...

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
\'
,
HOOFDKAN:fOOR 'VOOR ZUID-AFRIKA
TE
BU-S
29b,
--,_._---..--.--.,..VAN DE
BANKSTRAAT,
'.
'.A L GEM E E. N,E MA A T S CH. A P,P IJ
VAN
~ ~eV8nsveFZ8keFing en ~ijfFente, i8P8Fkt,
o
o
gevestigd te Anls(etdnm.
~
-
o
\
'
~
JHR~CTEUR
VOOR ZUID-AFEIKA:
U. A., ' STOLTJES te Pretoria, Bankstraat, Dus 20G.
GENEE$KU~DIGE
ADVISEuns:
- Du.IL PItfOll VEALE Qn , DR. J. Vv. O. KOLFF,
beiden te Pretoria.
IlooIUagenlsch:lp vool' den Orcwje-Vrijsiaat to Bloemfontein, Bus 181.
,-
Te1egl'arn-udres: ( ALGtMEi~NE.)
_
,
.
!
1\
P reto ria.
Bloemfontein.
Johannesburg.
__VJ~RZEKl·~nD KAPITAAL: £7.000.000.
BETAAIJD AAN V}~RZEKi~nDEN: 1650.000.
IE)IAND. oud 25 .iaar, kan een ka.pitual van £tOOJ vCil'zokel'cn tcgen
<10 bctalill~ eener ruaan<1elijk~ehe premic van £t 12s. 3d. . "
IEMAND,on<1 -20 jaar, kan aau zijne cl'igcnamcn bOll kapitual van;
£1000 vcrzekeren, do')r het bctaleIi van eene ruaanuolijksclie premio van
£2 10$:- god ,ll'ond,e 15 j aren.
TWEE
£1000, nit
velJde aan
van £3 38.
l'ERSO TEN', ot:d 3(J etl 3.') jaar , verzekerell can 'kapitaal ,van
to betalen', onmiddolijk na het overlijden vall dtm oersLst '1'den -twe,eLlen vcrzokerdf', tegen ee~le inaandc]ijksche premie
9d.
IE'MAND, ond 25 jactr, vc1'?ekert :t,i l); l~ olm jnul'iijk ell pcnsioen V,tIl
£10P, in~ te gaan na vcrloopvan 25 jctal', en bolaalt daal'¥t,or cene
maandel~jksclte prem~e Vall £2, Us. 6el.
IE):IAND va.n 24. jaar, ve' z~kerd een kapUaal van £1000, <Iat. op ~ :;
55-jal'igen Ie ftijd ~an hClm:elvcn, of bij zijll ovcrHjdoll aan zijlle c).'vuu
t
It.
wordt nitgokcord, togcn eelle lllaandolijl~sche promie van 1.: 2 9::;. GJ.
t~
(~-,;
; _ ~ Vrijheitl ,'an Reizen ell Vel'lHijf' Buitenlumls.
~"
Oo1'lo{jSfjcvaar': Dc verzell:erdcn zijn geelekt tegen de gevarcn van clen ciorlog ill
Zuid-Afrika, zood1tt <1 J vollc llitkecring yan <1~ in de poli::; gon6cmtle ~Olll, ook in
. gevttl van SHCll~clcll VtLn dOll ycr~cko:l'll0, ·- aan zij nc orvCl! gcsehiet1t:
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Universiteit von Pretoria
Aan die Akademiesc Inligtingsdiens
geskeilk deur
Regter F L H Rumpff
STA 1~TS-ALMA'N L~I(.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
De gegevens
YOO'r
het snmenstel1en van dit J'aarboekje werden
'Vemameld in Oct.ober eD aanvang November 1898.
Eventueele opmerkingen "Z1Illen de so.menste1le1'8 ga&1'ne ontv.angen.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
STAATS-ALlIANAIC
TOOK DR
ZDID -AFRIKAANSCI-IE
________
~ 18 9 9
REPUBT~If}I{
~.--'
OP LAST DER llOOGEDELE REGEERING
8AloIEll'OES'l'ELD DOOR
IL
X",UIPERS
en
H.
OJ
DE
DRUIJN
PRINCE,
a.""~t.mac,,,", :t.,,,, i\:a.a.-~,,"c~
GEDRUKT TER STAA.TSDBUKKERIJ VA~ DE
PRETORIA. -
Z-A REPUBLlEK~
1898.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
ZONS-
EN
MAANSVERDUISTERINGEN.
In 11et jaar 180;) zullen er drie Zons- en twce lIaa1l8verduisterillgen
plants bebben.
De CCl'St(' znl Zijll cell gedccltolijl<:e vcrduitlteriug van lIe Zon, op
11 JUlluari, niet zichtbaar te Pretoria.
De tweede: eene gedeeltelijlr..e verduistering van de Zon op '1 JUlli,
niet zicbtbaar te Pretoria.
De derde: eene totale verduitltcriug vall de MaaD op 23 Juni.
Dii Maati komt te Pretoria op om 5 uur n.m. wauneeE de vcrduistering
bijna over zal zijll.
Laatste aq,nraking met de schadu\V
"
"
•
D
m.
• penumbra 6.28 n
In •
1>.33
De 'iarde: ecne ringvol'll1igc verduistcriug vau do Zon op 2 en 8
December, niet ziehtbaa.r te Pretoria.
D' vijftle: eene geieeltE'lijke verduistering van de Mann op
17
December, zichtbaar to Pretoria.
Eerste aanraking met de penumbra O. 4 v J.ll.
•
•
Midden van de
• schaduw
vcrduist~rjng
1.13 •
2.1>0 •
Laatste aanraking met de schadu,v 4.87
•
De Maan gaat onder vaar de laattlte aanraking met de penulllbra.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
KALENDER 1899.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
9
JANUARI, 31
Dag
der
DAGEN.
~
G)
~
'd
Z
1
y
2
D
3
4
::I
es
as
~
0, Laatste Kwartier ............
12, Nieuwe llaan ...............
18, Eerste Kwartier ............
26, Volle :Uaall ...................
4.52
0.20
6. 6
9. 4
V.m.
v.m.
n.m.
n.m.
"Nieuwjaaradag-Fee,tdaq.
'V
D
V
Z
5
0
7
Z
8
l\I
9
D
10
'V
11
D
V
Z
12
13
Z
l\I
D
15
10
17
W
18
D
V
10
2il
Z
21
Z
H
22
D
W
D
V
Z
2.1:
2;;
26
27
2S
Z
M
SO
D
81
14
23
29
Maans
ZOIlS
1\1 A.A NSVERANDERING EN.
Kanollvuur geopend door t"roepell del' British
Smith Afr. Co. onder Dr. Jameson 01' b\1r~ol'll
der Z. A.. n. 1890.
Onvoorwaurdelijke overgave van deze troepcn
onder Dr. JameBon nil. slag van Doornkop 1H9G.
~pOOl'wcg lla~r Newcastle geopend 1890.
Comm:.\1ldo tegcn Dingu.a.n 1840.
Govecht van Krokoclilrivier 1804.
Eerste courant te Kaapstad uitgegeven 1824.
Ontwapening vall zoogenanmd cc Iteforro Comit6"
ell gevolg te Johannesburg 1806.
Slag van Blu.uwberg 1800.
Ontzot van Impetu ] 878.
('apitulatie van de KUIl[l 1800.
Overlevering vau Dr. Jameson en troepen als
gevangenen aan Britsche Uegeel'i!lg 18911.
Voorloopig verhoor van leden van het zoogen.
II Reform Comitfl" begonnen lR9J.
Slag bij Quintana 1878.
Stellenboscb nfgebrand 18i5.
Ge\'echt te Elalldsfontein 1881.
Zandrivier COllventie 18;;2.
Van IUcbeek overledell 16;7.
Kaap ao.n Engeland afgestaan 1 ~15.
Geboortedug vim GOllcrno.l P. J. Joubert, VicePresident der Z. A.. R.
Sing ,an Dcthlcl1CIU 186U.
§Jag ,"an Jsltndblawnnn 18iO.
Iuwijding van de Ned. licrv. Kerk, l'rptorio. '8;).
lBte slag van llblobane 18iO.
Potcllefl:5trooIn aangeleod 1830
Ecrstc stoolllboot nan de Kaap aangekomcn '31.
Geboortedagvan Keizer ,,"illcm II van DuitsclL1•
S:o.g "0.11 J.aiug's Nck 1881.
Cetywayo hersteld 1883.
0.-Vrijstaat door de Engclscben opgegevcn ' M.
~"'ambocza tE'r dood veroordeeld 1840.
oPk·lond.
Spoorwegtijd
opk.
I
ond.
Bpoorwegtijd
v.m'l n.m.
6.3!
n.m.
0.3i
0.49
4.50
0.34
10.20
4.51
4.52
6.84
0.3i
4.52
4.53
0.30
0.35
10.55
11.81
v.n).
0.12
4.53
4.54
0.33
0.3;)
1.59
4.55
0.35
3.8
4.50
O.~;;
4.11
4.50
4.57
0.30
0.36
7.50
4.58
0.30
8.31
4.49
4.40
n.m.
9.19
1. 1
4.00
6.36
0.0
4.511
5.0
0.35
0.35
0.35
9.45
5. 1
5.1
G.2
10.21
10.59
11.40
0.85
0.80
0.34
V.Dl.
0.34.
0.34
1.12
0.5
5.0
O. 7
0.3-1
0.33
5.3
5.•
0.24
2.1
2.04
8.47
5.8
5.8
6.9
0.33
0.32
0.32
n.m.
0.50
7.22
5.10
5.11
O.~l
7.(;2
6.a\
0.30
8.56
5.11
4:.40
a.,,"
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
10
FEBRUARI, 28
Dag
der
.!<
G)
Zone
l\(AANSVERANDERINGEN.
3,
10,
17.
25,
rt:I
~
=
~
W
1
D
2
V
3
Z
4:
Z
1\1
5
6
D
W
8
G)
DAGEN
I.aatste Kwartier ••.••..•...•
Nieuwe 1\188n .. ,,~ ..........
Eorsto Kwnrtior ............
Volle lIMn
..................
6.54:
11. 2
10.22
3.4:6
n.m.
v.m.
v.m.
n.m.
opk.
8poorwe£,tijd
v.m.
7
D
9
V
10
Z
11
Z
12
M
13
D
14
W
15
D
V
16
17
Z
18
Z
19
M
20
21
1)
W
22
D
V
23
Z
24
25
Z- 26
H
27
28
D
Washington tot Pr~H. van N.-A. gekozen 1789
Zoeloe-oorlog bcgiht 1879.
De O.V.S. tot Engelsch gebied geprocl.U1u. '48.
Tractaat met Dingaan g~teekend 1888.
5.12
5.12
5.1S
5.18
Vrede mot Sekoekoeni gesloten 1877.
5.14
P. Retief en 66 anderoll vermoord 1838.
5.14
lIalmani-delverijen geproclameerd 1887.
5.15
Slag van SchuillShoogte 1881.
5.16
Dood van Cctywayo 1884.
5.16
Pl'fS. Hoffmanll v. d. O.V.S. treedt af a]s Pres. '55'15.17
Gevecht te Umgogo 1881.
(U8
I
Gevecht te Roodehuiskl'aal 1881.
Grond wet geproclameerd 1838 en v lag en ",apen
[bij Volksraadsbesluit ao.ngenomen.
Panda tot Koning yerk]nnro 1840.
Asohdag.
Vredestractaat geteekeud door Sekoekoeni '7i.
Zoeloc's aanvo.l op Weenen 1838.
Martin Luther overlfClen 1540.
5.18
5.19
5.19
5.20
5.21
5.22
5.28
I
Dyno.mietontploffing te Johallllcsbul·g. Ver- 5.23
woesting van ecn deel van Vrededorp 1896.
Vuurtorcll te Durban opgericht 1807.
5.24
Komatie-delvcrijen geproclameerd 188i.
5.2';
Thiomieuerg bestormd 1868.
5.26
100000ankelijkht'id-Verklaring v. d. O. V.~. 1834.1& 26
Bethal tot district verklaard 189S.
•
5.27
l'roc]aJuatie van dell Vrijstaatschen V.R. tegen 5.28
[Pretorius 1857.
Slag v,'Amajuba. feestd.g. Conventie v. Londen '84
t ond.
)laane
opt.
ond.
Spoorwogtijd
n.m. n.m.
9.31
6.80
630 10.9
6.29 10.52
6.28 11.4:4:
n.m.
6.28 f V.m.
6.27' 0.43
1.47
6.27
2.53
6.26
4.8
6.25
6.24
6.24
7.2
6.28
6.23
8.17
7.40
0.22
0.21
8.56
6.20
6.19
10.20
9.31
11. 7
11.57
0.19
6.18
0.17
6.16
6.15
V.m.
6.14
6.13
6.12
3.28
j 5.28
6.11'
5.29
5.80
6.9
6.10
0.40
1.41
2.84
4.20
5.12"
n.m.
6.25
6.58
7.82
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
13
MAART, 31
Dag
DAGEN.
Zona
MA.A.NSVERANDERINGEN.
:Maan.a
der
~
CI)
~
'd
=
d
as
:a
\V
1
D
V
Z
2
3
4-
Z
:M:
5
8
D
W
7
8
9
D
V
1.1
10
11
L
12
1\1
18
D
W
14:
15
1)
16
V
Z
17
18
Z
:M:
D
W
19
20
21
D
23
24
V
Z
Z
M
D
V
7.59
8.18
7. 7
8.10
T.m.
T.m.
T.m.
T.m.
TeruggaV8 T. d. Kaap a. h. Holl. Gouve.rn. 1803.
Inzwering Tan President Steyn O. V. S. 1896.
Executie te Slacbtcranek 1816.
Sekoekoeni'a opstand begint 1870.
Tweede Sekockoeni oorlog bcgint 1878.
ITraktaat Tan Vriendschap, Handel en Politiek
t [Verbond tusschen de Z.A.R. en dell O.V.S. '89.
l£erste Wctgevcnde Vergadcring geopend 1~80.
Dood van Mosbesh 1870.
2J
26
27
28
80
81
opk.
ond.
Spoorwegtijd
opk.
T.m.
n.m.
n.m.
8.8
5.32
8.7
S.9
8.51
9.40
10.88
5.32
8.8
11.84
5.S3
5.83
8.15
T.m.
6.4:
0.34:
5.S4:
6.2
8.1
8.0
0.87
1.43
2.50
8.56
5.59
lJ.O
5.35
5.85
5.36
5.36
Geboortedag Tan Koning Umberto v. Italie 1844.
5.87
5.87
8.8
8.7
ond.
Spoorweg..
tijd
5.30
15.81
5.81
Zoeloe aanval, Intombi 1870.
5.58
5.57
5.56
n.m.
Heliograaf in Zululand gebruikt 1870.
5.88
Gouverneur v. d. Stel tAruggeroepen 1707.
5.89
Zandrivier-Conventie tc Rustenb. bekrachtigd ';;2. 5.80
5.51
6.4:8
7.29
8.18
8.59
O.5Q
10.4:0
5.4:0
5.4:0
5.50
15.4:9
11.S.
T.m.
5.4:8
5.4:7
Vrede te Pretoria geproclameerd 1881.
Bijeenkomst te Kleinrontein 1879.
Slavenhandel opgeheven 1807.
5.4:1
5.41
5.42
5.42
15.4:3
15.4:8
15.4:5
15.44:
0.27
1.20
2.12
8.15
3.58
'l'weede Slag Tan mobane 1870.
Slag van Komboela 1879.
Tractaat met Panda 1838.
5.4:8
15.4:4:
5.44:
5.45
5.45
6.43
15.4:2
6.4:1
5.4:0
5.89
Goede Vrijdag. F..llng.
5.4:6
5.88
't Garnizoen te Potchefstroom kapUuleert 1881.
22
W 29
D
8, Volle Mun •••• ••.••• ••••••••
15, Laatste KW'artier ••.••••••.••
22, Nieuwe 1\IO.8n •••.•••..••••.•
80, Eerate Kwartier...............
5.55
5.54:
5.53
4.5~
n.m.
8.11
6.50
7.88
8.81
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
APR l L, 30
Dag
der
..!04
Q)
...cu
::::
3
D
4
W
5
D
V
Z
6
Z
9
10
11
12
13
14
15
'V
7
8
n.m.
V.m.
V.m.
n.m.
Spoorwegtijd
Spoorwegtljd
v.m.
5.46
n.m.
5.87
n.m.
9.28
Paasch-Zondag.
Slag van Ginginhlovo 1879.
5.46
5.85
10.29
Paasch.Maalldag. Feestdag.
5.47
5.84
11.32
5.47
5.48
5.48
5.49
5.40
5.88
5.82
5.81
5.80
5.2:>
v.m.
0.36
1.42
2.43
8.47
5.50 5.23
6.60 5.27
5.51 5.26
5.51 5.25
0.51 16.240.52 5.23
5.23
4.4.9
5.51
~
M
1.26
7.51
0.13
8.52
OPk.i ond.
,.q
2
I..aatste Kwartier ..... ........
Nieu," Mann ...............
Rerste KWBrtier ............
Volle l\{aan ..................
Maans
and.
s:I
Z
D
V
Z
3,
10,
18,
25,
rd
1
D
Zons
MAANSVERANDERINGEN.
Z
M
DAGEN.
opk.
•
I
I
I
Vredestract. tusschelldt'nO.V.S. en Moshesh. '60.
Generaal N. J. Smite Vice-President der Z. A. It,
overleden 1896.
Genertlal Wood komt te Pretoria 1881.
Van Riebeek landt te Tllfelbaai 1032.
Opening ,-an den spoorweg-Charlcstown 1801.
Lanyon en Wood verla.ten Pretoria 1881.
Geboortedag \'an Koning Leopold van BelgiC.
Consliitutie van den O.V.S. gcproclnm. 1854.
Protest v. Pres. Burgers tegen de annexaUe 1877.
Anne:xatie-Proelamatie van T. Shepstone 1877.
Kaapkolonie aan de Engelschen afgestaan 1814.
Buitengewone Zittlng v/d. V.n. to Heidelberg
[1881.
GeveeM te Keiskamma 1852.
Benjamin Franklill gestorven 1790.
Telegraaf tussehen Natal en Transvaal 1878.
I
n.m.
0.4
6.60
7.39
8.81
9.25
16.62
5.52
5.53
5.53
0.53
5.54
5.54
0.53
5.22
5.21
0.20
0.19
5.18
5.17
5.16
10.18
11.12
T.m.
0.4
0.56
1.49
2.42
W
D
V
Z
23
0.55
tegen leden van het zoo24 Hoogverrandsproces
v.56
genaamde .. Reform ComiM IJ geopend 1896.
25 Proclmnatie tegen dcn treknaOorBo.njnjaland '91. 0.56
26 Tclegraaf geopeud naOor Johauncsburg 1887.
5.56
27 Eerste Parlemellt te Grabamstad gchonden '74. 5.67
vier leiders vaIi het zoogenao.mde "Reform
28 ,DeCOllli~1J
.0.57
tel' Jood veroordeeld 1896.
29 2e Trek naar Damaralalld 1875.
5.58
5.15
5.14
5.13
5.13
5.12
5.12
5.11
3.86
4.30
n.m. ·5.26
5.38
6.25
7.22
8.24
Z
30
0.10
9.26
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
n
16
17
18
l-9
20
21
22
I
Port-Elizabeth o.angclegd 1820.
Inzwering van Rechter n. Gregorowski als
Rechter vau 't Hoog-Gerechtsllot 1890.
Kaffcraanval op Grabamsto.d 1810.
I
Slag van Zwartkoppies (O.V.S.) 1845.
0.58
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
17
MEl, 31 D AGE N.
Dag
der
obi
cP
cP
~
Zons
YAA.NSVERANDERINGEN.
2,
9,
17,
25,
'd
s::
cS
III
~
--
Laatste Kwartier............
Nieuwe l\{aan .............. ,
Eerste Kwartier ............
Volle Maan ..................
7.17
7. 9
6.43
7.19
n.m.
n.m.
n.m.
v.m.
I
Maa~8
I
oPk·lond.
opko
Spoorwegtijd
Spoorwegtijd
ODd.
V.m.
5.59
6.0
6.0
6. 1
6.1
n.m. n.m.
5.9 10.31
5.8 11.84
6 8 v.m.
5. 7 0.36
5.6 1.37
6.2
5. 5
2.38
6.2
6.3
6. S
6.4
6.4:
6.5
6.5
5.4
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
3.39
4.41
5.40
6.. 6
6. 7
6.7
6.8
6.9
6.9
6.10
5.0
4.59
4.59
4.58
4.58
4.57
4:.57
0.2
9.55
10.48
11.38
v.m.
0.32
1.24
6.10
6.11
6.12
6.12
6.13
6.13
6.14:
4.57
4: 06
4.06
4.06
4..l'i6
455
4.55
2.17
S.13
4.12
0.12
Z
14 Lijdenburgsche delverijen geproclameerd 1873.
15
16 Tractaat met Mozelikatse 1853.
17 Supplementair Troctaat met Portugal 1884.
18
19
Leyda als Staatssecretaris ontslag verleend
20 ,Dr.
Britsche Resident verlaat Pretoria '84.
['98.
21 Pinkster-Zondag.
Dinizoeloo Opperhoofd der Zoeloe'& 1884.
22 Pinkster-Maandag. Feestdag.
23
24: Geboorteda~ V. Koningin Victoria v. Ji.ngel.'19.
25 DuitBch-Luth. Kerk te Pretoria ingewijd 1890.
26 Dr. Leyds 3de mw gekozen aIs Staatssecretaris
[1897.
27 Ie Tre:t naarDamaralandbegint 1874.
Z
M
D
W
28
29
30
81
6.14
6.15
6.15
6.16
4.55 8.22
4.55 9.27
4.55 10.31
4.M 11.30
y
W
D
V
1
2
8
4
5
Z
6
Z
7
l{
8
D
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
y
D
W
D
V
Livingstone overleden.
A.anvang van de zittingen der Volksraden.
Aankomst der Britsche troepen in Natal 1842.
1e uitgave v. d. • Barberton Herald" versch. '86.
J. M. A.. Wolmarans herkozen aIs non-o:Oiciiel
[lid van den Uitv. Raad 1896.
S. W. Burger gukozen tot non-offici eel lid van
[den Uitv. Raad 1896.
Prins vau Oranje te Kaapstad 1838.
9
10 Constitutie v. d. O. Vrijstaat geproclamee.rd '54.
11 Hemelvaartsdag. Feestdag.
12 S. J. P. Kruger als Staatspresidentbeeedigd '98.
J. Joubert gekozen ols Vice-President 1896.
13 ,Po
tTractaat met Dingaan 1839.
I
Sir G. Wolseley, Gouverneur van Transvaal.
I
Ie Tractaat met Belgie bekrachtigd 1870.
Natal door de Engelschen gcannexeerd 1844.
F. W. Reitz als StaatBsecretaris gekozen 1898.
n.m.
6.21
7.14
8.8
n.m.
6.12
7.15
J
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
18
J U N I, 30 0
Dag
der
~Q)
~
AGE N.
MAANSVERANDERINGEN.
't:I
;
CIS
~
1,
8,
16,
23,
30,
-Laatste Kwartier ............ 0.25 v.m.
Nieuwe Maan ............... 7.51
EC1'8te Kwartier ............ 11.17
Volle Maan .................. 8.50
Laatste Kwartier... ......... 6.15
v.m.
v.m.
n.m.
V.m.
Zons
Maans
OPk.1 ond. opk·lond.
Spoorwegtijd
Spoorwegtijd
3
v.m.
6.16
6.16
6.17
n.m.
4.54
4.53
4.53
v.m.
Prins Napoleon gesneuveld 1879.
Eerste zode d. Delagoabaai-spoorw. gekccrd '80.
Z
M
D
W
D
V
Z
4
5
6
7
8
9
10
F. W. Reitz als Staatssccrctaris beeedigd 1898.
6.17
6.18
6.18
6.19
6.19
0.20
6.20
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
4.53
2.32
3.32
430
5.28
Z
11
6.20
4.53
7.47
M
12
6.20
4.58
8.39
D
18
6.21
4.53
9.31
W
D
14
15
16
17
VolkFraad besluit Noten uit te geven 1865.
J. H. M. Kock als Motulenhouder van den Uitv.
Raad herkozen 1898. - Het Traktaat met
Dllit8chland door den Volksraad bekrachtigd
Magna Charta geteekend 1215.
[1885.
Keizer Frederick II gestorven 1888.
Oorlog verklaard tUBSchen Engeland en Amerika
[1812.
Gevecht te Magneetshoogt0 1878.
621
6.21
6.21
6.21
4.53
4.54
4.54
4.54
10.22
11.14
V.m.
18
19
20
21
22
23
24
Lichtenburg tot een district verklaard 1882.
Zoeloeland Arbitrage 1878.
Spoorweg Natal geopend tot Ladysmith 1880.
Carolina als dorp geproclameerd 1885.
Volksraadsbcsl. re het kiezen van Jeden Tweeden
[Volksraad goedgekeurd 1890.
Moorddadigen aanslag op S. Camot, Pro Fr. Rep.
6.22
6.22
6.22
6.22
6.23
6.23
6.28
4.54
4.54
4.54
4.54
4.55
4.55
4.55
0.58
1.56
2.55
3.57
4.59
6.1
6.28
6.24
624
6.24
6.24
6.24
4.55 7.18
4.56 8.20
4.56 922
4.56 10.25
4.57 11.27
4.57
D
V
Z
1
2
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
25
26
27
28
29
80
Oorlog verklaard dool' O.V.S. aan Moshesb '65.
BoshofF President v. d. O.V.S. 1855.
Sadi Camot, President Fr. Republiek overleden.
Expeditie naar Swazieland vertrokken 1898.
Gevecbt in Natal 1843.
De MailboQt 8Drummond Castle" vergaan 1896.
Trattaat met de Nieuwe Rep. tot inlijving in de
[Z. A. R. geratificeerd 1888.
Eerste Kaapscbe Parlement geopend 1854.
n.m.
0.32
1.33
5.69
6.53
O. fJ
n.m.
6.5
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
21
J U LI, 31
Dag
der
.!III
CI)
CI)
rc
~
cd
::a
Z
1
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
'au
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
Zons
MAANBVERANDERINGE...li.
~
Z
M
D
DAGEN.
7,
16,
22,
30.
Nieuwe )Iaan •••••••••.•••••10. 1
Eerste Kwartier ............ 1.29
Volle Maan .................. 11.12
Laatstc Kwartier ............ 2.13
n.m.
V.m.
n.m.
n.m.
President Burgers ingezworen 18i2.
2 Volkshospitaal to I1r.:toria geopend 1888.
3
g van N oord4 lonafhankelijkheidsverklarill [Amerika
1777.
5 Gevecht aan Matllebi's Xop 18iO.
6
7
8 Bpoorwegfcesten opening lijn Pretoria-Delagoa[baai 1895.
9 Ie Tractant met Portugal geratifieeerd 18il.
10
11 De Potcllefstroomsclle delverijen geproelam.'87.
12
IRaad van .A.fgevaardigden naar den Oranje13 t
[Vrijstll.at gekozon 1097.
14 rresident Brand vall de O.V.S. overleden 1888.
15 COl1ees~ie Selatie-Epoorweg goedgekeurd 1801.
Griqualand-Wc~t
16
17
18
19
20
21
22
gealln. a. d. Ko.apkolonie 18i6.
\'o.u zwartell met blankell 1828.
Onfeilbaarheid van den Paus verklaard 18iO.
23
24
25
26
27
28
23
Andries PretoriU8 OVCl'lctl n 1833.
Uitspraak v. Me. MallOn re Dclngoabao.i 18i5.
Opriehting van een pensioentonds.
Vrede tusschen Mankoroane en Massou\v 1882.
Rapport van de Industrieele Oommissie van
[Onderzoek ingcleverd 1897.
80
81
Aanleg vau Ohrigstall 1843.
Gelijk~te11illg
VCl'ocnigillg van de Niauwe RcPllblick met (Ie
[Z. A. It. 1888.
Ie Traetaat met Portugal gesloten 1861).
opk.
ond.
Bpoorwegtijd
l{aans
opk.
ond.
Spoorwegtijd
T.m.
0.24
n.m.
4.57
v.m.
0.26
6.24
6.24
6.24
0.25
6.25
6.24
6.24
4.58
4.58
4.59
5.0
5.0
5.1
5.1
1.20
2.25
3.22
4.18
5.8
0.24
0.23
6.23
623
6.23
0.22
6.22
5.2
5.2
5.3
5.3
5.3
5.4
0.4
0.33
7.26
8.17
9.9
10.0
10.51
11.45
622
6.21
6.21
6.21
6.20
6.20
6.20
5.4
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.7
v.m.
0.41
1.40
2.41
S.42
4.42
5.30
010
6.10
610
0.18
6.18
6.17
6.16
6.16
6.15
n.m.
5.06
n.DI.
5. 7 0.0
5.8 7.8
5. 8 8.12
5.9 9,16
5.0 10.18
5.10 11.20
5.10
T.m.
5.1,0 0.18
5.11 1.17
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
22
AUGUSTUS, 31
Dag
der
~
~
!
-W
D
V
Z
Z
1
2
3
45
D
W
D
6
7
8
9
10
V
11
Z
12
~
V
Z
13
14:
15
16
17
18
19
Z
1\1
D
W
D
V
Z
20
21
22
23
24:
25
26
Z
1\1
27
28
29
80
31
M
lt.
D
W
1J
D
W
D
Zons
MA.A.NSVERA..NDERINGEN.
~
D
DAGEN.
6,
14,
21,
28,
--
Nieuwe M'aan ...............
Eerste Kwartier...............
Volle Maan ..................
Laa.t.ste Kwartier ............
1.18
1.24:
6.15
1.27
n.m.
n.m..
T.m.
T.m.
Staatsdrukkerij opgerieht 1(388.
Conventie-Swazieland 1890.
lste ('onTentie geteekend te Pretoria 1881.
Wet tot verplichte naturalisatie T. ambteD. '91.
Eerste proclamatie Tan Stellaland 1883.
De Z. A. R. weder onder haar Reg. teruggekeerd.
[Proe. T/h. BEd. Driemanschap, 1881.
Eerste Museum aan de Kaap 1825.
Ii:ekoekoeni door Mampoer vermoord '82.
Slag Tan Thaba Bosigo 1865.
Proel. Nieuwe Republiek in Zoeloeland '84.
Geveeht met Sekoekoeni 1876.
Traktaat tusschen de Z. A. Republiek en Belgii
[te Brussel belaachtigd 1876.
Telegraaf geopend naar Standerton 1879.
Aankomst der Hugenoten 1685.
Slag Tan Boomplaats 184:8.
Telegraaf geopend naar Utrecht 1887.
Slag van Seeheli 1852.
Geboortedag Tan Koningin Wilhelmina der
[N ederlandeD 1880.
Maans
OPk.\ ond. opk.\ ond.
Spoorweg·tijd
Spoorwegtijd
T.m.
6.14:
6.14:
6.13
6.13
6.12
n.m.
5.11
5.12
5.12
5.13
5.13
6.12
6.11
6.10
6.9
6.8
6.7
6.6
5.14:
5.14:
B.15
5.15
5.16
5.16
5.17
6.12
7.3
7.54:
8.46
9.88
10.33
6.5
6.4:
6.8
6.2
6.2
6.1
6.0
5.18
5.18
5.19
5.19
5.20
5.20
5.20
11.30
T.m.
0.28
1.27
2.26
8.22
4:.16
6.0
5.59
5.58
5.57
5.56
5.55
5.54
5.21
5.21
5.21
.5.22
5.22
5.28
5.23
5.4
n.m.
6.57
8. S
9.5
10.8
11. 9
5.58
1S.52
5.51
5.50
1).49
5.23
5.24
5.24:
5.24
1).25
T.m.
0.6
1. 1
1.51
2.36
T.m.
2.18
3.5
3.53
4:.87
5.18
n.m.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
SEPTEMBER, 30
Dag
der
.!It
CP
CP
DAGEN.
Zona
lIAANSVERANDERINGEN.
--
IS, Nieuwe Masn ............... IS. S
12, Eerste Kwartier ............ 11.19
19, Vollo Maan .................. 2. 1
26, Laatste Kwartier ............ 4.S3
'Scd
V.m.
n.m.
n.m.
n.m.
~
~
V
Z
1
2
Kroning van Cetewayo 187S.
P. J. H. Minnaar, 2e Volksraadslid voor Stan[derton, overleden 1~96.
Z
M
D
3
4
5
6
7
8
9
Recllter Jorissen Jr., overleden 1880.
--
'V
D
V
Z
Z
M
D
'V
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Maans
t ond.
OPk.i oncl.
Spoorwegtijd
Spoorwegtijd
opk.
n.m.
V.m.
1S.48
1S.46
lS.2lS
t;.26
t;.45
1S.44
1S.4S
1S.42
5.41
5.40
5.S9
1S.26
1S.26
1S.26
t;.27
5.27
5.27
5.28
IU8
5.37
5.36
5.S5
&S.S4
0.33
5.81
5.28
0.28
5.28
5.29
5.29
5.29
5.30
10.21
11.18
V.m.
0.16
1.15
2.0
2.02
17 Ex-Presi(lent rretorius geboren 1819.
18
19 TelegraaC Daar Pretoria voltooid 1877.
20
21
22 tDe Kaapkolonie door de Engclschcn in bezit
I
[genomen 1795.
28 Chaka door Dingaan vermoord 1828.
5.30
5.29
0.28
5.27
5.26
5.2:>
5.24
5.31
IS.Sl
1S.32
5.33
5.34
5.34
5.S4
D.nl.
0.46
7.51
8.M
9.t;6
3.S8
4.20
t;.1
24
25
26
27
28
29
30
5.23
1S.22
1S.20
5.19
1S.18
1S.17
5.16
1S.85
5.35
t;.36
IS.S6
1S.37
IS.S7
5.38
10.03
11.44
V.m.
0.32
1.115
1.55
2.29
10
11
12
13
14
15
16
Cetywayo verlaat Zoeloeland als gevangenl" '79.
Koningin Wilhelmina der NederlaDdcD ge[kroond 1808.
Witwatersralld-del verijen gcproclwn. 188r.;.
P. A. Orouje, Supt. van NaturellcD, Z.A..R 1896.
Dr.W.J. Loyds bceedigd als Staatssecrotaris '97.
Nicn we RcpubUek bij do Z. A. nep. ingolijfd '87.
Eerate Staatscourant uitgege\ en 1837.
Grondwet Lljdenburg goedgekellrd. 1833.
Sir G. Wolseley komt te Pretoria aan 1879.
Geboortedag van Koning Carlos I van Portugal.
Expeditie tegen Mpefa 1898.
I
Gevecht te Fort Burgers 1876.
V.m.
3.18
3.t;5
nm.
4.29
IS. 2
0.43
7.S3
8.28
9.24
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
OCTOBER, 31 DAGEN.
Dag
der
,!iI
~
Q)
$=:
11
I~
Z
M
D
W
D
V
Z
1
2
8
4
5
6
7
Z
M
D
W
D
8
9
10
11
12
13
14
V
Z
Z
M
D
15
16
17
18
19
20
21
W
D
V
Z
Z
22
23
24
25
26
27
28
M
D
W
D
V
Z
Z
:M
D
I
Zons
MAANSVERANDERINGEN.
29
80
81
4,
12,
18,
26,
--
Nieuwe Maan ............... 8.44
Eerste Kwartier ............ 7.40
Volle Maan .................. 11.85
Laatste Kwartier ............ 11.10
n.m.
V.m.
n.m.
V.m.
opt.
I
ODd.
Spoorwegtijd
Maans
opk.l ond.
SpoorwegtfJd
V.m.
8.2
S.33
4. 4:
4.37
5.11
nom.
v.m.
5.15
5.14
5.1S
6.12
5.11
5.10
5.9
n.m.
5.88
0.89
5.89
5.40
5.40
5.41
5.41
5.8
5. 7
5.6
5.5
5. 4:
5. S
5.8
5.41
5.42
5.42
5.48
5.43
5.44
5.44
9.13
10.10
11. 6
11.59
V.m.
0.48
1.32
5.2
5. 1
5.0
4.58
4.57
4.06
4.05
5.45
5.45
5.46
5.46
5.47
0.48
5.48
nm.
7.37
8.38
2.18
2.55
3.34
4.13
4.08
De diamantvelden door Engeland geanne:x.1871
4.54
4.54
4.53
4.03
4.52
4.51
4.50
5.49
5.49
5.50
5.50
5.51
6.51
5.52
9.33
10.24
11.9
11.50
v.m.
0.26
1.2
Zendeling Logegary rapporteert de ontdekking
[van goud in Zoutpausberg 1858
4.49
4:.49
4.48
5.03
5.04
0.54
1.83
2.4
2.36
Zuid-Afr. College geopend.
Geboortedag van Fres. StefJn O. V. 8..1857.
Grondst. gelegd v. d. N. H. Kerk te Pretoria '83.
Portugeesch Tractaat v. '75 geratificeerd in 1882.
Wd. Rechter F. Kleyn overleden 1896.
President Kruger" gebooMed.g 1825. Feestdag.
Vereeniging van Stellaland en Gosen 1883.
Eerste diamant in Afrika gevonden 1867.
Eerste Courant door de oude L"migr. uitgeg. '59.
Vereen. v. d. Transv. Emigr. met die v. Natal '40.
Uitspraak in Bloemhof-Arhitrage 1871.
De boeren vestigen zich in Natal 1837.
Eerste gevecht met Mpefu 1898.
De brug over Zesmijlllpruit geopend 1891.
De Volksraad bekrachtigt de Conventie v.1881.
7.19
8.16
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
2J
NOVEMBER, 30 DAGEN
Dag
der
,.bC
CD
CD
Zona
l[AANSVERANDERINGEN.
MUDS
ond.
opk.i ond.
Spoorwe[tijd
Spoorwegtijd
V.m.
4.47
4.46
4.40
4.40
n.m.
0.50
GoG
0.00
0.57
V.m.
S.10
8.46
4.27
4.45
4.44
4.43
4.48
4.42
4.42
4.41
G.07
5.G8
0.08
5.59
G.G9
6.0
6.0
8.4:
9.2
9.57
10.46
11.80
v.m.
0.11
4.41
4.41
4.40
4.40
4.39
4.39
4.38
6.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6. G
6.6
0.G2
1.80
2.8
2.49
S.SS
4.20
19
20
21
22
23
24
25
4.38
4.S7
De Vollalraad geeft &an dezen Staat den naam 4.37
[van Z. A. Republiek benoorden Vaalrivier '53. 4.87
4.86
De diamantv. verklaard tot Britsch grendgeb. '71. 4.36
Protest tegeD. inoembof-Arbitrage '71.
4.86
6.7
6.8
6.9
6.10
6.10
6.11
6.12
26
27
28
29
SO
Eerste telegraaf aan de Kaap 1855.
Oprichting van de Oost-Indische Compo 1602.
Sekoekoeni's berg genomen 1870.
Spoorweg toi Kimberley geopend 1885.
6.12
6.13
6.14
6.14:
6.15
"d
s::as
~
~
W
D
V
Z
1
2
3
4
Z
0
M
6
D
W
D
V
Z
7
8
0
10
11
S,
10.
17,
20,
Nieuwe Maan ...............
Eerste K wartier ............
Volle l\faan •••••••.••.•••••.•
Laatste Kwartier ••••.•••••••
11.57
3.0
11.48
8.5
V.m.
n.m.
v.m.
V.m.
I McKinley gekozen Rls President van de Ver-
1 eenigde
Carlos r,
Staten van Noord-Amerika 1800
Koning v. Portugal gekroond.
rrraktaat vall Vriendschap, Vestiging en Koop[handel met Zwitserland gesloten 1885.
Vasco de GaIDa hmdt to St. IIelcllulmai 14U7.
Stcllcnbosch o.angclcgd 1007.
Protest v. d. NatRlschcn
v.n. tegcn bet BritRch
opk.
n.m.
7.7
[Bcstuur 1830.
Z
12
M:
IS
14
15
16
17
18
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
Pretoria aangelegd 1855.
Suez-kanaal geopend 1860.
Kapitein v. Schlickmnnn gcsncuvcld 18iO.
Panda's dood 1872.
4.86
4.S6
4.S6
4.S6
4.S6
n.m.
7.20
8.14
9. 8
9.40
10.2G
11.0
11.88
V.m.
0.8
0.83
1. 7
1.41
2.20
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
30
DECEMBER, 31 DAGEN.
Dag
der
,.bII
CI)
CI)
Zons
MAANSVERANDERINGEN.
--
'8as
8, Nieuwe Maan ............... 2.18
9, Eerate Kwariier ............10.83
17, Volle Maan .................. 3. 1
25, Laatste Kwartier ............ 0.27
T.m.
n.m.
T.m.
T.m.
Spoorwegtijd
T.m.
4.37
4.37
n.m.
6.16
6.17
T.m,
8.2
8.52
4.87
4.37
4.87
4.37
4.37
4.38
4.88
6.18
6.19
6.20
6.20
6.21
6.22
6.22
4.47
4.88
4.88
4.39
4.89
4.89
4.39
4.39
6.28
6.28
6.24
6.25
6.26
6.26
6.27
4.40
4.40
4.40
4.41
4.41
4.42
4.42
6.27
6.28
6.28
6.29
6.29
6.80
6.30
n.m.
7.89
8.21
8.57
9.80
10.2
10.33
80uTereiniteit der boeren geproc. in Natal 1837• 4.4:8
4.48
4.44
4.4'
Geveeht te Zesmijlspruit 1880.
4.46
4.45
PostconTentie met Natal 1886.
Dr. Jameson met troepen der British South Afr. 4.46
Co. trekt OTer de grenzen 1896.
Oudejaarsdag.
4.47
6.31
6.81
6.82
6.82
6.38
6.38
6.33
11. 4
11.38
T.m.
0.13
0.54
1.40
2.81
6.84
8.30
~
V
Z
1
2
SlaTen in de Xaapkolonie vrij Terklaard '34.
Slag T. Mamoesa. Dood T. Kap. Schweizer '85.
Z
8
4
5
6
7
8
9
Natal door de Britten genomen 1888.
Aardbeviug aan de Kaap 1809.
Groote brand te Kaapstad 1882.
Tractaat met M. R. Taaibosch 1872.
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
10
11
12
13
14:
15
16
Z
17
M
D
18
19
20
21
22
23
W
D
V
Z
Z
M
D
24
25
26
27
28
W
D
V
Z
80
Z
81
29
opk·lond. opk.loncL
Spoorwegtijd
~
M
Maans
qroote bijeenkomst nabij Pretoria 1880.
Ex-President Burgers overleden 1881.
Tractaat met Gal!sibone 1873.
De Reg. der Z. A. R. hersteld te Paardckr. 1880.
Delagoa-spoorweg tot Komatie geopend.
Dingaanadag 1838. Feeltdlg.
Opening v. d. Spoorweg tot Bloemfontein.
De Britsche vlag geheschen te St. Luciebaai '84.
Slag van Bronkhorstsprtlit- 1880.
Terugkeer Tan T. Riebeek naar Holland 1661.
Keratctag.
n.m.
7.48
8.42
9.28
10.12
10.62
11.81
T.m.
0.9
0.47
1.29
2.18
8.2
8.54
4.49
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
PUBLIEKE FEESTDAGEN.
( Volgen. Local6 W6tten).
1 Jam:ari
Nieuwjaarsdag.
27 Februari
Slag van ADlajuba (1881).
81 Maart
Goede Vrijdag.
8 April
Paasch-Maandag.
11 Mei
Hemelvaart&dag.
22 Moi
Pinkste~Maandag.
10 October
Geboortedag van Staatspresidellt S. J. P.
geboren 1825.
16 December
Dingaan versIagen (1838).
25 December
Kerstdag.
••-A.
KtcUUKB
8
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
DISTRICTEN
J)istricten.
EN
WIJKEN.
Aantal
Volksraads- lJoofdplaatsell
leden
in de
in het distr.
districtcn.
Wijken.
late
2de
Volklr. Volkar.
-----Bethal
Wijk no. 1
2
1
1
Bctllal.
HloCluhot'
Bovenwijk-Vaa]ri der
Ondcrwij k-,. au.hi vier
Hartsri vier
1
1
C11ristinna.
Carolina
Wijk no. 1
2
" " 3
1
1
Carolina.
Erm('lo
Wijk no. 1
1
]
l~rme]o.
1
n eidclberg.
1
Kmgersdorp
.
"
"
"
"
"
"
"
2
3
Heidelberg
Uoodekoppcn
Suikerboschrallu
Hoogeveld
Kliprivier
Nigel
1
Krugers<lorp
Wijk no.l
2
1
"
"
"
"
I.
3
Lichtenburg
Wijk no. 1, 130ven Hartsriv.
" 2,On(ler
" " 3, Zontpnnnen"
1
1
Lich tcnburg.
Lijdenburg
Dorp
Obrigstadsri vier
Krokodilrivier
Steenkampsberg
2
2
Lijdenburg.
lfarico
Groot }Jarico
Boschveld
Malopo
Klein Marico
1
1
Zeerust.
Middelburg
Dorp
8eylonsrivier
Mapochsgronden
Steenkoolspruit
Olifantsrivier
1
1
Middelhl1l'g.
Pict Retief
KleinVrijstaat of wijk no. 1
2
Assagaai-rivicr"
1
1
Piet Retiet'.
"
"
"
Transporteere
- - --12
12
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
35
Districtoll.
Wijkon.
Aantal
Volksraads- Hoofcl.plaatsco.
leden
in do
in het distr.
districtcn.
lite
2de
Volk.,. Volkw.
PotcbcfstrooDl
Per Tr"nsport
Dorp
Vaalrivier
Onder-wijk-S cboonspruit
Gatsrand
Boven-wijk-Srhoollspruit
Boven-Mooiri vier
12
2
12
2
Potchefstroom
(hoofdplaats
der Rcpnhl.)
Pretoria.
Dorp
Aapjesrivier
BronkhorstsprtPt
Elandsrivier
K1'0kodiIrivicr
\Vi twatersrand
2
2
Pretoria (zetel
v.l!. Gouverllement.)
Rustenburg
Klandsri vier
Hexrivier
Hoogeveld
Zwartruggens
2
2
Rustenbllrg.
Stamlcrton
Blesbokspruit
Kliprivier
\Vaterval
1
1
Stand(>rton.
Utrecht
Wijk 110. 1
2
1
1
Utrerl!t.
Wijk no. 1
2
" " 3
" " 4
2
2
Vrijhcid.
WakkcrstroOln Wijk no. 1
2
1
1
Yartinus-W cs
sclstroom.
1
1
Nijlstroom.
1
1
W o!marallsstad.
1
1
Pietersbllr~.
1
1
1
1
28
28
"
" •
"
Vr.ijhcid
"
"
"
W.aterbcrg
Wolmaransstad.
Zoutpansbcrg
3
"
"
"
:I
Nijlstroom
Zwagersbock
Piet-Potgietersrnst
Wijk no. 1, insl. het dorp
2
" "
Dorp Pietersburg
topelonken
Marabastad
Rhenosterpoort
Houtboschberg
Onderveld
Voor de 'V.W. Delverijen
., Kaap Delverij en
"
Aantal Volksraadslcdcn
--- -
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
36
STATISTIEK
BLANKE BEVOLKING.
DER
VOLGENS DB LAA.TST VERKRIGEN oPGA.Va.
I
Mannen.
Ivrouwen·1
Totaal.
Barberton .................................
~500
2900
6103
Bloemhol .................................
2200
1800
4000
.................................
...................... , .........
6000
2500
8500
250J
]200
3700
2700
1850
4550
6500
4000
10500
.........
45000
22000
67000
(omgeving) ............
6000
3500
9500
Xrugersdorp ..............................
11000
10000
21000
Lichtenburg ..............................
3500
SOOO
6500
2000
1500
850:>
3500
8000
6500.
Districten en Delverijcn.
Boksburg
Carol:na.
Ennelo
......... "..........................
Heidelberg
III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •••
.Johannesburg (standsdorp)
............ .................
Marico ....................................
Middelburg ..............................
Piet Retiel .................... , .........
6500
5500
12000
1000
600
1600
Potcilefstroom ...........................
12600
12300
24900
Pretoria ....................................
21000
19000
4CO~0
................................
7000
60:0
13000
III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4000
3750
7750
Utrecht ....................................
2000
1300
8300
Vrijheid ....................................
3000
2800
5800
WakkerstrooDl ...........................
0100
5800
11900
Watcrberg .................................
2700
2350
5050
Wolmo.ransstad
1600
1503
31M
Zoutpansborg
4500
4200
8700
Lijdenburg
Rustenburg
Sto.nderton
,
............... ,........
...........................
--- --Totaal .........
166400
122350
288750
Van he! diet rich Bptllal, dat pas tot district geproclameerd is, kan
nog geen opgave wordeu gegevcn j het getsl stemgerochtigde burgers
bedraagt ougeveer 750.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
37
EERSTE VOLKSRAAD.
Secretaris - W. J. Fockens, jaarwedde £71)0.
Assistent·Becretaris - [,. F. Goldman, jaarwedde £450.
Stenograaf - J. G. G. Bassl~, jaarwedde .£4.00.
- J. H. van Zuijlen, jaarwedde £400.
- H. Dijkman, jaarwedde .£400.
"
Bode - J. W. van der ltijst, jaarwedde .£150 .
.A.s·dstent Bode - F. Havenga, jaarwedde ,£10:>.
DISTBICTEN.
I.EDEN.
Pretoria .........
II
Potclleftltroom •
"
Rustcnburg ......
WOONPLAATS.
A. D. W. 'Volmarans
'Vao.ikro.al
S. P .. EraAffius
N. M. S. Prinsloo
P. JL Schutte
Mooip'oats
Rictpoort
Butrelsdoorn
F. G. H. Wolmarans
J. M. Malan
Bultfontein
Doornpoort
J.ijdenb·arg.
J. P. Coeteer
W. H. van Niekerk .. Vluehtfontein
'fwisthoek
Nooitgezien
'Vakkerstroom • A. A. Stoop
Waterberg ..... , J. da Plessis de Bet'r Tweefontein
Bloemhof ......... J. F. de Deer
Zuurfontein
Lijdenburg ......
Utrecht" ............ J. H. Labuschagne
J. de Clercq Azn.
J. P. Meijer
W. J. Steyn
D. J. Louw
B. J. Vorster Jr.
Middelburg ......
Heidelberg ......
Standerton ......
Marico ............
Zoutpansberg .,.
Ermelo ............
Lichtenburg .....
Piet Retiel ......
Vrijheid .........
Friscbgewaagd
Klipri viersberg
v. Tondershoek
Bultfontein
Zaaiplaats
L. de Jager Gzn.
J. H. de 10. Rey
C. J. Tosen
L. Botha
L. J. Meijer
"
('arolina
......... D. 1. Joubert
'Volmaransst:ld • S. P. du Toit
Krugersdorp ... J. L. van Wijk-
Talelkop
Elandslontein
Sterktontein
Waterval
Aanhoudenwint
Weltevreden
Witpoort
Rietfontein
Bethal ............
Wonderfonteill
J. P. L. Lombard
/I'OSTKANTOOR.
Postage kantoor
Waaikmal
PretoriaBus195
Potchefstroom
Welverdiend
Z. W. Bp.-lijn
Hekpoort
Postage kantoor
Kleinfonteiu
Lijd"nburg
Helvetia
Waterval
Driefontein
NijlstrooDl
SchweizerRenecke
Bosmansfontn.
Jhsbrg Bus 496
Standerton
Ottoshoop
Zaaiplaats via
Pietersburg
Ermelo
Lichtenburg
Amsterdam
Vrijheid
Id.
Machadodorp
Wolmaransstd.
Vanwijksrust
via Johsbrg.
Wonderfontein
diet. Middelb.
Roodepoort
PretoriaBus322
Jollannesburgc.a. A. Dieperjnk
.Tohannesburg
Barberton C. a.... R. K. Loveday
Pretoria
Volgens rooster zijn dit jaar algetreden:
Pretoria ............... S. P. Eraemn!,
Rustenburg ..........T. M. Malan,
Lijdenburg ......... W. H. van Niekerk,
II
......... J. P. Coetser,
Utrecht ............... J. H. Labuschagne,
Bloembof ............ J. F. de Beer,
Middelburg ......... J. de Clercq Azn.,
Heidelberg ......... J. P. Meijer,
Stander ton .........
J. Steyn,
!\IIarico .... , .......... D. J. Louw,
Ermelo .............. L. de Jager Gzn.,
Krugersdorp .. , ...... J. L. van Wijk,
Barberton ............ R. K. Loveday,
Wolmaransst&d ...... S. ]'. du Toit,
terwijl ook de heer J. P. L. Lombard, district Bethal, dit jaar aftreedt.
I
'V.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
TWEEDE VOLKSRAAD.
Secretaris - G. F. L. Bohlmann,
jaarwcd~e
£000.
Asst. do. - D. E. va.n Veld en, jaarwedde £400.
Bode - J. Y. C. de Beer, jaarwedde £100.
DISTRICTEN.
LEDEN.
Prctoria ............. ..
"
...... "....... .
Potchefstroom ... '"
Rusten"burg ........... .
Lijdenburg ........... .
."
Utrecht ................ ..
Wakkerstroom ..... .
Wo.terbarg ............ .
Bloemhof ............. ..
Middelburg .......... ..
Heidelberg .......... ..
Sto.nderton .......... ..
Manco ................. .
Zoutpansberg ;....... .
Ernlelo ............ , .... .
Lichtenburg ........ .
Piet Retief ........... .
Vrijheid .............. .
"
I I " ' . I ••••••••
Carolina ...... :....... .
Krugersdorp ........ .
Wolmara1l8stad ..... .
Bethal ................. .
Johannesburg c.a... .
Barbel'ton c.a......... .
E. P.
~l.
Meintjes
H. S. Pretorius
WOONPLAATS.
Pretoria (dorp).
IJzervarkfllutein.
Potchcfstroom (dorp).
Witpoort, Klerksdorp.
Moddcrfontein.
Hoschhoek.
Rooikralls.
Sterkspruit.
Bloelirivier.
Zooals-hij-lijkt.
Magaliquensoog.
Weltevrcden.
Steenkoolspruit.
Heidelberg (dorp).
M. A. van der Hoft'
P. J. Liebenberg
C. J. H. du Plessis
J. F. Kirsten
J. J. Breytenbach
H. P. Steenkamp
P. L. Uijs, Jzn
P. G. S. Uijs
F. Boshoff
G. D. Burgers
1. J. Meijer
H. 1'. F. J. van Rensburg
G. J. Engelbrecht
J. W. Erasmus
Vergenoegd.
H. J. Grobler
Pietersburg.
J. J. Burger
Kr.mspan.
H. R. Lemmer
Klipri!.
Th. F. Klopper
Ex\.e!sior.
Tractaat.
J. F. van Sta.den
B. G. Brecher
Vrijbeid (tlorp).
J. L. Grobler
Drente.
A. H. Mulder.
.Rietvlei.
M. Konig
Klerksdorp.
J. D. Naud6
Naud~sfontein, Dcthal.
L. Geldenhuys
Bra.nmfontein.
B. G. V. de Witt Hamer Barberton.
Volgens rooster zijn dit jaar afgetreden:
Pretoria ............... H. S. Pretorins.
Potchefstroom ...... P. 1. Liebenberg.
Rustenburg ......... O. J. H. du Plessis.
......... J. F. Kirsten.
Lijdenburg ......... J. J. Breytenbach ••
Heidelberg ......... H. P. F. Janse van Relltlburg.
Standerton ......... C. J. Engelbrecht.
Marieo ............... J. W. Erasmus.
Zoutlla.nsberg ...... H. J. Grobler.
Ermelo ............... J. J. Burger.
Vrijheid ............... J. F. van Staden.
Johannesburg ...... L. Geldenhuys.
Carolina ............... J. L. Grobler.
Wolmaransstad ...... M. Konig.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
39
REGEERING
EN
UITVOEREI"JOE RAAD.
STAATS PR::'S ID:::'NT.
STEPHANUS JOHANNES PAULUS KRUGER, voor do 4de ma.ul gekozeu ell
bcecdigd 12 l\Ici 1808.
Grootkruis van de Portugeesche Orde van de Ollleviekte Ontvan~enis. Ridder-Grootkrnill van den Nederlandschen LecllW,
Ridder-Grootkruis in de Leopolds-Orde vall Belgie, Riltder
1dte klasse van den Rooden Adelaar van Pruisen, Grootomciar
van het Legioen van Eer.
Jaarwedde £7000, benevens ecne toelage van £300 VDor bulshuut.
l'rivaat Secrctaris vau ZHEd. - S. Kruger,
jal:l.J:wedde £300
OFFICIEELE LEDEN.
FBANCIS WILLIAM REITZ, beeedigd als Staatssecrctaris op i Jqni 1898.
J aarwedde als Staatssecretaris en officiEleilid van aen Uitv. Rao,d ,£230'0
PETRUS JAOOBUS JOUBER"T', Commandant-Generaal en Vice-President. Als
Commandant-Generaal gekozen voor de 3de maal voor een tijdperk
vall 5 jaar, beeedigd 29 Jllli 1895 i als Vice-President gakozen 13
Mci 1806.
Ridder Grootkruis van de Portllgees~be Orde van Jezl1s Christus, Ridder 2e klasse met Ster van den Rooden Adelaar van
})ruisen, Offieier van het Legiocn van Eer.
J aarwedde als Commt.-Generaal en oftleieellid van den Uitv Raad £2500
PIETER ARNOLDUS CBONJ1C, Superintendent 'tan Naturallen en oftlcieellid
van den Uitvoerenden Raad.
Jaar"'cdd~ .£1600.
JOHANNES HERMANUS MICHIEL KOOK, N otlllcnhonder, Secret&ris en officieel
lid van don Uitv. Raad, gckozen voor de 3de maa.I, op 13 Juni 1898.
Commandcur in de Orde vall Oraujc-NasCluu.
Jaarwedd~ £1750
NON-OFFICIEELE LEDEN.
J AOOBUS M ARTINUS ANDREAS WOLMABANS, gckozen voor de 4de TUBal op
5 Mei 1803 en beeedigd 6 Mei 1816.
Commandeur in de Ordp van Oranjc-NaSS9.11, Kroonorde 2e klasse
mot Ster van Duitschland.
laarwedde if2'OO()
SCUALK Wn,Llm DURGER, gekozen 6 l\{ei 1800 en beeedigd 13 1\lei 1890.
Ridder van de Portllgce!:lcbe Orde van J eZllS Christus.
1aarwedde 1!2000
Griffior VI1,ll cIon Uitv. Raa.d - n. T. D. de Cock,
Klerk - E. Kalt,
- L. J. J. van Rensburg,
• - W. H. Neethling,
jaarwedde :£450
350
:2:ro230
..
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
HOOFDAMBTENAREN en HOOFDEN van DEPAftTEMENTEN.
Theunis Johannes Krogh, Onder-Sto.atssecl'etaris voor Binnenl. Zaken.
Pieter Gerrit Wessel Grobler, Onder-Staatssecreto.ris voor Buitcml. Zuken.
Petrus Jacobus Joubert, Commandant-Generaal.
Pieter Arnoldus Cronj~, Superintendent vnn Naturellen.
Jan Christian Smuts, StaatsprOCUl'ellr.
Nicola.as Samuel Malherbe, Thesaurier-Generaal..
Johannes Stephanus Mamis, Auditeur-Generaal.
Dr. Nicolaas Mansvelt, Superintendent van Onderwijs.
Fran90is Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, Weesheer.
Johannes Christoffel Minnaar, Registrateur van Akten.
,Johanll Rissik, Landmeter-Generaal.
Isaac van Alphen, Postmeester-Generaal.
Ohristiaan Johannes Joubert, Hoofd van Mijnwezen.
Chrlstiaan Karel van Trotsenburg, Hoofd Telegraaf-Dcpartement.
Sytze Wierda, Hoofd van Publ1eke Werken.
Eduard Hugo de WaalJ Inspecteur-Generaal van Invoerrechten.
JacobuF.l Stefll.nus Fmit, Regeerings-Commissaris voor Spoorwegen.
Adolf Schiel, Hoofd van Ge\·811genis\vezell.
Daniel Egnatius Schutte, Commissaris van IJolitie.
Pieter WJlhelmuR Theodorus B ..n, Directeur der Staatsdnlkkerij.
Johannes Frederik de Beer, Hoofd-Inspect~ur van Kantoren.
J11les Perrin, Oouvernements-E$saycur en t:ontroleur van de Rtaatsmllntinrichting.
Oarl Ueckermann Sr., Oommissaris van Octrooien.
Pieter Gert Wessel Kruger, Meester vall het Hooggercchtshof.
BUREAU
VAN
DEN
STAATSSECRETARIS.
Staatssecretaris en ex-officio lid van den Uitvoerenden
Raad - Francis William Reitz,
Secretaris vau den Staatssecretaris - O. G. S. Sandberg
jaal'wcdde .£2300
500
81NNENLANDSCHE ZAKEN.
Onder-Staatssecretaris - Theunis Johannes Krogb,
lste Staatsklerk -J. BQsch,
2de
- H. Kuipers,
- Th. P. Bergsma,
Sde
4de
- W. T. S. Morkel,
fide
-L. Wahl,
6de
- H. C. de Bruyn Prince,
7de
- J. M. Coops,
- J. A. Pott.
Sste
Ode
- S. K. Griffiths,
lOde
"
- J. Z. M. van Zijl,
11 de
"
- J. N. Susan,
Ude
"
- R. J. Kuiper,
jaarwedde .£1000
650
500
450
II
42;)
400
400
400
400
375
II
S75
875
II
875
II
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
41.
lade Staatsklerk - M. Spies Jr.,
jaarwedde
14de
- T. C. Robertson
II
15de
"
-J. M. Rapmund,
16de
- F. J. Roos,
17de
- C. B. van der Heide,
"
18de
- J. C. Su,an,
"
19de
II
H. J. M. Potgieter,
20ste
- A. P. S:tp.ith,
21ste
"
- 1.1. P. J. Badenhorst,
22ste
II
P. G. W. du Plessis,
23ste
II
Vv. li". Joubert,
24ste
"
- J. W. van Nikkelell KuijI>~r,
II
Klerk vall Kantoor- en Schrijfbehoeftell- A. Schmidt,
, , - J. F. Burger,
Asst." "
"
:£375
350
350
350
825
325
300
275
275
2;5
275
275
350
200
BUITiNLANDSCHE ZAKEN.
Ollder-Staatssecretaris - P. G. 'V. Grobler,
lste Klerk - H. C. ten Haaf,
2de
- P. A.. Wolswijk,
3de
- D. N. R. van Roytema,
4de
" - H. G. F. Mock,
5de
" - N. HerldrikB.
6de
- P. J. Krogh,
7de
- A.. C. H. Buytendorp,
Sste
- H. J. Volkers,
9de
,,' - O. Menzel,
lOde
II
J. L. Reepmaker van Belle,
llde
" - E. J. Weeber.
12de
- J. H. Breytenbach,
l3de
- G. H: Ludorf,
jo.o.rwettdo £1000
000
450
450
450
"
42.;
3i5
350
350
"
350
II
350
300
300
275
"
AFDEELING KABINET.
Secretaris - R. J. H, }"ortuijn,
Klerk-K. P. Spies,
jaarwedde £650
400
STAATSSECRC:T ARISKANTOOR.
LegaliBatie "an handteekening. - Eenig document, ingezonden ter
Staatssecretarie ,'oor IegaliPatie van handteekening, moet vergezeld gaan
van een schrijven van eenig HoofdalUbtenaar, dell Griffier of AssistentGrimer van het Hooggerechtshof, of van den Landdrost of Mij ncommissaris
van het district vanwaar de Iegalisatie wordt ingezonden.
Verder moet zoodanig document een plakzegel dragen van 10s.6d·
(tien shillings en zes pence).
De legalisatie geschiedt door den Onder-StBatssecretaris Tan Binnenlandsche Zaken.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
42
Een aanvrage voor een permit voor het invoeren van ontplofbare
stoffen en detonators, moet duidclijk inhollden, uit welke Kolonie
invoer geschieden zal cn een plakzegel dragen van 58.
Geene permitten zullen langer van kraeht zijn dan 4 maanden
van af den dag der uitreiking.
Een aanvrage voor een Speciale Hllwelijks1icentie moot worden
ingezondcn door den Landdrost van het district, waar de aanvragers
wonen en eCll plakzegel dragen van £7 lOs.
Eon aanvrage voor een Dllplicaat Certiftcaat van Huwelijk"rt'gister
moet vorgezeld gaan \"an een plakzegel van 2s. 6d.
Een aanvrage voor een concessie, ter behandeling van den Uitv. Raad,
moet vergozeld gaan van een plakzegel van £5 (vijf pond sterling).
BEDIENDEN STAATSGEBOUW.
Kantoorbcwaarder - C. P. Hattingh,
Assistent irJem - A. Schluter,
Schoonmaker - G. van der B3Y,
Nachtwacht - P. J. Swart,
"
- H. J. Leemans,
Schoollmaker van Latrinen - H. A. ViljOCll,
- B. A. Botes,
Portie: - D.•T." Jacob~,
" - M. P. A. Coet7;ee,
If
P. L. van der Berg,
- F. Schluter,
-M. Lotter,
" - F. L. Swart,
- H. Ackermann,
- P. S. Jacobs,
jaarwedde £300
250
"
225
22:l
225
"
175
120
UO
130
120
12Q
120
12)
100
100
DEPARTEMENT van HOOFDINSPECTEUR van KANTOREN.
Dit departoment dagteekent vau Febrnari 1806.
Ais ambtenaren dnarvan 'Werden respectievolijk aungoshld en
fUllgecren thans als:
Hoofdinspecteur, - J. F. do Beer,
jaarwedde £1000
noo
Secretaris. - L. A. F. H. van WOllW,
•
300
Klerk - J. M. Grobler,
700
Inspectcur, - J. Duiven,
700
-H. Kroes.
700
-D. de Kock,
700
- Th. J. Voss,
700
-J. RetieC,
"
-F. Fergg,
700
"
De werkzaamheden vau dit dopartement bepalon zich volgells instructie
tot het inspeeteeren van l'hesaurier· en Auditeur-Generaals-kantoren;
van Zegehneesters- en Vormuitdeelers-kantoren; van het kantoor van
Postmeester-Generaal, van de postkantoren, Landdrostkantoren met
iIlbegrip van die van Civiele Commissarissen, Resident-Vrederechters
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
43
met zegel-administratie en magazijnen en kantoren van Commissa.riAsen
en Onder- Commisssl'issen van Naturellen; van kantoren van MijncommissariSflcn en VerantwoordeUjke Klerken, van 't kantoor van den
Inspecteur-Generaal van Invoerrechten en de Belastinggaarderskantoren,
van de gesubsidieerde Hospitalen, het .A.m.ortisatiefonds, kantoor van
Klerk voor Kantoor en Schr.ijfbehoeften; van voorschotten en boeten
aan het Telegraaf-Departement en van datgene, wat verder door dit
departement wordt noodig of wenschelijk g3acht; van de Telegraafkantoren, wasr postdienst staat onder het beheer van denzelfden
ambtenaar, en van de :finantieale administratie der Weeskamer.
Verder is aan dit depaTtement opgedragen het toezicht over aIlo
concessies, waarvoor geen andere voorzieningen gemaakt zijn.
Wordt op een of ander kantoor in de voorafgaande opgave niet
vermeld, inspectie vereischt dan geeft de Regeering daartoe een speciale
opdracht; ook kan de Hoofdinspecteur indien hij zulks noodig scht,
zoodanige inspactie gelasten.
De Hoofdinspectenr is gerecbtigd voorscllriften te geven op eenig
departement, zoowel op administratief als op finantieel gebied.
Van de gehouden inspecties worden rapporten opgemaakt en uittrcksels daarvan, voorzien van aan- en opmerkingen van Hoofdinspectenr,
worden verzonden ter behandeling van de betrokken hoofden van
dcpartemcnten of andeN kantoren.
Met betrekking tot den dienst ell da werkzall.mbedon aan de
vcrschillende ambtenaran opgedragcn, zal bij inspectie nauwkeurig
worden toegezien of d3 w3rkzaamheden op eell kantoor behool'lijk zijn
verdeeld en of er zonder plichtverzuim en mot de noodigo stiptheid
wordt gewerkt. Bij g3breke daarvan zal boete, schorsing of ontslag
worden toegepast.
Waar bij inspectie blijkt, dat in's lands dicnst te veel of onbekwame
ambtenaren worden gcbruikt of assistentie noodzakcIijk is, zal dienaangaande door dit depart:mlent naar bevind van zaken aan de Regeering
worden gerapporteerd.
Bij . bevinding van een tekort, wordt den betrokken ambtenaar
gelast, zoodanig tekort dadelijk in te betalen; bij schllldigverkisring
van crimineele misdaad, word<>n onmiddellijk gerechtelijka stappen.
genomen.
De Hoofdinspcctcur is vcrantwoordelijk aan den EdAchtb. Eersten
Volksraad.
COM MAN 0 A NT- G E N ERAA L.
ComDlandant-Genersal- P. J. Joubert,
Vice-President en ex-officio lid U.V.R.
Secretaris - L. F. de Souza,
lste Klerk- K. R. Keizer,
2de
- P. J. Loots,
Bde
• - J. T. Taylor,
Speciale Klerk - If. A. Bracht,
'de
-J. J~. Malan,
5de
- J. C. AkermauD,
6de
- F. W. Pfister,
7de
• - J. J'•.T. Botba,
8ste • - C. J. Bodenstein,
• - M. W. \'iljOOll,
9do
Secretaris van het Krijgsgcricht K. R. Keizel:.
jaarwedde £2600
•
600
'75
'25
850
300
300
275
2;5
•
•
•
250
150
150
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
44
CORPS STAATS-ARTILLERIE.
Het opperbcvel is in handen van den Commandant-Generaal, "
Het gebeelo Corps wordt gecommandecrd door een Overste-CulUmandant, die wordt bijgestaan door een lste IJuitenant-Adjudant.
De Comma.ndant heert direct onder zich eert Majoor aan wiell aJle
afdeelingen van het Corps verantwoordin ~ vprschnldigd zijn en die in
tijd van oorlog de Artillerie-Afdeelingcn in het gevecht aanvoert. Do
Majoor heert bij zijnc ILdlllinistratie ':'e hulp van een 21len LuitenantA<1judant.
Het rorps is samengesteld uit de navolgenlle afdeelingen:
a. De afdeeling Artillerie bestaande uit Rijdentle-, Berg. en
Vesting-Al'tillerie j
b. De Veldtelegrafiej
o. De Intendancedienst j
d. Het Muziekkorpfl;
6. Het GeneesKundig dcpartement;
f. Het Onderwijs;
g. De smederij en bankwerkcrij.
Het corps zal bestaan nit:
1
1
2
1
5
1
1
1
12
1
1
1
1
8
1
1
1
5
~
1
5
20
3
1
30
3
1
1
1
226
23
4
18
11
6
Luitenant-Kolonel-Commandant j
Majoor;
Kapiteins der Artillcrie;
Kapitein Intendant j
Eerste I.uitenants der artillerie;
Eersta Luitenant-Adjudantj
Eerste Luitenant-Veldtelegrafic;
Officier van Gezondheid. (bte I..uitcnant);
Tweede Luitenants der Artillerie;
Tweede Luitenant-Adjudant;
Tweede Luitenant-Kwartierm"ester;
Paardenarts, (2do "Lnitenant);
Kapelmeestt'r (2e Luitenant);
Adjudant-Ondero:ft1cieren der Artillerie;
Adjudant-Onderofticier, Veld-Telegrafie, (Opzicbter);
Adjudant-Onderofficier, Goneeskundig Departement, (Apothoker);
Adjudant-Onderofficier, Smederij en Bankwerkerij, (Opzichter);
Opperwachtmeesters der Artillerie;
Opperwachtmeester der Veld-Telegrafie;
Trompetter-Majoor;
Fouriers der Artil!erie;
Wachtmeesters der Artillerie;
Wachtmeesters bij de Veld-Telegrafie;
Hospitaal-Sergeant, Geneeskundig Departement;
Korporaals der Artillerie;
Korporaals bij de Veldtelegrafie;
Korporaal bij de Intendance;
Kleermaker bij de Intendance;
~choen- en Zadelmaker bij de Intendance j
Manschappen der Artillerie;
Leerling-telegrafisten;
Mnnscbappen bij de Intendancej
Manschappen bi] het Muziekkorps, waarvan 9 muzikanten cn 9
leerlingen;
Ziekenverplegers i
Smidsleerlingen.
Van" bovenstaande officicren zijn de volgende ao.nstellingen reeds
gedaan":
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
45
HOOJ'DOI'J'IOIUEN:
I~uit.-Xolonel-Commandant
B.A. - B. P. E. Trichardt,
Maj oor B.A. - P. E. Erasmus,
jaarwedde £650
600
.SUBALTBBNE OJ'J'ICIEBD:
Xapitein R. A. - J. F. Wolmarans,
Kapitein R. A. - P. J. v. d. Merwe,
Kapitein-Intendant - J. M. A. Wolmarans,
Iste Luitenant-Adjudant S. A. - Th. Kroon,
lste Luitenant R. A. - J. L. Pretorius,
Officier van Gezondheid - T. L. Laxton,
lste Luitanant V. T. - P. C. Paff,
lste Luitenant R. A. - M. J. de Jager,
2de Luitenant-Adjudant - W. A. Baaij,
2de Luitenant-Kwartiermeester - E. B. E. Hoffmann,
2de Luitenant H. A. - F. Townsend,
2de Luitenant R. A. - M. du Toit,
2de Luitenant R. A. - N. P. Oelofse,
2de Luitenant-Xapelmeester - J. Maggs,
jaarwedde .£500
500
500
375
•
350
600
•
•
~OO
350
270
300
270
270
270
2;5
MAGAZIJNMEESTERS.
Barberton... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... S. I. 1-' ulley.
Bloemhof' .......................................... W. R. F. Ashford.
Carolina ............................................. A. McOallum.
Christiana .......................................... D. B. J. Faul.
Ermelo ............................................. H. Klein.
Heidelberg .. .......... .......................... A. GOl'lich.
Xlerksdorp ...... n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.. P. J. Cronj~.
Xnlgersdorp....................................... W. Klonowski.
Leydsdorp .......................................... J. D. de Villi.ra.
Lichtenburg .. ..................................... C. L. Schulenburg.
Lijdenburg ....................................... M. L. de Bouza.
Middelburg •• ............... ...................... J. J. Trichardt.
M. W. Stroom.................................... B. Nathanson.
NijIstroom ....................................... J. de Ridder.
Pietersburg .......................................... L. P. Kirsten.
Piet-Potgietersrust .............................. H. F. E. de Beer.
Piet-Retiaf ....................................... P. Middleton.
Potchef'stroom .................................... E. Lawson.
Roossenekal ....................................... M. J. Willernse.
Rustenburg ....................................... F. C. du Plessis.
Sch"'eizer-Reneke ............................. Abramowitz.
StBnderton ...................................... P. A. van Veen.
Steijnsdorp ....................................... J. Ternooi Apel.
Utrecht .....
C. van Niekerk.
Volksrust ......................................... 6 Ho F. Budde.
Vl'ijheid .............................................. J. Scha1kwijk.
Wolmarallsstad ................... 0. ............ J. J. Dunn.
0 ........................ ...... .........
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
46
SALUUTSCHOTEN
WOODEN Til: PRETORIA AFGEVUURD OP DE VOLGENDlI: DAGEN.
20 Jan. -Verjaardag van ZEd. Gestr.den CommandantGeneraal ................................................ 18 schoten.
21 Jan. -Verjaardag van Z. M. Koning van Zweden em
Noorwegen ... ............ ............ ............ ... ... 21
27 Jan. - Verjaardag van Z. M. Keizer van Duitschland
Koning van Pruissen.............................. .
"
27 Febr. -Slag van Am~uba ................. ,.....................
"
14 Mllart-Verjaardag van Z. M. Koning van !taW;.......
"
8 .l.pril-Verjaardag van Z. M. Koning van Denemarken "
o April-Verjaardag van Z. M. Koning van Belgia......
"
1 Mei. -Opening van de ZUting van de E. A. Volksraden.....................................................
"
24 Mei. - Verjaardag van H. M. Koningin van Engeland "
"
4 Juli. -Onafhankelijkheid van Noord Amerika ........ .
14 Juli. -Inneming van de Bastille te PariJs, Frankrijk
"
31 Aug. - Verj aardag van H.M.KoninginderNederlanden
28 Sept. -Verjaardag van'Z. M. Koning van Portugal....
2 Oct. - Yerjaardap; van ZBEd. Staatspresident van den
Oranje Vrijstaat ...................................... .
10 Oct. - Yerjaardag van ZBEd. S. J. P. Kruger, Staatspresident van de Z. A. Republiek ........... .
16 Dec. -Dingaansdag.
En bij het sluiten der Zitting van de E. A. Volksradcn.
DISTRICTS-COMMANDANTEN. I)
District Bloemhof ............................................
Carolina............................................
" Ermelo .................................. " .........
Heidelberg .......................................
" Lichtenburg .......................................
Lijdenburg .......................................
If
Marico .............................................
",.
Middelburg .......................................
Piet-Retiei' ........................... ...... ......
",.
PotchefstrooDl ....................................
,. Pretoria .............................................
Rustenburg .......................................
"
Standerton .......................................
" Utrecht ...............................................
" Vrijheid.. ...... .... ............ ............ .........
"
Wakkerstroom ....................................
.,
Waterberg ..........................................
"
Zoutpansberg ....... ...... ........... ...... ......
~
Krugersdorp............ ... ... .....................
"
Wolmaransstad .................................
Johannesburg Spec. Comm.andant................ ••. ...
J. F. de Beer.
D. Joubert.
Tobias Smuts.
J. D. Weilbach.
H. C. W. Vermaas.
H. P. Steenkamp.
J. D. L. Botha.
C. E. Faurie.
C. L. Engelbrecht.
Y. J. Wolmarans.
D. J. E. Erasmus.
H. :Po Malan.
J. A. Kuller.
L. Vlljoen.
L. J. Meijer.
J. A. Joubert.
P. J. ·Potgieter.
D. J. L. H. du Preez.
Fred. Job. Potgieter.
F. J. Potgieter.
J. de Keillon.
1) Districts-Commanllanten trekken in tUll van wede geen sruaria : aIleen
in oorlogatYll of ill gevu.l van sell oOlnllumdo ontva.ngen zU eene. toell\gw
vao llHI. lIer ,lag.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
47
VELDKORNETTEN EN ASSISTENT-VELDKORNETTEN.
Districten.
Bethal
Namen
der
Veldkornetten.
Wijken.
P. J. Greyling
H. P. Dreyer
Wijk no. 1
2
"
Namen
der
Ass.-Veldkornetten.
DloemhoC
Dovenwijk Vnalrivi('r
Onderwijk
Hartsrivier
Hugo A. Nieuwoudt
J. H. L. Hosman
J .• E. L. Mussman
Jacobus J. StrBlIss.
GE'en assistcnt.
C. M. Olivier.
Ennf'lo
Wijk no. 1
R. J. J. van Vuren
J. N. H. Grobler
N. J. Breijtenbach
J. H. Steenkamp.
F. W. Ernst.
Geen assistent.
."
2
8
"
"
Heidelberg
Suikerboschrand
Roodekoppen
Kliprivier
Hoogeveld
R. C. Spruit
S. R. Buijs
•1. G. lleijer
It. IS. Meijer
G. S. Grayling.
P. D. v. d. Westlll1ijzcn
H. C. Kuyter•
Geen alisistent.
J.iclltcnburg
Wijk no. 1
J. H. Cronj~.
I. E. J. Olansen
J. C. Coetzee
H. J. M. Hamman.
M. J. Fonrie.
J. H. Visser.
2
8
'II
" "
I.ij denburg
Dorp
Krokodilrivier
Steenkampsberg
Ohrigstadrivier
M. J. Schoeman
D. J. Schoeman
M. P. Taute
P. B. Swart
Geen assistent.
O. J. Joubert
C. Potgieter.
G. P. Coetser Jzn.
Marico
Klein 11arico
Groot
"
Boschveld
Malopo
J. H. Snijman
Eleetie geopend
P. D. Swart
J. J. louw
H. J. Otto.
J. C. Beukes.
F. J. D. Forstenberg
Oeen assistent.
Afidclelbllrg
Dorp
OIifantsrivier
Stcenkoolspruit
Seijlonsrivier
Mapoehsgronden
J. N. R. Joubt'rt
P. F. Trichardt
M. C. Pretorius
G. J. J. Joubert
J. J. Krige
J. F. Vereuiel.
J,>. H. S. Terblanebe.
J. G. Duivenhage.
B. J. Spies.
Geen assistent.
C. M. Douthwaite
•1. P. Grobler
D. J. van Graan
J. Th. Martins
A. P. J. l,,'ronje
H. C. Visser
Geen assistent.
D. H. D. Hattingh .
Eleetie geopend..
J. F. v. d. Merwe.
W. 1. A. Vermaas
J. H. de Kock.
C. 1. van Rooijen
H. F. Meijer
J. Ph. Potgieter.
geen aesistent.
Melt Marais
Ph. L. Uijs
B. J. de Lange
H. J. H. Glas
D. J. E. Opperman
M. G. Pretorius
Goon assistent.
D. B. Snijman.
J. H. Viljoen.
P. P. Roos.
F. O. Esterhuizen.
Jan Booysen.
Potchefstroom Dorp
Vaalrivier
Boven Mooirivier
Gatsrand
Onder wijk Schoonspruit
Boven
"
Piet Retiel
Wijk no. 1
"
l'retoria
2
Dorp
Elandsrivier
Bronkhorstspruit
Krokodilri vier
W.W.Rand
Aapj esllivier
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
48
Namen
der
Veldkornetten.
Wijken.
Districten.
Namen
der
Aas...Veldkornetten.
Rustenburg
Elandsrivier
Zwartruggens
Hoogeveld
Hexrivier
R.~P. van Tonder
J. I. Elo1f
P. tl. Steenkamp
P. Kruger
Electie geopend..
J. P. Potgieter
B. J. P. )'ourie.
N.· J. T. Meijer.
Standerton
Waterval
Blesbokspruit
Kliprivier
G. J. Bosho1f
H. J. J. van Vuren
A. J. Boshoft"
H. P. Geldenhuis
D. 1. J. Breytenbach
6een '8.ssistent.
Utrecht
Wljk no. 1
J. F. Meijer
P. J. Truter
J. B. Rudolph
Geen assistent.
ide
B. H. Breytenbach
F. Moolman
J. J. C. Emmet
S. Grobler
Electie geopend
H. D. Sassenberg
G. M. O. Swart
J. Z. Moolman
Electie geopend
D. J. Grov6.
A. L. Pretorius.
B. J. de lange Badenhorst.
Geen assistent.
Electie geopend.
G. J. J. van Rensburg
D. L. de Beer
S. J. M. van Heerden
Geen assistent.
"
"
Vrijheid
"
"
2
8
Wljk no. 1
"
II
II
"
"
"
2
8
4
Wakkerstroom Wijk no. 1
"
"
"
"
2
3
Waterberg
Nijlstroom
Zwagershoek
Pietpotgietersrust
H. S. Lombard
F. A. Grobler
D. P. van Rooijen
Zoutpanliberg
Dorp Pietersburg
Marabastad
lthenosterpoort
B outboschberg
Onderveld
Spelonken
H. C. J. v. Rensburg
Electie geopend
H. W. Alberts
W. H. Viljoen Sr.
J. Th. Kelly
A. Z. .A. Briel.
R. J. J. Strijdom.
L. C. J. de Beer.
f~een assistent.
S. M Venter.
H. F. Prinsloo
W. B. Versfeld
A. J."-Viljoen
'Geen assistent.
J. Y. van Wijk
J. J. Kloppers
L. J. C. du Toit.
F. Oosthuizen
C. F. Kruger Jr.
J. N. Geldenhuijs
Electie geopend.
J. R. Bourhill
H. S. Lombard
R. J. Viijoen
P. M. Marltz
F. K. Mar6 Jr.
Geen assistent
Carolina
Wijk no. 1
"
"
Krugersdorp
,.
"
2
S
Wijk no. 1 (zie Delv.)
"
"
" "
2
S
Wolmaransstad
Wijk
Delvcrijen
Barberton
J obannesburg
Krugersdorp
Lijdenburg
Heidelberg
Swazieland
-
DO. 1
" "
2
A. M. van Staden
-
.,
"
"
"
"
"
"
I
"
Geen assistent
"
"
"
"
NB. Het jaarlijksch salaris van cen Veldkomet is ;C300 en dat van een
Assis~nt-Veldkornet ~200 per jaar.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
49
LlJST VAN DIENSTPLICHTIGE BURGE.RS.
Distrirtel"l.
Wijken.
r
Mannen
Mannen lfnnnen
van 18-34 van 34.-GO ben. 18 cn
jareD.
jaren.
bov.GOj.
Bethal
No.1
No.2
260
188
111
120
55
47
448
231
102
B10emhnf
Ronn-Vanlri vi(>r
Ondl"r-Vaaln '"ier
H'll'tHrh-i"r
193
95
265
76
52
115
64
37
li1
51i3
Carolina
Ermelo
Heitlelbtrg
No.1
~n. 2
Nt)_ 3
No.1
No.2
Nil. :1
fllikcl b08('11 ranel
Roocl(>koPl)pnKUIJI ivicr·
243
152
llr:}
GG
88
60
]04
31
56
17
29
274
153
79
283
]35
81
144
81
sn
5;~
17
29
499
278
85
387
222
122
528
249
70
1115
471
192
320
165
105
580
208
157
Rt
106
196
78
37
148
87
52
29
70
84
26
551
85
205
189
131
824
48
151
72
83
159
37
670
117
344
209
169
287
354
98
162
241
95
120
25
74
'i8
112ft
563
392
H()I)~eveld!!l
KI'll g(lorsc1orp
No.1
No.2
No.3
J.ic·lltenbllTg
No.1No.2No.3·
Lijdenbnrg
lralieo
-t
-t
Dorp
Krokodilrivicr
StEaenkampl'lberg·
('hril-,'1It.ndHri vi('l'
1\ralOI)O
Klein l\Isl'iro
Gl'Opt Mariro
UOR('l1vp1(1
Middelbul'g
l\f RllocllsgroDcll"n
OliJimtsri vier
StePllkoolsprnit
Sey) onflrivier a
Middelburg
B.-A.
63
180
60
118
55
S6
,
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Fly UP