...

Bylaag 1. VRAELYS AAN PREDIKANTE 211 Respondentnommer

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Bylaag 1. VRAELYS AAN PREDIKANTE 211 Respondentnommer
211
Bylaag 1. VRAELYS AAN PREDIKANTE
Respondentnommer
V1
1
Beantwoord elke vraag deur ‘n sirkel (O) rondom die syfer van
toepassing binne ‘n gekleurde blok te trek.
1.
Beskou die volgende aspekte en besluit, op ‘n skaal
van 1 (minder impak) tot 5 (meeste impak) die
impak van elkeen op u bediening
Alleenheid (geisoleerd)
Stres
Uitbranding
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
V2
4
V3
5
V4
6
1
2
3
4
V5
7
1
2
3
4
5
V6
8
1
2
3
4
V7
9
Indien u 1 of 2 in die kolomme by Vraag 1 gemerk het,
gaan na Vraag 3
2.
Indien u 3 tot 5 in die kolomme vir “Alleenheid” in
Vraag 1 gemerk het, wie laat u die meeste alleen?
(Merk slegs een antwoord)
Familie
Kollegas
Gemeente
Kerkverband
3.
Tot watter mate is u seker of u die regte roeping
(beroep) gekies het? (Merk slegs een antwoord)
Baie onseker
Redelik onseker
Neutraal
Redelik seker
Baie seker
4.
Tot watter mate het u ‘n behoefte aan pastorale
versorging? (Merk slegs een antwoord)
Baie klein behoefte
Redelike klein behoefte
Nie seker nie
Redelike groot behoefte
212
Baie groot behoefte
Indien u 1 tot 3 in Vraag 4 gemerk het is u klaar met die
vraelys. Dankie vir u tyd.
5
213
5.
Indien u “4” of “5” in die kolomme van Vraag 4
gemerk
het,
wie
sou
u
sê
moet
verantwoordelikheid neem daarvoor? Prioritiseer
die volgende antwoorde deur ‘n “1” vir hoogste
prioriteit en ‘n “9” vir laagste prioriteit te gee.
Moet assseblief nie ‘n syfer tussen 1 en 9 herhaal
nie.
Gesin
Gemeente
Kollegas (onderlinge sorg)
Ring
Sinode
Algemene Sinode
Mediese dokters
Sielkundiges
Pastorale beraders
6.
V8
10
V9
11
V10
12
V11
13
V12
14
V13
15
V14
16
V15
17
V16
18
V17
19
V18
20
V19
21
V20
22
V21
23
V22
24
V23
25
V24
26
In watter mate sou u ‘n persoon uit die volgende
instansies verwelkom om u pastoraal te versorg?
Gebruik die volgende kode:
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
Instansie
Gemeente
Ring
Sinode
Algemene Sinode
7.
G
M
N
W
S
Glad nie welkom nie
Tot ‘n mate nie welkom nie
Neutraal
Tot ‘n mate welkom
Baie sterk welkom
G
M
N
W
S
Watter voorwaardes sou u stel om so ’n persoon
te ontvang? Prioritiseer die volgende antwoorde
deur ‘n “1” vir hoogste prioriteit en ‘n “4” vir
laagste prioriteit te gee. Moet assseblief nie ‘n
syfer tussen 1 en 4 herhaal nie.
Ware evangeliese gesag
Vertroulikheid
Broederlikheid (empatie)
Vermoë om u werklik te help
214
8.
Aan watter vereistes moet die persoon wat u
pastoral versorg voldoen?
Die vermoë om empaties te luister
Die vermoë om die Skrif te gebruik in die situasie
Die vermoë om op ‘n geestelike reis met u te gaan
‘n Opgeleide berader
‘n Opgeleide mentor
‘n Geestelike begeleier
‘n Spesialis pastor
9.
1
2
3
4
5
6
7
V25
27
V26
28
V27
29
V28
30
V29
31
V30
32
V31
33
V32
34
V33
35
V34
36
V35
37
Watter sake sou u bereid wees om met so ‘n
persoon te bespreek? Prioritiseer die volgende
antwoorde deur ‘n “1” vir hoogste prioriteit en ‘n
“4” vir laagste prioriteit te gee. Moet assseblief
nie ‘n syfer tussen 1 en 4 herhaal nie.
Persoonlikesake
Gemeentesake
Loopbaansake
Finansiëlesake
Baie dankie vir u tyd en deelname aan my navorsing
215
Bylaag 2: VRAELYS AAN LEIERGROEP.
Respondentnommer
V1
1
Beantwoord elke vraag deur ‘n sirkel (O) rondom die syfer van
toepassing binne ‘n gekleurde blok te trek of skryf u antwoord binne
die gekleurde spasie wat voorsien is.
1. Beskou die volgende aspekte en besluit, op ‘n
skaal van 1 (minder impak) tot 5 (meeste impak)
wat die impak van elkeen op predikante in die
algemeen is.
Alleenheid (geisoleerd)
Stres
Uitbranding
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
V2
4
V3
5
V4
6
V5
7
V6
8
V7
9
V8
10
V9
11
V10
12
V11
13
V12
14
V13
15
2. Wie sou u sê moet verantwoordelikheid neem
vir die pastorale versorging van predikante?
Prioritiseer die volgende antwoorde deur ‘n “1”
vir hoogste prioriteit en ‘n “9” vir laagste
prioriteit te gee. Moet assseblief nie ‘n syfer
tussen 1 en 9 herhaal nie.
Gesin
Gemeente
Kollegas (onderlinge sorg)
Ring
Sinode
Algemene Sinode
Mediese dokters
Sielkundiges
Pastorale berarders
2. In watter mate sou u ‘n persoon uit die volgende
instansies stuur om pastorale versorging aan
predikante te gee?
Gebruik die volgende kode:
1
2
3
4
=
=
=
=
G
M
N
S
Glad nie stuur nie
Tot ‘n mate nie stuur nie
Neutraal
Tot ‘n mate stuur
216
5
=
B
Beslis stuur
Instansie
Gemeente
Ring
Sinode
Algemene Sinode
G
1
1
1
1
M
2
2
2
2
N
3
3
3
3
S
4
4
4
4
B
5
5
5
5
V14
16
V15
17
V16
18
V17
19
V18
20
V19
21
V20
22
V21
23
V22
24
V23
25
V24
26
V25
27
V26
28
V27
29
V28
30
3. Oor watter vaardighede moet die persoon beskik wat
gestuur word, voordat, hy/sy uitgestuur kan word?
Die vermoë om empaties te luister
Die vermoë om die Skrif te gebruik in ’n situasie
Die vermoë om op ‘n geestelike reis met u te gaan
‘n Opgeleide berader
‘n Opgeleide mentor
‘n Geestelike begeleier
‘n Spesialis pastor
1
2
3
4
5
6
7
4. Watter vereistes sou u aan so ‘n persoon stel wat u
stuur? Prioritiseer die volgende antwoorde deur ‘n
“1” vir hoogste prioriteit en ‘n “4” vir laagste
prioriteit te gee. Moet assseblief nie ‘n syfer tussen 1
en 4 herhaal nie.
Ware evangeliese gesag
Vertroulikheid
Broederlikheid (empatie)
Vermoë om u werklik te help
5. Van watter vergadering is u voorsitter?
V29
31
6. Tot watter mate dink u het die vergadering waarvan u
voorsitter is, ‘n verantwoordeklikheid ten opsigte
van die pastorale versorging van predikante? (Merk
slegs een antwoord)
Baie min verantwoordelikheid
Redelik min verantwoordelikheid
Neutraal
Redelike groot verantwoordelikheid
Baie groot verantwoordelikheid
1
2
3
4
5
V30
33
217
Indien u 1, 2 of 3 by Vraag 7 gemerk het, gaan na Vraag
11
7. Indien u 4 of 5 by Vraag 7 gemerk het, watter
prioriteit sou u aan die verantwoordelikheid gee?
(Merk slegs een antwoord)
Laag
Medium
Hoog
1
2
3
V31
34
V32
35
V33
36
V34
37
V35
38
V36
39
V37
40
V38
41
V39
42
V40
43
V41
44
V42
45
V43
46
V44
47
8. Indien u 4 of 5 by Vraag 7 gemerk het, prioritiseer
die vorm wat die verantwoordelikheid moet
aanneem. Gebruik ‘n “1” vir hoogste prioriteit en ‘n
“6” vir laagste prioriteit. Moet assseblief nie ‘n syfer
tussen 1 en 6 herhaal nie.
Die beskikbaarstelling van ‘n beradingsdiens vir predikante
Mentorskap
Geestelike begeleiding
Pastor pastorum
Loopbaanbestuur
Opleiding van kerkrade vir die taak
9. Indien u 4 of 5 by Vraag 7 gemerk het, in watter mate
dink u raak die volgende sake die predikantkorps?
Gebruik die volgende kode:
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
G
K
N
R
S
Raak glad nie
Raak slegs tot ‘n baie klein mate
Neutraal
Raak tot ‘n redelike sterk mate
Raak baie sterk
Saak
G
Ongelykheid van ampte (domineeskerk)
1
Gebrek aan visie op geheel
1
Omslagtige besluitneming en bestuursprosesse
1
Gebrekkige versorging van ampsdraers
1
Die stelsel is ‘n onpersoonlike stelsel
1
Die onsekerheid oor die arbeidsregtelike posisie van 1
die predikant, arbeidswet of kerkorde
Onsekerheid oor kerkraad as werkgewer van die 1
predikant
K
2
2
2
2
2
2
N
3
3
3
3
3
3
R
4
4
4
4
4
4
S
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
218
10. Plaas die volgende moontlike oplossings vir die
probleem
van
pastoraat
aan
pastors
in
prioriteitsvolgorde waar ‘n “1” beteken hoogste
prioriteit en ‘n “8” beteken die laagste prioriteit.
Moet assseblief nie ‘n syfer tussen 1 en 8 herhaal
nie.
Moontlike oplossings
P
Hersiening van die kerkorde
Uitklaar van die arbeidsregtelike posisie van die predikant
Die opstel van ‘n goeie bestuurshandleiding vir die bestuur van predikante
(A – Z)
Die aanstel van persone om predikante pastoraal te versorg
Die herstel van die amp van ouderling in die kerk
‘n Stelsel van persoonlike episkope in plaas van korporatiewe episkope
Bemagtiging van predikante om na hulle self om te sien
Die skep van ‘n stelsel van onderlinge sorg vir predikante
Baie dankie vir u tyd en deelname aan my navorsing
V45
48
V46
49
V47
50
V48
51
V49
52
V50
53
V51
54
V52
55
219
Bylaag 3: Resultate van empiriese navorsing.
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 1
(C0102-R8) : n-Way PROC FREQ of varbs RESP*VERSORG from data set
T05172
COMBOB (for PV7 > 3)
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The FREQ Procedure
Table of RESP by VERSORG
RESP
VERSORG
Frequency
¦
Percent
¦
Row Pct
¦
Col Pct
¦Gesin
¦Gemeente
¦Kollegas
¦Ring
¦Sinode
¦Algsinode ¦Sielkundige ¦P-berarder ¦
Total
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
Predikante ¦
5 ¦
3 ¦
4 ¦
3 ¦
0 ¦
1 ¦
2 ¦
1 ¦
19
¦
12.82 ¦
7.69 ¦
10.26 ¦
7.69 ¦
0.00 ¦
2.56 ¦
5.13 ¦
2.56 ¦
48.72
¦
26.32 ¦
15.79 ¦
21.05 ¦
15.79 ¦
0.00 ¦
5.26 ¦
10.53 ¦
5.26 ¦
¦
41.67 ¦
42.86 ¦
57.14 ¦
75.00 ¦
0.00 ¦
50.00 ¦
100.00 ¦
33.33 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
Leiersgroep ¦
7 ¦
4 ¦
3 ¦
1 ¦
2 ¦
1 ¦
0 ¦
2 ¦
20
¦
17.95 ¦
10.26 ¦
7.69 ¦
2.56 ¦
5.13 ¦
2.56 ¦
0.00 ¦
5.13 ¦
51.28
¦
35.00 ¦
20.00 ¦
15.00 ¦
5.00 ¦
10.00 ¦
5.00 ¦
0.00 ¦
10.00 ¦
¦
58.33 ¦
57.14 ¦
42.86 ¦
25.00 ¦
100.00 ¦
50.00 ¦
0.00 ¦
66.67 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
Total
12
7
7
4
2
2
2
3
39
30.77
17.95
17.95
10.26
5.13
5.13
5.13
7.69
100.00
220
T05172
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 2
(C0102-R8a) : n-Way PROC FREQ of varbs RESP*KVERSORG from data set
COMBOBA (for PV7 > 3)
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The FREQ Procedure
Table of RESP by KVERSORG
RESP
Frequency
Percent
Row Pct
Col Pct
KVERSORG
¦
¦
¦
¦Binne-Kerk
¦Buite-Kerk
¦
Total
------------+------------+------------+
Predikante
¦
16 ¦
3 ¦
19
¦
41.03
¦
7.69
¦
48.72
¦
84.21 ¦
15.79 ¦
¦
47.06 ¦
60.00 ¦
------------+------------+------------+
Leiersgroep ¦
18 ¦
2 ¦
20
¦
46.15
¦
5.13
¦
51.28
¦
90.00 ¦
10.00 ¦
¦
52.94 ¦
40.00 ¦
------------+------------+------------+
Total
34
5
39
87.18
100.00
12.82
221
T05172
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 3
(C0102-R16) : n-Way PROC FREQ of varbs RESP*VOORW from
data set COMBOD
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The FREQ Procedure
Table of RESP by VOORW
RESP
Frequency
Percent
Row Pct
Col Pct
VOORW
¦
¦
¦
¦Vertroulik
¦Broederlik
¦W-help
¦
Total
------------+------------+------------+------------+
Predikante ¦
14 ¦
3 ¦
7 ¦
24
¦
31.82 ¦
6.82 ¦
15.91 ¦
54.55
¦
58.33 ¦
12.50 ¦
29.17 ¦
¦
58.33 ¦
33.33 ¦
63.64 ¦
------------+------------+------------+------------+
Leiersgroep ¦
10 ¦
6 ¦
4 ¦
20
¦
22.73 ¦
13.64 ¦
9.09 ¦
45.45
¦
50.00 ¦
30.00 ¦
20.00 ¦
¦
41.67 ¦
66.67 ¦
36.36 ¦
------------+------------+------------+------------+
Total
24
9
11
44
54.55
100.00
20.45
25.00
222
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 4
(C0102-R17) : n-Way PROC FREQ of varbs RESP*PVERSORG from
T05172
data set COMBE
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The FREQ Procedure
Table of RESP by PVERSORG
RESP
¦Baie-groot
¦
PVERSORG
Frequency
¦
Percent
¦
Row Pct
¦
Col Pct
¦Baie-klein
¦Red-klein
¦Onseker
¦Red-groot
Total
------------+------------+------------+------------+------------+---
---------+
Predikante
4 ¦
66
4.65 ¦
76.74
¦
18 ¦
17 ¦
12 ¦
15 ¦
¦
20.93 ¦
19.77 ¦
13.95 ¦
17.44 ¦
¦
27.27 ¦
25.76 ¦
18.18 ¦
22.73 ¦
¦
81.82 ¦
89.47 ¦
85.71 ¦
75.00 ¦
6.06 ¦
36.36 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+-----------+
7 ¦
20
8.14 ¦
23.26
Leiersgroep ¦
4 ¦
2 ¦
2 ¦
5 ¦
¦
4.65 ¦
2.33 ¦
2.33 ¦
5.81 ¦
¦
20.00 ¦
10.00 ¦
10.00 ¦
25.00 ¦
¦
18.18 ¦
10.53 ¦
14.29 ¦
25.00 ¦
35.00 ¦
63.64 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+-----------+
Total
11
22
25.58
12.79
19
14
20
86
100.00
22.09
16.28
23.26
223
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 5
(C0102-R18) : n-Way PROC FREQ of varbs RESP*VEREIS from
T05172
data set COMBOF
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The FREQ Procedure
Table of RESP by VEREIS
RESP
VEREIS
Frequency
¦
Percent
¦
Row Pct
¦
Col Pct
¦Luister-Emp ¦Gegruik-Skr ¦Geeste-Reis ¦Berader
¦Mentor
¦Begeleier
¦Spes-Pastor ¦
Total
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
Predikante ¦
17 ¦
5 ¦
10 ¦
8 ¦
10 ¦
7 ¦
9 ¦
66
¦
12.23 ¦
3.60 ¦
7.19 ¦
5.76 ¦
7.19 ¦
5.04 ¦
6.47 ¦
47.48
¦
25.76 ¦
7.58 ¦
15.15 ¦
12.12 ¦
15.15 ¦
10.61 ¦
13.64 ¦
¦
48.57 ¦
33.33 ¦
45.45 ¦
57.14 ¦
47.62 ¦
36.84 ¦
69.23 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
Leiersgroep ¦
18 ¦
10 ¦
12 ¦
6 ¦
11 ¦
12 ¦
4 ¦
73
¦
12.95 ¦
7.19 ¦
8.63 ¦
4.32 ¦
7.91 ¦
8.63 ¦
2.88 ¦
52.52
¦
24.66 ¦
13.70 ¦
16.44 ¦
8.22 ¦
15.07 ¦
16.44 ¦
5.48 ¦
¦
51.43 ¦
66.67 ¦
54.55 ¦
42.86 ¦
52.38 ¦
63.16 ¦
30.77 ¦
------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
Total
35
15
22
14
21
19
13
139
25.18
10.79
15.83
10.07
15.11
13.67
9.35
100.00
Frequency Missing = 463
224
T05172
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 6
(C0102-R21) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs V2 - V4
from data set COMBOG
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable V2
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
66
2735.50
2871.0
94.753666
Leiersgroep
20
1005.50
870.0
94.753666
41.446970
50.275000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
1005.5000
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
1.4247
0.0771
0.1542
t Approximation
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.0789
0.1579
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
2.0450
1
0.1527
225
T05172
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 7
(C0102-R21) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs V2 - V4
from data set COMBOG
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable V3
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
66
2665.50
2871.0
94.003173
Leiersgroep
20
1075.50
870.0
94.003173
40.386364
53.775000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
1075.5000
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
2.1808
0.0146
0.0292
t Approximation
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.0160
0.0320
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
4.7790
1
0.0288
226
T05172
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 8
(C0102-R21) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs V2 - V4
from data set COMBOG
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable V4
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
66
2719.0
2871.0
94.726505
Leiersgroep
20
1022.0
870.0
94.726505
41.196970
51.100000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
1022.0000
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
1.5993
0.0549
0.1097
t Approximation
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.0567
0.1135
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
2.5748
1
0.1086
227
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 9
(C0102-R24) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs PVG PVR PVS
PVA from data set COMBOH
T05172
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable PVG
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
24
561.50
540.0
39.872418
Leiersgroep
20
428.50
450.0
39.872418
23.395833
21.425000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
428.5000
-0.5267
0.2992
0.5984
t Approximation
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.3006
0.6011
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
0.2908
1
0.5897
228
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 10
(C0102-R24) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs PVG PVR PVS
PVA from data set COMBOH
T05172
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable PVR
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
24
554.0
540.0
38.922594
Leiersgroep
20
436.0
450.0
38.922594
23.083333
21.800000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
436.0000
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
-0.3468
0.3644
0.7287
t Approximation
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.3652
0.7304
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
0.1294
1
0.7191
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 11
(C0102-R24) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs PVG PVR PVS
PVA from data set COMBOH
T05172
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable PVS
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
24
501.0
540.0
39.988370
Leiersgroep
20
489.0
450.0
39.988370
20.8750
24.4500
229
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
489.0000
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.9628
0.1678
0.3357
t Approximation
One-Sided Pr > Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.1705
0.3410
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
0.9512
1
0.3294
230
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 12
(C0102-R24) : PROC NPAR1WAY with CLASS varb of RESP on varbs PVG PVR PVS
PVA from data set COMBOH
T05172
10:11 Wednesday, March 29, 2006
The NPAR1WAY Procedure
Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable PVA
Classified by Variable RESP
Sum of
Expected
Std Dev
Under H0
Under H0
Mean
RESP
N
Scores
Score
-------------------------------------------------------------------------Predikante
24
596.50
540.0
41.483077
Leiersgroep
20
393.50
450.0
41.483077
24.854167
19.675000
Average scores were used for ties.
Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic
Normal Approximation
Z
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
393.5000
-1.3499
0.0885
0.1770
t Approximation
One-Sided Pr < Z
Two-Sided Pr > ¦Z¦
0.0920
0.1841
Z includes a continuity correction of 0.5.
Kruskal-Wallis Test
Chi-Square
DF
Pr > Chi-Square
1.8550
1
0.1732
231
Ds
1
FT
Cooke
-
Navorsingsprojek
-
SPR9029
-
SP424209
-
T05172
(C0102-R21a) : PROC MEANS with CLASS varb of RESP on varbs V2 - V4
from data set COMBOG
14:33 Wednesday, April 19, 2006
The MEANS Procedure
N
RESP
Obs Variable
N
Mean
Std Dev
Std Error
Variance
Median
Minimum
Maximum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predikante
66 V2
66
2.3333333
1.1810469
0.1453768
1.3948718
2.0000000
1.0000000
5.0000000
V3
66
3.1666667
1.0609623
0.1305954
1.1256410
3.0000000
1.0000000
5.0000000
V4
66
2.8787879
1.3418145
0.1651659
1.8004662
3.0000000
1.0000000
5.0000000
Leiersgroep
20 V2
20
2.7000000
1.0310955
0.2305600
1.0631579
3.0000000
1.0000000
4.0000000
V3
20
3.7000000
0.8645047
0.1933091
0.7473684
4.0000000
2.0000000
5.0000000
V4
20
3.4500000
1.1459310
0.2562380
1.3131579
4.0000000
1.0000000
5.0000000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
232
Ds FT Cooke - Navorsingsprojek - SPR9029 - SP424209 2
(C0102-R24a) : PROC MEANS with CLASS varb of RESP on varbs PVG PVR PVS
PVA from data set COMBOH
T05172
14:33 Wednesday, April 19, 2006
The MEANS Procedure
N
RESP
Obs Variable
N
Mean
Std Dev
Std Error
Variance
Median
Minimum
Maximum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predikante
66 PVG
24
4.0000000
1.2158375
0.2481818
1.4782609
4.0000000
1.0000000
5.0000000
PVR
24
4.0416667
1.0417029
0.2126367
1.0851449
4.0000000
1.0000000
5.0000000
PVS
24
3.9166667
0.9743076
0.1988797
0.9492754
4.0000000
2.0000000
5.0000000
PVA
24
3.3333333
1.2038585
0.2457366
1.4492754
3.0000000
1.0000000
5.0000000
Leiersgroep
20 PVG
20
3.7500000
1.4095539
0.3151858
1.9868421
4.0000000
1.0000000
5.0000000
PVR
20
4.0500000
0.7591547
0.1697521
0.5763158
4.0000000
2.0000000
5.0000000
PVS
20
4.2000000
0.8335088
0.1863782
0.6947368
4.0000000
2.0000000
5.0000000
PVA
20
2.7000000
1.5593521
0.3486817
2.4315789
2.5000000
1.0000000
5.0000000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
233
Bylaag 4. Voorveronderstellings aangaande Die Woord.
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely,as kerk wat in die Gereformeerde
tradisie staan, dat die Bybel die Woord van God is en dat dit daarom:
* gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself
behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom
en in gehoorsaamheid aan Hom te leef;
Kronologiese Notule 324
* betroubaar is, omdat ons vas glo dat God werklik is soos Hy Homself in die
Skrif aan ons bekend maak: die Vader, Seun en Gees wat uit genade ons God is;
* duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se
liefde en genade hoor;
* voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons hoef
te weet om in God te glo en om sy wil te gehoorsaam (vlg NGB Artikel 7).
Daarom bely ons steeds gelowig dat dié waarheid bo alles is.
2. Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie, beteken hierdie belydenis vir
ons nié:
* dat die Bybel vereis dat ons ons denkvermoë, wat 'n gawe van God is, moet
opoffer nie;
* dat die Bybel gesien kan word as 'n eksakte handboek vir historiese of
wetenskaplike kennis nie;
* dat die hele Bybel so maklik is om te verstaan dat enige mens selfstandig en
onmiddellik alles daarin kan begryp nie;
* dat die Bybel vir ons die volle kennis oor alle aspekte van die werklikheid gee,
sodat geen verdere menslike nadenke of navorsing nodig is nie.
3. Ons bely verder dat God deur die Heilige Gees die kerk deur die eeue in die
waarheid van hierdie Woord lei. Dit beteken vir ons dat ons die Skrif as die
lewende Woord van God hoor in gemeenskap met die Heilige Gees en met
mekaar. Daarom was die kerke in die Gereformeerde tradisie nog altyd oortuig
van die belangrikheid van 'n verantwoordelike interpretasie van die Skrif
waardeur die kerk as geloofsgemeenskap onder leiding van die Heilige Gees soek
na die waarheid, geregtigheid en barmhartigheid wat God deur sy Woord in ons
tot stand bring. Hierdie oortuiging dat die kerk die Skrif moet interpreteer, blyk
onder meer uit:
* die klem wat van die begin af gelê is op 'n grondige kennis van die
oorspronklike tale (Hebreeus, Grieks en Aramees) waarin die Bybel geskryf is,
asook die soeke na die beste metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg;
* die beklemtoning dat die hele Skrif gelees moet word in die lig van die konteks
waarin dit ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan
verreken kan word in die uitleg;
234
* die soeke na reëls vir die uitleg van die Skrif (voorbeelde van sulke uitlegreëls
uit ons tradisie is: dat die Skrif as totaliteit gelees moet word, dat Skrif met Skrif
vergelyk moet word en dat die moeiliker dele in die lig van die makliker
dele vertolk moet word en dat die Skrif uit sy hart, die evangelie van Jesus
Christus, verstaan moet word);
* die onderskeid wat in die uitleg van die Skrif gemaak is tussen verskillende
dele van die Skrif wat 'n verskillende soort gesag het (byvoorbeeld die
onderskeid tussen die historiese en normatiewe dele van die Skrif, asook die
onderskeid tussen die kultiese en morele wetgewing);
* die dankbare, maar kritiese luister na die manier waarop die Skrif in die
geskiedenis van die kerk uitgelê is en in ons eie tyd deur medegelowiges in ons
eie kerk en ander kerke uitgelê word;
* die vestiging van kerklike praktyke vir die interpretasie van die Skrif, soos veral
die prediking, maar ook kategese, Bybelstudie, teologiese studie en andere;
* en veral ook in die daarstel van belydenisskrifte waarin die kerk streef om die
hart van die Skrifboodskap duidelik te vertolk en gehoorsaam te aanvaar.
4. Hoewel die kerk in elke tyd anders mag oordeel oor die beste reëls en
metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg, bly dit vir ons 'n basiese oortuiging dat
die belydenis van die Skrif as Woord van God nooit teenoor verantwoordelike
Skrifuitleg staan nie. Die belydenis roep ons juis op om onsself, in gemeenskap
met mekaar en met al die gawes wat God vir sy kerk gegee het, toe te lê op die
soeke na die waarheid.
6. In die lig van hierdie belydenis glo ons dat God ook in die uitdagende tye
waarin ons leef, sy kerk deur sy Woord en Gees in die waarheid sal lei. As
Gereformeerdes en etiese kwessies van ons tyd betref, in hierdie
oortuiging saam te soek na waarheid, geregtigheid en barmhartigheid.
Ons glo dat hierdie soeke 'n ekumeniese strewe is, in verbondenheid met
die kerk van alle eeue en die kerk dwarsoor die wêreld. Waar ons van
mekaar verskil, glo ons dat ons in gesprek met mekaar moet bly, in die
gebed dat God ons liefde al meer sal laat toeneem in begrip en fyn
aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik
aankom (Filippense 1:9-10) (Handelinge Algemene Sinode 2004 2.7
p323ev).
235
Bronnelys.
ABBOT-SMITH, G.
1968. Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Aberdeen : University Press.
ACKERMAN, D. 2006.
Boetvaardige hoer of APOSTEL aan die apostels.
Rapport, Perspektief, Junie 18.
ADAMS, J. 1979. Sheperding God’s Flock. Michigan: Grand Rapids.
ADAMS, J. 1973. The Christian Councelors Manual. SL : Presbyterian and
Reformed Publishing
ADAMS. J. 1970. Competent to counsel. Sl: Presbyterian and Reformed
Publishing.
ALANT. C.J. 1970. Wat ek van my dominee glo en dink. UP Biblioteek.
ALEXANDER, D. & P. 1986. The Lion Handbook to the Bible Kaapstad : Lux
Verbi.
AMMERMANN, N. 2005. Julle is te hard op julleself. Kruisgewys, Jaargang 5,
Volume 2:5-6,
ANTAL, J. M. 2000 Considering a New Call. SL. Washington: Alban Institute.
A-Z HANDLEIDING AANGAANDE PREDIKANTE VAN DIE NEDERDUITSE
GEREFORMEERDE KERK. Pretoria 2007( NG Kerk).
BACKER, W. Diensverhoudinge en arbeidswetgewing in die NG Kerk. ’n Opname
gedoen onder 'n steekproef predikante van die NG kerk in 2003. Pretoria 2003.
Kopie beskikbaar by opsteller.
BELLINGER, G. 2005. The ways of systems.
http://www.systems-thinking.org/theWay/theWay.htm. (03/08/2005).
BISSCHOFF, J.H.& SCHOEMAN, W.J. 2000. Kerkspieël 2000. Verslag van die
sesde wetenskaplike opname van die NG Kerk in Maart 2000 in opdrag van die
Algemene Sinode. Pretoria: NG Kerk.
BISSCHOFF, J.H.& SCHOEMAN, W.J. 2003. Kerkspieël 2003. Verslag van die
sewende wetenskaplike opname van die NG Kerk in Maart 2004 in opdrag van
die Algemene Sinode. Pretoria: NG Kerk.
BARRY, F. R. 1958. Vocation and ministry. Welwyn : James Nisbet,
BAVINCK, H. 1967. Gereformeerde Dogmatiek iv. Kampen : Kok.
BAXTER,
R.
1656(1979).
The Reformed Pastor. Edinburgh : Puritan
Paperbacks.
BERKHOF, H. 1972. Samevattend Rapport. Handelingen Synode Nederlands
Hervormde Kerk (150-160) (p. 138)
BLACKABY, H. T. & KING, C. V. 1999. Beleef God. Kaapstad : Protea
Uitgewers.
BONHOEFFER, D. 1980. The Cost of Discipleship. London : SCM Press.
BOSMAN, L.L. 2001. 'n Narratiewe Beskouing van die pastoraal terapeutiese
self in 'n postmoderne samelewing. Pretoria ; UP (Skripsie – D.D.)
BOUTENEEFF, P.C. & FALCONER, Ad. (Red), , Episkope and Epicopacy and the
quest for visible unity: Two Consultations, Ongepubliseerde verslag.
236
BROWN, R.E. 1980. Episkope and episkopus: The New Testament Evidence,
Theological Studies 44
BRUCE, F.F. 1976. The Book of the Acts. Michigan : Eerdmans,
BURGER, C, 1991. Praktiese Teologie in Suid-Afrika. Pretoria : RGN.
BURGER, C.W., MULLER, B.A. & SMIT, D.J. 2003. Riglyne vir die prediking oor
die christelike roeping. Wellington : Lux Verbi
CILLIERS, J, 1996. Die uitwissing van God op die kansel. Kaapstad : Lux Verbi.
CLINEBELL, H. 1984. Basic type of of pastoral counseling. London: SCM Press.
COERTZEN, P. 1991. Gepas en ordelik.: 'n Teologiese verantwoording van die
orde in die kerk, Pretoria : RGN.
COERTZEN, P. 2003. Die Kerkorde. Wellington : Lux Verbi.
COFFIN, W.S. jr. 1993. A Passion for the Possible. Louisville : John Knox
Press,.
CRAGG, D. 2003. ([email protected]) 4Jul.2003
CROUCHER, R.
2002.
Service of healing and wholeness to clergy.,
www.pastornet.au
DAWN,M.J.&PETERSON, E.H. 2000. The unnecessary pastor. Vancouver :Regent
College Publishing.
DE BOOR, W. 1975. Die Apostelgeschichte, Wuppertal : Brockhaus Verlag.
DE JAGER, JJ, 2002, Dekonstruksie van tradisionele probleem-realiteite:'n
Narratief -pastorale perspektief, Hervormde Teologiese Studies 58(3), 1221-1239
DE KLERK, J.J. 1978. Herderkunde. Pretoria : NG Kerkboekhandel.
DE STADLER, L.G. Die groot Tesourus van Afrikaans. 1994. Parow: Nasionale
Boekdrukkers.
DE VILLIERS, J.L. 1977. Die Handelinge van die Apostels. Kaapstad : NG Kerk
Uitgewers.
DEN BOER, C. (red.) 1981. Met vreugde: pastorale handreiking ten dienste van
predikant en kerkeraad. Kampen : JH Kok.
DICKS, N.S. 2002. Verbi Dei Minister: 'n Teologiese Analise en Evaluering van
die Diens van die Predikant soos Verwoord in die Kerkorde van die NG Kerk,
Stellenbosch : Universiteit Stellenbosch. (Ongepubliseerde Proefskrif – DTh.)
DREYER, Y, 2000, Refleksie op pastorale modelle, Deel 2: Die pastor as
luisteraar: die storiemodel. Hervormde Teologiese Studies, 56(1):174-191.
DU PLESSIS, 1987. Dogmas ten Grondslag van die ontwikkeling van die
Episkopos-amp van die eerste tot die vierde eeue. Ongepubliseerde DTH
proefskrif, Noordwes Universiteit, Potchefstroom.
EISELE, G. & LINDNER, R. 1976. Hulp voor helpers. Den Haag : JN Voorhoeve.
EPISCOPAL MINISTRY. 1990. The report on the archbishops' group on the
Episcopate. London : Church House Publishing.
EZELL, R. 1995. Ministry on the cutting edge. Washington: Alban Insitute.
FABER, H. (red), 1983. Pastoraat-balans en perspectief 1. Kampen: Kok.
FABER, H. (red), 1984, Pastoraat, balans en perspektief 2. Kampen: Kok.
FIRET, J. 1977. Het Agogisch moment in het pastoraal Optreden, Kampen
:Kok..
237
GERKIN, C.V. 1997. An introduction to pastoral care. Nashville : Abingdon.
GIBBS, E.& COFFEY, I. 2001. Church next. Leicester : Leicester : Inter Varsity
Press.
GREY, J. 1990. Predikant-wees vandag. Stellenbosch : Elise Grey Boeke.
HANDS, D.R. & FEHR, W.L. 1993. Spirutual wholeness in clergy. Washington:
Alban Institute
HANEKOM, T.N.1951. Die liberale rigting in Suid-Afrika: ’n kerkhistoriese studie
1. Stellebosch: Christen Studentevereniging.
HARBAUGH, G..L. 1992. Caring for the caregiver. Washington: Alban Institute
HEICK, O. W. 1973. A History of Christian Thought. Philadelphia : Fortress
Press.
HEITINK, G. 1984. Pastoraat als Hulpverlening. Kampen : Kok.
HEITINK, G. et al. 1996, Pastoraat en Geestelike Gesondheidsorg. Baarn :
Ambo.
HEITINK,
G. 1993.
Praktische theologie : geschiedenis, theorie,
handelingsvelden. Kampen: Kok.
HEITINK, G. 1998, Pastorale Zorg. Kampen : Kok
HEITINK, G. 2002, Biografie van de dominee. Kampen : Ten Have.
HEYNS, J..A. 1969. Sterwende Christendom. Kaapstad : Tafelberg
HEYNS J.A. , 1976, Brug tussen God en mens.. Pretoria : NG Kerkboekhandel.
HEYNS, &
JONKER
1977.
Op weg met die teologie. Pretoria: NG
Kerkboekhandel.
HEYNS, J.A. 1978. Dogmatiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel.
HEYNS, J.A, 1982. Teologiese Etiek 1. Pretoria: NG Kerkboekhandel
HEYNS LM & PIETERSE, H.J.C. 1990, Eerste treë in die Praktiese Teologie.
Pretoria : Gnosis,
HILTNER, S. 1949. Pastoral Counseling. Nashville : Abingdon.
HILTNER, S. 1958. Preface to Pastoral Theology. Nashville : Abingdon.
HILTNER, S,. 1959. The Christian Shepherd. New York : Abingdon.
HOBGOOD, W. C. 1998,. The once and future Pastor. Washington: Alban
Institute
HUTCHEON, D. 2003. ([email protected]) 1 Aug.2003
JACKSON, N. 2007a. NGK besin dán oor skeur. Beeld 3 Mei, p4.
JACKSON, N. 2007b. Noord-Kaap bly NG. Beeld 10 Mei, p12.
JENTSCH, W. 1989. Der Seelsorger. Moers : Brendow Verlag.
JEROENSE, J. 2000. De Predikant is theoloog! Woord en Dienst, 49/24.
KALTHOF, 1998. The Pastor: God’s Servant for God’s People in: Joerz, J C &
McCain, P T (Eds.) Church and Ministry.
KAPTEIN, R. 1966. De Predikant, zijn plaats en zijn taak in een nieuwe wêreld.
Amsterdam : Poal en van Gennep.
KENNEDY, D.O. 1984. The supervising minister: group therapy and ministerial
training. University Microfilms International: Ann Arbor.
KERKWEB,
2000. Werk van de predikant is geweldig zwaar.
www.kerkweborg.nl. 30/08/2005.
238
KINGHORN, J. red. 1986
Die NG Kerk en Apartheid.
Johannesburg :
Macmillan
KLEYNHANS, E.P.J.
1982.
Gereformeerde Kerkreg 1. Pretoria. : NG
Kerkboekhandel.
KLEYNHANS, E.P.J.
1984.
Gereformeerde Kerkreg 2. Pretoria. : NG
Kerkboekhandel.
KLEYNHANS,
E.P.J. 1985.
Gereformeerde Kerkreg 3. Pretoria. : NG
Kerkboekhandel.
KLINK, T. 1970.
Pastoraat: een perspectief op het perssoonlijk eigene.
Nijmegen: Dekker en van de Vegt.
KOTZE, E.C.S. 1980. Wat behoort die predikant te doen? Pretoria : UP
(Proefskrif – DD)
KRAKOWER, K. 2002. Clergy in Crisis: Who ministers to the ministers?
www.mtmfoundation.org/news. 29/05/2007.
KRONENBURG, J. 2003. Epicopus Oecomenicus. Zoetermeer : Meinema.
KUYPER, A. 1909.Encyclopedia der Heilige Godgeleerdheid, derde deel. Kampen:
Kok.
LABUSCHAGNE, L.F. & EKSTEEN, L.C.
1993.
Verklarende Afrikaanse
Woordeboek, Agste hersiene en uitgebreide uitgawe. Pretoria ; J.L. van Schaik.
LEADERSHIP SUPPORT DEPARTMENT DIVISION OF MINISTRY EVANGELICAL
LUTHERAN CHURCH IN AMERICA. 1977. Pastoral Identity, A reading resource
for first call theological education participants.
LEKKERKERKER,
A.F.N.
1971.
Oorsprong en funktie van het ambt.
Gravenhage : Boekencentrum.
LIDDEL & SCOTT. 1972. Greek-English lexicon. Oxford : Clarendon Press.
LIDDEL, & SCOTT, 1971. (p. 93)
LOUW, D.J. 1993. Pastoraat as ontmoeting. Pretoria : RGN.
LOUW, J. & NIDA, E. red. 1988. Greek-English Lexicon. New York : UBS.
MARAIS, F. 2005. Wat moet die predikant in die gemeente doen en hoe word
die gesprek daaroor gevoer? Kruisgewys, 5(2):11-12.
MARÉ, L.P. 2005. AGS pastore se belewenis van hulle teologiese opleiding.
Verbum et ecclesia, 26(1): 432-458.
MARK, J. 2002. New research shows pressure on church leaders.
www,pastornet.net.au. 20/08/2002.
McCORMICK B & DAVENPORT D. 2003. Shepherd Leadership: wisdom for leaders
from Psalm 23. San Francisco: Jossey-Bass.
MEAD, L. B. 2001. The Once and Future Church. Washington: The Alban
Institute
MIN SOO CHOI, 2005. Pastoral Care for Korean-American Pastors in the United
States of America: A Narrative Approach. Pretoria : UP. (Proefskrif – D. Phil.)
MOE, A.M. 1995. The Pastor's Survival Manual. Washington: Alban Institute
MULLER, J. 2005. My teologiese geloof en gelowige teologie. Kruisgewys,
5(2):19-21.
239
MüLLER, B.A. 1981. Skrifgebruik in die Pastoraat. Stellenbosse teologiese
studies; no8. Kaapstad : NG Kerk Uitgewers
MULLER, J.C. 1998. Intercultural pastoral care and counseling:resources from
narrative therapy and brief pastoral counseling. Skrif en Kerk, 19(2):326-342.
NAUTA, D. 1971. Verklaring van die kerkorde van die Gereformeerde Kerken in
Nederland. Kampen : Kok.
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK.
1990.
Kerk en Samelewing: 'n
Getuienis van die NG Kerk, Bloemfontein : NG Sendingpers.
NG KERK., 1998. Handelinge van die tiende vergadering van die Algemene
Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
NG KERK. 2002. Handelinge van die elfde vergadering van die Algemene Sinode
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
NG KERK. 2003.
Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Wellington: Lux Verbi.
NG KERK. 2004.
Die Kerkorde. Van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Elektronies beskikbaar by www.ngkerk.org.za
NG KERK. 2004. Handelinge van twaalfe vergadering van die Algemene Sinode
van die Nederduitse Gerefromeerde Kerk.
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK.. 1988. Handboek vir die erediens;
Uitgegee in opdrag van die Algemene Sinodale Kommisie van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk; Goodwood: Nasionale Boekdrukkery.
NEL. A. 2003. Op soek na God buite die kerk? Wellington : Lux Verbi.
NEL, M. 1982. Jeug en Evangelie. Pretoria : NG Kerkboekhandel.
NEL, M. 2001. Ek is die verskil. Bloemfontein : CLF,.
NEL, M. 2004, Publieke pastorale leiers: Roeping, werwing en keuring, VERBUM
ET ECCLESIA, 25(2):584-618.
NEL, M. 2005. Publieke pastorale leiers 2: roeping, werwing, keuring, opleiding
en ordening. Verbum et Ecclesia, 26(1):459-506.
NOUWEN, H.J.M. 1990. The Wounded Healer. New York : Doubleday.
ODENDAL, F.F., GOUWS, R.H., SCHOONEES, P.C., SWANEPOEL, C.J., Du Toit,
S.J. & Booysen, C.M. 1994., Die Elektroniese Verklarende Handwoordeboek van
die Afrikaanse Taal. Midrand:: Perskor.
OSWALD, R.M. & KROEGER, O. 2001.
Personality type and religious
leadership. Washington : Alban Insititute
OSWALD, R.M. 1998. Clergy Self Care.Washington: Alban Institute.
OSSIMITZ, G. 2001 Teaching. System dynamics and systems thinking.
http://wwwu.uni-klu.ac.at/gossimit/eng/sdyneng.htm (03/08/2005)
PAPPAS, A. 1995. Pastoral stress: sources of tension, resources for
transformation. Washington: Alban Institute.
PARDIGMA. www.amazon.com. (15/10/2005).
PETERSON, E.H. 1992a. Under the Unpredictable Plant, Michigan : Eerdmans.
PETERSON, E.H. 1992b. Five smooth stones for Pastoral Work. Grand Rapids :
Eerdmans.
240
PIENAAR, J.F. 1996. Die begeleiding van 'n Predikant tydens sy midlewe.
Pretoria :UP. (Verhandeling -DPhil) .Logos Information Systems
PLOMP, J. 1967. Presbyteriaal-Episkopaal. Kampen : Kok.
PONT, A.D. 1979. Die amp in die kerk. Pretoria : HAUM.
REBEL, J. J. 1981. Pastoraat in Pneumatologisch Perspektief. Kampen : Kok.
RENDLE, G.R. 1998. Leading change in the congregation. Washington : Alban
Institute
RICHARDS, L & HOELTKE, C. 1980. A Theology of Church Leadership.
Washington: Zondervan.
RIDDERBOS, J. 1955. De Psalmen 1. Kampen : Kok.
ROBERTS, J.H. 1983. Die Brief aan die Efesiërs. Kaapstad : NG Kerk-Uitgewers.
ROSSOUW, P. 1974. Kerkverband en liggaamsverband in Jesus Christus. NGTT
Deel xv nommer 2, Maart 1974 (85-93).
ROSSOUW, P. 1979. Kerkvergaderings. Pretoria : NG Kekrboekhandel.
ROSSOUW, P.J.(red). 1988. Gereformeerde Ampsbediening. Pretoria: NG
Kerkboekhandel.
ROTHUIZEN, H.2007. Alle Christenen zijn geroepen. www.eo.nl (29/05/2007).
RULLA, L.M., IMODA ,F., & RIDICK, J, 1988. Psychological Structure and
Vocation. Rome: Gregorian Univeristy Press.
SALTER, D. 1990. What really matters in ministry. Grand Rapids : Baker Book
House.
SCHREUDER, N. v Die Nederduitse Gereformeerde Kerk. (LC) (5 March 1999)
(J273/97)
SENGE, P.M. 1999 The Fith Discipline. London : Random House Bussiness
Books.
SERFONTEIN, J.H.P. 1982. Apartheid, change and the NG Kerk Johannesburg :
Taurus.
SHAWCHUCK, N. & Heuser, R. 1993. Leading the Congregation. Nashville :
Abingdon Press.
SIZOO, A. sj. Johannes Calvijn institutie of onderwjizing in de Christelijke
godsdienst. Derde deel. Delft : Meinema
SMIT , D.J. 2003. Prediking oor Christelike roeping. (In BURGER, C.W., MULLER,
B.A. & SMIT, D.J. (reds) Riglyne vir die prediking oor die christelike roeping.
Wellington : Lux Verbi.
SMIT, FJ, 2005, Die pyn van transformasie - 'n Getuienis, Kruisgewys 5 (2), 1516
SMUTS, A.J. red. 1986. Die predikant as ampsdraer en mens. Pretoria : NG
Kerkboekhandel
SMUTS, A.J. red. 1989. Predikant en pastorale Praktyk. Kaapstad : Academica.
STADLER,
T.H.N.
1979.
Die Kerklike Tughandeling. Pretoria : NG
Kerkboekhandel.
STANDER, H.F. 2005. [email protected] Vanderbijlpark: Carpe Diem.
STUART, T. 2002. New Research Shows Pressure on Church Leaders.
www.pastornet.au
241
SWART, T. 2001. Aspekte van uitbranding by predikante van die NG Kerk in die
Sinode van Suid-Transvaal: Enkele Empiriese bevindings. NGTT vol 42, nr 1 (89101).
Symington, J.red 2007. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Lux Verbi.
TE HENNEPE, M. Herscheppingversie1.1.
http://www.bijbelstudie.org/herschepping/09ag/leiding_roeping.htm
(29/06/2007).
THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA. DIVISION FOR MINISTRY.
1996. Mentoring Partnership.
THE INTER LUTHERAN COORDINATING COMMITTEE ON MINISTERIAL HEALTH
AND WELNESS. sa. Healthy Leaders, Healthy Church.
THIELICKE, H. 1976. The Doctor as judge of who shall live and who shall die.
Philadelphia : Fortress Press.
THURNEYSEN, E. 1980. Die Lehre von der Seelsorge. Zurich : Theologischer
Verlag.
THURNEYSEN, 1968. (p. 119)
TRIMP, C. 1982. Ministerium: Een introductie in de reformatoriese leer van het
ambt. Groningen : De Vuurbraak.
VAN RULER, A.A. 1965. Reformatorishce opmerkingen in de ontmoeting met
Rome. Hilversum: Antwerpen.
VAN DAM, G. 2004. Dichter bij het onuitspreeklijke Over Geestelijke begeleiding
voor en door pastores. Baarn : Ten Have.
VAN DAM, G. & EITJES M. 1994. Een pastor moet je tock kunnen vertrouwen.
Zoetermeer: Meinema.
VAN DER MERWE, G.A. 2003. Van toeka. Die Kerkbode:7, 26 Sept.
VAN DER MEULEN,
H.C.
2004.
De Pastor als reisgenoot: PastoraalTheologische gedachten over geestelijke begeleiding. Zoetemeer :Uitgeverij
Boekencentrum.
VAN DER VEN, J.A. 1998. Education for reflective ministry. Leuven ; Peters
Press.
VAN DER WATT, P.B. 1976. Die Nederduits Gereformeerde Kerk: 1652-1824.
Pretoria : NG Kerkboekhandel.
VAN DER WATT, P.B. 1977. Die Nederduits Gereformeerde Kerk:1834-1866.
Pretoria : NG Kerkboekhandel.
VAN ITTERSON, G.P. 1974. Het kerkelijk amp in geding. Kampen :Kok.
VAN NIEKERK, E.A. 1993. Stel die vlinder vry. Pretoria : Aktuapers.
VAN NIEKERK, 2006. (p. 149)
VAN NIEKERK, A.S. 2006. Gesag. Beeld, :10-25, Maart.
VAN UCHELEN, N.A. 1971. De Psalmen deel1. Callenbach : Nijkerk.
VELDKAMP, H. 1978a. De Balling van de Kabaroe. Franeker : T Wever.
VELDKAMP, H. 1978b, Van Reformatie tot Deportatie Franeker : T Wever.
Waaijman, K, 2003, Spiritualiteit, vormen, grondslagen, methoden, Kok, Kampen
Wagenaar LG, 1959, Over een Amerikaanse wijze van pastoraat,
Boekencentrum,Gravenhage
242
WAGENAAR, L.G.1959. Over een Amerikaanse wijze van pastoraat: Beschrijving
en beoordeling van het pastoral counseling.Gravenhage:Boekencentrum
WEEBER N , 2005,Die pastor pastorum bediening in die Nederduits
Gereformeerde Kerk: ’n ondersoek. MTh skripsie. Universiteit van die Vrystaat.
WEISER, A. 1975. The Psalms. Londen : SCM Press.
WIJNGAARDEN, H.R. 1969. Hoofdproblemen der Volwassenheid. Utrecht :
Bijleveld.
WILLIMON, W. H. 1989. Clergy and laity burnout. Nashville : Abingdon Press.
WORD
PREDIKANT.
Kommentaar
9
Maart
2001.
http://oud.refdag.nl/vp/010309vpco.html 10/09/2005 .
243
This study was undertaken around the following problem statement:
As a result of erratic pastoral care for the ministers' corps of the Dutch Reformed
Church (DRC) by the denomination, ministers are often left to their own
resources (to fend for themselves?) and consequently experience solitude.
Because of developments in society and the church, they exist and function more
and more on the periphery of the lives of people and of society. With some
ministers, this results in an alienation from their calling and uncertainty about
how this calling should be realised in specific circumstances and contexts.
From this, the following research hypothesis was formulated:
When the denomination appoints pastors pastorum as an essential component
of a comprehensive and holistic approach to the pastoral care of the
minister, ministers will fulfil their calling with renewed self-confidence, improved
competence and greater authority.
This study was approached from the methodological question: Who does what, regarding
who, how, where, when, why?
The DRC functions according to the presbyterial synodal system of church government.
Each pastor and congregation is, although selfreliant, also part of the DRC and the
Church of Christ in general. The presbyterial synodal church government system is not
the only way in which the church can be managed and is also not infallible. The
weaknesses in the system have a negative effect especially on pastors who have attained
an exceptionally important position in the system. The system of corporate episcopes is
inadequate in current circumstances.
Concerning episcope.
The service of episcope is scripturally defined, but the nature thereof depends on place,
time and circumstances. In churches with an episcopal character, the episcope are the
function of the bishop and possess an individual character.
A general consensus exists that these episcope can be executed in a synodal-collegial
manner, OR in an episcopal-personal manner. It is not necessary to apply the service in
the figure of the bishop exclusively.
It is essential to supplement the system of corporative episcope in the DRC with a system
of personal episcope. The function of episcope must be applied to all levels of church
life.
Concerning the pastor.
244
The term pastor is preferred to that of minister or preacher. No definition is given for a
pastor, but the profile of the pastor is described in terms of the triangle: person, office and
profession. The calling of the pastor is considered to be fundamental to this triangle.
The pastoral care of pastors comprises the totality of activities provided by the entire
church in order to, by means of a personal episcope (thus officially), communicate the
gospel to the pastor in all facets of his humanity and, by utilizing all possible aids, to
enable the pastor to fulfill his calling with renewed self-confidence (security of identity),
authority (security of office) and competence (security of profession).
On the strength of this description, the following position is assigned to each church
assembly in the process of pastoral care of pastors:
The synod functions on the level of profession and office with favourable results on the
personal level of the pastor.
The circuit functions on the level of mutual care among pastors.
The church council and congregation function on the level of the general priesthood of
believers.
The pastor pastorum
The ministry of the pastor pastorum should be founded upon the metaphor of the
shepherd. To be able to use this nowadays, the metaphor should be deconstructed first in
order to look past the various romantic portrayals thereof. Then it has to be reconstructed
in order to be applicable to current circumstances. The position and profile of the pastor
pastorum is pointed out. Special attention is paid to the pastor pastorum as shepherd and
as person who should be able to think systemically.
Empirical research
The empirical investigation attempts to connect the who and the what to the where and
the when.
1.
The empirical investigation confirms the supposition that a need exists for
pastoral care among pastors.
2.
The pastor prefers to be pastorally cared for by the church.
3.
For the pastor, the receiver of the pastoral care, it is not really important which
church assembly the care emanates (comes?) from. Care from a major assembly
which is removed further than the regional synod from the pastor,
would,
however, probably not be effective.
4.
It seems that lack of a vision on the whole is a serious problem, especially in
churches from the reformed tradition.
5.
Solutions concerning pastoral care of pastors should be directed towards the
person of the pastor as well as towards the structure in which the pastor works.
The church can and must learn from other church traditions.
Fly UP