...

50 IV.]

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Description

Transcript

50 IV.]
50 ApP. IV.]
IBALILIKA NTSIKANA.
ukl1ba umpMumlo wake kaloku uvatisiwe ngcsivato
esimhlope ebusweni besihlalo sika Yehova.
"Mabati bonke abantu base ma-Xoseni bafunrle,
bazekele ku-Ntsikana ukulinyamekela ilizwi lika Tixo.
"U-Ntsikana waliva ilizwi lika Tixo ngabafundisi, waza
wazi bamba wazigcina ezonto awaye zifl1ndisiwe ngabo.
"Kodwa-ke masingabi u-Ntsikana waye ngl1mprofeti
obexelelwa izinto ngu-Tixo. I\Iasazi ukuba likwaleli
lizwi lika Tixo libciliweyo elite akuliva ngabafl1ndisi
lasikelelwa ngu Tixo, lawukanyisela umpHllmlo waki
kakulu: likwaleli sisenalo nati. Vena weva intwana
encinane, waza wati lontwana wayigcina wayikumbulela, waza wanokwazi. Ubuninzi benu ma-Xosa buliva
futi elozwi lixelwa ngaba fundisi, kadwa ke noko nilivayo {uti anibi zizo izicaka zika Kristu nixelise u-Ntsikana Iowa simvayo. Yazini ukuba nisenjenjalo njc,
imikwa ka-Ntsikana yoze inigwebe. Kulumkeleni ukuliva kwenu ilizwi, nilive ngenyaniso. Mfuneni u-Yehova
lomzuzu asafumanekayo.
"Zixonxeni ngokwenu ukwamkela ilizwi lika Tixo,
ukuze nidumise u-Tixo elizweni, kuti ukufa kwenu kube
kokwa malunga. Qondani ukuba elotamsanqa anisayi
kulizuza nakanye ukuba niyaligxeka ilizwi lika Tixo.
IMBALI YOKUFIKA KWELIZWI KWA-XOSA.
[JOHN MUIR VIMBE.]
[Eli p"pa lilamielayo bUllqina buka John l'rfuir Vimbe,
ulltanl(a ka - DllkwQlla, owati emva kolwgqoboka 'lvaziuikcl£l
ebllsllllmayelilli. eqala kwelase ma-Xoseni kwada kwase Ivalal.
Wabllba ellgapezll kwama 80 imillyaka. LeJlCW£1di yashicilt /71'fl kwi " Sigidimi sama-Xosa," May, 1888.
-J. K. n.]
J
NOIVUYISWA lixesha lokuvela kwam kwelilizwe, ut~
u-Mnini-nto-zonke l1kundibumba kwake wandibl1mba
llgexesha lokutumela kwake Ilizwi lak~ ezweni lakowetll.
Ekute ke ekufikeni kwalo nabafllndisi, aza amakc'Jsi elll
abamkela. Nditi ke ukuzibalisela izihlobo zam. Kwafika umfundisi ndiyinkwenkwana; bekute ngap~'L1nbi
kokufika komfundisi Iowa kwavuka u-Nxele, ulllfo ka
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
John Muir Vim lie, one of Ntsikana's Cot/temporaries.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
iBALI NGU-JOHN MUIR VIMBE.
51
nalala, no-Ntsikana umfo ka Gaba. Kwabe kukuqal:J
kokubona kwam Ilizwi. Ndiyifunela kulerninyal.a, imi
nyaka yobupolofiti balornadoda, kulo we 1814 nakowc
1815. Urnfundisi Iowo bendit~ wafika, ndingati wafil.. a
ngalonyaka we 1816, ukuba andip6sisi. Wafika wal.;l
kwa Sihota, igama Iak~ bekutiwa ngama-Xosa ngl1SODYOYI. Ernva kwak~ kwafika u-Rev. Mr. Brownlee,
ngalonyaka we 1820, ukuba andip6sisi.
Mandingene ekuqaleni kokuliva kwam elilizwi lika
Ndingok6yo. Kwafika u-Ntsikana evela e-Gqora, wafika
wak~ kwa-Mankazana, owakowetu urnzi use Jadl1,
Wabe esiti ll-Ma,
urnfula ongena kwa Mankazana.
kwakufika i-Sabata, ahambe nam l1kuya etyalikeni kwa
Ntsikana.
Ityalike yak6na yayisenzelwa ngapantsi
komqond, izitulo ingarnatye. Ekuziboneni kwam sasingati sintanganye no-Dukwana. U-Kobe emkulu
kunati. Ndandilivela ebudengeni elilizwi lo-Menzi wetu
ngeloxesha.
Akahlalanga kakulu u-Ntsikana kwaMankazana. Kwati ngalonyaka we 1824ekupeleni kwawo
wesuka u-bawo no-Nx~* beza esikolweni s:J.se Gwali;
sangena ku-Matslzaya. Ama-Ntsikana ese wonke; epetwe ngu Palaza, Hogu, Xelewa, Rwexana, Mazaleni,
Noyi, Matshaya, Peyi, Liginye, Mtyobile, Nginya,
Tarno, Velem, Qalaka.· Aye epetwe yinto ka-Ntsikana
u-Kobe, indoda elunge kakulu ngemvelo, pezu kokuba
bebenc6le kangaka abantu abatsha beso sikolo ngenkohlakalo yabo.
Afika ama-Ntsikana e-Gwali u-Mr. Brownlee epahl we
ngama Lawo akwa Sihota. Eso sikolo sase Gwali sasikubizwa kubini, kutiwa elinye icala lomzi kuse MaGwangqeni, kutiwa elinye lela rna Ntsikana.
Iziyalo ezikulu ebendiziva kulo makolwa eloxesha ziza
ezi: Ayesiti ukwaluka sisono, nokulobolisa, nokududa,
nozitembu. Savela ke nati sang-ena kwakulo ndlela, sati
ke zonke ezizinto ziyimivuyo sazibiza ngokuti zizizona.
Ati ok6lwe esemtsha elizwini, ati akukangela ekutshi ..
Ieni kwaba kw~ta, nokuba kusemdudweni kuze kl1be
yinto enkulu leyo, aze abe yinto yokukutshwa nase
• Lo-Nx~ nuu,y".-fIIlclllll ka Jo/lII Knox BoltlDl! 719011;'''°, flOf/)(/f.ia ,ll/lcolwm, '9I1Q,rlt,
kit NI,ilt:tIIlfI. NUlIg. Ob'7RUII" tb"liN'la "7RZllkrrlt!'ulia 71go-Nf.iltUllfl tli 7wmMu alid/l.icilC'lu!/r.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
52 ApP. IV.]
IBALI LIKA NTSIKANA.
rementeni. Ndisababeka ngapandle abafundisi aba_
kwezi zinto. Nam ke ndingomnye wabebesitsho ukuti ezizinto zikukona, sisitsho singabuzanga
nase lizwini le-Nkosi, u-Ndingok6yo, ohleli ek6 kwizizukulwana ngezizukulwana.
NdinemivllYo emikUlu kwanemibulelo emikulu n~o­
kugcinwa kwam ngu-Menzi wente zonke, ondigcine
ndada ndakubona nokuguqulwa kwe-Lizwi lake lonke
ngentet6 yetu. Elilizwi lifike nab a Fundisi. Lifike
sinemit~t6 yetu eyahlllkanisiweyo kweminy.e, eti llmntu
akuyapUia abe netyala. Ingaziwa mntu ukuqaleka kwayo.
Elilizwi lika Ndingok6yo elafika naba Fundisi, ekuliguquleni kwabo ngentet6 yetu, lifike lati kwezizinto esiti
zikukona, lafika nalo lati zonke ezizinto zikukona,
ozenzayo unetyala lokuba asiwe emlilweni: ezinje
ngobusela, nokurexeza, nokubulala, nobuxoki, namanye
amanyala akule ncwadi ye-Levitikusi xviii. 6-30, izinto
ezingapandle kokwaluka, nokududa, nokulobola. Ezizinto esit~ tina zikukona lingatsho pofu Ilizwi lika Menzi.
Utsho u-Msindisi ukuti imisebenzi ka-Yise ihamba ekukanyeni.
mhlop~
AMABALANA
ANGO~NTSIKANA:
I.-NGU-ZAZE SOGA.
SOGA, umbalisi walamanqaku
U-ZAZE
ngunyan'
omkulu kwindlu yase kunene ku Soga Jotelo, ngumfo
wasem a Jwateni. Wazalelwa e-Gwali, e-Tyume. Bantanganye nomfi u-Rev. Tiyo Soga kwa nomfi ll-Rev.
Richard Ross. Wazalwa nge 1830, ngapambili kancinane
kwi Mfazwe ka Hintsa, 1835, kwiminyaka elishllmi efile
u-Ntsikana. Esusela ku yise u-Soga, owayebuse ku
N gqika, wayelipakati u-Zaze ku Sandile.
Uti :-" Nanku endikwaziyo mna llgo Ntsikana. UNtsikana wayengumfo ka-Gaba, engl1yise wo-Kobe no
Dukwana aba. Ndilazi ibali lake ngokuliva ngo bawo
u-Soga, ongasekoyo; nowabegqobokile ngendlela yake
yalomaxesha asebumnyameni-egqoboke ku Ntsikana.
Apo, pofu rona ndazalwa xa si:;e Gwali paya nge 1830
esandul' ukububa yena u-Ntsikana nge 1821. Noko ke
kunjalo ibali lake lona ndilaze lise ShllShl1. Ndiwabo-
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Cllie! Sandi[e, head oJ the Gaika Clans.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
53
ne ngokwam namagqolJoka ake okuqala.
Ndiwazi
nangama-gama; ndaza nam 10 ndaiutatlseia kwalapo
uluvo lokuba ndicinge ngo-Tixo llmdali warn endifanelwe kukuti ndilnkonze .
.. U-Ntsikalla wavelela kwa Ndlambe ukllcaca ngobu
profeti bake (naxa ke kodwa yayise imhlile Iento yake
esekwa Ng.qjka kowabo.) Lalilixesha lika NxeIe, igogo
Iakwa Ndiambe, elaliteta kakuIll izanga namampunge
angazange apllme]eIe ntweni kude kube namhlanj'okll.
Apate kuti uyak wenza izulll Uwllwele umkosi wabeillngl1
xa kuliwayo ngase Rini paya. Ute ke ll-Ntsikana,
ebeye kwa Ndiambe apo, kupulapuia ezinteto zika
Nxele
kwa
Ndiambe,
waman'ebukoIeIwa kuza,
wada . ·wamtuma no Nxele Iowo ngenkab' enkomo
emhiope; njengoko ll-Nxele ebeseI'emiseIeke ukllba
arllnywe ngl1ll1ntu wonke. Koko ke kodwa lenkolllo
yabl1ya yaplltunywa ngl1 Ntsikana ngokllti kanti uxokisiwe naye njengabany'abantu abaty6Iileyo u-Nxele
ngobubllxoki bake bokuti abe Lungu llyakubawisela
ngezulu xa kuliwayo ngase Rini paya. Njengokuba yayise inxwalene, esiti ama Xcsa akakulwa ngazikali kalla,
ayakulwa ngokuwisela arna Ngesi ngezllill. U-Ntsikana
wampikisa esiti "Nento kanti ke oku:lene amatyipkolo
(Cape Corps) ayakusuka abagqibe abantu aba ukubadllbula. Kute kwakuba lapo, akwenjeI),je llkucasana amadod a atetayo-u-Ntsikana no-NxeIe, Iati eiakomkulu
lika Ndlambe ukuyilamla :-' U-Ntsikana 10 makak' eme
sisapuiapuia Ie into, indiebe zobeta-betana, unanina
angak'abe ngaku Ngqika paya'! Kumhla ke Iomini
u-Ntsikana wabuyela kowabo kwa Ngqika l1kuza
'kuteta kana esiti :-' Namp' abantu bexokiswa ngu
Nxele kwa Ndlambe; kanti mna Ie yam into ayitsho.'
"U-Ngaika utume u-Soga ukuba aye kupulapuia uNtsikana. Wabuya u-Soga ekoliwe nzulu ngu-Ntsikana,
nobunyaniso benteto ka Ntsikana wabuquba njengoko
enkosini yake erntumileyo. Suka kanti Iento seyinzuIll
kulomfo wasema Jwateni. Ubelelinye IaIPapakati ka
Ngqika. Sllka l1mntu wagqoboka. waligqoboka eliliko.1wa lika Ntsikana elimana ukushumayela lento emzin'
II
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
S4 App. IV.]
IBALI LIKA NTSIKAN A.
ala paya, ologqoboko pofu 1walomaxesha lwalungumfi.
liba apa osinga entweni pofn. Amanyange lawo aqal'
amqonda ll-Tixo njengom.DaH owadala zonk' izinto, ne ..
zinambllzane, kwanentaka ezibukekayo nezintle erne ..
hlweni. Bebesiti ke llkutandaza kwabo zonk' izintw' ezi ..
ntle zihe zezika Tixo; 'ze ezimbi zonke ibe zezika
Satana. Kutiwe llkutandazwa 'Wena Tixo osemazu.
I wini, Nzwan' enklllu, owadala intaka nezilo:' ezitile
nezitile, kllbalwe ezintle zodwa.-' Ongafani no Satana
owati akufuna ukudala intaka suka qapu wenza ilulwane,
nesikova!' Lwalllnjalo ke llbufiliba logqoboko Iwalo ..
maxesha abo asebumnyameni '~ntwana ezincinane.'
Inkosi u-N gqika akuvana ebenezi zibongo ziti-nje ngo
Soga: 'Llltutwana lwendlu yomshologu'? kuba kalokll u-Soga wayak' umnquba wentendelezwana yokubedeshela; waza kuba ebeselisoka ukuyiqala kwake
lento, inkosi u-Ngqika, yakllpa inkomo zokuze u-Soga
alinyel we i ntsimi ngazo .
., U-Ntsikana 10 benD Soga mababe babengamazana
nabamelwalle kwangapambili. Babe zizihlobo kuba
nallku ll-Ntsikana wabezeke um-Jwatakazi, lmina wo
DukwLllla no dade wabo. Lonto ikwaqondakala ngokllti u-Ntsikana akubuzwa ngu-Ngqika umntu azana
naye kweso sakwake apendule ngokllti ngu Soga umntu
elldil1l~ziyo, aselesiti ke no-Ngqika kuye 'Yiya ku
Soga ke akukangeIeIe indaw' okuhlala.' Eyile-ke ku
Saga, ll-So-ra way a wambeka e-Twatwa, kwa Mankat.aila, kwindawo apa bati Ii Jadu ngegama, llteke elapo
u-Ntsikana walihamba lonke elakwa Ngqika, ati ekomkulll abe epi, eshumayela lenguqllko kuma wabo akwa
Ngqika; waye lomntu ehlonelwe kuba ingumntan'
okuzalwa, ekwalipakati kwamany' amapakati. Dbeshumayela esiti-' Iti lento makuh.ndazwe zilahlwe ezizono.'
Atsho azibale ke yena izono namanyondo-nyondo abequtywa oko entlalweni yasema-Xoseni. Ubeshllmayela
esalata - I t Dio TixQ Mkllll1 N gosez1l1 wi ilL"
"Ngllmfo owalJeta ngeqela leremente elltsha ncbllkili
kunene emicimbini nasemsebenzini we Lizwi lika-Tixo.
Ul11ntu wokuqala ukuguquka kule ntshuma velo ka
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
IBALI NGU-ZAZE SOGA.
55
Ntsikana ngu Ngqika llgokwake. Ute mhJa walivuma
lomfo ka Mlawu :-' Ukuze kulunge makuqale mila 10
kanye ukullgena kulento.' Watsho wasel' efudllkela
kurnzana wake obuse Ncera paya kufllpi nenxowa Ie
Simnari yabafundisi. Kodwa ke suk' avuka pantsi
amapakati ake, ema ngenyawo emnqanda kulento; abeta
wabalekela emahlatini ngokuzinqabisa nalento yake,
etandaza eyedwa nje ezindle paya. Suka ke ekugqibeleni,
lamapakati atanda kunene ubumnyama, amlahlekisa
mpela u-Ngqika, wabeta wahlukana nalontlantsi yokukanya wabeyizuze kulowo ka Gaba etllnyelwe ukuprofeta kwelakowa bo lisesitokotokweni.
"Kodwa ke noko oku kwenza akalitintelanga Ilizwi elalikutshel we umprofeti wokulihambisa; koko lasuka lona
lazizuzela abalo ematyeni. Kumagqoboka okuqala ka
Ntsikana ndil1aula o-Noyi, Matshaya, Mbi, Tarno, Xuba,
Koti, Matshikwe, Kobe, Dl1kwana, Sutu Soga namaJ wata ak wa Soga, o-Festile, nabanye angenelela.
Esi-ke mlesi yaba siqalo se-Bandla lika-Tixo ka
Ntsikana. Saseka ama-Bandla arnakulll nangqindilili
ema-Bafolo, kwa Mankazana, nakwa Somerset e-Mkubiso,
ema Debe, Qonce, Ncemeta, Erngwali ka Ngqika, nase
Transkei. Kwezindawo wofika libanzi igama eliti'Siyiremente yase Gwali tina,' esiti umntu- r Ndaliva
kwaku Ntsikana,' . . . . ' kwase Tyume,' njalo-njalo.
Yiremente eyayino Moya ka Tixo, ivuma, itumekelela,
ikAlipile; okanye yay'isulungekile entlalweni nasebuKristwini bayo. Nalamabandla siwabonayo namhlanje
kungatshiwo kufaneleke nokutiwa 'Yinzala yeremente
ka Ntsikana,' oyena mseki wokuqala wobu Rabe kweli
lasema-Xoseni. Nabafundisi abamhlope bokuqala baugenelela eqalweni lomsebenzi ka Ntsikana.
~I Abantu bokuqala ekugqobokeni ku Ntsikana, njenge
J11fanelo, yaba ngama Cirha nama Iwata; nakubeni
abekoyo wona amangqandendana ama Kwayi nama
Gwali nama Ntakende nezinye izizwe; kanti ke noko
wana umqumbi yayingama Cirha nama Iwata. Ama]wata, kaloku-Iomzi ka Konwana,-wawuhlatyelwc
lento ka Ntsikana kwayinql1 ka Ntsikana ukuze nje bayi
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
56 ApP. IV.]
lBALI LIKA
N r~lKANA.
n..!;cne; yilento lit::ihoyo iculo lika Nt5ikana ukutiLomzi ka Konwana siwubi~ile,' Kutyede abashicileli
ukusuke bati 'Lomzi wakollalla si wl1bizile.'
II Date
bakllfika abafundisi bokl1qala abamhlope banqwenela l1kuba b:lIl1pehlelele u Ntsikana; kod wa ke
yena akaVl1mallga, Ubapelldllie ngeliti 'Hayi, Okll
ndikuko l.1111dallele,' bamncam1.. Kodwa ke amagqo ..
boka amaninzi ake apehlelel wa ngabafllndisi, llkuze.nje
u-Noyi, uyise ka-Makapela, atabate igama elingll
• Balfour.'
"U-Ntsikana ngumfo owab' enokuteta okwalata okusezayo, ukuzalisekisa unyulo I wake lobuprofeti kowabo
ema-Xoseni, wateta kakulu ngentlanga ezimbini ezizayo
olunye luvela ngasentshonalanga ama Ngesi; nolllnye
luvela ngase Mpumalanga-ama Mfengu.
f
Welljl!llje lIgabc LU/I/(ll .'-
Luyeza uhlanga olumhlope, olllllwele zifana nobuIcmbu bombona obu, IUla ILlpete iqosha elingenamlomo
(imali). Lunglllllpambanisi; zenililumkele eliqosha. Lupete ne Zwi lika Tixo; ze nilipula'pule, nilamkele ke
lona, Ukllba aniliplliapulanga, i,lwe lenu liya kllzala
zindlcla zinqwelo, zintango zengcingo, nayimihlambi
yegusha, Ningaze nilwe nalo, wena Ngqika; u-Nxele
10 uyaxoka; uyabalahlekis' abantu.'
lVga Rambo Ilte "
"Lllyeza uhlanga olundlebe zimabckebeke lljcngengqoto zesikumba; zeningaillcukumisi, nemikwa yalo
l11YlIlxweme, ningaying-eni. Lwakumka Iwclljenjeya;
zelube lubuyele kwalapo lwaillvele kona.' utsho wati,
'Zeniqonde ke ayakubako amanqlna okllndinqinela
abe maninzi epuma kwasenzaleni yel1l1 apa.'
"Lomfo walekeia ngezinye inteto wati 'Ndibona mna
ukuba liyeza ixesha uhlanga lllyakusllka peZll kohlanga,
uyise angavani nonyana, intombi ipambane nonina, lucIe
kl1fike ll-Sifllba-sibanzi owonibllyisela kwakllia Ntaba ka
Ndocla.'
"L~mntll ke etet:.t eziuto nje ngu~llalL1 ufana llomntu
wonke, unesitembu sabafazi ababini, omkulu nowase
kunene. Onyana bake babe babini qa ingu Kobe omkulu
I
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
IBALI NGU-ZAZE SaGA.
57
no Dllkwana owase kunene. Unina ka Kobe wayengllm ..
Qocwakazi, u Nontsonta igama, unina ka Dukwana
ingum-Jwatakazi j ogama lingll Nomkini.
"Konke ukuteta kuka Ntsikana kllzalisekile ngendlela
zonke. Akufananga nokllka Nxele okusajongiweyo
nanamhlanj' oku; kwabeta kwa vela eliqalo liti 'Kukllza kl1ka Nxele' xa sllkuba into Ie ingasokllza ide ibento
ikoyo.
"U-Ntsikana wasweleka nge 1821 kukuglliana kwake
okutambileyo okwamtata ixesha elitile. Lento ke icaciswa kukuba ete egula nje wenza wax6lwa umkumbi wake
womhlunguti, emana ezilinganisela ukuze angaxingi
kuwo. Lomkumbi wake wade wagqitywa esapilile yena,
ukuze ancwatywe ngawo akuba ede wasweleka. Oku
kukuti ke u-Ntsikana akanelanga kuba ngum Kristll no01profeti wokuqala apa ema-Xoseni; koko waba ngumntu
wokuqala l1kllncwatywa ngomkllmbi ngokwesiko lasesikolweni. Incwaba lake nalo e-Twatwa, kwa-Mankazana.
"Wati u-Nt:5ikana ukuyolela kwake, pambi kokl1ba
abilbe ese Twatwa apo, wabiza umhlobo wake, l1-Soga
llmfo ka Jotelo, wateta kuye esiti :-' Ndikubizela lento :
Flldllsa olusapo lwam luno Kobe no Dllkwana nabafazi
bam bobabini, uye nalo e-Gwali pay a e-Sikolweni, l1yo
kulugcina luhlale kuwe. Ukuze nje oillsapo lwasema
Cirheni lube se Gwali e Sikolweni paya. Okukuti esi
kolweni nditsho ngokuba umfundisi wokl1qa]a ku Ngqika
ll-Nyengana (Dr. Vanderkemp) wayebekwe esandleni
sika Soga ngokunikelwa ngu Ngqika.
" Akubilba u-Ntsikana okunene u-Soga uye waillflldusa
oillsapo lwama Cirha, elufudllsela kuye e-Gwali ngokomyolelo womfi umporofeti u-Ntsikana Gaba."
Lipel' apo ke Ibali lika-Ntsikana ngumbalisi ongllZAZE SaGA.
II.-NGu-MAKAPELA NOYI BALFOUR.
U-MAKAPELA BALFOUR, ogama lakowabo lingll
Sangani, wasema-Kwayini, ngunyana omkulu ka NOYI.
Waye lelona nyange kumadoda amakulu esasinawo l1kuJibalisa kwake ngo 1910. Wazalelwa kwa Mankazana,
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
58 ApP. IV.]
IBALI LIKA NTSIKANA.
mhla u-Ngqika waya klldla u-l\1:atika efika evela ~u­
Mshweshwe. Yintanga ka Nongobo intombi yama.liblilo
ka Soga. Ngemfazwe yama Linde (1818), ekwalwJ.
u-Ngqika no Ndlambe, wayeseleyi nkwenkwe enku!u.
Abanye abantu abafela kulomfazwe usaba.d nan;J.mhlanje. Uyamkumbula u-Neamashe no Xuba. Nokub.l,
ll-Neamashe Iowa ke, wafa egqobokile. Kusemhlotsh'lli
ukllba u-Makapela waye welile ekulwini leminyaka eko
ezweni nge 1910.
Ukusuka kwa Mankazana bafudukela Nean,Hha
ngase Mnyameni p3oya. Lonke ke elixesha u-Noyi
uhlala ku Pingelo, into ka Iubu, yasema Iwareni; h.uba
lemizi yama Kwayi nama Iwara yayimi kunye
igcinene ngangokuba ama Kwayi 130 ayebizwa ngobll
Iwarha ako.
U-Noyi 10 wayemfazi mnye wazala u-Makapela 10
inkulu. Uti xa abalisayo :"Ewe ndiyamazi u-Ntsikana, umfo ka Gaba, wak wa
Qanqolo, kwa Nyembezana, ema Cirheni. Waye ngu'llNgqika wenene, ihomba lenene; ebelifanelwa yiminweb'ala yenkunzi zadwa izingw'ezi, ingllbo ashumaycl'
ambete yona ke leya umnt'omkulu. Ngunyana ka Gaba
owatwetyulwa ngu-Tixo, ngo-Moya Wake omandla
111akulu. Oku kwenzeka ngexesha lika Ngqika no
Ndlambe, abafo baka Mlawu, umkuluwa ku Rarabe.
Kwenzeka inkulu eyinkasi eveleleya kwa Xosa kuxa
ingu Ngqika.
"U-Ntsikana wasiseka kwa IVlankazana isikola sake;
watsho ngentw'enkulu kunene, awatabatela apo ubawo
u-Noyi ukugqoboka.
IIOkana kumazi kwam u-Ntsikana ndimazi kakllill xa
asentshumayelweni yake, namatiletile obenzeleleli;
kuba ngumfo obengemprofeti njekodwa, nomfundisi;
bekusemhlotsheni ebantwini naserementeni ukllba UkW ..l
ngumenzeleleli pakati kwabo no Tixo wabo. Beklllul.l
oku kllbantu abangama Xosa abebeqele amatola namagogo. U-Ntsikana 10 ubenefute elikulu lokwenzel.
abamlande1ayo babllve ubuklliu nokllba kufllpi kuka
Tixo kubo; ashumayele 10mfo ngo-Tixo atsho b.lvC
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
IBALI NGU-MAKAPELA NOYI BALFOUR.
59
boyisakale ukuti kanti bebesona u-Tixo nangezizono
kuhleliwenje I Enkonzweni xa ashumayelayo uhleli
ngasezantsi, ngasemnyango; indlu izele tu ngabantu,
amadoda nabafazi. Umnumzana lltsho ngamnweb'ake
wenkunzi zezingwe, lengub'inklllll i wugquma kakuhle
umzimba womniniwo, ogcinwe ukungake uvele kuy'apa.
Intshayelelo enkonzweni ibiqala nge Culo:-' Ulengub'
Enkulw'esiyambata tina' Ie idla ngokutiwa 'Ngulo
Tixo
mkulu
ngosezulwini, , klliemihla.
Uyakuti
akungena kulomhobe lomfo, klltiwe-te ukuhlala
endl wini apa ngabakedamele Izwi lika Tixo; iti yakumamkela indlu, angene ashumayele lenta imhlileyo, itiyene
ne sono, abacazele uboni babo entlalweni yabo
yemihla ngemihla, esalata izinto ezikubo azitiyileyo
u-Tixo.
"Woshumayela umfo ka Gaba kude kupunyelwe
pandle ngokuxinana kuba kuze nowapi ukuza kup'llapula
'lento,' atsho balile abantu inyembezi ziqukuqele
njengomsinga zipuma kwabahleli entia endlwini zibete
ziwunqumle umbundu weziko. Yab'ilixesha ebesingafunwa kade isono nenyala ema-Xoseni; abebesiti ababanjwe ekutexezeni babulawe ngokux6nywa emtini badliwe zincuka bejing'apo, londoda nalomfazi. Lomfo
ushumayela ngo Krestu es.iti~·Guqukani, guqukani
nonke ezonweni. Emxela u-Nyana ka Tixo okupela kwake ku-Yise, u-Ngub'enkulu, u-Hlati Ienyaniso, ll-Nqaba,
ne-Liwa lenyaniso. Ibe ngu-Nyana ka-Tixo ke lowo.
Wod'ati.
" Imvan' encinane ngu Mesiyasi :"
Unyawo zinamanxeb' okubetelwa."
" Uzandla zinamanxeb' okubetelwa
"Eyahlatywa nge-ntshuntshe ecaleni."
"U-Ntsikana ubemcaza umntu ongu Dafeti amenze
oyena nozala wamakolwaj ekwada kwati ekundilekeni
kweligama ngobuko balo, kwako indoda etiywe nge
gama elingu Dafeti, iliqaba 10 lll-XOSa pofu, kwa
~lankazana paya. Igaml. lika Adam, nelika D.lfeti,
nelika Mesiyasi, Imvana kl Tixo, aqala ngo Ntsikana
H
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
60 APP. IV.]
IBALI LIKA NTSIKANA.
ukuviwa lomini; koko ke ate ukuqaviseka acace, kwakuxa kude kwafika abafundisi abamhlope bokllqala nalencwadi yabo ye Baibile, Ilizwi lika Tixo; efike nayo yakubalisa okwayo ngo Adam, nendalo ka Tixo; ngamanyJ.nge ango Dafeti kwano Mesiya ozayo. Kodwa makl1hlale kusazeka kona ukuti llmprofeti u-Ntsikana,njengom.
Xosa kwasema-nyangeni, nomntu ongena-mfllndo kJnkena, u-Tixo wamvelisa kowabo ngalondlela Yake
yabamfiliba naluqiza oko; yazakuba semhlotsheni kodwa kulamaxesha sinawo, kwa yona.
Ekllshllmayeleni kuka Ntsikana yang-ena lento ebantwini bakowabo, nakubeni bengatanga bukuqu, nanjengokuba naye wayebayaleza ukuba balamkele; kangangokuba kuqale u-Ngqika kanye ekularnkeleni, esiti oka
l\Uawu :-' Ukllze iqondakale lento makuqale kl111gene mna 10 kuyo.' Wadungudeliswa ngamapakati ake
ngokuzinamatelisa kule nkonde ndini yobubu-XOS1;
walahlekana nendlela awayeyityilelwe u-Ngqika nguMoya ka-Tixo. Ezipakatini kona kwatezuka kanoba:n,
nangokuba lento iqutywa ngumntan' ornpakati u-GabJ,
ekwangllye naye ngokwake. Lomfo ke ubaxelela futi
ukuti lento Izwi lika Tixo asiyo yamagezana namagezazana. Sikurnbula o-Noyi (Balfour) Matshya, l\1bi,
N quka (itoliki) Kobe, Dukwana, Xelewa, Xuba, N camashe, Rwexwana, Tarno, Ngqokweni, Tyakatya, Hogu,
Mangindi, Koti, Festile, namany' arnabusa aserna-Xoseni, arnagam'awo asingewafeze, azinikela enkonzweni kaTixo. Indili iye yema ngesikolo sake sase Gwali, apo
ama-Jwarha akwa Soga aqala kona ukukokela elizwini
lika-Tixo eqalel we ngu Sutll umfaz' omkulu ka-Sog-a,
nozala u-Nongobo no-Festile nabanye. Wapuma ekutyambukeni kwekondo lika Ntsikana nomfundisi wokuqala kwabantsundu, umfi u-Tiyo Soga, ngexesha lomfundisi wokuqala u-Rev. Wm. Chalmers; kuba naba bafundisi bokuqala bagalela kulomsebenzi sewusekwe llgU!l1talljiswa nomnvulwa ka-Gaba.
U Abanye kulempi yabigqoboke koka-Gaba, yapehlelelwa ngaba fundisi bokuqala abamhlope yaqoko.lwa
namhla kllienyaniso bayingeneyo. Abesiti ke umntu
II
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
IBALI NGU-MAKAPELA NOYI BALFOUR.
61
ekupehlelelweni anikwe igama elitsha, elolla wobizwa
ngalo ehu Kristwini, njengoko u-Noyi watiywa elokub:l
ngu Balfour. Laba lisiko elitsha ke eli nakuti singene
lendlela intsha, asalazi; kub' amagam' etu hesingahleli
siwabonanto pofu. Kumhla yangena ebantwini ingqeqesho yebongo; ati umntu eseliqaba azigcinele igama kula
mahle namhlanje, awozitandela ukuz'atiywe ngalo akuha
eguqukile.
" Makungaze kulibaleke l1kuba ngenene nenyaniso Ie
tyarike yase Rabe yasekwa ngu-Ntsikana kowaho em aXoseni; abafundisi abamhlope basema-Xoseni bona
bafika ngokupl1lusha imihlwa kwesi siseko som-Xosa
ema-Xoseni; nabo-ke sebehambisa ngemfllndo, nengqoboko yasema-Ngesini ekunye nenkanyiselo nengqeqesho
yeminyaka. Lahlala kwa ukususela kulomaxa igama
Iomhlambi ka Kristu kuleremente, ne Bandla lika Tixo
lasema Xoseni ozibiza nini nanini, ngelokllba wona uyiremente ka Ntsikana. Atete eseti umutu-' Ndagqoboka
ngo-Ntsikana mna;' l1mhlaumhi ati 'Ndaliva kwango
Ntsikana,' 'kwase Gwali.' Lamagama ke akalibaleki:asahleli nanamhla. Isiprofeto sika Ntsikana.
" Akahlalanga entshl1mayelweni apa yodwa yokuguqul'
abantu, waxela nezinye izinto ezohlala zihlale zibonakale-ezalata zillgeko-kusemnyameni; namhla kulemihla yetu sizibona ngamehlo; sinqlne sisiti-Wayetshilo
umporofeti u-Ntsikana. Wakankanya intlang' ezisezayo esalata. Empumalanga nase Ntshonalanga. Waqala ngabelungu wati-' Kuza uhIanga olunwele zingcaka zifana nobulembu bombona; lllza lupete into ezimbi~
ni, iqosha elingenamlomo (imali) zeningalamkeli j eyesibini Ie bayakuza bat~t~ ngayo, eli Lizwi lika Tixo,zenilamkele. Ngqika! ukuba akulamkelanga, elilizwe
liyakuzala zindlela zenqwelo, nendlwan' ezimhlotshana.
Ukl1ba nilamkele iqosha eli, niyakupambana unyana noyise, llmfazi nendoda, intombi nonina. Zeningaze nalwa
noluhlanga, nilahlekiswe ngu Nxele la, olllhianga luzizigitshimi zo-Tixo opilileyo. Niyakuk~ nitiwe nyishi nibe'
mangweni mnye, pakati kwe-Nciba nom-Bashe, namaMfengu; ekoti-ke klliapo kuvele nto ingu Sifubasibanzi
inin'lande inibuyisele kwakwi Ntaba ka Ndoda.'
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
62 APP. IV]
IBALI LIKA NTSIKANA.
"2. 'Luyeza oluny' uhlanga, lovela ngapa, uhlanga
olundlebe zifana nengqoto zesikumba. Loqala ngokllba
ngaba konzi kuni emva koko lojika lllflln' ukllnihluta llbllntu benu. 'Zeke nillllumkele, ningatatinto yalo, nosala
nelishwa. Lohlala luhlale lube lllbuyele kwaiapo lllveIe kona. Elilizwe lisaya kuzala zindlela zenqwelo, lityiwe yimihlambi yegusha, lizale nazintango zengcingo,
nendlwana ezimh10tshana ziyakulizaza lipela. Elilizwi
lika Tixo liyakuma; loda lishunyayelwe nangabenzala
kanzala yenu nokuba anisaliteni nina. Usaya kulaulwa
lilo lomhlaba ; nakubona nani. Nani aba niyakupinda
niwel' Inciba, nibe pakati kwe Nciba nom-Bashe, baqale
abantwana benu babe zintshaba zenu; nabafazi benu
bangavani nani, intshaba zenu zibe ngabendlll zenu.
Ngalomihla niyakuqala ningene kulamahlazo niwoyikayo namhlanje; ngeloxa uhlanga luyakusuka peZll kohlanga. Zenibe yimbllmba yamanyama, kobe kl1velento
ininqande nibllyele kwakllia Ntaba ka-Ndoda.'
" Saba njalo-ke ukuquba kwaso isiteto sesi profeto sale
ndoda. Senditshilo ukuti ubekwangll menzeleleli.
"Ndamqonda, ndingu Makapela nje, mh1a ngentsabo
esinga U e-Tambo JJ kubalekwa impi ngexesha 10-Ngqika
no Ndlambe. Saba ngalalisa apa sahlah1a etyolweni tina
makwenkwe ngomteto ka-Ntsikana sibete sigabule
isanda; sisindinde; sibeyintw' entle; sizenzela inda wo
yetyarike. Sotsho de sicwangcise narnatye ezitllio zamatye amana ukukwelaniswa, ingenele apo ke inkollzo
yetyarike. Kwanja10 ku10 lonke ke uhambo lwetl1. Asaze
sahlllkane nendawo engumnqllba ka Dalidali wetl1.
Qonda kenawe lomsebenzi sendiwllsebenza ngezi zandla
zam, mna Makapela; andisaxelelwa nabawo. Sendizibonela ngala mehlw' am, ndingumntu, ndinengqondo.
"Pambi kokumka kwake elizweni u-Ntsikana wayolela
esapilile wenza umkombe wake wokuncwatywa emana
elinganisela ukuz'alunge kuwo, ungowomti womhlungllti. Lomsebenzi ke uqutywe ngu Noyi beno Matshaya,
abona bongameli. Oku kwenzeka kwa Mankazana,
e-Twatwa apo ancwatyelwe kona.
Ute ngaminazan'itile kokuman'elinganiselwa kweli ncwoiba, nalo-
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
!BALI NGU-MAKAPELA NOYI BA1.FOUR.
63
mkomb~
wJ.ke bemfakile wavakal'e:;iti, ngokllqula,
'Selani niselela' kuha ebekwa lincoko. Ute u-Noyi
l1:lnko umfundisi esiti 'M:lsiselele.' U-Matshaya upenduIe ngeliti: Nakanye! Ingani nelawl1lentaba !ide liti cwaka pambi kokuba kuselelwe!, Bamkupa Kuba ebesahleli.
Kanti ke kuyakllti ngabusukwazana butile, ekllzeni kokusa apume umpefumlo umporofeti. Ehlake I Isililo esalilwa
kwa Mankazana nase Gwali, izikolo zalomporofeti, asinakulibaleka ezindlebeni zam ndingu Makapela nje; nditeta mna nanamhl' oku! Yinto eyabeta kwanga sekukala
n1.mawa, kwana mahlati la, la I Wancwatywa ngu
Noyi no-Matshaya ngenkonzo ezuke kunene. Umkombe
wake wafakwa ubotshwe nge ntambo zenkomo ungabeteleI we ngazikonkwane ezi senza ngazo tina.
"Walala kobandayo lomini umfo odume kunene ka
G:.tba, kanye xa ayilentanga imadoda. Ngalomaxesha
llmntll ebesahlala ixesha. Ukufa kuka Ntsikana kwabJ.
nuyelana neminyaka emitatu emva kwemfazwe yama~
Lincli (1818). Kwakusekuvelwa e-Tambo. Kwalinywa
llmnyaka wempuku nowokwaluka kuka Tshona beno
Xayimpi, kwanoka Tyali Ngqika; oko-ke kukuti yayingu
mnyaka we 1821 umhlaumbi 1822.
"Ndihleli ndilukumbula uhambo lwentsabo esinga
e-Tambo mhla saya kunyatela e-Tshokotshela, e-Lukuko,
e-Ny arha, Emtontsi, nanko; saya kutinta ngezontaba zorn
Tom boti sino Ntsikana; oti apo kulaliswe kona asiyolele
sitat'amazenjana sihlahle etyolweni ibala, siligece kuti ...
ttl si beke namaty' okuhlala ibe yityarike ke leyo, anqulele
ill tsikelelo u-Ntsikana ngenkonzo yemb~desho,
"Ewe, u-Ntsikana walitumela Ilizwi lika Tixo~
alamkeleyo, lJ.mngena-ngezitunywa ku-Hintsa, kuba
Tembu kwa Ngllbencuka nakwa Gqunukwebe. Kukuze
ll-Hintsa alinine ngokuti: 'Lifanel'ama-Mfengu Ia I'
Nuko ke alizange licaswe emhlotsheni noko lingamke1waI1~a ngantliziyo. Lafumaneka ukuba liyabutshitshisa
ubuntl1 nobn kosi babo; pofu lixelwa ukuba lento
iyavakala itetwayo ukuba iyinyaniso.
"Llpel'ap1. ke ibali lokwazi kwam mna, MAKAPELA
llALVOUR, ngomfi l1-Ntsikana Gaba um-porofeti wodumo
('wa::;cmLl-Xo~eni. Naxa afileyo yena u-Nt:;ikana llsateta ncmisebcnzi yake ke ilandelana naye."
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
64 APP. IV.]
IBALI L1KA NTSIKANAI
III.-NGU JACOB MNXUMA NOYI.
U-JACOB MNXUMA NOYI uti :-"Ndazalwa nyakan(1
wangena esutwini u-Mtirata ka Dyan Tshatshu, emveni
kwemfazwe ka Hintsa, e Dikeni, ngonyaka wokllqala
llkumiwa e-Dikeni kl1sukwa e-Ncera. Ndizalwa ngu Robert Noyi, um-Kwayi ozeke intombi ka Ntshallga u-Mpondo kwa Ntinde. Ndingllnyana wesixenxe ku Noyi. Ukuqala kwam ukubona izinto ndaqala ngemfazwe ye Zembe. Ndiyi nkwenkwana elandela lamakwenkwana alusa
amatole. Ubawo ubehlala kwa Mankazana, ndizelwe
seleyi remente ka Ntsikana. Ubawo waguquka ebehambele ku Dyan Tshatshu ku-Sihota, kunye no Matshaya
owayemi kwa Gaga. Waza ubawo bahamba no Matshaya ukuya ku Ntsikana pesheya kwe Ncw~nxa kwa Nontlutu, ukl1ya kuhlala no Ntsikana kuba eqale wagqoboka waza watyilelwa ngu Tixo. Elibali ndiza kulibila libaIi endalixelelwa ngu bawo umntu obegqoboke pantsi
ko Ntsikana. Apo ndihlala kona ndihlala e-Lovedale
Station, kwisiqingata sase Dikeni.
"ZIKULU! Lembali ndayityelwa ngu-bawo, umntu
wokuqala owaguqukayo emva ko Ntsikana, waza wamana ukuhamba naye, wazo wapatiswa i-Remente yake
akllfa u-Ntsikana.
"U-Ntsikana unyana ka Gaba, isikulll em:l.-Citeni, kuqala
wayeagum-Ndlambe. Isikulu ebesibekwe njenge nkosi,
Ingubo yake ibisenziwa komkulu ngofele lwengwe.
Umfo obesiteti, iciko, enesitunzi kakulu, kllba ubengagezi, engatandi ukwenza into embi kwa nokuyib~.la.
Ihomba. Umfo obeti xa alala pezu kwengubo yake ayiblnqe ngentl' apa. Kwa nekutshu lake elincinane 10kwalusa inkomo zake ibilelengwe-kuba ngeloxesha amanene ebezalusela inkomo zawo.
"U-Ntsikana 10 waye bafazi babini, omk111u yayingu
Nontsonta, unina ka-Kobe intombi ka-Ntondo. Owasekunene yayingu Xobo unina ka D..tkwana, intombi ka
Nqwede yasema Jwareni, eyazala intomb ezimbini llNtobela no Lenge. U-Ntsikana 10 wayehlala e-Gqora.
Waye batanda kakulu abafazi bake. Kwati ngamhla utile
kwako umdudo. Sanxiba isiklllu llkulllngiselela llmsito,
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
San'li, Head of Gcaleka Clans alld Paramount Chief
of Ama-Xosa
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
IBALI NGU-JACOB MXUMA NOYI.
zapambanaizidangakuhomba. Lomfoubelicikolengoma
engumhlabeli, ngapezu koko ebeyindlldi. Namhla ute'
akufuna ukunyuka (ukuxlna) akwalunga nto, wapelelwa
zizimbo, akaziva enguye. Wenziwa kl1kungenwa ngllMoya Oyingcwele, wamngena kakulll entliziyweni.
Woyiswa kakulu, kwaye lento ukumqala kwayo akayazanga, wada ke waya ebona ukuba ide" iti lento anayo
itete naye (Andicani kamnandi nokuba yateta naye
kwangalomini-na.) Lento yamana ukuteta imxelela
izinto ngezinto. Watyilel wa nendumiso nentshumayelo
ezi. Yakuba imhlile II Lento" waya ku Ndlambe kwase
kuqaleni, ukuya kumtyela ngetamsanqa alitunyiweyo
kuye. Kwaye ke ngelixesha kuko itola u-Nxele, elalimana liteta lisiti :
Ama-Ngqika ayakuba zimbovane ukuba ake ahlala
ku Ngpika.' Wati makabuliswe njenge nkosi.
II U-Nxele esiti ezizinto azitetayo uzitunywa ngu 'Tayi '
(isi-tixo esasibonwa ngu Nxele). Akufika u-Ntsikana
U Ndlambe ute: 'Kawenze kuhle ukuteta Ntsikana,
sisa pulapula Lento itetwa ugu Nxele.' Wati u Ntsikana.
r Ukuba akulamkeli elitamsanqa ndiza kulisa ku Ngqika i'
ukute u-Ntsikana azokuba kwa Nontlutll pesheya kwe
Ncwenxa. Kulento imhlileyo ufike watyilelwa amaculo
amabini, washumayela Ilizwi lika Tixo, wadumisa ngalamaculo mabini. Lemizi ibihlalelene naye ifike yalitambela Ilizwi. Ute u-Ntsikana akayivumela imbola UkLlba mayiqatywe. ayaqatywa.
"Wanduluka u-Ntsikana akunganeliswa ngl1-Ndlam be
waya ku Nontlutu, waya kulishumayela naku Ngqika ;
no Ngqika ubesiya kuye, wade walitobela Ilzwi lika
Tixo. Ate amapakati akalitanda Izwi lika Tixo, ateta
ukuti azakumlahla, aye kubusa kwezinye inkosi. Wa!3ele lahla u..Ngqika nalontwana ebenayo. U-Ntsikana
wati I lento' irnxelela ukuba into ezimbi, ezingalungileyo, nemikwa encolileyo, aziyeke. Watyilelwa eliculo
lodllmo liti: "Ulo-Tixo omkulu," awati liteta ukuba oko1wayo wofumana usindiso lompefumlo. Ke ngengqoboko yake wati umfazi wake u-Xobo wamlahla ngokuya
ebetyilelwe ukuba intombi ka Nqwede ayingomkake.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
66 APP. IV.]
IBALI LIKA NTSIKANA.
Kwintyilelo yake ebugqobokeni ufike washumayeIa,
pakati kwezinye izinto: 'Ukuba anilamkeli Ilizwi Iika
Tixo niyakwenza ukuba umhlaba wenu ube lix6ba, ziti
izizwe zinyuke ngani. Nina ma-Xosa ezontshinga zenu
ziyakududa pesheya, kwe-Nciba. Kulapo niyakukt':
nibe nexesha kona.'
"U-Ntsikana wabafundisa abantu ukutandaza 110kudu..
misa
u-Tixo. Amaxesha ake ibiIeia ngokuhIwa
kwakugqitywa ukutyiwa, nakusasa ngoms' obomvu.
Ngezinto awaye ziteta u-Ntsikana abanye babesiti lomntu
upambene, abanye uyatwasa, abanye pofu bembona
ukuba akana nto anayo abakolwa.
"Kwesizukulwana sangoku kuko abati- Kuba profiti
bakl1dala umprofiti ubesiti akugqiba ukuxela intyilelo
zakwa Tixo ati-' utsho u-Yehova u-Tixo wemikosi!'
waka watshona u-Ntsikana? Impendulo yam: Akazange
atsho, kuba nenkolo emntwini ayiteti ngandlela nye.
Yayisipiwo awayesipiwe ngendlela u-Tixo awayiqo ..
ndayo.
"U-Ntsikalla uyokufela e-Twatwa. Wati pambi koku ..
ba afe waxela ukuba uzakufa, waza wahamba no bawo,
no-Matshaya, Qalaga, Hogu, no Ncamashe, ekangela
illdawo amaze ayokuncwatywa kuyo akufa.
"U-Ncamashe waya kugawula umhlunguti wokwenza
umkombe; uwuxozele kwasendle.
Lemb i wa incwaba
wati makwenziwe igumbi ecaleni, ize afakwe kulo,
Kumbi wa nje umana ukuzilinganiseia engena epum a.
Ute ll-Matshaya akubona ukuba ll-Ntsikan a akapiIiIe
wati mabamgoduse. Ute akufika ekaya wabilba. KuziI we ngenkomo.
"Ute ukufa kwake-' Zeniti nakusuka apa niye e-Gwali ,
apo llizwi lika Tixo liyakwabelwa kona.
Nibe yixnbl,lmba yamanyama.' Ahamba ke lomadoda akahlukana,
ade asike azakufika e-Gwali. Inkoliso yalomadoda yabubela e-Gwali. Afika esandul' ukufika u-Buluneli
e-Gwali, eno-Mjamba Nquka, no Hanise Nquka, nabanye
abangena magama njengo Nquka. I-Remente Ie ka
Ntsikana yayipetwe ngubawo no Matshaya, yjyo eyaya
kushumayela ku Ngqika akuba efite u-Ntsikana. Le
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
UMNOMBO WAldA NTSIKANA.
61
Remente yaka indlu apo inkosi iyakufikela kona namakosikazi ayo. Uncwc\tywe n~engubo yake enkulu
yokulala."
IV.-UMNOMBO WAMi\. NTSIKANi\..
U.REV. TIYO BURNSIDE SOGi\. uti :-Nangu umnombo
ke wendlu yakulo Ntsikana :
Upuma ku Qanqolo
Ntswentswe
Mhlandla
Tc\na
GABA
Runqa (Inkulu)
Nqebeya
Maxuku
Ngetu
Mda
Folom
Vellem
Nyosi
James Roberts
NTSIKANA
Kobe
Dukwana
KOBE
t Ntobela
tNomali Makaka WILLlAM Feni Seteni Mpini tLenge
William
Jessie
t Dwala
Falteni Ntsikana
DUKWANA
ALICK
Vulangengqele
Francie
Burnet
Alick
Jessie
John
Runqa
Daniel
Elizabeth
Nkungu
Irvine
John
Don
Francie
tMary
Douglas
Mzimasa
Thomas
Stephen
Adelaide
&c
Philpina
U-NTOBELA intombi enkulu ka Ntsikana, ezalwa
ngllm-Jwarakazi, yendela ku Matshikwe, Umkwayi,
ozala abafundisi ababini abangu Ndongo no Petwell.
U-LENGE, eyesibini, yendela ku Mazim, um-Ntinde,
Engu-DWALA vendela ku Mhalla, inkosi yama Ndlambe.
Inkosi u-Kondile Nathaniel, ngumtshana ema-Cirhene.
U-NOMALI, eyamazibulo ku Kobe, yendela kumfi
ll-Matayo Dungela wasema-Bambeni omi kwa Ntselamanzi, e-Dikeni.
Engu MARY Dukwana yayendele kumfi u-Nkohla,
llmfo ka-Falati, wasema Mpingeni, e-Sidutyini, Saint
Marks.
(ISIPELO)
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Fly UP