...

v/;k; & vuqikyu ys[kkijh{kk uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

v/;k; & vuqikyu ys[kkijh{kk uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx
v/;k; & VI
vuqikyu ys[kkijh{kk
uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx
6-1
fUk"Qy O;;
fcgkj jkT; ty i"kZn ¼fc-jk-t-i-½ }kjk iwjh yackbZ esa ukys dk fuekZ.k
ugha fd, tkus ,oa vakf’kd fufeZr ukys ds chp esa feflax fyad NksM+s
tkus ds QyLo:i ` 1-33 djksM+ dk O;; fu"Qy gqvkA
fcgkj jkT; ty Ik’kZn ¼fc-jk-t-i-½ us Qrqgk&iVuk jsyos ykbu ,oa U;q ckbZ ikl
{ks= ds chp ey ty ds QSyko dks jksdus gsrq pkSd f”kdkjiqj ¼jsyos ykbZu½ ls
iVuk & Qrqgk ckbZ&ikl jksM rd ukys ds fuekZ.k ds fy, ` 3-76 djksM+ dk ,d
izkDdyu rS;kj fd;k Fkk ¼vxLr 2005½A dk;Z dh rduhdh Lohd`fr ¼vxLr 2005½
eq[; vfHk;ark] fc-jk-t-i- }kjk rFkk ` 3-73 djksM+ dh iz”kklfud Lohd`fr ¼Qjojh
2006½ uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ¼foHkkx½] fcgkj ljdkj }kjk iznku dh x;hA
foHkkx us iVuk uxj fuxe ds ek/;e ls fc-jk-t-i- dks ` 3-73 djksM+ dk lgk;rk
vuqnku foeqDr ¼2006&09½ fd;kA
fc-jk-t-i- ds dk;Zikyd vfHk;ark ¼dk-v-½] xaxk ifj;kstuk izeM
a y & 4 ¼izeM
a y½
djeyhpd] iVuk ds dk;kZy; ds vfHkys[kksa ds uewuk tk¡p ¼flracj 2014½ esa ik;k
x;k fd 2006 & 11 ds nkSjku] fc-jk-t-i- us izeM
a y dks ukys ds fuekZ.k ds fy,
`2-25 djksM+ dh jkf”k foeqDr fd;kA foLr`r izkDdyu ds vuqlkj] dk;Z dk
dk;kZUo;u rhu Hkkxks38a esa fuf/k izkfIr ds ,d o’kZ ds vanj fd;k tkuk FkkA rFkkfi]
twu 2006 ls ebZ 2010 ds nkSjku dqy 2815 eh- yackbZ esa ls dsoy 2205 eh- yackbZ
esa gh dk;Z iwjk fd;k x;k Fkk ftlds mijkar dk;Z dks ifjR;Dr dj fn;k x;kA
dk;Z dks VqdM+ksa esa dk;kZfUor fd;k x;k ,oa buds chp esa dbZ feflax fyad Fks
ftldk fooj.k ifjf'k"V & 6-1 esa n”kkZ;k x;k gSA
ewy izkDdyu ds vuqlkj] ukys ds izFke Hkkx39 dk fuekZ.k 1260 eh- yackbZ
¼` 1-26 djksM½+ esa fd;k tkuk Fkk ijarq] rduhdh dkj.kksa ls dsoy 500 eh- yackbZ40
esa gh vkj-lh-lh- ukyk fuekZ.k o th.kksZ)kj* gsrq izkDdyu dks la”kksf/kr fd;k x;kA
dk;Z dk vkoaVu ¼ebZ 2009½ ` 1-40 djksM+ ds fy, ,d vfHkdj.k dks ,d o’kZ dh
38
39
40
¼i½ flVh pkSd ls jsyos LVs”ku rd ukyk fuekZ.k ¼ii½ eaxy rkykc {ks= ls xq: xksfoan
flag ysu rd “kk[kk ykbZu dk fuekZ.k ¼iii½ jsyos ykbZu ls U;w ckbZikl lM+d rFkk U;w
ckbZikl jksM ls igkM+h&iquiqu ukys rd ukyk dk fuekZ.k
flVh pkSd ls jsyos LVs”ku
izkDdfyr jkf”k ` 1-36 djksM+
ekpZ 2015 dks lekIr gq, o’kZ ds fy, ys[kkijh{kk izfrosnu ¼LFkkuh; fudk;½
vanj iwjk djus dh fu;r frfFk ds lkFk fd;k x;kA laons d us ` 71-02 yk[k ds
O;; ls dsoy 435 eh- yackbZ esa gh ukys dk fuekZ.k fd;k rFkk ”ks’k Hkkx esa dk;Z dks
vdk;kZfUor NksM+ fn;kA laons d us dk;Z iwjk ugha gksus dk dkj.k yksxksa ds }kjk
Mk;otZu dks {kfr igq¡pkuk rFkk dk;Z LFky ij ckfj”k gksuk crk;k ¼fnlEcj 2010½A
ukys ds f}rh; Hkkx41 ds dk;Z dk vkoaVu ¼twu 2006½ ` 40-56 yk[k ds fy,
vfHkdj.k dks ebZ 2007 esa iw.kZ djus dh fu;r frfFk ds lkFk fd;k x;k FkkA ebZ
2007 esa iw.kZ djus ds fy, vkoafVr fd;k x;kA dk;Z] ` 38-41 yk[k ds O;; ls
iw.kZ gqvk ¼ekpZ 2009½A
dk;Z dks “kh?kz iwjk djus ds fy, ukys ds r`rh; Hkkx ¼flVh pkSd ls jsyos ykbZu &
1700 eh-½ dks rhu [akMksa42 esa foHkDr fd, x, rFkk fofHkUu vfHkdj.kksa ls
vyx&vyx ,djkjukes fu’ikfnr fd, x,A dsoy izFke [kaM ¼0 ls 550 eh-½ dk
dk;Z ` 62-05 yk[k ds O;; ds lkFk iw.kZ gqvk ¼flrEcj 2010½A f}rh; [kaM ¼550 ls
1100 eh-½ dk dk;Z vfHkdj.k dks ` 67-36 yk[k ds fy,] 31 ebZ 2007 dks iw.kZ
djus dh fu;r frfFk ds lkFk vkoafVr fd;k x;k ¼twu 2006½A 550 eh- esa ukys ds
fuekZ.k gsrq lkSia s x, dk;Z ds fo:) ` 29-51 yk[k ds O;; ls dsoy 275 eh- esa
dk;Z iw.kZ fd;k x;k ¼ebZ 2008½A r`rh; [kaM ¼1100 ls 1700 eh-½ dk dk;Z
vfHkdj.k dks ` 61-65 yk[k ds fy, Qjojh 2007 esa iw.kZ djus dh fu;r frfFk ds
lkFk vkoafVr fd;k x;k ¼flracj 2006½A ebZ 2008 rd ` 32-01 yk[k ds O;; ls
ukys ds dsoy 330 eh- yackbZ dk gh fuekZ.k fd;k x;kA laons d us dk;ZLFky ij
lkefxz;ksa dh <qykbZ esa ck/kk gksus ds dkj.k dk;Z dks tkjh j[kus esa viuh vleFkZrk
crkbZ ¼flrEcj 2009½A
dk;Z ds la;qDr HkkSfrd lR;kiu ¼vDVwcj 2014½ esa Ikk;k x;k fd ukys dk fuekZ.k
izkDdyu ds vuqlkj ugha fd;k x;k Fkk rFkk ey ty iVuk&Qrqgk jsyos ykbZu
,oa vkoklh; {ks= ds e/; QSy
s k gqvk FkkA blds vfrfjDr] fofHkUu vfHkdj.kksa }kjk
fu’ikfnr fd;s x, dk;Z ds e/; dbZ feflax fyad ,oa ukys ds vfufeZr Hkkx FksA
bls bafxr fd, tkus ij] izeM
a y ds dk-v- us feflax fyad ds vfLrRo dks Lohdkj
fd;k ¼uoacj 2014½ rFkk crk;k fd orZeku esa ewy izkDdyu ds vuqlkj dk;Z dks
iwjk djus dh dksbZ ;kstuk ugha FkhA mUgksusa iqu% crk;k ¼ebZ 2015½ fd ukyk]
igkM+h&iquiqu ukys ds 0&550 eh- [kaM ds lkFk tqM+k gqvk Fkk rFkk ;g vPNh rjg
ls dk;Z dj jgk FkkA tokc Lohdk;Z ugha Fkk D;ksfa d 550 & 1100 eh-] 1100 &
1700 eh- [kaM esa ,oa iVuk flVh pkSd ls jsyos LVs”ku ¼500 eh-½ Hkkx esa ukys dk
41
42
eaxy rkykc {ks= ls xq: xksfoan flag ysu rd “kk[kk ykbZu+
izFke [kaM & iVuk flVh jsyos ykbZu ds fudV ¼0 & 550 eh-½( f}rh; [kaM & iquiqu
ukyk ls jsyos ykbZu dh vksj ¼550 & 1100 eh-½( r`rh; [kaM & iVuk flVh jsyos ykbZu
ls ckbZ ikl dh vksj ¼1100 & 1700 eh-½
80
v/;k; – VI% vuqikyu ys[kkijh{kk
fuekZ.k ugha gksus rFkk fufeZr Hkkxksa ds e?; feflax fyad gksus ds dkj.k Qrqgk&iVuk
jsyos ykbu ,oa U;w ckbZikl {ks= ds chp ey ty ds QSyko dks jksdus dk MÌs”;
iwjk ugha gks ldkA bl izdkj] ukys ds fuekZ.k ¼vkaf”kd½ ij fd;k x;k
43
`1-33 djksM+ dk lai.w kZ O;; okafNr mÌs”;ksa dks iwjk ugha dj ldk rFkk fu’Qy gks
x;kA
ekeys dks ljdkj dks lanfHkZr fd;k x;k ¼twu 2015½( mudk tokc izrhf{kr FkkA
6-2
fuf"Ø; [email protected]
lafonk vof/k dh lekfIr ds mijkar dalsfl;uj }kjk ` 2-51 djksM+
ewY; ds okguksa ,oa midj.kksa dks uxj ifj"knksa dks gLrkarfjr ugha fd,
tkus ds QyLo:i] u dsoy ;s [email protected] nks o"kksZa ls vf/kd dh
vof/k rd vuqi;ksfxRk iM+s jgs cfYd le; ds lkFk mudk {[email protected]{k;
gqvkA
uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ¼u-fo-vk-fo½] fcgkj ljdkj us tokgj yky usg:
jk’Vªh; “kgjh uohdj.k fe”ku ¼ts-,u-,u-;w-vkj-,e-½ ds varxZr iVuk ds “kgjh {ks=ksa
¼nkukiqj] [kxkSy ,oa Qqyokjh”kjhQ uxj ifj’kn~½ ds fofufnZ’V {ks=ksa esa dq”ky ,oa
izHkkoh <ax ls dwM+k laxzg.k ,oa ifjogu ra= rS;kj djus gsrq Bksl vif”k’V izc/a ku
¼Bks-v-iz-½ ;kstuk vuqeksfnr fd;k FkkA
jkT; ljdkj us mDr ;kstuk dks fcgkj “kgjh vk/kkjHkwr lajpuk fodkl fuxe
¼cqMdks½ ds }kjk dk;kZfUor djokus dk fu.kZ; fy;k ¼fnlacj 2009½ rFkk tuojh
2010 ls ebZ 2013 esa ` 5-20 djksM44+ foeqDr fd;kA cqMdks us lHkh rhuksa uxj
ifj’knksa ¼u-i-½ esa bl dk;Z dks ,d dalfs l;uj dks lkSia fn;k rFkk fnlacj 2011 ls
tuojh 201245 ds chp u-i- ds dk;Zikyd inkf/kdkfj;ksa ,oa dalfs l;uj ds lkFk
,d f=i{kh; ,djkjukek fd;k x;kA dalfs l;uj us ebZ 2012 eas dk;Z izkjaHk fd;kA
dqy vuqnku jkf”k esa ls cqMdks us ` 3-09 djksM+ dk O;; Bks-v-iz- ds fy, vko”;d
[email protected]
a midj.kksa ds Ø; ij tqykbZ ls vDVwcj 2012 ds nkSjku fd;kA
43
44
45
71-02 yk[k $ ` 29-51 yk[k $ ` 32-01 yk[k
dsanzk”a k & ` 2-31 djksM+ ,oa jkT;ka”k & ` 2-89 djksM+
nkukiqj uxj ifj’kn~ & 25 tuojh 2012( [kxkSy uxj ifj’kn~ & 5 fnlacj 2011 ,oa
Qqyokjh”kjhQ uxj ifj’kn~ & 6 tuojh 2012
`
81
ekpZ 2015 dks lekIr gq, o’kZ ds fy, ys[kkijh{kk izfrosnu ¼LFkkuh; fudk;½
,djkjukek ds vuqlkj] cqMdks dalfs l;uj ds ek/;e ls [email protected]
a midj.kksa dks Ø;
djsxk rFkk mls u-i- dks gLrkarfjr djsxk ftls iqu% dk;Z laiknu ds fy,
dalfs l;uj dks gLrkarfjr fd;k tk,xkA gkaykfd] okguksa ,oa midj.kksa dk LokfeÙo
u-i- dk gksxkA lafonk vof/k dh lekfIr ds mijkar] dalfs l;uj dks bu okguksa ,oa
midj.kksa dks fØ;k”khy fLFkfr esa u-i- dks gLrkarfjr djuk FkkA dalfs l;uj dks
,d o’kZ dh izkjafHkd vof/k ds fy, cSd
a xkjaVh46 Hkh tek djuk Fkk ,oa mls izfro’kZ
uohuhdj.k fd;k tkuk Fkk] tc rd lafonk lekIr u gksA
uxj ifj’kn~ nkukiqj] Qqyokjh”kjhQ ,oa [kxkSy ds ys[kkvksa dh ys[kkijh{kk ¼tqykbZ
2014 & tqykbZ 2015½ esa ik;k x;k fd tqykbZ ls flracj 2012 ds nkSjku
dalfs l;uj dks ` 3-09 djksM47+ ewY; ds 1020 okguksa ,oa midj.kks48a dk gLrkarj.k
fd;k x;k ¼ifjf'k"V & 6-2½A ijUrq] u-i- }kjk okguksa ,oa midj.kksa dh HkaMkj
iath esa izfof’V ugha dh xbZA dalfs l;uj }kjk miyC/k djkbZ xbZ lsok larks’kizn
ugha gksus ds dkj.k] u-i- us vizSy ls vxLr 2013 ds nkSjku lafonk lekIr dj
fn;kA rFkkfi] dalfs l;uj lacfa /kr u-i- dks okguksa ,oa midj.kksa ds gLrkarj.k esa
foQy jgsA dalfs l;uj us 397 midj.kksa ,oa 4 okguksa dks u-i- ifjlj esa rFkk ,d
okgu dks flapkbZ foHkkx ds ifjlj esa NksM+ fn;kA buesa ls] u-i- [kxkSy ,oa
Qqyokjh”kjhQ }kjk 78 [email protected]
a midj.kks49a dks mi;ksx esa yk;k x;kA “ks’k
` 1-58 djksM+ ds 324 midj.k {kfrxzLr voLFkk ¼ifjf'k"V&6-3½ esa Fks rFkk
u-i- ifjlj esa iM+s gq, FksA dalfs l;uj dks gLrkarfjr fd, x, dqy 1020
[email protected]
a midj.kksa esa ls ` 93-41 yk[k ewY; ds “ks’k 618 midj.kksa dk irk ugha py
ldk ¼ifjf'k"V&6-4½A
ys[kkijh{kk eas vkxs ik;k x;k fd u-i- dalfs l;uj }kjk tek djk, x, ` 76 yk[k
ds cSd
as xkjaVh dks udnhdj.k djkus esa foQy jgsA ;|fi] dalfs l;uj }kjk
,djkjukes dh “krksZa dk ikyu ugha fd;s tkus ds ckotwn] u-i- ds izkf/kdkfj;ksa us
leLr okguksa ,oa midj.kksa dk gLrkarj.k izkIr djus gsrq izHkkoh dne ugha mBk,A
[email protected]
a midj.kksa ds {[email protected] gksus ds ckotwn u-i- cSd
a xkjaVh dk
udnhdj.k djkus esa foQy jgsA ftlds QyLo:i] u-i- ` 2-51 djksM+ ds {kfrxzLr
,oa vKkr midj.kksa dk ykxr ewY; dalfs l;uj ls olwy ugha dj lds rFkk u-i,d izHkkoh dwM+k ifjogu ra= ls oafpr jgkA
46
47
48
49
nkukiqj & ` 39 yk[k( [kxkSy & ` 18 yk[k ,oa Qqyokjh”kjhQ & ` 21 yk[k
nkukiqj & 583] [kxkSy & 205 ,oa Qqyokjh”kjhQ & 232
nkukiqj & ` 1-42 djksM]+ [kxkSy & ` 0-82 djksM+ ,oa Qqyokjh”kjhQ & ` 0-86 djksM+
Qqyokjh”kjhQ & 25 midj.k ¼` 6-95 yk[k½ ,oa ,d okgu ¼` 24-18 yk[k½( [kxkSy &
51 midj.k ¼` 1-79 yk[k½ ,oa ,d okgu ¼` 24-18 yk[k½
82
v/;k; – VI% vuqikyu ys[kkijh{kk
bls bafxr fd, tkus ij] u-i- ds dk;Zikyd inkf/kdkfj;ksa us crk;k x;k fd okguksa
,oa midj.kksa dks gLrkarfjr djus ds fy, dalfs l;uj dks funsZ”k ¼tqykbZ 2013 ls
tqykbZ 2014½ fn;k x;k Fkk ijarq vxLr 2015 rd bls gLrkarfjr ugha fd;k x;kA
ekeyk ljdkj dks lanfHkZr fd;k x;k ¼tqykbZ 2015½( Lekj&i= fuxZr fd;k x;k
¼uoacj 2015½( mudk tokc izrhf{kr FkkA
iVuk
fnukad%
¼izoh.k dqekj flag½
egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½] fcgkj
izfrgLrk{kfjr
ubZ fnYyh
fnukad%
¼’kf’k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd
83
Fly UP