...

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION V Semester BA TAMIL

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION V Semester BA TAMIL
School of Distance Education
UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
V Semester
BA TAMIL
CORE COURSE
(2011 Admission)
RESEARCH METHODOLOGY IN TAMIL
Question Bank
qUESTI
1.
cyf ,y¡»a¤ ½wdh­æ jªijba¬W ngh¦w¥gLgt® ?.
(m) gh³bt¯
(M) $h¬r¬
(,) mdzlh£o¯
(<) m®dh¯L
2. ,y¡»a¤ij czuyhnk jÉu cz®¤j ,ayhJ vd¡T¿at®?.
(m) rhKnt¯ $h¬r¬
(M) nfhyÇ£´
(,) y®“ird³
(<) j©o
3. bkhÊtot« v¬gJ ahJ ?.
(m) xÈ/ bjhluik¥è/ brh¦èz®¥è/ brh¦f² bfh©lJ
(M) vJik/ nkhid/ bjhil/ ,iaèbfh©lJ
(,) Fwso/ ¼ªjo/ msto/ beoyu bfh©lJ
(<) bt©gh/ M¼Ça¥gh/ fÈ¥gh/ t¨¼¥gh bfh©lJ
4. ciueil tot« v¬gJ?.
(m) ehlf«/ eht¯/ ¼Wfij/ f£Liu/ gazð¯/ RarÇij ngh¬wit
(M) fÉij/ èJ¡fÉij/ i\TfÉij/ br­å²
(,) gh£L/ fÈ/ ,ir/ Jid/ ½iz/
(<) mÂea«/ tUzid/ xG¡f«/ gÇghl¯
Research Methodology in Tamil
1
School of Distance Education
5.
br­å² v¬gJ ahJ?.
(m) ah¥è/ mir/ Ò®/ jis/ bjhil/ nkhid
(M) F¿¯/ beo¯/ tÈ/ bkÈ/ ,il
(,) kl¡F/ ¼nyil/ vJif/ nkhid
(<)
6.
,u£il»sÉ/ mL¡F¤bjhl®/ ÚÄir/ kl¡F
“Agri as Drive” vD« f£Liuia vG½at®?.
(m) É¡l® ¸¡nyht³»Æ
(M) rhKnt¯ $h¬r¬
(,) mdzlh£o¯
(<)
7.
j©o
(¾¯»Ç«³ ènuh¡u³
“Pilgrimis Progress” vD« ðiy vG½at®?.
(m) $h¬ gÅa¬
(M) »Ëkh¬nrh
(,) n\hk®
(<)
8.
ɯÈa«³
,y¡»a« v¬gJ fisia¥ngh¬wJ vd¢brh¬dt®?.
(m) <»²l¬
(M) $h¬r¬
(,) mdzlh£o¯
(<)
9.
¼t“hd¼¤½ah®
,y¡»a¤ij¥ g¦¿ Muh­tijÉl/ ,y¡»a¤ijna Muh­tJjh¬ e« jiyaha
g v¬W cy»¦F cz®¤½aJ?.
(m) è½a ½wdh­æ bfh²if
(M) giHa ½wdh­æ bfh²if
(,) bkhÊÆyh® bfh²if
(<)
10.
j¤Jt ,ayh® bfh²if
,y¡»a« v¬gJ khDl mDgt¤½¬ rhukhf bkhÊ thÆyhf btË¥gL« xU---(m) brh¯nyhÉa«
(M) mHF¡fiy
(,) vG¤J¡fiy
(<)
XÉa¡fiy
Research Methodology in Tamil
2
School of Distance Education
11.
,y¡»a« v¬gJ xU tuyh¦W¢ rhrdk¬W v¬D« fU¤ij
tÈåW¤J»wJ------(m) è½a½wdh­æ nfh£ghL
(M) Äuh­L nfh£ghL
12.
13.
14.
15.
16.
(,) ¾s£nlhɬ j¤Jt¡ nfh£ghL
(<) mdzlh£o¬ ½wdh­æ nfh£ghL
,y¡»akhÆD«/ ,a¬wtiu mDkhd§fis¤jÉ®¤J m¿Éa¯ mo¥gilƯ
K¦rh­nth/ ¾wnr®¡ifnah ,¯yhk¯ Muha nt©L« vd¡ nfhU»wJ ?.
(m) 20-« ð¦wh©L ½wdh­æ nfh£ghL
(M) rka be¿ nfh£ghL
(,) j¤Jt nfh£ghL
(<) g©ila ½wdh­ths®f² nfh£ghL
nfh£ghL v¬gJ ahJ?.
(m) bfh²if
(M) tiuaiw
(,) r£l«
(<) tot«
fÉij c©ikntW/ m¿Éa¯ c©ik ntW v¬D«
ghFgh£il¤bjËægL¤½at®?.
(m) I. V Ç¢r®£³
(M) gh®¤
(,) b$d£
(<) nfhbljnuh°
mik¥¾a¯ thj« v¬D« M­æ mDFKiwia Kj¬Kjyhf¤
njh¦WɤjehL?.
(m) ¾u¨R
(M) b$®kÅ
(,) ,§»yhªJ
(<) »nu¡f«
~»sh£ Þit ³£uh³ @ v¬gt® ah®?.
(m) khDlÉa¯ m¿“®
(M) csÉa¯ m¿“®
(,) r÷fÉa¯ m¿“®
(<) bkhÊÆa¯ m¿“®
Research Methodology in Tamil
3
School of Distance Education
17.
“Post-Disciplinary approach” vd¥gLtJ?.
(m) khDl m¿æ¤Jiwfisba¯yh« xU Jiw¡Ñ± bfh©L tªJ M­æbr­tJ
(M) khÅlÉa¯ k£L« jÅna¢ br­tJ
(,) g¯Jiwf² x¬whf¢ br­tJ
(<) ,y¡»a«ntW/ m¿Éa¯ ntwhf¢br­tJ
18. mik¥¾a¯th½fˬ mo¥gil¡ nfh£gh£o¬ K¡»a¥ ga¬ vJ?.
(m) g©il¡fhy tuyh¦iw Muh­tj¦F
(M) cl¬fhy Ãf±¢¼fis Muh­tj¦F
(,) mu«/ èw« eilKiwfis Muh­tj¦F
(<) Kj¯ ,u©ilå« g¦¿ m¿a¥ga¬gL»wJ
19. “The Lanue” v¬gj¬ jıbrh¯?.
(m) mf totkh»a ,y¡fz mik¥è
(M) èwtotkh»a ,y¡fz mik¥è
(,) brh¦bjhl® mik¥è
(<) brh¯yh¡f mik¥è
20. “The Parole” v¬gj¬ jı¢brh¯
(m) èw totkh»a bjhʦgLtH¡F
(M) èw totkh»a Ãf±æf²
(,) èw cz®¢¼ btË¥ghL
(<) èw cz®æ btË¥ghL
21. ~¼¡k©£ ¾uh­[email protected]¿“®
(m) khÅlÉa¯
(M) j¤Jt,a¯
(,) r÷fÉa¯
(<) csÉa¯
22. “Unconscious Mind” Ãfuhd¢ jı¢brh¯
(m) mokd«
(M) c²kd«
(,) btËkd«
(<) nk¯kd«
23. Conscious Mind” Ãfuhd¢ jı¢brh¯
(m) m¿kd«
(M) mokd«
(,) èwkd«
(<) c²kd«
Research Methodology in Tamil
4
School of Distance Education
24. mokd¤ij neuhf Muha ,ayhJ/ m¿kd¢ bra¦ghLfˬ mo¥gilƯ k£L«
MuhaKoå« vd vL¤Jiu¤jt®
(m) mdzlh£o¯
(M) ¾s£nlh
(,) ¼¡k©£ ¾uh­L
(<) fhu¯ kh®¡³
25. khDl rKjha th±¡if moaik¥è/ nkyik¥è v¬D« ,Utif mik¥èfis
cilaJ vd¡f©l¿ªjt®
(m) fhu¯ kh®¡f«
(M) ¾s£nlh
(,) mdzlh£o¯
(<) byŬ
26. ~kh®¡f th±Éa¯ gh®it @ v¬D« brh¯iy¡ F¿¥¾£lt®
(m) fhu¯ kh®¡³
(M) byŬ
(,) m¥u\h«È§f¬
(<) bf¬do
27. èw mik¥è btË¥ghLf² mid¤J« bghUshjhu« v¬D«------ x£ona ÃfG«
(m) moaik¥ig
(M) nkyik¥è
(,) ehy«
(<) njr«
28. bghUshjhu« v¬D« moaik¥¾¯ fhy/ njreilKiw ntWghLfsh¯ njh¬W«
khWj¯fS¡nf¦g nkyik¥èfËY«----------V¦gL«.
(m) khWj¯f²
(M) ɤ½ahr«
(,) bghJ¤j¬ik
(<) nt¦Wik
29. “Anthropology’ v¬gj¬ Ãfuhd¤ jıbrh¯?.
(m) cÆÇa¯
(M) khDlÉa¯
(,) r÷fÉa¯
(<) csÉa¯
Research Methodology in Tamil
5
School of Distance Education
30. èwtoit¡bfh©L mftoit¡f©LzU« M­æ Kiw¡F¢ rNǬ
bkhÊaik¥è« nfh£ghL ga¬g£ljh¯ mtuJ M­É¦F v¬W bgaÇ£lh®
(m) mik¥¾a¯ thj mDFKiw
(M) kh¦¿Æa¯ mDFKiw
(,) És¡fKiw M­Éa¯
(<) x¥Ô£lh­æ Kiw
31. mik¥¾a¯ kUÉ nfh£ghLf² v¬gJ
(m) mik¥¾a¯ thj¡ nfh£ghLf˯ ¼ybghU¤jk¦w TWfis R£o¡fh£l
vGªjitna
(M) bkhÊntW/ bghU²ntW v¬D« bfh²ifia¡ bfh©ljh¯
(,) cUt«/ c²sl¡f« v¬D« ,u£ilÃiy gh£il¡bfh©ljh¯
(<) ¼yÃiyf˯ x¤J« gy Ãiyf˯ ntWg£L« tUt½dh¯
32. Úaik¥¾a¯ thj¡nfh£ghL m¯yJ mik¥¾a¯ kUÉa nfh£ghL v¬wh¯ v¬d?.
(m) mik¥¾a¯ thj¡nfh£ghL M­É¦F v½uhf tªj nfh£ghL ,J
(M) jÅauR ìW M­Éid tiuaW¡f Koahj½dh¯ jhdhf mʪjJ
(,) Ãiyahd¡ bfh²if ilah
(<) xU KGikahd KoÉid m¿ahKoahkY« tif¥gL¤jKoahkY«
ngh­ÉL»wJ
33. ¾u¨R eh£L¤ j¤Jt m¿“®.?
(m) kh¡bjÇjh
(M) `í¡nfh
(,) gh®¤
(<) »¿¤Jt
34. bkhÊ¡F Äfæ« mo¥gilahf ,U¥gJ« ng¢R¡F K¬dnu vG¤jhf ,U¥gJ«
totnk v¬gJ --------- nfh£ghL.?
(m) bjÇjh
(M) rN®
(,) Þit³£uh³
(<) ¾ns£nlh
35. ~xÈ Kj¯ thj« @ ÷y¥ bghU²thj« v¬D« ,u©L Inuh¥¾a¤j¤Jt¡
nfh£ghLfis¡ Fiwåilad vd¡ fh£oat®.?
(m) bjÇjh
(M) y¡fh¬
(,) `í¡nfh
(<) gh®¤
Research Methodology in Tamil
6
School of Distance Education
36.
÷y¥bghU² thj« v¬wh¯ v¬d?.
(m) èwcyf Ãf±¢¼¡F mo¥gilahf xU ÷y« ,U¡fnt©L« mJnt
v¯yht¦iwå« ,a§f it¡F« braY¡F v¬g®.
(M) èw¥bghU² jh¬ blaY¡F fhuz« v¬g®
(,) èwtotnk Kj¯ bghU² v¬g®
(<)
bkhÊna Kj¦ bghU² v¬g®
37. xÈKj¯ thj« v¬wh¯ v¬d?.
(m) vG¤nj bkhÊ¡F Kj¦fhuz« v¬gjid
(M) xÈna Kj¯ fhuz« bkhÊ¡F v¬gjid
(,) ,y¡fznk bkhÊ¡F Kj¦fhuz« v¬gjid
(<)
,LF¿¥ bganu bkhÊKj¦ thj« v¬gjid
38. jÅ ÷y« v¬gJ?.
(m) X® ,¯bghU²
(M) fhzKoajJ
(,) cUt« ,¯iy
(<)
khiy
39. ¼ªjid v¬gJ bkhÊƬ bra¯gh£lh¯ ÉistJ vd¡T¿at®.?
(m) bjÇjh
(M) rN®
(,) mdzlh£o¯
(<)
¾ns£nlh
40. ¼¡k©£ ¾uh­L vªj eh£o¦FÇat®.?
(m) M³½Ça eh£L Éa¬dhit¢ nr®ªjt®
(M) M³½nuÈah eh£L ¼£Åia nr®ªjt®
(,) nuhkeh£L b$Ury¤ij¢ nr®ªjt®
(<)
41.
mbkÇ¡f eh£L ¼¡fh¡nfh efu¤ij¢ nr®ªjt®
cs¥gF¥gh­Éa¯ nfh£gh£il cUth¡»at®.?
(m) bjÇjh
(M) ¾ns£nlh
(,) mdzlh£o¯
(<) ¼¡k©£ ¾uh­L
42.
~Hh¡y¡fh¬
(Jacques
Research
[email protected]
Tamil Lacan) vªj eh£il¢rh®ªjt®.?
7
School of Distance Education
43.
44.
45.
46.
47.
48.
(m) ¾u¨R
(M) mbkǡfh
(,) RÉ£r®yhªJ
(<) Inuh¥gh
~fh®¯ ê§ @ vªj eh£il¢rh®ªjt®.?
(m) RÉ£r®yhªJ
(M) bej®yhªJ
(,) ,§»yhªJ
(<) ³fh£yhªJ
~<¤ @ (ID-Iistinctual Drives) v¬gJ ahJ.?
(m) mokd¤nj »l¡F« Ãiwntwh ÉiHæf²
(M) nt©lhjd/ jfhjd/ Mirf²
(,) rKjha xL¡f§f²
(<) bg¦nwh®f² ml¡FKiw
“Raw Imagin” v¬gj¬ Ãfuhd¢ jı brh¯?.
(m) g¢ir¥gok§f²
(M) ,iaèf¦gid
(,) gil¥è¡f¦gid
(<) fU¤J Éa¡f¡f¦gid
cs¥gF¥gh­æ ½wdh­æ tiff² v¤jid.?
(m) IªJ
(M) eh¬F
(,) v£L
(<) MW
~ntzhth @ v¬gj¬ bghU².?
(m) Óuhj Mir
(M) e£è
(,) M®t«
(<) ,¬g«
kd« v¬gJ xU bghUs¬W; ä½akhdj¬W;mäakhdJk¬W; bkhÊah¯
,a¡f¥gL« ntzhthjh¬ kd« v¬W f©l¿ªjt®.?
(m) y¡fh¬
(M) ¾uh­L
(,) ¾ns£nlh
(<) mdzlh£o¯
Research Methodology in Tamil
8
School of Distance Education
49. ~fsthoa foj«@ - vD« ¼Wfijia vG½at®?
(m) y¡fh¬
(M) ¾uh­L
(,) v£f® My¬ngh
(<) ³lhȬ
50. “Signifier” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) F¿¥gh¬
(M) R£L
(,) &dh
(<) MFbga®
51. “Signified” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) F¿gLbghU²
(M) brh¯y¥g£l bghU²
(,) m¿ªj bghU²
(<) milªj bghU²
52. “Fallacy” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) khia
(M) bgh­¤njh¦w«
(,) thj«
(<) be¿
53. “Hypothesis” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) ca®ªJ
(M) ¼w¬J
(,) fUJnfh²
(<) èf±ªJ
54. “Joke” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) eif¢Rit
(M) nfÈ
(,) ÉflbkhÊ
(<) ¼Ç¥è
55. “Philology” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) bkhÊÆa¯
(M) ÷ybkhÊM­æ
(,) bkhÊ M­æ
(<) bkhÊx¦Wik
Research Methodology in Tamil
9
School of Distance Education
56. “Reflection” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) ¾u½gÈ¥è
(M) v½®kiw
(,) btË¥gl¯
(<) ¼ªjid
57. “Informant” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) jftyhË
(M) miH¡f¥gLgt®
(,) c²ns tªjt®
(<) ntbwhUt®
58. “Referent” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) F¿¥¾£l bghU²
(M) brh¯y¥g£l bghU²
(,) R£l¥bgW« bghU²
(<) nf£f¥g£l bghU²
59. “Free Play” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) jLkh¦w«
(M) V¡f«
(,) ja¡f«
(<) Éiu¥è
60. “Esperanto” - v¬gj¬ jı¢brh¯?
(m) ,a¦ifbkhÊ
(M) kuèbkhÊ
(,) bra¦if bkhÊ
(M) »isbkhÊ
61. xUbkhÊƯ/ vG¤½¯ tH§F« tH¡F.?
(m) ð¯tH¡F
(M) br­å² tH¡F
(,) cyftH¡F
(<) ,y¡»atH¡F
62. ng¢¼¯ tH§F« tH¡F .?
(m) cyftH¡F
(M) br­å² tH¡F
(,) eh£L¥èwtH¡F
(<) bfh¢irtH¡F
Research Methodology in Tamil
10
School of Distance Education
63. M­æ Ãiy v¬gJ ahJ.? (Empirical Stage)
(m) bkhÊfis¤ jŤjÅ Muh­j¯
(M) xU F«g bkhÊfS¡F² Muh­j¯
(,) csð¯ Jiz bfh©L M­j¯
(<) xÈ ð¯ bfh©L M­j¯
64. ghFgh£LÃiy v¬gJ ahJ.? (Classificatory Stage)
(m) jŤjÅ Muh­ªj bkhÊfis¢ brh¦fËY« ,y¡fz¤½Y« c²s
x¥èikg¦¿/ gyFL«g§shfæ« M¡FL«g§fis¥ gyFy§fshfæ«
tF¤j¯
(M) brh¦fiså«/ ,y¡fz¤ijå« k£Lnk it¤J Muh­j¯
(,) x¥èik¥gL¤jhk¯ gyFL«g§shf gF¤j¯
(<) gyFy§fshf k£Lnk tF¤J M­j¯
65. bfh©L Koæ Ãiy v¬gJ (Theositical stage)
(m) xU FL«g bkhÊfS¡F²S«/ gyFL«g§fS¡F²S« gy
Fy§f£F²S«/ c²s bjhl®igå« Ãiyfiså« xÈð¯/ csð¯
Jizbfh©L v¯yh t¦¿¦¡F« cÇa ÷y bkhÊia¡f©L¾o¤j¯.
(M) csð¯/ xÈð¯ bfh©L ÷ybkhÊia Muh­j¯
(,) bkhÊ¡FL«g§fiså«/ Fy§fiså« it¤J ÷yðiy¡ f©l¾o¤j¯
(<) bjhl®è/ Ãiy/ csð¯/ xÈð¯ bfh©L Muh­j¯
66. “Etymology” v¬gj¬ Ãfuhd¢ jı brh¯?.
(m) brh¯Èa¯
(M) clÈa¯
(,) csÉa¯
(<) cUgÅa¯
67. ,bydh£ èS«Ô¯L (Leonard Bloom Field)vªj eh£il¢ nr®ªjt®
(m) u¸ah
(M) ,§»yhªJ
(,) mbkǡfh
(<) M³½nuÈah
68. by¥Å³ vªj eh£il¢ nr®ªjt®?.
(m) b$®kÅ
(M) ,¤jhÈ
(,) fdlh
(<) ¾Ç£l¬
Research Methodology in Tamil
11
School of Distance Education
69. ÚbkhÊ v¬wh¯ v¬d.?(Meta Language)
(m) mo¥gilahd ¼ªjidf² k£L« ml§»a nkÃiybkhÊ
(M) xU F¿¥¾£l Éra¤J¡fhf cUth¡f¥gL« bkhÊ
(,) ca®ufbkhÊ
(<) k£lkhdbkhÊ
70. ÚbkhÊ¡FÇa ntWbrh¯yh£¼f² ahit?
(m) ÚbkhÊ/ jÅbkhÊ
(M) ,isbkhÊ/ FWbkhÊ
(,) ‹¥bkhÊ/ ,y¤Ó¬bkhÊ
(<) »nu¡fbkhÊ/ ¼¤½abkhÊ
71. ÉGÄaÉa¯ (Axiology) v¬gJ?
(m) fU¤J¡fˬ th±¡if k½¥ig Muhå« m¿æ¤Jiw
(M) jh±ªj ÃiyÆY²s k¡fis¥ g¦¿a M­æ¤Jiw
(,) eL¤ju ÃiyÆY²s k¡fis¥ g¦¿a¤Jiw
(<) ca®ju ÃiyÆY²s ÃiyÆY²s k¡fis¥ g¦¿a¤Jiw
72. th­bkhÊ kuè (Oral Tradition) v¬gJ?
(m) vGj¥glhk¯ ng¢R
(M) gh£L÷ynk Ùo¤½U¡F«
(,) ,y¡»a¡fiy kuè
(<) ,y¡»a«
73. “Methodology” v¬g½¬ bghU².?
(m) KiwÆa¯
(M) Kiwik
(,) Kiw
(<) ÷y¡fU¤J
74. ~Kiwik @ v¬g½¬ bghU².?
(m) fU¤J¡fis cUth¡fæ« gÇÒÈ¡fæ« fil¥¾o¡f¥gL« bghJthf
x¥è¡bfh²s¥g£l tÊKiw
(M) v¯nyhuhY« fil¾o¡f nt©oa tÊKiw
(,) gÇÒÈ¡f k£Lnk cUth¡f¥g£lJ
(<) fU¤J¡fis k£Lnk cUth¡f vGªj tÊKiw
Research Methodology in Tamil
12
School of Distance Education
75. Koæiu v¬gJ.?(Eplilogue)
(m) gil¥¾¬ ¾¬ c²s¤ jÅ¡T¦W
(M) fU¤J¡fis¤ bjhF¤J¤ jUtJ
(,) ,a¯f² mo¥gilƯ RU¡»¤ jUtJ
(<) bghJthf M­ÉY²s br­½fis¡TWtJ
76. Kfæiu v¬gJ.?(Prologue)
(m) gil¥¾¬ ¾¬ c²s¤ jÅ¡T¦W
(M) gil¥¾¬ bghU²f² g¦¿aJ
(,) ,a¯f² g¦¿aJ
(<) M­æ ¾Çæf² g¦¿aJ
77. Ú ,iwÆa¯ v¬gJ.?(Transcendentalism)
(m) kÅjŬ c²sh®ªj M¬Úf M¦wiy ikakh¡» ¼ª½¡F« ngh¡F
(M) M¬Úf¤ij¥ g¦¿ brh¯tJ
(,) ,iwe«¾¡if g¦¿¡TWtJ
(<) tÊghLf² F¿¤J¥ngRtJ
78. Ú ,iwÆaȯ ¼wªJ ¼ª½¡F« ngh¡»¯ Kj¬ik bg¦wt®
(m) vk®r¬
(M) m®dh¯L
(,) Ñ£³
(<) nt£³bth®¤
79. k½¥ÔLf² m¯yJ ÉGÄa§f² v¬gJ?(Values)
(m) r÷f« K¡»akhf fUJ« el¤ijKiwf²
(M) r÷fk½¥ÔL
(,) tWikƯ th±gt®f²
(<) jh±ªj Ãiy k¡f²
80. bghU² Kj¯ thj« v¬gJ?(Materialism)
(m) gU¥bghU² èwtakhd ,U¥è bfh©lJ mJnt mo¥gil
th½L« fU¤½a¯ ju¥è
(M) kiwbghU² g¦¿aJ
(,) ehz KoahjJ
(<) mDgt¤jh¯ k£Lnk fh©gJ
Research Methodology in Tamil
13
School of Distance Education
81.
gF¥gh­æ (Analysis) v¬gJ?
(m) x¬iw gy c£TWfis¥¾Ç¤J mt¦iw Muh­ªJ mj¬ ,a¯èfis
tF¡F«Kiw
(M) fU¤J¡fis tif¥gL¤j¯
(,) fU¤J¡fis ,dkhf¥¾Ç¤j¯
(<)
,a¯fshf¥¾Ç¤j¯
82. ðyilæ (Bioliography) v¬gJ?
(m) xU ðȯ ga¬gL¤j¥g£L²s ð¦f˯ g£oa¯
(M) brh¦fˬ g£oa¯
(,) ,y¡fz¥ g£oa¯
(<)
brh¦bwhl® g£oa¯
83. ajh®jthj« (Realism) v¬gJ?
(m) èy¬tÊ m¿tdt¦iw k£Lnk V¦F«Kiw
(M) ednthilƯ m¿tdt¦iw V¦F«Kiw
(,) c½Ç¢ ¼ªjidfis k£L« V¦F« Kiw
(<)
csw¯fis k£L« V¦F« Kiw
84. bjh¬k« (Myth) v¬gJ.?
(m) bjh¬Wbjh£L tH§»tU« e«¾¡if
(M) tuyhW
(,) èuhz«
(<)
èij¥bghU²f²
85. nfh£ghL (Theory) v¬gJ.?
(m) jft¯fis xU§»izªJ cUth¡f¥gL« fU¤J
(M) Cf«
(,) E©z¿æ
(<)
èyd¿æ
86. fUJnfh² (Conception) v¬gJ.?
(m) xU fU¤ij x£Lbkh¤j ¼ªjid¡fhd K¬tiuthf cUt»¤j¯
(M) xU fU¤ij¡Tw Kidf²
(,) Tw¥èF« br­½fis¥ g¦¿ ÉtǤj¯
(<) K¬Diungh¯ brh¯Yj¯
87.
xÈbga®¥è
(Transliteration)
v¬gJ.?
Research
Methodology
in Tamil
14
School of Distance Education
88.
89.
90.
91.
92.
93.
(m) bghUS¡F¥ g½yhf xÈiak£L« ,¬bdhU bkhÊ¡F kh¦Wj¯
(M) bghUS¡F¥ g½yhf XÉatot¤ijk£L« fh£obghU² czu it¤j¯
(,) bghU² miræ ÷y« tot¤ij¡ fh£o czuit¤j¯
(<) bghUS¡F¥ g½yhf msbgil÷y« bghU² czu it¤j¯
Clf« (Medha) v¬gJ.?
(m) bkhÊ k¦W« F¿f² ÷y« kÅj®f² bjhl®è bfh²S« tÊ
(M) ehlf« ÷y« bjhl®è bfh²S« tÊ
(,) eld« ÷y« bjhl®è bfh²S« tÊ
(<) ,irƬ ÷y« bjhl®è bfh²S« tÊ
kÅj®bjhl®è¡F tÊfshf És§Ftd ?
(m) ,j±f² ð¯f²
(M) thbdhÈ
(,) bjhiy¡fh£¼
(<) ,iza« mid¤Jnk
cs¥gF¥gh­æ (Medha) v¬gJ.?
(m) btËkd¤ij Xait¤J M±kd X£l§fis btËna bfh©L tU« M­æ
(M) edÉÈkd¤ij M­tJ
(,) btËkd« g¦¿ M­tJ
(<) fdækd«g¦¿ M­tJ
,UbghU² thj« (Dualism) v¬gJ.?
(m) vijå« ,u©lhf¥¾Ç¤J mÇå« neh¡F
(M) vijå« m¿æ« í®tkhf ¾Ç¤J m¿j¯
(,) M¡f¥ í®tkhf ¾Ç¤j¿j¯
(<) gU¥bghU² thjKiwƯ ¾Ç¤jÇj¯
M­æ v¬wh¯ (Research) v¬d.?
(m) x¬w¬ bghUˬ c©ikÆid¥ g¦¿ f©L¾o¤j¯
(M) ÷y¥bghUis¡ f©L¾o¤j¯
(,) fhuz¡fhÇa« g¦¿ Muh­j¯
(<) xU bghUˬ ¾w¥ig g¦¿ Muh­j¯
xU M­É¦F mo¥gilahf miktJ?
(m) rh¬Wf²
(M) nk¦nfh²f²
(,) x¥èik¥bghU²
(<) ÷y¥bghU²
Research Methodology in Tamil
15
School of Distance Education
94. Kj¬ik¢ rh¬Wf² v¬wh¯ v¬d?
(m) M­É¦FÇa neuo¢ rh¬Wfns
(M) ,y¡»a¢ rh¬Wf²
(,) tuyh¦W¢ rh¬Wf²
(<) ¾wbkhÊ¢ rh¬Wf²
95. Jizik¢ rh¬Wf² v¬gJ v¬d?
(m) ¾wJiw rh®ªj ð¯f²
(M) ,y¡»a§f²
(,) M§»y ð¯f²
(<) mid¤J« ml§F«
96. ,U¤jÈa« thj« (Existentialism) v¬gJ ahJ.?
(m) kÅj¬ ,a¦if¢ r¡½fËlÄUªJ mªÃa¥g£L j¬id¤jhdhf
czU« nghJ JaU« jÅikå« bfh©ltdh»wh¬ m½ÈUªJ mtD¡F
Ú£è ,¯iy v¬W th½LtJ
(M) bra¦if KiwƯ th±tJ
(,) Ú£è c©L v¬W th½LtJ
(<) ,¬gK« J¬K« fyªjJ
97. mik¥è (Structure) v¬gJ ahJ.?
(m) f£Lkhd«
(M) r÷f¡f£Lkhd«
(,) bkhÊ¡f£Lkhd«
(<) f¦gid/ ctik/ tot« bfh©lit
98. mH»a¯ (Aesthetics) v¬gJ ahJ.?
(m) mHif cUth¡F« ,a¯èfis¥ g¦¿a Jiwtot§f²/ TWÃiwf²
M»at¦¿¬ mik¥ig g¦¿a M­æ
(M) ,a¦ifia g¦¿aJ
(,) tUzidf² g¦¿aJ
(<) f¦gidf² g¦¿aJ
99. mÃUgzthj« (Anti-empirisim) v¬gJ ahJ.?
(m) èwtakhf ÃW¾¡f Koahj bfh²iff²
(M) Ãiwntwhjit ÃiwntW« nghJ m¿j¯
(,) bghUshjhu Kj¬ik¡nfh£ghL
(<) r÷f¢NHÈa¯ nfh£ghL
Research Methodology in Tamil
16
School of Distance Education
100. mÃUgzthj¡ nfh£gh£o¬ k¦bwhU bga®.?
(m) eßd bkhÊÆa¦ nfh£ghL
(M) clÈa¦ nfh£ghL
(,) j¤Jt¡ nfh£ghL
(<) r÷fÉa¦ nfh£ghL
101. èJ tuyh¦W thj« (New Historicism) v¬gjid cUth¡»atf².?
(m) ³Og¬ »Ý¬¾sh£/ bkÇȬ g£y®
(M) b\f¯/ rN®
(,) m¯ö!®/ Äfܯ g¡½¬
(<) v«. nfhghy »U¸z¬/ v½uhRY
102. kuh£oa th®¤ijahd ~½È¤@ v¬gj¬ bghU².?
(m) k©rh®ªjk¡f²
(M) jh±¤j¥g£l k¡f²
(,) fW¥¾d k¡f²
(<) kiyth± k¡f²
103. ĬÅiz¥èf² v¬wh¯ v¬d?
(m) rh¬Wf²/ èif¥gl§f²/ juths®f² g¦¿a F¿¥èf²
(M) ¾w®vG½a Ék®rd«
(,) bjËɤj¯
(<) milahs¥gL¤Jj¯
104. bghUsl¡f« v¬gJ ahJ.?
(m) K¬Diu/ Koæiu Ù§fshf M­É¬ ,a¯f² mitf² g¦¿a bga®f²
ml§»aJ
(M) g¡f§f² brh¯y¥g£oU¡F«
(,) f¯ÉƬ v¯iy g¦¿ÆU¡F«
(<) ¾¬Åiz¥èf² g¦¿ÆU¡F«
105. RU¡f¡ F¿Ü£L És¡f« v¬gJ.?
(m) Ù©l brh¦fis¢ RU¡ftot¤½¯ bfhL¥gJ
(M) kUc
(,) FW»tUtJ
(<) F¿Ülhf tUtJ
Research Methodology in Tamil
17
School of Distance Education
106. M­É¬ v¯iy v¬wh¯ v¬d?
(m) M­æ el¤j¡Toa ,l§f² g¦¿a Égu«
(M) M­æ br­a¡Toa C®
(,) M­æ jiy¥èf²
(<) M­æ Koæf²
107. M­æ K¬ndho v¬gJ v¬d?
(m) ÷y M­æ g¦¿a br­½fS« F¿¥èfS« jkJ M­É¦F tÊfhoahf
mikj¯
(M) M­æ br­njh® g¦¿a Égu«
(,) M­æ jiy¥èf²
(<) M­æ Koæf²
108. M­æ neh¡f« v¬gJ ahJ ?
(m) jh«Tw Kidå« M­É¬ fU¥bghU² g¦¿ad
(M) jh« TW« fU¤J¡f²
(,) vLnfhLf²
(<) Éilf²
109. ~nk¦nfh²@ v¬wh¯ v¬d?
(m) K¬ndh® bkhʪj m¯yJ mtuJ T¦iw kh¦whk¯ m¥gona
És¡fÉaY¡F rh¬whfgfUtJ
(M) mtuJ T¦iw kw¡fhk¯ Mnkh½¥gJ
(,) K¬ndh® T¦W¡F cl¬gl¯
(<) kW¥¾¬¿ V¦W¡bfh²s¯
110. juæf² v¬wh¯ v¬d?
(m) njl¯
(M) fU¤J¡fis¢ nrfǤj¯
(,) tif¥gL¤Jj¯
(<) »il¤j¯
111. xUe¯y M­ths® v¬gt® ah®.?
(m) g¬bkhÊ èyik bg¦wtuhf ,U¤j¯ nt©L«
(M) jh­bkhÊ èyik e¬Fbg¦¿U¤j¯
(,) M§»ym¿æ/ ,y¡fz« èyik/ bkhÊM¦w¯
½wik/ bkhÊbkhÊƬ ED¡f m¿æ
(<) ÷¬W« m¿ªjtuhf ,U¥gtnu
Research Methodology in Tamil
18
School of Distance Education
112
113.
114.
115.
116.
117.
~f£lɱ¥è @ vD« bfh²ifia K¬ bkhʪjt®.?
(m) b$¡Fbl®Çlh
(M) gh¯onk¬
(,) Ínah`¥Ç \h®£nk¬
(<) rN®
jÄʱ g¯JIw M­É¦F m¡fiu fh£oat®f².?
(m) nguh. v³. itahèÇ¥¾²is
(M) bj.bgh.Údh£¼Rªju¬
(,) fyhý ifyhrg½
(<) ÷tU« Mt®
És¡fKiw M­æ v¬gJ.?
(m) xU gtD¡F (text) És¡fkhf - kh¦whf mjid¢rh®ªjjh»a ,¬bdhU
gDtiy (Alternative text) jUtJ És¡fKiw M­æ v¬g®
(M) MFbgauh¯ tUtJ
(,) nghy¢br­j¯
(<) cUèka¡f«
cUtf« - g©è.?
(m) bghUis¥bgh½ªJ it¥gJ
(M) bghUis kiw¤Jit¥gJ
(,) F¿Ülhf¢ brh¯YtJ
(<) bghUis neuoahf¡ TwhJ
x¥Ô£L M­æ v¬gJ.?
(m) ,u©o¦F nk¦g£l bghU²fis xU nruÃW¤½ it¤J/
mt¦¿¦»ilnaå²s x¥èikiaå« nt¦Wikiaå« gh®¥gJ
(M) x¥èikƯyhj bghUnshL x¥¾LtJ
(,) bt°ntW g©èdis¡bfh©l bghU²fis x¥¾LtJ
(<) xnu ,d¤½¦F²s¥bghUis¥ g¦¿ Muh­tJ
“Kambe Ramayana-Study” vD« x¥Ô£L ,y¡»a M­É¬ðiy vG½at®?
(m) t.nt.R.m­a®
(M) nguh.itahèǾ²is
(,) eh. thdkhkiy
(<) f.ifyhrg½
Research Methodology in Tamil
19
School of Distance Education
118. khÅl ,U¥è¡F mo¥gilahf æF« bghU²f²?
(m)
c²s«
(M) cl¯
(,) bkhÊ
(<)
cyf«
(c) mid¤J« cs
119. Úaik¥¾a¯ th½f² - ,Utz¡F¿¥¾Lf
(m) ik¡nf¯ `ínfh/ m¯jr®
(M) y¡fh¬/ Äuh­L
(,) rN®/ èS«Ô¯L
(<)
irk¬byr®/ bf¬d¤g®¡
120. m¤itj« v¬gJ ahJ?
(m)
x¬W
(M) ,u©L
(,) ÷¬W
(<)
eh¬F
121. Jitj« v¬gJ ahJ?
(m) ,u©L
(M) eh¬F
(,) v£L
(<)
g¤J
122. ~r£lf« @ v¬gJ ahJ?
(m) ghLbghU²f²
(M) tot¡TWf²
(,) ,y¡»a btË¥gh£L c¤½f²
(<)
÷¬iwå« bfh©lJ
123. “ A Poem Should not mean, but be” vD« M§»y¥ghl¯tÇfis vG½at®.?
(m) uhg®£ bk¡Þ¸
(M) $h¬ v¯Þ³
(,) bf¬d¤g®¡
(<)
Ñ£³
Research Methodology in Tamil
20
School of Distance Education
124. ~fiy fiy¡fhfnt @ v¬D« nfh£gh£il èw¡f¤jt®f²v¬gJ ahJ?
(m) »Ëaª¤ èU¡³
(M) $h¬ v¯Þ³
(,) bf¬d¤g®¡
(<) ÷tU« Mt®
125. ~jȤ@ ,y¡»a¤½¬ ¾w¥¾l« ?
(m) kuh¤½a khÃy«
(M) k¤½a ¾unjr«
(,) F$uh¤
(<) Ôfh®
126. ~jȤ@ ,y¡»a¤½¬ ts®¥¾l« ?
(m) fUehlf«
(M) nfus«
(,) Mª½u«
(<) uh$³jh¬
127. ~bjh¯ khÅlÉa¯@ m¿“® ah®.?
(m) n$«³ $h®´`¾nu`$®
(M) fh®¯ F³j°å§
(,) Énfh fh¼bu®
(<) Nr¬ yh§f®
128. ajh®¤j« v¬gJ ahJ?
(m) c²sl¡f«
(M) cUtf«
(,) bghU©ik
(<) tuyhW ð¯
129. ,y¡»a« v¬gJ ahJ?
(m) vGj¥g£l xU thrf« (gDt¯)
(M) tuyhW ð¯
(,) csÉa¯ ð¯
(<) jU¡f ð¯
130. f£lɱ¥è (Deconstruction) v¬gJ?
(m) f£Lkhd¤ij mɱ¤J c²S« èwK«
xËnjL»w Ka¦¼
(M) kWth¼¥è¤½w¬
(,) bghU² bfh²Sj¯
(<) blhǯnkh­
Research Methodology in Tamil
21
School of Distance Education
131. ~f£lɱ¥è @ bfh²ifia És¡»at®.?
(m) bl®Çlh
(M) \h®£k¬
(,) gh¯onk¬
(<) blhǯnkh­
132. “Re-reading” - v¬gj¬ bghU²?
(m) Ú²th¼¥è
(M) thrf¬
(,) bghU© ikbfh²s¯
(<) v½® Ku©ghL
133. “Misreading” v¬gj¬ bghU²?
(m) ¾w±th¼¥è
(M) jtwhf th¼¤j¯
(,) jtwhf bghU² bfh²Sj¯
(<) thrf¬ bghU²bfh²S« j¬ik
134. xU gDtȬ ,iaè v¬gJ ahJ?
(m) thrf¬
(M) f®¤jh
(,) gil¥ghs¬
(<) g½¥gf¬
135. ~ ,y¡»a« @ bkhÊƬ fhkN¤½u« v¬W brh¯Èat®.?
(m) gh®¤
(M) rN®
(,) ¾uh¥
(<) kh¡³ K¯y®
136. rNǬ brhªj ehL vJ?
(m) ³ßl¬
(M) U¼ah
(,) ,§»yhªJ
(<) ,¤jhÈ
137. ~ mik¥¾a¯ thj¡ nfh£[email protected] cUthd ,l«.?
(m) br¡nfh³nyÉah ehL ¾uhFef®
(M) Nßl¬
(,) kh³nfh
(<) nghyªJ
Research Methodology in Tamil
22
School of Distance Education
138. csÉa¯ v¬gJ ahJ.?
(m) c²s¤½¬ nfhy§fiså« nfhz§fiså« Muh­»w X® m¿Éa¯
(M) kdÃiyfis¥ g¦¿ M­tJ
(,) fdæ Ãiyfis¥ g¦¿ M­tJ
(<) ¼ªjidfis¥ g¦¿ M­tJ
139. èJ¤½wdh­æ bfh²ifia cUth¡»at®.?
(m) o. v³. vÈa£
(M) $h¬ v¯È³
(,) M®.¾. ¾sh¡÷®
(<) My¬nl£
140. o.v³ vÈa« vªj eh£il¢ nr®ªjt®.?
(m) ¾Ç£l¬
(M) u¸ah
(,) mbkǡfh
(<) Rßl¬
141. ,Ugjh« ð¦wh©o¬ ,y¡»a¡nfh£ghLf² - vD« ðiy vG½at®?
(m) Kidt®. m.m. kzths¬
(M) r©Kifah
(,) eh. thdkhkiy
(<) Kidt® K¤J¢r©Kf«
142. ~³£u¡RuÈr«@ vD« ðiy btËÆ£lt®.?
(m) jÄHt¬
(M) khjt­ah
(,) g®¤
(<) Nr®
143. mik¥èthj«/ ¾¬ mik¥èthj« - vD« ðiy btËÆ£l ÃWtd«.?
(m) rh»¤a mfhjÄ
(M) irt¼¤jhªj fHf«
(,) m¬d« btËÜL
(<) kÂthrf® btËÜL
144. tuyh¦¿¯ vªj rhuK« ,¯iy v¬W brh¬d b$®khÅa j¤Jt“hÅƬ
bga®.?
(m) Ù£nr
(M) ¾ns£nlh
(,) mdzlh£o¯
(<) rh¡fuO³
Research Methodology in Tamil
23
School of Distance Education
145. ~èJ tuyh¦W thj« @ - ahuh¯ cUth¡f¥g£lJ.?
(m) kh®¡Ìah
(M) fh®³ kh®¡³
(,) b\f¯
(<) byŬ
146. fW¥¾d ,y¡»a« (Black Literature) vªj eh£o¯ cUthdJ.?
(m) mbkǡfh
(M) M¥¾Ç¡fh
(,) ,§»yhªJ
(<) ³fh£yhªJ
147. beL§fhykhf ,y¡»a¤½¯ MHkhd br¯th¡F brY¤½ÆUªjJ----(m) kj«
(M) ehlf«
(,) eld«
(<) tuyhW
148. kha ajh®¤jthj« (Magical realism) vD« brh¯yh£¼ia cUth¡»at®.?
(m) uhd mbyn$hjh® bgª½a®
(M) n$hr`¥ ɳlhȬ
(,) m¯ng®fh«í
(<) fhu¯kh®¡³
149. nrhrÈr ajh®¤jthj« (Socialior realism) vD« brh¯yh£¼ia cUth¡»at®.?
(m) n$hr¥ ɳlhȬ
(M) r¯tlh®lhÈ
(,) ¾ns£nlh
(<) rN®
150. eßd¤Jt« ------MH¤J¡F K¡»a¤Jt« mˤjJ.?
(m) j¤Jt«
(M) khÅlÉa¯
(,) csÉa¯
(<) clÈa¯
151. ¾¬ eßd¤Jt« tuyh¦iwå« -------- gynfhz§f˯ kW M¡f« br­å«
gil¥èfis cUth¡»aJ?
(m) br°Éy¡»a§is
(M) mw,y¡»a§fis
(,) mu¼aiy
(<) ¾wbkhÊ,y¡»a§f²
Research Methodology in Tamil
24
School of Distance Education
152. eßdfhyf£l« v¬gJ.?
(m) m¿Éa¯ ÷y« r÷f¥ mik¥ng khWg£l xU fhy«
(M) f¯É ts®¢¼
(,) ngh¡Ftu¤Jts®¢¼
(<) gF¤j¿æ ts®¢¼
153. rkÃiy/ eLÃiy g¦¿¡ftiy¥glhj thj« vJ
(m) f¦gdhthj«
(M) ajh®¤jthj«
(,) eßd¤Jt«
(<) ¾¬eßd¤Jt«
154. ~gÇzhk¡nfh£[email protected] Ãfuhd M§»y¢brh¯ jUf.?
(m) Evolution Theory
(M) Evalution Theory
(,) Organic Theory
(<) Set Theory
155. ~rh®¾a¯ nfh£[email protected] Ãfuhd M§»y¢brh¯ jUf.?
(m) Relativity Theory
(M) Inter relativity Theory
(,) Adoptivity Theory
(<) Internal Theory
156. ~irg® neo¡³ @ v¬gJ. ?
(m) m¿Éa¯ nfh£ghL
(M) khÅlÉa¯ nfh£ghL
(,) fÂÅ nfh£ghL
(<) clÈa¯ nfh£ghL
157. ~Ú kh«r« @ v¬gJ ?
(m) j¤Jtbe¿
(M) rka«
(,) flæ²
(<) r£l«
158. ~irt¼¤jhªj« @ v¬gJ ahJ?
(m) irt¼¤jhªj be¿Kiwf² ð¯
(M) rkdð¯
(,) bgs¤jð¯
(<) rh§»að¯
Research Methodology in Tamil
25
School of Distance Education
159. ~N`¾ @ j¤Jt« v«kj¤½¦FÇaJ?
(m) ,³yh«
(M) »U¤Jt«
(,) ,ªJ
(<) Ò¡»a«
160. ~f©í¼a³ @ j¤Jt« vªeh£o¦F¿aJ.?
(m) Òdh
(M) $¥gh¬
(,) neghy«
(<) ,¤jhÈ
161. ,ª½a¤ j¤Jt ku¾¯ ------ cwæ Äfæ« èÅjkhdJ
(m) FU-Òl®
(M) jh­ - jªij
(,) r¡½ - ¼t¬
(<) fzt¬ - kidÉ
162. [email protected] - Ãfuhd¤jı¢brh¯
(m) Ãyælik
(M) m½fhu¤j¬ik
(,) M£¼åilik
(<) Rjª½u¤j¬ik
163. [email protected] - Ãfuhd¤jı¢brh¯
(m) bghJælik
(M) jÅålik
(,) T£Llik
(<) rk¤Jt clik
164. [email protected] - Ãfuhd¤jı¢brh¯
(m) èuhjhd T£L¡FG mik¥è
(M) jÅ¡FGaik¥è
(,) rk¤Jt¡FG
(<) ghJfh¥è¡FG
165. [email protected] - v¬gJ ahJ
(m) mH»a¯
(M) tUzid
(,) ctik
(<) cUtf«
Research Methodology in Tamil
26
School of Distance Education
166. ~Theory of [email protected] - Ãfuhd¤jı¢brh¯ ahJ
(m) ¾u½gÈ¥è¡bfh²if
(M) Ku© bfh²if
(,) m§f¤j bfh²if
(<) rk¤Jt¡ bfh²if
167. ~cwæf² x¬w¯y @ xnu kh½Çahditå« m¯y v¬W T¿at®
(m) byŬ
(M) fhu¯kh®¡³
(,) mdzlh£o¯
(<) ¾ns£nlh
168. fiy v¬gJ r¨ryK« rydK« cilaJ v¬W TW»wJ
(m) ¾¬eßd¤Jt«
(M) ajh®¤jthj«
(,) f¦gid thj«
(<) Úaikthj«
169. ÉË«èÃiy (Edge) khªj®f² v¬wiH¡f¥gLtJ.?
(m) ¼Wgh¬ikÆd®
(M) jȤJ¡f²
(,) bg©f²
(<) ÷¬W« nr®ªjJ
170. “Horizontal Ãfuhd¤jı¢brh¯ ahJ.?
(m) »ilÃiy
(M) br§F¤JÃiy
(,) br°tfÃiy
(<) K¡nfhdÃiy
171. “Vertical v¬gj¬Ãfuhd¤jı¢brh¯ ahJ.?
(m) »ilÃiy
(M) br§F¤JÃiy
(,) br°tfÃiy
(<) K¡nfhdÃiy
172. “Social Cultural Anthropology” v¬gj¬ Ãfuhd¤jı¢brh¯ ahJ.?
(m) rKjha khÅlÉa¯
(M) rKjha csÉa¯
(,) rKjha j¤Jt ,a¯
(<) rKjha bghJælikÆa¯
Research Methodology in Tamil
27
School of Distance Education
173.
“Social Changes” v¬gj¬ Ãfuhd¤jı¢brh¯ ahJ.?
(m)
(M)
(,)
(<)
174.
“Social Mobility” v¬gj¬ bghU² ahJ.?
(m)
(M)
(,)
(<)
175.
rKjha ¾¬dÅ
fhy¥ ¾¬dÅ
gil¥ghs¥¾¬dÅ
¾¬èy«
“Social Centenr” v¬gj¬ bghU² ahJ.?
(m)
(M)
(,)
(<)
177.
rKjha Ãiy¥ghLf²
»uhÄath±æ
ef®¥èw¢¼¤jÇ¥è
èy«bga®æ
“Social Context” v¬gj¬ bghU² ahJ.?
(m)
(M)
(,)
(<)
176.
rKjha kh¦w§f²
k½¥è¡f²
cwæf²
ÃWtd§f²
rKjha ¼¤jÇ¥è
NH¯
ngh¦w¯
èw¡f¤j¯
“Hypertext” v¬gj¬ bghU² ahJ.?
(m)
(M)
(,)
(<)
m¿Éa¯Kiw
És¡fKiw
r÷fÉa¯Kiw
clÈa¯Kiw
--------------------------------***************-----------------------------------
Research Methodology in Tamil
28
School of Distance Education
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
(,)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(<)
(m)
(m)
(<)
(m)
(m)
(,)
(m)
(m)
(m)
(m)
(M)
(m)
(m)
32. (m)
RESEARCH METHODOLOGY IN TAMIL
ANSWER - KEY
mdzlh£o¯
rhKnt¯ $h¬r¬
xÈ/ bjhluik¥è/ brh¦èz®¥è/ brh¦f² bfh©lJ
ehlf«/ eht¯/ ¼Wfij/ f£Liu/ gazð¯/ RarÇij ngh¬wit
ah¥è/ mir/ Ò®/ jis/ bjhil/ nkhid
É¡l® ¸¡nyht³»Æ
$h¬ gÅa¬
<»²l¬
è½a ½wdh­æ bfh²if
brh¯nyhÉa«
è½a½wdh­æ nfh£ghL
20-« ð¦wh©L ½wdh­æ nfh£ghL
bfh²if
I. V Ç¢r®£³
¾u¨R
khDlÉa¯ m¿“®
khDl m¿æ¤Jiwfisba¯yh« xU Jiw¡Ñ± bfh©L tªJ M­æbr­tJ
Kj¯ ,u©ilå« g¦¿ m¿a¥ga¬gL»wJ
mf totkh»a ,y¡fz mik¥è
èw totkh»a bjhʦgLtH¡F
csÉa¯
mokd«
m¿kd«
¼¡k©£ ¾uh­L
fhu¯ kh®¡f«
fhu¯ kh®¡³
moaik¥ig
khWj¯f²
khDlÉa¯
mik¥¾a¯ thj mDFKiw
mik¥¾a¯ thj¡ nfh£ghLf˯ ¼ybghU¤jk¦w TWfis R£o¡fh£l
vGªjitna
mik¥¾a¯ thj¡nfh£ghL M­É¦F v½uhf tªj nfh£ghL ,J
Research Methodology in Tamil
29
School of Distance Education
33.
34.
35.
36.
(m)
(m)
(m)
(m)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
(m)
(m)
(m)
(m)
(<)
(m)
(m)
(m)
(m)
(M)
(m)
(m)
(,)
(m)
(m)
(m)
(,)
(,)
(M)
(<)
(m)
(,)
(m)
(,)
(m)
(m)
(m)
(m)
kh¡bjÇjh
bjÇjh
bjÇjh
èwcyf Ãf±¢¼¡F mo¥gilahf xU ÷y« ,U¡fnt©L« mJnt
v¯yht¦iwå« ,a§f it¡F« braY¡F v¬g®.
vG¤nj bkhÊ¡F Kj¦fhuz« v¬gjid
X® ,¯bghU²
bjÇjh
M³½Ça eh£L Éa¬dhit¢ nr®ªjt®
¼¡k©£ ¾uh­L
¾u¨R
RÉ£r®yhªJ
mokd¤nj »l¡F« Ãiwntwh ÉiHæf²
g¢ir¥gok§f²
eh¬F
Óuhj Mir
y¡fh¬
v£f® My¬ngh
F¿¥gh¬
F¿gLbghU²
khia
fUJnfh²
ÉflbkhÊ
÷ybkhÊM­æ
¼ªjid
jftyhË
R£l¥bgW« bghU²
jLkh¦w«
bra¦if bkhÊ
ð¯tH¡F
cyftH¡F
bkhÊfis¤ jŤjÅ Muh­j¯
jŤjÅ Muh­ªj bkhÊfis¢ brh¦fËY« ,y¡fz¤½Y« c²s
x¥èikg¦¿/ gyFL«g§shfæ« M¡FL«g§fis¥ gyFy§fshfæ«
tF¤j¯
Research Methodology in Tamil
30
School of Distance Education
65. (m) xU FL«g bkhÊfS¡F²S«/ gyFL«g§fS¡F²S« gy
Fy§f£F²S«/ c²s bjhl®igå« Ãiyfiså« xÈð¯/ csð¯
Jizbfh©L v¯yh t¦¿¦¡F« cÇa ÷y bkhÊia¡f©L¾o¤j¯.
66. (m) brh¯Èa¯
67. (,) mbkǡfh
68. (m) b$®kÅ
69. (m) mo¥gilahd ¼ªjidf² k£L« ml§»a nkÃiybkhÊ
70. (m) ÚbkhÊ/ jÅbkhÊ
71. (m) fU¤J¡fˬ th±¡if k½¥ig Muhå« m¿æ¤Jiw
72. (m) vGj¥glhk¯ ng¢R
73. (M) Kiwik
74. (m) fU¤J¡fis cUth¡fæ« gÇÒÈ¡fæ« fil¥¾o¡f¥gL« bghJthf
x¥è¡bfh²s¥g£l tÊKiw
75. (m) gil¥¾¬ ¾¬ c²s¤ jÅ¡T¦W
76. (m) gil¥¾¬ ¾¬ c²s¤ jÅ¡T¦W
77. (m) kÅjŬ c²sh®ªj M¬Úf M¦wiy ikakh¡» ¼ª½¡F« ngh¡F
78. (m) vk®r¬
79. (m) r÷f« K¡»akhf fUJ« el¤ijKiwf²
80. (m) gU¥bghU² èwtakhd ,U¥è bfh©lJ mJnt mo¥gil
th½L« fU¤½a¯ ju¥è
81. (m) x¬iw gy c£TWfis¥¾Ç¤J mt¦iw Muh­ªJ mj¬ ,a¯èfis
tF¡F«Kiw
82. (m) xU ðȯ ga¬gL¤j¥g£L²s ð¦f˯ g£oa¯
83. (m) èy¬tÊ m¿tdt¦iw k£Lnk V¦F«Kiw
84. (m) bjh¬Wbjh£L tH§»tU« e«¾¡if
85. (m) jft¯fis xU§»izªJ cUth¡f¥gL« fU¤J
86. (m) xU fU¤ij x£Lbkh¤j ¼ªjid¡fhd K¬tiuthf cUt»¤j¯
87. (M) bghUS¡F¥ g½yhf XÉatot¤ijk£L« fh£obghU² czu it¤j¯
88. (m) bkhÊ k¦W« F¿f² ÷y« kÅj®f² bjhl®è bfh²S« tÊ
89. (<) ,iza« mid¤Jnk
90. (m) btËkd¤ij Xait¤J M±kd X£l§fis btËna bfh©L tU« M­æ
91. (m) vijå« ,u©lhf¥¾Ç¤J mÇå« neh¡F
92. (m) x¬w¬ bghUˬ c©ikÆid¥ g¦¿ f©L¾o¤j¯
93. (m) rh¬Wf²
94. (m) M­É¦FÇa neuo¢ rh¬Wfns
95. (<) mid¤J« ml§F«
Research Methodology in Tamil
31
School of Distance Education
96. (m) kÅj¬ ,a¦if¢ r¡½fËlÄUªJ mªÃa¥g£L j¬id¤jhdhf
czU« nghJ JaU« jÅikå« bfh©ltdh»wh¬ m½ÈUªJ mtD¡F
Ú£è ,¯iy v¬W th½LtJ
97. (m) f£Lkhd«
98. (m) mHif cUth¡F« ,a¯èfis¥ g¦¿a Jiwtot§f²/ TWÃiwf²
M»at¦¿¬ mik¥ig g¦¿a M­æ
99. (m) èwtakhf ÃW¾¡f Koahj bfh²iff²
100. (m) eßd bkhÊÆa¦ nfh£ghL
101. (m) ³Og¬ »Ý¬¾sh£/ bkÇȬ g£y®
102. (m) k©rh®ªj k¡f²
103. (m) rh¬Wf²/ èif¥gl§f²/ juths®f² g¦¿a F¿¥èf²
104. (m) K¬Diu/ Koæiu Ù§fshf M­É¬ ,a¯f² mitf² g¦¿a bga®f²
ml§»aJ
105. (m) Ù©l brh¦fis¢ RU¡ftot¤½¯ bfhL¥gJ
106. (m) M­æ el¤j¡Toa ,l§f² g¦¿a Égu«
107. (m) ÷y M­æ g¦¿a br­½fS« F¿¥èfS« jkJ M­É¦F tÊfhoahf
mikj¯
108. (m) jh«Tw Kidå« M­É¬ fU¥bghU² g¦¿ad
109. (m) K¬ndh® bkhʪj m¯yJ mtuJ T¦iw kh¦whk¯ m¥gona
És¡fÉaY¡F rh¬whfgfUtJ
110. (m) njl¯
111. (,) M§»ym¿æ/ ,y¡fz« èyik/ bkhÊM¦w¯
½wik/ bkhÊbkhÊƬ ED¡f m¿æ
112. (m) n$¡Fbl®Çlh
113. (<) ÷tU« Mt®
114. (m) xU gtD¡F (text) És¡fkhf - kh¦whf mjid¢rh®ªjjh»a ,¬bdhU
gDtiy (Alternative text) jUtJ És¡fKiw M­æ v¬g®
115.
(m) bghUis¥bgh½ªJ it¥gJ
116. (m) ,u©o¦F nk¦g£l bghU²fis xU nruÃW¤½ it¤J/
mt¦¿¦»ilnaå²s x¥èikiaå« nt¦Wikiaå« gh®¥gJ
117. (m) t.nt.R. m­a®
118. (m) mid¤J« cs
119. (m) ik¡nf¯ `ínfh/ m¯jr®
120. (m) x¬W
121. (m) ,u©L
Research Methodology in Tamil
32
School of Distance Education
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
(<)
(m)
(<)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
÷¬iwå« bfh©lJ
(m) uhg®£ bk¡Þ¸
÷tU« Mt®
kuh¤½a khÃy«
fUehlf«
n$«³ $h®´`¾nu`$®
c²sl¡f«
vGj¥g£l xU thrf« (gDt¯)
f£Lkhd¤ij mɱ¤J c²S« èwK«
xËnjL»w Ka¦¼
blÝÇlh
Ú²th¼¥è
¾w±th¼¥è
thrf¬
gh®¤
³ßl¬
br¡nfh³nyÉah ehL ¾uhFef®
c²s¤½¬ nfhy§fiså« nfhz§fiså« Muh­»w X® m¿Éa¯
o. v³. vÈa£
¾Ç£l¬
Kidt®. m.m. kzths¬
jÄHt¬
rh»¤am¡fhjÄ
Ù£nr
kh®¡Ìa®
mbkǡfh
kj«
uhd mbyn$hjh® bgª½a®
n$hr¥ ɳlhȬ
j¤Jt«
br°Éy¡»a§is
m¿Éa¯ ÷y« r÷f¥ mik¥ng khWg£l xU fhy«
f¦gdhthj«
Evolution Theory
Relativity Theory
Research Methodology in Tamil
33
School of Distance Education
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(<)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
m¿Éa¯ nfh£ghL
j¤Jtbe¿
irt¼¤jhªj be¿Kiwf² ð¯
,³yh«
Òdh
FU-Òl®
Ãyælik
bghJælik
èuhjhd T£L¡FG mik¥è
mH»a¯
¾u½gÈ¥è¡ bfh²if
byŬ
¾¬eßd¤Jt«
÷¬W« nr®ªjJ
»ilÃiy
br§F¤JÃiy
rKjhakhÅlÉa¯
rKjhakh¦w§f²
rKjhaÃiy¥ghLf²
rKjha¾¬dÅ
rKjha¼¤jÇ¥è
m¿Éa¯Kiw
Research Methodology in Tamil
34
Fly UP