...

Adorno, Th W 1970-. - 1970. - 1971a. - 1971b.

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

Adorno, Th W 1970-. - 1970. - 1971a. - 1971b.
Adorno, Th W 1970-. Gesammelte Schriften (GS). 23 bande. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Tiedemann, R (ed).
- 1970. Asthetische Theorie. GS 7.
- 1971a. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie.
GS 5: 9-245.
- 1971b. Drei Studien zu Hegel. GS 5: 249-380.
- 1972. Soziologische Schriften I. GS 8.
- 1973a. Negative Dialektik.
GS 6: 8-412.
- 1973b. Jargon der Eigentlichkeit.
GS 6: 413-526.
- 1974a. Noten zur Literatur I. GS 11.1.
- 1974b. Noten zur Literatur II. GS 11.2.
- 1974c. Philosophische
Terminologie.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- 1975. Soziologische Schriften II. GS 9.1 & GS 9.2.
- 1977a. Kulturkritik und Gesellschaft I: Prismen. GS 10.1: 9-287.
- 1977b. Kulturkritik und Gesellschajt II: Stichworte. GS 10.2: 597-782.
- 1980. Minima Moralia. GS 4.
- 1984. Dialektik der Aufklarung. GS 3. (Horkheimer, Max: mede-outeur).
Antonites, A J 1986. P S Dreyer: Bakens op die pad van die wetenskap. Hervormde Teologiese
Studies 42, 434-461.
- 1990. Paradigma-verandering,
relativisme en rasionaliteit. Hervormde Teologiese Studies 46/3,
312-322.
Bakker, N 1974. In der Krisis der Offenbarung: Karl Barths Hermeneutik, dargestellt an seiner
Romerbriej-Auslegung.
Neukirchen: Neukirchener Verlag.
- 1978a. Der Romerbriej,
Zurich: Theologische Verlag Zurich.
- 1978b. The humanity of God
Atlanta: John Knox Press.
- 1981. The Christian life: Church Dogmatics IV, 4. Grand Rapids: W B Eerdmans.
Basson, M M J & Koekemoer, J H 1997. From quantum theory to quantum theology: A leap of
faith. Hervormde Teologiese Studies 53/1&2,276-295.
Baynes, K, Bohman, J & McCarthy, T 1988 (eds). After Philosophy: End or transformation?
Cambridge: MIT.
Berkouwer, G C 1974. Een halve eeuw theologie: Motieven en stromingen van 1920 tot heden.
Kampen: Kok.
Berman, M 1982. All that is solid melts into air: The experience of modernity. New York: Simon
& Schuster.
Berns, E 1986. De terugtrekking: Over politiek en ethiek bij Derrida.
Jacques Derrida: Een
inleiding in zUn denken, 152-192. Ijsseling, S (ed). Baarn: Ambo.
Bernstein, J M
1988. Aesthetic alienation: Heidegger, Adorno and truth at the end of art. Life
after postmodernism.
Fekete, J (ed). London: MacMillan.
Bernstein, R J 1979. The restructuring of social and political thought. London: Methuen.
- 1983. Beyond objectivism and relativism.
- 1985 (ed). Habermas and modernity.
Oxford: Blackwell.
Cambridge: Polity.
- 1989.
Foucault: Critique as philosophic ethos.
Zwischenbetrachtungen,
1m Prozess der
Au.fkldrung: Jiirgen Habermas zum 60 Geburtstag, 395-425. Honneth, A et al (eds). Frankfurt:
Suhrkamp.
Beukes, C J 1994. Hervormde teologie is filosofiese teologie. Die Hervormer 1 Maart 1994, 5.
1995.
Nietzsche in Adorno: oorspronge van postmoderniteit?
D Litt et Phil Proefskrif,
Departement Filosofie, Randse Afrikaanse Universiteit, onder leiding van prof dr J J Snyman.
- 1996a. Anderbereddering: Met Adorno by die hartslag van die postmoderne intellek. Hervormde
Teologiese Studies 52,68-87.
- 1996b. Michel Foucault en die historisering van Anderswees. Hervormde Teologiese Studies 52,
233-251.
- 1997a. Eindigheid, eie opstanding en die politiek van differance. Hervormde Teologiese Studies
53, 1075-1084.
- 1997b. Review: Linda Hogan's "From women's experience to feminist theology".
Hervormde
Teologiese Studies 53,434-437.
Beukes, M J duP 1990. Kinders in die erediens. Hervormde Teologiese Studies 46,613-646.
- 1998. Die laerskoolkind in die erediens. Hervormde Teologiese Studies 54,334-350.
Boshoff, P B 1990. Ons teologiese erfenis. Die Hervormer 1 April 1990, 6.
-1992. 'n Kenmerkend Hervormde teologie. Die Hervormer 1 November 1992,4.
Dotes, H J 1999. 'n Swak ontwikkelde Pinksterbewussyn?
20ste eeu Hervormde Teologie, 239-
254. Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Bots, J 1972. Tussen Descartes en Darwin: Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in
Nederland
Zoetermeer: Boekencentrum.
Breytenbach, A P B 1992. Egge Simon Mulder, hoogleraar 1956-1970. Hervormde Teologiese
Studies 48, 101-112.
- 1996. Die gebruik van die Ou Testament in die begronding van die kerk se kultuurtaak - 'n
hermeneutiese probleem. Hervormde Teologiese Studies 52,693-714.
- 1997. Meesternarratiewe, kontranarratiewe en kanonisering - 'n Perspektief op sommige profetiese
geskrifte. Hervormde Teologiese Studies 53, 1161-1186.
- 1999. Ontwikkelings en verskuiwings in ons teologie. 20ste Eeu Hervormde Teologie, 171-182.
Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Broeyer, F G M & Donee, E M V M 1997 (eds). Profetie en godspraak in de geschiedenis van
het Christendom.
Zoetermeer: Boekencentrum.
Buitendag, J 1990. Die paradigmas van "Kerk en wereld 2000". Hervormde Teologiese Studies
46, 690-707.
- 1992. Die etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Memorandum in die Handelinge van die
TKK. Argiefvan die Nederduitsch Hervormde Kerk: Pretoria.
Biirger, C 1992. Modernity as postmodernity: Lyotard.
Modernity
and identity.
Lash, S &
Friedman, J (eds). Oxford: Blackwell.
Callinicos, A 1985. Post-modernism, post-structuralism and post-marxism.
Society 2, 85-102.
Theory, Culture and
Cunningham, A, Miller, D & Will J 1984. Towards an ecumenical theology for grounding human
rights. Soundings 67,209-239.
De Beer, C S 1980. Die stand van die metafisiese denke vandag. Referate gelewer tydens die
Jubileumjaar-viering
van Prof P SDreyer, Hoof van die Departement Wysbegeerte, Universiteit van
Pretoria, 15-33. UP Nuwe Reeks 144. Pretoria: University of Pretoria.
- 1986. Dekonstruktiewe lesing van 'n teks. Hervormde Teologiese Studies 42, 435-463.
Deleuze, G 1983. Nietzsche and philosophy.
- 1984. Nomad thought.
- 1986. Foucault.
London: Athlone.
The new Nietzsche, 141-149. Allison, DB (ed). Cambridge, Mass: MIT.
Minneapolis: MUY.
Derrida, J 1973. Speech and phenomena.
- 1974. Of grammatology.
Evanston: Northwestern University.
Baltimore: John Hopkins University.
- 1978. Writing and difference.
London: Routledge.
- 1979. Spurs: Nietzsche's styles. Chicago: University of Chicago.
- 1981a. Positions.
London: Routledge & Kegan Paul.
- 1981b. Dissemination.
Chicago: University of Chicago.
- 1982. Margins of philosophy.
Chicago: University of Chicago.
- 1986. Glas. Lincoln: University of Nebraska.
- 1991. Cinders. Lincoln: University of Nebraska.
- 1992. The Other heading. Bloomington: Indiana University.
- 1993. Memoirs of the blind: The Self-portrait and Other ruins. Chicago: University of Chicago.
- 1997. Politics offriendship.
London: Verso.
Dews, P 1987. Logics of disintegration.
- 1989. Adorno, poststructuralism
London: Verso.
and the critique of identity.
The problems of modernity.
Benjamin, A (ed). London: Routledge.
Dreyer, P S 1951. Die antropologie
van Ludwig Feuerbach.
D Phil Proefskrif, Departement
Wysbegeerte, Universiteit van Pretoria, onder leiding van prof dr C K Oberholzer.
- 1958. Geskiedenis en openbaring: 'n Kritiese studie van die beskouings van Arnold J Toynbee. DD
Proefskrif, Fakulteit Teologie (A), Universiteit Pretoria, onder leiding van prof dr H P Wolmarans.
- 1974. Inleiding tot die filosofie van die geskiedenis.
Cape Town: HAUM.
- 1975 (ed). C H Rautenbach: Versamelde Geskrifte. Pretoria: HAUM.
- 1976. Die wysbegeerte van die Grieke. Pretoria: HAUM.
- 1979. Hoofstrominge van die sedeleer. Pretoria: HAUM.
- 1989. Die wysgerige agtergrond van die Hervormde teologiese opleiding aan die Universiteit van
Pretoria. Hervormde Teologiese Studies 45,335-349.
- 1990. Die filosofie van Immanuel Kant en Protestant-teologiese
denkstrukture.
Hervormde
Teologiese Studies 46, 582-595.
- 1997. Immanuel Kant: Fundering vir die metafisika van die sedelikheid
Hervormde Teologiese
Studies Supplementum 8. Pretoria: Promedia.
- 1998. Filosofie, teologie en die geskiedenis: 'n Onderhoud met P Duvenage. Fragmente 2, 102119.
Dreyer, T F J 1994. Postmoderniteit:
- 1997.
Die verhouding
"saamwoon"?
'n Opwindende risiko. Die Hervormer 1 Maart 1994, 5.
prediking-belydenis
in 'n postmodeme
konteks:
'n "Huwelik"
of
Hervormde Teologiese Studies 53, 1250-1265.
- 1998. Spiritualiteit, identiteit en die etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Hervormde
Teologiese Studies 54, 289-314.
- 1999. Hervormde etos en die roep om spiritualiteit. 20ste Eeu Hervormde Teologie, 255-269. Van
Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Dreyer, W A 1994. Die kerkregtelike posisie van die kind in die Nederduitsch Hervormde Kerk,
met besondere verwysing na lidmaatskap, doop, nagmaal en tug. Hervormde Teologiese Studies 50,
522-530.
Dreyer, Y 1998a. Pastorale interaksie met vroue - gesien vanuit die beelde wat vir God gebruik
word. Hervormde Teologiese Studies 54,544-572.
- 1998b. Feministiese hermeneutiek as kritiese teorie. Hervormde Teologiese Studies 54,623-651.
- 1998c.
Pastorale interaksie
met vroue: 'n Prakties-teologiese
begronding.
DD Proefskrif,
Departement Praktiese Teologie, Fakulteit Teologie (A), Universiteit van Pretoria, onder leiding van
prof dr T F J Dreyer en prof dr A G van Aarde.
Du Toit, C W
1988.
Aspekte van die postmodemistiese
idioom in die teologie.
Theologia
Evangelica I, 36-50.
- 1997. The end of truth? Hervormde Teologiese Studies 53, 939-955.
Duvenage, P 1998a. Om die wereld te ontdek. (Onderhoud: Johan Degenaar). Fragmente 1, 7-23.
- 1998b. Filosofie, teologie en die geskiedenis. (Onderhoud: PS Dreyer). Fragmente 2, 102-119.
Engelbrecht,
B J 1949. Die tydsstruktuur in die gedagtekompleks Hegel, Kierkegaard, Barth. D
Th Proefskrif, Fakulteit Teologie, Rijksuniversiteit te Groningen, onder leiding van prof dr H Vos.
- 1968. Die antwoord en taak van die Kerk ten opsigte van sekularisasie. Hervormde Teologiese
Studies 24/3, 142-154.
- 1992. Enkele etiese aspekte van natuurbewaring.
Hervormde Teologiese Studies 48, 773-781.
Feuerbach, L 1841. Das Wesen des Christenthums. Ludwig Feuerbach Sammtlich Werke, Vol 6,
1903-. Stuttgart: Wilhelm Bolin & Friedrich JodI.
Foster, J B 1981. Heirs to Dionysus: A Nietzschean current in literary modernism.
Princeton:
Princeton University.
Foucault, M 1965. Madness and civilization. A history of insanity in the age of reason. New
York: Random House.
- 1970. The Order of things. New York: Random House.
- 1972. The archaeology of knowledge. London: Tavistock.
- 1977a. Language, counter-memory, practice.
Oxford: Blackwell.
- 1977b. Discipline and punish. New York: Random House.
- 1978. History of sexuality I. New York: Random House.
- 1980. Power/knowledge: Selected Interviews.
Gordon, C (ed). New York: Random House.
- 1984a. History of sexuality II. New York: Random House.
- 1984b. Politics and ethics: An interview.
The Foucault Reader, 373-380.
Rabinow, P (ed).
Interview conducted by Rabinow, P, Taylor, C, Jay, M & Lowenthal, L in April 1983. London:
Penguin.
- 1985. The use of pleasure.
New York: Random House.
- 1988a. "Truth, power, Self', in Technologies of the Self. Martin, L H, Gutman, H & Hutton, P
H (eds). Cambridge, Mass: Amherst.
- 1988b. Politics, philosophy, culture. Kritzman, L D (ed). New York: Random House.
- 1991. Remarks on Marx. Goldstein, R & Cascaito, J (eds). New York: Random House.
Fraser, N 1989. Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions. Unruly
Practices. Fraser, N (ed). Minneapolis, Minn: University of Minneapolis.
Gay, P 1977. The Enlightenment: An Interpretation.
The rise of modern paganism.
New York-
London: Verso.
Goosen,
D P 1989.
Godsdienswetenskap,
Nietzsche
en die verwondering.
D Phil Proefskrif,
Departement
Fakulteit Teologie, Universiteit van Suid-Afrika, onder leiding van prof dr J
S Kruger.
- 1998. Verlies, rou en affirmasie: Dekonstruksie en die gebeure. Fragmente 1, 54-79.
Habermas,
J 1970. Summation and response.
- 1981. Modernity versus postmodernity.
Continuum 811-2, 127-139.
German Critique 22, 1-15.
- 1983a. Die Philo sophie als Platzhalter und Interpret.
Moralbewusstsein
und kommunikatives
Handeln. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- 1984. The theory of communicative action I: Reason and rationalization of society.
Boston:
Beacon.
- 1985. Die neue Unilbersichlichkeit.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- 1987a. The philosophical discourse of modernity.
Cambridge: Polity.
- 1987b. The theory of communicative action II: Lifeworld and system: A critique of functionalist
reason. Boston: Beacon.
Heidegger, M 1961. Nietzsche.
Pfullingen: Neske.
- 1969. Identity and difference.
New York: Harper & Row.
- 1973. The end ojphilosophy.
New York: Harper & Row.
- 1977. The word of Nietzsche: God is dead. The question concerning technology.
New York:
Harper & Row.
Hesse, M B 1979a. Habermas' consensus theory of truth. Philosophy of Science Association II,
206-231. Asquith, P D & Hacking, I (eds).
- 1979b.
Introduction to the ideological and theological debate about science. Anticipations
January 1979, 4-5; 8-11.
- 1980a. Revolutions and reconstructions in the philosophy
oj science.
Sussex: The Harvester
Press.
- 1980b. Applications of inductive knowledge - Proceedings of a conference at Queens College.
Oxford: Clarendon Press.
- 1980c. Unfamiliar noises: Tropical talk - The myth of the literal. Proceeds of the Aristotelian
Society Supplement 61, 297-311.
- 1988a. Rationality in science and morals. Zygon 23/3, 327-332.
- 1988b. Theories, family resemblances and analogy. Analogical reasoning.
Helman, D (ed).
Dordrecht: Kluwer Academic Press.
Hodge, J 1989. Feminism and postmodernism.
(ed). London: Routledge.
The problems of modernity, 86-111. Benjamin, A
Hogan, L 1995. From women's experience to feminist theology.
Sheffield: Sheffield Academic
Press.
Hofmann-Axthelm,
D 1992. Identity and reality: The end of the philosophical immigration officer.
Modernity and identity, 196-218. Lash, S & Friedman, J (eds). Oxford: Blackwell,
Honneth, A 1984. Der Affekt gegen das Allgemeine: Zu Lyotards Konzept der Postmoderne.
Merkur 430, 893-902.
- 1985. Kritik der Macht:
Reflexionsstufen
einer kritischen Gesellschaftstheorie.
Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Hopper,J 1987. Modern TheologyI: Cultural revolutions and new worlds. Philadelphia: Fortress.
Horkheimer,. M 1968a. Kritische Theorie 1. Frankfurt am Main: Fischer.
- 1968b. Kritische Theorie II. Frankfurt am Main: Fischer.
- 1974. Eclipse of reason. New York: Continuum.
Jay, M 1970. Metapolitics of utopian ism. Dissent 17, 342-350.
- 1973. The dialectical imagination: A history of the Frankfurt School and the Institute of Social
Research, 1923-1950.
- 1984. Adorno.
New York: Random House.
Cambridge, Mass: Harvard University.
Kant, I 1964. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie,
Politik und Padagogik.
Werke, Band 9. Weischedel, W (ed). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Kant
Kerkhoff, M 1974. Die Rettung des Nichtidentischen. Philosophische Rundschau 20, 150-178 &
21,56-74.
Kirsten, J M
1988.
Die postmoderne projek: Aspekte van die hedendaagse afskeid van die
moderne. Suid-Afrikaanse
Tydskrifvir
Wysbegeerte 7, 18-36.
Koekemoer, J H 1994. Die idioom van die Nederduitsch Hervormde Kerk - 'n Teologiese vraag.
Hervormde Teologiese Studies 50, 14-26.
- 1996. Dogma en kultuur. Hervormde Teologiese Studies 52,734-745.
Labuschagne, J L 1987. Die historiese konteks van 20ste eeuse samelewingsteologiee.
Volume
1. DD Proefskrif, Departement Kerkgeskiedenis, Fakulteit Teologie (A), Universiteit van Pretoria,
onder leiding van prof dr A D Pont.
- 1997. Oar die bestaan van God en oor niksheid. Hervormde Teologiese Studies 53, 1085-1111.
- 1999. Die Hervarmde Kerk en die ekumeniese teologie. 20ste eeu Hervormde Teologie, 300-313.
Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Levine, P 1995. Nietzsche and the modern crisis of the humanities.
Albany: State University of
New York.
Loader, J A 1987. "Tertium datur" - oor die etiese waarheidsbegrip.
Hervormde
Teologiese
Studies 43,47-57.
- 1993. Ek staan by Kerk se belydenis. Die Hervormer 86/6,3&6.
- 1996. 'n Hervormde tradisie as heelmiddel. Hervormde Teologiese Studies 52, 566-589.
Lowe, W 1993. Theology and Difference: The wound of reason. Indianapolis: Indiana University
Press.
Lowith, K 1941. Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionare Bruch im Denken des neunzehnten
Jahrhunderts.
Zurich: Europa.
Lukacs, G 1964. Realism in our time. New York: Harper & Row.
- 1974. Soul and Form. Cambridge, Mass: MIT.
Lyotard, J-F 1983. Presentations: Philosophy in France today, 201-204.
Montefiore, A (ed).
Cambridge: Cambridge University.
- 1984.
The postmodern condition: A report on knowledge. Oxford: Manchester University.
- 1988. The differend: Phrases in dispute. Minneapolis: University of Minnesota.
- 1991 . The Inhuman: Reflections on time. Cambridge: Polity.
Magnus, B, Stewart, S & Mileur, J-P
1993. Nietzsche's case: Philosophy as/and literature.
London: Routledge.
Marcuse, H 1955. Eros and civilization. Boston: Beacon.
- 1964. One Dimensional Man. Boston: Beacon.
McCarthy, T 1978. The critical theory of Jilrgen Habermas.
London: Hutchinson.
- 1990. The critique of impure reason: Foucault and the Frankfurt School. Political Theory 18/3,
437-469.
Nagele, R 1983. The scene ofthe Other: Theodor W Adorno's Negative Dialectics in the context
of post-structuralism.
Nederduitsch
Boundary 2 Fall-Winter, 13-29.
Hervormde
Kerk van Afrika
1998. Besluitebundel
van die 65e Algemene
Kerkvergadering.
Pretoria: Argiefvan die Nederduitsch Hervormde Kerk.
Nietzsche, F W
1968-. Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe
(NW). Kritische Studien-
ausgabe (KS). 30 Bande. Colli, G & Montinari, M (eds). Berlin: Walter de Gruyter.
- 1872. Die Geburt der Tragodie. NW lII(l): 5-152.
- 1874. Ueber Wahrheit und Luge im aussermoralischen Sinn. KS 879-911.
- 1878. Mensliches, allzumensliches.
NW IV(3): 3-170.
- 1882. Die Frohliche Wissenschajt.
NW V(2): 13-335.
- 1883. Also 5prach Zarathustra.
NW VI(l).
- 1886. Jenseits von Gut und Bose. NW VI(2): 3-255.
- 1887. Zur Genealogie der Moral. NW VI(2): 259-430.
- 1889a. GOtzen-Ddmmerung.
NW VI(3): 51-154.
- 1889b. Ecce Homo. NW VI(3): 253-372.
- 1889c. Der Antichrist.
NW VI(3): 165-252.
- 1889d. Nietzsche contra Wagner. NW VI(3): 411-445.
- 188ge. Dionysos-Dithyramben.
NW VI(3): 373-408.
Oberholzer, C K 1980. Die ontwaardiging van menswaardigheid.
Referate gelewer tydens die
Jubi leumjaar-viering van Prof P SDreyer, Hoof van die Departement Wysbegeerte, Universiteit vall
Pretoria, 1-14. UP Nuwe Reeks 144. Pretoria: University of Pretoria.
Oberholzer, J P 1989. Teologie as wetenskap: Aantekeninge van buite die sistematiese teologie.
Hervormde Teologiese Studies 45/2,438-441.
- 1993. Die teologiese eie-aardigheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk: Vrae en nuanses.
Hervormde Teologiese Studies 49, 870-886.
- 1994. Tendense in teologiese opleiding: Die pad vorentoe. Hervormde Teologiese Studies 50,2738.
Peiser, G M M
1987.
Die ontmitologiseringsprogram
Teologiese Studies 43, 162-191.
van Rudolf Bultmann.
Hervormde
- 1989. Die Bybel aan die universiteit en in die kerk. Hervormde Teologiese Studies 45/2, 442-450.
- 1996. Die verhouding kerk en wereld/kultuur in die lig van die Pauliniese "asofnie".
Hervormde
Teologiese Studies 52/4, 715-733.
Pont, A D 1994a. Ondubbelsinnig nee vir filosofiese teologie. Die Hervormer 15 Maart 1994, 5.
- 1994b. Oor 'n teologie vir die derde millennium. Die Hervormer, 1 Mei 1994, 5&8.
- 1994c.
Historiese perspektiewe
op die kerklik-teologiese
opleiding van die Nederduitsch
Hervormde Kerk aan die Universiteit van Pretoria. Hervormde Teologiese Studies 50, 95-110.
- 1998. Kerkgeskiedskrywing: Hoe skryfons kerkgeskiedenis?
Hervormde Teologiese Studies 54,
197-209.
Rasker, A J 1974. De Nederlandse Hervormde Kerkvana/
1795: Haar geschiedenis en theologie
in de negentiende en twintigste eeu. Kampen: Kok.
Rautenbach, C B 1975. C H Rautenbach: Versamelde Geskrifte.
Dreyer, P S (ed). Pretoria:
HAUM.
Reventlow, B G 1985. The authority o/the Bible and the rise o/the modern world
Harper and Row.
Philadelphia:
Rossouw, G J 1993. Theology in a postmodern culture: Ten challenges. Hervormde Teologiese
Studies 49, 894-907.
Schoeman, M J 1990. Holisme: Die herowering van 'n ou wysheid in 'n moderne konteks.
Hervormde Teologiese Studies 46,267-292.
- 1998. Kritiek en die krisis van representasie. Fragmente 1, 95-103.
- 1999. Yerby die geweld van die metafisika: Die Christelike erfenis en sekularisasie.
Voordrag
gelewer by die Simposium van die Komitee vir Kultuurkritiek aan die Fakulteit Teologie (A),
Universiteit van Pretoria op 20 Augustus 1999.
Schulze, L F 1995. Inleiding in die grondslag van die gereformeerde teologie.
In die Skriflig
29/1&2, 5-28.
Snyman, J J 1985. Theodor W Adorno: Kritiek en Utopie. D Litt et Phil Proefskrif, Departement
Filosofie, Randse Afrikaanse Universiteit, onder leiding van prof dr P G W du Plessis.
- 1987. Die wetenskapsopvatting
geesteswetenskappe,
van die Frankurtse
Skool.
Wetenskapsbeelde
in die
155-177. Snyman, J J & Du Plessis, P G W (eds). Pretoria: RGN.
- 1996. Filosofie op die Rand. Johannesburg:
Rand Afrikaans University.
Steenkamp, L J S 1996. Kerk en kultuur in 'n postmoderne samelewing. Hervormde Teologiese
Studies 52/4, 746-764.
Stern, J P 1978. Nietzsche.
1979. A study of Nietzsche.
London: Fontana.
Cambridge: Cambridge University.
Strijdom, J 1995. Diversiteit van die begin af: 'n Vergelyking van Mack en Crossan se konstruksies
van die vroegste Christendomme (ca 30-70). Hervormde Teologiese Studies 51,108-133.
Taylor, C 1989. Sources of the Self: The making of the modern identity.
Cambridge, Mass:
Cambridge University.
Tracy, D 1981. The analogical imagination: Christian theology and the culture of pluralism. New
York: Crossroad.
- 1987. Plurality and ambiguity: Hermeneutics, religion, hope. San Francisco: Harper & Row.
- 1994. Beyond foundationalism and relativism: Hermeneutics and the new ecumenism. On naming
the present: Reflections on God, hermeneutics and church, 131-139. New York: Orbis.
Van Aarde, A G 1987. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van versoenende
verskeidenheid. Hervormde Teologiese Studies 43, 325-351.
- 1988. Jesus en die sosiaal-veragtes.
Hervormde Teologiese Studies 44, 829-846.
- 1990a. Gesprek tussen teoloe en filosowe oor postmoderniteit. Hervormde Teologiese Studies 46,
265-266.
- 1990b. Holisme as 'n postmodernistiese filosofie in teologiese lig. Hervonnde Teologiese Studies
46, 293-311.
- 1991. 'n Nuwe-Testamentiese
perspektiefop
die kind. Hervormde Teologiese Studies 47,685-
715.
- 1992. Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van vandag. Hervormde
Teologiese Studies 48, 957-976.
- 1993a. Teologie vir die kerkvolk. Die Hervormer 86110, 5&6.
- 1993b. Versoenende verskeidenheid.
- 1993c. Paradigmaveranderinge:
Die Hervol'mel' 86/12, 5&8.
Wat word daarmee bedoel? Die Hervol'mel' 86/16, 5&6.
- 1993d. Moderniteit en postmoderniteit: Westerse samelewing by 'n kruispunt. Die Hel'vol'mel'
86/17,5&7.
- 1993e. Mites, metafore en teologie (1). Die Hervol'mel' 86/18,5&8.
- 1994a. Mites, metafore en teologie (2). Die Hervol'mel' 86/19, 5&6.
- 1994b. Teologie vir die derde millennium. Die Hervol'mel' 86/20, 5&8.
- 1994c. Nederduitsch Hervormde Kerk op pad na die 21ste eeu. Die Hervol'mel' 86/21,5&8.
- 1995a.
Kerk en teologie op pad na die derde millennium: 'n paradigmatiese
verskuiwing
middelmatige aard. Hervol'mde Teologiese Studies 51, 13-38.
- 1995b. Kerk en teologie op pad na die derde millennium: Gedagtes oor die kontekstualisering van
die dialektiese teologie in 'n plurale samelewing. Hervol'mde Teologiese Studies 51, 39-64.
- 1996.
Kultuurkritiek,
eerste-eeuse kulturele wysheid en die alternatiewe visie van Jesus van
Nasaret. Hervol'mde Teologiese Studies 52, 833-849.
- 1997.
Voorwoord
van die redakteur. Immanuel Kant: Fundering vir die metafisika van die
Sedelikheid. 'n Vertaling van Grundlegung zul' Metaphysik del' Sitten en van kommentaar voorsien
deur P S Dreyer. HTS Supplementum 8. Pretoria: Promedia.
- 1999a.
Wat is waarheid? 'n Teologiese antwoord van 'n Bybel-wetenskaplike.
20ste Eeu
Hervol'mde Teologie, 11-27. Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
- 1999b. Dekonstruksie van dogma: 'n Eietydse ondersoek na die spore van die leer van die twee
nature van Jesus. Hervol'mde Teologiese Studies 55/2&3,437-470.
Van der Merwe, P J 1990. Die Nederduitsch Hervormde Kerk en sy bediening in 'n toekomstige
Suid-Afrika: Die visie van "Kerk en wereld 2000". Hervol'mde Teologiese Studies 46, 672-689.
- 1994. Nogeens oor teologie en filosofie. Die Hervol'mel' 15 April 1994, 5&8.
- 1996. Kerk en kultuur - 'n godsdiens-teologiese
671-692.
perspektief. Hervol'mde Teologiese Studies 52,
Van Deventer, H T
1987. Casper Hendrik Rautenbach: "Singewing aan dink al hoe meer in
verband met doen". Hervormde Teologiese Studies 43,2-12.
Van Eck, E 1999. Nuwe-Testamentiese
eksegese en teologie. 20ste eeu Hervormde Teologie, 40-
48. Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Van Huyssteen, J W 1988. Beyond dogmatism. Rationality in theology and science. Hervormde
Teologiese Studies 44, 847-863.
- 1995. Is there still a realist challenge in postmodern theology? Hervormde Teologiese Studies 51,
3-12.
- 1996. The shaping of rationality in science and religion. Hervormde Teologiese Studies 52, 105129.
Van Peursen, C A 1994. Na het postmodernisme:
Van metafysica tot filosofisch
surrealisme.
Kampen: Kok Agora.
Van Staden, P 1991. Compassion - The essence o/life: A social-scientific study o/the religioussymbolic universe reflected in the ideology/theology
0/ Luke.
Hervormde Teologiese Studies
Supplementum 4. Pretoria: Promedia.
Van Wyk, D J C (sr)
1990. PJ Hoedemaker: "Wat 6k bedoel, is die behoud van die kerk".
Hervormde Teologiese Studies 46, 497-512.
- 1998. Wortels en agtergronde van Hervormde teologie en kerkwees in Suid-Mrika. Hervormde
Teologiese Studies 54, 245-263.
- 1999a. Die ander opsie: Kohlbrugge - Hoedemaker - Barth. Hervormde Teologiese Studies 55,
120-151.
- 1999b. Hervormde Kerk, teologie en lewe: Aksente en nuanses. 20ste Eeu Hervormde Teologie,
183-198. Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Van Wyk, G M J 1994a. In die postmoderne tyd moet die teologie 'n filosofiese teologie wees.
Die Hervormer 15 Maart 1994, 5.
- 1994b. Oor die grens(e) tussen teologie en filosofie. Die Hervormer 1 April 1994, 5.
- 1994c.
Metapheroo:
Die metaforologie
van Hans Blumenberg.
D Litt et Phil Proefskrif,
Departement Filosofie, Randse Afrikaanse Universiteit, onder leiding van prof dr J J Snyman.
- 1995. Metaforologie en rasionaliteit. Hervormde Teologiese Studies 51, 1134-1149.
- 1996. Proefskrifbespreking.
Nietzsche in Adorno: oorspronge van postmoderniteit?
C Johann
Beukes. Hervormde Teologiese Studies 52,201-204.
- 1999. Geloof en wetenskap.
20ste Eeu Hervormde
Teologie, 75-87.
Van Wyk D J C (ed).
Pretoria: Sentik.
Van Wyk, I we
1996. Het die kerk 'n politieke verantwoordelikheid?
Oor die noodwendigheid
en grense van die twee-ryke leer. Hervormde Teologiese Studies 52, 765-799.
- 1997. Moet die Afrikaanse kerke skuld bely oor apartheid?: Wat leer ons uit die Duitsers se
worsteling met skuld? Hervormde Teologiese Studies 53/4, 1399-1436.
Van Zyl, F J 1958.
Die Analogia Entis: 'n Godsdiensfilosofiese
ondersoek.
DD Proefskrif,
Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria, onder leiding van prof dr H P Wolmarans.
- 1978. Die betekenis van die filosofie vir die teologie volgens Barth en Paul Tillich. Hervormde
Teologiese Studies 34, 631- 649.
-1991.
Teologie en filosofie:steeds 'n onomkeerbare volgorde. Die Hervormer 1 Augustus 1991,
5.
- 1993a. Teologiebeoefening
in ons Kerk - 'n blik in die hede en die toekoms.
Die Hervormer 1
November 1993, 5&8.
- 1993b. Dialektiese teologie. Die Hervormer 1 Oktober 1993,5&6.
- 1994. Dit gaan om redding, nie om hulp nie. Die Hervormer 1 Julie 1994, 5.
- 1999a. Kerklike verkondiging in dialekties-teologiese perspektief
55,22-47.
Hervormde Teologiese Studies
- 1999b.
Aktualiteit en neerslag van Karl Barth se versoeningsleer in ons teologie.
20ste Eeu
Hervormde Teologie, 406-419. Van Wyk D J C (ed). Pretoria: Sentik.
Vattimo, G 1988.
The end of modernity: Nihilism and hermeneutics in post-modern
culture.
Cambridge: Polity.
Vledder, E-J 1995. Menseregte en teologie: 'n noodsaaklike debat. Hervormde Teologiese Studies
51, 224-244.
Wellmer, A 1985. Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- 1991. The persistence of modernity.
Cambridge: Polity.
Cornelius Johannes (Johann) Beukes is op 13 September 1966 op Bethal gebore. Hy matrikuleer
in 1984 aan die Hoerskool Hoogenhout op Bethal.
Na voorgraadse
studie aan die Randse
Afrikaanse Universiteit, behaal hy aan die Universiteit van Pretoria die grade BD in 1991 (met lot)
en MA (Filosofie) in 1992 (met lot). In 1995 behaal hy die graad D Litt et Phil aan die Randse
Afrikaanse Universiteit, met 'n proefskrifin filosofie getitel Nietzsche in Adorno: oorspronge van
postmoderniteit?,
onder leiding van Prof dr J J Snyman. Hy is in 1992 as Dienaar van die Woord
in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika georden en is sedert 1993 predikant van die
Nederduitsch Hervormde Gemeente Kriel.
In hierdie proefskrif,
postmoderne
getitel
weergawe
'n Postmoderne
redekritiek
vir kerk en teologie,
word 'n
van die filosofiese redekritiek gesitueer binne die hermeneutiese
raamwerke van die onderskeie eietydse diskoerse van die filosofie en die gangbare teologie in die
Nederduitsch Hervormde Kerk.
Vanuit 'n Kantiaanse orientering word aangetoon dat daar
pogings was om die spanning tussen moderne filosofie en die gangbare teologie in die
Nederduitsch
Hervormde Kerk te bestendig.
Die
vrugbare gesprek in die Nederduitsch
Hervormde Kerk oor die verhouding teologie-filosofie gedurende die negentigerjare word in
hierdie verband krities geresumeer en van 'n analitiese forum voorsien.
Postmoderniteit word vervolgens in die proefskrifkultuurkrities
geanaliseer en beskryfin terme
van die redekritiese en identiteitskritiese implikasies daarvan. In hierdie analise kry die kandidaat
se teologiese aansluiting by 'n filosofiese kontinuum waarvan Nietzsche die oorsprong was en wat
eietyds verteenwoordig word deur veral Foucault en Adorno, relief Vanuit hierdie weergawe van
die postmoderne
redekritiek
teologie" en 'n "postmoderne
tree die kandidaat, met verwysing na 'n "negatief-dialektiese
hermeneutiek", met die gevestigde etiese-, konfessionele- en
dialektiese tradisielyne in die gangbare teologie in die Nederduitsch Hervormde Kerk en die
neerslagte daarvan in die Nederduitsch Hervormde Kerk se lewe en werk, in gesprek.
Fly UP