...

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION QUESTION BANK BA TAMIL

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION QUESTION BANK BA TAMIL
School of Distance Education
UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
QUESTION BANK
BA TAMIL
IV SEM - COMPLEMENTARY COURSE
CREATIVE WRITINGS
1. îI›ˆ ªî¡ø™ âùŠ ð£ó£†ìŠªðŸøõ˜ ?
(Ü) F¼.M.è
(Ý)ì˜ì˜ º.õ.
(Þ) ó£.H. «ê¶ŠHœ¬÷
(ß) 죂ì˜. º. è¼í£GF
2. ªð‡E¡ ªð¼¬ñ â‹ ËL¡ ÝCKò˜ ?
(Ü) F¼.M.è
(Þ) ì£è†˜. º.õ.
(Ý)ï£ñ‚è™ èMë˜
(ß) ðKFñ£Ÿè¬ôë˜
3. ªð£¶G蛄CèO½‹, ñ£ï£´ «ð£¡øõŸP½‹ «ð²‹ «ð£¶ îIö˜èœ îIN™î£¡
«ðê«õ‡´‹ Üšõ£Á «ðê£îõ˜è¬÷Šªð£¶ñ‚èœî£¡ F¼ˆî«õ‡´‹ â¡Á
ºö‚èI†´ˆîI› ¹ó†C‚° MˆF†ìõ˜
(Ü) F¼.M.è.
(Ý)܇툶¬ó
(Þ)ì£‚ì˜ . º. è¼í£GF
(ß) ðKò£˜
4. «îêð‚î¡, ïõê‚F Þ‰î Þó‡´ ðˆFK¬èèO¡ ÝCKò˜ ?
(Ü) ì£‚ì˜ º.õ.
(Ý)ó£.H.«ê¶Š Hœ¬÷
(Þ) èMñE
(ß) ÝFˆîù£˜
5. îI› ªñ£NJ™ å¼ ñÁñô˜„C à¬óï¬ì¬òˆ «î£ŸÁMˆîõ˜ ?
(Ü) 죂ì˜. º. õ.
(Ý)ó£.H. «ê¶Š Hœ¬÷
(Þ) ì£‚ì˜ º.õ.
(ß) F¼. M. è™ò£í²‰îóù£˜
6. îI¬ö„ CÁ CÁ 輈¶‚èœ ÜìƒAò õ£‚Aòƒè÷£è â¿F âO¬ñò£è, âõ¼‹
¹K‰¶ ªè£œÀ‹ îI› ï¬ì¬ò à¼õ£‚Aòõ˜ ?
(Ü) «ð. ÜPë˜ Ü‡í£
(Ý) F¼ ì£‚ì˜ Ü¡ðöè¡
(Þ) 죂ì˜. º. è¼í£GF
(ß) F¼.M.è
7. ªð‡èÀ‚° âƒè£õ¶ ÞN¾ âŸð´ñ£ù£™ ܬð£‚Aì ݇ñ‚èœ ÜKñ£
«ð£™ ݘˆªîö«õ‡´‹ â¡Á ºöƒAòõ˜
(Ü) ñ¬øñ¬ôò®èœ
(Ý) ð†´‚«è£†¬ì è™ò£í²‰îóù£˜
(Þ) F¼. M. è™ò£í ²‰îóù£˜
(ß) ð£óFò£˜
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(1)
School of Distance Education
8. Þ‰Fò£M«ô«ò ºî¡ ºî™ ܬñ‚èŠð†ì ªî£NŸêƒèˆF¡ ªðò˜ ?
(Ü) º‹¬ðˆªî£Nêƒè‹
(Ü) ªê¡¬ùˆªî£N÷£ô˜êƒè‹
(Þ) ªè£™èˆî£ªî£NŸêƒè‹
(ß) ï£è¹K ªî£NŸêƒè‹
9. Þ‰Fò£¾‹ M´î¬ô»‹ â‹ ˬô â¿Fòõ˜
(Ü) º™¬ô ºˆ¬îò£
(Ý) º™‚ó£x Ýù‰ˆ
(Þ) F¼. M. è
(ß) Þói‰Fóï£îî£Ã˜
10. ñQî õ£›è¬è»‹ 裉Fò®èÀ‹. â‹ ˬô â¿F ªõOJ†ìõ˜
(Ü) Þó£ê£C
(Ý)F¼. M. è
(Þ) YQõ£ê ÜŒòƒè£˜
(ß) è. ê‰î£ù‹
11. 裉Fâ¡øªðò¼ì¡ Ü®èœ â¡ø ð†ìˆ¬î„ ņ® ªð¼¬ñŠ ð´ˆFòõ˜ ò£˜ ?
(Ü) F¼. M. è™ò£í²‰îóù£˜
(Ý) Þó£ê£C
(Þ) 죂ì˜. º. õ.
(ß) eù£†C ²‰îóù£˜
12. ð†ì‹ ªðŸP´‹ CøŠ¹¬ìf˜ ! cM˜ ¬ì„ªêN‚è„ ªêŒ»‹ õ™½ï˜èœ. ñ‚èœ
õ£ö àñ¶ ÝŸø¬ô ߉F´õîŸè£ù ÜÂñF„Y†«ì ð†ìƒèœ - âù à¬óò£ŸPòõ˜
(Ü) ì£‚ì˜ . C. â¡. Ü‡í£ˆ¶¬ó
(Þ) 죂ì˜. â‹.. T. ó£ñ„ê‰Fó¡
(Ý) ï£. è£ñó£ü˜
(ß) ì£‚ì˜ º. è¼í£GF
13. õì õ÷˜Aø¶ ªî¡ù£´ «îŒAø¶ â¡Á ióºö‚è‹ ªêŒîõ˜ ?
(Ü) «ð£Pë˜ Ü‡í£ˆ¶¬ó
(Þ) ªê™M. ªüòôLî£
(Ý) ï£. è£ñó£ü˜
(ß) ì£‚ì˜ .º.è¼í£GF
14. ÜóCò™ â¡ð¶ ªõƒè£ò‹ «ð£¡ø¶ âù„ªê£¡ùõ˜ ?
(Ü) Þó£ê£C
(Ý)«ðóPë˜ Ü‡í£
(Þ) ï£.ð‚îõ„êô‹
(ß) ð. Cî‹ðó‹
15. ÝŸø™I‚è ÜP¾Šð¬ì¬ò à¼õ£‚°‹ ðJŸ„CÃì«ñ ð™è¬ô‚èöè‹ âù
M÷‹Hòõ˜
(Ü) C. â¡. Ü‡í£ˆ¶¬ó
(Þ) ªð£¼‰î¬ôõ˜ è£ñó£ü˜
(Ý) ì£‚ì˜ . º. õ.
(ß) ð‡®î «ï¼
16. º¿õJÁ è£í£î£˜, º¶ªè½‹¹ ºKòŠð£´ð´«õ£˜ õ£›M¡ ²¬õ è£í£˜,
õL«ò£K¡ ðè¬ì‚裌èœ, æìŠð˜ Þõªó™ô£‹ î¼A¡ø õKŠðí«ñ, «è£†¬ìò£Œ.
ªè£®ñóñ£Œ, ð£¬îò£Œ, ð膴‚è÷£Œ, ï¬ìº¬øŠð´ˆ¶‹ ÜFè£Kè÷£Œ, ÜP¾ªðø
ܬñ»‹ Ãìƒè÷£Œ Fè›A¡øù - âù à¬óò£ŸPòõ˜
(Ü) «ðóPë˜ Ü‡í£
(Ý)è¬ôë˜ - è¼í£GF
(Þ) è‚è¡
(ß) è£ñó£ü˜
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(2)
School of Distance Education
17. «î¬õòŸø¬õ, b¶î¼ð¬õ, ªð£¼ˆîñŸø¬õ, ªð£¼÷Ÿø¬õ ÝAò ÞõŸ¬ø
M†´¬õˆFì£ñ™ c‚A´‹ ÜøŠ«ð£K¬ùˆªî£´ˆFì™ «õ‡´‹ ܶ«õ ÜP¾ˆ¶¬øŠ¹ó†C â¡Á M÷‹Hòõ˜ ?
(Ü) Þó£ê£C
(Ý)«ðóPë˜ Ü‡í£ˆ¶¬ó
(Þ) è£ñó£ü˜
(ß) â‹.T. Þó£ñ„ê‰Fó¡
18.«ðóPë˜ Ü‡í£M¡ Þô‚AòŠðùìŠ¹èœ Ü™ô£î õŸ¬ø‚°PŠH´è
(Ü) «õ¬ô‚è£K
(Ý) åKó¾
(Þ) èKˆ¶‡´
(ß) âF˜ð£ó£î ºˆî‹
19. è¬ôë˜ è¼í£GFHø‰î õ¼ì‹ ?
(Ü) 1924
(Ý) 1914
(Þ) 1917
(ß) 1912
(Þ) F‡®õù‹
(ß) F¼õ£¼˜
20. è¬ôë˜ Hø‰î Þì‹ ?
(Ü) F¼‚°õ¬÷
(Ý) F¼„C
21. ªï…²‚° cF â‹ Þô‚Aòˆ¬îˆ îI¿‚° ÜŸðEˆîõ˜ ?
(Ü) ì£‚ì˜ . º. õ
(Þ) ÜPë˜ Ü‡í£
(Ý) 죂ì˜.º. è¼í£GF
(ß) ï£. H„ê͘ˆF
22. °ø«÷£Mò‹ â‹ ‚°„ªê£‰î‚è£ó˜?
(Ü) ì£‚ì˜ è¬ô…˜ º è¼í£GF
(Þ) °¡ø‚°®è÷£˜
(Ý) F¼õœÀõ˜
(ß) ó£.H. «ê¶ŠHœ¬÷
23. ªî£™è£ŠHòŠÌƒè£ â‹ ˬô ÞòŸPòõ˜
(Ü) ì£‚ì˜ º. è¼í£GF
(Ý) ï£. 𣘈îê£óF
(Þ) °.ð£. Þó£ê«è£ðô¡
(ß) ¹¶¬ñŠHˆî¡
24. ªê£™L¡ ªê™õ˜ âùŠðó£†ìŠð†ìõ˜ ?
(Ü) ó£.H. «ê¶ŠH¬÷
(Ý) è£.ï. ²ŠóñEòŠ Hœ¬÷
(Þ) ñ£Îó‹ «õîï£òè‹ Hœ¬÷
(ß) õ. à.Cî‹ðó‹Hœ¬÷
25. îIö˜ ió‹ â‹ ˬô ÞòŸPòõ˜ ?
(Ü) ó£.H. «ê¶ŠH¬÷
(Ý) eù£†C ï£î¡ Hœ¬÷
(Þ) eù£†C ²‰îó‹ Hœ¬÷
(ß) ²‰îó‹ Hœ¬÷
26. îèõ™ ªî£ì˜¹èœ ñQî Þùˆ¶‚° ≪ï¡ù G¬ôèO™ A¬ì‚A¡øù ?
(Ü) ⿈¶ ªñ£Nõ®õ‹
(Ý) åLåO õ®õ‹
(Þ) è¬îï£ìèõ®õ‹
(ß) ܬùˆ¶ G¬ôèO½‹
27. ݃AôˆF™ Þî›è¬÷..............â¡Á °PŠð´‹ ðö‚è‹ à‡´
(Ü) ç«ð£˜ˆ âv«ì†
(Ý) ñ…êœðˆFK‚¬è
(Þ) ð£ó£Àñ¡ø‹
(ß) G˜õ£èˆ¶¬ø
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(3)
School of Distance Education
28. «ð„C¡ ªêML âù ܬö‚èŠð´õ¶ ?
(Ü) ªî£¬ô‚裆C
(Ý) èEQ
(Þ) õ£ªù£L
(ß) F¬óŠðì‹
29. ªî£¬ô‚裆CJ¡ î âù Üö‚èŠð´ðõ˜ ?
(Ü) ì£‚ì˜ vð£K‚A¡
Þ) î£ôI
(Ý) ¹À‹d™´
(ß) v¯‹«ê£¡ê¡
30. ꉬð£¼÷£î£óˆF¡ ÝE«õó£è ܬñð¬õ ?
(Ü) M÷‹ðó‹
(Þ) Íôîù‹
(Ý)è„꣊ªð£¼œèœ
(ß) àŸðˆF
31. è‡í£™
è£í¾‹
ƒè÷£è.............M÷ƒ°A¡øù
(Ü) ªî£¬ô‚裆C
è£î£™
(Ý) èEQ
«è†è¾‹
àKòÞ¼¹ô
(Þ) CQñ£
M÷‹ðó
(ß) ªêŒFˆî£œ
32. ñ‚èO¡ ÜÂðõ ºF˜„Cò£½‹ ÜP¾ˆFø‹ «î£¡Pò«î.............
(Ü) ðöªñ£Nèœ
(Ý) M´è¬îèœ (Þ) ݈FÅ®èœ (ß) cFªïPèœ
33. ²¼ƒè„ªê£™LM÷ƒè ¬õ‚°‹ ÝŸø™ ªðŸø¬õ.................
(Ü) ðöªñ£Nèœ
(Ý) M´è¬îèœ (Þ) ï£ô®ò£˜
(ß) Ýê£ó‚«è£¬õ
34. å¼ï£†®¡ ðö‚èõö‚èƒèœ ê£F, êñò‹, ªî£N™, Ü¡¹, ð‡¹, è£î™ ºîLò
â™ô£Šð£°ð£´è¬÷»‹ 致 ÜPõ âŸøè¼M..................
(Ü) ðöªñ£Nò£°‹
(Ý) M´è¬îò£°‹
(Þ) ´Š¹øŠð£ì™è÷£°‹
(ß) ݈FÅ®èœ
35. ðöªñ£Nè¬÷ˆªî£™è£ŠHò‹....................â¡Á‹.................â¡Á‹ ÃÁAø¶
(Ü) ܃èî‹
(Ý)ð‡íˆF
(Þ) ݈FÅ®
(ß) º¶ªê£™ º¶ªñ£N
36. àðè¬î âù ܬö‚èŠð´õ¶ ?
(Ü) ðöªñ£N
(Ý)݈FÅ®
(Þ) M´è¬î
(ß) ´Š¹øŠð£ì™èœ
36 A.ݵ‚° ܼƒ«è´ «ðCù£½‹ ªð‡µ‚°Š H¬ö «ðê‚Ã죶 â¡ð¶..........?
(Ü) ðöªñ£N
(Ý)ªõœOìñ¬ô (Þ) ݈FÅ®
(ß) F¼‚°øœ
37. ‘ÜŠð¡ i†®™ ò£¬ù«ñ™ Üñ˜‰¶ «ê£Á‡ì£½‹ ¹¼ê¡ i†®™ H„¬ê â´ˆ¶
à‡ð¶ «ñ™ - â¡ø ðöªñ£N  ªêŒF
(Ü) F¼ñíñ£ùŠ ªð‡µ‚° ¹°‰î i«ì CøŠ¬ðˆî¼‹
(Ý) Hø‰î i«ì F¼ñíŠªð‡µ‚° CøŠ¬ðˆî¼‹
(Þ) Hø‰î i쮡 ªð¼¬ñ¬ò «ðêô£è£¶
(ß)
¹°‰î M†¬ìŠ ðŸP ã÷ùñ£è G¬ù‚è‚Ã죶
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(4)
School of Distance Education
38. “Ýœè£ó¡ à¬ìˆî£™ Ü®òì£ H®òì£ - ð‡í£® à¬ìˆî£™ «è£M‰î£ «è£M‰î£“
â‹ ðöªñ£N ªêŒFèœ
(Ü) «õ÷£‡¬ñJ™ ß´ð†´õ¼‹ ð‡í£® Ýœè£ó¡ â¡ø Þ¼õK¬ì«ò
àò˜¾î£›¾èœ êºî£òˆF™ ñF‚èŠð†´ õ‰î¬î à혈¶A¡øù
(Ý) ªî£N™ ªêŒ«õ£K¬ì«ò ÞN¾ «ð²«õ£˜ Þ¼‰î¬î à혈¶‚Aø¶
(Þ) ñ‚èœ êÍèˆF™ õ£›‰î G¬ô¬ò à혈¶Aø¶
(ß)
ñ‚èO¬ìò HK¾ G¬ô Þ¼‰îªîù à혈¶Aø¶
39. “ ñ®J™ îƒèI¼‰î£½‹
î‹ñ®J™......................«õ‡´‹”
(Ü) îMì£õ¶
(Ý)ªð£®ò£õ¶
(Þ) ñùñ£õ¶
(ß) ðíñ£õ¶
(Þ) ñ‰FK
(ß) èõ˜ù˜
(Þ) Yîù‹
(ß) àí¾
(Þ) ݬê
(ß) ªð£ø£¬ñ
(Þ) «õ÷£÷¡
(ß)
40. ܬó‚裲 àˆF«ò£èñ£ù£½‹
.............................àˆF«ò£è‹
(Ü) Üóꣃè‹
(Ý) «ð£Lv
41. ‹ H¬÷»ñ£ù£½‹
õ£»‹.........................«õªø
(Ü) õJÁ
(Ý) °®ˆîù‹
42. ÝŸ¬ø‚ ªè´‚è......................M´
á¬ó‚ ªè´‚è............................M´
(Ü) ï£í™
(Ý) Ì™
43. à‡´ªè†ì£¡.........................
à´ˆF‚ªè†ì£¡.........................
ªè£´ˆ¶‚ ªè†ì£¡.....................
(Ü) .𣘊ð¡
(Ý) ¶½‚è¡’
44. W›‚ 裵‹ ªî£ì˜ èO½œ÷ H¬öè¬÷ˆF¼ˆF ⿶è ?
c»‹ ï£Â‹ õ‰«î¡
(Ü) õ‰«î£‹
(Ý)õ‰F¼‰«î£‹ (Þ) õóM¼‰«î£‹ (ß) õóM¼Š«ð£‹
45. îI›ï£†´ ñ£íõ˜èœ ÜPM½‹ ÝŸøL½‹ Cø‰¶ M÷ƒAù˜
(Ü) ñ£ù£‚è˜ M÷ƒAù£˜èœ
(Ý)M÷ƒAò¶
(Þ) MôƒAù˜
(ß) MöƒAù˜
46.  ð£˜ˆî¶ Ü¬õè¡ Ü¡Á
(Ü)  𣘈î¬õ ܬõ Ü™ô
(Ý) ð£˜ˆî¶ Üç¶ Ü¡Á
(Þ)  𣘈î¬õ ܬõèœ Ü™ôù (ß)  ð£˜ˆî¶ Ü¶ Ü¡Á
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(5)
School of Distance Education
47. ðöƒèœ 嚪õ£¡Á‹ ²¬õò£è Þ¼‰îù
(Ü) ðöƒèœ 嚪õ£¡Á‹ ²¬õò£è Þ¼‰î¶
(Ý) ðöƒèœ ܬùˆ¶‹ ²¬õò£è Þ¼‰îù
(Þ) ðöƒèœ 嚪õ£¡Á‹ ²õò£è Þ¼‰îù
(ß)
ðöƒèœ ܬùˆ¶‹ ²¬õò£è Þ¼‰î¶
48. îI› ´ ÜE«ð£†®J™ ªõ¡øù˜
49. GÁˆîŸ °PJ†ªì ¿¶è.
1. ªõOΘ ñƒ¬è ªò£¼ˆF MKˆî Éî«ô£´‹ Ü¿î è‡è«÷£´‹ õ‰¶ âF«ó
G¡Á «îó£ ñ¡ù£ â¡Á õö‚裮ò¶ «è†´ ò£«ù£ Üóê¡ ò£«ù èœõ¡ â¡Á
Üóê¡ àJ˜ ¶ø‚°‹ Ü÷MŸ° Üóê cF õ÷˜‰F¼‰î¶
50. ï‰î£ àù‚° ã¡ Þˆî¬èò â‡í‹ õ‰î¶ Cî‹ðó‹ «ð£è «õ‡´‹ â¡ø
â‡íˆ¬î M´ îMø àù‚° Þƒ° âšõ÷¾«õ¬ôèœ à‡´ Þ¬õè¬÷ò£˜
ªêŒõ£˜èœ â¡ø£˜ ð‡¬íò£˜
W¿œ÷ ªî£ì˜èO½œ÷ Høªñ£N„ªê£Ÿè¬÷ c‚AˆîI›„ªê£Ÿè¬÷Šðò¡ ð´ˆF
⿶è
51.  ªêŒî îõÁ‚°ê êèô üùƒèÀ‹ ⡬ù ûIˆî¼÷ «õ‡´‹
(Ü)  ªêŒî îõÁ‚° ܬùˆ¶ ñ‚èÀ‹ ⡬ù ñ¡Qˆî¼÷ «õ‡´‹
(Ý)  ªêŒî îõŸÁ‚° â™ô£ ñ‚èÀ‹ ⡬ù ñ¡Qˆ¶¼ô «õ‡´‹
(Þ)  ªêŒî îõÁèÀ‚° ܬùõ¼‹ ⡬ù ñ¡Qˆî¼÷ «õ‡´‹
(ß)
 ªêŒî ‚° ♫ô£¼‹ ⡬ù ñ¡Qˆî¼÷ «õ‡´‹
52. ÜñL½œ÷ ê†ì‹ ÷ ºî™ óˆ¶ ªêŒòŠð´Aø¶
(Ü) ï¬ìº¬øJ½œ÷ ê†ì‹ ÷ ºî™ Mô‚èŠð´Aø¶
(Ý) ïìºøJ½œ÷ ê†ì‹ ÷ ºî¡ M÷‚èŠð´Aø¶
(Þ) ï¬ìº¬øJ½œ÷ ê†ì‹ ô ºî™ Mö‚èŠð´Aø¶
(ß)
ï¬ìº¬øJ½œ÷ ê†ì‹ ÷ ºî™ c‚èŠð´‚Aø¶
53. ó¾® ñ£Í™ «è†ìî£è‚ ªè£´‚èŠð†ì ¹è£˜ õ£ðv ªðøŠð†ì¶
54. °‹ð£H«ûè‹ º®‰î¾ì¡ â™ô£¼‹ ïñvè£ó‹ ªêŒ¶ Ü‚Aóè‹ ªðŸøù˜
55. ²ðFùˆF™ A¼èŠ Hó«õê‹ º®‰î î‹ðFèœ Ü¬ùõ¬ó»‹ àðêKˆî£˜èœ
W›‚ 裵‹ ªî£†˜èO½œ÷ õ¿à„ªê£Ÿè¬÷ˆ F¼ˆ¶è
56. Þ¡ù‚A ê£òƒè£ô‹ îƒè„Cõ¼‹
57. d‚èƒè£»‹ ð£õ‚裻‹ F¡ùˆF膴¶
58. ܇íƒè£ó‹ Ü‚è£è£K»‹ î‹H¬ò Ü¡¹ì¡ õó«õŸøù˜
59. 裆ô ò£¬ùèˆFò¶; ïKÃMò¶; ¹L êˆîI†ì¶
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(6)
School of Distance Education
60. «î£†ìˆF™ õ£¬ö„ªê®»‹, ñ£…ªê®»‹ ªî¡ùƒè¡Á‹ ï†ì£ƒè
61.W›‚è£Â‹ ªî£ì˜èO™ õ™LùªñŒè¬÷ˆ «î¬õò£ù ÞìƒèO™ñ†´‹ Þ†´‹
«î¬õòŸø ÞìƒèO™ c‚A»‹ ⿶è 𣋹 «î£¬ô 致 Ü…C«ò£® °‡´è™
î´‚A M¿‰î£¡
62.  W¬ó¬ò ðPˆ¶ ªê¡Á‚ è¬ì ªî¼M™ MŸø£¡
63. M÷ƒè£ «èœM‚° Hœ¬÷èœ âŠð® Fø¬ñò£è ðF™ Ãøº®»‹
64. ܃«è„ ªê™½‹ð®ˆ î âšõ£Á‚ ÃPù£˜ ?
65. Þšõ÷¾Šðí‹ ªêô¾„ªêŒ¶ âšõ÷¾Š ªð£¼¬÷ õ£ƒAù£Œ ?
66. ¹¶‚èM¬îJ¡ “Hî£ñ裔 â¡Á CøŠHˆ¶‚ ÃøŠð´ðõ˜
67. ï H„ê͘ˆF èM¬îèO™.........................ñó¹‚ èM¬îèO¡...............à‡´” â¡ð˜
(Ü) õ„ê£ò½‹, Gö½‹
(Ý)«õ, ªõO„꺋
(Þ) õº‹, 輈¶‹
(ß) «õ, Cˆî£‰îº‹
68. H„ê͘ˆFJ¡ èM¬îªî£°Š¹ å¡P¬ùˆ «î˜‰ªî´ˆªî¿¶è
(Ü) 裆´õ£ˆ¶
(Ý) è‡í£®»œO¼‰¶
(Þ) ï´GCèœ
(ß) ÷ïñ«î
69.èMë˜ ²‰îóó£ñê£IJ¡ ¹¬ùŠªðò˜ ⶠ?
(Ü) ð²õŒò£
(Ý)e.ó£«ü‰Fó¡
(Þ)Þ‰Fó¡
(ß) «îõ«îõ¡
70. ‘ªê‹e¡” ï£õ¬ôˆ îIN™ ªñ£Nªðò˜ˆ¶ˆî‰îõ˜ ?
(Ü) ²‰îó ó£ñê£I
(Ý) îèN CõêƒèóŠHœ¬÷
(Þ) Þ¡°ô£Š
(ß) õœO‚ è‡í¡
71. «ü, «ü- Cô °PŠ¹èœ â‹ ï£õL¡ ÝCKò˜ ?
(Ü) ²‰îóó£ñê£I
(Ý) °.ð. ó£ê«è£ð£ô¡
(Þ) ¹¶¬ñŠHˆî¡
(ß)
꣇®™ò¡
72. ‘CŸH” ð£ô²ðóñEò‹ îI› ñó«ð£´ èM¬î ⿶Aø£˜. ܉î ñ£ó¬ð eø£ñ«ô
èM¬î ªêŒò «õ‡´‹ â¡Á º¬ùAø£˜ - âù ñFŠd´ ªêŒîõ˜ò£˜ ?
(Ü) ªüò裉î¡
(Ý)ÜAô¡
(Þ) ï£.𣘈îê£óF
(ß) ²‰îóó£ñê£I
73. ‘CŸHJ¡ èM¬îèO™ å¬ê¬ò‚裆®½‹ à‡¬ñ»‹ Üôƒè£óˆ¬î‚裆®½‹
ÜÂðõº‹, õ£˜ˆ¬îè¬÷‚ 裆®½‹ ܘˆîº‹ âPGŸ°‹, ñóH¡ ªê÷‰î˜òƒèÀ‹
ð¶¬ñJ¡ Ý„êKòƒèÀ‹ Þ¬ù‰¶ GŸ°‹” â¡Á Þõ¼‚°Š ¹¹èö£ó‹ ņ®ò¶
(Ü) Ü¡ù‹ ¹ˆîèGÁõù‹
(Ý) ð£K¹ˆîè GÁõù‹
(Þ) «êè˜ ¹ˆîèGÁõù‹
(ß) ñEõ£êè˜ ðFŠðè‹
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(7)
School of Distance Education
74. èMë˜ CŸHJ¡ èM¬îŠð¬ìŠ¹‚èœ Ü™ô£î¬õ
(Ü) ꘊðò£è‹
(Ý) ¹¡ù¬è Ì‚°‹ ̬ùèœ
(Þ) åOŠðø¬õ
(ß) b‚°„Cèœ
75. èMë˜ ¬õ󺈶 Hø‰î ᘠⶠ?
(Ü) ªñ†´˜
(Ý) ꣊ǘ
(Þ) CŸÚ˜
(ß) ꣈ɘ
76. “êÍè i¬íJ™ êK‰¶ Aì‚°‹ ïó‹¹è¬÷ ÜM›ˆ¶‚ 膴«õ£‹! ÜõCòªñ¡ø£™
ÜÁˆ¶‹ 膴«õ£‹” âù‚ ÃÁ‹ èMë˜
(Ü) èMë˜ ¬õ󺈶
(Ý) ÜŠ¶™ó°ñ£¡
(Þ) õ£L
(ß) º. «ñˆî£
77. èMë˜ ¬õ󺈶 ð¬ìŠ¹èO™ Ü™ô£î¶
(Ü) îI¿‚° Gøº‡´
(Ý)ªðŒªòùŠ ªðŒ»‹ ñ¬ö
(Þ) F¼ˆF â¿Fò b˜Š¹èœ
(ß) Üõ˜èœ õ¼Aø£˜èœ
78 W›õ¼‹ õ£‚AòŠH¬öè¬÷ˆF¼ˆF ⿶è
79. Ü¶èœ Þƒ«è àœ÷¶
80. ¹Oõ‰îù; â¼¶èœ å®ò¶
81. 嚪õ£¼ ï™ô ËœèO½‹ àò˜‰î °P‚«è£œ å¡Á ܬñ‰F¼‚°‹
82. 裆®™ ºò½‹ ݬñ»‹ ï†ð£J¼‰î¶
83. ⿈¶Š H¬öè¬÷ˆ F¼ˆF ⿶è
84. °ö‰¬îJ¡ ÜÀ¬è¬ò ñ£Ÿø  õ£¬÷Šðö‹  î£÷£†´Š ð£®ù£™
85. ªïœ õòO™ è¬ô ðKˆî«ð£¶ Üø¾ 讈î ÜôPù£¡
86. ð¬í«ò£¬÷ MCKò£™ MCKòîù£œ ¬èMøœ õOˆî¶
87. ðó¬õ Þ¬øò£èŠðJÁ õ¬èè¬÷ˆF‡Â‹
88. ×´è†ì ãŸø Üè÷‹ Gèôˆ¬î Ü÷M†´ è¬ì裙 «ð£†ìù˜
89. à¡ è™ÖK Þô‚Aòñ¡ø Mö£MŸ° G›„CGó™ îò£KˆF´è
Gè›CGó™
Þô‚Aòñ¡øˆªî£ì‚èMö£
15.10.2012
1. Þ¬øõí‚è‹
-
ñ£í£‚è˜
2.
3.
4.
5.
-
¶¬øˆî¬ôõ˜
ñ¡ø„ªêòô˜
ñ£‡¹I° è™Mܬñ„ê˜ Üõ˜èœ
1.cF
2. èùè£ñE
õó«õŸ¹¬ó
ÜP‚¬èð®ˆî™
î¬ôõ˜ -º¡Â¬ó
ñ£í£‚è˜ «ð„²
3. ªüòô†²I
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
4.CQ«ñ£œ
(8)
School of Distance Education
6. CøŠ¹¬ó
-
5. ó‹ò£ 6. ÜL 7. Wî£ 8. ²õ˜í£
F¼. è™ÖKºî™õ˜
7. ï¡P»¬ó
-
ñ¡ø„ªêòô˜
8. ´Šð‡
-
ܬùõ¼‹
°PŠ¹ - «ñŸè‡ì G蛄C Gó™ Üöè£è‚ è¬ô ¸Â‚舫 â¿F - õ¬ó‰¶,
«î¬õ‚«èŸð Þó‡´ Ü™ô¶ Í¡Á ð®èœ â´ˆ¶ Mö£ «ñ¬ìJ™ iŸP¼Š«ð£˜
º¡ «ñ¬ê MKŠH¡ e¶ 裟P™ ðø‚è£ õ‡í‹ î‚è ãŸð£†´ì¡ ¬õˆF´è.
îIö£‚è‹î¼è 90.
Wish you best of luck
91.
Wish you all success
92.
Congratulations
93.
Name the dog and then shoot.
94.
Early to bed ; Early to rise, It makes a man healthy , wealthy and wise
95. “ªï…²‚° cF â‹ ²òêKî â¿Fòõ˜
(Ü) ì£‚ì˜ .º. è¼í£GF
(Ý) Þó£ê£C
(Þ) ì£‚ì˜ .º.õ.
(ß) eù£†C ²‰îó˜
96. «ð£˜ió‚° ñA›„C«òA¬ìò£î£ ? ã¡ A¬ìò£¶? ªè£†´‹ °OK™,
ðQŠð£¬øèO™ ᘉ¶ ªê¡Á ð¬è¬òˆ °‹«ð£¶ Åì£è å¼ «è£Š¬ðˆ «îc˜,
Üõ‹ ܼ‰¶õ¶‡´. ܶ«õ Üõ‚°Š ªðKòÞ¡ð‹ - âù„ªê£¡ùõ˜
(Ü) è¬ôë˜. º. è¼í£GF
(Ý) «ðóPë˜ Ü‡í£
(Þ) ó£.H. «ê¶ŠHœ¬÷
(ß) põ£
97. “࡬ù å¼õ¡ ÞNˆ¶Š «ðCù£¡” â¡Á î¡ ï‡ðQì‹ å¼ ï‡ð¡ ÃPù£¡.
ܬè†ì ܉î ï‡ð¡ MòŠ¹ŸÁ, “ÜŠð®ò£ ! Þ¼‚裫î! ⡬ù Üõ¡
ÞNˆ¶Š«ðCJ¼‚è ñ£†ì£«ù !  Üõ‚° â‰î àîM»‹ ªêŒòM™¬ô«ò !
Hø° âŠð® Üõ¡ ⡬ù âCJ¼‚è º®»‹ âùŠ «ðCòõ˜
(Ü) 죂ì˜. º. è¼í£GF
(Ý) ß.«õ.ó£. ªðKò£˜
(Þ) F¼.M.è
(ß) ì£‚ì˜ º.õ
98. “匪õ´ˆ¶‚ªè£œè” â¡ÁCô ñ£ŸÁ‚è†C ï‡ð˜èœ «èLò£è‚ ÃPù˜.
“匪õ´‚è£ñ™ à¬öˆîõ¡ Þ«î£ åŒ¾ ªè£‡®¼‚Aø£¡” â¡Á â¡ è™ô¬øJ¡
e¶î£¡ â¿îŠð´‹ - âù„ªê£¡ùõ˜
(Ü) ì£‚ì˜ è¬ôë˜ è¼í£cF
(Ý) ióñ£ºQõ˜
(Þ) 裙´ªõ™ÜŒò˜
(ß) õìÖ˜ õœ÷ô£˜
99. “å¼ ï®¬è ï£ìè‹ ð£˜‚Aø£œ” â‹ ï£õL¡ ÝCKò˜
(Ü) ªüò裉î¡
(Þ) è.ï£.²
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(Ý) Ü«ê£èIˆFó¡
(ß)ÜAô¡
(9)
School of Distance Education
100. “Cô«ïóƒèO™ Cô ñQî˜èœ” â‹ ï£õô£CK˜ ?
(Ü) ªüò裉î¡
(Ý) ì£‚ì˜ º. õ.
(Þ) ü£ùAó£ñ¡
(ß) èMë˜ ¬õ󺈶
101. êºî£ò„C‚è™èO¡ C‚è«ô Þõ˜ è¬îèO¡ è¼õ£è ܬñ‰F¼‚°‹
(Ü) ªüò裉î¡
(Ý) ²‰îó ó£ñê£I
(Þ) °.ð. Þó£ê«è£ð£ô¡
(ß) ÜAô¡
102. áìèƒèœ M÷‹ðóŠ 𴈶‹ ªð£¼œèOù£™ ðò¡ ªðÁ«õ£˜
(Ü) ¸è˜«õ£˜
(Ý)àŸðˆFò£÷˜
(Þ) Mò£ð£K
(ß) Þ¬ìˆîóè˜
103.áìèƒèœ âùŠð´õ¶ ?
(Ü) àŸðˆF„ªêŒòŠð´‹ ªð£¼œè¬÷ M÷‹ðóƒèœ Íô‹ ñ‚èOì‹
ܬìò„ªêŒ»‹ å˜è¼M
(Ý) àŸðˆF„ªêŒŠð†ì ªð£¼¬÷ àì‚°ì¡ ªîKòŠð´ˆ¶õ¶
(Þ) àŸðˆF ªêŒŠð†ì ªð£¼¬÷ŠðŸP
A to Z
õ¬ó ÜPò„ªêŒõ¶
(ß) ¸è˜«õ£˜ ñù¬î‚èõ¼‹ õ‡í‹ ¹è› ªðŸ«ø£˜ å¼õ˜ Íô‹ ªê£™L
õ£ƒè¬õŠð¶
104. ¹ô‚° ÞQò 裆C¬ò»‹ ªêM‚° ÞQò ð£ì™è¬÷»‹ ñù¶‚° ï™
ÜHïòˆ¬î»‹  ¸è˜«õ£K¡ ð투î õ£K Þ¬øŠð¶ ?
(Ü) M÷‹ðóƒè«÷
(Ý) áìèƒè«÷
(Þ) àŸðˆFò£÷˜è«÷
(ß) îóºœ÷ªð£¼œè«÷
105. ñQî£Hñ£ùˆF¡ Cèóˆ¬î ↮ŠH®ˆîõ˜ â¡Á C†®. Cõð£î ²‰îóˆî£™
ð£ó£†ìŠð†ìõ˜
(Ü) F. ü£ùAó£ñ¡
(Ý) ²‰îóó£ñê£I
(Þ) °.ð. Þó£ê«è£ð£ô¡
(ß) ÜAô¡
106. “î¬ôW› MAîƒèœ” â‹ ï£õ¬ô â¿Fòõ˜
(Ü) C™ ï£ì¡
(Ý) õ™L‚è‡í¡
(Þ) ï£.õ£íñ£ñ¬ô
(ß) ²‰îóó£ñê£I
107. F¼ªï™«õLJ½‹ C™ ®½ºœ÷ ¬êõ «õ÷£÷˜ êÍèˆF¡ õ£›‚¬è
º¬ø¬ò„ CˆîK‚°‹ è¬îè¬÷ â¿Fòõ˜èO™ å¼õ˜
(Ü) C™ï£ì¡
(Ý) ꣇®™ò¡
(Þ) ªüò裉î¡
(ß) Ü«ê£èIˆó¡
108. õóî†ê¬íò£™ F¼ñí‹ G¡Á«ð£ù ªð‡ 弈F‚°ˆ  ¬ó ÃP ñù
àÁF¬ò õ÷˜Šð¶ «ð£™ å¼è¬î â¿¶è °PŠ¹ - ñ£íõ˜è«÷ â¿FŠðJ½è
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(10)
School of Distance Education
109. ªî£¬ô‚裆C M÷‹ðóˆF™ ªê¡¬ùC™‚ ¶E‚è¬ì Ý®ˆîœÀð® MŸð¬ù
°Pˆ¶ ⿶è
110. “Vodka” - M÷‹ðó‹ ðŸP ⿶è
111. “ªè£‚«è£«è£ô£”, Ió£‡ì£,
7 Up, °O˜ð£ù‹
M÷‹ðó‹ ðŸP ⿶è
112. Asianet, Mazhavil Manorama, Sun T.V., Kalaingar T. V, ACV, Jaya T.V., Kairali, °Pˆ¶ ⿶è
113. Malabar Gold, Pavizham Jewelers, Kalyan Jewelers, Alukas Jewelers, Chemmanur Jewelers
M÷‹ðóî£ó˜ °Pˆ¶ ⿶è
114. õ£ªù£L-«ð„², M÷‹ðó‹, Ü¡ø£ìï승 ªêŒFèœ M÷ñŠó‹ °Pˆ¶ ⿶è
115. èEQ, õ¬ôŠÌ, Þ¬íòî÷‹,
E-mail, Fax
M÷‹ðó‹ °Pˆ¶ ⿶è
ANSWER KEY - SEM. IV (SDE) UG CREATIVE WRITING
1. F¼.M.è (Ü)
2. F¼.M.è (Ü)
3. F¼.M.è (Ü)
4. F¼.M.è (Ü)
5. F¼.M. è™ò£í²‰îóù£˜ (ß)
6. F¼.M.è (Ü)
7. F¼. M. è™ò£í²‰îóù£˜
8. ªê¡¬ùˆ ªî£Nô£÷˜ êƒè‹
9. F¼.M. è (Þ)
10. F¼.M.è (Ý)
11. F¼. M. è™ò£í²‰îóù£˜ (Ü)
12. 죂ì˜. C. â¡. Ü‡í£ˆ¶¬ó
13. «ðóPë˜ Ü‡í£ˆ¶¬ó (Ü)
14. «ðóPë˜ Ü‡í£ (Ý)
15. C.â¡. Ü‡í£ˆ¶¬ó (Ü)
16. «ðóPë˜ Ü‡í£ (Ü)
17. «ðóPë˜ Ü‡í£ˆ¶¬ó (Ü)
18. èKˆ¶‡´
19. 1924 (Ü)
20. F¼‚°õ¬÷ (Ü)
21. 죂ì˜. º. è¼í£cF (Ü)
22. ì£‚ì˜ è¬ôë˜ º. è¼í£cF
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(11)
School of Distance Education
23. ì£‚ì˜ è¬ôë˜. º. è¼í£cF
24. ó£.H. «ê¶ŠHœ¬÷ (Ü)
25. ó£.H. «ê¶ŠHœ¬÷ (Ü)
26. ܬùˆ¶G¬ôèO½‹ (Þ)
27. ç«ð£˜ˆ âv«ì† (Ü)
28. õ£ªù£L (Þ)
29. ì£‚ì˜ vð£K‚A¡ (Ü)
30. M÷‹ðó‹ (Ü)
31. ªî£¬ô‚裆C (Ü)
32. ðöªñ£Nèœ (Ü)
33. ðöªñ£Nèœ (Ü)
34. ðöªñ£Nò£°‹ (Ü)
35. º¶ªê£™, º¶ªñ£N
36. ðöªñ£N
37. F¼ñíñ£ùªð‡µ‚° ¹°‰î i«ì CøŠ¬ðˆî¼‹ (Ü)
38. (Ü) «õ÷£‡¬ñJ™ ß´ð†´õ¼‹ ð‡í£® - Ýœè£ó¡ â¡ø Þ¼õK¬ì«ò
àò˜¾ ¾èœ êºî£òˆF™ ñF‚èŠð†´ õ‰î¬î à혈¶A¡øù
39. îMì£õ¶
40. Üóꣃè
41. õJÁ
42. ï£í™, ÌÈ™
43. 𣘊ð¡, ¶½‚è¡, «õ÷£÷¡
44. c»‹ ï£Â‹ õ‰«î£‹
45. ñ£í£‚è˜, M÷ƒAù£˜èœ
46.  𣘈î¬õ ܬõÜ™ô
or
ï£¡ð£˜ˆî¶ Üç¶Ü¡Á
47. ðöƒèœ 嚪õ£¡Á‹ ²¬õò£è Þ¼‰î¶
48. îI›ï£†´ ÜE«ð£†®J™ ªõ¡ø¶
49. ªõOΘ ñƒ¬èªò£¼ˆF, MK‰îÉî«ô£´‹ Ü¿îè‡è«÷£´‹ õ‰¶âF«ó G¡Á
“«îó£ñ¡ù£” â¡Á õö‚裮ò¶ «è†´, ‘ò£«ù Üóê¡ ? ò£«ù èœõ¡’ â¡Á Üóê¡
àJ˜ ¶ø‚°‹ Ü÷MŸ°‹ ÜóêcF õ÷˜‰F¼‰î¶
50. ï‰î£ ! àù‚° ã¡ Þˆîèò â‡í‹ õ‰î¶ ? Cî‹ðó‹ «ð£è«õ‡´‹ â¡ø
â‡íˆ¬î M´; îMó àù‚° Þƒ° âšõ÷¾ «õ¬ôèœ à‡´? Þ¬õè¬÷ ò£˜
ªêŒõ£˜èœ ? â¡ø£˜ ð‡¬íò£˜.
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(12)
School of Distance Education
51.  ªêŒî îõÁ‚° ܬùˆ¶ ñ‚èÀ‹ ⡬ù ñ¡Qˆî¼÷«õ‡´‹
52. ï¬ìº¬øJ½œ÷ ê†ì‹ ÷ºî™ Mô‚èŠð´Aø¶
53. °‡ì˜ î‡ì™ «è†ìî£è‚ ªè£´‚èŠ ªðŸø ¹è£˜ F¼‹ðŠªðøŠð†ì¶
54. °ìº¿‚° º®‰î¾ì¡ â™ô£¼‹ õíƒA Þ¬øò¼¬÷ŠªðŸøù˜
55. ñƒè÷ ï¡ù£O™ ¹¶ñ¬ù ¹°Mö£ º®ˆî èíõ‹ ñ¬ùM»‹
(Þ™ôøˆFù˜)ܬùõ¬ó»‹ å‹Hù˜
56. Þ¡¬ø‚°„ ꣻƒè£ô‹ èõ¼‹
57. d˜‚èƒè£»‹ ð£èŸè£»‹ F¡ùˆF膴A¡øù
58. ܇í‹ Ü‚è£À‹ î‹H¬ò Ü¡¹ì¡ õó«õŸøù˜
59. 裆®™ ò£¬ù HOKò¶; ïK á¬÷J†ì¶, ¹L àÁIò¶
60. «î£ŠH™ õ£¬öñóº‹, ñ£ƒè¡Á‹, ªî¡ù‹Hœ¬÷»‹ ï†ì£˜èœ
61. 𣋹 «î£¬ô‚致 Ü…C«ò£®‚ °‡´‚è™ î´‚A M¿‰î£¡
62. ‚ W¬ó¬òŠ ðPˆ¶„ªê¡Á è¬ìˆªî¼M™ MŸø£¡
63. M÷ƒè£‚ «èœM‚°ŠHœ¬÷èœ âŠð®ˆFø¬ñò£èŠðF™ Ãøº®»‹
64. ܃«è ªê™½‹ð® î âšõ£Á ÃPù£˜
65. Þšõ÷¾ ðí‹ ªêô¾ ªêŒ¶ âšõ÷¾ ªð£¼¬÷ õ£ƒAù£Œ ?
66. ï. H„ê͘ˆF (Ü)
67. õ„ê£ò½‹, Gö½‹
68. 裆´õ£ˆ¶ (Ü)
69. ð²õŒò£
70. ²‰îóó£ñê£I (Ü)
71. ²‰îó£ó£ñê£I (Ü)
72. ªüòè£‰î¡ (Ü)
73. Ü¡ù‹ ¹ˆîèGÁõù‹
74. b‚°„Cèœ
75. ªñ†Ç˜ (Ü)
76. èMë˜ ¬õ󺈶
77. Üõ˜èœ õ¼Aø£˜èœ
78. î¬ôM î¬ôõ«ù£´ „ªê¡ø£œ
79. ܬõ Þƒ«è àœ÷ù
80. ¹Lõ‰î¶; â¼¶èœ æ®ù
81. 嚪õ£¼ ï™ô ËL½‹ àò˜‰î °P‚«è£œ 嚪õ£¡Á ܬñ‰F¼‚°‹
82. 裆®™ ºò½‹ ݬñ»‹ ï†ð£J¼‰îù
84. °ö‰¬îJ¡ Ü¿¬è¬ò ñ£Ÿø  õ£¬öŠðö‹  î£ô£†´Šð£®ù£œ
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(13)
School of Distance Education
85. ªï™ õòL™ è¬÷ ðPˆî «ð£¶ Üó¾ 讈î ÜôPù£¡
86. ð¬ù«ò£¬ô MCPò£™ MCPòîù£™ ¬èMó™ õLˆî¶
87. ðø¬õ Þ¬óò£èŠðJÁ õ¬èè¬÷ˆF¡Â‹
88. i´è†ì ãŸø Üèô‹ c÷ˆ¬î Ü÷M†´‚è¬ì‚裙 «ð£†ìù˜
89. M¬ì «èœMJ«ô«ò àœ÷¶
90. ðÁ ªðø õ£›ˆ¶A«ø¡
91. ªõŸPªðø õ£›ˆ¶A«ø¡
92. ï™õ£›ˆ¶‚èœ
93. ¬ðˆFò‹ â¡Á ‚°ŠªðòK†´ H¡ù˜ ²†´ˆîœÀ
94. º‡íî£èŠð´ˆ¶ º¡ùî£èâ¿, ܶ àù‚° ïôˆ¬î»‹ õ÷ˆ¬î»‹ ÜP¬õ»‹
ªè£´‚°‹
95. (Ü) ì£‚ì˜ .º. è¼í£GF
96. (Ü) è¬ôë˜. º. è¼í£GF
97. (Ü) 죂ì˜. º. è¼í£GF
98. (Ü) ì£‚ì˜ è¬ôë˜ è¼í£cF
99. (Ü) ªüò裉î¡
100. (Ü) ªüò裉î¡
101. (Ü) ªüò裉î¡
102.(Ý)àŸðˆFò£÷˜
103. (Ü) àŸðˆF„ªêŒòŠð´‹ ªð£¼œè¬÷ M÷‹ðóƒèœ Íô‹ ñ‚èOì‹
ܬìò„ªêŒ»‹ å˜è¼M
104. (Þ) àŸðˆFò£÷˜è«÷
105. (Ü) F. ü£ùAó£ñ¡
106. (Ü) C™ ï£ì¡
107. (Ü) C™ï£ì¡
108. ªê£‰îï¬ìJ™ â¿î¾‹
109. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
110. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
111. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
112. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
113. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
114. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
115. ÜÂðõ õ£Jô£è ⿶î™
©
Reserved
IV Sem BA Tamil - Complementary Course - Creative Writings
(14)
Fly UP