...

aebmf kmln-X-y-]-cn-Nbw   

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

aebmf kmln-X-y-]-cn-Nbw   
School of Distance Education UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION B Com (2011 Admission Onwards) II Semester Common Course aebmf kmln-X-y-]-cn-Nbw
QUESTION BANK 1.
b{¥w Fgp-Xn-b-Xmcv ?
a) ]flcm-P≥
c) aebm-‰q¿ cma-I-rjvW≥
b) AIv_¿ I°m-´n¬
d) Sn. ]fl\m-`≥
2.
ae-bm-‰q¿ cma-Ir-jvWs‚ tIc-f-km-ln-Xy Ahm¿Uv t\Snb IrXn-bm-Wv
a) b{¥w
b) s\´q¿aTw
c) thcp-Iƒ
d) b£n
3.
{_ntK-Un-b¿ IY-Iƒ Fgp-Xn-b-Xmcv ?
a) hn. sI. F≥
c) ]flcm-P≥
b) Sn. ]fl\m-`≥
d) aebm-‰q¿ cma-I-rjvW≥
4.
aebm-‰qcns‚ kvac-W-I-fn¬s∏-Sp∂ cN\
a) Hm¿Ω-I-fpsS HmS-°p-g-ep-ambv
b) sImgn™ Ce-Iƒ
c) Hm¿Ω-I-fpsS B¬_w
d) Fs‚ Ign-™-Imew
5.
'tUm¨Sv B¿Kyq! shb¿ B¿ bph¿ amt\gvkv?' Cßs\ tNmZn-°p-∂Xv
a) kpa
b) AP-b≥
c) KoX
d) cLp
6.
thcp-Iƒ F∂ t\mh-en¬
tNmZn°p∂ IYm-]m-{X-amWv
a) kpa
b) KoX
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 'Hm
Acn-in-s®-Snbm'
F∂v
s\√p-I-
c) AP-b≥
d)
cLp
p
1 School of Distance Education 7.
hn. sI. Fs‚ apgp-h≥ t]cv ?
a) hSs° Iq´me \oe-I-WvT≥\m-b¿
b) hSs° Iq´me \mcm-b-W≥Ip-´n-\m-b¿
c) henb I- w \mWq-\m-b¿
d) hn. sI. \ºq-Xncn
8.
apIp-µs‚ IrXn-bmWv
a) C\n-sbmcp \nd-I¨Nncn
c) ]ø≥I-Y-Iƒ
b) tIi-hs‚ hnem-]-߃
d) A[n-Imcw
Ddq_v Fgp-Xnb IrXn-bmWv
a) kpµ-cn-Ifpw kpµ-c≥amcpw
c) £pc-k-y-[mc
b) U¬ln
d) \nanjw
9.
10.
1979 ¬ cmjv{S-]-Xn-bpsS cP-X-I-a¬ t\Snb Nn{X-amWv
a) IqsS-hnsS
b) s]cp-h-gn-b-ºew
c) \£-{X-ßtf Imh¬
d) {]bmWw
11.
]ø≥ F∂ IYm-]m{Xw BcpsS krjvSn-bmWv ?
a) am[-hn-°p´n
b) hn.-sI.-F≥
c) kn.-hn. {iocm-a≥
d) AIv_¿ I°m-´n¬
12.
Fs‚ `mj F∂ IhnX cNn-®Xv Bcv ?
a) Bim≥
b) hf-f-tØmƒ
c) Df-fq¿
d) Nß-ºpg
13.
'Dbn-cn≥sIm-e-°p-Sp-°mhpw Ib-dn-s\˛
bpgn™mem°n-Øo¿°m≥ Ign-™-Xt√ Pbw' GXp Ihn-X-bnse hcn-Iƒ?
a) arK-in-£-I≥
b) ag-°mew
c) Fs‚ `mj
d) Du™m-en¬
14.
h- n-°m-f-Iƒ BcpsS t\mh-emWv ?
a) hn.-sI.-F≥
c) Ddq_v
b) am[-hn-°p´n
d) kn.-hn.-{io-cm-a≥
15.
XmsgsImSp-Ø-h-bn¬ ]fl-cm-Pt‚X-√m-ØXv
a) s]cp-h-gn-b-ºew
b) XIc
c) CXm Chn-sS-hsc
d) \n¿Ωm-eyw
16.
'Ct∏m-gnXm ]pgp-]-Øn-hn-S¿Øn-bm-Sp-∂p\v' Cu ]cm-a¿iw GXp-I-Ym-]m-{X-sØ-∏‰n?
a) AΩpep
b) e£van
c) tZh-bm\n
d) `mKyw
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 2 School of Distance Education 17.
cmas‚ A—s‚ t]cmWv
a) ]c-ap-\m-b¿
c) {]`m-I-c≥]n-ff
b) hni-zw-`-c≥
d) Ip©p
18.
'A∏≥ NØp-ap-I-fn-ev \n-ev°pIbm AXp-a-d-°-cpXv ˛ CXp ]d-bp-∂Xv
a) `mKyw
b) e£van
c) cma≥
d) ]c-ap-]n-ff
19.
'\obm Cu \m´ns‚ Zpjvt]cv' CXp ]d-bp-∂Xv
a) ]c-ap-\m-b¿
b) cma≥
c) hni-zw-`-c≥
d) `mKyw
20.
'Cu \m´o sNmt∂sS Hcp sNmSn-∏v, BZyw ImWp∂Xv B DW-°-s°m-f-fn-tb-em,'
CXp ]d-bp-∂Xv
a) hni-zw-`-c≥
b) sshZ-y¿
c) ]c-ap-\m-b¿
d) \mWp
21.
'C∏w Cbmƒ°v \m´o `b-¶ckt∏m¿´m' CXv Bsc-∏-‰-bmWv?
a) hni-zw-`-c-s\-∏‰n
b) {]`m-I-c≥ ]nf-f-sb-∏‰n
c) cma-s\-∏‰n
d) ]c-ap-\m-b-sc-∏‰n
22.
']p©ncn lm Ipeo-\-amw-I-ffw
s\©pIodn Rm≥t\-cn-s\-°´mw' Cu hcn-I-sf-gp-Xn-bXv
23.
24.
25.
a) hf-ftØmƒ
b) sshtem-∏n-ffn
c) am[-hn-°p´n
d) hn.-sI.-F≥
am[-hn-°p-´n-bpsS D]-\-ym-k-amWv
a) Fs‚ k¿∆-kzw
c) Rm≥ kpc-£nX
b) Cu Pohn-Xw-sImd) kz¿§-cm-Pyw
{]hmkw Fgp-Xn-bXv
a) ]flcm-P≥
c) hn.-sI.F≥
b) apcp-I≥
d) am[-hn-°p´n
'Z¬ln°-Y-Iƒ' Fgp-Xn-bXv
a) am[-hn-°p´n
c) ]flcm-P≥
b) Fw. apIp-µ≥
d) Sn. ]fl-\m-`≥
26.
ae-bm-‰q¿ cma-Ir-jvWs‚ Ne-Nn-{X-am-°nb t\mh¬
a) b{¥w
b) s]m∂n
c) thcp-Iƒ
d) kzcw
27.
tIc-f-Øn\v Ccpƒ°p--
n¬ \n∂v tIdm≥ ]nSn-°-b-dm-Ip-∂Xv
a) \m\m-hn-Nn-¥-\-X-¥p-°ƒ
b) A\-y-`m-jm-]-T\w
c) thZ-߃
d) Imh-y-im-kv{X-߃
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw v C{X-am{Xw
3 School of Distance Education 28.
\nhmw]mwºq \¬tI-a) ssIc-fn°v
c) B[n-]-X-y-Øn\v
Xv
b) Be-k-y-Øn\v
d) Al-¶m-c-Øn\v
29.
ho-ipao \nem-hns‚ hi-y-i-‡n-bm-emImw
Bi-sbm-s∂-\n-°n-t∏mƒ tXm∂p∂p ˛Bi F¥mWv
a) am¶-\n-bn¬ \n∂v amºq-hn-se-Øm≥
b) It√m-e-sØ-sX-∂¬ F∂ t]mse Ahsf Du™m-em-´m≥
c) ho- pw Du™m-em-´m≥
d) \qdq-sh-‰ne Xn∂m≥
30.
sshtem∏nf-fn-°-hn-X-bpsS ip`m-]vXn-hn-i-zmkw sXfn™p \nev°p∂ hcn-bmWv
a) am\p-j¿ ]c-kv]cw kvt\ln-°pw, hnl-cn°pw
b) Iøn-cn-∏p-- n\pw \n\-°m-a-t\m-l-c-kvtacw
c) Nncn-®p-X-ffpw _me-yw-Nn-¥-hn-´p-d-ßt´
d) Xncp-hm-Xnc cmhp Xmw_qe {]nb-bt√m
31.
'k∂n-Ir-jvSm-_v[n-'bpsS A¿∞-amWv
a) AI-se-bp-ff kap{Zw
c) AXn¿Øn-bn-ep-ff ]¿∆Xw
b) ASp-Øp-ff ]¿∆Xw
d) ASp-Øp-ff kap{Zw
32.
tKmI¿Æ-t£-{X-Øns‚ GXp-`m-h-amWv `mj-bn¬ HØp tN¿∂n-´p-f-fXv?
a) {]k-∂\
b) hnip≤n
c) \n¿hr-Xn-Ir-X-Xzw
d) HmP v
33.
A\-y-`m-jm-_v[n-bn¬ B- papgpInb [\-y-cpsS the ]mgn-em-hp-∂Xv
a) Zzo-]m-¥-c-ß-fn¬ \n∂v ⁄m\w t\Sn-b-Xp-sIm- v
b) t\Snb ⁄m\w amXr-`m-jbv°v ka¿∏n-®n-s√-¶n¬
c) `mj IptN-e-Ip-Spw-_n-\n-bm-b-Xp-sIm- v
d) ssIcfn ]mSm-h-lo-\-sb-∂p-]-d-bp-∂-Xp-sIm- v
34.
hf-f-tØmƒ Fgp-Xnb JWvU-Im-h-y-amWv
a) ]©cm{Xw
b) A—\pw aIfpw
c) \mKoe
d) A√mlv
35.
kmln-X-y-a-RvPcn F{X `mK-ß-fpa) 8
c) 11
36.
sshtem-∏n-f-fn-bpsS IrXn-bmWv
a) HmS-°p-g¬
c) aq∂-cp-hnbpw Hcp ]pgbpw
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw v?
b) 10
d) 9
b) {iotcJ
d) bh-\nI
4 School of Distance Education 37.
]n. Ip™n-cm-a≥\m-b-cpsS Bfl-I-Y-bpsS t]cv?
a) sImgn™ Ce-Iƒ
b) Ihn-bpsS Imev]m-Sp-Iƒ
c) Rm≥
d) Fs‚ C∂-e-Iƒ
38.
aø-gn-∏p-g-bpsS Xoc-ß-fn¬ Fgp-Xn-bXv
a) apIp-µ≥
c) AIv_¿ Aen
b) Ddq_v
d) A≥h¿ Aen
'hµn-∏n≥ amXm-hns\' cNn-®Xv
a) sshtem-∏n-ffn
c) am[-hn-°p´n
b) hf-f-tØmƒ
d) Ddq_v
39.
40.
sshtem-∏n-ffnbpsS Bfl-I-Y-bpsS t]cv
a) Ihn-bpsS Imev]m-Sp-Iƒ
b) Imh-y-tem-I-kva-c-W-Iƒ
c) Fs‚ ]Wn-∏pc
d) kvac-W-Iƒ
41.
s]cp-h-gn-b-º-e-Ønse cmas\ Ah-X-cn-∏n® \S≥
a) tPmkv{]-Imiv
b) Atim-I≥
c) tKm]n
d) Akokv
42.
'Ah-fpIm™ tamfm sNI-™p-sN-I™p kXyw FSp-°m≥ tIanbm' Cu
]cm-a¿iw Bsc-∏-‰n-bmWv?
a) hk¥
b) `mKyw
c) e£van
d) tZh-bm\n
43.
Ddq-_ns‚ GXp-t\m-h-en-\mWv 1960 ¬ tI{µ-km-ln-Xy A°m-Zan ]pc-kv°mcw
In´n-bXv
a) AΩn-Wn-tb-SØn
b) kpµ-cn-Ifpw kpµ-c-∑mcpw
c) DΩm®p
d) Npgn-°p-]n≥t] Npgn
44.
am[-hn-°p´n cNn® t\mh-emWv
a) am\kn
c) _mey-Im-e-kvacWIƒ
b) \o¿am-Xfw ]qØ°mew
d) tImemSv
'tIi-hs‚ hnem-]-߃' Fgp-Xn-bXv
a) Sn. ]fl-\m-`≥
c) Ddq_v
b) apIp-µ≥
d) hn.-sI.-F≥
Fw. apIp-µs‚ IrXn-bmWv
a) ssZh-Øns‚ hnIr-Xn-Iƒ
c) s]cp-a-g-°mew
b) aq∂mw IÆv
d) b{¥w
45.
46.
47.
'Cu temIw AXn-sem-cp-a-\p-j-y≥' Fgp-Xn-bXv
a) Sn. ]fl-\m-`≥
b) Fw. apIp-µ≥
c) hn.-sI.-F≥
d) ae-bm-‰q¿ cma-Ir-jvW≥
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 5 School of Distance Education 48.
'kpµ-cn-Ifpw kpµ-c-∑mcpw {]kn-≤o-I-cn® B\p-Im-enIw
a) ae-bm-f-\mSv
b) amXr-`qan BgvN-∏-Xn∏v
c) am[-yaw
d) at\m-ca BgvN-∏-Xn∏v
49.
'CXns‚tSev \ns‚ Ftf s]Æv Hcp th{]`m-I-c≥]n-f-f-bpsS `mc-y-sb-∏‰n
a) e£van-sb-∏‰n
c) `mK-y-sØ∏‰n
m-Xo\w ImWn®p' Cu ]cm-a¿iw
b) hk-¥-sb-∏‰n
d) tZh-bm-\n-sb-∏‰n
50.
Km‘n-Pn-sb-°p-dn-®p-ff hf-f-tØm-fns‚ Ihn-X-bmWv
a) Fs‚ Kpcp-\m-Y≥
b) alm-flm-hns‚ am¿§w
c) Km‘n
d) almflm
51.
Xs‚ tIƒhn \jvS-s∏-´-Xn-s\-°p-dn®v hf-f-tØmƒ Fgp-Xnb IrXn-bmWv
a) _‘-\-ÿ-\mb A\n-cp-≤≥
b) _[n-c-hn-em]w
c) A—\pw aIfpw
d) Znhm-k-z]v\w
52.
tIc-f-km-ln-Xy A°m-Z-an-bpsS ]pc-kvImcw t\Snb sshtem-∏n-f-fn-IrXn
a) ]®-°p-Xnc
b) Ibv]-h-√cn
c) k¿∏-°mhv
d) an∂m-an∂n
53.
hntZ-i-I-S-∂p-I-b-‰-Øn-s\-Xnsc 'Kma-bpsS I∏¬' F∂ IhnX cNn-®-Xmcv
a) sshtem-∏n-ffn
b) ]n.Ip™n-cm-a≥\m-b¿
c) A≥h¿-Aen
d) hf-f-tØmƒ
54.
'IS¬°m-°-Iƒ' Fgp-Xn-bXv
a) hf-f-tØmƒ
c) ]n. Ip™n-cm-a≥ \mb¿
b) sshtem-∏n-ffn
d)]flcmP≥
55.
't]mcm-t]mcm' F∂ tZi-kvt\-l-I-hnX cNn-®Xv
a) sshtem-∏n-ffn
b) hf-f-tØmƒ
c) ]n. Ip™n-cm-a≥ \mb¿
d) Bim≥
56.
'kuµ-c-y-]qP Fgp-Xn-bXv
a) ]n. Ip™n-cm-a≥ \mb¿
c) hnP-b-e£van
b) hf-f-tØmƒ
d) A≥h¿-Aen
]n. Fgp-Xnb cN-\-bmWv
a) tXmWn-bm{X
c) arK-in-£-I≥
b) Xma-c-tØmWn
d) ag-°mew
'lmP-ymcv' F∂ IYm-]m{Xw BcpsS?
a) Ddq_v
c) AIv_¿ I°m-´n¬
b) hn.-sI.-F≥
d) Fw. apIp-µ≥
57.
58.
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 6 School of Distance Education 59.
60.
61.
am[-hn-°p-´n-bpsS cN-\-bmWv
a) {]Imiw ]c-Øp∂ s]¨Ip´n
c) BZn-X-y\pw cm[bpw a‰p-Nn-ecpw
b) \jvS-s∏´ \oemw-_cn
d) s]cp-a-g-°mew
am[-hn-°p-´n-bpsS IhnXbmWv
a) Imin-bm{X
c) tcmKnWn
b) kΩ¿ C≥ I¬°Ø
d) \tam-hmIw
'Nµ-\-a-c-߃' Fgp-Xn-bXv
a) am[-hn-°p´n
c) sshtem-∏n-ffn
b) ]n. Ip™n-cm-a≥ \mb¿
d) hf-f-tØmƒ
62.
am[-hn°p´nbpsS kvac-W-I-fn¬ Dƒs∏Sp-∂Xv
a) cp‹n-Wn-s°mcp ]mh-°p´n
b) h¿j-߃°p-apºv
c) IS¬a-bqcw
d) tIc-f-k-©mcw
63.
tIc-f-km-ln-Xy A°m-Zan Ahm¿Uv e`n® ]fl-cm-P≥ IrXn
a) {]Xn-abpw cmP-Ip-am-cnbpw
b) \£-{X-ßtf Imh¬
c) s]cp-h-gn-b-ºew
d) \n¿Ωm-eyw
64.
'A[n-Imcw' F∂ IrXn-c-Nn-®Xv
a) ]fl-cm-P≥
c) am[-hn-°p´n
b) hn.-sI.-F≥
d) Ddq_v
hn.-sI.Fs‚ cN-\-bmWv
a) \rØw
c) Nph∂ ]mhmS
b) ]nXmal≥
d) Ban\
65.
66.
Z¬ln 1981 se {][m\ sXΩm-Sn-I-fn-sem-cm-fmWv
a) cmPn-µ¿ ]mWvsU
b) \m\-IvNµv
c) Intim¿em¬
d) Aao¿knMv
67.
'AXm-scSm B kp∫¿' ˛ Cu hnti-jWw Btc-∏-‰n-bmWv?
a) Intim¿em¬
b) cLp-ho¿
c) \m\-IvNµv
d) a≤-y-h-b-kvI≥
68.
\ng-e-√n-Xp-\osf ˛
∏pf-fn-bmbv amt©m-´n¬ \n˛
∂nfam≥ hn{i-an-°p-I-bt{X
IhnX-bn¬ ]cm-a¿in-°-s∏-Sp∂ Cfams‚ t]cv
a) h\-tPym-’\
c) tkma≥
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw b) Zo¿Lm]mwK≥
d) amen\n
7 School of Distance Education 69.
'sas√-bm-hm-\n¬∏-S-cp-∂Xmw Im´p˛
ap√-Iƒ ]q°p-ta-Im-¥-c-P-\n-Iƒ' BcpsS hcn-Iƒ
a) sshtem-∏n-ffn
b) hf-f-tØmƒ
c) ]n.
d) A≥h¿ Aen
70.
'\Sp-°pw-IY \ob-dn-™n√ Ipt™' F¥mWv \Sp-°pw-IY
a) ]Sn-™m-´p-t]mb A—≥ Xncn-®p-h-∂n√
b) Pz-e¬°m-e-Øns‚ _en-t®m-c-bmWv ag-®m-‰p-t]mepw
c) X\n-®mb AΩ-bv°n-\n-∏m-b-Ip™pw Nh¿∏-dnbpw
d) temI-÷-z-c-߃
71.
'HmtÃm-tamƒ´v hnØv Hmd©v Pyqkv' F∂v cLp Dcp-hn-´p-sImBcpsS
NnIn-’-bp-ambn _‘-s∏-´m-bn-cp∂p?
a) cmap-hns‚
b) hn®p-hns‚
c) sN√-°p-´n-bpsS
d) A—s‚
72.
'\√t]mse Btem-Nn-°m-a¬ CsXm∂pw siø-°q-SmXv \ΩtfmS thcv Cs¶bm-°pw
AXp-a-d-°msX'. CXp-]-d-bp-∂Xv
a) AØn-km¿
b) AΩm©n
c) AΩmep
d) e£van
73.
Zpc-¥-ß-fpsS IY-Iƒ kar-≤-amb \m´n≥]pdw i]n-°-s∏-´-Xm-sW∂v cLp-hns\
Hm¿Ωn-∏n-°p∂ kw`hw
a) In´p-a-Wn-bpsS {`m¥pw ac-Whpw
b) cmap-hns‚ A¥yw
c) ]m´m-hns‚ Bfl-l-X-ym-{iaw
d) e£van-bpsS Zmcn-Zyw
74.
AΩp-ep-hns‚bpw e£van-bp-sSbpw AI¬®-bpsS Hcp-Im-c-W-am-bn-cp∂p
a) cLp-hns‚ ]£-]mXw
b) AΩ-bpsS s]cp-am‰w
c) ]m´m AΩm-ep-hns\ kwc-£n-®Xv
d) A—s‚ {]tX-yI ]cn-K-W\
75.
Xs‚ thcp-I-fp-ambn _‘-s∏-SpØn cLp Btem-Nn-°p∂ Hcp {]Xo-I-amWv
a) kt∏m-´-acw
b) ]m´m-hns‚ hSn-hmƒ
c) Xm≥ \´ sNSn-Iƒ
d) NnX¬Xn-∂p∂ Xd-hmSv
76.
cLp-hns‚ A—s‚ t]cv?
a) aWn-b≥
c) BZn-\m-cm-b-W≥
77.
b) hni-z-\m-Y≥
d) KW-]Xn
Xncp-h-\-¥-]p-csØ ]T-\-Im-eØv XÆn-b-Sn-°m\pw \mSp-hn-´p-t]m-Im\pw cLnhn\v Iq´mb IYm-]m-{X-amWv
a) `c-X≥
b) inh-cm-a-Ir-jvW≥
c) cmP-∏≥
d) I¿Ømhv
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw p\-S-∂Xv
8 School of Distance Education 78.
'thcp-I-fn¬ \jvS-s∏-´p-t]mb Pohn-X-Øn-te°v ssNX-\yw \in® Hcp Npcpƒ
Xe-ap-Snbn-eqsS Af-fn-∏n-Sn®p Ib-dm≥ t\m°p∂ IYm-]m-{X-amWv
a) kc-k-zXn
b) Imthcn
c) Acp-‘Xn
d) KoX
79.
\m´n¬ As∂mcp ]©m-bØp Xnc-s™Sp∏p \S-∂n-cp-s∂-¶n¬ Xm≥ hºn®
`qcn-]-£-tØmsS Pbn-t®s\' F∂p cLp Hm¿°p-∂Xv GXp-kw-`-h-hp-ambn
_‘-s∏-´mWv?
a) Ah¿Æ-cpsS t£{X-{]-th-i\w
b) sF. G. Fkv t\´w
c) kc-k-z-Xn-bpsS hnhmlw
d) tlmÃ-ense]S-°w-s]m-´-n°¬
80.
cLp-hns‚ ]d-ºp-hm-ßm≥ Xøm-dm-bXv
a) Imh-e≥
c) tZh n
b) I¿Ømhv
d) aWn-b-\-Øn-ºm¿
81.
'If-fp-tZ-h- n-tbmsS ho´nse NnX¬h-cm-a¬ Xm¶ƒ kq£n-°Ww A√hm?
CXp
tNmZn-°p-∂Xv
a) AΩm©n
b) AΩmep
c) e£van
d) AØn-ºmƒ
82.
]co-£bpw ]Tn-°p-∂-Xn-\nsS A—s‚ ac-W-k-a-bØv cLp-hn-\p-{Xm-\p-`hw
a) A—s‚ i_vZw
b) _emizK‘mZn FÆ-bp-sS aWw
c) k¨sse‰v tkm∏p-aWw
d) A—≥ IqsS-bp-s- ∂ tXm∂¬
83.
cLp-hns‚ A—s‚ Ah-km-\-hm-°p-I-fm-bn-cp∂p
a) Dc¬∏p-cbv°v HmSn-SWw
b) kc-k-z-Xnsb hnhmlw Ign-∏n-°Ww
c) e£vansb t\m°Ww
d) cLp ]co£ Pbn-°Ww
84.
A—s‚ Hm¿Ω-Iƒ ]pXp-°p∂ GI-kvam-c-I-ambn cLp Hm¿°p-∂Xv
a) XI¿∂-_m‰v
b) ]gb amhn≥Ip‰n
c) hSn-hmƒ
d) IØ-\m¿]-dºv
85.
e£van-t_mw-t_-°p-t]m-Ip-∂Xv Hcp-X-c-Øn¬ \√-Xm-sW∂v cLp Hm¿°m≥
ImcWw
a) hoSpw ]dºpw hnev°m-\p-ff kuI-cyw
b) A≤-zm-\n-°m\pw IqSp-X¬ Db-cm\pw \√Xv AXmWv
c) AΩpephpam-bp-ff hg-°p-Iƒ Xocpw
d) AΩm©n AXm-Wm-{K-ln-°p-∂Xv
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw mb hnNn-
9 School of Distance Education 86.
AΩp-ep-hns‚ \n›-b-Zm¿V-y-Øn\v cLp \¬Ip∂ {]Xn-^-e-am-bn-cp∂p
a) hn®p-hns‚ tPmen
b) ]Ww
c) \m´n¬ hoSp-shbv°p∂ Xocp-am\w
d) ]d-ºp-hn¬°p-I-bn-s√∂ Xocp-am\w
87.
ae-bm-‰q-cns‚ cN-\-b-√mØ IrXn
a) s\´q¿aTw
c) tUmIvS¿ thgm-º¬
b) Bdmw-hn-c¬
d) IS¬a-bqcw
88.
'Bcm-[\'bnse apJ-y-I-Ym-]m-{X-Øns‚ t]cv
a) cLp
b) cma≥
c) Abmƒ
d) inh-Zmkv
89.
'-- ˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛' AXmWv G‰hpw henb im]w (]q-cn-∏n-°p-I)
a) shdp-°-s∏-SpI
b) KmV-ambn kvt\ln-°-s∏-SpI
c) Bcm-[-\m-]m-{X-am-bn-Øo-cpI
d) kvt\ln-®p-]n-cn-tb-- n-h-cnI
90.
'Xcn-ip-\n-eØnse \mb-I\v \mbn-I-sb-°p-dn-®p-- m-bn-cp∂ Bt£]w
a) Ahƒ kvt\ln-°p-∂nt√
b) Ahƒ sIWn-bn¬°p-Sp-°m-\mWv hnfn-®Xv
c) {`m¥mWv ; sNøp-∂-Xn-epw-]-d-bp-∂-Xnepw Ir{Xn-a-X-z-ap- v
d) Ahƒ `wKn-hm-°p-Iƒ ]d™p
91.
am[-hn-°p-´n-bpsS cN\ Xmsg ]d-bp-∂-h-bn¬ GXmWv?
a) Znhkw Xs‚ A\p-`qXn k©-b-ßsf Xnc-°p-]n-Sn®v Ab-hn-d-°p-I-bm-sW∂p
tXm∂p-∂p.
b) ]Xn-‰-Sn-ap-√-Iƒ c- p-hn-[-Øn¬ {]^p-√-am-Ip∂
F\n°p
tXm∂p∂p; shfn-®-Ønepw Cc-´nepw
lrZ-b-ß-fm-sW∂v
c) Cu ambp∂ ]I¬, PohnXw t]mse at\m-l-c-at√?
d) AIØp \´p-h-f¿Ønb Hcp sNSn t]mse Ah-fpsS Df-fn¬ hf¿∂pGIm-¥X ]qhn-´p, Imbv®p
92.
\n∂
'Abmƒ°v thW-sa-¶n¬ F√mw-Xs∂ Ah-tfmSv Xpd-∂p-]-dbmw' ˛ Xpd-∂p-]-d- tb-a) Xm≥ Ah-tfm-Sp-ff kvt\lw-sIm--
p-am-{X-amWv
b) Ah-fpsS Ir{Xn-a-Xzw X\n-bv°n-jvS-s∏-Sp-∂n√
c) Ahƒ°v Hcp km[m-cW kv{Xobm-hm≥ Ign-™n√
d) AhƒXs∂ _p≤n-ap-´n-°p-I-bmWv
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 10 Xv
School of Distance Education 93.
'XnI-™, Bflm¿∞X Xosc-bn-√mØ A`n-\bw F∂v hnhm-l-∏n-t‰-∂nse
\mb-I\v
tXm∂p-∂-sX-t∏mƒ?
a) \h-h-[p-hns‚ Im∏n-bp-am-bp-ff {]th-ihpw aq∂p-]n-tf-f-cpsS {]I-S-\hpw
b) Xf-Ønse Imc-W-h-∑m-cpsS ImØp-\nev]v
c) kv{XoI-fpsS hnNm-cW
d) ]√p-tX-bv°-en\v ImgvN-°m¿ \nc-°p-tºmƒ
94.
'Chƒ {ioaXn ioem-hXn c-
m-a-hƒXs∂' F∂v \mb-I≥ Dd-∏n-°m≥ ImcWw
a) shf-fsamgn-®mepw sISmØ Xs‚ knK-c‰v sI´p-t]m-bXv
b) ap∂mgn Im∏n \n¿_-‘-ambn IpSp-∏n-®Xv
c) knK-c‰p hensb hna¿in-®Xv
d) tZlip{iqjm ]≤Xn Bkq-{XWw sNbvXXv
95.
'AXn¬∏ns∂ C∂p-hsc Fs‚ `mc-y-b-√msX thsd `mc-yho´pIm-cmcpw Fs∂
kao-]n-®n´n√ ˛˛ FXp kw`-h-Øn-\p-tijw
a) kv{XoI-fpsS tNmZyw sNø¬
b) {`m¥≥ Imc-W-th-tcm-Sp-ff {`m¥≥ {]`m-jWw
c) `£Ww Ign°p∂ hnZy
d) F√m-hcpw Ccp∂v ImWn≥ F∂v ]d-™-Xn\p tijw
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 11 School of Distance Education ANSWER KEY
1.
c
2.
c
3.
d
4.
c
5.
c
6.
c
7.
b
8.
b
9.
a
10. b
11. b
12. b
13. d
14. b
15. d
16. b
17. d
18. c
19. b
20. c
21. c
22. b
23. b
24. b
25. b
26. b
27. a
28. b
29. b
30. a
31. d
32. c
33. b
34. b
35. c
36. b
37. b
38. a
39. b
40. b
41. b
42. d
43. b
44. a
45. b
46. a
47. b
48. b
49. a
50. a
51. b
52. b
53. b
54. b
55. b
56. a
57. b
58. b
59. b
60. b
61. a
62. b
63. b
64. b
65. b
66. b
67. d
68. b
69. c
70. a
71. c
72. c
73. a
74. b
75. b
76. b
77. c
78. b
79. a
80. c
81. c
82. b
83. d
84. b
85. b
86. d
87. d
88. d
89. c
90. c
91. d
92. a
93. a
94. a
95.b
©
Reserved
ae-bm-f- km-ln-Xy]cn-Nbw 12 
Fly UP