...

50 Aan het Hoofd van het Telegraaf-Departement het lingen del' Gas- en

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

50 Aan het Hoofd van het Telegraaf-Departement het lingen del' Gas- en
50
TELEGRAAF-OEPARTEMENT.
Aan het Hoofd van het Telegraaf-Departement het
toezicht op te dragen van de naleving van aIle bepalingen del' Gas- en ~lectrisch Licht-Concessies, behalve
wat het finantieel gedeelte betreft.
Hem de bevoegdheid te verleenen om:
a. aUe zaken af te handelen in verband met
telephonie;
b. bij ziekte van tele~rafisten de noodige regelingen
te treffen voor nunne vervanging;
c. ambtenaren in zijn departement te verplaatsen,
zoolang geen der betrokkenen in salaris wordt
achteruit gezet of bezwaar tegen zulke verplaatsing heert.
STAATSDRUKKERIJ.
De Directeul' del' Staatsdrukkerij te belasten met de
bewaring en verstrekking van Wetten, Staatscouranten
en andere drukwerken.
Alle Kennisgevingen van Hoofden van Departementen
voortvloeiende uit wettelijke bepalingen en bestemd
voor 'Publicatie in de Staatscourant, dIrect aan hem te
doen inzenden.
De Hoofden van Departementen direct aan hem te
doen aanvragen de noodige reeds staande vormen, die
Hoofden dan hebbende te zorgen voor verstrekking aan
hunne ondergeschikte ambtenaren.
De Vormuitdeeler belast te zijn met de aanvraag
bij den Directeur der Staatsdrukkerij, en de uitdeeling
van vormen ten behoeve van de ambtenaren in de
Districten die niet direct onder een Departementshoofd
ressorteeren.
Het drukken van een nieuwen vorm te zijn onderworpen aan de beslissing der Regeering.
AHe aanvragen om bindwerk te doen inzenden direct
aan. den Directeur der Staatsdrukkerij, die daarop te
beslissen zal hebben.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
51
Brieven van Naturalisatie worden verleend door
den Staatssecretaris in overleg met den Staatsprocureur,
die de te verleenen brieven mede zal onderteekenen.
Certificaat en akte van toelating voor Docters,
Landmeters, Apothekers, Agenten voor La~ere Hoven,
enz., worden voortaan aHeen onderteekena door den
Voorzitter en den Secretaris van den Raad van Examinatoren, en niet meer bekrachtigd door den Uitvoerencien Raad.
De Onder-Staatssecretaris is belast met de legalisatie
van handteekeningen, al~mede met het teekenen en
uitreiken van specIale huwelijkslicenties.
De verhuring of de verpachting van Gouvernements
grond wordt overgelaten aan de·n Landdrost van het
district, in overleg met den Registrateur van Akten en
den Landmeter-Generaal. (Gouvernementsgronden aan
locaties grenzende worden niet verhuurd).
Geene correspondentie, indien eenigszins van de~ar­
tementalen aard, direct aan den Uitvoerenden Raad of
aan de Regeering te zenden, doch te zijn gericht aan
het betrokken Departementshoofd.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
52
EERSTE VOLKSRAAD.
Secretaris-W. J. Fockens, jaarwedde £500.
Klerk-L. F. Goldman, Jaarwedde £300.
Bode-J. W. van del' Rijst, jaarwedde £75.
LEDEN.
DISTRICTEN.
Pretoria
»
. . . • .
Potchefstroom .
»
Rustenburg .
»
. . . .
Lijdenburg . . . .
»
Utrecht
.
Wakkerstroom
Waterbel'g . . . .
BIoemhof .
Middelburg
Heidelberg
Standerton . . . .
Marico • . . .
Zoutpansberg
Ermelo • . .
J.. ichtenburg. .
Piet Retief
Vrijheid •.
Johannesburg
Barberton • . .
A. D. W. Wolmarans.
P. G. Roos.
N. M. S. Prinsloo.
P. J. Schutte.
F. G. H. Wolmarans.
J. M. Malan.
S. W. Burger.
J. C. Fourie.
J. J. Spies.
G. J. W. de Jager.
J. du Plessis de Deer.
P. de Ia Reij Azn.
J. de Clercq Azn.
J. Ph. L. Labuschagne.
J. P. L. Lombaard.
C. B. Otto.
P. Mare.
L. de Jager Gzn.
J. H. de la Reij.
C. J. Tosen.
C. J. A. Birkenstock.
L. J. Meijer.
C. Jeppe.
R. K. Loveday.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
TWEEDE VOLKSRAAD.
Secretaris-J. Bosch, jaarwedde a€450.
Klerk-G. F. L. Bohlmann, jaarwedde £275.
Bode-E. L. van der Rijst, jaarwedde £60.
DISTRIOTEN.
LEDEN.
E. P. A.
Pretoria
»
Potchefstroom .
»
.Rustenburg .
»
Lijdenburg . . . .
»
Utrecht . .
Wakkerstroom
Waterberg .
Bloemhof '0' •
Middelburg . . . .
Heidelberg
Standerton . . . .
Marico
.
Zoutpansberg
Ermelo . . . . . ~
Lichtenburg .
Piet Retief . . • .
Vrijheid
»
Johannesburg •
Barberton . .
Meintjes~
J. W. J. Joubert.
W. J. Jooste.
N. S. Malherbe.
C. J. H. du Plessis.
J. F. Kirsten.
W. H. van Niekerk.
H. P. Steenkamp.
P. L. Uijs Izn.
J. D. R. Opperman.
F. Boshoff.
W. J. Pretorius,
I. J. Meijer.
D. F. Petersen.
D. P. Taljaard.
J. J. Joubert.
B. J. Vorster Jr.
J. J. Burger.
H. C. W. Vermaas.
Th. F. Klopper.
J. F. van Staden.
B. G. Brecher.
1. F. Celliers.
Frank Watkins.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
54
REGEERING EN UITVOERENDE RAAD.
S+AATSPRESIDENT.
STEPHANUS 10HANNES PAULUS KRUGER, herkozen 12
Mei 189d.
Ridder-Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw, Commandeur
van het Legioen van Eer, Grootkruis van de Portugeesche
Orde van de Onbevlekte Ontvangenis, Ridder late klasse
van den Rooden Adelaar.
Jaarwedde £7000, benevens eene toelage van £300
voor huishuur.
OFFICIEELE LEDEN.
DR. WILLEM JOHANNES LEYDS, herkozen als Staatssecretaris 7 Juni 1892, beeedigd 29 Mei 1803.
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder 2e klasse
van den Rooden Adelaar met Ster, Commandeur van de
Portugeesche Militaire Orde van Jesus ChrisMs, Riddervan
de Poriugeesche Orde van de Onbevlekte Ontvangenis.
laarwedde als Staatssecretans ~1.500.
»
» officieel lid van den Uitv. Baad £150.
PETRUS JACOBUS JOUBERT, Commandant-Generaal en
Superintendent van Naturellen, herkozen 8luni 1885.
Officier van het Legioen van Eer, Commandeur van de Portugeesche :Militaire Orde van J eSUB Christus, Ridder 2e klasse
v~ den Rooden Adelaar met Ster.
laarwedde als Commandant-Generaal ~1200.
»
» Superintendent van Naturellen £800.
»
» officieel lid van den Uitv. Raad ~150.
JOHANNES HERMANUS MICHIEL KOCK, Notulenbouder en
Secretaris van den Uitv. Raad, gekozen 1 Juni 1892.
Jaarwedde ae1150.
NON-OFFICIEELE LEDEN.
NICOLAAS lA.COBUS SMIT, Vice-President, herkozen 31
JuU 1893.
Commandeur van de Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Commandenr van de Orde van de Onbevlekte Ontvangenis,
Ridder 2e klasse van den Rooden Adelaar met Ster.
Jaarwedde £1350.
JACOBUS MARTINUS ANDREAS WOLMARANS, herkozen
5 Mei 1893.
Jaarwedde £1350.
J. BOSCH, tijd. Klerk van den Notulenhouder, jaarw. £250.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
55
H 0 0 F DAM B TENAR EN.
Dr. Willem Johannes Leyds, Staatssecretaris.
Cornelis van Boeschoten, Onder-Staatssecretans.
Petrus Jacobus Joubert, Commandant-Generaal en Superintendent van Naturellen.
Dr. A. E. J. Krause, Staatsprocureur.
Jacobus Nicolaas Boshoff, Thesaurier-Generaal.
Johannes Stephanus Marais, Auditeur-Generaal.
Prof. Nicolaas Mansvelt, Superintendent van Onderwijs.
Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, Weesheer.
Johannes Christoffel Minnaar, Registrateur van Akten.
Gideon Retief von Wielligh, Landmeter-Generaal.
Isaac van Alphen, Postmeester-Generaal.
Christiaan Johannes Joubert, Hoofd van Mijnwezen.
Christiaan Karel van Trotsenbur~, Hoofd TelegraafDepartement.
Sijtze Wierda, Hoofd van Publieke Werken.
Eduard Hugo de Waal, Inspecteur-Generaal van Invoerrechten.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
56
BUREAU VAN DEN STAATSSECRETARIS.
Staatssecretaris - Doctor Willem Johannes Leyds.
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Commandeur van
de Portugeesche Militaire Orde van Jesus Christus, Ridder
van de Onbevlekt8 Ontvangenis, Ridder 2de klasse van den
Rooden Adelaar met SOOr.
Jaarwedde £1500.
Onder-Staatssecretaris - Cornelis van Boeschoten.
Ridder van de Portugeesche Militaire Orde van Jesus Christus.
Jaarwedde .£1000.
Onder-Staatssecretaris 1ste Staatsklerk - T~ J. Krogh,
jaarwedde £550
Secretaris - P. L. A. Goldman,
»
500
2de Staatsklerk - L. A. F. H. van Wouw,
»
400
3de
»
- W. T. S. lVlorkel
»
325
»
- Leo. Wahl,
»
300
4de
5de
»
- H. T. D. de Cock,
»
300
6de
»
- S. K. Griffiths,
»
250
7de
»
- R. J. H. Fortuyn,
»
250
8ste
»
- J. N. Susan,
»
250
Notulenboekhouder - L. J. Franchimont~
»
350
1ste Assistent-Klerk - T. P. Bergsma,
»
350
»
- H. C. de Bruijn Prince, »
300
2de
ade
»
- H. Kuipers,
»
300
4de
»
- J. M. Coops,
»
300
5de
»
- J. A. Pott,
»
275
6de
»
- II. Hofmeyr,
»
275
7de
»
- J. Z. M. van Zijl,
»
250
»
- L. G. Koops,
»
250
8ste
9de
»
- M. Spies,
»
200
J
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
57
STAATSSECRETARISKANTOOR.
Legalisatie van handteekening. - Eenig document,
ingezonden ter Staatssecretarie voor legalisatie van
handteekening, moet vergezeld gaan van een schrijven
van eenig Hoofdambtenaar, den Griffier of AssistentGriffier van het Hoog Gerechtshof, of van den Landdrost of Mijncommissaris van het district van waar de
legalisatie wordt ingezonden.
Verder moet zoodanig document een plakzegel
dragen van 108. 6d. (tien shillings en zes penre).
Een aanvrage voor een permit voor het invoeren
van dynamiet of andere ontplofbare stoffen en detonators,
moet duidelijk inhouden, uit welke Kolonie invoer geschieden zal en een plakzegel dragen van 5s.
Een aanvrage voor een Speciale Huwelijkslicentie
moet wor den ingezonden door den Landdrost van het
district waar de aanvragers wonen en een plakzegel
dragen van a€7 iDs.
Een aanvrage voor een Duplicaat Certificaat van
Huwelijksregister moet vergezeld gaan van een plakzegel van 2s. 6d.
Een aanvrage voor een concessie, tar behandeling
van den Uitv. Haad, moet ·vergezeld gaan van een
plakzegel van a€5 (vijf pond stg.).
8
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
58
COMMANDANT-GENERAAL.
Commandant-Generaal- P. J. Joubert, jaarwedde .£1200
1ste Klerk - L. F. de Souza,
»
350
2de » - J. H. Schomaker,
»
225
ade » - O. Lean,
»
150
»
225
1ste Assistent - P. J. Loots,
2de
»
- J. Taylor,'
»
200
CORPS RIJDENDE ARTILLERIE EN POLITIE.
Commandant - H. P. N. Pretorius, jaarwedde £575
Wd. Administrateur en Adjudant1. W. Bosman,
»
450
Betaal- en K wartiermeester-I. J. Bosman, »
350
Wd. 1ste Luitenant-P. v. d. :Merwe,»
21.210s.
» 2de
»
- J. T. Schutte,
»
200
» ade
»
- H. v. d. WertT,
»
200
» 4de
»
- (vacant),
»
200
Onderwijzer - (vacant),
»
225
Kapelmeester - J. Maggs.
»
16210s.
4 Sergeanten, a 6s. per dag.
8 Korporaals, a 5s. 6d. per dag.
100 Manschappen, a 5s. per dag.
1 Wapensmld, jaarwedde £225.
VELDTELEGRAFIE.
Luitenant-Onderwijzer - P. C. Paff, jaarwedde £275.
15 Manschappen. a 4s. 6d. per dag.
DISTRICTS COMMANDANTEN. (1)
District Bloembof- J. F. de Beer.
»
Ermelo - D. J. Joubert.
»
Heidelberg-J. D. Weilbach.
»
Lichtenburg- J. H. de la Reij.
»
Lijd~nburg-S. W. Burger.
»
:Manco-J. D. L. Botha.
»
Middelburg - S. P. E. Trichard.
»
Piet-Retief- J. C. C. Stapelberg.
»
Potchefstroom - P. A. Cronje.
»
Pretoria - D. J. E. Erasmus.
D
Rustenburg-H. P. Malan.
»
Standerton-J. P. L. Lombard.
» Utrecht - L. Viljoen.
» Vrijheid - T. I. Steenkamp.
» Wakkerstroom -A. L. Pretorius.
»
Waterberg - J. du Plessis de Beer.
D
Zoutpansberg-B. J. Vorster Sr.
1) Districts-Commandanten trekken in tUd van vrede geen saJ.aris : aIleen
in oOl:logstijd of in geval vam een co:mma.ndo ontvlloII.gen Ily eene toelage
vam 158. per dag.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
59
VELDKORNETTEN EN ASSISTENT-VELDKORNETTEN.
Districten.
Namen
der
Veldkometten.
Wijken.
Namen
der
Ass.-Veldkornetten.
Bloemhor
Bovenwijk Vaalrivier
Onderwijk
Hartsrivier
B. J. de Beel!
J. H. L. Bosman
Electie geopend
H. A. Nieuwoudt.
Geen assistent.
P. G. Bodenstein.
Ermelo
Wljk no. 1
A. G. Kleijnhans
J. S. Stapelberg
N. J. Breijtenbach
J. N. H. Grobler.
"
,,2
"
8
E. P. Benkes.
Geen assistent.
Heidelberg
Suikerboschrand
Roodekoppen
Kliprivier
Hoogeveld
R. C. Spruit
S. B. Buljs
.1. G. Meijer
It. S. Meijer
Electie geopend.
P. D. v. d. Westhnijzen
J. L. van Wljk.
Geen assistent.
I.ichtenburg
No.1 Boven-Hartsrivier
" 2 Zoutpannen
I. E. J. Claasen
J. O. Coetzee
J. 8'. Cronje.
J. H. Visser.
Lijdenburg
Dorp
Komatie
Krokodilrivier
Steenkampsberg
Ohrigstadrivier
:M. J. Schoeman
W. H. Versfeldt
D. J. Schoeman
M. P. Toute
P. B. Swart
Geen Rssistent.
G. O. D. Stoltz
O. J. Joubert
Geen assistent.
G. P. Cotzee Jzn.
Klein M arico
Groot "
Boschveld
Malopo
J. H. Snljman
A. J. Joubert
F. A. Jacobs
J. J. Louw
D. L. Botha.
OliphantBrivier
Steenkoolspruit
Seljlonsrivier
:Mapochsgronden
F. R. J. v. Rensburg
J H. N. Visagie
B. J. J lJubcrt
:M. i. Willemse
J. N. R. Joubert.
Electie geopend.
S. W. v. d. Merwe.
Geen assistent.
O. M. Douthwaite
A. P. J. Cronje
H. C. Visser
D. G. F. Bosman
Geen assistent.
J. P. Grobler.
D. J. Bodenstein.
W. J. J. Kok.
W. C. J. Brink.
D. J. J. van Vuren.
J. N. Gildenhuis.
Melt Marais
Ph. L. Uljs
J. J. Prinsloo
H. J. H. GIas
A. H. Mulder
A. P. Botha
Geen assistent.
W. A. ]j ourie.
B. .1. de Lange.
P. P. Roos.
D. J. E. Opperman.
M. G. Pretorius.
Marico
Middelburg
Potchefstroom Dorp
Vaalrivier
Boven Mooirivier
Gatarand
Onder wljk Schoonspruit
Boven "
Makwasie
G. J. J. van Vuren
P. L. Bezuidenhout
J. Th. Martins
l'retoria
Dorp
Elandsrivier
Bronkhorstapruit
Krokodilrivier
W.W.Rand
Aapj esrivier
Piet Retier
Wljk Klein Vrljst. of no. 1 Electie geopend
" Assegaairiv." " 2 H. F. Meijer
P. S. du Toit.
P. D. Swart.
Geen assistent.
Geen assistent.
ide
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Districten.
Wijken.
Namen
der
Veldkometten.
Namen
der
Ass.-Veldkornetten.
Rustenburg
Elandsrivier
Zwartruggens
Hoogeveld
Hexrivier
J. n. Hatting
J. I. Elo1f
P. 8. Steenkamp
P. Kruger
Standerton
Waterval
Blesbokspruit
Kliprivier
W. J. J. Mameweck Electie geopend.
P. J. Greijling.
L. J. Moolman
Geen assistent.
A. J. Bosho1f
Utrecllt
Wijk no. 1
M. J. Gregory
8. Schoeman
J. B. Rudolph
Geen aBBistent.
ide
ide
P. F. Henderson
L. Botha
P. M. Bester
I. L. Vermaak
Geen assistent.
D. J. Grove1.
A. L. Pretorius.
Geen aBBistent.
Electie geopend
J. A. Joubert
N. J. M. Vermaak
Geen aBBistent.
id.
J. Z. Moolman.
II
II
~
II
II
8
Wijk no. 1
Vrijheid
II
II
II
" "
2
8
4:
Wakkerstroom Wijk no. 1
II
II
2
II
II
8
C. J. S. Fourie.
8. A. Venter.
J. J. Kloppers.
N. J. T. Meijer.
Waterberg
Nijlstroom
Zwagershoek
H. 8. Lombard
F. A. Grobler
Lucas Geijzer.
Electie geupend.
Zoutpansberg
Dorp
M. J. E. F. V. Rheede
V. Oudtshoorn
H. C. J. V. Rensburg
J. L. H. du Preez
H. W. Alberts
J. Th. Kelly
Geen assistent.
Marabastad
ll.henosterpoort
Hontboschberg
8pelonken
A. Z. A. Briel.
Electie geopend.
F. J. H. Botha.
Geen assistent.
DELVERIJEN.
Dtriltricten.
J.ijdQnburg
"
Heideloerg
If
II
I
I
Delverijen.
Namen
der
Veldkornetten.
Namen
der
ABB.-Veldkometten.
Geen aBBistent.
Barberton
D. D.
Ko.apsche Hoop
P. M. Marits
id.
Johannesburg
F. E. Kretzschmar
id.
Krugersdorp
J. C. Bodeustein
id.
V.
Niekerk
Oostelijke Heidelbergsche F. K. Marl1 Jr.
delverijen
id.
NB. Het jaarlijksch salaria van een Veldkornet is 1£150 en dat van een
Al!8is~ent-Veldkornet £100 per jaar.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
61
L"JST VAN DIENSTPLICHTIGE BURGERS.
DistricteD.
Wijken.
Bloemhof
Boven-Vaalrivier
Onder-VaaJrivier
Hartsrivier.
Ermelo
No.1
No.2
No.3
Heidelberg
No.1. Boven Hartsriv.
No.2. Zoutpannen
Lijdenburg
Dorp
Komatie
Krokodilrivier
Steenkampsberg
Ohrigstadsrivier
Dorp
Malopo
Klein Marico
Groot Marico
Boschveld
Marico
Middelburg
Dorp
Mapochsgronden
Olifantsrivier
Steenkoolspruit
Beylonsrivier
(
Potchefstroom
Dorp
)fakw8sie
BOTen SChOODSpruit
Boven Mooirivier
Onder 8choODSpruit
Gatsrand
Vaalrivier
\
218
84
188
106
46
106
91
17
51
-159
-490-
-258-
214
169
133
110
72
57
35
236
154
405
114
96
221
43
69
77
244
238
104
148
34
67
-516-
Suikerboschrand
Roodekoppen
Kliprivier
Lichtenburg
Mannen
Mannen Mannen
van 18-34 van 34-50 ben.. 18 en
jaren.
jareD.
bov.50j.
62
I)lj
-239- -152-
-189--795
431
-477
-247-
67
191
143
102
10j,
49
98
102
44
90
36
61
54
27
84
883
212
85
85
152
177
111
49
33
92
76
43
28
28
43
63
51
30
136
346
310
104
35
66
203
148
52
23
55
121
72
20
232
238
266
243
359
148
254
161
93
118
116
185
129
170
108
81
170
18
102
77
108
972
659
-607
-101
-- --
---610
293
213
---926
504
291
-
1740
-- --
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
62
Wijken.
Districten.
Piet Retiel
Pretoria
Rnstenburg
Btanderton
Utrecht
Vrijheid
Wakkerstroom
W8terberg
Zontp8nsberg
No.1
No.2
Mannen :Mannen Mannen
van 18-84 van 84-50 ben. 18 en
bOT. 50 j.
jaren•.- jaren.
144
50
60
641
200
352
206
215
226
297
83
150
116
85
119
17
44
17
---61
194
77
Dorp
KrokodiIrivier
Witwatersrand
Aapjesrivier
Elandsrivier
Bronkhorstsproit
Dorp
Elandsrivier
ZwartrugJl;ens
HoogeYeid
Hexrivier
Kliprivier
Waterval
Blesbobpruit
No.1
No.2
No.8
8~
74
-1840
-850-
-517-
48
259
229
385
848
44
97
89
180
185
23
79
96
89
108
117
201
198
56
71
187
84
85
104
86
82
167
27
19
66
18
19
54
---1269
495
895
---516
264
178
-285-
No.1
No.2
No.8
No.4.
180
50
89
92
-112-
-91
185
127
152
79
89
92
66
82
68
85
28
25
96
157
186
41
101
84
19
57
49
161
125
81
60
44
146
155
250
174
157
60
99
11
54
---4U3
279
156
No.1
No.2
No.8
---125439
226
Nijistroom
ZwagersJ >ek
Dorp
Marabastad
Rhenosterpoort
Spelonken
Hontboschberg
40
---286
141
84
--
77
--
46
---882
:l86
111
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
63
Delverijen.
Barberton
Johannesburg
Kaapsche Hoop
Krugersdorp
Mannen benedell
:Mannen
18 en boven
van 34-60 j aren.
50 jaren.
Mannen
van 18-84jaren.
197
100
55
205
687
92
96
813
1188
557
I
46
54
16
51
I
167
RECAPITULA~IE.
Districten.
Mannen
van
18-84 j aren.
Mannen
van
34-50 j aren.
Mannen
beneden18
en boven
50 jaren.
Totaal.
Bloemhof
490
.258
159
907
Ermelo
516
.289
152
907
Heidelberg
795
481
189
1415
Lichtenburg
477
247
101
825
Lijdenburg
607
883
212
1202
Marico
610
293
213
1116
Middelburg
926
504
291
1721
1740
97.2
659
8871
194
77
61
38.2
Pretoria
1840
850
517
8207
Rustenburg
1269
495
895
2159
Btanderton
616
264
173
953
Utrecht
285
112
91
488
Vrijheid
493
.279
156
928
Wakkerstroom
439
226
125
790
Waterberg
286
141
84
511
Zoutpansberg
882
286
111
1229
1188
557
167
1862
13503
6564
8856
.23923
Potchefstroom
Piet-Retief
Delverijen
Totaal Genel'8811
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
64
SUPERINTENDENT VAN NATURELLEN.
Superintendent van Naturellen - P. 1.
Joubert,
jaarwedde £800
Secretaris - F. C. Stiem~ns,
»
500
1ste Klerk - K. R. Keizer,
»
275
2de » -1. L. Pretorius,
»
150
Assistent - J. S. Louw,
»
225
Tolk - Maraba,
»
36
Politie-kaptein - Carl Kikana,
»
24
Tolk tusscben Supt. van Naturellen en
»
18
Kaptein Zwartbooi - David Matube,
»
300
Commissaris Klipdam - D. J. v. d. Merwe,
Klerk -A. G. Boyes,
»
200
Tolk - H. Bronkhorst,
»
100
CommissarisKalkbank-B.J. Vorster Sr.,
»
300
I{lerk-D. J. Brink,
»
200
Commissaris Spelonken - A. Schiel,
»
300
Klerk - C. W. E. J. Eekhout,
»
200
Tolk- W. J. Grieve,
»
100
»
300
Commissaris Waterberg - P. J.Potgieter
Klerk en Tolk- G. F. Grobler,
»
250
W aarnemend Commissaris Piet RetiefF. A. Lammerding,
»
300
W d. Klerk - E. Ferreira,
»
200
Commissaris Lijdenburg -1. A. Erasmus,
»
300
Klerk - W. R. v. d. Wal,
»
200
Commissaris Marico - J. P. Snijman,
»
300
Klerk - W. H. Doorman Jr.,
»
200
Commissaris Rustenburg - H. P. Malan,
»
300
Klerk - P. J. Riekert,
»
200
Klerkvan den Onder-Commissaris(Aapies
Rivier)-J. B. Wolmarans
»
200
Grens- en Naturellen - Commissaris
»
400
Bloemhof- G. J. van Niekerk
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
£5
STATISTIEK EN CENSUS DER NATURELLEN-BEVOLKING, 1892.
Gdal
Getal
Geml
DISTRICT.
Mannen. Vrouwen. Kinderen.
Zontpansberg, wijk Spelonken
...
...
6452
9698
13991
3523
5382
9432
11320
14065
33392
8488
14837
30760
8078
13291
13677
2287
3123
6029
2623
2164
8213
4576
5266
9700
S569
5327
10618
5365
5554
12239
staneJ,erton
1051
1162
2777
Ermelo
1433
2058
445ts
"
"
."
"
Waterberg...
Kalkbank
Klipdam •.•
...
...
...
Utrecht ...
...
Mal'ico
...
Piet Retief
...
Middelburg
...
Rnstenbnrg
Lijdenburg
• or
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bloemhof (Z. W. Grens) t)
... ... ... ...
... ... .. . ... ...
... ... ... .. .
Vrijheid ...
... ... ...
. W. Stroom ...
Pret')ria ...
... ... ... .. .
Lichtenburg
...
6096
9123
13418
1823
2575
5720
6723
8560
16206
...
1539
1768
3802
... ... ...
74946
103953
189430
69691
73806
154159
134637
177759
343589
...
...
BeidelbeJg t)
P otchefstroom t)
Totaal
N aar Bchatting nog in Zoutpansberg
aanwezig
...
... ... ...
t) Niet ontvangen.
9
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
66
LO C.~TIE·COMMISSIE.
De Locatie-Commissie bestaat uit den CommandantGeneraal en Superintendent van Naturellen met den
Commandant en Commissaris van het district als exofficio Leden en den heer F. C. Stiemens als Secretaris.
LIJST VAN
AFGEBAKE~DE
Namen van de Kapiteins.
Timagol,
Andries Manbaan,
Zwartbooy,
Sjambok,
Hans Makapaan,
Pokwane,
MaO'alie,
K. Goeloek,
Sebedela,
Hans en Bakenberg, (starn
Masibie)
Klaas Makapaan,
Malietzie.
Mapaslella,
Maraba,
Cheunie,
Malip,
Mamabul
Legalie,
Ou Matiba,
Matok,
Segop,
Matala,
Ramagoep,
:Majatje,
Knobneusstam,
Dabaan,
Mochette,
Matjavi,
Ratcheen,
Gopanie,
Ika1lefijn,
LOCATIES.
Districten.
Rustenburg.
Pretoria.
»
»
»
Middelburg.
»
L\ldenburg.
Waterberg
»
»
Zoutpansberg.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lichtenburg
»
»
Marico
»
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
67
STAATSPROCUREUR.
De Staatsprocureur is belast met de behandeling
van alIe crimineele zaken in deze Republiek en treedt
in aIle civiele zaken, waarin het Gouvernement van
dezen Staat betrokken is, 't zij eischende of verweerende,
in recbten Ope Hij heeft het oppertoezicht over de
gevangenen en de politie; is verplicht den Uitvoer~nden
Raad, wanneer daartoe verzocht, met advies te dienen
en aan alle ambtenaren op schriftelijke aanvraag,
schriftelijk advies omtrent de Wet te geven, in zaken,
die zij in hunne officieele betrekking noodig hebben te
weten, en besUst uiteindelijk over de aanvrage voor
handelsmerken en octrooien en teekent de octrooibrieven
en die re handelsmerken.
Staatsprocureur - Dr. A. E. 1. Krause, jaarwedde £1350
1ste Klel'k - Dr. 1. A. Schagen V. Leeuwen, »
500
2de » - F. A. Ueckermann,
»
325
3de » - C. ~1. L. V. Valter
»
300
4de » -1. de Vos Malan
'I)
250
5de » -Po A. Bergsma
»
225
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
THESAURIER-GENERAAL.
Alle Staatsinkomsten worden bij den ThesaurierGeneraal door de Hoofden van Departementen verantwoord.
AlIe betalingen geschieden door den ThesaurierGeneraal, bij wijze van cheques op de NatiOllale Bank
getrokken, overeenkomstig geauditeerde rekeningen, en
geteekend door hem en den ambtenaar op hem in rang
volgende.
De Thesaurier-Generaal maakt in Januari van elk
jaar eene Begrooting van Inkomsten en Uit~aven op uit
de verschillende Begrootingen hem toegezonden door de
Hoofden der Departementen, en die Begrooting wordt ter
goedkeuring den EdAchtb. Eersten Volksraad voorgeIegd.
Bij het eind van iedere maand zendt de ThesaurierGeneraal eene kopie van zijn kasboek van ontvangsten
en uitgaven over de afgeloopen maand ter auditeering
naar den AUditeur-Generaal, te zamen met de noodige
bewijsstukken tot stavin~ daarvan.
Concessie- en octroOlp;elden worden direct bij den
Thesaurier-Generaal betaald.
Securiteiten en Assurantie-Maatschappijen worden
bij den Thesaurier-Generaal gedeponeerd, overeenkomstig Wet No. 12/92, alsook aIle andere waarborggelden.
De Thesaurier- met den Auditeur- en PostmeesterGeneraal vormen eene Commissie van ContrOle over het
vervaardigen van zegeI£:,. Er berust in handen dier
Commissie gemiddeld een aantal zegels ter waarde van
plus minus £1,000,000.
De Staatszegels worden in Nederland, onder toezicht van den Hoofd-Directeur der Posterijen te
's Gravenhage vervaardigd.
Thesaurier-Generaal- J. N. Boshoff,
jaarwedde £900
Assist. Thesaurier-Generaal en ZegelMeester - A. G. Raymond,
»
800
Rekenmeester - S. H. van Niekerk,
»
475
Boekhouder-C. J. Bosman,
»
450
Speciale KIe) k - J. de Kock,
»
400
1ste Klerk - J. G. van Soelen,
»
350
2de
» - E. A. Meyer,
»
000
3de
» -- J. H. Bosman,
»
275
4de
» - Arthur de Villiers,
»
250
5de
» - P. I. Wicht,
»
225
6de
» - F. D. J. Munnich,
»
225
7de
» - Alex Boshoff,
»
200
8ste » - Ernst Mundt,
»
200
Klerk van den Zegelmeester -J. A. Willems,»
275
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
AUDITEUR-GENERAAL.
De contrt>le door den Auditeur uit te oefenen loopt
over alle rekeningen van ontvangsten en uitgaven.
De Auditeur geeft aIle drie maanden een generaal
verslag van's lands inkomsten en uitgaven, hetwelk in
de Staatscourant geJ>ubliceerd wordt.
Hij zal bij de begrooting ook een vergelijkenden
staat van inkomsten en uitgaven inzenden voor het
afp:eloopen jaar, aantoonende het af- en toenemen der
inkomsten en uit8aven onder elk hoofd.
De Auditeur IS, evena]s de Thesaurier-Generaal, lid
van de Tender Commissie. (I)
Auditeur-Generaal- J. S. Marais,
jaarweddc £000
Verantwoordel\lke Klerk - P. J. Ferreira,
»
500
Boekhouder - I. P. Marais.
»
450
Assistent-Boekhouder- S. J. de Kock,
»
300
Speciale Klerk - A. P. Maritz,
»
400
1ste Klerk - D. de Kock,
»
350
2de
» - R. F. Ahng,
»
275
» - P. R. de VilHers,
»
250
3de
4de
» - J. J. Joubert,
»
225
5de
» - K. J. R. Taylor,
»
225
6de
» - J. H. M. Kock,
»
200
7de
» - S. S. M. Botha,
»
200
Vormuitdeeler - P. I. Ferreira,
»
125
VERGELIJKENDE STAAT VAN WERKELIJKE INKOMSTEN EN
UITGAVEN OVER DE JAREN 1887 TOT EN MET 1892.
Jaren.
INXOMSTBN.
1892
1891
1890
1889
1,255,829 13
967,19114
1,229,060 11
1,577,445 7
884,440 9
£,
1888
1887
UITGAVEN.
s. d.
10
9
11
11
7
668,433 4 1
£
s. d.
1,188,765 15 10
1,350,073 14 3
1,~1,~
8 8
1,226,135 3 5
770,492 3 5
721,073 2
°
(1) De Tender-Commissie is gehonden na den da.g en het nnr voor het
inkomen van een tender bepa.aJ.d, de tenders te oJlenen, daarvanprooes-verbaal
op te maken en met hare reoomandatie te lIenden naar den Uitv. Raad die
daarover beslist. Delle tender-Commissie bestoo.t, behalve nit de 2 genoemde
personen, ook uit den a.m.btena.ar, OVQr wiens departement de tenuer-aanvrage
loopt.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
70
DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS.
HET SCHOOLWEZEN VOLGENS WET NO 8 VAN 1892.
De voornaamste bepalingen zijn:
A. De Regeering del' Zuid-Afrikaansche Republiek
Kaat uit van het beginsel, dat het de taak del' ouders
is om te zorgen voor het onderwijs hunner kindel'en,
en beperkt hare bemoeiingen met het schoolwezen:
10. tot het aanmoedigen en ondersteunen van particulier initiatief ~onderneming) bij de burgerij
door geldelijke biJdragen tel' ondersteuning van
scholen;
20. tot het schoolopzicht, voor zoover zij zich geroepen acht er voor te waken, dat hare toekomstip;e burgers de vereischte ProtestantschChristelijke opvoeding ontvangen; en
30. tot het stichten van eene inrichting voor HoogeI'
Onderwijs, voornamelijk tel' opleiding van ambtenaren en onderwijzers.
B. Erkennende, dat het leerstelli~ godsdienstonderwijs
als zoodanig thuis behoort bij de Kerk, en niet bij den
Staat, zoo eischt de Regeering slechts, dat ill aIle van
Regeeringswege ondersteunde scholen het onderwijS'in
de verschillende leervakken gegeven worde;
10. In Protestantsch-Christelijken geest;
20. Waarbij begrepen worden het openen en sluiten
del' school met gebed, het lezen van Gods Woord
en de behandeling del' Bijbelgeschiedenic; binnen
de schooluren;
30. Terwijl het bepaald confessioneel (leerstelli~)
onderwijs aan de respectieve Kerkbesturen worat
overgelaten ;
40. Waarin de verschillende Schoolbesturen naar
omstandigheden aHeen zullen behulpzaam zijn
door bet ten dienste stellen van sclioollokalen
als anderszins.
C. Het onderwijs wordt verdeeld in:
10. Lager onderwijs, omvattende de Bijbelgeschiedenis, het Lezen, Schrijven, Rekenen en Zingen
met inbegrip del' Kerkmuziek, de beginsAlen del'
Hollandsche Taalkunde en die del' Geschierlenis
van de Z. A. Republiek.
20. Middelbaar onderwijs, omvattende, behalve de
voortzetting en uitbreiding del' bij het La~er
onderwijs genoemde leervakken, eene grondige
kennis van de taalkunde del' Hollandsche en,
waar zulks verlangd wordt ook eener andere
levende taal, de beginselen del' Aardrijkskunde
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
71
en die der Geschiedenis, zoowel algemeene als
die van Zuid-Afrika en der Z. A. Republiek in
*t bijzonder; de bep;inselen der Vormleer.
Als bijzondere vakken worden aanbevolen:
Teekenen, Boekhouden, Natuur-, Plant- en
Dierkunde, en Nuttige en Fraaie Hand werken
voor meisjes.
30. Booger onderwijs.
D.
AANGAANDE BET SUBSIDIEEREN VAN SCIIOLEN.
Waar eene school voldoet aan de eischen der wet
van 1892, zoomede ten opzichte van orde en tucht en
de doelmatigheid der schoollokalen, meubelen, enz.,
geeft de Regeering eene driemaandelijksche toelage,
onderwol'pen aan de volgende bepalingen:
1. De subsidie, door de Regeering toegekend, wordt
berekend naar het totaal bedrag der gedurende
het kwartaal ontvanp;en schoolgelden, vermeerderd met mogelijke vrij willige bijdragen ter
aan vulling der schoolgelden.
2. Voor elke twee pond sterling, door de SchoolCommissie ontvanaen ·en verantwoord, geeft de
Regeering eene subsidie van vijf pond sterling,
beloopende dus de Regeeringstoelage twee en
een half maal zooveel als bet gezamenlijk bedrag
der ontvangen schoolgelden en vrijwilli~e bijdragen, met dien verstande evenwel, dat ae ~e~'
middelde driemaandelijksche bijdrage der Regeering in geen geval meer zal ziJn dan 25s.
voor iederen leerhng die Lager Onderwijs ontvangt, en 35s. voor iederen leerling die Middelbaar Onderwijs ontvangt.
3. De Superintendent van Onderwijs kan aan werkelijk behoeftige kinderen een driemaandelijksche
subsidie toekennen v&.n dertig shillings, bij overlegging van een schriftelijke verklaring, dat zulk
een kind of zulke kinderen te onvermogend zijn
om iets bij te dragan, onderteekend door den
Veldkornet der wijk en minstens 3 Kerkeraadsleden van een of meer der drie HollandschProtestantsche kerken die in de nabijheid der
school woonachtig zijn, en in dorpen door den
Landdrost in plaats van den Veldcornet.
E. AIle onderwijs moet gegeven worden in de Hollandsche taal. AHeen bij het onderwijs in vreemde talen
is het den onderwijzer geoorloofd, zich van de taal te
bedienen, welke hij onderwijst.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
72
BESLUIT VAN DEN ED. ACHTB. EERSTEN VOLKSRAAD,
(Art. 844, dd. 'Woensdag, 1 Juni 1892),
REGELENDE DE SUBSIDItERING VAN DIE SCHOLEN, WAARIN
KRACHTENS SPECIALE VERGUNNING VAN DE HED.
REGEERING HET MEDIUM VAN ONDERWIJS NIET
HOLLANDSCH REHOEFT TE WEZEN.
De Eerste Volksraad, overwegende, dat de Hollandsche
taal als landstaal het Medium van Onderwijs is,
OverweO'ende, dat het wenschelUk is, den kinderen
van niut HOllandsch-Afl'ikaansche of Hollandsehe ouders
gelegenheid te geven, zich zoo spoedig mogelijk de
landstnal eigen te maken en daardoor in de voorrechten
van het volgens Wet gesubsidieerde onderwijs te kunnen
deelen,
Besluit:
In plaatsen, waar dt. Regeering zulks wenschel\ik
acht, zal ook aan scholen, waarin het Medium van
Onderwijs niet de Hollandsche taal is overeenkomstig
de eischen del' Wet, een zekere Staatstoelage worden
toegekend, met inachtneming del' volgende bepalingen:
1e. Het onderwijs in zulke scholen mag door middel
eener andere dan de Hollandsche taal ge~even worden;
doch overi~ens moeten deze sch0len in elk opzicht voldoen aan de bij de Wet en de door den Superintendent
van Onderwijs vastgestelde bepalingen;
2e. Aan de leerlingen van zulke scholen moet door
bevoegde en door den Superintendent van Onderwijs
goedgekeurde Onderwijzers onderricht in de Hollandsche
taal worden gegeven, en in de geschiedenis van ZuidAfrika en in 't bijzonder die van de Z. A. Republiek.
3e. De Inspecteurs van Scholen zuBen bij hun bezoek
op zulke scholen weI kennis nemen van den algemeenen
toestand en den toon del' school, maar zich overigens
slechts bepalen tot het onderzoek naar del' leerlingen
kennis van de Hollandsche taat en van de Geschiedenis
van Zuid-Afrika en van de Zuid-Afrikaansche Republiek
in 't bijzonder, overeenkomstig de Standaarden, waarin
de leerlingen geplaatst zijn.
4e. De kennis del' leerlingen van de IIollandsche taal
zal beoordeeld worden naar de gewone Standaarden
van Onderwijs, door den Superintendent van Onderwijs
vastgesteld, voor zooverre dezen de practische en theoretische kennis del' Hollandsche taal betreffen.
5e. Na afloop del' algemeene inspectie van zulke
scholen moeten de leerlingen, voor welke de hieronder
bedoelde subsidie verlangd- wordt, naar hunne vorderin-
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
79
gen in de kennis der Hollandsche taal in verschillende
klassen overeenkomstig de Standaarden verdeeld, aan
het onderzoek der Inspecteurs worden onderworpen;
6e. Een leerling kan slechts tweemaal voor denzeIfden Standaard worden opgebracht en overeenkomstig
het tarief van dezen Standaard subsidie ontvangen.
7e. Voor eiken leerling, die in den Standaard, wa.arvoor hij aan den Inspect-eur van Scholen wordt voorgesteId, voldaan heeft, zal eene hoofdelij ke subsidie
worden toegekend naar het hiervolgende tarief.
in Standaard I voor iederen leerling 25s.
j)
»
II»
»
»
80s.
»
»
III»
»
»35s.
»
»
IV»
»
»4Os.
»
»
V»
»
»4.5s.
»
»
VI»
»
»50s.
8e. Voor deze subsidie kunnen aIleen in aanmerkinp;
komen kinderen van vreemdelingen, die de Iandstaal
niet nlachtig zijn. Bij mogelij ke verschillen omtrent dit
punt tusschen den Superintendent van Onderwijs en de
Schoolcommissien beslist de Regeering;
Oe. De uitkeering dezer subsidie kan hoogstens twee
maal per jaar, telkens na gehouden inspectie, plaats
hebben, en aIleen voor die l~erlingen eener school, welke
blijkens de schoolregisters, bevestigd door do formeele
verklaring van het Hoof<l der School, ten tijde der
Inspectie minstens drie maanden achtereen geregeld die
school bezocht hebben.
10e. De in dit besluit vervatte bepalingen zuBen
slechts als overgangsmaatregel beschouwd worden, en
kracht van wet bebben gedurende een tijdvak van 3jaar,
te rekenen van den 1sten Juli 1892.
..
I.
OVERZICHT VAN HET GESUBSIDIEERD SCHOOLWEZEN
IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.
------~------------~-Jaar
DotpsWijksGemiddeld
Tot&le
Uitg::en
.
scholen. scholen. laantalLeerlingen' Uitgaven. Le~ling.
I
I
I
I
I
l
1888
20
159
4016
£, B. d.
14715 94
-£ s. d.
1889
28
197
5475
24987 13 8
411 S
1890
Si
262
6990
85546 18 2
5 1 8
1891
99
458
8170
43823 11 0
5 7 8
1892
62
422
7982
84962 5 7
4 8 2
3 13 3
10
-
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
.A.AliTAL LEEBLINGEl'f.
d
CD
-a
r5
~
1-/
III
f~
~~
0
)!to
...
...
...
Totaal
...
......
.........
.........
...
...
......
......
...
...
--12
6
2
373
322
54
123
50
85
986
44
18
47
4
57
54:
4
81
104
16
S
3
2
18
1
1
S
1
2
1
1
2
S
1
62
I
2422
...
~'8
~~
...
GiCIS
,.Q~
Cl)t
395
69
54:
48
24
87
30
35
10
8
29
10
28
13
5
9
10
6
85
189
16
I
2817
S
I
422
~~
E-t
I
d
)10
569
830
644
342
301
295
1098
53
57
173
68
143
125
34
93
46
26
8
14
3
0
0
2
4
4897
218
20
84
87
8
13
8
56
1
3
589
864
681
350
314
30S
1154
54
60
180
76
157
128
7
I
Si
93
48
SO
I
5115
d
CI)
tlO
CD
oS0
roro
0
---
41
5
2
4
S5
0
~'8
asCI)
0
S
=:~
CI)~
~
443
362
68
129
91
92
1078
53
24
67
7
98
59
~
Cl)CD
-ca
tlO'"'
III
1-/::::<'
E-t
70
40
14
6
41
7
92
9
6
20
I
!:::?
•
=:~
",,::::<'
0
A
Pretoria ...
Potchefstro'Jm
Rustenburg •.•
:Manco •••
Middelburg •••
Lijdenbnrg •••
Heidelberg •••
Wakkerstroom
Lichtenburg ....
Btanderton ... "'
Utrecht •.•
Ermelo ..•
Zoutpansberg
Bloemhof
Waterberg
Vrijheid •••
Pie~Retief •••
.A.AliTAL LEEBLINGEli.
d
CD
-a
'5
DIS'l'RIltTEN.
Totaal
van Dorpa- en
Wijksscholen
samen.
I
-a
'5
a2
.S
r;::
81
60
50
27
40
82
53
11
9
32
11
30
14
6
11
13
4
1032
1226
749
479
405
395
484
7932
CD
CI)
~
~232
107
84
t47
83
255
187
40
178
187
46
1
c::l.o
a;.
oq
~!"i'I:T!.
~ ~
~ ~
ri J l
(1)
:0
~
0
J:
~
8'" ~I:T
....
c::l.o
:
;,
c:::
I:;S
(1)
.....
t:D
~
l:j
g. ~
(1)
(1)
~ ~ ~ ~
~
-I
~ ~
SiDc:t.
-z
c+
~CD"",
oo
0
(/)-1
8c::l.o tT~
=
J;
~
en
J:
IT1
~ ~ ~ 5
~
r- 2
g. ::. ~ IT1 ~
__
~
(Q
lot
.....
~. ~ ~
~ ~
J;
~ ~ Ii'i'
~
o:s
0
~ £ ~
~
l;l
~ ::D ~
i:il
(1)
c+
QQ
(1)
~
0-
Id
CD
it
~lot ~
t:S ~
til
M
...
~
....
~
lot
_2
r0
~....
u
ep
IT1
Z
(1)
OJ
~
~
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
75
III. OVERZICHT VAN HET AANTAL SCHOLEN,
dat in elk der vier kwartalen van het jaar 1892 korter oflanger
tijd beataan heeft, alamede van bet hoogBt aantal leerlingen
(Lager eD Middelbaar, Jongena eu Mei~jes), dat in elk kwartaal
korter of langer tijd onderwijs genoot.
AA.NTAL LBEBLINGEN.
Aantal
Bcholen.
Eerste
Tweede
Derde
Vierde
kwartaal
"
"
"
Lager.I~- Jong-.IMeisi...1
TolaaL
884
8554
983
5098
4444
9537
299
7375
590
4232
8783
7965
275
6979
483
3943
3519
7462
270
6647
898'
3707
8328
7035
NB. Uit de ontvangen kwartaa.lataten, waarvan geregeld boek
gehouden werd, blijkt, dat het schoolverzuim over 't geheele jaar gemiddeld 14 percent bedroeg.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
~
aI
~
~
~
;;;!
~
0
0
~
en
ec
CoO
Hollandsch
~
~
EngelsclL
~
~
~~~
Schrijven
-Ill-
"'"
0
-.;r
~
BijbeIsche
Geschiedenis
go:+-
Rekenen, Hoofdregels
S!:
C!::::
Voortgezet rekenen
~
CoO
~
0
Ill-.I
ec
/:I
DI
Kerk:m.uziek
~
-~
~
Zingen
0
CoO
en
OD
~
~
~
~
-.;r
Q
o:l
t-4
OD
t-4
"'"
t-4
0
~
rr~.~
~
t-4
0
ec
CoO
"'"
en
t-4
-.;r
OD
Engelsche
g,1'tp.,
CD"
CoO
~
en
Ill-
a:l
_"0
CD'
"
CDSll
.
... ~
Boekhouden
~
ec
~
t-4
0
CoO
oq
0
CD
Natuurkunde
Dierkunde
Algebra
Meetkunde
~
/:I
~§"
;' g'
CD
0:+-
~ ~
~ ~
CD
o
:<
0
"'t]
Ci)
~.~
rrI
~ §'
/:I
Teekenen
~
§
S
Plantkunde
~
~
CD
~
2
:I:
rrI
-i
>
>
2
~ ~
a~
s·;.
~ e.
I-'
CT3
r
r
rrI
rrI
::t'I
co
r
0
Ci)
CD
rrI
2
too
g.
~
2
~:
OD
~
....
t-4
~
-.;r
en
t-4
Ill-
-.;r
DI
Latijn
S·
Grieksch
go
Aanschouwingsond.
~
0
Vrouwel. bandwerken
~
0
t-4
Volgens Kindergartenstelsel
/:I
~
....
Franscb
t-4
~
~
en
I:l .... CD
Zuid-Afrik.
Hollandsche
o:l
OD
~g.Q
Iii·CP •
Algemeene
eo
DI
III
Algemeene
0
~
-a.
I;D
Zuid-Mrik.
~
~
f:
Vormleer
Scbilderen
Theorie van onderwijs
9L
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Inspecteurs
Tijdvak
Aantal
Aantal
Aantal
leerlingen
Beneden Stand.
8aholen ge- leerlingen op tegenwoordig
I
inspecteerd 't register bij inspectie Standaard
15
Stand.
Stand.
IV
ill
Stand.
V
-
...-
01;0
IdN
101
19
-
70
30
17
61
8
1
--
49
23
163
60
379
192
105
47
233
121
81
48
120
84
50
3
37
11
--
Totaal
90
1933
1710
60
794
506
283
Nieuwenhuize 1e kwartaal
2e
"
3e
"
4e
29
1:1
22
81
470
327
332
592
414:
298
300
534
41
5
4
10
124
108
147
208
113
89
92
174
109
98
72
126
Orots, B.A..
Totaal
100
1721
1546
60
1e kwartaal
2e
II"
8e
"
4e
25
20
26
1555
571
268
626
1206
518
234
537
250
5
8
11
79
8020
2495
44
22
28
57
616
177
895
695
151
1883
"
Totaal
Te Boekhorst
1e
2e
3e
4e
II
II
.
JI
Totaal
Gezamenlijke totaalcijfers
Toor het geheele jaar ••••••
I
8
I
I
~O
10-04<
28
20
6
6
"
~
-
398
173
778
866
8
Stand.
VI
--- --- --- --- --- ~ ~
478
203
854
398
De10nge
Ie kwartaal
2e
"
3e
"
4:e
.II
Stand.
IT
19
-13
t
-
-
--
t:S fTI
CD go
CD
~
J:
-t
:i <
~
>
f;;$
0
CD Z
~[T1
1:l"G)
g.
fTI
~
~
582
468
405
178
310
234
129
226
373
204
51
187
2'5
51
34
57
68
3
10
21
I -2
I 4
274
899
R15
847
102
6
577
161
372
605
23
2
22
259
48
175
323
153
42
107
187
114
48
72
102
57
26
26
48
10
8
10
6
-S
.....·0
1715
56
805
489
336
157
29
3
.....
z
00 ...
9
I
I
22
--
---
-
8~
..::I
..::I
(JqfTI
g.z
s::.., C
c..
CD
~
80fTI
CD
-
Z
tJ"cn
~~
=-1
'"' iii:
~
~
420
8557
7466
450
3080
2278
1871
538
76
3
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
18
AMBTENAREN.
Superintendent v. Onderwijs - N. Mansvelt, jaarw. .s€1200
Wd. Secretaris van Onderwijs, - G. A. Ode,
»
450
Boekhouder - Th. H. H. de Moor,
»300
1ste Klerk - A. H. H. Sausenthaler,
»250
2de
» -J. C. G. Kemp,
»
250
INSPECTIE VAN SCHOLEN.
Inspecteur van Scholen- J. K. M. te Boekhorst, »
»
»
» -F. P. Crots, B.A.,
»
»
»
» -C. G. de Jonge Fzn.,»
»
»
» -J. Nieuwenhuize
»
Elk dezer heeren geniet jaarlijks voor reiskosten
400
400
400
400
250
STAATSGYMNASIUM
De leerlingen van het Gymnasium, zooals het thans
Wet No.8, 1892, artt. 47-60, bestaat, zijn verdoeld in twee afdeelingen, nl.:
a. het Literarisch of Klassiek Departement en
b. het Wetenschappelijk Departement,
terwijl er een leerling is, die voor het Onderwijzersexamen eerste klasse wordt voorbereid.
De leerlinO'en der eerste afdeeling worden voorbereid voor het 'iIooger Onderwijs aan eene Europeesche
Universiteit; die der tweede afdeeling voor wetenschappelijke en landsbetrekkingen.
Rector, Docent Klassieke LetterenDr. H. Reinink,
jaarwedde £850
Docent Natuurkundige Wetenschappen,
»
700
Dr. H. G Breijer,
Docent Engelsche taal en Letterkunde,
»
700
W. A. Macfadyen, B.A en L.L.B.,
Docent Nederl. Taal- en Letterkunde,
J. Ber~mans, C.L.H.,
»700
Docent Wlskunde- W. Louis,
»700
Concierge - F. J. Wulfse,
»
150
vo]~ens
MODELSCHOOL.
Hoofd der Modelschool- F. W. Wagner; jaarwedde £500
1ste Assistent - N. Tromp,
»
300
2de
»
- O. Boersma
»275
Wd. 3de Assistente -Mej. C. Roodhuijzen,»
200
Assistent voor de Engelsche taal- J. L.
Scrutton,
»
300
Doofstommen-onderwijzer - E. Kalt,
»
300
OnderwijzerMineralogie-Dr.J. W. Fockens, »
200
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
79
STAATSMUSEUM.
Het algemeen bestuur van deze Inrichting berust
bij (een door de Regeering benoemd) Uuratorium, bestaande uit de heeren:
Prof. N. Mansvelt, Voorzitter,
Dr. J. W. Fockens,
Dr. G. W. S. Lingbeek,
J. Klimke en
Geo. Leith.
De inwendige regeling en de wetenschappelijke inrichting staan onder toezlCht van den Honorairen Directeur, Dr. H. G. Breijer, leeraar in de Natuurkundige
Wetenschappen aan het StaatsO'ymnasium.
Het Staatsmuseum, aan we1ks uitbreiding thans met
krachtige hand gewerkt wordt, is reeds in 't bezit van
een vrij belangrijke verzameling van bistol'ische voorwerpen, die op onze geschiedenis betrekking hebben,
opgezette inlandsche vo~els, kruipende dieren en insekten, monsters van inlandsche steen- en ertssoorten,
munten, kafferwerktuigen, sieraden enz.
De Curatoren heb"ben een expeditie uitgerust onder
de bekwame leiding van den heel' Krantz, die belast is
binnen de grenzen der Republiek alles te verzamelen
wat voor het Museum van belang is en van wien reeds
bezendingen ontvangen zijn.
Honorair Directeur - Dr. H. G. Breijer
jaarwedde-£360
Hoofd der Expeditie - p. A. Krantz,
Wnd. 2de Custos - M. Rossteuscher,
»
180
STAATSBIBLIOTHEEK.
Bibliothecaris - J. F. E. CQlliers,
jaarwedde .£200
RAAD VAN EXAMINATOREN.
De Raad bestaat uit de volgende leden:
Hoofdrechter, Voorzitter,
~
Superintendent van Onderwijs,
Ex-officio Leden
1 .
Staatsprocureur,
Landmeter-Generaal,
C. van Boeschoten.
C. J. Joubert.
J. F. Celliers.
Fred. Kleyn.
Ds. P. Postma, Secretaris.
R. G. Menkveld, Klerk van den Secretaris, jaarwedde £200.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
80
Een onderdeel van den Raad van Examinatoren is
de Geneeskundige Commissie, bestaande uit:
Dr. G. B. Messum, Voorzitter,
Dr. G. W. S. Lingbeek,
Dr. J. W. Stroud,
Dr. J. F. Manikus.
De Raad van Examinatoren behandelt de toelating
van _geneeskundigen op hunne certificaten met ad vies
der Geneeskundige Commissie.
De Raad onderzoekt de documenten van rechtsgeleerden, in zooverre zij niet direct op hunne certificaten
bij het Hof toelating verkrijgen.
De Raa.d behandelt de toelating van landmeters op
hunne certificaten met advies van den LandmeterGeneraal.
De Raatl beoordeelt alle letterkundige en onderw~jzers-certificaten, die hem voorgelegd worden en geeft
erkenninp; daarop volgens hunne waarde.
De Raad houdt letterkundige en onderwijzersexamens en kent daarop certificaten volgens rang toe.
De onderwijzers-examens worden verdeeld in die
der 1ste, 2de en ade klasse; de letterkundige examens
in die van den 1sten en 2den graad.
De Raad houdt examens in de rechtsgeleerdheid,
verdeeld in 1ste, 2de en ade klasse, waarop certificaten
volgens deze rangen worden toegekend. Op een certificaat
3de klasse del' rechtsgeleerdheld wordt iemand door de
Regeering tot agent toegelaten, op een certificaat 2de
klas~e wordt men door het Hof als procureur en notaris
toegelaten, en op een certificaat 1ste klasse wordt men
door het Hof als advocaat toegelaten.
De Raad houdt examen voor transport- en verbanduitmaker volgens Wet No.3 van 187~
De Raad houdt examen voor de toelating tot
landmeter.
Eindelijk houdt ook de Raad examen voor den
Openbaren Wedstrijd van scholen.
De examens beginnen op den 1sten llinsdaO' in
Maart en September van elk jaar, en zullen niet aIleen
te Pretoria gehouden worden, maar ook op andere middelpunten, door den Raad van Examinatoren naar gelang van omstandigheden en van aanvragen te bepalen.
Beb.alve de drie biJ Wet No. 13, 1886, art. 10, bepaalde
prijzen voor de hoogstgeslaagde candidaten bij het
examen van den Schoolwedstrijd, zal een certificaat
worden toegekend aan ieder, die de helft of meer dan
de helft van 't maximum punten bij dit examen bebaalt.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
81
NAAMLlJST VAN DE GEADMITTEERDE GENEES", HEEL- EN VERLOSKUNDIGEN,
TANDHEELKUNDIGEN, CHEMISTEN EN DROGISTEN. .
GENEES-, HEEL- EN VERLOSKUNDIGEN.
Naam.
Adam, W.F.
Allan, John
Allan, W. C.
Allport, Percy
Anderson, J. G.
r
Woonplaats.
Wanneer
toegelaten.
Onbekend
Fordsburg
Klerksdorp
Zeerust
1886
1891
1888
1887
1891
1891
Ashby, O. L.
Bird, J. D.
Blake, J. T.
Bolton, Alfred
Blaine, B.
Brodie, G. H.
Brock, G. S.
Browne, C. W.
Bourke, W.
Campbell, O. G.
Cloete, D.
Corcoran, J. II.
Crow, H.
Cu:tre, E. M.
Daly, R. L.
Davey, ChI J.
Potchefslroom
RustenQurg
J ohanne&burg
Pretoria
Ventersdorp
Johannesburg
Potchefstroom
Vrijheid
1884
1888
1889
1890
189lJ
1893
1889
1892
18:>1
1889
1898
1880
1898
1898
1890
Davie", W. Th. F.
Dekema, K. J.
Dixon, H C.
Duirs, D. P.
Dunn, Th. S.
Dyer Sr., J. E.
Johannesburg
Volksrust
Pf'tchefstroom
Johannesburg
1890
1891
1889
1887
1891
Dyer, J.E.
Eisberger, F. H.
Everard, H. N.
Klerksdorp
Johannesburg
Ermelo
1889
1898
1884
Exton, H.
FouUs, J. A.
Johannesburg
1888
1898
Frames, A. C.
Fraser, J. W.
Frood, Th. M.
Gay, G.
Giesler, W.
Gordon, Ch,
Gorkom, H. C. M. van
Harding, A. W.
Haw~ W. H.
"
1891
"
1889
1892
"
Klein Letaba
Johannesburg
Rustenburg
1898
1888
1888
1898
1890
1888
Graden en Qualificaties.
M.R.C.S. Eng., L.R-C.R. en L.R.C.S. Edin.
M.B., C.M. Glasg.1885. M.D. Glasg.1891.
M.B., M.S. Glasgow J888.
M.D., M.C., Dublin 1886.
L.F.l:'h. en S. Glasgow, L.R.C.S.,
L.R-C.P. Edinburgh 1894.
L.F.Ph. en S. Glasgow, L.R.C.S.,
L.R.C.P. Edinburgh 1887.
M.D. Dllblin 1869.
M.D. Mass. America 1867.
M.R.C.S. Eng. 188!, L.R.C.P. Lond. 1888.
M.B., C.M. Ulasgow 1883.
M.B. Aberdeen 1882, M.D. 1892.
M.B., M.S.Edinb.1879, M.D. Edinb.18:l2.
M.RC.S. Engeland 1858, L.S.A. 1859.
M.B., C.M. Edinb.1873, L.M., At .R.C.S.
Engeland 1877.
M.B., C.M. Edinburgh 1890.
N .B., C.M. Edinburgh 1884.
M.D., M.S., M.A.O. Dublin 1888.
M.B., C.M. Aberdeen 1876.
M.R.C.S. Eng. 1879, M.B. Londen 1880.
M.B., B.S. Durham 1891.
M.B., O.M. Edinburgh 1885, M.R.C.S.
Engeland 1874, L.S.A.
M.D. Londen 1887.
Arts, Utrecht 1889.
M.R.C.S. Eng., L.ReC.P. Londen 1882.
M.D. Aberdeen 1878, C.M. 1876.
M.B., C.M. Glasgow 1882.
M.D. GieSBen 1878, L.ReC.P. Londen,
M.R.C.S. 1857.
M.R.C.S., L.R.C.P. Londen 1888.
Arts Begen 1886, M.D. Heidelberg 1891.
M.B., C.M. Edinburgh 1880, L.R.C.S. en
L.M. Edinburgh 1880.
M.D. GieSBen 1861, L.S.A. Londen 1885.
L.F.Ph. en S. Glasgow 1891, L.ReC.S.,
L.R.C.P. Edinburgh 1893.
M.B. Londen 1890, M.ll.C.S. Engeland
1884, L.B.A. 1888.
M.B.C.M. Aberdeen 1887.
L.R.C.S. Ierland 1886, L.K. en Q.C. Ph.
Ierland 1887.
M.D. Bologne 1800.
M.D. Wiirtzburg 1881.
M.D. Aberdeen 1850, M.ReC.S. Eng. 1850.
Arts Utrecht 1883. M.D. Amsterdam '86.
M.R.C.S., L.B.A. Londen 1870.
B.A. Kaap '80, M.ReO.S., L.S.A. Eng. '84.
11
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
82
Naam.
Heath, Th. H. Lyle
Heuvel, T. T. v. d.
Hillier, A. G.
Hohls, O.
Howard, A. B. M.
Impey, S P.
Johnstone, W. P.
Kan, F. D.
Kanin, N.
Kaye, J. N.
Keenen, J.
Knobel, J. B.
Kohn,S.
Kuni, A. J.
Leslie, G.
Lewand, E.
Lewkowitsch, H.
Lingbeek, G. W. S.
Liknaitzki, B.
Lillpop, P. A. H.
Lilienfeld, H.
Maberley, J.
Maclean, N.
Mader, P. J.
Malony, P. O'Donnell
Manikus, J. F.
Marais, F. P.
Mathews, J. W.
Woonplaats.
Kimberley
Johannesburg
Pietersburg
Potchefstroom
Johannesburg
Pretoria
"
Smitsdorp
Johannesburg
"
Pretoria
Johannesburg
Middelburg
Johannesburg
"
Pretoria
"
Johannesburg
Wanneer
toegelaten.
1887
1898
1898
1889
1890
1888
1890
1881
1898
1898
1890
1888
1890
1892
1890
1888
1889
1888
1898
1892
1892
188 )
1888
1890
1890
1890
1898
188G
1888
1888
1888
1892
1889
1886
1890
Mast, F. A.
Mellt1, G. J. M.
Meosum, Gordon B.
Meijer, C.
Michaelian, G.
Mitchell, H. P.
Moorhead, G. O.
Pretoria
Johannesburg
Murphy, W.
Murray, G. A. E.
Pretoria
Johannesburg
1893
1889
Mortimer, W.
Nettleship, Ph. E.
Neetling, J. H.
Lijdenburg
Niemeyer, H. F.
Middelburg
Niemeyer, E.
Nixon, E. J.
Oakeshott, W.
O'Rielly, J.
Heidelberg
Ogle, A. W.
Phillips, W. F.
Johannesburg
Porrit, W.
Wakkerstroom
Prankerd, H. P.
PretoriuB, P. G.
Rademeyer, H. v. Niekerk
1892
1890
1886
1888
1889
1890
1890
1881
1890
1890
1889
1890
"1.890
1888
Rendell, P. J.
1893
Barberton
Graden en Qualificaties.
L.R.C.S. Ierland '72 tBeelmeester aIleen)
M.D. Leuven 1870.
M.D., M.C. Edinburgh 1882.
Arts Duitschland 18R9.
M.R.C.S., L.S.A. 18iO, L.R-C.P. Edinb.
M.D., C.M. Aberdeen 1870.
M.B., C.M. Edinburgh 1887.
Genees-, Heel- en Verloskundige.
Arts Breslaw, Duitschland, 1889.
M.R.C.S.Eng., L.R.C.P., L.Y. Edinb.1884.
L.R.C.S. Ierland 1881, L.K. en Q.C. Ph.
Ierland, L.M. 1883.
M.B. Glasg. 'i7, L.R.C.S., L.lI. Edin. '77.
M.D. Leipzig, Staatsexamen, 1881.
M.D. Charcow (Ruqland) 1888.
M.B., M.C. Aberdeen 1881.
M.D. Rusland.
Arts Berlijn 1877.
M.D. Groningen, Staatst'xamen, 1885.
M.D. Parijs 1892.
Arts Dresden 1891.
M.D. Freiburg (Raden) 1888.
L.S.A. '83, M.R.C.S., L.R.C.P. Londen '88.
M.D. Edinburgh 1884.
L.R.C.S., L.R.C.P., L.M. Edinburgh.
L.R.C.S., L.R.C.P., L.M. Edinburgh '82.
Arts 1865, M.D. Utrecht 1869.
M.e. Edinburgh 1884, M.D. Edinb.1888.
M.D., C.M. Aberdeen, L.F., Ph. en S.
Glasgow, L.S.A.
M.R.C.S.Eng.'86,L.R.C.P.,L.M.Edin.'87.
M.B., C.M. Edinbu' gh 1886.
M.R.C.S. Eng, L.R.C.P. Londen 18i8.
M.D. Gott, Staatsexamen, 1889.
M.D. Yale CoIl. 1877.
M.B., C.M. Edinburgh 1884.
L.F.Ph. en S. Glasgow, L.R.C.B.,
L.R.C.P., L.M. Edinburgh 1888.
M.D., M.R.C.S.Eng., L.S.A. Londen 1885.
M.B. Durham 1887, F.R.C.S. Engelllnd
1887, L.R.C.P. 1884.
M.R.C.S., L.R.".P. Londen 1887.
M.R.C.S. Eng. '87, L.R.C.P. Londen 1889.
M.B., ('.M. Edinburgh 1883.
Arts Kiel 1887.
M.D. Wiirtburg, Staatsexamen, 1889.
M.R.C.S. Eng. '85, L.R.C.P. Londen1889.
M.R.C.S., L.R.C.P. Londen 1889.
M.B., C.M. Edinburgh 1880.
L.R.C.P. Lunden 1888.
B.A. Dublin, M.D. Dublin '88, L.M. '85.
L.K. en Q.C. Ph. Ierland, L.Y. 1886.
M.B., M.S. Edinb. '86, M.R.C.S. EI.g. '88.
M.B., ('.M. Edinburgh 1889.
L.F.l'h. en S. Glaeg., L.R.C.S., L.R.C.P.
l'dinburgh 1887.
L.S.A. 1885, Y.R.C.S. Engeland 1886,
M.D. Brussel 1886.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
83
Naam.
Woonplaats.
Pretoria
Johannesburg
Nijlstroom
Rothman, F.
Rubenstein, D.
Smith, J. H.
Sauer, J.
Saunders, H. W.
Johannesburg
Schultz, C.
Simmons, H. C.
Simoens, J. A.
Standerton
Komatie
II
Snell, E. S.
Sommerschields, O.
Squire, D.
Stanley, W.
Steenberg, C. W.
Stewart, Th.
Stirlinlt, R. J.
Bloemhof
Barberton
Johannesburg
Stroud, J. W.
Stnckrad, Max
Sutherland, R. F.
Trench, F. P.
Van der Merwe, W. J.
Van Wijk, D. J. L.
Vanes, A. B.
Veale, H. P.
Viljoen, A. G.
Wassidlo, H. R.
Watson, G.
Pretoria
Ladysmith, N.
Bok:burg
Johannesburg
Pretoria
Potchefstroom
Pretoria
Bolrsburg
Johannesburg
Watt, W. John
Weiss, W. A. J.
West, G. B.
Wildner, K.
Williams, J.
Wohlers, H. W.
Wolff, H
Young, J.
Johannesburg
Zeederberg, R. A.
Ziervogel, J. T.
Boksburg
Krugersdorp
Pretoria
II
Barberton
Wanneer
toegelaten.
1883
1890
1892
1883
1889
1887
1888
1886
1891
1883
1886
1892
1891
1890
1891
1887
1888
1890
1893
1886
1881
1890
1891
1887
1888
1893
1891
1889
1889
1893
1891
1889
1882
1882
1888
1874
Graden en Qualificaties.
M.D. Berlijn, Staatsexamen, 1866.
M.D. Leipzig 1889, L.R.C. P. Londen 1889.
M.D. New-York 1888.
M.B., C.M. Edinburgh.
M.B. Londen 1872, F.R.C.S. Engelaud
1873, L.S.A. 1869.
M.D. Berlijn, Staatsexamen, 1877.
M.R.C.S. Eng. '82, L.R.C.P. Londen '86.
L.M., M.S. Bombay, M.D. Brussel,
L.R.C.P. Londen 1885.
L.S.A. 1888.
M.C. Christiana '64, L.S.A. Londen '68.
M.R.C.S., L.S.A. Eng.'i4, M.D. Brusse1'86.
M.B., C.M. Edinburgh 1878.
M.B., B.S. Durham 1887.
M.B., C.M. Glasgow 1880.
L.F.Ph. en S. Glasg., L.R.C.S., L.R.C.P.
Edinburgh 1889.
M.D. Amerika 1850.
M.D. Heidelberg, Staatsexamen, 188 t
M.B., C.M. Edinbur."h 1881.
M.B., C.M. Edinburgh 1870.
M.B., C.M. Edinburgh 1884.
M.B., C.M. Edinburgh 1886.
L.S.A. Lond.'74 (Geneeskundige aneen).
B.A. 1886, M.B., B.S. Cantabury 1890.
M.B., C.M. Edin. '81, M.R.C.S. Eng. '81.
Arts Berlijn 1879.
M.R.C.e. Londen, L.R.C.P.,. L.R.C.S.
Edin.1887, L.F.Ph. en S. GlaElg.1887.
L. R.C.P., L.R.C.S., L.M. Edinb. 1880.
M.D. Leipzig, StBatsexamen, 1881.
L.R.C.P. Edinb. (GeneeBkundigealleen)
Arts Beijeren 1883.
L.R.C.P. Edinb. (Geneesheer aIleen).
M.D. Gatt, Sta,atsexamen, 1874.
M.A., M.D. New-York 1877.
L.F.Ph. en B. Glasgow 1858, L.R.C.P.
Edinburgh 1872.
M.D. Leiden, Staatsexamen, 1865.
M.R.C.S. Engeland 1860.
TANDHEELKUNDIGEN.
Naam.
Moyle, J.
Jarvis, :M.
Stroud, J. W.
Woonplaats.
J ohanBesburg
Pretoria
Wanneer
toegelaten.
1889
1891
1888
Graden en Qua1ificaties.
In praktijk als Tandheelkund. voor '78.
D.D.S. Amerika 1887.
In praktijk als Tandheelkund. voor 'i8.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
CHEMISTEN EN DROGISTEN.
Naam.
Adcock, E.•T.
Armstrong, J.
Billingham, J. E.
Browne, V.
Butters, R.
Bymo, F. J.
Champion, E. R.
Cooper, J. W.
Daniel, E. W.
Debell, J. A. C.
Dyer, S.
Donaldson, D.
Evans, A. C.
Fisher, H. C.
Geershung, L. G.
Harvey, W.
Hastings, D. R.
Heymann, A.
Heymann, J.
Hyland, C. W.
Jones, J. R.
Jones, J. O.
Klenowski, W.
Lowenstein, 8.
Mennie, A..
Nolan, W.
Peacock, J.
Phillips, Geo.
Raw,R
Ji eynolds, Ph.
Rodman, 8.
8chneider, A. F.
Sjmpson, E. H.
80mbeek, T.
Stewart, Th.
Townsend, F.
Trembath,H.
Tumer, H. E.
Walsh, A.
Wilms, F.
Wobst, M.
Woonplaats.
Johannesburg
"
"
•
Barberton
Johanneflburg
Pretoria
Potchefstroom
Johannesburg
Pretoria
Lijdenburg
Lichtenburg
Johannesburg
"
Pretoria
Boksburg
Krugersdorp
Johannesburg
Pretoria
"
Barberton
Johannesburg
"
"
."
"
Wanneer
toegelaten.
1891
1890
1889
1890
1893
1888
1887
1890
1892
1889
1884
1892
1892
1893
1892
1888
1888
1891
1893
1890
1889
189')
1890
1886
1889
1887
1889
1884
1886
1891
1886
1891
1889
1887
1890
1888
1890
1888
1892
1883
1890
Graden en Qualificaties.
Pharm. 80c. Gr. Brit. 1886.
Pharm. 80c. Gr. Brit. 1877.
Pharm. Soc. Gr. Brit. 1877.
Pharm. Soc. Gr. Brit. 1813.
Staa.tsexamen Kiew 1889.
Pharm. Soc. Gr. Brit. 1883.
Pharm. Soc. Gr. Brit. 1885.
Pharm. Stlc. Gr. Brit. 1887.
Pharm. 80c. Gr. Brit. 1885.
Pharm. Soc. Gr-. Brit. 1887.
N.B. - leder, die eenige fout in bovenstaande opgave mocht ontdekken, wordt verzocht
zoo vriendelijk te zijn om fiie op te geven aan den Secretaris van de Geneeska.ndige CommiBBie te Pretoria.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
85
WEESKAMER.
De werkzaamheden van den '\\ eesheer worden omschreven in Wet No. 12 van 1870.
Op dit kantoor worden alle sterfgevallen, die in
dezen Staat J>laats hebben, geboekt, en testamenten geregistreerd. De Weesheer heeft het toezicht over de
administratie van alle boedels, zoowel testate als intestate, en zorgt dat die volgens \Vet worden behandeld.
Hij ontvangt de leges en zep;elrechten door de boedels
aan het GOllvernement verschuldigd en ziet toe dat de
erfporties van minderjarigen worden verzekerd of in de
Bank gedeponeerd.
De inkomsten van de Weeskamer bestaan uit leges
en zep;elrechten, die in zegels worden betaald en op de
boedelstukken verantwoord i ze bedroegen over het jaar
1890 £2631 19s. 6d., over 1891 £3042 16s. 3d. en over
1892 £3245 6s. 11d.
Er z\jn geen uitgaven; weI terugbetalingen van gedeponeerde erfporties en interest daarop. In 1890 is
uitbetaald aan erfporties £10764 18s. 3d. en aan interest
£'1827 Os. id., in 1891 £9969 9s. 7d. en £2838 15s.8d.,
in 1892 £7698 10s. 8d. en £3102 12s. 9d.
Aan erfporties gedeponeerd in 1890 £25001 17s. 2d.,
in 1891 £16002 13s. 3d. en in 1892 £20683 7s. 7d.
In 1890 werden op de Weeskamer p;eregistreerd 851
sterfgevallen, in 1891. 807 en in 1892 813.
De ambtenaren del' Weeskamer bestaan uit:
Weesheer-F. P. J. v. Nikkelen Kuyper, jaarwedde £750
Verantwoordel\lke Klerk - J. T. Collins,
»
450
Boekhouder - J. Browne,
»325
1ste Klerk - J. J. Barlagen,
»325
2de
»E. L. van ZijI,
»225
3de
»S. J. Eloff,
»
225
4de
»G. J. E. v. Nikkelen Kuyper,
»
225
5de
»H. Browne,
])
200
Taxateurs. - De werkzaamheden van de taxateurs
beslaan daarin, dat zij den boedel hertaxeeren, wanneer
de inventaris door den Weesheer 'Wordt afgekeurd of
wanneer belanghebbenden tegen de taxatie objecteeren.
Zij worden ook dikwijls door testamentaire executeurs
verzocht om den boedel op te nemen, doch dit wordt
bij de wet niet vereischt.
De volgende personen zijn nu daarvoor aangesteld:
District Pretoria - C. A. Celliers, H. P. N. Pretorius en
W. W. Mare.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
'86
District Potchefstroom-P. F. Pretorius en F. Wolmarans.
» Rustenburg - P. Hu~o en H.. K. J. van Noorden.
» Lijdenburg-Jules Frank en A. Kiihneisen.
» Heidelberp;-J. G. Marais en J. F. Goodwin,
H. J. Morkel, H. B. Papenfus en M. H. Spence,
allen te Johannesburg.
» Standerton - J. P. L. Lombard en P. J. Naude Jr.
» Vrijheid - C. Dotha en I. J. van den Berg.
» Ermelo - G..Toubert en J. S. Laffnie
» Wakkerstroom-A. E. Pretorius en H. B. Klopper.
» Utrecht - J. J. Spies en J. G. H. Steenkamp.
» Middelburg - J. H. Coetzee en D. D. J. Malan.
» Waterberg-P. A. Eloffen N. J. Grobler
» Zeerust - T. G. Sephton en J. D. L. Botha.
» Bloemhof-J. G. Ste~jn en J. H. L. Bosman.
» Lichtenburg - J. II. de la Reij en A. J. de Villiers.
» Zoutpansberg - H. C Janse van Rensburg en
W. A. GrableI'.
Hun belooning is volgens Gouvernements-tal ief,
een half percent der getaxeerde waarde.
De Weesheer is tQvens Meester ,-an het Hoog Gerechtshof.
Onder de administratie yan den Weesheer staat het
Pensioenfonds, opgerich t in 1882 uit de gelden tijdens
en kort na den oorlo~ 1880-1881 uit verschillende
landen gezonden tel' ondersteuning van gewonden, weduwen en weezen. De eerste wet tot beheer van het
fonds werd gemaakt in 1883; later gewijzigd en uitgebreid in 1887 en 1888.
Er worden thans nop; toelagen uitgekeerd aan 44
gewonden, 5 weduwen en 103 kinderen, te zamen voor
een bedrag van £208 per maand.
TARIEF VAN LEGES EN ZEGELRECHTEN VOOR DE
WEESKAMER.
Registratie van sterfkennis . . . . . . . • .
»
»testament of codicil . • . . •
Afschrift van do. per 100 woorden. . . . • .
..~ fschr. van andere stukken per eerste100woorden
])
»
»
» voor elke verdere100 w.
Brieven van administratie.
Aanstelling voogd. . . . . . • . . . • . . .
Uitschrijven van een edict. . . • . . . . • .
Bijwonen van. bijeenkomst. . . . . . . . . .
Goedkeuring waarborg van executeur datief.
Registratie van liquidatie-rekening. . . . . .
Ta:J,eereu rekening van executeurs 4% op salaris.
Kennisgeving in Slaatscourant. . . . . • • .
• ,
Registratie van een order Hoi' .
r
•
..
•
•
•
•
Ii
•
£
S.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
2
5
2
5
5
5
10
5
5
d.
6
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0 5 0
0 5 0
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
87
~
Registratie kinderbewijs' in Weeskamer
0
Goedkeuring van inventaris en taxatie.. .
0
Kopie en registratie daarvan. ~ .. . . .
0
Certificaat tot hertrouwen. . . . . . . . . . 0
Zegel op testament . . . .}
» » bemaking . . . . Ordonnantie no. 2
» » inventarls. . . . van 1871(zie onder).
» » liquidatierekening
Ordonnantie no. 2 van 187'1.
a. Zegelrechten op testamenten en testamentaire
akten;
Wanneer dQ boedel.£25 of minder bedraagt 0
Van £ 26 tot en met Ii 50
0
» » 51 » » » » 100
. " • 0
0
» »101 » » » » 200
» »201 » » » » 300
.• . . 0
1
» »30t » » » » 400
» » 401 »» » » 50:1
1
» »501 » » » » 750 . . ~.
2
» » 751 » » » »1000 . • .
2
en voor iedere £500 daarboven . .
0
b. Zep;elrechten op bemakingen;
£25 niet te boven gaande. . . . .. .
0
0
Van £ 26 tot en met £ 50
. . • . 0
» » 51 » » » » 100
» »101 » » » » 200
1
» »201 » » » » 400 . . . . . . 2
. • 5
» »401 » » » » 800
7
» »801 » » » »1000
Boven £1000..
,...
7
c. Zegelrechten op invent3rissen met taxatie:
£50 niet te boven gaande
0
Van £. 51 tot en met Jt 100
0
» »101 » » » » 200 . . . . . t 0
0
» »201 » » » » 400 . . .•
» »401 » » » »1000.....
0
Doven £1000..
1
d. Zegelrecb.ten op liquidatierekeningen:
(Bedrag na aftrek der kosten)
£50 niet te boven gaande. . . " .
0
Van J2 51 tot en met £. 100 .
0
» » 101. » » » » 200. . . • . . 0
» » 201 » » » » 500. . . ..
0
1
» » 501 » » » »1000 .
2
» »100 I » » » »1500 ..
» »150 I » » » »2000. ~ . . • . 3
» »2001 » » » »2500....... 5
» »~501. » » » »3000...... 7
Voor elke £500 Qf minder, .d.aarboven ~ .. 0
l'
4
•
•
•
•
•
•
•
II
II
•
s.
5
5
10
d.
0
0
0
5 0
2
4
7
'12
15
0
10
0
10
-10
6
5
10
15
0
10
0
10
10
0
0
2
3
5
7
15
10
0
0
0
6
0
0
2
4
7
12
0
0
0
0
10
10
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
88
MEESTER HOOG GERECHTSHOF.
De Meester "an het Hoog Gerechtshof heeft het toezicht over het beheer van Insolvente boedcls en over
den verkoop van vaste goederen in executie van vonnb
van het Hoog Gerechtsb.of.
De Meester van het Hoog Gerechtshof is tevens
Weesheer.
De ambtenaren onder dit departement zijn:
Meester Hoog Gerechtshof F. P. J. van Nikkelen Kuyper,
jaarwedde £200.
1e. Klerk G. du Plessis, jaarwedde £300.
2e. Klerk P. G. W. Kruger, jaarwedde £200.
De inkomsten van het Meesterskantoor over 1890
waren £31911s. 9d., over 1891 £87914s.10d., en over 1892
.:960 15s.. betaald in zep;els en aan de stukken gehecht.
In 1800 waren er 110 ins~lventies, in 1881 153, en
in 18\:12 96.
TARIEF VAN LEGES EN ZEGELRECHTEN VOOR HET KANTOOR
MEESTER HOOG GERECHTSHOF.
a. Insolventie en wetsjurisdictie:
£,
Voor opwachting van den Meester in zaken
verwezen van bet Hof of door de Rechters,
of door beiden (uitgenomen in gevallen van
insolventie) voor niet moor dan 2 uren . . . 1
Boven 2 uren naar discretie van den Meester,
onderworpen aan taxatie als boven.
Elk rapport (uitgenomen in gevallen van insolventie (naar discretie van (len Meester, on..
derworpen aan taxatie als boven.
Elk ander rapport niet meer dan . . . . . . 1
Elke inzage. . . . . . . • . . . . • . . . . 0
Kantoorkopie van stukken niet meer dan een
bladzijde van 100 woorden. . . . . . . . . 0
0
Boven 100 worden per bladzijde,.
Op aHe gelden ontvangen, betaald en verdeeld
door den Meester, IDgevolge orde van het
Hof, 1 percent.
Voor het boeken en bewaren van kantoerkopie
van relaas . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Voor opmaken van advertenties tot bijeenroepen
van crediteuren op verkoop van vast~~oed . . 2
Voor het boeken van bericht van den 1te~istrateur omtrent verband-akten en hypotneken 0
Voor oproeping van crediteuren tot bijwonen
eener bijeenkomst, elke oproeping • . . . . 0
Bijwonen van bijeenkomst tot verkoop van on..
roerend goed. • • • • • • • • • •• • • • 1
s. d.
1 0
1 0
2 0
2 0
0 6
7 0
0 0
7 6
2 0
1 0
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
89
&€ s. d.
Voor in orde maken en publiceeren van voorwaarden van verkoop . . . . . . . . • . 1. 1. 0
Certificaat dat proces teruggetrokken is of deficit 0 10 6
Qpmaken van rekening met order van voorkeur
en plan van verdeeling (uitgenomen b~j vergunning van het Hof of een rechter er van)
niet meer dan • . . . . . . • . . • . . . 1. 1. 0
Voor opmaken van de orde en bijwonen varl
transport van onroerend eigendom . . . . . 1. 1. 0
Voor het bewaren van eenigerl~i regulatie of
orde van het Hof. . . • . ~ . . . • . . . 0 2 0
Voor het bewar~n van een orde of provisioneele
orde of sequestratie. . . . . . . • • • . . 0 7 6
Qpmaken van advertentie voor het houden eener
bijeeokomst van crediteuren in insolv. boedels 0 2 0
VOOl' oproeping van crediteuren om zoodanige
bijeenkomst bij te wonen, elke oproeping.. 0 2 0
Voor bij wonen van bijeenkomst van crediteuren
ofbij vel'koopen van vastgoed vaneeninsolvent 0 10 6
Voor registratie van aanstelling van boedelbezorger met certificttat. . : . • . -. . • . 0 5 0
Elk affidavit . . . . . • : . • • • . . . . . 0 2 0
b. Liquidatierekeningen:
Wanneer zuivere bedraO'en ter verdeeling
onder insolvente boe8els niet bedragen
0 1 f\
meer dan It 1.00. • . . . . . .
»
»» 100 onder it 150.
0 2 6
»
»» 1:50
» » 200.
0 5 0
»
»» 200
» » 300..
0 7 6
»» 300
» » 400.
0 10 0
»
»» 400
» » 500.
0 12 6
»
»
»» 500
» » 600....
0 15 0
»» 600
» » 800 . • . • • • 1 0 0
»
»» 800
» » 1000
1. 1.0 0
»
»» 1000
» » 1250. . . . • ~ 2 0 0
»
»» 1250
» » 1500, • . • • . 2 1.0 0
»
»» 1500
» » 2000. • • . • . 3 15 0
»
»
»» 2000
» » 2500,
4 10 0
» »2500
» » 3000, . . . . . 6 0 0
»
»» 3000
» » 3500.
7 10 0
»
»
» »3500
» » 4000. , . • . • 9 0 0
»» 4000
» » 4500. . . . . . 10 1.0 0
»
»
»» 4500
» » 5000. • •
. 12 0 0
»» 5000
» » 5500..
. . 13 10 0
»
»» 5500
» » 6000
15 0 0
»
»» 6000
» » 7000.
. • 16 10 0
»
»}) 7000
» » 8000..
" • 18 0 0
»
» } ) 8000
» » 1‫סס‬oo.
20 0 0
»
Voor elke verd.ere £1.00 of deel er van. . . 0 5 0
Elk verband op goed ten gunste van crediteuren 1 0 0
6
r
6
•
••
0,
•
•
,
•
•
0,
.,
..
•
•
12
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
REGISTRATEUR VAN AKTEN.
De werkkring van het Registratiekantoor is vastgesteld:
a. Bij oprichtinp;s-ordonnantie van 1866, Volksraads-
besluit, art. 484, dd. October 1866. zooals gewijzigd
bij Volksraadsbesluit, art. 199. 1870, art. 114, Mei
1875, en artt. 111, 112 en 113, 1876.
b. Bij Registratiewet No.5, 1882 (Staatscourant
No. 74, 1882).
Gedurende
1.8~
werden geregistreerd:
Transporten . . . • . . . .
Verbanden . • . • . • . .
Contracten en diverse akten .
Huwelijksche voorwaarden .•
Kinderbewijzen . . . . . •
Mijnpachten • • • • . . .
Totaal ••
3071
1365
547
293
15
5
5296
TARIEF.
J!, s. d.
Voor het passeeren van eenigerlei akte van
transport, schepenkennissen, of andere
akten van schu1derkentenis • • . . ,. . 1. 1. 0
Voor het registreeren van elke akte • . . • 050
Voor inzage van boeken of akten. • • • • • 050
Voor elke vernietiging. . . . • • • • . ' . 0 7 6
Yoor elk certificaat • . . . . . • . . . • . 076
Voor een afschrift van een document, 1.00
woorden of minder . . . . • . • . . . 050
Voor elke 1.00 volgende worden . . . • . . 01.0
Voor een afschrift van een grondbrie; transport,
verband ofandere akte van scbulnerkentenis 2 2 0
Zegel op eiken grondbrief, buiten en behalye
de zegels bepaald bij Wet No.2, 1871. 1 0 0
Zegel op ~!~e duplicaat-akte geregistreerd, niet
notarleel • • . . . . . . . • . . • . . 0 5 0
Zegel op verklaring van kooper . • . • •• 0 1 0
Zegel op verklaring van verkooper. • • .• 0 1. 0
Al deze bedragen zullen in zegels worden betaald.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
91
VAN DE ZEGELRECHTEN.
(ZEGELR,ECHTEN TE HEFFEN DOOR REGISTRATEUR VAN AKTEN
OF LANDDROST).
De transporten van huizen of andere vaste eigengepasseerd door den Registrateur van Akten
of den Landdrost, wanneer het bedrag niet te boven gaat:
~ s. d.
af15 . . . . . . . . . • 0 4. 6
020
Van £15 tot en met 25. .
»
25»» » 50 ••
• .- • 0 4 0
060
»
50»» » 7 5 . . . . . .
»
75 j) » » 150.
012 0
100
» 150» » » 300. .
f 5 0
» 300 » » » 400, •
. . 110 0
» 4.00 » » » 500.
250
» 500 » » » 700.
» 700» » » 1000 .
. • . • 300
» 1000 » » » 1500. • • ' . . • • • • 310 0
400
» 1500 » » » 2000. .
• • ~
500
» 2000 »» » 2500. . . . • • . .
Voor elke 500 of minder daarboven, meer .• 010 0
Op verbandbrieven. wanneer het bedrag niet
te boven gaat .,fg15 .
. . • .
020
030
Van £15 tot en met a€20. .
046
»
20»»
»
25.
050
»
25»»
»
50.
076
»
50»»
»
75..
»
75»»
» 100 .
015 0
» 100 »»
» 100 •
. .. 1 0 0
» 150 »»
» 200 •
150
» 200 »»
» 300..
110 0
200
» 300 »»
» 4.00 •
» 4.(0»»
» 500 •
210 0
» 500 ] » )
» 750......
300
» 750 en daarboven . . . . . .•
• 3 10 0
Voor een Grondbrief onder groot zegel zonder
kaart . . • • . . • . . . • . . • • • • 100
Voor een Grondbrief met kaart niet boven
500 morgen . • • . . . • . • • . . . • 1 2 6
Voor een Grondbrief met kaart van 500 tot en
met 1000 mor~en. . .. . . • • . • • • . 150
Voor een Grondbnef met kaart van 1000 tot en
met 2000 morgen. . . • . . • . . . . . 110 0
Voor een Grondbrlef met kaart van 2000 tot en
met 3000 mor~en. . . . • . . . . . . . 200
Voor een Grondbrlef met kaart van 3000 tot en
met 6000 mor$en. • • • . . • • . • . . 300
Voor een Grondbnef met kaart boven de 6000
morgen • . • • • • • • • • • • • • • • 815 0
dOl!lmen~
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
92
JB s. d.
Op Verbandbrieven en Borgakten voor Notarissen gepasseerd, van £10 niet te bovengaande
Van £10 tot en met £20..
. ....
»
20»»
»
30.
» 30»»
»
40.
..•.
» 40»»
»
75.........
»
75»»
» 150 .
» 150 »»
» 300....
» 500..
» 300 »»
» 500 »»
» 750 .
. . . •
Boven 750. . .
. ...
Schenkingen onder levenden, mortis causa giften
(ter zake des doods) niet te bovengaande £25
Van £25 tot en met .£50
50»»
» 100
»
» 100 »»
» 200 •
» 200 »»
» 400..
» 800..
» 400 »»
» 800 »»
» 1000. •.
....
Boven 1000 •
. . . • .
VoorInventarissen, zonder waardeering berekend
op minder dan £500, voor het eerste vel.
Voor elk volgend vel • . . • . . • . . . . .
Voor Inventarissen van £500 of daarboven, voor
het eerste vel . . . • . . . . . . . . .
Voor elk 'Volgend vel . . . . . . . . . • . .
Voor Inventarissen met waardeerinp;, niet te
boven gaande £50 voor het eerste vel
Boven .f50 tot en met £1.00
»
100»»
» 200
. . . . . .
»
2(0»»
» 400
»
4(0»»
» 1000
Boven 1000
Voor elk volgend vel • • . . . .
.....
Op Akte van Kinderbewijs niet te bovengaande
£50
Van £50 tot en met £100. . .
. . .
» 100 »»
» 150..
• .
» 150 »»
» 300...
» 300 »»
» 500...
» 750..
. .,
» 500 »»
Boven 750..
.....
Op huwelijksvoorwaarden, wanneer de som
of waarde, 'Waaromtrent overeengekomen
wordt, Diet te boven gaat £100. . •
Van £100 tot en met £400.
..• .
11
•
•
•
•
•
•
10
•
•
•
•
•
•
i'.
»
400
•
•
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
2
3
4
5
9
18
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
5 0
10 0
15 0
0 0
2 10 0
500
7 10 0
7 10 0
0 3 0
0 1 0
0 5 0
0 2 0
0 2 0
0 3 0
0 5 0
076
0 15 0
1. 10 0
0 2 0
020
0 3 0
0 5 0
0 10 0
0 15 0
1 0 0
1 10 0
010 0
100
300
» » ."
Boven elka 400. . . . . . . . • 1 0 0
800.......
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Jg
Op overeenkomsten voor Notarissen gepasseerd
Op generale procuratien op personen buiten
den Staat . . . . • . • . . • . . !o • •
Op %~~:rl~ ~r~c~r~ti~ ~p :e.rs~n~n. b~n~e~ ~e~
Speciale procuratien op personen buiten den
Staat
Speciale procuratien op personen binnen den
Staat . . . . . . . . . • . . . . . . •
Op akten van substitutie, assumptie, surrogatie
enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op protesten. . • . . . • . . . . . . . . .
Afschriften van Akten voor Notaris~en gepasseerd • • • • • . . . . • • • . . . . •
s. d.
0 3 0
0 5 0
026
0 3 0
0 1 6
0 3 0
0 5 0
0 2 6
VERGELIJKENDE STAAT VAN HET TOTAAL DER IN DE LAATSTE
ZES JAREN TEN DEZEN KANTORE GERESISTREERDE
DOCUMENTEN·
JAR EN.
SOORT
VAN
DOOUMENTEN.
1887118881188911890
1891
1892
----------I---"---:---r----Transporten
Verbanden
Contracten
Huwelijksche Voorwaarden •••
Kinderbewijzen •.•
Mijnpacbten
Roijeeringen
2858
436
140
82
23
36
8144
724
810
211
191
42
4299
947
787
262
24
81
8700
1190
699
840
20
11
P.M.
P.M.
P.M.
P.M:
IW
l4450
2493
1309
414
310
24
10
8071
1365
547
293
15
5
P.M.
P.M.
I
1-;;-1 1 1-;;5960
4560
AMBTENAREN.
Registrateur van Akten -1. C. Minnaar, jaarwedde £900
1ste Klerk - A. C. H. Lorentz,
»
500
2de
» - F. C. Hoos,
»
360
3de
» -1. K. Liebenberg,
»
360
4de
» - D. P. Joubert,
»
360
5de
» - J. C. Stetjri
»
360
6de
» -1. K. C. Bep;emann,
»
250
7de
» - P. L. van Tulleken,
»
225
8ste
» - J. A. Willink Ketjen,
»
225
9de
» - P. 1., Meintjes,
»
200
10de
» - PO' U. Leibbrandt
»
200
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
94
LANDMETER-GENERAAL.
'!'en dezen kantore werden gedurenae de laatste
drie jaren het volgende aantal kaarten geexamineerd:
In 1890. •
. . • . . . • •• 1716
» 1891. • . . • . . . .
1896
» 1892. . . • . . • ..
.. ~ 2107
» 1893 tot 1 October. • . . • •• 1800
Het aantal Landmeters, dat in deze Republiek is
toegelaten bedraagt 72.
Geen kaarten zuBen ten Landmeter-GeneraaIskantore worden goedgekeurd, tenzij de volgende Gouvernementskosten in Inkomstzegels er op zijn geplaatst:
if s. d.
a. Onderzoeken en publiceeren van kaart van
een plaats of gedeelte, figuur met 3
326
zijden . . • . . . . . . . . . . . •
b.
do.
do. figuur met 4 zijden 376
c.
do.
do.
1)
» 5 »
3 12 6
026
d. Voor iedere zijde boven vijf zijden. . . .
e. Onderzoek en aftrekking van een onderverdeeling van een gemeten plaats,
figuur met 3 zijden. . • . • • . . ~ 215 0
f.
do.
do.
figuur met 4 zijden 300
350
g.
do.
do.
»
» 5 »
026
h. Voor iedere zijde boven 5 zijden . . . .
i. Gouvcrnementskosten, enz, op kaarten van
erven te Pretoria, Heidelberg, Lijdenburg, Middelberg, M.W. Stroom, Utrecht
en Christiana. . . . . . . . . • . • 1 12 0
k. Op erven in andere dorpen . • . . . . • 126
I. Onderzoek en aftrekking gedeelten van
gemeten erven. . • . . . . . • • . . 113 0
m. Certificaat op kaart. . . . . . • . • • . 026
016
n~ Voor ieder ander certificaat. . . . . • •
Or Voor het nazien van eenige Iandmet.erskaart
026
p. Wanneer een kaart meer dan 8000 morgen bevat, en niet in plaatsen is verdeeld, zullen de Gouvernementskosten
voor iedere 1.000 morgen verhoogd
worden met.. • • • • • • • • • • • 026
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
95
q. Voor eenige kaart welke twee of moor
gedeelten van plaatsen bevat, met de
scheidingslijnen tusschen elkaar getee"
kend, zullen de Gouvernementskosten
worden betaald alsof ieder gedeelte op
eene afzonderlijke kaart ware geteekend.
AMBTENAREN.
Landmeter-Generaal-G. R. von Wielligh,jaarwedde £850
Ass. do. en Inspecteur van kaarten, J. Rissik»
650
1ste Klerk-J. H. Luttig,
»
350
2de
» -H. Burgers,
»
250
Me
» -G. Retiel,
»
250
4de
» -e. J. Francois,
»
200
Registrateur-Landmeter-S. de Kock,
»
500
1ste Rekenaar-M. van der Spuy,
»
350
2de
»
-A. C. Vlok,
»
325
3de
»
-J. D. K. Reitz,
»
275
Me
»
-A. J. Marais,
»
250
Hoofd-Teekenaar-F. leppe,
»
400
1ste Teekenaar-F. vom Hagen,
»
350
2de
»
-A. J. Verdoorn,
»
275
Me
»
-0. leppe,
»250
LITHOGRAPHISCH DEPARTEMENT.
Staats-Lithograaf (vacant)
jaarwedde .£395
1ste Teekenaar-J. L. Soutter,
»
300
Lithographisch Teekenaar-F. vom Hagen, »
75
1ste Drukker-(vacant)
»
300
2de»
»
»
250
Ass.
» -F. Pfister,
»
120
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
96
POSTMEESTER-GENERAAL.
POSTADMINISTRATIE.
De Postkantoren zullen elken dag, met uitzondering
van Zon- en Feestdagen, wanneer laatstgenoemde niet
op postdagen vallen, geopend zijn van des morgens 9
uur tot des namiddags 3 uur, voor de ontvangst en uitgifte van brieven, bnefkaarten, couranten, of pakketten,
oehoudens sluiting van het kantoor gedurende het
opmaken of sorteeren van posten. De PostmeesterGeneraal heeft echter de macht, waar zulks noodig is,
deze uren te w~izigen, zooals o.a. Krugersdorp, Pietersburg, Pretoria, Potchefstroom en Johannesburg van 8.30
tot 12 en van 2 tot 5 uur dagelijks.
POSTGIDS.
In het begin van elk jaar wordt door dit Departement een Postgids uitgegeven, bevattende volledige
informatie omtrent alIe zaken de post betreffende. Prijs
een shilling.
POSTZEGELS.
De onderstaande postzegels in gebruik bij het Postwezen, zijn vel'krijgbaar op alIe Postkantoren:
l/OJd. 1d. 2d. 2 1/OJd. 3d. 4d. 6d. is. 2/6. 5s. 10s. en i€5.
TARIEF VAN POSTGELD.
BRIEVEN.
Het port van een brief bestemd om afgeleverd te
worden in dezelfde stad of hetzelfde dorp, alwaar de
brief ter post is bezorgd, bedraagt 1 penny voor ieder
half ons of gedeelte daarvan.
Indien oestemd voor eenige plaats binnen de ZuidAfrikaansche Re:Qubliek, den Oranje Vrijstaat, de Kaapkolonie, Natal, Britsch Bechuanaland of Delagoabaai,
bedraagt het port twee pence voor ieder half ODS of
gedeelte daarvan.
Brieven, drukwerken, enz., voorzien van nagemaakte
of vervalschte postzegels, of ook van echte postzegels
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
97
welke reeds eenmaal hebben gediend, en die de sporen
dragen van misdadige pogingen tot het doen verdwijnen
van den poststempeI, waarmede zij waren gemerkt, dan
weI van eenigen anderen bedriegelijken toeleg, worden
aangehouden en gesteld in handen der ambtenaren, die
bij de wet met het opsporen en vervolgen van misdrijven ziin belast.
BRIEFKAARTEN.
Geene andere kaarten dan de Briefkaarten, welke
van wege den Staat worden uitgegeven, zullen als
zoodanig mogen worden verzonden.
De postzegel-stempel van 1 penny, op de kaarten
afgedrukt, vertegenwoordigt het port, dat voor de verzending binnen den Staat, naar den Oranje Vrijstaat,
de Kaapkolonie, Natal, Britsch-Bechuanaland en Delagoabaai 'Verschuldigd is. Behalve dit port wordt voor
de kaart zelve 1/f, penny in rekening gebracht.
NIEUWSDLADEN.
Het tane! voor Nieuwsbladen of Couranten, verzonden binnen dezen Staat, de Kaapkolonie~ Oranje-VrUstaat,
Natal, Delagoabaai, en Britsch Bechuanaland, is een halve
penny voor elk nieuwsblad of courant van niet meer
dan vier onzen gewicht; en een halve penny meer voor
elke vier onzen of gedeelte daarboven.
MONSTERS EN BOEKPOSTEN.
Het tarief voor de verzending van boek- en monsler1!akketten binnen den Staat, naar de Kaapkolonie, den
Oranje Vrijstaat, Natal en Britsch Bechuanaland is een
halve penny voor Qen pakket niet te bovengaande 1 ons
~ewicb.t, 1 penny 'Voor een pakket over 1 ons en geen
twce onzen te bovengaande, en 1 penny voor elke
bijkomende twee onzen of gedeelte daarvan.
PAKKETTEN.
Het tarle! voor de verzending van pakketten binnen
den Staat, naar de Kaapkolonie, den Oranje Vrijstaat,
Natal. Delagoabaai en Britsch Bechuanaland, is drie
pence voor ieder pakket van niet meer dan vier onzen
en voor iedere vier ODzen daarboven of gedeelte daarvan drie pence. Voor Overzeesche landen is het tarief
verscbillend, waaromtrent informatie van den Postmeester verkrijgbaar is.
18
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
98
AANTEEKENING OF REGISTRATIE.
Aanteekening of Registratie kan, behalve van brieven,
mede van briefkaarten, nieuwsbladen, gedrukte stukken,
monsters of stalen van koo:p,waren en postpakketten
geschieden. Een ontvangbewljs, onderteeliend door den
postambtenaar, wien men het te registreeren artikel
overbandigt, wordt aan den afzender uitgereikt.
Aanteekenings-recht. Boven het gewone port, in
verbouding tot net p;ewicht, is voor oe aanteekening
een vast recht verschuldigd, ten bedraBO'e van 6 pence
voor elken brief of ander artikel.
eze porten en
rechten zijn bij vooruitbetaling te voldoen, door middel
van postzegels op de stukken vast te hechten.
Overzeesche Brieven, enz. AHe aangeteekende correspondentie voor O\'erzeesche landen moet vooruit betaald zijn, door aanhecbting van postzegels voor bet
volle bedrap; van postgeld en registratie. Brieven of
pakketten, goud, munten, horloges of juwelierswaren
bevattende, mogen in geen gevaI worden aangenomen
ter verzending naar overzeesche landen, behalve naar
het Vereenigd Koninkrijk, Malta en Gibraltar, en indien
aangenomen, zullen dezelve moeten worden teruggelonden naar den afzender.
VRI.TE OF DIENSTBRIEVEN.
Officieele Correspondentie. AIle ambtenaren van den
Staat zijn gerechtigd hunne dienstbrieven of officieele
correspondentie postvrij te verzenden; de brieven moeten bovenaan gemerkt zijn met de woorden «In dienst»
en onderaan op de linkerzijde van bet couvert moet
de naam en betrekking van den ambtenaar geschreven
of gestempeld staan.
Militairen in velddienst mogen aan hunne officieren,
Onderwijzers en Voofzitters van SchooJcommissien aan
den Superintendent van Onderwijs hunne officieele correspondentie ook onder .deze bepaling vrij verzenden.
Memories aan den Volksraad ziJn eveneens vrij van
postgeld.
P 0 S T W ISS E L S.
Do gemakkelijkste wijze om gelden te ontvangen
of te verzenden is door gebruik te maken van PostwisseZs"
die te verkrijgen en betaalbaar zijn op de hieronder vermelde postwisselkantoren binnen den Staat, o~ werkdap;en
tusschen 10 en 1 ure voormiddag en van 2 tot 3 namiddag,
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
99
behalve op die plaatsen waar verlenging dezer tijden
is bepaala. Het bedrag van een postwissel zal niet
meer zijn dan £10 en geen onderdeelen van een penny
mogen daarin voorkomen.
Amsterdam
Klein Letaba
Roodepoort
Barberton
Klerksdorp
Rustenburg
Bloemhof
Kru6ersdorp
Smitsdorp
Boksburp:
Leyasdorp
Spelonken
Bremersdorp
Lichtenburg
StandeIton
Christiana
Lijdenburg
Steijnsdorp
M. W. Stroom
Utrecht
Comatiepoort
Ermelo
Middelburg
Ventersdorp
Eureka
Nijistroom
Vereeniging
Germiston
Ottoshoop
Volksrust
Haenertsburg
Pietersburg
Vrijheid
Heidelberg
Piet Retief
W olmaransstad
J ohannesDurg
Potchcfstroom
Zeerust
Kaapsche Hoop
Pretoria
OVERZEESCHE POSTWISSELS.
Postwissels zijn verkrijgbaar voor de verzending van
gelden naar Europeesche landen op de postkantoren te
Barberton
Klerksdorp
Pietersburg
Germiston
Kru~ersdorp
Potchefstroom
Johannesburg
Middelburg
Pretoria
waaromtrent nadere informatie kan worden verkregen
bij de Postmeesters van bovengenoemde plaatsen.
Commissie. Voor het verleenen van postwissels zal
eene Commissie worden berekend overeenkomstig het
navolgende tarief, welke Commissie vooruit moet worden
betaald, te weten:
K.K.
Overzeesche
Tot
Z.A.R.
O.V.S.
Natal.
I d
B. Bechuanal.
an eo.
£1
£2
3d.
Od.
9d.
6d.
is. 6d.
1s. Ode
is. 6d.
is. Ode
2s. 3d.
is. 6d.
2s. 3d.
1S. Od.
3s. Od.·
£10
2s. Ode
3s. Ode
2s. Ode
4s. Ode
Postwissels kunnen per telegram worden. overge...
seind tusschen die kantoren in de Z. A. Rel?ubliek, de
Kaapkolonie en den Oranje Vrijstaat, welke In telegra..
fische verbinding staan.
Behalve de gewone commissie moet een shilling
worden betaald voor het telegram van kennisgeving van
eiken wissel niet te bovengaande ~10. Deze vordering
is slechts voor de kosten van verzending van officieele
kennisgeving naar den Postmeester van het kantoor
£5
£7
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Fly UP