...

Caracterització farmacològica de moduladors gabaèrgics per al tractament de l’insomni primari

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Caracterització farmacològica de moduladors gabaèrgics per al tractament de l’insomni primari
Caracterització farmacològica de moduladors
gabaèrgics per al tractament de
l’insomni primari
Irma Buira Morell
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
!"
#$%
&
'()(
!"#$%&'($)''*
+,!-.$)/$
0
1
*
" 1 2 3
456
70
383
. 9 4 8!
+0:5;0-<0 =(3670
7 > ,? -?6 2
2+>1
! 4 ! ! 7! @
7 : 0 A. -4 @B.-2
274
:-!0 3
C89-<
4 " 0 -3 >! D2-D,:0:3AA
8!7!
1 E 0 : + + !!2""= @
! ! 4 7 (
! ,F > D E6#8*:C
,FBBG>>:>C:1
!
E: -!3
=1 ! > B! 1 ! B > 8 E @ >H
#40B*I
1!
=J:@> >+>>>31
(1
0
!(6(
2 3 7
. " 3 E( ( ( >3 1 3 4 : = K 9
(B21:
L8
+
,-
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$
)+
. /010 20
&
1 !MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN
'+
11
&
1 !MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN
3+
04$
0&05
&1
01
1 !6#0270MMMMMMMMMMMMMMMMMM'
8+
0.041
!. !1
0$9041
!
1 !
0
#0270O
P$"O
P/B1%
PNB
!68%
:+
014$1
0$9041
!
2.0;
&
1 !$Q
<+
14 !1
&
1 !$$
O$:
2$$
O/0$'
ON"$'
=+
40 94 2>!0
&
0!1 $!0$&
&$-3$&
&/<
331/Q
?+
50&
2$$
$0! %.470/$
%$>!/$
%/5= A "/N
/N
/P
/'
%N>= A /&
/&
/%
/)
%P-(
= A
@+
4$!4
/$ A20
&
0!1 $!0NN
)$!= A
!
""#NP
$"%%NP
!
&'(N'
)
&''""
N%
)/!N)
NQ
NN
L8
'
N)
*+P/
*,'PN
)
P'
-
P&
BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM'N
)+
!0$1
0
!&00 !1
&14%.0;MMMMMMMMMMMMMMMMMM''
'+
0/00
0
C40;
&
$ 141MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM''
3+
D $ 2!E4F0;
&1
40C041MMMMMMMMMMMMMMMMMM'O
N$ 2!'O
N/ 2!+'O
8+
.!40/00;
&
9 4E!
9
$>4 &
P$-3'&
P/5'&
PN+'&
PPK
2'%
:+
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
'%
'$-3'%
'/D
22!6')
-
.
'
')
-/'*
01/2
13OQ
-!4"%
"5501!+267!
'3OQ
'N5O/
'P+2!O/
-)"O/
-)'"
'
01/ON
'' 32OP
--8'
'9OP
--6
O'
'O 19O'
'& 2O'
$110
$>4 &
50&'&
-:6
O'
-;8'
'9O'
L8
-;6
OO
'% !22OO
-8'
'9OO
-6
OO
')K
2O&
<+
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
O%
O$-3O%
O/5O%
ON=8O%
OP+2!+&Q
O' 32+&$
OO 19+&$
O& 22
2&$
O%:!(+&$
O)K
2&$
=+
11021
&
04 4 C0044&/
&$-3&/
&/5&/
&NB.R&N
;0<=2$:>13&N
;020?:->13&N
;/0/@[email protected] )???)>/'3&P
&P+&P
&'K
2&O
?+
14&7140&O
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM&)
)+
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
%$
$$+!!
2A%$
9*4%$
A'4
BC%/
4%N
)'4%O
-D
"%%
$/+!>7D#
1*%)
A'4
BC%)
L8
4)Q
'4)N
)D
%'
')&
$N 62>7D)&
<'%4
'4)%
'4$Q$
D
%'"
"$QN
'+
0%42
&1
$9 14 1
$%
1
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
$QP
3+
0#1
& .90;
&
94 $Q)
N$+8
2!A$Q)
9*4$Q)
E4
*44
'*"4$Q)
A'4
B'$$Q
N/+.>7D#
7>*$$$
NNS2= A
A'4
B'F+>"
'
.
$$$
.$$N
8+
04 4 C0044$$%
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$$)
)+
1&
9.!4
&1
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
$/$
$$+!!
2A$/$
$/ 2>7D#
7>*$/N
$N 62$/'
'+
0%42
&1
$9 14 1$/&
3+
0#1
& .90;
&
94 $/)
N$++8$/)
N/ 2+.$N$
NN:282+$N/
8+
04 4 C0044$N%
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$P$
-MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$P'
)+
14
&
!&.4
$P&
$$<!21$P&
8'$P&
6
$P&
L8
$/+3
$P)
8'$P)
6
$P)
'+
14%0044
$4%A0
0
%1 0;
$'$
3+
14.&01
/$ 0!>401
0
&
$4% 04F0;
!
4 7$'/
MMMMMMMMMMMMMMMMMM$'N
L8
+
,-
+
-$ 5""=.
MMMMP
-/ :
.. -N :.O
-P >
)
-' :
20D>(<C$P
-O 52!8+ $%
-& 52!= A T!//
-% "= A
2
/N
-) "= A
:/P
-$Q"= A
A8E62/'
-$$".!!FNN
-$/".A0UNN
-$N".
1UNO
-$P".!8!N)
-$'".>7$>7/PQ
-$O".8PN
-$&".8PP
-$%". -$)"3!
-/Q:RA#>(P%(5*')
-/$">7D#
1*OQ
-//"2!6>!<<7"8#67!
'*O$
-/N+2>!O/
-/P=8+O)
-/' 526
:7(=V3 -/O:3R:S(T$=/D(DW'W&P
-/&"2&'
-/%52!&&
'
'7/ '7/:PO
.'$
7+3R&/
L8
-/) :326!N(5$'($&%% -NQ 029! -N$ 029R -N/ :!22.
N(5$'($&%%
-NN : ! 2 2 . N ( 5 $ ' ( $ & % % -NP :!21!6!%O
-N' :!21R6!%%
-NO 5 2 E . -N& 59!
-N% 59R
-N) :!2N(5$'($&%%! -PQ :!2N(5$'($&%%R -P$ :!216!
-P/ :!216R
-PN 52E.
2
6!)&
-PP =1
2!
8RO'X
-P' :!21>7D
-PO 52E.
2
-P&".
6$QP
!%$
2!N(5$'($&%%!%/
2!N(5$'($&%%!%N
!%N
!R%'
26!!%%
2!N(5$'($&%%>7D%)
2!N(5$'($&%%>7D)Q
)$
)/
>7D)P
>7D)O
))
!>!<<7"8$Q/
!!!$QN
L8
-P% ".
.6
-P) "3!
-'Q :!2!R
-'$ :326!N(5$'($&%%
-'/ "
!2!2= A
-'N 029+8
-'P 029+8
-'' :!(218! 6$QP
.$Q&
=-(Q$O&%N(QQ=-(Q$'O/$(QQ=-(Q$OOP$(QQ$Q%
8$Q)
8
6$$Q
!N(5$'($&%%$$$
!R.!N(5$'($&%%$$/
R.$$P
-'O :!(28!R.
=-(Q$'O/$(QQ=-(Q$OOP$(QQ=-(Q$O&%N(QQ$$'
-'&<DDE#6
"*$P)
-'%<=D>#"*$'Q
+
7$
.
7/ 7
2
$N
7N B
= A /&
7P 0!2!= A
7' +
!α
7O :2= A
7& C
U2!&&
7% :
N(5$'($&%%!!!%P
7) :2#T *!182#A8*
5">&
= A
NQ
N/
8.&Q
!26!%P
8
L8
7$Q :
N(5$'($&%%R !!%'
7$$:2#T *!182#A 8 *
7$/ :2!'Q#<: 'Q *!2#T *
7$N :2!'Q#<:'Q*!2#T*
7$P :2#T *!182#A8*
7$' :! N (5$'($&%%!!
7$O :2#T *!182#A8*
7$& :
8N(5$'($&%%R!
7$% :2!'Q#<:'Q*!2#T* 7$) :2!'Q#<:'Q*!2#T*
26!1R
!)'
7/Q C!!
8X<:C
2
3
)%
7/$ C!!F#07*X<:C 7// :2!'Q#<:'Q*!2#T* 2!6!1 6$Q$
7/N K!
..$Q'
7/P +!2!R1
7/' :!2#T *!R1
7/O C22
6!= A
8
R!26!%'
26!1!!%&
26!1R!%&
26!!)$
>7D)/
26R!)/
>7D)N
26!1!!)N
3$QQ
.$QO
$Q&
8 2$$Q
L8
7/& S2= A
8!R.
7/% C<:'Q8
.R
7/) :1!26
7NQ CT!>4!<0'Q
7N$ +Y2= A
7N/ 5
!α$α/αN 7NN +!21.
7NP 0!'Q#<0'Q*.$'Q
7N' 0!2!!
7NO 0#:*1.
7N& +1
3.1 $'/
1$$&
3$$%
!!$/O
S'Q+$NN
= A
<0'QD> =D$NP
$N%
!!
$P%
.$'$
16$'/
8
!
+
1(P(
G
#
,
*
D
! #
0'3
#/
6,/'*
'1
'(
#-*,,*
1!#G,*
!66
3
!#
8"*
$C
18
!F3!#/'
"'*
Y #H
,/1'
*
HIJK 1#;*((/(1!8.
.#
,,*
0, #'
'AH*
#
*
$C
218
!#
8*
D
! # 0'*
1#,,'/
A*
2
D
1#A'
0,
'H
*
8
#
,
*
K
A/
A5E
F#A"
1*
3">#!*
!!
8
!
2 2 -1 #8 A
'3
1!.#'''*
K
= A (α(8
1'*
11!8#
'A"+
*
D
8!#'' 0+*
.
11#
'*
!9=#
*
#/,*
D
#0*
D01
D
81(91(#0,
'6
+*
:D
'(8
D
#0,1,,/*
L
!
8#I5*
0+9+
2
:(
2!'Q#5,"-?*
K)(
5
A?
K'
5
/
A
:(
!'Q#5,"A-?*
M&
2!
M0
!2
N
//
.82
N
!
.82
6
.Z ,',J/'*
#$
1'
H
*
D
1#6$
0,
'*
D
#H'A
*
8
#α+
#$B
!
D
#H'
A
6,,*
3D#H/*
)
3D$#H/*
!
1#!'*
2.
#H/*
1
6
!2#,*
.9:(
'QX#<-?*
-6D4 8Z
-
8#<+*
9+ 2
8
P0#6,,)A*
'
/
7
"2+#6!'1',*
.#6
1'
H
*
1 #0,
' 6
H
*
!1#!'*
D
1#,,
'1*
8(
2 1 # /
,
!
'
'*
2.#/
,*
2.
#/*
14#/!,*
!2 1 #/ *
2
YF#/
H
6
','*
/
6+'
7
:6 "2 -2 [ #/
6,
!''1',*
6!#/"
(*
8
!
D
.
A,*
O
#/
KL/
*
2#1
*
!#1"'''
H
*
02#1
/
1'*
E
#E
'*
1#E
6*
#
3#
6B
*
O
(#L7/
<3
OD
S62>D#L
0
,<%*
8
#/
/'
,
!4 &.0;
<2
)+
" ! 2 2 ! #A /QQ&* " 8 7! .
3 3#D/QQN*
0 2 ! 30
!8
2
1
8.
8 \ 2!!
(2!#+/QQ%* !9
42
#T/QQ$*
<2.
2
. 3 B 2 !
. B 8!
/(N " 2!1
R8"!3
8(#+/QQ%*
'+
B 4 #""=* 3
8
)Q #- $* 2 ! # 3 ''*
!6
#3''*
6#-/QQO*
N
<2
!!
5">
!
\3.28
" 2 \3 ""= 5"> !8
ƒ
B/1
2.
"63!8
\34
!!.
ƒ
8/1
2
\34!
<
!
\38T
ƒ
- /11
#! DGD 3 K K * !8 \3 <C1
""= " .
]
6
8!5">
02.
)+
5""=.
#+/QQ%*
"5">""=.!!8
\3 ^ 8 6 1 \3 . P
<2
B 5"> 8 $Q .
3+
P
6,
".
8/P !3
2
8 " 31#,DK*61"
31
2
.
#T6_/QQ'*
" E 6 !Z781!
Z
!B,DK 2 43R
2
1 #57* B2 ,DK ! #, * 4 1 (.#-/*
=1
1
57
:3R K ,
,
1
>R =
02.
'+ : . .1#+/QQ%*
'
<2
B>7$>7/
2
1
B . 8 ! 8 18 /(P " !8 . #T6_ /QQ'` + /QQ%* " ,DK Z.3
23
!2
8+
,
8+)+
1014$
40#& 40.
1!&!4
3 ! . #>66
$)P)* ! ! 4 23
1
!#-N *
R
R
!"
!"
02.
3+
0.041
!. !1
0$9041
!
1 !
0
#0270+
++
. " 3 2"3#B:5
+ =7>,*
!!21#B*
3
! #A-* + +4 ! #CB+S* .83
#+-*1
# D/QQ'*
O
<2
0 ! 1 9 !. !1
0!>20Q.1 # :* .#++7*#B07*63
4 1 1 2
28
.
0!1
4!. !1
$ ! $0!>20Q.1 2 3 #, * #B:* 3#'7*
#05*3#0 *
3 \ #+ =* 3 #* !#7>,* !
.#:(+/QQ&*
2 1 # 83*3
!#3!3*#D
/QQ'*B3B:4
3
R8.
2 2 !2 8 B: 2
2.
B3!
!.8
5">!1R5">#7$*B3
3
!++7ZB07!!>
.
5">#@/QQ'*
.
)+ .5">#:(+/QQ&*
7207
S5I
;;;;
(
05#'(7*ZB:#, *Z7>,#*
;;;;
(
+ =#0 *
;;;
(
A-# :*
;;;
;;;
B07Z++7# :*
;;
;;;;
;;;;;;;;;(
&
<2
B33
!!4
.!8
5">#A/QQ&*
8+'+
5
#!4 4
9A940
B1 #CB+S* 1 1
9 !3 3 4 ! 4 3R 1 3
. #- NA* "
CB+S !8 7>,
2.5">
4B:05
7882.CB+S4
B:
7>,!8.#D/QQ'*
8+3+
0!4.94 0
99
14%004F& &
1
C0!1
B !8 F !(8!2
B 8 ! . . #- P* 0 . 3 !8 CB+S !( !2 88 ! ! 1 ++7ZB07 4 CB+S !8 . 1 . 2 ! B!62 1 . !2 "
8#D/QQ$*
B 8 #S5I* ! #* #D_ $))%` 0 B
$))%* 2 3 6 1 2 . B8348
8 3 3 %
<2
#:(+/QQ&*7!884F!CB+S
F8+8
3 ! CB+S 0 34!!!
S5I 3
3 ! 9 ! 88 ! S5I .!#S/QQ%*
02.
8+ &
&0!4.94 +
+ 0 . 3 !8 CB+S B 83 #S5I* !8 !62 . + 0 CB+S !8 3 S5I # D/QQ'*
7!)QX839
8 . 4 2 83 2 2 3 #S /QQ%*
.83283
\ 2 5"> # .* 8 #3 ! 2 3* . !8 5">
#U6/QQO*+831
2!6
.!2
)
<2
:+
432
1#A!E$)%'*
B 0!/.>!0 G $ 14540
! !1 .K
4 2 < !1 2 ! 3 ! #A /QQ&*
1 0 . . 8 88 8 7+
B 7+ 0+ >+ 683
!B
! ! !3 CB+S #D/QQ'*]8
+
0!/.>!01
0&0!1,DK!8
1 Z. B,DK 4 ! CB+S 831 ! B,DK 8
4 6!#D+U*1#0>*B
D+U ! ,DK 1 Z. 1B
D+U 0> " 0> ! 431#.!
*!3CB+S
.#D/QQ'*
73\
,DK . CB+S 2 1 1 0> 2 2 ,DK ! ! 4 $Q
<2
8!
!3#-/QQO*
"8.
2
38!4B
28
2.0;
R 14>0
&
1 !5483
.!B82!.!
. 8 2, ,3 ! !883"2
3
983
.
!
#D/QQ'*
<+
B6
2Z
8!.
8.(!4!
#GS6$Q*
<+)+
110/00;
B
2
1#044#
* $!
!
Q.
1
91!4 # 2 * $ %0044 3 .
+ F 2 &.& #
P*#P
N(O*#N(O*#"/QQN*"F3
NQ#,<
/QQ'*
0
882
$$
<2
ƒ
0D>(<C#A/
A*2
# + *
ƒ
<:D0(/#5
/
A*3
#
ƒ
D>*
<:0($Q#5
A*62
#GS*
B<:06
1
.
!D6
!
.!!
GS . 22!
9
" 0D>(<C !4 ! . 2 # +E
$))P*
B <:D0 $/ !( # * ! !1#8*
!#8!*
B F 0D>(<C <:D0(/ 6
F!
2
2 <:0
!
6
# +E
$))P*
# E
D>/QQ'*
"2!<:0($Q0D>(<C
2 1 8 <:0($Q 8 \3
2 . . E " 2 ! <:D0 0D>(<C !2
2
1 # +E $))P*#7/*
$/
<2
.
'+7
2
#"/QQN*
$
[email protected]
&0
$
K)(
&0
$
7Y4
7Y
NQ&P$(Q
NQ&P$ <1
<
NQ&P/(Q
7Y
D.Y
&%Q'$(Q
D.Y2
&%Q'$($
<Y
/%)
0
<!
<Y
NQ&P/ <1
&%Q'/
7Y
K
&0
$
&0
-'$Q
-'$Q
<
NQ&P
7
!
2
&%Q'
<M
&%QI
<
NQ&P
=P&Q
&%Q'N
=P&N
/%)
Y
7/Q/
NQ&P)Q
<
<1
NN&)
<
&%Q'/&
NN&)
=N$
&%Q'/
7Y
=P&Q
2 2 1 8 ! 3 + 1
!2
20D>1!
/Q$N B 2 1 2 ! ! 3 1 2 ! !4 #5E/Q$Q*
70!0D>(<C6
. #5$)))*
D0D>(<C
!#-'*
ƒ
"414 !1
90$01
&
1 !2
3!1 \3 Z. 4
$N
<2
ƒ
"414 !1
&
1 !
0 !41
$%
.!
4
414 !
$!42
! 382.
ƒ
"414 !1
&
1 !
0 !41
$%
.!
$40
$>&02
\3
3!
Z.
ƒ
B !1 #
1*
8(414 !1
&
1 !
0!&.E41
9
1.%145!01
"8911A$!01#6
2 Z.* &011A$!01
#6 * F
1 3 !21
*
%
!
,*
!"#$%&
&%
"$*&
'$**
!
"#$
"#$
!
*+
*
*%
'())
!ũĞƚůĂŐ ƐŚŝĨƚ ǁŽƌŬ
'"(
((")*$"
$+!"$,-#"
02.
:+:
20D>(<C
$P
<2
B 7 0 0!1 $!0
90$0 .
Z 8. 2 2 ! 2
!0!
!
4
! B 2 !!2
<+'+
02!A140
" &02!A140 ! !1 2 .82
.D
\ ""= 3
F
+E
. 7! 3 83 1! !1!F
B!41
( # 3* ! \3.#
(!
*#"/QQN`A/QQ'*
<+3+
90&$0 20
>1 31
,'X
4 (:\!
21
!692
4!
1
\3 . \ 2 ! 6 2 $'
<2
1
] 2 !
6SE#/QQO/QQO!*
" 3 .
\3.81
NNX
."
\3 . . 8
$O(/$X
.
\$O(/%X$QX
] \2 4 2 ! " /Q(P/X !2 /%()'X%($%'X
!
46!!
4,
PX2!
'(OX
$(OO($/%'XE
K/4 1
1 0 &$ 25/01
3
!2$P
$&
!
7 8 ! . ! ! 'QX 4 O' E 8 . "
2!
!
.
]8
! \ +
! NQ(PQX 1 2
4
$O
<2
]F
B3
! ! 4 !
!2!2
=+
=+)+
4 1
0$9041
!
40 94 2>!0
&
0!1 $!0
"0!1 $!0
2.4.
! 8 46!
41!"0!1 $!0
A!0
&'X .1#*
\ 2 /'X #7/QQ%*
7 4 0!1 $!0 1.!&0 \3 2 2 7! ! 2 . 3
1E
\3310!
8 ! !
+640 20
&
0!1 $!0
S1
$.40/4 0"
2 2
222#D_/QQO*
D
2 ! 82 2 8 2 2
B 3 /4 1
&
9&019 100; 8 3 !
8!:
$&
<2
( + 8 8 3 8
" .
( 8 H
J
#D_/QQO*
2 .!2
2
!8
2 1 ! ! ! \3
.23
K
D09 45
45$
K
D
5
5!&.
04.E
04.E450
4 0$!40;
!240#
D
1 T
T
&!
02.
<+52!8+ B 8 1 %40#0;
&
0C
G09 45$K
904.E450K&!
HDJ
#-O*
3 #7 /QQ/* " ! .3
219!B2
2 ! :5 # 3 ,'* !8 2 $%
<2
#5!_ /QQ$* ! ! !
2 !2 ! 6 F #W $))P* 2 2 !2 3 Z !62 #@
/QQ&` + /QQ%* B !
1 ! :7 # 3
,'* #5 /QQ&` 5 /QQ&!* " ! ! 2 !
!9! 2 2 + :5
"
3= A
8+ #)$/)$N*
]!
&01$0!.0;
&1
$!01$1
G $ 145401
0
0&0!1
&
1 ! !
2 (
4 ! . 8
!
0!/4 1
&
909040;2.
"2414 !1
$>&01
910Q.05401 ! 3 9 " /41
&
&0#11
$&00 !1 !!4 ! !!8
2 147$.1
1411!41
2.41 #81
! ! * !#01
9.!4.1
&
!4 ! # 8 *!#01
!
G 0
G%04.
&
1 !#M
!*
- /4 1
Q.
994.! 2!#01
2!040.1
&
$9 4$!4
8
3.
$)
<2
28Z.
8
".
9 0! 2 !!\3\8
82
" 4 !8 8
1
(
=+'+
!/.>!0
2!>40
!
1 !
0
1.
04$
0&05
0 8 3 3 1 ! 3 1 6 #D,+ 3 ','* 8 ! 0 6 8!
D D,+ 2 N/P)%$ $ 3 D #,+D5$* " . 3 D #,+D* 6 1
4.#I/QQP* 2
(1# $Q&a<$Q&*23
$' 6NQ6#=!/QQ&*
]D,+62
P0#+0"P0*
6 2 2 ! 3 B P .
>+ F 2 +0"P0 8 117+0"P0!
/Q
<2
!! 2
2
! ! ! R >+ 8R
3#=!/QQ&*
7! ! #DGD* #5E /QQ'* " !
31!
/ 8 #7 /QQP* " 3 1 8
3 +
/ #+"5/* 9 $ 1 !.
# D+D*#7/QQ$`I/QQ'*
?+
P
,
HJ
"48!!3
$)'Q = A 2 #D,:*.
" = A ! D /Q 'QX D,: 2 28!78!2
3#G/QQN*
:#> *= A !2D,:
.
+6R
Z > !( Z 8 3 3 = A !8 1 R
#:/QQN*
?+)+
4% 01$
"!= A 1!T!#-&*+
! 1 F 2 . = A 2 1α(8# T!*2
11#=*!"=!6
63R
/$
<2
B !82 = = A 1 6 1 1
!8#= 0*>= A (α(8#= A (7*6
2 = A ! α(8 = - 8 #DD 0*T!"
! = A 8
γ(8! #=A* =A
= A 88#:/QQN*
. 1
!0!
.4$0!
D3
.4$4
0.#4
'
40 .0!0 1 044
M
044
K40
1944
1944
'
γK$0! %.404
C 2.44
!1$0!0;
C44
K
.0!4
1$0&G0&
D
D
D
.0!4
γKD0& C0%.404
.$4
4
02.
=+52!= A T!#:/QQN*
"6!= A = 0= A (7!8
B = 0 6 D,: .
= A 6.= A (7!218
1 !62 2 = A 8 R
= 01
2= A (7
] 6 = A 6 . 1
4= A #= 7*= 7.
= A 2 ! . 1!
//
<2
B! 3 6 1 !3 ! = A 1 2 1B
!!21
!= 7!3
3RB2= A 3R
62!62!
.
?+'+
94 1
&
U
14.4.
0
409.1
"= A 882#= A
= A
#= A
:*
8 :( !
;
;
A* ! 9 = : T #:/QQN*
8 ! 1 1 ! ! 4 D,: 2
" = A
E . .
"1
'!#8PN(O&T0*
#-%*
,&.
&
02.
?"= A
2
#>$))&*
/N
<2
: ! 8 ,( 8R ! #7>$(7>P* 8 :( 8R 8,( 27>N(7>P!R
291
1 > 7>/ #@
/QQ'*
&!!
α$(O
β$(Nγ$(Nδεθ ρ$('B!2
!1
821
6 3 R . 1
91B
2
= A
:8
2 Z. 2 2
#:!!/QQP*
"2= A
"
19
!ρB28,(!!
:(#"6$))%`@/QQN*#-)*
0 4 C0!
.
.
02.
@"= A
/P
:#"6$))%*
<2
"= A
A2E!=
A
!8D,:
3 2 " 183
" = A
A ! E . ! 9 = #=+:5* N " 6 2 . = A
A ! 3 ! - ! !
= A
A#$*=
A
A#/*
=
!= A
A#$*=
A
A#$!*
A
A#$*
8,(22
! 82 O 2 ! = A
A#$!* #"
/QQ&*
7.
9=!
= A
A
. #* 2 ! = A
A#$*
62 8 3
29=0
.
#+/QQ)*
VLQjSWLF
VLQjSWLF
$FWLQD
02.
)(+"= A
A8E62#"/QQ&*
/'
<2
" ! = A
A#$* =
A
A#/* #- $Q* ,(
8R ! #&7>* 8 :(
RB!= A
A#$*8:(2
1 #5D55* B 2 ! 8 :( ! = A
A#/*
#
'* 5D55 1 . ! #+ /QQ)* 8 ,( !
= A
A#$*,(98R
C-7>#E
'*8"C-7>1
! . B 2 !
29=Z=
!= A
A#/*
B ! βγ 9 = ! = A
A 1
! :/; # , +ZK* = A
A1T
;
TN=<5TB2
1 ! = A #* #* 1 1!#
56/*#A/QQP*
2= A
A!8
# :*!α#=αZ=α)βγ#=βγ*9=
88)
:4!8=αZ
=α. B2 : ! =βγ 3 8 !α#=α)
2= A
A!
>+1
:83!=α
=+:54!= A
B = A
A
A#A/QQP*
! : 2 1
B !62 ! 2 R2!91β(
8
!9=
/O
<2
?+3+
&.& 1
&1
94 1
"= A
28,
!β !
:( 6 2 ! 87A+D#:/QQN*#7N*
1.2!66#A0U*
1U!!F8= A
(
R3
.
3+B
= A =S,<D7"D
>S0]B 0S5D
BRBSD7d5<:D+SD<7<]D
=S,<D7"D+ 5:< BD
>
<
A
#;*(: >+
A!Fc
A0U
-1U
,9c
>
<
: :
7<+#=!8*
A
#:S>+"7<7<]*
,7 =S,<D7"D
+8
7A+D
#,S:S>+"7<7<]*
-
:=+('PO/O
7<+#=!8*
7+>+ #:S>+"7<7<]*
+8
#,S:S>+"7<7<]*
c B A0U . !63 6#.-$/1NP*
8 ! α γ = A
" !α1, α2, α3 α5 !2!!γ/β2! 2 A0U " 2 1
!αPαO!A0U#:E
/QQO`>b/QQO*
" 1 U 2 3 . . A0U 8 8!α γ = A
!α1 #>/QQQ*.
/&
<2
"!!F!888
2 ! = A
( ! α β
#:E/QQO*
" 8 = A
#+ /QQ%* "
8 8 ! 8 ! !3!γ2#:E/QQO*
" 2 A0U 2 = A ! = A
\3!:
(
"!!F
! !#B$)))*
3A0U
1U!3= A !
!!F2
B26D,:\3
6 ! 3#D$))'`>b/QQ/*
R3 = A
6 2 = A 8F
8
!
B
38!
! > = A
3 2 0
! ! ! = A 1.
"2= A ! D,:
"= A 8$Q
= A
"= A
:(:
!6
/%
(
:=
A
4
<2
B1(P(# : :*= A
= A
:!
!αO"1#;*(
(/(1 !8. ##;*(: >+* = A
:!=
A
! = A
"7+>+ : =
A
8 !4!2!3"= A
= A
:!
!!FA0U6
!#:/QQN*#7N*
" = A
= A
: 2 E ! !2 D,: B != A
:
" 1 7<+ #!8* = A
= A
: 1 >:=+NO&P/= A
A=
A
:
66
3
#@/QQN*
0
= A
A8=
A
!
! = A
7
2A0U!!F#:/QQN*#7N*
:. F 1 ! = A
A
!
V
#B *8
!.8
F 4.!3B
2
! F ! !!3#AeE/QQQ*"!
2 1 D 4 /)
<2
R3 4 3 = A
A=
A ?+8+
$ K/010 20
&
94 B 2 2 & ! = A
3 #α$(Oβ$(Nγ$(Nδεθ ρ$('*F!
> 4 = A
! α, β γ 23//$# _/QQ'*
0 ! α α$ 8 8
!1!4!
#>T$))O`D/QQP*#7P*
.
8+0!2!= A
L
α$β/γ/
PN#$*ZOQ#/*
B 4 Y1 ! 4
8!
α/β/ZNγ/
$%#$*Z$'(/Q#/*
> R 3RY
αNβγ/ZN
$&#$*Z$Q($'#/*
, 3 3
8
α/βγ$
%#$*
α'βNγ/ZN
P#$*Zf'#/*
:3RY
αOβγ/
/#$*Zf'#/*
:3R!
αOβδ
/#$*
:3R!
αPβδ
N#$*Zf'#/*
,.!
71
#$*>T$))O#/*>b/QQ/
B !2 \ α$β/γ/ #PN(OQX = A
*
#>T $))O` >b /QQ/* 3 8 8 1 ! α # αN α' * # 4 $))O` D
$))%* ! 1 9 ! α$ αO # _ $)))
+_ /QQQ* B82 ! αO 1 1 NQ
<2
3R! 8NQX= A
8#>b/QQ/*
B ! α/ αN 2 E ! #$Q(/QX* ! 41 !2 ! βN γ/ B ! α/ 8 41 1 3!α$!81R3R
!! 1 R #>b /QQ/* 0 R 82 ! α/ .
#A $))O* 8 )QX A0U<<#9!α/αNα'Zβ/γ*#G!$)%'*0
! α' 82 !8 #f 'X* R
#-E $))'* ! αN ! 8 R8!4α/
3!2
8 4 2 ! α$ ! 8 !α (α$ α/ αN αPα') #+_/QQQ`D/QQP*
B ! αP α' 8 E 'X = A
D,: #>T $))O` >b /QQ/* #7 P* 6 #α'*1#αP*B!α/!841!!
1 R αN
338#>T$))O*
" ! 8 ! ! α$ αN = A
&$ g 'X 8
!α$/Og'XαN# 4$))O*"#5$))/*
2!α$'Qg$$X+861
!α, 8412α$αN# 4$))O*
+
!
= A
!β 8
2 = A B !81β/!#:/QQN*
0 ! A0U 8 ! α γ, = A ! ! ! γ B γ/ N$
<2
γ/B γ/D 2 888 = A A0U1
2
γBγ/!
4
A0U16#:/QQN*
B ! δ ε θ 2 82 !!γ
B ! δ 8 ! 1 \ ! !αPαO4181 !
= A !62
-28!#>b
/QQ/`G/QQN*
.
:++
!α= A
α$
D2ZZ 2
α/
582Z αN
α'
>Z B
= A
1!α8
#7'*"
4!33
!α!
0
!α11
#>T /QQQ` >b /QQ/* α2 82 +
. 2 α2 αN
0 ! ! 2 ! α2 #α2$Q$5* .96αN#α3$/O5*#Bbe
/QQQ*"
6!7+QQN#
>_*= A
! αN!
.
#0/QQ'*"8
. αN< 8 ! 3 # _ /QQ'!*
N/
<2
>
82!αN
2α2B!α'!2!.
0
!+
αP
8 82 3 ! 2 3
#D/QQ$`>b/QQ/*
@+
" ! != A 4= A 1
!4 . B ! 2 (
! \ #"
/QQN*
ƒ
<2 1 #&(%* ((
ƒ
>2.
ƒ
D 2 #3 \*
!.!33
ƒ
D2
1!2#1*
ƒ
<
@+)+
D09!A401
Q.
4.!
1 %
94 "
!= A
1 + !!F!66
1U
NN
<2
!
""#
" 1 6 II %%04V01
#-$$*D2
42
8 1 1 3 D2
4 ! ! ! #B$)))`:E/QQO*
02.
))+".!!F
$"%%
+ 3 8 38 %!F &0F90!1
HJ
#-
$/* 8 ! α γ = A
(R3 8A0U26#CV*
6 #S
V* 6 #78V* 6 #2V* 6
#0V*
B.A0U2!α
= A
2 . 8 A
:
02.
)'+ " . A0U + !63 + 6+D!'(A0U
NP
<2
"2
#7D731
/
1'*
(3#(*
5">
<<5">
<<<<C
#DGD*#=/QQ/:E/QQO*
" 4 2 \
44#O/P* 88
6 1 ! 7! ! 13
0 ! !28+ B
!A0U!!!
8"8
2 A0U1828+ 8 !
" :5 1 #+C,* 3 !48!"= A 8!8+ 0
!:5!4!3AD7#3
, / 1'
* ( 7! !3+C,9= A
! α/ ! 2 :5 4
(.!!
#>__ /QQ' /QQ%* A0U
8 + B
3 2!α= A
8
!
&'(
0 3 1 /5$1KD2
2A0U2#-$N*D2
! α1, ! N'
<2
8 . #" /QQN*
8
126#BV*6#BV*
6#DV*6#D8VZ !V*
N
N
S
N
N
O
O
O
N
6
O
N
O
N
6
N
Cl
O
N N
O
N
O
N
N
N
N
N
N
O
N
6
N
6
N
02.
)3+".
1U
1 8 #7D7* 7! 5"> < 2 ( << #B $)))* 08 ! <<<<C 8
5">A0U
#"/QQN*
78
4!3
31
" 2 ! ! ! 3 A0U 6 6 8 2 1 U 6 6#5!_/QQ$*
" F 90&$ 6 !2 1 4 # $'( P'*
#"/QQN`"!/QQO*^
! = A
! α1 3R!
!α/ZαN
α'
" 6 8 3 ! 7! 7D7 3 A0U . 8 NO
<2
1+!!
6
3
#0/QQ%*
BE/QQO""]]6>5#'
*
!! 2 1 ! "
F9 ! ! ! α1 ! α/ZαN E 6 6
!:(!α'
" 3 6 6 !2 1 !
48$
"1!.83
!
2 E ! !9! 4 1!
78
P ! ( F ( ! " 2 86!F3#"!
/QQO*
" F 90 ! ! ! = A
! α1 7! 1 ( 7D7 3 ! ,!.
! 4 #N(O* 7! !F 3
B1F 90 !D6
"1
2B.
. 2 6 8 4 O 7 1 O"
<C24
1 ! . 2 N&
<2
. ! 2 #D
/QQ)*
] 1 U 0!&09 ! " 6 !
= A
! α1 4
$'
D <5 #''
* >5 #'
*1!#+
/QQ&*".
<<<!
2<5!
9 3 7D7 . #0 /QQ%* , 3
1.782
1-0 #8A'*8.!4
! 1 . 9 2 !1
#D/QQ)*"
2>5
/QQ) ! !9! ! )
&''""
!
1U!!
= A
" 2% C& #B!_Z>_ - $P* = A
81 9 ! αPZαO δ D8 8
8:(
3 " 81 !2 D,: 8.!1 6
1!D4!8
CB+S!2!.
#"!/QQO`D/QQ)*
" . !8 5"> DGD
! 8 ! 78/QQ&
6
<<<
N%
<2
! 3 ! 4
#D/QQ)*
7! . ! 402%0!
#- $P*"
!2= A "13
DGD#+/QQ&*
B&0909 !#,=(/(&N*= A
!αN !6
1 ! 2 " /QQ%4.
<<Z<<<
2
4#D/QQ)*
- R3 = A
1 << K'() " . 7D7 8 3 4 ! ! !4
!8
!
02.
)8+".!8!
@+'+
D09!A401
Q.
4.!
1 %
41
94 1
7 = A
2 6 D,: 888.
!
'
B 6 1 ! 9 = >7$ >7/ ! N)
<2
1 B 2 1 >7$
8"1
>7$ >7/ ! 1 .
1
3!,DK1
2
.5">B!
8
2!3#/QQ)`D/QQ)*
"F
4 #/Q(NQ * +
! 4 3 0 ! 2!2
#:V* 3 ! 4 #-$'*
02.
):+".>7$>7/
]3
D:,
"
3 2.
/QQ& 3 " > #"> * 6 F $4 !0!
&0%0;
9 !2&#:V*''
E":VF22
! B . 1223
PQ
<2
3 " ! 7D7 2 #/QQ)*
" $4 ! #56V* ! >7$ >7/
6,DK74$/
!
P!"! <<$QE
>7$>7/"!6E4
#/('*8/Q$QQ
!!
" . ! ! ! 837D7
7 ! !3!F^8-0 F!
#0/QQ%*
] >7$ >7/ 410$4 !
#C":($O/* 7 44/(N 1 . <<< .
7D7 1 9 M
#D/QQ)`/QQ)!*
-2 $40!#C8V*>7$>7/ 6'7/:B22
2
,( 3 B !2
'7/: ! 1 2 4 #>0"* " 2 1 ! 6 >0" !
8"
!#/QQ%`D
/QQ)*
" 1 ! F 1 #:5D0 3
,,'
*4Z.
P$
<2
+
82
1 3 !8 1 = A 8
*+
"83!:
4 8 6 8 1
( 1 4 F D,: ! Z.
32321
1.#:/QQO`=4/QQ&*
B 3 !
83
.#,/QQ&* \3
8
. 8 3 \
#.*25">#
.* 8 #3 !23*
B822SI$5#!
9 =* SI/5 #! 9 = =Z* " SI$5 6
B:SI/57>, !
2 SI$5 + ! 77 SI$5 #G /QQN*
2 SI$5 8 9 8 2
2.#:/QQO*7!
SI$5 + SI/5 3 3 8 4 2 2
"4
8F
E
34
P/
<2
3 . #! 4 2 D,:* 0 . >T(PNQ'
#>_*DA(OP)%O%#=8DT*8# :7(Q&%'&N *
B$ C!4 #- $O* 83
.
<<<!!
!6"
! << 8 " !
28
#82
* 3 ( 3 (7D7
5"> !1!
#
*
8 834
8 . 2 8 8 1
9 7! 1 4 2 8
83!8!
!#,!/Q$Q*
02.
)<+".8
*,'
B.D,:B.
1 ! 6 ! #7>,* 1 4 1 1
2Z.2
2
PN
<2
" 3 #$ / N P* E . =+:5
0 P ! 6 " / 6
F #! 2 1 1*
! 6 !2
BN F 1 !
" ! . 5"> !9 3 ! 4 F 3
683\#=_e/QQ)*-$
1.#$*6
R3!2!23
#D/QQ%*
0 . 4 ! . ! . # 8* 6 1 121!
. 3 3 4 5
!$
2\1
B& C90!#DV*#-$&*.6
N'E2 1
#
* $ !8#$(O*!4 6
<<< ! ! 7D7 #G DS3K7
*
02.
)=+".8
PP
<2
] $ !8 '7/ WK'<'8?(3
#BE* ! << 8 3
#D/QQ)*
!8$
!8(
3!3! !.
3 8 1
)
B #'(7 '(8* 2 B 3 !
3
2.
5">
5">
" 88 '(7 D,: F ! &!
.#'(7$('(7&* 82'(7N2
E . =+:5 B !
.
'(7/!N!#'(7/ '(7/A'(7/:*1
D '(7/ #DGD* B
'(7/DGD#DE$))P`
7/QQ%*
B90#!10! #D5(PONP) A* #- $%* '(7/ ! '(7/: #$N > $/Q > *
<
11
2 ! 2
!6
3 N
<<<
G DS ! P'
<2
02.
)?+".'7/ '7/:
B# 0!!10! #>0B($QQ)Q&* #- $%* '(7/ 1 ! '(7/: #QP > NQ >
*S16
3
$))) . 2 1 <<<
" 9.#!10! #BW(/P//NP&*
#-$%*'(7/ '(7/:#QP>$NNP>
*
<<(
1
B6
12!8α/
318.'(7/ '(7/:#$Q>!2*"
! 3 3 ! 2 D1$04F90!
#S('QQ%$>_*1
. <<< . 0 #
*
1
!2#0/QQ%*
B9090& !K=''2'(7/!
3 !
F 6
3!
PO
<2
0 . ! 237D75">
<<
5"> 0 ! ! <7<(&// ! ! !7D7DGD2G DS
1 . 2 '(7/ )': 90$#!10! # :+($QN*
#- $%* " 8 8 8
!2 DGD8
G DS!" 0+($/'
F
<<!!
1#5!/QQ%*
"8 # ! ! '(7&* '(7/ ! 3 1 ! #G DS DGD* BDGD 2 ! 26
32
1
0!'7&881
147!2!
.! # /QQP* " ! 6,DK2
#=/QQ$*
" !2 8 2 '7& 12
2."!'7&
.2DA/O))&Q( !8
5">#/QQQ*
-
- :5- # 3 8*3W3D9+"52
P&
<2
2
! 6
. ( 2 ! 2 " 2 9 "
1!2!
! . " 1#D/QQ)*
P%
%X40.1
S!4
= A
B2!
1 7 8. 4 !331
5;0-<4!$0 0
1
0! !#!0!41
&1
G09!A401
4.1+ D 3 ! #- $)*
! $* 4 3 !α$= A
/*
N*!214
De
Recerca…
/012
#&
#&
% #&
!
Cribratge
Quaternari
In vitro
In vitro
…a
Preclínica
3.α
In vivo
3+
$4
In vivo
.
6.7
3(6
Ex-vivo
-.
/
)011
8
*9$%
*
$
In vivo
:;
In vitro
3.α2
)
α α "5&
In vivo
)
α α "2(&
#3
02.
)@+"3!
."
7 0 5;0-<
"8!4701
110 !
.!
!&0&4
&Q.4!
.
3!
'$
S!4
+!4
ƒ
+2!
! ! α$ !8 α/ = A
ƒ
0 2 = A
1 # ! α *(!
!
ƒ
'/
8(3
401
0
$>4 &1
>3
)+
+ 2 ! 6 !
D(0eE S- #0
5 5"N /O * ! !/QQ//'
+236
!36!
De:0($#,
/>
*!!
$/$P
" ! ! 5;0 - < !91!P%8/&8/$
% : 1! 1 ! .
!2B1!!88!!
!!2!
"#$/
% /Q ! $/ * #// g /h:* ! #P'(''X* " 1 # QP: 6
"* "'+#'*6(
8
7F:3
d"82 0> !!
=:E
'+
-
B438!= A
#G
/QQO`7
/QQN*+
8
3322
.
51 82 ! R 8 # F
+* ,/.+
8(%Qh:
62
''
>3
3+
D*
-
3+)+
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
+ 2 ! 8 96 @B#B>/QQQ*,#,/QQ/*
]!!2
#Ph:*7(:'Q>&P
2$PQ#*D96!2#1-"
5=> $",7* $ %QQQ /QQQQ 8 $Q
Ph: # /
/ '" " -? '$> A6
5'*D!
!82
(/QQQQ8$Q
Ph: !$B
2 ( (%Qh: SZ, B 2 (%Qh: 4 ! !1 ! 2 ! #:$)&)*
"R]!QN/
> 2 $PQ #* 96 ! 2 8
! B 2 6 $QQQ 8 ! + ! /QQQQ 8 8!
B1 ! R 2 2 - 27(:'Q>&P2$$Q$'#8*
!RB(%Qh:
62
3+'+
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
" + # O 1 O%* 2 8 ! 2
962 8 2 + ( 962 6
Ph:8
'O
>3
" 8 ! ! 2 7(: 'Q > &P #Ph:*2$/Q#*D96!2
#1- " 5=> $",7* $ %QQQ (%Qh: 62
"R!QN/>2$/Q
#* 96 ! 2 8 8 ! D 6 2 $QQQ 8 ! + ! /QQQQ 8 2 7(: 'Q > &P 2 $$Q # 8* B
(%Qh:
62
8+
*
P
8+)+
!$!4
&
$>4 &
B29666
A!3A
#$)&O*
" 1 ' =(/'Q 8 9 1 8 (!!1')Q
8+'+
40.1
ƒ
ƒ
6A#*
!F3!#AD *#*
$μZB
8+3+
4 B2
)O"83#$Z'*
>KB88!>K
2 #$Z$Q* + + 8 8 #$Z/Q* !#$Z$'*R#$Z'*
'&
>3
"$QμB2AD 2
$)QμB9D!'!
'QQ + !!1 #
7>1,'*')Q
8+8+
.!40/00;
B 2 9 8 2 29
2!!1
2 3 B82 ! μZB 8
:+
"2!216
62!
162!
(
!2 !R " 8 !1 ! 3232#''*21
9 # 'O* 2 # '&* !2 2
#'%*
:+)+
!$!4
&
$>4 &
" ! !2 3 ! 2 #AE
$))N*
4 6 2 60
&0;
&
$1112>(>
361#:eE$))&*
'%
T
5B
T
B
5
5B8(
_.82#>($($*
_
.82#($*
B;5
>3
"2!
8 .!0;
4 4
HJ , 8 3 .!0;
197/0
H
3 "J
2 ! ( 8 ! 6 2 .!0;
0!197/0
H3
"J8
3.8
! (
.
B
32.
2.
#DAi7(,DA*
B2.
3DA8
"!,DA
NQX8R
$QX#AE$))Q*
:+'+
014$1
&
/040;
0
140;
% 404F&
9
0!$!4
!&0$!4
&
1102
]
6!2
21
2 8 ( -
.
'
2'
)3
"RA#-/Q*
2E!
!!!18P%!
02.
'(+:RA#>(P%(5*
')
>3
:!1!P%1R4!
!
!
!
85B
-/'*
01/2
3
" 01/ ! )O ! ! ! #ji$μ*
1#*
!8#
01/>
3#-/$ *
"!!R#-/$A*
7(
.
!1
)
3
8
'
:
<
02.
')
+"
01/+"
01/$:R
/ANC12P:'=OA!!
B 2 !2
287!8
#!!
E*2!66
-!4"%
"5501!+267!
'3
">!<<7"8#-//*2!6!1014$
&
4!1/>!0
&
7Q.0&1 #$B 0
* % 8 #E 6
* !(F
#07 3 "
* 8 2 8
OQ
>3
!2
2 . 3 2 .
BF/'μB
B2 ! ! 204& %04 #'+ -> A6* 0!.%& 1 9
9Q.10
40.1!2!E6#6
>0"*
)
'
3
8
02.
''+140;
% 404F&
.409 %
D
C
H !"J$D>/5
6N<!6P !
B!8!
8
R 1!(62
" 1 #L6* 2 2 ! 6 ! 7! 8 #6' * ! 1 22#8!!*
+ 62 2 2 ! 2Z2 #' * 2
2Z2#-/N*
O$
>3
'
3
)
)
T&
&
12.44
'
T&
&0!00
&
&40;
3
T&
$5C0$
&
9 .
H)((L
YJ
8
T&
$7!0$
&
9 .
H(L
YJ
8
02.
'3+ 100 !1
&
&019!10;
&
.409 %+ $
(
6 ! ( ! / 2.N:$QQXP-QX
"162!
/00!4
&
#00; #:Ci #2 1Z4*R$QQ* 9!442
&0!C404.&#X<i##C (C *ZC *R$QQ*2
8
:+3+
40.1
ƒ
+#+"<*#/'*
Q'X#Z*
ƒ
727(:&P
'Q>
ƒ
-6#1*
/Qμ>
ƒ
N
$:ZB
ƒ
:5;0- $Q>
ƒ
B.R2#>/,
*
(5$'($&%%#67!
'*
:+8+
4 2!
&1
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
-)"
"!! ! !2+"< Q'X
/ ! #57* " +"< 1 ! 2.
D!27(:'Q>&P
$/'μ9!$'QμR
'QQμB
O/
>3
+R!,DA
!4
6
2
B 2 ! 2 N(5$'($&%% #
6 .
= A
* B 2 $ >
82
"!!OQ!EPh:!26B
2 1 2 ! 4 RA]
!2
7(:'Q>&P(F
" 8 / N 57 ! !( SZ, ! . R2 # > /,
* - !R2.#1" ??1>67*
B
!
!α$α/= A
7$'$&1
)/)N
-)'"
'
01/
!>7D!SZ,Ph:!/QQμB+"<
Q'XB12+"<!6
/QQμB!27(:'Q>&P
.
"!1
>7D
!2Ph:"6!2
)O 3 ! ] #* !
! R ! #'+->A6*24!
2
! #8> 1,'
"'* = 2 7(: 'Q > &P O'μ9!$QQμR
ON
>3
/NQμB",DA
!/NμB
6
2/Qμ>
! 2 N(5$'($&%% 2
$>82
+OQ
/QQμB2>7D
2 2 ! D 6 /QQμB!2
7(:'Q>&P
D8
1
-8/N57!R(
#)-??: 67 !
'* ! 30 μB . R2
#>/,
*
B 8 2 6 SZ, ! . R2 B1 6 >!78#67!
'*
B ! α$ α/ = A
7 $' $& 1)/)N
:+:+
1102
&
0!>40
&11 00;
--8'
'9
"32!
2
8
8 ! 3!1
2
B144
&Q.00%08
85B
B 2 ! #T* 2 !DT!8
+ T !8 OP
>3
--6
" 8 'P 6
!2Q$/Q:6!
,DA
:+<+
1102
&
52
&
9 4E!
B 9 6 2 2 ! !!#*
$QX#T_$))N*
-:6
+ 9 ! 'P 8 9 +
! NQ PQQ μ 9 /' /QQ μ /NQ μB 2 : 2 4 ! ,DA
:+=+
1102
&
14.0;
-;8'
'9
" ! 8 ! 2
89
8!32
41!
"2
#T
2*!182#A8*7!
8
262=
6
T
"2#A*
8#-*! 2!
2 T A8 4 1B25D
2
O'
>3
2AZ-
A0T
A82!
88
-;6
" 8 'P 8Q$Q'$/'$Q/QPQ>!$/'$Q
/Q PQ OQ %Q > R : 2 4 ! ,DA
:+?+
1102
&0!G0%00;
$9400;
-8'
'9
+
!α$#41!*
α/#41R*= A
!(3
D !#$)%O*WG#$))'*
" !2 !2 ! B 2 2 !#*!
"3!22!8
2!
8(
2 ! 'Q #<:'Q* 2!'QX2.
#DA*
-6
" 'P 8 3 ! 2 ! 2 +R !
,DA
" 6 / ! #$QQ > $Q μ>* OO
>3
!2 3 4 23
$>$μ><:'Q
:[email protected]+
.!40/00;
+22.
#DA*
! " !2 # 8 3 * ! $QQ #
182*XDA!
XDAi#I(,DAZ7(,DA*8$QQ
X<!2i$QQ(XDA
I2#*
7188!3#*
,DA .
8 .
+21
XDA
2 4 4 1 #/'6
> /6// 5* 2 2(<:'Q
B<:'Q326
4 !2 8 ! T #
!2 ! * B2 :(+
<:'Q ! T ! 4
426T
Ti<:'QZk$;#-ZT*l
<:'Q2!'QXDA
-2
T
2
O&
>3
<+
!#
<+)+
!$!4
&
$>4 &
"
2!+B
3 !
+883
196!!B
8 1
6 ! 8 !2!!
B
13!
1.
2 !8#5
$)%/*
B2D,:1
3
2
91!
1!!
2
<+'+
40.1
ƒ
A6#/'*
ƒ
>VT$QQ>
ƒ
:5;0- $Q>
ƒ
+#+"<*#/'*
Q'X#Z*
ƒ
727(:&P
'Q>
ƒ
N
$:ZB
ƒ
B.R2#>/,
*
(5$'($&%%#67!
'*
Q'X
<+3+
.91
C90$!41
< ! ! D(
0eES- 3
O%
>3
!!
!38
3 2 1 9 2 2 2 2 6 N Z_ NQ 2
+R + -3>!5;0-<
!62
1.
#7 NO 1 $'/* + 1 + .
" 8 2 1 8+28!
RE8#-/P*
.9
!4 #i$Q.iPQ*NQ!
! ! 2 #>V T$QQ> Q'X*"#*$QBZ_.$BZ_
.9
0!197/0 # i$Q . iPQ* NQ ! !!6#= A
*'Z_
NQZ_. !61
= A
8 ( .
" #*8
.9
44$!4#i'(OZ*!9
1!
#''("6
<$&
"!"#43#".=
$&
#""!*$&
3*+%*
+
+$$$
$%%*
*
>$%%$*
*
?$%?%*
*
).%
*@
A+B=%
.%+.*
*
02.
'8+=8+
O)
>3
"3
6#
= A
*FNZ_
" . 4 Q$ $ N $Q NQ $QQ Z_ \ 6 6 - < =-(Q$'O/$(QQ =-(Q$OOP$(QQ =-(Q$O&%N(QQ
7#*NQ!
8
<+8+
4 2!
&1
11021
&.!0;
$%
&0 02!&
B2!+6!8
2A!
".6!>7D8
28!R
"88'P
!
"2!228
! 2 8 2 8 ( 8. 2 ! #N(5$'($&%%* 2 $%>2!28
" 8 7 O 28#!*
.
<+:2= A
0C04
.$
&Z1102
Hμ
μJ
.$
&
9 4E!
Hμ
μJ
3
DK ):K)=??
H!J
H4F!0
$26N2J
$94.
H[J
$91
&Z0!.%0;
H$0!J
&Q
8.
,
:8
:8
:!
>R
'QQ
/QQ
/QQ
/QQ
N'#$QQ($$Qμ*
$O#''(O'μ*
'Q#$)Q(/$Qμ*
$QQ#$$'($PQμ*
$%
$%
$%
$%
'
NQ
NQ
NQ
Q(P
P(&
P(&
P(&
/
/
/
/
>3
" !2 / P(&h: 8 22
232
<+:+
1102
&
0!>40
&11 00;
"32+68."
!2Q$/N'$QNQOQ"8
6.
+2.
! ! .
<+<+
1102
&
52
&
9 4E!
+98!R
8 9 +
! NQ &QQ μ 9 /Q NQQμ"86.
<+=+
1102
9
&4$0!
#00;
& .90;
!
/.!0;
&
4$91
+ 2 2 2 6 [email protected]#/QQO*"!2/'$QNQOQ
6 ! 8 8 .
#
6NZ_*
<+?+
%1
& 10K19 14
&1
11021
]
+2
8 ! R 8
B 2 .
8
!!.
<[email protected]+
.!40/00;
B2 2 8 2E
&$
>3
" 2 2 44
1#/'6
>/6//5*2
9((<0'Q
=+
-
" 8 2 3 ! 8 . 1 2E
13
..#>T/QQ'`5/QQP*
=+)+
!$!4
&
$>4 &
" 8 ! !2 ! . R
1 ! R
B 2 ! 3R ! 6 ! :7(=V $' E"
>/; "
3 7+ 9 3R ! 8 8
E 7+
#-/'*" 7+2!
3R
02.
':+ 52 6 :7(=V 3 7+ 3R
=+'+
40.1
ƒ
:7(=V$'
E"
#6'*
m 72
m D!
6#
>/;! 7+
*
&/
>3
ƒ
>-$/#"*
ƒ
>>">#"*
ƒ
B(#"*
/QQ>
ƒ
+R#"*
$QQQQ]ZB
ƒ
"#"*
$QQQQμZB
ƒ
+#"*
$QQ>
ƒ
ƒ
1#"*
D3
!.#"*
=+3+
7!01
R.1
" =/ 3 2 . R !641
1:S(T$361
8 7! . R D(
DW'W8
;0<=2$:>13
B :S(T$ #- /O * 2 3R 1 83
#
*!'1
#1*B
:S(T$ ! -($/ #"* $ > =8V ! $ > B( $QQ ]ZBR $QQ μZB
$QX 3 !. - 3R !#1,'8'>1,'*N&h:'X
:S/
;020?:->13
B =/ #- /OA* 2 3R 1 ! !
' 1 #1* B =/ ! >">
#"* 2 " $%& > =8V " !$>Q$>1$QQ]ZB
R $QQ μZB $QX 3 !. - &N
>3
3R ! #1,'8'>
1,'*N&h:'X:S/
;/0/@[email protected] )???)>/'3
BD(DW'W#-/O:*23R11
BD(DW'W!/'!!4
'QX-($/#"*!$>=8V>">#"*
" ! $' > B( Q$ > 1 $QQ ]ZB R $QQ μZB $QX 3 !. - 3R !
#1,'8'>1,'*N&h:'X:S/
02.
'<++:3R:S(T$+:3R=/+:3RD(DW'W#<!1
e! 7::eee*
=+8+
4 A23P
B 3R ! 2 Q/'X #Z* "07 Q'N > ! ! !,!>4.1#
Q>1,'*
!.R!)O!
#+* 'QQQ 3R )Q μB 8 &P
>3
6!)QμB
3R
B ! 8 $' 57 ! ( !
#1,'8'>1,'*N&h:'X:S/SZ,
A2'R3P
"!
8/!0>DS#
8*$QQX2
$QQ>0
$QQμB$$)O!
]#*
8!
!
0>DS$QQX #-/&*
0 2 #$Z$QQ* $Q μB 3)O!)QμB#
*
$QμB
!!)QμB3RB!
:
$QQ>
'Q>
/'>
$Q>
'>
/'>
$Q>
Q'>
Q/'>
:
A
!8/PN&h:'X:S/#1,'8'>1,'*
78
=-(Q$OOP$(QQ
U
U
=-(Q$'O/$(QQ
06
=-(Q$O&%N(QQ
<
$
H)((L
J
02#$Z$Q*
/0
H)(L
J
02#$Z$Q*
&1102
H)L
J
02.
'=+"2
&'
>3
A2'R3P
B1!NQ57
> :7(=V 2 !
6D8!657$'
! 4 #E> 67 !
'* 'Q μB ! /
R
B ! . $' 57 8
!6E
B 3 ! #E> 67 !
'* ! Q$
=+:+
.!40/00;
B ! 8 E ! 2 3 18 ! ! 3R #$QQX!/*#-/&*
"!
2
4 4 1 #/'6
> /6// 5* 2
91(<:'Q
?+
,
"
U1.6!
#U $)))* 1 ! 21E
34E18
B ! 2 3 !2E18
:E2
E 18 1 ! 2 # &O
>3
4 2 1* 4 1 !2#-/%*
QUALITAT DE L'ASSAIG
Total
Inespecífic
12000
9500
+
#00;
7000
4500
!&
&
190;
2000
!2
&0!5$0
+
#00;
-500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$%
&
$ 141
02.
'?+52!
]!
U
Q'Q$#7&*
.
=+C
U2!
/4 Z
14.4.
&
Z1102
.044
)
D0iQ1an
<
)
\
Z
]
(+:
A21
"8R
(+:
\
Z
\
(
A2
:6
&&
1.441
5
)+
+!42!
! !α$!8
α/= A
+818!R
!α$α/
< ! ! 2 2
,
P%!!!
! + )O !>7D
2
* 6 ! 2 !6 >! << 7 "8
#67!
'*
)+)+
1&
9.!4
!
4.%
0
$%
1014$
&
/040;
!&
9*4
+!2>163
2!
Q$/Q N(5$'($&%%!
!:-/)P'!
! $/Q C1 OQ !22!
17500
15000
12500
SB (CPM)
10000
7500
5000
2500
0
0
15
30
45
60
75
90
105
120
Temps d'incubació (min)
02.
'@+ :3 2 6 ! N(5$'($&%% ! :
4g14#D">*
%$
5
A'4
BC
+!9!!
R\9NQ'Q&'$QQ$'Q/QQNQQPQQμ
B92.
#DA*
8
$QX
#T_$))N*
B-NQ DA!
NQQ μ9
3$/'μ
$QXE.&'QQ!
2 1 2 !2
30000
25000
SB (CPM)
5/iQ)O
20000
15000
10000
5000
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Proteïna (μ g)
02.
3(+ 02 9 #6 !4* ! 2!N(5$'($&%%!:4g
D">B
8$/"
2
#5/*
R2.
!'Q(NQQμ9#-N$*
9$QX"
$'Q μ 9 2 !
!
%/
5
5000
4000
SB (CPM)
5/iQ)O
3000
2000
1000
0
0
50
100
150
200
250
Proteïna (μ g)
300
350
400
02.
3)+02 9#6 !4* R
2!N(5$'($&%%!:4g
D">B
8$/"
2
#5/*
4
] ! 9 ! 1 6 2 ! 8 Q$ PQ > ! $ %Q > R !( 2 6 2 #T* N(5$'($&%% !18
*!28
#A8
1600
1400
UNIÓ (fmol/mg prot)
1200
1000
800
600
400
200
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
[3 H-Ro15-1788] (nM)
02.
3'+:!22.
N(5$'($&%%!:
4gD">8
6!B
8$/
%N
5
0!$>
! 2 62 2#7%*
:-N/2N(5$'($&%%
8!#
Z9*
2 $Q > 2 1.
.
?+:
N(5$'($&%%!!!
:!
0C04
.$
&Z1102
Hμ
μJ
3
'QQ
$/'#Q/'μZμB*
4E!
Hμ
μ2J
$
DK ):K)=??
H!J
/
Hμ
μJ
$94.
H[J
Q(P
$91
&Z0!.%0;
H$0!J
OQ
"2!6!4
A8$P)%gO/
Z9"N(5$'($&%%#
= A
*8!
= A
!!
T$OgQN>7 A8T !
!!!
#7)*
.
@+04gD">TA8!!26
!#$*>$))$#/*D$)%%
.%
$C
H/$ 6$2
9 4J
$P)%gO/
M&
H!J
$OgQN
!
0%0 2/0
$/QQg)Q#$*
$NQQg$OQ#/*
$'gQ$#$*
N
7! 6 2 N(5$'($&%% R : -NN ! 2 /Q>
%P
5
300
250
UNIÓ (fmol/mg prot)
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3
[ H-Ro15-1788] (nM)
02.
33+:!22.
N(5$'($&%%R
: 4 g D"> 8 6 ! B 8$/
<!2$>
!2622#7$Q*
.
)(+:
N(5$'($&%%R!!
>R
0C04
'QQ
.$
&Z1102
Hμ
μJ
$'Q#QNQμZμB*
4E!
Hμ
μ2J
3
DK ):K)=??
H!J
$
Hμ
μJ
/
$94.
H[J
Q(P
$91
&Z0!.%0;
H$0!J
OQ
+ 4 T $) g QN > # !*
A8 /$) g & Z 9 !2 !!
#7$$*
.
))+04gD">TA8R!2!
#$*>$))$#/*D$)%%#N*G!$)%'
.%
$C
H/$ 6$2
9 4J
/$)g&
M&
H!J
$)gQN
!
0%0 2/0
/NPg/&#N*'QQgP'#/*
OQQgP'#$*
$%gQQ$#N*/QgQ/
#/*$QgQ$#$*
N
%'
5
)'4
!!
16!2!
1"166
6
7 1 ! 2 N(5$'($&%% #-NPN'*
100
80
60
% SB
FLUMAZENIL n= 5
INDIPLON n= 2
ZOLPIDEM n= 5
ZALEPLON n= 6
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
38+ :! 2 1 ! 6 ! " !B
8$/:
4gD">
"<:'QT!!!12
6!7$/B66
4T $%Ng//>N&g$'>B3
!2 N(5$'($&%% !#!α$
= A
*8'Q6
"6!TN%g'&>
'
6
61!T$/g
QN>
8$'Q6
%O
5
.
)'+ 0 4 g D"> <:'Q T 2 6 ! 1!!#$*>$))$#/*,/QQ/#N*D/QQP#P* _$)))#'*D
$)%%
.%
:(
H!J
0%0 2/0
M0
H!J
:(
H!J
M0
H!J
.$F!0
$)gQO
#i'*
$/gQN $QgQ$#'*
#i'*
/QgQ$#$*c
!&09 !
OQg/P
#i/*
N&g$'
#i/*
(
90&$
O/'g)N
#i'*
N%/g'&
#i'*
PQgQ)#$*c
9 !
/))gN'
#iO*
$%Ng//
$O&#/*
#iO*
#$NO(/Q&*)'X
(
$'#N*
c0!!N(
6#= A
$N%#N*
/&#P*
'Q)#N*
*
!13!2 N(5$'($&%%
\
6oo6o6
R 1 ! = A
#α/*68#7$N*"
682!
T#/$gQ&>*!!3O/Q4
6#Ti$NQNgN/>*BRT#PP'>*NQ
66#&'Pg&Q>*8!
.
)3+ 0 4 g D"> <:'Q T 2 6 ! 1R!#$*>$))$#/*,/QQ/#N* _$)))#P*D$)%%
.%
.$F!0
!&09 !
:(
H!J
N/g$$
#i/*
0%0 2/0
M0
H!J
α)
α'6
α
/$gQ&
/
#i/*
:(
H!J
M0
H!J
α'6
α
α)
$)gQ$#$(P*c
-
/
O&O
#i$*
PP'
#i$*
$/
/P#N*cc
-
%
90&$
$$P'g$Q&
#iN*
&'Pg&Q
#iN*
/Q
o'QQ#$*c
-
o)($%
9 !
$)&%gP%
#iN*
$NQNgN/
#iN*
&
/N%'#/*
-
$P
N
c0!! (
6#= A
cc0!!3R
!0, !α/
*
B13!2N(5$'($&%%R
8!
6oo6o6
%&
5
B!α$T!R
#α/* ! #α$* / & $/ /Q 6 6 6 !!
2 ! ! 120
FLUMAZENIL n= 2
INDIPLON n= 1
ZOLPIDEM n= 3
ZALEPLON n= 3
100
% SB
80
60
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
3:+ :! 2 1 R 6 ! ! 2A"!B
8$/:4gD">
-D
"
-1!!
U
26!1!!R
!
U!Q&PQ&NR
Z
7 <.
12000
9500
7000
4500
!&
&
190;
2000
!2
&0!5$0
-500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$%
&
$ 141
02.
3<+
52E.
26
!!
%%
5
)+'+
1&
9.!4
$%
1014$
&
9Q.1
.401!D
H$$J
A'4
BC
!163
19
<!R9
'QP'Q μ/NQμB /QQμB
>7D ! 2 ! 9#/QQμ*
2!
" ! >7D 1 18 9 2E/Q2
!18$/1$$'(/Q
!9 2
1285B
2!XDA#@$)))*
+1!R9/'
/QQμ/NQμB
1500
SB (CPM)
5/iQ)Q
1000
500
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Proteïna (μ g)
02.
3=+029#6!4* !
2 ! N(5$'($&%% >7D B 9 8 !
/NQμB:4g
D">B
8$/"
2
#5/*
%)
5
7-N&!DA/'$QQμ9+
6\O'μ
/NQμB%QQ
OX
B2
9!#Q/%μZμB*
!!#Q/'μZμB*#7$'*
+R9
2$QQμ/NQμB 9 #- N%* DA # /' $$' μ* E
8%QQ
$QX
1250
1000
SB (CPM)
5/iQ)%
750
500
250
0
0
25
50
75
100
125
150
Proteïna (μ g)
02.
3?+ 02 9 #6 !4* R 2
! N(5$'($&%% >7D B 9 8 ! /NQ μB : 4 g D"> B
8$/"
2
#5/*
+ R 2 9 #QPN μZμB* 88!#QNQμZμB*#7$&*
4
162 N(5$'($&%%!R
A8T
)Q
5
!#-N)*264
A8$Q&Ng$Q/
Z9$P)%±O/
Z
93.!2
!#7$P*
1400
1200
UNIÓ (fmol/mg prot)
1000
800
600
400
200
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
3
[ H-Ro15-1788] (nM)
02.
[email protected]+ :! 2 N(5$'($&%% ! : 4gD">8
6B
8$/
B
N(5$'($&%%= A
!
8!!T$N>$O>!!
7A8T!
.
)8+ 04gD">TA826!
!#$*>$))$#/*D$)%%
$C
H/$ 6$2
9 4J
M&
H!J
!
$!.
.%
$Q&Ng$Q/
$P)%gO/
$NgQ$
$OgQN
N
N
0%0 2/0
$/QQg)Q#$*
$NQQg$OQ#/*
$'gQ$#$*
06!2$>
4$PQQDA,DA!8 2 ! 62
2!#7$'*
)$
5
.
):+:!N(5$'($&%%!!>7D
:!
:!
.$
&Z1102
Hμ
μJ
/NQ#
/QQ*
'QQ
4E!
Hμ
μ2J
O'#Q/%μZμB*
$/'#Q/'μZμB*
$
$
/
/
$94.
H[J
P(&
Q(P
$91
&Z0!.%0;
H$0!J
OQ
OQ
0C04
3
DK ):K)=??
H!J
Hμ
μJ
R#-PQ*T!#$/gQ/>*
!#$)gQO>*#NNQg$)
Z
9* . ! ! #7 $O*
!!
400
UNIÓ (fmol/mg prot)
350
300
250
200
150
100
50
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
[3H-Ro15-1788] (nM)
02.
8(+ :! 2 N(5$'($&%% R : 4gD">8
6B
8$/
.
)<+ 04gD">TA826R
!#$*>$))$#/*D$)%%#N*G!$)%'
$!.
.%
$C
H/$ 6$2
9 4J
NNQg$)
/$)g&
M&
H!J
$/gQ/
$)gQN
/
N
!
)/
0%0 2/0
/NPg/&#N*'QQgP'#/*
OQQgP'#$*
$%gQQ$#N*/QgQ/#/*
$QgQ$#$*
5
0!!2
$>2R%QQ
82.!B7$&
2 R >7D
.
)=+:
8N(5$'($&%%R!>7D
.$
&Z1102
Hμ
μJ
/NQ#
/QQ*
'QQ
4E!
Hμ
μ2J
$QQ#QPNμZμB*
$'Q#QNQμZμB*
$
$
/
/
$94.
H[J
P(&
Q(P
$91
&Z0!.%0;
H$0!J
OQ
OQ
>R >R
0C04
3
Hμ
μJ
DK ):K)=??
H!J
'4
<.
!!
! R 1 6 ! 2!1#-P$ P/ *
B7$%<:'QT!!!
!!!
"!2!!
+ 3 6 6 6 2
8/'P&&/6
.
)?+ 0 4 g D"> <:'Q T 2 6 ! 1!!#$*>$))$#/*,/QQ/#N*D/QQP#P* _
$)))#'*D$)%%
$!.
:(
H!J
M0
H!J
.%
:(
H!J
0%0 2/0
M0
H!J
:(
H!J
.$F!0
N'
#i$*
/Q
#i$*
$)gQO
#i'*
$/gQN $QgQ$#'*
#i'*
/QgQ$#$*c
!&09 !
'P
#i$*
N$
#i$*
OQg/P
#i/*
N&g$'
#i/*
(
90&$
'$Pg'/ /)PgNQ O/'g)N N%/g'&
PQgQ)#$*c
#iO*
#iO*
#i'*
#i'*
9 !
/'Pg/N
#i%*
$P'g$N
#i%*
$PP
#i$*
%/
#i$*
90 !
/))gN' $%Ng//
$O&#/*
#iO*
#iO*
#$NO(/Q&*)'X
(
c0!!N(
6#= A
$$N
#)P($NO*#/*
(
M0
H!J
(
$'#N*
$N%#N*
/&#P*
'Q)#N*
(
*
)N
5
120
FLUMAZENIL n= 1
INDIPLON n= 1
ZOLPIDEM n= 4
ZALEPLON n= 4
ZOPICLONE n= 1
100
80
% SB
60
40
20
0
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
100
ZALEPLON Placa
ZALEPLON Tub
80
% SB
60
40
20
0
-9
-8
-7
-5
-4
Log [compost]
-6
100
ZOLPIDEM Placa
ZOLPIDEM Tub
80
% SB
60
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
8)++:!216!>7D
+:!(66!+:!(66
! : 4 g D"> B 8
$/
)P
5
R <:'Q T 1 6 7$)4!!!!
B2
!3!
.
)@+ 0 4 g D"> <:'Q T 2 6 ! 1R!#$*>$))$#/*,/QQ/#N* _$)))#P*
D$)%%
$!.
:(
H!J
.$F!0
/PgQN
#i/*
$NgQ$
#i/*
PN%
#i$*
90&$
$N/Qg$QN
#iN*
9 !
.%
α)
α'6
α
:(
H!J
0%0 2/0
M0
H!J
M0
H!J
α)
α'6
α
/
$)gQ$
#$(P*c
(
$(/
PP'
#i$*
$/
/P#N*cc
(
%
&'Pg&Q
#iN*
/Q
o'QQ#$*c
(
o)($%
$)&%gP% $NQNgN/
#iN*
#iN*
&
/N%'#/*
(
$P
//N#/*
$OQ(N/'
(
/
$
N/g$$
#i/*
/$gQ&
#i/*
/N%
#i$*
%
O&O
#i$*
&$&g'O
#iN*
/P
$$P'g$Q&
#iN*
/'ONg)& $N)/g'N
#iN*
#iN*
$Q
!&09 !
M0
H!J
)$Q
#i$*
90 !
P)P
#i$*
$
(
c0!! (
6#=
N
A
cc0!!3R !0, !α/
(
α)
α'6
α
:(
H!J
*
U ! T $N)/ g 'N > 1 ! E = A
R : ! 6 T 6 6
6 / /% '% $Q&Q 12!2#-P/ *
D T ! R #α/* ! ! #α$* 6 6!28#7$)*B1
4
= A
!!%$Q/P
6 6 2 !!!!!
)'
5
120
FLUMAZENIL n= 2
INDIPLON n= 1
ZOLPIDEM n= 3
ZALEPLON n= 3
ZOPICLONE n= 1
100
80
% SB
60
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
-8
120
100
ZALEPLON Placa
ZALEPLON Tub
80
% SB
60
40
20
0
-9
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
120
100
ZOLPIDEM Placa
ZOLPIDEM Tub
80
% SB
-8
60
40
20
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
8'++:!216R>7D
+:!(66!+:!(66
! : 4 g D"> B 8
$/
)O
5
)D
%'
'
- 1 U 2 6 !!R!1
!8E18
!278.
UQ&Q
!Q&NR"U2!
Q'Q
Z
7 <.
2500
2000
1500
1000
500
!&
&
190;
!2
&0!5$0
0
-500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$%
&
$ 141
02.
83+
52E.
26
!
)+3+
.4 $404F0;
&
1102
!
9
.401!D
$%
% 4
.409 %
D
C
H !"J
!\!
62!2!6>!<<7"8
#67!
'*
B !2 3 ! R 2 #6' * ! 8 ! F #07* "
\!4!23!R
26
2#:C*8#X<*
28
)&
5
+66!#h$*
2 6. 6!%#-PP*
<'%4
'4
" 1 9.!41
/0C1"
?IK
#
*?IK
#%QX18*!
."$Q'Q$QQ'QQ$QQQμB!
! ! 8 " 26K8!$QμB6
!"
K/'μB!K
""
K
$QμB.:CX<!K#7/Q*
02428
2!.$Q($QQμB 2!2%QX
#?IK
*2
.
2
!
?IK
#7/Q*
.
'(+>4!
8#i$Q*X<:C
2!
3"$QμB
?IK
1!"
K?IK
16!K
(L
Y
.$
Hμ
μJ
)(
:(
)((
:((
)(((
)%
.$
&019!14
L
!
Hμ
μJ
)&
P)%
)))
P))/
)))O
/%N
QP&
Q$$
Q$O
QQP
?(L
Y
NQ)
Q$Q
QQ'
QQP
QQN
.$
&019!14
L
!
Hμ
μJ
$QQ
'QP
$QQQ
'QQ&
$QQ$N
QNO
(Q%Q
(QQ'
(Q$'
(Q$N
.9/70
&
7Q.0&
$Q%
QPN
QQ&
QQ/
QQN
.$
&019!14
L
!
Hμ
μJ
%'
P%O
)%%
P)%&
))%&
$P&N
/&O
$/P
Q/O
Q$N
190/00 !1
4>!0Q.1
L
!
$QO
Q/N
QPN
Q$Q
QQN
/'
/'
NQ
$Q
5
/N
.$
HHμ
J
μ J
//
/$
/Q
$)
$%
$&
Q
$
/
N
P
'
O
&
%
)
'
O
&
%
)
'
O
&
%
)
.!4
J
.$
H
Hμ
μμJ
'QN
'Q/
'Q$
'QQ
P))
P)%
Q
$
/
N
P
.!4
)Q$
.$
H
Hμ
μμJJ
)Q/
)QQ
%))
%)%
%)&
Q
$
/
N
P
.!4
02.
88+=1
2!
8RO'X+/QμB
+'QQμB+)QQμB
))
5
+19.!41
&.!
1 V1
HJ!
288.2
8:
4.2
2 8 1 6 /Q /QQ μB 07 O'X 18 " 6 $Q 'Q μB 07
:C X < #7/$*
.
')+ >4 ! F #07* #i$Q* X < :C !
3
.$
Hμ
μJ
)(
:(
'(
μ
μ
.$
&019!14
Hμ
μJ
$Q/N
190/00 !1
4>!0Q.1
'((
μ
μ
L
!
(/N
QO'
.$
&019!14
Hμ
μJ
P))
L
!
L
!
Q$)
Q%)
PQ
NQ
/Q
$Q
-!.
6!R
!0>DS2!0>DS
$QQX#i$$QNZB*+22
0>DS1
12#'
3
! ! . 8 ( 22"!
8$QμB6!
%4$$$!:C$%$XX
< (Q$%$ ! ! !2 8
!0>DS
+ F $.40&019!10; : 6F21
2 1
2
B P 2 B
16!
2 E + ! 1 "7 8 $QQ
5
!2"
62`'Q$QQQμB`
2!"7$QX
'4
] ! 1 62 2 ! >!<<7"8(!1#-P' *B2
!6!!!
" <:'Q T ! ! 1 ! 67//4!6
! " 6 ! >! 2
123
1 6 1 " 6 6 6 6 2 / ' PQ 'Q
6
.
''+ 04gD"><:'QT2!6!
16#$*>$))$#/*,/QQ/#N*D/QQP#P* _
$)))#'*D$)%%
.4 $404F&
:(
H!J
M0
H!J
$!.
:(
H!J
0%0 2/0
M0
H!J
:(
H!J
.$F!0
P'g$'
#iN*
/OgQ)
#iN*
N'
#i$*
/Q $QgQ$#'*
#i$*
/QgQ$#$*c
!&09 !
OPgQ'
#iN*
NOgQN
#iN*
'P
#i$*
N$
#i$*
90&$
'$Og$O /)'gQ) '$Pg'/ /)PgNQ
PQgQ)#$*c
#iN*
#iN*
#iO*
#iO*
9 !
90 !
//)gN)
#iN*
(
$N$g//
#iN*
/'Pg/N
#i%*
$P'g$N
$O&#/*
#i%*
#$NO(/Q&*)'X
$$$g$$ ON%gO/
#iN*
#iN*
$PP
#i$*
%/
$$N
#i$*
#)P($NO*#/*
N
c0!! (
6#=
A
M0
H!J
(
$'#N*
$N%#N*
/&#P*
'Q)#N*
(
*
$Q$
5
120
FLUMAZENIL n= 3
INDIPLON n= 3
ZOLPIDEM n= 3
ZALEPLON n= 3
ZOPICLONE n= 3
100
80
% SB
60
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
120
100
ZALEPLON Multiprobe
ZALEPLON Manual
% SB
80
60
40
20
0
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
120
100
ZOLPIDEM Multiprobe
ZOLPIDEM Manual
% SB
80
60
40
20
0
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
8:+ + :! 2 1 6 ! 6 >7D+:2!666+
:2!666:
4gD">B
8$/
$Q/
5
D
'%
+!126#-PO*!
UB4
UQ')
Z
7 2500
2000
<.
3000
1500
1000
500
-500
!&
&
190;
!2
&0!5$0
0
0
5
10
15
20
25
$%
&
$ 141
02.
8<+
52 E .
2 ! !!
:!2
6!
6 U Q&Q Q') > 9 U Q'Q !
$QN
5
'+
0 8 2 A0U = A
0 K. >3 5;0 - < ! 6
!
#
*E#-P&*
N
Me
N
Me
O
Me
N Me
02.
8=+
+
".+>
6"!
!
#A *
" 6 ! $/$P . /$
.
#7/N*'#-P%*
O
R1
N
R2
R1
R2
N
R3
R1
<
N
R3
N
A66
K
N
R1
N
R2
N
R2
R3
R3
<6
R1
N
R2
N
R3
<66
02.
8?+
" . ' . 6 6
$QP
5
.
'3+
$%
&
$9 14 1
0%41
&
1
1940#1
/$701
Q.7$0Q.1+,!!
!22$Q(&>NQ'Q)QX
,
,
[
L
ZD
)(K=
]
3(L
]
:(L
]
@(L
/
(
(
<
/%
<
)
$
(
(
<66
/P
$
(
(
<66
P
(
(
(
<66
$%
$
(
(
<6
/N
$
(
(
<6
$O$
P)
N$
$$
<66
/&$
$$$
&$
PQ
<66
/
(
(
(
<66
P
$
(
(
<6!66
/N
/
$
(
<6!66
N
(
(
(
<6!66
P&
(
(
(
A686
P
(
(
(
A66
N%
(
(
(
K
$P&
N&
$Q
/
+
$$
(
(
(
<6
OO
N)
/%
O
<6
$'
(
(
(
+6
N
(
(
(
NNN
(
(
(
!2!
!2!#!α$= A
*
#$QQ > $Q μ>* B 7 /P ! ' . 4 ! 1 0 E . 6
66 # 82 =-(Q$/QQ)(QQ* ! !2$QQ>6
$Q'
5
.
'8+ +!2!R1
.
)( K=
)( 90&$
))P
&$/
$O&
9 !
)&/
/O$
90 !
))O
'N%
.$F!0
R
K?
)( )( &ON
$&N
O'&
!&09 !
[email protected]
$N&
K:
K=
)( :C
)( )(K=
&P%
P/Q
/$O
&%&
//)
))O
%/O
))/
%&'
)(K?
)([email protected]
&)O
N$P
$$$
O'&
!& 1
K((<[email protected]((
O'Q
N$'
K((@3?3K((
&NO
N&/
K((@8<=K((
&//
QQ
K((<'3)K((
P$%
$/$
K((<'38K((
)QO
%N
K((@88:K((
P&$
QQ
K()'((@K((
)))
'/O
K()=(8?K((
)))
%%Q
K()=)<'K((
))&
%'/
K()''<3K((
$QQP
K()''<8K((
$QQP
K()'@=)K((
$QQN
$//
Q
PN)
Q
)NP
)%%
&P$
&)&
)&&
/'O
%%/
)%/
'P'
!F0$0&F 1
.0! !1
K:
$0&F 900&0!1
$0&F 900&F0!1
K():<')K((
$QQN
)&'
)&&
P'Q
K()<<8)K((
))%
%$/
%O/
/OQ
K()<=?3K((
$Q$N
)''
)%&
&PP
D3!#-P)*2$QQ>
!2N'X
4!21#D> *.#7NN
1 $P% 0 ! 2 - 0 :3
A A 5;0 - <* " ! !2 D> NQX Q)% μZ_ !2R#!α/
= A
*$QQ>$Qμ>#7/P*T!R
(#7/'-'Q*
$QO
5
De
Recerca…
…a
Preclínica
/012
56 /725
89:;
56 /7959>[email protected]μ
μ
AB
#&
#&
% #&
!
.
6.7
In vivo
In vitro
3.
α 6'6
3*+$% +.
*
*
"& & #
1:
<
%
=
In vivo
3(6
C% ++
7
*9$7+
3+
$4
)63D'μ+
E"$&
)63DFμ+
E"$&
-.
/
)011
Cribratge
Quaternari
8
*9$%
*$
G* ĞdžͲǀŝǀŽ
:;
In vitro
3.α2
6'6
3*+$% +.*
*
In vivo
)
α α "5&
#3
)
α α "2(&
:$)63"&
02.
[email protected]+"3!
.
.
':+:!2#T*!R1
Hα
α)J
.$F!0
04X!
^
H!J
/PgQO
R
Hα
α'J
04X!
^
H!J
$NgQ$
40#044
α)
α'6
α
$
90&$
/)'g$)
&$&g'O
/P
9 !
$P$g$$
$N)/g'N
$Q
90 !
O%PgOP
P)P
$
!&09 !
N'gQN
/N%
&
K():<')K((
$)
$'''
%$
K()<<8)K((
')
$Q//
$&N
K()<=?3K((
&Q
N$N
'
" T ! R #α/* ! #α$* 2 !α$
066=-(Q$O&%N(QQ'
!α$α/"=-(Q$'O/$(QQ=-(Q$OOP$(QQ
%$$&N
U ! 8 /P α$ α/ 1
$Q&
5
120
Cerebel (α1)
100
Medul·la (α2)
% SB
80
60
40
20
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
[compost]
Log
120
Cerebel (α1)
100
% SB
80
Medul·la (α2)
60
40
20
0
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
120
% SB
100
Cerebel (α1)
Medul·la (α2)
80
60
40
20
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log [compost]
02.
:(+
:!2!R+=-(Q$O&%N(QQ
+=-(Q$'O/$(QQ+=-(Q$OOP$(QQ:2!4
α$B
8$/
$Q%
5
3+
] ! 2 = A
1#!*(!
!
<2!+!
!D(0eES- 8!
!!
+ . 2= A
1668!R
3+)+
1&
9.!4
!
A4C
&
4
0
1014$
&
/040;
9
4.%1
!&
9*4
B 3 2 + N(5$'($&%% 8 2 1 ! 18 2
8$Q!
OQ#-'$*
15000
12500
SB (CPM)
10000
7500
5000
2500
0
0
10
20
30
40
50
60
Temps d'incubació (min)
02.
:)+ :3 2 6 ! N(5$'($&%% 8 :
4gD">
E4
*44
'*"4
+ 2 2 ! + 2 8 ( 4 2 8962!2!2
$Q)
5
+ !2 1 2 2 2 8 NZ_
6NQ!
:!-'/
7/O28%QX/N$XOQ
100
80
% Ocupació
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
Temps d'incubació (min)
02.
:'+
"
!2 ! 2 = A
8 6:4gD">
"2
6!
4
! !!
7 /O !!
28/QX!2/' !
2 )X
78
8/+
.
'<+
C22
6NZ_!
= A
8
204gD">B
!!
#B/QQO*
$91
H$0!J
.$F!0
'
%Qg$&
&Q
:
&$g/$
'Q
)(
OPg/$
PQ
3(
P/gP)
N$
<(
N$g$%
$/
A'4
B'
-'N!2.
8
8B2
$QQμB
$$Q
5
PQ μB $QX + +8!N'μB$Q'g'μ
98E&'QQ
40000
30000
SB (CPM)
5/iQ))
20000
10000
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Homogenat
μ l)
Homogenat
(μ
μ(L)
02.
:3+029#6!4*+!N(5$'($&%%
8B8!9
2!(+1
8.
9:4gD"> B
8$/"
2#5/*
B2
9+86!!
Q/Q(Q//μZμB
3+'+
1&
9.!4
!
4 7
0
!
1014$
&
9Q.1
.401!D
H$$J
".+!>7D
! !2 . / 2 8 ! 2 1 ! ! A'4
B'F+>"
'
.
+8+.
!88!R!N(5$'($&%%
-'P!2.
8
$$$
5
5000
SB (CPM)
4000
5/iQ)&
3000
2000
1000
0
0
20
60
80
60
80
Homogenat(μ
μ l)
Homogenat
μ(L)
3000
5/iQ)%
SB (CPM)
2000
1000
0
0
20
40
Homogenat
μ(L)
Homogenat(μ
μ l)
40
2000
5/iQ))
1500
SB (CPM)
1000
500
0
0
25
50
75
100
125
150
Homogenat
Homogenat(μ
μ(L)
μ l)
02.
:8+
029#6!4*+!N(5$'($&%%
8# *!#A*R#:*.B8!
92!(
+18.
9:4g
D"> B
8$/"
2#5/*
$$/
5
+ 8 $O μB # ''(O' μ 9*#'(/PμB*/NQQB
2 9 ! Q/%(QNN μZμB 6 8!#Q/Q(Q//μZμB*
!2.
OQμB
'Q μB # $)Q(/$Q μ 9* ! /NQQ B ! ! 2 ! 8
!6!B29+
!!Q)'($Q'μZμB
+ R $QQ μB
# $$'($PQ μ 9* $PQQB29+R!Q'%(
Q&QμZμB
3+3+
.90;
&
94 91
$9 14 1
A4C"
%
0
$&.R
&
4 7
!+8!R.
81
2= A
8#Q$($QQZ_*
16#A0U*6#
1(U
!α$*
B-'''O!(1
82= A
" 2 ( " 6 ! 8 !α1, α2, α3 α5 = A
#
_$)))*2
8B842!
8
8!S'Q #
'QX* 8#7/&*0!
=-(Q$OOP$(QQ=-(Q$O&%N(QQS'Q!8QO
$&Z_
16#POZ_*
$$N
5
100
MEDUL·LA
CEREBEL
CÒRTEX
80
Ocupació (% )
60
40
20
0
0.03
-1,5
0.1
-1,0
0.3
-0,5
1
3
0,0
0,5
Dosi (mg/kg)
Log dosi
10
1,0
30
1,5
100
2,0
10
1,0
30
1,5
100
2,0
100
80
Ocupació (% )
MEDUL·LA
CEREBEL
CÒRTEX
60
40
20
0
0.03
-1,5
0.1
-1,0
0.3
-0,5
1
3
0,0
0,5
Dosi (mg/kg)
Log dosi
02.
::+:!(2668!R."
4gD">#iP(OZ*
$$P
5
K():<')K((
100
MEDUL·LA
CEREBEL
CÒRTEX
80
Ocupació (% )
40
20
0
0.03
-1,5
60
0.1
-1,0
0.3
-0,5
1
3
0,0
0,5
Dosi (mg/kg)
Log dosi
10
1,0
30
1,5
100
2,0
1,5
30
2,0
100
1,5
30
2,0
100
K()<<8)K((
100
MEDUL·LA
CEREBEL
CÒRTEX
80
Ocupació (% )
60
40
20
0
-1,5
0.03
0,0
0,5
1
3
Dosi (mg/kg)
Log dosi
1,0
10
K()<=?3K((
100
MEDUL·LA
CEREBEL
CÒRTEX
80
Ocupació (% )
-0,5
0.3
-1,0
0.1
60
40
20
0
-1,5
0.03
-1,0
0.1
-0,5
0.3
0,0
0,5
1
3
Dosi (mg/kg)
Log dosi
1,0
10
02.
:<+:!(28!R.
"4gD">#iP(OZ*
$$'
5
B7/&2
4!S'Q8
8!2$QZ_6!'$X
=-(Q$O&%N(QQ!PNX"=-(Q$'O/$(QQ=-(Q$OOP$(QQ8
2OQXO/X NQZ_188
6 2 '/X 2 1 &Q(&'X " 6 N Z_ 4 2&QX8
R ! 2 $QQ Z_ 6 ! NPX =-(Q$'O/$(QQ ! N/X BS'Q $QQZ_=-(Q$O&%N(QQ/)&Z_
=-(Q$OOP$(QQ$$/Z_"6RS'QQ)Z_
!8!#Q'QPZ_*
82612R
'QX!
K S'Q ! R ! + $& 82 6
$$O
5
.
'=+ S2 = A
8 ! R . 1 "284gD">#iP(OZ*
S'QZ_
-
(+)
)gN
)
//gN
/)g/
3
P$gN
NOg$Q
)(
'$gO
3(
'/gO
$OgN
$Q)
QgQ
&$gO
PO
&)g$$
-
R
)g/
/Og%
)
&PgN
3
&PgN
)(
)Qg$
)NgN
3(
)Og$
)%g$
/g/
&Pg'
Q'
P%g$O
QP
%$gP
Q)
%/g/
/
)OgQ
))gQ
-
K()<<8)K((
N/g)
)((
o//
//g%
(+3
o$QQ
101
H$26
N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J &.R6
%
(+)
)
$/g%
NPgP
R
)((
101
H$26
N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J &.R6
%
R
101
H$26
N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J &.R6
%
(+)
$$gN
N&gP
)
NQg%
'Ng$$
/)g&
3
'/g$
%Og$
/Og/$
)(
O/g'
3(
&'g/
N/
QO
)/g/
)OgQ
$$/
P$g$'
$)
%QgP
O&g$Q
)((
K():<')K((
-
R
101
H$26
N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J &.R6
%
(+)
Pg/
$QgO
)
&gP
$Qg$Q
3
/Qg'
/PgP
)(
OQg%
3(
O)gP
)((
%OgQ
OQ
&'g&
)$gN
$/g&
o$QQ
o$&
$Ng)
N/g%
-
K()<=?3K((
)N
QgQ
R
101
H$26
N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J 04X!
^
.9:(
H$26N2J &.R6
%
(+)
%g'
)gP
)
/%g$$
P$g$N
$gP
3
P/g%
')g&
/'gP
)(
PNg'
3(
&'gN
:(
%%
&%
)((
%O
%/
%%
OPg$Q
%%g$
$&
/Og$Q
/)&
$%
P%gO
$$&
5
8+
-
" ! /P 8 .
R 2 2 'QX !R#<:'Q*
B7/%<:'Q!:S(T$=/D(DW'W0
.R:S(T$<:'Q!8
=/
"=-(Q$'O/$(QQ92'QX!:S(T$D(DW'W
2 6 =/ <:'Q #o'QQμ>*
"=-(Q$O&%N(QQ<:'Q=-(Q$'O/$(QQ6
.R:S(T$D(DW'W
"=-(Q$OOP$(QQ!<:'Q66#p$QQQμ>*=/
D(DW'W6:S(T$
8
0!3!<:'Q
8
α$#!*71N
P
32'QX
R " =-(Q$OOP$(QQ =-(Q$O&%N(QQ ! 3 P
!=-(Q$'O/$(QQ'
.
'?+C<:'Q8
.R3
04 4 C0044
/0!044
α
α)
C00446
/0!044
DKM)
DKW:W
D9'
DKM)
DKW:W
D9'
μJ
:(
Hμ
:(
Hμ
μJ
:(
Hμ
μJ
:(
H!J
0;
0;
0;
9 !
PP$
o'QQ
o$QQQ
/P&
$&%'
o/Q/P
oPQP)
!&09 !
$'P
/$N
o'QQ
OP
/PQON
NN/$)
o%NNNN
90&$
P)O
p$QQQ
o$QQQ
PO)
$Q'&O
p/$/&&
o/$/&&
90 !
o$QQQ
(
o$QQQ
$$)
o%PQN
(
o%PQN
0F9$
$OP
/'&
N%'
N%c
PN$O
O&&$
$Q$N/
K():<')K((
P'$
p'QQ
O/O
NP
$N/OP&
p$P&Q')
$%P$$%
K()<<8)K((
)'P
$QQQ
o$QQQ
$QN
)/O/$
)&Q%&
o)&Q%&
K()<=?3K((
$PN
/'$
N'Q
$//
$$&/$
/QOQ&
/%O%)
c#=$))N*
$$%
01.110;
02
)+
" #7D 3 0, ,, * 2 !
1 1 ! + 8 6 8
(!!#1*
#>2/QQ/*
B ! α1 = A
2 " ! ! ! E 4 882 ! α/
" 2 ! ! !α$!8α/= A
2
!82
" 8 ! R 8
41!α$α/#>T$))O`A$))O*"
N(5$'($&%%#
6*8!8
!α$α/αNα'= A
!!8
!αP αO # _ $)))* 7 8 8 41 ! α$ α/ !2 2 1
!α 8
)+)+
1&
9.!4
!
4.%
0
$%
1014$
&
/040;
!&
+ 8 \ 1 !2 9 2 + ! 1 !!
U
+ ! !2 2 ! ! ! N(5$'($&%% ! P' ! $/Q $/$
02
1 OQ !2 1 !!
6 #D$)%%`=!/QQ$`D/QQP*
B 9 !2!E#DA*
8
$QX
#T_ $))N` AE $))Q* " 4 2 9! !
2 2 .
#DA* .
#,DA* 8 4 2 #85B*4
2(".!3
1
. !2"
!
9 %X!/XRE#*
!22
" 2 N(5$'($&%% 8 ! = A
! #Ti $O g QN >* R #T i $) g QN >* ! T!!
#7)$$1%P%'*<
!18!28A8!
!!
#7)$$1%P%'* RA8
!&
!#%'XE*
2= A
9R!
B 2 \ 2 T #2 !* #AE $))N* 0 2!
R $ > ! 2 T8
$//
02
B ! 6 ! 2 ! \ 1 6 6 6 " !2 8 ! T 2 !!
#7$/$N1%&* 8
3
8 4 9 4
! 4 2 ! 2 78
12
!!
! 6
$QQ6
2+!1
!
+ 8 T R ! 82 6 ! α$ α/ αN α' = A
12
1U!4
!α$
#D/QQP` !$)%O`,/QQ/*"!α$
!!2!!!!
6
1
B!!
U
2!R"!
U!#Q&P*R
#Q&N*!Q'Q
+!!!
!
!α$α/
)+'+
&940;
&
1102
1014$
&
9Q.1
.401!D
H$$J
+(66((
)O ! 6319
: 4 2 !
8$QX
#T_$))N*7!#OX*R#)X*9
2 6 $/N
02
2 ! E E %QQ 78E!!
8 9
2 ! !9!
3"1
+
67 !
' #NPX*> ! 1" ?? 1 67 #O$X* 7 8. !2
9#Q/% μZμB* ! #Q/' μZμB* " R 2 = A
8 %'X ! 2 9 #QPN μZμB* !
#QNQ μZμB* E ! !2 2
"
162N(5$'($&%%
A8 T
>!!
#D_/QQ/*162
2A8!
2 #
01/> * 1 ! !2 8 A8T!3!#7
$P$O1)$)/*
T!
!
2 $ > 2 4 T!2
! 2 ! R 8 2
6!
! 2 8 (
4!2!R!1"<:'Q
T!!28! ! !!
#7$%$)1)N)'* 1
2 ! ! ! ! ! α$ α/ 4 ! + ! $/P
02
>7D2!
!
2!1
+ ! α$ ! 2
!!!
#7$)1)'*
-!
U 1 9 8 E 18 ! 278.!E18
#!2*
U #Q&Q Q&N* ! . Q'Q + 2 9!
)+3+
.4 $404F0;
&
1102
!
9
"\!6
!2!6>!<<7"8#67
!
'*
B62!!
20
!8
E!#O'(%QX*
2#!4
*(
"6
89
2]
64!2!1
" <:'Q T ! 6 ! ! 2 1
!!
#7//1$Q$*+
2 1 6 !!
!α$α/46
$/'
02
" ! 6 U Q') Q&Q 6 2 U ! E
18 ] ! 62 8
078
8\2.
7!28
5B ! !!2O
NP1
"2!2``8
2
! 2 .
6
8
E#'+*D+ #
+'*
36#</QQ&*+21
! D+ E ! !8 3 8 E #D_/QQ/*
>(
U
Q'Q6
8R
3!#7/)*
.
'@+:1!#!Z*26
!!>!<<7"8#67!
'*
!.
.4 $404F4
0%42
90$0
/P
%P
0%42
1.!&0
$Q
N'
B 6 ! ! <:'Q !Z
<:'Q
N14#</QQ&*!
!91X!2<:'Q
29!
$/O
02
'+
0/$
.E66!
$/$P.6
0 . 0!& 1
%!F0$0&F 1
! α$ #7 /P 1 $QO* ! (
!2.#D 5
3/
,*
"
.Q.0! !1!!
! α$ #7 /P 1 $QO* ! !2 2 $QQ > 6 ! #4 D> * !8 #7 NN 1 $P%* 0 =-(
Q$&$O/(QQ ! ! ! $/Q ! 1 ! !2 ! 3R
:(/ #7 N' 1 $'$* + !9!!62!8!2]
! ! ! 1 != A
D,:
B
.0$0&F 900&0!1!
!
α$ #7 /P 1 $QO* D> Q)% μZ_ !2 !8 #7 NN 1 $P%*
!!8!!#7N'1$'$*
!
-
.0$0&F 900&F0!1!
! α$ #7 /P 1 $QO* ! !2 1)&Q)%μZ_
1
#7 NN 1 $P%* ! !
#7N'1$'$*8.
.
! ! E 4 3!
$/&
02
+!α$2
! #α$* R #α/* T . 66 =-(Q$'O/$(QQ =-(Q$OOP$(QQ =-(
Q$O&%N(QQ 7 ! T #$) ') &Q >
*!86#/)'>*6#$P$>*6#O%P
>*4
!α$ #7/'1$Q&* 82
=-(Q$'O/$(QQ 4 1 ! 2 #<0'Q D> * #7 NP
1 $'Q* " =-(Q$'O/$(QQ ! ! α$ <0'Q #P/ Z_* 66 #=-(
Q$OOP$(QQ <0'Qi Q) Z_ =-(Q$O&%N(QQ <0'Qi /Q Z_* 3 . 4 =-(
Q$O&%N(QQ=-(Q$OOP$(QQ#7N&1$'/*83
"=-(Q$O&%N(QQT6<0'Q
#=-(Q$O&%N(QQ <0'Qi /Q Z_ 6 <0'Qi $O Z_*
! !9! 4 !! 1 #7 N& 1 $'/* < R ! α/ 82!T4
!
'QX #<0'Q =D 3,*#7NP1$'Q*
+
!α$ T!
R#α/*!#α$*66=-(Q$O&%N(QQ
'
!α$α/"
=-(Q$'O/$(QQ =-(Q$OOP$(QQ ! %$ $&N 6 1 ! 8 /P
α$α/+
!α$
3
=-(Q$OOP$(QQ !"=-(Q$O&%N(QQ
=-(Q$OOP$(QQ # =-(Q$'O/$(QQ 1 6(*2
82#<0'Q=D*#7NQ*
$/%
02
3+
B
13!
1.
2 !8#5
$)%/*
D,:21
3
#>$)%&`D(D/QQ'*
291
! 1 #+_ /QQ&* !! 2 #B/QQO* #8
!*
3
3#B/QQO*
B7
"2+#+"7*7
:6"2
-2[#D+"7*231D,: 2
1 36
1 6 2 +2!
4 ! '' 8 2 ! ! +"7 D+"7
8F!
1
+88!!
0!
1
!6!2#B/QQO*0
!!+"7D+"74!
! 3 ! 2
1.
+ 2 ! +> 6 ! 8 ! 2!!
3+)+
1&
9.!4
&
1102
!
A4C
&
4
+ 2 ! + 6 3 ! B @ #/QQO* " 3
$/)
02
28 N(5$'($&%%!$Q
! OQ ! 3 182'!!
OQ
"+
22
8(428962
!2!2#B/QQO*+!2
+ 1 2 8 ( 2 B
2 2 = A
8 6 #N Z_* 2 4 !2
2 " 1 !
21
6#Ae$)%P*+
!!!!2!
,1
8/!2+
!!
2!#A*4
! Q' ! B #/QQO*!2+2!!
2 " 2 8 ( ! !9! 4 / $QX 2 3 #7 /O 1 $$Q* + ! .2
2!0
2
2!
0!/!!
$Q2OQX218
2 $Q 78 + 321#-'$1$Q)*
#7)$$1%P%'*E
! ! 2 8 #QX2*#B/QQO*
3 2 ! 9+!28
$NQ
02
9
2 2 9 + 89!
DAE$QX 1
!9
9
3+'+
&940;
&
1102
4 7
0
1014$
&
9Q.1
.401!D
H$$J
+R + 0 -3 >! 5;0 - < !62 1 3 B ! #7 NO 1 $'/* !6 1 . ! 1 8. 1 +
.
>7D!2
/81
"..2= A
1 # ! α * (!
!
"8!R6
82!
: #7 P 1 NQ* ! 8
41 ! α$ 2 R ! α/ 82 #>T /QQQ`
>b/QQ/* 882
!α (α$ α/ αN
αP α') #D/QQP` _$)))*412α$αN#5$))/` 4
$))O* > ! ! ! α ! . E4!
αN α/ ! ( #0 /QQ'` _
/QQ'!` _/Q$Q*
$N$
02
" 8 + "
9 !DAE$QX
3+3+
0;
!4
1
4C1
& .90;
&1
94 1
&
0
!&.4
"!.
!
α$E82#<0'QD> *82
=-(Q$'O/$(QQ 4 . < !α/ ! 41 82
#<0'Q=D*#7NQ*
7!!α$!
=-(Q$OOP$(QQ
6
+ 3 2 ! !8
1.
(!
"!
!α$82
!8 ! 2 8 E 'QX2+!#S'Q*#7NQ*"6
S'Q !8 8 2 !
<0'QD> %)X= A
!#7N$* 2 6 !!
2 #'Q(OQX* #-_ $))/* ! !9! 3 3 " 6 !6 1 ! 6868!82
#=!$))Q*7!
6!8!
1 . #B /QQ$* 8 4 ! 8 8 8 6 $N/
02
6 8 2 8 ! 0 4 6 ! !66
6
1.#-_$))/*
.
3(+CT#>*!>4!<0'Q#Z_*
S'Q #Z_* + 1 3 B 3!D2-0:3A
A0-3>!-<
H0!4#
$0!.4
:
3(J
%
&.R
40#044
Hα
α'J
Hα
α)J
40#044
!#
%&$&''('&
%
&.R
$C
40#044
Hα
α'J
Hα
α)J
HG_!26$J H6G6N2J H!26$J
0F9$
N%#$*
PN#$*
$
P/
$)
P
QP
Q)
/
(
(
(
90&$
K()<<8)K((
NQ
&$&
/P
/N
OP
/%
PO
o$QQ
o//
(
/Q
(
')
$Q//
$&N
Q)
o$OQ
o$%%
QO
$$/
$)
P%%
Q%
OPP
K():<')K((
$)
$'O
%$
P/
(
(
OQ
o$QQ
o$&
&Q
P/
N'
&Q
N$N
'
/Q
oPQ
o/Q
$&
/)&
$%
$O&
$&
/)&
K()<=?3K((
#$*=$))N
+
22824
=D2R#7NQ*E
α/8
82 2 ! 8'QX2+
"=-(Q$OOP$(QQ82
R 'QX !8 2 ! #7NQ* E
= A
R
6 8
2 !R !
4 ! α/ !
84!!!2+
R!9!!!62
! ! R > &&X R184#$OQZ_*82
#=D* #7 N$* 2 9 OX 3 # * B 82 ! !8+R.
2!
$NN
02
+ + S'Q R !6E6=-(Q$OOP$(QQ
=-(Q$'O/$(QQ =-(Q$O&%N(QQ 4 $& #7 NQ* "
+!24
! 82 =-(Q$OOP$(QQ 0 2 =-(Q$OOP$(QQ R ! !! 2 =-(Q$OOP$(QQ
6 = A 8 2 !2 41 = A
!α$ !!81
!1!4
!4!8F2
K82!2
! ! =-(Q$'O/$(QQ 82#<0'QD> *
!#P$X*"688
#N%X* 2+6
! 4 +"7 2 6 1/)X# !$))O*
.
3)++Y2= A
<0'QD> =D
!#
!#
%
&.R
A4C
&.R
:(
H$26N2J L
.90; L
.90; L
.90; :(
H$26N2J L
.90;
0F9$
P/
%)
%N
%O
$)
)O
90&$
/N
N%
P
NO
OP
NQ
K()<<8)K((
Q)
'&
/N
/%
o$OQ
o&&
K():<')K((
P/
P$
P
NN
(
(
K()<=?3K((
/Q
'$
$N
/%
oPQ
o')
+
=-(Q$OOP$(QQ'&X!
=-(Q$O&%N(QQ '$X 0 $NP
02
! α$ 3 2 . ! 4
.82!2
8418!α$αN= A
8 2 #<0'Q D> * 2 ! ! #7 N$* " 6 8 !α$α/αNα'= A
8282
8"6
1U!
!
α$ !8 !α/ αN " 3R ! 0, !α= A
6T$NN/>
! α$ #0q $)))` _ $)))` = $))O` A $))&* $NQ $OQ > α/ #0q $)))` _ $)))* N%Q &/' > αN # _ $)))`
= $))O` A $))&* " 2 !βγ 6'$/
!α$α/$/''αN !
! α$ 6 8 S'Q 8 #7 /&1 $$&* NQ Z_ 6 &)X
!R!α/
NPX 18 4 #$QQ Z_* 8 6 ! α$ αN = A
$Q NQ Z_ 6
!182'/gOX06
/ O ! α/ αN R 6 1 2 . !8 !αN89!α$
7.88
= A
! α$ #'/ g OX* 41 αN 2 = A
! α$ 8 ! 5 #$))/* !α$2! 2
&QX# 4$))O*
$N'
02
02
!α2
+ 2 8 !αN 8=-(Q$'O/$(QQO)X
NQZ_68'/X
#7/&1$$&* R NQZ_1
#$N(//X*D.68α$
2 #'/X* 2 = A
!α$8$&X2=-(Q$'O/$(QQ
NQZ_!2!αN0=-(Q$OOP$(QQ
NQZ_&'X8#7/&1$$&*
!6 /NX2!9! αN" =-(Q$O&%N(QQ
2 8 #- 'O 1 $$'* $ $QZ_288!`
NQZ_8#&'X8
%%X
!*/NX688]
! 82 =-(Q$O&%N(QQ ! αN ! !
+NQZ_82
$& /NX 6
3 2 41 2 = A
! αN D ! .
#0/QQ'*"7+QQN!.!αN
8 &'X 68
!66!8
!α$α/αNα'= A
8 8 ! /'X 2 #0 /QQ'* " 82282
! 0 8 2 !α$88
!4
α$αN78.
8 2 ! 2 ! αN 2
$NO
02
. ! . 3
R!α/= A
6
282
B 82 1 9 2 = A
R ! α2 K 8 82 !2R2
#NQX* 6 B2 R ! <0'Q D> #N%X 7 N$* + !#282*682 1!!!
#-_$))/`-_$))/!*
1.8
2!
36=-(Q$OOP$(QQ=-(Q$O&%N(QQ<0'Q=D
α/ # R* α$ # !* 2 #7 N$* + R 8 4
2 82 " =-(Q$OOP$(QQ 2 ! R ! ! !8
. 4 ! R
!.!"=-(Q$O&%N(QQ
4
!α/ 82#=D*
18 4 #PQ Z_* 9 2 /NX #*R')X0
1 . 8 4 2 8 # 8* ! #-_ $))/*
=-(Q$O&%N(QQ !!α/
2 ! ! α$
!
$N&
02
"42
7N/
.
3'+5
!α$α/αN= A
α+
&0;6
D09!A10
0 C0;
!10A010
r Ļ K()<<8)K((
r s c
αNfα$
K():<')K((
r Ļ αNfα$
K()<=?3K((
r α*
90&$
α)
r Ļ αNfα$
c !!!!Ĺ !
8+
-
"8!8
.
1
6 ! :7(=V $' E"
#6'* ! 3R ! 2 7+78!!
2 6 #>77* , 0 , 0+ 9 3R ! #A $))N* 3 !!8P)Q" 7+2!
>7721261R
E !! 3 2 !2.
0.R8:S(T$
! ! <:'Q !8 B =/ 2 3R !6 41 1 8"D(DW'W.R6= A
<:'Q
3"
. R =-(Q$OOP$(QQ $N%
02
8 ! 6 " =-(Q$O&%N(QQ 8
!<:'Q678
3!<:'Q8
α$#!*N'
3
2'QXR 2 1 #7 /% 1 $$%* 1
- 3 #D
76D2><
0:3A
A-<*#*
$N)
!.10 !1
:
$ +.6E13.B
. !66 ! α$ 2 . # D 5* !(
/ B . ! ! ! α$ ! !9! ! ! 1 ! = A
D,:
N 0 /$ 3 . 6 ! 4
!α$666
66
P 0$/$P!=-(Q$'O/$(QQ=-(Q$OOP$(QQ
. 66 ! α$ = A
#%$ $&N * 4 6
#/P*
1
3
' " =-(Q$OOP$(QQ ! 8 2 ! 82 4
O B 2 + ! ! =-(Q$OOP$(QQ ! α$ = A
78 =-(Q$OOP$(QQ E
+6!!9!3!
!4
!α/.
!
& " 1 U 4 #6 =-(Q$'O/$(QQ =-(Q$O&%N(QQ =-(Q$OOP$(QQ*
8
D> !2
6
% " ! ! 7 0 4 ! 05;0-<
=-(Q$OOP$(QQ.
$PN
!!C
8
)+
)+)+
!G0%00;
&
40#044
$ 4 19 !45!0
" !2 1 #D> * 6 Z
8'P
0 8( " !
!"!Z2
6
P
" ! #7 NN* !9 ! De :0$ /
!#NNμZ_)&μZ_*
#Q)%μZ_)&μZ_*"!#7NP*
!9P'!
Q$ $QQ Z_ 2 3 !
] ! 81P$8P$8NP#-'& *"!!!2
R!!!!
#OQ
88*
" OQ ! 14/'/'#6
"*#-'&A*"'
2
" !2 1 !
!#>VT$QQ>Q'X*B<0'Q
412
$P&
8
.
33++!21.'NQNQ
OQ#i%($Q*!!
"#*
Z #* 0 ! D2 - 0 :3
AA5;0-<
#0
0+9+
@=
μ
μ$ 6N2
L!G
:K3(Z L!G
3(K<(Z L!G
:K3(Z L!G
3(K<(Z
0F9$
)'$
/'P
90&$
)$&
$%N
9 !
%'Q
N/&
!&09 !
%%Q
&Q'
!& 1
K((@3?3K((
)$O
!F0$0&F 1
K((<'38K((
([email protected]?
μ
μ$ 6N2
%'&
.0! !1
K()'((@K((
N%N
K()=(8?K((
($PO
K()=)<'K((
)N'
('/N
$0&F 900&0!1
K()''<3K((
&%P
K()''<8K((
)Q%
%O
K()'@=)K((
&P&
(PN
K():<')K((
)N&
P$/
K()<<8)K((
O'P
K()<=?3K((
)N$
$0&F 900&F0!1
'O%
&O)
P'&
N%O
#0
9+ +
L!G
:K3(Z L!G
3(K<(Z L!G
:K3(Z L!G
3(K<(Z
@=
μ
μ$ 6N2
3+3
μ
μ$ 6N2
0F9$
%)$
%'Q
'O
$%/
90&$
)NQ
%%'
/QP
NNQ
9 !
'&'
&Q/
/%/
P$P
!&09 !
%NP
&)/
&O%
OO&
$0&F 900&F0!1
K():<')K((
)/Q
%%N
P'&
N)N
K()<<8)K((
N$/
$')
&OP
P)Q
K()<=?3K((
%O/
%'N
PQ$
($N
$P%
8
02.
:=+ $42
&
,-" -"
HJ+
+ :! 81 1 + < 11
)+'+
>&.
&
/ T
$.1.
"3
#=D3/,*6
829
8'P
"!
! " ! 8 2
6
P
!De:0$!9P'
!$$OQZ_<
8 !4 ! 8 81R/,#"*#-'%*
B$'P'&'(2
" !2 !#!
>V T$QQ> Q'X* 8 . B <0'Q #7 NP* 412
$P)
8
02.
:?+</,#"*
.
38+0!'Q#<0'Q*.#i%($/*B
<0'Q!=DD> B
#* 0 ! D2 - 0 :3
AA5;0-<
5-30 min
15 min
9+ +
09
14!24G
9+ +
40#044
:(
H$26N2J
:(
H$26N2J
:(
H09
4!24GJ6
:(
HJ
90&$
/N
OP
/%
0F9$
P/
$)
P
K():<')K((
P/
(
(
K()<<8)K((
Q%'
o$OQ
o$%%
K()<=?3K((
/Q
oPQ
o/Q
30-60 min
45 min
9+ +
09
14!24G
9+ +
40#044
:(
H$26N2J
:(
H$26N2J
:(
H09
4!24GJ6
:(
HJ
90&$
/Q
o$QQ
o'Q
0F9$
NN
'N
/
K():<')K((
/%
(
(
K()<<8)K((
QOQ
o$OQ
o/O&
K()<=?3K((
$Q
oPQ
oPQ
$'Q
8
'+
" ' . . !!!!(
$/Q!17!6!2
! ! 3R :(/ B 7 N' ! !2 ! ! 4 ! 1
.
3:+
0 !2 3R :(/ ! ! ! 1 . 0
!0-3>!5;0-<
14%0044
$4%A0
%1 0;
0 1 $1
G.$!1
)'(Z
K'
9 !
B7
B7
!&09 !
B7
B7
90&$
B7
><[email protected] ( B7
.0! !1
B7
B7
K()''<3K((
A <I
B7
K()''<8K((
A <I
B7
K()'@=)K((
A <I
(
K()=)<'K((
$0&F 900&0!1
$0&F 900&F0!1
K():<')K((
B7
B7
K()<<8)K((
B7
B7
K()<=?3K((
A <I
B7
0!62
3
0 -3>!5;0 - <
!621.
! B ! #7 NO* !6 1 . !1
$'$
8
.
3<+0#:*1.
1 6 0 ! 0 -3 >! 5;0-<
D.$5
4 7
4
H$6
$0!6
2
/42J
H$6
$0!6
2
/42J
H$6
$0!6
2
/42J
90&$
Q''
$$O
$OO
K()<<8)K((
QO&
QPN
P&$
K()<=?3K((
$&P
$P'
P'Q
3+
,
De :0($ /' Z_ 68!42.
'$'NQOQ$/Q$%QNQQP/Q]
!
4 B:Z>D #
.Z
* >4 1 3 1 ! # ]:* #:* 2 18 #:8*!!#-*#7N&*
.
3=++1
3.10!
0-3>!5;0-<# ]:1!
::8218-!!*
$'/
$C
G
C
!26
$
6
G6
N2
!26
$
L
9 !
,0
//
,0
'&
90&$
,0
/Q
,0
N'
K():<')K((
&
P/
N'
$
K()<<8)K((
P%%
Q%
OPP
$O
K()<=?3K((
$O&
$&
/)&
$/
0%0 2/0
A!
.
! + 58 + D A U
" A B + A @: #$))O* :
!66 E!E6!!E
E!S6,'
'@:N'(PP
E D > #/QQ'* 1, #/H"*" E
D>5>,
+E #$))P* A /
A2A/5E3#PH"*" +E G0:
[email protected]@#$))O*>
6 (!E !$N!S
,''=)/&)Q/(/&)$$
!D @G_ BDU#$)%O*
EkNl6!
!6Ee!66!
S6,'
)3(/'&(/ON
_ @5 D @ " - >T 5> #$)))* 5 ! kNl5 $'($&%% ! E $ / N !( = A H,,'
'(/''(/O/
[email protected]#/QQ'*7!66!
= A # *
8E!+<5A)8OQ$(O$%
_ @5 + :, > = AE = >E : :_ D> : <
G
T >T 5> 0e =5 #/QQ'!* 8 N!(= A S6,'
)88N'&(
NOO
_ @ [email protected] 7E D G
T 5E : D!(A6 D " GD =!
5" A 0 0e =5 : 5G D [email protected] +_ 0 B < C B T
A = @, C _ >T 5> >E >= [email protected]
#/Q$Q* + E 7+ Q/NA = A /ZN
!E(S6,,'
(($($O0S<$Q$$&&ZQ/O)%%$$Q)N'P
)/%
A : S >: -(A " > :> #/QQ'* +E 0
!
H,
/
A0"7
H,
"=:"ACNQ'(N$'
A >- : A + > #/QQ&* B ! E t 0 !
H#NH"*GG_'%O(O$'
A >C 7 D #$))N* :6 N(#P'(
E6(/(E*(/'(E6 ! #>77* ! 6
!
>77
,,',3(3P&P(P%/
$''
A!
.
A-"W<C=++> +0=0
#$))&*0
!8
!E
= A S
/
1)=))($$N
A A T T >! @ = > #/QQP* > E
= A #A*6,
?8%N'(%O&
ADGS>[email protected]>#$))O*B6
= A (!EESH
)</%N(/)&
A!E
7! < #$)%'* ',' " >=E [email protected] 5
+,WN'(PP
[email protected]#/QQQ*7Y A:Y
= A 16,'
/')$O($)
AeE ,= " [email protected] #/QQQ* =(!E #A* !S6,'
!+1,)/(&
A
>> #$)&O* 6
(E!
,''/P%(/'P
Ae:B><B#$)%P*T
kNl5$'($&%%!!(!
!!66SH,'8')$%()/N
AE0AW< #$))Q*>
!0!,
' " W < " [email protected] T >@ 5
+B,W$(N'
AE0A7e>B#$))N*5!'
S6,
'<:BP/$(P/)
:@:_-"D!AD#/QQO* 8!+<
1,6)<ON$uOPO
:E0D>[email protected] #/QQO*E0!'
'*>1,,'
",#$$H"*"ABB7
>=e(:<"] PQ$(P/&
:!!>#/QQP*= A :
!+6,'
6,
3)%QQ(%QP
: 7 5! : #$)&)* 0
I($QQ !66
= A !
6(eE
!!S6,'
3NN'(NN%
:(+ " =6 > #/QQ&* > !E EZ8
E(e_
EH
8:P%/(P)Q
: @5 A -" 5 5 #/QQN* 0 ! 1,
",'
",'
#%H"*S8
]E+$Q'($'Q
$'O
A!
.
:eE ,@ =
:5 5e_ > D!E 05 D__ + GE D #$))&*
E6!
@GEJ
<,W
0q T B\ #$)))* U E E ! = A 6 6 !66 H ''
':$/$u$%/
0#/QQ%*-<S8
_$($PN
0BBT
7D+E:=I-E+"0+"#$))%*7E
E(
e 8E E 6 H
/ G/
@:N//(N/&
05DG--E5B=">[email protected]@[email protected]
:_ D> :E 5 0 : 7 D G
T D [email protected]
:@[email protected] [email protected]>T5>0e=55E0D
#/QQ'*"
N(= A 8E
!66SH':$QO%/($QO%%
"! A G
T 0 D #/QQO* 7 : 6,'
1,))'O$/(O/)
"+:#/QQ&*= A #A*
6)<(PN('&
"6 5 : =5 #$))%* > = A : E 3?$PN$($PP$
""A =([email protected][email protected][email protected]:
5 #/QQN* : A
5'3N'$(N%'
-_>D+A"[email protected]_->@5>@B
EG"#$))/*
5 !e !66 E S6,'
!+1,'<)$$$N($$/$
-_ > D + E G" #$))/!* 5 !e !66
E
(!E(
8
S6,'
!+1,'<)$$QO($$$/
-E @> > #$))'* = A ( E !
! 4 ! S ' H
3:@$'P($)P
- +> =E @@ D :A #/QQO* ,!E (e_ E E
!_S
,,'')P%/(P)N
=4 D :> #/QQ&* EZS8 _ !e ESH,
H)@P$N(P$)
$'&
A!
.
= 5B #/QQ$* '7& S ,,'
)<$)(/P
=_e>@0 @D"!_A : 0#/QQ)*7
N
:,[email protected]
)('Q)('$'
=+0v<+= !5G = :"#$))N*<6
e (!E #= A * = A S6,'
!+1,'$Q$%($Q/%
=:#/QQ/*= A H)))/N$(/N)
=! [email protected] SY: =7 G_ @A #/QQ&* =(e E?
.99
)D)
= 0 - : A - B DU #$))O* + !66 e ! = A !E !
H,,'
<$$)($/'
=! [email protected] DE C #$))Q* A66 ! E E 6 6 86 6,,'
2
3)('N&N(N&%
=! = + = D @ : : = + 0! > - 0 +
07DS! D_"WD>=+DA
#/QQ$* DBO'$P)% 8 e E /( N( (!E # * #= A # ** S 6,'
!+
1,'@?&'N(&O%
@@[email protected]
E+0_,@D7+0D><],>
0 > 0, 5E [email protected] B [email protected] A D> 7 05 #/QQQ*
:6 DA(/O))&Q( '(7#&* S 6,'
)3('N)('P%
5 + A D C 7_ < +(+ D5 : 0+
#/QQ%*>%'
,:?$($Q
5 #/QQ)* ,e e ( E H,A1:NP$(N'P
5 #/QQ)!* 7 E<5A)(O)$(&Q$
<@@5BD I>UG :+ 0D#/QQ&*(
E
!H,'
3POO(
&)
@
A D #/QQ&* :( 8E(E(E8E(!
8))?</$/(//N
$'%
A!
.
@ >@ " T Ue 5 #$)))* < !66 E>D EDES6,''
'(&'N(&O$
@= :!!>@5>eT,#/QQN*= A #:* A1H/H
A'/OQ(/O%
@ = #/QQ'* = A # * E 6,' A ):$%O&(
$%%'
@ A" #/QQ'* - e_ ! 1
6,'
/'<'&%('%O
T"[email protected]@7>#/QQ$*DtEt20!6
#PH"*>=e(<)NO()P&
T6_>T
[email protected]#/QQ'*7E!
8
!'=%)($QQ
T_ 7 #$))N* 5! 80 !6,'
#/H"*5+B,WN%'(P$Q
B @ G + > 0 D
DB Be = #/QQQ* :6 !66 ! 6 H,,'
6,
'8)&)())$
B>#$)))*5
= A E/
''NN(P/
[email protected]#/QQ$*76_E
(
E !66 (!66
6,,'
):8)O($QP
B @ - 5B :_ D> 7 -0 _ @5#/QQO* : 8
kNl
6 ! E E !66 !
!= A H,'
:)$O%($&/
Be T : - T 5 A_ 0 A < A @ -E @> 5_ 7
A > 5 ] #/QQQ* > ! 8E/'@($N$($NP
>2 5 6! 5+ #/QQ/* 0 E , '
"
0, ,, P ', "@6G++<7e,@$(/)
> > D @B >0 = + > > : " = #$))$* ( !E E E
e6!66S6,'
!+1,':<$$'P(
$$OQ
>T5>[email protected]#$))O*G= A
!w1H)@$N)($PN
(!EE
$')
A!
.
>T5>57G5E0DD:G
T [email protected]>[email protected]
:_=-+=BAeB>=>E Ae,eS>
TG : 5G D [email protected] : @B 5 :< 0e =5 G [email protected] #/QQQ*
D ! 8E !66 !E = A # *
$!EHH3'%&(')/
>[email protected]>G+:[email protected]+0T#/QQ'* !
8E6,'
ANQ(NO
>[email protected]_>@TCCTe_>0-D">>+C6
:- TT =! "+ 5 ,B #$))&* D = A # *EH<<[email protected]%'(N%)
>[email protected] T >6,#/QQ'*"
!66
E(E(8!S6,'
:)@//N(/NQ
>__ @0 A6_ @ B > T #/QQ%* = A E(E( 8 = A ( (
[email protected]/))8?N%P(N)/
>[email protected]+D>D5<#$)%&*A66E
e ! E S 6,'
!+1,'8('$O('//
>>>#/QQQ*,!66(ee
Ew/
'3
.99
)DN)(P&
> -E @> 5 ] #/QQ/* e !66 E S
6,'
!+1,3((/(%
>b#/QQO*A66!
$/@GEJ<
,W$(&
>66 = > 5G #$)P)* A ""=!
,
H,
)P''(P&N
>G"D! "#$)%N*A66EE
!66
6,'
,',)?'P'(
'P)
, < #/QQ'* >
0!H50/,//'
,! 0, 8 8 <5A))$Q$($$Q
,D#/QQ&*7EZ8
!+<5A)<$&%'($&)&
, T6 T > > D! 7 #/QQ/* A 6 !66 ZE !S6,'
838/$(
/%
$OQ
A!
.
SE>>#/QQO*"E
0!
H,
0"7
H,
"=:"
AC$N)($'N
SE>>=:#/QQO!*"E
0!/
P
',"7"B(:[email protected]<,W&N(%/
S T D_ 7 #/QQ%* S8 E e_
8H
'@&Q(%&
S_ T D_ 7 < T , 7 #$)%P* < 8 ! !E
6
kNl
6!!,56,'
1,'<@$%Q($%O
+ +.>= #/QQ&*5
,'8'O'(%P
+ D :@ #/QQ%* ! E
!!SH'=/%/$(
/%/)
+_ :_D>G +D(D+57G>T5>[email protected]=!
>E : D A _ @5 #/QQ&* :! ! !66 ! e !66 ,'AA'?/&'(/%/
[email protected]+:( B>0>:5>B7"T6
@5+
+6B#/QQ)*=((e
ewB
== A AS6,
:?='NN&('NPP
+_DDe6:G DGD_=#/QQQ*= A # *
E!
$N!!H)()%$'(
%'Q
+0 [email protected]_0G:B D>,@SG
D>#/QQ%*DtE0!H#NH"*>+D [email protected] >"T5B][email protected]
+ #/QQ'* E
6H
/G/)('$'O&O($'O%$
5E:-N5D70D>((e_E
ES
/
<)($Q
57B>5 #/QQP*]
E
! 8 E (! E8E E AA1,
)'$(O/
5!_ 4_ = #/QQ$* , E E H
263):=D'&(O$
$O$
A!
.
[email protected]=">De6 :+GD
G D6 > : " 5 7 #/QQ%* +0$/' '(7#/ *
EE/
3)$OON($O&$
57#$)))*,eS6,,'
)3DN&(PQ
5 7 5 7 + 5 #/QQ&* < EE /
))&$(&)
5 7 #/QQ&!* E ! E S
6,<?$N($%
5 0 C6 > : @ > C @ #$))/* E !e (!E #= A * ! !66 ! = A Z!66 8 ESH,':?P%'(P)N
5
55 @ #$)%/* 5e E S 6,'
'/&&(/)'
D_7 E <>>6_<:5>7_#$))%*S8
8 E E = ( !
@''&N('%'
D"A-7=:>>-+>>"A=#/QQ/*
:
666= A # *
!E!S6,'
8:)$QN($$Q
D >5 :8 0 = #$)%%* E (!E
Z!66Z!(! 8 S H,'
:($Q%Q($Q%O
D :A : 7: D 7" #/QQ$* 7 e E e_
1H'8&/O(&N$
D :A D 7" B @ #/QQ'* E EH83=$/'&($/ON
D(D + _ @5 D A G!E + #/QQ'* 5 _ E
= A !E!66 B(
%N%P$&,'AA'<$N(/Q
DE B"@> !e>@:[email protected]#$))P*Dee
'(7/ '(7/:H,'
3K8PO&(P&$
D_ :E : D 0 > > >:_E > A @ G DT
#/QQ/* -E ! E !(! ,B33)N/()N&
D G #$))'* D E (!E !E6,'
8=$%$(/NP
$O/
A!
.
D 7 #/QQ$* 7E (!E #= A * ! !66!
ES'
/:?$$$($/$
D A >: 5! D6 U #/QQN* D e_
0 ! 8'
H #/H "* " D "] $Q%'($$Q%
D C +(+ D5 7_ < D 0G + A 5 : 0+ #/QQ)* > ! 5SH))@%/$(%PO
D D> #/QQ%* D $ E H//)3$Q/&($QN%
D_"@#/QQO*:
0!/
P',"7"
B(:[email protected]<,W))($Q/
D DT +_ 5" C = = 5D - : = 0" #/QQP*
:6
E6E(E
e= A S6,'
!+1,3))'N&('PO
DDD=:#/QQ)*"
e
!+<!'A)8P$$(P//
D : K_ T 0e 0 _ @ >T 5 #$))%* 5 '!((!E '!N/
6,'
:)/%()NN
7 A5 D I W #/QQ%* '(7#/ * ( 1,'?)O)()&O
7>0:0" !([email protected]@D_77_
DW77_We>AG>>
_E#/QQP*C
8/Z/ e 8 E e 7Y E !E ' S H, )'@O)(&'
[email protected]:5W""@6G C0>[email protected]#/QQ$* +/ E E /
::(<$QPQ($QPN
7
, @_ A , ,B #/QQN* "
(
!E E !E ,
'NQO(N$$
7 : : =+ #/QQ/* E(E( 8 S6,':3%O'(%&$
G! W T D D!E 7 D
_E A #$)%'* S !66!E!S6,'
)(@NQ&(NQ)
$ON
A!
.
G5<:@#/QQO*C
= A !S6,'
!+1,
)/Q%(/$'
G [email protected] #/QQN* = A ( !E ! :,D EwAA1?PP'(P'Q
[email protected]:5>D:>7_DGD:T_WW>@,B
:"@TTT B:[email protected] 5"We
> #/QQN* 0 E E S8 (/ S8 ,(5"> 5"> E H
:&$'(&NQ
G +A D
+ G B 7 D G
T G [email protected] #/QQ/*
> (! E !66 E (
!EE !S6,'
83=N$(N)
GW5!::7#$))'*5e(
kNl6!
!!66 6 !S 6,'
'$/'(
$N/
eeeeZ
ZZZ$Q
IW+KDD5"@:5GD:D,[email protected]
#/QQ'* - :T< EH=(33OPQ(OPP
IWB55T(56D:_D0GUBDA- U
@ BE ,T _ [email protected] B B : S #/QQP* , D 8E(_
H83P%&(P)&
W" _5-=B+ G!C>[email protected] _#$))P*
<
E(E(8
,6,:)&Q$(&Q&
U6 @> , D > " #/QQO* 7 !E E #8*
E16,'
/=NO%(N&P
[email protected]:70S!T5 #$)))* DD+
]
"C
7D ES'
/8O&(&N
$OP
Fly UP