...

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN
CNC:N ASETUSAJAN PIENENTÄMINEN
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Puutekniikan koulutusohjelma
Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto
Opinnäytetyö
Kevät 2009
Jari Ylätupa
ALKUSANAT
T ä m ä t y ö o n t e h t y o p i n n ä y t e t yö k s i L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u l l e
puutekniikan suuntautumisvaihtoehdon koulutusohjelmaan.
T y ö n o h j a a j i n a o n yr i t yk s e n p u o l e s t a t o i m i n u t V e l i - P e k k a S a l m i n e n j a
P a s i M a r t t i l a , o p p i l a i t o k s e n p u o l e l t a I l k k a M a r k k a n e n . L i s ä k s i t yö n
t ek em i s een o vat o s al l i s t u n eet yri t yks en pu o l el t a P as i Hal t t u n en j a
C N C - t yö n t e k i j ä t . T a h d o n k i i t t ä ä k a i k k i a t ä h ä n p r o j e k t i i n o s a l l i s t u n e i t a
h en ki l ö i t ä. Eri t yi s k i i t o k s et P as i M art t i l al l e, Vel i -P ek k a S al m i s el l e j a
C NC -yk s i k ö i d en t yö nt ek i j ö i l l e, ed el l ä m ai n i t ut h enki l ö t au t t o i vat
s u u r e s t i m i n u a a i n a k u n a p u a t yö n t e o s s a t a r v i t t i i n .
Jari Ylätupa 31.3.2009
Lahden ammattikorkeakoulu
Puutekniikan koulutusohjelma
YLÄTUPA, JARI: CNC:n asetusajan pienentäminen
Puutekniikan opinnäytetyö, 66 sivua, 7 liitesivua
Kevät 2009
__________________________________________________________________
TIIVISTELMÄ
Op i n n äyt et yön t ark oi t u k s en a o n C NC -k o nei den as et us aj an p i en ent äm i n e n . T u t k i m u k s e n k o h t e e n a o l i U P M K ym m e n e L a h d e n j a l o s t u s t e h t a a n
n e l j ä C N C - k o n e t t a . T yö n k i r j a l l i s u u s o s u u s k o o s t u u o s i o i s t a j o t k a
kertovat Lahden jalostustehtaan CNC-koneista, asetusajasta ja sen
pi enent äm i s es t ä, S i x S i gm as t a j a as et uks en t eos t a C NC -konei l l a. Työt ä
tehdään Six Sigma- ja SMED-metodien avulla. Tutkimusosuus etenee
j o h d o n m u k a i s e s t i S i x S i g m a s t a t u n n e t u n j ä r j e s t yk s e n m u k a i s e s t i e l i
m ääri t t el yn , m i t t au k s en , anal ys o i n n i n j a p aran nu k s en s ek ä oh j au k s en
mukaan.
Työ s s ä t u t u s t u t t i i n en s i m m äi s ek s i as et uks en t eko o n el i m i t ä s e p i t ää
sisällään. Tutkimiskeinona oli seurata asetuksen tekoa ja kuvata sitä
v i d e o k a m e r a l l a m yö h e m p ä ä t a r k a s t e l u a v a r t e n . A s e t u k s e n t e k o o n
menevä aika selvisi kuvatun videon avulla. Tarpeeksi luotettavaa ja
tarkkaa dataa asetuksen teon kestosta ei ollut ennestään olemassa.
Tutkimuksessa selvisi monia ongelmakohtia joita voitaisiin poistaa ja
j o t k a v e i v ä t a i k a a a s e t u k s e n t e o s s a . T ä l l a i s i a o l i v a t m m . t yö k a l u j e n
h a k u j a e t s i m i n e n s e k ä e p ä s e l v ä t y ö j ä r j e s t ys . P a r a n n u s e h d o t u k s i a
as et u k s en t ek o o n l i i t t yen t u l i u s ei t a j a o s aa ni i s t ä pääs t i i n k okei l em aan
ja ne tuottivat positiivisia tuloksia. Tärkeimmät parannusehdotukset
o l i v a t t y ö k a l u k ä r r yj e n k ä yt t ö ö n o t t o , t y ö j ä r j e s t y k s e n s t a n d a r d o i n t i ,
teräkartaston päivittäminen ajantasalle ja asetusaikojen mittaaminen ja
kirjaaminen jokaisessa asetuksen vaihdossa.
Huonon taloustilanteen ja tehtaalla siitä johtuvan tilanteen vuoksi
p aran nu s i d eo i t a ei t äm än t yö n ai k ana v o i t u t o t eut t aa m u t t a os i a n i i s t ä
päästiin kokeilemaan simuloimalla muutoksia. Toivottavasti
taloustilanne alkaa pikku hiljaa parantua ja tulevaisuudessa
p a r a n n u s e h d o t u k s i a r yh d y t ä ä n t o t e u t t a m a a n .
Avainsanat: asetusaika, CNC-kone, SMED, Six Sigma
Lahti University of Applied Sciences
Faculty of Technology
YLÄTUPA, JARI: Reducing the setting time on a CNC machine
Bachelor´s Thesis of Wood Technology, 66 pages, 7 appendices
Spring 2009
___________________________________________________________________________
ABSTRACT
This Bachelor´s thesis aims at reducing CNC machine setting time. The
s t u d y w a s m a d e i n t h e U P M K ym m e n e L a h t i p r o c e s s i n g f a c t o r y . T h e r e
were four CNC machines being investigated.
The theory part tells about CNC machines of the Lahti processing
fact ory, red u ci ng t he s et t i ng t i m e, t h e S i x S i gm a m et ho d an d ex ch ange
of die in CNC machines. The work was done with Six Sigma and SMED
methods. The empirical part proceeded according to Six Sigma: there
w e r e d e f i n i t i o n , m e a s u r e m e n t , a n a l ys i s , a n d f i n a l l y i m p r o v e m e n t a n d
monitoring phases.
The first step of the practical study was to learn what the exchange of
die consists of. The method was to observe the working and film it for
l at er s t ud y. The t i m e t h at go es t o ex chan ge o f di e was fo und o u t from
the film. There was no reliable and accurate existing data about the
time used in exchange of die.
The study revealed many problem areas that could be overcome. These
included searching for tools and unclear rules of procedure. There were
some improvement suggestions to exchange of die. Some of them were
tried out, and there were positive results. The main suggestions for
improvement were introduction of tool carts, standardization of the job
procedure, updating the knife catalogue and measurement and recording
of each exchange of die.
Becaus e of t he poor econom i c s i t uat i on i n t he worl d and i n t he fact ory,
the improvement ideas of this work could not be carried out. It was
possible to try out some improvements by simulating changes.
H o p e f u l l y, t h e e c o n o m i c s i t u a t i o n s t a r t s t o i m p r o v e a n d , i n t h e f u t u r e ,
most of the improvements will take place.
Key words: exchange of die, CNC machine, SMED, Six Sigma
SISÄLLYS
1
JOHDANTO
1
1 . 1 T a u s t a a t yö l l e
1
1 . 2 U P M - K ym m e n e W o o d O y
1
2. CNC-KONEET
2.1 Tutkittavat CNC-koneet
3
3
2.1.1 CNC 1
3
2.1.2 CNC 2
4
2.1.3 CNC 3
5
2.1.4 CNC 4
6
2.2 Yleistä CNC-koneista
3. ASETUSAIKA J A SEN PIENENTÄMINEN
7
8
3.1 Asetusajan määrittely
8
3.2 Asetusajan lyhentäminen
8
3.2.1 Ongelmat asetusaikojen lyhentämisessä
9
3.2.2 SMED ja sen historiaa
10
3.2.3 Mikä SMED on?
11
3.2.4 Ulkoinen ja sisäinen asetusaika
13
4 SIX SIGMA
15
4.1 Historiaa
15
4 . 2 M i s t ä S i x S i g m a s s a o n k ys e ?
17
4.3 DMAIC-prosessi
18
4.4 SIPOC
20
4.5 5S ja seitsemän hukkaa
22
5. ASETUKSEN TEKO CNC-KONEELLA
25
5 . 1 A s e t u k s e n t e o n n yk y t i l a n n e
25
5.1.1 Asetuksen teko robottisolulla
26
5.1.2 Asetuksen teko CNC 1 ja CNC 4
6. LÄHTÖTILANTEEN MÄÄRITTELY J A MITTAUS
6.1 SIPOC asetuksen teosta CNC-1 koneelle
27
28
28
6.2 SIPOC asetuksen teosta CNC 4-koneelle
30
6.3 SIPOC asetuksen teko CNC 2- ja CNC 3-koneilla
eli robottisolussa
31
6 . 4 . K ys e l y t yö n t e k i j ö i l l e o n g e l m i e n m ä ä r i t t ä m i s e k s i
32
7 ANALYSOINTI
33
7 . 1 . A s e t u k s e n t e o n a n a l ys o i n t i v i d e o k u v a a m i s e n
pohjalta
33
7.2 5xMiksi?
35
7 . 3 A s e t u k s e n v a i h t o o n k u l u v a n a j a n a n a l ys o i n t i
37
8. PARANNUKSET JA OHJAUS
38
8 . 1 Työv ai h ei den s el k eyt t äm i n en j a o hj ei den
noudattaminen
38
8 . 2 T y ö k a l u j e n j a t y ö p i s t e i d e n s i i s t e y s j a j ä r j e s t ys
41
8.3 Muutoksien vaikutus asetusaikaan
45
8.4 Teräkartasto
50
9. MUITA PARANNUSEHDOTUKSIA JA NIIDEN TOTEUTUS
53
9.1 CNC 2-koneen laser
53
9 . 2 I m u p o h j i e n s ä i l yt ys
54
9 . 3 M u i t a k ehi t ys ehd o t uk s i a
57
9.4 K u s t a n n u s l a s k e l m i a
58
9.4.1 Asetusaikojen pienenemisen vaikutus rahallisesti
58
9.4.2 CNC -koneiden asetusajan pienentämisen tuomat
kustannussäästöt
59
9.4.3 Rasteripöydän teko CNC 4-koneelle ja työkaluvaunujen osto
CNC 1-koneelle.
62
9.4.4 Lisätyöntekijä yhteen vuoroon robottisolussa
63
10 YHTEENVETO
64
LÄHTEET
66
LIITTEET
1
JOHDANTO
1 . 1 T a u s t a a t yö l l e
Täm än t yön t ark oi t uk s en a o l i p i en ent ää C NC -kon ei d en as et u s ai kaa
U P M - K y m m e n e L a h d e n j a l o s t u s t e h t a a l l a . T yö n t a v o i t t e e n a o l i t u t k i a
asetuksen tekoa ja selvittää asetuksenteon ongelmakohtia erilaisten
m e n e t e l m i e n a v u l l a . T yö s s ä k ä y t e t t i i n S i x S i g m a - j a S M E D menetelmiä.
UPM:n Lahden jalostustehtaalla on viisi CNC-konetta, mutta tässä
t y ö s s ä k e s k i t yt ä ä n n e l j ä ä n n i i s t ä . C N C 1 - j a C N C 4 - k o n e e t o v a t
k äs i s yö t t ö i s i ä k o n ei t a, m i k ä t arko i t t aa s i t ä, et t ä t yön t ek i j än o n
v a i h d e t t a v a k ä s i n t yö s t e t t ä v ä t k a p p a l e e t . C N C 2 - j a C N C 3 - k o n e e t o v a t
niin kutsuttu robottisolu. Se tarkoittaa sitä, että koneiden lisäksi niihin
k u u l u v a t r o b o t i t , r u l l a r a d a t j a p a i k o i t u s p ö yd ä t . R o b o t t i s o l u n k o n e i d e n
o n t a r k o i t u s t o i m i a i t s e n ä i s e s t i , k o s k a r o b o t t i v a i h t a a t yö s t e t t ä v ä t
k a p p a l e e t t y ö s t ö k o n e i l l a . C N C - k o n e i l l a t e h t ä v ä t t yö s t ö t o v a t j y r s i n t ä j a po rau s t yös t öj ä.
T ä m ä o p i n n ä yt e t yö k o o s t u u k a h d e s t a o s i o s t a . E n s i m m ä i n e n o s u u s o n
kirjallisuusosio, jossa kerrotaan asetusajasta ja sen pienentämisestä.
O s i o s s a m yö s k e r r o t a a n L a h d e n t e h t a a n C N C - k o n e i s t a j a s e l v i t e t ä ä n
m i t ä m et o d i t S i x S i gm a j a S M ED o vat . Toi n en o s uu s t yö s t ä o n
tutkimusosuus, missä selvitetään asetuksenteon vaiheita ja mahdollisuuksia parantaa sitä.
Tu t k i m us t yö l äh t i s i i t ä l i i k keel l e, et t ä k onei s i i n t ut u s t ut t i i n j a
t y ö n t e k i j ö i d e n t y ö s k e n t e l yä s e u r a t t i i n v i e r e s t ä n i i n p a l j o n k u i n o l i
m a h d o l l i s t a . E r i t t ä i n t ä r k e ä o s a t u t k i m i s t a o l i k e s k u s t e l u t yö n t e k i j ö i d en k an s s a. M yö s t i l as t o p o hj ai s een dat aan t u t u s t u t t i i n o s an a
t u t k i m u s t a . T yö e t e n i S i x S i g m a - m e t o d i n v a i h e i d e n m u k a i s e s t i , a p u n a
s u u r e s t i k ä yt t ä e n S M E D - m e n e t e l m ä ä .
1 . 2 U P M - K ym m e n e W o o d O y
UP M k u u l u u m aai l m an j oh t avi i n m et s ät eo l l i s u u s yri t yks i i n . Yh t i ö
t u n n e t a a n n y k y a i k a i s e n a j a y d i n l i i k e t o i m i n t o i h i n s a k e s k i t t yn e e n ä
m e t s ä t e o l l i s u u s yh t i ö n ä . U P M m u o d o s t u u k o l m e s t a e r i l i i k e t o i m i n t a ryh m äs t ä: En ergi a j a s el l u , P ap eri s ek ä Tek n i s et m at eri aal i t .
2
G l o b a a l i s t i t o i m i v a n yh t i ö n j u u r e t o v a t S u o m e s s a j a u l o t t u v a t 1 8 0 0 l u vu n l o p u l l e. UP M : l l ä o n t u o t an t ol ai t o ks i a 1 4 m aas s a j a yht i ön
palveluksessa on noin 25 000 henkilöä. Vuonna 2008 liikevaihto oli 9,5
miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä. (Uuden metsäteollisuuden edelläkävijä)
UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto on 590 Meur ja sen henkilöstö
määrä on 3900. UPM on Euroopan suurin vanerinvalmistaja, sen
tuotantokapasiteetti on 1,1 miljoonaa kuutiometriä.(vaneri + viilu)
UPM:llä on 14 tehdasta, joista 11 Suomessa, 1 Virossa ja 2 Venäjällä.
S i l l ä o n m y ö s m yy n t i k o n t t o r e i t a 1 4 m a a s s a .
T ä m ä o p i n n ä yt e t yö t e h t i i n U P M - K ym m e n e W o o d O y L a h d e n
jalostustehtaalle. Tehdas on erikoistunut vanerin jatkojalostukseen.
R aak a-ai n een a k äyt et ään UP M : n o m i l l a v aneri t eh t ai l l a v al m i s t et t ua
k o i v u van eri a. Lah d en t eh t aal l a k äyt et t äv ät j al o s t us p ro s es s i t j akau t uvat
kolmeen eri osaan:
- P i nnoi t t am i nen kal vol l a (kuum apuri s t am i nen j a kyl m äl i i m aus )
- Pinnoittaminen nesteellä (lakkaus, maalaus, petsaus)
- Työs t äm i n en (C NC -, reu n a- j a eri k oi s t yö s t ö s ek ä m ääräm i t t as ah aus )
Lahden j al os t us t eht aal t a val m i s t uu t uot t ei t a m oni i n käyt t ökoht ei s i i n.
Lakattuja ja maalattuja vanereita mm. stanssimuotteihin sekä
laivateollisuuden lattioihin ja seiniin. Filmipinnoitettuja vanereita
valmistuu rakentamiseen, betonointiin ja kuljetusvälineteollisuuteen.
M o n i a e r i l a i s i a t yö s t e t t yj ä k o m p o n e n t t e j a v a l m i s t e t a a n m y ö s . T e h t a a n
t u ot ant o k apas i t eet t i on n . 50 000 m ³ / v j a t yö n t ek i j ö i t ä t eh t aal l a o n n.
1 1 5 t yö n t e k i j ä ä . 9 0 % t u o t t e i s t a m e n e e v i e n t i i n . ( U P M – L a h d e n
jalostustehdas.)
3
2. CNC-KONEET
2.1 Tutkittavat CNC-koneet
2.1.1 CNC 1
CNC 1 koneen malli on CMS nc triax PF2 4T ja vuosimalli on 1988.
K o n e o n k o l m i a k s e l i n e n , j o s s a o n l i i k k u v a t t yö s t ö yk s i k ö t j a l i i k k u v a t
p ö y d ä t . K o n e e s s a o n k a k s i e r i l l i s t ä t yö s t ö p ö y t ä ä , j o t k a p ys t y t ä ä n
l i i t t ä m ä ä n yh t e e n i s o j a a i h i o i t a t y ö s t e t t ä e s s ä . K o n e e n t yö s t ö p ö y t i e n
m i t at ov at 1 7 7 0 x 15 00 m m j a p öyt i en väl i s s ä o n 30 m m v äl i . Ko n ees s a
o n r a s t e r i p ö yt ä , j o k a m a h d o l l i s t a a v a k u u m i m o d u u l e i t t e n k ä y t ö n .
Vakuumimoduulit ovat kumimaista ainetta olevia nauhamaisia
k ap pal ei t a, j o t k a k i i n n i t et ään ras t eri p ö yd än u ri i n ki i nni p ai n am al l a.
Vak u um i m o d uu l ei l l a v o i d aan t eh d ä hal ut t u m u o t o p ö yt ään , j o k a
m uodos t aa s i t en i m ual ueen. Al l a ol evas s a kuvi os s a (KUVIO 1) näkyy
v ak uu m i m o du u l ei t a ras t eri p öydäs s ä.
K U V I O 1 . V a k u u m i m o d u u l e i l l a t e h t y a s e t u s r a s t e r i p ö yd ä s s ä
4
K a p p a l e e t k o n e e s s a k i i n n i t e t ä ä n a l i p a i n e e n a v u l l a , v a l m i i k s i t e h d yi l l ä
i m u p öydi l l ä t ai v akuu m i m o duu l ei t t en av u l l a. C NC 1 -ko n ees s a (KUVIO
2 ) o n n e l j ä t e r ä yk s i k k ö ä , j o i t a k ä y t e t ä ä n j yr s i n t ö i h i n j a p o r a u k s i i n .
Teri en i s t u kat o v at Ø1 0 m m - Ø 2 5 m m . Teri en väl i n en m i ni m i et äi s yys
on 220mm
KUVIO 2. CNC 1-kone
2.1.2 CNC 2
CNC 2 on malliltaan CMS nc triax NC-PF 332 ja vuosimalliltaan 199394(KUVIO 3). Kone on kolmiakselinen, ja siinä on liikkuvat
t yös t öyk s i k ö t j a l i i k k u v at pö ydät . Ko n ees s a on k aks i eri l l i s t ä
t y ö s t ö p ö yt ä ä , j o t k a p ys t y t ä ä n l i i t t ä m ä ä n yh t e e n i s o j a a i h i o i t a
t yös t et t äes s ä. Ko n een t yö s t öp ö yt i en m i t at o v at 18 3 0x 3 120 m m j a
p ö yt i en v äl i s s ä o n 30 m m väl i . Konees s a on ras t eri pö yt ä, j o k a
m ah do l l i s t aa v ak u um i m od u u l ei t t en käyt ö n . Kap pal eet k o n ees s a
k i i n ni t et ään al i p ai neen av ul l a, v al m i i k s i t eh d yi l l ä i m up ö yd i l l ä t ai
v a k u u m i m o d u u l e i t t e n a v u l l a . K o n e e s s a o n k u u s i t e r ä yk s i k k ö ä j yr s i n t ö j ä
varten ja kuusi moottoria porauksia varten. Terien istukat ovat Ø8mm -
5
Ø 2 5 m m . T e r i e n v ä l i n e n m i n i m i e t ä i s y ys o n 2 1 0 m m . K o n e e s e e n k u u l u u
m yös p ai k o i t us p öyt ä, j o s s a k o h di s t et aan ai h i o robo t i l l e, pö ydäl l e
siirtämistä varten. Koneessa on robotti, jonka tehtävänä on aihioiden
s i i r t o k u o r m a s t a p a i k o i t u s p ö y d ä l l e j a s i i t ä t yö s t ö p ö y d i l l e . K u n k a p p a l e
o n t y ö s t e t t y, s i i r t ä ä r o b o t t i a i h i o n t o i s e l l e r a d a l l e v a l m i i d e n a i h i o i d e n
pinoon. Robotti on malliltaan Motoman SP400X.
KUVIO 3. CNC 2-kone
2.1.3 CNC 3
CNC 3 on malliltaan HEIAN ZR-342P ja vuosimalliltaan 1999(KUVIO
4 ). Ko n e o n k o l m i ak s el i n en, j a s i i n ä on l i i k k u vat t yös t ö yks i k ö t j a
l i i k k u v a t p ö yd ä t . K o n e e s s a o n k a k s i e r i l l i s t ä t y ö s t ö p ö y t ä ä , j o t k a
p y s t y t ä ä n l i i t t ä m ä ä n y h t e e n i s o j a a i h i o i t a t yö s t e t t ä e s s ä . K o n e e n
t y ö s t ö p ö yt i e n m i t a t o v a t 1 6 0 0 x 2 1 0 0 m m j a p ö yt i e n v ä l i s s ä o n 5 0 m m
v äl i . Ko n ees s a on ras t eri p ö yt ä, j o ka m ah d o l l i s t aa vak u u m i m o d uu l ei t t en
k äyt ö n . Kap p al eet kon ees s a k i i n n i t et ään al i p ai n een av u l l a, v al m i i k s i
t e h d y i l l ä i m u p ö yd i l l ä t a i v a k u u m i m o d u u l e i t t e n a v u l l a . K o n e e s s a o n
k o l m e t y ö s t ö yk s i k k ö ä j y r s i n t ö j ä v a r t e n j a k o l m e t yö s t ö yk s i k k ö ä
porauksia varten. Terien istukat ovat Ø10mm - Ø 20mm. Terien välinen
m i n i m i e t ä i s yys o n 2 7 5 m m .
6
Ko n ees een k u u l u u m yös p ai k oi t us pöyt ä, j o s s a k ohd i s t et aan ai h i o
ro b ot i l l e, p öyd äl l e s i i rt äm i s t ä v art en . Ko n ees s a o n rob o t t i , j on k a
t e h t ä v ä n ä o n a i h i o i d e n s i i r t o k u o r m a s t a p a i k o i t u s p ö yd ä l l e j a s i i t ä
t y ö s t ö p ö yd i l l e . K u n k a p p a l e o n t y ö s t e t t y, s i i r t ä ä r o b o t t i a i h i o n t o i s e l l e
radalle valmiiden aihioiden pinoon. Robotti on malliltaan Motoman
SP400X.
KUVIO 4. CNC 3-kone
2.1.4 CNC 4
CNC 4-koneen malli on HEIAN NC-442P ja vuosimalli on 1989(KUVIO
5 ) . K o n e o n k o l m i a k s e l i n e n , j o s s a o n l i i k k u v a t t yö s t ö y k s i k ö t j a
l i i k k u v a t p ö yd ä t . K o n e e s s a o n k a k s i e r i l l i s t ä t y ö s t ö p ö y t ä ä , j o t k a
p ys t yt ään l i i t t äm ään yh t een i s o j a ai h i o i t a t yö s t et t äes s ä. Ko n een
t y ö s t ö p ö yt i e n m i t a t o v a t 1 6 0 0 x 1 6 0 0 m m j a p ö yt i e n v ä l i s s ä o n 5 0 m m
väli. Kappaleet koneessa
k i i n ni t et ään al i p ai neen av ul l a, v al m i i k s i t eh d yi l l ä i m u pöydi l l ä. C NC 4k o n e e s s a o n n e l j ä t yö s t ö yk s i k k ö ä , j o i t a k ä yt e t ä ä n j y r s i n t ö i h i n j a t o i s e t
n e l j ä t yö s t ö yk s i k k ö ä , j o i t a k ä y t e t ä ä n p o r a u k s i s s a . T e r i e n i s t u k a t o v a t
Ø 1 0 m m - Ø 2 5 m m . T e r i e n v ä l i n e n m i n i m i e t ä i s y ys o n 2 4 5 m m .
7
KUVIO 5. CNC 4-kone
2.2 Yleistä CNC-koneista
Töiden jakaantuminen koneiden kesken: CNC 1 ja CNC 4 ovat
k äs i s yö t t ö k o nei t a, j o k a t arkoi t t aa s i t ä, et t ä ai hi ot v ai h d et aan p ö yd äl l e
i t s e . N ä i l l ä k o n e i l l a t e h d ä ä n k e v yi t ä j a l y h e m p i ä s a r j o j a , s i l l ä a i h i o t
j o ud u t aan n o s t am aan pö yd äl l e. Li s äv arus t el u a v aat i vat s arj at t eh d ään
m yös n äi l l ä k o n ei l l a.
CNC 2/CNC 3-koneilla eli robottisolulla tehdään suuria sarjoja, koska
yl eens ä as et u ks en t eko on h i d as t a j a robo t i s t a o n eri n om ai nen h yö t y
p i t k i s s ä s a r j o i s s a . R o b o t i n t a k i a p a i n a v a m p i e n l e v yj e n t y ö s t ö t o n
8
järkevä tehdä solussa. Solussa ei tehdä pienien kappaleiden, eikä alle 9
m m p ak s u j en l ev yj en t yö s t ö j ä.
C N C - k o n e i l l a k ä yt e t ä ä n s e u r a a v i a o h j e l m i a A u t o C A D , S u r f C A M j a
Vert ex . Ku v at t u l evat t yö n t eki j öi l l e Aut o C AD-m u o d os s a, j o s t a n e
s yö t et ään S u rfC AM -oh j el m aan , j o s s a t eh dään t yös t örad at ai hi o i l l e.
Täm än j äl k een k u va l äh et et ään C NC -ko n ei l l e. R ob o t i l l e s yöt et ään om a
ohjelmansa. Näin vain CNC-solussa eli CNC 2/CNC 3-koneilla. CNC
2/CNC 3-koneilla on molemmilla omat robottinsa.
3. ASETUSAIKA J A SEN PIENENTÄMINEN
3.1 Asetusajan määrittely
Asetusajan voisi määritellä seuraavalla tavalla: Asetusaikaa kuvaa se
ai k a, j o k a o n k u l un ut k o n een p ys äyt t äm i s es t ä s i i h en as t i , ku n s eu raava
laadullisesti kelpaava erilainen kappale saadaan valmiiksi koneelta
asetuksen ja tarvittavien säätötoimenpiteiden jälkeen.(Asetusaikojen
l yhen t äm i n en 1 9 8 4 , 2 ). Täm ä k u v aa h yvi n s i t ä, et t ä as et u ks en t eko on
t ä r k e ä o s a v a l m i s t u s p r o s e s s i s s a j a a s e t u s a j a n l yh e n t ä m i n e n t u o l i s ä ä
tehokkuutta prosessiin.
3.2 Asetusajan lyhentäminen
Asetusajan pienentämisessä idea on saada asetusaika mahdollisimman
l yhyek s i j a eräk o k o p i en ek s i , j o p a yh d ek s i . Täs t ä t aas s euraa
k ap pal em äärän s u h t ees s a p i en ent yv ä l äpäi s yai ka. (P el t o n en 1 9 9 8 )
Japanilaiset ovat oivaltaneet jo aikoja sitten, että asetusajan
p i enen t äm i s el l ä rah aa v ap au t u u m uu h u n k äyt t ö ön . Lyhent äm äl l ä
a s e t u s a i k o j a v o i d a a n s a a d a s e u r a a v i a t u l o k s i a : l ä p ä i s y a i k a l yh e n e e j a
keskeneräinen tuotanto pienenee mikä johtaa siihen, että tehdastilaa
v o i d aan käyt t ää t eh ok k aam m i n. Varas t ot p i en enev ät , v äl i l l i s et k i i n t eät
kustannukset ja epäsuorat henkilökustannukset vähenevät, koneiden
t e h o k k u u s p a r a n e e , t o i m i t u s a j a t v o i v a t o l l a j o u s t a v a m m a t , t yö n t e k i j ä t
9
o v a t m o t i v o i t u n e e m p i a k o s k a a s e t u s t yö o n u s e i n r a s k a s t a j a s i i t ä e i
pidetä. Yleensä siis asetusajan pienentäminen jollain koneella
nopeut t aa koko l i nj as t on l äpi m enoai kaa.( As et us ai koj en l yhent äm i nen
1984, 2–3.)
3.2.1 Ongelmat asetusaikojen lyhentämisessä
As et u k s i a t u t k i t t aes s a t ö rm ät ään yl een s ä s euraav anl ai s i i n o n gel m i i n:
1 . V a l m i s t e l e v i a t o i m e n p i t e i t ä a s e t u s t a v a r t e n e i o l e t e h t y, j o k a j o h t a a
t u r h a a n t yö k a l u j e n j a h u k a s s a o l e v i e n t a r v i k k e i d e n e t s i n t ä ä n .
( A s e n t a j a t e i v ä t yl e e n s ä p i d ä t ä t ä a j a n t u h l a u k s e n a . )
2. Asetustapahtuma on sekava
Teknisiä ongelmia ei ole ratkaistu.
Työ kal u t ei v ät o l e pai k al l aan .
Työ s t et t äv ät k ap p al eet o v at h u k as s a.
T y ö m e n e t e l m ä t j a t yö v a i h e i d e n j ä r j e s t y s e i v ä t s t a n d a r d i s o i t u j a .
Valvontamenetelmät eivät ole standardisoituja.
3 . A s e t u s t yö n v a i h e e t j a n i i h i n v a a d i t t a v a a i k a e i o l e s e l v i l l ä .
A s e t u s a i k a v a i h t e l e e t yö n t e k i j ä k o h t a i s e s t i e i k ä o l e v a r m u u t t a v a i h t e l u a
aiheuttavista tekijöistä.
4. Hienosäädön vajavainen tuntemus:
Yleensä eniten aikaa vievä.
Yleisesti huonosti tutkittu osa-alue.
J aet aan kah t een ryhm ään 1 ) v äl t et t ävi s s ä ol ev a hi eno s äät ö 2 )
hienosäätö, jota ei voida välttää.
S uuri n os a hi enos äädös t ä kuul uu ryhm ään 1 .
10
5 . To t t u m at t o m u u s as et u s t yöh ö n :
Koulutus on tärkeä tekijä kun halutaan pienentää asetusaikaa.
6 . Kai kk i a h en k i l ö res u rs s ej a ei k äyt et ä hyödyks i :
P a l j o n a m m a t t i t a i t o a j ä ä h yö d y n t ä m ä t t ä .
Jos edellä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua niin voidaan
asetusaikaa saada jopa 50–75% pienemmäksi alkuperäisest ä . ( A s e t u s a i k o j e n l yh e n t ä m i n e n 1 9 8 4 , 4 - 5 . )
3.2.2 SMED ja sen historiaa
S M E D : i n e l i S i n g l e M i n u t e E x c h a n g e o f D i e n j u u r e t l ö yt yv ä t J a p a n i s t a ,
aina niin kaukaa kun 1950-luvulta. SMED on kehitetty alun perin
Japanin autoteollisuuteen pienentämään asetusaikoja.
S M ED v ars i n ai s es t i s ynt yi 1 9 6 0 j a 1 9 7 0 l u v u n t ai t t ees s a k u n S h i geo
S h i n g o v i e r a i l i T o yo t a n k o r i t e h t a a l l a . S i e l l ä t e h t a a n j o h d o l l e o l i
annettu tehtävä, että tehtaalla olevan 1000 tonnin puristimen
a s e t u s a i k a a o l i l yh e n n e t t ä v ä . A l k u u n j o k a i n e n a s e t u k s e n t e k o k e s t i
peräti neljä tuntia. Volkswagen oli Saksassa samanlaisella puristimella
p ys t ynyt as et u k s en t eo s s a k aht een t u nt i i n j a To yo t an
t eh t aan j o h d o l l e ol i an n et t u s el v ät o h j eet , et t ä o l i s i p ys t yt t äv ä s i t ä
p a r e m p a a n . K u u d e n k u u k a u d e n j ä l k e e n h e p y s t yi v ä t v ä h e n t ä m ä ä n
asetusajan 90 minuuttiin.
Kuukauden päästä Shigeo Shingo vieraili jälleen tehtaalla ja kuuli, että
T o y o t a n j o h t o o l i a n t a n u t u u d e n k ä s k yn v ä h e n t ä ä a s e t u k s e n t e k o a l l e
kolmeen minuuttiin. Siitä Shingo sai idean jakaa asetuksen teon
selkeästi sisäiseen ja ulkoiseen asetukseen. Sitten hän kehitti
k a h d e k s a n t e k n i i k k a a a s e t u s a j a n l yh e n t ä m i s e e n . K o l m e n k u u k a u d e n
jälkeen he pääsivät tavoitteeseensa ja asetuksen teko suoriutui alle
kolmen minuutin. Siinä toiveessa, että mikä tahansa asetuksen teko
p ys t yt t äi s i i n t ek em ään al l e k ym m en en m i n u ut i n, t ek ni i k ka n i m et t i i n
" S i n g l e - m i n u t e e x c h a n g e o f d i e " e l i S M E D . S M E D o t e t t i i n k ä yt t ö ö n
k ai ki l l e Toyo t an t eht ai l l e j a s en k ehi t t äm i s t ä j at ket t i i n ni i n, et t ä s i i t ä
t u l i yk s i en s i s i j ai s i s t a el em en t ei s t ä To yo t an t u o t an t om en et el m ään .
(Shingo, 1983, 21-26.)
11
3.2.3 Mikä SMED on?
SMED on tekniikka asetusaikojen pienentämiseksi. Tavoitteena siinä
on joustavuuden parantaminen ja asetusaikahäviöiden pienentäminen.(Quick Changeover for Operators: THE SMED SYSTEM. 1996. 14.)
SMED ei tarkoita niinkään mekanisointia, vaan siinä korostetaan
äl ykäs t ä aj at t el u a. Aj at t el u n p i t ää ai n a o l l a et u s i j al l a en n en
a u t o m a a t i o t a . S M E D o n yk s i n k e r t a i n e n yk s i k k ö j a p i k k u t a r k k a
asetusaikojen pienentämiseen tarkoitettu tekniikka, jonka tehtävänä on
e r o t e l l a v a r s i n a i n e n k o n e a i k a a s e t u s a j a s t a s e k ä m yö s j a k a a a s e t u s a i k a
s i s ä i s e e n j a u l k o i s e e n a s e t u s a i k a a n . K ä yt ä n n ö n t a s o l l a S M E D m e r k i t s e e
s i t ä , e t t ä j o k a i n e n t yö s o l u n t y ö n t e k i j ä s i s ä i s t ä ä i t s e l l e e n m e n e t e l m ä n
v ai heet j a et s i i eri ko i s k i rj al l i s u u des t a t ai t yö k al u j en v al m i s t aj i l t a
t a r k e m m a t o m a a n t yö h ö n s ä l i i t t yv ä t t yö k a l u t t a i m e n e t e l m ä t j o i l l a
voidaan pienentää asetusaikaa. (Peltonen 1998.)
SMED-menetelmä voidaan jakaa vaiheisiin. Vaiheita on useita, ja
niiden lukumäärä riippuu siitä, mihin kohteeseen menetelmää
k äyt et ään . Al l a o n k ark ea es i m erk k i as et us aj an p i enen t äm i s en
vaiheiden etenemisestä.
Vaihe 1) Selvitetään tämän hetken asetustenvaihdot
Mitataan asetusaika per asetus.
V a i h e 2 ) M i t a t a a n j a k a r t o i t e t a a n a s e t u s t e n v a i h t o yk s i t y i s k o h t a i s e s t i
Selvitetään kuinka operaattori liikkuu asetustenvaihdon aikana.
Vaihe 3) Erotetaan sisäinen ja ulkoinen asetus
Määritellään sisäinen ja ulkoinen asetus.
Vaihe 4 Muutetaan sisäiset toimenpiteet ulkoisiksi:
An al ys oi d aan j o kai n en s i s äi n en t o i m en p i d e j ok a l i n j al l a t eh d ään .
12
Vaihe 5) Virtaviivaistetaan asetuksen teko:
Minimoidaan operaattorien liikkuminen.(KUVIO 6.)
KUVIO 6 . As et u s t apah t u m an k u l k u k aav i o. (As et us ai k o j en l yhen t äm i nen
1984,6.)
Vaihe 6) Standardisoidaan asetuksenvaihtorutiinit
Luodaan toimenpidesuunnitelma, standardisoidaan operaattorien roolit
j a t yö vai h eet .
P yri t ään t ek em ään u s ei t a t eh t äv i ä s am an ai k ai s es t i .
13
Vaihe 7)
Optimoidaan asetuksenvaihdon jälkeinen aloitus.
Mitataan ja kartoitetaan kaikki asetuksenteon jälkeiset häiriös yyt . (UP M 2 0 0 8. )
3.2.4 Ulkoinen ja sisäinen asetusaika
M i t ä t a r k o i t t a a u l k o i n e n j a s i s ä i n e n a s e t u s a i k a ? T yö k a l u n v a i h t o j a
a n a l ys o i t a e s s a k ä y t e t t ä v i s s ä o l e v a a s e t u s a i k a j a e t a a n y l e e n s ä k a h t e e n
osaan, joihin pätevät seuraavat asiat: Ulkoinen asetusaika on etukäteen
t eh t äv i ä t arkas t u k s i a j a t o i m en p i t ei t ä, j o i l l a v arm i s t et aan t yökal u j en,
kiinnittimien, raaka-aineiden jne. toiminta. Aina kun on mahdollista,
k äyt et ään u l ko i s t a as et u s ai k aa. Ul k o i s en as et u s aj an t o i m en pi t ei t ä
t eh dään s i l l o i n k u n k on e on k äyn n i s s ä. S i s äi n en as et u s ai k a o n s i t ä, et t ä
a s e t u s t a t e h d ä ä n s i l l ä a i k a a k u n k o n e o n p y s ä h d yk s i s s ä ( K U V I O 7 ) .
S i s äi s t ä as et u s ai k aa o n k äyt et t äv ä vai n, m i k äl i s e on v äl t t äm ät ö n tä.(Peltonen 1998)
K U V I O 7 . L ä p ä i s ya j a n l yh e n t ä m i n e n a s e t u s a j a n a v u l l a . ( P e l t o n e n 1 9 9 8 )
S e u r a a v a s s a e s i t t e l e n t yy p i l l i s i ä u l k o i s i a j a s i s ä i s i ä t e h t ä v i ä .
14
Tyyp i l l i s i ä ul k o i s i a t eht äv i ä o v at
• etsiminen
• kuljetus
• puhdistus
• odottaminen
• kunnossapito.
Tyyp i l l i s i ä s i s äi s i ä t eht äv i ä o vat
• t e r i e n v a i h t o j a k i i n n i t yk s e n s ä ä t ö
• koeajot
• ohjelmien vaihto ja säätö.
S e u r a a v a t m e n e t e l m ä t o v a t h yv i ä t y ö k a l u j a s i i h e n , e t t ä s a a d a a n
asetuksen tekoon enemmän ulkoisia tehtäviä.
Miten muutetaan sisäisiä tehtäviä ulkoisiksi tehtäviksi?
• eliminoidaan tehtäviä
• yh d i s t e t ä ä n t e h t ä v i ä
• korvataan ja järjestellään uudelleen tehtäviä
• yk s i n k e r t a i s t e t a a n t e h t ä v i ä ( U P M 2 0 0 8 ) .
15
4 SIX SIGMA
4.1 Historiaa
Six Sigma -ajettelun ja konseptin kehittivät Bill Smith, Richard
S c h r o e d e r j a M i k e l J . H a r r y. S i x S i g m a - o h j e l m a l u o t i i n v a s t a u k s e k s i
japanilaisten erinomaiseen laatuun varsinkin puolijohde- ja
elektroniikkateollisuudessa. Tämä tapahtui Motorola-nimisessä
y r i t y k s e s s ä 1 9 8 0 - l u v u l l a . T a r k k a s yn n y i n h e t k i S i x S i g m a l l e o l i
15.1.1987, kun Motorola julkisti "Six Sigma Quality Program"ohjelman.
Kaiken kansan tietoisuuteen ohjelma tuli, kun Motorola voitti vuonna
1988 ensimmäisen jaetun USA:n presidentin laatupalkinnon eli
M a l c o l m B a l d r i g e - l a a t u p a l k i n n o n . T ä m ä l o i p o h j a a j a t k o k e h i t yk s e l l e ,
m i k ä v a s t a s i k ys ym yk s e e n , k u i n k a S i x S i g m a s a a d a a n a i k a a n .
M e n e t e l m ä k e h i t t yi e n t i s e s t ä ä n A B B : l l ä 1 9 9 0 - l u v u n t a i t t e e s s a , j o l l o i n
H a r r y t o i m i yr i t y k s e n v a r a p r e s i d e n t t i n ä v a s t u u n a a n l a a t u s y s t e e m i n
kehittäminen.
M o n e t s u u r e t yr i t yk s e t o v a t o t t a n e e t k ä yt t ö ö n S i x S i g m a - s y s t e e m i n j a
s aav ut t aneet s i l l ä m erki t t äv i ä t u l o k s i a. S el l ai s i a yri t yks i ä o v at General
E l e c t r i c , F o r d , S o n y, D u P o n t . Y r i t y k s e t o v a t o p p i n e e t t e k e m ä ä n
m u u t o k s i a s yv ä l l i s e s t i j a n ä i n s a a n e e t p a r a n n e t t u a y r i t y k s e n t u l o s t a .
S u o m e s s a S i x S i g m a n v o i m a k a s l a a j e n e m i n e n o n j u u r i n yt k ä y n n i s t y mässä(KUVIO 8).(Six Sigma.)
16
KUVIO 8. Six Sigman leviäminen (Six Sigma.)
S i x S i gm aa kehi t et ään koko aj an j a s en käyt t öal ueet l aaj en evat
k e h i t y k s e n t a p a h t u e s s a . K u v i o s s a 9 n ä k yy m i t e n S i x S i g m a o n a j a n
m i t t aan k eh i t t ynyt j a k uv i o s t a n äkee m i s s ä al uei l l a n i m eno m aan s e on
k eh i t t ynyt . (S i x S i gm a. )
KUVIO 9 . S i x S i gm an keh i t ys (S i x S i gm a. )
17
4 . 2 M i s t ä S i x S i gm as s a o n k ys e?
Six Sigma on uusi nimi vanhalle visiolle, sen päätarkoituksena on
t u ot t aa l äh es t äyd el l i s i ä t u ot t ei t a j a pal v el u i t a as i akk aal l e. S en
tavoitteena on päästä tilastolliseen 0-virheeseen. Six Sigma on
muutakin kuin tilastomatematiikkaa, sen tarkoituksena on parantaa
k a i k k i a o r g a n i s a a t i o n a l u e i t a n i i n , e t t ä t ä yt e t ä ä n a s i a k k a i d e n ,
markkinoiden ja teknologioiden jatkuvasti muuttuvat tarpeet.
T e k e m ä l l ä s e n ä i n , s i i t ä o n h yö t y ä t y ö n t e k i j ö i l l e , a s i a k k a i l l e j a
osakkaille.
Six Sigman lopputulokseen vaikuttavat tekijät on jaettu neljälle osaa l u e e l l e . E n s i m m ä i n e n o s a - a l u e o n p a r a n t u n u t a s i a k a s t yy t y v ä i s y y s ,
t o i n e n l y h e n t yn y t l ä p i m e n o a i k a , k o l m a s v ä h e n t y n e e t v i a t j a n e l j ä s o s a a l u e o n e i - j a l o s t u s a r v o t yö n v ä h e n e m i n e n . ( K a r j a l a i n e n & K a r j a l a i n e n
2002, 17.)
Miksi menetelmä on nimetty Six Sigmaksi? Sigma on kreikkalainen
kirjain, joka tilastomatematiikassa kuvaa standardipoikkeamaa.
Standardipoikkeama kertoo kuinka paljon vaihtelua on joukossa. Six
Sigman tavoitteena on pienentää tätä vaihtelua, jotta kaikki tuotteet tai
p a l v e l u t t ä yt t ä v ä t a s i a k k a a n o d o t u k s e t . S i x S i g m a o n v e r t a i l u m i t t a
jolla verrataan laatutasoja toisiinsa. Mitä enemmän on sigmoja sitä
vähemmän tuotteessa tai palvelussa on virheitä.
Seuraavassa kuviossa 10 näkee esimerkin Six Sigman mitta-asteikosta,
siitä näkee eri tuotteiden ja palvelujen keskimääräisen laatutason
sigmoissa ja PPMO:ssä (virhettä miljoonaa mahdollisuutta kohden).(Karjalainen & Karjalainen 2002, 18–19.)
18
KUVIO 10. Six Sigma mitta-asteikko(Six Sigma.)
4.3 DMAIC-prosessi
DMAIC-prosessi on Six Sigman ongelmanratkaisumalli, jonka nimi
t u l ee s an o i s t a Defi ne(m ääri t t el yv ai h e), M eas u rem ent (m i t t aus ),
A n a l y s i s ( a n a l ys o i n t i v a i h e ) , I m p r o v e m e n t ( p a r a n n u s v a i h e ) j a C o n t r o l
(ohjausvaihe). Ongelmanratkaisumalli on siis viisivaiheinen, ja se
j ä r j e s t y k s e s s ä l ä p i k ä yt yn ä p a r a n t a a p r o s e s s i a ( K U V I O 1 1 ) . ( K a r j a l a i n e n
& Karjalainen 2002, 46-53.)
E n s i m m ä i n e n v a i h e o n m ä ä r i t t e l yv a i h e . M ä ä r i t t e l yv a i h e e s s a
määritellään ongelma ja asiakasvaatimukset. Nämä kun on saatu
m ääri t el t yä, n i i n o n k äs i t ys p roj ekt i n l aaj uu d es t a j a t ark o i t u ks es t a.
M ä ä r i t t e l yv a i h e e s s a k e r ä t ä ä n t i e t o a p a r a n n e t t a v a s t a p r o s e s s i s t a j a
asiakkaista. Tämän vaiheen aikana tavoitteena on saada
- selkeä tavoite asetetusta parannuksesta
- prosessikuvaus ja SIPOC.
19
P r o j e k t i t o v a t yl e e n s ä s u u r i a j a m ä ä r i t t e l y v a i h e e s s a s e l v i t e t ä ä n
projektin kannattavuus ja aikataulu.
Yleensä kannattavuuden alarajana on 100 000-200 000 euroa ja
a i k a t a u l u p u o l e s t a v u o d e s t a yh t e e n v u o t e e n . ( K a r j a l a i n e n &
Karjalainen 2002, 46.)
Toinen vaihe on mittaus. Mittausvaiheen tavoitteena on todentaa
ongelman olemassaolo. Ongelman todentaminen tapahtuu keräämällä
informaatiota ongelmasta tai sen mahdollisuudesta. Mittauksilla on
p ä ä s t ä v ä h yv ä ä n t a r k k u u t e e n , s i k s i u s e i n k ä yt e t ä ä n u u s i t t a v u u s - j a
toistettavuustestejä. (Karjalainen & Karjalainen 2002, 47.)
Ko l m as v ai he o n An al ys o i nt i . Täm än v ai h een t avo i t t eena on t u nn i s t aa
y d i n - t a i j u u r i s yyt j a s i t t e n l u o d a s y y- s e u r a u s - h y p o t e e s i . K u n
m a h d o l l i s e t p u l l o n k a u l a t p r o s e s s i s t a o n l ö y d e t t y, l u o d a a n t e o r i a , j o k a
v ah vi s t et aan t ai k u m ot aan kerät yl l ä dat al l a. M i k äl i t eori a v ahvi s t et aan
s i i rryt ään s eu raav aan vai h ees een . (Karj al ai n en & Karj al ai n en 200 2, 48–
49.)
Neljäs vaihe on parannusvaihe. Parannusvaiheen tarkoituksena on
k o k e i l l a j a s o v e l t a a r a t k a i s u j a j o i t a l ö yd e t t i i n m i t t a u s - j a a n a l y s o i n t i v a i h e i d e n a i k a n a . P a r a n n u s v a i h e e s s a v o i d a a n k ä yt t ä ä e r i l a i s i a k o k e i t a
kuten esim. Taguchi- ja haravointikokeita. Parannusvaiheessa saatuja
tuloksia sovelletaan ohjausvaiheessa ja näin varmennetaan tulosten
p y s yv y ys . ( K a r j a l a i n e n & K a r j a l a i n e n 2 0 0 2 , 5 1 – 5 2 . )
Viides vaihe on ohjaus. Ohjausvaiheen tavoitteena on kehittää
m e n e t t e l yj ä , s t a n d a r d e j a , o h j e i t a j a m i t t a u k s i a , j o i l l a y l l ä p i d e t ä ä n
saavutetut tulokset. Prosessin ohjaamiseen voi olla paljon mittareita,
j o p a 3 0 - 5 0 . U s e i n o h j a u k s e e n j a v a l v o n t a a n k ä yt e t ä ä n S P C : t ä
(tilastollinen prosessinohjaus). Ohjausvaiheen tuloksena tehdään
t u l o s a n a l y ys i e l i s e l v i t e t ä ä n m i k ä o l i p r o j e k t i n l i i k e t o i m i n n a l l i n e n
vaikutus.(Karjalainen & Karjalainen 2002, 52-53, 180.)
20
KUVIO 11. Prosessin parannus Six Sigmalla((Karjalainen &
Karjalainen 2002,54.)
4.4 SIPOC
SIPOC tulee sanoista Suppliers (toimittajat), Inputs (sisääntulot),
Process (prosessi),Outputs (ulostulot) ja Customers (asiakkaat).
Toimittajat tuottavat tarvittavat tuotteet (Input) prosessiin ja
prosessista virtaa sen tuotoksia ulostuloiksi. Tässä on tärkeää, että
u l os t u l o t o v at s el l ai s i a j o t k a t äyt t ävät as i akk ai den as et t am at
vaatimukset. Asiakkaat ovat joko sisäisiä tai ulkoisia. Olivat he
kumpia tahansa, he vastaanottavat ulostulot.
S I P O C o n p r o s e s s i k a r t t a j o t a k ä yt e t ä ä n d o k u m e n t o i m a a n yl ä t a s o l l a
v i s u aal i s es t i , yks i n kert ai s en a di agram m i na. S IP OC on t eho k as
k o m m un i k oi n t i t yö kal u , s e au t t aa i hm i s i ä n äk em ään l i i k et o i m i n nan
21
p ro s es s i n äk ök u l m as t a. S i k s i s e o n hyvä t eh d ä ai k ai s es s a vai hees s a
projektia.
SIPOC:n luomiseen on kahdeksan vaihetta.
Ensimmäinen vaihe on se, että tunnistetaan ja nimetään kuvattava
p ro s es s i . To i nen vai h e o n p ro s es s i n l aaj uu d en m ääri t ys el i m ääri t el l ään
aloitus- ja lopetuskohta. Kolmas vaihe listaa tärkeät ulostulot. Neljäs
vaihe listaa asiakkaat prosessin ulostuloille. Viidennessä vaiheessa
dokumentoidaan asiakasvaatimukset ulostuloille. Tämä tarkoittaa
keskeisten ominaisuuksien määrittämistä ulostulossa asiakkaille ja
vaatimuksia prosessin inputeille. Kuudes vaihe on inputien listaus ja
niiden mittaustavat. Seitsemäs vaihe listaa prosessin toimittajat ja
viimeisessä vaiheessa tunnistetaan, nimetään ja määritetään keskeiset
prosessivaiheet. Näin saadaan luotua vaihe vaiheelta SIPOC(KUVIO
12).
K U V I O 1 2 . S I P O C ( S t a t i s t i c a l T h i n k i n g t o I m p r o v e Q u a l i t y)
22
4.5 5S ja seitsemän hukkaa
5 S -m en et el m ä o n k eh i t et t y al u n peri n J apani s s a To yot an t o i m es t a.
S i el l ä on k eh i t et t y m enet t el y, j o n ka t ark o i t u s o n t yöp ai kan
j ärj es t äm i n en t yö nt ek i j äys t äv äl l i s ek s i j a t eh o k kaaks i . S i i n ä l u od aan
t y ö p a i k k a , j o s s a o n m i e l l y t t ä v ä t e h d ä t yö t ä . M e n e t e l m ä t e k e e
m a h d o l l i s e k s i t yö n s u o r i t t a m i s e n i l m a n t u h l a u s t a j a h u k k a a . M e n e t t e l y n
l u o m i n e n o n h yv i n yk s i n k e r t a i n e n j a i h m i s l ä h e i n e n t o i m e n p i d e –
v a i k e i n t a o n j a t k u v a s t i y l l ä p i t ä ä h yv ä k s i h a v a i t t u a t o i m i n t a t a p a a j a
pitää hukat kurissa. .(5S: Workplace organisation and standardisation.)
5S muodostuu seuraavista osista(KUVIO 13):
• S ort i ng Out - S ort eeraus . P oi s t et aan t yöpai kal t a t arpeet t om at t avarat .
Tällä toiminnalla vapautetaan tilaa ja poistetaan rikkoontuneita tai
t a r p e e t t o m i a t yö k a l u j a , j o i t a s ä i l yt e t ä ä n v a i n s i l t ä v a r a l t a e t t ä j o k u
n i i t ä j o s k u s t a r v i t s i s i . T yö n t e k i j ä t u l e e v a s t a t a k ys ym yk s e e n : M i t ä
t a r v i t s e n t y ö t ä t e h d e s s ä n i j a m i s s ä m i n u n k a n n a t t a i s i s ä i l yt t ä ä n ä i t ä
esineitä?
• S t a b i l i z e - S y s t e m a t i s o i n t i . P yr i t ä ä n l ö y t ä m ä ä n h yv i ä v a r a s t o i n t i m e n e t e l m i ä . N ä i t ä v o i v a t o l l a e s i m e r k i k s i l a t t i o i d e n m a a l a u s , t yö p i s t e i den j a m ui d en al u ei d en raj au s , s el k eät j a t yhj ät käyt ävät , eri l ai s et
s ä i l y t ys m e n e t e l m ä t j a r o s k a k o r i t . N ä i d e n l i s ä k s i a s i o i l l e m e r k i t ä ä n
ni m i l aput (väri koodi t j a pai kkoj en m erki nnät ) s ekä eri l ai s et kyl t i t .
• S h i n i ng - S i i v o u s . Työp ai k an p äi vi t t äi n en s i i v o us . S i i v o us au t t aa
hu o m aam aan v ah i n go t , j ot k a vo i vat ai h eu t t aa es i m . vu o t o j a. S i i s t eys
o n yk s i t ä r k e ä o s a t yö p a i k a n t u r v a l l i s u u t t a .
• S t a n d a r d i z i n g - S t a n d a r d i s o i n t i . S t a n d a r d o i d a a n t yö p a i k a n p a r h a a t
k ä y t ä n n ö t y h d e s s ä t yö n t e k i j ö i d e n k a n s s a , e s i m e r k i k s i t y ö p i s t e e s e e n
ku u l uv at t yö k al u t , ku i n k a u s ei n j ät t eet v i ed ään p o i s , s i i v o us ai k at aul u , k ä yt ä v i e n p a i k a t j n e .
• Sustaining - Seuranta. Kun tarpeettomat tavarat on poistettu, ja
n i i d e n s ä i l yt ys p a i k o i s t a o n s o v i t t u , p i d e t ä ä n h u o l t a s i i t ä e t t ä
sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti. Kommunikoidaan
t yö nt ek i j öi d en k an s s a. (W h at are 5S ? )
23
KUVIO 13. 5S:n periaatteet(5S_image)
Mitä tarkoittaa seitsemän hukkaa? Seitsemän hukan kuvaaminen lähtee
l i i k k e e l l e s i i t ä , e t t ä k u v a t a a n n yk y t i l a j a t u n n i s t e t a a n n y k y i s i n
m e n e t e t t ä v ä a i k a . Y l e e n s ä m e n e t e t t yä a i k a a o n l ä h e s p o i k k e u k s e t t a y l i
9 5 %: i a k äyt et ys t ä aj as t a. Tät ä h uk at t u a ai kaa k uvat aan l i i ket oi m i n t at erm ei n k u s t an nu s . Tav o i t t eena s ei t s em än h u k an käyt ös s ä o n ens i n
tunnistaa kustannus ja sen jälkeen suunnitella kustannustehokkaampi
malli toimia. Eli tehokkaampi tapa tuottaa tuotetta tai palvelua. Hukka
poistetaan kolmessa vaiheessa: tunnista, luokittele ja poista.
24
H u k a n l ä h t e e t o v a t ( n y k yi s i n a l k a a o l l a v a k i i n t u n u t 8 h u k k a a ) :
• yl i t u o t a n t o
• odotus
• kuljetus
• yl i p r o s e s s o i n t i
• varasto
• liike
• viat
• käyt t äm ät t ö m ät t ai d ot
KUVIO 14 Arvon lisäävä aika arvovirrassa (Arvoa palveluihin ja
t u o t t e i s i i n – U u s i l ä h e s t ym i s t a p a L e a n i i n )
Yl l ä o l evas s a k u v i o s s a 1 4 n äk yy s u o m al ai n en es i m erkki , j os s a arvo a
lisäävä aika prosessissa on 1,4 % ja arvoa lisäämätön aika 98,4 % on
hukkaa. Hukasta osa on välttämätöntä, mutta ei suuri osa. Yleisesti
h u k k a m u o d o s t u u s e i t s e m ä s t ä h u k a n m u o d o s t a ( n y k yi s i n a l k a a
vakiintua jo 8 hukan metodi).( Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi
l ä h e s t ym i s t a p a L e a n i i n . )
5 S j a s e i t s e m ä n h u k k a a o n y k s i j a t k u v a n p a r a n t a m i s e n t yö k a l u j a
t u o t a n n o n p e r u s t a . K ä yt t ä m ä l l ä t ä t ä t yö k a l u a v o i yr i t y s o t t a a
en s i m m äi s en as k el een ko h t i parem p aa t yöt u rv al l i s uut t a, t uot t av u u t t a,
25
v o i t t o a , l a a t u a , a j a l l a a n t o i m i t t a m i s t a , j a t yö n t e k i j ö i d e n s i t o u t u m i s t a .
LEAN -tuotannon perusta on 5S ja 7 hukan poistaminen. Niinpä Leant u o t a n t o o n s i i r t ym i s e n e n s i m m ä i n e n v a i h e o n o t t a a k ä y t t ö ö n 5 S : n
periaatteet.
5 S o n j at ku v an p aran t am i s en al oi t u s pi s t e j a t yö k al u, j o n k a av u l l a
kiinnitetään jatkuvasti huomio paremman toimintatavan kehittämiseen
s e k ä s a a v u t e t u n t a s o n yl l ä p i t ä m i s e e n . Y h t e n ä k i i n t e ä n ä o s a n a j a t k u v a a n
p a r a n t a m i s e e n l i i t t yy a l o i t e t o i m i n t a . S e n o s t a a e s i i n l u o n t e v i a
k eh i t ys k o h t ei t a, j o i h i n t art u t aan 5 S -m en et el m äl l ä j a 7 hu k an l aj i n
pienentämisellä.
T o s i a s i a o n , e t t ä k e h i t t ä m ä l l ä t y ö p i s t e t t ä j a t yö n t e k o a 5 S j a 7 h u k a n
eliminoimisen periaatteilla on mahdollisuus saavuttaa kaikki tuo ilman
l i s ä p o n n i s t u k s i a . K a i k k i p a r a n t a m i s t o i m e t s a a v a t k ä yt t ö v o i m a n s a
5 S : s t ä . K u n s e n p e r i a a t t e e t o n o t e t t u k ä yt t ö ö n , o n m y ö s h u k a n
el i m i n o i nt i h el p po a, o l i p a k ys e s i t t en k o n t t o ri s t a t ai t eht aas t a.(5 S :
Workplace organisation and standardisation.)
5. ASETUKSEN TEKO CNC-KONEELLA
5 . 1 As et u k s en t eo n n ykyt i l anne
Asetuksen teko CNC 2/CNC 3-koneilla on lähes samanlainen prosessi.
CNC 1- ja CNC 4-koneilla asetuksen teko eroaa robottisoluun
verrattuna jonkin verran. Asetuksen teko CNC 1- ja CNC 4-koneilla
eroaa t oi s i s t aan eri l ai s t en pöyt i en t aki a. As et uks en vai hdon kes t o on
yl ei s es t i kat s o en yh des t ä t u n n i s t a k ah t een, t i l an t ees t a ri i pp u en.
Mistään ei selviä kuinka paljon aikaa mikäkin asetus vie, sillä
asetuksista ei pidetä kirjaa. Asetuksen tekoon kulunut aika
k o k o n a i s u u d e s s a a n n ä k y y k yl l ä t i e d o n k e r u u s s a h ä i r i ö a i k o i n a , m u t t a
n i i t ä ei o l e m i t en kään eri t el t y. Ti edo n k eru us t a s aat av a i n fo ei o l e
k o v i n t a r k k a a , k o s k a t yö n t e k i j ä s t ä r i i p p u e n k a i k k i a h ä i r i ö i t ä e i
muisteta kuitata oikeaan aikaan.
26
5.1.1 Asetuksen teko robottisolulla
As et u ks en t ek o al k aa s i i t ä, et t ä t yö kat s o t aan k uorm i t u s o h j el m as t a.
Ku o rm i t u s oh j el m a on o hj ei s t u s j a ap uväl i n e t yönt eki j ö i l l e. S i i nä
n äk yvät k u n ki n v i i k on t i l au k s et j a m i l l e C NC -k o n eel l e m i k äki n t i l aus
on suunnattu. Listasta näkee tilauksen ID-numeron, tuotteen nimen,
m ä ä r ä n , l ä h t ö p ä i v ä n j a m a h d o l l i s i a l i s ä t i e t o j a k ys e i s e s t ä t i l a u k s e s t a .
ID-numeron avulla tilauksesta voi hakea tarkemmat tiedot Lahtik o n e e l t a . L a h t i - k o n e o n s e r v e r i , j o s s a o h j e l m a a k ä yt t ä m ä l l ä p ä ä s e e
k at s o m aan m m . t i l au k s i en yks i t yi s k o h t ai s i a t i et o j a j a v aras t o t i l ant een.
Se on eräänlainen tuotannonohjausohjelma. ID-numeron avulla
et s i t yi s t ä t i ed oi s t a t yön t ek i j ä t i et ää m i t ä t uo t et t a on t i ed o s s a j a
määrästä kuinka paljon niitä tehdään. Lähtöpäivä on oleellinen tieto,
siitä näkee milloin valmiin tuotteen pitäisi lähteä tehtaalta eteenpäin.
T i e t o j a - s a r a k k e e s e e n t u l e e t yö n t e k i j ä ä a u t t a v a a i n f o r m a a t i o t a , k u t e n
m i s s ä m i t as s a ai hi ot t ul evat , edel l i nen t yövai he j a ai hi oi den
saapumispäivä tehtaalle.
Kuormitusohjelman ID-numeron avulla otetaan tilaus Lahti-koneelta.
T ä m ä n j ä l k e e n o t e t a a n t yö l l e k u v a k o o d i j a s e n j ä l k e e n h a e t a a n k u v a
Vert ex -o hj el m as t a j a C NC -k ort t i t yös t ä. C NC -k o rt t i s i s äl t ää
h y ö d y l l i s e t t i e d o t , k u t e n m i t ä t e r i ä t yö s t ö s s ä k ä yt e t ä ä n . M i k ä l i t i l a u s
o n u u s i , el i s el l ai s t a k ap p al et t a ei o l e en nen t eh t y, j ou d u t aan t u o t t een
piirustuksesta tekemään CAM-ohjelmalla ajo-ohjelman avulla.
Piirustus on usein esim. CAD-muodossa. Uuteen tilaukseen tarvitsee
s el vi t t ää m yö s , m i nk äl ai s i a t eri ä t arvi t aan , k u i n k a m o n el l a
t e r ä y k s i k ö l l ä t yö s t e t ä ä n j a m i l l a i s t a p o h j a a k ä yt e t ä ä n ( v a k u u m i m o d u u l i t , i m u p ö y t ä ) . C A M - o h j e l m a l l a t e h d ä ä n s i i s n e t yö s t ö t m i t ä C N C k o n e e n t a h d o t a a n t e k e v ä n . V a l m i i l l a a j o - o h j e l m a l l a v o i d a a n m yö s
tehdä imupohja, mikäli sellaista ei ole ennestään olemassa.
T ä m ä n j ä l k e e n t i l a t a a n a i h i o t s o i t t a m a l l a t r u k k i k u s k i l l e j a p y yd e t ä ä n ,
että hän tuo tarvittavia aihioita valmiiksi radalle. Samalla huolehditaan
siitä, että valmiille kuormille on pohjalavat olemassa. Tämän jälkeen
ryh dyt ään as et u k s en t ek o on . Yl een s ä p o hj al l a o n vanh a as et u s m i k ä
t äyt yy pu rk aa po i s . El i al o i t et aan s i l l ä, et t ä i rrot et aan v an h at t erät .
S i t t e n p u r e t a a n p ö yd ä t e l i t a r v i t t a e s s a i r r o t e t a a n i m u p ö yt i e n p u l t i t j a
v i edään n e p o i s . Vai h t o eh t o n a on m yös v aku u m i m o d u ul ei t t en i rro t u s
t a i m u o k k a u s r i i p p u e n s i i t ä , k u m p a a p o h j a a s e u r a a v i s s a t yö s t ö i s s ä
k äyt et ään .
27
E n n e n k u i n u u d e t i m u p ö yd ä t k i i n n i t e t ä ä n , l a i t e t a a n t i i v i s t e n a u h a a s e k ä
suljetaan ja avataan imureikiä tarpeen mukaan. Imureikien avaaminen
j a s u l k em i n en t ap aht u u m yö s v akuu m i m od u ul ei t t en m u ok k aam i s en
j äl k een. En n en k u i n u us i a i m u pöyt i ä l äh d et ään kan t am aan k o n eel l e, on
h a e t t a v a a v u k s i t o i n e n C N C - t y ö n t e k i j ä , k o s k a i m u p ö yd ä t o v a t y l e e n s ä
m e l k o p a i n a v i a . K u n i m u p ö yd ä t o n s a a t u p a i k o i l l e e n , n e k i i n n i t e t ä ä n
p ö yt ään n el j äl l ä p u l t i l l a.
K u n p ö yd ä t o v a t k u n n o s s a , a j e t a a n o h j e l m a C N C - k o n e e l l e . T ä m ä n
jälkeen haetaan uudet terät teroittamosta ja asennetaan ne koneeseen.
T a r v i t t a e s s a s ä ä d e t ä ä n t e r ä yk s i k ö i d e n e t ä i s yy s t o i s i i n s a . K u n t e r ä t o n
asennettu, ajetaan ohjelma robotille. Robotilla on oma ohjelmansa
k u t a k i n t y ö s t ö ä v a r t e n . T ä m ä n j ä l k e e n s ä ä d e t ä ä n p a i k o i t u s p ö yt ä
kohdal l een. On t ärkeää, et t ä pai koi t us pöyt ä on s äädet t y oi kei n.
P a i k o i t u s p ö yd ä n a v u l l a r o b o t t i n o s t a a l e v y n t ä s m ä l l e e n o i k e a a n
k o h t a a n t y ö s t ö p ö y d ä l l e . S e u r a a v a k s i l a i t e t a a n v a l m i i k s i t yö s t e t t yj ä
a i h i o i t a v a r t e n p a l l e t i t j a p a h v i n i i d e n p ä ä l l e . A i h i o k u o r m a s t a k ä yd ä ä n
mittaamassa aihio ja tarvittaessa tarkistetaan pinnat. Kuorma kuitataan
kuittausnapista radan vierestä.
S e u r a a v a t yö v a i h e o n t yö s t e t t ä v i e n a i h i o i d e n n i p u n a j a m i n e n v a l m i i k s i
r a d a n p ä ä h ä n . R o b o t t i n o s t a a a i h i o n p a i k o i t u s p ö yd ä n k a u t t a
t y ö s t ö p ö yd ä l l e . E n s i m m ä i n e n a i h i o k o e a j e t a a n n i i n , e t t ä t e r ä t o v a t
t y ö s t ö r a t o j e n yl ä p u o l e l l a . T ä m ä n j ä l k e e n t u l e e t e r i e n i m u s u u l a k k e i d e n
asennus ja uusi koeajo niin, että terät tekevät jäljen aihion pintaan.
Jälkien perusteella tehdään tarvittavat säädöt CNC:llä. Ensimmäisen
ai h i o n aj o n j äl k een m i t at aan t yö s t ö m i t at h u o l el l i s es t i l äp i . M i k äl i
mitat ovat sellaiset kuin vaaditaan, aloitetaan ajaminen ja seuranta.
5.1.2 Asetuksen teko CNC 1 ja CNC 4
Robottisoluun verrattuna CNC 1 ja CNC 4-koneilla tehtävä asetus
j ä t t ä ä p o i s r o b o t t i i n , p a i k o i t u s p ö yt ä ä n j a r a t o i h i n l i i t t y v ä t t y ö v a i h e e t .
M u u t o i n t e r i e n v a i h t o j a i m u p ö yt i e n / v a k u u m i m o d u u l e i t t e n l a i t t o e i v ä t
eroa toisistaan. CNC 4-koneella ei vakuumimoduuleita voida laittaa,
v a a n o n k ä yt e t t ä v ä i m u p ö yt i ä . K o n e e t o v a t k ä s i s y ö t t ö k o n e i t a , j o t e n
ai h i o t l ai t et aan m an u aal i s es t i p ö yd i l l e. C NC 1 -ko n eel l a käyt et ään
asetuksen tekoon useimmiten vakuumimoduuleita.
28
6. LÄHTÖTILANTEEN MÄÄRITTELY J A MITTAUS
6.1 SIPOC asetuksen teosta CNC-1 koneelle
Seuraavalla sivulla on esitelty CNC 1-koneen prosessikartta(KUVIO
1 5 ), j o s t a s el v i ää C NC 1 -k on een as et u k s ent ek oo n l i i t t yvät as i at . S IP OC
es i t t ää pros es s i n vi s uaal i s es t i al kaen t oi m i t t aj i s t a päät t yen j a
asiakkaisiin. Toiminnat asetuksen teossa: Tilaus koneelle tulee
markkinoinnin kautta tilauksena tuotannonohjaukseen. Tuotannonohjau s l ai t t aa t i l au k s en k u o rm i t u s o h j el m aan j a t i l aus on m yö s näk yvi s s ä
Laht i -k o n eel l a. C NC -k o n een t yö n t ek i j ä n äk ee k u o rm i t us o hj el m as t a
t yöt eh t ävän s ä. As et u s t a t eh d ään C NC -k o neel l e v aras t o s t a t o i m i t et t uj a
a i h i o i t a v a r t e n , j o t k a o n t o i m i t e t t u j o l t a i n U P M : n p e r u s l e v yt e h t a a l t a .
Joskus aihiot tulevat esim. Raumatic-sahan kautta, jossa ne on ajettu
tarvittavaan mittaan.
Asetuksen teolle sisääntulot ovat kuva/ohjelma jonka avulla asetus
tehdään Palletit, CNC-kortti, Terät, Henkilöstö ja Tilaus. Palletteja
tarvitaan valmiiden aihioiden alustoina. Terien on oltava oikeankokois i a j a k u n n o s s a , j o t t a l a a t u v a a t i m u k s e t t ä yt t y v ä t . H e n k i l ö s t ö n
ammattitaito mahdollistaa sen, että asetus osataan tehdä. Trukin
kul j et t aj a on ai hi okuorm i en t oi m i t t aj a j a val m i i ks i t yös t et t yj en
kuormien poisviejä.
P r o s e s s i i n k u u l u u u u s i e n t e r i e n h a k u j a a s e n n u s . S e u r a a v a t t yö v a i h e e t
o v a t : 1 ) v a k u u m i m o d u u l e i t t e n a s e n n u s t a i v a i h t o e h t o i s e s t i i m u p ö yt i e n
et s i m i nen 2 )v anh an i m u p öyd än i rro t us j a 3 )uu d en i m up ö yd än k i i nni t ys .
E n n e n k u i n u u d e t i m u p ö yd ä t o n n o s t e t t u p a i k a l l e e n , a v a t a a n j a
suljetaan imureikiä tarpeen mukaan ja laitetaan tiivistenauha. Kun
ohjelma on ajettu CNC:lle, suoritetaan koeajo.
K o n e e n u l o s t u l o j a o v a t v a l m i i k s i t e h t y a s e t u s , t y ö s t e t yt a i h i o t j o i t a o n
1 - l a a t u a t a i h yl ä t t y j ä k a p p a l e i t a . H yl ä t t y j ä k a p p a l e i t a v o i t u l l a u s e a s t a
s yys t ä: ai h i o i s s a v oi o l l a reun av aj ai t a kap p al ei t a, ri s t i m i t al t aan
h ei t t ävi ä k ap p al ei t a, fi l m i v i k ai s i a k ap pal ei t a t ai s i t t en t yö s t ö s s ä voi
t ap aht ua j o k i n v i rh e es i m . t erän v i oi t t um i n en . Työnt eki j än p i t ää
s yö t t ää käs i n ai h i o i t a pö ydi l l e j a p i no t a t yös t et yt k app al eet pi n o i h i n.
29
Asiakkaita asetuksen teolle ovat: pakkaus, reunamaalaus, maalaus.
N ä m ä o v a t a s i a k k a i t a , s i l l ä a s e t u k s e n v a l m i s t u t t u a j a t yö s t ö n l ä h d e t t y ä
k äyn t i i n h e s aav at val m i i k s i t yö s t et t yj ä k ap pal ei t a s eu raav i i n
t y ö v a i h e i s i i n . K a p p a l e i d e n o n t ä yt e t t ä v ä m i t t a t o l e r a n s s i t j a
l a a t u v a a t i m u k s e t . V i r h e e t a s e t u k s e n t e o s s a v o i v a t n ä k yä h u o n o n a
laatuna asiakkaalla.
KUVIO 15. CNC 1-koneen prosessikartta
30
6.2 SIPOC asetuksen teosta CNC 4-koneelle
CNC 4-koneen prosessikartta ei eroa CNC 1-koneeseen verrattuna
m u u t e n k u i n , e t t ä C N C 4 - k o n e e s s a e i o l e r a s t e r i p ö yt ä ä . S i k s i C N C 4 k o n e e s s a e i v o i d a k ä yt t ä ä v a k u u m i m o d u u l e i t a .
KUVIO 16.CNC 4-koneen prosessikartta
31
6.3 SIPOC asetuksen teko CNC 2- ja CNC 3-koneilla eli robottisolussa
Al l a o l evas s a k u v i os s a 1 7 n äk yy ro b o t t i s o l u n p ro s es s i k art t a, j o s t a
s e l v i ä ä a s e t u k s e n t e k o o n l i i t t y v ä t s e i k a t . P r o s e s s i k a r t t a o n h yv i n
samanlainen CNC 1- ja CNC 4-koneen kanssa. Erona on solussa oleva
r o b o t t i , r u l l a r a t a j a p a i k o i t u s p ö yt ä . T y ö n t e k i j ä n t o i m e e n k u u l u u
seuranta ja mahdollisesti jo seuraavan asetuksen valmistelu.
P e r i a a t t e e n a o n , e t t ä r o b o t t i s o l u e i t a r v i t s e t yö n t e k i j ä n a k t i i v i s t a
p a n o s t a e s i m . k ä s i s yö t ö n m u o d o s s a , v a a n s e p y s t yy t y ö s k e n t e l e m ä ä n
itsenäisesti.
KUVIO 17. Robottisolun prosessikartta
32
6 . 4 . K ys e l y t yö n t e k i j ö i l l e o n g e l m i e n m ä ä r i t t ä m i s e k s i
T y ö n t e k i j ö i l l e t e h t i i n k ys e l y a s e t u k s e n t e o n o n g e l m i s t a C N C - k o n e i l l a .
Työ nt ek i j ät v as t as i vat h en k i l ö k o ht ai s es t i o m aan k ys ym ys l om ak kees eensa nimettöminä. Lomakkeiden keräämisen jälkeen keskusteltiin vielä
r y h m ä s s ä . S u u r i m m a t o n g e l m a t a s e t u k s e n t e o s s a t yö n t e k i j ö i d e n
m i e l e s t ä o l i v a t : t yö s t ö ä e d e l t ä v i e n p r o s e s s i e n t e h o s t a m i n e n , k u v i e n
laatu (huonontunut koko ajan, joutuu jatkuvasti tekemään vähintään
korjauksia niihin), koneiden asianmukainen kunto (koneiden kunnossa
on huomautettavaa) ja purun poisto.
P o s i t i i v i s t a p a l a u t e t t a s a i k u o r m i t u s o h j e l m a n n yk y i n e n k ä y t ä n t ö , j o s s a
merkitään muistiin ohjelmaan omat kommentit esim. aihioiden
saapumisajoista ja muista huomioista. Tämä on oleellista asetuksen
t eo n k an nal t a. Li i t t ees s ä n u m ero yks i on n äyt ekap p al e j aet u s t a
k ys el yl om ak k ees t a.
33
7 ANALYSOINTI
7.1. As et uks en t eon anal ys oi nt i vi deokuvaam i s en pohj al t a
Asetuksen tekoa kuvattiin useampia kertoja videolle. Kuvaaminen oli
h y v ä k e i n o m i t a t a t yö v a i h e i d e n a i k o j a j a n i i s s ä i l m e n e v i ä a s i o i t a , j o i t a
ei pal j aal l a s i l m äl l ä v äl t t äm ät t ä n äe. Vi d eon et u on m yö s , et t ä t i et t yj ä
kohtia voi selata useampia kertoja.
A s e t u k s e n t e o n t yö v a i h e e t k i r j a t t i i n yl ö s j a k u n k i n t y ö v a i h e e n k e s t o
m i t at t i i n . Li s t aam i s es t a j a ai k oj en ki rj oi t t am i s es t a h yöd yt t i i n s i t en ,
e t t ä t i e t t yj e n a s i o i d e n t o i s t u m i s t a j a a j a n k u l u t u s t a p ys t y t t i i n
vertailemaan toisiinsa. Listan ja videon avulla tehtiin liikkumisesta
kaavi okuva, j oka on l i i t t ees s ä num ero kaks i . Kaavi okuvas t a näkyy
vi s uaal i s es t i m i t en C NC -koneen ym päri s t ös s ä as et uks en t eon ai kana on
liikuttu. Liikkumisen kuvaaminen on toteutettu numeroinnilla ja
n u m e r o j ä r j e s t yk s e s t ä n ä k y y m i h i n t yö n t e k i j ä o n s i i r t y n yt s e u r a a v a k s i .
N u m e r o i n n i l l e j a t yö v a i h e e s e e n k u l u n e e l l e a j a l l e l ö y t y y s e l i t y s a l l a
olevasta listasta. Asetuksen teko tapahtui CNC 3-koneella. Sisäiset
t yöv ai h eet l i s t as s a ov at l i h av o i t u i na.
1.Tilauksen katsominen ja aihioiden tilaus trukkikuskilta 85s
2. Vanhojen terien irrotus 139s
3-6. Terien puhdistus/poisvienti 60s
7-12. Pöydän purku/imupöytien poisvienti 116s
13-17. Toisen pöydän imupöydän irrotus 160s
1 8 - 1 9 . T yö k a l u n h a k u 5 0 s
20. Imupöydän pulttien irrotus 17s
2 1 . Työ k al u n h aku 29 s
22. Pulttien irrotus 34s
2 3 . Työ k al u n h aku 15 s
24. Pulttien irrotus 30s
25. Imupöydän poisvienti 45s
26. Tiivistenauhan laiton valmistelu, paineilmalla puhaltelu 75s
27. Tiivistenauhan irrotus 15s
28-29. Tiivistenauhan laittaminen 136s
34
30-31.Neuvottelua trukkikuskin kanssa aihioiden olinpaikasta 110s
3 2 . Al u s v an eri n m i t t ai l ua, s en s el vi t t äm i s eks i k äyvät k ö ai h i o t s i i h en
40s
33-36. Aihioiden etsimistä 158s
37. Akkukoneen haku 21s
38-39. Imureikien avaamista 161s
40-41. Kaverin haku auttamaan vaneripohjan kantamiseen 95s
42-43. Imupohjan paikalleen vienti 95s
44-46. Imupohjan pulttien kiinni laitto 188s
48-49. Cnc-kortin haku, kuvan haku ja siirto CNC:lle(200s) ja
o h jel ma n a s etu k s i en s ä ä tö CNC:l l ä yh t .5 10 s
50-54. Terien haku ja tuonti 414s
55.Terien ja istukoiden vienti asennusta varten 123s
5 6 - 5 7 . T yö k a l u j e n h a k u 3 5 s
58-60. Terien asennus ja säätö sivuttaissuunnassa 240s
61. Teräyksiköiden ajo reunaan 20s
62. Terien asennusta 450s
6 3 . Työk al u j en p o i s v i ent i 4 0s
64. Teräyksiköiden ajo keskelle 38s
65-68. Ohjelman ajo robotille 163s
69. Paikoituspöydän säätö 63s
70. Aluspuiden laitto 30s
71-72. Radan kuittaus 10s
73-75. Lekan haku+ kuorman aluspuiden laittaminen paremmin 61s
76. Kuorman kuittaus 3s
77. Kuorman ajo kohdilleen ja koeajo CNC:llä työstöratojen
yläpuolella 330s
78. Imusuulakkeiden laitto 150s
79. Robotin tarraimen puhallus paineilmalla 60s
80. Ensimmäisen aihion ajo 421s
81. Ensimmäisen ajetun aihion mittaus 210s
82. Ajonaloitus + seuranta
Yhteensä aikaa kului 1t 33 min.
35
Li s t as t a i l m en ev ät h yvi n en i t en ai k aa vi ev ät t oi m et . S i i t ä s el v i ää m yös
p a l j o n yl i m ä ä r ä i s i ä t o i m i a , j o i t a e i n o r m a a l i s s a a s e t u k s e n t e o s s a
t arvi t s i s i o l l a. Työ j ärj es t ys on m yös h i u k an s ekav a j a t yö k al u j en
hakemiseen tuhlaantuu turhaa aikaa. Seuratussa asetuksen teossa ei
k ä y t e t t y u l k o i s i a t yö v a i h e i t a , j o i t a y h d i s t e l e m ä l l ä s ä ä s t ä i s i a i k a a j a
vähentäisi turhaa liikkumista asetuksen teon aikana.
V ä l t t ä m ä t t ö m ä t u l k o i s i k s i t yö v a i h e i k s i j ä ä v ä t t y ö t p y r i t ä ä n t e k e m ä ä n
valmiiksi ennen asetuksen teon aloittamista. Nämä videoiden pohjalta
t eh dyt l i s t at an t av at p al j o n arv o k as t a t i et o a, k un l ähd et ään et s i m ään
parannuskohteita ja tehostamaan asetuksen tekoa.
7.2 5xMiksi?
A s e t u k s e n t e k o a v i d e o i m a l l a t u t k i t t a e s s a l ö yt yi a i n a t i e t yt a s i a t j o t k a
veivät runsaasti aikaa asetuksen teossa. Nämä huomattavat ongelmat
o l i v at t yök al u j en l ev äl l ään o l o j a as et u k s en t eo n s ek av u u s . Näi den
a s i o i d e n t o d e l l i s t e n s yi d e n s e l v i t t ä m i s e k s i p i t ä ä k ä yt t ä ä 5 x M i k s i ? t e k n i i k k a a , j o s s a k ys y t ä ä n m o l e m m i s t a a i h e i s t a v i i s i k e r t a a m i k s i .
Miksi asetuksen teko on sekava?
T yö v a i h e e t j a t y ö m e n e t e l m ä t o v a t s e k a i s i n .
M i k s i t y ö v a i h e e t j a t yö m e n e t e l m ä t o v a t s e k a i s i n ?
T yö v a i h e i t a j a t y ö m e n e t e l m i ä e i o l e s t a n d a r d i s o i t u .
M i ks i t yöv ai h ei t a j a t yö m en et el m i ä ei ol e s t an d ard i s oi t u?
Ei olla oltu tietoisia asetuksen teon ongelmista.
Miksi ei olla oltu tietoisia asetuksen teon ongelmista?
Asetuksen teon ongelmia ei pidetty tärkeänä aiemmin.
T yö n t e k i j ä t e i v ä t o l e p i t ä n e e t a s i a a o n g e l m a n a .
36
Miksi asetuksen teon ongelmia ei pidetty tärkeänä aiemmin, miksi
t yön t ek i j ät ei v ät o l e pi t än eet as i aa o n gel m an a?
J o h d o l l a e i o l e o l l u t t i e t o a a s i a s t a j a t yö n t e k i j ä t o v a t n ä h n e e t
yl i m ä ä r ä i s i i n t ö i h i n m e n e v ä ä a i k a a n o r m a a l i n a o s a n a t yö t ä ä n .
M i ks i t yök al u t o v at l ev äl l ään ?
N i i l l e e i o l e s o v i t t u m i t ä ä n t i e t t yä p a i k k a a .
M i ks i ei ol e s o vi t t u t yö kal u j en p ai k k aa?
Asiaa ei ole pidetty tärkeänä.
Miksi asiaa ei ole pidetty tärkeänä?
Ko s ka o n t o t u t t u t ek em ään as et us t i et yl l ä t av al l a j a t yök al uj en
hakuja on pidetty normaalina asiana.
M i ks i o n t o t u t t u t ekem ään as et u s t i et yl l ä t aval l a j a p i d et t y t yök al u n
hakuja normaalina asiana?
K o s k a p i t k ä ä n s a m a a t yö t ä t e h t y ä ä n r u t i n o i t u u e i k ä n ä e e n ä ä
t i et t yj ä as i o i t a no rm aal i s t a p o i k k eav an a.
M i ks i t yöh ö n ru t i n o i t u u ?
T yö n t e k i j ö i t ä e i h a a s t e t a t a r p e e k s i u s e i n r y h m ä s s ä m i e t t i m ä ä n
m i t e n t yö n t e k o a v o i s i p a r a n t a a t a i t e h o s t a a . T y ö h ö n p i t ä i s i
o l l a s o v i t t u n a t i e t y t l i n j a u k s e t j o i t a n o u d a t e t a a n . K u n t yö n t e k i j ä t t e k e v ä t e s i m . a s e t u k s e n t e o n t yö v a i h e e t s a m a s s a j ä r j e s t yk s es s ä s am al l a l ai l l a, o n h el p o m paa v ähi t el l en p arann el l a j a
keh i t t ää t yö v ai h ei t a.
37
7 . 3 As et u ks en v ai h t o o n k u l u v an aj an an al ys o i n t i
As et u ks en t ek o on ku l u v a ai k a on n yk yt i l an t ees s a hu on o s t i s el v i l l ä.
Kullekin CNC-ohjelmalle on määritelty asetuksen tekoon menevä aika
j a s e on arv i o i t u yl een s ä yh des t ä j op a n el j ään t unt i i n. Uu den t i l auk s en
saapuessa joudutaan piirtämään CAM:illa kuva ja tekemään
mahdollisesti imupohjat ja muut valmistelut. Näin ollen asetuksen teko
v o i v i e d ä e n e m m ä n k i n a i k a a . T o d e l l i s u u d e s s a a j a n k ä yt t ö k u i t e n k i n
v a i h t e l e e p a l j o n a s e t u k s e s t a j a t yö n t e k i j ä s t ä r i i p p u e n .
Tiedonkeruuohjelmasta näkee asetuksen tekoon menevän ajan, mutta
tieto ei ole luotettavaa tässä tapauksessa. CNC-koneilla tiedonkeruuohj el m an käyt t ö o n o n gel m al l i s em p aa ku i n m u i l l a k on ei l l a j a us ei n
k äyk i n n i i n, et t ä h äi ri ö n k u i t t aus u n oht u u j a j ää t ek em ät t ä. Ti edo n k eruuohjelma antaa suuntaa siitä, kuinka paljon aikaa esim. vuositasolla
kuluu asetuksen tekoon. Tiedonkeruuohjelmasta ei otettu dataa CNCas et u s ai k o j en kes t os t a epäl u o t et t av uud en t ak i a. To i n en s yy s i i hen o l i
se, että ohjelmisto jossa tiedot häiriöajoista olivat, oli pois päältä.
Näin ollen tietoihin ei ollut edes mahdollista päästä käsiksi.
38
8. PARANNUKSET JA OHJAUS
8 . 1 T y ö v a i h e i d e n s e l k e yt t ä m i n e n j a o h j e i d e n n o u d a t t a m i n e n
C NC -k o n ei l l e t eh dään as et u k s en t ek o o n t yöj ärj es t ys , j o t a pi t k i n
edetään kun asetusta tehdään. Tämä tarkoittaa asetuksen teon
s t and ard i s o i n t i a. Ku n k ai kk i t ek evät eri t yöv ai h eet s am as s a
j ärj es t yks es s ä, o n h el p o m p aa k ehi t t ää j a p aran t aa pro s es s i a. S am a
t yöj ärj es t ys m ah d ol l i s t aa t yön j at k am i s en l o pp u u n , m ahd o l l i s en
s a i r a s t a p a u k s e n t a i m u u n k e s k e yt t ä m i s e n .
Tu l ee t i l an t ei t a et t ei t yö j ärj es t ys t ä vo i da n o u d at t aa. S i l l o i n voi t ai s i i n
s o v e l t a a s u u n n i t e l t u a t y ö j ä r j e s t y s t ä . T y ö j ä r j e s t y s t u l i s i t yö p i s t e e n
s e i n ä l l e t yö n t e k i j ö i d e n n ä h t ä v ä k s i . K u n t y ö p i s t e e l l e t u l e e u u s i a
t y ö n t e k i j ö i t ä , t yö j ä r j e s t ys o l i s i h y v ä t u k i a l k u v a i h e e s s a .
O t e t t a i s i i n s e l k e ä s t i k ä yt t ö ö n u l k o i s e n - j a s i s ä i s e n t yö v a i h e e n p e r i a a t e .
Työ nt ek i j ö i l l e v o i t ai s i i n p i t ää ai h ees t a ko u l u t u s , j o t t a s e s i s äi s t et t äi s i i n j a o t e t t a i s i i n o s a k s i t y ö n t e k o a . P yr i t ä ä n p a i n o t t a m a a n s i t ä , e t t ä
ennakoi nt i on avai ns ana as et uks en t eos s a. Ul koi s i a t yövai hei t a
t e h t ä i s i i n v a l m i i k s i m a h d o l l i s i m m a n p a l j o n e n n e n e d e l l i s e n t yö s t ö n
loppumista ja uuden asetuksen teon alkamista. Seuraavilla kahdella
s i v u l l a o l e v i s s a k u v i o i s s a o l i s i e h d o t u s a s e t u k s e n t e o n t yö v a i h e i s t a j a
n i i d en j ärj es t yk s es t ä.
39
Prosessikaavio Cnc-asetuksen teko
Kuormitusohjelma
Tilauksen otto Lahti-koneelta/
Kuvan haku Vertexistä
Aihioiden tilaus/aluslavojen tilaus/
terien tilaus
Imupöytien purku/
Nappulanauhan purku
Vanhojen terien irrotus/
uusien terien kiinnitys
Koeajo,
työstöratojen yläpuolella
KoeajoUPM
ja mittatarkastus
Cnc-kortin
tulostus/ohjelman haku
Asetteen teko/
vanhan pois purku
Uuden vaneripohjan
(Tiivistenauhan
laitto)/
nappulanauhan asennus/
Imureikien avaaminen/
paikoituspöydän säätö
Ohjelmien syöttö Cnc:lle
ja Robotille
Imusuulakkeiden laitto
Ensimmäisen valmiin aihion
työstöjen mittaus
Uusien terien nouto
CNC:n säädöt
Aihiokuormasta aihioiden tarkastus/
kuorman kuittaus ja ajo kohdilleen
Ajon aloitus/seuranta
2
K U V I O 1 8 . Työjärjestys, CNC- robottisolun asetuksen teko (siniset laatikot ulkoisia
työvaiheita.)
40
Prosessikaavio Cnc-asetuksen teko
Kuormitusohjelma
Tilauksen otto Lahti-koneelta/
Kuvan haku Vertexistä
Aihioiden tilaus/aluslavojen tilaus/
terien tilaus
Imupöytien purku/
Nappulanauhan purku
Vanhojen terien irrotus/
uusien terien kiinnitys
Koeajo,
työstöratojen yläpuolella
KoeajoUPM
ja mittatarkastus
Cnc-kortin
tulostus/ohjelman haku
Asetteen teko/
vanhan pois purku
Uuden vaneripohjan
(Tiivistenauhan
laitto)/
nappulanauhan asennus/
Imureikien avaaminen/
Ohjelmien syöttö Cnc:lle
Imusuulakkeiden laitto
Ensimmäisen valmiin aihion
työstöjen mittaus
Uusien terien nouto
CNC:n säädöt
Aihiokuormasta aihioiden tarkastus/
kuorman kuittaus ja ajo kohdilleen
Ajon aloitus/seuranta
2
KUVIO 19. Työjärjestys, CNC 1- ja CNC 4-koneilla asetuksen teko (siniset laatikot ulkoisia
työvaiheita.)
41
8 . 2 T y ö k a l u j e n j a t yö p i s t e i d e n s i i s t e y s j a j ä r j e s t ys
As et u k s en t eo n ai k ana t yö kal uj en hak em i n en j a et s i m i n en o n aj an
t u hl aus t a. J at k o s s a t yö kal u t t u l t ai s i i n s äi l yt t äm ään s am al l a t av al l a
jokaisella koneella. Jokaisella koneella olisi omat sen vaatimalla
t a v a l l a j ä r j e s t e t y t t yö k a l u v a u n u n s a . T y ö k a l u v a u n u u n t u l i s i v a i n
v ä l t t ä m ä t t ö m ä t t yö k a l u t j o i t a t a r v i t a a n . T y ö n t e k i j ä t o l i s i v a t
p ä ä t t ä m ä s s ä j ä r j e s t y k s e s t ä j a t a r v i t t a v i s t a t yö k a l u i s t a . T yö k a l u v a u n u
vedettäisiin aina mukaan CNC-koneen luo kun asetusta tehdään.
Asetuksen teon jälkeen se siirrettäisiin takaisin omalle paikalleen.
Turhat hakemiset ja etsimiset saataisiin tällä tavalla pois. Alla
olevassa kuviossa on esimerkki siitä, minkä näköinen vaunu voisi olla.
K U V I O 2 0 . E s i m e r k k i k u v a t yö k a l u k ä r r y s t ä ( W h a t a r e 5 S ? )
Kärrys s ä o l i s i l aat i k o s t o t j a t au s t al ev y j os s a t yö kal u t o l i s i vat s i i s t i s s ä
j ä r j e s t y k s e s s ä j a h e l p o s t i s a a t a v i l l a . T a u s t a l e v yy n t u l i s i j o k a i s e n
t y ö k a l u n k o h d a l l e t a r r a j o s s a o l i s i t yö k a l u n n i m i j a t a r v i t t a e s s a k o k o .
Työ kal u j en l ai naam i n en k o n eel t a t o i s el l e k i el l et t äi s i i n . Työ k al u n
rikkoutuessa tai kadotessa järjestettäisiin mahdollisimman nopeasti
42
u u s i t i l a l l e . N yk yi s e t t yö k a l u v a u n u t s a a t a i s i i n p i e n i l l ä m u u n n o k s i l l a
k u v a n k a l t a i s e k s i . T yö k a l u k ä r r yn t a a k s e k i i n n i t e t t ä i s i i n v a n e r i l e v y ,
j o s s a o n k o u k k u j a t yö k a l u j e n k i i n n i t y s t ä v a r t e n . A l a o s a n l a a t i k o i h i n
t u l i s i v a t l o p u t t a r v i t t a v a t t y ö k a l u t j ä r j e s t e t t yi n ä . A l l a o l e v a s s a
k u v i o s s a n ä k yy n yk yi n e n t y ö k a l u k ä r r y. K ä r r y o n s e k a i n e n n i i n p ä ä l t ä
kui n l aat i koi s t aan j a s i i t ä on m ahdot ont a l öyt ää m i t ään nopeas t i .
Uu d el l a t yö nt ek i j äl l ä k u l u u t u rhaan ai k aa op et el l es s aan l öyt äm ään
o i keat t yö k al u t .
K U V I O 2 1 . T yö k a l u k ä r r y n yk y k u n n o s s a C N C 3
CNC 1-koneella jouduttaisiin investoimaan kokonaan uuteen
t y ö k a l u k ä r r y yn , s i l l ä t y ö p i s t e e l l ä o n v a i n t yö k a l u l a a t i k o s t o .
V a k u u m i m o d u u l e i t a r yh d y t t ä i s i i n s ä i l yt t ä m ä ä n n i i n , e t t ä p a h v i l a a t i k k o
jaettaisiin välipahvilla kahteen osioon.
43
T o i s e e n t u l i s i v a t l y h ye t v a k u u m i m o d u u l i t j a t o i s e e n p i t k ä t v a k u u m i m o d u ul i t . M u u t en k i n k ai k k i yl i m ääräi s et t yökal ut j a m u ut t arp eet t o m at
t a v a r a t k o r j a t t a i s i i n p o i s k o n e e n y m p ä r i s t ö s t ä . T ä m ä l o i s i v i i h t y i s y yt t ä
t y ö p a i k a l l e , t e h o s t a i s i t yö n t e k o a j a p a r a n t a i s i t yö t u r v a l l i s u u t t a .
T a s o , j o s s a e s i a s e t e t a a n t e r i ä j a s ä i l yt e t ä ä n i s t u k o i t a , o n e r i t t ä i n
sekava. Siitä tulisi muutoksien jälkeen harvemmin tarvittavien
t yök al u j en s äi l yt ys p ai k ka. Is t uko i t a s äi l yt et t äi s i i n j at kos s a
t yök al u vau n u n l aat i k o s s a. Laat i kk o o l i s i j aet t u i s t uk an k oko j en m u kaan
lokeroihin. Terän esiasetuslaitekin on jatkossa CNC 1- ja CNC 2k o n e e n t yö k a l u v a u n u n t a s o l l a . L i i t t e e s s ä n u m e r o k o l m e n ä k yy t e h d y t
t yök al u l u et t el o t j o ka k o neen t yök al u k ärryyn. Al l a ol ev as s a k u v i o s s a
n ä k y y n yk y t i l a n n e C N C 2 - r o b o t i n y m p ä r i l l ä . S e u r a a v a n s i v u n k u v i o s s a
o n t a s o , j o s s a n yk y i s i n e s i a s e t e t a a n t e r ä t .
KUVIO 2 2 . C NC 2 -ro b o t i n ym p äri s t ö
44
K U V I O 2 3 . T yö k a l u t a s o t o i m i s t o n t a k a n a j o s s a t e r ä t e s i a s e t e t a a n
45
Työ nt ek i j ö i l l e j aet t ai s i i n v as t u u al u eet j a he o l i s i v at v as t uu s s a s i i t ä,
e t t ä p a i k a t p y s yv ä t s i i s t i n ä , t yö k a l u t j ä r j e s t yk s e s s ä o i k e i l l a
pai koi l l aan. Kunki n koneen t yöt eki j ät ol i s i vat vas t uus s a om as t a koneen
y m p ä r i s t ö s t ä j a t y ö k a l u v a u n u s t a a n . A l u k s i s i i s t e yt t ä v a l v o t t a i s i i n
s a t u n n a i s e s t i t yö n j o h t a j a n t o i m e s t a . K u n t y ö n t e k i j ä t h u o l e h t i s i v a t
vastuullisesti velvoitteistaan niin valvontaa ei enää tarvittaisi. Eri
v u o r o j e n t yö n t e k i j ä t o l i s i v a t y h d e s s ä v a s t u u s s a j ä r j e s t yk s e n
y l l ä p i t ä m i s e s t ä , n ä i n p a r a n n e t t a i s i i n v u o r o j e n v ä l i s t ä yh t e i s t yö t ä j a
yh t ei s h en k eä. Ol i s i eh d o t t am an t ärk eää, et t ä t yö n t ek i j ät s ai s i v at o l l a
al u s t a as t i m u k ana keh i t t äm äs s ä u u t t a s ys t eem i ä. Näi n t yö n t ek i j ät
omaksuisivat muutokset paremmin ja haluaisivat pitää sovituista
asioista kiinni.
K u n a n a l yy s i v a i h e e s s a s e l v i t e t t i i n 5 x M i k s i ? m e n e t e l m ä l l ä t y ö k a l u j e n
l e v ä l l ä ä n o l o j a t yö v a i h e i d e n s e k a v u u d e n j u u r i s yy t , n i i n p ä ä s t i i n
yl l äm ai ni t t u i h i n rat k ai s u i h i n. Näm ä rat k ai s u t t o i s i v at s el keyt t ä
t y ö n t e k o o n j a t y ö y m p ä r i s t ö ö n . A j a n s ä ä s t ö o l i s i m yö s h u o m a t t a v a a .
8.3 Muutoksien vaikutus asetusaikaan
Muutoksien vaikutus asetusaikaan testattiin CNC 2- ja CNC 3-koneilla.
Sama asetus tehtiin uudestaan muutoksien kanssa. Alkuperäiseen
asetuksen tekoa muutettiin niin, että mahdollisimman moni toimenpide
m u u t e t t i i n u l k o i s e k s i t yö v a i h e e k s i . T y ö k a l u v a u n u j a s i m u l o i t i i n n i i n ,
e t t ä t yö k a l u t o l i v a t v i e r e s s ä k u n a s e t u s t a t e h t i i n . T u r h a t t y ö k a l u j e n
haut ja etsimiset jäivät pois. Alla on vaihe vaiheelta asetuksen teko
uudella tavalla. Alkuperäinen tilanne oli kappaleessa 7.1.
E t u k ä t e e n t e h d y t t yö t o n l u e t e l t u a l l a e n n e n l i s t a a . L i h a v o i d u t k o h d a t
ovat sisäisiä toimenpiteitä.
Tilauksen katsominen ja Cnc-kortin haku, kuvan haku ja ohjelman
siirto CNC:lle, aihioiden tilaus trukkikuskilta ja terien tilaus
terämestarilta. Terien haku ja tuonti.
1-6. Pöydän purku/imupöytien poisvienti 120s
7-11. Toisen pöydän imupöydän irrotus 160s
12. Imupöydän pulttien irrotus 45s
13. Imupöydän poisvienti 45s
14. Paineilmalla puhaltelu, tiivistenauhan irrotus ja kiinnitys 220s
46
15-16. Imureikien avaamista 161s
16-18. Kaverin haku auttamaan vaneripohjan kantamiseen ja kuorman
kuittaus 110s
18-19. Imupohjan paikalleen vienti 95s
20-22. Imupohjan pulttien kiinnitys 190s
23.Ohjelman asetuksien säätö CNC:llä 310s
24. Vanhojen terien irrotus 170s
25-27. Terien asennus ja säätö sivuttaissuunnassa 240s
28. Teräyksiköiden ajo reunaan 20s
29. Terien asennusta 450s
30. Teräyksiköiden ajo keskelle 40s
31-33. Ohjelman ajo robotille 160s
34. Paikoituspöydän säätö ja Robotin tarraimen puhallus
paineilmalla 125s
35. Aluspuiden laitto 30s
36. Radan kuittaus 10s
37. Kuorman ajo kohdilleen ja koeajo cnc:llä työstöratojen
yläpuolella 330s
38. Imusuulakkeiden laitto 150s
39. Ensimmäisen aihion ajo 421s
40. Ensimmäisen ajetun aihion mittaus 210s
41. Ajon aloitus + seuranta
yh t . ai k aa k ul u i 1 t 4 m i n
A i k a a s ä ä s t y i v e r t a i l t u p o h j a n a p i d e t t yyn a s e t u k s e n t e k o o n 2 9 m i n .
S uu ri a s ääs t ö j ä t u l i et u k ät een t ehd yi s t ä t öi s t ä j a t u rh an l i i k k u m i s en
j ääd es s ä po i s . Työ kal u j a j a ai hi o i t a ei t arv i n n ut enää h akea j a et s i ä.
Pienillä toimenpiteillä saatiin ajallisesti paljon säästöjä. Tärkeää on
e n n a k o i n t i j a t yö v a i h e i d e n n o u d a t t a m i n e n . L i i t t e e s s ä n u m e r o n e l j ä o n
kaaviokuva liikkumisesta muutosten jälkeen. Tätä voidaan verrata
liitteeseen numero kaksi jossa on alkuperäinen tilanne. Liikkuminen
v ä h e n i p u o l e l l a j a s e s e l k e yt t ä ä j a n o p e u t t a a a s e t u k s e n t e k o a s e l v ä s t i .
CNC 2-koneella tehtiin samanlainen testi asetuksen teosta kuin CNC 3koneella. Tässäkin testissä katsottiin, paljonko aikaa voidaan säästää
muutoksilla verrattuna alkutilanteeseen. CNC 2- ja CNC 1-koneet
47
ero av at Hei an -m al l i s i s t a ko n ei s t a n i i n , et t ä ni i s s ä p ys t yt ään
es i as et t am aan t erä o i k eal l a k o rk eu del l e et u k ät een . Terän k i i n n i t ys on
nopeampaa, mikäli terä on esiasetettu. Terän esiasetusta tehdään
vaihtelevasti, johtuen teräistukanrunkojen vähäisestä määrästä.
Teräistukanrunkoja tulisi tilata lisää CNC 1- ja CNC 2-koneille. Niitä
tilattaisiin 6kpl lisää CNC 2-koneelle ja 4kpl lisää CNC 1-koneelle.
Näi n v o i t ai s i i n ai na es i as et t aa t erät v ai k ka k ai kk i t eräyk s i k ö t o l i s i vat
k ä y t ö s s ä e d e l l i s e s s ä t yö s t ö s s ä . T e r ä i s t u k a n r u n k o o n s i i s s e o s a , j o h o n
istukka ja terä esiasetetaan ja sitten runko kiinnitetään koneeseen.
Y h d e n t e r ä n k i i n n i t ys n o p e u t u u v ä h i n t ä ä n 2 m i n u u t t i a p e r t e r ä , m i k ä l i
se on esiasetettu. Vertailukohtana on se, että vanha terä irrotetaan
rungosta ja uusi terä istukoineen kiinnitetään runkoon ja asetetaan
oikealle korkeudelle. CNC 2-koneen asetuksen teon ajan säästön
v e r t a i l u a v a r t e n t e h t i i n S M E D - t a u l u k k o , j o s t a n ä k yy o i v a l l i s e s t i m i t e n
paljon aikaa säästettiin asetuksen teossa muutoksilla.
Taulukko on liitteessä numero viisi. Sivulla 52 olevassa kuviossa 25
n äk yy v ert ai l ut au l uk o n av u l l a t eht y pyl v äs d i agram m i ai h ees t a.
D i a g r a m m i s s a n ä k yy m i s s ä t o i m e n p i t e i s s ä t u l e e a j a l l i s e s t i s ä ä s t ö ä j a
kuinka paljon.
48
KUVIO 24. Terät esiasetettu teräistukanrunkoihin
49
Asetuksen teko SMED-taulukko
800
700
Alkutilanne
Aika (s)
600
Lopputavoite
500
400
300
200
100
C
nc
-o
h
je
l
ön
o
kä
yt
tö
m
an
Ti
la
uk
se
n
ka
ts
o
O min
Va
hj
t
nh
to el en,
oj
ja ma ku
en
a s n va
s
n
te
R
Ai o et u iirto ha
rie
hi bo st e
ku
n
r
o
o
n
t
irr
id in
en a mu bot
U oitu
Te m se o ille
us s
rie itt tus kk
ie ja
n
n au te aus
u
te us
irr s n
rie ie
o i j a sä
Va
t u ta ä
n n
s
ki ki i
ku
rk tö
U
i
um
Te nn nni us ja p ast
i
t
o
i
t
im
rä ys ys en is us
as ja is
od
et
t te vi
uu
us ter uka rien enti
le
ä
te y nr
itt
n ks un hak
en
la ik
la
itt öi ko u
itt
o de ihi
o
ja Ty CN n s n
i m ök C - ää
Pa
u r a l ko t ö
n
e u
lle
tin Pa ikie n e eel
Al va iko n a tsim le
u
it
l
v
Ai spa miik usp aam inen
hi
ö
h
s
op vin i la yd ine
ä
in
i
on ha tto n s n
pa ku p pai ää
ik al ka tö
al
l
Sä
Ai
le letin lee
en
hi
ä
t
pä n
on
öj
a
en
jo äll
pa
ra e
m
i
da
Ko kall Im uo
e
k
u
ea en s ka K lla
u
jo
o
u
ni ajo ulak s C eaj
in
r
N
k
o
, e b ei C o
ttä oti de :llä
t e lla n la
r ä kä i t
Ai t te sia to
hi ke jo
on v lla
m ät jä
it t
aa ljen
m
in
en
0
Työvaihe
KUVIO 2 5 . S M ED-t au l u ko s t a t eht y pyl v äs d i agram m i
M u ut o k s i l l a t äs s ä as et u k s en t eo s s a p ys t yt t i i n s ääs t äm ään ai kaa n . 26
minuuttia. Alkuperäisen kesto oli n.68 minuuttia eli noin kolmasosa
ajasta lähti asetuksen teossa. Säästö olisi merkittävä vuositasolla jos
jokaisen asetuksen teosta saisi 20 minuuttia pois. Laskelmia varten
robottisolun ajan säästöksi arvioidaan keskimäärin 20 minuuttia per
as et u s . Tes t at u i s s a t i l ant ei s s a ai k aa s ääs t yi yl eens ä yl i 2 5 m i n uut t i a.
Aina ei kuitenkaan ole mahdollista säästää aikaa näin paljon. Johtuen
esimerkiksi siitä, että robottisolussa tehdään peräkkäin tai samaan
a i k a a n a s e t u s m o l e m p i i n k o n e i s i i n . P yr k i m y s o n , e t t ä t i l a n t e e n m u k a a n
t yön t ek i j ä o s aa t ehdä k ai k ki v oi t av at v al m i s t el u t et u k ät een. Näi s t ä
v e r t a i l u i s t a n ä k e e h y v i n , e t t ä t yö k a l u v a u n u l l a j a s i s ä i s t e n - j a u l k o i s t e n
toimenpiteiden periaatteita noudattaen saadaan isoja ajallisia säästöjä.
CNC 1- ja CNC 4-koneilla on vaikeampaa tehdä valmisteluja etukäteen,
s i l l ä t yö n t e k i j ä o n s i d o t t u s y ö t t ä m ä ä n a i h i o i t a k o n e e s e e n . A j a n s ä ä s t ö t
k äs i s yö t t ö k o nei l l a t u l ev at k i n t yö v ai h ei d en oi k eaa j ärj es t ys t ä
n o ud at t am al l a j a j ät t äm äl l ä p o i s yl i m ääräi n en l i i k kum i nen j a
etsiminen.
50
Asetuksen tekoon kuluvasta ajasta voidaan vähentää näillä muutoksilla
n o i n 10 m i n u u t t i a. As et us aj an s eu ran t aan l i i t t yv ä parann u s ol i s i
ajopäiväkirjoihin tuleva uusi sarake, johon merkittäisiin asetuksen
t ek oo n ku l u v a ai k a. Työ n t ek i j ä k at s o i s i k el l os t a aj an as et u ks en t eon
a l k a e s s a j a s e u r a a v a n a j a n k u n t yö s t ö a l k a a . N ä i n p y s t yt t ä i s i i n
s eu raam aan ku i n k a p al j o n ai k aa t i et yn t i l au ks en as et u k s en t ek o v i e.
L i i t t e e s s ä n u m e r o k u u s i o n k u v a a j o p ä i v ä k i r j a s t a n yk y i s e l l ä ä n .
N y k y i n e n s ys t e e m i e i o l e h y v ä , s i l l ä s e i l m o i t t a a a s e t u k s e n t e k o o n
menevän ajan vain tunnin tarkkuudella. Kun asetuksen teon ajat ovat
s e l v i l l ä , p ys t y t ä ä n t o i m i n t a a k e h i t t ä m ä ä n e n t i s e s t ä ä n . M e r k i n t ä o l i s i
helppo tehdä samalla kun merkitsee tilauksen tiedot ajopäiväkirjaan.
8.4 Teräkartasto
T e r ä k a r t a s t o o l i s i h yv ä a p u v ä l i n e C N C - t yö n t e k i j ä l l e j a t e r ä m e s t a r i l l e .
T e r ä k a r t a s t o m a h d o l l i s t a i s i s e n , e t t ä p ys y t t ä i s i i n a j a n t a s a l l a t e r i e n
m a l l e i s t a , l u k u m ä ä r i s t ä j a k u s t a n n u k s i s t a . S e n o p e u t t a i s i m yö s
asetteentekoa, sillä kartastosta näkee suoraan tarvittavat terät. Kartasto
vähentäisi terien etsimiseen kuluvaa aikaa.
C N C - t yö n t e k i j ö i l l e j a t e r ä m e s t a r i l l e t u l i s i o i k e u d e t m u o k a t a
teräkartastoa. Tarvittaessa he voisivat lisätä sinne huomioita
rikkoutuneista teristä tai uusien terien tarpeesta. Terämestari voisi
seurata teräkustannuksia helposti, sillä kartastoon tehtäisiin erillinen,
a j a n t a s a l l a o l e v a s i v u k u s t a n n u k s i a v a r t e n . A s e t t e e n t e o n y h t e yd e s s ä
C N C - t yö n t e k i j ä v o i s i h o i t a a t e r i e n h a u n s i t e n , e t t ä e n s i m m ä i s e s s ä
vaiheessa CNC-kortin tulostettuaan, katsoisi teräkartastosta tarvittavat
t e r ä t . L ö yd e t t y ä ä n t a r v i t t a v a t t e r ä t k a r t a s t o s t a t yö n t e k i j ä s o i t t a i s i
terämestarille ja ilmoittaisi mitä teriä tarvitaan. Tämän jälkeen
terämestari laittaisi terät valmiiksi noutoa varten.
N y k y i n e n t e r ä k a r t a s t o o n r a s k a s k ä yt t ö i n e n . T e r ä k a r t a s t o n t u l i s i o l l a
a j a n t a s a l l a , y k s i n k e r t a i n e n j a h e l p p o k ä yt t ö i n e n . S e n v o i s i t e h d ä e s i m .
Excel-pohjaiseksi. Excel-pohjainen kartasto on vaivaton tehdä ja
helposti muokattavissa. Excelin ominaisuudet helpottavat kustannuss e u r a n n a n t o t e u t t a m i s t a . T e r ä k a r t a s t o o l i s i j a e t t u t e r ä t y yp p i e n m u k a a n
e r i v ä l i l e h d i l l e . T e r ä t yyp i s t ä o l i s i k u v a j a p ä ä m i t a t v ä l i l e h d i l l ä , s e k ä
lopuksi mahdollisuus lisätä huomioita kunkin terän kohdalle.
51
KUVIO 26. Vanhan teräkartaston etusivu, vasemmalta sivulta klikattiin
haluttua terää ja sen jälkeen avautuu teräkortti Word-dokumenttina.
Terä-kortti
CNC/Lahti
52
Suorat terät (1)
HM/DIA
D
D2
d
L1
L2
L3
L4
Z
KPL
HUOM.
5,0
-
5
51,5
13
-
-
2
10
lisät viistet.
5,0
-
10
40
12
-
-
1
2
6,0
-
10
58
23,5
-
-
1
1
6,5
-
10
43
15
-
-
1
17
6,5
-
10
58
24
-
-
1
1
7,0
-
10
43
15,5
-
-
1
3
8,0
-
10
58
25,5
-
-
1
1
5+12 uutta
8,0
-
10
49
20
-
-
2
4
10
-
9,5(?)
52
19
-
-
2
11
UUSIA
10
-
10
65
22
-
-
2
3
10
-
10
54
20
-
-
2
6
kokonaan HM
10
-
10
70
25
-
-
2
1
SPIRAALI
10
-
10
75
24
-
-
2
15
kokonaan HM
10
-
12
90
32
-
-
2
7
10
-
12
70
22
-
-
1+1
2
DIA
10
-
14
59
26
-
-
2
2
kokonaan HM
10
-
20
85
19
-
-
1+1
1
DIA
KUVIO 27. Teräkortti. Kun klikkaa teräkartaston etusivulta halutun
terän tietoja, aukeaa tämän näköinen
53
9. MUITA PARANNUSEHDOTUKSIA JA NIIDEN TOTEUTUS
9.1 CNC 2-koneen laser
C N C 2 - k o n e e n yl ä p u o l e l l a o n L a s e r - y k s i k k ö , j o l l a h e i j a s t e t a a n k u v i o
r a s t e r i p ö yt i e n p ä ä l l e . T ä m ä h e l p o t t a a j a n o p e u t t a a v a k u u m i m o d u u l e i t t e n l a i t t o a . L a s e r i n o h j e l m i s t o o n s i i r r e t ä ä n C A D - k u v a t yö s t e t t ä v i s t ä
k ap pal ei s t a. Las er hei j as t aa k u vi o n t yös t et t äv i s t ä k ap p al ei s t a j a
vakuumimoduuleilla tehdään imualueita kappaleen alle. Laserista on
huomattavasti etua, kun isommasta aihiosta tehdään useita kappaleita
j a j o s kap p al eet o vat eri ko i s en m u ot o i s i a. Las eri a käyt et t äes s ä
a s e t u k s e n t e k o n o p e u t u u j a n o r m a a l i m e t r i m i t a n k a n s s a t yö s k e n t e l y j ä ä
pois. Tällä hetkellä laser ei ole toiminnassa CNC 2-koneella.
Koneeseen, jossa laserin ohjelmisto oli, asennettiin päälle tiedonkeruuohjelmisto. Muille koneille ohjelmiston asentaminen ei ole
mahdollista tällä hetkellä, sillä ohjelman sisältävä CD on kateissa.
L a s e r i n v a l m i s t a j a a n p i t ä i s i o t t a a yh t e y t t ä j a p yy t ä ä l ä h e t t ä m ä ä n
ohjelmisto uudestaan. Koska laser on melko kallis apuväline, olisi se
e h d o t t o m a s t i o t e t t a v a k ä yt t ö ö n . T y ö n t e k i j ö i d e n m i e l e s t ä t i e t yi s s ä
t yös t öi s s ä l as er no peu t t ai s i j a hel pot t ai s i as et uk s en t ek o a m erk i t t äväs ti.
KUVIO 2 8 . Kuv a Las eri s t a C NC 2 -k o neen yl äpu o l el l a.
54
9 . 2 I m u p o h j i e n s ä i l yt ys
I m u p o h j i e n s ä i l yt ys p a i k k o j e n t u l i s i o l l a s a m a n l a i s i a k u i n C N C 1 k o n e e l l a , e l i p y s t ya s e n n o s s a o l e v i a t e l i n e i t ä . V a n e r i a l u s t o i h i n
r e u n o i h i n k i r j o i t e t t a i s i i n o h j e l m a n k o o d i , t u o t t e e n n i m i j a k ä yt t ö p ä i v ä m ä ä r ä . P u o l e n v u o d e n v ä l e i n s ä i l yt ys p a i k a t p u h d i s t e t t a i s i i n .
Ylimääräiset alustat joko hävitettäisiin tai vietäisiin johonkin muualle
s ä i l y t e t t ä v ä k s i . S ä i l y t y s p a i k a s t a o l i s i v a t v a s t u u s s a k o n e e n t yö n t e k i j ä t .
T ä l l ä h e t k e l l ä C N C 4 - k o n e e l l a s ä i l yt e t ä ä n i m u p o h j i a p ä ä l l e k k ä i n
pinossa. Imupohjien nosteleminen ja järjesteleminen vie turhaan aikaa
varsinaisesta asetuksen teosta.
R o b o t t i s o l u s s a s ä i l yt e t ä ä n i m u p o h j i a i l m a n t u k e a p ys t y s s ä s e i n ä ä
vasten. Useita kertoja imupohjat ovat kaatuneet lattialle aiheuttaen
t y ö t u r v a l l i s u u s r i s k i n . T ä m ä p ys t y t t ä i s i i n h e l p o s t i e s t ä m ä ä n
r a k e n t a m a l l a t e l i n e i t ä i m u p o h j i l l e . T e l i n e e t p ys t y t t ä i s i i n v a l m i s t a m a a n
edullisesti itse hitsaamalla metallipalkkeja toisiinsa kiinni. Telineet
sijoitettaisiin Robottisolussa kuvion 33 osoittamaan kohtaan. Telineet
t e h t ä i s i i n y h d e s s ä C N C - t yö n t e k i j ö i d e n k a n s s a . T y ö n t e k i j ö i t ä
haas t at el t aes s a i l m eni s el vä t arve kys ei s i l l e i m upohj at el i nei l l e C NC 4koneella.
K U V I O 2 9 . I m u p o h j i e n s ä i l yt y s t e l i n e C N C 1 - k o n e e l l a
55
K U V I O 3 0 . T u o t t e e n n i m i j a o h j e l m a n n u m e r o v a n e r i n k yl j e s s ä
KUVIO 31. CNC 4-koneen imupohjat pinossa
56
K U V I O 3 2 . C N C - r o b o t t i s o l u i m u p o h j i e n s ä i l yt ys n y k yä ä n
KUVIO 33. CNC-robottisolu vaihtoehto tulevien telineiden
s äi l yt ys p ai k ak s i
57
9 . 3 M u i t a k e h i t ys e h d o t u k s i a
Piirustuksien laadun parantamista varten voitaisiin järjestää palaveri
C N C - t yö n t e k i j ö i d e n j a p i i r u s t u k s i e n t e k i j ö i d e n k e s k e n . T ä m ä
vähentäisi piirustusten turhaa korjaamista ja muuttelua. Piirustuksille
s o vi t t ai s i i n t i et yt n ou d at et t av at l aat u s t an d ard i t . Kes kus t el ui s s a C NC t yön t ek i j ö i d en kes ken k uv i en l aat u koet t i i n s uu ren a on gel m ana, j o k a
k e s k e i s e s t i m yö s v a i k u t t a a a s e t u s a i k o i h i n .
C NC 4-k o n eel l e t u l i s i t ehd ä ras t eri p ö yt ä. S e m ah d o l l i s t ai s i m ui t a
k a p p a l e e n k i i n n i t ys t a p o j a a s e t u k s e n t e o s s a e s i m . v a k u u m i m o d u u l e i t t e n
j a i m ut i i l i en k äyt ö n. Täm än j äl k een k ai k i s s a n el j äs s ä k o l m i ak s el i s es s a
C NC -k o n ees s a o l i s i s am a p ö yt ä. As i aa on eh d ot et t u m o n el t a t ah ol t a
a i k a i s e m m i n k i n . V ä h ä i s e n t i l a u s k a n n a n v u o k s i m u u t o k s e t o l i s i n yt
h yv ä t ot eu t t aa, j ot t a t al o ud en l äh t i es s ä no u s u u n k on eet o l i s i v at
v a l m i i n a t o i m i n t a a n . R a s t e r i p ö yt ä ä n t a r v i t t a v a t o s a t t i l a t t a i s i i n
v a l m i s t a j i l t a j a n i i d e n s a a v u t t u a p ö yt ä p y s t yt t ä i s i i n r a k e n t a m a a n
valmiiksi viikossa.
Työ s t et t äv än k ap p al een ki i n n i t yk s el l e m i et i t t i i n j ot ai n n o peam p aa j a
p a r e m p a a k e i n o a . V a i h t o e h d o i k s i t u l i v a t W e e k e n O - t r i x - p ö yt ä t a i
i m u t i i l et . In t ern et i s s ä t u t ki t t i i n W eek en O-t ri x -pö yt ää j a s e n äyt t äi s i
s o v e l t u v a n t u t k i m u k s e n k o h t e e n a o l e v i i n k o n e i s i i n . O - t r i x - p ö yt ä ä
v o i d a a n p e r i a a t t e e s s a k ä y t t ä ä k u t e n p e r i n t e i s t ä r a s t e r i p ö yt ä ä k i n .
Kap p al e s aad aan k i i n n i al i p ai nek i i n ni t t i m i l l ä t ai m al l i n ei l l a. P ö yt ä
s o v e l t u u e r i t yi s e n h yv i n n e s t a u s t y ö s t ö ö n . S e u r a a v a l l a s i v u l l a o l e v a s s a
k u v i o s s a 3 4 n ä k yy W e e k e n O - t r i x - p ö y t ä C N C - k o n e e n o s a n a .
58
K U V I O 3 4 . W e e k e n O - t r i x - p ö yt ä C N C - k o n e e s s a ( Weeke)
P r o j e c t a O y: l l e t e h d y s t ä k y s e l y s t ä i l m e n i e t t ä k o n e e n p ö yt ä o l i s i
m ah do l l i s t a v ai ht aa W eeken O-t ri x -pö yt ään. S e ei kui t en k aan o l i s i
j ä r k e v ä ä k a l l i i k s i m u o d o s t u v a n h i n n a n t a k i a . P ö yt i ä e i m yö s k ä ä n
y l e e n s ä m yyd ä e r i k s e e n , v a a n k i i n t e ä n ä k o n e e n o s a n a , j o t e n e r i l l i s t ä
h i n t a a p ö y d ä l l e o n l ä h e s m a h d o t o n l a s k e a . N ä i s t ä s yi s t ä t ä m ä
vaihtoehto suljettiin pois.
A i n o a k s i v a i h t o e h d o k s i j ä i s i i m u t i i l i e n k ä yt t ö . I m u t i i l i e n k ä y t t ö ä o n
kokeiltu Lahdessa CNC-koneilla aiemminkin mutta se ei ole johtanut
n i i d en käyt ön yl ei s t ym i s een . Ongel m i a o l i m u u n m u as s a s i i n ä, et t ä
k ap pal eet ei v ät v äl t t äm ät t ä k i i nni t t yn eet k unn o l l a v ai kk a al i p ai n em i t t ari t n i i n o s o i t t i v at . Täm ä ai heu t t i v aarat i l ant ei t a, ko s ka t yös t et t äes s ä
k ap pal eet s aat t o i v at l äh t eä l i i k k eel l e p u u t t eel l i s en k i i n n i t t ym i s en
t a k i a . I m u t i i l e t o v a t k u i t e n k i n j a t k u v a s t i k e h i t t yn e e t p a r e m m i k s i j a
n i i d en käyt ön et u j a k an nat t ai s i v i el ä t ut k i a.
9.4 K u s t a n n u s l a s k e l m i a
9.4.1 Asetusaikojen pienenemisen vaikutus rahallisesti
Ajan ja rahan säästö asetuksen teossa on seuraava. Kustannuksien
säästö on laskettu vuoden 2008 lukujen mukaan.
59
CNC 1-koneella oli asetuksen vaihtoja 82 kappaletta vuonna 2008,
CNC 2-koneella 158 kappaletta,
CNC 3-koneella 170 kappaletta ja
CNC 4-koneella asetuksen vaihtoja oli 164 kappaletta.
9.4.2 CNC -koneiden asetusajan pienentämisen tuomat kustannussäästöt
T a u l u k o i s s a n u m e r o 1 - 4 n ä k yy k u l l a k i n k o n e e l l a a r v i o i d u t s ä ä s t ö t ,
jotka saavutettaisiin asetuksen teossa. Taulukossa on asetuksen teossa
säästetty aika minuutteina.
Käs i s yöt t ö k o n ei s s a arvi o i t i i n s ääs t ö ks i 10 m i nu u t t i a p er as et u s .
T e s t i e n p e r u s t e e l l a r o b o t t i s o l u s s a s ä ä s t e t yk s i a j a k s i a r v i o i t i i n 2 0
minuuttia per asetus.
Lisäksi taulukossa on asetusten vaihtojen määrä konekohtaisesti per
vuosi. Nämä tiedot on laskettu vuoden 2008 tietojen mukaan, joten tätä
vuotta on vielä vaikea ennustaa.
Seuraavana taulukossa on konekohtainen arvo keskimäärin tunnissa
t y ö s t e t yi s t ä k a p p a l e i s t a j a s e n a l a p u o l e l l a k e s k i m ä ä r ä i n e n t y ö s t e t yn
kappal een hi nt a. Al em pana t aul ukos s a on hi nt a, pal j onko t yönt eki j ä
k u s t a n t a a yr i t y k s e l l e y h d e s s ä t u n n i s s a j a s ä ä s t e t t y a i k a a s e t u k s e n
teossa per vuosi. Kun säästetty aika per asetus kerrotaan asetuksen
v a i h t o j e n m ä ä r ä l l ä v u o d e s s a s a a d a a n s e l v i t e t t yä a j a l l i n e n s ä ä s t ö
vuoden aikana. Vuotuinen rahallinen säästö lasketaan kertomalla
s ääs t et t y ai ka vuodes s a t yös t et t yj en kappal ei den m äärän j a hi nnan
t u l o l l a . T ä h ä n l i s ä t ä ä n C N C - t yö n t e k i j ä n k u s t a n n u s / t u n t i k e r r o t t u n a
v u od es s a s ääs t et yl l ä aj al l a. Lo p put u l o s näk yy euro i n a t au l uko s s a
a l i m m a i s e n a . S a m a a k a a v a a k ä yt e t t i i n l a s k e t t a e s s a k a i k k i e n k o n e i d e n
k u s t a n n u s s ä ä s t ö j ä . T yö s t e t y n k a p p a l e e n h i n t a l a s k e t a a n s e u r a a v a s t a
k aav as t a: Työ nt ek i j än t u n t i k us t an n u s / t yös t et t yj en kap p al ei den m äärä
p e r t u n t i + A s e t u s a i k a * t y ö n t e k i j ä n t u n t i k u s t a n n u s / t yö s t e t t ä v i e n
kappaleiden eräkoko + kuorman vaihdosta aiheutuvat kulut per
t y ö s t e t t ä v ä k a p p a l e . T ä t ä k a a v a a a v u k s i k ä yt t ä e n , l a s k e l m i a v a r t e n o n
otettu arvioitu keskimääräinen hinta kappaleelle.
60
TAULUKKO 1. Vuotuisen kustannussäästön laskenta CNC 1
Asetuksen teossa säästetty aika/asetus(min)
10
Asetuksen vaihtoja/vuodessa
82
Keskimäärin työstettyjä kappaleita/h
16
Työstetyn kappaleen hinta keskimäärin (€)
1,45
Paljon CNC-työntekijä maksaa yritykselle/tunti (€)
37
Säästetty aika yhteensä asetuksen teossa/vuosi (h)
13,7
Säästö vuodessa (€)
824,74
(10min*82)/60min=13,7h. (16*1,45*13,7)+(13,7*37)=824,74€
TAULUKKO 2. Vuotuisen kustannussäästön laskenta CNC 2
Asetuksen teossa säästetty aika(min)
20
Asetuksen vaihtoja/vuodessa
158
Keskimäärin työstettyjä kappaleita/h
27
Työstetyn kappaleen hinta keskimäärin (€)
1,45
Paljon CNC-työntekijä maksaa yritykselle/tunti (€)
37
Säästetty aika yhteensä asetuksen teossa/vuosi (h)
52,7
Säästö vuodessa (€)
4 013,10
(20min*158)/60min=52,7h. (27*1,45*52,7)+(52,7*37)=4013,10€
61
TAULUKKO 3. Vuotuisen kustannussäästön laskenta CNC 3
Asetuksen teossa säästetty aika(min)
20
Asetuksen vaihtoja/vuodessa
170
Keskimäärin työstettyjä kappaleita/h
22
Työstetyn kappaleen hinta keskimäärin(€)
1,45
Paljon CNC-työntekijä maksaa yritykselle/tunti(€)
37
Säästetty aika yhteensä asetuksen teossa/vuosi(h)
56,7
Säästö vuodessa (€)
3 906,60
(20min*170)/60min=56,7h. (22*1,45*56,7)+(56,7*37)=3906,60€
TAULUKKO 4. Vuotuisen kustannussäästön laskenta CNC 4
Asetuksen teossa säästetty aika(min)
10
Asetuksen vaihtoja/vuodessa
164
Keskimäärin työstettyjä kappaleita/h
14
Työstetyn kappaleen hinta keskimäärin(€)
1,45
Paljon CNC-työntekijä maksaa yritykselle/tunti(€)
37
Säästetty aika yhteensä asetuksen teossa/vuosi(h)
27,3
Säästö vuodessa (€)
1 564,30
(10min*164)/60min=27,3h. (14*1,45*27,3)+(27,3*37)=1564,30€
Yllä olevista taulukoista näkee, että säästöä tulisi arviolta kaikkien
k o n e i d e n s ä ä s t ö yh t e e n l a s k e t t u n a n . 1 0 2 9 0 € . T ä m ä o n l a s k e t t u s e n
mukaan, että asetuksen vaihtoja tulisi vähintään sama määrä kuin
vuonna 2008.
62
9.4.3 Rasteripöydän teko CNC 4-koneelle ja työkaluvaunujen osto CNC 1-koneelle.
R as t eri pö yd än t ek o C NC 4 -k o n eel l e o n arv i oi t u k es t ävän n o i n v i i k o n.
J o s yk s i h enk i l ö t eki s i s i t ä v i i k o n, ni i n ku s t an nu ks et ol i s i vat i l m an
m at eri aal i k u l u j a 1 4 80 € (8 h* 5 d *3 7 € / h =1 4 80 € ). Työk us t an nu k s et
saataisiin katettua arvioiduilla vuosisäästöillä. Materiaalin hinnasta ei
saatu tarkkaa tietoa, mutta se tulisi tietenkin nostamaan lopullista
hintaa.
Työ kal u v au n u j en h an k k i m i nen C NC 1 -k o neel l e ei o l i s i s u u ri
i n v e s t o i n t i . E s i m e r k k i n ä k ä yt e t ä ä n I n t e r n e t i s t ä l ö yt yv ä ä t yö k a l u v a u n u j e n m y y n t i s i v u s t o a . T yö k a l u v a u n u o l i s i l ä h e s s a m a n l a i n e n k u i n m u i d e n
C N C - k o n e i d e n n yk y i s e t v a u n u t .
S i i t ä s aat ai s i i n t arpees een s opi v a k i i n ni t t äm äl l ä s i i h en t au s t al evy.
Työ kal u v au n u o l i s i m al l i l t aan P P -T 1 3 06 t yö k al u v aunu, vi i del l ä
kuulalaakeroidulla laatikolla. Hinta on 329 € sisältäen alv. Vuoden
a i k a n a s ä ä s t e t yi s t ä k u l u i s t a v o i t a i s i i n v ä h e n t ä ä t ä m ä n h i n t a . A l l a o n
kuva(KUVIO 35) hanki t t avas t a t yökal ul aat i kos t a.
KUVIO 35. Työkalulaatikko CNC 1-koneelle (Powerplus tools)
63
Teräistukkarunkoja hankittaisiin CNC 1- ja CNC 2-koneille. Näiden
h an ki n t a au t t aa n o peu t t am aan k ys ei s t en k o nei den t eri en vai ht o a. C NC 1 koneelle tarvitaan neljä ja CNC 2–koneelle kuusi istukanrunkoa
l i s ä ä . R u n k o j e n h i n t a a s e l v i t e t t i i n A w u t e k O y: s t a j a h e i d ä n l u e t t e l o n s a
mukaan rungot maksavat kappaleelta n. 200 €. Yhteensä hankintaan
menisi rahaa 2 000 €. Kulut saataisiin katettua CNC 2-koneella
saavutettavien säästöjen avulla.
9.4.4 Lisätyöntekijä yhteen vuoroon robottisolussa
T u t k i t t i i n m yö s k a n n a t t a i s i k o r o b o t t i s o l u s s a o l l a k a k s i t y ö n t e k i j ä ä .
Asetusajat saataisiin näin jopa puoliintumaan. Ongelmana on kuitenkin
asetuksen vaihtojen jakaantuminen muillekin vuoroille, kuin sille
m i s s ä o l i s i k a k s i t yö n t e k i j ä ä . R o b o t t i s o l u s s a e i m yö s k ä ä n o l e
a s e t u k s e n v a i h t o j a n i i n p a l j o n , e t t ä yh d e n t y ö n t e k i j ä n l i s ä ä m i n e n o l i s i
k an nat t av aa t al o ud el l i s es t i . Yks i ek s t ra t yö t ek i j ä C NC : l l e m ak s ai s i
v u o d e s s a 6 5 1 2 0 € ( 2 2 0 t yö p ä i v ä ä * 8 h * 3 7 € / h = 6 5 1 2 0 € ) . T ä m ä n k o k o i s t a
säästöä ei ole realistista odottaa pelkällä asetusajan pienentämisellä.
Lisähenkilön palkkaaminen ei siis ole kannattavaa taloudellisesti tätä
tarkoitusta ajatellen.
64
10 YHTEENVETO
Täm än t yön ai h een a o l i C NC : n as et u s ai k o j en p i en en t äm i n en. Työn
tavoitteena oli asetusajan pienentäminen selvittämällä asetuksen teon
ongelmia.
Ongelmia lähdettiin selvittämään seuraamalla paikanpäällä asetuksen
t e k o a . T yö n t e k i j ö i l l e t e h t i i n k i r j a l l i n e n k y s e l y j a h e i d ä n t y ö s k e n t e l y ään kuvattiin videolle. Edellä mainituilla keinoilla selvisivät asetuksen
t eo n o n gel m ak oh d at . Ni i t ä ol i v at m uu n m u as s a t yö v ai h ei d en j a
t yöym päri s t ö n s ek avu u s . As et u k s en t eo n s eu raam i s en av u l l a s aat i i n
tietää, kuinka kauan siihen menee aikaa. Tiedonkeruuohjelmat eivät
tässä tapauksessa olleet luotettavia, eikä missään ollut tarkempaa
tietoa asetuksen teon kestosta. Ainoastaan Vertex-ohjelmaan oli
m erk i t t y t u n ni n t arkk u ud el l a t i et yn t i l au k s en as et uk s en v i em ä ai k a.
Ti edot ol i vat ai van l i i an epät arkkoj a, j ot t a ol i s i s aat u s el vi t et t yä
tarkka asetuksen tekoon menevä aika. Tästä johtuen ajopäiväkirjaan
t u l i s i r u v e t a a i n a m e r k i t s e m ä ä n a s e t u k s e n v a i h d o n yh t e yd e s s ä s i i h e n
k u l u n u t a i k a . T ä m ä m a h d o l l i s t a i s i s e n , e t t ä t y ö s k e n t e l y ä p y s t yt t ä i s i i n
jatkossa kehittämään ja olisi luotettavaa pohjatietoa johon verrata
tuloksia.
Projekti eteni Six Sigma -parannusmetodin avulla ja projektissa
k äyt et t i i n o l eel l i s ena o s an a m yö s S M ED-m en et el m ää. S M ED: i n av ul l a
asetuksen teon toimenpiteet jaettiin sisäisiin ja ulkoisiin toimenpiteisiin. Tarkoitus oli, että sisäisiä toimenpiteitä muutetaan mahdollisimm an p al j o n u l k o i s i ks i t o i m en p i t ei k s i . M enet el m äl l ä m yö s pyri t t i i n
tekemään asetuksen teosta suoraviivaisempi ja näin vähentämään turhaa
l i i k k u m i s t a . T yö v a i h e i d e n s e k a i s u u s r a t k a i s t i i n t e k e m ä l l ä k a a v i o , j o s s a
a s e t u k s e n t e o n t yö v a i h e e t n ä k y v ä t . K a a v i o l a i t e t t a i s i i n t y ö p i s t e e n
s ei näl l e j a s i t ä o l i s i u u d en k i n t yön t ek i j än h yv ä k äyt t ää t uken a t yöh ön
o r i e n t o i t u m i s e s s a . T y ö ym p ä r i s t ö n s e k a v u u d e n j a t y ö k a l u j e n l e v ä l l ä ä n
o l e m i s e n r a t k a i s i s i u u d e n l a i n e n t yö k a l u v a u n u . T y ö k a l u v a u n u n a v u l l a
t yök al u t o l i s i v at ai na o i k eas s a p ai k as s a j a as et us t a t eht äes s ä v au nu
vedettäisiin mukana CNC-koneelle. Tämä vähentäisi olennaisesti turhaa
l i i k k u m i s t a t yö p i s t e e s s ä .
Täs s ä t yös s ä es i t et t i i n m u i t ak i n parann u s eh d ot u k s i a, j o i l l a s aadaan
a s e t u s a i k a a p i e n e m m ä k s i j a t y ö s k e n t e l yä m i e l e k k ä ä m m ä k s i .
Merkittävimpiä ehdotuksia ovat teräkartaston luominen, imupohjien
s ä i l y t y s p a i k a t , p i i r u s t u k s i e n l a a d u n p a r a n t a m i n e n , r a s t e r i p ö yd ä n t e k o
C NC 4-k o n eel l e j a t eräi s t u k k aru n koj en han k i n t a. Uus i en i m u pö yt i en
hankkimista tutkittiin, mutta se tulisi liian kalliiksi. Vaihtoehtona
n y k yi s i l l e k a p p a l e i d e n k i i n n i t yk s i l l e o l i s i v a t i m u t i i l e t . I m u t i i l i e n
65
sopivuutta kannattaisi tulevaisuudessa tutkia tarkemmin niiden
j at k u van k eh i t yk s en v u o ks i .
Ikäv ä kyl l ä t al o u del l i nen t i l an n e t eh t aal l a o l i t äm än t ut k i m u k s en
a i k a n a h u o n o . T ä m ä n ä k yi t e h t a a n t o i m i n n a s s a t i l a u k s i e n p u u t t e e n a j a
l o m a u t u k s i n a . M yö s t e h t a a n l o p e t t a m i s e n u h k a i l m e n i t u t k i m u s t a
t ehdes s ä. Näm ä as i at t oi vat haas t ei t a t äm än t yön t ekem i s el l e. Teht aan
t i l an t ees t a h u o l i m at t a s ai n k o rv aam at o nt a ap u a C NC -t yön t ek i j ö i l t ä j a
m u i l t a t yöh ö n o s al l i s t un ei l t a h en ki l öi l t ä. As et u s aj an p i en enem i s t ä ei
v i e l ä p ys t y t t y n o r m a a l i t yö n t e o s s a t o t e a m a a n , m u t t a t e s t i e n a v u l l a
t e h d y t v e r t a i l u t a n t o i v a t h yv i ä e n n u s m e r k k e j ä a s e t u s a j a n p i e n e n e m i s e s t ä . P a r a n n u s i d e o i t a e i t ä m ä n t yö n a i k a n a p y s t y t t y v i e l ä h y ö d y n t ä m ä ä n ,
m u t t a t o i v o t t a v a s t i t u l e v a i s u u d e s s a n i i t ä p ä ä s t ä ä n t o t e u t t a m a a n . T yö n
tavoite toteutui. Asetuksen teon ongelmat selvitettiin ja niihin
keksittiin parannusideoita.
66
LÄHTEET
5S_image [verkkojulkaisu]. [viitattu 13.3.2009]. Saatavissa:
http://www.qk-karjalainen.fi/kuvat/5s_image.gif
5S: Workplace organisation and standardisation [verkkojulkaisu].[viitattu 13.3.2009]. Saatavissa:
h t t p : / / www. 5 s s ys t em . i n fo /
Arv o a pal v el u i h i n j a t u ot t ei s i i n – Uu s i l äh es t ym i s t apa Lean i i n
[verkkojulkaisu]. [viitattu 13.3.2009]
Saatavissa:
http://www.qkkarjalanen.fi/? sivu=Artikkelit&id=111&QKSessionID=28
020a52bb165394fa63b35265def7ee
As et u s ai k o j en l yh ent äm i n en . 1 9 8 4. Hel s i n k i : M et al l i t eo l l i s u ud en
K u s t a n n u s O y.
Karjalainen, T. & Karjalainen E. 2002. Six Sigma, Uuden sukupolven
johtamis- ja laatumenetelmä. 1. Painos. Hollola: Quality Knowhow
K a r j a l a i n e n O y.
Peltonen, A. 1998. Tuottava tehdas [verkkojulkaisu]. Opetushallitus
[viitattu 06.03.2009]. Saatavissa:
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/tuottavatehdas/tehdas7.html#3
Powerplus tools[verkkosivusto].[viitattu 23.3.2009]. Saatavissa:
http://www.powerplustools.fi/
Quick Changeover for Operators: THE SMED SYSTEM. 1996. New
York: Productivity Press.
67
S hi ngo, S . 1983. A R evol u t i on i n M anufact ori ng The S M ED S ys t em .
CRC Press.
Six Sigma [verkkojulkaisu].[viitattu 04.03.2009].Saatavissa:
http://www.six sigma.fi/? sivu=Six +Sigma&Six SigmaSessionID=cf539bb
34590794d1c8a0be22aee544e
Statistical Thinking to Improve Quality [verkkojulkaisu]. [viitattu
04.03.2009]. Saatavissa:
http://www4.asq.org/blogs/statistics/statistical_thinking_tools/sipoc/
UPM 2008 Koulutusmateriaali
UPM – Lahden jalostustehdas. PowerPoint [viitattu 02.03.2009].
Saatavissa:
h t t p : / / i n t ran et .wo o dpro du ct s . upm -kym m en e.com /
Uuden metsäteollisuuden edelläkävijä [verkkojulkaisu].[viitattu
0 2 .0 3 .2 0 0 9 ] . S aat av i s s a: h t t p: / / www.u p m -k ym m ene.co m / fi / upm /
What are 5S?. [verkkojulkaisu].[viitattu 13.3.2009]. Saatavissa:
http://chohmann.free.fr/5S/fives.htm
Weeke. Optimat BHP 210 CNC-Gantry Processing Center. Esite.
68
LIITTEET
Liite 1. Kysely asetusaikojen pienentämisestä
Teen opinnäytetyötä aiheesta Cnc-asetusaikojen pienentäminen. Tässä olisi muutama kysymys
aiheesta ja toivon, että vastaatte parhaanne mukaan kysymyksiin ja nimettöminä.
Tarkoituksenani ei ole se, että löytäisin ratkaisuja jotka vaatisivat sitä, että työntekijät
joutuisivat selkä märkänä juoksemaan paikasta toiseen. Olisi hyvä löytää sellaisia ratkaisuja
jotka helpottavat asetteen tekoa ja näin myös nopeuttavat sitä.
1. Tuleeko asetteen teossa jatkuvasti vastaan samankaltaisia ongelmia jotka hidastavat
merkittävästi asetteen tekoa?
2. Mitkä työt vievät yleensä eniten aikaa asetteen teossa?
3. Olisiko jotain parannettavaa työkaluissa, työskentelytavoissa, laitteissa tai muissa
vastaavissa asioissa, mitkä voisivat helpottaa/nopeuttaa asetteen tekoa(Laita mihin koneeseen
ehdotukset kohdistuvat)?
4. Olisiko tarpeellista olla olemassa kunnollinen ohjeistus asetteen tekoa varten?
5. Tuntuuko siltä, että koulutusta tarvittaisiin joihinkin asioihin liittyen?(esim. Kuvien
piirtäminen, ohjelmointi tai joku muu)
6. Toimiiko yhteistyö vuorojen välillä hyvin? (Asetteiden tekoa ajatellen)
69
Liite 2. Kaaviokuva CNC 3 ja liikkumisesta asetuksen teon aikana.
Liite 2.
Työkalupöytä
51 19
Toimisto
46
29
37
59
39
17
62 78
2
60 55
1458
Cnc 3
64
57 68
6166
71
81
49 80 11
15
67
7 28 26 3 45 24 32
77 9
65
22 paikoituspöytä
1 48 5
43 3816
20
21 63 8272
13
23
27
69
4
44
47
6
robotti
50
79
5418
56
70
42
40
12
25
8
10
rullastot
76
52
74
34
73 75 30 33
UPM
53
31
41
36
4
35
70
Liite 3/1. Ehdotus työkaluvaunujen sisällöstä
CNC 1. Työkaluvaunu:
Taustalevyyn tulevat työkalut:
Teränvaihto työkalut eli kumivasara, 4kpl irroitustyökaluja: 2kpl jyrsimille ja 2kpl porille
2kpl teräyksiköiden liikuttamiseen tarvittavia työkaluja ja taskulamppu.
Poranterien kiinnitykseen kuusiokoloavaimia
puukko, mattoveitsi, akkuporakone, sakset, vasara, teippiä, pihdit ja rulla- sekä työntömitta
paikoituspöydän avain sekä avain pöydän imureikiin.
Työkaluvaunun tasolle: terän esiasetuslaite
Ensimmäiseen laatikkoon jaoteltuna koon mukaan teräistukat, laatikkoon tehdään lokerot
jotka on jaoteltu istukan koon mukaan, samassa laatikossa myös ylimääräiset teräistukanrungot..
Toisessa laatikossa porien holkkeja ja istukoita, liimaa, rättejä ja CRC:tä.
CNC 2 Työkaluvaunu:
Taustalevyyn tulevat työkalut:
Teränvaihto työkalut eli kumivasara, 4kpl irroitustyökaluja: 2kpl jyrsimille ja 2kpl porille
2kpl teräyksiköiden liikuttamiseen tarvittavia työkaluja ja taskulamppu.
Poranterien kiinnitykseen kuusiokoloavaimia
puukko, mattoveitsi, akkuporakone, sakset, vasara, teippiä, pihdit ja rulla- sekä työntömitta
paikoituspöydän avain sekä avain pöydän imureikiin.
Työkaluvaunun tasolle: terän esiasetuslaite
Ensimmäiseen laatikkoon jaoteltuna koon mukaan teräistukat, laatikkoon tehdään lokerot
jotka on jaoteltu istukan koon mukaan, samassa laatikossa myös ylimääräiset teräistukanrungot.
Toisessa laatikossa porien holkkeja ja istukoita, liimaa, rättejä ja CRC:tä.
71
Liite 3/2.
CNC 3 Työkaluvaunu:
Taustalevyyn tulevat työkalut:
Teränvaihto työkalut eli kumivasara, 4kpl irroitustyökaluja: 2kpl jyrsimille ja 2kpl porille
Teräyksiköiden lukituksen avaukseen työkalu ja teräyksiköiden liikuttamiseen
säätörulla,taskulamppu, pituustyöntömitta.
Poranterien kiinnitykseen kuusiokoloavaimia
puukko, mattoveitsi, akkuporakone, sakset, vasara, teippiä, pihdit ja rulla- sekä työntömitta
paikoituspöydän avain sekä avain pöydän imureikiin.
Ensimmäiseen laatikkoon jaoteltuna koon mukaan teräistukat, laatikkoon tehdään lokerot
jotka on jaoteltu istukan koon mukaan
Toisessa laatikossa porien holkkeja ja istukoita, liimaa, rättejä ja CRC:tä.
CNC 4 Työkaluvaunu:
Taustalevyyn tulevat työkalut:
Teränvaihto työkalut eli kumivasara, 4kpl irroitustyökaluja: 2kpl jyrsimille ja 2kpl porille
2kpl teräyksiköiden, teräyksiköiden liikuttamiseen tarvittava työkalu ja teräyksiköiden
liikuttamiseen säätörulla sekä taskulamppu.
Poranterien kiinnitykseen kuusiokoloavaimia
puukko, hylsy terien avaamiseen mikäli jumittuu, mattoveitsi, akkuporakone, sakset, vasara,
teippiä, pihdit ja rulla- sekä työntömitta ja avain pöydän imureikiin.
Ensimmäiseen laatikkoon jaoteltuna koon mukaan teräistukat, laatikkoon tehdään lokerot
jotka on jaoteltu istukan koon mukaan
Toisessa laatikossa porien holkkeja ja istukoita, liimaa, rättejä ja CRC:tä.
72
Liite 4. Kaaviokuva asetuksen teosta CNC-3 muutoksien jälkeen
22
Työkalupöytä
Toimisto
31
3033
32
28
39 5
2337
3
41 36
26
16
11
Cnc 3
40
1 19 20 1421
1510
7
29 38 24
25
27
8
9
12
34
paikoituspöytä
robotti
Työkalukärry
35
18
13
2
4
UPM
6
rullastot
17
16
2
73
Liite 5. S M E D - t a u l u k k o a s e t u s a j a n p i e n e n t ä m i s e s t ä C N C - 2 k o n e e l l a
Päivämäärä
Toiminto/konelinja
17.03.2009
CNC-2
No #
Työvaihe
1
Tilauksen katsominen,kuvan
haku,ohjelman haku ja siirto
CNC:lle, CNC-kortin
tulostus,aihioiden/pallettien tilaus
Kokonaisaika(s)
Aika(s)
384
Tuote
Lopputavoite(s)
384
s
0
u
x
x
m
a
k
o
Tekijä
Parannustoimenpide
m
Nämä työt tehdään sillä aikaa kun valmiiksi
kun kone työstää vielä edellistä työtään.Eli
tämä on ulkoinen
Ohjelma
katsotaantoimenpide
valmiiksi koneella ja
m
sitten kun edellinen työ robotilla ja CNC:llä
loppunut, niin siirretään ohjelma robotille.
Osittain ulkoinen toimenpide
2
Ohjelman siirto robotille
504
120
30 x
3
Cnc-ohjelman käyttöönotto ja
asetusten muokkaus
714
210
210 x
m
4
Robotin asetusten säätö
744
30
30 x
m
819
75
0
m
Terien irroitus ja pois vienti
1039
220
190 x
m
k
Aihiot tulleet jo radalle/radan viereen ennen
kuin edellinen ajo on loppunut. Sieltä
käydään tekemässä tarkastus. Edellyttää
hyvää ennakointia työntekijöiltä ja sitä, että
aihiot löytyvät varastosta.
Terät kun irroitetaan on työkaluvaunu
vieressä eli teriä ei tarvitse lähteä
kuljettelemaan mihinkään.
Uusien terien haku
1304
265
0
m
k
Terät haettu etukäteen ennen edellisen tilauksen
5
Aihioiden mittaus ja tarkastus
6
7
x
8
Vanhojen terien irroitus ja uusien
kiinnitys istukanrunkoihin
1564
260
0
9
Uusien terien kiinnitys ja
teräyksiköiden säätö oikealle
kohdalle
1804
240
240 x
m
10
Teräasetusten laitto CNC-koneelle
1924
120
120 x
m
x
m
11
Työkalun etsiminen
2134
210
0
12
Vakuumimoduuleitten laitto ja
imureikien avaaminen
2884
750
600 x
m
13
Paikoituspöydän säätö
3064
180
150 x
m
14
Palletin valmiiksi laitto paikalleen
3094
30
30 x
m
15
Aluspahvin haku palletin päälle
3214
120
16
Aihiopinon paikalleen ajo radalla
3274
60
60 x
17
Koeajo
3504
230
230 x
m
18
Säätöjen muokkaus CNC:llä
3564
60
60 x
m
19
Imusuulakkeiden laitto
3624
60
60 x
m
20
Aihion paikalleen ajo robotilla
käsiajolla
3689
65
65 x
m
21
Koeajo niin, että terät tekevät
jäljen aihioon
3919
230
230 x
m
22
Aihion mittaaminen
4099
180
180 x
m
Seuranta
Yhteensä
4099
15
2500
x
x
Uudet terät jo esiasetettu istukanrunkoihin
edellisen tilauksen työstön aikana. Vaatii
vapaana olevia istukanrunkoja. Vanhat terät
voi taas irrottaa istukanrungoista sitten kun
asetus on tehty ja on aikaa.
m
k
m
k
Työkalut pidetään järjestyksessä ja niitä ei
lainailla mistään/mihinkään, ei tule eteen
tilanteita, että työkalu on hukassa.
Laser kuntoon CNC-2:lla,
vakuumimoduuleitten laitto nopeampaa kun
ei tarvitse mittailla kohtia mihin moduulit
laitetaan.(Arvioitu paljon säästetään aikaa)
Aluspahvit haettu valmiiksi lähelle
m
a
a
m
S=sisäinen, U=ulkoinen, M=manuaalinen, A=automaattinen, K=kävely, O=odotus
68,32 min
41,67 min
Säästötavoite 26,65 min
74
Liite 6. CNC ajopäiväkirja
Fly UP