...

TLHALOSO YA SEMELO SA MOANEGWA OINGWALONG TSA SEPEOI ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE

by user

on
Category: Documents
31

views

Report

Comments

Transcript

TLHALOSO YA SEMELO SA MOANEGWA OINGWALONG TSA SEPEOI ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE
TLHALOSO YA SEMELO SA MOANEGWA
OINGWALONG TSA SEPEOI
ENNIAH MATEMANE LEKGANYANE
E neelwa bjalo ka karolo go ya ka dinyakwa tsa dikrii ya
LEFAPHENG LA THUTABOMOTHO
MOHLAHLI: PROF M. J. MOJALEFA
© University of Pretoria
1-2
1.1
Matseno
1.2
Maikemisetso
1.3
Mokgwanyakisiso
3-5
1.4
Taetsonyakisiso
5-8
1.4.1
Diteng
8-9
1.4.2
Thulaganyo
1.5
Tlhaloso ya dikgopolo
11-13
1.5.1
Moanegwa
13 -17
1.5.2
Tlhaloso ya semelo sa moanegwa
17 -19
1.6
Tshepediso ya ditaba
19 - 20
2.1
Matseno
2.2
Diteng Ie Thulaganyo
2.2.1
Baanegwa ba diteng
3
9 -10
21
21 -23
23
2.2.1.1
Mongangisi ("quarrelsome person")
24
2.2.1.2
Mongangiswa ("kind-hearted person")
24
2.2.2
Baanegwa ba thulaganyo
25
2.2.2.1
Molwantshwa
25 -26
2.2.2.2
MolwantShi
27 -28
2.2.2.3
Mohlohleletsi
28 - 29
2.2.3
Baanegwa ba moko wa ditaba
2.2.3.1
Moanegwahlaedi
30 - 32
2.2.3.2
Moanegwaphethegi
32 - 34
2.3
Kakaretso
34- 35
3.1
Mekgwa ya go hlalosa semelo
36
3.1.1
Matseno
36
3.1.2
Mokgwa wa go hlalosa ka go nepisa
36
3.1.3
Mokgwa wa go hlalosa ka go siroga
37
3.1.4
Seo mongwadi a se bolelago ka moanegwa
3.1.5
Seo baanegwa ba bangwe ba se bolelago
ka moanegwa
30
38 - 50
50 - 53
3.1.6
Ge moanegwa a itlhalosa
3.1.7
Kakaretso
4.1
Matseno
61 -63
4.2
Moanegwahlaedi
63 -66
4.3
Moanegwaphethegi
67 -69
53 - 59
60
5.1
Moanegwahlaedi
70
5.1.1
Matseno
70
5.1.2
Noto-ya-Masogana
71
5.1.2.1
Baanegwa
71 - 74
5.1.2.2
Dithekniki tsa go ikgweranya
75 -79
5.1.2.3
Ditiragalo
80 - 96
5.2
Kakaretso
96
6.1
Nnete Fela
97
6.1.1
Matseno
97 -107
6.1.2
Dithekniki tsa go ikgweranya
107 - 108
6.1.3
Ditiragalo
108 - 115
6.2
Kakaretso
115-116
7.1
Moanegwaphethegi
7.1.1
Matseno
117
117 - 120
7.1.2
Masetlapelo
120 -123
7.1.3
Dithekniki tsa go ikgweranya
123 -125
7.1.4
Ditiragalo
125 - 136
7.1.5
Dithekniki tsa go ikgweranya
136 -137
7.1.6
Ditiragalo
137 - 148
7.2
Kakaretso
148
8.1
Tladi wa Dikgati
149
8.1.1
Matseno
149
8.1.2
Semelo sa Tladi
150 - 152
8.1.3
Dithekniki tsa go ikgweranya
152 - 153
8.1.4
Ditiragalo
153 - 158
8.1.5
Kwelobohloko ya phatose
158 - 160
8.1.6
Kakaretso
160 - 161
9.1
Thumo
162
9.1.1
Matseno
162
9.1.2
Kgaolo ya pele
162 - 165
9.1.3
Kgaolo ya bobedi
165 - 166
9.1.4
Kgaolo ya boraro
166
167
9.1.5
Kgaolo ya bone
9.1.6
Kgaolo ya bohlano
9.1.7
Kgaolo ya boselela
168
9.1.8
Kgaolo ya bosupa
169
9.1.9
Kgaolo ya seswai
169 - 170
9.1.10
Papetso
170 - 172
9.1.11
Kakaretso
172
Dipuku tsa motheo
173
Dipuku tsa teon tse di tsopotswego
167 -168
174 - 185
Fly UP