...

Papen-I I Paper-tri SYLLAB

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Papen-I I Paper-tri SYLLAB
,!
-.-
.\
: .\
BA AFZAL.UL.ULAiTAA
SYLLAB
TTRSTYEAR Part-tr
Papen-I
Quran&{JloornulQuran
Paper-tri Gramnrer,Rhetoric&Conrpositioul
Farf-ltr
Pah-III
I
Paper - I
English
Paper -
Functional, Commercial& Journai istic
Arabic with Computer awarcness
SECOM)}aEAR Part- [
9art - [I
Fani.-
'tHlttilYEAR
iitr
Part-trIX
Paper-{il
-
Quran,Hadith&UsoolulHadith
-E
Paper -nI
Paper- ili
Paper - [V
Paper -V
Paper - VI
Xlistcry ofArabic Literaturc
Paper-VII
IslannicJuriprudence&Logic
Paper-VIltr
HistorToflslam,Philosophy&Aqaii
Faper-ffi
Translation&Composition
Paper
Emglistt
Modernfutera'ru:'e
lioven, Drarna & X,iterar;l Criticisnn
Gramrner,IRltetoric& Pros+dy
Classicalliterature
ADDTNONAI, PAFER^S FOR.PRIVAXE CAI{D I DATE.S
Paper-X
IndoArabicliterature
Faper-H
Specialisedstudyaboutadistingr-nisheCauthur
-
i
I
/,,-
t
L
!-
.a
\
BA AFZAL.UL.UI,.,\MA FIRST YEAR
ADMSSION (EXAMLT\ATION 2007 ONWARDS)
2006
PART.I
MaximumMarks rl00
PAPER-I QtiRAN ANDutOOMt L QITRAN
:
(A) QURAIT
jl;c)l t.,;J*, l. r..l+ , ;J,+JIEJJ*,
t..Jl Ei-il f
r5otiJl
50
,.1+
, 3,,.riJl
e+ , OlrltDlJ;./ , rS i.r+l : 6.-1.,/.1
(2) ULOOMLTL QURAN
30
;lL:tl gU. : ,;lriJl f3Je d e,-l+.
Internal Assessment
20
Mar. Marks:
PAPER-rI GRAMMERRmTORTC AND COMPOSITIOT
100
CUt.l JbIl ,i,iJl g.rlitt e;lJl J-lJt
(2) RICTORIa LJiU 6. nt*+ll y'Jl : i-;ijjl iiryl
40
(3) Composition : Short storywriting on a given fopic
15
Internal Assessment
20
(1) Grammer
PART-II
.
Prperl
25
English
PAltl'-III
PAPER.I FUNCTIONALCOMMERCIALAND JOT'RNALISTICARABIC WITH COMPUTER AWAREMSS
Max. Marks :
: iJtill
ei-.Jl ;,tr- ll !?,rJl (B) COMMERCIAL ARABIC
1. Preperation ofsocial letters
2. Official Letters
3. Applications, Biodata,Yizapapers, Cerhficatls etc.
(C) JOURNALISTIC ARABIC
(A).lrr...Jl
dJ.o
lfl)
40
20
.
News paper articles, Feature articles, News reporting
l0
Ref. Book : Joumal Arabic - V.P. Abdul Hameed
A Hand book of Commercial Arabic - K.P. Aboobacker
(D)
t0
COMPUTER AWARENESS : M.S. Office
20
Intemal Assessment
2005
BA AFZAL.T]L.ULAMA SECOND I'EAR
ADI{rssroN (EXAMINATION 2007 OI\IWARDS)
PAB'r-r
pApER-
m quRAN,
MaximumMarks:
EADTTE & USOOLUL HADTTH
QURAI.I aU:'f t , ;l.xe Jl , Jtt.iJlt ..p.,/l 3;.t*
HADITH Clsill ,-tiS :'d-,. ei...o
usool,rJl HADTTH J<iJr i$i
gJd fL C*
, grt+Jt C.ai :
35.
25
20
e.-lJl
Internal Assessment
PART-tr
100
20
Paper-II
English
PAR'I..Itr
100 M
PAPER.tr MODMNLITERATURE
+rJiitl ..r|.;Jiill
;l=l,rtl Uri . oti' tl ,J,-.iiJlJ rrnll , 4l+.:i1l 61t , J3':l ,.lsl
(A) PROSE
2 : irJtLll
6.-"tt,
fHl *r.:Le.;:Jl , iiJl..pJ
,cl.,1+Jl , .,1r.!l
4t)
. SJI
D
/J
40
(B) POETRY
.f 3lr"l
.liUf . iJJiul
'Y AlJ"' J+l- ' 'lJl
.. ii,5-qrl.rlJ\Jl '' ,iUi'"lti5\'t*
4'-Jl 'V
;ri..j*'
# *l
li.il-- ' 6!a Jis'e 'B'r
.1 8i ;
. ii,-Lc
Jj'='
"rlS;)l 'A 'L'iiJl
'
\
t
'
20
Internal Assessment
pAPER-m NovEL, DRAMA AIrD LTTERARYCRITTCISM
(A) NOVEL
ii'5
",j)tsJl :r--
MaximumMarks:100
30
JEti
l5
(B) fS-Jl ,-iYJ, - i<Jl ' J'r .l)L'
l5
-20
+l +l
+Jirll. i#lFollowing
selectedtopics from
,
(C)
Col dRTUCISM:
ti3l-iJl u..rl- ,.r+.r)l JiiJl JJ''-l
L4-lJ..rl
- 4.rll.$ill
\
.*rlir,.-ti. (Y o.,pJ'i3-riiJl ;t'u (Y JiIl ur,- (
(o Jr,iJl,J.J-l (t
Ulll dJl (.li *,rjf t Jiljl (1 rijjl[r"-l
Topics
Internal Assessment
20
TIIIRD YEAR
2004 ADMISSION (EXAIvIINATION
PART.M
-
2007)
MaximumMarks
PAPER.IV GRANIMERRI{ETORIC AI{DPROSODY
sJEJI
: 100
30
,J+l g.rlllt C;lJl r-ilt
30
f-;Ul iiryl
6+J13,/t^tl *:
:
,t-f+i..-l
.
..,e'rJl,;1.2'"
20
.rl.;rJl e!
Iuternal Assessment
PAPER,. V CI"A.SSrcAL LITERATT'RE
lytrvimumM**, ,;:
30
(A) QURAN
.50
,jt<ll , ,tJl E;J,(B) PoETRY
: ;'l:l'
,
a3iK o+.1l- J*4J ' u+ll J-vl
J.(r-J J.r>ll j-, c,+J+ : c'?ti a,i rt "'^
t1
t+E Jlo
Jib
**
r/l dl 'gi.P'J,riJ"ll
".iirr €nS l-J.rGL
Jfiih,*-l- d,. 1.rll
rri5
: J'lJ'il
20
Internal Assessment
MaximumMarks:
PAPER.VI HISTORYOFARABrc LIIERATT]RE
100
20
g-rtt J"-'Jl
30
r#l1,Jl ,'-'ll
e4r-Jl'-',-,Jl
30
20
Internal AssessmEnt
stJiJl '-.;'Jt '-'rYl g'.lti
.rt+j e*,...+JrJl iilllvl.rl &rE '
i,oill # .r.rE , <5,p4t .1"tl)
(.Lii .?llYl o.r.o - tlvJl
,
JS-6-
PAPER.VI ISLAN'Trc JURIPRI]DENCE
.,,;3l,rJt , eJt . 1.1x-Jt ';tSiJl 'JES
+.,-ll J""Jl il-jt.l
:
Flrfl
-Ell
AND LOGIC
i)tiJJ.4iiJtJJ,,-i +
J-.s-o &*ijl 'J:'tJt at::'
.,ll -"ll u'uu.s,
lnternal Assessment
Gi ' it'J'!i :rul- : 9l=/l
#3lJJl * r-:L ' ,31i* r-.ii ii*ji
rU
MaximumMarks:
100
50
30
t
ABZAL.UL -ULAMA PRELIMINARY SYLLABUS
Resular
IST YEA.EL
Marls
IntAsm
P
TotalMark
TotalNtark
80
20
r00
t00
50
n0
60
60
50
10
60
60
50
10
60
60
PROSE & POETRY
80
20
r00
100
III Grammer, Morphology Comp
PART . Iil DTV.I PAPER.II
80
20
100
100
7A
20
90
90
70
20
90
qU
70
20
90
90
PART.I PAPER.I PROSE
PART - IIX DIVISION
.I
Paper - I Classical Literature (Quran & Hadith)
DIV.2
PAPER
.I
History of Islam & HistorT ofArabic Literaturc
DIV.3
PAPER - I
Islamic Jurisprudence (Fiqh & AqaiQ
SECOhID
ITEA.]R.
PART-I PAPER.II
PA.PER -
Classical
Literature (Qurah, Hadith, Usoolul lladith)
DIV. 2 PAPER.-tI
Ilistory of Islam & History ofArabic Literaturp
DIV. 3 PAPER.II
Islamic Jurisprudence (Fiqh & Usoolul Fiqh)
b>:
a
rLolsJl
,rl/l
J.bii or-Uyll
Adll
AFZAL-UL .I]LAMA PRET,I UTXARY FIRST YEAR
2006 ADn/IISSTON
(EXAMINATTON 2007 Or\-WARDS)
PROSE
PART-I
PAPER.I
f . .;r'f t ,;=f t EIJ^ llir,'Jl
&'y,J+Jt . d
aximumMarks:
100
40
r*!t a.;t.rJr r-ilr
20
(Lii.rlll.r.-'f t I i:..r3 iJ=-K
lnternal Assessment
PART.tr "
PAPER.I
2..
20
20
MIGLISE
PART-E Divisionl Paperl:CLASSICALLITERATURE
n
ejJt JlJiJt (Q,:r'an)
ntilJl , i*il,iJ.-.ill , r--J, i-iLill : ;*Jl
(A)
Mar.Marks:60
30
Ei- lt U*r E;Jrg
ni-,iJl DlJ; C ,t't-JtJ+*i:, 63t,;-..1JlJ*fir : g*1.,;ll
(B)
-u.ryJt
+.Jl GIADmO
20
;)l--Jl '+l:S, 8Jt+Jl .,tiS
t)t*Jl,.l*.. : g;3fl
;.e-Jt
eLiS .
Internal
:11../l
L+|
.+ES
Assessment
l0
Division2 Paper 1:HISTORYOFISLAM&EISTORYOFARABICLITERATURE lllax.Marks:60
1) &'Yl ,J-Jl'+iS
o+),l.r;Jl i;y 0 JJ,.aiJl
rt ,,rl*+ , Jti.i , -11;3., ,l*ii
o\rJi;l , *rrt i,Jl tLll
Internal Assessment
2)' ,gu...-
Division 3 Peper
(A)
, ,.ll
."^ , J+.2, ur=6ll r3.1*l
FIQH a*1i., c,l.rlgJl : LtiJl 6,iJ1.dt
(o3S1llS
L-t--
l5
t0
I : ISLAIVIIC JIJRISPRUDENCE '
(B) AQAID ,4"*illJ
35
Max. Merks : 60
30
J.etJl)
n
:rsl s
,
i,JJl,.1,-.,1.t...1e+Jl C,^rll e+ -ES
6.1rii-JSl r..p,r,fl'J
Intemal
f
Assessment
t<.-'y t J,-li.,JES
l0
.3.
rti
{c
f
rLeEll J&li crterirl u{l1lJl Aoif
YEAR
AFZAL.UL -ULAMA PRELTMNARY SECOND
f
200s
N)MISSION (EXTMINATION 2007 oNWARDS)
..itill
""
"'ll
PART.I
MaximumMarks':100
PAPER. tr PROSE AND BOETRY
--
(A)
Prose
t.
.r3n*.ll clltl
50
ir-t.- - ,jtitJt '3Jl it.^ tt +JJl
30
(B) Poetry
(-$; iJ:l) \Y, A'V'l'o'Y'Y'\ :e'.r'-nJl
,,,till
E'lJ'iJt
,J-Jl,Jlll rl.&Jt"r .itrY
Piesent poems for second year to continue
,'o
lntemal Assessment
-Itr GRAMME& MORPHOLOGY AliD COIIIPOSIIION
(A) Grrammer eJtitl3 ultill ,iJl u5hrJyl e;lJl J.-jJl
(B) Morpho lgy 6 );-Ail o"t t t J | .?K' ;l;'''ll -,,ES
Max.Marks:100
Paper
45
.20
l5
(C) Composition
20
Internal Assessment
PART-II
PaPer
-II
English
PART-Itr DMSION -I PePer-II
CI"ASSICAL IIIRATT.]RE
(A) QURAI'{ / 6LilXl , {r.o-ll ' .'l'oJl ' i^-rlt
.JJiitJl , &-+Jl , ,j : Jii-U JJ,-Ji
Max.Merks':90
"j
'
oll+'Jl :;;Jl
40
*-E ' 63tJ3!l **il : g':l'/'l
flrtt
"/
(B) HADITH
20
il*Jl J!...: CslJ.
(c) usooluf, HADITH
t0
,
JIJ.iJ| JXg
' rlJrl LJi
c,)rl-trll .?K, eJl .+ES, 815.,/l'-,,ES
g11t
.
t,l Et<,|.^
LJi.o
20
Intemal Assessment
Division
Paper-II
2
HISTORY OFISI.AM&TtrISTORY OFARABTC LITMATURE
oJSJI ctiliJl
.t ;.,, ,+^ .r-.-l :',r1-nJl .+.r)l 6.ltj'g-r)t3 gJnHl
q,r.)*)l dlrJl t-Jti -
.,,JJJ,.'ytJ
Internal Assessment
Division3 Paper
II
: ISLAMICJLIRISP.RUDENCE
'+ES.r)iLlt U(B) USOOLUL FIQH tiiJl J.r-l erL)ll"-l
EJ&JI +-Ell iJ.r"yl , :.e' oJl,9:'jilll<-'tl tlS'-Jl
(A) FIQH
(dl tit-rJlr
,;;slJiJl
Max.Marks:90
'35
35
20
Max.Marks:90
30
20
JJ'.rJl .rl-i.;1,-ES : g'-.lJt
(C) AQAID J3.3l,
,JfS-1.iJl
ilrl'Jl
(J
ft-)l
.rr= clJl -,ES
internal Assessment
'20
Fly UP