màster,
i tanmateix ens permet donar resposta a una necessitat creixent, al mateix temps que ofereix
formació en un àmbit emergent i en el qual creiem que tenim totes les possibilitats de ser pioners.
Els processos d’actuació queden definits en tot l’exposat anteriorment. Per tant el següent quadre
s’ha d’entendre com un resum.
Objectiu
Acció
Responsable
Termini
Indicador i mesura
Prioritat
Facilitar
Ajustar el
Coordinadora
30/7/2013
S’ha revisat el
Alta
compatibilitzar calendari
estudis i feina
Potenciar el
Coordinadora
campus virtual
Objectiu
Acció
Responsable
Tot al llarg
del curs
Termini
Demanar a la
Facultat que es
Coordinadora 1/2/2013
contracti una
persona
Millorar la
Tenir una web
comunicació pròpia en català Coordinadora 1/6/2013
i castellà
Presència a
Coordinadora 1/6/2013
xarxes socials.
Objectiu
Acció
Responsable
Fer xerrades
Sistematitzar i específiques als
millorar les
estudiants del
Coordinadora
accions de
darrer curs del
difusió amb els grau
estudiants de Tenir un material
grau
de difusió i un
Coordinadora
logo propis
Objectiu
Acció
Responsable
Aconseguir
que el màxim
d’estudiants Desenvolupar
possibles
el pla d’accions Coordinadora
acabin el TFM indicat
en el termini
marcat
Objectiu
Acció
Responsable
Fer una proposta
Revisar el
d’introducció
pla d’estudis
Coordinadora
d’assignatures
del màster
optatives
calendari: si/no
Augmentar nombre
d’entrades al Moodle Mitjana
<10%
Indicador i mesura
Prioritat
S’ha contractat: si/no
Alta
Web en català: si/no
Alta
Web en castellà: si/no
Activitat regular a
Facebook i Twitter:
Alta
si/no
Termini
Indicador i mesura
Prioritat
30/5/2013
Mínim de 3
xerrades: si/no
Alta
20/5/2013
Tenim el material:
si/no
Mitjana
Termini
Indicador i mesura
Prioritat
30/6/2013
Aconseguir un
increment en el
percentatge de TFM
llegits: >10%
Alta
Termini
Indicador i mesura
Prioritat
1/2/2014
Presentar una
proposta en l’informe Alta
de seguiment
Composició CQU i aprovació








Vidal Casellas, Dolors – Degana
Majó, Joaquim– Coordinador de qualitat de la Unitat (CQU) i secretari comissió
REPRESENTANTS DOCENTS
Girona Duran, Ramon – Coordinador estudis PiRP
Martínez García, Esther -Coordinadora estudis Turisme
Prats Planagumà, Lluis – Representant estudis màster
REPRESENTANT GPA
Agustí, Mireia
PAS





Guerra Juanola, Maria
Linde Aguirre, Montse
Rodríguez Maldonado, Jesús
REPRESENTANTS ESTUDIANTS
Fragoso Colon, Mabel – Representant estudiants - [email protected]
Salamo Formiga, Pere – Representant estudiants - [email protected]
REPRESENTANTS EXTERNS
Gonzalez Milà, Enric – Servei empresa i ocupació de la Generalitat Catalunya
Sabrià, Martí – Gerent de l’Associació d’Empresaris de la Costa Brava Centre
Grau Güell, Francesc – Consultor de comunicació i estratègia digital
Aprovació per part de la Comissió de Qualitat dels informes: Sessió 1-14 que va tenir lloc el dia 30
de gener de2014
Aprovació per part de la Comissió de Govern de la Facultat: Sessió 1-14 de 6 de febrer de 2014
Fly UP