...

N LITERÊR- HISTORIESE ONDERSOEK

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

N LITERÊR- HISTORIESE ONDERSOEK
`N LITERÊRHISTORIESE
ONDERSOEK
NA
JOSUA 3 EN 4
deur Johannes Michael Wildenboer
voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad
PHILOSPOHIAE DOCTOR
in die vak
OU TESTAMENT
aan die
UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
PROMOTOR:
PROF D.J. HUMAN
MEDE-PROMOTOR: DR A. GROENEWALD
© University of Pretoria
INHOUDSOPGAWE
AFKORTINGS………............................................................................................... vii
BEDANKINGS.............................................................................................................x
HOOFSTUK 1: INLEIDING
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2
1.7.3
Aktualiteit…………………………………………………………..
Probleemstelling……………………………………………………
Doelwitte…………………………………………………………….
Metodologie…………………………………………………………
Hipotese…………………………………………………………….
Resente Josua-studies……………………………………………..
Tekskritiese studies ………………………………………………….
Literêre studies……………………………………………………….
Kommentare en monografieë………………………………………..
Hoofstukindeling, ortografie en begripsverheldering……………
Hoofstukindeling…………………………………………………….
Ortografie…………………………………………………………….
Keuse van `n teks…………………………………………………….
Ander ortografiese riglyne…………………………………………...
Begripsverheldering………………………………………………..
1
4
6
8
13
14
14
15
16
19
19
20
20
21
21
HOOFSTUK 2: LITERATUUROORSIG
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
Literêre benadering……………………………………... 23
Josua as deel van die Heksateug.......................................................
Nuwe bronnehipotese (Erich Zenger; Peter Weimar)........................
Fragmentehipotese (Erhard Blum)......................................................
Aanvullingshipotese (Reinhard Kratz)................................................
Nuwe aanvullingshipotese (Eckart Otto).............................................
Ander benaderings...............................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Josua as deel van die Deuteronomistiese Geskiedswerk................
Martin Noth.........................................................................................
Aanpassings aan Noth se hipotese.......................................................
Doel van die Deuteronomistiese Geskiedswerk..................................
Deuteronomistiese Geskiedswerk as gelaagde werk...........................
Deuteronomistiese Geskiedswerk as redaksionele blokke..................
Kombinasie van redaksionele lae en blokke........................................
Bestaan van `n Deuteronomistiese Geskiedswerk betwyfel................
Gevolgtrekking....................................................................................
Ander literêre invalshoeke................................................................
Etiologie..............................................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
23
24
28
30
34
38
42
43
43
45
48
49
51
54
56
59
61
61
63
ii
2.2
Historiese benadering........................................................ 64
2.2.1
2.2.1.1
Amfiktionie of Twaalstammebond...................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
64
65
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.3
2.2.3.1
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
2.2.4.6
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.6.4
2.2.6.4
2.2.6.5
2.2.6.6
2.2.6.7
Landsverowering...............................................................................
Oorlog-teorie........................................................................................
Infiltrasie-model..................................................................................
Sosiale opstand-model.........................................................................
Oorgang-teorie (laat-Bronstydperk, Vroeë Ystertydperk...................
Projeksie-teorie....................................................................................
Ander benaderings...............................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Josua-figuur.......................................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Heilige oorlog.....................................................................................
Inleiding...............................................................................................
Heilige oorlog in die Kronistiese Geskiedswerk.................................
Heilige oorlog in die Jehowistiese Geskiedswerk...............................
Heilige oorlog in die Priesterskrif........................................................
Heilige oorlog in Deuteronomium.....................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Historiografie en Bybelse geskiedenis ............................................
Opkoms van die minimalisme.............................................................
Filosofie van geskiedenis.....................................................................
Postmodernisme...................................................................................
Sinchroniese benadering tot die teks...................................................
Definisie van historiografie.................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Ná-eksiliese sosiale konteks(te).........................................................
Visionêre en hiërokratiese groepe.......................................................
Konlik tussen noordelike en suidelike teologie...................................
Politieke groeperinge...........................................................................
Sadokitiese priesteramp in die ná-eksiliese tyd
Josua in die lig van ná-eksiliese gebeure.............................................
Ooreenkomste tussen die boeke Josua en Esra...................................
Ooreenkomste tussen die boeke Josua en Nehemia...........................
Gevolgtrekking....................................................................................
67
68
70
71
73
75
78
81
82
88
89
89
93
93
94
95
96
99
99
100
101
102
106
109
110
110
111
112
112
113
114
115
117
HOOFSTUK 3: MAKRO KONTEKS EN LITERATUURSOORSIG
OOR EKSEGESE
3.1
Makro konteks.................................................................. 120
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.4.1
Josua se posisie in die Heksateug...................................................
Josua en Genesis..................................................................................
Josua en Numeri..................................................................................
Josua en Deuteronomium....................................................................
Josua en Rigters................................................................................
Gevolgtrekking..................................................................................
Verbande met omringende hoofstukke...........................................
Josua 2.................................................................................................
120
120
120
121
123
125
125
126
iii
3.1.4.1.1
3.1.4.1.1.1
3.1.4.1.1.2
3.1.4.1.1.3
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.5
Verband tussen Josua 2 en ná-eksiliese tekste.....................................
Rut-verhaal..........................................................................................
Jona-verhaal;.......................................................................................
Trito-Jesaja..........................................................................................
Josua 5.................................................................................................
Josua 6.................................................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
3.2
Literatuuroorsig oor eksegese..........................................
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.1.1
3.2.1.1.2
3.2.1.1.3
3.2.1.1.4
3.2.1.1.5
3.2.1.1.6
3.2.1.2
3.2.1.2.1
3.2.1.2.2
3.2.1.2.3
3.2.1.2.4
3.2.1.2.5
3.2.1.3
3.2.1.3.1
3.2.1.3.2
3.2.1.3.3
3.2.1.4
3.2.4.1
3.2.4.1.2
3.2.1.4.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.2
3.2.2.2
3.2.2.2.1
3.2.2.2.2
3.2.2.2.3
3.2.2.2.4
3.2.2.2.5
3.2.2.2.6
3.2.2.2.7
3.2.2.2.8
3.2.2.2.9
3.2.2.2.10
3.2.2.2..11
3.2.2.2.12
3.2.23
3.2.3
3.2.4
Literêre benadering..............................................................................
R. Polzin..............................................................................................
Inleiding...............................................................................................
Josua....................................................................................................
Ruimtelike komposisie van Josua 3:1-5:1...........................................
Psigologiese komposisie van Josua 3:1-5:1.........................................
Fraseologiese komposisie van Josua 3:1-5:1.......................................
Gevolgtrekking....................................................................................
B. Peckham.........................................................................................
Inleiding..............................................................................................
Struktuur.............................................................................................
Tematiese samehange.........................................................................
Grammatikale verbande......................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
H.J. Koorevaar....................................................................................
Inleiding...............................................................................................
Josua....................................................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
D.L Hawk............................................................................................
Inleiding...............................................................................................
Josua....................................................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Histories-kritiese benadering...........................................................
Twee selfstandige narratiewe .............................................................
E. Vogt, J.N.M. Wijngaards en E. Otto...............................................
T.C. Butler...........................................................................................
Basisdokument met uitbreidings..........................................................
W. Rudolph..........................................................................................
M. Noth................................................................................................
C.A. Keller...........................................................................................
J.Dus....................................................................................................
J. Maier................................................................................................
R. Boling..............................................................................................
M. Görg...............................................................................................
V. Fritz.................................................................................................
K.Bieberstein.......................................................................................
R.D. Nelson.........................................................................................
M. Van der Meer.................................................................................
T.C. Römer..........................................................................................
Gevolgtrekking ...................................................................................
Kulties-historiese benadering...........................................................
Gevolgtrekking..................................................................................
129
129
129
130
131
132
133
134
134
134
134
135
138
139
140
141
142
142
142
144
145
149
149
149
150
152
153
153
154
157
157
158
158
159
160
160
161
162
162
163
164
164
166
167
167
168
169
169
170
173
iv
HOOFSTUK 4: DETAILANALISE JOSUA 3 EN 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.1
4.5.1.1.1 (a)
4.5.1.1.1 (b)
4.5.1.1.1 (c)
4.5.1.2
4.5.1.2.1
4.5.1.2.1 (a)
4.5.1.2.1 (b)
4.5.1.2.1 (c)
4.5.1.2.1 (d)
4.5.1.2.1 (e)
4.5.1.2.1 (f)
4.5.1.2.1 (g)
4.5.1.2.1 (h)
4.5.1.2.1 (i)
4.5.1.2.1 (j)
4.5.1.2.1 (k)
4.5.1.3
4.5.1.4
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.3.1
4.5.2.3.1 (a)i
4.5.2.3.1 (a)ii
4.5.2.3.1 (b)
4.5.2.3.1 (c)
4.5.2.3.1 (d)
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4..6
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.2.1
Inleiding..............................................................................................
Perikoopafbakening...........................................................................
Tekskritiek..........................................................................................
Komposisie: Josua 3:1-17.................................................................
Rekonstruksie: Josua 3:1-17............................................................
Literêre analise (Jos 3:1, 5, 10b-c, 13b-d, 14a, 16a-f).........................
Jos 3:1, 5, 10b-c, 13b-d, 14a, 16a-f deel van `n vóórdeuteronomistiese narratief
Ekskursie: rol van die Jahwis (J) in die Pentateug..............................
Inleiding...............................................................................................
Láát datering van die Jahwis................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Josua 3:5, 11 en 13b-d deel van die ná-eksiliese konteks
Ekskursie: Eksodus 15.........................................................................
Inleiding...............................................................................................
Grammatikale studies..........................................................................
Eksodus 15 en die Pentateug...............................................................
Vergelykende studies..........................................................................
Samestelling van die Moseslied..........................................................
Genre...................................................................................................
Teks......................................................................................................
Prosaïese raam.....................................................................................
Kultiese formule .................................................................................
Moseslied (vv4-17)..............................................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Datering en genre van Josua 3:1, 5, 10b-c, 13b-d, 14a, 16a-f
Gevolgtrekking
Literêre analise: Josua 3:2-3
Josua 3:2-3 as ampsinstelling (Amtseinführung) formule.................
Josua 3:2-3 as heilige oorlog-motief....................................................
Josua 3:2-3 as Kronistiese uitbreiding.................................................
Ekskursie: pasga in die Pentateug........................................................
Pasga in die Priesterksrif (Lev 23:5-8;Num 28:16-25; Eks 12:1-20,
40-50)..................................................................................................
Pasga in Deuteronomium (Deut 16:1-8)..............................................
Rol van die ark.....................................................................................
Priesters en Leviete as draers van die ark............................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Literêre analise: Jos 3:7-8, 15, 17ab;4:14-18......................................
Literêre analise: Jos 3:6, 10a, 11, 13a, 14b..........................................
Literêre analise: Jos 3:4, 9, 10d, 12, 17c
Gevolgtrekking ..................................................................................
Detailanalise: Josua 4:1-5:1..............................................................
Inleiding..............................................................................................
Verband tussen Josua 3 en 4.............................................................
Josua 4 as selfstandige teks..................................................................
v
176
176
176
179
182
182
189
195
195
196
198
198
199
199
199
199
199
202
203
203
205
207
212
219
220
220
221
222
228
231
232
232
232
234
236
237
238
242
245
247
252
252
252
252
4.7.2.2
4.7.2.3
4.7.3
4.7.3.1
4.7.3.2
4.7.4
4.7.4.1
4.7.4.2
4.7.5
4.7.5.1
4.7.5.2
4.7.5.3
4.7.5.4
4.7.6
4.7.7
4.7.7.1
Josua 4 as voortsetting van Josua 3.....................................................
Gevolgtrekking....................................................................................
Navorsingsoorsig oor Josua 4...........................................................
Rol van die kultus................................................................................
Rol en funksie van die “kindervraag”..................................................
Komposisie van Josua 4:1-5:1..........................................................
Perikoopafbakening.............................................................................
Tekskritiek...........................................................................................
Rekonstruksie: Jos 4:1-5:1
Analise: Josua 4:14-18.........................................................................
Analise: Josua 4:1c-9...........................................................................
Analise: Josua 4:19-5:1........................................................................
Analise: Josua 4:1ab, 10-11c...............................................................
Gevolgtrekking..................................................................................
Gerekonstrueerde teks van Josua 3 en 4.........................................
Josua 3 en 4 en die ná-eksiliese konteks..............................................
253
253
254
254
254
257
262
263
263
262
266
269
271
271
278
279
HOOFSTUK 5 SINTESE
5.1
Aktualiteit..........................................................................................
5.2
Probleemstelling................................................................................
5.3
Doelwitte.............................................................................................
5.4
Hipotese..............................................................................................
5.5
Resultate.............................................................................................
5.6
Verdere navorsingsvoorstelle .........................................................
283
285
286
288
288
290
SUMMARY...................................................................................................................
292
ADDENDA
Addendum A
Addendum B
Addendum C
Komposisie: Josua 3:1-17 (Klaus Bieberstein).................................... 294
Komposisie: Josua 4:1-5:1 (Klaus Bieberstein).................................. 297
Etiologiese verwysingspunte in Josua 1-12......................................... 303
304
BIBLIOGRAFIE
vi
AFKORTINGS
A:
AASF:
AB:
ABD:
ABG:
ABRL:
AfO:
ASJL:
ATD:
B:
BA:
BASOR:
BBB:
BEATAJ:
BETL:
BIB:
BKAT:
BN:
BWANT:
BZ:
BZAW:
C1:
C2:
CahRB:
CB.OTS:
CBQ:
CIS:
Deut:
DG:
DJD:
Dtr:
Dtr1:
Dtr2:
DtrA:
DtrD:
DtrH:
DtrL:
DtrN:
DtrO:
DtrP:
DtrR:
E:
EdF:
EHS.T
Grundschicht of basisverhaal
Annales Academiae Scientarum Fennicae
Anchor Bible
The Anchor Bible Dictionary
Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte
The Anchor Bible Reference Library
Archiv für Oriëntforschung
Amrican Journal of Semitic Languages and Literature
Das Alte Testament Deutsch
Redaksionele snit met spesifieke fokus op die priesters en die ark
Biblical Archaeologist
Bulletin of American School for Oriental Research
Bonner biblische Beiträge
Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums
Bibliotheca Emperidium Theologicarum Lovaniensium
Biblica
Biblischer Kommentar zum Alten Testament
Biblische Notizen
Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neunen Testament
Biblische Zeitschrift
Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
Redaksionele snit wat op die Ragab-verhaal fokus
Redaksionele snit wat op die 12 klippe fokus
Cahiers de la Revue Biblique
Coniectanea Biblica . Old Testament Series
Catholic Biblical Quarterly
Corpus Inscriptionum semiticarum
Deuteronomium
Deuteroniomistiese Geskiedswerk
Discoveries in the Judean Desert
Deuteronomistiese uitbreiding
Eerste (vóór-eksiliese) deuteronomistiese uitbreiding
Tweede (eksiliese) deuteronomistiese redaksie
DtrAmpseinführung. Deuteronomistiese redaksie met die klem op
Ampsoorhandiging van Moses na Josua
Derde oorsprongsmite van Israel (Deut 1:45-28:68)
Historiogarfiese snit onderliggend aan die Deuteronomistiese
Geskiedswerk
Deuteronomistiese landsveroweringsverhaal
Deuteronomistiese snit met die klem op die Wet
Deuteronomistiese uitbreiding met spesifieke klem op die heilige
oorlog-motief
Profetiese snit wat deel uitmaak van die Deuteronomistiese Geskiedswerk
DtrReuben. Deuteronomistiese redaksie met die klem op die Oosjordaanland-stamme
Elohis
Erträge der Forschung
Europäische Hochschulschriften. Ser 23: Theology
vii
Eks:
EvT:
FOTL:
FRLANT:
FzB:
Gen:
HAT:
HKAT:
HSM:
HThK:
HTS:
HUCA:
IEJ:
ITC:
J:
JBL:
JG:
Jos:
JNES:
JNSL:
JSOT:
JSOTSup:
JSS:
Kon:
Kron:
Lev:
LXX:
MT:
NCB:
NEB:
NGKB:
NGTT:
Num:
OBO:
OLA:
OTE:
OTL:
OTS:
P:
Pg :
Ps :
Pss:
Ps:
QD:
Rä
RB:
Rchr:
Rig:
Rp:
Eksodus
Evangelische Theologie
Forms of Old Testament Literature
Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen
Testaments
Forschung zur Bibel
Genesis
Handbuch zum Alten Testament
Göttinger Handkommentar zum Alten Testament
Harvard Semitic Monographs
Herder Theologischer Kommentar zum Alten Testament
Hervormde Teologiese Studies
Hebrew Union College Annual
Israel Exploration Journal
International Theological Commentary
Jahwis
Journal of Biblical Literature
Jerusalemse Geskiedswerk
Josua
Journal of Near Eastern Studies
Journal of North Semetic Languages
Journal for the Study of the Old Testament
Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series
Journal of Semitical Studies
Konings
Kronieke
Levitikus
Septuagint
Masoreteteks
New Century Bible
Neue Echter Bibel
NG Kerk boekhandel
Nederduits-Gereformeerde Teologiese Tydskrif
Numeri
Orbis Biblicus et Orientalis
Orientala Lovaniensia Analecta
Old Testament Essays
Old Testament Library
Oudtestamentischen Studiën
Priesterskrif
Basisteks van die Priesterskrif
Byvoegings tot die Priesterskrif (Ps)
Sekondêre byvoegings tot die Priesterskrif
Psalms
Quaestiones Duspitatae
Etiologiese redaksie
Revue Biblique
Kronistiese redaksie
Rigters
Ná-priesterlike redaksie
viii
SBAB:
SBL:
SBLABS:
SBL-SCS:
SBT:
SBS:
SH:
SJOT:
STDJ:
TA:
TB:
ThR:
Üs:
UUA:
VT:
VTSup:
WMANT:
WTJ:
Z:
ZAW:
ZTK:
Stuttgarter biblische Aufsätzbande
Society of Biblical Literature
Society of Biblical Literature Archaeology and Biblical Studies
Society of Biblical Literature Septuagint and Cognate Studies
Studies of Biblical Literature
Stuttgarter Bibel-Studien
Scripta Hierosolymitana
Scandinavian Journal of the Old Testament
Studies on the Texts of the Desert of Judah
Tel Aviv
Theologische Bücherei
Theologische Rundshau
Überlieferungsgeschictliche Studien
Uppsala universitets arsskrift
Vetus Testamentum
Vetus Testamentum Supplements
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
Westminster Theological Journal
Kleiner redaksionele byvoegings
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
Zeitschrift für Theologie und Kirche
ix
BEDANKINGS
Ek wil graag die volgende persone en instansies bedank vir die besondere bydrae tot
die voltooing van my studie:
x
My promotor, professor Dirk Human het ure aan my proefskrif spandeer. Ek
waardeer sy opregte belangstelling en die noukeurigheid waarmee hy my
begelei het.
Sy hulp, ondersteuning, raad en geduld was is `n bron van
inspirasie;
x
My mede-promotor, doktor Aphonso Groenewald se insette word opreg
waardeer. Hy het baie tyd en moeite aan my proefskrif spandeer.
x
Danksy `n beurs van die Universiteit van Pretoria was ek bevoorreg om tydens
2009 `n reis na Nederland te onderneem om invloedryke Ou-Testamentici te
besoek. Uit die aard van die saak het hierdie besoek bygedra `n verryking van
my studie. Ek is dank verskudig aan die Universiteit vir die beurs. Ek is
dankbaar vir die volgende persone se insette tydens my besoek aan Nederland
en België:
¾ Professor Bob Becking van die Universiteit van Utrecht. Sy besondere
oog vir detail en sy kritiese opmerking het diepte aan my studie
verleen;
¾ Professor Hans Ausloos van die Katolieke Universiteit Leuven het my
die geleentheid gegun om met sy studente oor my studie te gesels. Sy
insette in hierdie studie word hoog op prys gestel;
¾ Professor Ed Noort van die Rijksuniveriteit van Groningen het my
entosiasties ontvang en van sy besondere kennis oor die boek Josua
gedeel. Ek bedank hom vir sy waardevolle opmerkings en leiding;
¾ Professor Eric Peels van die Teologiese Universiteit in Apeldoorn het
my hartlik verwelkom en my die geleentheid geggee om aan sy
nagraadse besprekingsgroep deel te neem. Ek bedank hom vir die
besondere verrykende geleentheid
x
x
NG Gemeente Florandia het my in `n besondere wyse ondersteun in my
studie. Ek is dankbaar vir die geduld wat hulle aan my betoon het tydens my
studie;
x
My familie het besondere belangstelling getoon in my studie en my op alle
tererine ondersteun. Ek is julle ewig dankbaar;
x
Melanie het hierdie studie in alle opsigte moontlik gemaak. Ek dra hierdie
studie aan jou op.
xi
MELANIE
xii
Fly UP