...

BIBLIOGRAFIE Baker; Mark.

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

BIBLIOGRAFIE Baker; Mark.
BIBLIOGRAFIE
Baker; Mark. 1981, Nam: The Vietnam war in the words of the men
and women who fought there. New York: Wllllam Morrow.
Barthes, Roland. 1982, De Nulgraad van het schrijven.
Axel van Caspel). Amsterdam: Meulenfioff.
(Vert: E.
Barthes, Roland. 1982, liThe reality effect in Todorov, Tzvetan
(red). French literary theory today. Cambridge: Cambridge
University Press.
II
Botha, Elize. 1980, "Prosa" Cloete (Red) Die Afrikaanse literattJur sedert Sestig. Goodwood: Nasou, 1980.
Botha, Elize. 1985, IIEugene Maraisprys 1984 aan Alexander
Strachan" (Huldigingswoord), Tydskrif vir letterkunde XXIII
nr 4 November 1985, p. 92.
Botha, Elize. 1986, "Grensliteratuur sein en deel", Die Vaderland, 3 Februarie.
Botha, Elize. 1986, Ongepubliseerde brief aan Gerrit Olivier, 24
Februarie.
Botha, Elize. 1987, "Van geweld na hergeboorte". Die Suid-Afrikaan, Herfs.
Boon, Louis Paul.
H.M.Querido.
1960.
Mijn kleine
oorlog.
Amsterdam:
Brink, Andr~ P. 1987, Vertelkunde: ~ Inleiding tot die lees
van verhalende tekste. Kaapstad: Academlca.
Brink, Andr~· P. 1987, "Tydelike insinking by Haasbroek na
hoogtepunt", Rapport, 14 Junie.
Brink, Andr~ P. 1987,
Junie.
Christiaens, A.G.
Hadewijch
(Red).
"Andr~
V~~r
Brink antwoord". Rapport, 21
de vrede uitbreekt. Schoten:
Cadogan, Men Craig, P. 1979, Women and children first. The literature of two world wars, Londen: Gollancz.
Cloete, T.T. (Red). 1980, Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig. Goodwood: Nasou.
Dangez, Herman. 1977, Onze letterkunde 2. Kapellen: De Sikkel.
Deudney, E.E. 1979, Betrokkenhied as liter~re perspektief.
Ongepubliseerde D.Lltt proefskrlf. RAO.
1ickens, Charles. 1959, A tale of two cities. Londen: Collins.
305
Donaldson, Andrew e.a.
Taurus.
1987, Forces favourites,
Emmarentia:
Du Plessis, Hans. 1985, Grensgeval Kaapstad: Human en Rosseau.
Eagleton, Terry.
1983, Literary theory: An introduction.
Oxford: Basil Blackwell.
Eckert, E.K. en Searle, W.J. 1987, "Creative literature of the
Vietnam War - A selective bibliography". Choice, Januarie.
Emerson, Gloria.
House.
Foulkes, A.P.
1976, Winners and Losers. New York:
Random
1983, Literature and propaganda. Londen: Methuen.
Frederick, John, T. 1956, "Fiction of the second world war"
College English, 17 nr 4 (Jan 1956) p 197 - 204).
A.P. 1980, "Inleiding tot die literatuur van Sestig" in
Cloete, T.T. (red) Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig.
Grov~,
Haasbroek, P.J. 1974, Heupvuur. Kaapstad: Human en Rosseau.
Haasbroek, P.J. 1975, Roofvis. Kaapstad: Human en Rosseau.
Haasbroek, P.J. 1976, Skrikbewind. Kaapstad: Human en Rosseau.
Haasbroek, P.J. 1986, Die
jaa~
Nul. Pretoria: Haum
Liter~r.
Haasbroek, P.J. 1987, "Jy's oppervlakkig. Grootdoenerig ••• en
geniepsig snedig" in Rapport 21 Junie.
Halberstam, David.
Muffin Co.
Heller, Joseph.
1976, One very hot day. Boston: Houghton
1986, Catch 22. Londen: Corgi.
Hall, Henry, P. 1984, The enlisted man's war: a study of the
Vietnam war novels. Ongepubllseerde ph.D proefskrif,
Oniversltelt van Texas.
Hermans, W.F.
Oorschot.
1953, De tranen der Acacia's. Amsterdam: G.A. van
Hermans, W.F. 1971, Herinneringen van een Engelbewaarder. Amsterdam:
De Bezige bij.
Herr, Michael 1978, Dispatches. Londen: Picador.
Huygens, F.P. 1977, Het spel en de knikkers. Amsterdam: Meulenhof
Educatief.
306
Jameson, Frederic.
Methuen.
1981, The political unconscious.
Londen:
·Jefferson, Ann en Robey, David. 1982, Modern literary theory - a
comparative introduction. Londen: Batsford.
Johl,
Ron~l.
1986, Kritiek in krisis: vryheid vir die teks.
Durban: Butterworth.
Joubert, Elsa. 1983, Die laaste Sondag. Kaapstad: Tafelberg.
Joubert, Elsa. 1985, "Die nuwe·Afrikaanse oorlogsliteratuur".
Die Suid-Afrikaan, Herfs.
Joubert, Elsa. 1986, Kommentaar in TRUK-toneelprogram, Die laaste
Sondag.
Joubert, Elsa. 1978, Die swerfjare van Poppie Nongena. Kaapstad:
Tafelberg.
Kalmer, Harry. 1987, "Die waterwyser". Donaldson, Andrew e.a.
Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
Kirchner, E. 1983, 'n Verkenning van die prosa van J.C. Steyn (met
spesifieke verwyslns na lOp pad na dIe grens l ). Ongepubllseerde MA-verhandellng. Onlversltelt van Pretoria.
KrUger, Louis.
Tafelberg
1984,
~
Basis oorkant die grens. Kaapstad:
Klein, H (Red) 1984, The Second World War in fiction.
Macmillan.
Londen:
Lampo, Hubert. 1961, De ruiter op de wolken. Hasselt: Hijdeland.
Le Roux, Andr~. 1987 , tlMupek i pis mos deesdae soos 'n 9i eter" in
Donaldson, Andrew e.a. Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
Leroux, Etienne. 1976, Magersfontein,
Human en Rosseau.
0
Magersfontein! Kaapstad:
Letoit, Andr~. 1983, "Andr~ Letoit oor die Tagtigers". Tydskrif
vir Letterkunde. xxi nr 1, Februarie.
Lewis, L.B. 1985, The tainted war - culture and identity in
Vietnam war narratives. connectIcut: Greenwood Press.
Louw, N.P. van Wyk. 1975, ~
Tafelberg, (tweede uitgawe).
W~reld
deur glas. Kaapstad:
Mailer, Norman. 1984, The naked and the Dead. Glasgow: Panther.
Malan, Charles, (Red). 1983, Letterkunde en leser. Pretoria:
Butterworth
307
Meintjies, Tertius. 1987, "Die hond dink die terrie roep hom".
Donaldson, Andrew e.a. Forces favourites Emmarentia:
Taurus.
Munnik, Victor. 1987 "Mej ~ Augustus" in Donaldson, Andrew e.a.
Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
O'Brien, Tim. 1975, Going after Cacciato. New York: Delacorte
Press, (1978).
Odendaal, Welma.
Perskor.
1974 Getuie vir die naaktes. Johannesburg:
Odendal, F.F. e.a. 1979 Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Johannesburg: Perskor.
Ohlhoff, H 1985, "Hoofbenaderings in die literatuurstudie" in
Cloete (Red) Gids by die literatuurstudie, Pretoria: HAUMliter~r.
Olivier, Fanie. 1987, "Landkaart", Donaldson, Andrewe.a. Forces
favourites, Emmarentia: Taurus.
Olivier, Gerrit. 1985, "Erosie by woord 'grensliteratuur'" Die
Vaderland, 5 Augustus.
--Olivier, Gerrit.
Januarie.
1986, Ongepubliseerde brief aan Elize Botha. 9
Ornee, W.A. en Wijngaards, N.C.H.
Zutphen: Thime, (4de druk).
Pakendorf, Gunther.
April.
1981, Letterkundig kontakt.
1987 "Uit die stad wat brand" Die Burger, 2
Prins, M.J. 1986, Bespreking van "By die skryf van aantekeninge
oor 'n reis". Tydskrif vir Letterkunde xxiv nr 3, Augustus.
Pienaar, Hans. 1987, "Die kaptein se skoene" in Donaldson, Andrew
e.a. Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
Prinsloo, Koos. 1982, Jonkmanskas Kaapstad: Tafelberg.
Prinsloo, Koos. 1987, "Grensverhaal in Donaldson, Andrew e.a.
Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
ll
Puhr, Kathleen, M. 1982, Novelistic responses to the Vietnam War.
Ongepubliseerde Ph.O-proefskrlf, OnIversiteIt van SaInt
Louis.
Ray, William, E. 1984, Literary meanin from phenomenology to
deconstruction. Oxford: BaSIl Blackwe 1.
I
Retief, Alexis. 1987, "Kathlehong", Donaldson, Andrew e.a.
Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
308
Ryan, Rory en Van Zyl, Susan.
1982, An introduction to
contemporary literary theory. Johannesburg: Ad.Donker.
Roos, Henriette. 1985, "Die grens is inderdaad bereikll. in De kat
Vol 1 nr 5, November.
-
Sartre, Jean-Paul. 1978, What is literature? (vert:
Frechtman). Londen: Methuen.
Scholtz, Merwe. 1975 Herout van die Afrikaanse
opstelle. Kaapstad: lafelberg.
po~sie
--
Bernard
en ander
Schroeder, Eric, J. 1984, Truth telling and narrative form: The
literature of the Vietnam War ongepubllseerde ph.D proefskrlf, UCLA.
Segers, R.T. 1980, Receptie esthetika Nederland: Huisaandedriegrachten.
Shakespeare, W. 1983 The illustrated Stratford Shakespeare.
Londen: Chancellor press.
Smuts, J.P. 1985, Burgerband Kaapstad: Tafelberg.
Smuts, J.P. 1986, IITendense in die jongste Afrikaanse prosa ll •
Referaat gelewer by die kongres. van die Afrikaanse Letterkundige Verening. (Transkripsie met dank aan Mnr P vd Merwe,
Universiteit van die Noorde).
Steiner, George.
Knopf,
1963, The death of tragedy, New York: Alfred A
Steyn, J.C. 1976. ap pad na die grens. Kaapstad: Tafelberg.
Strachan, A. 1984,
~ W~reld
sander grense. Kaapstad: Tafelberg.
Strachan, A. 1985, "Die Suid-Afrikaanse prosa vandag:
ingesteldheid in die tagtigerjare", in Tydskrif vir letterkunde, XXIII nr 4, Nov 1985 p. 79.
Teilard de Chardin, P.
Collins.
1978, Writing in time of war. Londen:
Todorov, Tzvetan (red). 1982, French literary theory today.
Cambridge: Cambridge University Press.
Van Gorp, B. e.a. 1984, Lexicon van literaire termen. Groningen:
Wolthers Noordhof.
Van Heerden, Etienne. 1983, My Kubaan Kaapstad: Tafelberg.
Van Heerden, Etienne. 1984, Om te Awol. Kaapstad: Tafelberg.
309
Van Heerden, Etienne.
1,1 Januarie
1989, "80: Die onwillige dekade", Stilet,
Van Zyl, Ia. 1983, Boekbespreking oor Jonl<manskas, Tydskrif vir
letterkunde XXI, nr 2, Mei 1983.
Van Zyl, Ia. 1983, Boekbespreking oor Kortsluitings Tydskrif vir
letterkunde XXI, nr 2, Mei 1983
~
Van Zyl, Ia. 1985, Boekbespreking oor ~ [email protected] sonder grense in
Tydskrif vir letterkunde XXIII, nr 3, Augustus 1985.
Venter, Eben. 1987, "Die donner in Boetiefanie se kOp", in
Donaldson, Andrew e.a. Forces favourites, Emmarentia: Taurus.
Viljoen, H.M. 1985, Die Suid-Afrikaanse romansisteem - Anno 1981
Ongepubliseerde D.Litt proefskrif: pO vIr CAo.
Weisgerber, Jean. 1973, Aspecten van de Vlaamse roman 1927 - 1960
Amsterdam: Athenaeum.
Wybenga, Henk., 1982, Kortsluitings. Johannesburg: Perskor.
310
Fly UP