...

CAMBIAR ESPAÑA: 50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS

by user

on
Category: Documents
113

views

Report

Comments

Transcript

CAMBIAR ESPAÑA: 50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
ELECCI
ONES26J
CAMBI
ARESPAÑA:
50PASOSPARA
GOBERNARJUNTOS
Las pr
óxi
mas el
ecci
ones gener
al
es no s
er
án unas el
ecci
ones más
.Dada l
a
t
r
as
cendenci
a pol
í
t
i
ca que t
endr
án,concur
r
i
mos con un ampl
i
o acuer
do.Las
f
uer
zas pol
í
t
i
cas que hemos par
t
i
ci
pado en es
t
e acuer
do acudi
r
emos a l
as
el
ecci
onesgener
al
esdelpr
óxi
mo26deJuni
ode201
6conl
osmi
s
mospr
ogr
amas
el
ect
or
al
esconl
osquenospr
es
ent
amosal
asel
ecci
onesdel20D.
Noobs
t
ant
e,hemos el
abor
adoundocument
opr
ogr
amát
i
cocomúndes
t
i
nadoa
comuni
caral
as
oci
edades
pañol
al
ospr
i
nci
pal
eses
paci
osdei
nt
er
s
ecci
óndel
os
di
s
t
i
nt
ospr
ogr
amasel
ect
or
al
esy,s
obr
et
odo,l
aspr
i
nci
pal
esl
í
neasdeact
uaci
ón
delgobi
er
no depr
ogr
es
o ycambi
o queas
pi
r
amosal
i
der
art
r
asel26J.Set
r
at
a
de una r
ut
a en ci
ncuent
a pas
os con l
os que r
es
ponder
emos a l
os gr
andes
pr
obl
emasdenues
t
r
as
oci
edadenelcor
t
oyenelmedi
anopl
azo.
Elt
ext
os
et
i
t
ul
a“
Cambi
ar Es
paña:50 pas
os par
a gober
nar j
unt
os
” y es
t
á
or
gani
zado en t
or
no a ci
nco ej
es t
emát
i
cos: económi
co, soci
al
, pol
í
t
i
coi
ns
t
i
t
uci
onal
,medi
oambi
ent
alei
nt
er
naci
onal
Hoynadaesmásur
gent
equeponerenpi
eungobi
er
nocapazcons
t
r
ui
runnuevo
f
ut
ur
o par
a nues
t
r
o paí
s
.Un nuevo f
ut
ur
o par
al
os mi
l
l
ones de t
r
abaj
ador
es
pr
ecar
i
osypar
al
osci
ent
osdemi
l
esdej
óvenesquehan t
eni
do quemar
char
s
e
porf
al
t
adeun f
ut
ur
o.Nadaesmásur
gent
equeayudaral
asf
ami
l
i
asquehan
per
di
do s
u cas
a,a l
osque han t
eni
do que cer
r
ars
u negoci
o,a qui
enesl
o han
pedi
do t
odo dur
ant
e es
t
a cr
i
s
i
s
.Nada esmásur
gent
e que pr
ot
egera qui
enes
echanhor
asquenadi
el
espagapors
al
ar
i
osdemi
s
er
i
a,aqui
enesqui
er
enf
or
mar
s
upr
opi
af
ami
l
i
aynot
i
enennipar
aempezar
,al
osenf
er
mosqueadur
aspenas
l
l
eganapagar
s
es
usmedi
cament
osyal
osj
ubi
l
adosquehant
eni
doquevol
vera
s
os
t
enera s
us f
ami
l
i
as
,es
t
a vez con s
u pens
i
ón.Nada es más ur
gent
e que
r
ecuper
arl
osi
nver
s
i
óns
us
t
r
aí
daal
as
ani
dad públ
i
cayal
aeducaci
ónpúbl
i
ca;a
l
os ser
vi
ci
os soci
al
es y a l
as per
sonas dependi
ent
es; a l
aI
+D+i
,a l
as
i
nf
r
aes
t
r
uct
ur
as
,al
acul
t
ur
ayaldepor
t
e.Nadamásur
gent
equeponerfinalr
obo
s
i
s
t
emát
i
co de di
ner
o públ
i
co que unasél
i
t
espol
í
t
i
cascor
r
upt
ashan l
l
evado a
cabodur
ant
edécadascont
ot
ali
mpuni
dad.
Hoy nada es más ur
gent
e que poner en pi
e un gobi
er
no que t
r
abaj
e par
a
def
enderunascondi
ci
onesdevi
dayt
r
abaj
odi
gnaspar
al
asgr
andesmayor
í
asde
nues
t
r
o paí
sygar
ant
i
cequel
oscor
r
upt
oss
es
ent
ar
án en l
osbanqui
l
l
osdel
os
j
uzgados y no en l
os cons
ej
os de admi
ni
s
t
r
aci
ón de l
as gr
andes empr
es
as
es
t
r
at
égi
casdelpaí
s
.
Es
t
oss
onnues
t
r
osobj
et
i
vosyes
t
asnues
t
r
aspr
opues
t
as
.
1
CAMBI
ARESPAÑA:
50PASOSPARA GOBERNARJUNTOS
I
.DEMOCRACI
A ECONÓMI
CA
1
.Pl
annaci
onaldet
r
ansi
ci
ónener
gét
i
ca(
PNTE)
Eldes
ar
r
ol
l
o dees
t
ePNTE t
i
enecomo obj
et
i
vo l
amoder
ni
zaci
óneconómi
ca,l
a
efici
enci
aempr
es
ar
i
aly un s
i
s
t
emaener
gét
i
co t
ot
al
ment
e des
car
boni
zado par
a
2050,en cons
onanci
acon elacuer
do cl
i
mát
i
co dePar
í
s
.Debei
rencami
nado a
mej
or
arl
aefici
enci
aener
gét
i
cadenues
t
r
omodel
opr
oduct
i
voydecons
umo,ya
r
educi
rs
u cons
umo gl
obalde ener
gí
a,r
educi
relcos
t
e delf
act
orener
gí
a par
a
empr
es
as y hogar
es
,di
s
mi
nui
rl
as emi
s
i
ones de CO2 as
ícomo l
af
act
ur
a
i
mpor
t
ador
adecombus
t
i
bl
esf
ós
i
l
es
.Debees
t
ares
t
r
uct
ur
ado al
r
ededordedos
ej
es
:
1
)Pl
anNaci
onaldeAhor
r
o Ener
gét
i
co:or
i
ent
ado al
amej
or
adel
a
efici
enci
a ener
gét
i
ca y a l
ar
educci
ón de cons
umo ener
gét
i
co en
edi
fici
os
,per
ot
ambi
énenelt
r
ans
por
t
e,l
ai
ndus
t
r
i
ayl
oss
i
s
t
emas
dedi
s
t
r
i
buci
ónel
éct
r
i
ca.Lacol
umnaver
t
ebr
aldees
t
epl
ans
er
ál
a
r
ehabi
l
i
t
aci
ón ener
gét
i
ca de vi
vi
endas y edi
fici
os de l
a
Admi
ni
st
r
aci
ón, que deber
í
a per
mi
t
i
rr
ecol
ocar par
t
e de l
as
per
s
onaspar
adasquevi
enendels
ect
ordel
acons
t
r
ucci
ón.
2)Pl
an Naci
onaldeEner
gí
asRenovabl
es
:cent
r
ado en t
ecnol
ogí
as
como l
as
ol
arf
ot
ovol
t
ai
ca y t
ér
mi
ca,eól
i
ca,geot
ér
mi
ca,pequeña
hi
dr
oel
éct
r
i
ca y bi
omas
a de baj
a emi
s
i
ón.Es
t
e pl
an debe i
ncl
ui
r
t
odos l
os es
l
abones en l
a cadena de i
nves
t
i
gaci
ón,des
ar
r
ol
l
o,
f
abr
i
caci
ónei
ns
t
al
aci
ón.
ElPNTE es
t
ar
á acompañado poruna r
ef
or
ma en pr
of
undi
dad dels
i
s
t
ema
el
éct
r
i
coquei
ncl
ui
r
á:
●
●
●
●
Una audi
t
or
í
a de l
a deuda acumul
ada poreldéfici
tde t
ar
i
f
a y una
audi
t
or
í
adecos
t
esdet
odo els
i
s
t
ema(
además
,s
er
ecl
amar
áant
el
a
Jus
t
i
ci
al
acant
i
dad cobr
adaenexces
oporl
asel
éct
r
i
casenconcept
o
deCos
t
esdeTr
ans
i
ci
ónal
aCompet
enci
a)
.
Eles
t
abl
eci
mi
ent
o de cont
r
ol
es ef
ect
i
vos par
ai
mpedi
r pr
áct
i
cas
ol
i
gopól
i
casyes
pecí
ficament
el
ai
nt
egr
aci
ónver
t
i
cal
.
La modi
ficaci
ón delmar
co r
egul
at
or
i
o y delmer
cado el
éct
r
i
co de
modoquet
odasl
asf
uent
esdegener
aci
óndeel
ect
r
i
ci
dadr
eci
banuna
r
et
r
i
buci
ónbas
adaenl
oscos
t
esr
eal
esdepr
oducci
ón.
Laapr
obaci
óndeunal
egi
s
l
aci
óndelaut
ocons
umodemodoquea)l
a
ener
gí
a aut
ocons
umi
da i
ns
t
ant
áneament
e quede l
i
br
e de cual
qui
er
t
i
po de i
mpos
i
ci
ón,b) l
a ener
gí
a ver
t
i
da als
i
s
t
ema el
éct
r
i
co s
ea
2
●
●
●
●
●
j
us
t
ament
er
et
r
i
bui
daporl
aempr
es
acomer
ci
al
i
zador
a,c)l
ost
r
ámi
t
es
admi
ni
s
t
r
at
i
voss
eanági
l
es
,d)s
eper
mi
t
ani
ns
t
al
aci
onescompar
t
i
das
Adopci
óndemedi
daspar
al
ar
educci
óndelpr
eci
odel
aener
gí
apar
a
l
ai
ndus
t
r
i
a(
es
peci
al
ment
el
asel
ect
r
oi
nt
ens
i
vas
)en cons
onanci
acon
l
os pr
i
nci
pi
os de l
at
r
ans
i
ci
ón ener
gét
i
ca def
endi
da (
r
enovabl
es
,
ahor
r
o y efici
enci
a, cogener
aci
ón) y de t
r
anspar
enci
at
ar
i
f
ar
i
a
(
audi
t
or
í
adecos
t
es
)
.
La s
us
t
i
t
uci
ón pr
ogr
es
i
va delus
o de ener
gí
as f
ós
i
l
es porener
gí
as
r
enovabl
es
,gar
ant
i
zando en t
odo cas
o una t
r
ans
i
ci
ón j
us
t
a de l
os
empl
eoshaci
anuevoss
ect
or
esnocont
ami
nant
es
Elci
er
r
edefini
t
i
vodel
acent
r
alnucl
eardeSant
aMar
í
adeGar
oñayl
a
no ext
ens
i
óndel
osper
mi
s
osdeoper
aci
ónpar
aelr
es
t
o decent
r
al
es
nucl
ear
esenf
unci
onami
ent
o,demodoquet
odasel
l
ases
t
éncer
r
adas
en2024
Lar
ecuper
aci
ónporpar
t
edelEs
t
ado del
ascent
r
al
eshi
dr
oel
éct
r
i
cas
cuyasconces
i
onesaempr
es
aspr
i
vadascaduquen.
Sepr
ohi
bi
r
áelus
odel
at
écni
cadef
r
act
ur
ahi
dr
ául
i
ca(
f
r
acki
ng)yde
l
aspr
os
pecci
onesdehi
dr
ocar
bur
osenell
i
t
or
al
.
2. Nuevasendader
educci
óndeldéfici
t
Elpr
óxi
mo gobi
er
no deber
á pr
es
ent
ary acor
darcon l
asaut
or
i
dadeseur
opeas
unanuevas
endader
educci
óndeldéfici
tpúbl
i
co quer
es
ul
t
ecoher
ent
econl
as
pr
i
or
i
dades de nuest
r
a economí
a: apunt
al
ar l
ar
ecuper
aci
ón económi
ca,
i
ncr
ement
arelr
i
t
mo de cr
eaci
ón de empl
eo,i
mpul
s
ari
nver
s
i
onespúbl
i
casque
modi
fiquen elpat
r
ón de es
peci
al
i
zaci
ón i
ndus
t
r
i
aly f
or
t
al
ecer l
os s
er
vi
ci
os
s
oci
al
esyelEs
t
adodelBi
enes
t
arpar
al
ucharcont
r
al
asdes
i
gual
dades
.
Es
t
oexi
geunr
i
t
moder
educci
óndeldéfici
ts
i
gni
ficat
i
vament
emáspaul
at
i
noque
elpl
ant
eado porl
a Comi
s
i
ón Eur
opea,y que en t
odo cas
os
e pr
oduzca como
cons
ecuenci
adeunamej
or
aenl
afinanci
aci
óndelEs
t
adoynogr
aci
asanuevos
r
ecor
t
esdelgas
t
opúbl
i
co.Elr
i
t
moder
educci
óndeldéfici
tdebet
r
as
l
adaralfinal
de l
al
egi
s
l
at
ur
a elcumpl
i
mi
ent
o de l
os umbr
al
es de défici
tque es
t
abl
ece el
Pact
odeEs
t
abi
l
i
dad yCr
eci
mi
ent
odel
aUE,dadoqueunr
i
t
mos
uper
i
orpodr
í
a
f
áci
l
ment
et
r
aduci
r
s
e en una nueva as
fixi
a económi
ca y en l
ai
mpos
i
bi
l
i
dad de
f
or
t
al
ecerl
acohes
i
óns
oci
alennues
t
r
opaí
s
.
Debeacor
dar
s
ei
gual
ment
el
amodi
ficaci
óns
us
t
anci
aldeaquel
l
osas
pect
osdel
a
Ley de Es
t
abi
l
i
dad Pr
es
upues
t
ar
i
a que másdi
ficul
t
an l
a apl
i
caci
ón de pol
í
t
i
cas
fis
cal
esadecuadasa l
a pos
i
ci
ón cí
cl
i
ca de l
a economí
ayal
asneces
i
dadesde
r
ef
or
zami
ent
o delEs
t
ado deBi
enes
t
ar
,ydeber
ever
t
i
r
s
el
ar
ef
or
madelar
t
í
cul
o
1
35del
aCons
t
i
t
uci
ón.
Además
,ungobi
er
nodecambi
oi
mpul
s
ar
áunapr
of
undar
ef
or
madedi
choPact
o
deEs
t
abi
l
i
dadyCr
eci
mi
ent
o,ydel
asr
egl
asfis
cal
esenl
aEur
ozona,flexi
bi
l
i
zando
elobj
et
i
vodeequi
l
i
br
i
opr
es
upues
t
ar
i
oenl
ost
ér
mi
nosquepl
ant
eaes
t
eacuer
do
en elapar
t
ado “
democr
aci
ai
nt
er
naci
onal
”
,par
aadapt
ar
l
o al
asneces
i
dadesde
l
asdi
s
t
i
nt
aseconomí
asnaci
onal
es
.
3.Ref
or
zareles
t
ado delbi
enes
t
ar
,f
or
t
al
ecerl
osser
vi
ci
ospúbl
i
cosyr
ef
or
mar
elar
t
í
cul
o1
35del
acons
t
i
t
uci
ón
3
La si
t
uaci
ón económi
ca, l
abor
al y soci
al exi
ge un cambi
o en l
a pol
í
t
i
ca
pr
es
upues
t
ar
i
a par
al
a pr
óxi
ma l
egi
s
l
at
ur
a.No puede exi
s
t
i
ragenda s
oci
al
,ni
pol
í
t
i
cadei
nver
s
i
ones
,s
i
nunadot
aci
ónpr
es
upues
t
ar
i
as
ufici
ent
e.Si
nuni
mpul
s
o
de l
a act
i
vi
dad económi
ca no s
e cr
ear
á más empl
eo.Pr
oponemos por el
l
o
i
ncr
ement
arl
ar
at
i
oi
ngr
es
os
/PI
B par
a as
egur
arelmant
eni
mi
ent
o de l
ar
at
i
o
gas
t
o/PI
B ens
uni
velact
ual(
43,
3%)
.Cr
eemosquepuedeal
canzar
s
eelobj
et
i
vo
deel
evarl
ar
at
i
oi
ngr
es
os
/PI
B en3punt
ospor
cent
ual
esalfinaldel
al
egi
s
l
at
ur
aa
t
r
avésdel
asmedi
dasques
epr
oponenmásadel
ant
e.
●
●
●
●
●
La mayor par
t
e delpaquet
e de expans
i
ón fis
cali
r
í
a des
t
i
nada a
educaci
ón y s
ani
dad,de f
or
ma que en l
osdospr
i
mer
osañosde l
a
l
egi
s
l
at
ur
as
er
ecuper
eelni
veldegas
t
onomi
nalpr
evi
oal
osr
ecor
t
es
,y
alfinaldelmandat
os
ehayaal
canzado elpes
os
obr
eelPI
B de2009
(
4,
6% y6,
8%,r
es
pect
i
vament
e)
.
Elgas
t
oenpr
ot
ecci
óns
oci
als
emant
endr
í
a1
,
1punt
ospor
cent
ual
espor
enci
madel
oquepr
evél
apol
í
t
i
cadi
s
eñadaporelPar
t
i
doPopul
ar
.Es
t
o
per
mi
t
i
r
í
aponerenmar
chaelPl
andeRent
aGar
ant
i
zada,l
aext
ens
i
ón
de l
a at
enci
ón a l
a dependenci
ayl
ar
eval
or
i
zaci
ón de l
aspens
i
ones
pr
opues
t
a.
Eldes
ar
r
ol
l
o de l
ai
nver
s
i
ón públ
i
ca es
t
ar
í
a cent
r
ado en financi
arl
a
t
r
ans
i
ci
ónener
gét
i
cavi
ncul
adaalcambi
odemodel
opr
oduct
i
vo.
Elr
es
t
odel
adi
f
er
enci
aconelPr
ogr
amadeEs
t
abi
l
i
dads
edes
t
i
nar
í
aa
pol
í
t
i
casmedi
oambi
ent
al
es
,vi
vi
enda y s
er
vi
ci
oscomuni
t
ar
i
os
,oci
oy
cul
t
ur
a.
Elr
es
t
o de par
t
i
das (
s
er
vi
ci
os públ
i
cos gener
al
es
,def
ens
a,or
den
públ
i
coyas
unt
oseconómi
cos
)s
ímant
endr
í
anl
ar
educci
ónpr
evi
s
t
aen
elPr
ogr
amadeEs
t
abi
l
i
dadact
ual
.
Esdeci
r
,elpes
odelgas
t
oenelPI
Bquedar
í
adel
as
i
gui
ent
ef
or
ma:
Clasificación funcional, % PIB
Total
Servicios públicos generales
Defensa
Orden público y seguridad
Asuntos Económicos
Protección del medio ambiente
Vivienda y suministros
comunitarios
Salud
Cultura, ocio y religión
Educación
Protección social
2015
43.3%
6.5%
1.0%
2.0%
4.2%
0.8%
2019
Prog. Estab.
40.1%
5.7%
0.9%
1.9%
4.0%
0.8%
Propuesta
43.3%
5.5%
0.8%
1.7%
3.7%
1.1%
0.5%
6.2%
1.1%
4.0%
17.0%
0.5%
5.7%
1.1%
3.8%
15.9%
0.7%
6.8%
1.4%
4.6%
17.0%
4.Pl
andel
uchacont
r
aelf
r
audefiscal
De f
or
ma r
ei
t
er
ada l
ost
écni
cosde l
a Agenci
a Tr
i
but
ar
i
a han r
ei
t
er
ado que l
a
mayor par
t
e delf
r
aude fis
calde nues
t
r
o paí
ss
e concent
r
a en l
as gr
andes
empr
es
asy gr
andesf
or
t
unasdelpaí
s
.Neces
i
t
amosun pl
an de l
ucha cont
r
a el
4
f
r
aude que t
ome en cons
i
der
aci
ón es
t
ar
eal
i
dad y que i
ncl
uya,ent
r
e ot
r
as
,l
as
medi
dass
i
gui
ent
es
:
i
. Apr
obarunpaquet
edemedi
dascont
r
al
ospar
aí
s
osfis
cal
esen
el que s
e abor
den l
os s
i
gui
ent
es as
pect
os
: medi
das par
a
conocer l
os t
i
t
ul
ar
es de l
as cuent
as bancar
i
as en par
aí
s
os
fis
cal
es
,medi
das s
obr
et
r
ans
par
enci
a financi
er
a,medi
das de
s
uper
vi
s
i
ónycont
r
ol
,ymedi
dass
anci
onador
as
.Es
t
asmedi
das
s
e des
ar
r
ol
l
ar
án con es
peci
alat
enci
ón par
a elcas
o de l
os
gr
uposmul
t
i
naci
onal
es
.
i
i
.El
i
mi
narpant
al
l
as t
r
i
but
ar
i
as
.Se r
evi
s
ar
ál
a fis
cal
i
dad de l
as
SI
CAV,l
as SOCI
MI
,l
as s
oci
edades de capi
t
al r
i
es
go y l
as
Ent
i
dadesdeTenenci
adeVal
or
esExt
r
anj
er
os(
ETVE)par
avel
ar
porl
ai
nver
s
i
ón pr
oduct
i
va y l
a equi
dad fis
cal
.Se r
evi
s
ar
ál
a
r
edacci
ón de l
os conveni
os con el fin de evi
t
ar l
a dobl
e
i
mpos
i
ci
ónpar
ai
ncor
por
arnor
masant
i
el
us
i
ón.
i
i
i
.Apr
obarunaLeyanualt
r
i
but
ar
i
a.
i
v.I
ncr
ement
argr
adual
ment
eelper
s
onaldel
aAEAT.
v. El
abor
ar un Est
at
ut
o bási
co de l
a Agenci
a Est
at
al de
Admi
ni
s
t
r
aci
ón Tr
i
but
ar
i
a par
a gar
ant
i
zar s
u aut
onomí
a,una
di
r
ecci
ón pr
of
es
i
onaly l
aer
r
adi
caci
ón delus
o par
t
i
dar
i
o de l
a
i
ns
t
i
t
uci
ón.Eldes
ar
r
ol
l
o de es
t
e Es
t
at
ut
o bás
i
co cont
empl
ar
á
queenelf
ut
ur
os
er
áelPar
l
ament
oqui
ennombr
ealdi
r
ect
orde
l
aAEAT.
5.Ref
or
mat
r
i
but
ar
i
apr
ogr
esi
va
Elobj
et
i
vodees
t
ar
ef
or
mafis
caldebes
erel
evarl
acapaci
dadr
ecaudat
or
i
adel
a
Haci
endaes
pañol
a,quer
ecor
demoss
eencuent
r
aa8punt
osdelPI
B pordebaj
o
del
amedi
adel
aUE.
Unar
ef
or
mat
r
i
but
ar
i
aambi
ci
os
adeber
í
ai
ncr
ement
ar3 punt
ospor
cent
ual
esl
a
r
at
i
o de i
ngr
es
os
/PI
B al
ol
ar
go de l
as
i
gui
ent
el
egi
s
l
at
ur
a.Elmecani
s
mo
f
undament
alpar
acons
egui
res
t
ei
ncr
ement
oenl
ar
ecaudaci
óndebes
er
,además
del
al
uchacont
r
aelf
r
audefis
cal
,l
aampl
i
aci
óndel
asbas
est
r
i
but
ar
i
as
.Además
,
deber
án acer
car
se l
os t
i
pos ef
ect
i
vos a l
os t
i
pos nomi
nal
es medi
ant
el
a
el
i
mi
naci
ón de l
as deducci
ones más r
egr
es
i
vas
,deber
ái
ns
t
aur
ar
s
e un t
i
po
ef
ect
i
vo mí
ni
mo par
al
asgr
andesempr
es
as(
del1
5%)
,habr
áque des
ar
r
ol
l
arun
i
mpues
t
os
obr
e Tr
ans
acci
ones Fi
nanci
er
as
,r
ecuper
ary r
ef
or
zarl
os i
mpues
t
os
s
obr
el
ar
i
queza,s
uces
i
ones y donaci
ones (
modi
ficándos
e además elmí
ni
mo
exent
oenelI
mpues
t
odepat
r
i
moni
o)
.Habr
áder
educi
r
s
eademásl
adual
i
dadde
l
at
ar
i
f
a ent
r
er
ent
as delt
r
abaj
o y ahor
r
o.Debe i
ns
t
aur
ar
s
e un I
mpues
t
o de
Sol
i
dar
i
dadal
asent
i
dadesfinanci
er
aspr
i
vadaconcar
áct
erext
r
aor
di
nar
i
o,conel
finder
ecuper
arpar
t
edel
asayudaspúbl
i
casr
eci
bi
dasporels
ect
or
.
Es
t
ar
ef
or
ma debe hacer
s
e además r
ef
or
zando l
a pr
ogr
es
i
vi
dad de nues
t
r
o
s
i
s
t
ema.Par
a el
l
os
e apl
i
car
á elt
i
po s
uper
r
educi
do del4% de I
VA a un mayor
númer
o de al
i
ment
os y pr
oduct
os s
ani
t
ar
i
os de pr
i
mer
a neces
i
dad,y elt
i
po
r
educi
do del1
0% at
odosl
oss
umi
ni
s
t
r
osbás
i
cos(
cal
ef
acci
ón,gas
,el
ect
r
i
ci
dad)
queact
ual
ment
enol
ot
i
enen.
5
6.Nuevomar
coder
el
aci
onesl
abor
al
esyl
uchacont
r
al
apr
ecar
i
edad
Las
oci
edades
pañol
aenelcur
s
odel
acr
i
s
i
ss
ehahechocadavezmásdes
i
gual
.
Es neces
ar
i
or
ever
t
i
res
t
af
uer
t
et
endenci
a haci
al
a des
i
gual
dad,y elpr
i
mer
ámbi
t
odondees
t
odebeypuedehacer
s
eesenelámbi
t
ol
abor
al
.
Esneces
ar
i
opar
ael
l
oder
ogarl
asRef
or
masLabor
al
esde201
0 y201
2,yavanzar
eneldes
ar
r
ol
l
odeunnuevomar
col
abor
alquegar
ant
i
cel
acr
eaci
óndeempl
eo
de cal
i
dad.Par
a gar
ant
i
zar
l
o pens
amos que un gobi
er
no de cambi
o deber
í
a
apos
t
ar
,ent
r
eot
r
as
,porl
ass
i
gui
ent
esmedi
das
:
●
●
●
●
●
●
Apr
obar un cal
endar
i
o de i
ncr
ement
o del Sal
ar
i
o Mí
ni
mo
I
nt
er
pr
of
es
i
onalqueper
mi
t
aal
canzarl
os800eur
osalmesen1
4pagas
alfinaldel
osdospr
i
mer
osañosdel
egi
s
l
at
ur
a,yqueen201
9s
eadeal
menos900eur
osalmes
.
Se el
abor
ar
á un nuevo Es
t
at
ut
o de l
os Tr
abaj
ador
es que con l
os
obj
et
i
vosde 1
)r
educi
rl
a pr
ecar
i
edad;2)r
eequi
l
i
br
arl
a negoci
aci
ón
col
ect
i
va;3)i
mpul
s
arl
apar
t
i
ci
paci
óndel
ost
r
abaj
ador
esenl
ages
t
i
ón
de l
a empr
es
a;y 4)el
i
mi
narl
as di
s
cr
i
mi
naci
ones de géner
o.Es
t
os
obj
et
i
voss
econcr
et
ar
án,ent
r
eot
r
asví
as
,dels
i
gui
ent
emodo:
Ref
or
marl
acont
r
at
aci
ónt
empor
alyat
i
empopar
ci
al
:a)Sees
t
abl
ecer
á
uncont
r
at
oúni
cot
empor
al(
enl
ugardelcont
r
at
oes
t
abl
eypr
ogr
es
i
vo)
quees
t
abl
ecer
ál
ascaus
asquej
us
t
i
fiquenl
aut
i
l
i
zaci
óndees
emodel
o
de cont
r
at
o. Loscont
r
at
ost
empor
al
escuya caus
as
ea una obr
ao
ser
vi
ci
o det
er
mi
nado se conver
t
i
r
án de maner
a aut
omát
i
ca en
i
ndefini
dos cuando s
u dur
aci
ón s
ea s
uper
i
ora un año o cuando s
e
concat
eneunas
uces
i
óndedi
choscont
r
at
osdur
ant
edi
choper
i
odo.
Ref
or
zar l
al
ucha cont
r
a elf
r
aude l
abor
al
,pr
i
nci
pal
ment
e en l
os
cont
r
at
os t
empor
al
es
,medi
ant
e una mayor dot
aci
ón de medi
os y
f
acul
t
adesal
aI
ns
pecci
óndeTr
abaj
o yunmayorni
veldei
mpl
i
caci
ón
de l
ar
epr
es
ent
aci
ón de l
ost
r
abaj
ador
es
.I
mpul
s
aruna r
egul
aci
ón de
l
as hor
as ext
r
aor
di
nar
i
as par
a evi
t
ar que se convi
er
t
an en un
i
ns
t
r
ument
o dedi
s
t
r
i
buci
ón i
r
r
egul
ardel
aj
or
nadaydepr
ol
ongaci
ón
f
r
audul
ent
adel
aj
or
nadadet
r
abaj
o
Modi
ficar l
a act
ual r
egul
aci
ón del despi
do: a) En el despi
do
i
mpr
ocedent
eelt
r
abaj
adort
endr
ál
at
i
t
ul
ar
i
dad del
aopci
óndeopt
ar
porl
ai
ndemni
zaci
ónol
ar
eadmi
s
i
ónenl
aempr
es
a.b)Ser
ecuper
ar
ál
a
figur
adeldes
pi
donul
oporf
r
audedel
ey.c)Ser
ef
or
zar
ál
acaus
al
i
dad
del despi
do por r
azones económi
cas, pr
oduct
i
vas, t
écni
cas y
or
gani
zat
i
vas
.d) Se r
ever
t
i
r
á elabar
at
ami
ent
o deldes
pi
do de l
a
r
ef
or
mal
abor
alde201
2 e)Laaut
or
i
zaci
ón guber
nament
alpr
ecept
i
va
par
al
osExpedi
ent
esdeRegul
aci
óndeEmpl
eos
er
áobl
i
gat
or
i
a.
Ref
or
mar l
a negoci
aci
ón col
ect
i
va: a) Los conveni
os sect
or
i
al
es
t
endr
án pr
emi
nenci
as
obr
el
os de empr
es
aal
a hor
a de r
econocer
der
echos bás
i
cos
,y s
e modi
ficar
ál
ar
egul
aci
ón de l
as cl
áus
ul
as de
des
cuel
gue de l
os conveni
os col
ect
i
vos
.b)Se r
econocer
á elgr
upo
empr
es
ar
i
alcomo uni
dad de negoci
aci
ón c)Se apr
obar
á un nuevo
r
égi
men de vi
genci
a y pr
ór
r
oga aut
omát
i
ca de l
os conveni
os
col
ect
i
vos
.d)Conl
afinal
i
daddemej
or
arl
aeficaci
adel
oss
i
s
t
emasde
r
epr
es
ent
aci
ónenl
aempr
es
a,s
eampl
i
ar
áelámbi
t
oder
epr
es
ent
aci
ón
de l
os t
r
abaj
ador
es a t
odas l
as empr
es
as y cent
r
os de t
r
abaj
o que
6
●
car
ezcan de r
epr
es
ent
aci
ón uni
t
ar
i
a e)Se s
upr
i
mi
r
ál
a uni
l
at
er
al
i
dad
delempr
es
ar
i
o par
afij
arcondi
ci
onesde t
r
abaj
o,es
t
r
uct
ur
ay cuant
í
a
dels
al
ar
i
o.f
)Se r
ef
or
zar
án l
asgar
ant
í
aspar
a ej
er
cerelder
echo de
huel
gabaj
oelpr
i
nci
pi
odeaut
ot
ut
el
a
For
t
al
ecerl
ospr
ocedi
mi
ent
osdei
nf
or
maci
ón,par
t
i
ci
paci
ónycons
ul
t
a
medi
ant
el
ai
mpl
ant
aci
ón de un s
i
s
t
ema s
i
mi
l
ar a l
os Cons
ej
os de
Vi
gi
l
anci
aes
t
abl
eci
dosenAl
emani
a.
7.Rees
t
r
uct
ur
aci
óndel
adeudahi
pot
ecar
i
adel
oshogar
es
Elpes
o de l
a deuda pr
i
vada s
i
gue s
i
endo muy i
mpor
t
ant
e en nues
t
r
o paí
s
,en
par
t
i
cul
arde l
a deuda hi
pot
ecar
i
a de l
oshogar
es
.La caí
da en elpr
eci
o de l
as
vi
vi
endashal
l
evadoaunaf
uer
t
edes
pr
opor
ci
ónent
r
eelval
ornomi
naldemuchas
hi
pot
ecas
,yelval
orr
ealdel
osact
i
vosi
nmobi
l
i
ar
i
os
.Además
,elel
evadoni
velde
endeudami
ent
ol
as
t
r
al
ademandapr
i
vadaydi
ficul
t
al
ar
ecuper
aci
ón.
Porel
l
o,esneces
ar
i
oi
mpul
s
arl
ar
ees
t
r
uct
ur
aci
óndel
adeudahi
pot
ecar
i
ade
l
oshogar
esmedi
ant
eunar
educci
ónenelval
ornomi
naldel
ashi
pot
ecasde
pr
i
mer
a vi
vi
enda en elcas
o de l
as f
ami
l
i
as que cumpl
an ci
er
t
os cr
i
t
er
i
os
s
oci
al
es(
t
odoss
usmi
embr
oses
t
én en par
o y no cuent
en con ni
ngún ot
r
o
i
ngr
es
oohogar
esquepr
es
ent
eni
ngr
es
osi
nf
er
i
or
esa3veceselI
PREM)
.Por
ot
r
o l
ado, se debe i
mpul
sar un pr
ocedi
mi
ent
o si
mpl
i
ficado de
r
ees
t
r
uct
ur
aci
ónycancel
aci
óndedeudas(
f
as
edeconci
l
i
aci
ón/
f
as
edevi
s
t
a
j
udi
ci
al
)
,en elmar
co de un nuevo r
égi
men de s
egunda opor
t
uni
dad que
r
eal
ment
el
i
ber
edel
asdeudaspas
adasunavezquel
as
i
t
uaci
óndequi
ebr
a
s
eaef
ect
i
va.
8.Nuevomodel
opr
oduct
i
vo,pol
í
t
i
cai
ndus
t
r
i
aleI
+D+i
Ur
gel
at
r
ans
f
or
maci
óndenues
t
r
o model
o pr
oduct
i
vo,expl
ot
adorder
ecur
s
osy
per
s
onas
,haci
a un model
o de des
ar
r
ol
l
os
os
t
eni
bl
e cent
r
ado en bus
car el
bi
enes
t
ar y l
a pr
os
per
i
dad par
at
odas l
as per
s
onas
,capaz de cr
ear empl
eo
es
t
abl
eydecal
i
dad,yqueademásas
egur
eunar
edi
s
t
r
i
buci
óndel
ar
i
quezamás
j
us
t
a y una mayor i
ncl
us
i
ón s
oci
al
.Se di
s
eñar
á un pl
an de t
r
ans
i
ci
ón de l
a
economí
a que gener
e empl
eo s
os
t
eni
bl
e y dé r
es
pues
t
aal
as neces
i
dades
s
oci
al
esyambi
ent
al
esdelpaí
s
.Par
ael
l
oapos
t
amospor
:
- Una pol
í
t
i
ca i
ndus
t
r
i
alque,es
t
r
at
égi
cament
e y des
de l
a efici
enci
ayl
a
s
os
t
eni
bi
l
i
dad (
deener
gí
aymat
er
i
aspr
i
mas
)
,definal
ases
peci
al
i
zaci
ones
sect
or
i
al
es e i
ndust
r
i
al
es que per
mi
t
an despl
azar nuest
r
o t
ej
i
do
empr
es
ar
i
alhaci
ar
amasde mayorval
orañadi
do,t
eni
endo en cuent
a el
mer
cadoi
nt
er
naci
onaldepr
oduct
osi
ndus
t
r
i
al
es
.
- Un pl
an de empl
eo ver
de que ayude ades
ar
r
ol
l
arun s
ect
orempr
es
ar
i
al
s
os
t
eni
bl
e y que ponga en mar
cha pol
í
t
i
cas act
i
vas de f
or
maci
ón e
i
ns
er
ci
ón en l
os nuevos ni
chos pr
oduct
i
vos
.Es
t
e pl
an pr
i
or
i
zar
á zonas
af
ect
adas por l
a des
i
ndus
t
r
i
al
i
zaci
ón y l
a pl
ani
ficaci
ón par
a der
i
var el
empl
eo as
oci
ado a l
oss
ect
or
esen cr
i
s
i
shaci
a ot
r
osmáss
os
t
eni
bl
esy
neces
ar
i
os
.
- Fi
j
arcomoobj
et
i
voquel
ai
nver
s
i
ónnaci
onalenI
+D+is
es
i
t
úeenel2% del
PI
B.
Además
,s
er
eor
i
ent
ar
án l
as i
nver
s
i
ones en i
nf
r
aes
t
r
uct
ur
as públ
i
cas des
de l
a
cons
t
r
ucci
ón r
es
i
denci
aly elt
r
ans
por
t
e por car
r
et
er
a haci
ai
nf
r
aes
t
r
uct
ur
as
7
pr
oduct
i
vasy t
ecnol
ógi
casque pos
i
bi
l
i
t
en l
adi
gi
t
al
i
zaci
ón de l
aeconomí
ay l
a
t
r
ans
i
ci
ón haci
a elnuevo model
o pr
oduct
i
vo (
i
nf
r
aes
t
r
uct
ur
asener
gét
i
casy de
t
r
ans
por
t
ecol
ect
i
vo,per
ot
ambi
éndet
el
ecomuni
caci
onesys
umi
ni
s
t
r
o deagua,
ent
r
eot
r
as
)
.
Elnuevo Gobi
er
no delcambi
oi
mpul
s
ar
ál
a cr
eaci
ón de Comi
t
és Es
t
r
at
égi
cos
Sect
or
i
al
es con l
a par
t
i
ci
paci
ón de empr
es
as y s
i
ndi
cat
os y elobj
et
i
vo de
gar
ant
i
zarelf
ut
ur
o dels
ect
or
,defini
rl
asgr
andesor
i
ent
aci
oneses
t
r
at
égi
casy
t
ecnol
ógi
casyconcr
et
arl
asneces
i
dadespar
as
umoder
ni
zaci
ón.
9.Bancapúbl
i
ca
En es
t
a nueva pol
í
t
i
ca i
ndus
t
r
i
al cobr
an un mayor pes
o l
os i
ns
t
r
ument
os
financi
er
os públ
i
cos par
a cr
ears
i
ner
gi
as ent
r
el
as capaci
dades i
nnovador
as y
financi
er
asdels
ect
orpr
i
vado y dels
ect
orpúbl
i
co.Con elfin de que Es
paña
cuent
et
ambi
énconunai
mpor
t
ant
er
eddebancapúbl
i
capar
al
l
evaracaboes
t
as
pol
í
t
i
cas
,elGobi
er
nor
enegoci
ar
ál
ost
ér
mi
nosdelMemor
andodeent
endi
mi
ent
o
fir
mado con l
aUE par
aponeren mar
chaunapot
ent
eyeficazbancapúbl
i
caa
par
t
i
rdel
asent
i
dadesyanaci
onal
i
zadasBanki
ayBanco Mar
eNos
t
r
um,queno
s
er
ánr
epr
i
vat
i
zadas
,ydelI
CO.
1
0.PYMES,aut
ónomosyeconomí
asoci
al
LasPYMES yl
osaut
ónomoss
uponenmásdel98% del
asempr
es
asenEs
paña.
Las PYMES en España t
i
enen una especi
al i
mpor
t
anci
a en cuant
o a su
cont
r
i
buci
ónenl
agener
aci
óndeempl
eo,yaqueocupancas
idost
er
ci
osdelt
ot
al
de t
r
abaj
ador
es
.Es pr
eci
s
or
econocer eles
f
uer
zo y l
ai
ni
ci
at
i
va de es
t
as
empr
es
as pequeñas y medi
anas
,de l
os aut
ónomos
,y de l
as ent
i
dades de
economí
as
oci
al
,ypar
ael
l
o,s
ei
mpul
s
ar
á:
●
●
●
●
●
Des
ar
r
ol
l
odeunaver
dader
aLeydeSegundaOpor
t
uni
dad,medi
ant
el
a
i
nt
r
oducci
ón de un pr
oceso si
mpl
i
ficado de Reest
r
uct
ur
aci
ón y
cancel
aci
óndedeudaspar
aper
s
onasf
í
s
i
casyj
ur
í
di
cas
.
Deben es
t
abl
ecer
s
e cuot
as a l
a Segur
i
dad Soci
al por
cent
ual
es y
pr
ogr
es
i
vasenf
unci
óndelr
endi
mi
ent
o net
o par
al
osaut
ónomosque
f
act
ur
en porenci
ma dels
al
ar
i
o mí
ni
mo y al
t
a gr
at
ui
t
a par
a aquel
l
os
quef
act
ur
en pordebaj
odels
al
ar
i
omí
ni
mo.
Foment
odel
aeconomí
as
oci
al
,conunpl
andeayudasal
ospr
oyect
os
cooper
at
i
vos que cumpl
an con l
os r
equi
si
t
os de i
gual
dad,
s
os
t
eni
bi
l
i
dadei
nnovaci
ón.
Foment
arelempr
endi
mi
ent
o en s
ect
or
esi
nnovador
es
.Se apoyar
áe
i
mpul
s
ar
áelempr
endi
mi
ent
oens
ect
or
esi
nnovador
es
,par
t
i
cul
ar
ment
e
enl
aeconomí
adi
gi
t
al
.
Es
t
udi
areldes
ar
r
ol
l
o de l
a figur
a delaut
ónomo de r
es
pons
abi
l
i
dad
l
i
mi
t
ada,demodo quet
odosl
osaut
ónomosr
es
pondanal
aspos
i
bl
es
deudas úni
cament
e con l
os bi
enes pr
of
es
i
onal
es que el
l
os deci
dan
as
oci
aras
uact
i
vi
dadynocont
odos
upat
r
i
moni
o
8
I
I
.Democr
aci
asoci
al
1
1
.Rent
aGar
ant
i
zada
Cr
eaci
óndeunpr
ogr
amader
ent
acompl
ement
ar
i
aal
osi
ngr
es
osexi
s
t
ent
espar
a
t
odosl
osi
ngr
es
ospordebaj
o delumbr
alde l
a pobr
eza monet
ar
i
a.La cuant
í
a
i
ni
ci
als
er
áde600 eur
osmens
ual
espar
al
asuni
dadesdeconvi
venci
adeuns
ól
o
mi
embr
o,y aument
ar
á pr
ogr
es
i
vament
e en f
unci
ón delnúmer
o de mi
embr
os
(
35% adi
ci
onalpar
aels
egundomi
embr
o,y20% porcadaunodel
oss
i
gui
ent
es
)
has
t
aunmáxi
mode1
290eur
os
.
1
2.Sumi
ni
s
t
r
osbási
cos
Es
t
abl
eci
mi
ent
o de una t
ar
i
f
a port
r
amoss
oci
al
espar
a combat
i
rl
oscor
t
esde
aguay l
apobr
ezaener
gét
i
caque af
ect
aa1
,
4 mi
l
l
onesde hogar
es
.Un mí
ni
mo
vi
t
albás
i
codes
umi
ni
s
t
r
oel
éct
r
i
cogar
ant
i
zadocuyat
ar
i
f
as
efij
ar
áenf
unci
ónde
l
ar
ent
a.Elmí
ni
mo vi
t
alde s
umi
ni
s
t
r
o de agua es 60 l
i
t
r
os aldí
as
egún l
a
Or
gani
zaci
ón Mundi
alde l
aSal
ud.Cr
eaci
ón de un bono con unat
ar
i
f
agr
at
ui
t
a
par
at
odasaquel
l
asper
s
onasquenot
engani
ngr
es
osyot
r
as
úperr
educi
dapar
a
l
asques
eencuent
r
enens
i
t
uaci
óndepobr
ezay/
oexcl
us
i
óns
oci
al
.
1
3.Vi
vi
enda
Par
al
i
zaci
óndel
osdes
ahuci
ospormot
i
voseconómi
cospr
obados
.Der
echo al
a
daci
ón en pago con car
áct
err
et
r
oact
i
vo y a l
ar
ees
t
r
uct
ur
aci
ón de l
a deuda
hi
pot
ecar
i
aenl
ost
ér
mi
noss
eñal
adosenelpunt
o 7delcapí
t
ul
o deDemocr
aci
a
económi
ca.Conver
s
i
óndel
aSar
eb enuni
ns
t
r
ument
o deges
t
i
óndeunpar
que
públ
i
codevi
vi
endaenal
qui
l
er
.Ser
egul
ar
áporl
eyelconcept
odeal
qui
l
ers
oci
al
,
que no podr
ás
uper
ar el 30 % de l
ar
ent
af
ami
l
i
ar (
i
ncl
ui
dos gas
t
os de
s
umi
ni
s
t
r
os
)
.Regul
aci
ón de l
a Funci
ón s
oci
alde l
a vi
vi
enda,s
anci
onando a l
as
ent
i
dadesfinanci
er
asys
oci
edadesdeges
t
i
ón deact
i
vosquepos
ean vi
vi
endas
des
habi
t
adas
.
1
4.NuevaLeydeEducaci
ón
Der
ogaci
óndel
aLOMCEydes
ar
r
ol
l
odeunanuevaLeydeEducaci
ónbas
adaen
eldocument
oPorot
r
apol
í
t
i
caeducat
i
va,el
abor
adoconl
acomuni
dadeducat
i
va.
Educaci
ón públ
i
ca,gr
at
ui
t
a,l
ai
caei
ncl
us
i
vamedi
ant
el
aampl
i
aci
ón decent
r
os
de t
i
t
ul
ar
i
dad públ
i
ca,has
t
a cubr
i
rt
odasl
asneces
i
dadesde es
col
ar
i
zaci
ón de
Educaci
ón I
nf
ant
i
l(
06 años
)
.Recuper
aci
ón del
ai
nver
s
i
ón en educaci
ón has
t
a
al
canzarl
a cot
a del4,
6% delPI
Bl
ospr
i
mer
osdosañosde l
egi
s
l
at
ur
a,que s
e
ampl
i
ar
ápr
ogr
es
i
vament
epar
aal
canzarl
amedi
aeur
opea(
6,
2%)
. Mor
at
or
i
ade
conci
er
t
oseducat
i
vos
,j
unt
o aunpl
anpar
as
us
upr
es
i
ónpr
ogr
es
i
vamedi
ant
el
a
i
nt
egr
aci
ón vol
unt
ar
i
a de cent
r
os pr
i
vados
concer
t
ados en l
ar
ed de cent
r
os
públ
i
cos
.
Se acor
dar
á con l
a comuni
dad uni
ver
si
t
ar
i
a una Ley de Uni
ver
si
dad e
I
nves
t
i
gaci
ón públ
i
ca als
er
vi
ci
o de l
as
oci
edad,que i
ncl
uya l
a mej
or
a de s
u
financi
aci
ónyas
egur
el
agr
at
ui
dad del
aens
eñanzauni
ver
s
i
t
ar
i
acomo obj
et
i
vo,
fij
ando mi
ent
r
as t
ant
o t
as
as mí
ni
mas y un s
i
s
t
ema de becas
s
al
ar
i
o par
a
gar
ant
i
zarelacces
o uni
ver
s
al
.Rechazo del“
3+ 2”ypr
opues
t
adeungobi
er
no
democr
át
i
co en l
as uni
ver
si
dades. Desar
r
ol
l
o de Pr
ogr
ama Naci
onal de
9
I
nt
r
oducci
ónal
aI
nves
t
i
gaci
ón,or
i
ent
adoaf
or
t
al
ecerl
acar
r
er
ai
nves
t
i
gador
aen
s
usf
as
esi
ni
ci
al
es
.
1
5.Sani
dad
Acces
o uni
ver
s
alal
at
ar
j
et
as
ani
t
ar
i
a,t
ambi
én par
al
osi
nmi
gr
ant
esyper
s
onas
connaci
onal
i
dades
pañol
aquer
es
i
denenot
r
ospaí
s
es
,qui
enespi
er
denelacces
o
al
a cober
t
ur
as
ani
t
ar
i
a uni
ver
s
alnovent
a dí
as des
pués de s
us
al
i
da delpaí
s
.
Es
t
udi
o yeval
uaci
ón del
acar
t
er
ademedi
cament
osfinanci
adosporels
i
s
t
ema
s
ani
t
ar
i
opar
ades
puéspr
ocederas
uampl
i
aci
ón.Rechazodel
ai
mpl
ant
aci
óndel
r
epago f
ar
macéut
i
co.I
ncr
ement
o delpr
es
upues
t
o públ
i
co en s
ani
dad has
t
a
al
canzarl
acot
ade6,
8% delPI
B en 201
9.Pot
enci
aci
ón del
aAt
enci
ón Pr
i
mar
i
a
comoal
t
er
nat
i
vaal
osr
ecor
t
espar
as
al
i
rdel
acr
i
s
i
s
,i
ncr
ement
andos
usr
ecur
s
os
par
a mej
or
ar s
u capaci
dad di
agnós
t
i
ca y t
er
apéut
i
ca.Def
ens
a delcar
áct
er
públ
i
codels
i
s
t
emanaci
onaldes
al
ud.
1
6.Pensi
ones
I
ndexaci
ón de l
aspens
i
onesalI
PC.Der
ogaci
ón de l
ar
ef
or
ma de l
aspens
i
ones
que apr
obar
on elGobi
er
no delPSOE en 201
0 y elGobi
er
no delPP en 201
4.
Compr
omi
s
o de gar
ant
i
zarl
as
os
t
eni
bi
l
i
dad dels
i
s
t
ema de pens
i
ones con l
a
i
nt
r
oducci
ón pr
ogr
esi
va de l
a financi
aci
ón por ví
ai
mposi
t
i
va. Revi
si
ón y
pr
ogr
es
i
va s
upr
es
i
ón de l
os r
egí
menes es
peci
al
es de cot
i
zaci
ón par
a nuevas
afil
i
aci
ones. El
i
mi
naci
ón de l
os benefici
os fiscal
es par
a l
a pr
evi
si
ón
compl
ement
ar
i
ai
ndi
vi
dual
,comoenelcas
odel
ospl
anesdepens
i
onespr
i
vados
.
El
i
mi
naci
óndelt
opemáxi
moal
ascot
i
zaci
ones
,s
i
nneces
i
dad dei
ncr
ement
arl
a
pens
i
ón máxi
maen s
i
mi
l
arpr
opor
ci
ón.Reval
or
i
zaci
ón de l
apens
i
ón mí
ni
maen
l
oss
i
gui
ent
est
ér
mi
nos
:l
a pens
i
ón de j
ubi
l
aci
ón per
s
onalo con cónyuge no a
car
gos
er
áequi
val
ent
ealSMIanual
,l
apens
i
óndej
ubi
l
aci
ónconcónyugeacar
go
s
er
á equi
val
ent
e al1
1
0% delSMIanual
.Revi
s
i
ón de t
odas l
as medi
das de
r
educci
óndel
ascot
i
zaci
onesempr
es
ar
i
al
esapl
i
cadasenl
osúl
t
i
mosaños
,queno
hans
er
vi
dopar
agener
arempl
eoper
os
ípar
adet
er
i
or
argr
avement
eels
al
dode
l
aSegur
i
dadSoci
al
.
1
7.At
enci
ónaDependenci
a
Pr
i
or
i
zaci
ón máxi
madelder
echo s
ubj
et
i
vo def
or
mar
eal
:Revi
s
i
ón del
aLeyde
Dependenci
aconnuevo ar
t
i
cul
ado ycambi
oss
us
t
anci
al
esacopl
adosalmodel
o
1
00% públ
i
co si
empr
e que sea posi
bl
e. Si no l
o f
uese, se pr
i
or
i
zar
ál
a
concer
t
aci
ónyelconveni
oconl
asent
i
dadesdel
aeconomí
acol
abor
at
i
va,s
oci
al
ydelbi
encomún.Pl
anpar
al
ar
ecuper
aci
óndelSi
s
t
emadeAut
onomí
aPer
s
onaly
At
enci
ónal
aDependenci
aquecont
empl
el
ass
i
gui
ent
esmedi
das
:
●
●
●
Recuper
aci
óndel
osni
vel
esdefinanci
aci
ónpordependi
ent
eant
er
i
or
es
al
os r
ecor
t
es r
eal
i
zados t
r
as l
os decr
et
os de 201
2 y de 201
3,y l
a
cot
i
zaci
ónal
aSegur
i
dadSoci
aldel
oscui
dador
esf
ami
l
i
ar
es
.
Es
t
abl
eci
mi
ent
o de un cal
endar
i
o ur
gent
e par
al
a at
enci
ón de l
as
385.
000 per
s
onas dependi
ent
es a l
as que s
el
es ha r
econoci
do el
der
echo,per
oqueact
ual
ment
es
eencuent
r
anenl
i
s
t
adees
per
a.
I
ncr
ement
o delpor
cent
aj
e de dependi
ent
es at
endi
dos pors
er
vi
ci
os
pr
of
esi
onal
es, y puest
a en mar
cha de f
or
ma pr
ogr
esi
va l
a
uni
ver
s
al
i
zaci
ón delder
echo de l
as per
s
onas a que l
os s
er
vi
ci
os
públ
i
cosdeat
enci
ónal
adependenci
al
espr
opor
ci
onenl
aaut
onomí
a
f
unci
onalpl
ena.
10
1
8.I
gual
daddegéner
oydi
ver
si
dadsexual
Ref
or
madels
i
s
t
emadeper
mi
s
ospornaci
mi
ent
o o adopci
ón,es
t
abl
eci
endo un
cal
endar
i
o deaument
o delact
ualper
mi
s
o depat
er
ni
dad has
t
ai
gual
ar
l
o con el
demat
er
ni
dad.Par
agar
ant
i
zarl
ai
gual
dadef
ect
i
vadeder
echos
,elper
mi
s
os
er
á:
i
gualpar
a cada per
s
ona pr
ogeni
t
or
a;i
nt
r
ans
f
er
i
bl
e,como t
odos l
os demás
der
echosl
abor
al
esys
oci
al
es
;pagadoal1
00% dels
al
ar
i
o;yconi
gualpr
ot
ecci
ón
delpues
t
o de t
r
abaj
o dur
ant
e elej
er
ci
ci
o de l
os der
echos de mat
er
ni
dad y
pat
er
ni
dad.I
ncr
ement
o de l
as at
r
i
buci
ones de l
aI
ns
pecci
ón de t
r
abaj
oyl
a
Segur
i
dad Soci
al en mat
er
i
a de pr
ohi
bi
ci
ón de l
a di
scr
i
mi
naci
ón en l
a
cont
r
at
aci
ón, pr
omoci
ón y r
et
r
i
buci
ón, con el obj
et
i
vo de equi
par
ar l
as
condi
ci
ones de t
r
abaj
o ent
r
e hombr
es y muj
er
es
.Cr
eaci
ón de una Comi
s
i
ón
Es
t
at
aldes
egui
mi
ent
oycont
r
oldel
ospl
anesdei
gual
dad enl
asempr
es
as
,con
capaci
dad depr
opues
t
apar
ael
i
mi
narl
asdi
s
cr
i
mi
naci
ones
.Medi
dasdeat
enci
ón
es
peci
ala f
ami
l
i
as monopar
ent
al
es (
mayor
i
t
ar
i
ament
e muj
er
es
)
,par
a que el
cui
dado no s
ea i
ncompat
i
bl
e con l
a car
r
er
a pr
of
es
i
onal
.Pl
an de empl
eo par
a
muj
er
esmayor
esdecuar
ent
ayci
ncoañosypar
amuj
er
esques
eencuent
r
anen
r
i
es
go de excl
us
i
ón s
oci
al
.Modi
ficaci
ón de l
a Ley de Vi
ol
enci
a de Géner
o par
a
que s
e conci
ba a l
as muj
er
es como s
uj
et
os act
i
vos y no como ví
ct
i
mas
;e
i
ncl
us
i
ón de t
odas l
as f
or
mas de vi
ol
enci
a machi
s
t
a: mat
r
i
moni
o f
or
zos
o,
cr
í
menesdehonor
,t
r
at
ademuj
er
esyni
ñas
,mut
i
l
aci
óngeni
t
alf
emeni
na.
Opos
i
ci
ónacual
qui
ert
i
podeLGTBI
+f
obi
ai
ns
t
i
t
uci
onal
i
zadaono,porl
oques
e
pondr
án en mar
cha l
as medi
das y acci
ones opor
t
unas par
a que puedan
gar
ant
i
zar
s
eent
odosl
osámbi
t
osl
osder
echosdel
asper
s
onasLGTBI
+.I
mpul
s
o
del
ar
evi
s
i
óndel
aLeydeI
dent
i
daddeGéner
opar
al
ades
pat
ol
ogi
zaci
óndel
as
i
dent
i
dadesTRANS. Cr
eaci
ón de pr
ot
ocol
osde educaci
ón delpr
of
es
or
ado y
pr
of
es
i
onal
esdel
aeducaci
ónendi
ver
s
i
dadaf
ect
i
vos
exualydegéner
o.
1
9.I
nf
anci
a
Pact
o de Es
t
ado porl
aI
nf
anci
a que bl
i
nde l
os der
echos de l
ai
nf
anci
ayl
a
adol
es
cenci
a par
a gar
ant
i
zarl
ai
gual
dad de opor
t
uni
dadesent
r
e ni
ñas
,ni
ñosy
adol
es
cent
es(
dadas
ucondi
ci
óndevul
ner
abi
l
i
dad)yr
educi
rl
apobr
ezai
nf
ant
i
l
.
Taly como pr
opone UNI
CEF,i
ncr
ement
o de l
ascuant
í
asy l
a cober
t
ur
a de l
a
pr
es
t
aci
óneconómi
caporhi
j
oacar
godel
aSegur
i
dadSoci
al(
del
osact
ual
es291
has
t
a1
.
200 eur
osalaño)par
al
osni
ñosyl
asni
ñasconmenosr
ecur
s
os
,t
eni
endo
en cuent
a par
al
a det
er
mi
naci
ón de l
osni
vel
esde r
ent
a que dan acces
o al
a
pr
es
t
aci
ónl
asmedi
dasofici
al
esder
i
es
godepobr
eza.
I
I
I
.Democr
aci
apol
í
t
i
ca
20.Luchacont
r
al
acor
r
upci
ónyt
r
anspar
enci
aef
ect
i
vadelsect
orpúbl
i
co
Ci
er
r
e cons
t
i
t
uci
onalde l
aspuer
t
asgi
r
at
or
i
as
.Ext
ens
i
ón y cl
ar
i
ficaci
ón de l
as
i
ncompat
i
bi
l
i
dadesdel
oscar
gospol
í
t
i
coyal
goscar
gosdel
aAdmi
ni
s
t
r
aci
ónuna
vez final
i
zadas s
us f
unci
ones
.Bl
oqueo delacces
o de excar
gos el
ect
os a l
os
cons
ej
osde admi
ni
s
t
r
aci
ón de empr
es
asque oper
an en s
ect
or
eses
t
r
at
égi
cos
.
El
i
mi
naci
ón del
ospr
i
vi
l
egi
osdel
oscar
gosel
ect
os
.Rebaj
adel
asr
et
r
i
buci
ones
del
osmi
embr
osel
ect
osdel
asCor
t
esyequi
par
aci
ón s
al
ar
i
alal
oscuer
posde
11
f
unci
onar
i
osdelEs
t
ado.El
i
mi
naci
ón de l
as“
pens
i
onesde or
o”
.Reducci
ón del
númer
odeal
t
oscar
gos
.
Nueva Ley de Fi
nanci
aci
ón de l
osPar
t
i
dosPol
í
t
i
cos
.Li
mi
t
aci
ón dr
ás
t
i
ca de l
a
financi
aci
ónbancar
i
adel
ospar
t
i
dospol
í
t
i
cos
.Equi
par
aci
óndel
afis
cal
i
zaci
ónde
l
asf
undaci
onespol
í
t
i
casal
adel
ospar
t
i
dos
.
Ref
or
mul
aci
óndel
aLeydeCont
r
at
osdelSect
orPúbl
i
co.Cr
eaci
óndeunabas
es
de dat
os de cont
r
at
aci
ones y l
i
ci
t
aci
ones abi
er
t
as y acces
i
bl
es
.Audi
t
or
í
as
ci
udadanas de l
a ges
t
i
ón públ
i
ca.Ref
or
ma de l
a web delr
egi
s
t
r
o mer
cant
i
l
.
Mat
er
i
al
i
zarl
oscr
i
t
er
i
oss
oci
al
es
,medi
oambi
ent
al
esydef
oment
odel
aeconomí
a
l
ocalenl
ospl
i
egosdecondi
ci
onesdel
acont
r
at
aci
ónpúbl
i
ca.I
nt
r
oducci
óndel
a
figur
adel
i
ct
i
vadelenr
i
queci
mi
ent
oi
nj
us
t
ooi
l
í
ci
t
o.I
ncl
us
i
ónenelcódi
go penal
deldel
i
t
odes
obor
noi
mpr
opi
o.
Der
ogaci
ón de l
a Ley Ber
l
us
coni(
Ley Or
gáni
ca 1
3/
201
5m de 5 de oct
ubr
e,de
modi
ficaci
óndel
aLeydeEnj
ui
ci
ami
ent
o Cr
i
mi
nal
)
.Der
ogaci
óndelar
t
í
cul
o 324
de l
a Ley de Enj
ui
ci
ami
ent
o Cr
i
mi
nalporelque,porl
a ví
a dels
obr
es
ei
mi
ent
o
ant
i
ci
padodel
osgr
andespr
oces
osj
udi
ci
al
es
,s
egar
ant
i
zal
ai
mpuni
daddet
odos
l
osdel
i
t
oscompl
ej
os
,i
ncl
ui
dosl
osdel
i
t
osdecor
r
upci
ón.
Ref
or
madel
ai
ns
ufici
ent
eei
nadecuadaLeydeTr
ans
par
enci
avi
gent
e,par
t
i
endo
del
aconcepci
óndelacces
oal
ai
nf
or
maci
óngener
adaporl
asi
ns
t
i
t
uci
onescomo
un der
echo.Se deben i
ncl
ui
ra t
odasl
asi
ns
t
i
t
uci
onespúbl
i
cass
i
n excepci
ón,
ampl
i
ando s
u ámbi
t
o deapl
i
caci
ón másal
l
ádel
ai
nf
or
maci
ón admi
ni
s
t
r
at
i
va,a
t
odal
ai
nf
or
maci
ón cont
eni
daport
odai
ns
t
i
t
uci
ón públ
i
ca,l
ost
r
espoder
esdel
Es
t
ado,as
ícomo a empr
es
as públ
i
cas y empr
es
as pr
i
vadas que ges
t
i
onen
s
er
vi
ci
ospúbl
i
cosyder
ogandol
amenci
ónexcl
uyent
er
ef
er
ent
eal
ai
nf
or
maci
ón
auxi
l
i
arquecont
i
eneelar
t
í
cul
o1
8del
aLey.Debenel
i
mi
nar
s
el
asexcepci
onesal
der
echodeacces
oal
ai
nf
or
maci
ónques
eampar
anenmot
i
vospocor
azonabl
es
o vagoscomo s
on “
l
osi
nt
er
es
eseconómi
cosycomer
ci
al
es
"yot
or
garcar
áct
er
pos
i
t
i
voal
aspet
i
ci
onesnor
es
pondi
dasdet
almaner
aques
epuedar
ecl
amars
u
cumpl
i
mi
ent
o.
21
. Ref
er
éndum ci
udadano par
al
ar
evocaci
ón del gobi
er
no en caso de
i
ncumpl
i
mi
ent
odelpr
ogr
amael
ect
or
al
Pos
i
bi
l
i
dad de abr
i
r
,a l
os dos años de mandat
o,un pr
oces
o de r
evocaci
ón
ci
udadana delgobi
er
no pori
ncumpl
i
mi
ent
o delpr
ogr
ama.A i
ni
ci
at
i
va de 1
58
di
put
adosyun 1
5% del
asfir
masdelcens
o el
ect
or
al
,s
epodr
ál
l
evaracabo un
r
ef
er
éndum vi
ncul
ant
e en elque s
e pr
egunt
ar
áal
a ci
udadaní
as
ideben
cel
ebr
ar
s
enuevasel
ecci
onespori
ncumpl
i
mi
ent
o delpr
ogr
amadegobi
er
no.En
elcas
o dequeelr
es
ul
t
ado del
acons
ul
t
af
ues
epos
i
t
i
va,el
/l
apr
es
i
dent
e/
adel
gobi
er
nodeber
áconvocarel
ecci
onesgener
al
esenunpl
azomáxi
mode30dí
as
.
Se pr
omover
ál
ar
egul
aci
ón de pr
ocedi
mi
ent
os s
i
mi
l
ar
es en Ayunt
ami
ent
os y
Comuni
dadesAut
ónomas
.
22.Ref
or
madelsi
s
t
emael
ect
or
al
Cor
r
ecci
ón del
osf
act
or
esquepr
ovocan l
ades
pr
opor
ci
ón yl
ades
i
gual
dad del
vot
o en Es
paña (
ci
r
cuns
cr
i
pci
ón,magni
t
ud,bar
r
er
ayf
ór
mul
a)
,or
i
ent
ada a
gar
ant
i
zarl
ai
gual
dadr
ealdelvot
odet
odasl
asper
s
onas
.
12
23.Li
ber
t
addeexpr
esi
ón,r
euni
ónymani
f
es
t
aci
ón
Der
ogaci
ón de l
a Ley Mor
daza,(
Ley Or
gáni
ca 4/
201
5,de 30 de mar
zo de
pr
ot
ecci
ón de l
a segur
i
dad ci
udadana)
. El
abor
aci
ón de un nuevo mar
co
l
egi
s
l
at
i
vor
el
at
i
voall
i
br
eej
er
ci
ci
odel
osder
echosf
undament
al
esdeexpr
es
i
ón,
r
euni
ónymani
f
es
t
aci
ón.
24.Der
echoadeci
di
r
Aper
t
ur
adeun ampl
i
o debat
eci
udadano s
obr
eelr
econoci
mi
ent
o yl
asf
or
mas
delej
er
ci
ci
o delder
echo a deci
di
r en elmar
co delcambi
o cons
t
i
t
uci
onal
.
Reconoci
mi
ent
ocons
t
i
t
uci
onaldel
anat
ur
al
ezapl
ur
i
naci
onaldeEs
paña.Gar
ant
í
a
cons
t
i
t
uci
onaldelder
echo del
osgobi
er
nosaut
onómi
cosacel
ebr
arcons
ul
t
asa
l
aci
udadaní
as
obr
eelencaj
et
er
r
i
t
or
i
aldepaí
scuando unamayor
í
al
o pi
dacon
i
nt
ens
i
dad.Alampar
o delar
t
í
cul
o 92 del
aCE,convocat
or
i
adeun r
ef
er
éndum
congar
ant
í
asenCat
al
uñapar
aques
usci
udadanosyci
udadanaspuedandeci
di
r
elt
i
poder
el
aci
ónt
er
r
i
t
or
i
alquedes
eanes
t
abl
ecerconelr
es
t
odeEs
paña.
Res
ul
t
af
undament
all
a mej
or
a delmar
co democr
át
i
co act
ualpar
af
oment
arl
a
par
t
i
ci
paci
ón ci
udadana en l
a act
i
vi
dad pol
í
t
i
ca.Par
a el
l
oi
mpul
s
ar
emos un
conj
unt
o de r
ef
or
masque s
e podr
án l
l
evara cabo medi
ant
e pol
í
t
i
caspúbl
i
cas
,
nueva l
egi
s
l
aci
ón o bi
en des
de elf
or
t
al
eci
mi
ent
o de mecani
s
mos como l
a
I
ni
ci
at
i
vaLegi
s
l
at
i
vaPopul
aroelRef
er
éndum
25.Muni
ci
pal
i
smo
Ref
or
ma de l
as admi
ni
s
t
r
aci
ones l
ocal
es
.Der
ogaci
ón de l
a Ley Mont
or
o(
Ley
27
/
201
3,des
os
t
eni
bi
l
i
dadyr
aci
onal
i
zaci
óndel
aAdmi
ni
s
t
r
aci
ónLocal
)
.
Pr
omoci
óndeunnuevomar
col
egalquear
moni
ceelni
veldegobi
er
nomuni
ci
pal
,
aut
onómi
coyes
t
at
al
,ampl
i
andoyact
ual
i
zandol
ascompet
enci
asypr
es
upues
t
os
del
osmuni
ci
pi
os
.
La necesar
i
ar
ef
or
ma de l
al
ey de es
t
abi
l
i
dad pr
esupues
t
ar
i
at
omar
á en
cons
i
der
aci
ónl
oss
er
vi
ci
oss
oci
al
esr
eal
ment
eas
umi
dosporl
osmuni
ci
pi
os
.
26.Nuevomodel
odefinanci
aci
ón
Nuevo model
o de financi
aci
ón cons
t
r
ui
do baj
o pr
i
nci
pi
os de equi
dad,j
us
t
i
ci
a
t
er
r
i
t
or
i
aly s
ol
i
dar
i
dad i
nt
er
t
er
r
i
t
or
i
al
.Apues
t
a porun model
o de financi
aci
ón
quegar
ant
i
cel
as
ufici
enci
adelámbi
t
o compet
enci
alat
r
avésdel
ar
ecaudaci
ón
de l
ost
r
i
but
oscedi
dosal
ascomuni
dadesaut
ónomasy l
apar
t
i
ci
paci
ón de l
os
t
r
i
but
osdelEs
t
ado.Lafinanci
aci
ónnopodr
ás
erunobs
t
ácul
opar
aeldes
ar
r
ol
l
o
delmar
cocompet
enci
alpr
opi
o.
27.Cambi
ocons
t
i
t
uci
onal
Aper
t
ur
adeundebat
eci
udadanoor
i
ent
adoadi
s
cut
i
reli
ni
ci
odeunpr
oces
ode
cambi
ocons
t
i
t
uci
onalcapazdemodi
ficarl
osmar
coseconómi
co,s
oci
al
,pol
í
t
i
co,
t
er
r
i
t
or
i
ale i
ns
t
i
t
uci
onaldefini
dosen elt
ext
o de 1
978.Convocat
or
i
a,alampar
o
delar
t
í
cul
o 92.
1del
aCons
t
i
t
uci
ónEs
pañol
a, deunr
ef
er
éndum cons
ul
t
i
vo par
a
i
ni
ci
ares
epr
oces
o.
13
28.Jus
t
i
ci
a gr
at
ui
t
ar
ealy r
econoci
mi
ent
o delder
echo a l
at
ut
el
aj
udi
ci
al
ef
ect
i
va
Cr
eaci
ón de un t
ext
o nor
mat
i
vo cons
ens
uado con l
os ór
ganos col
egi
al
es y
as
oci
aci
onesdel
et
r
adosdelt
ur
nodeofici
oor
i
ent
adoagar
ant
i
zarl
amej
or
adel
s
er
vi
ci
opúbl
i
codeas
i
s
t
enci
agr
at
ui
t
ayl
adi
gni
ficaci
óndelt
ur
nodeofici
o.
Der
ogaci
ónl
ast
as
asj
udi
ci
al
es
.
29. Mul
t
as y sanci
ones admi
ni
s
t
r
at
i
vas pr
opor
ci
onal
es a l
ar
ent
a de l
as
per
sonas
Cr
eaci
ón deun s
i
s
t
emademul
t
asys
anci
onesadmi
ni
s
t
r
at
i
vaspr
opor
ci
onal
esa
l
asr
ent
asde l
aper
s
onas
anci
onada.I
ncor
por
aci
ón de cr
i
t
er
i
osde cor
r
ecci
ón a
l
ospr
oces
oss
anci
onador
esquei
ncor
por
enl
ar
endi
ci
óndecuent
asdel
aper
s
ona
of
ens
or
a,equi
dadypr
opor
ci
onal
i
daddel
as
anci
ónenf
unci
óndelni
velder
ent
a
y un s
i
s
t
ema de cál
cul
o ági
ly l
i
mi
t
ado,par
t
i
endo de t
i
pos bás
i
cos y fij
ando
umbr
al
es
.
30.Memor
i
ademocr
át
i
ca,ver
dadyj
us
t
i
ci
a
Pr
omoci
ón de una pol
í
t
i
ca públ
i
ca act
i
va par
al
ar
ecuper
aci
ón de l
a memor
i
a
democr
át
i
ca.
Pues
t
aenmar
chadet
r
esgr
andest
i
posdemedi
das
:pol
í
t
i
caspar
aelej
er
ci
ci
odel
der
echo a l
a memor
i
a,pol
í
t
i
cas par
a elej
er
ci
ci
o delder
echo a l
a ver
dad y
pol
í
t
i
caspar
aej
er
ci
ci
odelacces
oal
aj
us
t
i
ci
ayl
ar
epar
aci
ónpar
al
asví
ct
i
masdel
f
r
anqui
s
mo.
Reconoci
mi
ent
oj
ur
í
di
co de t
odasl
asví
ct
i
masdelf
r
anqui
s
mo.Reconoci
mi
ent
o
j
ur
í
di
co,pol
í
t
i
co y s
oci
alde qui
enesdef
endi
er
on l
al
egal
i
dad r
epubl
i
cana y de
qui
enes l
uchar
on cont
r
a elf
r
anqui
s
mo,elf
as
ci
s
mo y elnazi
s
mo.Condena
i
ns
t
i
t
uci
onaldelf
r
anqui
s
moenl
ost
ér
mi
nosdecl
ar
adosporl
aONU.
Der
ogaci
óndel
ar
ef
or
madel
aj
us
t
i
ci
auni
ver
s
al
.
I
V.Democr
aci
aambi
ent
al
31
.Luchacont
r
aelcambi
ocl
i
mát
i
co
Apr
obaci
ón deunaLeydeCambi
o Cl
i
mát
i
co or
i
ent
adaal
acons
ecuci
ón del
os
obj
et
i
vosdelAcuer
do dePar
i
sdelCl
i
maquet
r
ans
ver
s
al
ment
er
egul
edef
or
ma
pr
evi
si
bl
e, coher
ent
e y est
abl
et
odas l
as pol
í
t
i
cas i
nvol
ucr
adas. Est
al
ey
i
ncor
por
ar
áobj
et
i
vosambi
ci
os
ospar
a2030 conunar
educci
óndeemi
s
i
onesde
gas
esdeef
ect
oi
nver
nader
odel55% comomí
ni
mo,unagener
aci
ónconener
gí
as
r
enovabl
esalmenosdel45% ydel40% der
educci
ónenelcons
umodeener
gí
a
r
es
pect
oa1
990.ElPl
andeTr
ans
i
ci
ónEner
gét
i
cacont
empl
adoenelapar
t
adode
“
democr
aci
aeconómi
ca”deber
í
agar
ant
i
zarqueen 2050 el1
00% delcons
umo
ener
gét
i
co pr
oceda de f
uent
es r
enovabl
es
.I
mpul
s
aruna fis
cal
i
dad ver
de que
des
i
ncent
i
ve l
oscons
umosmáscont
ami
nant
es
.Se i
nt
r
oduci
r
án i
gual
ment
el
os
cr
i
t
er
i
osdeadapt
aci
ónymi
t
i
gaci
ónalcambi
ocl
i
mát
i
coent
odasl
aspol
í
t
i
casde
14
f
or
mat
r
ans
ver
s
al
,conacci
onespar
aaument
arl
ar
es
i
l
i
enci
adel
asci
udadesyl
os
ecosi
s
t
emas. Pot
enci
ar una pol
í
t
i
ca f
or
es
t
al de r
epobl
aci
ón con especi
es
aut
óct
onas y eldes
ar
r
ol
l
o delef
ect
os
umi
der
o.Se der
ogar
á con car
áct
er
i
nmedi
at
ol
a Ley 1
1
/
201
4 y elRD 1
83/
201
5 que modi
fican l
a Ley 26/
2007 de
Res
pons
abi
l
i
dad Medi
oambi
ent
al
,def
or
maques
er
es
t
i
t
uyanl
ospi
l
ar
esr
ect
or
es
depr
ecauci
ónypr
evenci
ón,yelpr
i
nci
pi
odeque“
qui
encont
ami
napaga”yque
“
cont
ami
narnos
ear
ent
abl
e”
.
32.LeydeAguas
NuevaLeydeAguasquegar
ant
i
cecomo un der
echo f
undament
alelacces
o al
agua de cal
i
dad,as
ícomo l
a cons
er
vaci
ón de caudal
esecol
ógi
cosy acuí
f
er
os
.
Di
cha l
ey debe def
ender que el agua per
manezca en manos públ
i
cas
,y
gar
ant
i
zaruna t
oma de deci
s
i
onespar
t
i
ci
pat
i
va s
obr
el
a ges
t
i
ón y di
s
t
r
i
buci
ón
delagua,pues
t
oquehabl
amosdeunbi
encomún. Sei
mpul
s
ar
ánmedi
daspar
a
l
aer
r
adi
caci
óndel
apobr
ezahí
dr
i
cays
er
econocer
áelaguacomo under
echo
humano,def
or
maques
egar
ant
i
cecon el
l
o unadot
aci
ón mí
ni
mapar
at
odal
a
ci
udadaní
a.Revi
s
i
óndel
acons
t
r
ucci
óndegr
andesi
nf
r
aes
t
r
uct
ur
ashi
dr
ául
i
cas
.
33.Pl
andeRescat
eEcol
ógi
co
I
mpul
s
ar
emos un Pl
an de Res
cat
e Ecol
ógi
co con elobj
et
i
vo de r
ecuper
arel
conj
unt
o de zonas degr
adadas y cons
egui
rl
ar
es
t
aur
aci
ón ambi
ent
al
,l
o que
conl
l
evar
ál
a cr
eaci
ón de empl
eo s
os
t
eni
bl
e.Es
t
er
es
cat
ei
ncl
ui
r
á un Pl
an de
Cons
er
vaci
ón de l
a Bi
odi
ver
s
i
dad en nues
t
r
o paí
s que i
nvent
ar
í
el
os s
i
s
t
emas
nat
ur
al
es, cr
ee cor
r
edor
es ecol
ógi
cos e i
ncor
por
e l
os ecosi
st
emas no
r
epr
es
ent
ados en l
a Red de Par
ques Naci
onal
es per
o que t
ambi
én neces
i
t
an
pr
ot
ecci
ón.
Cr
eaci
óndel
aAgenci
adelPat
r
i
moni
oNat
ur
alyl
aBi
odi
ver
s
i
dadei
mpul
s
odeun
I
nvent
ar
i
o Naci
onalde l
a Bi
odi
ver
s
i
dad,as
ícomo de un Pl
an Naci
onalde
Res
t
aur
aci
ón Ecos
i
s
t
émi
ca,y de pl
aness
ect
or
i
al
eses
t
r
at
égi
cosde pat
r
i
moni
o
nat
ur
aly bi
odi
ver
s
i
dad.Apos
t
amos por l
ar
evi
s
i
ón de l
a Ley de Caza y s
u
r
egl
ament
odedes
ar
r
ol
l
oalobj
et
odeadecuar
l
asal
ar
eal
i
dadyal
acons
er
vaci
ón
del ecos
i
s
t
ema y l
af
auna aut
óct
ona. I
mpul
s
ar
emos un Pl
an Naci
onal de
Res
t
aur
aci
ónEcos
i
s
t
émi
capar
aunaadecuadages
t
i
ón,pr
ot
ecci
ónyr
es
t
aur
aci
ón
del
oshábi
t
at
snat
ur
al
es
,i
ncl
uyendo l
ar
ecuper
aci
óndees
peci
esdes
apar
eci
das
enl
osmi
s
mos
.
Pr
oponemosunapr
ot
ecci
ón es
t
r
i
ct
adel
ases
peci
esen pel
i
gr
o deext
i
nci
ón en
t
odaEs
paña,es
peci
al
ment
epar
al
ases
peci
esaut
óct
onas(
l
obo,l
i
nce,os
o)
,yl
a
i
ncl
us
i
ón de es
t
as es
peci
es en l
os cat
ál
ogos de Es
peci
es Amenazadas de l
as
Comuni
dadesAut
ónomas
.
34.Ci
udadessos
t
eni
bl
es
Sel
l
evar
áacabo unapol
í
t
i
cadet
r
ans
f
or
maci
óndel
osecos
i
s
t
emasur
banosen
l
ugar
esmáss
os
t
eni
bl
esyhabi
t
abl
espar
al
aci
udadaní
a.Sei
mpul
s
ar
áunmodel
o
ur
baní
s
t
i
coor
i
ent
adoal
ar
ehabi
l
i
t
aci
ónyl
aefici
enci
aener
gét
i
cadel
asact
ual
es
edi
ficaci
onesy cons
t
r
ucci
ones
,en l
al
í
nea de l
o ya pl
ant
eado en elapar
t
ado
“
democr
aci
aeconómi
ca”
.
35.Der
echoalmedi
oambi
ent
e
Se i
mpul
s
ar
á elder
echo a un medi
o ambi
ent
e adecuado como uno de l
os
der
echosf
undament
al
esde l
a ci
udadaní
a de nues
t
r
o paí
s
.Se des
ar
r
ol
l
ar
á una
15
Es
t
r
at
egi
aI
nt
egr
aldePar
t
i
ci
paci
ónyEducaci
ónAmbi
ent
al
,par
ahacerpar
t
í
ci
pe
al
aci
udadaní
adel
osas
pect
osecol
ógi
cosqueaf
ect
ananues
t
r
avi
dayanues
t
r
o
bi
enes
t
ar
.
36.Pr
ot
ecci
óndecos
t
asymedi
omar
i
no
Pr
ot
ecci
ón del l
i
t
or
al
, el medi
o mar
i
no y s
u ent
or
no. I
nval
i
daci
ón de l
as
modi
ficaci
onesdel
aLeydeCos
t
as
.Sei
mpul
s
ar
áunnuevomodel
odepr
ot
ecci
ón
dell
i
t
or
alquet
engaencuent
acr
i
t
er
i
osgeomor
f
ol
ógi
cosypai
s
aj
í
s
t
i
cos
.
37.Economí
aci
r
cul
ar
Foment
odel
aeconomí
aci
r
cul
ar
,conelObj
et
i
vodeRes
i
duoCERO.Ser
evi
s
ar
ál
a
t
r
ans
pos
i
ci
óndel
aDi
r
ect
i
vaMar
codeRes
i
duosalor
denami
ent
oj
ur
í
di
coes
pañol
,
gar
ant
i
zando l
os pr
i
nci
pi
os de pr
ecauci
ón y pr
evenci
ón.Se i
mpul
s
ar
á una
economí
aci
r
cul
arencami
nadaagar
ant
i
zarunar
educci
óndelus
odel
osr
ecur
s
os
nat
ur
al
es
,yunages
t
i
ónef
ect
i
vader
es
i
duosquet
i
endaael
i
mi
nar
l
os
.
38.Pol
í
t
i
caAgr
ar
i
aComún
I
mpul
s
arunanuevaPol
í
t
i
caAgr
ar
i
aComún(
PAC)bas
adaenl
aagr
oecol
ogí
a,l
a
s
ober
aní
aal
i
ment
ar
i
ayl
osbi
enescomunes
,ycapazdedef
enderal
ospequeños
agr
i
cul
t
or
es
,pr
ot
egerelmedi
o ambi
ent
e y ponercot
o alcont
r
olde l
a cadena
agr
oal
i
ment
ar
i
a por par
t
e de gr
andes mul
t
i
naci
onal
es
.La PAC debe i
ncl
ui
r
i
ns
t
r
ument
osqueponganfinal
aes
pecul
aci
ónal
i
ment
ar
i
a.
39.Bi
enes
t
arani
malypr
ot
ecci
óndel
aBi
odi
ver
si
dad
Nosoponemosalus
oder
ecur
s
ospúbl
i
cosys
ubvenci
onesaact
i
vi
dadesl
údi
cas
,
es
pect
ácul
os
,f
es
t
ej
oopr
uebasdepor
t
i
vasi
ncompat
i
bl
esconelbi
enes
t
arani
mal
.
Def
ender
emosl
ael
i
mi
naci
ón del
asdecl
ar
aci
onesdeBi
en deI
nt
er
ésCul
t
ur
alo
deBi
endeI
nt
er
ésTur
í
s
t
i
copar
at
odoes
pect
ácul
odondes
emal
t
r
at
enani
mal
es
.
Sei
mpul
s
ar
áni
ni
ci
at
i
vaspar
apr
omoverelr
es
pet
oal
adi
gni
dadani
mal
.
V.Democr
aci
aeur
opeaei
nt
er
naci
onal
40.Ref
or
madel
agober
nanzaeconómi
caenl
aUE
I
mpul
s
arunar
ef
or
madel
asi
ns
t
i
t
uci
oneseur
opeasquedemocr
at
i
cel
at
omade
deci
s
i
onespol
í
t
i
casyeconómi
casenl
aEur
ozona.I
mpul
s
ari
gual
ment
el
ar
ef
or
ma
de l
oses
t
at
ut
osdelBanco Cent
r
alEur
opeo,par
ai
ncl
ui
rent
r
es
usobj
et
i
vosel
mant
eni
mi
ent
o de un ni
veladecuado de act
i
vi
dad económi
ca y l
a cr
eaci
ón de
empl
eo,par
ai
nt
egr
ar
l
o en elconj
unt
o de i
ns
t
i
t
uci
onesque apl
i
can l
a pol
í
t
i
ca
económi
cadef
or
macoor
di
nadaybaj
ounver
dader
ocont
r
oldemocr
át
i
co,ypar
a
que pueda act
uar como pr
es
t
ami
s
t
a en úl
t
i
ma i
ns
t
anci
a de l
as aut
or
i
dades
fis
cal
es
.
41
.Ref
or
madelPact
odeEs
t
abi
l
i
dadyCr
eci
mi
ent
o,ydelPact
oFi
scal
Elgobi
er
no de cambi
oi
mpul
s
ar
á en l
as i
ns
t
i
t
uci
ones eur
opeas una r
ef
or
ma
pr
of
undadelPact
odeEs
t
abi
l
i
dadyCr
eci
mi
ent
o,ydelPact
oFi
s
cal
,el
i
mi
nandoel
16
obj
et
i
vodeequi
l
i
br
i
opr
es
upues
t
ar
i
oes
t
r
uct
ur
alyflexi
bi
l
i
zandol
osobj
et
i
vosde
défici
t
,par
a que s
e adapt
en mej
ora l
asneces
i
dadesde cada paí
s
.I
mpul
s
arl
a
cons
i
der
aci
ón de un ni
veladecuado de i
nver
s
i
ón públ
i
ca,i
nt
r
oduci
endo una
“
r
egl
adeor
o”quenol
asi
ncl
uyaenelcómput
odeldéfici
t
.
Sei
mpul
s
ar
áunaaut
ént
i
capol
í
t
i
cafis
caleur
opea:unpr
es
upues
t
ocomúnconun
pes
os
i
gni
ficat
i
vo,un mecani
s
mo de t
r
ans
f
er
enci
a de r
ecur
s
osent
r
e paí
s
esen
f
unci
ón de s
us
i
t
uaci
ón cí
cl
i
ca,l
a emi
s
i
ón de Eur
obonos
,y un mayorgr
ado de
ar
moni
zaci
ón en al
gunos i
mpues
t
os
,par
t
i
cul
ar
ment
e elde s
oci
edades
.Es
t
a
pol
í
t
i
ca fis
caleur
opea deber
í
a poner
s
e als
er
vi
ci
o de un pl
an t
r
ans
eur
opeo de
i
nver
s
i
ón en aquel
l
asi
nf
r
aes
t
r
uct
ur
asneces
ar
i
aspar
al
at
r
ans
i
ci
ón ener
gét
i
ca,y
par
acr
earempl
eoss
os
t
eni
bl
es
.
42.Conf
er
enci
aEur
opeadel
aDeuda
I
mpul
s
arunaConf
er
enci
aEur
opeadeDeudaquepongaenl
aagendapol
í
t
i
cade
l
a Uni
ón Eur
opea l
ar
ees
t
r
uct
ur
aci
ón coor
di
nada de l
asdeudaspúbl
i
casen el
mar
co de l
a zona eur
o. Pr
oponemos una modi
ficaci
ón en l
os pl
azos de
venci
mi
ent
odel
asdeudaseur
opeasenci
r
cul
aci
ón,medi
ant
euncanj
edebonos
que f
aci
l
i
t
e que l
os vi
ej
os t
í
t
ul
os s
ean s
us
t
i
t
ui
dos pornuevos t
í
t
ul
os que s
e
mant
enganaper
pet
ui
dad.ElBCEs
er
í
al
ai
ns
t
i
t
uci
ónquedeber
í
aadqui
r
i
r
,alval
or
nomi
nal
,l
osvi
ej
ost
í
t
ul
osycanj
ear
l
osporot
r
osnuevos
,at
i
podei
nt
er
ésdel0% y
con elobj
et
i
vo de mant
ener
l
osen s
u bal
ance.ElBCE debi
er
ar
ees
t
r
uct
ur
arl
as
deudaspúbl
i
casdel
aseconomí
asdel
azonaeur
oqueexcedanel60% delPI
B.El
BCE deber
í
a des
ar
r
ol
l
ares
t
a oper
aci
ón de s
upr
es
i
ón de deuda públ
i
ca par
a
t
odosl
ospaí
s
esdel
azonaeur
o,mut
ual
i
zandodees
t
emodol
adeuda.
43.NoalTTI
PynoalCETA
ElTr
at
adoTr
ans
at
l
ánt
i
cos
obr
eComer
ci
oeI
nver
s
i
ones(
TTI
P)esunaamenazaa
nues
t
r
as
ober
aní
a,anues
t
r
ademocr
aci
ay anues
t
r
aeconomí
apor
que conci
be
l
as r
egul
aci
ones s
oci
al
es y ambi
ent
al
es como obs
t
ácul
os alcomer
ci
o,nos
oponemosa s
ur
at
i
ficaci
ón y es
t
abl
ecer
emosun di
ál
ogo con ot
r
osgobi
er
nos
eur
opeospar
a que act
úen de l
a mi
s
ma maner
a.Tambi
én nosoponemosa l
a
r
at
i
ficaci
ón delCETA,elt
r
at
ado de comer
ci
oei
nver
s
i
ones ent
r
el
a Uni
ón
Eur
opeayCanadá.
44.Accesoef
ect
i
voalder
echoalvot
oaespañol
esr
esi
dent
esenelext
r
anj
er
o
Der
ogaci
ón del“
vot
or
ogado”y r
ef
or
ma de l
a Ley de Régi
men El
ect
or
alpar
a
f
aci
l
i
t
arelder
echoavot
odel
oses
pañol
esr
es
i
dent
esenelext
r
anj
er
o.
45.Pl
ander
et
or
no
Pl
andeRet
or
noquef
aci
l
i
t
eels
ubs
i
di
odedes
empl
eoyelacces
oal
avi
vi
endaa
l
osr
et
or
nadosyquer
econozcaal
ost
r
abaj
ador
eses
pañol
esquehayant
r
abaj
ado
en elext
er
i
orl
as pr
es
t
aci
ones económi
cas der
i
vadas de l
as cot
i
zaci
ones a l
a
s
egur
i
dad s
oci
al
.Gar
ant
i
zar
emost
ar
j
et
as
ani
t
ar
i
aeur
opeaat
odal
aci
udadaní
a
es
pañol
aenelext
er
i
or
.
17
46.Der
echoaasi
l
oydi
gni
dadpar
al
asper
sonasmi
gr
ant
es
Ci
er
r
e de l
osCI
Esy el
abor
aci
ón de l
asmodi
ficaci
onesl
egal
esneces
ar
i
a par
a
gar
ant
i
zarelder
echodeas
i
l
o,ar
t
i
cul
andocanal
esdeent
r
adas
egur
osyl
egal
esal
r
ecuper
arl
apos
i
bi
l
i
daddes
ol
i
ci
t
aras
i
l
odi
pl
omát
i
coenembaj
adasycons
ul
ados
es
pañol
es de t
er
cer
os paí
s
es y con l
a conces
i
ón de vi
s
ados humani
t
ar
i
os
,l
a
el
i
mi
naci
óndelvi
s
adodet
r
áns
i
t
opar
aqui
eneshuyendepaí
s
esenconfli
ct
oyl
a
agi
l
i
zaci
óndel
ospr
oces
osder
euni
ficaci
ónf
ami
l
i
ar
.
47.Der
echoshumanosenl
asf
r
ont
er
as
Medi
daspar
a gar
ant
i
zarelr
es
pet
o de l
osder
echoshumanosen elcont
r
olde
f
r
ont
er
asei
mpedi
rl
apér
di
dadevi
dashumanasenl
asmi
s
mas
.Gar
ant
i
zar
emos
elces
edel
asdevol
uci
onesi
l
egal
esyas
egur
ar
emoselr
es
pet
oalpr
i
nci
pi
odeno
devol
uci
ónapaí
s
esdondel
avi
dadel
osqueemi
gr
ancor
r
apel
i
gr
o,f
aci
l
i
t
andoel
pr
ocedi
mi
ent
oder
ef
ugi
o.Set
r
abaj
ar
áani
veli
nt
er
naci
onal
,eur
opeoyes
t
at
alpor
elr
econoci
mi
ent
oypr
ot
ecci
óndel
asmi
gr
aci
onesambi
ent
al
esycl
i
mát
i
cas
.
48.Sahar
aocci
dent
al
Noscompr
omet
emosconl
al
i
br
edet
er
mi
naci
óndelSahar
aOcci
dent
al
.
49.Es
t
adoPal
es
t
i
no
Pr
omover
emoselr
econoci
mi
ent
odelEs
t
adoPal
es
t
i
noporpar
t
edeEs
pañayde
l
aUni
ónEur
opea
50.Ayudaaldesar
r
ol
l
o
Noscompr
omet
emosaaument
arelpr
es
upues
t
odes
t
i
nadoal
aAyudaOfici
alal
Des
ar
r
ol
l
oal0,
7% del
aRent
aNaci
onalBr
ut
a.
18
Fly UP