...

PROSE AND APPLIED GRAMMAR For

by user

on
Category: Documents
22

views

Report

Comments

Transcript

PROSE AND APPLIED GRAMMAR For
PROSE AND APPLIED
GRAMMAR
For
II Semester
BA/B.SC
Common Course
(2014 Admission)
UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
Calicut University P.O. Malappuram, Kerala-673 635
UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
B.A./B.Sc
II Semester
Common Course in Sanskrit
PROSE AND APPLIED GRAMMAR
Prepared by:
Dr.Indira,
Guest Lecturer Department of Sanskrit,
Sreekrishnapuram VTB College, Palakkad.
Scrutinised By:
Sri.M.K.Narayanan Namboodiri,
Associate Professor, Department of Sanskrit,
Sreekrishnapuram VTB College, Palakkad.
Layout:
Computer Section, SDE
©
Reserved
School of Distance Education
CONTENTS
•
MODULE I HISTORY OF PROSE LITERATURE
o
o
•
MODULE 2 BANABHATTA
o
o
•
Origin, development and classification of prose literature
Major prose works in Sanskrit literature including Katha and Akhyayika
Style, Works and poetic excellence
SUKANASOPADESA FROM KADAMBARISAMGRAHA
ƒ
TEXT
ƒ
TRANSLATION
MODULE 3 INTRODUCTION TO THE KATHA STYLE OF VISHNUSARMAN
o
•
Story 1
•
Story 2
•
Story 3
•
•
Story 4
Story 5
FIVE STORIES FROM APARIKSHITAKARAKAM
Brahmani-Nakula Katha
Translation
Verses with prose order
Lobhavishta Chakradharakatha
Translation
Verses with prose order
MatsyaManduka Katha
Translation
Verses with prose order
simhokaraka murgha brahmana kadha
Somasharmapitrkatha
Translation
Verses with prose order
MODULE 4 APPLIED GRAMMAR
MODEL QUESTION PAPER
Prose and Applied Grammar
Page 3
School of Distance Education
MODULE 1
HISTORY OF SANSKRIT PROSE LITERATURE
où¤YoêpïYáŒïv daá÷ŒêöTêdçù Laálñù Jêláöhª EêhŒêv
lálpjï¼ödçTñªñ. LaáJêláŒïEú a~ï EvJñª k&Xù CYêXú_Apad>
pdsNtanae g*m!,
daájOEöi A÷d&ïOþú LaájOE lqöj añnãjöhªêXú où¤YoêpïYáù EvJñª
öYqïlñJw lá¹hê¼ñªYú. AYïEêvŒöª g*< kvIna< ink;< vdiNt, (Laáù JlïJqñöT
DøjJkëêXú) Fªú dsiödçTñªñ.
1. LaáöömkïiñöT Daúgllñù lqtOþiñù
ÇnåiQñt÷lþaŒïv BXú Baáhêiï LaájòdŒïkñÈ jOE JêXêu
oêbï¼ñªYú. iêLÆïi lïljï¼ñª {êpúhXŸqñù Laájòdù oôðJjïOþñ
JêXñªñ. hpêgêjYŒïkñù dñjêXŸqïkñù Oñjñ¼ù OïkiïTŸqïv LaágêLŸw
DwödçTñŒï¼êXñªñ. ÷laêùLŸw, atmEÜ™Ÿw, hšñmê£Ü™Ÿw,láêKáêE
Ü™Ÿw Fªïl dïªðTú LaájòdŒïv jOï¼ödçˆñ. oêpïYájòdöhª
Eïkiïv LaáÇYïJw DTökTñ¼ñªYú dïv¼êkŒêXú. G Vï 7êù Eòšêûïv
QðlïOþïjñª fêXgˆEêXú où¤YLaáoêpïYáŒïöus jûñ ÷gaŸw o“ait¼ú
djïOiödçTñŒïiYú.
2. LaáoêpïYáŒïöus lïgêLŸw
LaáoêpïYáŒïEú BKáêiïJ Fªñù JZ Fªñù jûú mêKJw Dûú.
gêhpu Cl Y˜ïkñÈ ÷gaù CŸöE dsƒïjï¼ñªñ._
àk«tanak…lïVyzBdawRpdv&iÄna ,
g*en yu´aedatawaR saeCDœvasaOyaiyka mta .
v&ÄmaOyayte ySya< nayken Svceiòtm!,
v±< caprv±< c kale ÉaVywRz<sI c .
kveriÉàayk«t>E kwnE> kEiídi»ta,
kNyahr[s<¢amivàlMÉaedyaiNvta.
Cø EïtlþOEŒïv lêoílïJ oùglŸqñöT BKáêEöŒiêXú BKáêiïJ
Fªú dsiñªYú.ClïöT EêiJu YöªiêXú BKáêEù Eïtlþpï¼ñªYú.
D•ôêoŸöqªêXú CYïöus AŠáêiŸw AsïiödçTñªYú. JEáêdpjXù,
iñŠù, lïjpù, EêiJlïQiù Fªïl CYïv ‹Yïdêaï¼ödTXù. BKáêiïJ
dòt¯hêiñù où¤YgêniïvŒöªiêiïjï¼Xù jOï¼ödç÷TûYú. JZiñöT
EïtlþOEù CŸöEiêXú._
Prose and Applied Grammar Page 4 School of Distance Education
n v±aprv±a_ya< yu´a naeCDœvasvTyip,
s<Sk«te s<Sk«ta ceòa kwa=pæ<zÉakœ twa,
ANyE> Svcirt< tSya< nayken tu naeCyte,
Svgu[aiv:k«it< k…yaRdiÉjat> kw< jn>,
JZiñöT BKáêYêlú EêiJEêJjñYú. AŠáêiŸw¼ú D•ôêoŸw Fª
÷djú öJêTñ¼êu dêTïkë. gên où¤Y÷hê, ‹êÇY÷hê BJêù. lÄù Adj lÄù
Fªð lýŒŸw ‹÷iêLï¼jñYú.
fêXgˆöus ptnOjïYù
AKáêiïJiñù, Jêaùfjï JZiñhêXú.
3. ‹bêELaáÇYïJw
dYÒkï Yöus hpêgênáŒïv lêolaŒ, oñh÷EêŒj,
Fªð LaáJêláŸöqdçšï djêhtmïOþïjï¼ñªñ. OêjñhYï Fª Hjñ
ljjñOï jOïOþïˆñöûªñ dsiödçTñªñ. mòÎJJZ Föªêjñ LaáÇYï
÷oêhïku Fªïlt ÷Otªú jOïOþñ Fªú dsiödçTñªñ. fêXgˆu
jOEiïv EïdñXEêi gˆêjpjïOÿöEdçšï dsiñªñ.
ööghjZð
LaáÇYï
jêhïku,
LaáJêlá
oñf‡ñ, a~ï, fêXu FªïljêXú où¤YLaáoêpïYáŒïEú Cªñ
JêXñª hñKù EvJïiöYªñ dsiêù.
LaáÇYïiêXú lêolaŒ. CYïv J>tdç÷JYñ Fª
jêQJñhêj÷usiñù, lêolaŒiñ÷Tiñù ‹Xiù lïljï¼ñªñ. fêXgˆu Cø
ÇYïöi¼ñsïOþú CŸöE dsiñªñ.
oñf‡ñlïöus
kvIna< AglÎpaeR nUn< vasvdÄya ,
z®yev pa{fupÇ
u a[a< gtya k[Rgaecrm!,
Jêláêatmù Fª AkËêjÜ™Œïöus JtŒêlêi a~ï jOïOþ
LaáÇYïiêXú amJñhêjOjïYù. dakêqïYáŒïEñ ÷djñ÷Jˆ a~ïiñöT jOEêöömkï
Cø ÇYïiïkñù JêXêlñªYêXú. CYïv 10 jêQJñhêjÓêjñöT oêpoJZJw
lïljï¼ñJiêXú Jlï öOàñªYú. EêiJEêi jêQlêpEu BXú JZ
Eiï¼ñªYú.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prose and Applied Grammar Page 5 School of Distance Education
MODULE 2
BANABHATTA
1.
fêXgˆöEª Jlï
où¤YJlïJqïv ÷lsïˆdêYoôðJjïOþ JlïiêXú fêXgˆu. hšñJlïJw
daájOE¼ú ‹bêEáù öJêTñŒ÷dçêw fêXu LaáOEiñöT oø>jáù
÷kêJŒïEñhñªïv ‹atmïdçïOþñ. Yöª AEñJjïOþ dïu LêhïJqñöT djêQiù
YöªiêXú fêXöE où¤YLaáŒïök hñTïOòTêhªEê¼ñªYú. Yöus
QðlïYöŒ¼ñsïOþú BbïJêjïJhêi lïljŸw ÇYïJqïv Dwö¼êÈï¼ñªYñù
fêXgˆöus ‹÷YáJYiêiï JX¼ê¼ñªñ. ptnOjïYŒïv {púhêlïv
EïªñvglïOþ Yöus lùmŒïöus djœj Jlï lt¯ï¼ñªñûú. CYñ‹Jêjù
JêEáêJñfúQŒïv ÷mêXêEaïiñöT YðjŒñÈ ‹ðYïJòThêXú A÷‰pŒïöus
QÓzkù. Jñ÷fju, dêmñdYu, At<dYï, Oï¦gêEñ Fªð dòtlþïJt
A÷‰pŒïöus lùmù AkËjïOþïjñªñ. öömmlŒïv Yöª Yöus A˜iêi
jêQê÷alïöi Enéödçˆ fêXEú dYïEêkêù lioæïv A•Eêi Oï¦gêEñlïöEiñù
Enéhêiï. YñTtªú, lïaáêoœªEêi A÷‰pù Oÿ÷oEu, h¥÷nXu Fªð
AtŠo÷pêajÓê÷jêTñù, LXdYï, AbïdYï, YêjêdYï, máêhqu Fªð
dï¥ládñ¦Óê÷jêTñù, AoùKáù djïQEŸ÷qêTñöhêdçù ÷kêJiꦼïsŸï.
YïjïOþñ EêˆïökŒïi A÷‰pöŒ ptnltŠEjêQêlú Yöus öJêˆêjŒï÷k¼ú
lïqïdçïOþñ.
AlïöT
ölOþêXú
A÷‰pŒïöus
‹bêEÇYïJöqkëêù
jOï¼ödçˆYú.
2.
fêXgˆöus ÇYïJw
O~ðmYJù CYú Hê÷jê dêaŒïkñù 21 A&jŸqñÈ 100 ÷mëêJŸqñÈ
Hjñ ÷oíê¦ÇYïiêXú. yLèjêlýŒŒïkêXú CYú jOïOþïjï¼ñªYú. CYïök
Hê÷jê daálñù hpïnêoñjEñhêiï ÷alï öOàñª iñŠù lïljï¼ñªñ. hêt¼ê÷~i
dñjêXŒïöus gêLhêi ÷alðhêpê#áŒïöus JZiêXïYïv lt¯ï¼ñªYú.
ptnOjïYŒïv Jlï Yöª BzêEd~ïYEêiùLðJjïOþ ptnltŠEöEª
jêQêlïöus
QðlïYhñpòtŒŸw
Oï¦ðJjï¼ñªñ.EêLêE>ù,
jºêlkï,
‹ïiatmïJ Fªð jòdJŸqñöT JtŒêölªú AsïiödçTñª ptnltŠEöus
oêpïYáêgïjñOïöi¼ñsïOþú ööOEðoú oÖêjïJqêi C¨ïùLú, pñiêŸæêŸú
Fªïlt ÷jKödçTñŒïiïjï¼ñªñ. ‹gêJjltŠEöus jûêhöŒ dñ¦EêiêXú
ptnltŠEu QÓöhTñ¼ñªYú. jêQáltŠEu, jêQá±ð FªïljêXú ptnöus
o÷pêajt. dïYêlïöus hjX÷mnù jêQáltŠEöus Eït÷‰mhEñojïOþú ptnu
jêQágjXù GöšTñ¼ñªñ. AYïEïTiïv hêqlŒïök jêQêlú, jêQá±ðiñöT
gtŒêlêi Üplt˜öE lbïOþú, jêQá±ðöi f>ïiê¼ñªñ. CYsïƒú
iñŠŒïEñ ÷dêi jêQáltŠEu öJêkëödçTñªñ. YñTtªú ptnltŠEu Yöus
o÷pêajïöi lðöûTñ¼ñªYñù, fñŠhYù oôðJjï¼ñªYñhêi JZiêXú
ClïöT ‹Yïdêaálïniù. Cø ÇYï Hjñ Ojï¦Jêláöhª Eïkiïkñù ‹êbêEá
htpï¼ñªñ.
Prose and Applied Grammar Page 6 School of Distance Education
Jêaùfjï _A÷EJù QÓlýŒêù öJêûñù, JZÀñÈïök JZJw öJêûñù,
oËðt¯lñù lïOï¦lñhêi JZiêXú Jêaùfjï. Jêaùfjï Fª m}ŒïEú
haáöhªêXt<ù. AYïEêv Yöª JêaùfjïiñöT johsïiñªlt¼ú, Bpêjù
÷dêkñù joï¼ïökëöªêjñ öOêkëñhñûú.kad<brI rs}ana< Aaharae=ip n raecte, LñXêWáöus
fópYú JZiïvEïöªTñŒ oñhEöoæª jêQêlïöus JZiêXú Jêaùfjð¼êbêjù.
mòÎJhpêjêQêlïöus oaoæïv Hjï¼v Hjñ ödxJñˆï oùoêjï¼ñª
Hjñ YŒiñhêiï lªñ. B YŒ Yöus JZdsiñªïTŒêXú JZ
Bjùgï¼ñªYú.D„iïEïiïök YêjêdðVöEª jêQêlïEú OÿêdðVöEª
hJEñûêiïjñªñ. YêjêdðVöus hÔïiêi mñJEêoöus dñ¦u öölmœêiEu
OÿêdðVöus oñ“Œêiïjñªñ. Clt jûñ÷djñù Hjï¼v aïLôïQiŒïEêiï
dñsödçTñªñ. iꦼïTiïv Jòˆù öYšï OÿêdðVu A÷•êaojoæïöus
ohðdöŒŒï÷Oþjñªñ. AlïöT YdoæñöOàñª ödxJñˆï÷iêTú Ydoæïöus
JêjXù Yïj¼ñª A÷‰pŒï÷EêTú hpê÷môYöiª B ödxJñˆï dñûjðJu
Fª hñEïJñhêjEñhêiñÈ Yöus ‹Xilñù, lïjpŒïv hjXödçˆ
dñûjðJöE YïjïOþñ JïˆêEêXú Yêu YdoæñöOàñªöYªñù dsiñªñ.
JòˆŒïv Yöus lïlêpù löj lïlêpïYiêlïökëªú YðjñhêEöhTñŒïjï¼ñª
Yöus oñ“Œêi JêaùfjïiñöT hEoæñhêšïöiTñ¼êEñÈ aøYáù hpê÷môY
OÿêdðVöE Gvdçï¼ñªñ. BaáatmEŒïv Yöª OÿêdðVEñù Jêaùfjïiñù
‹XiŒïkêJñªñ. dïªðTú mêdŸqñ÷Tiñù, QÓêjŸqñ÷Tiñù AloêEù
JhïYê¼w
HŒñ÷Ojñª÷YêöT
JZ
AloêEï¼ñªñ.
JêaùfjïiñöT
jOE¼ïTiïv fêXu hjXödçöˆªñù, AYïEñ÷mnù A÷‰pŒïöus dñ¦Eêi
gònXEêXú B ÇYï dòtŒïiê¼ïiöYªñù dsiödçTñªñ.
lïdñkhêi JêaùfjðJZ ojqlñù, où&ïdílñhêiï dsiñJiêXú
Bt.lï., ÇnåhêOját Yöus Jêaùfjï oùÜpù Fª ÇYïiïkòöT öOàñªYú.
mñJEê÷oêd÷amù JêaùfjïiïökŒöª hïJOþ gêLŸqïv HªêXú. YêjêdðV
jêQêlïöus hÔïiêi mñJEêou jêQJñhêjEêi OÿêdðVEú dˆêgï÷nJŒïEú
hñudú EvJñª Dd÷amhêXïYú. iølþEù, bEoœŒú FªïlÀïTiïv
hEüoùihE÷ŒêöT FŸöE Hjñ Ekë QðlïYù öJˆïdçTñ¼êù Fªú ÷kêJŒïEñ
öhêŒù lrïJêˆïiêiï Eïv¼ñªYêXú mñJEê÷oêd÷amù.
3.
fêXgˆöus jOEêöömkïiñù Jêláöölgllñù
gênêd~ïYÓêt fêX÷usYú D„ôkömiïkï Fªú Agï‹êiödçTñªñ.
JZêLYïiïv fêpá‹ÇYïiï÷kiñù JZêdꦟqñöT BEúYj‹ÇYïiñ÷Tiñù,
÷EtŒ láYïiêEù ÷dêkñù HdçïöiTñ¼ñªYïv Jlï ±Šiòªñªñ. AYïEêv
Yöª
JZlqöj
dYñö¼
hê¦ù
EðŸñªYêiï
lêiE¼êjEú
AEñglödçTñªñ.Ojï¦Oï¦XYïEñ
hñYïtªñ
FªYñù,
fêXöus
FTñŒñdsiêlñª ‹÷YáJYiêXú.ööp>l÷alYhê÷jêöTêdçù ööQE føŠ
BjêbEêhòtŒïJ÷qiñù, fêXu Yöus ÇYïJqïv djêhmï¼ñªñ. CYú
A÷‰pŒïöus hYEïj÷d&hêi EïkdêTú lá¹hê¼ñªñ.YEï¼ñ hñudú
QðlïOþ JlïJöq dñJÛñªYïv Jlï Avdù ÷dêkñù hTïJêXï¼ñªïkë.
oêpïYáoïŠêŸöqdçšï A÷‰pŒïEú ALêbhêi AlLêphñûêiïjñªñ.
láêJjXù, Jêlámê£ù, nVúatmEŸw, fñŠööQE hYŸw Fªïlöikëêù
A÷‰pŒïöus ÇYïJqïv CTù dïTï¼ñªñ.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prose and Applied Grammar Page 7 School of Distance Education
SUKANASOPADESA FROM KADAMBARISANGRAHA
By R.V.Krishnamachariar
TEXT
smupiSwtyaEvraJyaiÉ;ek< c t< kdaicÎzRnawRmagtmaêFivnymip ivnIttrimCDÁzuknas>
sivStrmuvac --- “ tat cNÔapIf, ividtveidtVySyaxItsvRzaôSy te naLpmPyupdeòVymiSt, kevl< c
insgRt @vaÉanuÉe*< AàdIpàÉapneym! Aitghn< tmae yaEvnàÉvm!, Apir[amaepzmae daé[ae lúmImd>,
kòmnÃnvitRsaXymprmEñyRitimraNxTvm! #Tytae ivStre[aiÉxIyse, gÉeRñrTvm! , AiÉnvyaEvnTvm! ,
AàitmêpTvm! , Amanu;zi´Tvm! ceit mhtIy< oLvnwRpr<pra, svaRivnyanamekEkmPye;amaytnm!,
ikmut smvay>, yaEvnaMÉeR c àay> zaôjlà]alninmRlaip kalu:ymupyait buiÏ>, Aphrit c vaTyev
zu:kpÇ<
smuуtrjaeæaiNtritËrmaTmeCDya
yaEvnsmye
pué;<
àk«it>,
nazyit
c
id'œmaeh
#vaeNmagRàvtRk> pué;mTyas¼ae iv;ye;u, Éva†za @v ÉviNt ÉajnaNyupdezanam!, Apgtmle ih mnis,
S)iqkm[aivv rjinkrgÉStyae ivziNt suomupdezgu[a>, guévcnmmlmip sillimv mhÊpjnyit
ïv[iSwt< zUlmÉVySy, #trSy tu kir[ #v zŒaÉr[mannzaeÉasmudymixktrmupjnyit, hrit c
sklmitmilnmPyNxkarimv
dae;jat<
àdae;smyinzakr
#v
guêpdez>,
Aymev
canaSvaidtiv;yrsSy te kal %pdezSy, k…sumzrzràharjjRirte ih ùdye jlimv glTyupidòm!,
Akar< c Évit Ê:àk«terNvy> ïut< va ivnySy, cNdnàÉvae n dhit ikmnl>? ik< va àzmhetunaip n
àc{ftrIÉvit bfvanlae vair[a ? guêpdezí nam pué;a[amiolmlà]aln]mmjl< õanm! ,
AnupjatpiltaidvEêPymjr< v&ÏTvm! , Asuv[Rivrcnm¢aMy< k[aRÉr[m!, ivze;e[ tu ra}am!, ivrla ih
te;amupdeòar>, àitzBdk #v rajvcnmnugCDiNt jnae Éyat!, %ÎamdpRñywuSwigtïv[ivvraíaepidZymanmip
te n z&{viNt, z&{vNtae=ip c gjinmIiltenavxIryNt> oedyiNt ihtaepdezdaiynae guên!,
Ah<kardahJvrmUCDaRNxkairta ivþla ih rajàk«it>.
Aalaekytu
tavTkLya[aiÉinvezI
lúmImev
àwmm!,
#y<
ih
lúmI
]Irsagrat!,
#NÊzkladekaNtv³tam!, %½E>ïvsíÂltam,! , kalkªqaNmaehnzi´m! , midraya mdm! , kaEStuÉm[eritnEóuyRm!
#Tyetain
shvaspircyvzaiÖrhivnaedicNûain
g&hITvEvaeÌta,
nýev<ivxmprmpirictimh
jgit
ik<icdiSt, yweymnayaR, lBxaip olu Ê>oen pirpaLyte, †Fgu[pazs<daninSpNdIk«taip nZyit,
Prose and Applied Grammar Page 8 School of Distance Education
n pircy< r]it, naiÉjnmI]te, n k…l³mmnuvtRte, n zIl< pZyit, n ïutmak[Ryit,
n xmRmnuéXyte, n TyagmaiÔyte, n ivze;}ta< ivcaryit, gNxvRngrleov
e pZyt @v nZyit,
A*aPyaêFmNdrpirvtRæaiNtjints<Skarev
idvskrgitirv
piræmit,
àkiqtivivxs<³aiNt>,patalguhev
paé:yimvaepizi]tumisxarasu
tmaeb÷la,
invsit,
àav&ifvaicr*uitkair[I,
SvLpsÅvmuNmÄIkraeit, srSvtIpirg&hItmI:yRyev nail¼it jnm!, gu[vNtmpivÇimv n Sp&zit,
%darsÅvmm¼limv n b÷ mNyte, sujnminimÄimv n pZyit, AiÉjatmihimv l'œ"yit, zUr<
k{qkimv
pirhrit,
datar<
ÊSvßimv
n
Smrit,
ivnIt<
patiknimv
naepspRit,
mniSvnmuNmÄimvaephsit.
ywa ywa cey< cpla dIPyte twa twa dIpizoev k¾lmilnmev kmR kevlmuÖmit, twa ih #y< s<vxRnvairxara t&:[aiv;v‘Inam! , VyaxgIitiriNÔym&ga[am! , pramzRxm
U leoa s½irticÇa[am! ,
ivæmzYya maehdI"RinÔa[am! , AavasdrI dae;azIiv;a[am!,Akalàav&qœ gu[klh<skanam!, àStavna
kpqnaqkSy, ra÷ijþa xmeRNÊm{flSy.
n
ih
t<
pZyaim,
yae
ýpirictyanya
n
inÉRrmupgUF>,
yae
va
n
ivàlBx>,
inytimymaleOygtaip clit, ïutaPyiÉsMxÄe, iciNttaip vÂyit, @v<ivxyaip canya Êracarya
kwmip dEvvzen pirg&hIta iv¬va ÉviNt rajan>, svaRivnyaixóanta< c gCDiNt, twaihAiÉ;eksmy @vE;a< m¼lklzjlEirv à]aLyte dai]{ym!, Ai¶kayRxUmenev milnIÉvit ùdym!,
%:[I;p”bNxenevaCDa*te
jragmnSmr[m!,
AatpÇm{flenevapvayRte
prlaekdzRnm!,
camrpvnEirvapiÿyte sTyvaidta, veÇd{fEirvaeTsayRNte gu[a>,twa ih - keicÏnblaÉavlepivSm&tjNman>
ivivxiv;y¢aslalsE> pÂiÉrPynekshös<oEirveiNÔyErayaSymana> àk«itcÂltya lNxàsre[Ekenaip
ztshötaimvaepgten mnsak…lIi³yma[a ivþltamupyaiNt, "nae:m[a pCymana #v ivceòNte,
gaFàharahta #va¼ain n xaryiNt, k…lIra #v ityRKpiræmiNt, AxmRɶgty> p¼v #v pre[
s<cayRNte,
m&;avadivpaks<jatmuoraega #vaitk«CÀe[ jLpiNt, AasÚm&Tyv #v bNxujnmip
naiÉjaniNt, %Tk…iptlaecna #v tejiSvnae ne]Nte, kaldòa #v sv¡ pZyiNt, #;v #v
panvixRttEú{ya> pràeirta ivnazyiNt, Zmzana¶y #vaitraEÔÉUty>, ïUyma[a Aip àetpqha
#vaeÖejyiNt,
icNTymana
papenevaXmatmUtRyae
ÉviNt,
Aip
mhapatkaXyvsaya
tdvSwaí
#vaepÔvmupjnyiNt,
vLmIkt&[a¢aviSwta
jlibNdv
AnuidvsmapUym
R a[a>
#v
pittmPyaTman<
navgCDiNt.
Prose and Applied Grammar Page 9 School of Distance Education
Apre tu SvawRin:padnprExn
R ipizt¢asg&ØEraSwannilnIxUtRbkE>, *Ut< ivnaed #it, m&gya ïm #it,
panm! ivlas #it, guévcnavxIr[m! Aprà[eyTvimit, pirÉvshTv< ]meit, SvCDNdta àÉuTvimit,
devavmann< mhasÅvteit, trlta %Tsah #it, dae;anip gu[p]mXyaraepyiÑrNt> Svymip ivhsiÑ>
àtar[k…zlExt
RU rRE manu;aeictaiÉ> StuitiÉ> àtayRma[a> ivÄmdmÄicÄa>, iníetntya tweveTyaTmNyaraeiptalIkaiÉmana>,
mTyRxmaR[ae=ip idVya<zavtI[Rimv sdEvtimvaitmanu;maTmanmuTàe]ma[a>, àarBxidVyaeictceòanuÉava>,
svRjnsaephaSytamupyaiNt,
AaTmivfMbna<
canujIivna
devtaXyaraep[àtar[adNt>àivòaprÉujÖyimvaTmba÷yugl<
jnen
i³yma[amiÉnNdiNt,
s<ÉavyiNt,
mnsa
TvgNtirtt&tIylaecn<
Svllaqmaz»Nte, dzRnàdanmPynu¢h< g[yiNt, †iòpatmPyupkarp]e SwapyiNt, s<Éa;[mip
s<ivÉagmXye
k…viR Nt,
Aa}amip
vràdan<
mNyNte,
SpzRmip
pavnmaklyiNt,
imWyamahaTMygvRinÉRraí n à[miNt devta_y>, n pUjyiNt iÖjatIn!, n manyiNt maNyan!,
na_yuiÄóiNt guên!, AnwRkayasaNtirtiv;yaepÉaeg #TyuphsiNt ivÖ¾nm!, jravE¬Vyàliptimit
pZyiNt v&Ïjnaepdezm!, AaTmà}apirÉv #TysUyiNt sicvaepdezay, k…PyiNt ihtvaidne, svRwa
tmiÉnNdiNt, tmalpiNt, t< pañeR k…vRiNt, ten sh suomvitóNte, tSy vcn< z&{viNt, tÇ v;RiNt,
yae=hinRzmnvrtmuprictaÃilrixdEvtimv ivgtaNyktRVy> StaEit, yae va mahaTMymuÑavyit.
ik< va te;a< sa<àtm! ,ye;amitn&z<sàayaepdezin"&R[< kaEiqLyzaô< àma[m!,AiÉcari³ya³ªrEkàk«ty>
puraexsae gurv>, praits<xanpra miÙ[ %pdeòar> shjàemaÔRùdyanur´a æatr %CDe*a>.
tdev<àaye=itk…iqlkòceòashödaé[e raJytÙe=iSmn!! ,mhamaehkairi[ c yaEvne ,k…mar ,twa
àytewa>, ywa naephSyse jnE>, n inN*se saxuiÉ>, n ixiK³yse guéiÉ>, naepal_yse suùiÑ>, n zaeCyse
ivÖiÑ>, ywa c n àhSyse ivqE>, n àtayRse k…zlE>, navluPyse sevkv&k>E , n àlae_yse vintaiÉ>,
napùyse suoen, kam< ÉvaNàk«TyEv xIr>, ipÇa c mhta àyÆen smaraeipts<Skar>,trlùdymàitbuÏ< c
mdyiNt xnain, twaip ÉvÌ‚[s<tae;ae mamev< muorIk«tvan!, #dmev c pun> punriÉxIyse- ivÖa<smip
scetnmip mhasÅvmPyiÉjatmip xIrmip àyÆvNtmip pué;imy< ÊivRnIta olIkraeit lúmIirit,
svRwa kLya[E> ipÇa i³yma[mnuÉvtu ÉvaNyaEvraJyaiÉ;ekm¼lm!, k…l³magtamuÖh pUvRpué;EêFa<
xurm!, Avnmy iÖ;ta< izra<is, %Úmy bNxuvg¡, AiÉ;ekanNtr< c àarBxidiGvjy> piræmiNvijtamip
tv ipÇa sÝÖIpÉU;[a< punivRjySv vsu<xram!, Ay< c te kal> àtapmaraepiytum!, AaêQàtapae ih raja
ÇElaeKydzIRv isÏadezae Évit ---” #TyetavdiÉxayaepzzam.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prose and Applied Grammar Page 10 School of Distance Education
TRANSLATION
hJ÷E OÿêdðVê, Asï÷iûöYkëêhsïƒlEñù Fkëê m꣟qñù
dUïOþlEñhêi
AŸ÷iêTú JñsOþñ÷dêkñù Dd÷amï÷¼ûYïkë. Fªêv
oôêgêlïJhêiñù oòjáEêv Emïdçï¼êEêlêŒYñù lïq¼ïöus ‹JêmŒêv
Hrïlê¼êEêlêŒYñù
Br÷hsïiYñhêXú
iølþEŒïkñûêJñª
Cjñˆú.
öFmôjáŒïöus ApËêjù JêkŒïEEñojïOþú hêsêŒYñù AYïgðJjlñù BXú.
÷Jëmù EvJñª öFmôjáŒïvEïªñûêJñª A‡Y öölaáu Eït÷‰mï¼ñª
J´nïiêv hêšêEêlêŒYêXú. FªYïEêv lïoíjïOþú dsiñªñ.
LtgoíEêiïjïö¼ gjï¼êu oêbï¼ñJ, EliølþEù, ohêEYJqïkëêŒ
oø>jáù, AYïhêEñnhêi m¹ïJw Clöikëêù lkïi AEt<ŸqñöT Jòˆù
YöªiêXökëê . CYïv H÷jêªñù Fkëê AlïEiŸw¼ñù CjïdçïThêJñªñ;
dïöªiê÷Xê Cl Hªñ ÷Otªêv? iølþEŒïöus YñT¼Œïv fñŠï
hï¼lêsñù m꣟qêJñª QkŒêv JrñJïiYñlrï öYqïƒöYËïkñù
Jk¼öŒ ‹êdï¼ñªñ. ‹ÇYï iølþEêlziïv dñjñnöE Jjïiïköi
öJêTñËêšú Fªl¯ù ödêTïdTkhñitŒï ÏhïdçïOþñöJêûú oôù Cné‹Jêjù
Jñ÷s AJ÷k¼ú Yˆïö¼êûú ÷dêJñªñ. køJïJoñKŸqïkñÈ AYáêo¹ï
öYšêihêt$ŒïkòöT Eiïdçï¼ñª aïmJöq¼ñsïOþñÈ AÉêEöhªl¯ù
dñjñnöE Emïdçï¼ñªñ. Dd÷amŸw¼ú dê¦hêlñªYú EïŸ÷q÷dçêkñÈlt
YöªiêXú. ödêTïiJª hEoæïvhê¦hêXúOÿJïjXŸw jºŒïökªl¯ù
Dd÷amŒïvEïªñûêJñª LñXŸw FqñdçŒïv ‹÷lmï¼ñªYú.
lïEihïkëêŒlEú öYšïkëêŒöYËïkñù Lñjñlïöus lê¼ú öOlïiïv
YŸïEïv¼ñª Qköhªl¯ù lkïi JnédçêTú Dûê¼ñªñ. höšêjñlEêJöˆ
[lïEiêEôïYEú] mùKú öJêûñEït˜ïOþ BgjXù BEö¼ªl¯ù AYábïJhêi
hñK÷mêg QEïdçï¼ñªñ. Lñjñlïöus Dd÷amù o‡áêohiöŒ Oÿu CjñˆïöE
Fªl¯ù lqöj hkïEhêiöYËïkñù Fkëê ÷aênŸ÷qiñù Adpjï¼ñªñ.
CÿïioñKŸw AEñglï¼êŒlEêi EïE¼ú CYñYöªiêXú Dd÷amŒïEñ
dšïiohiù JêhfêX÷hšú YjïdçXhêi “aiŒïv Dd÷amïOþl Qköhªl¯ù
HrñJï÷dçêlñJYöªöOàñù.
QÓEêv
añtfñŠïiêilEú
DªYJñkŒïv
QÓöhTñöŒªYñù dUEù Yöªiñù lïEiŒïEú JêjXhêJñªïkë. O>EŒïv
Eïªú QEï¼ñª A¬ïöiêXú apïdçï¼ñJiï÷kë? öJTêu JêjXhê÷i¼êlñª
QkŒêv ödêkñù fVlê¬ï Bq,êYïjï¼ñªïkë÷këê?
Lñjñlïöus Dd÷amù Fªv dñjñnÓêt¼ú Fkëê dêdŸqñù
JrñJï¼qiñªYïEñYJñª QkhïkëêöYöOàñª JñqïiêXú , EjJisñJYñTŸïi
ööljòdáŸw oùglï¼êŒ Qðt¯ï¼êŒ ÷hvö¼êÁiêXú. oôt¯ù öJêûú
Eït˜ï¼êŒ ÷aênhïkëêŒ Jt¯êgjXhêXú ‹÷YáJïOþú jêQê¼Óêt¼ú
Dd÷amïJw
lïjkïök¯êlñªltŒöªiêXú
.
QEŸw
giùöJêûú
jêQêlïöus lê¼ñJw ‹YïbôEïöiª÷dêök dïuYñTjñªñ. AYábïJhêi
ApËêjhêJñª Eðtö¼ˆïEêv YTiödçˆ JêYïöus aôêj÷ŒêTñJòTïi
Alt
Prose and Applied Grammar Page 11 School of Distance Education
Dd÷amï¼ödçTñªñ FËïkñù ÷Jw¼ñªïkë. ÷Jw¼ñªñöûËïkñù Ekë Dd÷amù
EvJñª Lñjñ¼Óêöj BEöi÷dçêök J¯TOþñöJêûú AdhêEï¼ñªljêiï
÷laEïdçï¼ñªñ. jêQêlïöus oôgêlhêJöˆ ApËêjöhª dJtOþdçEïiêv ÷hêplñù
Cjñˆñù dJjñªYïEêv Eïjjù dðVïdçï¼ödçTñªYêiïjï¼ñù. öFmôjáŒï÷usiñù
jêQJðioñKŸqñ÷Tiñù AzïjY Baáhêiï hùLqJêjáŸ÷qêTú YêvdjáhñÈ AŸú
öFmôjáöŒYöª ÷Eê¼ïiêkñù. Cø öFmôjá÷alYiêi k&äï dêkêrïiïvEïªú
Oÿöus CTlïˆú öYqïiñª JñTïkYiñù, DööOþ±löoæª JñYïjiñöT OÖkYôlñù,
JêqJòTŒïv Eïªú DÓêaïdçï¼êEñÈ m¹ïiñù haáŒïvEïªú DÓêalñù,
Joíñgöhª jºŒïvEïªú JêUïEálñù, FªïŸöEiñÈ oplêoù öJêûñûêi
djïOiŒêv JêXêYïjï¼ñ÷œêw o÷ênï¼êEñÈ ATiêqŸw oôðJjïOþñ
YöªiêXú DitªñlªYú. Cø añné£ð÷iödçêök Cø ÷kêJŒïv hšêjñù Yöª
CŒjŒïv djïOi÷ŒêTú lïhñKYiñÈlw CkëYöª. ÷ETïöiTñŒêkñù
÷JëmïOþê÷k EïkEïtŒêEêlò. oaúLñXŸqêJñª JisïEêv JñsñöJö¼ˆï AEŸêu
JrïiêŒlqê¼ïiêkñù Emï¼ñªñ. ÷ETïöiTñŒ djïOiù JêŒñ oò&ï¼iïkë.
BgïQêYáhñÈlöj ÷Eê¼ñªïkë. JñTñùfŒïöus dïuYñTtOþöi AEñojï¼ñªïkë.
oôgêlù JêXñªïkë. lïaá¼ú öOlïöJêTñ¼ñªïkë. bt˜öŒ djïLXï¼ñªïkë.
YáêLöŒ fpñhêEï¼ñªïkë. lï÷lOEm¹ïöi djïLXï¼ñªïkë. L‡tlþ
ELjŒïöus jòdù ÷dêök ÷Eê¼ïiïjïö¼ Emï¼ñªñ. Cªñ÷dêkñù JsŸñª
h>jdtlþYŒïv JisïiYïEêv QEïOþ oùoú¼êjŒêökªl¯ù Oñšï¼sŸñªñ.
dêjñnáù dUï¼êöEªl¯ù lêwhñEJqïv Yêhoï¼ñªñ. oòjáöus OkEù ödêök
dkiïTŒñù oÖjï¼ñªñ. dêYêqŒïök Lñpöiödçêök CjñqTƒYêXú.
hr¼êköŒ÷dçêök Jñ÷s÷Ej÷Œ¼ú hïªv öYqðÀñªïkë.
EïoæêjÓêöj
DÓŒiê¼ñªñ.
ojoôYðJTê&÷hš
BqñJöq
AoòiöJêöûªl¯ù dñvJñªïkë. hkïEöEöiªl¯ù LñXŸqñÈ HjñlöE
fpñhêEï¼ñªïkë. añtªïhïŒù Fªödêök Ekë hEñnáöj ÷Eê¼ñªïkë.
otdçöŒ Fªl¯ù JñkhpïhiñÈlöE hsïJT¼ñªñ. hñÈïöEöiªl¯ù bðjöE
Hrïlê¼ñªñ. añüoôdîöŒ Fªl¯ù YEï¼ú DdJêjù öOÂlöE Hêt¼ñªïkë.
lïEiêEôïYöE JTñŒdêdù öOÂlöE Fª÷dçêök ohðdï¼ñªïkë. Ekë
hEoæñÈlöE ÏêñdïTïOþlöEödçêök Jqïiê¼ñªñ. F÷dçêörkëêhê÷Xê Cø
OêdkáhñÈlw YïjïEêqù ödêök ‹Jêmï¼ñªYú, A÷dçêörkëêù lïq¼ïök
Jjïöi÷dçêök Cjñû ‹lýŒïJw hê¦ù ölqïödçTñªñ. AYïEêvŒöª Clt
¥nåiêJñª lïnlÈïJw¼ú lqtOþ¼êlmáhêi Qk‹lêplñù, CÿïiŸqêJñª
hêEñJw¼ú ÷lˆ¼êjñöT BJtnJhêi oùLðYù ödêökiñù o„EŸqñöT JZ
oòOïdçï¼ñª O烈w¼ú Eêmù lïY¼ñª dñJdTklñù, ÷hêpŒïöus
oñaðtMhêi Ds¼Œïöus hi¼ñª JïT¼iñù, öYšñJqêJñª otdçŸqñöT
hêqlñù, LñXŸöqª h÷Eêpjhêi AjiªŸw¼ú AohiŒñ ödàñª hriñù,
JÈEêTJŒïöus BhñKlñù, bt˜hêJñª OÿfïùfŒïEú jêpñlïöus Eêlñù
BJñªñ. AdjïOïYiêi Clqêv Bjê÷Xê CsñöJ dñvJödçˆú dïªïTú
lïjpïiêiïŒðjêŒYú AŸöE Hjñ dñjñnöE Sêu Jûï÷ˆiïkë. Clw
EïÊihêiñù
O歷ïökrñYïilöqËïkñù
oÖjï¼ñªñ.
÷JöˆËïkñù
Prose and Applied Grammar Page 12 School of Distance Education
Jfqïdçï¼ñªñ. OïïOþêv ödêkñù lÖï¼ñªñ. C‹JêjŒïkñÈ añtlýŒiêi
Clqêv
lïbïööldjðYáù
öJêûú
FŸöEöiËïkñù,
B±iï¼ödçTñª
jêQê¼Óêt djïÏêjêJñªñ. Fkëê AlïEiŸqñ÷Tiñù JñTïöišgòhïiêiï
hêsñªñ. AYïEêv Yöª Agï÷nJŒïöus ÷EjŒñYöª CljñöT ai hùLqJjhêi
JñTŒïök ölÈŒêv JrñJödçTñªñ. “aiù A¬ïiïv Eïªñijñª
dñJiêökªl¯ù hkïEhêJñªñ. lêtŠJáù ljñöhª Hêt˜ Ykdçêlïöus
öJˆêökªl¯ù
hsÀödçTñªñ.
hjX÷mnhñÈ
÷kêJŒïöus
JêrúOþ
ölxöJêš¼ñTiñöT lˆŒêökªl¯ù hs¼ödçTñªñ. oYáù hê¦ù dsiñª mðkù
OêhjŒïöus JêšïEêv Fªl¯ù Adpjï¼ödçTñªñ. LñXŸw kêŒïiêv
Fªl¯ù YñjŒödçTñªñ. AYïEêvŒöª Oïkt JñsOþú bEù kgïOþ
ApËêjŒïv QÓù ödêkñù hsªñöJêûú dklïniŸv oôðJjï¼ñªYïv
hñrñJïiïjï¼ñªljñù,AöÖËïkñù,
A÷EJêiïjù
F¯Œêökªl¯hñÈ
CÿïiŸqêv ÷Jëmï¼ödçTñªljêiï QÓEêvŒöª OÖklñù Hªêv ÷dêkñù
láêdíï ööJljïOþêv dYïEêiïjöhªgêlöŒ ‹êdïöOþªl¯hñÈ hEoæïEêv
BJñködçTñªljêiï lïpôkYöi ‹êdï¼ñªñ. oœŒïvEïªñ QEï¼ñª
OòTïEêv Ydï¼ñªlöj÷dçêök ööJJêkïˆTï¼ñªñ. JUïEhêi ‹pj÷hšlöj÷dçêök
mjðjgêLŸqñöT EïiÔXù EnéhêJñªñ. SûñJöq÷dçêök FYït aïmiïv
Yïjïiñªñ. Abt˜Œêv lrïhñˆïöiªl¯ù öSêûïJöqödçêök hšñÈljêv
Eiï¼ödçTñªñ. EñXdsƒ ÷aênù öJêûú lêiïv ÷jêLù dïTïödˆlöjödçêök
lqöjlïnhïOþú dïsñdïsñ¼ñªñ. hjXhTñŒlöj÷dçêök f‡ñ¼öq÷dçêkñù
YïjïOþsïiñªïkë. a¯ù dïTïOþlöj÷dçêök ÷YQoæñÈlöj ÷Eê¼ñªïkë. ihEêv
JTï¼ödçˆlöjödçêök hpêhÔŸqêv ÷dêkñù Døt˜lïöûTñ¼ñªïkë ¥nåöiª
lïnŒêv ÷fêbù EmïOþlöj÷dçêök Fkëêšï÷Eiñù oôt¯ùöJêûñEït˜ï¼ödçˆöYªú
JêXñªñ. haádêEù öJêûú lðjáù ltŠïOþ hšñÈlt öYêTñŒñlïˆ
AœñJöq÷dçêök Emïdçï¼ñªñ. mämêEŒïök A¬ïJöq÷dçêök lqöjgïnXhêi
DhïiñÈljêJñù. ±lï¼ödçTñ÷œêrêJöˆ hjXêEjÆïiê÷lqiïv ödêˆï¼ödçTñª
dT¼Ÿöq÷dçêök djïÏhïdçï¼ñªñ. Oïï¼ödçTñ÷œêw÷dçêkñù lkïidêYJù
öOàêu EïÊiöhTñŒYñ÷dêök DdÎlù QEïdçï¼ñªñ. dêdŒêv aïl÷oE
Eïs¼ödçTñªlöj÷dçêök
OðtŒmjðj÷ŒêTñJòTïiljêiïŒðjñªñ.
Cø
Alziïv Eïv¼ñªñölËïkñù OïYvdçñšïEñhñJqïök dñvö¼êTïŒñœïv
EïköJêÈñª Qkfï>ñ¼öqödçêök oôiù dYïYöEËïkñù hEoæïkê¼ñªïkë.
hšñÈljêJöˆ
oôùJêjáù
ETŒêEêÜpï¼ñªljêi
bEhêJñª
hêùoù
Üpï¼êEêÜpï¼ñª JrñJÓêjêkñù YkzêEöŒ QkêmiŒïv YœTïOþïjï¼ñª
lïTÓêjêi öJêšïJqêkñù OòYêˆäù lï÷Eê÷aêdêbïöiªñù, Eêiêˆú láêiêiöhªñù,
haádêEù oñnéïEvJñª Jqï Fªñù, Lñjñlïöus lê¼ñJöq AlLXï¼ñªYú
oôêYÔáöhªñù, AdhêEöŒ opï¼ñªYú &höiªñù, oôù Cnéù ÷dêök
‹ltŒï¼ñªYú ÷E¥ŒôLñXöhªñù, ÷alÓêöj AdhêEï¼ñªYú lïmêkhêi
lá¹ïŒôöhªñù, FTñŒñOêˆù D¨êpöhªñù, ÷aênŸöqödçêkñù LñXŒïöus
gêLŒú B÷jêdï¼ñªljêv DÈïv oôiù OïjïOþñöJêûú hsOþñöl¼ñªYïv
hïTñ¼jêi
lïTÓêjêv
AYïhêEñnt¼ñ
÷iêQï¼ñª
oíñYïlê¼ñJqêv
DitŒödçTñªljñù,
bEhñÈYïEêv h÷aêÓŒhêi “ai÷ŒêTñJòTïiljñù,
Prose and Applied Grammar Page 13 School of Distance Education
Oïï¼êEêlêŒYñöJêûú AŸöEŒöª Fªú YªïvŒöª hïZáêgïhêEù
B÷jêdïOþñöJêûú hEñnábt˜ù dñktŒñªlöjËïkñù ööalðJêùmŒïvEïªñ
dïsªYñ÷dêökiñù, ööalðJm¹ïJqñÈYñ÷dêökiñù, AhêEñnïJm¹ïJqñÈYñ
÷dêökiñù oôiù oËvdçïOþñöJêûú aïlát¼ú ÷iêQïOþ gêlpêlŸöqkëêù
YñTŸïölOþú Fkëê QEŸqñ÷Tiñù djïpêoŒïöus dê¦hêJñªñ.
AEñOjEêi lá¹ïiêv öOàödçTñª B#‹mùoöi AgïE>ï¼ñªñ.
hEoæñöJêûú ÷alYiêöXªú B÷jêdïOþú EïÊiïOþYïEêv DÈï÷k¼ú
‹÷lmïOþïjï¼ñª
hšñ
jûñööJJ÷qêTñJòTïiöYªú
oôù
ööJJöq
Eïjòdï¼ñªñ. oôù öEšïŒTöŒ am¼Tïiïv hsƒïjï¼ñª hñ¼÷¯êTñ
JòTïiöYªú
oùmiï¼ñªñ.
atmEù
EvJñªYñödêkñù
AEñÜpöhªú
JX¼ê¼ñªñ.
÷Eê¼ñªYñödêkñù
DdJêjöhªhˆïv
zïjödçTñŒñªñ.
oùgênXù ÷dêkñù o˜êEaêEhêiï JX¼ê¼ñªñ. BÉJw ÷dêkñù
ljaêEhêiï JX¼ê¼ñªñ. oçtmEù ödêkñù dlï¦hêiï JX¼ê¼ñªñ. öYšêi
hêpê#áŒïöus Ltlþù Eïsƒ Alt ÷alÓêöj Ehï¼ñªïkë. {êpúhXöj
dòQï¼ñªïkë. hêEï÷¼ûlöj fpñhêEï¼ñªïkë. LñjñQEŸöq fpñhêEï¼êEêiï
Frñ÷ªšñ Eïv¼ñªïkë. d~ïYöj Eïjt<Jhêi JêjáŸqïv hñrñJï
køJïJoñKŸw AEñglï¼êŒlt Fªú djïpoï¼ñªñ. ‹êihêiljñöT
Dd÷amöŒ lýŠêlziêkñûêJñª Aoôêzáù öJêûú dïOþñù ÷diñù
dsiñªYêöXªú
JX¼ê¼ñªñ.
hÔïhêjñöT
Dd÷amöŒ
oôù
fñŠïm¹ï÷iêTñÈ ÷anáù Fªhˆïv Cøtná ‹JTïdçï¼ñªñ. pïYJjhêi Jêjáù
dsiñªl÷EêTú öJêdï¼ñªñ, Fkëêiï÷dçêrñù Bjê÷Xê jêlñù dJkñù
CTYTlïkëêöY ööJJwJòdçïö¼êûú ÷alYöi Fªhˆïv höškëê JtŒláŸqñù
Hrïlê¼ïö¼êûú oíñYï¼ñªYú, Bjê÷Xê hpŒôù ölqïödTñŒñªYú,
Aiê÷qêTú oùoêjï¼ñªñ. Aiêöq JòöT EïtŒñªñ. Aiê÷qêöTêŒú
oñKïOþïjï¼ñªñ. AiêqñöT lê¼ñJw ÷Jw¼ñªñ. Aiêqïv ÇdöOêjïiñªñ.
Bt¼ê÷Xê ÆòjY÷isïi Dd÷amŸw Eïsƒ Yð&åhêi JøTïkáöus mê£ù
‹hêXÜ™hêiïˆñÈYú,
BgïOêjÆïiJw
öOàñJlrï
ÆòjY
Eïsƒ
hE÷oæêTñJòTïi dñ÷jêpïYÓêt LñjñEêZÓêjêiïˆñÈYú hšñÈlöj lÖï¼ñªYñ
hê¦ù ±Šöl¼ñª hÔïhêt Dd÷anéê¼qêiñÈYú, opQhêi ÷oîpŒêv
Btâ‰hêi “aiù öJêûú ‹ïiù ööJljïOþ o÷pêajÓêt DÓòkEù
öOàödç÷Tûljêiï DÈYú, Alt¼ïödçêw DOïYhêiñÈöYêJêù.AYïEêv
C‹JêjŒïv A÷EJJñTïkYÔŸw Eïsƒú gðYï QEïdçï¼ñª Cø jê^YÔŒïv
lkïi hêi QEïdçï¼ñª iølEŒïkñù Akëöiê jêQJñhêj! F‹Jêjhê÷Xê
QEŸqêv
djïpoï¼ödçTêöYiñù,
o„EŸqêv
Eï>ï¼ödçTêöYiñù,
LñjñQEŸqêv Jnéöhªñ dsiödçTêöYiñù oñ“Œñ¼qêv mJêjï¼ödçTêöYiñù,
d~ïYjêv
opYdï¼ödçTêöYiñù,
lïTÓêjêv
Jqïiê¼ödçTêöYiñù
fñŠïiñÈljêv lÖï¼ödçTêöYiñù djïOêjJjêi öOªÀqêv ölsñöY
oíñYï¼ödçšêöYiñù £ðJqêv ‹÷kêgï¼ödçTêöYiñù, oñKŒêv Adpjï¼ödçTêöYiñù
Cjï¼ñªYú, A‹JêjŒïv ‹iºï÷¼ûYñûú. AŸöEiêöXËïkñù, AŸiñöT
LñXŸqïv QEïOþ o÷ênhêXú Föª C‹JêjŒïv m}ïdçïOþYú.
Prose and Applied Grammar Page 14 School of Distance Education
CYñYöªiêXú lðûñù lðûñù dsiñªYú_ Cø öhjñ¼ödçTêŒ k&äð
d~ïYEñù,
ööOYEáhñÈlEñù,
lkïilá¹ïYôhñÈlEñù,
DªYJñkŒïv
QEïOþlEñù, bðjEñù, JUïEêbôêEïiñù Bi dñjñnöE÷dçêkñù añnéEê¼ïŒðt¼ñªñ.
Fkëêiï÷dçêrñù AŸú dïYêlïEêv öOàödçTñª iñljêQêlïöus dˆêgï÷nJöhª
öFmôjáù hùLqJjhêiïŒöª AEñglïOþêkñù. JñkŒïöus ÆhhEñojïOþú
löªŒïiYñù, dòtlþïJjêv lpï¼ödçˆYñhêi dalï lpïOþêkñù. m¦ñ¼qñöT
mïjoæñJw YêÛïiêkñù f‡ñQEŸöq DitŒïiêkñù, Agï÷nJŒïEñ÷mnhêJöˆ
aïLôïQiù YñTŸï OñšïoÖjïOþú AŸiñöT dïYêlïEêv ÷ETïöiTñŒYêi
GrñaôðdñJw AkËêjhêiñÈ gòhïöi lðûñù lïQiïOþñlªêkñù. CYêXú
A÷Ÿ¼ú hpïh ööJljï¼êEñÈ ohiù. ‹Yêdù ööJljïOþ jêQêlú YöªiêXú
hòªñ÷kêJŸqñù Jû hñEïöiödêök BÉJw Eïs÷lšödçTñªlu BJñªYú._``
FªïŸöE dsƒñ öJêûú AloêEïdçïOþñ.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prose and Applied Grammar Page 15 School of Distance Education
MODULE 111
PANCHATANTRA- FIVE STORIES FROM APARIKSHITAKARAKAM
INTRODUCTION TO PANCHATANTRA
où¤YoêpïYáŒïv dÖYÔù EðYïJêláöhª Eïk¼êXú LXï¼ödçTñªYú.
÷kêJŒïv oñKhêiï Qðlï¼ñlêu AYáêlmáhêi YÔŸw FqñdçŒïv
Dd÷amï¼kêXú Cø ÇYïiñöT k&áù. ‹êi÷gah÷Eá Glt¼ñù joï¼ñª
JZJqïkòöT ÷kêJYŒôù dsiñªñ FªYêXïYïöus ‹÷YáJY.FlïöT Laálñù
,daálñù CTJktªñ JêXñªñ. ööffïw Jrïƒêv ÷kêJŒïv Fšlñù
‹Oêjù oïŠïOþ Ü™ù dÖYÔù BöXªñ dsiödçTñªñ.dêTkðdñ¦ù
gjïOþïjñª Ahjm¹ï Fª jêQêlïöus hòWjêi h¼öq lïaáêoœªjñù,
EðYïmê£EïdñXjñù B¼ïŒðt¼ñlêu lïnåñmt˜u jOïOþYêXú Cø JZJw
FªêXú Ü™Œïöus YñT¼Œïv JêXñªYú. Ehñ¼ú Oñšñù JêXñª
d&ïhýLêaïJqêXú Cø ÇYïiïök ‹bêE JZêdꦟw. CYïöus jOEêöömkï
Oïk ‹êOðE ÇYïJqïv Yöª JöûŒêlñªYêXú. c÷Lôaù {êpúhXt ÷laù
öOêkëñªYñ÷dêök
hr¼êkŒú
m}ï¼ñª
YlqJöqdçšï
dsiñªñ.
hpêgêjYŒïv jêQáYÔù lïmaðJjïOþñ Yjñª dk JZJqñù d&ïJ÷qiñù,
hýLŸ÷qiñù ‹bêEJZêdꦟqêiï Jvdçï¼ñªYñ JêXêù. føŠQêYJŸqñù
dmñd&ïJZJw DwödçTñŒï¼êXñªñ. dYÒkï Yöus láêJjX hpêgênáŒïv
G Vï hòªêù Eòšêûïv dmñd&ïJZJw EïkEïªïjñªYêiï oê&áödçTñŒñªñ.
AYïEêv ÆïoíñltnêjùgŒïv Yöª dmñd&ïJZJqêi EðYïmê£ÇYïJw
Eïklïv lªYêiï JX¼ê¼êù.dÖYÔŒïöus Baá Yt„h dêpúklï
gêniïkêiïjñöªªú JjñYödçTñªñ.
hï¦kêgù, hï¦÷gaù, Jê÷JêkòJðiù (kfúb‹Xêmù) Adjð&ïYJêjJù
Fªð AÖñ gêLŸqêXú CYïEñÈYú. hï¦kêgöhª YÔù oø“aŒïöus
hpYôlñù, oKáŸqñûê÷¼ûYïöus BlmáJYiñù Døªïdçsiñªñ. hï¦÷gaù
lïgQïOþú gjï¼ñJ Fª YÔù ölqïödçTñŒñªñ.A±ŠöJêûú ööJiïkñÈ
loíñ EnéödçTñªñ Fª dêUhêXú kfè‹XêmŒï÷usYú.÷lûñù lïbù
Oïï¼êöY
öOàñª
‹lýŒï
EêmŒï÷k¼ú
Eiï¼ñöhªêXú
Adjð&ïYJêjJŒïv dsiñªYú.
dÖYÔŒïEñ÷mnù
A÷Y
jðYïiïv
jOï¼ödçˆ
ÇYïiêXú
pï÷Yêd÷amù.
EêjêiXu
jOïOþ
pï÷Yêd÷amŒïv
dÖYÔŒïök
OïkJZJw Hrïlê¼ï hšñOïkJZJw ÷OtŒ jòdŒïkêXú JZJw
JêXödçTñªYú. dÖYÔŒïkïkëêŒ 17 JZJqêXú pï÷Yêd÷amŒïkñÈYú.
Cø ÇYïiïv JZJw hï¦kêgù, oñ“Yú÷gaù, o‡ï, lïÜpù Fªð
lïgêLŸqêiï JêXödçTñªñ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prose and Applied Grammar Page 16 School of Distance Education
STORY NO 1
äaü[Ink…lkwa
kiSm<iídœ Aixóane devzmaR nam äaü[> àitvsit Sm, tSy ÉayaR sutm! Ajnyt!, tiSmn! @v idne
kaict! nk…lI tÇEv nk…lmek< àsUy m&ta, Aw sa sutvTsla darkvt! tmip nk…l<
StNydana_y¼mdRnaidiÉ> pupae;, pr< tSy n ivñisit, ApTyõehSy svRõehaitir´tya sttm!
@vmaz»te yt! kdaict! @; Svjaitdae;vzat! iàySy SvdarkSy ivéÏm! Aacir:yit, #it,%´Âk…puÇae=ip Évet! pu<sa< ùdyanNdkark>,
ÊivRnIt> k…êpae=ip mUoaeR=ip VysnI ol>.
@v Éa;te laekíNdn< ikl zItlm!,
puÇgaÇSy s<SpzRíNdnaditirCyte.
saEùdSy n vaÁDiNt jnkSy ihtSy c
laeka> àpalkSyaip ywa puÇSy bNxnm!.
Aw sa kdaict! zYyaya< puÇ< zayiyTva jlk…MÉm! Aaday pitmuvac- äaü[, jlawRm! Ah< tfage
yaim Tvya puÇae=ym! r][Iy>, Aw tSya< gtaya< äaü[ae=ip kiít! mhaTma dirÔe_y> b÷xn< ivtrit,
#it prMprya ïuta< vaÄaRmnuSm&Ty AitdirÔtya tmuÎez gNtuimCDn! ivlMbe gmn xnàaiÝàitkªl<
tkRyn! icr< sutinivRze;lailt< nk…l< balr][ay inyuJy àit¢haw¡ ingRt>, AÇaNtre dEvvzat!
k«:[spaeR iblat! in:³aNt> nk…lae=ip t< SvÉavvEir[< mTva æatu> r][aw¡ spe[
R sh yudXœ va t< o{fz>
k«tvan!, ttae=saE éixraPlaivtvdn> sanNd< SvVyaparàkaznaw¡ matu> sMmuoe gt>, mata=ip t<
éixri¬Úmuom! AvlaeKy- Anen ÊraTmna me darkae Éi]t> #it zi»ticÄa kaepat! tSyaepir t<
jlk…MÉ< ini]Py VyapaidtvtI, tt> sMÉaivtpuÇvxzaeken ÉUyaeÉUy> AaTmizrae v]>Swl tafiytum!
AarBxa, @v< sa nk…l< Vyapa* yavt! àlpNtI Ô‚t< AagCDit tavt! g&hItinvaRp< smayat< äaü[<
smIúy zaeksNtÝùdya puÇSy nk…lSy c vata¡ svaRmev Av[Ryt! ikiÂ΃re Vyapa*manm!
nk…lÂadzRyt!, }aTvEtt! äaü[ae=ip tya sh ivlpn! g&ha_yNtrmagTy tÇ c sut> twEv suÝ>
itótIit pañeR c k«:{sp¡ o{fz> k«tm! AvlaeKy nk…lawR< prm! iv;admupayyaE, tt> sa äaü[I
suSwzrIrsutmuodzRnat! àblzaekavege àzimte sit äaü[mah- Éae Éae laeÉaTmn! AitlaeÉaiÉÉUten
Tvya n k«t< mÖc> tdnuÉv sa<àt< puÇm&TyuÊ>ov&])lm!, Awva saxu #dmuCyteAit laeÉae n kÄRVyae laeÉ< nEv pirTyjet!,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 17 School of Distance Education
TRANSLATION
Hjñ ELjŒïv ÷almt˜ Fªñ ÷djñÈ Hjñ {êpúhXu YêhoïOþïjñªñ.
AiêqñöT gêjá dñ¦Eñ QÓù öJêTñŒñ. B aïloù Yöª Hjñ Jðjï
AlïöTŒöª Hjñ Jðjï¼ñƒïEñ QÓù EvJï hjXhTƒñ. A÷dçêw B
dñ¦l¨kiêi hêYêlú hJöE÷dçêök B Jðjï¼ñƒï÷Eiñù dêkòˆï Drïƒú
lqtΕ.
Fªêv
AYïöE
lïmôoïOþïjñªïkë.
h¼÷qêTñÈ
÷oîpù
höšï÷E¼êqñù lkñYêXú FªYïEêv F÷dçêrñù CŸöE BJñködçˆñ. _
FöªËïkñù Flu oôù QÓlêoEöJêûú ‹ïiödçˆ Föus Jñˆïöi
DdÎlï¼ñù . CŸöE dsƒïˆñhñûú.
lïEihïkëêŒlEñù, jòdgùLïiïkëêŒlEñù, lï©ïiñù, añümðkŸqñÈlEñù,
añnéEñù Bi añnïOþ dñ¦u ÷dêkñù BqñJw¼ú “aiŒïv BE>ù
Eïs¼ñªñ. O>Eù Jñqït˜iñÈYêXú Fªêv dñ¦mjðjù öYêTñªYñ÷dêkñù
O>E÷Œ¼êw JñqïjñdJjñöªªú dsiödçTñªñ.
BqñJw dñ¦öus
÷oîphêJñª
f‡Eù
÷dêök
oø“aŒï÷usöiê,
A•÷us÷iê,
pïYŒï÷usöiê, gjXêbïJêjïiñ÷T÷iê f‡Eù BÜpï¼ñªïkë.
Hjï¼v
Alt
hJöE
JïT¼iïv
JïTŒï
ölȼñTöhTñŒú
gtŒêlï÷EêTú dsƒñ_ {êpúhX!Qkù öJêûñljêEêiï Sêu YTêLŒï÷k¼ñ
÷dêJñªñ. AŸú hJöE ÷Eê¼Xù. AŸöE Alt ÷dêi÷dçêw,
{êpúhXEñù, Hjñ hpêu ajïÎt¼ú Jñ÷s bEù öJêTñ¼ñªñ Fªú dsƒú
÷JˆYEñojïOþú aêjïÎŒïöus Yð&åYöJêûú AYïEêiï ÷dêJêEêÜpïOþñ.
YêhoïOþêv bEù kgï¼ïökëªú giªú, Jñ÷s¼êkù hJöE÷dçêök kêqïOþ
Jðjï¼ñƒïöE dñ¦öE oùj&ï¼ê÷EvdçïOþú aêEù oôðJjï¼êEêiï
÷dêiï.AYïEïTiïv EïtgêLálmêv Hjñ JsñŒ otdçù hêqŒïv Eïªú
dñsŒïsŸï. JðjïiêJöˆ, AYïöE oôù QÓm¦ñ Fªú hEoæïkê¼ï
o÷pêajöE oùj&ï¼êu otdçlñhêiï ÷dêjêTï AYïöE JnåŸqê¼ï.
Fªïˆú j¹ù dñjû hñK÷ŒêöT o÷ênŒïv Yöus bðjÇYáù A˜÷iêTú
dsiêEêiï AljñöT ATñ÷Œ¼ú ÷dêiï. A˜iêJöˆ j¹ù dñjûhñK÷ŒêöT
AYïöE¼û÷dçêw_Cø añnéQñ Föus dñ¦öE Yïªñ. Fªú giªú,
÷anáŒïv AYïEñhñJqïv B QkJñùgù Cˆú AYïöE öJêªñ. dïªðTú,
ETªïjï¼êlñª dñ¦añüKŒêv lðûñù lðûñù oôù Ykiïkñù öEÖŒñù
ATï¼êu YñTŸï.
FŸöE Alt Jðjïöi öJêªú EïklïqïOþñöJêûú ljñ÷œêw
gï&öiTñŒñljñª {êpúhXöE Jûñ. A÷dçêw añüKŒïv ölñjñJñª
hE÷oæêöT hJ÷usiñù, Jðjïiñ÷Tiñù Jêjáöhkëêù lïljïOþñ. JñsOþñaòöj
öJêkëödçˆñ JïTª Jðjïöi JêXïOþñ öJêTñŒñ. CYsïƒú, {êpúhXEñù
Al÷qêöTêŒú EïklïqïOþñöJêûú lðTïEJ÷Œ¼ñlª÷dçêw AlïöT driYñ÷dêök
DsŸï¼ïT¼ñª Jñƒï÷Eiñù, ohðdŒêiï JnåŸqêiï¼ïT¼ñª JsñŒ
otdç÷Œiñù Jûú Jðjïöi HêtŒú añüKïOþñ. A÷dçêw B {êpúhXdºï
hJöus Bd÷Œv¼êŒ hñKù Jûú lkïi añüKù HTñŸïi÷dçêw
{êpúhX÷EêTïŸöE dsƒñ.Akë÷iê AYáêÜpù Eïsƒl÷E! AYáêÜpù
hòŒ Eð Föus lê¼ñJw ÷Jˆïkë. AYïEêv C÷dçêw oôù dñ¦añKöhª
lý&Œïöus Jêiú EñJtªñ öJêÈñJ. AYïEêv CŸöE dsiñªñ._
AYáêÜphjñYú, BÜpù ölTïiñJiñhjñYú.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 18 School of Distance Education
VERSES WITH PROSE ORDER
Verse no:1
k…puÇae=ip Évet! pu<sa< ùdyanNdkark>,
ÊivRnIt> k…êpae=ip mUoae=
R ip VysnI ol>.
ANvy>- ÊivRnIt> k…êp> mUoR> VysnI ol> k…puÇae=ip pu<sa< ùdyanNdkark> Évet!,
Verse no:2
@v Éa;te laekíNdn< ikl zItlm!,
puÇgaÇSy s<SpzRíNdnaditirCyte.
ANvy>- cNdn< zItl< @v< laek> Éa;te ikl, puÇgaÇSy s<SpzR> cNdnat! AitirCyte,
Verse no:3
saEùdSy n vaÁDiNt jnkSy ihtSy c
laeka> àpalkSyaip ywa puÇSy bNxnm!.
ANvy>-laeka> saEùdSy jnkSy ihtSy àpalkSy Aip bNxn< c vaÁDiNt ywa puÇSy bNxn<
vaÁDiNt,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 19 School of Distance Education
STORY NO: 2
laeÉaivòc³xrkwa
kiSm<iít! Aixóane cTvarae äü[puÇa> prSpr< imÇta< gta> vsiNt Sm, te c dairÕaephta>
prSpr< mÙ< c³…> Ahae ixkœ #y< dirÔta, %´Â
vr< vn< Vyaºgjaidseivt< jnen hIn< b÷k{qkav&tm!,
t&[ain zYya pirxanvLkl< n bNxumXye xnhInjIivtm!,
twa cSvamI Öeiò suseivtae=ip shsa àaeJˆHiNt sÓaNxva>
rajNte n gu[STyjiNt tnuja> S)arIÉvNTyapd>,
Éaya¡ saxu suv<zja=ip Éjte nae yaiNt imÇai[ c
Nyayaraeiptiv³ma{yip n&[a< ye;am! n ih SyaÏnm!.
zUr> suêp> suÉgí vaGmI zôai[ zaôai[ ivda»raetu,
Aw¡ ivna nEv yzí man< àaßaeit mTyaeR=Ç mnu:ylaeke,
tanIiNÔya{yivklain tdev nam sa buiÏràithta vcn< tdev,
AwaeR:m[a ivriht> pué;> s @v baý> ][en ÉvtIit ivicÇmett!.
tt! gCDam> k…Çict! AwaRy sMmÙ( Svdez< pur SvsuùTsiht< baNxvyut< g&h pirTyJy àiSwta>,
Awva saxu #dmuCytesTym! pirTyjit muÂit bNxuvg¡ zIº< ivhay jnnImip jNmÉUimm!,
sNTyJy gCDit ivdezmÉIòlaek< icNtak…lIk«tmit> pué;ae=Ç laeke,
@v< ³me[ gCDNt> AvNtI< àaÝa>, tÇ isàa jle k«tõana mhakal< à[My yavt! ingRCDiNt tavt!
ÉErvanNdae nam yaegI sMmuoI bÉUv, ttSt< äaü[aeictivixna sMÉaVy tenEv sh tSy mQ< jGmu>, Aw
ten te p&òa> - k…tae ÉvNt> smayata Kv yaSyw ik< àyaejnm!, tt> tE> AiÉihtm!- vy< isiÏyaiÇka>
tÇ yaSyam> yÇ xnaiÝ> m&TyuvaR Éiv:yit #Tyev Asmak< iníy>, %´Â-
Prose and Applied Grammar Page 20 School of Distance Education
Ê:àaPyai[ bøin c lÉNte vaiÁDtain Ôiv[ain,
AvsrtuiltaiÉrl< tnuiÉ> sahiskpué;a[am!,
ptit kdaicÚÉs> oate pataltae=ip jlmeit,
dEvmicNTy< blvdœ blvan! nnu pué;karae=ip.
AiÉmtisiÏrze;a Évit ih pué;Sy pué;kare[,
dEevimit ydip kwyis pué;gu[> sae=Py†òaKy>.
Éymtul< guélaekaÄ&[imv tulyiNt saxusahiska>,
àa[anÑ‚tmet½irt< cirt< ýudara[am!,,
¬ezSya¼mdÅva suomev suoain neh l_yNte,
mxuiÉNmwna=yStEraið:yit ba÷iÉlRúmIm!,
tSy kw< n cla Syat! pÆI iv:[aeniR& s<hkSyaip,
masa<íturae inÔa< y> sevit jlgt> sttm!.
Êrixgm> prÉagae yavt! pué;en sahs< n k«tm!,
jyit tulamixêFae ÉaSvainh jldpqlain,
tt!
kWytam!
ASmak<
kiít!
xnaepay>
ivvràvez-zaiknIsaxn-Zmzansevn-mhama<siv³y-
saxkviÄRàÉ&tInamektm #it, AÑ‚tzi´> ÉRvan! ïUyte vymip Aitsahiska>, %´ÂmhaNt @v mhtamw¡ saxiytu< ]ma>,
\te smuÔadNy> kae ibÉiÄR bfvanlm!.
ÉErvanNdae=ip te;a< isÏ(w¡ b÷%pay< isÏviÄRctuòy< k«Tva ApRyt!, Aah c - gMyta< ihmalyidiz tÇ
sMàaÝana< yÇ viÄR> pit:yit tÇ inxanm! AsiNdGxm! àaPy tt! Swan< oinTva inix< g&hITva
Vya"uq(tam!, twa Anuióte te;a< gCDtam! @ktmSy hStat! viÄRinRppat, Aw AsaE yavt! t< àdez<
onit tavt! taèmyI ÉUim>, tt> ten AiÉihtm!- Ahae g&ýtam! SveCDya taèm!,
ANye àaecu> -Éae mUF, ikm! Anen i³yte yt! àÉUtmip dairÕm! n nazyte, tÊiÄó A¢tae gCDam>,
sae=ävIt!- yaNtu ÉvNt> n Ahm¢e yaSyaim,
Prose and Applied Grammar Page 21 School of Distance Education
@vm! AiÉxay taè< yweCDya g&hITva àwmae inv&Ä>,te Çyae=ip A¢e àiSwta>, Aw ikiÂNmaÇ< gtSy
A¢esrSy viÄR> inppat, sae=ip yavt! ointum! AarBx> tavt! êPymyI i]it>,
tt> àhi;Rt> àah yt! - Éae> g&ýtam! yweCDya êPym! n A¢e gNtVym!,
taE ^ctu>- Éae> p&ót> taèmyI ÉUim>, A¢tae êPymyI, tt! nUnm! A¢e suv[RmyI Éiv:yit, ik Anen
àÉUtenaip dairÕnazae n Évit At> Aavam! A¢e yaSyav>,
@vmu®va ÖaE Aip A¢e àiSwtaE, s c Svz®ya êPym! Aaday inv&Ä>, Aw tyaerip gCDtae> @kSy
A¢e vitR> ppat,
sae=ip àùòae yavt! onit tavt! suv[RÉUim< †:qœva iÖtIy< àah-Éae> g&ýta< SveCDya suv[¡ suv[aRdNyt! n
ikiÂt! %Äm< Éiv:yit,
s àah – mUF, n ikiÂt! veiTs, àakœ taè< ttae êPym! tt> suv[¡ tÚUnmt> pr< rÆain Éiv:yiNt, ye;am!
@ktmenaip dairÕnazae Évit, tÊiÄó A¢e gCDav> ikmnen ÉarÉUtn
e aip àÉUtn
e ,
s Aah- gCDtu Évan! AhmÇ iSwtSTva< àitpaliy:yaim, twanuióte sae=ip gCDn! @kakI
¢I:makRàtapsNtÝtnu> ippasak…ilt> isiÏmagRCyut #tScetí bæam, Aw @v< æaMyn! tÇEv àdeze
pué;mekm! éixrPlaivtgaÇ< æm½³mStmpZyt!,
ttae Ô‚ttr< gTva tm! Avaect!- Éae> kae Évan! ikmev< c³e[ æmta izris itóis, kwy me yid k…Çict!
jlmiSt, @vm! tSy àvdt> t½³> tT][at! tSy izrsae äaü[mStke ciqtm!,
s Aah- ÉÔ, ikmett!,
s Aah- yNmmaip @vmev @tt! izris ciqtm!,
s Aah- yÖa Tvimv kiít! x&tisÏviÄR> @vmagTy Tvam! Aalapiy:yit tda tSy mStke ciq:yit,
s Aah- ikyan! kalStv @v< iSwtSy,
s Aah- saMàt< kae raja xr[Itle,
s Aah- vI[avTsraj>,
s Aah -Ah< tavt! kals'œOya< n janaim, pr< yda ramae raja AasIt! tdah< dairÕaepht> isÏviÄRm!
Aaday Anen pwa smayat>, ttae mya ANyae nrae mStkx&tc³ae †ò> p&òí ttí @tt! jatm!,
s Aah- ÉÔ, kw< tv @v< iSwtSy ÉaejnjlàaiÝ> AasIt!,
s Aah- ÉÔ, xnden inxanhr[Éyat! isÏanamet½³ptnêp< Éy< dizRt< ten kiídip n AagCDit yid
kiít! Aayait s ]uiTppasainÔarihtae jramr[vijRt> kevlmev< vedna< AnuÉvtIit, tda}apy ma<
Svg&hay #Tyu®va gt>,
Aw tiSmn! icryit s suv[RisiÏ> tSy ANve;[pr> tTpdp'œ®ya yavt! ikiÂt! vnaNtrm! AagCDit
tavt! éixrPlaivtzrIr> tIú[c³e[ mStke æmta svedn> Kvnn! %pivò> itótIit ddzR, tt>
tTsmIpviÄRna ÉUTva sba:p< p&ò>- ÉÔ, ikmett!,
s Aah- ivixinyaeg>,
s Aah- kw< tt!, kwy kar[metSy,
sae=ip ten p&ò> sv¡ c³v&ÄaNtm! Akwyt!, tt! ïuTva AsaE t< ivghRyn! #dmah- Éae> laeÉaTmn!,
AËrdizRn! ini;Ï> Tv< mya Anekzae n Aïu[ae> me vaKym! tt! ik< i³yte, iv*avanip k…lInaeip pr<
buiÏriht> laeÉaiÉÉUtí Tvmev< praÉvmlBxa>, Awva saxu #dmuCyte,
vr< buiÏnR sa iv*a iv*ya buiÏéÄma,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 22 School of Distance Education
TRANSLATION
HjïTŒú
Eêkñ
{êpúhXoñ“Œñ¼w
YêhoïOþïjñªñ.
AljêJöˆ
aêjïÎáŒêv lkƒú djoçjù CŸöE OtOþöOÂñ._ Cø aêjïÎáù Eï>áù Yöª.
CŸöE dsiñªñ._
dñkï, BE Fªï lEáQðlïJw EïsƒYñù, BwdçêtdçïkëêŒYñù,
AdJTŸw EïsƒYñù Bi lElñù, dñvöhŒiñù, l£hêi hjlñjïiñhêXú
f‡ñ¼qñöT CTiïv bEhïkëêöY JrïiñªYï÷E¼êw ÷±nõù.
AYñ÷dêökŒöª_ Bt¼ê÷Xê bEhïkëêŒYú, Alöj Ekël¯ù ÷olïOþêkñù
‹gñ ölsñ¼ñªñ. Ekë f‡ñ¼w ödöˆªú D÷d&ï¼ñªñ. LñXŸw
‹Jêmï¼ñªïkë. h¼w D÷d&ï¼ñªñ. BdŒñJw lkñYêlñªñ. Ekë
lùmŒïv QEïOþlöqËïkñù gêjá AEñojï¼ñªïkë.Eáêihêi JêjáŸqïv
‹ltŒï¼ñª oñ“Œñ¼qñù D÷d&ï¼ñªñ.
lðjEñù, oñ>jEñù, Fkëêlt¼ñù ‹ïiödçˆlEñù, lêÞïiñù, Fkëê m꣟qñù
AsïƒlEñù Biïö¼êÈöˆ, Cø hEñná÷kêJŒïv Hjñlu bEhïökëËïv
‹moíïiñù, fpñhêElñù ÷ETñªïkë.÷aênŸqïkëêŒ A÷Y CÿïiŸw, A÷Y
÷djú, ÷Jêˆù YˆêŒ A÷Y fñŠï, A÷Y lê¼ú, A÷Y hEñnáu ÷Jlkù
bEöhêªïöus AgêlŒïv &X÷Ejù öJêûú fpï†YEêJñªñ FªYú
lïOï¦ù YöªiêXú.
FËïv F÷ŸêöˆËïkñù bEù oœêaï¼êEêiï ÷dêJêù Fªú YðjñhêEïOþú,
oôù ÷amlñù,oñ“Œñ¼qñÈ dˆXlñù, f‡ñ¼qñÈ lðTñù, D÷d&ïOþú
dñsödçˆñ. AYïEêkïŸöE dsiñªñ.
oYáhñ÷d&ïOþú,
f‡ñQEŸöq
ölTïƒú,A˜÷iiñù,
QÓgòhï÷iiñù
Fqñdçhñ÷d&ïOþú Cø ÷kêJŒïv OïöJêûú lkƒ hEñnáu YEï¼ñ
hEoæïEñdïTï¼ñª lï÷am÷Œ¼ú ÷dêJñªñ.
AŸöE ÷dêJöl Alt AlïiïökŒï÷Oþtªñ. AlïöT oï‹êEaïiïök
QkŒïv JñqïOþú hpêJêqEêi mïlöE Ehoú¼jïOþú dñs÷Œ¼ïsŸöl,
öögjlêE>u
Fª
÷iêLï
hñªïökŒï.
A÷dçêw
A÷‰pöŒ
{êpúh÷XêOïYhêi jðYïiïv Ehoú¼jïOþú, A÷‰p÷ŒêöTêdçù A÷‰pŒïöus
hUŒï÷k¼ú ÷dêiï. A÷dçêw A÷‰pù ÷OêaïOþñ_ FlïöT EïªêXú EïŸw
ljñªYú? F÷ŸêˆêXú ÷dêJñªYú? FêXú Jêjáù? A÷dçêw Alt
dsƒñ._ SŸw gêLáù ÷YTïiïsŸïiljêXú. FlïöTiê÷Xê bE÷hê
hýYáñ÷lê DÈYú, Alï÷T¼ú ÷dêJêù FªêXú SŸqñöT EïÊiù.
dsiñªñhñûú_
BÜpï¼ñªYñù Fªêv AoêbáhêiYñù Bi JñösibïJù bEù mjïiêi
ohiΜ
Qðlu
dXiödçTñŒñª
oêpoïJjêi
hEñnát
hê¦ù
÷ETïöiTñ¼ñªñ.
Prose and Applied Grammar Page 23 School of Distance Education
Oïk÷dçêw BJêmŒñEïªñù Qkù ltnï¼ñªñ. Oïk÷dçêw QkêmiŒï÷k¼ú
dêYêqŒïv Eïªñù QköhŒñªñ. AYïEêv ‹lOEêYðYhêi lïbï
Oïk÷dçêw ‹bêEhêJñªñ. hEñná‹iºlñù ‹bêEù YöªiêXú.hEñnáöus
‹iºŒêv CnéödçˆJêjáù oêbï¼ñªñ. lïbïöiªú FïöE dsiñªñ÷lê,
AYñù AÌnéöhªñ ÷djêi hEñná‹iºù YöªiêXú.Ekë JêjáŸqïv
oêpoù ‹ltŒï¼êEïnéödçTñªlt Cø lkïi ÷kêJ÷Œ¼êw lkïi
AYñkáhêi giöŒ hêšïölOþú ‹êXöE dñkëñ÷dêök AlLXï¼ñªñ. CYñù
DaêjhEoæñÈ oêbñ¼qñöT Ojï¦lñù AaúgñYùYöªöiªú ÷kêJhsïiñªñ.
÷Jëmï¼êöY
FqñdçŒïv
ClïöT
iêöYêªñù
kgï¼ñªïkë.
lïnåñ
dêkêrïJTƒú Jñrƒ ööJJqêkêXú k&äïöi BkïùLEù öOàñªYú.
EjoïùphòtŒïöiËïkñù, QkŒïv JïTªú Eêkñ hêoù hñrñlu DsŸñª
lïnåñlïöus
dºï
FŸöE
OÖkiêlêYïjï¼ñù.
hEñnáu
oêpoŒï÷ktödçTêŒïT÷Œêqù
öFmôjáù
ööJljï¼ñJ
Aoêbáù
YöªiêXú.ClïöT oòjáu Yñkêjêmïiïv Jisï hê¦hêXú ÷hMdTkŸöq
Qiï¼ñªYú. AYïEêv AŸú
dêYêqiê¦, i&ïöi‹ðYïödçTñŒñJ,
mämêEŒïv loï¼ñJ, hEñnáhêùoù lïv¼ñJ YñTŸï bEù ÷ETêEñÈ
GöYËïkñù hêt$ù dsƒñYªêkñù. AŸú AaúgñYm¹ïJqñÈlöEªêXú
dsiödçTñªYú. SŸqñù AYïoêpoïJjêXú. CŸöE dsiödçTñªñ.
hpêÓêt¼ú hê¦hêXú hpêÓêjñöT Jêjáù oêbï¼êEêJñªYú. ohñÎhkëêöY
hšêjêXú fVlê¬ï lpï¼ñªYú!
öögjlêE>EêJöˆ AljñöT BÜpù oêbï¼êEêiï Gös ekù öOàñª
hêÔïJ LñqïJJw Eït˜ïOþú öJêTñŒñ. Fªïˆú CŸöE dsiñJiñù öOÂñ_
pïhêkiŒïöus aïmiï÷k¼ú ÷dêiêkñù , AlïöT FŒïiêv FlïöTiê÷Xê
LñqïJ lðrñªYú, AlïöT EïÊihêiñù Eïbïiñöûªsïƒú, AlïöT JñrïOþú
Eïbï ööJlmödçTñŒï YïjïOþñ ÷dêªêkñù. AYEñojïOþú oÖjï¼öl
Hjñlöus ööJàïvEïªú LñqïJ lðXñ. A÷dçêw Aiêw AlïöT
Jñrï¼êöEêjñŸïiYñù,AlïöT öOœú gòhï Jûñ.
A÷dçêw Aiêw dsƒñ._ oôù Cné‹Jêjù öOœú FTñŒêkñù.
hšñÈlt dsƒñ_ Akë÷iê lï©ï!
Jñ÷s÷iösiñöûËïkñù aêjïÎáù
Emïdçï¼êŒ CYñöJêûú FêXú Jêjáù? AYñöJêûú Frñ÷ªv¼ò.
hñ÷ªêˆú ÷dêJêù.Aiêw dsƒñ._ EïŸw ÷dêiêkñù, Sêu hñ÷ªêˆú
ljñªïkë. CŸöE dsƒú , Cnéù ÷dêök öOöœTñŒú BaáöŒ hEñnáu
hTŸï÷dçêiï.hšú hòljñù hñ÷ªêˆú dñsödçˆñ. AŸöE JñsOþñhê¦ù ÷dêi÷dçêw
hñudïv ET¼ñª BqñöT LñqïJ Yêör lðXñ. Aiêqñù Jñrï¼êu YñTŸöl
ölÈïöJêûñÈ
h¯ú Jûñ.A÷dçêw oñnéEêiï dsƒñ_ Cné‹Jêjù
ölÈï FTñŒêkñù, CEï hñ÷ªêˆú ÷dê÷JûYïkë.
hšñ jûñ÷djñù dsƒñ_dñsJïv öOœñgòhï, hñudïv ölÈïgòhï. FËïv
YðtOþiêiñù CYïEñ ÷mnù oôt¯h¯ú DûêJñù.F¦÷iösiñûêiêkñù
CYúaêjïÎáù mhïdçï¼ñJiïkë. AYïEêv SŸw hñ÷ªêˆú ÷dêJñªñ. Fªú
Prose and Applied Grammar Page 24 School of Distance Education
dsƒú jûú ÷djñù hñ÷ªêˆú dñsödçˆñ. AŸöE ÷dêJñª Aljïv Hjñlöus
hñªïv LñqïJ lðXñ. AiêqêJöˆ oñnéEêiï Jñrï¼êöEêjñŸöl
oôt¯h¯ú Jûú jûêh÷EêTú dsƒñ._ oôt¯ù Cnéù ÷dêök FTñŒñöJêÈò.
oôt¯÷Œ¼êw ÷Jhhêiï höšêªñù YöªiñûêlñJiïkë÷këê!
Aiêw dsƒñ_
lï©ï! iêöYêªñù EïŸw¼sïiñJiïkë. Baáù öOœú,
dïöª ölÈï, AYïEñ÷mnù oôt¯ù. AYïEêv YðtOþiêiñù öYêˆñhñudïv,
HªñöûËïv Yöª aêjïÎáù CkëêYêJñª jºŸqêiïjï¼ñù. AYïEêv
Frñ÷ªv¼ò. hñ÷ªêˆú ET¼êù. gêj÷hsïi CYú GösiñûêiïöˆêXú?
Aiêw dsƒñ._
EïŸw ÷dêiêkñù. SêEïlïöT EïŸöq JêŒñEïv¼êù.
AŸöE Aiêw HšÀú ÷dêJöl ÜðnäJêköŒ
öliï÷kšú Ydï¼ñª
÷ap÷ŒêöT , aêpïOþú lkƒú Yöus k&áŒïv Eïªú láYïOkïOþú
Alï÷Tiñù Clï÷Tiñù OñšïŒïjïƒñ.AŸöE OñšïŒïjïiöl, AlïöT OÆù
Yïjïiñª mïjoæñù, j¹öhêkï¼ñª ÷aplñhñÈ Hjñ hEñnáöE¼ûñ. A÷dçêw
÷lLù ÷dêiï Aiê÷qêTú ÷OêaïOþñ_ EïŸw BjêXú? FêXïŸöE OÆù
Yïjïiñª mïjoæñhêiï Eïv¼ñªYú? ClïöT FlïöTöiËïkñù ölÈù Jïˆñ÷hê
Fªú dsiò. CŸöE dsƒYñù, B &XŒïv B OÆù AiêqñöT
mïjoæïv Eïªñù {êXöus mïjoæï÷k¼ú Jisï.
Aiêw ÷OêaïOþñ_ gÎ! FêXïYú?
Aiêw hsñdTï dsƒñ--_ Föus mïjoæïkñù CYú CŸöEŒöªiêXú
JisïiYú.
Aiêw ÷OêaïOþñ_ F÷dçêrêXïYú CsŸñJ Fªú dsƒêkñù? FEï¼ú lkëêöY
÷laEï¼ñªñ.
Aiêw dsƒñ_ F÷dçêrê÷Xê EïŸöq÷dçêök hÔïJLñqïJ bjïOþ Hjêw lªú
EïŸ÷qêTú CYñ÷dêök oùoêjï¼ñªYú,A÷dçêw AiêqñöT mïjoæïv Jisñù.
Aiêw ÷OêaïOþñ_ F¦ Jêkhêiï EïŸqïŸöE Eïv¼ñlêu YñTŸïiïˆú?
Aiêw ÷OêaïOþñ_ C÷dçêw BjêXú gòhïiïv jêQêlú? Aiêw hsñdTï
dsƒñ_ lðXêl¨jêQu.
Aiêw dsƒñ_ FEï¼ú JêkŒïöus JX¼ú Asïiïkë. Fªêv jêhu
jêQêlêiïjñª JêkŒêXú aêjïÎáŒêv lkƒ Sêu Cø lrï¼ú lªYú.
A÷dçêw höšêjêw Ykiïv OÆlñhêiï Eïv¼ñªYñ Jûú lïljhêjêƒñ,
AŸöE CYú Ykiïv JisñJiñù öOÂñ.
Aiêw ÷OêaïOþñ_ CŸöE Eïv¼ñª EïŸw¼ú FŸöEiêXú g&Xlñù
Qklñù kgïOþïjñªYú?
Aiêw hsñdTï dsƒñ_ gÎ! Jñ÷fju Eïbï Adpjï¼ñù Fª giŒêv
bEù BÜpïOþú ljñªljïv OÆù dYï¼ñöhª giù QEïdçïOþñ.
AYïEêkïlï÷T¼ú Bjñù ljïJiïkë. CEï BöjËïkñù lªêkñù, Aiêw
Prose and Applied Grammar Page 25 School of Distance Education
lïmdçñù aêplñù, Ds¼lñù CkëêöY lêtŠJá÷hê, hjX÷hê oùglï¼êöY Cø
÷laEhê¦ù CYñ ÷dêök AEñglï¼ñªñ. AYïEêv FEï¼ú lðˆï÷k¼ú
÷dêJñlêu AEñhYï Yªêkñù _ Fªú dsƒú iê¦iêiï.
AEjù, Aiêw öölJï¼ñªYñJûú B oôt¯ù kgïOþiêw Aiêöq
A÷EônïOþú JêkTïdçêTñJw Yïjƒú, JêˆïEñÈï÷k¼ú lªYñù, j¹Œïv
hñŸï mïjoæïv lqöj ÷lLù Yïjïiñª OÆlñhêiï ÷laEiïv EïklïqïOþñ
öJêûú Cjï¼ñª Aiêöq Jûñ. A÷dçêw AiêqñöT ATñŒú öOªú
JjƒñöJêûú ÷OêaïOþñ_ gÎ! FêXïYú?
Aiêw hsñdTï dsƒñ_ lïbïiñöT Eï÷iêLù.
Aiêw ÷OêaïOþñ_ AöYŸöE? FêXïYïEñ JêjXù? AiêqêJöˆ
÷OêaïOþ÷dçêw Fkëê JZiñù dsƒñ. AYñ ÷Jˆïˆú oôt¯ù kgïOþiêw
jûêhöE Eï>ïOþñ öJêûú CŸöE dsƒñ_ Akë÷iê AYáêÜpð!
aðtMatmEhïkëêŒl÷E! dklˆù EïŸöq Sêu YTƒñ. Fªêv EïŸw
Föus lê¼ñJw ÷Jˆ÷Yiïkë. CEï Fñ öOàñù? lïaáêoœªöEËïkñù,
DªYJñkŒïv
QEïOþlöEËïkñù,
fñŠïiïkëêŒlEñù,
AYï÷kös
AYáêÜpŒïªTïhödçˆlEñhêi
EïE¼ú Cø LYï lªñ. AökëËïv Cø
dsiñªYú mjïYöªiêXú. fñŠïiêXú lïaá÷i¼êw ÷±nõù.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 26 School of Distance Education
VERSES WITH PROSE ORDER
Verse no:1
vr< vn< Vyaºgjaidseivt< jnen hIn< b÷k{qkav&tm!,
t&[ain zYya pirxanvLkl< n bNxumXye xnhInjIivtm!,
ANvy>- Vyaºagjaidseivt< b÷k{qkav&t< jnen hIn< vn< vr< t&[ain zYya pirxanvLkl< vr< ikNtu
bNxumXye xnhInjIvn< vr< n,
Verse no:2
SvamI Öeiò suseivtae=ip shsa àaeJˆHiNt sÓaNxva>
rajNte n gu[STyjiNt tnuja> S)arIÉvNTyapd>,
Éaya¡ saxu suv<zja=ip Éjte nae yaiNt imÇai[ c
Nyayaraeiptiv³ma{yip n&[a< ye;am! n ih SyaÏnm!.
ANvy>- ih ye;a< n&[a< xn< n Syat! tE> suseivt> Aip Svaim Öeiò, sÓaNxva> shsa àaeJˆHiNt gu[a> n
rajNte tnuja> TyjiNt Aapd> S)arIÉviNt suv<zja Aip ÉayaR saxu nae Éjte Nyayaraeiptiv³mai[
imÇai[ Aip yaiNt,
Verse no:3
zUr> suêp> suÉgí vaGmI zôai[ zaôai[ ivda»raetu,
Aw¡ ivna nEv yzí man< àaßaeit mTyaeR=Ç mnu:ylaeke,
ANvy>- zUr> suêp> suÉg> vaGmI zôai[ zaôai[ ivda<kraetu, nam AÇ mnu:ylaeke mTyR> Aw¡ ivna
yz> man< c nEv àaßaeit,
Verse no:4
tanIiNÔya{yivklain tdev nam sa buiÏràithta vcn< tdev,
AwaeR:m[a ivriht> pué;> s @v baý> ][en ÉvtIit ivicÇmett!.
ANvy>- tain @v Aivklain #iNÔyai[ tdev nam sa @v Aàithta buiÏ> tdev vcn< AwaeR:m[a
ivriht> s @v pué;> ][en baý> Évit #it @tdœ ivicÇm!,
Verse no:5
sTym! pirTyjit muÂit bNxuvg¡ zIº< ivhay jnnImip jNmÉUimm!,
sNTyJy gCDit ivdezmÉIòlaek< icNtak…lIk«tmit> pué;ae=Ç laeke,
ANvy>- AÇ laeke icNtak…lIk«tmit pué;> sTy< pirTyjit bNxuvg¡ muÂit jnnI— jNmÉUim< c Aip
ivhay AÉIòlaek< sNTyJy zIº< ivdez< gCDit,
Prose and Applied Grammar Page 27 School of Distance Education
Verse no:6
Ê:àaPyai[ bøin c lÉNte vaiÁDtain Ôiv[ain,
AvsrtuiltaiÉrl< tnuiÉ> sahiskpué;a[am!,
ANvy>- sahiskpué;a[am! Al< AvsrtuiltaiÉ> tnuiÉ> Ê:àaPyai[ bøin vaiÁDtain Ôiv[ain c l_yNte,
Verse no:7
ptit kdaicÚÉs> oate pataltae=ip jlmeit,
dEvmicNTy< blvdœ blvan! nnu pué;karae=ip.
ANvy>- kdaict! oate nÉs> jl< ptit kdaict! c patalt> Aip oate jl< @it, AicNTy< dEv<
blvt! pué;kar> Aip blvan! nnu,
Verse no:8
AiÉmtisiÏrze;a Évit ih pué;Sy pué;kare[,
dEevimit ydip kwyis pué;gu[> sae=Py†òaKy>.
ANvy>- pué;kare[ pué;Sy Aze;a AiÉmtisiÏ> Évit ih ydip dEvimit kwyis s Aip A†òaOy> pué;gu[> @v,
Verse no:9
Éymtul< guélaekaÄ&[imv tulyiNt saxusahiska>,
àa[anÑ‚tmet½irt< cirt< ýudara[am!,,
ANvy>- sahiska> àa[an! t&[imv saxu tulyiNt,@tdœ AÑ‚t< cirt<, ih %dara[a< cirt< c Öy< laekat!
gué> Atul< c Évit,
Verse no:10 ¬ezSya¼mdÅva suomev suoain neh l_yNte,
mxuiÉNmwna=yStEraið:yit ba÷iÉlRúmIm!,
ANvy>- #h ¬ezSy A¼m! AdTva suomev suoain n l_yNte, mxuiÉt! mwnayStE> ba÷iÉ> laúmIm! Aaið:yit,
Verse no:11 tSy kw< n cla Syat! pÆI iv:[aen&Ris<hkSyaip,
masa<íturae inÔa< y> sevit jlgt> sttm!.
ANvy>- y> jlgt> ctur> masan! stt< inÔa< sevit tSy iv:[ae> n&is<hkSy Aip pÆI kw< cla n Syat!,
Verse no:12 Êrixgm> prÉagae yavt! pué;en sahs< n k«tm!,
jyit tulamixêFae ÉaSvainh jldpqlain,
ANvy>- yavt! pué;e[ sahs< n k«t< prÉag> Êrixgm> #h ÉaSvan! tulamixêF> @v jldpqlain jyit,
Verse no:13
mhaNt @v mhtamw¡ saxiytu< ]ma>,
\te smuÔadNy> kae ibÉiÄR bfvanlm!.
ANvy>- mhaNt @v mhta< Aw¡ saxiytu< ]ma> smuÔat! ANy> k> bfvanl< ibÉiÄR,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 28 School of Distance Education
STORY NO 3
mTSym{fªkkwa
kiSm<iít! jlazye ztbuiÏ> shöbuiÏí ÖaE mTSyaE invst> Sm, Aw tyae> @kbuiÏnaRm
m{fªkae imÇta< gt>, @v< te Çyae=ip kiÂt! kal< velaya< suÉai;tsuom! AnuÉUy ÉUyae=ip sill<
àivziNt, Aw kdaict! te;a< gaeóIgtana< jalhSta> xIvra> àÉUtE> mTSyE> VyapaidtE> mStke ivx&tE>
AStmnvelaya< tiSmn! jlazye smayata>,tt> sillazy< †:qœva imw> àaecu>- Ahae, b÷mTSyae=y<
ùdae †Zyte SvLpsillí, tt! àÉate AÇ Aagim:yam>, @vmu®va Svg&h< gta>, mTSyaí iv;{[vdna
imwae mÙ< c³…>, ttae m{fªk> Aah- Éae> ztbuÏe , ïut< xIvrae´< Évta, tt! ikmÇ yuJyte kÄuRm!,
playnm! AvòMÉae va, yt! kÄu¡ yu´< Évit tt! AaidZytam! A*, tt! ïuTva shöbuiÏ> àhSy àahÉae imÇ, ma ÉE;I> ytae vcnïv[maÇadev Éy< n kaYyRm!, %´ÂspaR[a olana sve;
R a< Êòcetsam!,
AiÉàaya n isXyiNt tened< vÄRte jgt!,
tt! tavt! te;am! Aagmnmip n sMpTSyte Éiv:yte va tihR Tva< buiÏàÉave[ AaTmsiht< r]iy:yaim,
yt> Aneka< sillgitcYyaRm! Ah< janaim, tt! Aak{yR ztbuiÏ> Aah- Éae> yu´mu´< Évta
shöbuiÏrev Évan!, Awva saxu #dmuCytebuÏb
e iRu Ïmta< laeke naSTygMy< ih ikÂn,
buÏ(a ytae hta nNdaía[Kyenaispa[y>,
n yÇaiSt gitvaRyae> rZmIna ivvSvt>,
tÇaip àivzTyazu buiÏbuiR Ïmta< sda,
ttae vcnïv[maÇadip ipt&pYyaRygt jNmSwan< Ty´…< n zKyte, %´Ân tt! SvgeR=ip saEOy< Syat! idVySpzRnzaeÉne,
k…Swane=ip Évet! pu<sa< jNmnae yÇ sMÉv>,
tÚ kdaicdip gNtVym!, Ah< Tva< SvbuiÏàÉave[ r]iy:yaim, m{fªk Aah, ÉÔaE mm tavt! @ka @v
buiÏ> playnpra tt! Ahm! ANym! jlaZy< A* @v sÉaYyaER yaSyaim, @vmu®va s m{fªkae raÇaE @v
ANyjlzy< gt>, xIvrE> Aip àÉate AagTy j"NymXymaeÄmjlcra mTSykªmRm{fªkkkRqadyae
g&hIta> taE Aip ztbuiÏshöbuÏI sÉaYyaER playmanaE icrm! AaTman< gitivze;iv}anE> k…iqlcare[
r]NtaE Aip jale pittaE VyapaidtaE c, Aw Apraûsmye àùòaSte xIvra> Svg&h< àit àiSwta>,
guéTva½ @ken ztbuiÏ> SkNxe k«t> shöbuiÏ> àlMbmanae nIyte, ttí vapIk{Qaepgten m{fªken taE
twa nIymanaE †:va AiÉihta SvpÆI- iàye pZy pZy
ztbuiÏ> izrSwae=y< lMbte c shöxI>,
@kbuiÏrh< ÉÔe ³Ifaim ivmle jle,
Atí vr< buiÏnR sa iv*a,
Prose and Applied Grammar Page 29 School of Distance Education
TRANSLATION
h¨á _h~òJ JZ
HjïTŒú Hjñ QkêmiŒïv mYfñŠï Fªñù, opyfñŠï Fªñù
÷djêi jûú h¨áŸw YêhoïOþïjñªñ. Hjï¼v Aljñhêiï FJfñŠï Fªñ
÷djêi Ylq oñ“aŒïkêiï. AŸöE Alt hòljñù, JñsOþñ ohiù YðjŒïjñªú
Ekëlê¼ñJw dsƒú joïOþú lðûñù ölÈŒï÷k¼ú hTŸñhêiïjñªñ. Hjï¼v Alt
AŸöE HjñhïOþïjï¼öl, lköiTñŒ hñ¼ñlÓêt YŸw dïTïOþ h¨áŸöqkëêù
Ykiïv OñhªñöJêûú o‡áêohiŒú B QkêmiŒï÷k¼ú lªñ ÷Otªñ.
B Qkêmiù Jûú djoçjù dsƒñ_ F§ñYù!ölÈù Jñslñhê¦hñÈ Cø
YTêJŒïv Gös h¨áŸqñÈYêiï JêXñªñ. AYïEêv jêlïök Ehñ¼ú
Clï÷T¼ú ljêù. CŸöE dsƒú oôù lðˆï÷k¼ú hTŸï. h¨áŸqêJöˆ
djïÏhïOþñöJêûú CŸöE djoçjù oùoêjïOþñ_
A÷dçêw Ylq dsƒñ_
Akë÷iê mYfñŠð! hñ¼ñlt dsƒYú EïŸw ÷Jˆï÷kë? FËïkïEï FêXú
öO÷àûYú? HêTï÷dçêJ÷Xê A÷Yê ClïöTŒöª Eïv¼÷Xê?FêXú
öO÷àûöYªú Cªñ Yöª dsƒñYªêkñù.AYñ ÷Jˆú , opyfñŠï
dsƒñ_ Akë÷iê JòˆñJêjê! lê¼ñJw ÷JˆYñöJêûú hê¦ù gi÷¼ûYïkë.
CŸöE dsiödçˆïjï¼ñªñ_
otdçŸqñ÷Tiñù, añnéÓêjñ÷Tiñù A‹Jêjù añnïOþhEoæñÈljñ÷Tiñù
BÜpŸw
ET¼ñJiïkë.
AYïEêkêXú
Cø
÷kêJù
EïkEïv¼ñªYú.AYïEêklt
ljïJ÷dêkñù
Ckë.
CEï
lªêvŒöª
F÷ªêöTêdçù Föus fñŠïm¹ïöJêûú EïŸ÷qiñù oùj&ï¼ñù ; JêjXù
dkYjŒïv QkŒïv oÖjï¼êu FEï¼ú oêbï¼ñù. AYú ÷Jˆú mYfñŠï
dsƒñ_ CŸw dsƒYú mjïYöªiêXú . EïŸw Biïjù fñŠïiñÈlu
YöªiêXú. AökëËïv CYú oYáù YöªiêXú_
Cø ÷kêJŒïv fñŠïiñÈljñöT fñŠï¼ú Aoêbáhêöiêªñù Yöªiïkë.
JêjXù lêöqTñŒ E>Óêöj OêXJáu Yöus fñŠïöJêûêXú lbïOþYú.
fñŠïiñÈljñöT fñŠï lêiñoÖêjhïkëêŒïTŒñù, oòjáJïjXŸqïkëêŒïTŒñù,
F÷dçêrñù FqñdçŒïv ‹÷lmï¼ñªñ.AYñhkë lê¼ñ ÷JˆYñ öJêûú hê¦ù
ööd¥Jhêiï YêhoïOþñlª QÓzkù D÷d&ï¼ñlêu oêbï¼ñJiïkë.
CŸöE dsƒïjï¼ñªñ.
aïláoçtmŒêv h÷Eêpjhêi oôt$Œïv ÷dêkñù,
QÓöhTñŒ EmïOþ zkŒú kgï¼ñª oñKù hEñnáEú kgï¼ñJiïkë.
AYïEêv F÷Ÿêˆñù ÷dê÷JûYïkë. Sêu EïŸöq oôù fñŠïm¹ïöJêûú
oùj&ï¼ñù. Ylq dsƒñ_ FEï¼ú HêTï÷dçêJêöhª H÷jöiêjñ DdêihêXú
÷YêªñªYú. AYïEêv Sêu höšêjñ QkêmiŒï÷k¼ú Cªñ Yöª gêjá÷iiñù
Jòˆï ÷dêJñù. Fªñ dsƒú B Ylq jê¦ïiïv Yöª höšêjñ
QkêmiŒï÷k¼ú ÷dêiï. hñ¼ñljêJöˆ,jêlïök lªú dïTï¼êu oêbï¼ñª
lkñdçhñÈ h¨áŸw, BhJw, YlqJw, SûñJw Fªïlöi dïTïOþñ. B
Prose and Applied Grammar Page 30 School of Distance Education
mYfñŠïiñù, opyfñŠïiñhêJöˆ, gêjáhê÷jêöTêŒú dkêiEù öOàöl,
dkYjù OkEŸqïkòöT Jñ÷s ÷Ejù oôiù oùj&ïOþñölËïkñù, HTñlïv
ölÈŒïv lðrñJiñù, lbï¼ödçTñJiñù öOÂñ. dïªðTú öölJñ÷ªjù
oñnéjêi B hñ¼ñlÓêt oôù lðˆï÷k¼ú ÷dêiï. gêj¼òTñYv öJêûú
Hjñlu
mYfñŠïöi
÷Yêqïv
ölOþñù
opyfñŠïöi
ööJàïv
Yò¼ïdçïTïOþñhêXú
öJêûñ÷dêiïjñªYú.
A÷dçêw
JñqŒïöus
YðjŒïjñªïjñª Ylq Alöj AŸöE öJêûñ÷dêJñªYñ Jûú oôù
gêjá÷iêTú CŸöE dsƒñ_÷Eê¼ò, ÷Eê¼ò,mYfñŠï Ykiïkïjï¼ñªñ ,
opyfñŠï
YòŸï¼ïT¼ñªñ.
H÷jöiêjñ
fñŠïiñÈ
SêEêJöˆ
mñŠQkŒïv Jqï¼ñªñ. AYïEêv lïaáikë fñŠïiêXú EkëöYªú EïŸw
dsƒYïv Föus Agï‹êiù CYêXú ölsñù fñŠïhê¦ù ‹hêXhêlñªïkë.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 31 School of Distance Education
VERSES WITH PROSE ORDER
Verse no:1
spaR[a olana sve;
R a< Êòcetsam!,
AiÉàaya n isXyiNt tened< vÄRte jgt!,
ANvy>- spaR[a< olana< c sveR;a< Êòcetsa< AiÉàaya n isÏ(iNt, ten #d< jgt! vÄRte,
Verse no:2
buÏebuRiÏmta< laeke naSTygMy< ih ikÂn,
buÏ(a ytae hta nNdaía[Kyenaispa[y>,
ANvy>- laeke buiÏmta< buÏe> ikÂn AgMy< naiSt,ih yt> ca[Kyen buÏ(a Aispa[y> nNda> hta>,
Verse no:3
n yÇaiSt gitvaRyae> rZmIna ivvSvt>,
tÇaip àivzTyazu buiÏbuiR Ïmta< sda,
ANvy>- yÇ vayae> ivvSvt> rZmIna< c git> n AiSt tÇaip buiÏmta< buiÏ> sda Aazu àivzit,
Verse no:4
n tt! SvgeR=ip saEOy< Syat! idVySpzRnzaeÉne,
k…Swane=ip Évet! pu<sa< jNmnae yÇ sMÉv>,
ANvy>- zaeÉne SvgeR=ip idVySpzeRn tt! saEOy< n Syat! yÇ jNmn> s<Év> k…TSwane=ip Évet!,
Verse no:5
ztbuiÏ> izrSwae=y< lMbte c shöxI>,
@kbuiÏrh< ÉÔe ³Ifaim ivmle jle,
ANvy>- he ÉÔe, izrSw> Ay< ztbuiÏ> shöbuiÏ> lMbte, @kbuiÏ> Ah< ivmle jle ³Ifaim,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 32 School of Distance Education
STORY NO 5
saemzmRipt&kwa
kiSm<iít! ngre kiít! SvÉavk«p[ae nam äaü[> àitvsit Sm, ten iÉ]aijRtE s´…iÉ> Éu´ze;E> kls>
sMpUirt>, t "q< nagdNte AvlMBy tSy AxStat! oqœva< inxay sttm! @k†ò(a tm! Avlaekyit,
Aw kdaict! raÇaE suÝ> icNtyamas yt! - pirpU[aeR=y< "qStavt! s´…iÉ> vÄRte, tt! yid ÊiÉR]< Évit
tda Anen êpka[a< ztmuTp*te ttSten mya AjaÖy< ¢hItVym!, tt> ;{maiskàsvvzat! ta_ya< yUw<
Éiv:yit, ttae=jaiÉ> àÉUta ga ¢ih:yaim gaeiÉ> mih;I> mih;IiÉ> bfva> bfvaàsvt> àÉUta Aña
Éiv:yiNt , te;a< iv³yat! àÉUt< suv[¡ Éiv:yit suv[eRn ctu>zal< g&h< sMp*te , tt> kiít! äaü[ae
mm g&hm! AagTy àaÝvySka< êpaF(a< kNya< daSyit, tt! skazat! puÇae me Éiv:yit tSy Ah<
saemzmeRit nam kir:yaim, tt> tiSmn! januclnyaeGye sÃate=h< puStk< g&hITva Añzalaya> p&ódeze
%pivò> tdvxariy:yaim, AÇaNtre saemzmaR ma< †:qœva jnNyuTs¼at! januàclnpr> AñourasÚvtIR
mTsmIpm! Aagim:yit, ttae=h< äaü[I— kaepaivòae=iÉxaSyaim - g&ha[ tavt! balkm!, sa=ip
g&hkmRVy¢tya ASmÖcn< n ïae:yit, ttae=h< smuTway ta< padàhare[ tafiy:yaim, @v< ten
XyaniSwten twa @v padàharae dÄ> s "qae ɶ> z i… É> pa{furta< gt>, Aw saxu #dmuCyte kenaip AnagtvtI— icNtamsMÉaVya< kraeit y>
s @v pa{fur> zete saemzmRipta ywa.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 39 School of Distance Education
TRANSLATION
F÷Yê Hjñ ELjŒïv oôgêlÇdXu Fªñ ÷djêi Hjñ {êpúhXu
YêhoïOþïjñªñ. Aiêw gï&öiTñŒñ ÷ETïiYñù g&ïOþú fê¼ïiêiYñhêi
bêEáödçêTï Hjñ JñTŒïv EïsOþñ. B JñTù Dsïiïv Yò¼ï AYïöus Oñlˆïv
Jˆïkïˆú F÷dçêrñù AYïv Yöª ÷Eê¼ñhêiïjñªñ. Hjï¼v jê¦ï DsŸñ÷œêw
CŸöE OïïOþñ. _ Cø JñTù Eïsöi bêEáödçêTïiêXú. AYïEêv &êhù
ljïJiêöXËïv, CYñöJêûú EòsñjòdiñûêJñù. A÷dçêw Sêu AYñöJêûú
jûêTïöE lêŸñù. dïªðTú BsñhêoŒïv Al ‹olïOþú Hjêˆïu JòˆhêJñù.
A÷dçêw ATñJöq öJêTñŒú Jñ÷s dmñ¼öq lêŸñù. dmñ¼öq öJêTñŒú
FjñhJ÷qiñù,
FjñhJöq
öJêTñŒú
ödxJñYïjJ÷qiñù
lêŸñù.
ödxJñYïjJw ‹olïOþú HjñdêTú JñYïjJw DûêJñù. Alöi lïšêv Jñ÷s
oôt¯hñûêJñù. oôt¯ù öJêTñŒêv EêkñöJˆñÈ lðTêJñù. A÷dçêw
FöYËïkñöhêjñ {êpúhXu Föus lðˆïv lªú ‹êidòtŒïiêilqñù
oñ>jïiñhêi oôù hJöq FEï¼ñ Yjñù. Alqïv FEï¼ú Hjñ dñ¦u
QEï¼ñù. AlEú Sêu ÷oêhmt˜ Fªú ÷djïTñù. dïªðTú Alu
hñˆïkïriêu YñTŸñ÷œêw Sêu dñoíJlñöhTñŒú JñYïjkêiŒïEñ dñsJïv
Cjñªú AYú lêiï¼ñù. AYïEïTiïv ÷oêhmt˜ Föª¼ûú A˜iñöT
hTïiïv Eïªú hñˆïkïrƒú JñYïj¼ñqœïEjïJïkòöT Föus ATñ÷Œ¼ú
ljñù. A÷dçêw Sêu gêjáöi ÷Jêdù dòûú lïqï¼ñù. _ Jñˆïöi
dïTï÷Oþêqò_. AljêJöˆ lðˆñdXïiïv hñrñJïiïjï¼ñªYïEêv Föus
lê¼ñJw ÷Jw¼ñJiïkë. A÷dçêw Sêu Frñ÷ªšú Alöj JêkñöJêûú
Olïˆñù. _ C‹Jêjù DsŸï¼ïT¼ñª Aiêw JêkñitŒï Olïˆïi÷dçêw
JñThñTƒú bêEáödçêTïlðXú lïqsï÷dçêiï. AYïEêkêXú Sêu dsiñªYú
_ljêEïjï¼ñªYñù
ET¼êŒYñù
Bi
JêjáöŒdçšï
Oïï¼ñªlu
÷oêhmt˜iñöT A•öE÷dçêök lïqsï¼ïT¼êEïTljñªñ.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 40 School of Distance Education
MODULE IV
APPLIED GRAMMAR
SUKANASOPADESA
AsUyiNt sicvaepdezay - AsUyawaRna< xatUna< yaege ctuwIR ivÉi´>,
k…Pyte ihtvaidne - k…PywaRna< xatUna< yaege ctuwIR ivÉi´>,
ivnye AaêFm! - AaêFivnym!,
veidtu< yaeGym! - veidtVym!, ividt< veidtVy< yen s> - ividtveidtVy>,
AxItain svaRi[ zaôai[ yen tSy - AxItsvRzaôSy,
%pdeòum! yaeGym! - %pdeòVym!,
yaEvn< àÉv> ySy tt! - yaEvnàÉvm!,
Éanuna Ée*m! - ÉanuÉ*
e m!, n ÉanuÉe*m! - AÉanuÉ*
e m!,
àdIpàÉya Apneym! - àdIpàÉapneym!,
pir[ame %pzm> ySy s> -pir[amaepzm>, n pir[amaepzm> - Apir[amaepzm>,
AÃnSy vÄIR - AÃnvÄIR, tya saXy< - AÃnviÄRsaXym!,
yUn> Éav> - yaEvnm!, AiÉnv tdœ yaEvn< c tSy Éav> - AiÉnvyaEvnTvm!,
Aàitm< c tdœ êpm! - Aàitmêp<, tSy Éav> - AàitmêpTvm!,
AnwaRna< prMpra - AnwRprMpra,
zaô< @v jlm! - zaôjl<, ten à]aln< ten inmRla -zaôjlà]alninmRla,
smuуtSy rjs> æaiNt> - smuуtrjaeæaiNt>,
AaTmn> #CDa- AaTmeDa, tya- AaTmeCDya,
Apgt> ml> ySmat! s> - Apgtml>,
cNdnat! àÉv> ySy s>- cNdnàÉv>,
Aitzyen àc{f> - àc{ftr>,
ra}> àk«it> - rajàk«it>,
àkiqta ivivxe;u s<³aiNt> yya sa - àkiqtivivxs<³aiNt>,
%dar< sÅv< ySy s> - %darsÅv>,
Prose and Applied Grammar Page 41 School of Distance Education
àzSt< mn> ySy s> - mnSvI,
iht< vdtIit - ihtvadI tSmE - ihtvaidne,
Brahmaninakulakatha
speR[ sh - shyaege t&tIya,
n prIi]t< - AprIi]t<,k…vRNtIit - karka>, AprIi]tana< karka> yiSmn! tÙe tt! - AprIi]tkark<,
Ê>oen ivnIyte #it - ÊivRnIt>,
k…iTst< êp< ySy s> - k…êp>,
ùdySy AanNd< kraeit #it - ùdyanNdkark>,
suùd> Éav> - saEùdm!,
zi»t< icÄ< ySya> sa - zi»ticÄa,
SvÉave[ vErI - SvÉavvErI t< -SvÉavvEir[m!,
éidre[ Plaivt< vdn< ySy s> - éidrPlaivtvdn>,
g&hIt> invaRp> yen s> - g&hItinvaRp>,
Aitzy> laeÉ> - AitlaeÉ>,
Lobhavishtachakradharakatha
vsiNt Sm- Sm yaege ÉUte lqœ,
smuÔadœ \te -\te zBdyaege pÂmI,
patu< #CDa - ippasa,
xr[Ina< tl< - xr[Itl<,
mStke x&t< c³< yen s> - mStkx&tc³>,
vI[aya> vadn< - vI[avadnm!, tiSmn! pqu> - vI[avadnpqu>,
ANyt! vn< - vnaNtrm!,
Aixitóit AiSmiÚit - Aixóanm!,
imÇSy Éav> - imÇta,
Prose and Applied Grammar Page 42 School of Distance Education
dirÔSy Éav> - dairÕm!, ten %phta> - dairÕaephta>,
xnen hIn< - xnhInm!, xnhIn< c tt! jIvn< c - xnhInjIvnm!,
suóu seivt> - suseivt>,
stí te baNxvaí - sÓaNxva>,
tnae> jata> - tnUja>,
àzSt< vac< Éa;te #it - vaGmI,
AwRSy ^:ma - AwaeR:ma,ten - AwaeR:m[a,
xnSy AaiÝ> - xnaiÝ>,
isÏye yaÇa ye;a< te - isiÏyaiÇka>,
sahs< k…vRNtIit - sahiska>,
Ê>oen AixgNtu< zKy> - Êrixgm>,
mxu< iÉnÄIit - mxuiÉt!,
Matsyamandukakatha
bhv> mTSya> yiSmn! s> - b÷mTSy>,
iv;{[ain vdnain ye;a< te - iv;{[vdna>,
Êòain ceta<is ye;a< te - Êòceta<is te;a< - Êòcetsam!,
Ais> pa[aE ye;a< te - Aispa[y>,
k…iTst< Swan< - k…Swanm!,
playne pra- playnpra,
ÉayRya sh vtRte #it - sÉayR>,
Mandharakaulika katha
daésam¢I— ivna- ivnazBdyaege iÖtIya t&tIya c Évt>,
balkE> sax¡ - saxRimit AVyySy yaege t&tIya,
AMÉsa sh- shyaege t&tIya,
Prose and Applied Grammar Page 43 School of Distance Education
pqSy kmR - pqkmR,
mm Aaïy> - mdaïy>,
Éae´…< #CDa - buÉu]a tya- buÉu]ya,
SvLpa mit> yasa< ta> - SvLpmty>,
suóu xI> ySy s> suxI>,
suàsÚ> AaSy> ySy s> suàsÚaSy>,
SvaweR pra> - SvawRpra>,
mit> ASy AiSt #it - mitman!,
¬ezana< prMpra - ¬ezprMpra,
raJySy iSwit> - raJyiSwit>,
sudasSy ApTy< pumaRn! - saEdas>,
AaÝu< yaeGy< - $iPstm!,
AazEv ipzaicka ta< - Aazaipzaickam!,
n AagtvtI— - AnagtvtIm!,
Somasarmapitrkatha
SvÉaven k«p[> - SvÉavk«p[>,
iÉ]ya AaijRtE> - iÉ]aijRtE>,
bfvana< àsvt> - bfvaàsvt>,
cTvar> zala> yiSmn! tt! - ctu>zalm!,
êpe[ AaF(a< -êpaF(am!,
jnNya> %Ts¼> tSmat! - jnNyuTs¼at!,
Añana< ourSy AasÚ< vtRte #it- AñourasÚvÄIR,
kaepen Aaivò> - kaepaivò>,
Vy¢Sy Éav> - Vy¢ta, g&hkmRi[ Vy¢ta, tya - g&hkmRVy¢tya,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 44 School of Distance Education
MODEL QUESTION PAPER
1.
OBJECTIVE TYPE QUESTIONS. ANSWER ALL 8 QUESTIONS. A BUNCH OF FOUR QUESTIONS CARRIES ONE
WIEIGHTAGE EACH.
1.
pÂtÙSy ktaR k>, who is the author of Pancatantra?
2. what is the decision taken by Ekabudhi when he hears the words of fishermen? xIvra[am! vcnm! ïuTva
@kbuiÏ> k> iníy> kraeit,
3. te %pidZymana> Aip n ïu{viNt, ke,
4. ----------- kvIna< ink;m! vdiNt, Fill in the blanks.( g*< , cMpU ,naqkm!
5. AprIi]tkarkimTySy pdSy k> AwR>,, what is the meaning of the word Aparikshitakaraka?
6. Who is the author of Harshacarita? h;RcirtSy ktaR k>
7. Who is considered as the prologue of a false play? kpqnaqkSy àStavna ka
8. Who was the father of Chandrapida? cNÔapIfSy iptu> nam ilot,
11. ANSWER IN A WORD OR SENTENCE. ALL QUESTIONS SHOULD BE ANSWERED.
1. zuknas> k> AasIdœ, Who was Sukanasa .
2. @kEk< Aip @;a< svRivnyana< Aaytn<, ke;a<,
3. yzàaÞya mdyu´a> rajan> guêpdez< kwm! SvIk…vRiNt, How do kings exalted by wealth take the advice of
their preceptors?
4.
xIvre_y> kwm! r]iy:yamIit vdit shöbuiÏ>, what was the idea of Sahasrabuddhi to escape from the
fishermen?
5. mNwrkaEilk> VyNtr< vrépe[ ikm! Ape]te,What was the demand of Mantharakaulika as a boon to the
vyantara?
6. pÂtÙai[ kain,,Name the five tantras of Panchatantra?
7. Ê:àk«te> ivnySy Akar[< Évit, ik< ik<,
8. According to Sukanasa, by birth, Lakshmi carries some faults .What are the faults? sagrat! lúmI kan!
dae;an! SvIk«Ty AagtvtI
111. SHORT ESSAY QUESTIONS. ANSWER ANY FIVE QUESTIONS OUT OF SEVEN (5X2=10WEIGHTAGE)
1. Write a short note on the moral teaching of brahmininakulaktha?
2. What is the message of Somasarmapitrkatha?
3. Write a short note on katha and Akhyayika
4. Write a paragraph on Harshacarita ?
5. What was the advice given by Sukanasa to Chandrapida?
6. Write a note on the pancatantra.
7. Comment on the statement kad<brIrs}ana< Aaharae=ip n raecte.
1V. ESSAY QUESTIONS. ANSWER ANY TWO OUT OF THREEE (2X4=8 WEIGHTAGE)
1. laeÉaivòc³xrkwaya> sar< ilot,
2. zuknasmtanusar< yaEvnSy k> dae;> guêpdezSy k> Svêp> #it c v[Ryt,
3. zuknasaepdezanusarm! iïy> SvÉav> k > #it ilot,
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Prose and Applied Grammar Page 45 
Fly UP