...

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad Albert Binakaj Armin Smajic

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad Albert Binakaj Armin Smajic
LiU-ITN-TEK-G--11/066--SE
Dokumentation av
elinstallationer i en byggnad
Albert Binakaj
Armin Smajic
2011-08-25
Department of Science and Technology
Linköping University
SE-601 74 Norrköping , Sw eden
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
601 74 Norrköping
LiU-ITN-TEK-G--11/066--SE
Dokumentation av
elinstallationer i en byggnad
Examensarbete utfört i elektroteknik
vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet
Albert Binakaj
Armin Smajic
Handledare Bengt Andersson
Examinator Kjell Karlsson
Norrköping 2011-08-25
Upphovsrätt
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Copyright
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.
The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.
According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.
For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/
© Albert Binakaj, Armin Smajic
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Förord
Lyckligt nog var det inte mycket problem som uppstod under de här veckorna som troligtvis gjorde att
projektet blev klart i tid. Vi vill ge ett stort tack till Bengt Andersson för all hjälp under denna period vi
jobbade med examensarbetet. Vi tackar även Kjell Karlsson vid LiU och Roger, elektriker från YIT för
deras tid och hjälp.
Norrköping augusti 2011,
Albert Binakaj och Armin Smajic
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Sammanfattning
Detta examensarbete som är utfört under åtta veckor gjordes åt företaget YIT, som är ett stort företag
som erbjuder tjänster i Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa. YIT erbjöd oss att göra ett arbete
åt en av deras kunder där vi skulle slutföra/uppdatera ritningar av elinstallation i en byggnad. Det var en
planritning, en fasadritning, ett huvudlinjeschema, samt utmärkning av var alla centraler och
undercentraler finns på situationsritning.
Det resulterade i att dokumentationen över byggnaden och dess elinstallationer blev slutfört och
komplett.
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Innehållsförteckning
1 Inledning .............................................................................................................................................. 1
1.1 Introduktion .................................................................................................................................. 1
1.2 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2
1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 2
1.4 Metod............................................................................................................................................ 2
1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2
2 Utförande ............................................................................................................................................. 3
2.1 Planritning ..................................................................................................................................... 3
2.2 Fasadritning ................................................................................................................................... 4
2.3 Huvudlinjeschema ......................................................................................................................... 5
3 Resultat ................................................................................................................................................ 7
4 Slutdiskussion ....................................................................................................................................... 7
Källförteckning ........................................................................................................................................ 8
Muntliga referenser............................................................................................................................. 8
Elektroniska referenser........................................................................................................................ 8
Litteratur ............................................................................................................................................. 8
Bilaga 1 – Planritning ............................................................................................................................... 9
Bilaga 2 – Fasadritning ........................................................................................................................... 10
Bilaga 3 – Huvudlinjeschema ................................................................................................................. 11
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
1 Inledning
1.1 Introduktion
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom programmet Elteknik och automation, 120hp
vid Linköping universitet. Examensarbetet är på 12hp och av de poängen ingår en skriftlig rapport på
10hp, opposition 1,5hp och auskultation på 0,5hp. Projektet utförs för YIT Sverige AB hos en av deras
kunder.
Allmänna Ingenjörsbyrån i Stockholmbildades 1901. Man öppnade även ett kontor i Helsingfors 1912
och valde att översätta namnet till YleinenInsiniööritoimisto, med förkortningen YIT.
För inte så länge sedan, året 2001 köpte YIT även dåvarande Calor AB i Sverige och två år senare, 2003,
köpte koncernen ABB Building Systems verksamheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Baltikum och
Ryssland. Det var sedan 1 oktober 2004 som YIT i Sverige AB bildades efter att ha slagit ihop YIT
Buildning Systems AB och YIT Calor AB, vars logotyp går att beskåda i figur 1.
Figur 1. YIT:s logotyp
YIT är ledande i Sverige inom installation och service av fastighetstekniska tjänster och erbjuder ett stort
utbud av tekniska installationer, drift & underhåll samt facilities management. Det är inte bara i Sverige
som YIT erbjuder sina tjänster, det gör man även i Norge, Finland, Baltikum,
Ryssland och Centraleuropa.
YIT Sverige AB har över 4 400 medarbetare på närmare 100 orter runt om i
Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. De erbjuder ett komplett utbud av
tekniska installationer inom fastighetsteknik, se figur 2.
Figur 2. Sverigekarta på de orter YIT befinner sig
1
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
1.2 Bakgrund
Examensarbetet ska göras ensam eller i par, som börjar med att man kontaktar olika företag och frågar
om de har något arbete som kan göras som examensarbete. Några exempel som examensarbete kan
vara mätprojekt, utredningsuppdrag, analysera mätdata, kartlägga/organisera och presentera
information, handhavandebeskrivning av maskin, skötselinstruktion, utforma viss dokumentation.
YIT erbjöd oss att hjälpa dem slutföra/uppdatera ett huvudlinjeschema, en situationsritning som
innehåller en planritning och en fasadritning över en fastighet. Anledningen till att planritningen gjordes
på fastigheten är för att fastighetsägaren skall kunna redovisa sina ytor i ett dokument. Huset är
ombyggt ett antal gånger sen de första ritningarna gjordes för flera år sedan. Alla fastighetsägare skall
ha ett huvudlinjeschema på sina anläggningar och det är dessutom ett krav i elsäkerhetsföreskrifterna.
Skulle det ske en olycka är det bra att veta var matande elkraft kommer ifrån med alla tänkbara
elcentraler i komplexa anläggningar.
1.3 Syfte
Syftet med examensarbete är att göra färdigt/uppdatera huvudlinjeschema, planritning och fasadritning
över byggnaden.
1.4 Metod
Vid projektets början gick vår handläggare, Bengt Andersson på YIT igenom det som ska utföras och
visade oss runt. Därefter träffades ägaren av byggnaden för att få nycklar till de olika lokalerna.
Det var mycket svårt att läsa ut vilken standard som har använts på de gamla ritningarna, efter att ha
sett flera exempel från handläggaren om hur det ska se ut och med hjälp av dem kunde ändringarna
göras.
Alla ritningar har ritats i AutoCAD MEP, det är ett ritningsprogram i 2D där man bl.a. kan rita CADritningar.
1.5 Avgränsningar
Uppgiften gick ut på att vi ska rita planritning, fasadritning och huvudlinjeschema. Vår uppgift var att
göra dokumentation av elinstallationer i en byggnad, därför har vi inte fördjupat oss i apparatlistor,
maskiner osv.
2
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
2 Utförande
2.1 Planritning
I en planritning kan man se hur byggnadens planlösning ser ut uppifrån. Med det menar man att man
kan se var väggar, maskiner, dörrar, centraler och undercentraler är placerade. Det är för att lätt kunna
hitta de olika saker man söker i fastigheten.
Som utgångspunkt för examensarbetet bestämdes ett möte med handledaren på YIT där man gick
igenom de gamla ritningarna som inte stämmer efter all ombyggnad under åren som har gått.
Ritningarna var inte tillgängliga som datafiler, de fick skannas hos Arkitektkopia i Norrköping. När
ritningarna var klara gick det inte att använda de för det fanns massor med streck och punkter som inte
var till någon användning. Linjerna var sneda och de var inte sammanbundna med andra linjer. I figur 3
här nedan kan man se resultatet från Arkitektkopia. Det bästa resultatet blir om det ritas om från början,
de utrymmen som redan stämde ritades om med raka linjer, men de som det varit ändringar i
kontrollmättes innan de ritades i AutoCAD.
Figur 3. En del av planritningen från den skannade upplagan
3
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
För att göra en korrekt ritning kontrollmättes lokalerna till att börja med. Med hjälp av
laseravståndsmätaren som lånades från YIT och en tumstock togs alla mått som behövdes för att
påbörja ritningen i AutoCAD. Här nedan i figur 4 kan man se en del av den färdiga planritningen, hela
ritningen finns i bilagan.
Figur 4. visar en del av den färdiga planritningen
2.2 Fasadritning
I en fasadritning ser man hur en byggnad ser ut utvändigt, alltså vad du ser om du ställer dig utanför
byggnaden och på en av husets utsidor rakt framifrån. I figur 5 här nedan ser vi en del av fasadritningen
som ritats upp. Hela ritningen finns att tillgå i bilaga 2. I fasadritningen har vi ritat från två sidor om man
skulle ställa sig utanför och kolla på byggnaden. Ena sidan är sett från öster och den andra är sett från
norr.
Figur 5. En del av den färdiga fasadritningen mot öster
4
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
2.3 Huvudlinjeschema
I ett huvudlinjeschema framgår det hur de elektriska ledningarna är dragna för försörjning av
gruppcentraler i en byggnad. För att rita huvudlinjeschema över fastighetens elinstallationer besöktes
byggnaden för att lokalisera vart allt fanns placerat fysiskt. Även denna ritning fick ritas om från grunden
eftersom det inte fanns någon datafil sedan tidigare. De centraler/undercentraler som finns i byggnaden
kan man se i figurerna här nedan. När man ritar huvudlinjeschema så finns det program som man kan
göra huvudlinjeschema med. Detta gjordes i AutoCAD på grund av att symbolerna och även ritningsblanketten fanns tillgängliga där. När man gör ett huvudlinjeschema använder man sig av olika lager. Ett
lager för centraler, ett för beteckningar, ett för att markera vad det är för kabel och ett lager för att
förbinda de olika centralerna. På huvudlinjeschema kan man även se på vilket plan en viss central ligger,
man ska lätt kunna följa upp vilken central som är förbunden med vilken. Det underlättar om något
skulle hända så att man måste bryta eller koppla bort i anläggningen. Här nedan i figur 6 ser man en del
av vårt huvudlinjeschema, hela schemat kan man hitta i bilaga 3. Vad symbolerna står för kan man hitta i
figurerna på nästa sida.
Figur 6. En del av huvudlinjeschema
Nedan visas de symboler vi använt oss av i planritningen och huvudlinjeschema:
Central
I en central hittar man säkringar. En gruppcentral sitter normalt placerat i hallen, källaren, grovköket
eller garaget i en bostad. Det är från en elcentral som elledningar förgrenas till olika delar av bostaden, i
bland till ytterligare en eller flera undercentraler om bostaden eller byggnaden är stor.
I anläggningen ser alla centraler olika ut, men på ritningen har vi använt oss av denna symbol. Se figur 7.
Figur 7. Symbol för central
Undercentral
En undercentral är ett säkringsskåp som får sin elenergi från ett mer centralt placerat säkringsskåp som
dessutom också oftast hanterar större mängd elenergi.
När det gäller undercentralerna så är de även här väldigt olika ut och vi har valt att rita ut de med den
här symbolen. Se figur 8.
Figur 8. Symbol för en undercentral
5
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Trepolig brytare
En brytare är en elektrisk komponent som bryter en elektrisk krets. Symbolen hur en trepolig brytare i
anläggningen ser ut på ritningen hittas här nedan. Se figur 9.
Figur 9. Symbol för en trepolig brytare
Mätarskåp
De mätarskåp som förekommer symboliserar vi enligt figur 10 nedan. Är det ett trepoligt mätarskåp
lägger man till en trepolig brytare i högra hörnet av mätarskåpet.
Figur 10. Symbol för hur ett mätarskåp ser ut på ritningen
6
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
3 Resultat
Resultat som vi har kommit fram till efter att ha jobbat med dokumentationen ser man i bilagan. Vi har
sammanställt de delar som var syftet med vårt arbete, så som huvudlinjeschema, planritning och
fasadritning. Eftersom planritningen är på A1-format kan vi inte ha med den i resultaten, men en
förminskning har gjorts till A4-format och den finns i bilaga 1. Samma sak gäller fasadritningen för den är
ritad på A2-format, men vi har förminskat den till A4-format och även den kan man se i bilaga 2.
4 Slutdiskussion
Om vi summerar dessa åtta veckor av arbete/studier är vi nöjda med resultatet, men även med vår
insats. Det fanns mer uppgifter att göra, men det fanns inte tid för inom ramen för examensarbetet.
Exempelvis kunde man rita fasadritningen från alla fyra sidor. I helhet är vi nöjda med det som har
gjorts. Dessa ritningar kommer underlätta mycket för fastighetsägaren, men även byggare och elektriker
om det skulle hända något kan de lätt följa upp var allt är.
Det är mycket enklare att upprätta ritningar innan bygget har påbörjats av en byggnad, för att när man
bygger använder man ritningen för att se vilka mått det ska vara och var olika saker ska vara placerade.
7
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Källförteckning
Muntliga referenser
Kjell Karlsson, forskningsingenjör vid Linköpings universitet, ITN
Bengt Andersson, projektledare vid YIT Sverige AB
Elektroniska referenser
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/bygglovanmalan/blanketter/ritningar/ 2011-08-16
http://www.elonline.se/garo-elcentral-2-radig-26-platser-/39-0 2011-08-16
http://www.ne.se/enlinjeschema 2011-08-16
Litteratur
Elinstallation Yrkesmannaskap Montörshandbok, Paul Håkansson & Tord Martinsen.
8
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Bilaga 1 – Planritning
9
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Bilaga 2 – Fasadritning
10
Dokumentation av elinstallationer i en byggnad
Examensarbete HT 2011
Bilaga 3 – Huvudlinjeschema
11
Fly UP