...

Plans d’Acció tutorials de la F c

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Plans d’Acció tutorials de la F c
Plans d’Acció tutorials
de la Facultat de Ciències
de la Universitat de Girona
PAT 1
PAT 24
Autors:
Jordi Colomer i Rosa Casellas.
Xavier Vila, Victòria Salvadó, Rosa Peracaula, Marc Ribó, Montse Rodríguez i Josep Mas.
Marilós Balaguer, Josep M. Bas, Lluís Blancafort, Mercè Figueras, Stéphanie Gascón, Helena Guasch, Mònica
Iglesias, Laura Llorens, Rafael de Llorens, Emili Mató, Anna Menció, Genoveva Montserrat, Agustí Rodríguez,
Anna Roglans, Conxi Rodríguez, Marina Roldán, Núria Sanz, Teresa Serra, Diego Varga, Dolors Verdaguer, Anna
Vila, Lluís Vilar.
Edita: Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
ISBN: 978 84 8458 370 7
Universitat de Girona: Servei de Publicacions
Ed. Les Àligues - Pl. Sant Domènec, 3, 17071 Girona
Tel. 972 41 82 06 - Fax 972 41 80 31
www.udg.edu/publicacions/
[email protected]
El PAT 1 i el PAT 24 han rebut suport de la Convocatòria d’ajuts al desenvolupament de plans d’acció tutorial del Vicerectorat
de Política Acadèmica de la Universitat de Girona.
El PAT 24 ha rebut suport de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a través del projecte 2010MQD00077.
El PAT 1
(El Pla d’acció tutorial a primer curs)
Proposta revisada per agent extern: 20 de juliol de 2011
Proposta revisada per agent extern internacional: 30 d’octubre de 2011
El PAT 1 ha rebut suport de la Convocatòria d’ajuts al desenvolupament de plans d’acció tutorial del Vicerectorat
de Política Acadèmica de la Universitat de Girona.
Facultat de Ciències - UdG
El PAT 1
Índex
1. La tutoria a la FC
2. Objectius específics del PAT 1
3. Funcions dels tutors
4. Estructura del PAT 1
5. L’avaluació
6. Eines per a la tutoria
7. Eines per a l’avaluació del PAT
-4-
El PAT 1
1. La tutoria a la FC
La societat actual exigeix a les persones coneixements teòrics i pràctics, però alhora, i cada vegada més,
els exigeix competències relacionades amb el saber estar i ser. La tutoria és una eina més que ens aproxima
al desenvolupament integral de la persona en l’àmbit educatiu, personal i professional, i esdevé un factor de
qualitat de l’educació universitària. (Vegeu el Quadern número 11 de la Guia per a l’adaptació a l’espai europeu
d’educació superior —«La tutoria»— de la UdG.)
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=KEvNaWdncXw%3D&tabid=7095&language=ca-ES
L’organització de les tutories a la FC es planteja en el marc del Pla d’acció tutorial, definit a partir de les
experiències que van començar amb el pla pilot de les titulacions a la Facultat de Ciències, el curs 2006. La
definició del PAT és una proposta del Grup de Tutors i Tutores de la Facultat, coordinada pel vicedegà de Qualitat
Docent de la FC.
El PAT s’organitza a partir d’uns 18 tutors (el nombre de tutors coincideix amb el nombre de grups petits a
primer curs), cada un d’ells amb un nombre d’estudiants que va de 14 a 23, uns objectius consensuats i un programa
d’actuació ben definit. El PAT també disposa d’eines de suport: s’edita una agenda, anomenada UdGenda, amb
informació sobre l’organització del curs a la Facultat i la Universitat i continguts i activitats relacionats amb el PAT.
El PAT intenta alhora donar suport al marc global de les assignatures mitjançant el seguiment de l’aprenentatge
dels estudiants, en especial de les competències transversals.
En aquest sentit, el PAT de la FC és un ajut pensat per als estudiants, en el qual els tutors, i en ocasions un
nombre determinat d’estudiants (Pla de mentoria), donen suport als alumnes per tal de facilitar-los l’adaptació
a la nova organització i a les normes i valors de la institució, la millora dels processos d’aprenentatge, l’orientació
i la transició de l’etapa universitària a la postuniversitària.
La FC organitza el PAT 1, adreçat a l’alumnat de primer curs, amb unes característiques pròpies per afavorir-ne
el procés d’adaptació, i el PAT 24, que s’adreça als estudiants de segon a quart curs.
Una de les finalitats del PAT és afavorir el compromís i la identificació de l’estudiant amb la titulació i la FC.
També, facilitar el treball de les competències que els estudiants han d’assolir al llarg del grau. Destaquem
una competència rellevant que pretén desenvolupar l’autonomia de l’estudiant. És a dir, que els alumnes
puguin ser capaços, en diferents contextos i situacions, d’avaluar la seva activitat i el seu aprenentatge i que
puguin elaborar estratègies de millora (competència tranversal 6 de la UdG).
El PAT es planteja, alhora, com un espai de reflexió sobre l’aprenentatge. Es vol promoure el fet que
l’estudiant tingui un aprenentatge actiu i sigui capaç d’autoregular-se. I situar-se com a guia al seu costat per tal
de fer un seguiment continu del procés. Partim de la base que l’estudiant aprendrà en múltiples contextos, a part
de les classes presencials, ja que els professors de la Facultat plantejaran un seguit d’activitats d’aprenentatge
molt diversificades (treball individual o en equip, estudis de casos, pràctiques de camp, de laboratori, etc.).
Les tutores i els tutors, a través de tutories col·lectives i individuals, fan una important aportació, més
enllà de la informació institucional, amb l’objectiu de motivar l’exploració i el desenvolupament dels interessos
i les capacitats dels estudiants, per tal que progressivament es responsabilitzin del seu propi aprenentatge. En
definitiva, el PAT pot ajudar l’alumne a adquirir i consolidar eines i a desenvolupar estratègies d’aprenentatge que
li permetin afrontar amb una progressiva autonomia l’aprenentatge tant durant la carrera com amb vista al seu
futur laboral.
-5-
El PAT 1
En concret, els objectius generals del PAT són els següents:
1.
Facilitar el pas de l’etapa d’educació secundària a la universitat. Acollir l’alumne, ajudar-lo a integrarse en els nous estudis i a identificar-se amb aquests i amb la institució.
2.
Fomentar l’adquisició de les competències i col·laborar amb l’alumne perquè arribi al màxim grau
d’assoliment. I especialment, en la competència transversal «avaluar la pròpia activitat i el propi
aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los».
3.
Oferir un espai on els alumnes facin una autoreflexió (afavorint l’autoregulació de l’aprenentatge)
sobre com es planifiquen, com fan el seguiment del seu treball i com s’autoavaluen per buscar millores;
amb l’ajut del tutor i dels companys de la tutoria compartida o del Pla de mentoria.
4.
Fer el seguiment de l’alumne i veure com va, ajudar-lo a revisar com li van els estudis, les matèries,
orientar-lo davant dubtes i problemes i estimular la presa de decisions progressivament autònoma.
5.
Ajudar l’alumne a «enfocar» els estudis i la carrera, a saber quins passos cal fer, informar-lo i
orientar-lo sobre el futur acadèmic i/o professional.
-6-
El PAT 1
2. Objectius específics del PAT 1
(Objectius desenvolupats durant el primer curs de grau)
Quan un alumne comença a la Universitat, ha de fer un canvi rellevant en el sistema educatiu, passa d’un
sistema amb unes característiques concretes que fa anys que coneix a un context nou. En aquest procés es
generen expectatives prèvies i un imaginari que té l’alumne quan arriba per primer cop a una institució i en
concret als estudis de Ciències: què esperen de mi?, què puc esperar d’aquesta Facultat?, què he de saber?, què
es pot fer i què no es pot fer?, quin nivell de tolerància hi ha en relació amb diferents temes?, l’organització
establerta pot contemplar canvis en els horaris?, la base que tinc (els coneixements de ciències i les estratègies
per a l’estudi) em serviran per afrontar el curs?...
Necessitarà, doncs, posar en joc habilitats, destreses i coneixements nous, essencials per a la seva adaptació.
Per aquest motiu és important el procés d’acollida i posar en relleu els aspectes bàsics en aquest primer curs del
grau.
En aquest sentit es farà èmfasi en els objectius següents respecte als alumnes:
1. Afavorir el coneixement de les principals idees sobre l’espai europeu d’educació superior (conceptes
generals, objectius, etc.). (El PAT 1 pren com a base el Quadern número 3 de la Guia per a l’adaptació a
l’EEES —«El vostre paper, estudiants»— de la UdG.)
2. Plantejar l’organització de l’acció tutorial (PAT 1) en relació amb el desenvolupament de les competències, a
partir de diferents eines i recursos: enquestes, activitat d’autoavaluació, tutoria concertada i tutoria final. I
del Pla de mentoria (PM), destinat als alumnes de primer.
3. Potenciar el desenvolupament de les competències i les estratègies per assolir-les, tot millorant el
rendiment acadèmic. Els alumnes identificaran les competències de la FC, i de manera rellevant la que es
treballa específicament en el marc del PAT 1: la competència «planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi
aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat» (competència transversal
núm. 6 de la Facultat de Ciències).
4. Donar informació als alumnes sobre els aspectes organitzatius i de funcionament de la Facultat de Ciències
(deganat, consells d’estudis, plana web de la Facultat, secretaria acadèmica, consell d’estudiants, etc.).
Entregar i explicar els aprenentatges descrits en la UdGenda.
5. Afavorir l’adaptació i la inserció dels alumnes als estudis i orientant-los. Facilitar-los persones de referència
específica, ja siguin altres alumnes o els professors (tutores i tutors, coordinador de primer, coordinador de
l’estudi, delegat de curs, estudiant mentor...).
6. Donar a conèixer com s’estructura el disseny de les assignatures (períodes acadèmics, competències,
activitats d’aprenentatge, activitats d’avaluació, proves d’avaluació continuada, continguts, etc.)
(informació que es pot trobar al web). Explicar el suplement al títol i la importància del seguiment de les
competències transversals i específiques.
7. Donar informació estructural de l’organització del curs: calendari de pràctiques, calendari d’exàmens,
assignació dels alumnes als grups de pràctiques, incompatibilitat d’horaris, etc. (informació que es pot
trobar al web).
8. Explicar el funcionament de La Meva UdG i del correu electrònic i insistir en la importància del seu ús per
diversificar els espais de comunicació.
9. Explicitar la importància dels idiomes (en especial l’anglès, per als alumnes de la nostra facultat) i l’oferta
del SLM.
-7-
El PAT 1
10. Explicar el ventall de recursos que ofereix la Universitat als alumnes (CIAE, Servei d’Esports, servei de
psicologia, etc.).
11. Orientar l’alumne sobre la importància de la qualitat del seu expedient amb vista al seu futur en la recerca o
àmbit professional, i incentivar-la.
12. Deixar clar els criteris d’avaluació de la tutoria (proacció, habilitat, autonomia, esforç, implicació), i la
valoració (entre el 0 i el 5).
-8-
El PAT 1
3. Funcions dels tutors
El PAT s’organitza entorn de la figura del tutor o tutora, que és un professor/a d’àmplia experiència docent.
La figura del tutor es planteja com un recurs amb el qual els estudiants de primer reben una atenció més
personalitzada que permetrà definir amb més qualitat l’itinerari curricular i millorar el seu aprenentatge.
Des d’aquesta perspectiva, els tutors i tutores poden contribuir a una educació global dirigida al
desenvolupament de l’estudiant en les dimensions que hem indicat: intel·lectual, personal i professional.
El tutor es relaciona amb un grup aproximat de 15-20 alumnes a través de tutories generals, concertades i
individuals (emprant un seguit d’enquestes com a eina de treball).
El tutor fa un procés d’acompanyament al llarg del grau. Reconeix la diversitat de l’alumnat i va recollint
les inquietuds, les dificultats d’aprenentatge i va orientant l’alumne. També ajuda l’alumne a identificar les
competències fortes i febles rellevants per al desenvolupament de l’activitat professional futura.
El tutor fa una clara funció d’acollida al nou curs (a primer en el canvi d’etapa) i facilita la inserció dels
estudiants en el grup.
Per altra banda, ha de procurar que els alumnes facin una reflexió sobre com s’organitzen l’aprenentatge,
els horaris de treball, els recursos que apliquen al seu estudi, l’avaluació, etc., i ajudar-los a trobar noves
metodologies per fer un aprenentatge profund.
També ofereix informació sobre recursos: el funcionament i els usos d’altres espais com ara la biblioteca,
o com fer la demanda de beques, estudis a l’estranger, etc. I també pot adreçar-los, segons la demanda, a
altres persones, per exemple, al coordinador d’estudis, o a altres professionals externs, per exemple, el servei
psicològic.
Alguns tutors poden fer de tutors de mentors (TM) en el marc del Pla de mentoria de la FC.
Finalment, realitzen la funció d’avaluació. Els tutors són persones idònies per a la discussió i millora del PAT.
Durant el desenvolupament del PAT van recollint evidències del procés seguit pels estudiants que aporten a final
de curs a través de la valoració en un informe final personalitzat per a cada alumne, i una valoració global del PAT.
-9-
El PAT 1
4. Estructura del PAT 1
La jornada d’acollida
• Jornada general que té lloc durant tres dies abans de començar les classes lectives.
• Jornada de benvinguda, presentació general per part del coordinador del PAT dels objectius i coordinació
del PAT 1, del PAT 24 i de la tutoria compartida, i presentació de les assignatures per part dels coordinadors
de les assignatures. També s’informa els estudiants de primer del Pla de mentoria.
La tutoria inicial
Reunió inicial entre els alumnes, el tutor i els alumnes mentors. El tutor especifica l’estructura, objectius
i avaluació del PAT. En aquesta reunió, el tutor proporciona la UdGenda als estudiants, recorda els objectius
i funcionament de la tutoria, introdueix el treball per competències i informa de les eines de què disposarà
l’estudiant (enquestes, preguntes autoreflexives, etc.).
La tutoria concertada
A finals del primer i segon semestre es tutoritza els alumnes en grups de tres. En aquesta tutoria es fa una
presa de contacte real i informativa de la progressió de l’aprenentatge de l’alumne.
Les tutories individuals
En determinats moments, un alumne pot requerir una orientació més personalitzada durant el semestre o bé
abans i/o després de l’avaluació.
Organització temporal del PAT 1
Bloc 1:
−− Jornada d’acollida (presentació dels objectius del PAT)
−− Tutoria inicial
−− Autoavaluació inicial (preguntes reflexives de la UdGenda).
Bloc 2:
−− Primera enquesta
−− Autoavaluació inicial (preguntes reflexives de la UdGenda)
−− Tutoria concertada
Bloc 3:
−−
−−
−−
−−
Segona enquesta
Autoavaluació final (preguntes reflexives de la UdGenda)
Tutoria final
Avaluació per part del tutor
- 10 -
El PAT 1
5. L’avaluació
L’avaluació del PAT, per una banda, ha de permetre mostrar com s’ha anat desenvolupant el programa i el
progrés que pot representar en l’atenció dels estudiants de la FC. En aquest sentit, els tutors fan un seguiment
i avaluació del procés elaborant un informe breu per a cada alumne. I l’alumne fa diverses autoavaluacions del
propi procés d’aprenentatge a través d’enquestes i preguntes reflexives; i participa en les tutories individuals i
concertades.
Per altra banda, es recull la valoració global del desenvolupament del PAT, a través de les observacions dels
tutors i dels mateixos alumnes, amb la finalitat de donar eines per a la millora i autoregulació de la tutoria
mitjançat la valoració final. Els tutors han de poder identificar quines necessitats ha generat el PAT i si s’han
aconseguit amb major o menor grau les finalitats i els objectius del PAT. També han de valorar la participació dels
alumnes i professors en la tutoria considerant: el grau d’implicació, les característiques específiques del grup
d’alumnes a la tutoria concertada, el clima més o menys col·laboratiu i els canvis observats de principi a final de
curs, el grau d’aportacions (pot ser adient recollir les preguntes i dubtes que han anat exposant els alumnes) i
el grau de satisfacció. Un altre aspecte que cal valorar és la funció de les coordinacions i reunions del PAT i les
propostes de millora, i la revisió dels materials i eines i/o la necessitat de nous.
(Vegeu, a l’apartat 7, Eines del tutor per a l’avaluació final del PAT.)
L’alumne també, a final de curs, fa una valoració final del funcionament del PAT. Té en compte la seva
participació i implicació, el grau de consecució de l’objectiu de la tutoria (l’adaptació als nous estudis, la relació
amb els tutors i companys, la reflexió sobre el seu aprenentatge, la resolució dels dubtes i dificultats), i alhora,
els resultats acadèmics obtinguts, la identificació dels seus punts forts i febles en l’estudi, la valoració ajustada
del seu treball, les propostes de millora. Finalment, fa la seva aportació a la millora del PAT. (Vegeu, a l’apartat 7,
Eines de l’alumne per a l’avaluació.)
Avaluació dels alumnes en el marc del PAT
Tal com hem indicat, en acabar el procés tutorial, els tutors i tutores elaboren per a cada alumne tutoritzat
un breu informe on es tindran en compte comportaments d’autonomia, proacció, esforç, implicació, habilitat,
etc., valorats amb una puntuació d’1 (menys) a 5 (més). El tutor, a la vegada, disposa d’eines per ajustar les
observacions d’aquests comportaments que es treballen al llarg del curs. (Vegeu, a l’apartat 6, Eines per al tutor
disponibles per a l’avaluació dels alumnes...)
Exemples d’informes dels tutors i tutores:
Exemple 1: Alumne X1
Comportaments proactius:
Intenta trobar noves maneres de resoldre els problemes, si bé a vegades els canvis que ha
fet a l’hora de plantejar-se com estudiar no li han acabat de donar bons resultats.
Si bé inicialment no estava ben orientada a aconseguir resultats tangibles, en aquests
moments crec que sí que ho està.
Comportaments d’autonomia i esforç:
S’hi esforça molt, sap identificar les dificultats, però s’ha acabat bloquejant en assignatures
- 11 -
El PAT 1
com les matemàtiques. De totes maneres, continua perseverant i està demanant també ajuda al
professor per tal de solucionar aquests problemes.
Comportaments d’implicació:
Considera que treballar amb grups grans, o en grup en general, pot arribar a ser problemàtic,
perquè hi ha molta gent que s’aprofita de la feina dels altres.
Tot i que és una estudiant que s’ha passat de la llicenciatura al grau, ha acabat venint a les
tutories i entregant les diferents enquestes i autoavaluacions.
Exemple 2: Alumne X2
Ha realitzat totes les activitats. En general, el resultat de les avaluacions és el que esperava
pel que havia treballat. Tot i que no sempre els resultats han estat proporcionals a la dedicació.
És molt sincer i participatiu en les reunions de tutoria. L’estudiant X2 es considera proactiu. Tot i
que considera que la responsabilitat del seu aprenentatge és mig seva i mig del professor, té la
sensació que ha de liderar el treball en equip. Reconeix que, pel que fa als exercicis, a vegades
els fa sol i, si no, demana pistes als professors; també demana pistes als companys, i altres
vegades espera que algú els faci i llavors intenta entendre’ls.
Proacció: 4
Implicació: 4
Autonomia: 4
Esforç: 4
El procés tutorial li ha fet replantejar poc l’autoaprenentatge, valora bé el PAT i valora molt
bé (subratllat) que els alumnes de cursos superiors participin en el PAT.
- 12 -
El PAT 1
6. Eines per a la tutoria
La UdG i la Facultat de Ciències han anat dissenyant eines i orientacions per tal de facilitar el treball tutorial i
com a suport del treball que realitzen els docents i alumnes.
Eines per al tutor per a les primeres tutories i per a l’explicació de competències
El tutor pot utilitzar la introducció de la UdGenda que va adreçada als estudiants. També pot prendre com a
base el Quadern núm. 3 de la Guia per a l’adaptació a l’EEES —«El vostre paper, estudiants»— de la UdG.
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=7AhTKrnCaXs%3D&tabid=7095&language=ca-ES
El tutor, col·laborant amb la resta de professors del curs, informa l’alumne sobre l’adquisició de les
competències i fomenta aquesta adquisició. Un dels primers aspectes, doncs, de la seva tasca és explicar
(explicitar) als alumnes què són les competències, quines es treballen especialment i, sobretot, per què cal
treballar-les; i incentivar-los perquè les assoleixin.
Així, per exemple, es planteja:
Per què cal treballar la competència «avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge»?
El tutor pot oferir diverses respostes als alumnes, com ara:
−−
−−
−−
−−
Permet aprendre d’una manera més autònoma (desenvolupa l’autonomia).
Permet un aprenentatge més profund i obtenir millors resultats (a curt, mitjà i llarg termini).
Promou un aprenentatge actiu i proporciona una avaluació i feedback continu del progrés.
Els alumnes ho valoren molt positivament de cares al seu futur professional (segons els alumnes
enquestats durant els cursos 2009 i 2010). (Vegeu exemple adjunt.)
−− És una competència que afavoreix el lifelong learning (aprenentatge permanent).
També pot definir què implica desenvolupar aquesta competència d’una manera concreta. Implica que
un alumne ha de ser capaç progressivament de planificar el seu procés d’aprenentatge, regular-lo (fer-ne el
seguiment) durant l’activitat, plantejar respostes als problemes que va identificant cercant les ajudes necessàries
i finalment avaluar els resultats aconseguits.
Més informació sobre competències:
http://www.udg.edu/ladocencia/Recursos/Quaderns/tabid/16535/language/ca-ES/Default.aspx
El treball de competències transversals:
Quadern 12 de la Guia per a l’adaptació a l’EEES —«Competències transversals: l’expressió oral»— de la UdG.
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=k3c3gxgo6Ro%3d&tabid=16535&language=ca-ES
Quadern 10 de la Guia per a l’adaptació a l’EEES —«Competències transversals: sostenibilitat»— de la UdG.
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=kJA6ijg4XyI%3d&tabid=16535&language=ca-ES
- 13 -
El PAT 1
Enquesta de seguiment PAT (Facultat de Ciències):
RESPOSTES GRUP TUTORIES X (curs 2010)
13.Quin grau estàs cursant?
d) Química
14.Era la teva primera opció en la preinscripció?
Sí: 5
No: 6
15.Preveus continuar en el mateix estudi el curs vinent?
Sí: 7
No: 4
16.En cas negatiu, a quin estudi intentaràs passar?
Biologia a la UdG:..............................................................................................2
Biotecnologia a la UdG:......................................................................................2
Ciències Ambientals a la UdG
Química a la UdG
Biologia (o un grau similar) a una altra universitat:.............................................. 1
Biotecnologia a una altra universitat:.................................................................. 1
Ciències Ambientals a una altra universitat
Química a una altra universitat
Una altra opció:.............................................................................. Infermeria (1)
17. Valora la jornada d’acollida dels estudiants a començament de curs.
a) Molt bé: 1
b) Bé: 4 c) Regular: 2 d) Malament
e) No hi vaig assistir: 4
18.Valora el seguiment de l’aprenentatge per part dels tutors i tutores en el marc del Pla d’acció tutorial.
a) Molt bé
b) Bé: 9
c) Regular: 2 d) Malament
c) Regular: 1 d) Malament
19.Valora la utilitat de l’Agenda.
a) Molt bé: 4
b) Bé: 6
20.Com valoraries la proposta que alumnes de cursos superiors ajudessin a la teva tutorització?
a) Molt bé: 3
- 14 -
b) Bé: 8
c) Regular
d) Malament
El PAT 1
La UdGenda
Eines per a l’alumne:
La UdGenda inclou un seguit de preguntes que l’alumne es planteja al llarg del curs. Durant cadascun dels
semestres s’envia una enquesta als alumnes que han de retornar als tutors.
Enquesta de seguiment del primer semestre (bloc 2):
NOM:....................................................................................................................................................
1.
Ús de La Meva UdG i eines de comunicació informàtica.
a) Molt.
b) Regularment.
c) De tant en tant.
d) Molt poc.
2.
Tinc clara la mecànica de les assignatures i els sistemes d’avaluació?
a) Totalment.
b) De la majoria.
c) D’alguna.
d) No.
3.
He utilitzat aparells i sabria com posar-los en marxa i prendre dades sistemàticament?
a) Més de 3.
b) Entre 2-3.
c) N’hi ha 1 que sí.
d) No pas jo sol.
Indica quin/s:
4.
He après procediments i protocols d’anàlisi?
a) Sí.
b) N’he fet i sabria repetir-los.
c) N’he fet però no em veuria amb cor de tornar a fer-los sol.
d) No.
Indica quin/s has practicat:
5.
Treball en grup al laboratori.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
Interactuo amb els altres.
Em costa interactuar però ho intento.
Tinc la sensació que jo estiro els altres.
Segueixo el que lidera la feina.
Vaig a la meva.
Realització d’exercicis i problemes.
a)
b)
c)
d)
Els faig sol.
Demano pistes als companys.
Espero que algú els faci i llavors intento entendre’ls.
Espero que algú els faci i ja m’ho miraré més endavant.
- 15 -
El PAT 1
7.
Conceptes nous.
a)
b)
c)
d)
8.
Llenguatge científic.
a)
b)
c)
d)
9.
Molts.
Alguns.
De fet no em semblen nous.
Cap.
M’esforço en la utilització de termes científics i busco la manera d’incloure’ls en el que escric.
Em costa utilitzar-los, però si en recordo algun l’utilitzo.
M’agrada el llenguatge més col·loquial i entenedor.
No entenc la seva funció, quan les coses es poden dir d’altres maneres.
Seguiment de continguts.
a) Ara segueixo bé totes les assignatures.
b) Segueixo bé les mateixes d’abans.
c) No segueixo bé algunes assignatures tot i que hi he dedicat esforç.
d) Tinc els mateixos problemes per seguir que vaig comentar a la darrera enquesta.
Si c), d), indica en quina/es assignatura/es:
10. Adquisició de coneixements.
a)
b)
c)
d)
Tinc la sensació d’haver après moltes coses noves.
He sentit parlar de moltes coses que m’eren noves, però no puc dir que les hagi après.
Començo a tenir un garbuix d’informació al cap i no sé si podré posar-hi ordre.
De moment no tinc sensació d’haver après gaire.
11. Recerca d’informació i resolució de dubtes.
a)
b)
c)
d)
- 16 -
He fet moltes més consultes que el primer mes (llibres, internet, professor).
He començat a fer algunes consultes.
Ho he resolt amb els companys.
Encara no he tingut temps de posar-m’hi.
El PAT 1
Enquesta de seguiment del segon semestre (bloc 3):
NOM:....................................................................................................................................................
1. El procés tutorial (espai de reflexió, enquestes i reunions) ha fet que em replantegés el meu procés
d’aprenentatge...
a)
b)
c)
d)
molt.
força.
poc.
gens.
2. El resultat de les avaluacions dels primers períodes acadèmics m’ha sorprès...
a) positivament.
b) negativament.
c) És el que esperava pel que havia treballat.
3. Tota la responsabilitat en el meu aprenentatge la tinc jo!
a)
b)
c)
d)
No hi estic d’acord; bàsicament depèn dels professors.
No hi estic d’acord; tenim massa poc temps lliure per treballar pel nostre compte.
Hi estic parcialment d’acord; la responsabilitat és mig meva mig del professor.
Hi estic d’acord.
4. Sobre l’assistència a les classes.
a)
b)
c)
d)
És fonamental, perquè si ho he entès quan ho han explicat, l’estudi és més fàcil.
És fonamental per poder estudiar amb els meus apunts.
És fonamental per no perdre el fil del que s’està treballant.
No és important; puc fer-m’ho pel meu compte.
5. Sobre les assignatures de primer.
a)
b)
c)
d)
Crec que les haig de passar perquè són un sedàs, però no m’interessen per a la meva formació.
Algunes assignatures estan mal plantejades i no m’interessen gens.
Segurament donen una formació de base que em serà d’utilitat més endavant.
Donen una base important que ha de tenir qualsevol estudi de l’àmbit científic.
6. De la meva manera de treballar i estudiar.
a) Crec que he adquirit algunes habilitats i he començat a introduir canvis en la meva manera de
treballar i estudiar.
b) No he adquirit habilitats, però sí més consciència del que haig de fer per millorar el meu
aprenentatge.
c) No he après cap metodologia ni hàbit de treball, ni sé com posar-m’hi; ara menys que abans.
d) No crec que sigui capaç de treballar de manera diferent de com ho he fet fins ara.
7. Treball en grup.
a)
b)
c)
d)
M’hi posaré amb interès i intentaré que la gent del grup ens organitzem bé la feina.
Em costa interactuar però ho seguiré intentant.
Segueixo tenint la sensació que he de liderar els altres.
És millor esperar que un altre tingui la iniciativa; si no, t’acabes carregant la feina dels altres.
- 17 -
El PAT 1
8. Realització d’exercicis i problemes.
a)
b)
c)
d)
Sempre els faré sol, i si no veig per on van, consultaré el professor.
Seguiré anant a classes particulars perquè no me’n surto.
Demanaré pistes als companys si no veig per on van, com sempre.
Esperaré que algú els faci i llavors intentaré entendre’ls.
9. He fet propòsits per millorar els meus resultats.
a) D’assistència i compromís en les activitats.
b) D’esforç per seguir i resoldre dubtes sobre la marxa.
c) De dedicar més temps a l’estudi i millorar el meu expedient, perquè tinc molt clar que és
fonamental per al meu futur.
d) No, ja vaig fent.
Comentaris opcionals:............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
- 18 -
El PAT 1
Preguntes reflexives
L’alumne també disposa de les preguntes reflexives. L’autoavaluació permet valorar el que els estudiants
creuen en relació amb el propi aprenentatge quan es realitzen les activitats d’aprenentatge (es destaquen
aquelles en les quals ells consideren que tenen més dificultats, com a objectius que caldrà millorar).
S’aconsella fer l’autoreflexió al començament (per exemple, al final del primer mes un cop iniciades les
classes) i al final del curs i valorar els canvis. També pot ser adient que l’estudiant faci la reflexió sobre una
activitat concreta (un treball al laboratori, una activitat de camp, una resolució de problemes, etc.).
1.
Tinc clar què se’m demana quan haig de fer una tasca o activitat? (0-1-2-3-4)
2.
Sé identificar quines dificultats comporta la tasca? (0-1-2-3-4)
3.
Sé identificar i calcular quin és l’abast, és a dir, l’extensió de la tasca que haig de fer? (0-1-2-3-4)
4.
Identifico quins coneixements importants per fer la feina no domino? (0-1-2-3-4)
5.
Identifico quines fases o passos haig de seguir per realitzar una tasca? (0-1-2-3-4)
6.
Sé identificar en quin moment rendiré més per fer una tasca? (0-1-2-3-4)
7.
Sé planificar el temps que requereixo per fer la tasca? (0-1-2-3-4)
8.
Puc fer una aproximació sobre quins resultats s’haurien d’obtenir? (0-1-2-3-4)
9.
Identifico els errors? (0-1-2-3-4)
10. Sé la causa dels errors que cometo durant el procés? (0-1-2-3-4)
11. Busco ajuda dels professors per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
12. Busco ajuda dels companys per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
13. Busco ajuda de fonts diverses per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
14. Altres estratègies que utilitzo són:.................................................................................................
Rúbrica sobre el nivell d’assoliment de competències transversals de la FC
Eina per a l’estudiant: Quin grau d’assoliment tens de competències?
La FC ha definit en les memòries de programació dels graus les competències generals i específiques que
l’estudiant ha d’adquirir, i alhora, ha determinat «nivells» que orienten sobre l’assoliment de les competències
transversals. Al llarg del grau es pretén que l’estudiant vagi identificant estratègies per autoregular el seu
aprenentatge i que pugui anar recollint evidències del seu progrés (vegeu PAT 24). Aquesta eina es desenvolupa
com a objectiu finalista en el marc del PAT 24. La rúbrica és una eina per al tutor (de segon de grau a quart) que
ha de servir per validar la reflexió que fa l’estudiant en relació amb la progressió de competències transversals
de la Facultat de Ciències.
Com estàs de competències?
- 19 -
- 20 -
(
) Tinc moltes
dificultats per expressarme oralment utilitzant i
incorporant el vocabulari
científic.
(
) Tinc moltes
dificultats per expressarme per escrit utilitzant i
incorporant el vocabulari
científic.
Comunicació oral
Comunicació escrita
(
) Sóc capaç de
comunicar-me per escrit,
utilitzant el vocabulari
científic, preferentment si
l’he treballat prèviament
amb una guia i/o el guiatge
del professor. Puc incorporar
alguns suggeriments.
(
) Sóc capaç de
comunicar-me de manera
oral, utilitzant el vocabulari
científic, preferentment si
l’he treballat prèviament
amb una guia i el guiatge del
professor. Puc incorporar
alguns suggeriments.
(
) Puc analitzar
(
) Em costa molt
models
i
utilitzar estratègies de treball diversos
en equip; generalment estratègies de treball en
equip i puc identificar
prefereixo treballar sol/a.
aspectes positius i punts
febles, amb l’ajut del
professor i/o un guió
extern.
Treball en equip
N2
pròpia
(
) Em costa molt
(
) Sóc capaç de
propi valorar la pròpia activitat i el valorar la pròpia activitat
propi aprenentatge.
i el propi aprenentatge,
comparant i a partir de
models que em mostren una
situació similar resolta.
N1
la
el
Avaluar
activitat
i
aprenentatge
Competència
( ) Sóc capaç de
comunicar-me oralment,
utilitzant el vocabulari
científic, amb un guió que
puc elaborar jo mateix/a
(i/o elaborat en equip);
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me oralment,
utilitzant el vocabulari
científic, amb un guió que
puc elaborar jo mateix/a
(i/o elaborat en equip);
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
(
) Sóc capaç
de treballar en equip
preferentment si repartim
les tasques d’equip, i puc
valorar els processos que
s’estableixen i els rols que
es desenvolupen amb ajut
d’una guia externa.
( ) Sóc capaç de
valorar la pròpia activitat
i el propi aprenentatge,
en diferents contextos, a
partir d’una guia (utilitzant
una llista de preguntes
autoreflexives) que en
possibiliti l’anàlisi, i he
pogut elaborar estratègies
per millorar.
N3
( ) Sóc capaç de comunicar-me per
escrit, adaptant-me als destinataris (experts i
no experts), utilitzant el vocabulari científic i
els suports i/o recursos necessaris; valorar-ne
el resultat i fer propostes de millora.
( ) Sóc capaç de comunicar-me oralment,
adaptant-me als destinataris (experts i també
no experts), utilitzant el vocabulari científic i
els suports i/o recursos necessaris; valorar-ne
el resultat i fer propostes de millora.
( ) Sóc capaç de treballar en equips
diversos (i multidisciplinars —si s’escau—), i
puc valorar els processos que s’estableixen
dins el grup i els rols que es desenvolupen
(també el lideratge) de manera autònoma.
I puc incorporar les modificacions fruit de la
reflexió.
( ) Sóc capaç de valorar la pròpia
activitat i el propi aprenentatge, de manera
plenament autònoma i en diferents contextos,
i elaborar estratègies per millorar, i puc fer-ho
aplicant criteris diversos i de qualitat.
N4
Justifica la teva resposta a partir de les evidències
presentades
El PAT 1
Nivell d’assoliment de la competència:
N2
- oralment ( )
( ) Puc seleccionar
i
utilitzar
informació
rellevant de diverses fonts
donades, totes pertinents
al tema de treball, amb un
objectiu definit, a partir d’un
guió o orientacions.
- per escrit ( )
- oralment ( )
(
) Sóc capaç de
(
) Tinc moltes
dificultats per expressar-me llegir i comunicar-me en
llengua anglesa en algunes
en llengua anglesa:
activitats i puc utilitzar
vocabulari científic:
- per escrit ( )
N1
Recerca i tractament de
( ) Em costa seleccionar
la informació
informació rellevant d’una
font concreta (text, imatge,
vídeo...) amb un objectiu
definit. No sempre ho faig de
manera autònoma.
Llengua anglesa
Competència
N4
- per escrit ( )
- per escrit ( )
( ) Sóc capaç de
( ) Sóc capaç de seleccionar de manera
seleccionar de manera autònoma les fonts i la informació rellevant
autònoma les fonts i la per respondre a qualsevol objectiu de qualsevol
informació
rellevant àmbit de coneixement.
del propi àmbit de
coneixement,
per
respondre a un objectiu.
- oralment ( )
(
) Tinc facilitat per comunicar( ) Sóc capaç de
comunicar-me
amb me amb fluïdesa en llengua anglesa, en
fluïdesa en la majoria de diferents formats i contextos, adaptant-me al
situacions d’aprenentatge destinatari, utilitzant el vocabulari científic:
en
llengua
anglesa
utilitzant el vocabulari
- oralment ( )
científic:
N3
Justifica la teva resposta a partir de les evidències
presentades
El PAT 1
- 21 -
El PAT 1
Eines per al tutor disponibles per a l’avaluació dels alumnes tutoritzats. Definició dels apartats que es tenen en
compte quan s’avalua un estudiant al final del procés
Comportaments proactius
Alumne/a que:
−− Busca contínuament noves maneres de resoldre un problema o situació plantejada.
−− Es marca objectius per fer canvis, per exemple en com estudia, com es planteja un projecte, una activitat,
etc.
−− S’anticipa, preveu els problemes.
−− Fa coses diferents o actua de manera diferent, també d’una manera original i creativa.
−− Emprèn accions i s’arrisca a equivocar-se i a actuar malgrat la incertesa.
−− Persisteix en els seus esforços.
−− Aconsegueix resultats tangibles, i està orientat/ada a aconseguir-los.
Comportaments d’autonomia i esforç
Alumne/a que:
−−
−−
−−
−−
Es planifica i s’organitza l’estudi amb temps.
Presenta pràctiques, treballs, enquestes dins el termini previst.
Identifica dubtes i dificultats i formula preguntes, fa consultes pel seu compte.
Proposa solucions sense ajuda del professor. O generalitza i aprofita les ajudes per resoldre noves
situacions.
−− Davant les dificultats, persevera.
−− No es bloqueja davant els errors. Aprèn dels errors.
−− Opina i reflexiona críticament sobre les seves actuacions, idees, treballs, projectes, preferències...
Comportaments d’implicació
Alumne/a que:
−−
−−
−−
−−
Participa activament a classe en debats i activitats.
Participa activament en els treballs d’equip fent aportacions rellevants.
Participa en les sessions de tutories concertades i individuals.
Participa en altres activitats programades a la Facultat i a la Universitat.
- 22 -
El PAT 1
7. Eines per a l’avaluació del PAT
Eines del tutor per a l’avaluació final del PAT
AVALUACIÓ DEL PAT: VALORACIÓ DEL TUTOR
Estudi:........................................................................................................................................................
Data:..........................................................................................................................................................
Tutor:.........................................................................................................................................................
Estudiant mentor (si és el cas):......................................................................................................................
Total d’alumnes tutoritzats:...........................................................................................................................
• Necessitats que ha generat el PAT al llarg del curs.
• Grau de consecució dels objectius del PAT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Facilitar el pas de l’etapa d’educació secundària a la universitat.
(0-1-2-3-4)
Fomentar l’adquisició de les competències i col·laborar en el seu assoliment. (0-1-2-3-4)
Oferir un espai on l’alumne faci una autoreflexió. (0-1-2-3-4)
Fer un seguiment i veure com va l’alumne, orientar-lo davant de dubtes.
(0-1-2-3-4)
Informar sobre l’estudi i ajudar a «enfocar» la carrera. (0-1-2-3-4)
• Participació dels alumnes i tutors en la tutoria (implicació, clima de principi a final de curs, grau
d’aportacions, satisfacció, etc.).
• Funcionament del mentoratge: relació entre el tutor de mentors i els mentors. Punts forts i febles.
• Reunions i coordinació del PAT.
• Necessitat de materials de suport per a la tasca tutorial, revisió dels actuals.
• Altres aportacions per a la millora de la tutoria.
- 23 -
El PAT 1
Eines de l’alumne per a l’avaluació del PAT
AVALUACIÓ DEL PAT: VALORACIÓ DE L’ESTUDIANT
Estudi:..................................................................................................................................................
Data:.....................................................................................................................................................
Tutor:....................................................................................................................................................
Estudiant mentor (si és el cas):................................................................................................................
• Com t’han anat els resultats de les avaluacions? Explica-ho amb la màxima concreció possible.
• Quins són els teus punts forts i febles en l’estudi?
• Has participat regularment en les sessions de tutoria (presencials, elaboració d’enquestes) i t’hi has
implicat? Valora’t d’1 a 5.
• En funció dels resultats de les avaluacions, el Pla d’acció tutorial...
• t’ha facilitat l’adaptació als estudis. (0-1-2-3-4)
• t’ha fet replantejar la teva manera d’estudiar. (0-1-2-3-4)
• t’ha facilitat la relació amb el tutor/a. (0-1-2-3-4)
• t’ha facilitat la relació amb companys que tenen dificultats similars. (0-1-2-3-4)
• t’ha facilitat resoldre dubtes i reflexionar sobre el teu aprenentatge. (0-1-2-3-4)
• t’ha facilitat el treball de les diferents assignatures. (0-1-2-3-4)
• Quines aportacions faries per millorar la tutoria?
- 24 -
El PAT 1
AVALUACIÓ DEL PAT: VALORACIÓ DE L’ESTUDIANT MENTOR
Estudi:..................................................................................................................................................
Data:.....................................................................................................................................................
Tutor:....................................................................................................................................................
Estudiant mentor (si és el cas):................................................................................................................
• Com t’ha anat el procés de mentoria (tutorització entre iguals) dels estudiants de primer? Explica-ho
amb la màxima concreció possible (indica quines dificultats has tingut per fer el seguiment dels alumnes
i especialment les solucions emprades davant les qüestions plantejades pels alumnes de primer, si
s’escau).
• Quins són els teus punts forts i febles com a mentor, en relació amb el seguiment que has fet dels alumnes
de primer?
• Has participat regularment en les sessions de tutoria i t’hi has implicat? Valora’t d’1 a 5.
• Quines aportacions faries per millorar la tutoria entre iguals?
- 25 -
El PAT 24
(El Pla d’acció tutorial de segon a quart)
Dossier d’aprenentatge de l’estudiant
Una eina per al seguiment de competències transversals
Proposta revisada per agent extern: 1 de setembre de 2011
Proposta revisada per agent extern internacional: 30 d’octubre de 2011
Facultat de Ciències - UdG
El PAT 24
El PAT 24 ha rebut suport de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a través del
projecte 2010MQD00077.
El PAT 24 ha rebut suport de la Convocatòria d’ajuts al desenvolupament de plans d’acció tutorial del
Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat de Girona.
- 27 -
El PAT 24
Índex
1. Què és el PAT24
2. Justificació i objectius
3. Com s’organitza
3.1. El dossier d’aprenentatge de l’estudiant
3.2. Estructura del dossier d’aprenentatge de l’estudiant
4. Com s’avalua
5. Quina funció tenen els tutors
6. Quin és el paper dels estudiants
7. Quines eines té l’estudiant
7.1. Rúbrica sobre el nivell d’assoliment de competències transversals a la FC.
7.2. Model d’informe. Plantilla d’anàlisi de cada competència
7.3. Eines per a la regulació de l’aprenentatge
7.4. Altres recursos per a l’autoregulació de l’aprenentatge
- 28 -
El PAT 24
1. Què és el PAT 24
El Pla d’acció tutorial PAT 24 es duu a terme de segon a quart del grau i té com a finalitat definir una eina per
promoure el progrés i l’autoaprenentatge dels estudiants de la Facultat de Ciències.
Es tracta d’ajudar els alumnes a fer un seguiment dels aprenentatges, de potenciar la reflexió individual
i col·lectiva de les competències que s’adquireixen, afavorint una retroacció contínua del progrés de cada
estudiant (ajudant a identificar els punts febles i forts i els objectius de millora), i d’orientar els estudiants en els
moments de transició i sobre les sortides acadèmiques i/o professionals futures.
El PAT 24 és una eina per dur a terme el seguiment del progrés i molt especialment de les competències
transversals:
•
•
•
•
•
Comunicar-se oralment i per escrit en l’àmbit científic
Recollir i seleccionar informació
Treballar en equip
Utilitzar la llengua anglesa
Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge
- 29 -
El PAT 24
2. Justificació i objectius
El reconeixement acadèmic i professional que assoliu com a alumnes, i en concret la descripció de les
competències adquirides durant l’estudi, té com a finalitat facilitar que els estudis siguin més comparables a escala
europea, aspecte que consta en l’expedient, en el suplement al títol, com a indicador rellevant d’assoliment de
les competències transversals.
Un objectiu és recollir, de la manera més extensa i raonada possible, el treball que els alumnes han anat
realitzant al llarg del grau, amb el guiatge dels tutors.
Un dels avantatges d’aquest sistema tutorial en el temps és que permet oferir-te una orientació acadèmica
basada en una visió integral com a estudiant. Això es fa mitjançant la recopilació d’informació, de proves, sobre
els teus èxits i, alhora, t’ajuda a desenvolupar una consciència dels teus objectius personals i de millora i de les
teves prioritats de cara al teu futur acadèmic i/o professional.
- 30 -
El PAT 24
3. Com s’organitza
3.1. El dossier d’aprenentatge de l’estudiant
El dossier de l’estudiant que hauràs d’elaborar és una recopilació de proves sobre els aprenentatges que vas
realitzant al llarg dels cursos, a partir de documentació representativa del procés d’aprenentatge.
Es tracta, per una banda, d’un instrument per a l’aprenentatge i l’acreditació, ja que permet mostrar què has
après i com ho has après d’una manera molt personal i completa, documentat amb material representatiu i amb la
justificació del treball realitzat.
Per altra banda, es tracta d’un instrument de formació, atès que es pretén que inclogui l’anàlisi i la reflexió
sobre les actuacions realitzades, que són els elements bàsics que et capaciten per a l’autoaprenentatge i la
formació continuada (lifelong learning), i ja saps que aquest és un dels factors clau per al teu futur!
De segon a quart caldrà que vagis elaborant un dossier d’aprenentatge (en format paper o digital, en la línia
d’elaboració dels nous currículums digitals), amb proves que demostrin el teu domini de les competències i de
les eines referides a les competències transversals: avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge; treball en
equip; comunicació oral i escrita; llengua anglesa; recerca i tractament de la informació, que són un objectiu de
qualitat de la Facultat de Ciències de la UdG.
3.2. Estructura del dossier d’aprenentatge de l’estudiant
El dossier, que caldrà presentar una vegada cada curs, s’organitza en cinc apartats, un per cada competència
transversal.
1.
2.
3.
4.
5.
Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge
Treball en equip
Comunicació oral i escrita
Llengua anglesa
Recerca i tractament de la informació
En primer lloc, faràs una autoavaluació general, responent a una rúbrica que t’orienta sobre el nivell de
competències transversals que creus que tens i caldrà que raonis la teva resposta.(* Vegeu: rúbrica «Com estàs
de competències?»)
En segon lloc, per a cada competència hauràs d’aportar al llarg dels curs el material representatiu que tu
elegeixis de les activitats que has realitzat (en format paper, audiovisual, etc.), per tal de documentar el teu
progrés i domini de les competències. Aquest material l’has d’entregar en una reunió amb el tutor. No es tracta
d’inventar res, perquè és el treball que vas fent dia a dia, posant atenció en la seva qualitat.
En tercer lloc, al material de proves sobre les competències, hauràs d’ajuntar-hi un informe escrit de
cadascuna de les competències en què enumeris els teus punts forts, els punts febles, els suggeriments de millora
o les activitats properes en què intentaràs la millora (* Vegeu: model d’informe). Aquest document es discutirà
amb la tutora o el tutor en la reunió anual.
Per a cada una de les competències es facilitaran una breu explicació de la competència i unes preguntes
orientadores per ajudar-te a fer l’anàlisi dels punts forts i punts febles i a redactar l’informe escrit.
No caldrà contestar totes les preguntes, simplement les que et serveixin per a la reflexió i l’autoavaluació.
I finalment, disposaràs de propostes i d’alguns exemples de material que pots aportar com a prova del domini
de les competències. (*Vegeu: «Eines per a la regulació de l’aprenentatge»)
- 31 -
El PAT 24
4. Com s’avalua
El dossier d’aprenentatge serà avaluat per la tutora o el tutor. Serà molt important la reflexió i la justificació
que facis sobre el que aportes.
Hi haurà dues qualificacions possibles:
a) Positiva/superat: Quan el dossier ha estat presentat en el termini previst i és complet, és a dir, si conté
tots els apartats i amb els mínims requerits (recull de proves sobre com vas millorant en l’assoliment de les
competències, justificació i propostes de millora).
b) No superat: Si no es presenta el dossier en el termini previst o si no assoleix els mínims requerits (no es
presenten les proves ni es justifiquen adequadament o no es fan propostes de millora).
* L’avaluació del dossier al llarg dels quatre anys no és res més que una prova de l’avaluació continuada que es
realitza a la Facultat de Ciències, i complementarà l’avaluació final de les competències transversals que es farà
en el marc del treball de fi de grau i de la redacció del suplement al títol.
Tots els dossiers d’aprenentatge et seran retornats en acabar l’avaluació del treball de fi de grau, si prèviament
has presentat una sol·licitud de devolució.
El teu tutor o tutora també valorarà les actituds i els comportaments positius que vagis mostrant: comportament
proactiu, d’autonomia, d’esforç i d’implicació.
Tot seguit pots llegir la descripció de conductes que estan en aquesta línia:
Comportaments proactius:
−− Si busques contínuament noves maneres de resoldre un problema o una situació.
−− Si et marques objectius, petits o grans reptes per fer canvis, per exemple, en com estudies, o com
planteges un projecte, una activitat, etc.
−− Si anticipes i preveus els problemes.
−− Si fas coses diferents o actues de manera diferent per resoldre una situació, i de forma original i creativa.
Si reflexiones sobre el procés i el resultat aconseguit.
−− Si emprens accions i t’arrisques a equivocar-te i a actuar malgrat la incertesa.
−− Si persisteixes en l’esforç i busques solucions.
−− Si aconsegueixes resultats tangibles i estàs orientat/ada a aconseguir-los.
Comportaments d’autonomia i esforç:
−−
−−
−−
−−
Si planifiques i t’organitzes l’estudi amb temps.
Si presentes pràctiques, treballs i enquestes dins el termini previst.
Si identifiques dubtes i dificultats i formules preguntes; si fas consultes pel teu compte.
Si proposes alternatives sense ajuda del professor (en treball individual i/o en equip). O si generalitzes i
aprofites les ajudes per resoldre noves situacions.
−− Si davant les dificultats perseveres i t’esforces.
−− Si no et bloqueges davant els errors i n’aprens.
−− Si opines i reflexiones críticament sobre les teves actuacions, idees, treballs, projectes, preferències...
- 32 -
El PAT 24
Comportaments d’implicació
−− Si participes activament a classe en debats i altres activitats i utilitzes els recursos TIC de la Facultat de
Ciències de la UdG.
−− Si participes activament en els treballs d’equip fent aportacions rellevants.
−− Si participes en les sessions concertades de tutoria individual.
−− Si participes en altres activitats programades a la facultat i a la universitat.
- 33 -
El PAT 24
5. Quina funció tenen els tutors
El vostre tutor o la vostra tutora té una tasca rellevant: ajudar-te a adquirir i consolidar eines i a desenvolupar
estratègies d’aprenentatge que permetin afrontar, amb progressiva autonomia, l’aprenentatge durant la carrera i,
molt especialment, de cara al teu futur laboral. Per tant, les seves funcions seran:
• Informar-te sobre el Pla d’acció tutorial de segon a quart (PAT24) i les competències que has d’anar
desenvolupant.
• Informar-te d’aspectes de funcionament i organitzatius i, quan s’escaigui, fer-te de guia i aclarir els teus
dubtes en l’elaboració del dossier d’aprenentatge per tal de recollir, de la millor manera, les proves del
progrés que vas assolint al llarg del grau.
• Mantenir amb tu les tutories concertades i, a partir de preguntes i reflexions compartides, ajudar-te a
trobar estratègies per a la millora del procés d’aprenentatge.
• Oferir-te una orientació acadèmica i de futur basada en una visió integral en relació amb els teus estudis.
- 34 -
El PAT 24
6. Quin és el paper dels estudiants
Amb vista al teu futur acadèmic i laboral, és rellevant que assumeixis responsabilitats i que mostris iniciativa
i autonomia a l’hora d’afrontar els problemes que es plantegin; les orientacions que segueixen et poden ajudar
a aconseguir-ho.
• Cal que participis activament en les activitats de tutoria programades. No et preocupis si al principi et
costa o t’equivoques! Persevera i aprèn dels teus errors! Comenta-ho al teu tutor o tutota i a poc a poc
trobaràs la manera de millorar.
• Al llarg dels cursos hauràs d’elaborar, com ja s’ha dit, un dossier que reculli les proves del teu progrés a
partir de les orientacions proporcionades en el marc del PAT24. Recorda que és tan important el procés per
elaborar-lo i reflexionar sobre cóm estàs aprenent com el resultat final! De fet el resultat vindrà si has
sabut dedicar temps i donar qualitat a aquest treball.
• És bo que responguis amb promptitud a les peticions de tutoria que et faci el tutor o tutora. No pot ser que
el tutor estigui més motivat que tu i que t’hagi d’anar al darrere! En tot cas, és important informar-lo amb
antelació si hi ha un problema o si cal fer qualsevol canvi, que hauràs de justificar.
• Cal complir els terminis marcats per a la presentació del material. Pensa que és un aprenentatge rellevant
per quan entris en el món professional! Cal complir també en les ocasions en què els professors estan
disponibles per veure els estudiants. Recorda que el tutor o tutora no només està a la teva disposició, sinó
que atén altres companys teus. Has de valorar el temps que et dedica!
• És bo mantenir els tutors informats de qualsevol circumstància rellevant que pugui tenir un efecte sobre
els teus estudis.
Si fas tot això, estàs en el bon camí!
- 35 -
El PAT 24
7. Quines eines té l’estudiant
7.1. Rúbrica sobre el nivell d’assoliment de competències transversals de la FC
Aquesta tasca representa una reflexió sobre quines competències has posat en joc i a quin nivell. Podràs valorar
què has après i què pots millorar.
Aquesta valoració es lliurarà durant la tutoria de presentació del dossier, al final de cada curs. Seria bo que al
llarg del curs comentessis amb el tutor o tutora com et va i els aspectes que pots anar millorant.
Valora (marca amb una creu dins els parèntesis) en quina mesura has assolit l’aprenentatge de la competència
treballada, i justifica la teva resposta.
- 36 -
El PAT 24
Com estàs de competències?
Nom:
Grau: Curs:
Data:
Nivell d’assoliment de la competència
Competència
N1
N2
N3
N4
Avaluar
la pròpia
activitat
i el propi
aprenentatge
( ) Em costa molt
valorar la meva pròpia
activitat i el meu propi
aprenentatge.
( ) Sóc capaç de valorar la
meva pròpia activitat i el
meu propi aprenentatge,
a partir de models
que em mostren una
situació similar resolta,
i comparant-ho amb el
meu cas.
( ) Sóc capaç de valorar la
meva pròpia activitat i el
meu propi aprenentatge,
en diferents contextos,
a partir d’una guia
(utilitzant un llistat de
preguntes autoreflexives),
que en possibiliti l’anàlisi,
i he pogut elaborar
estratègies per millorar.
( ) Sóc capaç de valorar la
meva pròpia activitat i el
meu propi aprenentatge
de manera plenament
autònoma i en diferents
contextos, i elaborar
estratègies per millorar
aplicant criteris diversos i
de qualitat.
Treball en
equip
( ) Em costa molt
utilitzar estratègies
de treball en equip;
generalment prefereixo
treballar sol/sola.
( ) Puc analitzar diversos
models i estratègies
de treball en equip i
puc identificar aspectes
positius i punts febles,
amb l’ajut del professor
i/o un guió extern.
( ) Sóc capaç de treballar
en equip preferentment si
repartim les tasques, i puc
valorar els processos que
s’estableixen i els rols que
es desenvolupen, amb ajut
d’una guia externa.
( ) Sóc capaç de treballar
en equips diversos (i
multidisciplinaris, si
escau*) i puc valorar
els processos que
s’estableixen dins el
grup i els rols que es
desenvolupen (també
el lideratge) de manera
autònoma. Puc incorporar
les modificacions fruit de
la reflexió.
Comunicació
( ) Tinc moltes
dificultats per
expressar-me oralment
utilitzant i incorporant
el vocabulari científic.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me de
manera oral, utilitzant
el vocabulari científic,
preferentment si l’he
treballat prèviament amb
una guia i el guiatge del
professor. Puc incorporar
suggeriments.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me oralment,
utilitzant el vocabulari
científic, amb un guió que
puc elaborar jo mateix/a
(i/o elaborat en equip),
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me oralment,
i em puc adaptar als
destinataris (experts o
no experts), utilitzant
el vocabulari científic.
Sé utilitzar els suports i
els recursos necessaris,
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
( ) Tinc moltes
dificultats per
expressar-me per escrit
utilitzant i incorporant
el vocabulari científic.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me per escrit,
utilitzant el vocabulari
científic preferentment si
l’he treballat prèviament
amb una guia i el guiatge
del professor. Puc
incorporar suggeriments.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me per escrit,
utilitzant el vocabulari
científic, amb un guió que
puc elaborar jo mateix/a
(i/o elaborat en equip),
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
( ) Sóc capaç de
comunicar-me per escrit,
i em puc adaptar als
destinataris (experts i
no experts), utilitzant
el vocabulari científic.
Sé utilitzar els suports i
els recursos necessaris,
valorar-ne el resultat i fer
propostes de millora.
oral
Comunicació
escrita
Justifica la teva
resposta
- 37 -
El PAT 24
Competència
N1
N2
N3
N4
Llengua
anglesa
( ) Tinc moltes
dificultats per
expressar-me en
llengua anglesa:
oralment ( )
( ) Sóc capaç de llegir
i comunicar-me en
llengua anglesa en
algunes activitats i puc
utilitzar el vocabulari
científic:
per escrit ( )
oralment ( )
( ) Sóc capaç de
comunicar-me de forma
fluida en la majoria de
situacions d’aprenentatge
en llengua anglesa i
utilitzar el vocabulari
científic:
( ) Tinc facilitat per
comunicar-me de forma
fluida en llengua anglesa,
en diferents formats i
contextos, adaptant-me
al destinatari, i utilitzar el
vocabulari científic:
oralment ( )
oralment ( )
per escrit ( )
per escrit ( )
( ) Sóc capaç de
seleccionar de manera
autònoma les fonts i la
informació rellevant
del meu propi àmbit
de coneixement, per
respondre a un objectiu.
( ) Sóc capaç de
seleccionar de manera
autònoma les fonts i la
informació rellevant per
respondre a qualsevol
objectiu de qualsevol
àmbit de coneixement.
per escrit ( )
Recerca i
tractament de
la informació
( ) Em costa seleccionar
informació rellevant
d’una font concreta
(text, imatge vídeo...)
amb un objectiu definit,
i no sempre ho faig de
manera autònoma.
Observacions:
- 38 -
( ) Puc seleccionar i
utilitzar informació
rellevant de diverses
fonts pertinents per al
tema de treball i amb
un objectiu definit,
a partir d’un guió o
d’orientacions.
Justifica la teva
resposta
El PAT 24
7.2. Model d’informe. Plantilla d’anàlisi de cada competència (obligatori per a cada competència)
Caldrà presentar-lo per a cada curs i per a cada competència transversal treballada.
Selecciona la competència:
1.
2.
3.
4.
5.
Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge
Comunicar-se oralment i per escrit en l’àmbit científic
Recollir i seleccionar informació
Treballar en equip
Utilitzar la llengua anglesa
- 39 -
El PAT 24
Nom:
Grau:
Curs:
Data:
COMPETÈNCIA:......................................................................................................
PUNTS FORTS (aspectes més assolits de la competència):
-
PUNTS FEBLES (aspectes que es poden millorar):
SUGGERIMENTS, ESTRATÈGIES (per a la millora de cada punt feble):
ACTIVITATS en què s’intentarà millorar:
Data de la reunió amb la tutora o tutor:
Estudiant (signatura):
- 40 -
Tutor/a (signatura):
El PAT 24
7.3. Eines per a la regulació de l’aprenentatge
Tot seguit t’oferim un seguit d’orientacions que t’ajudaran a fer la reflexió (l’autoregulació) del teu procés
d’aprenentatge i que et poden servir per elaborar l’informe.
En primer lloc, exposem breument una explicació de cada competència (recorda que la UdG disposa d’una
definició pròpia sobre les diferents competències, que pots consultar a: http://www.udg.edu/ladocencia/Recursos/
Quaderns/tabid/16535/language/ca-ES/Default.aspx ).
En segon lloc, t’oferim un seguit de preguntes i situacions en què pots fer millores i que t’ajudaran a plantejarte aspectes de les diferents competències i a justificar-les en l’informe que has d’elaborar de cadascuna.
En tercer lloc, les proves, exemples de material de les activitats que has realitzat (de situacions en què mostres
la teva competència) i que pots aportar.
Finalment, et recordem altres recursos que estan al teu abast per dur a terme la reflexió sobre el teu
aprenentatge i que pots utilitzar en diferents moments, per exemple a l’inici i al final de curs, i aportar-ho com a
indicador del teu progrés.
a) Competència:
• Comunicar-se oralment en l’àmbit científic
Recorda que la comunicació oral fa referència a la comunicació en públic d’una informació, és a dir, a la
capacitat per transmetre oralment informació a un grup de persones, per dirigir-se a un auditori. Qualsevol
comunicació hauria de tenir una bona i acurada presentació i hauria de motivar, convèncer i generar intercanvi
d’idees en l’auditori.
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi de la comunicació oral:
• Què trobes fàcil i difícil en les comunicacions orals?
• Com et sents quan estàs davant d’un grup de gent?
• Què pensen els teus companys sobre les teves presentacions? Quins aspectes observes en les
presentacions dels altres?
• Quins són els teus punts forts i els teus punts febles a l’hora de presentar en públic?
• Exposes a l’inici els objectius de la presentació?
• L’exposició té una estructura ordenada?
• Il·lustres els punts concrets amb exemples específics?
• Tens en compte els coneixements de l’auditori quan prepares la presentació?
• Mesures la quantitat d’informació que és possible comunicar en el temps previst?
• Controles bé el temps de què disposes?
• Selecciones els recursos visuals oportuns (PowerPoint...)
• Comproves abans de començar la presentació que tot estigui a punt perquè no hi hagi sorpreses?
• Interacciones amb l’auditori (preguntes, respostes, humor)? Comproves si l’auditori segueix l’exposició?
• Fas un resum clar al final? T’acomiades?
• Has tingut en compte els elements no verbals: la mirada, la postura corporal, la gesticulació, la utilització
de l’espai?
• Has tingut en compte els elements paralingüístics: el volum, l’entonació, la fluïdesa, l’articulació?
- 41 -
El PAT 24
c) Exemples de material per aportar: esquema de comunicacions, presentacions en PowerPoint, documents
que acrediten que has fet presentacions (individuals i/o en equip), qualificacions de les presentacions fetes
durant la carrera i que han estat avaluades, gravacions en vídeo de presentacions, full d’anàlisi d’una presentació.
Autovaloracions i valoracions sobre l’exposició oral (*vegeu Guia per a l’adaptació EEES. Competències
Transversals: l’expressió oral. de la UDG http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=k3c3gxgo6Ro%3d&tab
id=16535&language=ca-ES ).
Documents que acreditin que has participat en seminaris, simposis, conferències, congressos (per exemple
Univest, Euroweek, etc.). Altres: acreditació sobre participació en programes de ràdio sobre temes del teu camp
d’estudi.
a) Competència:
• Comunicar-se per escrit en l’àmbit científic
La comunicació escrita fa referència a la capacitat de transmetre per escrit qualsevol informació o demanda
amb una finalitat concreta. Aquesta comunicació hauria d’estar correctament redactada i presentada amb el
vocabulari científic i tècnic adequat a la situació.
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi de la comunicació escrita:
•
•
•
•
•
•
•
•
Què trobes fàcil i què trobes difícil en les comunicacions escrites?
Com et sents davant de la necessitat de comunicar-te per escrit?
Què pensen els altres dels teus treballs? Quins aspectes d’interès observes en els treballs dels altres?
Ets capaç de redactar i plasmar amb facilitat el que penses?
Quins són els teus punts forts i els teus punts febles a l’hora de comunicar per escrit?
Tens present l’objectiu del document a l’hora de redactar el text?
Utilitzes l’estratègia més indicada (narrativa, descriptiva, explicativa o argumentativa) en cada cas?
El text té una estructura i una construcció coherents amb la finalitat concreta que persegueix: informar,
convèncer, persuadir, demostrar, interessar, suggerir, sol·licitar?
• Tens cura de les expressions d’introducció i finalització dels escrits?
• Fas una revisió acurada de l’ortografia, dels signes de puntuació, de la utilització d’abreviatures, símbols
i sigles?
• Tens cura de denominar correctament els noms dels centres o institucions als quals fas referència?
c) Exemples de material per aportar:
Treballs i documents escrits: esquemes de comunicacions, presentacions en PowerPoint, documents,
dossiers de pràctiques, informes, fulls d’anàlisi, cartes, resums de reunions, memòries, etc. (cal mostrar claredat
d’escriptura, discurs organitzat, cura del disseny i presentació, referències bibliogràfiques, presentació de
gràfics, etc; traduccions, ús de vocabulari adequat a l’objectiu, científic o col·loquial, etc.).
Documents en què cal l’organització de grans quantitats d’informació.
Altres: participació en revistes, llibres, etc., relacionades amb el teu camp d’estudi.
a) Competència:
•
- 42 -
Recollir i seleccionar informació
El PAT 24
Aquesta competència es refereix a l’habilitat de trobar una informació concreta amb la màxima eficàcia i a l’ús
de les noves tecnologies per aconseguir aquesta informació.
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Quines fonts d’informació utilitzes més freqüentment?
Què determina la teva estratègia de cerca d’informació?
Quins programes informàtics domines?
Quin paper han tingut les biblioteques de la UdG, i en especial, la del campus de Montilivi, i les assignatures
del grau en l’assoliment d’aquesta competència?
Quins són els teus punts forts i els teus punts febles a l’hora de recollir i seleccionar informació?
Tens clar, abans de començar la cerca, quina és la informació concreta que t’interessa i quines són les fonts
més fiables d’acord amb els continguts (dossiers de les assignatures, PowerPoint, treballs d’investigació,
articles de divulgació científica, articles especialitzats, comunicats d’experts, etc.)?
Selecciones el material trobat segons uns filtres de qualitat o d’utilitat abans de procedir a la lectura de
la informació recollida?
Guardes les estratègies de cerca electrònica per retornar-hi amb facilitat?
Tens un directori de portals d’interès per accedir-hi amb facilitat?
c) Exemples de material per aportar: Estratègies de cerca d’informació. Referències a les diverses fonts
utilitzades i documentades per respondre a un objectiu de treball (indica les fonts més utilitzades). Directori de
portals d’interès. Ús de fulls de càlcul, etc., per a l’anàlisi de dades. Ús adequat de processadors de text. Ús de
programes específics del teu àmbit de coneixement (laboratori, treball de camp, etc.) per al desenvolupament
del teu treball. Ús d’eines informàtiques per a presentacions (Power Point...)
a) Competència:
•
Treballar en equip
Aquesta competència fa referència a la capacitat per realitzar qualsevol tasca que requereixi el concurs de
diferents persones per portar-la a terme.
Suposa la necessitat mútua de compartir habilitats o coneixements i una relació de confiança entre els
membres del grup que permeti delegar i distribuir el treball, però especialment coconstruir els coneixements.
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi:
• Quins són els principals problemes que has trobat en la teva experiència durant la carrera?
• A partir de la teva experiència, has trobat diferències entre treballar amb grups naturals (formats
voluntàriament) o forçats (formats pel professor o per ordre alfabètic)?
• Com valores la teva participació? (més o menys activa o passiva, de lideratge)?
• Quins són el teus punts forts i els teus punts febles a l’hora de treballar en equip?
• Ets responsable en el teu compromís amb l’equip: seguiment d’allò que ha estat acordat, puntualitat,
acceptació dels altres punts de vista, iniciativa, etc.? Durant les reunions, portes preparada la tasca que
tens assignada?
• Tens clares les tasques que has de desenvolupar? Tens clara quina és la teva responsabilitat?
• Què tal assumeixes les crítiques?
• Expresses les teves emocions en el grup amb comoditat (sense tallar-te) i respectes els altres?
• Els conflictes que es generen, s’analitzen amb la intenció de resoldre’ls?
- 43 -
El PAT 24
• T’interesses pel benestar dels companys en el treball en equip?
• Facilites les trobades per tal de treballar plegats? Si hi ha dificultats, cedeixes raonablement davant
d’altres prioritats personals?
c) Exemples de material per aportar: Documents o material (en format paper o audiovisual) produït en equip;
qualificacions d’activitats acadèmiques realitzades en grup i avaluades en diverses assignatures; documents que
acreditin activitats (culturals o solidàries) realitzades en grup relacionades amb el teu àmbit; valoracions (dels
professors o dels companys) i autovaloracions sobre el treball en equip (lideratge, mostra de sentiments de
suport i consideració a les idees dels altres).
Proves de la participació en grups de treball, de pràctiques, de recerca etc., de caire multidisciplinari.
Participació com a tutor en el Pla de mentoria (es valoraran especialment les aportacions a la millora del pla).
Participació activa en el PAT1 com a estudiant mentorat.
Altres: participació en activitats comunitàries, voluntariat (per exemple, pisos compartits amb alumnes
discapacitats), equips esportius i culturals (cor de la Universitat, castellers, etc.), organització d’esdeveniments
a la Universitat (Univest, Euroweek...), etc.
a) Competència:
•
Utilitzar la llengua anglesa
Aquesta competència fa referència a la comunicació en públic d’una informació en anglès, o a la capacitat de
transmetre per escrit, en anglès, qualsevol informació o demanda, amb una finalitat concreta.
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi:
• Ets capaç de redactar i plasmar amb facilitat el que penses, en anglès?
• Què trobes fàcil i què trobes difícil en les comunicacions escrites en llengua anglesa?
• Què trobes fàcil i què trobes difícil en les comunicacions orals en llengua anglesa? Com et sents quan
estàs davant d’un grup de gent?
• Quins són els teus punts forts i els teus punts febles a l’hora de fer una presentació en públic en anglès?
• Exposes a l’inici els objectius de la teva presentació?
• L’exposició oral/escrita té una estructura ordenada?
• Il·lustres els punts concrets amb exemples específics?
• Fas una assaig i tens cura de la pronunciació per tal de facilitar la comprensió a l’auditori?
c) Exemples de material per aportar: esquemes de comunicacions, presentacions en PowerPoint, documents
que acrediten que has fer presentacions, qualificacions de les presentacions fetes durant la carrera i que han
estat avaluades, gravacions en vídeo de presentacions, fulls d’anàlisi de presentacions, dossiers de pràctiques,
informes, cartes, resums de reunions, memòries, comentaris d’articles en anglès, etc.
Altres: Ús del servei d’idiomes per a la millora del coneixement de la llengua anglesa.
Presentació a exàmens (oficials) per a la millora del coneixement de la llengua anglesa; haver participat com
a parella lingüística amb alumnes de parla anglesa.
Estades a països estrangers per a la millora del domini de la llengua anglesa.
- 44 -
El PAT 24
a) Competència:
•
Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge
b) Preguntes orientadores per a l’anàlisi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planifiques i t’organitzes l’estudi amb temps?.
Presentes les pràctiques, els treballs i les enquestes dins el termini previst?
Participes a les tutories concertades?
Sol·licites trobades amb el tutor i amb altres professors per aclarir els dubtes i per millorar el teu
aprenentatge?
Identifiques dubtes i dificultats i formules preguntes? Fas consultes pel teu compte?
Cerques fons de consulta pel teu compte?
Proposes alternatives sense ajuda del professor (en treball individual o en equip)?
Ets capaç de generalitzar i aprofitar les ajudes per resoldre noves situacions?
Davant les dificultats, perseveres i t’esforces de forma autònoma? Aprens sovint dels errors?
Opines i reflexiones críticament sobre les teves actuacions, idees, treballs, projectes, preferències, etc.?
c) Exemples de material per aportar: Presentació d’eines d’autoavaluació realitzades al llarg del grau, que
mostrin una millora progressiva (enquestes, preguntes autoreflexives, etc.).
Presentació dels successius esborranys sobre les tasques, supòsits, treballs i activitats que mostrin el procés
de planificació, seguiment (autoregulació) i avaluació, i que indiquin les estratègies sobre com s’han resolt els
problemes plantejats.
Presentació d’activitats d’aprenentatge que incloguin estratègies autoreflexives.
Presentació de temes, projectes i treballs innovadors i creatius.
- 45 -
El PAT 24
7.4. Altres recursos per a l’autoregulació de l’aprenentatge
Preguntes reflexives
Les preguntes reflexives et permeten fer una autoavaluació i valorar el que creus en relació amb les activitats
d’aprenentatge (cal destacar aquelles en què tens més dificultats com a objectius que caldrà millorar).
S’aconsella fer l’autoreflexió a l’inici (per exemple, al final de primer mes de classes) i al final de curs, i
valorar els canvis. També pot ser adient realitzar la reflexió sobre una activitat concreta (per exemple, un treball
de laboratori, una activitat de camp, una resolució de problemes, etc.)
1. Tinc clar què se’m demana quan haig de fer una tasca o activitat? (0-1-2-3-4)
2. Sé identificar quines dificultats comporta la tasca? (0-1-2-3-4)
3. Sé identificar i calcular quin és l’abast –és a dir, l’extensió– de la tasca que haig de fer? (0-1-2-3-4)
4. Identifico quins dels coneixements importants per fer la feina no domino? (0-1-2-3-4)
5. Identifico quines fases o passos haig de seguir per realitzar una tasca? (0-1-2-3-4)
6. Sé identificar en quin moment rendiré més per fer una tasca? (0-1-2-3-4)
7. Sé planificar el temps que necessito per fer la tasca? (0-1-2-3-4)
8. Puc fer una aproximació sobre quins resultats s’haurien d’obtenir? (0-1-2-3-4)
9. Identifico els errors? (0-1-2-3-4)
10.Sé la causa dels errors que cometo durant el procés? (0-1-2-3-4)
11. Busco ajuda dels professors per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
12.Busco ajuda dels companys per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
13.Busco ajuda de fonts diverses per corregir els errors? (0-1-2-3-4)
14.Utilitzo altres estratègies, com ara:
- 46 -
Cloenda
Per acabar, et volem dir que amb aquesta proposta de tutoria el que pretenem és ajudar-te a desenvolupar
les teves competències, i a reflexionar sobre com fas les coses i com pots millorar-les. La Facultat de Ciències
desitja que estiguis convençut/convençuda de la rellevància del treball que has de de fer i de l’ajuda que
t’ofereix amb aquest material.
Una tasca important la tindrà el teu tutor o tutora, que amb el màxim interès estarà al teu costat en aquest
camí. És important que li facilitis la tasca i que hi estableixis una comunicació clara per tal que et pugui orientar
quan ho necessitis.
Recorda que aquest material que et presentem és només una ajuda per a la tasca que hauràs de fer al
llarg del grau, i que el més important és la teva motivació i la teva actitud. Valora la importància per a la teva
formació d’aquest treball que realitzaràs durant el grau. Aprofita-l!
Fly UP