...

4' 3' 5' s.

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

4' 3' 5' s.
6925/GA - IV - B2/2012/CU (Page : 589)
I.
EgorcooloE gruoooaeltol]o
1.
2.
(10x % =S
oo:olocs1oofl oge;cuoO eoltda
oolcnrlg Grgolos o4JcDe)conya
)
3' cruJ"g',, mrolro',, ouoooc(0o oflcm"l
rDcs6t(oa)o @oJ,lgd,..
4' '.*#oo0 oo8ccB Gocooo' oocrocoomcmcorri
ooJo;*cs- oroaolcmd,z
5' 0uoqi,6 o5rorloglos to.rcocniror
or'lcu.ronnoo,
6. orleoercslcotoofl cotrocdo.ro cDcoo
7.
"0o4."0mi. ocu-tcuoofl GcDccugcorn".......
8. tol'leaelcs'l,qDcd 199soeJ G6[cB crucoo'lroJ
s. ail.ero crJcooosculoafl
10. o4JoJ6cs1oofl
II.
qDlocd<oo ff)coo
G]a6OCOO,I rgDcucdruy
ccns'loaerc
'@
.,_to5
(5x 2=10 )
@5ryo Galc*onnloofl GDB.
cuoo os"lolom ocs.loeicucod
c oirolo c exo c col,'ocrro,
mlcn 6ee o d,a
12' 'rgag'laoc crr'logngc6ny
m"locg1, @o(tsosaolconi, cuc663,,
tto? ro,,eocda
13' '"9)oo0 ocdmaor'loE o;o'rnemcd
ololtoJa,Jccrrrgg1<acm a*o
v
o5ror1
croozroro
aecmc oe6r,=c cucartrrornlo, gromoooel.,l,r
11'
slom
GlrcB {ro6QJo
emcad eor5151gg;' oororccor(.Bcno
road,r
oct.,*o
14' '[email protected] ocrJolor.'
otoet'l
o'om'l oao'lqDcd6crro.6ccnr'l eoJco]
ocugJ]
cr-t'lo cm rro'rcrf oromlo
Qo,sl6.,6rD o, m) cn 6rec ad
z
15' 6l-066)" c'-l',lcmloer oloo(0)oeiolg;gg
sl.oJoDcnceooo
III.
cutgcnrr;crn.
toJoloJ m.lo.lagJOmarrua
rso orcoel'lo8
ocule)coo pr6roooael<o)6
16. oau-r'lm',l* [email protected] o,, .,l o
torol,le oc .u ooro .,J o, cuc cnie
(5x 5=25 )
6 c cu ,,c o rotlolg[ GoJcorcm'
o$cm 610 o063Bom <oqcu1"doo1g1o1de:fin?
17' 6ruceuocel crucoo5oom1oofl
[email protected] or1[<olooro0,oruce,,6c.,cruoj],
18' octtElco
tolol6om6oo mcsloccBo
cu"l5)6crcBo oo6.Bomcorcsny
cor.loE
oone.*ocmail,a
19' cncoE ,ooJeJoQ) 5l(ts *Loco,Clrolocoeflcolrofloop
tormloo,'l oro'lecoccr-rroeio
20' GauoJroflaofloE fiuJfiDo g"lolkolo
6o6r=orocna tcroolg po*r:cuo6
cuc 66Bl rm o (o cro" o
o c erda
or1o0
6925/GA - IV - B2/2012/CU (Page : 590)
21' cu15l G*cel'16'occcBo
m)[email protected](cBo ,oroo0
cruJcurlmlg o.r1oo oc.,ru,r66s,r
'uceJJooro
ot'ltrot'loo'loei rm o r0l 6T13 o cD
?
22''6totcnd
oro cDcsocDsmofl?oocrocom"l cDCS6o?
cDcs*o g.rculolocorri. mlou
e"loflorromloa
mlcni m1or5o
(G'.,cqDcil .,-rroloi
[email protected] o;o19j ocglaor
s,oj*oo,
cuoo)ccu'boa p,]D cuc6J63r3(/a
oloa)',]oo .,oto,, oc[{Do (.oJm)6o)oconia
soo cuc,o'loE o'cu'laDco,,
ry'
z
-
g.onDoooel.,lo,
s' I
o1
'nt1oofl
'
oc
glcorm'
zt''aco,(pJo ea,sh(o
r.rooacculocDaDlo
o qD
.,aoi]mio
oom'laor
q,cd6lcm
$x
cruJcc
cu
10=40 )
cu.leco osJ6T.BUa
culcu-rlcorcord. <snail soo'[email protected]]o
[email protected]{[email protected]}o
mcolglgi og*,)cr.'.
orucertr6ce,cruor'laor'roe.r
ffuo6n,cru'fgg
*LocoJct.,6cBog
"otto'Gro,cpo toJcruo.,ocord' pn, cucortroocrry o.ro,rccocur,roeio.
oo,o;ocd oa''oooa ooglo,*Jomcm
m'loorsororo n:oJoJo,,o*Slo,lcm
cu.loo .
zo' 'cncoaoorcueraol'loel goo)G.cuc.o
25'
olo'lemcat cu]
o
cu,JerqD,lcBoro]
6.
oJccrulculo orlerroo,lcm
m,lero.rcsloglo cracu*,]os
27- aaararc-fr o.roronrr'l culoronn;
[email protected], G.aJCOeJ 6lceoc
rgaogioroD'lon0co']o ol;6opocaol'l
m-rrcoolsrord' o;orcnog
cuoo'l,], ,,pcnr 6,cocrrc(cB
6Lo oJo(')co"' G(ongJ' rooloofl
pn, o.rol6rDcaoro, oilor0comcolyooocaor.l
ot'letaol'l<oorol6.
za' 'co'ggelaor}os cDcs6o'
oglcm GeJoJCDo ocuglogslomlcm
oro.rtororor..toer
og) elo)c gg oo.n<r8,
Ga cDJc [email protected]
uA
6925/GA - IV - B2/2012/CU (Page : 591)
SEM
SECOND
,rr.
EXAMINATION
t
alOCDo-2
^ llours
r tme J
I.
Total Mark: 80
agcucaeflad
l.
[email protected])a,
(10x T. =s)
roqocaoro'loet o-tlnol aru|
oocm m)ocoocororcflo8
crr'locmslonnocony.
2. ougculonfl oro og;o1ro1aorrd,
3. m-r1.o6oE tco"loenyooE mcaoldod,
cetrBoucool<o5 onoorcool <oncucdrui
ems'loaocslomrootcn?
4. .,go..rfl cotcglomoerlol{
5. 6aDc6rucaot'loaoraolold
c o c m.r'l c
o
co
mi
ogy o1 ro1
cor mio oom
aor c
eroogjcD'lcgooreny ooruooJolog
Gc\t.tceJ1oaof,o1.
0rd,......
.
oo-rari<o
6. ergl<ocoonrlo oracroldeemonnlonfl
to.ruomiro ccnccuoE
7. oorcoEolono ru.oofl mlcool<o5 Gerc*Gomod,
cm oo,occru ocoocooror'lg1 0scorcord'
.
ooJolm)
o4rocoJ5onnonnloE
torcorco,lgcil
o0
8.
oils
II.
4cr}
aors
adal
cDlcny
o6 v;<o1cu
o
toJ64Jc6mogu6ooocend
cu1omolconi.......
9.
oraoJorudaoor5loE
10'
cotrnm;coo1to5 <onoorcoo'l oncucdrui,
Geogm)coo1o5 rsn,ocoo.l
oncucdrui, cuaorscd roocucdnri .,0crnl0-ramslcol
*rnr[ecm-roo100fl
o5ror1
oorlg
m,r6cu"lmi ccSycol
[email protected])@]ar. ( 5x2=10)
I 1' eocml'l rul'oeq[dd
oqo5occor roncorgotoriil
a8(mc
@c6rr?c
ucaJram?a8
oo(.oJ,oco
olggtocaoflo;cm1e
12' as ao, a 6HB1er1o; onn
c
aE
o rcDJtoJG
cu6go1ro1ou0.
13'
'o
III.
auokaE oor coior; o oc
onelolcm
aceoc cutooslculo p.ol ror;sdcm]
Go,
ct.,
GoJco1lcm.,loacend o6oso
s"loflroo osolol'lo. 01am1c$c6]o rols6cm]
Go,C*rlCmoorni'e
oorgloacrd' aoloorogo ororcod
oilo.rcolgl*,
m:*ffio'ccmcs'ko]
I 5 . rorg oc o rom'loa, oJ] 6u, 16
tso cucaa1cod
[email protected]
I 6' rsroeSoccor
o
culcorer I om 6 onnl
cm
[email protected]@)la,
o.fl nol
o
o6
(5x5 =25)
oo ortroo ..ooo0 amcpler6.Bocn
cuo',lot aolo
H5 m-l']. o g. a)] os cu5 oo)lroro.
mr'l.os.oa)6odr=
o to glorcrin] oJO]
cm1
CO
mr
6wmro om'rslgg oos.JaccD
C
17 'csn.,lccruH] GoJgcnlo
o ro coroE orltro1oo10'
o
gslcm o(ooonei
6rzJo1Do
m?
I 8 . .rr1 e ocool<o cnc aor$ 6)
HC .,o101c gccm Gro gccnt mr1. oe.
Gro Go c oJom roro'l on0
c oro eJ cul 0 colc ro c 6<oo5
cu1 0.
19 -'cu56rooGoc m)mqc6'loro'
pfi.Bomc.occmcog
.-
?
pn,
orcoomoocoyl
6925/GA - IV - B2/2012/CU (Page : 592)
20'occu6rnooa cruGrBoofiBglo c.cu*,los
amdoorlgg oc6rrucrao.rcollos
ur"looccor crileto:csloglo ofler
lo1onn1o.
2l
22
.
.
or,elroog
"g1alG.,sm)c
oilcoo.looloorla,
rt eo,ou] 96.,
cu1
0
cor I
o
s
m10E cDl.,Gmc.o,)
(
m,
cu,l G ro osi
slmroc ma c oor.l oflercolo] oro]
300 oneoTroo [email protected]
rso
IV.
ou,e.,o,. 6DJCQ.TJGO!
.,
a, uE .,Jc oJ e c o o
6.
orr)
[email protected]@la,
23' ac eoc og) elonD) ec o1coll
m)JC (Oto,,J.Cooculo ouc
c'rO cu1
os
g g gleJ]
o
oc Ggc ru oo100fl
od'oor o1 g1o1 oor] cm ?
]
24' eql.,c o 6Dil6
GD m)
6ee
cno og e; onnl
cruCoooJo56-6.nu0
@x10 =40)
(onp.rQDs1oor1cm
m]
6 .o
cru o o..,
r.ou 6.13Blo
o0[oJ6rC oo
oJUoJ c
oro
eJ
ac cor ,oc
6rrlcm
25 't"ta'5ofl4'doocs}6ol6.,ocmff)QDo
6aDc6ruccor msgpercoor.lcoo(o6..Bocn?
teccu
^flt<o"loo6rTo cn1t0qoo16ol6.
]o ocolcm ocdo-rflCs]oplo ot]<o1ar
2 8.
orcoorlogcoEooro.lo crtrocgm]
o}o16cmcuolos
6u cetc
6coJSJoJlo
aom'lcolmolos o olroqDloE
Fly UP