...

MASLOW SE BEHOEFTEHIëRARGIE

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

MASLOW SE BEHOEFTEHIëRARGIE
MASLOW SE BEHOEFTEHIëRARGIE
Selfverwesenlikingsbehoeftes
Hoërordebehoeftes
Agtingsbehoeftes
Sosiale behoeftes
Veiligheidsbehoeftes
Laerordebehoeftes
Fisiologiese behoeftes
Bron: Gerber P.D..1987:Menslike Hulpbronbestuur, Southern Boekuitgewers, Halfweghuis, Guateng, RSA, P.335.
HERZBERG SE TWEEFAKTOR - MOTIVERINGSTEORIE
HIGIëNE - OF
INSTANDHOUDINGSFAKTORE
SALARIS
MOTIVEERDERS
PRESTASIE
BYVOORDELE
WERKSEKURITEIT
GROEI
WERKSOMSTANDIGHEDE
BELEID
ERKENNING
TOESIGHOUDING
INTERPERSOONLIKEVERHOUDINGS
VERANTWOORDELIKHEID
STATUS
BRON: Martin E. Nasser (Redakteurr) 1977. Organizational Behaviour Readings for Management, McGraw - Hill Book Company, Johannesburg, p.
31
VERGELYKING VAN BASIESE MENSLIKE BEHOEFTES
MASLOW
McCLELLAND
Self-verwesenliking
Prestasie
Status
Mag
Sosiaal
Affiliasie
Veiligheid
HERZBERG
Motiveringsfaktore
Higiënefaktore
Fisiologies
BRON: Aangepas uit: Lewis, P.S. 1987. Organisational Communication - The Essence of Effective Management, derde uitgawe, John Wiley en Seuns, New
York, p. 89
VROOM SE VERWAGTINGSMODEL
VERWAGTE VERMOë OM
GEDRAG TE VERTOON
STERKTE VAN DOELWIT
MOTIVERING
VERWAGTE WAARSKYNLIKHEID DAT GEDRAG
TOT DOELWITBEREIKING SAL LEI
BRON: Lewis, P.S. 1987 Organisational Communication - The Essence of Effective Management, Derde
Uitgawe, John Wiley en Seuns: New York, p. 91.
DIE PORTER EN LAWLER MOTIVERINGSMODEL
INTRINSIEKE
VERGOEDING
VERGELYKBAARHEID
VAN VERGOEDING
PRESTASIE
BEVREDIGING
EKSTRINSIEKE
VERGOEDING
BRON: Sanford, A.C. Hunt, G.T. en Bracey, H.J. 1976. COMMUNICATION BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONS. Charles E. Merril
Publishing Company: Columbus, Ohio, p.92.
GEDRAGSMODEL
Behoeftes
Gebreke
en
Begeertes
Aksie
en
Gedrag
Doelwitte
BRON: Sanford, Aubrey C. 1973. Human Relations: Theory and Practice, Charles E. Merril: Columbus, Ohio,
p 66
DIE FUNDAMENTELE MOTIVERINGSMODEL
Veroorsaak
Gedrag of
aksie
Bevredig
Doelwitte
Verskaf
Innerlike
behoeftes,
motiewe of
dryfvere
Veroorsaak
Versterking
Bevrediging
BRON: Cronje, C.J. de J. (Redakteur), 1991. Inleiding tot die Bestuurswese, 2de Uitgawe, Southern Boekuitgewers, p.
118
PRAKTIESE TOEPASSING VAN MASLOW SE HIëRARGIE VAN
BEHOEFTES
Om skeppend te wees
Selftverwesenlikingsbehoeftes
Taaktevredestellers
Selfrespek
Verantwoordelikheid
Agtingsbehoeftes
Doen wat verkies
Deelname aan belangrike besluite
Hoë statusBelangrikheid
Erkenning
Taaktevredestellers
Groepkohesie, Spanwerk
Geleenthede om met ander
in interaksie te wees
Sosiale behoeftes
Taaktevredestellers
Veiligheid
Begunstiging
Regsgelyheid
Veiligheidsbehoeftes
Voedsel, klere, huisvesting
Selfonderhoud
Fisiologiese behoeftes
Pensioene, Sekuriteitstelse,
Versekeringspolisse,
Grieweprosedure
Taaktevredestellers
Gelyk vergoedingsprogramme
Goeie werkonstandighede
Doeltreffende werkvloei
Taaktevredestellers
BRON: Gerber, P.D. Nel, P.S. en Van Dyk, P.S. 1995 Menslikehulpbronnebestuur, Derde uitgawe, Southern
Boekuitgewers, Johannesburg, p. 340. Aangepas uit Skinner en Ivancevich (1987).
Laerordebehoeftes
Vriendskap
Groeplidmaatskap
Interaksie met ander
Hoërordebehoeftes
Volle benutting van
vermoëns
Onafhanklikhei
Total selfgerigtheid
VERGELYKING TUSSEN MASLOW EN HERZBERG SE TEORIEë
Maslow se behoeftehiërargie
Herzberg se
werkmotiveringsmodel
Selfverwesenliking
Status
Laerordebehoeftes
Sosiaal
Fisiologies
* Prestasie
* Erkening
* Toesighouding
* Interpersoonlike
verhoudings met
gelykes en
toesighouers
* Status
* Werksekuriteit
* Werkomstandighede
* Salaris
BRON: Gerber, P.D. Nel P.S. en Van Dyk P.S. 1995 Menslike ulpbronnebestuur, Derde uitgawe, Southern Boekuitgewers,
Johannesburg, p. 326. Aangepas uit Skinner en Ivancevich (1987).
Higiënefaktore
Veiligheid
* Prestasie
* Taak Self
* Groei
* Verantwoordelikheid
Motiveringsfaktore
Hoërordebehoeftes
Fly UP