...

27. NÒMINA DELS MILICIANS DE TORELLÓ. 224

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

27. NÒMINA DELS MILICIANS DE TORELLÓ. 224
224
27. NÒMINA DELS MILICIANS DE TORELLÓ.
225
226
227
28. ORGANIGRAMA D’UNA CENTÚRIA.
228
DOCUMENTS REFERENTS ALS “IMPOSTOS DE GUERRA”.
27. SANT VICENÇ DELS HORTS.
229
30. RELACIÓ DEL NOU IMPOST DE GUERRA FET PEL COMITÈ
ANTIFEIXISTA DE COLLBATÓ.
230
DOCUMENTS
RERAGUARDA.
REFERENTS
A
L’ARMAMENT
DE
LA
31. RELACIÓ D’AUTORITZACIONS ATORGADES PER A RETIRAR
ESCOPETES DE CAÇA DEL DIPÒSIT D’ARMES DE LA CONSELLERIA
DE GOVERNACIÓ I ASSISTÈNCIA SOCIAL [DURANT ELS MESOS
D’AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 1936].
231
232
32. AUTORITZACIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ PEL
COMITÈ DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CARDONA, PER A PODER
RETIRAR DEL DIPÒSIT D’ARMES D’AQUESTA CONSELLERIA, UN
FUSELL-METRALLADOR I MUNICIONS (14-VIII-36).
233
33. PETICIÓ DE LLIURAMENT D’ARMES DEL COMITÈ DEL FRONT
POPULAR DE SOLSONA AL CONSELLER DE GOVERNACIÓ JOSEP M.
ESPANYA.
234
34. REQUISA D’ARMES I MUNICIONS EFECTUADA EL DIA 24 DE
JULIOL DE 1936 FETA PEL COMITÈ ANTIFEIXISTA DE COLLBATÓ,
COMPLINT L’ORDENAT PER LA NOTA ANUNCIADA PEL DIT
COMITÈ.
235
DOCUMENTS. EL MIRATGE DELS “CONSELLS MUNICIPALS
REVOLUCIONARIS”.
33. PROJECTE DE CARTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’EMPORI.
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
36. RESPOSTA DE LA COMISSARIA DELEGADA DE LA GENERALITAT A
GIRONA AL PROJECTE DE CARTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT
D’EMPORI.
254
255
256
257
DOCUMENTS SOBRE L’ORDRE PÚBLIC.
37. REGLAMENT DE LA JUNTA DE SEGURETAT INTERIOR.
CAPÍTOL I
Constitució de la Junta de Seguretat Interior
Art. 1r.- Per Decret de 1er. d’octubre del 1936, és creada la Junta de Seguretat
Interior de Catalunya, adscrita al Departament del mateix nom, la qual serà
presidida pel seu Conseller.
Aquesta Junta tindrà les funcions que aquest Reglament determina i
aquelles que el Consell de la Generalitat pugui acordar augmentant les que aquí
se li reconeixen.
Art. 2n.- La Junta de Seguretat Interior, de conformitat amb l’Ordre del dia 2
d’octubre del 1936, estarà integrada per representants de les organitzacions
polítiques i sindicals representades en el Consell de la Generalitat, en la
proporció següent: Dos representants d’Esquerra Republicana; Un
representant d’Acció Catalana Republicana; Dos representants d la
Confederació Nacional del Treball; Dos representants del Partit Socialista
Unificat; Un representant del Partit Obrer d’Unificació Marxista i Un
representant de la Unió de Rabassaires.
Art. 3r.- Formarà part de la Junta de Seguretat Interior amb veu i vot, un
secretari general, el qual tindrà les funcions que es determinen en el capítol IV.
Art. 4rt.- A requeriment de la Junta de Seguretat Interior, podran assistir a les
reunions de la mateixa, amb veu i sense vot els elements tècnics que es
considerin necessaris.
CAPÍTOL II
Funcionament de la Junta
Art. 5è.- L’Autoritat de la Junta de Seguretat Interior estarà representada pel
Ple de la mateixa, que el componen: el Conseller President, o el Membre en el
que delegui, els Membres representants de les organitzacions polítiques o
sindicals i el secretari general.
258
Art. 6è.- La Junta de Seguretat Interior haurà de reunir-se, com a mínim dues
vegades per setmana. El Conseller, o en el seu lloc, el Secretari general, estan
facultats per a convocar-la tantes vegades com ho estimin convenient i sempre
que les circumstàncies o la situació, a judici seu, ho exigeixin.
Art. 7è.- Les decisions seran preses per votació, sempre que no sigui possible
aconseguir la unanimitat i els acords adoptats per majoria seran vàlids sigui el
que sigui el nombre d’assistents a la reunió.
En el cas d’empat es considerarà vot de qualitat el del President, o el del
Membre que actuï com a tal per delegació.
Art. 8è.- En cas de produir-se una votació no es podrà de cap de les maneres
delegar el vot, o sigui que no seran comptats altres vots que els dels assistents a
la reunió. El Membre que actuï com a President per delegació del Conseller de
Seguretat no tindrà dret més que al vot del President, perdent, en
conseqüència, el que li correspon com a Membre de la Junta.
Art. 9è.- De cada reunió del Ple de la Junta de Seguretat Interior se n’aixecarà
la corresponent acta, signada pel Secretari general i refrenada pel President, en
la que s’hi faran constar els acords que s’hagin adoptat, especificant si ho han
estat per majoria o per votació i, en aquest cas, el resultat d’aquesta i les
manifestacions i punts de vista que algun dels Membres de la Junta tingui
interès en assenyalar.
També serà aixecada acta de les reunions de les Ponències o SubPonències que per a estudi d’algun afer poguessin constituir-se sempre que ho
demani un dels Membres de les mateixes.
Art. 10è.- La complimentació dels acords de la Junta de Seguretat Interior
correspondrà al Secretari general, a excepció dels casos en que l’acord adoptat
comporti la realització d’actes de Govern, en el qual cas, com és natural,
l’execució quedarà reservada al Conseller de Seguretat Interior.
Art. 11è.- En cas de presentar-se amb extrema gravetat o urgència un cas dels
que entren dins les atribucions de la Junta de Seguretat Interior, el Conseller,
d’acord amb el Secretari general, està facultat per a prendre les determinacions
que consideri més convenients, havent de donar compte a la primera reunió de
la Junta de les causes que varen motivar el procedir amb la urgència
expressada.
Art. 12è.- Els Membres de la Junta de Seguretat Interior tindran dret a l’ús d’un
Carnet acreditatiu de la seva personalitat i del càrrec que ostenten. Podran en
qualsevol cas recabar la cooperació dels individus pertanyents a la força d’ordre
públic i Milícies i en casos d’urgència extremada obrar com a representants de
la Junta, donant-se compte seguidament al Ple de la mateixa i, cas de no ésser
possible, al Secretari general, el qual en donarà compte, a la seva vegada, al
Conseller.
259
CAPÍTOL III
De les funcions de la Junta de Seguretat Interior
Art. 13è.- Les atribucions de la Junta de Seguretat Interior seran de dues
menes: les que fan referència a les funcions que dependran d’ella directament i
les de caràcter d’assessorament de la funció política de la Conselleria de
Seguretat Interior.
Art. 14è.- Les atribucions que integren el primer grup esmentat a l’article
anterior són les que constituïen els serveis de reraguarda que venia prestant el
desaparegut Comitè Central de Milícies Antifeixistes, o sigui, Patrulles,
Investigació, Permisos, Controls, Censura Postal, Telegràfica i Telefònica,
Ràdio, Informació, Propaganda, Subscripcions, etc.
Art. 15è.- Les atribucions d’assessorament de la funció política de la
Conselleria de Seguretat Interior seran, ultra les que el nom indica, les
d’iniciativa i estructuració en tot allò que fa referència a l’ordre públic i
refrendament en aquest sentit de l’obra del Conseller de Seguretat Interior, el
qual vindrà obligat a escoltar la Junta de Seguretat abans de dictar qualsevol
disposició d’ordre polític.
Art. 16è.- La Junta de Seguretat Interior queda facultada per a formular un pla
de treball i fer les suggerències que estimi convenient que hauran d’ésser dutes
pel Conseller al Consell de la Generalitat, encaminades a la reorganització
general dels serveis d’ordre públic.
CAPÍTOL IV
De la Secretaria general
Art. 17è.- El Secretari general és l’executor dels acords de la Junta de Seguretat
Interior.
Art. 18è.- El Secretari general haurà d’ésser informat diàriament per tots
aquells que ocupin càrrecs de responsabilitat política, per delegació de la Junta,
de la marxa dels serveis dintre les respectives dependències, i ell, a la vegada,
informarà al Conseller de Seguretat.
Art. 19è.- Queden facultats el Conseller i el Secretari general per a establir de
comú acord la forma com han de compartir les seves obligacions i
responsabilitats, tant en l’exercici del respectiu comès com en les seves
relacions amb la Junta de Seguretat.
260
CAPÍTOL V
Dissolució de la Junta de Seguretat
Art. 20è.- La Junta de Seguretat Interior podrà dissoldre’s per Decret del
Consell de la Generalitat de Catalunya, per estimar que la Junta ha finit la seva
missió o que no existeixen les circumstàncies que feren necessària la seva
creació.
Art. 21è.- En cas de dissolució per algunes de les causes assenyalades en
l’article anterior, es nomenarà una Ponència integrada pel Secretari general i
dos Membres de la Junta, en la que hi podran intervenir el Conseller si ho
estima convenient, que tindrà al seu càrrec la liquidació dels assumptes
pendents i l’adaptació dels serveis als nous organismes que hagin de substituirlos.
261
38. INSPECCIÓ DE VIGILÀNCIA DE SABADELL. ESCRIT DEL
CAP D’INSPECCIÓ A L’ALCALDE DE SABADELL SOBRE LA
INTEGRACIÓ DE LES MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE
RERAGUARDA EN LES FORCES D’ORDRE PÚBLIC I PROPOSTA
D’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS (23-X-36).
262
263
264
265
39. AVALS DELS CONSELLS D’OBRERS I SOLDATS PER A
INGRESSAR EN EL NOU COS DE SEGURETAT.
266
DOCUMENTS SOBRE L’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE
SEGURETAT INTERIOR (SECCIÓ COMARQUES).
40. ACTUACIÓ A BENISSANET (RIBERA D’EBRE), REFERENT A
UN PROBLEMA DE COL·LECTIVITZACIONS.
267
268
269
270
271
272
273
41. ACTUACIÓ A GURB (OSONA),
COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT.
EN
RELACIÓ
A
LA
274
275
276
277
Fly UP