...

II SOCIOLOGY

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

II SOCIOLOGY
Test Paper
: II
Test Subject
: SOCIOLOGY
Test Subject Code :
Test Booklet Serial No. : _______________________
OMR Sheet No. : _________________________________
K-0714
Roll No.
(Figures as per admission card)
Name & Signature of Invigilator/s
Signature: ____________________________________
Name
: ____________________________________
Signature : ___________________________________
Name
: ___________________________________
Paper
: II
Subject : SOCIOLOGY
Time : 1 Hour 15 Minutes
Maximum Marks : 100
Number of Pages in this Booklet : 16
1.
2.
3.
4.
Number of Questions in this Booklet : 50
Instructions for the Candidates
A»Ü¦ìWÜÚWæ ÓÜãaÜ®æWÜÙÜá
D ±Üâo¨Ü ÊæáàÆᤩ¿áÈÉ J¨ÜXst Óܧ٨
Ü È
Ü É ¯ÊÜá¾ ÃæãàDž ®ÜíŸÃÜ®áÜ ° ŸÃæÀáÄ.
D ±Ü£ÅPæ¿áá ŸÖÜá BÁáR Ë«Ü¨Ü IÊÜñÜᤠ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãíw¨æ.
±ÜÄàPæÒ¿á ±ÝÅÃíÜ »Ü¨È
Ü É , ±ÜÅÍ° æ ±ÜâÔ¤P¿
æ á®Üá° ¯ÊÜáWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. Êæã¨ÜÆ 5 ¯ËáÐÜWÙÜ È
Ü É
¯àÊÜâ ±ÜâÔ¤P¿
æ á®Üá° ñæÿ
æ áÆá ÊÜáñÜᤠPæÙXÜ ®Üíñæ PÜvÝx¿áÊÝX ±ÜÄàQÒÓÆ
Ü á PæãàÃÜÇÝX¨æ.
(i) ±ÜÅÍ°æ ±ÜâÔ¤PW
æ æ ±ÜÅÊàæ ÍÝÊÜPÝÍÜ ±Üv¿
æ áÆá, D Öæã©Pæ ±Üâo¨Ü Aíb®Ü ÊæáàÈÃÜáÊÜ
±æà±ÜÅ ÔàÆ®Üá° ÖÜÄÀáÄ. ÔrPRÜ Ã… ÔàDž CÆÉ¨Ü ±ÜÅͱ
°æ âÜ Ô¤Pæ ÔÌàPÜÄÓܸàæ w. ñæè
æ Ü
±ÜâÔ¤P¿
æ á®Üá° ÔÌàPÜÄÓܸàæ w.
(ii) ±ÜâÔ¤Pæ¿áÈÉ®Ü ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ ÓÜíTæ ÊÜáñÜᤠ±ÜâoWÜÙÜ ÓÜíTæ¿á®Üá° ÊÜááS±Üâo¨Ü ÊæáàÇæ
ÊÜáá©Åst ÊÜÞ×£Áãí©Wæ ñÝÙæ ®æãàwÄ. ±ÜâoWÜÙáÜ /±ÜÅÍW°æ ÙÜ áÜ PÝOæ¿Þ¨Ü,
A¥ÜÊÝ ©Ì±ÜÅ£ A¥ÜÊÝ A®ÜáPÜÅÊÜáÊÝXÆÉ¨Ü A¥ÜÊÝ CñÜÃÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÂñÝÂÓܨÜ
¨æãàÐܱäÜ ÄñÜ ±ÜâÔ¤P¿
æ á®Üá° PÜãvÜÇæ 5 ¯ËáÐÜ¨Ü AÊܗ JÙÜW,æ ÓÜíËàPÜÒPÄÜ í¨Ü ÓÜÄ
CÃÜáÊÜ ±ÜâÔ¤PæWæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. B ŸÚPÜ ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ¿á®Üá°
Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ , ¿ÞÊÜâ¨æà ÖæaáÜ c ÓÜÊáÜ ¿áÊÜ®ã
Ü ° PæãvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ .
±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜÅÍW°æ ã
Ü (A), (B), (C) ÊÜáñÜᤠ(D) Gí¨Üá WÜáÃÜá£Ô¨Ü ®ÝÆáR ±Ü¿Þì¿á
EñܤÃÜWÜÚÊæ. ¯àÊÜâ ±ÜÅÍæ°¿á G¨ÜáÃÜá ÓÜÄ¿Þ¨Ü EñܤÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ, PæÙÜWæ PÝ~Ô¨Üíñæ
AívÝPÜꣿá®Üá° PܱݳXÓܸàæ PÜá.
E¨ÝÖÜÃO
Ü æ: A
B
C
D
(C) ÓÜÄ¿Þ¨Ü EñܤÃÜÊÝX¨ÝªWÜ.
1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.
3. At the commencement of examination, the question booklet will
be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to
open the booklet and compulsorily examine it as below :
(i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper
seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet
without sticker-seal and do not accept an open booklet.
(ii) Tally the number of pages and number of questions
in the booklet with the information printed on the
cover page. Faulty booklets due to pages/questions
missing or duplicate or not in serial order or any
other discrepancy should be got replaced immediately
by a correct booklet from the invigilator within the
period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question
Booklet will be replaced nor any extra time will be given.
4. Each item has four alternative responses marked (A), (B), (C)
and (D). You have to darken the oval as indicated below on the
correct response against each item.
Example :
5. ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ I ÃÜÈÉ PæãqrÃÜáÊÜ OMR EñܤÃÜ ÖÝÙæ¿áÈÉ , ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ I ÊÜáñÜá¤
±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ II ÃÜÈÉ CÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ ¯ÊÜá¾ EñܤÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÓÜñÜPÜR¨Üáª. OMR EñܤÃÜ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
B
C
D
5. Your responses to the questions are to be indicated in the OMR
Sheet kept inside the Paper I Booklet only. If you mark at any
place other than in the ovals in the Answer Sheet, it will not be
evaluated.
6. Read the instructions given in OMR carefully.
7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.
8. If you write your name or put any mark on any part of the OMR
Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant
entries, which may disclose your identity, you will render yourself
liable to disqualification.
9. You have to return the test OMR Answer Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must NOT
carry it with you outside the Examination Hall.
10. You can take away question booklet and carbon copy of OMR
Answer Sheet soon after the examination.
11. Use only Blue/Black Ball point pen.
12. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
13. There is no negative marks for incorrect answers.
ÖÝÙæ¿áÈÉ AívÝPÜꣿáÆÉ¨æ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓܧÙܨÜÈÉ EñܤÃÜÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃæ,
A¨ÜÃÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
OMR EñܤÃÜ ÖÝÙæ¿áÈÉ Pæãor ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° hÝWÜÃÜãPÜñæÀáí¨Ü K©Ä.
GÇÝÉ PÜÃÜvÜá PæÆÓÜÊÜ®Üá° ±ÜâÔ¤Pæ¿á Pæã®æ¿áÈÉ ÊÜÞvÜñÜPÜR¨Ü᪠.
¯ÊÜá¾ WÜáÃÜáñÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWܱÜwÓܟÖÜá¨Ý¨Ü ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜá A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà
bÖæ°¿á®Üá°, ÓÜíWÜñÜÊÝ¨Ü ÓܧÙÜ ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÔ, OMR EñܤÃÜ ÖÝÙæ¿á ¿ÞÊÜâ¨æà
»ÝWܨÜÈÉ ŸÃæ¨ÜÃæ, ¯àÊÜâ A®ÜÖÜìñæWæ ¸Ý«ÜÂÃÝXÃÜᣤàÄ.
±ÜÄàPæÒ¿áá ÊÜááX¨Ü®ÜíñÜÃÜ, PÜvÝx¿áÊÝX OMR EñܤÃÜ ÖÝÙæ¿á®Üá° ÓÜíËàPÜÒPÜÄWæ
¯àÊÜâ ×í£ÃÜáXÓܸàæ PÜá ÊÜáñÜᤠ±ÜÄàPÝÒ PæãsÜw¿á ÖæãÃÜWæ OMR ®Üá° ¯Êæã¾í©Wæ
Pæãívæã¿á PÜãvܨÜá.
±ÜÄàPæÒ¿á ®ÜíñÜÃÜ, ±ÜÄàPÝÒ ±ÜÅÍæ° ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠ®ÜPÜÆá OMR EñܤÃÜ ÖÝÙæ¿á®Üá°
¯Êæã¾í©Wæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWܟÖÜá¨Üá.
¯àÈ/PܱÜâ³ ¸ÝDž±ÝÀáíp… ±æ®… ÊÜÞñÜÅÊæà E±ÜÁãàXÔÄ.
PÝÂÆáRÇàæ oÅ A¥ÜÊÝ ÇÝW… pæàŸÇ… CñÝ©¿á E±ÜÁãàWÜ樆 áÜ ° ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ.
ÓÜÄ AÆÉ¨Ü EñܤÃÜWÜÚWæ Má| AíPÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ .
K-0714
A
where (C) is the correct response.
1
±Üâ.£.®æãà./P.T.O.
*K0714*
Total Number of Pages : 16
ÓÜÊÜÞgÍÝÓÜ÷
±æà±ÜÅ – II
WÜÊÜá¯Ô : D ±Ü£ÅP¿
æ áá (50) IÊÜñÜᤠÊÜÓÜ᤯ÐÜu ÊÜÞ¨ÜÄ¿á ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®æã°ÙÜWæãíw¨Ü᪠, ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜÅÍæ°¿áã
GÃÜvÜá (2) AíPÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. GÇÝÉ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üã° PÜvÝx¿áÊÝX EñܤÄÓܸæàPÜá.
1. »ÝWÜÊÜ×Ô & AÊÜÇæãàPÜ®Ü¨Ü Ë«Ý®Ü
5. I ®æà ±Üqr¿á®Üá° II ®æà ±ÜqÁ
r ãí©Wæ ÓÜÄ¿ÞX
E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ PæÒàñÜÅ PÝ¿áì A¥ÜÊÝ
Öæãí©Ô PæÙÜWæ PæãqrÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÜÚí¨Ü ÓÜÄ¿Þ¨Ü
ÊÜááTÝ&ÊÜááU A«Ü¿á®ÜWÜÙÜ®Üá° ×àWæí¨Üá
EñܤÃÜÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô.
WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÃáÜ .
±Üqr – I
±Üqr – II
(A) aÜÄñÜÅ ÇæàS®Ü
(WÜÅí¥ÜWÜÙÜá)
(ÇæàSPÜÃÜá)
(B) ®ÜÃÜPÜáÆÊÜ|ì®æ
a. ¯Áãà´ÜíPÜÒ®ÝÈgí 1. i. Öæa…. Ëáàv…
(C) ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜËáàPæÒ
BÂív… B´ÜÃr …
(D) ±ÜäÊÜì»ÝË A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá
b. © ÇÝiP… B´…
2. ÊæáçPÜDž ´ÜâPæãà
±ÝÅ$ÂQràӅ
2. PæÙÜX®ÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜá ÃÜaÜ®ÝñܾPÜ&PÝ¿ÞìñܾPÜÊÝ©
AÆÉ ?
c. ÓæãàÑ¿ÞÇÝiPÜDž 3. ²àÃæ ¸æãàvÜáÂì
(A) D. vÜUìàí
Aí¹ÊÜÇæஅÕ
(B) ÃÝÂv…QÉ´… ¸èÅ®…
d. wԲɮ… BÂív…
4. BÅ. Pæ. ÊÜáo쮅
(C) q. ±ÝÓÜ쮅Õ
±Ü¯Ð…
5. hÝ´ÜÄ Ô.
(D) ÊÜÞÂÈ®æãàʅÔR
AÇæWÝÕívÜÅ
3. ÓÜÌ¿áí ÊÜáñÜᤠÓÜÊÞ
Ü gWÜÙÃæ v
Ü ã
Ü Jí¨æà AÆÉ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
GíŸ PÜÆ®³ æ¿á®Üá° WÜê×Ô¨ÜÊÃÜ áÜ
a
b
c
d
(A) Ô. Öæa…. PÜãÇæ
(A) 3
4
2
1
(B) Gí. Ëáàv…
(B) 4
5
2
3
(C) ². ŸWÜìÅ
(C) 1
3
5
2
(D) Öæa…. Ëáàv…
4.
(D) 5
D PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜÞiPÜ
ÓÜíaÜÆ®æWæ Awx¿á®Üáí° oá ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ ?
(A) ÊÜáãyÜ®íÜ ¹PæWÙ
Ü áÜ
(B) ÓÜíPÜábñÜ ¨ÜêÑrPæãà®Ü
(C) ÖÜÙæ¿á ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜá
(D) ÎPÜÒ|¨Ü ÖÜÃÜvÜáËPæ
Paper II
6.
2
3
4
2
ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü ±æÅàÄñÜ BñܾÖÜñæ¿á PÝÃÜ|
(A) A£à Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ IPÜÂñæ
(B) A£à PÜwÊæá ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ IPÜÂñæ
(C) A£à Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ PÜorÙæWÜÙÜá
(D) A£à PÜwÊæá ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ PÜorÙæWÜÙÜá
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
SOCIOLOGY
Paper – II
Note :
This paper contains fifty (50) objective type questions. Each question carries
two (2) marks. All questions are compulsory.
1. Field work or first-hand studies of people
using participant observation method is
known as
5. Match List – I with List – II and choose
the correct answer from codes given
below :
(A) Historiography
List – I
List – II
(B) Ethnography
(Books)
(Authors)
a. Neo functionalism 1. G. H. Mead
(C) Social survey
and After
(D) Pilot studies
b. The Logic of
2. Who among the following is not a
structural functionalist ?
2. Michel
Practice
Foucault
c. Sociological
(A) E. Durkheim
3. Pierre
Ambivalence
(B) Radcliffe Brown
Bourdieu
d. Discipline and
(C) T. Parsons
4. R. K. Merton
Punish
(D) Malinowski
5. Jeffrey C.
Alexandar
3. The idea of self and society are not being
identical is conceived by
Codes :
(A) C. H. Cooley
(B) M. Mead
(C) P. Berger
(D) H. Mead
4. Which one of the following is a factor that
does not hinder social mobility ?
a
b
c
d
(A) 3
4
2
1
(B) 4
5
2
3
(C) 1
3
5
2
(D) 5
3
4
2
6. Egoistic suicide is due to
(A) Superstitions
(A) Too much of social integration
(B) Narrow outlook
(B) Too little of social integration
(C) Old traditions
(C) Too much of social regulation
(D) Spread of education
(D) Too little of social regulation
K-0714
3
Paper II
*K0714*
7.
Total Number of Pages : 16
9.
D PæÙXÜ ®Ü ®ÝÆáR bíñÜPÜÃÜ ÃÜaÜ®æ ÊÜáñÜᤠPÝ¿áì¨Ü
ŸWæX®Ü ±ÜÄPÜƳ®æ ÊÜáñÜᤠԨݜíñÜWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Ü
PæãvÜáWæ¿á®Üá° ¯àw¨ÝªÃ.æ
1.
BÅ. ÊÜáo쮅
2.
G. PæãàÊÜå…r
3.
q. ±ÝÓÜ쮅Õ
4.
¹. ÊÜÞÂÈ®æãàʅÔR
D PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü
PÝÇÝ®ÜáPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PæãvÜáWæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ
GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜ ÓÜÄ¿Þ¨Üá¨Ü®Üá°
WÜáÃÜá£ÔÄ ?
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
8.
(A) 1
2
3
ÊÜáñÜá¤
4
(B) 2
1
4
ÊÜáñÜá¤
3
(C) 2
4
3
ÊÜáñÜá¤
1
(D) 2
3
4
ÊÜáñÜá¤
1
¿ÞÊÜâ¨æà g®ÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ±ÜÅÊáÜ áS ¯«ÝìÃÜPÊ
Ü âÜ
10.
AÈÉ Eñݳ¨®Ü Ý Ë«Ý®ÜÊàæ BXÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®áÜ °
¿ÞÃÜá ÖæàڨݪÃæ ?
(A)
D. vÜUìàí
(B)
Pæ. ÊÜÞP…Õì
(C)
Gí. ÊæàŸÃ…
(D)
q. ±ÝÓÜ쮅Õ
Paper II
4
±Üqr – I ®Üá° ±Üqr – II Ãæãí©Wæ hæãàwÔ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÊ
Ü ®Ü áÜ ° PæÙWÜ æ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÚÜ í¨Ü WÜáÃÜá£Ô.
±Üqr – I
±Üqr – II
(aÜÆ®æ¿á
(ÓÜÊÜÞgÍÝÔ÷à¿á
Ë«ÜWÜÙÜá)
±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜá)
a. ÓÝÊÜÞiPÜ&B¦ìPÜ
1. ±ÝÍÜÌì aÜÆ®æ
ÊÜÞ±Ü®Ü ±Üq¿
r áÈÉ
ÊæáàÆá¾S A¥ÜÊÝ
PæÙÜÊÜááS aÜÆ®æ
b. ®æÃæÖæãÃæ, ±Üo|
r WÜÙÜá 2. BíñÜÄPÜ
A¥ÜÊÝ ±ÝÅíñÜÂWÜÙÜ
ñÜÇÊ
æ Þ
Ü ÃÜá
®ÜvÜáÊæ »èWæãàÚPÜ
aÜÆ®æ
aÜÆ®æ
c. JŸº®Ü PæÆÓÜ iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É 3. Æí¸ÝñÜÃÜ
Jí¨Üá Óݧ®Ü©í¨Ü
aÜÆ®æ
ÊÜáñæã¤í¨Üá Óݧ®ÜPæR aÜÆ®æ
d. AíñÜÅ ñÜÇÊ
æ Þ
Ü ÃÜáWÜÙÜ 4. ÊæáàÆá¾S aÜÆ®æ
aÜÆ®æ
5. AíñÜÅ ñÜÇÊ
æ Þ
Ü ÃÜá
aÜÆ®æ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
a
b
c
d
(A) 2
1
3
5
(B) 4
2
5
1
(C) 4
1
2
5
(D) 2
3
4
1
PæÙXÜ ®Ü ¿ÞÊÜ ±ÜÄPÜÆ®³ Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ËDž´æÅvã
æ ±ÜÃàæ pæãà
ñܮܰ ""WÜ|ÂÃÜ aÜÆ®æ '' ԨݜíñܨÜÈÉ ŸÙÜԨݪÃæ.
1. BÙÜáÊÜ WÜ|Â
2. ÇÝ»ÜPã
æ àÃÜÃáÜ
3. Wæà~¨ÝÃÜÃáÜ
4. »Üã ÊÜÞÈPÜÃáÜ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
(A) 2, 3 ÊÜáñÜᤠ4
(B) 3 ÊÜáñÜᤠ4
(C) 1 ÊÜáñÜᤠ4
(D) 1, 2 ÊÜáñÜᤠ3
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
9. Match List – I with List – II and choose
the correct answer from the codes given
below :
List – I
List – II
(Types of Mobility) (Sociological
Concepts)
a. Movement up or 1. Lateral
down the sociomobility
economic scale
b. Geographical
2. Intra generational
movement between mobility
neighbourhoods
towns or regions
c. Movement from 3. Horizontal
one position to the mobility
other in the course
of one’s working
life
d. Mobility across 4. Vertical mobility
the generations 5. Intra generational
mobility
Codes :
a
b
c
d
(A) 2
1
3
5
(B) 4
2
5
1
(C) 4
1
2
5
(D) 2
3
4
1
7. The following four thinkers contributed
to structure and function related concepts
and theories :
1. R. Merton
2. A. Comte
3. T. Parsons
4. B. Malinowski
Which one of the following shows the
correct chronological order in which
contributions were made ? Indicate the
correct one.
Codes :
(A) 1
2
3
and
4
(B) 2
1
4
and
3
(C) 2
4
3
and
1
(D) 2
3
4
and
1
10. Which of the following terms were used
by Vilfredo Pareto in his theory of
“Circulation of elites” ?
1. Governing elite
2. Speculators
3. Rentires
4. Landlords
Select the correct answer by using
code given below :
Codes :
(A) 2, 3 and 4
(B) 3 and 4
(C) 1 and 4
(D) 1, 2 and 3
8. Who said that mode of production is the
foundational determinant of the culture of
a given people ?
(A) E. Durkheim
(B) K. Marx
(C) M. Weber
(D) T. Parsons
K-0714
5
Paper II
*K0714*
11.
12.
ÖæWÇ
Ü …ÃÜÊÃÜ Ü ±ÜÅPÝÃÜ D PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá
væçÇæQrӅ®Ü ÓÜÄ¿Þ¨Ü A®ÜáPÜÅÊÜá~Pæ¿ÞX¨æ ?
1. Ôí¥æàÔӅ
2. ¦àÔӅ
3. Aíq¦àÔӅ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
(A) 2
3
1
(B) 1
2
3
(C) 1
3
2
(D) 3
2
1
±Üqr – I ®Üá° ±Üqr – II Ãæãí©Wæ hæãàwÔ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÊ
Ü ®Ü áÜ ° PæÙWÜ æ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÚÜ í¨Ü WÜáÃÜá£Ô.
±Üqr – I
±Üqr – II
(±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá)
(ÇæàSPÜÃÜá)
1. © PÜËáíW… B´…
a. AÊÜÞӅ ÖÝÊæÉ
±æäàӅr CívÜÔó¿áDž
ÓæãÓæçq
2. ÓæãàÔ¿áDž ¦¿áÄ b. væàËv… PÜã±ÜÅ
BÂív… ÓæãàÔ¿áDž
ÓÜóPÜcÅ
3. © Ôàp… B´… ´ÝÂËáÈ c. Ãݟp…ì ÊÜáo쮅
4. AŸì®…
d. væ௿áDž ¸æDž
ÓæãàÔ¿ÞÆi B®…
CPÜÇÝiPÜDž A±æäÅàa… e. ADžˮ… pÝ´ÜÉÅ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
(A)
(B)
(C)
(D)
13.
Total Number of Pages : 16
D. vÜUìàíÃÜÊÃÜ Ü ±ÜÅPÝÃÜ ËÊÝÖÜÊâÜ
(A) BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝËáà±ÜÂÊÜ®Üá°
ÖæbcÓÜáñܤ¨æ
(B) BñÜÖ
¾ ñÜ Âæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝËáà±ÜÂÊÜ®áÜ ° PÜwÊæá
ÊÜÞvÜáñܤ¨æ
(C) BñÜÖ
¾ ñÜ Âæ Áãí©Wæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜíŸí«ÜËÆÉ
(D) ÓÜíñæãàÐÜÊÝXÃÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜWÙ
Ü ®Ü áÜ ° ÖæbcÓáÜ ñܤ¨æ
15.
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX D
PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá AÆÉ ?
(A) QŸáºh…
(B) ®æÃÖ
æ ã
æ Ãæ
(C) ÊÜáñÜ
(D) WÝÅÊáÜ
16.
""ÓæãàÔ¿ÞÇÝiPÜDž CÊÜÞÂi®æàÍÜ®…''
±ÜÄPÜÆ®³ æ¿á®Üá° D PæÙXÜ ®ÜÊÃÜ È
Ü É ¿ÞÃÜá Öæbc®Ü
±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ŸÙÜԨݪÃæ ?
(A) G. PæãàÊÜå…r
(B) D. vÜUìàí
(C) Ô. vܟáÉ$Â. ËáDžÕ
(D) G. XvÜx®…Õ
17.
ŸávÜPo
Ü ár iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É ""WæãàñÜáDž'' ÓÜãbÓÜáÊÜâ¨Üá
(A) ¿ááÊÜ ÓÜíZo®æ¿á®Üá°
(B) ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÊÜááí¨ÝÙÜá
(C) Jí¨Üá ËÊÝÖÜ Ë«Ý®Ü
(D) ±ÝÅí£à¿á ¨æçÊÝíÍÜ
18.
aܨáÜ ÃÜáËPæ¿á ÓÜÖWÜ áÜ |PÜ樆 áÜ ° ¿ÞÊÝWÜÆã ÖæàWæ
ÖæàÙÜÇÝWÜáñܤ¨æ ?
(A) Jí¨Üá ±ÜÅÊÜÞ|ÊÝX
(B) Jí¨Üá ±ÜÅ£ÍÜñÊ
Ü ÝX
(C) Jí¨Üá ÓÜÃÝÓÜÄ¿ÞX
(D) Jí¨Üá Joár ÊæãñܤÊÝX
1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a
1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b
1 – b, 2 – c, 3 – e, 4 – a
1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – e
ÃÝÂv…QÉ´… ¸èÅ®… ÊÜáñÜᤠÇæàË&ÓÝóӅÃÜ ®ÜváÜ Êæ
ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜíÃÜaÜ®æ¿á ±ÜÄPÜƳ®æ¿á ŸWæY
ÊÜÂñÝÂÓÜ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜíÃÜaÜ®æ¿áá
(A) ±ÝñÜÅWÜÙÜ Joár Êæãñܤ
(B) Jí¨Üá ±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ Ô¨ÜœWæãívÜ ÓÜñÂÜ
(C) ÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX A~ÊÜÞw¨Ü WÜáí±ÜâWÜÙÜá
(D) ÓÜíŸí«ÜWÙ
Ü Ü Jí¨ÜáWÜãvÜáËPæ
Paper II
14.
6
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
14. According to E. Durkheim, marriage
11. What is the correct sequence of dialectics
according to the Hegel ?
1. Synthesis
2. Thesis
3. Antithesis
(A) Increases the propensity to commit
suicide
(B) Decreases the propensity to commit
suicide
Codes :
(C) Has no relation with suicide
(A) 2
3
1
(B) 1
2
3
(C) 1
3
2
(D) 3
2
1
(D) Increases the chances of being
happy
15. Which one of the following is not an
example of community ?
12. Match List – I with List – II and choose
the correct answer from the codes given
below :
List – I
List – II
(Books)
(Writers)
(A) A kibbutz
(B) A neighborhood
(C) A sect
(D) A village
1. The Coming of Post a. Amos Hawley
Industrial Society
2. Social theory and
Social Structure
16. Who of the following made extensive
use of the concept “Sociological
Imagination” ?
b. David Cooper
(A) A. Comte
3. The Seat of Family c. Robert Merton
(B) E. Durkheim
4. Urban Sociology – d. Daniel Bell
An Ecological
(C) C. W. Mills
e. Alwyn Toffler
(D) A. Giddens
Approach
Codes :
17. In tribal life ‘ghotul’ represents
(A) 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a
(A) Youth organization
(B) 1 – d, 2 – e, 3 – a, 4 – b
(B) Traditional leader
(C) 1 – b, 2 – c, 3 – e, 4 – a
(C) Form of marriage
(D) 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – e
(D) Regional deity
13. The difference between Radcliffe Brown
and Levi-Strauss on the concept of social
structure was whether the structure is
18. How is “Co-efficient of variation” always
expressed ?
(A) As a ratio
(A) An aggregate of roles
(B) As a percentage
(B) An empirical reality
(C) As an average
(C) An orderly arrangement of groups
(D) As summation
(D) An ensemble of relationships
K-0714
7
Paper II
*K0714*
19.
20.
21.
Total Number of Pages : 16
PæÙXÜ ®ÜÊÜâWÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ±ÜÄÊÜÞOÝñÜP¾ Ü
ËÍæÉàÐÜOWæ æ ÓÜíŸí—Ô¨æ ?
(A) ÓÜíWÜ£ A«Ü¿á®Ü
(B) AÊÜÇæãàPÜ®Ü
(C) ÊÜÞ¨ÜÄ
(D) ®ÜÃ&
Ü PÜáÆÍÝÓÜ÷
24.
"CívæP…Õ ®ÜíŸÃ… ' ¿ÞÊÝWÜÆã
(A) ÄÇæàqʅ ®ÜíŸÃ…
(B) BŸÕÆãp… ®ÜíŸÃ…
(C) ±æùÊÜáÄ ®ÜíŸÃ…
(D) ÃÝÂívÜÊÜå… ®ÜíŸÃ…
25.
PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá "aܨáÜ ÃÜáËPæ '¿á
ÊÜÞ±Ü®Ü AÆÉ ?
(A) Ëáஅ
(B) ±æç PæãGµÔ¿áíp…
(C) ÓÝrívÜv…ì wàËÁáàÐÜ®…
(D) ÓÝrívÜv…ì GÃÜÅ
""© ÓÜóPÜcÅ B´… ÓæçíqµP… ÃæÊâÜ ØÆãÐÜ®…Õ'' GíŸ
WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü ÇæàSPÜ
(A) ÖæÃÝDžx WÝŵíPÜDž
(B) ADž–†v… PÜáÖÜ°
(C) CÊÜÞ®ÜáÂÊÜDž ÊÝÆÅÓæàr ®…
(D) ¥ÝÊÜáӅ PÜáÖÜ°
26.
PæÙXÜ ®ÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜá "ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜíaÜÆ®æ ' ¿á
A«Ü¿á®Ü¨æãí©Wæ ÓÜíŸí—ÓܨÜÊÜÃÜá ?
(A) Öæa…. Öæa…. WÜñì
Ü ÊÜáñÜᤠÔ. vܟãÉ$Â. ËáDžÕ
(B) ÊÜÞq쮅 ȱæp
Õ … ÊÜáñÜᤠÄà®ÝØv…ì ¸æíwP…Ò
(C) væàËv… WÝÉӅ
(D) hÝ®… WæãàDžx¥ã
æ ౅ì
D PæÙXÜ ®ÜÊÜâWÜÙÜÈÉ AiìñÜ Óݧ®ÜÊÜޮܨÜ
E¨ÝÖÜÃÜOæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
(A) WÜívÜ
(B) ±æäàÈӅ
(C) ÃÝgPÜáÊÜÞÄ
(D) Êæç¨ÜÂ
27.
PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ ?
(A) Öæãí©PæãÙÜáÛËPæ ÓÜíZÐÜìÊÜ®áÜ °
ñæãvæ¨áÜ ÖÝPÜáñܤ¨æ
(B) Öæãí©PæãÙÜáÛËPæ ÓÝÌíXàPÜÃ|
Ü PæR ¨ÝÄ
ÊÜÞwPæãvÜáñܤ¨.æ
(C) Öæãí©PæãÙÜáÛËPæ IPÜÂñæ ñÜÃáÜ ÊÜ ©Óæ¿áÈÉ®Ü Öæhjæ
(D) Öæãí©PæãÙÜáÛËPæ¿áá ÖÜoÊÜÞÄ WÜáí±ÜâWÜÙ®
Ü áÜ °
ÍÝíñܱÜwÓÜáÊÜ PÜÅÊÜá
28.
±ÜÅÁãàWÝñܾPÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿áá D PæÙÜX®Ü
¯¿áÊÜá¨Ü ÊæáàÇæ B«ÝÄñÜÊÝX¨æ.
(A) Jí¨Üá aÜÆPÜ
(B) ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æ
(C) AÓÜí»ÜÊܯà¿áñæ
(D) ÊÜÓáÜ ¤ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BÓÜQ¤
22.
""ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜíÓ槿áá ÓÝíÓÜ¢£PÜ Ë«Ü¨Ü Jí¨Üá
PÝ¿ÞìñÜP¾ Ü ÃÜã±Ü '' Gí¨Üá D PæÙXÜ ®ÜÊÃÜ áÜ WÜÙÈ
Ü É
ÖæàÚ¨ÜÊÃÜ áÜ ¿ÞÃÜá ?
(A) ¿áíW… ÊÜáñÜᤠÊÝv…ì
(B) ÊæáPæçÊÜÅ ÊÜáñÜᤠ±æàh…
(C) X®…ÕŸW…ì ÊÜáñÜᤠX®…ÕŸW…ì
(D) XÈ®… ÊÜáñÜᤠXÈ®…
23.
ÊæŸÃÜÃÜ ËÍæÉàÐÜO¿
æ áÈÉ , PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá
""±ÝŗPÝÃÜ¨Ü ÓÜíÔ§àPÜÃÜ|¨Ü ' B«ÝÃÜÊÜÆÉ .
(A) ÓÜí±ÜŨݿá
(B) ¯¿áÊÜá
(C) Ÿá©œÊíÜ £Pæ
(D) ÊÜaÜìÓÜáÕ
Paper II
8
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
19. Which of the following is associated with
quantitative analysis ?
24. ‘Index number’ is always a
(A) Relative number
(A) Case history
(B) Absolute number
(B) Observation
(C) Primary number
(C) Sampling
(D) Random number
(D) Ethnography
25. “The structure of scientific revolutions”
is authored by
20. Which of the following is a measure of
dispersion ?
(A) Harold Grafinkel
(A) Mean
(B) Alfred Kuhn
(B) Phi coefficient
(C) Immanuel Wallerstein
(C) Standard deviation
(D) Thomas Kuhn
(D) Standard error
26. Which of the following is an example of
ascribed status ?
21. Who of the following is not associated
with studies of social mobility ?
(A) Husband
(A) H. H. Gerth and C. W. Mills
(B) Policeman
(B) Martin Lipset and Reinhard Bendix
(C) Princess
(C) David Glass
(D) Doctor
(D) John Goldthorpe
27. Which among the following is not
correct ?
22. Who among the following have said
that “Social institution is a functional
configuration of culture pattern” ?
(A) Accommodation eliminates conflict
(B) Accommodation leads to
assimilations
(A) Young and Ward
(C) Accommodation is step towards
integration
(B) Maclver and Page
(C) Ginsberg and Ginsberg
(D) Accommodation is an appeasement
of an adamant group
(D) Gillin and Gillin
23. In the Weberian analysis, which among
the following is not the basis for
institutionalisation of authority ?
28. The experimental research is based on
the law of
(A) Tradition
(A) Single variable
(B) Legal
(B) Replication
(C) Intelligence
(C) Improbability
(D) Charisma
(D) Interest of the subject
K-0714
9
Paper II
*K0714*
29.
30.
D PæÙÜX®Ü bíñÜPÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜá ÓÝÊÜÞiPÜ J±Ü³í¨Ü
ԨݜíñÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÃÜ ÜÆÉ ?
(A) q. Öݸ…Õ
(B) hæ. ÇæãàP…
(C) BÅ. ÃÜãÓæãà
(D) GDž. q. Öݸ…ÖèӅ
±Üqr – I ®Üá° ±Üqr – II Ãæãí©Wæ hæãàwÔ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜWæ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÜÚí¨Ü
WÜáÃÜá£Ô :
±Üqr – I
±Üqr – II
(±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜá)
(bíñÜPÜÃÜá)
a. ÓæãàÔ¿áDž ÓÝrqP…Õ
1. GËáÈ vÜUìàí
Bív… væç®ÝËáP…Õ
b. PÝÉӅ&´ÝÅ&Cp…ÓæDž– 2. ËDž´æÅvã
æ à
±ÜÃàæ pæã
c. ®Ý®…&ÇÝiPÜDž BÂPÜÒ®… 3. BWÜӅrPæãàÊÜå…r
d. A®ÝËá
4. PÝDžì ÊÜÞP…Õì
5. ÊÜÞÂP…Õ ÊæŸÃ…
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
(A)
(B)
(C)
(D)
31.
Total Number of Pages : 16
a
3
3
4
2
b
4
4
3
3
c
1
2
5
5
d
2
1
2
1
ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜáñÜᤠ®ÝWÜÄPÜñWæ ÙÜ Ü ®ÜváÜ Ë®Ü ÊÜáãÆ»ÜãñÜ
ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜâ
(A) ÓÜíÓÜ¢£¿áá ®ÝÊÜâ H®Ü®áÜ ° ÓݗԨæªàÊæ
GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜá¤
®ÝWÜÄPÜñæ¿áá ®ÝÊÜâ H®Ü®Üá° ÓݗÓܸàæ Pæí¨Üá
Ÿ¿áÓÜáñæ¤àÊæÁãà A¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ
(B) ÓÜíÓÜ¢£¿áá Ÿá©œÍQÜ ¤Àáí¨Ü ÖæãÃÜÖã
æ ËᾨÃÜ æ
®ÝWÜÄPÜñ¿
æ áá A¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÝX CÃÜáñܤ¨æ
(C) ÓÜíÓÜ¢£¿áá A®ÜáÐÜíXPÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝWÜÄPÜñ¿
æ áá
±ÝÅ¥Ë
Ü áPÜ
(D) ÓÜíÓÜ¢£¿áá ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜá GíŸá¨Ü®áÜ °
ÓÜãbÔ¨ÜÃæ ®ÝWÜÄPÜñæ¿áá ®ÝÊÜâ H®Ü®Üá°
Öæãí©¨æªàÊæ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜâ¨Üá
Paper II
10
32.
ÓÝíÓÜ¢£PÜ ×í¹àÙÜáËPæ ±ÜÄPÜÆ®³ ¿
æ áá ËÊÜÄÓÜáÊÜ
±ÜÅPÝÃÜ ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿á ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
ÖæaÝcXÃÜáñܤ¨æ ?
(A) ÓÜÊÞ
Ü g¨Ü B¦ìPÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ & B¦ìPæàñÜÃÜ
ÊÜÆ¿áQRíñÜ
(B) ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜÆ¿áPæR ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞg¨Ü
ñÝí£ÅPÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ
(C) B¦ìPÜ ÊÜÆ¿áQRíñÜ ÃÝgQà¿á ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ
(D) «ÝËáìPÜ aÜoáÊÜqPæWÙ
Ü È
Ü É & ÓÝíÓÜ¢£PÜ
aÜoáÊÜqPæWÚÜ Wæ ÖæãàÈÔ¨ÝWÜ
33.
"ÓÝÊÜÞiPÜ ÃÜaÜ®æ¿áá ±ÝñÜÅ ÓÜíŸí«Ü¨Ü hÝƟí«Ü
ÊÜáñÜᤠˮÝÂÓÜ 'Êæí¨Üá D PæÙÜX®ÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜá
ÊÝÂTݯԨݪÃæ ?
(A) GӅ. G´…. ®ÝvæDž
(B) ÃÝÂv…QÉ´… ¸èÅ®…
(C) Ô. ÇæàË&ÓÝóӅ
(D) BÅ. Pæ. ÊÜáo쮅
34.
""»è£PÜ ÓÜíÓÜ¢£'' Gí¨ÜÃæ
(A) ÊÜáê¨Üá ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá
(B) «ÝËáìPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ®Üí¹PæWÜÙÜ®Üá°
Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá
(C) »è£PÜ ÊÜÓáÜ ¤WÙ
Ü ®Ü áÜ ° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá
(D) ÊæçhÝn¯PÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá
35.
g®ÜÓíÜ ¨Ü~¿á A£ ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü ÆPÜÒ|ÊÜâ C¨ÝX¨æ.
(A) ÓÜíPÜÅÊÜá|
(B) ¯ÃÜíñÜÃÜ
(C) ÍÝÍÜÌñÜ
(D) Ô§ÃÜ
36.
""«ÜÊÜáìÊÜâ g®ÜÃÜ AÊÜáÆá'' GíŸ ËaÝÃÜÊÜ®Üá°
Öæãí©¨ÜªÊÃÜ áÜ
(A) Pæ. ÊÜÞP…Õì
(B) Gí. ÊæŸÃ…
(C) D. vÜUìàí
(D) B. PæãàÊÜå…r
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
32. The concept of ‘Cultural – Lag’
explains that there is faster rate of
change in the
(A) Economic sector of society in
comparison to the non-economic
sector
(B) Technological sector of society in
comparison to cultural sectors
(C) Political domain in comparison to
economic domain
(D) Religious activities in society in
comparison to cultural activities
29. Who among the following thinkers is
not associated with the theory of social
contract ?
(A) T. Hobbes
(B) J. Locke
(C) R. Rousseau
(D) L. T. Hobhouse
30. Match List – I with List – II and mark the
correct answer from the codes given
below :
List – I
List – II
(Concepts)
( Thinkers)
a. Social statics
and dynamics
1. Emile Durkheim
b. Class-for-itself
2. Vilfredo Pareto
33. Who among the following defined
social structure as network and patterns
of role relationship ?
(A) S. F. Nadel
(B) Radcliffe Brown
(C) C. Levi-Strauss
(D) R. K. Merton
c. Non-logical action 3. August Comte
d. Anomie
4. Karl Marx
5. Max Weber
34. “Material culture” implies
(A) Possession of soft materials
(B) Possession of religious ideas and
beliefs
(C) Possession of articles
(D) Possession of scientific attitude
Codes :
a
b
c
d
(A) 3
4
1
2
(B) 3
4
2
1
(C) 4
3
5
2
(D) 2
3
5
1
35. A distinguishable feature of a crowd is
(A) Transitory
(B) Continuous
(C) Permanent
(D) Stable
31. The basic distinction between culture
and civilization is
(A) Culture is what we have achieved
and civilization is what we aspirate
achieve
(B) Culture is what comes out of
intelligence and civilization is not
36. Religion is the “Opiate of the masses”.
This view was held by
(A) K. Marx
(B) M. Weber
(C) E. Durkheim
(D) A. Comte
(C) Culture is secondary and civilization
is primary
(D) Culture is what we are and
civilization is what we have
K-0714
11
Paper II
*K0714*
Total Number of Pages : 16
37.
"¿Þí£ÅPÜ IPÜÂñæ ' ÊÜáñÜᤠ"hæçËPÜ IPÜÂñæ '
±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜ꩜ ±ÜwÔ¨ÜÊÜÃÜá
(A) Öæa…. Óæ³®…ÕÅ
(B) Ô. ÇæË&ÓÝóӅ
(C) BÅ. ÃÝÂv…QÉ´… ¸èÅ®…
(D) D. vÜUìàí
42.
iàËWÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ±ÜÄÓÜè
Ü ã
æ í©Wæ
Öæãí©ÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«ÜWÙÜ Ü A«Ü¿á®Ü Gí¨ÜÃæ
(A) »Üã ÊæáàÇæ$¾ çÍÝÓÜ÷
(B) »ÜãWæãàÙÜÍÝÓÜ÷
(C) ±ÜÄÓÜÃÍ
Ü ÝÓÜ÷
(D) ±ÝÅ~ÍÝÓÜ÷
38.
"B¨ÜÍÜì ±Ü¨Üœ£' ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üá° ¯àw¨ÜÊÜÃÜá
(A) Gí. ÊæŸÃ…
(B) Öæa…. Óæ³®…ÕÅ
(C) D. vÜUìàí
(D) Ë. ±ÜÃàæ pæãà
43.
39.
PæÙXÜ ®ÜÊÜâWÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá "G¥æã°àÓæíqÅÓÜí'®Üá°
ÊÝÂTݯÓÜáñܤ¨æ ?
(A) ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙ®
Ü áÜ ° ÓÝíÓÜ¢£PÜ "B¨ÜÍì
Ü
±Ü¨Üœ£' WÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ¯«ÜìÄÓÜáÊÜâ¨Üá
(B) ¸æàÃæ iàËWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞ®ÜÊÜÃæãí©Wæ ÖæãàÈÔ
¯«ÜìÄÓÜáÊÜâ¨Üá
(C) ¸æ à Ãæ ÓÜ í ÓÜ ¢ £WÜ Ù Ü ® Ü á ° QàÙÜ á »ÝÊÜ ® æ À áí¨Ü
®æãàvÜáÊÜâ¨Üá
(D) ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÚXíñÜ ñÜ®°Ü ÓÜíÓÜ¢£Ááà
ÍæÅàÐÜu GíŸ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ¯«ÜìÄÓÜáÊÜâ¨Üá
¿ÞÊÜ Ë«Ü¨Ü QÅÁá¿áÈÉ WÜáÄWÜÙáÜ ÊÜáñÜá¤
ÓÝ«Ü®ÜWÜÙæÃÜvÜã ÓÜí±ÜŨݿá, BaÜÃÜOæ ÊÜáñÜá¤
ÊÜÅñÝaÜÃÜOæWÚÜ í¨Ü ¯«ÜìÄÓÜƳvÜáñܤÊæ ?
(A) ÃækáÌP…ÃÝÂÍÜ®Ç
Ü … QÅÁá
(B) Êæp…ìÃÝÂÍÜ®ÜDž QÅÁá
(C) A´æQàr ʅ QÅÁá
(D) pæÅwÍÜ®ÜDž QÅÁá
44.
PæÙXÜ ®ÜÊÃÜ È
Ü É ±ÜÅ¥Ê
Ü áÜ ÓÜÆ ÊÜáãƯÊÝÔWÜÙÜ
A«Ü¿á®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíÃÜaÜ®ÝÊݨÜÊÜ®Üá°
E±ÜÁãàXÔ¨ÜÊÃÜ áÜ ?
(A) ¹. ÊÜÞÂÈ®æãʅÔR
(B) BÅ. ¸èÅ®…
(C) Ô. ÇæàË&ÓÝóӅ
(D) vܟãÉ$Â. ´æÅàgÅ
45.
Joár ÓÜíTæÂ¿á ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ BÁáR¿á ÓÝ«ÜÂñæ
Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Üá° D PæÙXÜ ®ÜÊâÜ WÜÙÈ
Ü É
¿ÞÊÜâ¨Üá ? WÜáÃÜá£ÔÄ.
(A) PæãàpÝ ÊÜÞ¨ÜÄ
(B) WÜáaÜf ÊÜÞ¨ÜÄ
(C) E¨æœàÍܱÜäÄñÜ ÊÜÞ¨ÜÄ
(D) ¿Þ¨ÜêbfPÜ ÊÜÞ¨ÜÄ
46.
ÓÜÃÝÓÜÄ, ÊÜá«ÜÂPÜ ÊÜáñÜᤠŸÖÜáÙÜPWÜ ÙÜ Ü ÊÜåèÆÂÊÜâ
ÓÜí—ÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° D PæÙÜX®Üíñæ
WÜáÃÜá£ÓܟÖÜá¨Üá.
(A) ÓÜÊÜáÃÜã±Ü¨Ü ÖÜíbPæ
(B) MáOÝñÜP¾ Ê
Ü ÝX ¸ÝX¨Ü ÖÜíbPæ
(C) «Ü®ÝñܾPÜÊÝX ¸ÝX¨Ü ÖÜíbPæ
(D) ÓÝÊÜޮܠÖÜíbPæ
40.
""ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜí±ÜPÜìËÆɨæ AíñÜÅQÅÁá''¿áá
(A) IPÜÂñæ
(B) HPÝíñÜ
(C) Óܳ«æì
(D) ÓÜíZÐÜì
41.
D PæÙÜX®ÜÊÜâWÜÙÈ
Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ""ÓÝÊÜÞiPÜ
ÓÜíWÜ£''¿á ÆPÜÒ|ÊÜÆÉ ?
(A) A¨Üá ¯Ÿìí—ÓÜáñܤ¨æ
(B) A¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ÖæãÃÜX®Ü¨Üá
(C) A¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊݨÜá¨Üá
(D) A¨Üá Joár g®ÜÓÜíTæÂ
Paper II
12
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
42. A study of the relations between
organisms and their environment is
called
(A) Topography
(B) Geography
(C) Ecology
(D) Zoology
37. The concepts of ‘mechanical solidarity’
and ‘organic solidarity’ were developed
by
(A) H. Spencer
(B) C. Lavi-Strauss
(C) R. Radcliffe Brown
(D) E. Durkheim
43. In which type of action both ends and
means are determined by custom, ritual
and ceremonies ?
(A) Zweckrational action
(B) Wertrational action
(C) Affective action
(D) Traditional action
38. The concept of ‘Ideal Type’ is given by
(A) M. Weber
(B) H. Spencer
(C) E. Durkheim
(D) V. Pareto
39. Which one of the following correctly
defines the term “ethnocentrism” ?
44. Who among the following applied
structuralism for the first time to study the
primitives ?
(A) B. Malinowski
(B) R. Brown
(C) C. Levi-Strauss
(D) W. Frazer
(A) Judging other cultures with the help
of cultural ‘ideal types’
(B) Judging other species by comparing
them with human species
(C) Looking at other cultures with a
sense of inferiority
(D) Judging other cultures with one’s
own cultural standards
45. A sample which is chosen in a manner
so that every member of the population
has the same probability of being
included is called as
(A) Quota sampling
(B) Cluster sampling
(C) Purposive sampling
(D) Random sampling
40. “Interaction without social contact” is
(A) Integration
(B) Isolation
(C) Competition
(D) Conflict
41. Which among the following is not the
feature of a “Social Fact” ?
46. The value of mean, median and mode
coincide in case of
(A) Symmetrical distribution
(B) Negatively skewed distribution
(C) Positively skewed distribution
(D) Normal distribution
(A) It is constraining
(B) It is external to human mind
(C) It is general
(D) It is the sum of the people
K-0714
13
Paper II
*K0714*
47.
Total Number of Pages : 16
±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ (A) : vÜUìàíÃÜÊÜÃÜ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ¿á
±ÜÅPÝÃÜ A±ÜÃÝ«ÜÊâÜ ¿ÞÊÜâ¨æà BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÓÜÊÞ
Ü g¨Ü
ASívÜ »ÝWÜÊÝX¨æ.
ÓÜÊÜá¥Üì®æ (R) : GÆÉ ËaÜÆñæ¿á PÝ¿áìWÜÙáÜ
(wË¿áíp… BP…r ) A±ÜÃÝ«ÜWÜÙÜÆÉ.
Êæáà騆 ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨ÜÈÉ PæãqrÃáÜ ÊÜ GÃÜváÜ ÊÝPÜÂWÜÚWæ
D PæÙÜX®Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÓÜÄ¿ÞX¨æ ?
49.
D PæÙXÜ ®ÜÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üá PÝ¿ÞìñܾPÜ ÊݨÜPæR
ÓÜíŸí—Ô¨Üá¨Üá AÆÉ ?
(A) Ÿ¨ÜÇÝÊÜO¿
æ á®Üá° ÖæãÓÜ ±ÜÄÔ§£Wæ
Öæãí©PæãÙÜÛÆá ÓÝPÜÐáÜ r ÓÜÊáÜ ¿á
±Üv¿
æ ááÊÜâ¨æíŸ ÊݨÜ
(B) BíñÜÄPÜ ¸æÙÊ
Ü ~
Ü Wæ ÊÜáñÜᤠÖæãí¨Ý~PæÀáí¨Ü
ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ§æ¿áÈÉ ÓÜññÜ Ê
Ü Ý¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ
Öæãí¨ÜᣤÃÜáñܤ¨æ
(C) HPݼ±ÝÅ¿áÊÜâ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á
ÓÝÊÜì£ÅPÜ AíÍÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ
(D) Ÿ¨ÜÇÝÊÜO¿
æ áá PÝÅí£PÝÃÜPÊ
Ü ÝX¨Üáª
ÓÝÊÜ Þ iPÜ ÓÜ í ÃÜ a Ü ® æ ¿ áÈÉ WÜ á OÝñÜ ¾ P Ü Ê Ý¨Ü
±ÜÄÊÜñì
Ü ®æ ñÜÃÇ
Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá
50.
±Üqr – I ®Üá° ±Üqr – II Ãæãí©Wæ hæãàwÔ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜWæ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÜÚí¨Ü
WÜáÃÜá£Ô.
±Üqr – I
±Üqr – II
(ԨݜíñÜWÜÙÜá)
(˨ÝÌíÓÜÃÜá)
1. ÓÜóPÜcÃàæ ÐÜ®…
a. C. WÝ´…ÊÜᮅ
2. Gñæãà° Êæá¥ÜvÝÆi b. A. vÜáÊÜÞíp…
3. PÝ®æÕíqÅP… hæãà®…Õ c. ±ÝP…ì ÊÜáñÜá¤
ŸWæìӅ
4. ÓæãàÔ¿áDž
d. A. Xvæx®…Õ
PݲÇÝÄq
e. pÝDžPÝp…
±ÝÅÓÜ®…Õ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
ÊÜáñÜᤠ(R) WÜÙæÃÜvÜá ÓÜÄ ÊÜáñÜᤠ(R)
GíŸá¨Üá (A) ¿á ÓÜÄ¿Þ¨Ü ËÊÜÃO
Ü ¿
æ ÞX¨æ
(A) (A)
(B) (A) ÊÜáñÜᤠ(R)
WÜÙÃæ v
Ü ã
Ü ÓÜÄ B¨ÜÃæ ËÊÜÃO
Ü æ
(R) GíŸá¨Üá (A) ¿á ÓÜÄ¿Þ¨Ü ËÊÜÃO
Ü ¿
æ áÆÉ
(C) (A) ÓÜÄ B¨ÜÃæ (R) ñܱâÜ ³
(D) (A) ñܱâÜ ³
48.
B¨ÜÃæ (R) ÓÜÄ
±Üqr – I ®Üá° ±Üqr – II Ãæãí©Wæ hæãàwÔ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
EñܤÃÜÊÜ®Üá° PæÙÜWæ ¯àwÃÜáÊÜ ÓÜíPæàñÜWÜÚí¨Ü
WÜáÃÜá£Ô.
±Üqr – I
±Üqr – II
(±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá)
(˨ÝÌíÓÜÃÜá)
1.
¨Ü ´æäàP…ÊæàӅ
a. Ô. vܟáÉ$Â. ËáDžÕ
2.
±ÜÊÃÜ … GÇæçp…
b. GDž. ÊÜáÊÜ兴Üv…ì
3.
¨Ü Ôq
c. vܟáÉ$Â. i. ÓÜÊáÜ Ã
° …
4.
PÜÆcÅ B´… ÔqӅ
d. Gí. ÊæŸÃ…
e. w. PÜã±ÜÅ
ÓÜíPæàñÜWÜÙÜá :
(A) 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – e
(A) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
(B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
(B) 1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – c
(C) 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b
(C) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b
(D) 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – a
(D) 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – e
____________
Paper II
14
K-0714
*K0714*
Total Number of Pages : 16
49. Which of the following is not associated
47. Assertion (A) : Durkheim observed that
crime is an integral part of all healthy
with functionalism ?
societies.
(A) Change is viewed as a slow process
Reason (R) : All deviant acts are not
of adjustment to new situations
criminal.
(B) Changes constantly take place in
In the context of the above two
social system through internal
statements which one of the following is
growth and adjustment
correct ?
(C) Consensus is an ubiquitous element
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is
of social system
the correct explanation of (A)
(D) Changes are revolutionary and
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is
effect qualitative transformation is the
not the correct explanation of (A)
social structure
(C) (A) is true, but (R) is false
50. Match List – I with List – II and mark the
(D) (A) is false, but (R) is true
correct answer from the codes given
below :
48. Match List – I with List – II and mark the
List – I
correct answer from the codes given
(Theories)
below :
List – II
(Scholars)
List – I
List – II
1. Structuration
(Books)
(Scholar)
2. Ethnomethodology b. A. Dumont
1. The Folkways
a. C. W. Mills
2. Power Elite
b. L. Mumford
3. The City
c. W. G. Sumner
4. Culture of cities
d. M. Weber
3. Concentric zones
a. E. Goffman
c. Park and
Burgess
4. Social Capillarity
d. A. Giddens
e. Talcott
Parsons
e. D. Cooper
Codes :
Codes :
(A) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
(A) 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – e
(B) 1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – c
(B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
(C) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b
(C) 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b
(D) 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – e
(D) 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – a
____________
K-0714
15
Paper II
*K0714*
Total Number of Pages : 16
bñÜᤠŸÃÜÖÜPÝRX ÓܧÙÜ
Space for Rough Work
Paper II
16
K-0714
Fly UP