...

Document 1874219

by user

on
Category: Documents
46

views

Report

Comments

Transcript

Document 1874219
SE SE JELENG RRE: MOLEBO W A KANEDI M.H. MATABOGE 2001 © University of Pretoria
SE SE JELENG RRE:
MOLEBO WA KANEDI KA
MOTLATSI HELEN MATABOGE
E neetswe go kgotsofatsa ditlhokego tsa dikerii
ya MAGISTER ARTIUM Kamo LEFAPHENG LA DIPUO TSA BANTSHO BAFATLHOSI: MME R.M. RAMAGOSHI Ie
: PROF. M.J. MOJALEFA
YUNIBESITHI YA PRETORIA PRETORIA LWETSE 2001 DITEBOGO
Ke lebisa ditebogo tsa me tse di se nang go ka lekanyetswa kwa go wena
mofatlhosi wa me, moporofesa MJ. Mojalefa, ka tataiso e
0
nneileng yon a ka
bopelotelele. Gompieno ke se ke leng sona ka ntlha ya gago. E kete Modimo a ka
go okeletsa malatsi a botshelo gore
bangwe, Ie bona 0 ba abele se
0
0
kgone go tswelela pele ka go thusa ba
nkabetseng sona.
Mme R.M. Ramagoshi Ie wena rre D.M.G. Sekeleko, yo
0
thusitseng thata rno go
rulaganyeng (editing) tlhotlhomiso e, ke a re go lona, malebo. Tiro e Ie e dirileng
ke e kgolo thata, e ka tlala diatla tsoopedi.
Nka se ka ka lebala go leboga ba rnetlobo ya dibuka ya Yunibesithi ya Pretoria ka
thuso e ba nneileng yon a ka dinako tsotlhe. Gape ditebogo tsa me ke di lebisa go
baResearch Council Ie ba Yunibesithi ya Pretoria Post Graduate Bursaries ka thuso
ya madi e ba nneileng yona. Ke a re go lona tshwarang fela jalo. A thuso ya
mothale
0,
e tswelediswe pele go thusa Ie ba bangwe.
Rre Thabo Mfikoe,
0
ntlanyeditse tiro e ka bokgoni Ie matsetseleko a a makatsang.
Ke leboga tiro e ntle e
0
e dirileng Ie nako ya gaga e
0
e dirisitseng go ntirela tiro
e.
Mme Motsadi wa me, Ruth Tseleng, fa e ne e se ka wena banake ba ka bo ba jelwe
ke diphiri. Ke leboga thuso ya gaga ya go sala
0
ba tlhokometse ka lerato fa nna
ke ne ke sa ntse ke ile dithutong.
Rre Abel Ie Mrne Refilwe Mmekwa ke rata go leboga thotloetso Ie kemonokeng e
Ie nneileng yona. Ditebogo ke tseo bagaetsho.
Mothusi Ie Rearabetswe, lona banaka, ke lebogela boitshoko Ie tirisano mmogo ya
lona mo dingwageng tsotlhe tse di fetileng. Ga ke ise ke nne Ie mathata Ie lona.
Tshwarang fela jalo, banaka.
Rraagwe banaka, Saltiel, ga ke itse gore ke go leboge jang. Ke tlhaela mafoko a
tebogo.
0 nnile Ie nna mo botlhokong Ie mo monateng.
Kemonokeng e
0
nneileng yona ka lerato e nthusitse go diragatsa maikaelelo a me go fitlha mo ke
leng teng. 0 nnile ena montsamaisabosigo tota. Nka se ka ka fetsa go go leboga,
Phuthi. A Modimo a go tshegofatse.
Ditebogo tse di gaisang tsotlhe ke di lebisa go Modimo, motlhodi wa tsotlhe, ka
tshireletso e a nneileng yona mo dingwageng tsotlhe tse di fetileng.
DITENG
TSEBE
1.
KGAOLO YA NTLHA
1
1.1.
Matseno
1
1.2.
Botlhokwa jwa ga Ntsime
3
1.3.
Mefuta ya diterama tsa Setswana
5
1.4.
Maikaelelo
7
1.5.
Mokgwa wa tlhotlhomiso
8
1.6.
Tlhaloso ya dikgopolo
9
1.6.1. Diteng
9
1.6.2. Thulaganyo (Poloto)
14 1.6.3. Setaele (Mokwalelo)
16 1.6.4. Matlhotlhapelo
17 1.6.5. Phatose (Pathos)
19 1.7.
Tsamaiso ya dikgang
21 2.
KGAOLO YA BOBEDI
23 2.1.
Diteng
23 2.2.
Matseno
23 2.3.
Kakaretso ya diteng tsa Se se je/eng rre
23 2.4.
Setlhogo
26 2.5.
Tlhaloso ya dielemente tsa diteng
26 2.5.1. Baanelwa
27 2.5.2. Ditiragalo
27 2.5.3. Tikologo
28
2.6.
Kakaretso
31
2.7.
Tiriso ya dielemente tsa diteng
32
2.7.1. Baanelwa
32
2.7.2. Ditiragalo
45
2.7.3. Tikologo
50
11
2.8.
Kakaretso
62 3.
KGAOLO YA BORARO
64 3.1.
Tsamaiso
64 3.2.
Thulaganyo I
64 3.3.
Matseno
64 3.4.
Thitokgang
66 3.5.
Kakanyetso
67 3.6.
Thaetlele
68 3.7.
Dikgato tsa thulaganyo
71 3.7.1. Tshenolo (Exposition)
72 3.8.
Kakaretso
102 4.
KGAOLO YA BONE
103 4.1.
Thulaganyo II
103 4.2.
Matseno
103 4.3.
Thitokgang
103 4.4.
Kakanyetso
104 4.5.
Tiriso ya dikgato tsa thulaganyo
107 4.5.1. Tshenolo
107 4.6.
Kakaretso
160 5.
KGAOLO YA BOTLHANO
162 5.1. . Thulaganyo III
162 5.2.
Matseno
162 5.3.
Molwantshi: Senwametsi
162 5.3.1. Maemo a a kwa godimo
162 5.4.
Kakaretso
187 111
6.
KGAOLO YA BORATARO
188 6.1.
Thulaganyo IV
188 6.2.
Matseno
188 6.3.
Ditiragalo
188 6.4.
Kakaretso ya diteng tsa tshenolo
188 6.5.
Tlhaloso Ie tiriso ya dithekeniki tsa tshenolo
189 6.6.
Nako
190 6.7.
Lefelo
192 6.8.
Phuthologo
196 6.9.
Kakaretso ya diteng tsa phuthologo
197 6.10. Tlhaloso Ie tiriso ya dithekeniki tsa phuthologo 200 6.11. Setlhoa
214 6.12. Tharabologo
219 6.13. Kakaretso ya ditiragalo tsa tharabologo
221 6.14. Kakaretso
225 6.15. Terama ya matlhotlhapelo Ie maitsholo
225 6.16. Kakaretso
231 7.
KGAOLO YA BOSUPA
233 7.1.
Kakaretso
233 7.2.
Matseno
233 7.2.1. Kgaolo ya ntlha
233 7.2.2. Kgaolo ya bobedi
234 7.2.3. Kgaolo ya boraro
235 7.2.4. Kgaolo ya bone
236 7.2.5. kgaolo ya botlhano
236 7.2.6. Kgaolo ya borataro
237 8.
Bibeleokerafi / Metlobo
239 9.
Summary
252 10.
Opsomming
255 
Fly UP