...

Document 1874222

by user

on
Category: Documents
38

views

Report

Comments

Transcript

Document 1874222
KGAOLO YA BORATARO 6.1
THULAGANYO IV
6.2
MATSENO
Mo go thulaganyo IV go ya go sekasekwa tshenolo, phuthologo, setlhoa
Ie tharabologo.
Dikgato tse, tsa thulaganyo di ya go lekolwa go
tlhokometswe dithekeniki tse mokwadi a di dirisitseng go tsweledisa pele
thitokgang. Bokwadi jwa ga Ntsime jwa terama ya matlhotlhapelo Ie
maitsholo Ie jona bo tla lebelelwa.
6.3
DITIRAGALO
Ditiragalo di setse di tlhalositswe fa go ne go dirwa tlhotlhomiso ya
ditiragalo tsa diteng. Go ya ka Groenewald (1993:20) ditiragalo tsa
tshenolo ke tse di thulanyang molwantshi Ie molwantshiwa. Ke ka ntlha e
go tweng kgotlhang ke setlhoa sa tshenolo. Kgotlhang e, e tlhola kgogedi,
e gapeletsa mmuisi go buisetsa pele go bona tharabologo ya mathata a
baanelwa ba babedi ba. (Phala,1999:131)
6.4.
KAKARETSO YA DITENG TSA TSHENOLO
Ditiragalo tsa tshenolo di simolola mo tsebeng ya ntlha go fitlha mo tsebeng
ya bobedi, temana ya bofelo. Ditiragalo tse di ka akaretswa ka go re: Kgosi
Selebi
0
rata mosadi yo mongwe, Mmapitsa. 0 tswa kwa ga gagwe, go ya
kwa ga Mmapitsa a ntse a tsamaya a bua ka pelo ka ga Ierato la gagwe go
mosadi yo. Kgosi Selebi
gae. Go bontsha
0
ka re,
ikaelelang go se dira
feta fela kwa ga Mmapitsa a sa tsene mme
0
0
0
boela
itewa ke ditshikare tsa go mo lemosa fa se a
se ganwa Ie ke badimo, ka jalo
diragatsa maikemisetso a gagwe.
188
0
boela a sa
Gona foo, ke rno rnrnuisi a kopanang Ie kgotlhang ya ntlha ya terama e, e
e Iebaganeng Ie rnolaetsa wa rnaitshoio. Kgotihang e, ke yona molelwane
wa tshenolo. Go raya go re ke gona rno ditiragalo tsa tshenolo di felelang
teng, e bile ke fa phuthologo e sirnololang teng. Kgotlhang e e Ieng
rnolelwane wa tshenolo Ie phuthologo ke thulano fa gare ga kgosi Selebi Ie
Senwarnetsi, ka go nne Senwarnetsi
fetogile rno botshelong.
na Ie peiaelo ya go re kgosi Selebi
0
Kgosi Selebi
0
0
kgatlhanong Ie se se buiwang ke
Senwarnetsi ka jalo 0 a tenega.
6.5.
TLHALOSO LE TIRISO YA DITHEKENIKI TSA TSHENOLO
Go rulaganya dikgang tsa tshenolo, rnokwadi
dirisa thekeniki ya tlogelo.
0
Thekeniki e, e botlhokwa ka gonne e godisa kgogedi rnrne e tsweledisa pele
thitokgang, e Ieng rnorero wa sekwalwa.
*
Tlogelo
Fa a tlhalosa kakanyo e, Magapa (1997:123) are:
Tlogelo ke thekeniki ya rnongwadi ya go akgofisa
nako. Ke tsela ya go se hlalose ditaba ka botlalo
goba go ka thwe ke tsela ya go hlalosa ka go
siroga, e Iego go se nepise taba thwii.
Ka yona
tlogelo rnongwadi ga a hlalose ditaba ka botlalo Ie
ge e Ie gore ditaba tseo di bonagala di Ie
botlhokwa. Ka yona
0
ka re
0
re rnrnadi a
ikhweletse dihlaloso tseo yena a sego adi bolela,
ka go re ge ditaba tSeo di ka hlaloswa ka botlalo di
tla utollela mmadi sephiri.
189 Mokwadi
0
tlhagisa tlogelo mo tshenolong ka go tlogela tiragalo e e
rileng. Tiragalo e ke tshimologo ya Ieeto Ia ga kgosi Selebi go ya kwa ga
Mmapitsa. Mokwadi
0
tlogela tiragalo e ka ntlha ya go re
0
na Ie mabaka, e
leng: gore tiragalo e, e a itsege mme e tla senya nako fa e ka tlhagisiwa, ka
go rialo
° potlakisa nako, gape ° tlhola kgogedi gore mmuisi a pateletsege
go buisetsa pele go bona gore Selebi
0
tla dira eng fa a tsena kwa ga
Mmapitsa.
6.6.
NAKO
Nako ke elemente ya boraro ya tshenolo. Go tla Iemogiwa gore nako ya
thulaganyo e farologana Ie nako ya diteng ka gonne ya thulaganyo e na Ie tiro
e e e dirang mo sekwaiweng. Go na Ie dikarolo di Ie tharo tsa nako, e Ieng
nako ya tshwanelo, nako ya maikutlo Ie nako ya sekailsetshwantsho. Mefuta
e meraro e ya nako e ya go sekasekwa e Iebagantswe Ie Se se jeleng rre.
*
Nako ya tshwanelo
N ako ya tshwanelo ke nako ya tlhago e e tshwanetseng go nna teng mo
matshelong a batho. Gantsi nako e, e fitlhelwa e Ie teng mo sekwaiweng ka
gonne ke yona e e bontshang baanelwa Ie ditiro tsa bona.
Mo terameng e, Ntsime
0
dirisa bosigo Ie motshegare jaaka dinako tsa
tshwanelo tse ditiragalo tsa terama e di diragaielang mo go tsona. Mokwadi
o dirisa dinako tsa maitsiboa Ie phirimane... [ts.13] go emeia kgalemo,
keletso Ie temoso ya ga kgosi Selebi gore a tlhokomele lelapa la gagwe.
Dinako tse, di dirisitswe ka nako e go neng go kgalemelwa kgosi Selebi. Ka
jalo mokwadi
0
dirisa thekeniki ya nako ya tshwanelo go bontsha kgalemo e
e senolang gore kgosi Selebi ga a siama. Go se siame ga gagwe go Iebagane
Ie molaetsa wa terama e, e Ieng gore monna a tIhokomeIe Ielapa Ia gagwe.
190
*
Nako ya maikutlo
Nako e, ke e Mojalefa (1994:16) a e tlhalosang ka go re ke nako e e
tlhotlheletsang khuduego rno rnoweng wa mmuisi go rno lernosa botlhokwa
jwa se rnokwadi a ratang go se tlhagisa. Nako e, e lebagane Ie go tlhagisa
rnaikutlo a a renang a a tlholwang ke ditiro tsa baanelwa. Maikutlo a, e ka
nna a boiturnelo, kutlobotlhoko kgotsa poifo.
Mokwadi
0
dirisa nako ya
"gompieno" rno tsebeng ya boraro ka go re:
Ehee, gornpieno 0 rnpona lekgalagadi!
Fa lerato Ie sirnolola go golofala.
Yo rnongwe
Ka rnofuta
0
0
bitsa yo rnongwe lekgalagadi ... [ts.3].
wa nako rnokwadi
0
senoia maikutlo a ntwa e e fa gare ga
kgosi Selebi Ie Senwarnetsi e e tlholwang ke dipuo tsa ga Selebi tse di
supang
gore
ga a sa tlhole a rata Senwarnetsi, ke ka moo a dirisang
lenyatso. Lenyatso Ie, Ie tlhalosa rnaikutlo a a leng
rno pelong
ya ga
kgosi Selebi.
Mokwadi
0
dirisitse
thekeniki
ya
nako ya maikutlo
go
tlhagisa
rnaikutlo a lenyatso Ie a a sa iturnediseng. Ona rnaikutlo a, a tlhola rnowa
wa kutlwelobotlhoko rno go
mmuisi. Maikutlo a, a lebagane Ie rnaitsholo
a a sa siarnang a a tseparnisang
sernelo se se sokarneng sa ga kgosi
Selebi.
*
Nako ya sekailsetshwantsho
Nako
ya Selebi
a botshelo, e leng
nako
e fetoga
motshegare
0
ke nako e e tshwantshang matlhakore a Ie mabedi
letlhakore Ie Ie siam eng Ie Ie Ie bosula. Ke go re
setshwantsho se se tshwantshang
ditiragalo. Gantsi
emela tshiamo fa bosigo bo emela bosula.
191
(Mojalefa, 1994: 18). Mo terameng e, go dirisitswe
nako ya bosigo mo
tsebeng ya somaamarataro tharo ka go re:
Kana mmaagwe Mmapitsa e ne e Ie mamplpl yo
mogolo. E ne e Ie moeteledipele wa baloi ba motse o. o ne
a tsamaya Ie nonyane
ya bosigo,
morubisi
... [ts.63]
Bosigo
bo emela
go tlhoka tshiamo ka gonne ke yona nako e go
dirwang
tse di bosula ka yona. Mmaagwe Mmapitsa
0
ne a tsamaya Ie
nonyane ya baloi, morubisi, bosigo a loa. Ka jalo bosigo bo tshwantshiwa
Ie go fetolwa boloi.
Thekeniki
e ya nako ya sekai e lebagane Ie go senoIa bosula jo
dirwang ka nako
bo
ya bosigo, e leng boloi. Ka go rialo go senolwa
maitsholo a a sa siamang a ga mmaagwe Mmapitsa.
Fa go sekasekwa nako ya thulaganyo go tlhokometswe mefuta
e Ie
meraro ya nako, e leng nako ya tshwanelo, nako ya maikutlo Ie nako
ya sekai/setshwantsho. Mokwadi
thekeniki
go
gatelela
0
tsweletse ka go dirisa nako jaaka
botlhokwa jwa
nako
e,
ya
thulaganyo
mo
sekwalweng.
6.7.
LEFELO
Lefelo Ie lona Ie na Ie dikarolo di Ie tharo, e leng lefelo la tshwanelo,
lefelo la maikutlo Ie lefelo la sekailsetshwantsho. Mefuta e meraro e ya
Iefelo Ie yona e ya go fiwa tiro mo thulaganyong go tlhagisa morero wa
terama e. Tiriso ya Iefelo jaaka thekeniki e Iaolwa ke kgolagano magareng
ga lefelo Ie dikgang tsa diteng (MojaIefa,1997:35).
192
o
Mafelo a tshwanelo
Mafelo a tshwanelo ke mafelo a tlhago, a ditiragalo tsa sekwalwa di
diragalelang rno go ona.
Ke rnafelo a a tshwanetseng go nna teng rno
sekwalweng ka gonne ke rno baanelwa Ie ditiro tsa bona di tlhagisiwang teng
(Maila, 1997: 113).
Mo terarneng e, go na Ie rnafelo a tshwanelo, a a botlhokwa, a Ie rnabedi, e
leng kwa kgosing (ts.14) Ie kwa ga Mmapitsa (ts.69).
Mafelo a, a
botlhokwa ka gonne ditiragalo tsa terama e, tse di botlhokwa, di diragalela
rno go ona.
*
Kwa kgosing
K wa kgosing ke lefelo Ie rno go lona go kopanang bakgosing fa ba gakolola
kgosi Selebi Ie fa ba rno kgalernela, fa a dira diphoso. Ka jalo ke lefelo Ie Ie
siarneng.
*
Kwa ga Mmapitsa
Lefelo Ie, Ie lona Ie botlhokwa ka gonne ke kwa kgosi Selebi a tshabelang
teng fa a tshwanetse go gakololwa. Ke lona Ie Ie thusang kgosi Selebi go
nyatsa lelapa la gagwe, ka ntlha ya go re lelapa Ie, Ie a rno arnogela ka dinako
tsotihe fa a tla a tennwe ke tsa Ielapa la gagwe.
Lefelo Ie, Ie botlhokwa ka go nne ke rno ditiragalo tsa go nyatsa lelapa di
diragaielang teng.
Mokwadi
0
dirisa lefelo Ie, la tlhago jaaka thekeniki ya go senoia rnolaetsa
wa terarna e,
0 0
Iebaganeng Ie rnaitsholo a ga kgosi Selebi a a sa siarnang
193 o
Lefelo la maikutlo
Mafelo a maikutlo a tlhalosiwa e Ie mafelo a a tshosang, a a bontshang
kutlobotlhoko mme a Iebagane Ie ditshwantsho go tlhagisa mow a wa
khuduego (MaiIa,1997:1l4). Mokwadi
0
a dirisa go tshwantsha maikutlo a
gagwe Ie go lemosa mmuisi ntlha e nngwe e e rileng e a ratang go e abel ana
nae. Mo tsebeng ya kgolo Ie borobong (109) mokwadi
0
tlhagisa mofuta
0
wa lefelo jaana:
Borangwane, ke tshwenngwa ke go nna ga Selebi
kwa ga Mmapitsa.
Ke a itse gore
0
na Ie ngwana teng, fela go nna ga
gagwe kwa ga Mmapitsa go diphatsa ... (ts.l 09)
Kwa ga Mmapitsa e dirisitswe jaaka Iefelo la maikutlo ka gonne ke Iefelo Ie
Ie tlisang poifo mo go Senwametsi. Maikutlo a poifo e ya ga Senwametsi a
ya go tlhalosiwa fa a tlhagisa tIhalo Ie polao.
*
Tlhalo
Lefelo Ie, la maikutlo a poifo, kwa ga Mmapitsa, Ie tlhola mowa wa
Tlhalo. Poifo e, e lebagane Ie Senwametsi, bakgosing mmogo Ie morafe
otlhe. Ka go nne ba boifa gore lefelo Ie, Ie ka dira gore kgosi Selebi a tlhale
Senwametsi. Ke ka moo go renang mow a wa poifo mo mofuteng wa Iefeio.
*
Polao
Senwametsi, ngaka Lefifi, bakgosing Ie morafe otlhe ba boifa gore fa kgosi
Selebi a nna kwa ga Mmapitsa
tia Ioiwa mme a feleletsa a sule. Ka jalo
0
Iefelo Ie, Ie Iebagane Ie mowa wa boloi,
bofeiong
0
tla tlisa Ioso (polao).
194
0 0
tlisang poifo
mme
kwa
Ka thekeniki e ya lefelo la maikutlo mokwadi
0
senoia mowa wa poifo ya
morafe ya go loiwa ga kgosi Selebi.
*
Mafelo a sekailsetshwantsho
Mafelo a sekai a emela sengwe Ie sengwe se se rileng.
Ke go re
mafelo a, a fetoga ditshwantsho tse di tshwatshang ditiragalo tse di
diragalang mo go ona. E ka nna ditiragalo tse di siameng kgotsa tse di sa
siamang (Mail a, 1997: 116).
Mokwadi
0
dirisa "kwa gae" mo tsebeng ya somaarobong thataro laaka
lefelo la sekai:
Bagolo ba me, ke kopa tshireletso ya lona Ga ke itse gore a Ie tla ntetla, Go ya go belegela kwa gae; Gore ke tie ke fapoge matshosetsi, a loso ... [ts.96] "Kwa gae" ke lefelo Ie Ie emelang tshiamo. Ke go re motho mongwe Ie
mongwe
0
ikutlwa a sireletsegile fa a Ie kwa gae go gaisa fa a Ie kwa gongwe
fela. Ke ka mo e reng fa Senwametsi a akanya ka lefelo Ie Ie siameng a bo a
gopola gae. Ka jalo lefelo la kwa gaabo Senwametsi Ie fetoga tshiamo ka e
bile ka Setswana se re: kwa gaabo motho go thebe phatshwa ..
Thekeniki e ya lefelo la sekai e senoia bosula jo bo dirwang ke Mmapitsa
kwa kgosing.
Ka jalo go lemogiwa gore kwa gaabo Senwametsi go
farologane Ie kwa kgosing ka go sireletsegile, ke go re ke lefelo Ie Ie
slameng.
Mo tshekatshekong ya lefelo la thulaganyo go tlhagisitswe mefuta e Ie
meraro ya lefelo, e leng lefelo la tshwanelo, lefelo la maikutlo Ie lefelo la
195
sekai. Go dirisitswe lefelo jaaka thekeniki go gatelela molaetsa wa terama e,
e leng: Go ikgatholosa lelapa go tsenya motho mo mathateng.
6.S.
PHUTHOLOGO
Fa a tlhalosa phuthologo, Serudu (1989:52) a re ke go tsweledisa pele
tiragalo mo kanelong bogolo jang mo tshekatshekong ya thulaganyo ya padi,
terama kgotsa khutshwe. Cohen (1973:18)
0
e bitsa tharaano (complication)
kgotsa go tlhatloga ga tatelano ya ditiro (rising action). 0 bua fela a re ke:
The Development of action and conflict in regular
plot structures.
Se se gatelelwang fa ke tharaano ya ditiragalo ka mokgwa wa dikgotlhang go
tlhagisa molaetsa wa mokwadi, ke ka ntlha e Mojalefa (1995:17) a reng
phuthologo e lebagane Ie go diragala Ie go raraana ga ditiragalo. Go ka twe
tharaano ke lefuto Ie Ie bofiwang mo tiragalong nngwe Ie nngwe e e
tlhagisiwang mo kanelong. 0 tswelela pele ka go re:
Tswetsopele e thoma mola kalotaba e felelago
gona gomme e felela ka thulano ya mafelelo.
Go tioga fao ga go sa tlo ba Ie thulano e nngwe.
Puo e e tlhalosa gore go na Ie molelwane fa gare ga tshenolo Ie phuthologo,
Ie phuthulogo Ie setlhoa.
Melelwane e e botlhokwa ka gonne ke yona e
aroganyang dikarolwana tsa thulaganyo.
Fa a akaretsa dikakanyo tse di fa godimo, Groenewald (1993:21) a re
phuthologo e na Ie tiro e e botlhokwa ya go godisa kgogedi gore morero
tlhagelele sentle.
196 0
Fa go ka tIhokornelwa dipuo tsa bateori ba, rnalebana Ie phuthologo, go ka
rungwa ka go re e golagane Ie dikgotlhang tsotlhe tsa sekwalwa, ke go re go
tIoga ka kgotIhang ya ntIha go fitIha ka ya bofelo e e lebaganeng Ie rnolaetsa
wa sekwalwa.
Lenaneo Ie Ie yang go latelwa fa go sekasekwa phuthologo ke Ie:
6.9
(a)
Kakaretso ya diteng tsa phuthologo.
(b)
Tlhaloso Ie tiriso ya dithekeniki.
(a)
KAKARETSO YA DITENG TSA PHUTHOLOGO
Ditiragalo tsa phuthologo ya Se se ieleng rre di ya go sekasekwa go ya ka fa
e rulagantsweng ka teng rno dikgaolong tse di farologaneng.
Ditiragalo tsa phuthologo ya terarna e, di sirnolola rno tsebeng ya bobedi,
ternana ya bofelo go fitlha rno tsebeng ya kgolo sornenne(114) mme tsona di
lebagane Ie dikgotlhang tsotlhe tsa terarna ya Se se ieleng rre. Tsona di ya go
akarediwa ka rnokgwa 0:
Kgaolo ya ntlha
Ditiragalo tse di sirnolola ka kgotlhang ya ntlha rno kgaolong ya ntlha, tsebe
ya bobedi fa go thulana kgosi Selebi Ie Senwarnetsi rnalebana Ie pelaelo ya
ga Senwarnetsi ya go re kgosi Selebi
0
fetogile. Kgosi Selebi
0
a tenega ka
gonne ga a rate fa Senwarnetsi a ka tswelela pele ka kgang e, ka jalo
0
dirisa
puo e e bogale rno go Senwarnetsi go supa tenego ya gagwe.
Senwarnetsi
0
begelela bakgosing dikgang tse, tsa botshelo jwa gagwe Ie
kgosi Selebi. Bakgosing ba leka go gakolola kgosi Selebi, fela
197 0
gana go ba
reetsa.
Ke go re
0
itlhophela go dira boithatelo e seng go tiisa lelapa la
gagwe.
Kgaolo ya bobedi
Kgosi Selebi
0
boela gape kwa ga Mrnapitsa rnrne
0
tsarnaya a bua a Ie nosi
gore Mrnapitsa ke ena fela a ka mo ·ntshang rno bohutsaneng jo a leng rno go
bona.
Fa a fitlha kwa teng
dumela.
Mrnapitsa
kgosi Selebi
0
0
kopa Mrnapitsa lerato rnrne Mrnapitsa
a
tlhalosetsa Kedisaletse, Sedialapa Ie Mrnasera gore
ne a tlile go rno kopa lerato. Mmasera
0
0
kgosi Selebi Ie Mrnapitsa mrne
0
0
iturnelela lerato la ga
gakolola Mrnapitsa go dirisa rneratiso go
rno ngokela rno go ena. Kedisaletse Ie Sedialapa ba kgatlhanong Ie lerato
Ie, Ie tiriso ya rneratiso ka gonne Mrnapitsa
0
tla bo a thubela Senwarnetsi
lelapa. Mrnapitsa 0 koba Kedisaletse Ie Sedialapa fa ga gagwe.
Mrnapitsa
0
bitsa ngaka Serernane go rno naya rneratiso.
0 batla gore
Tselane e nne ena a tshelang rneratiso e rno dijong tsa ga kgosi Selebi fela
Tselane
kgatlhanong Ie kgang e ya ga rakgadiagwe, ke ka moo a nnang a
0
hutsafetse.
Kgaolo ya boraro
Tselane
0
Mrnatsie
ya kwa go Mrnatsie go batla thuso rnalebana Ie tiriso e ya meratiso.
0
fetisetsa kgang e, ya ga Tselane kwa go Mrnanko, yo Ie ena a e
boIeIeiang banna ba lekgotla.
Kgosi Selebi
0
sirnoloia go nna kwa ga Mrnapitsa ka rnetlha rnrne
go setse go Ie bosigo. Fa Senwarnetsi a rnrnotsa gore
rnrne
0
0
tswa kae
0
boeia gae
0
a tenega,
ornana Ie Senwametsi gore a tie a ipate ka yona kornano e, rnrne
a tIe a kg one go boela kwa ga Mrnapitsa. Banna ba Iekgotia ba bone go Ie
botoka go ikopanya Ie bakgosing gore ba leke go kgalerneia kgosi Selebi.
198 Fa kgosi Selebi a tshwanetse go kgalernelwa
ba a rno nyatsa.
Ngaka Lefifi
0
0
bona e kete banna ba lekgotIa
a bidiwa go tIa go tlhatsisa kgosi Selebi
rnaswe a a a jeleng kwa ga Mrnapitsa fela Selebi
0
gana go tIhatsisiwa rnme
rogaka ngaka Lefifi ka go rnmitsa rarnaka, Ie fa go Ie jalo ngaka Lefifi
senolela gore Mrnapitsa 0 rno jesitse diphirirnisi rnme
setopo. Kgosi Selebi
0
0
0
0
rno
tIa tswa kwa teng e Ie
ganetsa se se buiwang ke ngaka Lefifi. 0 ngalela teng
kwa ga Mrnapi tsa.
Kgaolo ya bone
Selebi
tsena kwa ga Mrnapitsa a tenegile rnrne
0
sekisiwa.
Mrnapitsa
0
rnmolelela gore
iturnelela kgang e ka go nne
Selebi
0
gore
tla boa gape fa letsatsi Ie phirirna.
0
0
0
ne a
lernoga gore kgosi
0
a rno rata. Fa kgosi Selebi a laelana Ie Mrnapitsa
Mrnasera
0
bolelela Kedisaletse Ie Sedialapa gore Mrnapitsa
0
0
rno solofetsa
rno kgweding
ya boraro a irnile. Kedisaletse Ie Sedialapa ba bolelela Senwarnetsi dikgang
tse tsa ga Mrnapitsa. Moserwa Ie ena
0
ba bolelela gore Senwarnetsi Ie ena
0
rno kgweding ya boraro a irnile. Kedisaletse Ie Sedialapa ba boela gape kwa
go Mrnapitsa go rno ikgantshetsa ka kgang e. Mrnapitsa
0
a hutsafala mme
0
rornela kgosi Selebi go ya go batIisisa bonnete jwa yona.
Kgosi Selebi
0
ngongoregela rno go borangwanaagwe gore Senwarnetsi ga a
rnmolelela fa a Ie
0
rno rnrneleng. Le fa Senwarnetsi a file rnabaka a go
didirnala ga gagwe, Selebi
0
itatola ngwana wa gagwe.
Sedialapa ba begelela bakgosing gore Mrnapitsa
0
Kedisaletse Ie
ikaelela go bolaya
Senwarnetsi Ie ngwana yo a rno irnileng gore ngwana wa gag we e tie e nne
kgosi.
Ka jalo Senwarnetsi
0
ikopela go ya go belegela kwa gaabo gore
ngwana wa gagwe a tie a sireletsege.
199 Kgaolo ya botlhano
Morago ga dikgwedi di Ie thataro Mmapitsa Ie Senwametsi ba tshola bana ba
basimane.
Kgosi Selebi
0
itumelela ngwana wa ga Mmapitsa, e bile
0
mmega mo go borangwanaagwe gore ke ena mojaboswa wa bogosi jwa
gagwe.
Borangwanaagwe ba tenwa ke mantI wane a ga kgosi Selebi Ie go
itatola ngwana wa ga Senwametsi. Selebi
0
tswa a ngadile mme
ga Mmapitsa go mmolelela gore Senwametsi
mosimane.
0
ya kwa
Ie enao belege ngwana wa
Kgang e, e utlwisa Mmapitsa botlhoko.
Ka jalo
0
tlelwa ke
kakanyo ya go bolaya kgosi Selebi Ie ngwana wa ga Senwametsi.
Senwametsi
0
kopa bakgosing go bua Ie kgosi Selebi gore a batle ngaka go
sireletsa lelapa la bona. Selebi
0
tenegela Senwametsi mme
0
bua Ie ena ka
bogale gore Senwametsi a be a ikwatlhaele go nyalwa ke Selebi. Selebi
ngala,
0
0
a
ya kwa go Mmapitsa.
6.10 TLHALOSO LE TIRISO Y A DITHEKENIKI TSA PHUTHOLOGO
Go ya go sekasekwa dithekeniki tsa phuthologo tse mokwadi a di dirisitseng
fa a rulaganya dikgang tsa terama ya Se se jeleng rre.
o
Kgaolo ya ntIha
Mo kgaolong e, go tlhagelela dithekeniki di Ie tharo, e Ieng mmuisano,
tatelano ya ditiragaIo Ie kgotlhang.
*
Mmuisano
Senwametsi
0
belaela maitsholo a ga kgosi Selebi a a fetogileng. Fa a botsa
Selebi ka diphetogo tse a di Iemogileng mo go ena. Selebi 0 a tenega mme
o buisana Ie ena ka mafoko a a bogale:
200
Selebi: Senwametsi,
Wena
0
tloga
0
ntena!
gopola e Ie eng se se njang mo
0
pelong?
Kampo
0
simolotse go boulela mosadi ke
wena!
o gopola ke tsamaya metlhakapololela!
o bue sentle tlhe mma! ... [ts.3]
Tiragalo ya kgotlhang e e fa gare ga kgosi Selebi Ie Senwametsi e
rulagantswe go ya ka thekeniki ya mmuisano.
Mokwadi
0
tsepamisa
tiragalo e ka baanelwa ba babedi ba, gore mmuisi a e amogele e Ie ya nnete
ka gonne e diragalela bona. Ka yona mmuisi
0
lemoga gore kgotlhang ya ga
Selebi Ie Senwametsi e tlholwa ke go leka go iphemela ga kgosi Selebi, ka
gonne a gana go dumela nnete e e buiwang ke Senwametsi, ka jalo
0
a mo
tenegela gore a se ka a tswelela pele ka se a se lemogileng ka ga gag we. 0
dirisa bogale jwa gagwe go itshereletsa mo go se se buiwang.
Thekeniki e ya mmuisano e, e tsamaelanang Ie kgotlhang e e fa gare ga
kgosi Selebi Ie Senwametsi e ya go tIhaIosiwa ka go e tsepamisa Ie kgotlhang
ya baanelwa ba babedi ba.
*
Kgotlhang
Kgotlhang e e na Ie maatla ka gonne e Iebagane Ie dilo di Ie pedi, e Ieng, go
nna teng ga yona fa gare ga baanelwabagolo (mol wants hi Ie molwantsiwa) Ie
go nna teng ga yona mo tshimologong ya sekwaiwa. Kgotlhang e, go ka twe
e na Ie maatla ka gonne e Iebagane ka tlhamaIaIo Ie molaetsa wa sekwaiwa
se, go akarediwa Ie kgogedi.
201 Tatelano ya ditiragalo
MojaIefa(l994:168)
0
tIhaIosa gore tatelano ya ditiragalo e e siameng, e
godisa kgotlhang Ie bonnete jwa dikgang tse mokwadi a ratang go di boleIeia
mmuisi. Lekganyane (1997: 87)
0
tiaIeIetsa ka go re mosoia wa tatelano e
mo pading ya maitsholo kgotsa ya Ierato ke go tsepamisa ditiragalo (e seng
baaneIwa). Groenewald (1993:20) ena a re bakwadi ba ntlha ba mofuta
padi ya maitsholo/lerato ba ne
0
wa
ba sa tlhakatlhakanye dikgang fa ba di
rulaganya, mme bogolo ba ne ba dirisa thulaganyo e e tlhamaletseng.
Le fa Groenewaid Ie Lekganyane ba bua ka padi fela mo tlhalosong ya bona,
go tla lemogiwa gore Ie dikwaiwa tse dingwe tse di jaaka terama Ie tsona di a
akarediwa mo tlhalosong e ya tatelano ya ditiragalo gonne Ie tsona di ka nna
Ie thulaganyo e e tlhamaletseng.
Ditiragalo tse di latelanang mo kgaolong e ya ntlha ya phuthologo ke:
go fetoga ga kgosi Selebi go nna motho yo
0
sa siamang
kgosi Selebi
0
a tenega fa a lemosiwa diphoso tsa gagwe.
Senwametsi
0
begelela bakgosing ka go fetoga ga Selebi
Bakgosing ba kgaiemeia kgosi Selebi
Kgosi Selebi ga a amogele dikgakololo tsa barwarraagwe.
Fa go ka tlhokomelwa sentle go tla lemogiwa gore ditiragalo tsa kgaolo e di
na Ie tatelano e e rileng ya dikgang. Mokwadi
0
rulaganya ditiragalo tse ka
mokgwa wa go latelana gore mmuisi a di Iemoge bonolo, ka go rialo
mokwadi
0
terama e,
0 0
atlega mo maikaelelong
a gagwe a go tlhagisa molaetsa wa
lebaganeng Ie maitsholo a a sa siamang a ga kgosi Selebi.
202 o
Kgaolo ya bobedi
Dithekeniki tse mokwadi a di dirisitseng fa a rulaganya ditiragalo tsa kgaolo
e, ke tse nne, e leng poelomorago, ponelopele, tlogelo Ie kgotlhang.
*
Poelomorago
Tiragalo ya go ya ga kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa, e diragala lwa bobedi
ka gonne e diragetse lwa ntlha kwa tshenolong fa kgosi Selebi a feta fela kwa
ga Mmapitsa kwa ntle ga go tsena. Fa tiragalo e, e diragala lwa ntlha, ga e a
ka ya lemosega.
phuthologo.
E simolola go lemosega fa e diragala lwa bobedi mo
Ke ka mo go tweng thulaganyo ya mofuta
0
wa dikgang e
lebagane Ie thekeniki ya poelomorago.
Go etela ga kgosi Selebi lwa bobedi kwa ga Mmapitsa go botlhokwa ka
gonne go lebagane Ie go tlogela lelapa la gagwe mme a ya go nna Ie nyatsi ya
gagwe. Ke ka ntlha e mokwadi a boeletsang tiragalo e ka mokgwa wa
poelomorago gore e nne Ie kgogedi mo kakanyong ya Mmuisi.
*
Ponelopele
Cohen (1973:185)
0
tlhalosa kakanyo e ka go re:
Foreshadowing is a technique whereby an
author uses details which suggest the ultimate
outcome of a plot or which meaningfully
precede the appearance of other details in
literacy work.
Se Cohen a se gatelelang ke go re tiragalo e e buiwang e, e tlile go diragala
kwa pele mo sekwalweng.
203
Serudu (1989:48)
0
atolosa kakanyo e ka go re ponelopele ke thekeniki e
rnokwadi a e dirisang fa a rata go tlhagisa se se tlileng go diragala kwa
bofelong kgotsa se se senolang go Ie gonnye ditiragalo tse di tlileng go
diragala rnoragonyana rno sekwalweng. Thekeniki ya ponelopele
e
bonagala ka go dirisa rnekgwa e e farologaneng, jaaka toro, ngaka ya
ditaola, rnoporofeti, segakolodi, puo ya rnoanelwa, kgotsa
rnokwadi
ka
boena aka bolelela pele se se tlileng go diragala (Mosehla, 2000:113).
Mokwadi
a Ie
dirisa thekeniki ya ponelopele ka go
0
tlhagisa kgosi Selebi
rno leetong a ya kwa ga Mrnapitsa. Fa thekeniki e, e dirisiwa rno
tshirnologong
ya dikgang mme e supa se sengwe se se yang
go
diragala kwa bofelong, ka go rialo go ka twe e na Ie rnaatla ka gonne e
golaganya
dikgang
tsa
tshirnologo
Ie tsa
bokhutlo. Se ke sona se
Groenewald (1993: 115) a reng tshirnologo ya dikgang e tshwanetse go
bitsa bokhutlo jwa tsona.
Mokwadi
0
dirisa thekeniki e, rno phuthologong. Fa e ka bo e dirisitswe
rno tshenolong e ne e tla
tsarnaelana Ie puo ya ga Groenewald sentle,
fela Ie fa thekeniki e, e tlhagelela rno phuthologong go ka twe e na Ie
rnaatla ka gonne e gaufi thata Ie tshenolo. Ke go re e kwa tshirnologong
ya phuthologo rnrne e golagane
that a Ie se se yang go diragala kwa
bokhutlong jwa dikgang tsa terama e. Ke
ka ntlha
e go gatelelwang
gore e na Ie rnaatla ka gonne tshirnologo ya phuthologo ga e kgakala
Ie bokhutlo jwa tshenolo. Se se buiwang ke kgosi Selebi gore se ya go
diragala kwa ga Mrnapitsa ga se botlhokwa
ka gonne se lebagane Ie
lerato fela, ka jalo tiragalo e, ga e na rnaatla ka go nne e bua dikgang
tse di diragalang ka fa gare ga sekwalwa, e seng dikgang tsa bokhutlo.
Tiragalo e e botlhokwa ke ya go ya ga kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa, e
leng
tiragalo e e senolang bosula (loso) jo bo yang
go diragala kwa
pele. Go ka twe tiragalo e e mas we e, ya lerato rno nyatsing, e tlhalosa
204
tiragalo e e tlang, e e rnaswe go feta e, e leng loso Iwa ga kgosi Selebi
ke ka ntlha e go tweng
thekeniki e fa e dirisiwa ka rnokgwa
0,
e na Ie
rnaatla ka gonne e golaganya ditiragalo tsa tshirnologo Ie tsa bokhutlo
jwa sekwalwa se. Thekeniki e, e lebagane Ie rnolaetsa
wa terarna e
leng: go nyatsa lelapa go tlisa mathata.
*
Tlogelo
Thekeniki
e
ya
tlogelo
e tlhagisa
ditiragalo
tlogetsweng, e leng go boela gae ga kgosi Selebi
di Ie
pedi
tse
di
Ie go bitsa ngaka
Seremane, tse di lebaganeng Ie go potlakisa nako Ie kgogedi.
*
Go potlakisa nako
Mokwadi
potlakisa
0
nako ka go tlogela dikgang tsa go boela gae ga
kgosi Selebi. Dikgang tse ga di botlhokwa ka gonne kgosi Selebi a ka
se ka a fitiha a boIeIeia . Senwarnetsi gore
0
tswa kae Ie go re
0
tswa go
dira eng. Fa dikgang tse di ka tlhagisiwa di tla senya nako ka gonne
rnmuisi
*
0
a di itse.
Kgogedi
Mokwadi
0
tlhoia
kgogedi ka go tlogeia
tiragalo ya go bitsa ngaka
Serernane, ka gonne fa e ka tlhagisiwa e ka senya kgogedi e e Ieng teng
ya go rata go itse se se yang go diragaia kwa pele. Se rnmuisi a ratang
go se itse
ke go re a ngaka Serernane
0
tla ntsha rneratiso Ie go re
a
rneratiso e, e tia dira rno go kgosi Selebi. Ka jalo rnrnuisi a ka rata go
itse gore go ya go diragaia eng kwa pele.
Ka thekeniki e, rnokwadi
rnotho a sa itshole sentle
0
0
senoIa rnolaetsa wa terarna e,
tla tsena rno mathateng.
205
0 0
reng
fa
*
Kgotlhang
Kgotlhang e e fa gare ga Mmapitsa Ie Tselane ke e e se nang maatla
ka
gonne
e diragala
magareng ga
baaneIwabatlaIeIetsi e seng
baaneIwabagoIo. Fela e botlhokwa, ka gonne e tIhagisa elemente ya
poneIopeIe. Maatla a yona a bonagala fa e Iebagane Ie poneIopeIe.
Tiragalo ya go tsheIeIa kgosi Selebi meratiso e Iebagane Ie bokhutlo jwa
sekwalwa se. DitIhare tsa
meratiso di senoIa ditlhare tse di boIaiIeng
kgosi Selebi. Ka jalo ditlhare tse tsa meratiso ke moriti wa ditlhare tse di
boIaiIeng
kgosi Selebi. Ka
kgotlhang, e ka fa gare
go rialo
mokwadi
0
dirisa
thekeniki
ya
ga yona go tlhageIeIang dikarolwana tsa
thekeniki ya ponelopele Ie ya moriti go tiisa bokhutlo jwa dikgang tsa
terama e.
Thekeniki
e
e senoIa
molaetsa
wa
terama
nyatsang lelapa la gagwe kwa bokhutlong
o
0
e, e
Ieng: Monna yo
0
tsena mo mathateng.
Kgaolo ya boraro
Mokwadi
0
dirisitse
dithekeniki
di Ie
tharo, e Ieng
ditiragalo, bokgapetsakgapetsa Ie kgotlhang
tatelano
ya
go tlhagisa ditiragalo tsa
kgaolo e ya phuthologo.
*
Tatelano ya ditiragalo
Ditiragalo tse di Iatelang mo kgaolong eke:
Tselane
0
boIeIeIa Mmatsie dikgang tsa go tsheIeIa kgosi Selebi
meratiso.
Mmatsie 0 boIeIeIa Mmanko dikgang tse.
206
Mmanko
0
fetisetsa dikgang tse kwa banneng ba lekgotla. Banna ba lekgotla ba ikopanya Ie bakgosing. Kgosi Selebi
0
a kgalemelwa. Kgosi Selebi ga a amogele kgakololo. Ngaka Lefifi 0 a bidiwa. Fa go ka tlhokomelwa sentle go tla lemogiwa gore ditiragalo tsa kgaolo e
di na Ie tatelano e e rileng ya dikgang. Thulaganyo e ya dikgang tse di
latelanang e dira gore mmuisi a di lemoge bonolo ka gonne di sa raraana.
Ka jalo mokwadi
terama e,
*
diragatsa maikaelelo a gagwe a go senoIa molaetsa wa
tsamaelanang Ie maitsholo a ga kgosi Selebi a a sa siamang
0 0
ka mokgwa 0
0
0
bonolo.
Bokgapetsakgapetsa (Frequency)
Bokgapetsakgapetsa ke thekeniki e nngwe e mokwadi a e dirisang
fa
a
tlhalosa ditiragalo tsa kgaolo e fa a tlhalosa thekeniki e, Hawthorn (1992:95)
are:
numerical
relationship between events in a plot and
events in a Frequency
is the
story. This relationship can be as follows: A
singular
event
which
is
narrated once. An event
which
occurs many
times and is narrated many times. An event which occurs
once but
IS narrated more than once. A repeated event which
once. 207
IS
narrated only Go lernogilwe fa tiragalo e e rileng e ka boelediwa gangwe, kgotsa gantsinyana
rno sekwaiweng, e tlhagisiwa ke
rnokwadi kgotsa ke baanelwa ba bangwe.
Tiragalo e e rileng e ka boeletswa
ke baanelwa ba ba farologaneng go
gateleia botlhokwa jwa yona. Ke ka ntlha e Mojalefa (1994:174) a rurnang
dikgang tse ka go re thekeniki e, e lebagane Ie go gateleia tiragalo kgotsa
kgang e e rileng. Yona
tlhalosiwa
gantsinyana. Ditiragalo
farologaneng
dinako
kgang e e gatelelwang e, e ka bolediwa
di
ka
boelediwa
rno
kgotsa ya
rnafelong
a a
kgotsa di ka tlhagisiwa ke baanelwa ba ba farologaneng ka
tse di farologaneng
ka
rnaikaeIeio
a go
gateIeia rnolaetsa wa
sekwalwa.
Tiragalo e e boeletswang rno kgaoiong e ke ya go tshelela kgosi Selebi
meratiso mo dijong. Tiragalo e e boeletswa ke baanelwa ba ba farologaneng
jaaka Tselane, Mrnatsie, Mrnanko Ie banna ba Iekgotla, rno rnafeiong a a
farologaneng jaaka kwa gaabo Mrnatsie, rno tseleng, kwa ga Radinku, kwa
kgosing. Tiragalo e, e a gatelelwa ka gonne e Ie botihokwa. Botlhokwa jwa
yona ke go tlhadisa kgosi Selebi gore a nne rno Ielapeng Ia nyatsi ya
gagwe.
Thekeniki e, e tihoia kgogedi ka gonne rnrnuisi
go bona gore kgosi Selebi
seruiwa sa gagwe, kgotsa
0
0
0
ka rata go buisetsa pele
tla nneia ruri kwa ga Mrnapitsa, a fetoga
tla boeia kwa lelapeng
Ia gagwe fa rneratiso
e fetsa go dira rno go ena.
*
Kgotlhang
Ditiragalo tse di arogantswe ka dikgotlhang di Ie pedi, e Ieng kgotlhang ya
ga kgosi Selebi Ie banna ba lekgotla Ie kgotlhang ya ga kgosi Selebi Ie
ngaka Lefifi.
208 *
KgotIhang ya ga kgosi Ie banna ba lekgotIa
Kgotlhang e ga e na maatla ka gonne e fa gare ga molwantshiwa Ie
baanelwabatlaleletsi. Fela
gona e botlhokwa
ka
go nne
e
Iebagane
molaetsa wa sekwalwa se. Banna ba Iekgotla ba eletsa kgosi
Ie
Selebi gore
a tswe kwa Ielapeng Ia ga Mmapitsa mme bogolo a tlhokomele Ia gagwe.
Ba Iemogile gore fa ba ka mo tlogela fela kwa ntle ga go mo eletsa
tsena
mo
mathateng.
ponelopele ka gonne
Ka jalo
0
0
ka re
mokwadi
0
dirisa
thekeniki
0
tla
ya
senoIa dikgang tsa bokhutlo jwa sekwalwa, e Ieng
Ioso Iwa ga kgosi Selebi ka go dirisa kgotlhang e e fa gare ga kgosi Selebi
Ie banna ba Iekgotla. Gape mokwadi
0
dirisa thekeniki ya moriti ka gonne
tiro e banna ba Iekgotla ba e dirang ya go eletsa kgosi Selebi ba e dira mo
boemong jwa ga Senwametsi. Ke tiro e Senwametsi a e ratang.
Kgotlhang ya ga kgosi Selebi Ie ngaka Lefifi
Kgotlhang
e, Ie
yona
ga
e na
maatla
ka
gonne
e Ie
fa
gare
ga
molwantshiwa Ie moanelwamotlaleletsi. Fela Ie yona e botlhokwa ka gonne
e senoIa se se yang go diragala kwa bokhutlong. Kgotihang e ya ga kgosi
Selebi Ie ngaka Lefifi e godisa kgogedi ka gonne kgosi Selebi
0
sa ntse a
ngangabaia mme man ganga a gagwe ke ona a yang go mo tsenya mo
mathateng kwa bofelong.
Mokwadi
0
dirisa thekeniki ya moriti gape ka gonne ngaka ke moriti wa
ga Senwametsi.
o
Kgaolo ya bone
Fa mokwadi a tlhagisa ditiragalo tsa kgaolo e, go dirisitswe dithekeniki di Ie
tharo, e Ieng tIogelo, bokgapetsakgapetsa Ie kgotlhang.
209
*
Tlogelo
Mokwadi 0 tlhagisa tIogelo rno kgaolong e, ka go tlogela tiragalo ya go
boela ga kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa go ya ka moo a neng a
solofeditse ka teng gore 0 tla boa fa Ietsatsi Ie phi rima. Tiragalo e,
rnokwadi ga a e tIhagise ka gorme ga e botlhokwa. Mrnuisi
0
a itse gore
kgosi Selebi a ka se ka a tlogela go boela kwa ga Mrnapitsa ka gonne
0
rno rata go feta Senwarnetsi. Ka jalo rnokwadi ga a rate go senya nako
ka go tIhagisa tiragalo e e itsegeng.
TIogeIo jaaka thekeniki e dirisitswe go senoIa rnolaetsa wa terarna e,
0
o tsarnaelanang Ie rnaitsholo a ga kgosi Selebi a go nyatsa Ielapa Ia
gagwe.
*
Bokgapetsakgapetsa
Ditiragalo tse di boeletswang fa, ke tse pedi, e Ieng go ima ga Mmapitsa Ie
go ima ga Senwametsi. Ditiragalo tse, di boeletswang ke baanelwa ba ba
farologaneng, rno rnafelong a a farologaneng.
*
Go ima ga Mmapitsa
Tiragalo ya go rma rno mmeleng ga Mrnapitsa e buiwa ke Mrnasera, a Ie kwa
ga Mrnapitsa gape ya boelediwa ke Kedisaletse Ie Sedialapa kwa ga
Senwarnetsi. Tiragalo e, e botIhokwa ka gorme e Iebagane Ie go tlhola
kgotlhang rno rnorafeng.
*.
Go ima ga Senwametsi
Go nna rno rnrneleng ga Senwarnetsi Ie gona go a boeletswa. Tiragalo e, e
buiwa lwa ntlha ke Moserwa, a Ie kwa ga Senwarnetsi rnrne ya boeletswa ke
210 Kedisaletse Ie Sedialapa kwa ga Mmapitsa. Tiragalo e, Ie yona e botlhokwa
ka gonne e lebagane Ie go tiisa lelapa la ga kgosi Selebi gore Ie se ka la
thubega ka gonne go tswa ga gagwe mo lelapeng la gagwe go ne go dira gore
lelapa Ie, Ie reketle Ie bo Ie feleletsa Ie thubegile.
Go boelediwa ga thekeniki e, go botlhokwa ka gonne e senoIa se se yang go
diragala kwa bokhutlong. Poeletso ya ditiragalo tse pedi tse, e netefatsa
kgotlhang e kgolo e e yang go tlhagelela mo morafeng ka gonne go ya go
nna Ie dikgosi di Ie pedi, e leng ngwana wa ga Mmapitsa mo letlhakoreng Ie
lengwe Ie wa ga Senwametsi mo go lengwe.
*
Kgotlhang
Kgotlhang ya ga kgosi Selebi Ie Senwametsi ke e e nang Ie maatla. Ka
gonne e diragala fa gare ga baanelwabagolo, molwantshi Ie molwantshiwa.
Kgotlhang e, e botlhokwa ka gonne e tsamaelana Ie setlhoa Ie bokhutlo jwa
dikgang. Le yona e sa ntse e gatelela thulano ya morafe ka go re e tlhola
ntwa fa gare ga ngwana wa ga Senwametsi Ie wa ga Mmapitsa.
D
Kgaolo ya botlhano
Mokwadi
0
dirisitse dithekeniki di Ie tharo, e leng go potlakisa nako,
kgotlhang Ie poeletso, go tlhagisa ditiragalo tsa kgaolo e ya phuthologo.
*
Go potlakisa nako
Fa a bua ka go potlakisa nako, Lekganyane (1997:80) are ke fa go bapisiwa
nako ya diteng Ie ya thulaganyo. Groenewald (1993:26) ena are:
Go akgofisa nako ke kakaretso Ie tlogelo. Seo se raya gore mongwadi
0
akaretsa dikgang, ga a di 211
bolele ka rnoka,
0
tIogela tse dingwe ka ge a bona
di se botlhokwa.
Se Groenewald a se tlhalosang ke go re rnokwadi ga a rate go senya nako ka
dikgang tse di seng botlhokwa. Ka jalo ga a di tlhagisa.
Ntsirne
0
tlhagisa thekeniki ya go potlakisa nako ka go tlhagisa ditiragalo
di Ie pedi, e leng go tsalwa ga Kebotsaletswe Ie Bankgoditse Ie go tlhagisa
maikaelelo a ga Mmapitsa.
*
Go tsalwa ga Kebotsaletswe Ie Bankgoditse
Mokwadi
0
potlakisa nako ya go belegwa ga ngwana wa ga Senwametsi, e
leng Kebotsaletswe Ie wa ga Mmapitsa, Bankgoditse ka go tlogela
dikgang tse dingwe kwa rnorago. Tiragalo e, e botlhokwa ka gonne e godisa
rnathata a ga kgosi Selebi a a tlholwang
ke go tsalwa ga dikgosana
bajaboswa jwa bogosi ba Ie babedi. E, ke yona
Ie
tiragalo e e yang go
tiisa kgotlhang rno rnorafeng.
*
Go tlhagisa maikaelelo a ga Mmapitsa
TiragaJo e nngwe gape e Ie yona rnokwadi a e potlakisang ke ya go tlisa
maikaelelo a ga Mmapitsa a go bolaa kgosi Selebi ka bonako. Tiragalo e,
Ie yona e botIhokwa ka gonne e lebagane Ie rnolaetsa wa sekwalwa se. Kgosi
Selebi
0
ya go tsena rno rnathateng ka ntlha ya go re
0
nyatsa Ielapa Ia gagwe.
Ka jalo tiragalo e, e Iebagane Ie bokhutlo jwa dikgang tsa sekwalwa se.
Mokwadi
0
dirisitse thekeniki e, gabedi go gatelela rnatlhotIhapeIo a ga
kgosi Selebi rno bokhutlong jwa dikgang. Go tsweIeIa pele go ka twe e
lebagane Ie ponelopele ka gonne e tlhalosa setlhoa sa sekwalwa se.
212 *
Kgotlhang
Kgotlhang e, e Ieng tiragalo ya ga kgosi Selebi ya go nna kwa ga
Mmapitsa ka kgang, e na Ie maatla ka gonne e fa gare ga molwantshi
Ie molwantshiwa, mme e botlhokwa ka gonne e isa mmuisi kwa setlhoeng sa
terama e. Kwa morago ga yona ga go sa na kgotlhang e nngwe gape e e
Iebaganeng Ie setIhoa. Ka jalo go ka twe mokwadi
0
dirisa thekeniki ya
kgotlhang go godisa kgogedi.
*
Poeletso
Dititagalo di Ie pedi tse di boelediwang fa, ke "go belega" Ie "go ngalela ga
kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa"
*
Go belega
Tiragalo ya go belega ga Senwametsi Ie Mmapitsa e a boeletswa ka gonne e
Ie botlhokwa. Tsoopedi di tlhagisa botshelo jwa basimane ba Ie babedi ba ba
Iebanweng ke bogosi. Ke teng fa, fa mmuisi a Iemogang tshimologo ya
mathata a ga kgosi Selebi, a a itlholetseng ona ka go nna Ie ngwana yo
mongwe kwa ntle ga Ielapa Ia gagwe. Go tsalwa ga bana ba babedi ba, go ya
go aroganya morafe ka dikarolo di Ie pedi. Ke go re morafe 0 ya go
tsogelana kgatlhanong, mongwe Ie mongwe a ema Ie yo a bonang a
tshwanetswe ke bogosi.
*
Go ngalela ga kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa
Tiragalo ya go ngalela ga kgosi Selebi kwa ga Mmapitsa fa a kgalemelwa
Ie yona e a boeletswa ka gonne e Ie botlhokwa. Tiragalo e, e bontsha kotsi e
kgosi Selebi a yang go wela mo go yona fa a ntse a tsweIeIa pele ka go ya
kwa ga Mmapitsa. Mokwadi gape
0
dirisa thekeniki ya ponelopele
213 go tlhagisa dikgang tse di kwa peIe, e Ieng go tsena rno rnathateng ga kgosi
Selebi.
Go boelediwa ga thekeniki e, go na Ie kgogedi Ie go Iere rnolaetsa wa
sekwaiwa se, e Ieng: Monna
0
nyatsa lelapa la gagwe mme kwa bofelong
tsena mo mathateng.
Phuthologo ya sekwaiwa se, e bopilwe ka dikgaolo di Ie tlhano tse rno go
tsona go dirisitsweng dithekeniki di Ie Iesorne tsa mmuisano, kgotlhang,
tatelano ya ditiragaio, poelomorago, mmuaesi, tlogelo, ponelopele,
bokgapetsakgapetsa,
go potlakisa nako Ie poeletso, go gateIeia rnolaetsa 0
\
rnokwadi a ikaeIeiang go
0
naya mmuisi. Dithekeniki tse di dirisitsweng
thata go gaisa tse dingwe ke tsa kgotlhang Ie ponelopele. Mokwadi 0
dirisitse thekeniki ya kgotlhang thata go gateIeia rnolaetsa Ie go godisa
kgogedi, fa rno Ietlhakoreng Ie Iengwe a dirisitse thekeniki ya
ponelopele go tlhagisa thuto e e Iebaganeng Ie terarna e, e Ieng: go nyatsa
lelapa ga motho go tsenya mo mathateng.
6.11 SETLHOA
Thulaganyo ya ditiragalo tsa setlhoa sa Se se je/eng rre e ya go sekasekwa go
ya ka Ienaneo Ie:
tlhaloso ya setihoa
kakaretso ya ditiragalo tsa setlhoa
TIhaIoso ya dithekeniki tsa setlhoa.
o
Tlhaloso ya setlhoa
BoBrooks (1975: 882) fa ba tlhalosa setlhoa ba re:
214 0
The climax is the highest point in an ascending series in fiction or drama, for example, the point where the forces in conflict reach their moment of greatest concentration. Se ba se tlhalosang ke go re setlhoa ke mo dikgogakgogano tse di neng di Ie
teng mo phuthologong di fitlhang kwa bofelong.
Go ka twe setlhoa ke
bokhutlo jwa phuthologo. BoKeuris (1997:60) ba tlaleletsa kgang e ka go bua
gore setlhoa ke fa ditiragalo tse di latelanang ka bonako, di gogelwa kwa
godimo, go fitlha kwa tlhorwaneng nune ditiragalo tse di baya nunuisi mo
maemong a ngangego. Fa a tsweledisa pele kgang e, Groenewald (1993:22)
a re setlhoa ke mo kgogedi e felelang teng, ke bokhutlo jwa kgotlhang Ie
khuduego, ke mo molwantshiwa Ie molwantshi ba tsayang tshwetso mo teng.
Kgang e, ya go tsaya tshwetso ga baanelwabagolo ba, e gatelelwa ke
boMacdonell (1979:548) fa ba re:
The climax takes place where the reader experiences the greatest emotional response to a character's problem, when the situation is such that the conflict must be resolved in one way or another, or when the main character starts to take a decisive action to end the conflict. Ka go rialo mo setlhoeng ke mo nunuisi a nnang Ie phisegelo e kgolo ya go
bona bokhutlo jwa mathata a molwantshiwa. Ke go re nunuisi
bona gore a molwantshiwa
0
0
rata go
fentse mathata a a neng a a rarabolola kgotsa
paletswe. Mo kgannyeng e Serudu (1980:161) are:
Magomo a kgakgano, ke magato a khuduego ye kgolo moo seemo sa ditaba se fihlago ntlhorwaneng, ge e Ie thapo re ka re e ngangilwe. 215 0
ka moo e lego gore e a kgaoga. Ke mafelelo a
ngangego, ke legato Ia go tsea maikemiSetSo. Ke
gona
moo
go
bago
phetogo
bophelong
Ie
dikgohlanong tsa baanegwa.
Serudu Ie ena
0
gatelela gore setlhoa ke mo dikgotlhang tsa baanelwa di
fitlhang kwa bokhutlong. Ke mo bophelo jwa baanelwa bo fetogang teng.
o
Kakaretso ya ditiragalo tsa setlhoa
Ditiragalo tsa setlhoa di simolola mo kgaolong ya botlhano tsebe ya
kgolosomenne (114) go fitlha mo tsebeng ya kgolosomaamabedi (120), mme
tsona di akaretswa jaana:
Mmapitsa
0
tlhalosetsa Mmasera Ie Bankgoditse ka mokgwa
mo rutileng boloi ka teng. 0 ba bolelela Ie go re
0
0
mmaagwe a
ikaeletse go bolaya kgosi
Selebi. Fa Mmasera a tswa, go tsena kgosi Selebi, mme
a mo apeetse dijo tse di monate. Mmapitsa
0
0
fitlhela Mmapitsa
tsholela kgosi Selebi mme
0
tshela botlhole jo bo bolayang mo dijong tsa gagwe. Fa kgosi Selebi a sena
go ja, Bankgoditse
0
dira leano Ia go re kgosi Selebi a se ka a swela fa gaabo
ka go biletsa Mmapitsa kwa ga Mmasera ka bonako, ka jalo kgosi Selebi
0
ne
a tshwanelwa ke go boela gae.
Fa kgosi Selebi a fitlha kwa gae,
0
simolola go segwa ke mala a a botlhoko.
o belaela gore 0 tshwanetse a bo a jele sengwe kwa ga Mmapitsa.
Ke gona a
simololang go ikwatlhaela go ratana Ie Mmapitsa Ie go gana go reetsa fa a
gakololwa. Fa go nna jaana, ke gona kgosi Selebi a bonang go Ie molemo go
bitsa botlhe bakgosing go tla go ikopela maitshwarelo.
Mokwadi
0
dirisitse dithekeniki di Ie tharo tsa tlogelo, tatelano ya ditiragalo
Ie leeto go tlhagisa ditiragalo tsa setlhoa sa terama e.
216
*
Tlogelo
Thekeniki ya tlogelo e tlhagisiwa ka go tlogeia ditiragalo tse dingwe
tse di rileng, jaaka go apaya dijo ga Mmapitsa, leeto la ga Mmapitsa
kwa ga Mmasera, leeto la ga kgosi Selebi go boela kwa gae Ie go
itshwarelwa ga kgosi Selebi ke bakgosing. Ditiragalo tse, mokwadi ga
a di tlhagise ka gonne ga di
botlhokwa, ka jalo ga a rate go senya
nako ka tsona, ka gonne
mmuisi
kwa go tse di botihokwa
tse
0
a di itse. Mokwadi
0
potlakeia
mmuisi a ratang go fitlha kwa
tsona ka bonako, e Ieng tiragalo e e Iebaganeng
go
Ie go tshelela kgosi
Selebi botlhole mo dijong. Tiragalo e, e botlhokwa mo go mmuisi ka
gonne
0
rata go bona gore kgosi Selebi
0
ya go ja dijo tseo kgotsa a
ka se ka a di ja mme fa a di jele go ya go diragaia eng ka ena. Ke ka
ntlha e go tweng tiragalo e, e lebagane Ie kgogedi. Ke go re mokwadi
o dirisa thekeniki ya tlogelo go ngoka mmuisi go buisetsa kwa pele.
*
Tatelano ya ditiragalo
Ditiragalo tsa setlhoa di Iatelana jaana:
Kgosi Selebi
0
boeia kwa gae. fa a fitlha kwa gae
Kgosi Selebi
Kgosi Selebi
Kgosi Selebi
Go tla lemogiwa
0
0
0
0
segwa ke mala. bitsa bakgosing. kopa maitshwarelo mo go bakgosing. a swa. gore ditiragalo tse di na Ie
gore di tie di lemogege bonolo, ka gonne
tatelano e e sa raraanang
ke tse di lebaganeng Ie
tiragalo e kgoIo, e e masisi, ya loso lwa ga kgosi Selebi, thwadi ya
ditiragalo tsa buka e e mo leisong e ya Se se jeleng rre.
217 Thekeniki
e, e tlhalosa
dikgang
tse di
Iebaganeng Ie setlhoa sa
sekwaiwa se, e Ieng matlhotlhapelo a a tlhagelang kgosi Selebi.
*
Leeto
thekeniki ya leeto e e dirisitsweng mo
Go na Ie
ditiragalong tsa
setlhoa, jaaka Ieeto Ia ga Mmasera go ya kwa ga Mmapitsa, leeto Ia ga
kgosi Selebi
go ya kwa ga Mmapitsa Ie
Ieeto Ia ga Mrnapitsa go ya
kwa ga Mmasera.
*
Leeto la ga Mmasera go ya kwa ga Mmapitsa
Leeto
Ia
ga Mmasera
go ya
maikaelelo a polao. Mrnasera
0
kwa
ga Mmapitsa
go
tsamaelana
Ie
tlhotlheletsa Mmapitsa go bolaya kgosi
Selebi, ka gonne a tiodisitse ngwana wa gagwe, Bankgoditse, bogosi.
*
Leeto la ga kgosi Selebi go ya kwa ga Mmapitsa
Leeto
Ia ga
kgosi
Selebi
go ya
kwa ga
Mmpitsa
Ie Iebagane
Ie
matlhotlhapelo ka gonne go eta ga gagwe kwa teng go dirile gore a
tsheIeIwe botihole jo bo
bolayang ke Mrnapitsa
ka maikaelelo
a go
batieia ngwana wa gagwe tsela ya go nna kgosi.
*
Leeto la ga Mmapitsa kwa ga Mmasera
Go eta
ga Mmapitsa kwa ga Mmasera ke
Selebi a boele gae, a se ka a swela fa
swela teng, go tla nna Ie
leano fela la go re kgosi
ga gagwe
ka gonne fa a ka
bopaki jo bo tletseng jwa go re ke ena a
mmolaileng mme Ie ena a ka tla a bolawa ke morafe.
218 Mokwadi
e,
0 0
0
dirisitse thekeniki ya leeto go senoia molaetsa wa terama
tsamaelanang Ie matlhotlhapelo.
Setlhoa se tlhalosiwa fa e Ie bokhutlo jwa dikgotlhang tse di neng di
Ie fa gare ga baanelwa. Kgotlhang ya terama e, e e tlhalosang setlhoa ke
e e lebaganeng Ie matlhotlhapelo a ga kgosi Selebi. Mokwadi
dirisitse dithekeniki di Ie tharo
leeto
go tlhagisa
loso Iwa
0
tsa t1ogelo, tatelano ya ditiragalo Ie
ga
kgosi
rulagantsweng ka tsela ya go tlhagisa
Selebi. Dithekeniki
tse,
di
molaetsa wa terama e, ka
maikaelelo a go ngoka mmuisi.
6.12.
THARABOLOGO
Fa go sekasekwa ditiragalo tsa tharabologo ya
Se se jeleng rre go ya
go latelwa lenaneo la:
-
Tlhaloso ya tharabologo
Kakaretso ya ditiragalo
Dithekeniki tsa tharabologo
o
Go ya
Tlhaloso ya tharabologo
ka Magapa (1997: 92) tharabologo ke fa mokwadi
a senoIa
diphiri tse a neng a di fitlhetse mmuisi go tswa kwa tshimologong ya
sekwalwa. Attenbernd Ie Lewis
(1966:24) bona ba bua jaana ka ga
tharabologo:
The
denouement
or
catastrophe presents
the
outcome, disposes of subplots and gives a glimpse
of a new stable situation.
219
Se se tlhalosiwang ke go re tharabologo
ke mo dikgang di felelang
teng. Ditlamorago di a tlhagelela mme maemo Ie ona a a fetoga. Ke go
felela ga dikgotlhang tsa sekwalwa. Ke ka ntlha e Baldick (1990:38) a
reng tharabologo ke fa mathata a tlosiwang teng mo terameng. A re
gantsi
ke
kgaolo ya bofelo mo dikgotlhang tsotlhe
teng. Fa ba gatelala kakanyo
di fedisiwang
e ya ga Baldick, boB rooks (1975:883)
bona ba re ke:
The untying
of a plot, the final resolution of the complications of the plot. It sometimes, but not always coincides with the climax. Puo ya boB rooks e gatelela gore ka dinako dingwe mokwadi a ka
tshwaraganya
tharabologo
dikarolo tse pedi tsa
thulaganyo,
e leng
setlhoa
Ie
go nna selo se Ie sengwe, fela ga se go re setlhoa
Ie
tharabologo ke selo se Ie sengwe, ke dilo di Ie pedi tse di farologaneng.
Go ruma kakanyo e, Mojalefa (1997:19) are:
Mo gona ke mafelelong a ditaba tSeo di be go di kgatlampana. Bothata bjola bo be go bo tsositse hlogo bjale bo ahlotSwe. Ka moo tlemollahuto e tiiSetsa tekanyetso ya go ba gare ga kalotaba Ie mafelelo a ditaba. Puo e, e gatelela gore
tharabologo ke bokhutlo
jwa dikgang
tsa
sekwalwa.
Ditiragalo tsa tharabologo ya Se se jeleng rre di simolola mo kgaolong
ya borataro, e leng yona kgaolo ya bofelo ya sekwalwa se, mo tsebeng
ya kgolosomaamabedi nngwe (121).
220
6.13. KAKARETSO YA DITlRAGALO TSA THARABOLOGO
Bakgosing
ba rata go itse se se bolaileng
kgosi Selebi, ka jalo ba
bitsa ngaka Lefifi go tla go laola setopo. Ngaka Lefifi
tsheletswe botlhole rno dijong. Ditaola tsa gagwe
tshwanetse
go
tshwara
tlhalosa fa a
0
di a didirnala fa a
setopo ka gonne badirno ke bona ba tla
busolosetsang.
Mrnapitsa
Ie
Mrnasera ba rera
rornela Bankgoditse kwa
go bolaya Kebotsaletswe, ka jalo ba
go Moratwe go rno naya botlhole jo a tla bo
tshelang rno dijong tsa ga Kebotsaletswe. Bankgoditse
fa a ya nokeng mme
kwa gae,
Kebotsaletswe botlhole jole. Kebotsaletswe
Iernoga fa e Ie ona rnokgwa
jalo ena Ie
lalela Moratwe
rno naya botlhole jole. Moratwe fa a goroga
0
bontsha
0
0
badirno ba ipusolosetsang
0
0
ka ona, ka
Moratwe ba dirisa Mrnasera go bolaya Mrnapitsa Ie
Bankgoditse ka bona botlhole jo.
Bankgoditse
0
fitlhela Mrnasera a apeile
0
kwa gaabo,
segwa ke mala mme
ya
0
a rno
tshela botlhole rno rnorogong. Bankgoditse fa a fitlha
tsholela rnrne
0
rnorogo. Mrnasera
borobalo. Kebotsaletswe
Ie
0
swela
Moratwe
rno phaposing ya gagwe
ba
iturnelela
tiro ya
ga
Mrnasera.
Mrnasera
0
itira yo
utlwileng
0
botlhoko thata. Malatsinyana mora go
ga phitlho ya ga Bankgoditse, Mrnasera
rno
narneng
rnrne
Kebotsaletswe. Fa
Kebotsaletswe
Ie
0
sadisa
0
lenathwana
Mrnapitsa a sena go ja,
Moratwe
bolelela Kebotsaletse gore
0
go
tshelela Mrnapitsa botlhole
Ie
a
yang
Mrnasera
tla go mmona fa
0
go
Ie neela
ya
go bitsa
a swa. Mrnapitsa
0
rno paletse ka jalo a sale a busa rnotse wa
ga rraagwe.
221
Kebotsaletswe Ie Moratwe ba bolelela bakgosing mokgwa
Mmapitsa Ie Bankgoditse
0
ba bolaileng
ka teng. Ba ba bontsha Ie lenathwana la
botlhole Ie Mmasera a Ie sadisitseng.
Mokwadi
0
dirisitse dithekeniki di Ie thataro, e leng tlogelo, kgotlhang,
poelomorago, bokgapetsakgapetsa, poeletso
Ie leina
go
tlhagisa
ditiragalo tsa tharabologo.
*
Tlogelo
Mo ditiragalong tsa tharabologo go tlhagelela thekeniki ya tlogelo.
Mokwadi
0
tlogela ditiragalo tse dingwe, e leng ya poloko ya ga kgosi
Selebi, ya poloko ya ga Bankgoditse Ie poloko ya ga Mmapitsa, kwa
ntle ga go di tlhagisa. Ditiragalo tse mokwadi ga a di tlhagise ka gonne
ga di botlhokwa, ka go
rialo ga a rate
go senya nako. 0 potlakela
kwa go tse di leng botlhokwa, tse di tsamaelanang Ie kgogedi.
Ka go tlogela poloko
ya ga kgosi Selebi, mokwadi
tlisa tiragalo ya go bitsa ngaka
mmuisi
0
0
potlakela
go
go tia go tshwara setopo. Ka jalo
rata go itse gore ngaka Lefifi
0
tla kgona go tshwara setopo
sa ga kgosi Selebi, mme fa a se tshwere go tla diragala eng kwa
morago.
Tiragalo ya poloko ya Bankgoditse Ie yona e a tlogelwa ka gonne
mokwadi
0
rata go tlisa tiragalo
e nngwe gape
polao ya ga Mmapitsa. Tiragalo e, e na Ie
e e botlhokwa, e leng
kgogedi, ke ka ntlha e
mokwadi a potlakelang go kwala ka ga yona.
Mokwadi ga a tlhagise poloko ya ga Mmapitsa ka gonne ke mo dikgang
tsa sekwalwa se, di felelang teng, ka jalo ga go botlhokwa go bua ka
222
tiragalo e, rno godirno ga moo rnoanelwa
yo, Mrnapitsa, ke rnoanelwa
yo rnonnye, rnoanelwarnotlaleletsi.
Mokwadi
rulaganya dikgang ka thekeniki ya tlogelo ka rnaikutlo a
0
go ngoka rnrnuisi go buisa sekwalwa se go fitlha kwa bokhutlong.
*
Kgotlhang
ngaka Lefifi Ie
bakgosing, e tlholwa ke
go didirnala ga ditaola tsa ngaka Lefifi fa di
gana go tshwara setopo
Kgotlhang
e e fa gare
sa ga kgosi
Selebi
gore
ga
go tie go nne
Ie ipusolosetso. Kgotlhang e,
ke e e se nang rnaatla ka gonne e fa gare ga baanelwabatlaleletsi, fela
e
botlhokwa
go re rnrnuisi
0
kgotlhang e, e ya go felela kae. Ka jalo rnokwadi
0
ka gonne
rata go itse gore
e lebagane Ie kgogedi. Ke
dirisa thekeniki ya kgotlhang go godisa kgogedi e e lebaganeng Ie go
se fele pelo ga mmuisi rnalebana Ie bokhutlo jwa terarna e.
*
Poelomorago
Mokwadi
0
boeletsa tiragalo ya ipusulosetso ka go dirisa thekeniki ya
poelomorago. Lwa ntlha e diragetse fa ngaka Lefifi a e bolelela bakgosing.
Ka jalo rnrnuisi ga a e lernoga gore e ya go diragala gape kwa pele. Tiragalo e
e boa e diragala lwa bobedi fa e buiwa ke Kebotsaletswe. Ka go rialo rnrnuisi
o sirnolola go lernoga botLhokwa jwa yona. Botlhokwa
jwa
yona
bo
lebagane Ie kgogedi e e theilweng rno godirno ga ipusolosetso ya loso
lwa ga kgosi Selebi ka Kebotsaletswe.
*
Bokgapetsakgapetsa
Tiragalo
e
e
boeletswang
rno
tharabologong
ke
ya go tshelela
Kebotsaletswe botlhole mo dijong. Go ka twe ke bokgapetsakgapetsa
223 ka gonne tiragalo e, e boeletswa ke baanelwa ba ba farologaneng jaaka
Bankgoditse Ie Moratwe, rno rnafelong
molapong Ie
kwa
a a farologaneng jaaka
kwa
kgosing. Tiragalo e, e botlhokwa ka go nne e
tsarnaelana Ie go tlhagisa ipusolosetso ya polao ya ga kgosi Selebi. Ke
ka ntlha e e boeletswang.
Ka thekeniki e ya bokgapetsakgapetsa rnokwadi
0
gatelela kgogedi e e
tsarnaelanang Ie bokhutlo jwa ipusolosetso.
*
Poeletso
Mokwadi
boeletsa tiragalo ya ga Mrnasera ya go tshela botlhole mo
0
dijong. Tiragalo e, e botlhokwa ka gonne e lebagane Ie polao ya ga
Mmapitsa Ie Bankgoditse. Ka jalo rnrnuisi
0
lernoga mokgwa
0
badirno ba
busolosetsang loso lwa ga kgosi Selebi ka teng ka tsela ya poeletso, ka
go dira gore babolai ba gagwe ba rno latele.
Thulaganyo e ya dikgang, ka rnokgwa wa thekeniki ya poeletso e na Ie
tiro e e lebaganeng Ie kgogedi ya go bona gore Mrnasera
0
tla tshelela
Mrnapitsa Ie Bankgoditse botlhole.
*
Leina
Mokwadi
0
dirisitse leina la terama e, kwa bofelong jwa sekwalwa.
Go tla lernogiwa gore ke la ntlha e bile
sekwalweng. Ka jalo rnokwadi
0
ke la bofelo Ie dirisiwa rno
dirisa leina jaaka thekeniki go akaretsa
ditiragalo tsa terarna e. Go ka twe thekeniki e ya leina e dirisitswe go
golaganya ditiragalo
tsa
diteng
Ie tsa
sengwe.
224 thulaganyo go nna
selo se
Ie
6.14.
KAKARETSO Tharabologo e tIhaIositswe fa e Ie bokhutlo jwa dikgang tsa sekwalwa,
mme yona
e
sekasekilwe
dirisitswe dithekeniki
fa e
di Ie
Iebagane Ie
thataro, e
go
godisa
kgogedi. Go
tlogelo, kgotlhang,
Ieng
poelomorago, bokgapetsakgapetsa, poeletso Ie leina go tlhagisa
mowa
wa ipusolosetso. Thekeniki ya bofelo e e dirisitsweng mo sekwaiweng
se ke ya leina. Ka yona mokwadi
0
golaganya dikgang tsa diteng Ie tsa
thulaganyo ya sekwaiwa se.
6.15. TERAMA YA MOTLHOTLHAPELO LE MAITSHOLO
Terama e, Se se jeleng rre, e tsamaelana Ie matlhotlhapelo Ie maitsholo.
Matlhotlhapelo a tIhaIositswe ke Mogapi (1991: 12) fa e Ie tiragalo e e
bosuia e e diragaielang moanelwamogoio ka ntiha ya makoa a gagwe.
Madden (1992: 178) are:
Tragedy concerns
the hero
on whom we
are to bestow our good will, but it need
not
concern a hero
who
really
excites
our sympathy.
Se Madden
a se
gateIeiang ke go re matlhotlhapelo a ka diragaieia
nang Ie makoa, yo ka nako nngwe a sa re
moaneIwamogolo yo
0
tshikinyeng maikutio
a go mo tlhomogeia pelo
kgotsa
gona go
mo
utiweia botlhoko.
Groenewaid
(1993:60)
0
tlhagisa
pharologantsho
e
nngwe gape ya
matlhotlhapelo ka go a Iebaganya Ie kakanyetso. Fa a tlhalosa kakanyetso
ya matihotlhapelo a re molwantshiwa ke moanelwa wa:
225 Maerno. Makoa. Go ya kwa tlase. Go se amogelwe. Fa go buisiwa terarna e, go tla Iernogiwa gore go tIoga rno tsebeng ya
kgolosomenne (114) go
fitiha
rno go ya kgolosemaamatlhano tharo
(153) go na Ie ditiragalo tse di Iebaganeng Ie rnatlhotlhapeio. Ditiragalo
tse, ke tse di bosuIa, tse
di tlholwang ke Ioso Iwa rnoaneIwarnogoio yo
o nang Ie baaneIwabatiaIeIetsi. MoaneIwarnogoio yo
0
welang ke bosuia
ke rnolwantshiwa, e Ieng kgosi Selebi, ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di
sa siamang tsa go nyatsa Ielapa Ia gagwe. Ke ka ntlha e rnrnuisi a sa
itsalanyeng Ie ena, a sa rno utlwele botlhoko.
Fa go ka tihokornelwa Ienaneo Ia kakanyetso Ie Ie fa godimo go tla
Iernogiwa gore Se se jeleng rre e lebagane Ie matlhotlhapelo ka gonne:
Moanelwa wa maemo: kgosi Selebi
Kgosi Selebi ke rnoanelwa
wa rnaerno a a kwa godirno thata ka go nne
ke kgosi ya setShaba, ka jalo ke ena a okarneng rnorafe otlhe.
Moanelwa wa makoa
Fela, kgosi Selebi
gakololwa
rnabapi
0
na Ie
Ie
makoa ka gonne
go nna
Ie
0
ganne go utlwa
nyatsi, Mmapitsa,
fa a
Senwarnetsi,
bornmangwanaagwe, borangwanaagwe, banna ba Iekgotla rnmogo Ie ngaka
Lefifi ba lekile go bua Ie ena gore a kgaogane Ie Mrnapatsi mme a
tlhokomele Ielapa la gagwe, fela Selebi
226 0
ganne go reetsa.
Moanelwa wa go ya kwa tlase
Makoa a ga
mo
kgosi Selebi
mathateng
Mmapitsa
0
a go
a mo isa kwa tlase ka gonne
tshelelwa
rile go lemoga
botlhole jo bo
gore
a mo tsenya
bolayang
mo dijong.
ngwana wa gagwe a ka se ka anna
kgosi, a bona go Ie botoka gore a tshelele kgosi Selebi botlhole mo
dijong gore a swe.
Moanelwa yo
0
sa amogelwang
Morago ga go ja dijo tse Mmapitsa a di tshetseng botlhole, kgosi Selebi
o a swa. Ka jalo go ka twe ga a amogelwa ka ntlha ya loso Iwa
gagwe.
Go ka akaretswa ka go re terama e, e na Ie elemente ya matlhotlhapelo
ka
gonne
e bua
dikgang
tse
di
bosula
tse
di
lebaganeng Ie
masetlapelo a a welang baanelwa, bogolo setona molwantshiwa yo
0
nang
Ie makoa.
Maitsholo
Go na Ie
korolwana e nngwe gape e e buwang ka ga dikgang tse di
lebaganeng Ie maitsholo, mme yon a e fitlhelwa mo tsebeng ya ntlha (1)
ya sekwalwa se go fitlha mo tsebeng ya kgolosemenne (114). Maitsholo
ona
a tlhalositswe ke Mojalefa (1994:14) fa e Ie kgalemelo ya ditiro
tse di sa siamang kgotsa tlotlomatso ya tse di siameng. Ka go rialo
maitsholo ke thuto e e lebaganeng Ie ditiro tse di bosula kgotsa tse
dintle. Fa a tiisetsa kakanyo e, Marggraff (1994: 15) are:
A moral story is a story which there is a conflict
between good and bad, between right and wrong.
227 Puo e, ya ga Marggraff, e gatelela gore morero wa maitsholo
0
lebagane Ie kgotlhang e e fa gare ga tshiamo Ie bosula.
Groenewald (1976: 25) ena are:
The moral story deals
with guilty and
its theme is compressed into
to the
reader's
penance, and
a moral which appeals
moral-ethical values
and
this
determines that injustice should be punished.
Ka go rialo go gatelelwa gore motho yo
0
dirang ditiro tse di bosula
tshwanetse ke kotlo gore a tie a sokologe, e nne motho yo
Fa
a tlhalosa
kakanyetso
wa
0
0
siameng.
maitsholo, Groenewald (1993:72) a re
molwantshiwa ke motho wa:
Maemo. Makoa. Go amogelwa. Jaanong go ya go lekolwa ka moo dikgang tsa terama e, di lebaganeng
Ie maitsholo ka teng.
Molwantshiwa wa maemo
Kgosi Selebi
ke moanelwa wa maemo a a kwa godimo ka gonne e Ie
kgosi, ka jalo kgosi e tshwanetswe ke go tlotliwa Ie go boifiwa ke morafe
go tsholetsa Ie go amogeia maemo a gagwe.
228 Moanelwa wa makoa
Bokoa jwa ga kgosi Selebi ke go nyatsa lelapa. 0 ikgatholosa mosadi
wa gagwe, Senwametsi, Ie lelapa la gagwe mme
mongwe, Mmapitsa. Lerato
gagwe e bile
Mmapitsa
ratana Ie mosadi
Ie mo
yo
lebatsa lelapa la
fetsa anna kwa lelapeng Ie la ga Mmapitsa.
0
Moanelwa yo
la ga
0
0
amogelwang
K wa bofelong kgosi Selebi
diphoso fela, ka jalo
0
0
lemoga gore tse a neng
simolola go ikotlhaya mme
0
a di dira ke
sokologela kwa go
tse di siameng ka go kopa maitshwarelo mo go ba a ba foseditseng.
Terama e, e na Ie elemente ya maitsholo ka gonne dikgang tsa yona di
akaretsa ditiragalo tse di lebaganeng Ie ditiro tse di
bosula tse di
tlholwang ke maitsholo a a sa siamang.
*
Papiso ya matlhotlhapelo Ie maitsholo
go tia lemogiwa gore morero
Fa go ka buisiwa sekwalwa se sentle
wa matlhotlhapelo
kakanyetso
wa
0
farologane
morero
wa
Ie wa maitsholo. Fa go lebelelwa
matlhotlhapelo
go
fitlhelwa
0
na Ie
dikarolwana di Ie nne jaaka:
Moanel wa wa maemo. Moanelwa wa makoa. Moanelwa wa go ya kwa tlase. Moanelwa wa go amogelwa. Mmuisi
0
tla
lemoga
gore
molwantshiwa ga a amogelwe ka
mo
morerong
gonne
229 0
a swa,
wa
matlhotlhapelo,
mme
mo go
wa
maitsholo molwantshiwa
0
a amogelwa ka gonne
0
kopa maitshwarelo a
diphoso tsa gagwe, tse a neng a di dira, ka go rialo
0
fetogeia kwa go
tse di siameng.
Go Iemosega fa terama e, e rulagantswe go ya ka merero e Ie mebedi:
morero
wa
maitsholo
maitsholo kgosi Selebi
ntse go tsarnaya
ka jalo
0
0
Ie
matlhotlhapelo. Mo morerong
wa
simolola a Ie rnotho yo
0
siameng mme fa go
a fetoga ka ntlha ya go nyatsa lelapa la gagwe, mme
0
bontsha makoa kwa bofelong
ka go nne
0
wa
0
fetoga motho yo
lemoga diphoso tsa gagwe e bile
0
siameng gape
0
kopa maitshwarelo mo
diphosong tse a di diretseng Ielapa Ia gagwe Ie morafe ka bophara.
Mo morerong wa matlhotlhapelo kgosi Selebi
o siameng ,yo
0
0
simoioia e Ie motho yo
nnang mo Ielapeng Ia gagwe. Kwa morago
rnakoa a go nyatsa lelapa Ia gagwe mme kwa bofeiong
0
0
nna Ie
welwa ke
matlhotlhapelo a Ioso. Merero e rnebedi e, e na Ie fa e tshwanang teng.
Kgosi Selebi ke moanelwa wa maemo a a kwa godimo rno morerong
e, e mebedi.
Karolwana ya bobedi ya kakanyetso e e Iebaganeng Ie makoa Ie yona e
bontsha ka mo merero e mebedi e, e tshwanang ka teng. Ke go re kgosi
Selebi ke moanelwa yo
0
nang Ie rnakoa fa go Iatedisiwa gape merero
e mebedi e. Bokoa jwa gagwe ke go nyatsa Ielapa
la gagwe mme ke
bona ba mo tlisetsang mathata a go tshelelwa botihole jo bo bolayang
mo dijong. Ka ntlha ya makoa a, a gagwe, mmuisi ga a itsalanye Ie ena.
Go se itsalanye ga mmuisi Ie molwantshiwa go tlhageleia mo mererong
e ka bobedi jwa yona.
Go ka akarediwa ka go re merero e ga e Iekane ka boleele ka fa gare
ga sekwaiwa. E kete mokwadi
maitsholo go gaisa
wa
0
sekametse thata ka fa morerong wa
matlhotlhapeio. Morero
230 wa
maitsholo
0
akareditswe ka ditsebe di Ie kgolosomenne (114). Ke go re go tioga rno
tsebeng ya ntlha (1) go fitlha rno go ya kgolosomenne (114). Fa e Ie
wa rnatlhotlhapelo ona
0
robong (39) fela ke go
a kareditswe ka ditsebe dile somaamararo
tIoga rno tsebeng ya kgolosornenne go fitlha
go ya kgolosomaamatlhano tharo (153) ka jalo go
rnatihotihapelo
ke
polotwana ya
rnorero
wa
ka twe rnorero wa
rnaitshoio. Mokwadi
0
dirisitse rnatlhotlhapelo jaaka polotwana e e tIaIeIetsang Ie go tlhalosa
poiotokgolo
ya
rnaitshoIo, ka
rnolaetsa wa sekwaiwa se,
0 0
go nne ke
yona
e lernosang
rnrnUlSl
lebaganeng Ie rnaitsholo a a sa siarnang a
thwadi kgotsa rnoaneIwarnogoio rno setlhwangweng se sa Se se jeleng
rre. Go rno pepeneneng go ka re rnokwadi
0
nnile Ie phitlhelelo rno
go kwaleng rnerero e rnebedi rno sekwaiweng se Ie sengwe.
6.16. KAKARETSO
Ditiragalo tsa tshenolo di tlhalositswe. Gape go dirisitswe dielernente
(aspects)
tsa nako Ie Iefelo go gateleia botlhokwa jwa tsona rno
thulaganyong ya sekwalwa.
Mefuta e Ie rneraro ya tikologo, e Ieng ya tshwanelo, ya maikutlo Ie
ya sekai, Ie yon a e sekasekilwe. Phuthologo e arogantswe ka dikgaolo di
Ie tlhano tse rno go tsona go tlhagisitsweng dithekeniki di Ie lesorne.
Thekeniki ya kgotlhang ke yona e e dirisitsweng
thata go gaisa tse
dingwe go gateIeia rnolaetsa wa terarna e, Ie go godisa kgogedi.
Setlhoa se tlhalositswe fa e Ie bokhutlo jwa dikgotlhang tsa baanelwa.
Mokwadi
0
dirisitse dithekeniki di Ie tharo tse
di rulagantsweng ka go
ngoka mmuisi. Tharabologo yona e sekasekilwe ka go e Iebaganya Ie
go godisa kgogedi rnrne Ie rno go yona rnokwadi
0
dirisitse dithekeniki
di Ie tharo go tlhalosa rnowa wa ipusolosetso. K wa bokhutlong go
tIhaIositswe
fa
rnokwadi
a
kwadile
231 merero e Ie
mebedi
rno
setlhangweng
se Ie sosi. Go fitlhelwa
maitsholo rno sekwaleng se Ie sengwe.
232 rnerero
ya matlhotlhapelo
Ie
KGAOLO YA BOSUPA
7.1.
KAKARETSO
7.2.
MATSENO
Mo
kgaoiong
e go
ya
go
akaretswa
dikgaolo
di
Ie
thataro tsa
tIhotIhomisi e, ke go re go tioga kwa kgaoiong ya ntIha go fitlha go ya
borataro.
7.2.1 KGAOLO YA NTLHA
simoioia
dikwaiweng
tsa Setswana. Go tIhaIositswe fa terama e Ie botihokwa
gonne
ka
go
botlhokwa jwa terama mo
Kgaolo e, e
sekaseka
ka
e ka diragatswa, gape e amana Ie teatere (theatre). Botihokwa jwa
ga Ntsime jaaka mokwadi wa dikwaiwa tsa Setswana Ie bona bo
tlhatlhobiIwe, mme bona ba gateIeIwa ka go re
farologaneng, jaaka
0
kwadile dikwaiwa tse di
diterama, maboko, dikhutshwe
Ie
dikwaiwa
tse
dingwe tsa thutapuo. Gape go na Ie dikgele tse Ntsime a di amogetseng
tse Ie tsona di tiisang botlhokwa jwa gagwe.
Mabapi
Ie maikaelelo go
(1995) fa a tlhalosa
tiragatso. Go
Iebeletswe tihotlhomiso ya ga Groenewaid
matlhakore
Iemogilwe
fa
a
Ie
terama
mabedi
ya
sekasekiwe ke ope. Mokgwa wa tlhotlhomiso
tlhalosa
a terama:
Se se je/eng rre
0 0
kanedi Ie
e ise
e
dirisitsweng ke wa go
Ie go ranola. Pharologano fa gare ga mareo a mabedi a, e
gateletswe. Groenewaid
0
tlhagisa mokgwa wa go sekaseka sekwaiwa ka
tseia ya bolepakanedi. Mokgwa
0, 0
bua gore sekwaiwa se na Ie matlalo
a Ie mararo, e Ieng diteng, thulaganyo Ie puo Ie setaele (mokwalelo).
Mo tshekatshekong ya terama e, go Iebeletswe matIaIo a Ie mabedi fela,
e Ieng diteng Ie thulaganyo. Dikgopolo tse di tlhalositsweng
233 ke diteng,
thulaganyo, puo Ie setaele, matlhotlhapelo Ie phatose. Pharologano
magareng
ga
matlhotlhapelo Ie phatose
Ie yona
e
tlhokometswe
go
lemosa mmuisi gore terama e ya ga Ntsime ke ya mofuta ofe.
7.2.2
KGAOLO YA BOBEDI
Kgaolo e, e simolotswe ka kakaretso ya diteng tsa Se se jeleng rre.
Setlhogo sa terama e: monna
bofelong
° nna
° nyatsa
lelapa la gagwe mme kwa
mo mathateng, Ie sona se tlhalositswe. Dielemente tsa
diteng: baanelwa, ditiragalo, nako Ie lefelo di tlhatlhobilwe. Malebana Ie
baanelwa ba diteng go tlhagisitswe mefuta e Ie mebedi, e leng moganetsi
Ie moganediwa. Baanelwa ba, ba tlhalositswe fa e Ie baanelwa ba bagolo
ba diteng, ba bontsi jwa ditiragalo bo diragalelang mo go bona. Ditiragalo
di tlhalosiwa fa e Ie tsona tse di diragalelang baanelwa.
Tikologo e tlhokometswe fa e arogantswe ka nako Ie lefelo. Go lebeletswe
kamano fa gare ga baanelwabagolo ka go latela lenaneo la kamano Ie
Ie bopilweng ka tebagano, bokgontshi, bothusi, boganetsi Ie bothusegi.
Fa go lebelelwa tiriso ya lenaneo Ie, go lemogilwe gore bothusi jwa ga
moganetsi ke bothusegi jwa moganediwa mme bothusi jwa ga moganediwa
ke bothusegi jwa moganetsi.
Ditiragalo di tlhalositswe fa di
mebedi, e leng
theilwe
mo
godimo
ga
mefuta e Ie
ditiragalokgolo Ie ditiragalotlaleletsi. Ditiragalokgolo di
laolwa ke setlhogo. Go ya ka setlhogo sa Se se jeleng rre, go lemogilwe
gore terama e, e na Ie ditiragalo tsa botlhokwa (ditiragalotshwaneIo) di Ie
pedi:
Tiragalo ya botlhokwa ya ntlha : Monna
lelapa la gagwe.
234 °
nyatsa
Tiragalo ya botlhokwa ya bobedi: Kwa bofelong go
nna Ie mathata.
Ditiragalo tsa
botlhokwa
di
bopilwe
ka
ditiragalotebagano
tse
di
lemogilweng ka phetogo ya baanelwa, ditiragalo, nako Ie lefelo.
Tikologo e sekasekilwe fa e arogantswe ka nako Ie lefelo. Nako e na Ie
mefuta e Ie meraro, e leng nako e e rileng, nako ya ditiragalo Ie nako
ya loago. Mabapi Ie lefelo go tlhagisitswe mefuta e Ie mebedi fela: lefelo
Ie Ie rileng Ie lefelo Ia ditiragalo. Nako Ie lefelo Ie tsona di laolwa ke
setlhogo.
7.2.3. KGAOLO YA BORARO
Kgaolo e, e Iebagane Ie thulaganyo
I. Mo go yona go tlhalositswe
dikakanyo tse di Iebaganeng Ie thulaganyo, jaaka thitokgang, kakanyetso,
thaetlele Ie dielemente tsa tshenolo. Thitokgang ke thuto kgotsa molaetsa
o mokwadi a ratang go 0 naya mmuisi. Botlhokwa jwa yona bo tlhalositswe
fa e
Ie go tshwaraganya dithekeniki tsa
thulaganyo gore di
Iebagane.
Thitokgang ya Se se je/eng rre e lebagane Ie merero e Ie mebedi, e leng
maitsholo Ie matihotihapeio. Kakanyetso e tlhalositswe fa e Ie Ienaneo
Ia dikgato tsa thulaganyo. Y ona e na Ie mosola wa go Iemosa mmuisi
gore sekwalwa ke sa mofuta ofe Ie go laola semelo sa baanelwabagolo.
ThaetIeIe ke Ieina la buka mme mosola wa yona ke go sedimosetsa
mmuisi ka ga se go yang go buisiwa ka ga sona ka fa gare ga sekwalwa.
Go tlhalositswe kgaolo ya ntlha fela ya thulaganyo, e leng tshenolo. Go
builwe gore ke yona matseno a dikgang mme e felela mo go simololang
kgotlhang ya ntlha ya sekwalwa. Tshenolo e na Ie dielemente tse nne, e
leng
baanelwa, ditiragalo, nako Ie lefelo.
arogantswe
ka
dikarolo
di
le
235 pedi:
Baanelwa
ba
tshenolo ba
baanelwabagolo
le
baanelwabatIaleletsi.
Baanelwabagolo
ba
arogantswe
go
ya
ka
molwantshi, molwantshiwa Ie motsenagare. Tiro ya baanelwabagolo, ke
go tlhola kgogedi Ie go tiisa tharabololo.
Mabapi Ie ditiragalo go gateletswe gore go na Ie matlhakore a Ie mabedi,
e leng
Ie Ie siameng Ie Ie Ie bosula. Mo go tikologo go tlhagisitswe
mefuta e Ie meraro: ya tshwanelo, ya maikutIo Ie ya sekai. Kakanyo e,
thekeniki
e lemogilwe fa e Ie mokgwa
0
mokwadi a
0
dirisitseng go
rulaganya dikakanyo tsa sekwalwa.
7.2.4. KGAOLO YA BONE
Mo go thulaganyo II go lekotswe tiriso ya dikakanyo tse di tlhalositsweng
mo kgaolong
ya
boraro, e leng
thitokgang, kakanyetso Ie
tshenolo.
Thitokgang e lemogilwe fa e lebagane Ie maitsholo Ie matIhotIhapelo.
Mo go Se se je/eng rre e lebagane Ie maitsholo a ga kgosi Selebi a a sa
siamang
Ie matlhotlhapelo a a tsenang
mo go ona, a loso. Mabapi
Ie
kakanyetso go tlhalositswe fa terama e, e Ie sekwalwa sa matlhotlhapelo
Ie maitsholo. Mo dikgatong tsa thulaganyo go lekotswe fela
ntlha, e leng
tshenolo, mme
mo go yona
kgato ya
go tlhalositswe elemente ya
baanelwa. Go tlhalositswe semelo sa ga molwantshiwa, kgosi Selebi. Go
tlhalositswe dipharologantshotshwanelo tse di tlhalosang maemo a gagwe a
a kwa godimo Ie tse di gatelelang makoa a gagwe.
72.5. KGAOLO YA BOTLHANO
Kgaolo e, e lebagane Ie thulaganyo III mme mo go yona go tlhalositswe
semelo sa ga molwantshi, Senwametsi. Molwantshi
moanelwa
wa
maemo
a a kwa
godimo, yo
0
0
se
tlhalositswe fa e Ie
nang
makoa. Go
tlhagisitswe maemo a ga molwantshi a a kwa godimo Ie go tlhoka makoa ga
gagwe ka go dirisa dipharoiogantshotshwaneio. Go tswelela pele mokwadi
236 o dirisitse
Dithekeniki
dithekeniki
go
tlhagisa
sernelo
se sa ga rnolwantshi.
tseo ke: leele, motifi, tshwantshiso, kemedi, pheteletso,
lelatlhelwa, kgelekiso, poeletso, tshotio Ie tsepamiso.
7.2.6. KGAOLO YA BORATARO
Kgaolo
e, e lebagane
Ie thulaganyo IV. Mo go
yon a
go
Iebeletswe
ditiragalo , nako Ie lefeio. Go tlhalositswe gore tiro e kgolo ya ditiragalo
ke go tlhola kgotlhang fa gare ga molwantshi Ie molwantshiwa, ke go re
a Ie rnabedi: Ie Ie siameng Ie Ie Ie bosula. Mo
go thulana rnatlhakore
tiragatsong ya buka ya Se se jeleng rre kgotlhang e fa gare ga kgosi Selebi
Ie Senwarnetsi. Go tlhalositswe gape gore ditiragalo tsa thulaganyo di
botlhokwa ka gonne di
gatelela rnolaetsa wa sekwalwa Ie go
tlhola
kgogedi. Tikologo e arogantswe ka nako Ie lefelo mme tsona di bo di
aroganngwa ka dikarolo di Ie tharo: ya tshwanelo, ya maikutIo Ie ya
sekai. Go dirisitswe
nako Ie lefelo jaaka thekeniki e e gatelelang Ie go
tlhagisa tikologo ya terarna e.
Phuthologo e tlhalositswe fa e Ie rno dikgang tsa tshenolo di tsweledisiwang
pele ka go dirisa dikgotlhang. Phuthologo e botlhokwa ka gonne e godisa
kgotlhang mme e tsweledisa rnolaetsa wa terarna e pele. Go tlhagisitswe
dikgotlhang tse di nang Ie maatla, tse di leng fa gare ga baanelwabagolo,
kgosi Selebi Ie Senwarnetsi, Ie tse di se nang maatIa, tse di leng fa gare
ga baanelwabatlaleletsi. Dikgotlhang tse, di tlholwa ke go nyatsa lelapa
ga kgosi Selebi. Mokwadi
0
dirisitse dithekeniki tse di jaaka mmuisano,
tatelano ya ditiragalo, kgotlhang, poelomorago, mmuaesi, ponelopele,
bokgapetsakgapetsa, go potlakisa nako, poeletso Ie leeto go rulaganya
dikgang tsa phuthologo.
Setlhoa ke rno dikgogakgogano di felelang teng. Setlhoa sa Se se jeleng
rre ke loso Iwa ga kgosi Selebi. Botlhokwa jwa loso 10 ke go re Ie
237 fetotse rnaitsholo a ga kgosi Selebi a a sa slarnang ka go nne
tshwanelwa ke go
bontsha gore
0
kopa
0
ne a
rnaitshwarelo rno go bakgosing pele a swa go
lernogile diphoso tsa gagwe.
Tharabologo ke rno dikgang tsa sekwalwa di felelang teng. Mathata
otlhe a a neng a Ie teng a a rarabololwa, Ie tsotlhe tse di neng di fitlhegile
di tswelela rno pontsheng gore di lernogiwe. Tharabologo ya terarna e ke
fa
Kebotsaletswe a atlega mo go busolosetseng loso lwa ga rraagwe,
kgosi Selebi. Thekeniki ya bofelo e rnokwadi a e dirisitseng ke ya leina
la
sekwalwa
go golaganya dikgang tsa diteng Ie tsa thulaganyo ya
sekwalwa ka bosona.
Kwa bokhutlong go lernogilwe fa sekwalwa se, se bopilwe ka rnerero e
Ie rnebedi, e leng rnorero wa maitsholo Ie rnorero wa matlhotlhapelo.
238 
Fly UP