...

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Automaattinen vauvan nukuttaja

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Automaattinen vauvan nukuttaja
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
Muotoilun koulutusohjelma
Teollinen muotoilu
Automaattinen vauvan nukuttaja
Tuotekonseptointi ja -suunnittelu
Kevät 2014
Teemu Järvinen
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
HELSINKI METROPOLIA UAS
Kulttuuri
Culture
Muotoilun koulutusohjelma
Degree programme in design
Teollinen muotoilu
Industrial design
Teemu Järvinen
Teemu Järvinen
Automaattinen vauvan nukuttaja
Automatic baby luller
Tuotekonseptointi ja -suunnittelu
Product concepting and design
Kevät 2014
Spring 2014
Opinnäytetyö
Thesis
100 sivua
100 pages
Ohjaaja: Mika Ihanus, lehtori
Instructor: Mika Ihanus, lecturer
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
Opinnäytetyössäni käydään läpi uuden, vauvaikäisille
In my thesis I have worked through the initiation phase for
suunnatun nukutustuotteen tuotekehityksen alkumetrit.
the product development of a new sleeping product for
Työssä kerättiin tietoa tuotteen tulevista käyttäjistä sekä
infants. I collected information relating to the future users
heidän olosuhteistaan. Olen kartoittanut tuotteeseen
of the product and to their circumstances. I mapped the
kohdistuvia säännöksiä ja standardeja, jotka takaavat
standards and regulations that are applied to the product
tuotteen turvallisuuden vauvaikäiselle käyttäjälle.
to ensure it’s safe use with infant babies. Included is also
Tutustuin myös vauvantuotemarkkinoiden tilanteeseen ja
an overview of the baby product market and possible
kilpailuun benchmarkingin avulla.
competition derived with the method of benchmarking.
Työssä visualisoidaan tuottekonseptin raunaehtojen
This work presents sketched and 3d-modeled product
mukaista muotoa luonnostelun ja 3d-mallintamisen
concept visualisations adhering to the initial design
keinoilla. Esitän lisäksi ensimmäiset hahmotelmat
guidelines of the project. Additionally I present the first
tuotteen sekä brändin visuaalisesta teemasta ja ilmeestä.
concepts for the visual theme and look of the developed
product and its brand.
Työn lopputulos on hahmotelma tuotteen olemuksesta
ja pohja suunnitteluprosessin onnistuneelle jatkamiselle
The result of this graduation work is an outline of the
seuraaviin vaihesiin.
product’s entity and the basis for successful continuation
to the following phases of product design.
Avainsanat: #vauva #vanhemmat #uni #automaattinen
#nukuttaja #tuotesuunnittelu
Keywords: #baby #parents #sleep #automatic #sleep
inducer #product design
2.3 Benchmarking ���������������������������������������������������������������16
2.3.1 Materiaaleista ������������������������������������������������������16
2.3.2 Mahdolliset ominaisuudet ja teknologiat ���������16
2.3.4 Kilpailevat tuotteet ja palvelut ���������������������������18
2.3.4.1 Unikoulut�����������������������������������������������18
2.3.4.2 Lullabub cot rocker ������������������������������19
2.3.4.3 Lolaloo���������������������������������������������������19
2.3.4.4 PurFlo - hengittävä patja ���������������������20
2.3.4.5 Easidream ���������������������������������������������20
2.3.4.6 SWOT-analyysi���������������������������������������21
3. MUOTOILUPROSESSI
24
3.1 Prosessin alku����������������������������������������������������������������24
3.2 Konseptin luonnostelu �������������������������������������������������25
3.3 Tuotteen hahmottaminen���������������������������������������������28
SISÄLLYS
3.3.1 Tilavarauksesta������������������������������������������������������30
1. JOHDANTO
1
1.2 Toimeksianto��������������������������������������������������������������������4
1.3 Hahmomalli ���������������������������������������������������������������������4
2. TIEDONKERUUPROSESSI
8
2.1 Käyttäjäsegmentointi������������������������������������������������������8
2.1.1 Vauvaikäinen lapsi��������������������������������������������������8
2.1.1.1 Koliikki vauvalla���������������������������������������9
2.1.1.2 Kätkytkuolema (SIDS)�����������������������������9
2.1.2 Lapsen vanhemmat tai muut hoitajat ���������������10
2.1.2.1 Univaje���������������������������������������������������11
2.1.2.2 Uupumus�����������������������������������������������11
2.2 Säännökset ja standardit����������������������������������������������14
2.2.1 Pinnasängyn turvallisuus ������������������������������������14
2.2.2 Lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden turvallisuus 14
3.3.2 Rakenteesta����������������������������������������������������������30
3.4 Visuaaliset teemat���������������������������������������������������������32
3.4.1 Kuluttajatutkimus ������������������������������������������������32
3.4.2 Visuaalisten teemojen jatkokehitys �������������������34
3.5 Visuaalisen brändin hahmottelu����������������������������������35
4. YHTEENVETO JA ARVIOINTI
LÄHTEET
38
39
1. JOHDANTO
Opinnäytetyössäni sovellan teollisen muotoilun keinoja
yöunien laatua ja tällä päiväaikaista virkeyttä.
uuden vauvaikäisille lapsille suunnatun automaattisen
Suunnitteluratkaisuilla pyritään myös lisäämään lapsen
nukuttajan suunnittelussa. Toimin muotoilijana tuoteidean
nukkumismukavuutta ja -turvallisuutta. Laitteen
ympärille perustetun start-upin tuotekehitysryhmässä.
ensisijainen funktio perustuu mekaaniseen liikkeeseen,
Projektissa toimin laaja-alaisesti muotoilijalle sopivissa
jolla vauva nukutetaan. Lisätoiminnallisuutta ja
työtehtävissä vastaamalla mm. tuote-, käytettävyys- sekä
tehokkuutta haetaan myös mahdollisesti liittämällä sopivia
visuualisesta suunnittelusta, graafisesta ohjeistuksesta ja
teknologioita.
paketoinnin suunnittelusta.
Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotteen
ensimmäisen konseptoinnin, jossa
tutkitaan taustoja ja ideoidaan
ulkonäköä.
Opinnäytetyössä kehitettävä laite on luonteeltaan
Pidän suunnitteluprosessin lähtökohtaisina avaintekijöinä
ongelmien ja tarpeiden tunnistamista sekä tulevia
käyttäjiä puhuttelevan muotokielen löytämistä. Tuotteen
suhteessa kapea käyttäjäsegmentti asettaa erityisen
paineen kyseisen ryhmän ymmärtämiseen, jotta
toiminnallisesti onnistuneen ja kaupallisesti järkevän
kokonaisuuden suunnittelu on mahdollista.
hyvinvointituote, jolla pyritään helpottamaan huonosti
nukkuvien vauvojen unettomuutta ja kohentamaan sekä
lasten että heidän vanhempiensa nukkumisolosuhteita.
Tuote tähtää parantamaan erityisesti vanhempien
1
Kuva 1. Nukkuva vauva. (Tony Stone 2013.)
2
1.2 Toimeksianto
Hanna Sissala otti yhteyttä Metropolia
ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmaan
Tuotteen suunnittelu oli alkanut Protomolla pienessä
muotoiluavun hankkimiseksi projektiin elokuussa
ryhmässä. Kehitysyhteisö Protomo tarjoaa liikeideaa
2013. Muotoilun lehtori Mika Ihanus järjesti koululla
harkitseville tahoille tiloja toimia, ammattilaisten
tapaamisen, johon osallistuin. Tapaamisen jälkeen tein
konsultointia sekä yhteisön, jonka sisällä liikeideaa pystyy
päätöksen avustaa ryhmää tuotteen suunnittelussa
kypsyttämään lähemmäksi valmistumista ja markkinoille
muotoilun osalta. Aihe oli mielestäni hyvin toimiva
laukaisemista. Yhteisön jäsenet pyrkivät avoimeen
teollisen muotoilun opinnäytetyöksi.
luovuuteen ja toistensa ideoiden kehittämiseen jakamalla
GOAL-ORIENTED
WORK
ASSESSMENT
SETTING
MILESTONES
MAPPING
THE SITUATION
DEVELOPMENT
PATH
PROVEN
BUSINESS MODEL
ammattitaitoa sekä osaamista. (Protomo 2014.)
1.3 Hahmomalli
Idea tuotteen kehittämiseen oli lähtenyt kehitysryhmän
Tuotteesta oli kesällä 2013 olemassa alustava
perustajajäsen Hanna Sissalan omakohtaisista
toimintakonsepti sekä toiminnallisuutta esittävä
kokemuksista koliikkilapsen kanssa. Sietämättömään
mekaaninen hahmomalli, jolla ideaa esiteltiin myös
tilanteeseen, jossa itkevä lapsi pitää vanhempia hereillä
meille. Hahmomalli oli kasaan hitsattu teräskehikko,
koko yön, ei tuntunut löytyvän selkeätä apua markkinoilla
jonka keskellä liikkui taso jousiripustuksen varassa (kuva
olevista tuotteista. Aikaisempi kokemus liiketoiminnan
3.). Malli ei ollut motorisoitu tai muuten varustettu
perustamisesta sekä kehittämisestä antoi Hannalle
automaattisella liikkeellä, mutta manuaalisella käytöllä
uskalluksen lähteä kokeilemaan omaa projektia.
liikettä pystyi havainnoimaan ja laitetta jopa hetkellisesti
testaamaan oikealla vauvalla.
PROTOMO
LOCAL
SERVICES
3
NETWORK
SERVICES
Kuva 2. Protomon toimintamalli. (Teemu Järvinen 2013.)
Aihe opinnäytetyöhön löytyi, kun
kehitysyhteisö Protomolla toimiva
tuotekehitysryhmä otti yhteyttä
koulumme muotoiluosastoon
suunnitteluavun tarpeessa. Suunniteltava
tuote oli tuolla hetkellä vielä vain
ajatus paperilla ja kasaan hitsattu
teräsputkikehikko.
4
1.4 Suunnittelun reunaehdot
Materiaalivalinnassa oli toiveena vauvan nukkumisalustan
erittäin hengittävä, verkkomainen materiaali. Tällä
Tuote on alusta asti suunniteltu
ratkaisulla haluttiin tuottaa vauvalle kaikissa olosuhteissa
ratkaisemaan määritelty ongelma,
hengittävä ja sopivan lämpöinen peti. Ajatuksena oli myös
huonosti nukkuvan ja kiukkuisen
vauvaikäisen tuuduttaminen yöllä.
edesauttaa lapsen hengityksen esteettömyyttä yön aikana.
Huonot nukkumisolosuhteet ja lapsen tukehtuminen oli
otettu huomioon kätkytkuolemaan liittyvinä olosuhteina.
Juuri yöllä vanhempien tulisi myös
Kyseisiä olosuhteita ehkäisemällä tavoiteltiin edelleen
nukkua, ja vauvan tuuduttaminen
vanhempien levollisuutta ja pelkojen vähentämistä.
uneen nakertaa yöunia. Myös vauvan
Raunaehdoiksi otettiin myös tuotteen purettavuus ja
nukkumisturvallisuuden lisäämisen
kuljetettavuus sekä tietysti pölyn ja bakteerien hylkiminen.
arvioitiin parantavan aikuisten
Helposti säilytettävän ja huollettavan tuotteen elinkaari
rauhallisuutta ja levollisuutta.
Ensimmäiset reunaehdot kumpusivat tuotekehitysryhmän
perustajien kokemuksista hankalaunisten vauvojen
kanssa. Pääominaisuutena pidettiin mekaanista
liikettä, jolla simuloidaan vauvaa hytkyttävää aikuista,
- Vauva liikkuu
automaattisesti
- Frekvenssi?
- Mahtuu pinnasänkyyn Mitat ~120x60 cm
Max. 15 cm korkea
voi olla merkittävästi pidempi.
Nämä seikat muodostivat kehyksen tuotteen
suunnittelulle ja muotoiluratkaisujen pohtimiselle tästä
eteenpäin. Ratkaisut ovat hyvin maalaisjärkisiä mielestäni,
mutta odottavat vielä laajempaa näyttöä ja todistamista.
rattaiden heilumista tai vaikka automatkan tuntua.
Näiden tilanteiden tunnettiin helpottavan nukahtamista
omakohtaisista kokemuksista sekä toisen käden tietona,
esim. ystäviltä ja internetin keskustelualueilta. Liike
haluttiin toteuttaa automaattisesti joko moottorilla,
magneeteilla tai vastaavilla, jotta vanhemman ei tarvitsisi
olla aktiivisesti mukana nukuttamassa lasta oman unen
kustannuksella.
Tärkeänä pidettiin myös kykyä sijoittaa tuote sinne,
missä vauva yleensä nukkuu öisin, joten alusta asti
mitoituksessa on otettu huomioon mahdollisuus
- Hengittävä
materiaali
sijoittaa laite pinnasänkyyn tai muuhun olemassa
olevaan nukkumissijaan. Lapsen pitäminen yöllä tutussa
ja luotettavassa ympäristössä liittyi myös haluttuun
turvallisuuden tunteen hakemiseen. Tässä kohtaa samalla
arvioitiin alustavasti lapsiperheiden kulutuskäyttäytymistä
ja pohdittiin, minkä tyyppisen tilanteeseen ja muiden
tuotteiden tueksi tai yhteyteen laite potentiaalisesti
hankittaisiin.
5
Kuva 3. Esitys ensimmäisestä hahmomallista. (Teemu Järvinen 2013.)
6
2. TIEDONKERUUPROSESSI
Taustatutkimus on edellytys
tuotekehitysprojektin onnistumiselle.
Tämän opinnäytetyön sekä siinä esitettävän
suunnittelun kannalta riittäväksi taustaksi
rajasin nopean käyttäjäanalyysin, selvityksen
tilaanteeseen sovellettavista toimintamalleista
ja säännöksistä sekä benchmarkingin.
2.1 Käyttäjäsegmentointi
Lapsen suhde laitteeseen on verrattaen passiivinen, ja
osittain hänet on otettava huomioon osana käytettävää
Käyttäjiksi luokittelen sekä tuotteessa
kokonaisuutta. Huoltajan tai hoitajan tehtävä on
lepäävät lapset että tuotetta ohjaavat
puolestaan aktiivisesti operoida ja ymmärtää laitetta
lapsen vanhemmat tai muut hoitajat.
Lapsen iän rajaan löyhästi vauvaikään, koska tuotteella
puolestaan etu varttuneelle käyttäjälle tulee epäsuorasti
tyytyväisesti nukkuvasta vauvasta.
vastasyntyneiden unettomuuteen. Tuotteen käyttäminen
2.1.1 Vauvaikäinen lapsi
myöhemmällä iällä on tietysti mahdollinen tilanne
Vauvaikä on ihmisen ensimmäinen ikäkausi, joka kestää
myös. Lisäksi lapsi yleisesti siirretään toiseen ikävuoteen
sytymästä noin vuoden ikäiseksi. Vauvaikäinen lapsi
mennessä pois pinnasängystä, johon suunnittelu on yksi
kehittyy nopealla tahdilla sekä fyysisesti että henkisesti,
projektin reunaehdoista.
mutta on vielä täysin riippuvainen huoltajistaan.
Useimmissa tapauksissa laitteen ohjauksesta vastaavat
lapsen aikuisikäiset vanhemmat, mutta laitetta saattavat
joutua myös ohjaamaan esim. lapsen isovanhemmat tai
muu huoltaja tai hoitaja.
Kuva 4. Itkevä vauva (TheGiantVermin 2006.)
vaikutus ja helpotus tuotteesta kohdistuu lapseen, kun
haetaan ensijaisesti ratkaisua juuri koliikkiin ja
esim. hampaiden puhkeamisesta kärsivän lapsen kanssa
7
mahdollisista häiriötekijöistäkin huolimatta. Suora
Ensimmäisen vuoden aikana vauva muodostaa
ensimmäiset ihmissuhteensa sekä oppii puhumisen ja
liikkumisen perusteet. (Mannerheimin lastensuojeluliitto
(MLL) 2014a.)
8
2.1.2 Lapsen vanhemmat tai muut hoitajat
Keskimääräisesti vastasyntynyt lapsi nukkuu valtaosan
syyksi arvellaan lapsen suoliston kehityksen ongelmia
Kätkytkuolemien määrä on vähentynyt merkittävästi
päivästä, n. 20 tuntia. Uni koostuu noin tunnin pituisista
ja kaasuisuutta, joskus myös vatsasta riippumatonta
viime vuosikymmenien aikana mm. uusittujen vauvan
syvemmistä ja kevyemmistä jaksoista. Osa lapsista
yleisempää hermoston kehitystä. Koliikkiin ei ole suoraa
nukkumisasentosuosituksien ansiosta (Repo 2009), mutta
herää näiden jaksojen välissä, jolloin yhtäjaksoisen
hoitokeinoa tai lääkettä. Vatsan toimintaa helpottavaa
on edelleen johtava syy alle vuoden ikäisten kuolemiin
unen pituudeksi jää parhaimmillaan vain pari tuntia.
ruokavaliota tai lisäravinteita käytetään joskus, mutta
vanhemmat tai vanhempi, mutta ei ole poissuljettua,
Ensimmäisten kuukausien aikana lapsen unirytmiin
niiden tehosta ei ole todistettua näyttöä. Koliikki ei
esim. Yhdysvalloista (CDC 2014).
ei voi juurikaan vaikuttaa, mutta vanhempien on silti
tiedettävästi vahingoita lasta tai jätä pysyviä seuraamuksia.
(Jalanko 2012.)
American Academy of Pediatrics
henkilökunta. Vastasyntyneiden lapsien vanhempia on
sinniteltävä läpi ajanjakso epäsäännöllistä päivärytmiä.
(MLL 2014b)
(AAP) julkaisi vuonna 2011 laajennetut
”Koliikkikohtauksen aikana rytminen
suositukset lapsen turvallisen
keinuttelu usein auttaa. Lasta voi
nukkumisympäristön takaamiseksi.
säännöllistä päivärytmiä vanhemmat voivat jo vaikuttaa
kanniskella, istua hänen kanssaan
Näihin suosituksiin kuului mm. jämäkkä
unirytmiin. Ensimmäiseen ikävuoteen mennessä
keinutuolissa tai liikutella edestakaisin
useimmilla lapsilla pahimmat itkuisuudet ovat myös
nukkumisalusta, ylimääräisten ja löysien
rattaissa. Jos keinuttelu ei auta noin
petivaatteiden välttäminen, vanhempien
Ensimmäiseen ikävuoteen mennessä lapsi nukkuu enää
n. puolet vuorokaudesta, 12-13 tuntia, ja noudattamalla
taittuneet ja pitkäjaksoisten yöunien mahdollisuus on jo
parempi. (MLL 2014c)
Alle vuoden ikäisen lapsen nukkumisen ja
nukkumisturvallisuuden kannalta kaksi tunnettua ja
huomioitavaa tekijää ovat koliikki ja kätkytkuolema.
2.1.1.1 Koliikki vauvalla
”Koliikilla tarkoitetaan imeväisen lapsen
runsasta selittämätöntä itkuisuutta.
Virallinen määritelmä edellyttää
vähintään kolmen tunnin itkua,
vähintään kolmena päivänä viikossa,
vähintään kolmen viikon ajan.” (Jalanko
2012.)
puoleen tuntiin, on hyvä kokeilla
lapsen asettamista omaan rauhaansa
vatsalleen sänkyyn. Tällöin ovi on
syytä sulkea ja vanhempien tulisi
keskittyä muihin askareisiin. Jos huuto
kanssa samassa huoneessa mutta omassa
sängyssä nukkuminen sekä lämpötilan
nousun ja ylikuumenemisen estäminen.
(American Academy of Pediactrics 2011.)
jatkuu yli 15 minuuttia, voidaan jälleen
Arvoisin suunniteltavan laitteen yleisimmäksi
aikuisikäiseksi käyttäjäksi laitteessa lepäävän lapsen
että laitetta käyttää vaikka terveyspalvelulaitoksen
lukemattomia, ja he elävät lukemattomissa erilaisissa
elämäntilanteissa, mutta yhteisenä tekijänä kaikille pidän
vauvan aiheuttamaa elämän- ja unirytmin ravistelua.
”Vanhempien tehtävänä on varmistaa,
että lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin.
Lapsen unesta huolehtiminen on
välittämistä ja huolenpitoa. Aina
tehtävä ei ole yhtä helppo. Tilapäiset
univaikeudet lapsen eri kehitysvaiheissa
ovat varsin tavallisia ja tuttuja useissa
lapsiperheissä.” (MLL 2014d.)
kokeilla tuudittamista. Pölynimurin
ääni tai autoajelu tunnetusti rauhoittaa
koliikkilasta. Tärkeää on pyrkiä siihen,
että lapsi viihdyttää itsensä uneen.”
(Jalanko 2012.)
2.1.1.2 Kätkytkuolema (SIDS)
Kätkytkuolemalla tarkoitetaan alle yksivuotiaan äkillistä
Koliikkia esiintyy n. 10 %:lla lapsista ja myös virallista
ja odottomatonta kuolemaa, jonka syytä ei voida
määritelmää lievempänä ilta-aikaisena itkuisuutena.
varmuudella selvittää kuolinsyy- tai muiden tutkimuksien
Oireet alkavat yleisesti parin viikon ikäisinä ja jatkuvat 3–4
perusteella. Vauvan tapaturmallinen tukehtuminen on
kk:n ikäiseksi asti. Koliikkivauvan itku on voimakasta, ja
yleisin tunnetuista äkillisistä kuolinsyistä. Tukehtumisen
siihen liittyy usein kehon vetämistä kaarelle sekä vatsan
erottaminen kätkytkuolemasta on kuitenkin usein
pömpöttämistä. (Jalanko 2012.)
hankalaa tutkimuksienkin jälkeen. (Center for Disease
Control and Preventation (CDC) 2014.)
Koliikin aiheuttajaa ei tunneta. Tavallisesti oireiden
9
Kuva 6. Lapsi ja vanhempi. (Rolands Lakis 2007.)
10
Tuotteen alkuperäisen tarkoitusperän valossa näen
kohtuulliseksi olettaa, että laitetta käytetään juuri
tilanteessa, jossa lapsen hoitaminen aiheuttaa
vanhemmille merkittävää väsymystä ja uupumusta.
Tuotteen käyttäjän kognitiiviseen suoritukseen vaikuttavat
tekijät on hyvä tuntea viimeistään käytettävyyttä
suunniteltaessa. Väsymys on subjektiivinen kokemus
ihmiselle, mutta on sen oireita ja ilmentymistä pystytään
2.1.2.2 Uupumus
Uupumus on väsymyksen muoto ja psyykkinen tunnetila,
jota ei pystytä objektiivisesti mittaamaan. Uupumukseen
voi littää voimattomuuden ja tarmottomuuden
kokemuksen. Koska uupumuksen tunne on psyykkinen
tunnetila, ei nukkuminen auta siihen, vaan saattaa
jopa pahentaa tilannetta. Stressin ja nuorilla henkilöillä
objektiivisesti todentamaan. (Hyyppä 1993, 12-13.)
univajeen on todettu olevan yhteydessä haittaavaan
2.1.2.1 Univaje
129-130.)
väsymykseen eli uupumukseen. (Hyyppä 1993, 15-16 &
Itseaiheutettu tai olosuhteista johtuva unen puute
on tavallista länsimaisessa yhteiskunnassa. Unen
puutteesta seuraa uneliaisuutta, joka vaikuttaa ihmisen
toimintakykyyn ja elämän laatuun. Pitkään jatkunut valve
aiheuttaa keskittymisen ja muistin häiriöitä sekä voi johtaa
virheisiin ja onnettomuuksiin. (Hyyppä 1993, 40-42.)
11
Kuva 7. Lapsi ja vanhempi. (Slaoui Jihad 2014.)
12
2.2 Säännökset ja standardit
puristuksen. Tuotteen tulisi kantaa vähintään seisovan tai
pomppivan lapsen painon verran.
Kun suunnitellaan tuotetta
kuluttajamarkkinoille, on tunnettava,
mitä vaatimuksia ja säännöksiä kyseiseen
Sängyn patjan ja tässä tapauksessa kehitettävän tuotteen
on myös läpäistävä paloturvallisuustesti, joka on
säädetty sängyn patjoille erikseen. Käytännössä testi on
tuotteeseen kohdistuu sekä mitä testejä
sovellettu palava savuke -testi, jossa tuotteen pitää kestää
on läpäistävä tuotteen turvallisuuden
syttymättä palavan savukkeen tai tulitikun aiheuttama
takaamiseksi.
Yksi suunnittelun rajaehdoista oli, että tuote sijoitetaan
pinnasänkyyn patjan tilalle. Koska tuote rinnastetaan
tässä tapauksessa patjaan ja sänkytuotteeseen, ei
tuotetta tarvitse varsinaisesti testata leluna tai muuna
lastenhoitotarvikkeena, mutta näiden tuoteryhmien
lämpö.
2.2.2 Lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden
turvallisuus
”Lelujen ohella lastenhoitotarvikkeiden
turvallisuus on erityisen tärkeä
standardeja saatetaan hyödyntää soveltuvin osin (Tukes
asia, koska lapset ovat haavoittuva
2014a). Vastasyntyneille suunniteltaessa on myös hyvä
kuluttajaryhmä” (Tukes 2014a).
ottaa huomioon käytännön seikkoja, joita ei suoraan
vaadita tuotteelta, mutta vaikuttavat mahdollisesti
Leluja ja lastenhoitotarvikkeita valmistettaessa sovelletaan
ostopäätökseen tai käyttötyytyväisyyteen. Tämän
lelulakia ja -direktiiviä sekä kuluttajaturvallisuuslakia.
kaltainen seikka voi olla esim. helppo puhdistettavuus.
Tuotteiden on oltava ehdottoman turvallisia käytössä ja
soveltuvia valitulle ikäryhmälle. Tuotteista ei saa aiheutua
2.2.1 Pinnasängyn turvallisuus
Vauvansängyn turvallisuudesta on kirjoitettu mm.
standardeissa SFS-EN 716-1 + A1 ja ISO 7175-1.
lapselle rakenteellista tai kemiallista vaaraa. Tuotteiden
on myös läpäistävä sähkö- ja paloturvallisuustestit
asetettujen standardien mukaan. (Tukes 2014b.)
Olennainen huomioonotettava seikka on erityisesti,
Suunniteltavan tuotteen mahdollisten sähköosien osalta
että sänkyyn ei saa muodostua koloja tai aukkoja, joista
on kannattavaa varautua sähköisesti toimivien lelujen
voisi aiheutua vaaraa lapselle. Myöskään putoamisen
standardien sovellettuun käyttöön, jos muuta ohjeistusta
tai kaatumisen vaaraa ei saa aiheuttaa sängyn sisällä
ei käytetä.
tai sen ulkopuolelle. Suunnittelutyössä lähdetään tässä
tapauksessa liikkeelle tilanteesta, jossa kehitettävä tuote
sijoitetaan turvalliseen, ehjään ja sääntöjen mukaiseen
pinnasänkyyn.
Kuten pinnasängyn patja, kehitettävä tuote ei saisi
olla niin korkea, että lapsi pystyy kiipeämään sängystä
ulos. Tämä rajoittaa käytännössä tuotteen korkeuden
15 senttimetriin. Tuotteen ja pinnasängyn väliin ei saa
myöskään jäädä liian isoja koloja. Näin erityisesti, jos
tuotteessa on mekaaninen liike, joka saattaa aiheuttaa
13
Kuva 8. Kielletty vauvoilta. (Teemu Järvinen 2014.)
14
2.3 Benchmarking
2.3.1 Materiaaleista
”Benchmarking (esikuva-analyysi/
Käytettyjen materiaalien skaala vaihtelee puutuotteista ja
vertailuanalyysi) tarkoittaa oman
toiminnan vertaamista toisten
täysin orgaanisista tekstiileistä perinteisiin kestomuoveihin
sekä synteettisiin tekstiileihin. Yleistä lähes kaikille
materiaaleille on myrkyttömyys ja haitattomuus lapselle
toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan
sekä pesunkestävyys. Myös antibakteerisuus sekä
käytäntöön. Benchmarkingin perusidea
hypoallergeenisuus toistuivat tuotteiden materiaaleissa.
on toisilta oppiminen ja oman toiminnan
Sänkytuotteissa yleistä oli puuvillaisten tai
kyseenalaistaminen.” (Wikipedia 2014.)
muovisekoitteisten päällisten yhdistäminen
muovisekoitteisen täyteosan kanssa. Muovitäytteiden,
Benchmarking-vaiheessa havainnoin tuotteita ja
esim. solu- tai kennorakenteisten, kyky palautua
käytäntöjä vauvantuotemarkkinoilta. Prosessin
alkuperäiseen muotoon pesun jälkeen sekä yleisesti
aikana kerättiin kuvamateriaalia, tuoteselostuksia
kestää pesua oli toistuvasti markkinoitu ominaisuus.
ja yleistä informaatiota tuotekategorioista, jotka
liittyvät kehitettävän tuotteemme käyttäjiin, erityisesti
vauvaikäisiin lapsiin. Tässä vaiheessa myös selvitettiin,
kuinka paljon tuotteellemme löytyy suoria kilpailjoita
ominaisuuksien samankaltaisuuden valossa. Myös
palveluita otettiin huomioon.
Havainnoituja tuoteryhmiä oli mm. sitterit, leikkimatot,
kehdot, pinnasängyt sekä niiden patjat, unipussit, mobilet
ja monitorointituotteet. Tuotteista huomioitiin erityisesti
materiaalivalintoja ja yleistä estetiikkaa hyvien käytäntöjen
sekä kuluttajamieltymyksien tutkimiseksi. Myös
käytettyjen teknologioiden laatua arvioitiin markkinoiden
valmiuden ymmärtämistä varten. Tämän opinnäytetyön
puitteissa käyn ainoastaan muutamia olennaisia
havaintoja läpi lyhyesti.
Visuaalista tutkimusta varten kerättiin kuvakollaaseja
2.3.2 Mahdolliset ominaisuudet ja teknologiat
Vauvaikäisten tuotteista havainnoitiin käytössä
olevia teknologioita ja ominaisuuksia, erityisesti
kuluttajien tottumuksien ja yleisen teknologian tason
ymmärtämiseksi. Muutamia havainnoituja:
Hengittävät materiaalit - Hengittävät, verkkomaiset
tekstiilit toistuivat tuotteissa. Näillä materiaaleilla haettiin
pääsääntöisesti lapsen lepomukavuutta tuotteessa.
Mekaaninen liike - Joko sähkömoottoreilla tai jopa
magneeteilla aiheutettu heiluva tai hytkyvä liike on
tarkoitettu pääasiallisesti lapsen rauhoittamiseen.
Valot ja äänet - Virikkeellisiä valoja ja ääniä tuottavia
elementtejä oli tuotteissa lähes kaikissa tuoteryhmissä.
Mural.ly -verkkosovelluksen avulla. Mural.ly on tarkoitettu
Langattomuus - Joitakin radio-ohjaimia lasten tuotteiden
verkossa toimivaksi valkotauluksi, jonka äärellä
etäohjaukseen sekä äänen ja kuvan langatonta siirtämistä
verkostoituneet käyttäjät voivat visuaalisesti järjestellä
monitorointituotteissa.
ideoita sekä leikkisämmin toimia yhteistyössä (Mural.ly
2014).
15
Kuva 9. Kangasmateriaali. (DesigM.ag 2009.)
16
2.3.4 Kilpailevat tuotteet ja palvelut
2.3.4.1 Unikoulut
Kilpailija-analyysillä voidaan selvittää kilpailijoiden
”Jos lapsella on vaikeuksia nukahtaa
markkina-asemat ja tuoteprofiilit, nähdä kilpailijoiden
erilaiset tuotestrategiat ja löytää yrityksen oma
strateginen paikka niiden joukosta (Yritys-Suomi, 2014).
on turvallinen tapa yrittää muuttaa
Kilpailevien tuotteiden tutkiminen
puolivuotiaiden lasten nukuttamiseen,
auttaa paremmin ymmärtämään,
millaista lisäarvoa oman tuotteen on
tuotava markkinoille menestyäkseen
kaupallisesti. Selkeän erottautumistekijän
ja kilpailijoiden heikkouksien
tunnistaminen voi auttaa myös
kehitettävän tuotteen muovaamista
ideaaliseksi tulevan asiakkaan kannalta.
(Yritys-Suomi 2014.)
Kilpaileviksi tuotteiksi tai palveluiksi lasken ne
Esimerkki interaktiivisesta ”muraalista”
Mural.ly-palvelussa. Beta-vaiheessa oleva
ohjelmisto oikutteli satunnaisesti, mutta
mahdollisuus säilyttää ja jakaa kokoelmat
verkossa helpottaa erityisesti ryhmässä
työskentelyä.
17
Kuva 10. Mural.ly-sovellutuksen käyttöliittymä. (Teemu Järvinen 2014.)
tai hän heräilee öisin, unikoulu kotona
lapsen unitapoja. Kotiunikoulu sopii yli
jolloin lapsi jo pärjää yön ilman tiheää
yösyömistä. Unikoulun tavoitteena on,
että lapsi oppii nukahtamaan itse, ilman
maitoa tai vanhemman apua.” (MLL
2014e.)
Unikouluja monta erilaista oppikuntaa, mutta kaikille
yhteistä on nukkumaan laitetun lapsen johdonmukainen
tyynnyttely. Itkevän lapsen luokse mennään heti, mutta
vähittäin läsnäolon määrää vähennetään ja totutetaan
lapsi rauhoittamaan itse itsensä uneen. (Mll, 2014c.)
tuotteet tai palvelut, jotka ovat suoraan mukana
Unikoulun hyödyn voidaan katsoa vähentävän
hankalasti nukutettavien lapsien auttamisessa tai
tuotteemme tarvetta ja markkinoita yli puolivuotiaiden
nukkumismukavuuden ja turvallisuuden parantamisessa
sektorilla, mutta palvelu on myös mahdollista nähdä
teknologian avulla.
tukevana tuotteena mekaaniselle laitteellemme. Olemassa
Markkinoilta löytyi neljä tuotetta, jotka pääsivät mukaan
ensimmäiseen kilpailija-analyysiin. Palveluista valitsin
olennaisimmaksi tässä yhteydessä unikoulut.
olevan unikoulutekniikan tai jopa oman järjestelmän
kehittämistä voidaan pitää mahdollisuutena tuotteen
jatkokehityksessä.
18
Kuva 11.
Kuva 12.
Kuva 13.
Kuva 14.
2.3.4.2 Lullabub cot rocker
2.3.4.3 Lolaloo
2.3.4.4 PurFlo - hengittävä patja
2.3.4.5 Easidream
Lullubub-kehdonheiluttaja on australialaisen Babyhugsin
Lolaloo on Saksassa kehitetty putkimainen laite, joka
PurFlo-patja on nukkumista helpottava tuote Isosta-
Easidream on vauvan sänkyyn asennettava ilmapatja,
kehittämä laite, joka automaattisesti liikuttaa lapsen
kiinnitetään lastenvaunujen tai -rattaiden työntökahvaan
Britanniasta. Tuote koostuu kasattavasta kehikosta,
johon ulkoinen yksikkö puhaltaa ilmaa aiheuttaen heiluvan
sänkyä rauhoittavan vaikutuksen aikaansaamiseksi.
tarranauhakiinnityksellä. Päällekytketty laite nytkyttelee
jonka ympärille vedetään kangaspäällinen. Päällisen
liikkeen joko patjan sivusuunnassa tai päästä varpaisiin.
Laitteen neljä patterikäyttöistä ja ämpärimäistä moduulia
vaunua sivusuunnassa simuloiden vanhemman
yläpinta on verkkomateriaalia, jonka läpi ilma pääsee
Kuten Lullabubissa, automaattisella liikkeellä pyritään
laitetaan kukin yhden sängynjalan alle. Päälle kytkettynä
heiluttavaa kättä. Laitteen liikkumisfrekvenssiä voi
kulkemaan vapaasti. Verkon päällä lepäävä vauva
nukuttamaan itkevä lapsi tehokkaasti ilman vanhempien
moduulit liikuttavat sänkyä rauhallisesti. Laitetta ohjataan
säätää.Lolaloossa on ladattava akku ja mukana
luvataan pitää sopivan viileänä ja vapaana hiilidioksidin
rasittamista. Laitteessa on kaksi liikeohjelmaa, joista
kaukosäätimellä ja siinä on sisäänrakennettu ajastin sekä
toimitetaan verkkovirtakäyttöinen laturi. Akun kestoksi
uudelleenhengittämisestä. Tuotteessa on myös
toinen simuloi äidin sydämen leposykettä sekä
yövalo. Lullabubissa on neljä valmista liikeohjelmaa,
luvataan kahdesta neljään tuntiin täydellä latauksella
antiallergeenisia materiaaleja.
neljänkymmnen minuutin ajastin. Laitteen ilmoitetaan
joista voi valita lapselleen parhaiten sopivan. Ohjelmat
käyttönopeudesta riippuen. Laite on päällystetty kumisella
simuloivat vauvalle oikeita tilanteita ja asioita. (Babyhugs
sukalla, joka tekee siitä suhteellisen säänkestävän ja
2014.)
ulkokäyttöön sopivan. Laitteessa on muutama näppäin
Ohjelmat ovat:
ohjausta varten ja led-merkkivalot.
- äidin sydämen syke
(Lolaloo 2014.)
(PurFlo 2014.)
toimivan täysin pneumaattisesti, mutta teknistä
toimintamallia ei esitellä. Epäilen ulkoisen yksikön
toimivan verkkovirralla. (Easidream 2014.)
Laitteeseen on myös mahdollista saada mukaan
unilammas, joka kiinnitetään vauvan sänkyyn.
- kohtu
Unilampaasta lähtee rauhoittavia ääniä ja se hehkuu
- automatka
vaaleanpunaisena. (Easidream 2014.)
- veneen keinuminen
19
20
Kuva 11. Lullabub-moduulit ja kauko-ohjain. (ejc0909 2014.)
2.3.4.6 SWOT-analyysi
Kuva 12. Lolaloo kiinni vaunun työntökahvassa. (Hypeness
Yksinkertaisella SWOT-analyysin
2013.)
soveltamisella kilpaileviin
Kuva 13. Vauva PurFlo -patjan päällä. (Parenting Without
Tears 2007.)
tuotteisiin voidaan kartoittaa omaa
Kuva 14. Easidream käytössä. (Hello Baby 2010.)
suunnittelupolkua.
Tuote
Vahvuudet
Heikkoudet
Mahdollisuudet
Uhat
- Toimii kaikissa
- Hankala kuljettaa
- Laitteen voi myös
- Kömpelö ja
sängyissä
- Tarvitsee paljon
vuokrata
näennäisen
- Turvallinen
paristoja
futuristinen
- Kauko-ohjattava
- Ulkonäkö
design korvataan
- Useita ohjelmia
paremmalla
Kuva 11.
- Pieni koko, kätevä
- Pieni koko, pieni
- Voi liittää myös
- Ei tuota toivottua
kuljettaa
liike
muihin tuotteisiin,
vaikutusta,
- Ladattava akku
- Rajoitettu liike
kuten pinnasänkyyn
korvataan
- Universaali
- Käyttöliittymä
tehokkaammalla
- Ulkonäkö
- Muutama nopeus
tuotteella
- Yksinkertainen
- Ei lämpötilan
- Markkina-
- Korvataan
- Helppo purkaa ja
lisäksi edesauta
aseman pitäminen
edistyneemmällä
kasata, kuljettaa
nukahtamista
hinnoittelulla
tuotteella
- Ulkonäkö (ei näy)
- Ei välttämättä sovi
- Lisävarustelammas
- Korvataan
- Monta liikesuuntaa
kaikkiin sänkyihin
ei ole vain koriste,
elegantimmalla tai
- Helppo pitää
- Ilmayksikkö on iso
äänet mietitty
monipuolisemmalla
puhtaana
- Muutama ohjelma
tarkkaan
ratkaisulla
Kuva 12.
- Turvallinen
- Ulkonäkö
Kuva 13.
Kuva 14.
21
22
3. MUOTOILUPROSESSI
0
60
12
00
Tuotemuotoilun lähtökohtainen tarkoitus on
jalostaa alkuperäisistä linjauksista ja ideoista
määritelmä, joka ohjaa tuotteen valmistukseen
ja tämän kautta loppukäyttäjälle.
Muotoiluprosessin täytyy käydä läpi laadun,
valmistettavuuden ja toimivuuden takaavia
vaiheita tehokkaasti sekä muiden prosessien
ehdoilla. (Keinonen 2006, 2-4.)
5
1
3.1 Prosessin alku
osa-alueiden tarkempaa määrittelyä odotellessa, se
1005
muodostui tarpeelliseksi ja osui opinnäytteen rajaukseen.
Suunniteltavan tuotteen muotoiluprosessi tulee olemaan
pitkä, mutta avaan tämän opinnäytetyön puitteissa
Luonnosteltuja teemoja käytetään muuta kuluttajatietoa
vain ensimmäisiä vaiheita. Teknisestä toteutuksesta ja
keräävien tutkimuksien yhteydessä visuaalisten
suunnittelusta vastaavat projektissa valmistamiseen
mieltymyksien kartoittamiseen. Tätä tietoa voidaan
erikoistuneet suunnittelijat, joiden ehdoilla ja
myöhemmin jalostaa tuotteen kansainvälistä brändiä ja
aikataululla käytännön ominaisuuksien implementointi
kohdeyleisön tavoittamista arvioidessa. Myös tuotteen
toteutetaan.Osittain näiden aikataulujen johdosta on
ollessa vielä tämän opinnäytetyön aikaan nimeämätön,
muotoiluprosessin kulku ollut hieman normaalista
voidaan teemojen pohjalta mahdollisesti hakea apua
poikkeavaa.
nimeämisprosessiin.
Konseptiluonnostelun ja tuotteen kolmiulotteisen
hahmottamisen lisäksi opinnäytteen työhön
valikoitui visuaalisten teemojen luominen tulevia
kuluttajatutkimuksia silmällä pitäen. Visuaalisten
yksityiskohtien tai esim. brändiin liittyvien aspektien
suunnittelu ei ehkä ole perinteisesti ajankohtaista
näin aikaisessa vaiheessa prosessia, mutta muiden
23
Kuva 15. Nukuttaja ja pinnasänky. (Teemu Järvinen 2014.)
24
3.2 Konseptin luonnostelu
Suunnitelun reunaehtojen pohjalta
luonnostelin ensimmäisiä visuaalisia
esityksiä kehitettävästä tuotteesta. Käytin
prosessissa perinteistä käsin piirtämistä
sekä Adobe Illustrator -sovellusta.
Luonnostelin myös ideoita, jotka
reunaehtojen ja tiedonkeruuprosessin
pohjalta eivät olleet toteutuskelpoisia,
koska en halunnut suunnittelun
automaattisesti jämähtävän patjamaiseen
laatikkoon. Ulkomittojen ja muodon
lisäksi luonnoksissa pohdin laitteen
sisäisen tekniikan sijoittamista ja lasta
liikuttavan alueen tai osan olemusta.
25
Kuva 16. Käsin piirrettyjä luonnoksia. (Teemu Järvinen 2014.)
Kuva 17. Muotohahmotelmia Illustratorilla. (Teemu Järvinen 2014.)
26
Hahmottamisvaiheessa käytän 3d-mallinnusta
hyödykseni prosessin aikaisemmissa vaiheissa
määritellyn ja rajatun tuotekonseptin
tarkastelussa ja visuaalisessa esittämisessä.
3.3 Tuotteen hahmottaminen
oman lisähaasteen suunnitteluprosessiin. Suomessa
standardikokoja sängyille ovat 110x55 cm ja 120x60
3d-mallintamalla tuotekonseptin
cm, mutta muitakin malleja saattaa tulla vastaan
annettujen rajojen puitteissa ja
(Rautanen 2008). Prosessin selkeyttämiseksi valitsimme
käyttöympäristöön sijoitettuna saadaan
paremmat lähtökohdat tuotteen
muotokielen jatkokehittämiseen.
Kuva 18. Nukuttaja pinnasängyssä, renderöity 3d-malli. (Teemu Järvinen 2014.)
tuotteemme mitaksi ainakin suunnittelun alkuvaiheen
ajaksi.
Edelleen turvallisuussyistä pakotettu maksimikorkeusmitta
Tuotteelle on tässä vaiheessa esitetty runsaasti
on myös hankala ohittaa. Käytännössä tuotteen korkeus
suunnitelun rajaehtoja mm. standardien muodossa. Mikäli
on rajoitettu 15 cm:n kohdalle ja tällä varmistetaan, että
kehitettävällä nukuttajalla halutaan korvata perinteinen
lapsi ei saa tuotteelta apua sängystä poistumiseen omin
pinnasängyn patja, ei tuotteen ulkomuodossa voi isoa
nokkinensa.
variaatiota ko. patjan muotoihin.
27
tuotekehitysryhmän sisällä isomman standardikoon
Vielä vasta arvioinnissa olevat tilavaraukset tuotteen
Tiedonkeruuprosessissa varmistetut rajoitteet ulkomitoille
sisäisille osille otetaan myös huomioon alusta asti.
vaativat, että nukuttajan ja pinnasängyn väliin ei saa
Nukuttajan sisään pitää pystyä turvallisesti piilottamaan
ylimääräisiä aukkoja tai koloja, täten pakottaen tuotteen
tarvittava mekanismi liikkeen aikaansaamiseksi.
seuraamaan pinnasänkyjen mitoitusta. Sänkyjen
Sähkökäyttöisille osille on syytä määritellä suojatut tilat
mitoitukselle ei ole kansainvälisiä stardardeja, mikä tuo
esim. vauvaikäisen nestemäiset sotkut huomioiden.
28
1. Tilavaraus tekniikalle
1
2. Liikkuva pinta
3.3.1 Tilavarauksesta
3.3.2 Rakenteesta
Nukuttajan tuottama liike pitää toteuttaa määritellyn
Tämän opinnäytetyön rajauksen puitteissa en käsittele
15 senttimetrin maksimikorkeuden sisällä. Tästä syystä
tuotteen rakenneratkaisuja yksityiskohtaisesti. Tämä
päädyin hahmottelemaan tilavaurauksen sivuun
osittain, koska ratkaisuja ei vielä työn aikaan ollut tehty ja
liikkuvasta pinnasta, enkä sen alle. Mahdollisten sotkujen
osittain tuotekehitysprosessin salassapitovelvollisuuteen
välttämiseksi tuntui myös luontevalta, että suoraan lapsen
liittyen.
alapuolelle ei sijoitettaisi miteen hajoavaa tai hankalasti
puhdistettavaa. Päätyyn sijoitettava n. 15x15x60
2
senttimetriä oleva tila hyväksyttiin alustavasti ryhmän
Ensimmäiset hahmotukset tuotteesta perustuvat
ajatukseen, jossa tuotteen ulkokuori on irrotettava,
sisällä riittäväksi varaukseksi tekniikkaa varten.
pehmustettu tekstiili. Tekstiilin sisällä on tukeva, mutta
Muut tarvittavat runko- ja tukirakenteet eivät
Lapsen turvallisuutta ajatellen haluttiin välttää tuotteen
mielestämme olleet yhtä kriittisiä tilan suhteen, joten
liikkuvien osien osumista suoraan pinnasänkyyn ja
niille ei mitoitettu varauksia vielä alkuvaiheessa. Teknisten
puristavien rakojen syntymistä.
tarvittaessa purettava runko tai jämäköittävä rakenne.
ratkaisujen edetessä tähän päätökseen palataan
150
uudestaan.
1200
590
150
DO NOT SCALE DRAWING
29
REVISION
Kuva 19. Nukuttaja äärimitat mittapiirustuksessa. (Teemu Järvinen 2014.)
Kuva 20. Versioita nukuttajasta, renderöity 3d-malli. (Teemu Järvinen 2014.)
30
3.4 Visuaaliset teemat
Valituista teemoista luonnostelin Adobe Illustrator
-sovellutuksella joukon yksinkertaisia esityksiä,
Ideoimme yhdessä tuotekehitysryhmän
jotka mukailivat tuotteelle hahmoteltua patjamaista
sisällä teemoja, joita pidimme
muotoa. Teemat kiersivät muutaman kierroksen
lastentuotteeseen sopivina. Näistä
teemoista toteutin nopeita graafisia
esityksiä.
Ensimmäisessä erässä keräsimme kaikki mieleen
juolahtaneet teemat, joista yhdessä valitsimme
ensimmäiset visualisoitavaksi. Lapsille sopivina teemoina
pideittiin varsinkin eläimiä ja kulkuneuvoja. Aikuisen
käyttäjän mieltymyksiä mietittiin myös alusta asti ja
erilaiset sisustukselliset ajatukset olivat mukana.
Osa teemoista, kuten hyppivä kenguru, herätti
sisäisessä arvioinnissa, jonka tuloksena osaa teemoista
korjailtiin visuaalisesti ja muutama uusi teema otettiin
täydentämään valikoimaa.
3.4.1 Kuluttajatutkimus
Kasvaneesta valikoimasta koostettiin esitys, joka liitettiin
osaksi suoritettavaa kuluttajatutkimusta. Tutkimuksen
avulla kerättiin ensimmäiset kuluttajien mielipiteet
teemoista sekä Suomen että Iranin markkinoilta.
Suosikkeja pystyttiin tässä vaiheessa tunnistamaan
joukosta ja kulttuurierojen vaikutusta visuaalisiin
mieltymyksiin oli havaittavissa.
assosiaatioita vauvan nukuttajan liikeominaisuuksiin.
Teemoista ei kuitenkaan erottunut tässä vaiheessa
yksimielisesti parempia ehdokkaita huonommista.
31
Kuva 21. Jääkarhuteema. (Teemu Järvinen 2014.)
Kuva 22. Valokuva ryhmäpalaverin muistiinpanoista. (Teemu Järvinen 2014.)
32
3.4.2 Visuaalisten teemojen jatkokehitys
Aiemmin pärjänneistä teemoista
tuotin 3d-mallinnettuja tuotekuvia
seuraavia kyselyitä ja tutkimuksia
varten. Mallinnetuista kuvista
ymmärtää selkeämmin, miltä tuote
ja visuaalinen teema voisi näyttää
toteutuessaan. 3d-mallinnoksien
tuottaminen on kuitenkin hitaanpaa
kuin 2-ulotteisen vektorigrafiikan, joten
kuvien työstäminen tuntui järkevältä
vasta ensimmäisten karsintojen jälkeen.
3d-kuvat on mallinnettu ja rendattu
SolidWorks -ohjelmistolla.
Vaikka esim. eläinaiheista pidettiin, oli kautta linjan
kannatusta saaneista teemoista iso osa yksinkertaisempia
ja ei-esittäviä. Tuotteen korvatessa perinteinen
patja lapsen sängyssä, ei kuluttajien hakeutuminen
yksinkertaisempien, patjaa muistuttavien mallien
suuntaan ole iso yllätys.
33
Kuva 23. Visuaalisia teemoja hahmoteltuna nukuttujan ulkomittoihin. (Teemu Järvinen 2014.)
Kuva 24. 3d-mallinnettuja esityskuvia teemoista. (Teemu Järvinen 2014.)
34
3.5 Visuaalisen brändin hahmottelu
Halusin kuitenkin lisätä mukaan keinuvan ja liikkuvan
aiheen tuotteen luonnetta mukaillen. Taivaalla seilaava
Nukuttajatuotteen ulkonäön suuntautuessa toistaiseksi
laiva tuntui sopivan satumaiselta ja lähdin siitä liikkeelle.
neutraalimpaan suuntaan, tuli ryhmän sisältä toive
kehittää visuaalista imagoa kuitenkin eteenpäin. Suomesta
Työstin alkuperäisestä yötaivaasta eteenpäin hahmoja
poiketen oli Iranin kuluttajatutkimuksessa kannatusta
ja kuvituksia muutamassa vaiheessa, päätyen lopulta
saanut myös avaruusaiheiset teemat. Yhdeksi syyksi
yksinkertaiseen pilviaiheeseen. Pilviaiheen muunneltavuus
tälle iranilainen tiimin jäsen esitti mm. Pikku-Prinssin
ja potentiaali esim. kuosina tai logona on mielestäni
ja saman tyylisten satujen suosiota alueella. Tästä
hyvä, mutta päätöksiä lopullisesta suunnasta ei ole vielä
otin lähdökohdaksi yötaivas-teeman, joka on istuva
opinnäytetyön aikahaarukan puitteissa tehty.
Z
Z
Z
nukkumistuotteeseen muutenkin.
35
Kuva 25. Kuvituksen evoluutio. (Teemu Järvinen 2014.)
36
4. YHTEENVETO JA ARVIOINTI
Opinnäytetyössäni keskityttiin selvittämään
taustoja ja tekijöitä, jotka liittyvät uuden
tuotteen suunnitteluprosessin alullepanoon.
Tiedonkeruun ja konseptoinnin lisäksi
työn aikana reagoin myös projektin sisältä
tulleeseen haluun kehittää tuotteen
visuaalista imagoa. Työssä havainnollistettiin
muotoilun visuaalisia keinoja käyttämällä
tuotteen varsinaista olemusta ja suunnittelun
reunaehtoja.
KIITOS!
Tämän opinnäytetyön aikana pääsin sisään itselleni
uuteen maailmaan, joka on lastentuotteen suunnittelu.
Perheettömänä moni pienten lasten elämässä vaikuttava
tekijä tuli minulle täysin uutena tai korjattuna tietona
tutkimuksen ja perehdytyksen kautta.
Työn puitteissa tutustuin myös start-up -henkisen
tuotekehitysprojektin toimintaan ja haasteisiin.
Tuotekehitysprosessi ja samalla muotoiluprosessi elää
rajallisten työtuntien ja resurssien puitteissa usein sinne,
missä edistystä voi tapahtua. Koen kuitenkin, että tämän
opinnäytteen puitteissa tehty työ on hyvä tausta tuotteen
kehityksen jatkamiselle kohti tuotantoa ja markkinoita.
Kerätyn tiedon analysointia pitää mielestäni jatkaa vielä
enemmän projektin tulevissa vaiheissa.
Muotoiluprosessi tapahtui tämän työn aikataulussa ehkä
hieman typistettynä, mutta työ jatkuu nyt mielestäni
hyvältä pohjalta.
37
38
LÄHTEET
Kirjallisuus
Repo, Päivi 2009. Vauvojen kätkytkuolemat vähenivät
Kuva 9. Designm.ag 2009. Lähde: DesignM.ag Fabric
uuden nukkumasuosituksen myötä. Helsingin Sanomat.
Texture - 6. < https://flic.kr/p/6DhSkp> (ladattu 5.4.2014).
Vanhempainnetti: tietokulma, lapsen kasvu ja kehitys,
<http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135243962993>
0–1-vuotias. <http://www.mll.fi/vanhempainnetti/
(luettu 5.5.2014).
Kuva 11. ejc0909 2014. Lähde: Lullabub automatic
cot rocker - great condition! <http://www.ebay.
Hyyppä, Markku T. 1993. Mielenviriys ja uupumus.
tietokulma/kasvu_ja_kehitys/0_1-vuotias/> (luettu
Helsinki: Yliopistopaino.
4.5.2014).
Tukes 2014a. Toimialat: kuluttajaturvallisuus, tuotteiden
com.au/itm/Lullabub-automatic-cot-rocker-great-
turvallisuusvaatimuksia, lastenhoitotarvikkeet <http://
condition-/251454351864> (ladattu 10.5.2014).
Keinonen, Turkka 2006. Introduction to concept design.
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014b.
www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/
Teoksessa Turkka Keinonen & Roope Keinonen (toim.).
Vanhempainnetti: tietokulma, lapsen uni, vastasyntyneen
Tavaroiden-turvallisuusvaatimuksia/
Product Concept Design: A Review of the Conceptual
uni. <http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/
Lastenhoitotarvikkeet/> (luettu 6.5.2014).
presentes criativos pra esse Natal. <http://www.hypeness.
Design of Products in industry. Saksa: Springer
vastasyntynyt/> (luettu 4.5.2014).
Tukes 2014b. Toimialat: kuluttajaturvallisuus, tuotteiden
natal-criativos/> (ladattu 10.5.2014).
Science+Business Media. Sivut 2-4.
Internet
American Academy of Pediatrics 2011. SIDS and
Kuva 12. Hypeness 2013. Lähde: Seleção Hypeness: 20
com.br/2013/12/selecao-hypeness-20-presentes-de-
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014c.
turvallisuusvaatimuksia, lelut. <http://www.tukes.
Vanhempainnetti: tietokulma, lapsen uni, yksivuotiaan
fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tavaroiden-
uni. <http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/
turvallisuusvaatimuksia/Lelut/> (luettu 6.5.2014).
New PurFlo baby mattress provides a safer
Wikipedia 2014. Vertailukehittäminen. <http://
parentingwithouttears.com/articles/purflo> (ladattu
10.5.2014).
yksivuotias/> (luettu 4.5.2014).
Other Sleep-Related Infant Deaths: Expansion of
Kuva 13. Parenting Without Tears 2007. Lähde:
sleeping environment for babies. <http://www.
Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment.
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014d.
fi.wikipedia.org/wiki/Vertailukehitt%C3%A4minen> (luettu
[verkkojulkaisu] < http://pediatrics.aappublications.org/
Vanhempainnetti: tietokulma, lapsen uni. <http://
6.5.2014).
content/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf>
www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/> (luettu
(luettu 4.5.2014).
4.5.2014).
Yritys-Suomi 2014. Kehittyminen, tuote- ja
Soothing System – A Revolutionary Baby Sleeping Aid.
palvelukehitysIdean tuotteistaminen, tuotteen kilpailuetu.
<http://www.hellobabydirect.co.uk/blog/the-easidream-
BabyHugs 2014. Lullabub baby rocker. <http://www.
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014e.
< http://www.yrityssuomi.fi/fi/tuotteen-kilpailuetu>
soothing-system-a-revolutionary-baby-sleeping-aid/>
babyhugs.com.au/> (luettu 6.5.2012).
Vanhempainnetti: tietokulma, unikoulu. <http://www.mll.
(luettu 6.5.2014).
(ladattu 10.5.2014).
Kuva 14. Hello Baby 2010. Lähde: The easidream®
fi/vanhempainnetti/tietokulma/uni/unikoulu/> (luettu
Center for Disease Control and Preventation 2014.
4.5.2014).
Kuvalähteet
syndrome. <http://www.cdc.gov/SIDS/INDEX.HTM>
Mural.ly. Visual Collaboration for Creative People. <
Kuva 1. Tony Stone 2013. Lähde: Children with regular
(luettu 5.5.2014).
https://mural.ly/>
bedtimes less likely to misbehave, research shows.
Easidream 2014. Welcome to easidream®. < http://www.
Protomo 2014. How it works?. <http://protomo.fi/how-it-
easidream.co.uk/> (luettu 6.5.2014).
works> (luettu 4.5.2014).
Jalanko, Hannu 2012. Koliikki vauvalla. Terveyskirjasto.
PurFlo 2014. Breathable Mattress. <http://www.purflo.
Kustannus Oy Duodecim. <http://www.terveyskirjasto.
com/mattress> (luettu 6.5.2014)
Sudden unexpected infant death and sudden infant death
fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00430> (luettu
4.5.2014).
Rautanen, Marianne 2008. Vauvan sänkyopas. Vauva.
Sanoma Media Finland Oy. <http://www.vauva.fi/artikkeli/
Lolaloo 2014. For Baby’s Sleep. <http://www.lolaloo.
vauva_ja_taapero/tarvikkeet/vauvan_sankyopas> (Luettu
com/> (luettu 6.5.2014).
6.5.2014).
The Guardian. < http://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2013/oct/14/children-regular-bedtimesbehaviour> (ladattu 2.4.2014).
Kuva 4. TheGiantVermin 2006. Lähde: Cry Baby. <https://
flic.kr/p/u7t5Q> (ladattu 2.4.2014).
Kuva 5. Rolands Lakis 2007. Lähde: Dream. <https://flic.
kr/p/24qtZJ> (ladattu 2.4.2014).
Kuva 7. Slaoui Jihad 2014. Lähde: My daughter. <https://
flic.kr/p/nxwit8> (ladattu 30.4.2014)
Mannerheimin lastensuojeluliitto 2014a.
39
40
Fly UP