...

(DENG 21)

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Description

Transcript

(DENG 21)
(DENG 21)
B.A. / B.Com. / B.Sc. / B.B.M. /B.B.A. / B.H.M. DEGREE
EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
Part – I : (i) ENGLISH
Paper-II : General English
Time : 03 Hours
Maximum Marks : 80
All sections are compulsory
SECTION-A
1)
a)
Read the following passage and answer the questions that follow:
(5)
As soon as possible after reaching the grounds of Hampton Institution I presented
myself before the head teacher for assignment to a class having been so long without
proper food, a bath and change of clothing. I did not ofcourse make a very favourable
impression upon her. I continued to linger about her, and to impress her in all ways I
could with my worthiness. In the meantime, I saw her admitting other students, and
that added greatly to my discomfort. I felt, deep down in my heart, that I could do as
well as they, if I could only get a chance to show what was in me.
i)
What was the action that added to the authors discomfort?
ii)
What did the author himself do?
iii) Why did he look unimpressive?
iv) What did the head teacher do?
v)
b)
What was the purpose of the author appearing before the head teacher?
Read the following passage and answer the questions that follow, choosing the right
answer:
(5)
To be a successful writer, you must write interestingly, but different kinds of people
have different interests, and it is most unlikely that you will be able to appeal to all of
them. You therefore have to know exactly what type of reader you are writing for and
exactly what kinds of things interest such a reader.
i)
ii)
People have
1)
Disinterest
2)
No interest
3)
Same reactions
4)
Different interests
The antonym of „forget‟.
1)
Dismiss
2)
Ignore
3)
Remember
4)
Fail
iii) „Unlikely‟ means.
1)
Remotely possible
2)
Not possible
3)
To hate
4)
Show liking
iv) To be a succesful writer, one must be
v)
2)
3)
1)
Lengthy works
2)
Carefully
3)
Personally
4)
Interestingly
Write the synonym of „Success‟.
1)
Failure
2)
Win
3)
Happy
4)
The best
Answer any Two of the following in not more than 100 words each:
a)
Give a brief account of Gandhiji‟s life in London.
b)
What is the moral of the play „The Drunkard‟.
c)
How do books enrich Keller‟s life?
d)
Comment on L.A. Hill‟s views on freedom.
Answer any one of the following in about 200 words:
(2 x 4 = 8)
(8)
a)
Justify the title of the essay “Man‟s peril‟.
b)
Describe in your own words the actual shorting of the Elephant.
c)
Enumerate the factors that constitute a knowledge society according to Abdul Kalam.
SECTION-B
4)
a)
Answer any one of the following in not more than 100 words:
i)
Write an appreciation of the poem, “Ode to a Nightingale”.
ii)
What is the poet‟s prayer to the west wind.
iii)
Sketch the character of Ulysses.
(4)
b)
5)
Explain any one of the following:
i)
Explain „I am a part of all that I have met‟.
ii)
Was it a vision or a waking dream?
iii)
Good fences make good neighbours.
Answer any one of the following in about 200 words:
a)
Bring out the patriotic feelings in the poem, “The gift of India”.
b)
Browning‟s „The Last Ride Together‟ is a dramatic monologue. Discuss.
c)
Write an appreciation of the poem “Because I could not stop for Death”.
(4)
(8)
SECTION-C
6)
Answer any one of the following in about 200 words:
a)
Sketch the character of Subha.
b)
Attempt an evaluation of the grain merchant‟s character in „Diamond Rice‟.
c)
Bring out the pathos of the story of Ha‟penny.
(8)
SECTION-D
7)
Read the following passage and summarise it:
(6)
There are two types of courage the first type is physical the second is moral courage then
two types of courage are quite different from each other. On the otherhand, men who
possessed great moral courage would not take physical risk. To be really great, a man-or
nation must possess both kinds of courage.
8)
9)
Write an essay on one of the following:
a)
Politics and religion.
b)
Brain drain.
c)
Communal Harmony.
Answer any one of the following:
a)
Write a report on how you intend to spend your summer vacation.
b)
Write a report the accident you have seen.
(6)
(6)
10) Use four of the following idioms and phrases in sentences of your own:
a)
Call on
b)
Achiles heal
c)
Iron out
d)
Monkey-business
e)
Putdown
f)
Look after
g)
Flesh and blood
h)
Black sheep
11) Answer any one of the following:
(6)
(6)
a)
Write a dialogue between you and a shopkeeper at a bookstall.
b)
Write a letter to a Indo-American publishing house asking for CDs on spoken English.
c)
Write a letter congratulating a friend on his success in the interview for a job.
EEE
(DTEL 21)
B.A./B.Com./B.Sc./B.B.M./B.B.A./B.H.M. DEGREE EXAMINATION, MAY-2015
Second Year
Part – I: TELUGU
Paper – II : Poetry, Prose, Drama, Prosody, Poetics and Essay
Time : 03 Hours
1)
Maximum Marks : 80
D ¶Mìü…¨ ÐésìýÌZ JMæü 糧éÅ°Mìü {糆糧éÆæÿ® ™é™èþµÆ>ÅË$ {ÐéĶý$…yìþ.
a)
(1×8 = 8)
GËÏ Ô¶ýÈÆæÿ«§éÆæÿ$ËMæü$ °Ëϯþ@ $ `Mæüsìý ¯@þ*†ÌZç³Ë…
{§ðþâ¶ýåMæü ÒÆæÿ$ ¯óþÐ@þ$¯@þ$ Ð@þ$†{¿¶ýÐ@þ$×ý…º$¯@þ À¯@þ$²OÌñý {ç³Ð@þ
Ç¢ËÏMæü çÜÆæÿÓÐ@þ¬ ¯@þ²™èþ° ¨Ð@þÅMæüâêÐ@þ$Ķý$Ð@þ$…^èþ$ ÑçÙ$~¯þ@ …
§æþ$ËÏÐ@þ¬— gôýÇa ™é ÆæÿyæþÑ ¯@þ$…yæþ$r Ðóþ$Ë$ °Ô>^èþÆ>¶Væü×îý
b)
A¯@þ Ñ° {Ðóþr$Ð@þyæþz Ķý¬ÆæÿV>…Væü¯@þĶý¬…ºÌñý, ¯óþÆÿ¬ ÐøĶý$ ¿¶ý
Væü$Y¯þ@ §æþÇMö¯@þ² ÁçÙ×ý çßý$™éÔ¶ý¯@þMîüË Ä¶ý$¯@þ…Væü Ìôý_, òßý
_a¯@þ Mæü¯@þ$§øÆÿ¬Mðü…ç³# ™èþ¯@þ ^ðþMæü$PË— Væü$…Mæü$Ð@þ$ ç³{™èþ¿¶ý…Væü çÜ…
f°™èþ ¯@þÒ¯@þM>…† Ððþ§æþ^èþËÏ—Væü Væü§æþY§æþS¯@þ²Mæü…vOÄñý$
2)
¶Mìü…¨ ÐésìýÌZ {糆¿êVæü… ¯@þ$…yìþ Æðÿ…yæþ$ çÜ…§æþÆæÿÂçÜíßý™èþ ÐéÅQÅË$ {ÐéĶý$…yìþ.
A&¿êVæü…
a)
^èþ¨Ñ…^ðþ§æþ ¯éÆæÿ$ÅÌŸ§æþª ^èþ§æþ$Ð@þ#Ð@þ¬ ™èþ…{yîþ!
b)
Ýë¯@þºsìýt¯þ@ Ð@þ$MæüÆ>…Mæü$ Ô¶ýç܈Ð@þ$¯@þVæü
c)
糧æþà MæüÇ~Mæü MöË$Ð@þ#¯@þ² 糧æþÃÐøÌñý
d)
± ÝûÖËÅ Ñ$ÌêÏ…{yæþ MðüËϯþ@ $ Ðóþ$˾…†
B&¿êVæü…
a)
«§æþÆæÿà fÌê°Mìü çœ$Ææÿà fÌê°Mìü Qȧæþ$ Ìôý§øÄŒý$
(4×2 = 8)
3)
b)
D ¯éVæüÇMæü™éÆæÿ×ýÅÐéçÜ… ¿¶ýÇ…^èþÌôý¯@þ$
c)
{糿ê™èþ ´ë{™èþÐ@þ¬¯@þ {糿êÐ@þ$«§æþ$Ð@þ# ¶VøÌñý
d)
C糚yæþ$ ¯éMæüËÒ$§æþ ç³NËÐéçܯ@þ Mæü$ÇíÜ…¨
¶Mìü…¨ ÐésìýÌZ {糆¿êVæü… ¯@þ$…yìþ JMæü§é°Mìü çÜÐ@þ*«§é¯@þ… {ÐéĶý$…yìþ.
(2×8 =16)
A&¿êVæü…
a)
{ç³àϧæþ íßýÆæÿ×ýÅMæüÕç³#Ë çÜ…Ðé§é°² ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
b)
°VæüÐ@þ$Ô¶ýÆæÿà AMæüP , ™èþÐ@þ¬Ã¯@þMæü$ M>Ñ…_¯@þ E糧óþÔ¶ýÝëÆ>…Ô>°² {ÐéĶý$…yìþ.
B&¿êVæü…
4)
a)
‘BÆæÿ¢X™èþ…’ ÌZ †ËMŠü §æþÇØ…_¯@þ §æþ–Ô>Å˯@þ$ {ÐéĶý$…yìþ.
b)
‘Ð@þ$à…{«§ø§æþĶý$…’ MæüÑ™èþÌZ §éÔ¶ýÆæÿ¤ {ç³Mæüsìý…_¯@þ B¯@þ…§é°² ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
D {Mìü…¨ ÐésìýÌZ {糆¿êVæü… ¯@þ$…yìþ JMæü§é°Mìü çÜÐ@þ*«§é¯@þ… {ÐéĶý$…yìþ.
(2×7 =14)
A&¿êVæü…
a)
‘ºçßý$M>Ë §æþÆæÿد@þ…’ Mæü£æþ¯@þ$ {ÐéĶý$…yìþ.
b)
‘Æ>Ķý$ËM>Ë… ¯ésìý ÆæÿÜí Mæü™èþ’ ¯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
B&¿êVæü…
5)
a)
‘Ð@þ$¯@þ$^èþÇ{™èþ’ ¯@þ$ ò³§æþª¯þ@ ¡Ça¨¨ª¯þ@ Ñ«§é¯@þ… ™ðþË$ç³…yìþ.
b)
‘çÜÓ¿êçÙ’ Oò³ f…çœ*ËÔ>í܈ AÀ{´ëĶý$… {ÐéĶý$…yìþ.
D ¶Mìü…¨ ÐésìýÌZ Æðÿ…yìþ…sìýMìü çÜÐ@þ*«§é¯éË$ {ÐéĶý$…yìþ.
a)
ç³#×ýÅÐ@þÊÆæÿ$¢Ë ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ð@þ$Æ>Ð@þ#V>Ç ´ë{™èþ¯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
b)
MøÆæÿ$tÌZ MæüÐ@þ$Ë Ðé§æþ¯@þ ¯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
c)
M>ã…¨ ´ë{™èþ §éÓÆ> Ææÿ^èþÆÿ¬™èþ C_a¯@þ çÜ…§óþÔ¶ý… ÑÔ¶ý©MæüÇ…^èþ…yìþ.
d)
Ð@þÆæÿѶMæüĶý$ ¯érMæü ¯éÐ@þ˜_™éÅ°² ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
(2×7 =14)
6)
7)
(1×10 =10)
D ¶Mìü…¨ ÐésìýÌZ JMæü §é°° Væü*Ça ÐéÅçÜ… {ÐéĶý$…yìþ.
a)
Mæü…ç³NÅrÆŠÿ&C…rÆŠÿ¯ðþsŒý&BÐ@þÔ¶ýÅMæü™èþ
b)
GÆÿ¬yŠþÞ ÐéÅ«¨&°ÐéÆæÿ×ý
c)
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý… & ç³ÇÆæÿ„æü×ý
a)
D ¶Mìü…¨ 糧éÅ°Mìü Væü×ýÑ¿¶ýf¯@þ ^óþíÜ, bèþ…§æþçÜ$Þ¯@þ$ Væü$Ç¢…_, Ķý$†° õ³ÆöP¯@þ…yìþ .
i)
(1×5 =5)
™èþ¯@þĶý¬yæþ$V>yæþ$ Ô>{™èþÐ@þ#yæþ$ §é¯@þÐ@þ¿¶ýÆæÿM¢ æü$ Òyæþ$ O§ðþ™èþÅ ^èþ…
Ìôý§é
ii)
D ¶Mìü…¨ Ðé°ÌZ JMæü §é°Mìü Ýù§éçßýÆæÿ×ý…V> Ë„æü×ê°² ™ðþ˵…yìþ.
1) E™èþµËÐ@þ*Ë
2) BrÐðþ˨
b)
D ¶Mìü…¨ 糧æþÅ…ÌZ AË…M>Æ>°² ™ðþ͵ Ë„æü×ý…™ø çÜÐ@þ$¯@þÓÆÿ¬…^èþ…yìþ.
i)
Møç³Üç §æþ¯@þ…º$¯@þMæü$¯Œþ f°Äñý$¯@þ$ Ë™é…W
çßýÇ^èþ…§æþ¯@þ MørÆæÿÐ@þ¬¯@þMæü$ ¯éVæü™èþÆæÿ$×ìýĶý¬—»ZÌñý¯Œþþ
Ìôý§é
ii)
D ¶Mìü…¨ AË…M>Æ>ÌZÏ JMæü §é°Mìü Ýù§éçßýÆæÿ×ý…V> Ë„æü×ý… ™ðþ˵…yìþ.
1) Ææÿ*ç³M>Ë…M>Ææÿ…
2) çÜÓ¿êÐøMìü¢ AË…M>Ææÿ…

(1×5 =5)
(DHIN 21(NR))
B.A./B.Com./B.Sc./B.B.M./B.B.A. /B.H.M. DEGREE EXAMINATION, MAY – 2015
Second Year
Part – I : HINDI
Paper – II : General Hindi
Time : 3 Hours
1)
Maximum Marks: 80
{ZåZ {b[IV nÚm§e H$mo g àg§J ì¶m»¶m H$s{OE&
a)
i)
(18)
¶h VZ {df H$s ~obar, Jwê$ A‘¥V H$s ImZ grg {X¶o Omo Jwê$ {‘bo, Vmo ^r gñVm OmZ
AWdm
b)
ii)
‘w{I¶m ‘wI gmo Mm{hE, ImZ nmZ H$mo EH$ nmb¡ nmog¡ gH$b A§J, Vwbgr g{hV {ddoH$
i)
Iram {gaVo H$m{Q>E& ‘{H$¶V ZmoZ bJm¶ ‘a{h‘Z’ H$ê$E ‘wIZ H$mo, M{h¶V Bh¡ gOm¶
AWdm
c)
ii)
H$ZH$ H$ZH$ Vo gm¡JwZr ‘mXH$Vm A{YH$m¶ d{h Im¶o ~m¡amV Za ¶{h nm¶o ~m¡am¶
i)
gm¡ ~ma Yݶ dh EH$ bmb H$s ‘mB© {Og OZZr Zo h¡ OZm ^aV-gm ^mB© nmJb-gr à^w Ho$
gmW g^m {M„mB© gm¡ ~ma Yݶ dh EH$ bmb H$s ‘B©
AWdm
ii)
2)
3)
ào‘ Z ~mS>r CnO¡, ào‘ Z hma {~H$m¶ amOm naOm Omo{h ê$M¡, grg XoB© boB© Om¶o&&
{H$gr EH$ H${dVm H$m gmam§e {b{IE&
a)
H¡$Ho$¶r H$m níMmVmn
b)
^rî‘ H$m ea-eæ¶m go CnXoe
c)
{^jwH$
{H$gr EH$ H${d H$m n[aM¶ Xr{OE&
a)
{~hmar bmb
b)
‘¡{WbreaU Jwá
c)
ahr‘
(10)
(10)
4)
5)
6)
{H$gr EH$ {df¶ na {Z~ÝY {b{IE&
a)
nwñVH$mb`
b)
XoemaZ go bm^&
c)
{dkmZ go bm^ Am¡a hm{Z&
d)
{dYmWu Am¡a amOZr{V&
e)
gh-{ejm&
(10)
{H$gr EH$ gm{h˶ {df¶ na {Z~§Y {b{IE&
a)
H$mb-{d^mOZ&
b)
{ZJ©U -^{º$‘mJ©&
c)
H¥$îU- ^{º$emIm&
d)
Cnݶmg Am¡¡a ào‘MÝX&
(20)
{ZåZ {b{IV JÚ H$m {hÝXr ‘| AZwdmX H$s{OE&
(12)
The Elephant is a largest and strongest animal. It is a strange Loking animal with its thick
Legs. huges sides and back, Large hanging ears, small tail, Littleeyes, Long white tusks
and above all. Its Long nose called the trunk. Elephants are found in India and in Africa.
The elephants is a very intelligent animal.

(DSAN21) (NR)
B.A./B.Com./B.Sc./B.B.M./ B.B.A./B.H.M. DEGREE EXAMINATION,
MAY – 2015
Second Year
Part – I : SANSKRIT (NR)
Paper - II : Drama, Champu, Prose, History of Literature, Alankaras, Translation and
Grammar
Time : 3 Hours
Maximum Marks: 80
1)
Answer any two questions :
[2×10=20]
Û`mo: CÎma§ {bIV
2)
i)
hf©dY©Zñ` e¡br_m{lË` {Z~ÝY_oH§$ {bIV
ii)
ZmJmZÝXo àW‘‘ñ¶ gmam§e§ {bIV
iii)
D$é“ZmQ>H$ñ` H$Wmgma§ {bIV
iv)
lrH¥$îUgwXmåZ`mo: _¡Ìr AmXem©pñV {Zê$n`V
[10]
^moOXodñ` n[aM`mË_H§$ {Z~ÝY_oH§$ {bIV AWdm
AmMm`©lram_MÝÐH$do: n[aM`mË_H§$ {Z~ÝY_oH§$ {bIV
3)
Explain any four of the following with referrence to context-
MËdm[a ggÝX^ª ì`m»`mV
i)
ZZw ñdearamV² à^¥{V gdª namW©_do
ii)
gd©ñ`mä`mJVmo Jwé :
iii)
VmamUm§ n{VV_wÛhVrd ^y{_ :
iv)
gXhZ Bd _oé: l¥“b½ZoÝÐMmn :
v)
AÌ gd} _hmamOñ` {_Ìm{U Ed
[4×3=12]
vi)
V`¡d àMwa~bOwfm H$m§{XerH$mo ~^yd
vii)
^dVw ^dVw VoZmJVoZ ^{dVì`_²
viii) Zañ` ^m½`aoIm An[adV©Zr`m
4)
Write a brief note on any two.
[2×4=8]
Û`mo : bKwQ>rH$m§ {bIV
5)
i)
n#mVÝÌ_²
ii)
~mU^Å>:
iii)
lrhf©:
iv)
^Å>Zmam`U:
Define and illustrate any two Alankaras
[2×5=10]
Û`mo : Ab§H$ma`mo : bjUoXmhaUo {bIV
6)
i)
C„oI:
ii)
AàñVwVàe§gm
iii)
AZÝd`:
iv)
ñd^mdo{ŠV:
Write the forms of any four of the following sabdas-
MVwUmª {Z{X©ï>{d^{ŠVfw ê$nm{U {bIV
i)
dmH²$-gá_r
ii)
_éV-{ÛVr`m
iii)
amOZ²-fð>r
iv)
{dÛg²-V¥Vr`m
v)
`wî_X²-gá_r
[4×2=8]
vi)
VX²-nw§-àW_m
vii) qH$-Znw§-MVwWu
viii) Zm_Z²-g§~moYZàW_m
7)
Write the forms of any four of the following adding the given terminations. [4×1=4]
MVwUmª VÎmËàË``mZ² `moO{`Ëdm {bIV
i)
b^²-ŠVdVw
ii)
K«m-eV¥
iii)
lw-emZM²
iv)
J_²-Vì¶V²
v)
Zr-ŠV
vi)
^y-Vw_Z²
vii) ^wO² ŠËdm
viii) Am-éh²-ë`n²
8)
Translate any four sentences into Telugu or English
MVwUmª AmÝY«^mfm`m§ dm Am§½b^mfm`m§ {bIV
i)
_V¦Um§ _mVm {dO`XþJm©
ii)
H$m{bXmgg_: H${d: AÚm{n ZmpñV
iii)
JVg§dËgao ^maVXoe-d¡km{ZH$m: A§JmaH$J«h§ à{V EH§$ AÝV[aj`mZ§ àMmo{XVdÝV:
iv)
‘“b{J[a-Zaqgh-g_: Xod: ZmpñV
v)
AmMm`©-ZmJmOw©Z: ~m¡Õ_Vo _hmnpÊS>V:
vi)
{dÚmg_§ YZ§ ZmpñV
vii) Apñ_Z² O`Zm_g§dËgao “ZaooÝÐ_moXr” _hmoX`: àYmZ_pÝÌnX§ Ab§H¥$VdÝV:
viii) AmÝY«àXoeamï´>: “AmÝY«àXoe²” “Vob§JmUm” B{V {ÛYm [^Þ: &&

[4×2=8]
(DBES 21)
B.A./B.Com./B.Sc./B.B.M./B.B.A./B.H.M. DEGREE EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
Paper – III : Environmental Studies
Time : 03 Hours
Maximum Marks : 100
Section – A
(4×10 = 40)
Answer any Four of the following
Each Question carries 10 marks
1)
Write about the need for public awareness with regard to Environmental studies.
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý A«§æþÅĶý$¯@þ…ÌZ {ç³gê»êçßý$âêÅ°Mìü AÐ@þçÜÆæÿOÐðþ$¯@þ ç³Çgêq¯þ@ … Äñý¬MæüP BÐ@þÔ¶ýÅMæü™èþ¯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
2)
Classify and explain the natural resources available in environment.
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý…ÌZ° çÜçßýfÐ@þ¯@þÆæÿ$˯@þ$ Ð@þÈYMæüÇ…_ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
3)
Write about ecosystem.
iÐéÐ@þÆæÿ×ý Ð@þÅÐ@þçܦ (GMøÐ@þÅÐ@þçܦ) Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
4)
Write about soil pollution.
Ð@þ$–†¢M> M>Ë$çÙÅÐ@þ¬ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
5)
Write about global problems of environment.
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý…ÌZ {ç³³ç …^èþ ÐéÅç³…¢ V> G§æþ$ÆæÿÐ@þ#™èþ$¯@þ² çÜÐ@þ$çÜÅ˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
6)
Explain in detail about the causes and effects of population growth on environment.
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý…Oò³ f¯é¿êò³Ææÿ$Væü$§æþË Ð@þ˯@þ MæüË$Væü$ {糿êÐé°² Ð@þ$ÇĶý¬ f¯é¿ê ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ M>Ææÿ×êͲ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
7)
Explain the role played by National and International Organizations in conservation of
Biodiversity.
iÐ@þOÐðþÑ«§æþÅ ç³ÇÆæÿ„æü×ýÌZ gê¡Ä¶ý$, A…™èþÆ>j¡Ä¶ý$ çÜ…çÜ¦Ë ´ë{™èþ Væü$Ç…_ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
8)
Discuss the causes and effects of depletion of Ozone layer.
KgZ¯Œþ ´÷Ææÿ „îü×ý™èþMæü$VæüË M>Ææÿ×êͲ Væü$Ç…_ ÑÐ@þÇ…_ §é° Ð@þ˯@þ MæüË$Væü$ {糿êÐé˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
Section – B
(3×20 = 60)
Answer any three of the following
9)
Explain the causes and harmful effects of water pollution.
fËM>Ë$çÙÅ…Mæü$ VæüË M>Ææÿ×ê˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéíÜ, §é° Ð@þ˯@þ MæüË$Væü$ {糿êÐé˯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
10)
Explain the term ‘Biodiversity’ and wrote about its significance in environment.
iÐ@þOÐðþÑ«§æþÅÐ@þ¬ A¯@þV> HÑ$sZ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ Ð@þ$ÇĶý¬ ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý…ÌZ §é° {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
11)
Write about the impacts of Human activities on Forest resources and water resources.
Ð@þ*¯@þÐ@þ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË Ð@þ˯@þ ArÒÐ@þ¯@þÆæÿ$Ë$ Ð@þ$ÇĶý¬ fËÐ@þ¯@þÆæÿ$ËOò³ MæüË$Væü$ {糿êÐé˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
12)
Write about solid waste pollution and Management.
Ð@þÅÆæÿ® çœ$¯@þ糧éÆ>®Ë Ð@þ˯@þ MæüË$Væü$ M>Ë$çÙÅÐ@þ¬¯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéíÜ, Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_ ™ðþË$ç³…yìþ.
13)
Explain about the conservation and Management of Natural resources.
çÜçßýfÐ@þ¯@þÆæÿ$Ë ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ð@þ$ÇĶý¬ °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
14)
Write about various components of Environment.
ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý…ÌZ° ÑÑ«§æþ çœ$rM>˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.

(DICS 21)
B.A./B.Com./B.Sc. DEGREE EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
Paper – II : SCIENCE AND CIVILIZATION (iii)
Time : 1½ Hours
Maximum Marks : 50
Section – A
(2×13 = 26)
Answer any two Questions
1)
Explain briefly about age of metals.
ÌZçßý Ķý¬V>°² Mæü$Ïç³…¢ V> ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
2)
Write a note on discoveries of science related to health.
BÆøVæüÅç³ÆæÿOÐðþ$¯@þ OÐðþgêq°Mæü BÑçÙPÆæÿ×ý˯@þ$ Væü$Ç…_ {ÐéĶý$…yìþ.
3)
Discuss the complementary and adverse impact of science on our society.
çÜÐ@þ*f…Oò³ Oòܯ@þ$Þ {糿êÐé°² Ð@þ$…_, ^ðþyæþ$Ë ç³Ææÿ…V> ^èþÇa…^èþ…yìþ.
4)
Discuss briefly about the goals for a prosperous society.
Ýû¿êVæüÅÐ@þ…™èþOÐðþ$¯@þ çÜÐ@þ*gê°Mìü Ë„> Å˯@þ$ Væü$Ç…_ ^èþÇa…^èþ…yìþ.
Section – B
Answer any three Questions
5)
a)
DDT
yìþ.yìþ.sìý.
b)
AEROPLANE
HÆøõ³¯Ï þŒ
c)
Television
sñýÍÑf¯Œþ
d)
Insecticides
MîürMæü¯éÔ¶ý¯@þ$Ë$
e)
Cinema
íÜ°Ð@þ*
(3×4 = 12)
f)
Atomic power
ç³ÆæÿÐ@þ*×ý$ Ô¶ýMìü¢
Section – C
Answer all Questions
6)
Fill in the blanks.
Rêä˯@þ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ.
a) Insulin controls ______ disease
C¯@þ$ÞͯŒþ °Ä¶ý$…{†…^èþ$ ÐéÅ«¨õ³Ææÿ$ ______.
b) Chemical name of vitamin C is _______.
ÑrÑ$¯Œþ ‘íÜ’ Äñý¬MæüP ÆæÿÝëĶý$°Mæü ¯éÐ@þ$… ______.
c) Radio was invented by ________.
ÆóÿyìþÄñý*¯@þ$ Mæü¯@þ$Vö°¯@þ ÐéÆæÿ$ ______.
d) Filament in an electric bulb is made of _______ metal.
ѧæþ$Å™Œþ ºË$¾ÌZ° íœËÐðþ$…sŒý¯@þ$ ______ ÌZçßý…™ø ™èþĶý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ$.
7)
Choose the correct word.
çÜÇOÄñý$¯@þ 糧æþÐ@þ¬¯@þ$ Væü$Ç¢…^èþ…yìþ.
a) James watt invented
i) Radar
ii) Radio
iii) Television
iv) Steam Engine
gôýÐŒþ$Þ ÐésŒý Mæü¯@þ$Vö°¯@þ ç³ÇMæüÆæÿÐ@þ¬
i)
Æ>yéÆŠÿ
ii)
ÆóÿyìþÄñý*
iii)
sñýÍÑf¯Œþ
iv)
BÑÇĶý$…{™èþ…
(3×4 = 12)
b) Gammexane Chemical formula is
i)
CH4
ii)
CH3Cl
iii) C6H6Cl6
iv) CCl4
VæüÐ@þ*MìüÞ¯Œþ Äñý¬MæüP ÆæÿÝëĶý$¯@þ ¸ëÆæÿ$ÃÌê
i)
CH4
ii)
CH3Cl
iii) C6H6Cl6
iv) CCl4
c) Chemical formula of chloroform is
i)
CO
ii)
CO2
iii) NH3
iv) CHCl3
MøÏÆø¸ëÆæÿ… Äñý¬MæüP ÆæÿÝëĶý$¯@þ ¸ëÆæÿ$ÃÌê
i)
CO
ii)
CO2
iii) NH3
iv) CHCl3
8)
Match the following
a)
b)
c)
d)
Synthetic Fibre
Satellite
HIV
Beri Beri
i)
ii)
iii)
iv)
Disease of Nerves
Virus
Communications
Nylon
i)
ii)
iii)
iv)
¯@þÆ>Ë ÐéÅ«¨
OÐðþÆæÿÜ‹
MæüÐ@þÊÅ°MóüçÙ¯ŒþÞ
O¯þð Ìꯌþ
¶Mìü…¨ Ðésìý° f™èþç³Ææÿ^èþ…yìþ.
a)
b)
c)
d)
Mæü–{†Ð@þ$ ¯éÆæÿË$
E糶Væüçßý…
HIV
»ñýÇ»ñýÇ

(DECO 21)
B.A. DEGREE EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
PART – II: ECONOMICS
Paper – II :Development Economics and Issues in Indian Economy
Time : 03 Hours
Maximum Marks : 80
Section – A
(2×10 = 20)
Answer any two of the following Questions
HÐóþ° Æðÿ…yæþ$ {ç³Ô¶ý²ËMæü$ çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë$ {ÐéĶý¬Ð@þ¬
1)
What is Human Development? How do you measure Human Development Index?
Ð@þ*¯@þÐéÀÐ@þ–¨® A¯@þV>¯óþÑ$? Ð@þ*¯@þÐéÀ Ð@þ–¨® çÜ*_Mæü¯@þ$ ±Ð@þ# GÌê MöË$Ýë¢Ð@þ#?
2)
Explain the structural changes in national income of Indian economy.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý BÇ®Mæü Ð@þÅÐ@þçÜ® gê¡Ä¶ý*§éĶý$…ÌZ Ð@þ_a¯@þ °Æ>Ã×ê™èþÃMæü Ð@þ*Ææÿ$µË¯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
3) Examine the causes and consequences of unemployment in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ °Ææÿ$§øÅV>°Mìü VæüË M>Ææÿ×ê˯@þ$ Ð@þ$ÇĶý¬ ç³ÆæÿÅÐ@þÝë˯@þ$ ç³È„ìü…ç³#Ð@þ¬.
4)
Critically examine the public distribution system.
{ç³gêç³…í³×ìý Ð@þÅÐ@þçÜ®¯@þ$ ÑÐ@þ$Ææÿدé ç³NÆæÿÓMæü…V> ç³ÇÖÍ…ç³#Ð@þ¬.
Section – B
(3×15 = 45)
Answer any three of the following Questions
HÐóþ° Ð@þÊyæþ$ {ç³Ô¶ý²ËMæü$ çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë$ {ÐéĶý¬Ð@þ¬
5)
Describe briefly the obstacles to the economic development of the under developed
countries.
AÀÐ@þ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯@þ² §óþÔ>Ë BÇ®M>ÀÐ@þ–¨®Mìü VæüË AÐ@þÆø«§æþÐ@þ¬Ë¯@þ$ ™ðþË$µÐ@þ¬.
6)
Explain the unbalanced growth strategy.
AçÜ…™èþ$Í™èþ Ð@þ–¨® Ð@þNÅà°² ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
7)
Explain the defects of Agricultural marketing in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ Ð@þÅÐ@þÝëĶý$ Ð@þ*ÆðÿPsìý…VŠü ÌZ´ë˯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬
8)
Describe different sources of Industrial finance.
ÑÑ«§æþ ´ëǶÔ>Ñ$Mæü Ñ™èþ¢ Ð@þ*Æ>Y˯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
9)
Critically examine the new Industrial policy, 1991.
1991 ¯@þ*™èþ¯@þ ´ëǶÔ>Ñ$Mæü Ñ«§é¯@þÐ@þ¬¯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
10) Explain the principle of balance of payments.
ѧóþÖ ^ðþÍÏ…ç³#Ë ÔóýçÙÐ@þ¬¯@þ$ Væü$Ç…_ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
Section – C
Answer any three of the following Questions
HÐóþ° Ð@þÊyæþ$ {ç³Ô¶ý²ËMæü$ çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë$ {ÐéĶý¬Ð@þ¬
11) Liberalisation
çÜÆæÿäMæü–™èþ BÇ®Mæü Ñ«§é¯@þ….
12) Land Reform
¿¶ý* çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$
13) Green revolution
çßýÇ™èþ Ñç³ÐÏ @þ…
14) Small scale Industries
_¯@þ² ™èþÆæÿà ç³Ç¶Ô¶ýÐ@þ$Ë$
15) Objectives of Eleventh Five year plan.
糧æþ Mö…yæþÐ@þ ç³…^èþ Ð@þÆæÿÛ {ç³×êãMæü Ë„>ÅË$
16) Stabilisation Agricultural price policy.
Ð@þÅÐ@þÝëĶý$ «§æþÆæÿË íÜ®ÈMæüÆæÿ×ý Ñ«§é¯@þÐ@þ¬

(3×5 = 15)
(DPAD 21)
B.A. DEGREE EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
Part – II : PUBLIC ADMINISTRATION - II
Paper – II : Indian Administrations
Time : 03 Hours
Maximum Marks : 80
SECTION - A
(2×10 = 20)
Answer any two of the following
1)
Describe the administrative system at the time of Independence.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ýÐ@þ¬ ÝëÓ™èþ…{™èþÅÐ@þ¬ ´÷…§æþ$çÜÐ@þ$Ķý$…ÌZ ç³Ç´ë˯é Ñ«§é¯@þÐ@þ¬¯@þ$ Ð@þÇ~…^èþ$Ð@þ¬.
2)
Describe the powers and functions of Finance commission in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ BÇ®Mæü MæüÑ$çÙ¯Œþ A«¨M>Ææÿ Ñ«§æþ$˯@þ$ ™ðþË$ç³#Ð@þ¬.
3) Explain the powers and functions of Election commission in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ G°²MæüËçÜ…çœ$… A«¨M>Ææÿ Ñ«§æþ$˯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
4)
Describe the relation between the Secretariat and Directorate.
çÜ_ÐéËĶý$Ð@þ¬ Ð@þ$ÇĶý¬ OyðþÆðÿMæütÆóÿsŒýMæü$ VæüË çÜ…º…«§æþÐ@þ¬¯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
5)
Explain Administrative powers of president of India.
¿êÆæÿ™èþ Æ>çى糆 ç³Ç´ë˯é çÜ…º…«§æþOÐðþ$¯@þ A«¨M>Æ>˯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
SECTION - B
Answer any three of the following
6)
Explain the functions of chief Secretary.
{ç{糿¶ý$™èþÓ {糧« é¯@þ M>ÆæÿŧæþÇØ Ñ«§æþ$˯@þ$ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
7)
Describe the powers and functions of comptroller and Auditor General.
¿êÆæÿ™èþ Mæü…{sZËÆŠÿ A…yŠþ ByìþrÆŠÿ f¯@þÆæÿÌŒý A«¨M>Ææÿ Ñ«§æþ$˯@þ$ Ð@þÇ~…^èþ$Ð@þ¬.
8)
Write an essay on All India Services.
ASË ¿êÆæÿ™èþ çÜÈÓçÜ$ËOò³ JMæü ÐéÅçÜÐ@þ¬ {ÐéĶý¬Ð@þ¬.
(3×8 = 24)
9)
Describe Ramachandra Reddy Committee Report.
Æ>Ð@þ$^èþ…{§éÆðÿyìþz MæüÑ$sîý Ç´ùÆæÿ$t¯þ@ $ ÑÐ@þÇ…ç³#Ð@þ¬.
10) Discuss the main features of British Administration.
{¼sîý‹Ù ç³Ç´ë˯@þ Ð@þ¬QÅ Ë„æü×ê˯@þ$ ^èþÇa…^èþ$Ð@þ¬.
11) Write an essay on Legislative relations between centre and states.
Móü…{§æþ, Æ>Ú‰ëË Ð@þ$«§æþÅ VæüË Ô>çܯ@þçÜ…º…«§éËOò³ JMæü ÐéÅçÜÐ@þ¬ {ÐéĶý¬Ð@þ¬.
12) Explain the role of the central vigilance commission.
Móü…{§æþ ÑhÌñý¯ŒþÞ MæüÑ$çÙ¯Œþ ´ë{™èþ¯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
SECTION -C
(3×4 = 12)
Answer any three of the following
13) a)
Indian civil services
ASË ¿êÆæÿ™èþ çÜÈÓçÜ$Ë$
b)
Finance commission
BÇ®Mæü çÜ…çœ$…
c)
Cabinet Committees
M>ż¯ðþsŒý MæüÑ$sîýË$
d)
Law commission
Ìê MæüÒ$çÙ¯Œþ
e)
Role of Ministers.
Ð@þ$…{™èþ$Ë ´ë{™èþ
f)
Welfare Schemes.
çÜ…„óüÐ@þ$ M>ÆæÿÅ“MæüÐ@þ*Ë$
g)
Directorate
OyðþÆðÿMæütÆóÿsŒý
Section – D
14) a)
Answer the following in 1 or 2 sentences.
i)
District collector
hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿ$
(10×2 = 20)
ii)
Indian civil service
¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ íÜÑÌŒý çÜÈÓ‹Ü
iii)
Red Tapism
ÆðÿyŠþ sôýí³f…
iv)
Lok pal.
ÌZMŠü ´ëÌŒý
v)
U.P.S.C.
Ķý¬.í³. Ķý$‹Ü. íÜ.
vi)
Public Enterprise
{糿¶ý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çܦË$
vii) State Administration.
Æ>çÙ‰ ´ë˯@þ
viii) Auditing
Byìþsìý…VŠü
ix)
Judicial Review
¯éÅĶý$çÜÒ$„æü
x)
Rajamannar committee
Æ>fÐ@þ$¯é²ÆŠÿ MæüÑ$sìý
b)
Answer the following in 1 or 2 words.
i)
E-Governance.
D&VæüÐ@þÆðÿ²¯ŒþÞ
ii)
Collective responsibility
çÜÑ$íÙt »ê«§æþÅ™èþ
iii)
Organs of Government.
{糿¶ý$™èþÓ A…V>Ë$
iv)
Chief Election commissioner.
`‹œ GË„æü¯Œþ MæüÒ$çÙ¯@þÆŠÿ

(4×1 = 4)
(DPOL 21)
B.A. DEGREE EXAMINATION, MAY - 2015
Second Year
Part – II : POLITICAL SCIENCE - II
Paper – II : Indian Government of Politics
Time : 03 Hours
Maximum Marks : 80
SECTION -A
(2×10 = 20)
Answer any two of the following
1)
Write the main provisions of the 1935 Act.
1935 çÜ…‘‘ ^èþrt…ÌZ° Ð@þ¬RêÅ…Ô>˯@þ$ {ÐéĶý$…yìþ.
2)
Indian Prime Minister is a ‘‘Crownless Monarch’’ – Discuss.
¿êÆæÿ™èþ {糧« é° ‘‘Ð@þ$Mæü$r…Ìôý° Ð@þ$àÆ>k’’ & ^èþÇa…^èþ…yìþ.
3)
Describe the powers & functions of the Indian Parliament.
¿êÆæÿ™èþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý A«¨M>Æ>˯@þ$, Ñ«§æþ$˯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
4)
Explain the salient features of the Indian Constitution.
¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü Ð@þ˜ÍMæü Ë„æü×ê˯@þ$ ™ðþ˵…yìþ.
5)
Discuss the origin & developments of Regional parties in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ {´ë…¡Ä¶ý$ ´ëÈtË BÑÆ>ÂÐ@þ…, ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ VæüË M>Ææÿ×ê˯@þ$ ^èþÇa…^èþ…yìþ.
SECTION - B
Answer any three of the following
6)
Powers & functions of Rajya Sabha.
Æ>fÅçÜ¿¶ý A«¨M>Æ>Ë$, Ñ«§æþ$Ë$
7)
Differences between fundamental Rights & Directive principles.
{´ë«§æþÑ$Mæü çßýMæü$PËMæü$, B§óþÔ¶ý çÜ*{™éËMæü$ Ð@þ$§æþÅVæüË ¿ôý§éË$
(3×8 = 24)
8)
Discuss the legislative Relations between union and state.
Móü…{§æþ&Æ>Ú‰ëË Ð@þ$«§æþÅ ¯ðþËMö¯@þ² Ô>çܯ@þ çÜ…º…«§é˯@þ$ ^èþÇa…^èþ…yìþ.
9)
What are the main provisions of the 1909 Act.
1909 çÜ…‘‘ ^èþrt…ÌZ° Ð@þ¬RêÅ…Ô>˯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
10) Explain the directive principles of state policy.
¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü…ÌZ° °ÆóÿªÔ¶ýMæü °Ä¶ý$Ð@þ*˯@þ$ ™ðþ˵…yìþ.
11) Describe the reasons for the origin of Nationalist Movement in India.
¿êÆæÿ™èþgê¡Äñý*§æþÅÐ@þ$ BÑÆ>ÂÐé°Mìü M>Ææÿ×ê˯@þ$ ÑÐ@þÇ…^èþ…yìþ.
12) Write an essay on protest Movements in India.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ fÇW¯@þ °ÆæÿÜç ¯ø§æþÅÐ@þ*˯@þ$ {ÐéĶý$…yìþ.
SECTION -C
Answer any three of the following
13) a)
42nd Amendment
42 Ð@þ Æ>gêÅ…Væü çÜÐ@þÆæÿ×ý
b)
Public Accounts Committee.
{糿¶ý$™èþÓ Rê™éË çÜ…çœ$…
c)
Home Rule Movement.
çßZÐŒþ$ Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐ@þ$…
d)
Delegated Legislation.
°Äñý*h™èþ Ô>çܯ@þ °Æ>Ã×ꫨM>Ææÿ…
e)
Fundamental Duties
{´ë£æþÑ$Mæü Ñ«§æþ$Ë$
f)
Pressure groups.
{糿êÐ@þ Ð@þÆ>YË$
(3×4 = 12)
g)
Preventive Detention Act (PDA).
°Æø«§æþMæü °Ææÿ¾…«§æþ ^èþrt…
SECTION -D
14) a)
Answer the following in 1 or 2 sentences.
i)
Non-cooperation movement
çÜàĶý$ °Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐ@þ$…
ii)
Poona pact
ç³N¯é Jyæþ…ºyìþMæü
iii)
44 Amendment
44Ð@þ Æ>gêÅ…Væü çÜÐ@þÆæÿ×ý
iv)
Preamble
Æ>gêÅ…Væü {ç³ÐóþÕMæü
v)
Comptroller & Auditor general
Mæü…{sZËÆŠÿ & ByìþrÆŠÿ f¯@þÆæÿÌŒý
vi)
Hung Parliament
çßý…VŠü ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý
vii) POTA.
´ùsê
viii) Round table conferences
Æú…yŠþ sôýº$ÌŒý çÜÐ@þ*ÐóþÔ>Ë$
ix)
Consolidated fund of India
¿êÆæÿ™èþ çÜ…çœ$sìý™èþ °«¨
x)
Impeachment
Ð@þ$àÀÄñý*Væü ¡Æ>ï@þ…
(10×2 = 20)
b)
Answer the following in 1 or 2 words.
i)
National Integration Council.
gê¡Ä¶ý$ çÜOÐðþ$MæüÅ™é Ð@þ$…yæþÍ
ii)
Decisive vote
°Æ>~Ķý$Mæüç³# Kr$
iii)
Question Hour.
{ç³ÔZ²™èþ¢Æ>Ë çÜÐ@þ$Ķý$…
iv)
Ordinance
BÇz¯þ𠯌þÞ

(4×1 = 4)
Fly UP