...

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování

by user

on
Category: Documents
1209

views

Report

Comments

Transcript

Univerzita Pardubice Fakulta restaurování
Univerzita Pardubice
Fakulta restaurování
Restaurování a konzervování nást!nné malby a sgrafita
Jiráskova 3, 570 01 Litomy"l
Restaurování !ásti nástropní malby s motivem “Potestates”
na klenb" kaple sv. Isidora v K#enov"
Ivana Milionová, DiS.
Vedoucí práce: Mgr. art. Jan Vojt!chovsk#
Konzultant praktické $ásti: MgA. Daniela Urbanová
Konzultant teoretické $ásti: Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.
Bakalá%ská práce
2014
Prohla$uji:
Tuto práci jsem vypracovala samostatn!. Ve"keré literární prameny
a informace, které jsem v práci vyu&ila, jsou uvedeny v seznamu pou&ité
literatury.
Byla jsem seznámena s tím, &e se na moji práci vztahují práva a povinnosti
vypl#vající ze zákona $. 121/2000 Sb., autorsk# zákon, zejména se skute$ností,
&e Univerzita Pardubice má právo na uzav%ení licen$ní smlouvy o u&ití této práce
jako "kolního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, &e pokud dojde
k u&ití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o u&ití jinému subjektu, je
Univerzita Pardubice oprávn!na ode mne po&adovat p%im!%en# p%ísp!vek na
úhradu náklad', které na vytvo%ení díla vynalo&ila, a to podle okolností a& do
jejich skute$né v#"e.
Souhlasím s prezen$ním zp%ístupn!ním své práce v Univerzitní knihovn!
Univerzity Pardubice (Dislokované pracovi"t! – Fakulta restaurování, Litomy"l).
V Litomy"li dne 17. 8. 2014
Ivana Milionová
Pod"kování
Pod!kování pat%í Ing. Pet%e Lesniakové, Ph.D, MgA. Daniele Urbanové a
vedoucímu práce Mgr. art. Janu Vojt!chovskému.
Anotace
Bakalá%ská práce p%edstavuje pr'b!h komplexního restaurátorského zásahu
na úseku nást!nné malby s motivem and!lského k'ru “Potestates”, "tukov#ch
prvcích a pásu s malbou oblak. (tuková i malí%ská v#zdoba se nachází v kupoli
h%bitovní kaple sv. Isidora v K%enov! a vznikla pravd!podobn! v první t%etin!
18. století. Práce obsahuje podrobn# popis a pr'zkum um!leck#ch d!l ur$en#ch
k restaurování, postupy restaurování, v#$et pou&it#ch materiál', grafickou
a fotografickou dokumentaci a zprávu z chemicko-technologického pr'zkumu.
Teoretická $ást se zab#vá mo&nostmi pr'zkumu maleb na klenb! kaple
sv. Isidora v K%enov! pomocí ultrafialového (UV) zá%ení. Je zam!%ená na re"er"i
literatury.
Klí!ová slova
Restaurování, nást!nná malba, "tuková v#zdoba, pr'zkum, UV zá%ení,
konsolidace, $i"t!ní
Title
Restoration of the part of the wall painting on the vault of the chapel
of St. Isidor in K%enov depicting character of Potestates
Annotation
The bachelor thesis deals with the complete restoration treatment of the part
of the wall painting depicting the character of Potestates (The Powers) and
surrounding stucco and painted parts. The painting mentioned above is situated
on the vault of the cemetery chapel of St. Isidor in K%enov that was built in
the beginning of the 18th century. This thesis contains the exact description of
the painting itself, detailed research, restoration methods and progress, list of the
applied materials, graphic and photographical documentation and the laboratory
analysis report. The theoretical part deals with research of paintings on the vault
of the Chapel of St. Isidor in K%enov using ultraviolet radiation. This part
is focused on literature review.
Keywords
Restoration, wall painting, stucco decoration, research, UV light,
consolidation, cleaning
Obsah
1 Úvod ........................................................................................................10
2 Praktická $ást: Restaurátorská dokumentace .......................................11
2. 1. Základní údaje....................................................................................11
2. 1. 1 Lokace památky ....................................................................................11
2. 1. 2 Údaje o památce....................................................................................11
2. 1. 3 Údaje o akci ..........................................................................................12
2. 1. 4. Údaje o dokumentaci ...........................................................................12
2. 2 Pr'zkum ...............................................................................................13
2. 2. 1 P%edchozí restaurátorské pr'zkumy .....................................................13
2. 2. 2 Cíle pr'zkumu ........................................................................................13
2. 2. 3 Metody pr'zkumu .................................................................................14
2. 2. 4 Um!leckohistorick# pr'zkum ..............................................................14
2. 2. 4. 1 Historie h%bitovní kaple sv. Isidora v K%enov! ..............................14
2. 2. 4. 2 Popis stavby, .....................................................................................15
2. 2. 4. 3 Popis nást!nn#ch maleb a "tukové v#zdoby v kupoli....................17
2. 2. 4. 4 P%edchozí známé restaurátorské zásahy .........................................19
2. 2. 4. 5 Popis úseku ur$eného k samostatnému restaurování .....................21
2. 2. 5 Restaurátorsk# pr'zkum ......................................................................21
2. 2. 5. 1 Vizuální pr'zkum v rozpt#leném denním sv!tle ............................21
2. 2. 5. 2 Vizuální pr'zkum v razantním bo$ním osv!tlení ..........................25
2. 2. 5. 3 Vizuální pr'zkum v ultrafialovém zá%ení .......................................26
2. 2. 5. 4 Pr'zkum poklepem ...........................................................................27
2. 2. 6 P%írodov!dn# pr'zkum .........................................................................27
2. 2. 6. 1 Chemicko-technologick# pr'zkum .................................................27
2. 2. 6. 2 Mikrobiologick# pr'zkum ...............................................................28
2. 2. 7 Zkou"ky .................................................................................................28
2. 2. 7. 1 Zkou"ky konsolidace ........................................................................28
2. 2. 7. 2 Zkou"ky $i"t!ní .................................................................................29
2. 2. 8 Vyhodnocení pr'zkum' ........................................................................31
8
2. 2. 9 Návrh postupu restaurátorsk#ch prací.................................................34
2. 3 Dokumentace restaurátorského zákroku ...........................................36
2. 3. 1 Postup restaurátorsk#ch prací ...............................................................36
2. 3. 1. 1 Injektá& ohro&en#ch $ástí odtr&eného intonaca .............................36
2. 3. 1. 2 )i"t!ní maleb a "tuk' .......................................................................37
2. 3. 1. 3 Konsolidace barevné vrstvy ............................................................38
2. 3. 1. 4 Strukturální konsolidace odhalené jádrové omítky .......................40
2. 3. 1. 5 Injektá& hloubkov#ch dutin .............................................................40
2. 3. 1. 6 Tmelení .............................................................................................41
2. 3. 1. 7 Retu" a rekonstrukce ........................................................................42
2. 3. 2 Doporu$en# re&im restaurovaného díla ..............................................43
2. 3. 3 Pou&ité materiály ..................................................................................44
3
Teoretická $ást: Mo&nosti pr'zkumu maleb na klenb! kaple
sv. Isidora v K%enov! pomocí ultrafialového zá%ení.................................46
3. 1 Úvod do problematiky ........................................................................46
3. 2 Ultrafialové zá%ení (UV) ....................................................................47
3. 3 Pr'zkum maleb v ultrafialovém (UV) zá%ení....................................49
4 Záv!r........................................................................................................52
Seznam pou&ité literatury a pramen' .................................................53
Seznam pou&ité literatury ...........................................................................53
Seznam pou&it#ch pramen' ........................................................................54
Poznámky ..............................................................................................55
Seznam tabulek .....................................................................................56
Seznam vyobrazení...............................................................................57
Seznam obrazov#ch p%íloh..........................................................................57
Seznam grafick#ch p%íloh ...........................................................................57
Seznam textov#ch p%íloh .....................................................................58
9
1 Úvod
Bakalá%ská práce zahrnuje praktickou a teoretickou $ást. Praktická $ást
obsahuje pr'zkum a dokumentaci komplexního restaurátorského zásahu
na p%id!leném úseku nást!nné malby v severní $ásti klenby kaple sv. Isidora
v K%enov!. Nást!nná malba p%edstavuje motiv and!lského k'ru “Potestates.”
K p%id!lenému úseku nále&í i $ást "tukové v#zdoby klenby a $ást pásu s iluzivní
malbou oblak. Cílem restaurátorského pr'zkumu je zjistit stav dochování malby
a "tuk', zjistit míru a p%í$iny po"kození a identifikovat pozd!j"í zásahy.
Na základ! pr'zkumu byl vypracován podrobn# návrh restaurování. Následn!
byl proveden restaurátorsk# zákrok. Postup restaurátorského zásahu je podrobn!
popsán v restaurátorské dokumentaci. V pr'b!hu restaurování byla pr'b!&n!
provád!na fotodokumentace, která je uvedena v obrazové p%íloze.
Teoretická $ást se zab#vá mo&nostmi pr'zkumu maleb na klenb! kaple
sv. Isidora v K%enov! pomocí ultrafialového (UV) zá%ení. St!&ejní $ástí jsou
informace o principu a vyu&ití UV zá%ení v restaurátorské praxi. Je zde uveden
p%íklad mo&nosti vyu&ití teoretick#ch poznatk' v praxi. V záv!ru je navr&ena
metodika dal"ího v#zkumu.
10
2 Praktická !ást: Restaurátorská dokumentace
Restaurátorská dokumentace pr'b!hu restaurování vymezeného úseku malby
v klenb! kaple sv. Isidora v K%enov!.
2. 1. Základní údaje
2. 1. 1 Lokace památky
Kraj:
Pardubick#
Okres:
Svitavy
Obec:
K%enov
Název objektu, jeho& je restaurované dílo sou$ástí: h%bitovní kaple sv. Isidora
Bli&"í lokalizace:
kaple stojí na stavební parcele $. 37 v obci K%enov
Klasifikace památky:
kulturní památka
Rejst%íkové $íslo objektu:
28066/6-3094
Název restaurovaného díla: )ást nást!nné malby, and!lsk# k'r Potestates
Bli&"í ur$ení místa popisem: nást!nná malba na klenb! kaple (dle grafické p%ílohy)
2. 1. 2 Údaje o památce
Autor malby; autor "tuk':
Neznám#, nesignováno.
Sloh, datace:
Baroko, 1707 – 1713
Technika, materiál:
Fresco-secco malba na vápenné omítce,
u secco malby bylo pou&ito pojivo na bázi
bílkovin. Vápenn# "tuk s p%ím!sí sádry,
barevná vrstva byla provedena technikou
tempery.
Rozm!ry referen$ní plochy:
V#jev and!lského k'ru Potestates, dv!
"tukové hlavi$ky andílk' a pás s malbou
oblak pod v#jevem. Celková plocha: 6,5 m.
11
P%edchozí známé restaurátorské zásahy: 2005–2006 zaji"t!ní malby a "tuku fixá&, hloubková injektá&, odsolení
(Radana a Dagmar Hamsíkovy).
2. 1. 3 Údaje o akci
P%edm!t restaurování:
"tuková a malí%ská v#zdoba v interiéru kaple
sv. Isidora v K%enov!
Vlastník a objednatel:
Investor:!
!
!
Obec K%enov, K%enov 26, 569 22 K%enov
!
Obec K%enov, K%enov 26, 569 22 K%enov
Chemicko-technologick# pr'zkum:
Ing. Petra Lesniaková, Ph.D, FR UPce
Pedagogick# dozor:
Mgr. art. Jan Vojt!chovsk#
Památkov# dohled:
PhDr. Václav Paukrt, NPÚ Pardubice
Závazné stanovisko ze dne:
28. 3. 2012
Termín zapo$etí a ukon$ení akce: 8. 4. – 14. 8. 2014
2. 1. 4. Údaje o dokumentaci
Autor dokumentace:
Ivana Milionová.DiS
Po$et stran textu:
35
Po$et vyobrazení v grafické p%íloze:
3
Po$et vyobrazení v obrazové p%íloze:
57
Autor fotografií:
Ivana Milionová, DiS.
Pou&itá technika:
Canon EOS 60D, Canon EOS 600D
Po$et p%íloh:
6
Místo ulo&ení dokumentace:
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování,
archiv fakulty, Jiráskova 3, 57001 Litomy"l
12
2. 2 Pr'zkum
2. 2. 1 P%edchozí restaurátorské pr'zkumy
V kapli sv. Isidora v K%enov! byl v roce 2012 proveden restaurátorsk#
pr'zkum nást!nn#ch maleb, "tukové v#zdoby a omítek v interiéru. Tento
pr'zkum byl provád!n studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod
vedením Mgr. art. Jana Vojt!chovského a Mgr. art. Jakuba *oubala.1 V#sledkem
pr'zkumu byla charakteristika "tuk' i maleb v kapli, v$etn! jejich po"kození
a následn! návrh koncepce restaurátorského zásahu spolu s navrhovan#m
postupem prací.
V roce 2013 byl proveden roz"í%en# restaurátorsk# pr'zkum, kter# je
sou$ástí diplomové práce Ivony Kociánové. 2
Tato práce zahrnuje roz"í%ení
um!leckohistorického pr'zkumu, dal"í chemicko-technologické anal#zy,
dendrochronologick# pr'zkum a zkou"ky $i"t!ní a konsolidace.
2. 2. 2 Cíle pr'zkumu
Cílem pr'zkumu bylo celkové vyhodnocení stávajícího stavu díla spolu
s ov!%ením a zp%esn!ním v#sledk' z p%edchozích restaurátorsk#ch pr'zkum'.
Následn! definovat rozsah a charakter po"kození u konkrétního p%id!leného
úseku.
Na základ! v#sledk' roz"í%eného restaurátorského pr'zkumu budou zvoleny
metody a materiály pro restaurování.
1
UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta restaurování. Restaurátorsk! pr"zkum: Nást#nné malby,
$tuková v!zdoba a omítky interiéru kaple sv. Isidora v K%enov#. Litomy"l, b%ezen 2012.
2
KOCIÁNOVÁ, I., Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#,
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013
13
2. 2. 3 Metody pr'zkumu
Um#leckohistorick! pr"zkum
• ov!%ení p%edchozích restaurátorsk#ch pr'zkum' a dopln!ní nov!
získané informace
Restaurátorsk! pr"zkum
• Vizuální pr'zkum v rozpt#leném denním sv!tle
• Vizuální pr'zkum v razantním bo$ním osv!tlení
• Pr'zkum v UV zá%ení
• Pr'zkum poklepem
• Sondá&ní pr'zkum
• Zkou"ky $i"t!ní a prekonsolidace barevné vrstvy
P%írodov#dn! pr"zkum
• Laboratorní anal#za pigment' barevn#ch vrstev
• Laboratorní anal#za stratigrafie barevn#ch vrstev a omítek
• Laboratorní anal#za druhotné fixá&e
2. 2. 4 Um!leckohistorick# pr'zkum
2. 2. 4. 1 Historie h%bitovní kaple sv. Isidora v K%enov!
H%bitovní kapli sv. Isidora v malé obci K%enov v blízkosti m!sta Moravská
T%ebová nechal v roce 1707 vybudovat místní fará% Johannes Benedikt
Schindler. 3 Ten nechal b!hem první poloviny 18. století zbudovat i místní faru,
kostel sv. Jana K%titele a "pitál (do dne"ní doby se nedochoval).4
3
V archivu byla nalezena zakládací listina z roku 1706. Základní kámen nalezen# na rubové stran!
oltá%ní menzy, je datován k roku 1707.
4
Viz. obr. $. 50 v obrazové p%íloze
14
Kaple je zasv!cena sv. Isidorovi, zem!d!lskému patronu "pan!lského
p'vodu. Po vzniku kaple bylo v K%enov! Schindlerem zalo&eno svatoisidorské
bratrstvo.
2. 2. 4. 2 Popis stavby 5, 6
H%bitovní kaple sv. Isidora je centráln! orientovanou stavbou s ováln#m
p'dorysem, nachází se na vyv#"eném míst! na západním okraji obce K%enov.
St!ny barokní kaple tvo%í smí"ené zdivo. Vn!j"í fasáda kaple
je pravideln! $len!na plastick#mi sdru&en#mi pilastry. Pilastry stojí na soklech
a podpírají korunní %ímsu. V prostoru mezi pilastry jsou umíst!na oválná okna.
Stávající barevnost fasády p%edstavuje kombinaci sv!tle &luté barvy pro plastické
prvky a bílé pro plá"+ kaple. St%echa má podobu zvonicové bán! s osmibokou
lucernou. Jako krytina je zde pou&ita b%idlice. Osa stavby probíhá sm!rem od
západu na v#chod. K oválné stavb! je od v#chodu p%ipojena sakristie
se $tvercov#m p'dorysem. Vchod do kaple je situován v ji&ní $ásti a je opat%en
pískovcov#m portálem s rozeklan#m frontonem.
K tomuto vchodu vedou
pískovcové schody. V severní $ásti kaple je umíst!n vchod, kter# je
v sou$asnosti zazd!n#.
Oltá% je umíst!n ve v#chodní $ásti kaple. V prostoru za oltá%em se nachází
vchod do sakristie. Interiér kaple je v#razn! $len!n# a bohat! zdoben#. Hladké
plochy st!n jsou v pravidelném rytmu st%ídány s plastick#mi prvky
s monochromní $i polychromní povrchovou úpravou. Mezi plastické prvky pat%í
pilastry s akantov#mi hlavicemi nesoucími kladí. Do "esti pilastr' situovan#ch
v západní $ásti kaple zasahuje varhanní kruchta. Na st!nách kaple, mezi
sdru&en#mi pilastry, jsou umíst!ny niky s figurálními plastikami mírn!
nad&ivotní velikosti. Úst%ední plastikou v kapli je postava sv. Isidora nad
hlavním oltá%em. Dal"í plastiky p%edstavují Evu, Adama, neznámou past#%skou
sv!tici a neznámého mladického mu$edníka Na vrcholcích ka&dé z nik jsou
5
UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta restaurování. Restaurátorsk! pr"zkum: Nást#nné malby,
$tuková v!zdoba a omítky interiéru kaple sv. Isidora v K%enov#. Litomy"l, b%ezen 2012.
6
KOCIÁNOVÁ, I., Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#,
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013
15
usazeny postavy putti. Nad nimi jsou oválné neprofilované okenní otvory. Kladí
je slo&eno z architrávu, na n!j& navazuje reliéfní vlys. Nad ním je situována
mohutná, v#razn! profilovaná korunní %ímsa. Na ní jsou usazeny postavy osmi
plastik putti s hudebními nástroji. Za postavami putti probíhá pás s iluzivní
malbou oblak, kter# je do samotného prostoru klenby odd!len jednoduch#m
"tukov#m profilem. Kruchta je p%ístupná z lod! v%etenov#m d%ev!n#m
schodi"t!m. Poprse, kruchty je opat%ena d%ev!n#m polychromovan#m
oblo&ením, ve kterém byly adjustovány t%i olejomalby, které jsou v"ak
v sou$asnosti demontovány. Sakristie je opat%ena klenut#m stropem zdoben#m
bohat#m "tukov#m reliéfem s páskov#m ornamentem bez barevné úpravy.
Prostor kaple je v#razn! barevn! pojednán. Pilastry, architráv a korunní
%ímsu pokr#vá malovaná imitace mramor', hlavice a reliéfy mají jednotnou
monochromní povrchovou úpravu sv!tle okrové barvy, která se shoduje s barvou
festonového v!nce a ok%ídlen#ch and!lsk#ch hlavi$ek na klenb!. Ost!ní dve%ních
otvor' jsou hladká, neprofilovaná. Pouze ost!ní vchodu na schodi"t! má jemnou
profilaci.
Interiér kaple zavr"uje klenba s nástropní malbou s tématem Nanebevzetí
Panny Marie a Devíti and!lsk#ch k'r', kterou d!lí na centrální a obvodovou $ást
"tukov# v!nec s rostlinn#m dekorem. V centrálním oválném zrcadle je
vyobrazeno Nanebevzetí Panny Marie a jeden and!lsk# k'r. Zb#vajících osm
and!lsk#ch k'r' je umíst!no v obvodové $ásti. Nástropní malba v obvodové
$ásti klenby je dopln!na "tukatérskou prací. Jedná se o ok%ídlené tvá%e andílk'
a akantov# ornament. Jednotlivé malby postav umíst!né v p%ibli&n! stejn!
velk#ch polích, jsou od sebe odd!leny akantov#mi rozvilinami. Dal"ím
"tukov#m prvkem je velk# po$et and!lsk#ch hlav s k%ídly, které jsou
nepravideln! rozmíst!ny v jednotliv#ch polích s and!li a nad akantov#mi
rozvilinami.
16
2. 2. 4. 3 Popis nást!nn#ch maleb a "tukové v#zdoby v kupoli
V#malba kupole ikonograficky souvisí s mariánsk#m kultem a tématem
Devíti k'r' and!lsk#ch. Podle klasické k%es+anské tradice (zalo&ené syrsk#m
mnichem Dion#sem Aeropagitou v 6. století) se and!lé d!lí do t%í triád, kdy
v ka&dé z nich se nachází t%i k'ry, které jsou rozd!leny podle d'le&itosti.
Malba není signována a k tématu autorství neexistují historické pramenné
d'kazy. Na podklad! um!leckohistorického pr'zkumu se poda%ilo datovat malby
do let 1707 – 1713.7
Autorem "tukové v#zdoby je osoba pocházející
pravd!podobn! z okruhu Baldassara Fontany. 8 Autor nást!nn#ch maleb v"ak
prozatím z'stává neznám#.9
Nást!nné malby v kupoli jsou rozd!leny "tukov#m vav%ínov#m v!ncem
na centrální ováln# medailon a pás na náb!hu klenby okolo centrálního v#jevu.
Oválné zrcadlo ve st%edu klenby p%edstavuje v#jev Nanebevzetí Panny
Marie. V kompozici je zachyceno celkem p!t postav. Dominantní figurou je
samotná Panna Marie sedící na pomyslném tr'nu. Marie je vyobrazena jako
dívka s rozpu"t!n#mi sv!tl#mi vlnit#mi vlasy. Její od!v tvo%í bílé "aty sta&ené
pod prsy a bohatá modrá draperie spadající p%es ramena, klín i nohy. Tato
draperie se do dne"ních dní zachovala pouze ve fragmentech. Panna Marie je
bosa, v pravé ruce lehce p%idr&uje lilii jako symbol $istoty 10. Levou ruku ji jemn!
podpírá jeden z and!l'. Na hlav! má posazenu korunku. Postavu Marie obklopují
$ty%i and!lé. Po Mariin! pravé ruce kle$í and!l od!n# do bohat! z%aseného "atu
7
Pramenn# doklad, &e malí%ská a "tukatérská v#zdoba v kapli sv. Isidora vznikla v této dob!, byl
nalezen v Hausarchi Lichtenstein ve Vídni. Jedná se o soukromou korespondenci k%enovského fará%e
Schindlera a kní&ete Antonína Floriána z Lichtenstejna v pr'b!hu roku 1713. V jednom z dopis'
Schindler uvádí, &e byl p%íli" zam!stnán v#stavbou kaple sv. Isidora (“...ein mit Stuccator und
Mahlerei in fresco ungeschliges Kirchel dem heÿl Spanischen Bauer Isidoro...”)
8
Tento poznatek je v#sledkem srovnávací anal#zy mezi kaplí sv. Isidora a objektem, jeho& autorem je
práv! Baldassare Fontana. Problematikou autorství se v rámci své Bakalá%ské práce zab#vala
studentka Martina Poláková.
9
Podrobnou anal#zou v#malby a "tukatur v kapli a autorstvím se v rámci své Bakalá%ské práce
zab#vala studentka Martina Poláková. POLÁKOVÁ, M., Restaurování &ásti nástropní malby s
motivem Angeli na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování,
Litomy"l, 2014
10
HALL, J. Slovník nám#t" a symbol" ve v!tvarném um#ní. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN
80-204-0205-5. str. 250
17
$ervené barvy a plá"t! v oran&ové barv!. Po Mariin! levici kle$í and!l od!n# do
&lutého "atu dopln!ného modrozelenou drapérií. Za Marií jsou umíst!ni dal"í dva
and!lé. And!l stojící za Mariin#m prav#m ramenem má sv!tle &lut# od!v a and!l
za lev#m Mariin#m ramenem je od!n "atu oran&ové barvy. V"echny postavy
and!l' mají dlouhé rozpu"t!né vlnité vlasy a mohutná pestrobarevná k%ídla
a p%estavují and!lsk# k'r tr'n'. Celá skupina je umíst!na na barevn!
modelovan#ch oblacích. Barva pozadí p%echází od bled! fialové p%es $ervenou
a oran&ovou ke &luté. Celková barevnost pozadí a oblak evokuje nebe p%i západu
slunce.
Na pásu obklopujícím centrální zrcadlo je zobrazeno osm postav
zastupujících jednotlivé and!lské k'ry. Ka&d# and!l je znázorn!n spolu
s p%edm!ty a charakteristick#mi znaky, které jsou p%ízna$né pro dan# k'r.
Latinské názvy jednotliv#ch k'r' jsou umíst!ny v ka&dé horní $ásti pole. Ka&dá
and!lská postava je umíst!na nad "tukov#m putto, sedícím na p%edsazené $ásti
korunní %ímsy. P%edsazení je provedeno i v reliéfním pásu a pr'b!&né %ímse a je
vyná"eno sdru&en#mi pilastry. Na v#chodní $ásti klenby, nejblí&e k oltá%i, jsou
zobrazeny k'ry Cherubim (Cherubíni) a Seraphim (Serafíni). Na západní $ásti
klenby, nad k'rem, jsou umíst!ny k'ry Angeli (And!lé) a Archangeli
(Archand!lé), na severní $ásti Potestates (Mocnosti) a Dominationes (Panstva),
na v#chodní Virtutes (Ctnosti) a Principatus (Kní&ectva). Ka&d# motiv
and!lského k'ru je v horní $ásti definován nápisem.
Mezi jednotliv#mi postavami jsou pravideln! rozmíst!ny "tukové
akantové rozviliny. Nad ka&dou rozvilinou se nachází ok%ídlená "tuková andíl$í
hlavi$ka. Dal"í "tukové andíl$í hlavi$ky jsou nepravideln! rozmíst!ny v horních
partiích v#jev' and!lsk#ch k'r'. Zpravidla se v ka&dém v#jevu vyskytují dv!
"tukové andíl$í hlavi$ky. Okraje k%ídel and!lsk#ch hlavi$ek jsou dekorovány
zlacením. V"echny "tukové prvky mají na svém povrchu okrov# monochromní
nát!r.
Pozadí maleb i "tuk' má jednotnou barevnost, a to teplou r'&ovou.
18
V oblasti pod klenebním náb!hem nad korunní %ímsou se nachází pás na
kterém je vyvedena velice jemná malba oblak. Barevnost se pohybuje v tónech
"edé, okrové, &luté, oran&ové a bílé.
And!lsk# k'r Potestates
And!lsk# k'r Potestates má za úkol udr&ovat sv!t v rovnováze a neustále
jej bránit proti démon'm. Tomu odpovídá i jeho zpodobn!ní v kapli sv. Isidora
v K%enov!. And!l je namalován jako atletick# mladík s rozevlát#mi vlasy.
Je zobrazen v pokleku a sv#m v#mluvn#m gestem pravou rukou poukazuje na
svoji sílu vít!zit nad zlem, které je zde zobrazeno jako bazili"ek. Bazili"ek
je umíst!n pravé dolní $ásti kompozice a je znázorn!n jako tvor s hlavou dravce,
netop#%ími k%ídly, &ensk#m poprsím, orlími pa%áty, zadní nohy evokují nohy
silné ko$kovité "elmy. Od!v and!la tvo%í rozevlátá $ervená drapérie, na nohou
má zlaté sandále. K%ídla and!la jsou siln! rozepjatá, jejich barevnost postupn!
p%echází od $ervené, p%es &lutou, zelenou a oran&ovou zp!t k $ervené. And!l
kle$í na oblaku vyvedeném ve &lut#ch, oran&ov#ch a hn!d#ch tónech. V horní
$ásti kompozice je umíst!n $erven# nápis Potestates. Po pravé i levé stran!
and!la jsou dv! plastické "tukové ok%ídlené hlavi$ky andílk'. To v"e je zasazeno
do r'&ového pozadí.
K vymezenému úseku nále&í malba oblak provedená v pastelov#ch
tónech. Na p%id!leném úseku p%eva&uje "ed# odstín, kter# tvo%í barvu pozadí
a místy p%echází v oblaka, která jsou p%evá&n! v odstínech &luté. Modelace oblak
je lokáln! podpo%ena syt!j"ím odstínem oran&ové. Celkov! lze na malb!
pozorovat tendenci uspo%ádání oblak do diagonál sva&ujících se zprava doleva.
2. 2. 4. 4 P%edchozí známé restaurátorské zásahy
V minulosti byly v objektu provád!ny $áste$né restaurátorské práce.
D'kazem je laboratorní stanovení p%ítomnosti zeleného pigmentu obsahujícího
arzen. Tento pigment byl analyzován u vzorku ze "tukového festonu nad jednou
19
z nik. S nejv!t"í pravd!podobností se jedná o svinibrodskou zele,, která byla
vyráb!ná a dostupná na trhu v období mezi léty 1814 – 1960.
V pr'b!hu restaurování nást!nn#ch maleb v kupoli byly definovány lokální
druhotné tmely s p%emalbami na povrchu. Doba provedení tohoto zásahu není
známa.
Kaple se v minul#ch letech nacházela ve velice "patném stavu. Havarijní
stav zap%í$inilo dlouhodobé zanedbání údr&by a zatékání srá&kové vody, co&
zdokumentovali man&elé Kova%íkovi v roce 2004.11
V letech 2005 a 2006 byl v kapli proveden zaji"+ovací restaurátorsk# zásah.
V rámci tohoto zásahu byly o"et%eny malby a "tuky v kupoli. (tuková v#zdoba
byla zaji"t!na panem Ji%ím Ka"parem. Zaji"t!ní nást!nn#ch maleb provád!ly
restaurátorky Radana a Dagmar Hamsíkovy. Zprá"kovat!lá barevná vrstva byla
fixována, dále byly upevn!ny svinuté $ásti, zpevn!na naru"ená omítka
a provedena injektá& dutin. V restaurátorské zpráv! je dále uvedeno, &e malby
byly desinfikovány a odsoleny.12 V roce 2006 provád!ly restaurátorky druhou
etapu zaji"+ovacích prací.13 V rámci této etapy byly malby op!t fixovány a "tuky
byly napu"t!ny hydrofóbním prost%edkem. Názvy, slo&ení ani koncentrace
pou&it#ch zpev,ovacích prost%edk' nejsou známy.
V roce 2007 byla provád!na oprava st%echy. V pr'b!hu t!chto prací patrn!
op!t do"lo k zate$ení srá&kové vody do objektu. D'sledkem byl nár'st po"kození
malí%ské i "tukové v#zdoby kaple.
11
KOVA-ÍK, P., KOVA-ÍKOVÁ,J. H%bitovní kaple sv. Isidora – vyhodnocení sou&asného stavu
objektu, b%ezen 2004, archiv OÚ K%enov
12
HAMSÍKOVÁ, R. a KA(PAR, J. K%enov, h%bitovní kaple sv. Isidora: Restaurátorská zpráva –
vyhodnocení stavu malí%ské a socha%ské v!zdoby kaple, 2004, archiv OÚ K%enov
13
HAMSÍKOVÁ, D. a HAMSÍKOVÁ, R. Restaurátorská zpráva, II etapa v roce 2006 fresky J. K.
Handkeho v klenb# h%bitovní kaple sv. Isidora, archiv OÚ K%enov
20
2. 2. 4. 5 Popis úseku ur$eného k samostatnému restaurování
Tato bakalá%ská práce se t#ká restaurování vymezeného úseku nást!nn#ch
maleb a "tuk'. Konkrétn! se jedná o malbu and!lského k'ru Potestates
v severozápadní $ásti klenby, dv! "tukové andíl$í hlavi$ky, které jsou umíst!ny
ve vymezeném úseku malby a $ást pásu s oblaky.
2. 2. 5 Restaurátorsk# pr'zkum
2. 2. 5. 1 Vizuální pr'zkum v rozpt#leném denním sv!tle
Postavy and!l' jsou namalovány na hrub"í omítce s vyta&en#m zrnem. Tyto
díly tvo%ící podklad maleb jsou dodate$n! vlo&eny do hladké kletované omítky,
která tvo%í podklad "tukov#ch prvk'. Linie definující rozhraní mezi kletovanou
a hrubou omítkou je zaoblená, lze se tedy domnívat, &e okraj kletované omítky
byl upraven je"t! za vlhka. Hrubá omítka byla patrn! nanesena krátce p%ed
zapo$etím malby a lokáln! lze pozorovat, &e mírn! p%esahuje p%es povrch
kletované omítky. (t!tcová rozkresba and!l', která se zdá b#t dob%e propojená
s podkladem, byla pravd!podobn! provedena je"t! do vlhké omítky. Vlastní
malba and!l' ji& byla provedena pravd!podobn! v technice secco. Tento fakt
potvrzuje skute$nost, &e malby p%esahují i na hladkou kletovanou omítku. P%esto
mohlo na hrubozrné omítce dojít k $áste$nému propojení malby uhli$itanem
vápenat#m z $erstvé omítky.
Povrchová úprava "tuk' a nást!nné malby v klenb! byly patrn! provád!ny
soub!&n!. Barevné vrstvy pozadí and!l' a okrová monochromie "tuk' se místy
vzájemn! p%ekr#vají.
Malí%ská i socha%ská v#zdoba v kupoli je zna$n! po"kozena. Nejzáva&n!j"ím
zdrojem po"kození byla zatékající srá&ková voda spole$n! s nevhodn#m
restaurátorsk#m zásahem, proveden#m v letech 2005 a 2006.
21
Jak ji& bylo uvedeno v#"e, do kaple dlouhodob! zatékalo po"kozenou
st%echou. Tato skute$nost spustila degrada$ní procesy, mezi kter#mi vyniká
migrace a krystalizace vodorozpustn#ch solí a ztráta adheze a koheze
omítkov#ch i barevn#ch vrstev. V rámci zaji"+ovacího restaurátorského zásahu
(2005 a 2006) byly malby, mimo jiné, opakovan! fixovány vysoce
koncentrovan#m zpev,ovacím prost%edkem. Tento zásah je v sou$asnosti
hodnocen jako nevhodn#. Patrn! mohl zp'sobit zm!nu optick#ch vlastností
maleb (zm!na barevnosti, tvorba leskl#ch míst na povrchu). P%edev"ím v"ak
zm!nil fyzikální vlastnosti malby. Pou&it# zpev,ovací prost%edek vytvo%il
na povrchu malby film, kter# zp'sobil ztrátu paropropustnosti.
V roce 2007 byla opravována st%echa kaple. V pr'b!hu této úpravy do
rozkrytého krovu patrn! op!t zateklo. Toto zate$ení v kombinaci se silnou fixá&í
m!lo za následek znásobení degradace maleb. Do"lo k tvorb! vydut#ch puch#%'
malby s intonacem, místy bylo intonaco odchlíplé nebo svitkovit! sto$ené.
V partiích vydut#ch puch#%' do"lo ke zv!t"ení plochy intonaca. Tento jev p%inesl
zna$né komplikace p%i zpev,ování malby.
Úsek s motivem and!lského k'ru Potestates
Podklad malby tvo%í hrubá nar'&ov!lá omítka s vyta&en#m zrnem vlo&ená
do sv!tlej"í omítky kletované, jak bylo popsáno v#"e. Hrubá jádrová omítka
(takté& nar'&ov!lá) o síle a& 6 cm je nanesena pod ob!ma typy omítek. Tento
fakt dokládají defekty u nejpo"kozen!j"ích úsek' maleb. Kletované i hrubé
intonaco je naneseno ve velice tenké vrstv!. Síla intonaca se pohybuje kolem
7 mm.
Rozkresba malby je provedena $erven#mi liniemi ta&en#mi "t!tcem. Rytá
kresba, která se nachází na centrálním v#jevu, zde nebyla identifikována. Malba
je budována p%edev"ím v tenk#ch vrstvách, siln!j"í, místy a& pastózní nánosy
se objevují pouze na malb! bazili"ka. Modelace je budována pomocí barevn#ch
valér' sv!tel a stín'. U n!kter#ch partií se lokáln! vyskytují náznaky jemné
pravidelné "rafury. N!které detaily, zde nap%íklad vlasy, byly malovány jist#mi
energick#mi tahy. V horní $ásti v#jevu je centráln! umíst!n $erven# nápis
22
Potestates. Pozadí v#jevu tvo%í r'&ov# lomen# tón, kter# na povrchu hrub"í
omítky p'sobí mírn! chladn!ji ne& na kletované omítce.
Malba utrp!la ztrátou adheze intonaca k jádrové omítce. To se projevilo
tvorbou vydut#ch puch#%', rozsáhl#ch dutin a lokáln! i ztrátami vrstev intonaca
spolu s barevnou vrstvou. Tato degradace se projevila p%edev"ím ve spodních
$ástech v#jevu, kde do"lo k velice rozsáhl#m ztrátám. Defekty byly v rámci
zaji"+ovacího zásahu v letech 2005 a 2006 vypln!ny tmelem. P%i bli&"ím
ohledání byl tento tmel z d'vodu p%íli"né tvrdosti a nevhodné povrchové
struktury vyhodnocen jako nevyhovující. Ve spodních partiích se dále nacházejí
vertikální praskliny, které jsou lokáln! p%eta&eny tmelem, kter# rovn!& pochází
ze zaji"+ovacího zásahu. Dal"í nevyhovující odchlíplé tmely se nacházejí
v oblasti draperie. V horních partiích v#jevu se nachází n!kolik vydut#ch
puch#%'. N!které z nich byly v havarijním stavu a hrozily rozsáhlé ztráty malby.
V tomto smyslu byla zna$n! ohro&ena partie hlavy. Z toho d'vodu bylo je"t!
p%ed zapo$etím prací p%istoupeno k nanesení ochrann#ch p%elep' z japonského
papíru a tylosy MH 300 (naneseny 3. 10. 2013).
V horní partii v#jevu v r'&ovém pozadí do"lo patrn! vlivem p'sobení
vodorozpustn#ch solí a zatékající srá&kové vody k rozsáhlé degradaci barevné
vrstvy, která se projevila tvorbou tvrd#ch nepoddajn#ch krakel se ztrátou adheze
k podkladu. Lokáln! zde do"lo ke ztrátám barevné vrstvy. Dále je v této oblasti
pozorovatelné prohloubení a lokáln! také naopak zesv!tlení barevnosti.
Na figu%e do"lo p%edev"ím u okrov#ch, &lut#ch, místy i zelen#ch tón' ke
zprá"kovat!ní barevné vrstvy. V horních partiích je dále pozorovatelná
p%ítomnost bílého zákalu, z%ejm! se jedná o eflorescence vodorozpustn#ch solí.
Na figu%e, p%edev"ím v oblasti k%ídel, do"lo ke ztrátám povrchov#ch barevn#ch
vrstev.
Lokáln! lze na povrchu malby sledovat leskl# povrch a partie s prohloubenou barevností, vyskytující se p%edev"ím v blízkost rozsáhlého defektu
ve spodní $ásti v#jevu, které vznikly v d'sledku nanesení fixa$ního prost%edku.
23
Na malb! se vyskytují partie se siln#m "ed#m zákalem. Jedná se p%edev"ím
o stíny v inkarnátu, k%ídlech, draperii a v oblaku. Lze konstatovat, &e zákal je
nejvíce patrn# v zastín!n#ch partiích malby. Na sv!tlej"ích tónech nep'sobí tolik
ru"iv!. P'vod zákalu není zcela objasn!n. M'&e se jednat o biologické napadení
pojiva, kontaminaci sírany p%ípadn! kombinaci t!chto jev'.
V dolních $ástech v#jevu v partiích malby bazili"ka do"lo k rozsáhl#m
ztrátám. Z toho d'vodu se z malby dochovalo pouhé torzo sestávající z hlavy,
prsou, jednoho k%ídla a n!kolika drobn#ch fragment'. Ztráty zna$n! zasahují i do
oblasti s malbou oblak.
(tukové ok%ídlené and!lské hlavi$ky
(tukové hlavi$ky and!l' mají patrn! stejnou v#stavbu jako v"echny ostatní
"tukové prvky v kapli. Tzn. byly modelovány p%ímo na míst!. Do vlhké
kletované omítky provedena rytá rozkresba. Finální modelace v jemném "tuku
byla po ur$ité dob! opat%ena okrovou monochromní úpravou.
(tuková hlavi$ka po pravé stran! figury byla vystavena p'sobení zatékající
srá&kové vody. Na povrchu jsou p%ítomny krystalky vodorozpustn#ch solí
a do"lo k prohloubení barevnosti povrchové barevné úpravy. Na povrchu je
p%ítomen prachov# depozit. Vyskytují se zde praskliny, které patrn! vznikly ji&
p%i vysychání "tuku po vymodelování. Jedno z pírek v pravém k%ídle je uvoln!no
od podkladu. Zlacení je místy zkorodované nebo zcela chybí, lokáln! je pokryto
drobn#mi krystalky solí. (tuková hlavi$ka po levé stran! figury nebyla
vystavena zatékání. Na povrchu je p%ítomen prachov# depozit. Rovn!& se zde
vyskytují primární praskliny.
Pás s malbou oblak
Podklad malby tvo%í jemná hlazená omítka. Na povrchu omítky jsou z%etelné
stopy po nástroji. Lokáln! se zde vyskytují defekty, které patrn! vznikly krátce
po nata&ení omítkové vrstvy.
Oblaka jsou malována p%ímo na omítku. Malba je provedena v jemn#ch
pastelov#ch tónech "edé, &luté, bílé a oran&ové barvy.
24
V omítce se vyskytuje n!kolik siln#ch i jemn#ch vertikálních trhlin. Barevná
vrstva je celoplo"n! siln! zprá"kovat!lá, lokáln! do"lo ke ztrátám. V partiích
v blízkosti v#jevu s and!lem Potestates je patrné zasolení, které se projevuje
tvorbou drobn!j"ích krakel uvoln!n#ch od podkladu. V t!chto partiích do"lo
k samovolnému odkryvu $erné lineární kresby. Není zcela jasné, co m!la
p%edstavovat. Odhalená $ást sv#m tvarem p%ipomíná t%i listy. Na n!kter#ch
jin#ch úsecích se v této oblasti vyskytují ryté kresby "tukov#ch putti s nástroji
sedících p%ed tímto pásem s oblaky. Dále se v partii pod v#jevem s and!lem
vyskytují nahn!dlé stékance. Pravd!podobn! se jedná o p%ebyte$nou fixá&
smísenou s prachov#m depozitem. V celé plo"e malby se vyskytují drobné
plo"ky se smytou barevnou vrstvou, p%ipomínající kapky. P'vod tohoto
po"kození je neznám#.
2. 2. 5. 2 Vizuální pr'zkum v razantním bo$ním osv!tlení
V razantním bo$ním osv!tlení se dramaticky zv#raznila rozdílnost dvou
r'zn#ch povrch' omítek vyskytujících se v plo"e s malbou and!la. Struktura
omítky tvo%ící podklad malby se jevila jako velice hrubá. Dále bylo mo&né
detailn!ji pozorovat rozhraní dvou typ' omítek. Vyskytují se zde místa, kde
je hrubá omítka mírn! pod úrovní povrchu jemné kletované, ale i místa kde je
hrubá omítka p%eta&ena p%es jemnou.
V bo$ním osv!tlení bylo dále mo&né lépe zhodnotit strukturu tmel' ze
zaji"+ovacího zásahu. Potvrdilo se, &e struktura je p%íli" hrubá a tím pádem
nevyhovující. V horních partiích se zv#raznila vypouklá místa s odtr&en#m
intonakem.
Dal"ím fenoménem, kter# bylo mo&né lépe pozorovat byla uvoln!ná
zkrakelovaná barevná vrstva pozadí v oblasti zasa&ené zatékáním.
Na pásu s malovan#mi oblaky se zv#raznily stopy po nástojích, defekty
i praskliny.
25
2. 2. 5. 3 Vizuální pr'zkum v ultrafialovém zá%ení
Jako zdroj zá%ení pro pr'zkum maleb a "tuk' v UV zá%ení byla pou&ita
lampa UVA SPOT 400T zna$ky Hönle UV Technology. Vlnová délka zá%ení je
v rozmezí 315 – 400 nm.
Po vystavení malby UV zá%ení se nejv#razn!j"í fluorescence vyskytovala
v partiích malby bazili"ka. Modré $ásti na hlav! fluoreskovaly sv!tlezelen!,
&lutozelená barevná vrstva na krku vykazovala modrozelenou fluorescenci, na
prsou se objevila fluorescence v barv! oran&ové. Partie, které byly v rámci
zaji"+ovacího zásahu zpev,ovány fixá&í vykazovaly mírn! nazelenalou
fluorescenci. Okraje tmel' se v UV zá%ení zv#raznily jasnou bled!modrou
luminiscencí. V partii pod fragmenty pravého pa%átu se objevila velice jasn!
zá%ící r'&ová fluorescence odpovídající tmelu v prasklin!, patrn! se jedná
o injektá&ní sm!s. V horní $ásti v#jevu fluoreskovala oblast zasa&ená zatékáním
a zasolením. Fluorescence se projevovala jako nepravidelné shluky bled#ch
skvrn v nazelenalé nerovnom!rné plo"e. Oblasti, které nebyly p%ímo vystaveny
zatékání m!ly na svém povrchu pouze drobné &lutozelené skvnky. Nad hlavou
and!la byly z%eteln! pozorovatelné stékance, které sv#m charakterem odpovídají
p%ebyte$né fixá&i. Okraje zlacení na k%ídlech "tukov#ch and!l' vyza%ovaly teple
&lutou fluorescenci, patrn! se jedná o olejov# podklad zlacení. Vyzrál# ln!n# olej
obvykle vykazuje &lutou fluorescenci.14 Na pásu s oblaky se v UV zá%ení
objevila rozsáhlá modrozelen! fluoreskující skvrna, která zasahuje i do spodní
$ásti v#jevu s and!lem.
Existuje domn!nka, &e nazelenalá fluorescence na malb! and!la odpovídá
partiím, které byly siln! fixovány v pr'b!hu zaji"+ovacího zásahu v letech 2005
a 2006. Tyto partie v denním sv!tle vykazují silné lesky na povrchu
a prohloubenou barevnost.
14
SLÁNSK.. Bohumil, Technika malby II. Pr"zkum a restaurování obraz". vyd. Paseka, Praha a
Litomy"l 2003, ISBN 80-7185-623-1, str. 50
26
2. 2. 5. 4 Pr'zkum poklepem
Pro identifikaci a lokalizaci dutin byla vyu&ita perkusní metoda. V celé plo"e
malby bylo lokalizováno mno&ství men"ích i rozsáhlej"ích dutin. V horních
partiích malby se lokáln! vyskytují ji& v#"e popisované puch#%e uvoln!ného
intonaca o velikosti cca 15 cm.
Na pásu s malbou oblak se p%edev"ím v blízkosti prasklin vyskytují rozsáhlé
hloubkové dutiny.
2. 2. 6 P%írodov!dn# pr'zkum
2. 2. 6. 1 Chemicko-technologick# pr'zkum
V kapli sv. Isidora v K%enov! byly v $asovém rozmezí let 2012 – 2014
provedeny t%i restaurátorské pr'zkumy t#kající se nást!nn#ch maleb a "tuk'
v kupoli.
1)
Vstupní chemicko-technologick# pr'zkum pro ur$ení v#stavby
povrchov#ch úprav, omítkov#ch a "tukov#ch vrstev a identifikaci
pou&it#ch materiál'15
2)
Chemicko-technologick# pr'zkum zam!%en# na nást!nné malby
v centrálním zrcadle. V rámci pr'zkumu byla vyhodnocována
stratigrafie barevn#ch vrstev, idenfikace pigment' a pojiv. Dal"ím
cílem bylo ur$ení z$ernal#ch partií barevné vrstvy, vyhodnocení
15
BAYER, K., KOLINKEOVÁ, B. Chemicko-technologick# pr'zkum, s. 94-102. UNIVERZITA
PARDUBICE. Fakulta restaurování. Restaurátorsk! pr"zkum. Nást#nné malby, $tuková v!zdoba
a omítky interiéru kaple sv. Isidora v K%enov#. Litomy"l, b%ezen 2012.
27
obsahu vodorozpustn#ch solí, obsahu vlhkosti a monitoring
klimatu.16
3)
V roce 2014 byl pro dopln!ní informací o malbách and!lsk#ch
k'r' a pásu s oblaky proveden chemicko-technologick# pr'zkum.
Pro ú$ely chemicko-technologického pr'zkumu bylo odebráno
celkem 29 vzork'. Cílem bylo vyhodnocení stratigrafie a slo&ení
barevn#ch a omítkov#ch vrstev, ur$ení techniky malby, p%ípadn#ch
zm!n p'vodní barevnosti, identifikace konzerva$ních látek
pou&it#ch p%i fixaci malby v p%edchozím restaurátorském zásahu.
Pr'zkum zpracovávala Ing. Petra Lesniaková Ph.D. a je uveden
v textové p%íloze.
2. 2. 6. 2 Mikrobiologick# pr'zkum
Pro identifikaci a posouzení biologického napadení byly odebrány st!ry
z vybran#ch míst povrchu malby. Posouzení vzork' bylo provedeno
PhMr. Bronislavou Bacílkovou. V#sledky jsou uvedeny na konci textové p%ílohy.
2. 2. 7 Zkou"ky
2. 2. 7. 1 Zkou"ky konsolidace
Pro ú$ely konsolidace barevn#ch vrstev a omítek byly odzkou"eny
organok%emi$ité zpev,ovací prost%edky a vápenné nanosuspenze. P%edností
t!chto minerálních zpev,ovacích prost%edk' je p%i jejich správném pou&ití
vysoká paropropustnost.
16
KOCIÁNOVÁ, I. Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#,
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013 p%íloha $. 1 Chemicko-technologick#
pr'zkum (zpracovan# Renatou Ti"lovou), s. 192-211.
28
Oblast se siln! degradovanou barevnou vrstvou vy&adovala v!t"í míru
zpevn!ní. Zde byly odzkou"eny zpev,ovací prost%edky s vy""í lepivostí, mezi
nimi nap%íklad i akrylátová disperze Dispersion K9 a hydroxypropyl celulóza
(Klucel G), kter# byl vzledem ke sv#m dobr#m lepiv#m vlastnostnem
a reversibilit! ur$en ke zpevn!ní této lokality.
Jako nejvhodn!j"í byl vyhodnocen následující postup celoplo"né konsolidace:
• Na malbu byl nejprve celoplo"n! aplikován organok%emi$it# prost%edek
KSE 100. Tento zpev,ovací prost%edek má velice malé $ástice, které vyplní
nejjemn!j"í póry anorganick#ch porézních materiál' a má schpnost dob%e
penetrovat do hloubky.
• V dal"ím kroku byla aplikována sm!s organok%emi$itanu s vápennou
nanosuspenzí, obsahující 1 díl KSE 300HV a 2 díly ZFB 70 3i 10 g/l.
• Na záv!r byl aplikován CaLoSil E25, %ed!n# na 5 g/l s následn#m
p%est%íknutím vodou. Voda m!la zabránit tvorb! bíl#ch zákal'.
Pro strukturální zpev,ování omítek a rubové vrstvy puch#%' byla zvolena
vápenná nanosuspenze CaLoSil E25.
Tabulky s popisem a vyhodnocením jednotliv#ch zkou"ek jsou uvedeny
v p%íloze.
2. 2. 7. 2 Zkou"ky $i"t!ní
Na povrchu barevné vrstvy je mo&né pozorovat dva v#razné ru"ivé
fenomény. P%edev"ím se jedná o "edé zákaly, které jsou nejvíce patrné
v zastín!n#ch partiích malby. Z v#sledk' chemicko-technologického pr'zkumu
vypl#vá, &e se patrn! jedná o v#kv!ty solí.
29
Dále jsou zde p%ítomna lesklá místa, stékance a kapky. Tyto jevy jsou
následkem fixá&e provád!né v letech 2005 a 2006. Z p%íslu"n#ch partií byly
odebrány vzorky pro ú$ely identifikace pou&itého konsolida$ního prost%edku.
Z v#sledk' proveden#ch anal#z, v rámci chemicko-technologického pr'zkumu
maleb v kupoli, vypl#vá, &e hmotu kapek a stékanc' tvo%í polyvinylalkohol
(PVA). Vzhledem k vodorozpustnosti tohoto materiálu bylo provedeno n!kolik
zkou"ek $i"t!ní destilovanou vodou.
V pr'b!hu restaurátorského zásahu do"lo k nep%edpokládanému vzniku
nového b!lavého zákalu. Pro ú$ely jeho redukce bylo provedeno n!kolik zkou"ek
$i"t!ní.
V"echny zkou"ky budou jsou uvedeny v p%íslu"n#ch tabulkách za%azen#ch
v p%íloze.
Na základ! proveden#ch zkou"ek byly jako nejvhodn!j"í vyhodnoceny
následující metody $i"t!ní:
1)
(edé zákaly v partiích draperie bylo mo&né jemn! zten$ovat
mechanicky pomocí polyuretanové houby Wishab.
Ve stínov#ch partiích inkarnátu tyto zákaly odolávaly p%evá&né
v!t"in! odzkou"en#ch metod $i"t!ní. Jako nejú$inn!j"í bylo
vyhodnoceno pou&ití drceného kationtového iontom!ni$e Purolite
c – 100 HE aplikovaného v tylosovém gelu. P%esto i tato metoda
p%inesla pouze mírné potla$ení zákalu.
2)
Pro redukci lesk' na povrchu maleb byl zvolen postup $i"t!ní
pomocí parního $isti$e.
3)
Pro ú$ely redukce nového b!lavého zákalu byla jako nejú$inn!j"í
metoda zvolena metoda $i"t!ní pomocí 1% kyseliny citronové,
která byla aplikována "t!tcem p%ímo na povrch zákalu a následn!
odtupována buni$inou zvlh$enou destilovanou vodou.
4)
(tukové and!lské hlavy lze nejlépe $istit polyuretanovou houbou
Wishab.
30
5)
Pás s malbou oblak lze jemn! $istit (po prekonsolidaci) $istícími
houbami Wallmaster. Bez p%edchozí prekonsolidace dochází ke
zna$n#m ztrátám barevné vrstvy.
2. 2. 8 Vyhodnocení pr'zkum'
Základní kámen kaple sv. Isidora byl polo&en v roce 1707. Ryt# nápis
s letopo$tem je viditeln# na rubové stran! oltá%ní menzy. Z v#sledk'
denrochronologického pr'zkumu vypl#vá, &e d%evo pou&ité pro konstrukci
v%etenového schodi"t! vedoucího do k'ru, bylo jedlové a strom byl pokácen
v roce 1706. Vznik malí%ské a "tukové v#zdoby byl datován do období v rozmezí
let 1707 – 1713. (tukovou v#zdobu kupole pravd!podobn! provád!la osoba
z okruhu Baltazara Fontany. Autorství maleb nebylo doposud zji"t!no.
Podklady nást!nn#ch maleb v kupoli tvo%í omítky na bázi bílého vzdu"ného
vápna. Jako plnivo byl pou&it k%emenn# písek s obsahem &ivc' a slou$enin
&eleza. Tato p%ím!s zp'sobuje nar'&ov!lou barvu omítek. První vrstvu tvo%í
nar'&ov!lá jádrová omítka. Vrstva intonaca je provedena ve dvou typech.
Na$ervenalé intonaco, tvo%ící podklad v#jev' s and!ly, obsahuje kamenivo
sestávající z k%emenn#ch a silikátov#ch zrn, horninové úlomky a patrn! také
slou$eniny &eleza. Na karbonatovanou vrstvu intonaca byla nanesena dal"í, tenká
vrstva pojená bíl#m vzdu"n#m vápnem pln!ná kamenivem. Lze p%edpokládat,
&e se jedná o vápenn# nát!r. Ze stratigrafick#ch vzork' nelze p%esn! ur$it, zda se
vyskytuje v celé plo"e. Sv!tle bé&ové intonaco s hladk#m kletovan#m povrchem
je naneseno v tlou"+ce okolo 4 mm. Tato omítka obsahuje k%emenn# písek.
Velikost zrn kameniva je men"í ne& u p%edchozích dvou typ' omítek.
R'&ová vrstva pozadí je pravd!podobn! pojena kaseinátem vápenat#m,
probarvena oxidy &eleza. Tato vrstva se lokáln! objevuje i pod malbou and!l'.
První vrstvu maleb ve v#jevech tvo%í na$ervenalá, místy nahn!dlá, "t!tcová
rozkresba. Ze stratigrafie barevn#ch vrstev vypl#vá, &e tato rozkresba je místy
dob%e propojená s podkladem, co& nazna$uje &e mohla b#t provedena je"t! do
vlhké omítky.
31
Vlastní barevná vrstva obsahuje následující pigmenty: su%ík, pigmenty na
bázi oxid' &eleza ($ervené, &luté okry, umbra), smalt, zem zelenou, uhlíkatou
$er,, olovnatou b!lobu. Dále je zde p%ítomen k%emen a uhli$itan vápenat#. Jedná
se o pigmenty b!&n! pou&ívané v období baroka. Pojivo malby není zcela jasn!
definováno. Z chemicko-technologického pr'zkumu z roku 2013 17 vypl#vá, &e
na centrálním zrcadle byla mikrochemick#mi zkou"kami prokázána p%ítomnost
uhli$itanu vápenatého a bílkovin. Lze p%edpokládat, &e pro malbu and!lsk#ch
k'r' bylo pou&ito stejné pojivo. Jedná se o techniku fresco-secco.
(tukové prvky byly provedeny ve dvou vrstvách. První vrstvu tvo%í
nar'&ov!lá hrubozrn!j"í malta obsahující bílé vzdu"né vápno, $erven# písek
a malou p%ím!s sádry. Druhou vrstvu tvo%í bílé vzdu"né vápno, jemnozrnn#
k%emenn# písek a sádra. Povrchová úprava je pojednána vápenn#m nát!rem
pigmentovan#m &lut#m okrem. Zlacení je provedeno na olejov# podklad,
na kter# byly pokládány plátky zlaté fólie.
Na malbách v kupoli do"lo u ur$it#ch partií ke zm!nám barevnosti
pigment'. Ve v!t"in! p%ípad' se jedná o alterace pigment' na bázi slou$enin
olova. U velké $ásti t!chto partií nelze s jistotou ur$it jejich p'vodní barevnost.
K p%em!n! patrn! do"lo p'sobením vlhkosti $i nevhodnou hodnotou pH.
U v#jevu and!lského k'ru Potestates se vyskytuje vrstva obsahující odbarvená
zrna smaltu. Jedná se o tmavomodré linie v oblasti malby bazili"ka.
Na povrchu nást!nn#ch maleb jsou lokáln! p%ítomny plochy se zv#"en#m
leskem nebo zm!n!n#m barevn#m odstínem. P%í$inou je p%ítomnost polymerních
fixativ. Pro povrchovou fixaci maleb byly patrn! pou&ity minimáln! dva r'zné
zpev,ovací prost%edky. Jeden z nich se v rámci chemicko-technologického
pr'zkumu
poda%ilo identifikovat jako polyvinylalkohol, kter# je rozpustn#
ve vod!. Dal"í druhotn! pou&ité zpev,ovací prost%edky se nepoda%ilo ur$it.
U odebran#ch st!r' pro ur$ení mo&nosti rizika ohro&ení maleb plísn!mi byl
nález vyhodnocen jako negativní.
17
KOCIÁNOVÁ, I. Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#,
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013 p%íloha $. 1 Chemicko-technologick#
pr'zkum (zpracovan# Renatou Ti"lovou), s. 192-211
32
Obecn! lze konstatovat, &e malí%ská i "tuková v#zdoba kaple byla nejvíce
po"kozena vlivem zatékání srá&kové vody. Opakované zavlh$ování zp'sobilo
migraci vodorozpustn#ch solí (síran'). P%ítomnost síran' se projevuje
degrada$ními procesy, nap%.: krystalizací na povrchu maleb i "tuk', partiemi
s prohloubenou nebo naopak zesv!tlenou barevností, ztrátou adheze barevné
vrstvy k podkladu. Soli mohly dále negativn! p%isp!t ke ztrát! adheze intonaca.
(edé zákaly na povrchu maleb byly vyhodnoceny jako solné v#kv!ty síranu
vápenatého. Krom! "ed#ch zákal' se na povrchu maleb vyskytují malé sv!tlé
skvrny, dob%e pozorovatelné v UV zá%ení. Jejich p'vod není zcela objasn!n.
Mohlo by se jednat o residua mikrobiologického napadení, pop%. o drobné
v#kv!ty síranu vápenatého.
Negativní dopad na sou$asn# stav maleb m!la také fixá& maleb provád!ná
opakovan! v letech 2005 a 2006 v rámci zaji"+ovacího restaurátorského zásahu.
Na povrchu maleb se lokáln! vytvo%il kompaktní film, kter# v#razn! sní&il
paropropustnost malby. Dále zp'sobil i optické zm!ny (tvorba lesk' na povrchu
a prohloubení barevnosti). Vzhledem k negativním vlastnostem fixá&ního
prost%edku bude v pr'b!hu restaurování p%istoupeno k jeho redukci. Na úseku
p%id!lenému k samostatnému restaurování se p%edpokládá p%ítomnost dvou
mo&n#ch zpev,ovacích prost%edk'. Prvním z nich je ji& zmín!n# polyvinylalkohol, druh#m je neznám# zpev,ovací prost%edek. Partie, které byly patrn!
zpev,ovány neznám#m zpev,ovacím prost%edkem se nacházejí p%edev"ím
v dolních $ástech v#jevu a v horní $ásti pozadí. Jedná se o partie které jsou
celkov! nejvíce degradovány. Vyskytují se zde místa s prohloubenou barevností
a lokáln! silné lesky. V UV zá%ení mají jmenované partie velice podobnou
nazelenalou fluorescenci na povrchu. V UV zá%ení jsou také dob%e pozorovatelné
stékance fixá&e, která byla vyhodnocena jako polyvinylalkohol.
Mezi nejv#znamn!j"í fenomény po"kození na úseku s motivem and!lského
k'ru Potestates se %adí ztráta adheze a koheze intonaca, tvorba vydut#ch
puch#%', lokální ztráta intonaca a barevné vrstvy, rozsáhl# nevyhovující
druhotn# tmel v oblasti kde v minulosti do"lo k v#razn#m ztrátám intonaca
(dolní $ást v#jevu). Druhotn# tmel je lokáln! p%eta&en p%es povrch malby.
33
Barevná vrstva je lokáln! siln! degradovaná, má tendenci vytvá%et tvrdé
nepoddajné krakely uvoln!né od podkladu, místy je zprá"kovat!lá. Jsou zde
p%ítomna místa s prohloubenou nebo naopak zesv!tlenou barevností. Na povrchu
malby se vyskytují "edé zákaly a lesky.
(tuková hlavi$ka po pravém rameni and!la byla po"kozena vlivem
vodorozpustn#ch solí. Po"kození se projevilo lokální ztrátou koheze "tuku
prohloubením barevnosti okrového nát!ru, krytalizací solí v blízkosti okraj'
zlacení a patrn! vedlo té& k drobn#m ztrátám a povrchové korozi n!kter#ch partií
zlaté fólie. Dále je zde p%ítomen prachov# depozit a n!kolik primárních prasklin,
které se vyskytují i na druhé "tukové hlavi$ce. (tuková hlavi$ka po levém
rameni and!la nebyla vystavena zatékání a je dochována ve stavu bez
záva&n!j"ích po"kození.
Na pásu s oblaky je p%ítomno n!kolik hlubok#ch i jemn#ch vertikálních
prasklin. Barevná vrstva je siln! zprá"kovat!lá, místy chybí.
2. 2. 9 Návrh postupu restaurátorsk#ch prací
Postup restaurátorsk#ch prací je navr&en na základ! informací získan#ch
z v#sledk' pr'zkum'.
• (etrné o$i"t!ní soudr&n#ch partií malby od povrchov#ch ne$istot
• Injektá& ohro&eného intonaca: Partie, které se nacházely v havarijním stavu
byly zaji"t!ny v ji& v m!síci %íjnu minulého roku japonsk#m papírem, jako
adhezivum byla pou&ita Tylosa MH 300. Injektá& bude provád!na injektá&ní
sm!sí na vápenné bázi
• Zten$ování filmu nevhodné fixá&e pomocí destilované vody (s mo&n#mi
variacemi její aplikace)
34
• Celoplo"ná konsolidace barevné vrstvy minerálními konsolidanty: sm!s
vápenné nanosuspenze ZFB 70 3i (10 g/l) a organok%emi$itanu KSE 300 HV
v pom!ru 2 : 1
• Zpevn!ní zkrakelované barevné vrstvy pomocí hydroxypropyl celulózy
Klucel G
• Odstran!ní nevyhovujících druhotn#ch tmel' mechanicky pomocí skalpel'
a restaurátorsk#ch kladívek
• Hloubková injektá& dutin injektá&ní sm!sí na vápenné bázi
• Do$i"t!ní barevné vrstvy a povrchu "tuk' suchou i mokrou cestou
• Tmelení: defekty ve v#jevu budou tmeleny tónovan#m vápenn#m tmelem,
defekty ve "tuku a v pásu s oblaky budou vypln!ny bíl#m vápenn#m tmelem
• Retu": bude provedena minerálními pigmenty pojen#mi arabskou gumou
35
2. 3 Dokumentace restaurátorského zákroku
2. 3. 1 Postup restaurátorsk#ch prací
2. 3. 1. 1 Injektá& ohro&en#ch $ástí odtr&eného intonaca
Odchlíplé intonaco a puch#%e, které se nacházely v havarijní stavu a hrozila
jejich úplná ztráta byly ji& v m!síci %íjnu minulého roku zaji"t!ny ochrann#mi
p%elepy z japonského papíru. Jako adhezivum byla pou&ita methylhydroxyethyl
celulóza Tylosa MH 300.
Pokud to situace dovolovala bylo nejprve provedeno vy$i"t!ní vznikl#ch
dutin od rozsypané omítky a prachov#ch depozit', které se usadily ve vnit%ních
$ástech. Po navrácení intonaca na p'vodní místo by mohly zp'sobovat
vybouleniny. Tento krok byl provád!n profouknutím dutiny pomocí speciálního
balonku s hubi$kou.
Dutiny byly postupn! napou"t!ny, pomocí injek$ní st%íka$ky s jehlou,
ne%ed!nou vápennou nanosuspenzí CaLoSil E25. Nanosuspenze zde slou&ila pro
zpevn!ní a sou$asn! jako smá$edlo p%ed injektá&í. Ihned po aplikaci
nanosuspenze byl voln# prostor pod intonacem vypln!n injektá&ní sm!sí na
základ! sm!sného hydraulického pojiva VAPO injekt. Odtr&ené intonaco bylo
postupn! p%itla$ováno zp!t na své p'vodní místo. Vzhledem k mo&nosti ohro&ení
konsolidovan#ch partií vlivem nár'stu hmotnosti a pro zaji"t!ní kvalitn!j"ího
usazení intonaca na p'vodní místo byla pou&ita samonosná p%ítlaková
konstrukce (tzv. prakování). Tato konstrukce sestávala z polystyrenov#ch desek
p%itla$en#ch k injektované partii pomocí siln#ch gum uvázan#ch do kovov#ch ok
uchycen#ch v omítce. Viz. obrazová p%íloha, obr. $. 32.
Konstrukce byla na míst! ponechána dokud nedo"lo k úplnému vyschnutí
injektá&ní sm!si. Po odstran!ní p%ítla$né konstrukce byl povrch maleb o$i"t!n
36
od p%ebyte$né injektá&ní sm!si a ov!%ena úsp!"nost zákroku. Zb#vající dutiny
byly ur$eny k dal"í injektá&i.
2. 3. 1. 2 )i"t!ní maleb a "tuk'
Soudr&ná místa byla o$i"t!na je"t! je"t! p%ed konsolidací suchou cestou. Pro
tyto ú$ely byl pou&it jemn# vlasov# "t!tec a $istící houba Wallmaster.
a polyuretanová houba Wishab.
Nevyhovující tmely ze zaji"+ovacího zásahu byly odstran!ny pomocí
restaurátorského kladívka a skalpelu. Odstra,ování tmel' bylo pom!rn! obtí&né.
D'vodem byla jejich nadm!rná tvrdost. P%i odstra,ování rozm!rného tmelu
v dolní $ásti v#jevu se postupovalo od st%edu k okraj'm.
V pr'b!hu odstra,ování tmel' ze zaji"+ovacího zásahu vy"lo najevo, &e zde
byly pou&ity minimáln! t%i druhy maltovin: hrub#, na&loutl# tmel vypl,ující
rozm!rn# defekt v dolní $ásti v#jevu, okraje defektu byly obtmeleny jemn!j"ím
"edav#m tmelem a bíl#m tvrd#m tmelem, kter# se vyskytoval i v prasklinách
a v defektech v draperii. V okolí odhalen#ch fragment' se vyskytovala velice
tvrdá injektá&ní sm!s, která lokáln! zasahovala i na povrch fragment' bylo tedy
nutné ji odstranit. Odstra,ování bylo provedeno mechanicky skalpelem
s p%edchozím nam!k$ením. Pro nam!k$ování se nejlépe osv!d$il parní $isti$
(VAPOR 3000). Druhotné tmely byly lokáln! p%eta&eny p%es barevnou vrstvu
originálu. Tato místa byla nejprve $i"t!na mechanicky, skalpelem. Do$i"+ování
bylo provád!no chemicky 1,5 % kyselinou citronovou s následn#m odtupování
buni$inou zvlh$enou v destilované vod!.
Na povrchu maleb se vyskytovaly lesklé filmy, které bylo mo&né redukovat
destilovanou vodou. Jako nej"etrn!j"í postup byla zvolena metoda $i"t!ní pomocí
parního $isti$e. Vlhkost z povrchu malby byla následn! odtupována suchou
buni$inou. Provedená metoda $i"t!ní byla vyhodnocena jako nedosta$ující,
z toho d'vodu byla je"t! jednou opakována. V#sledek se nezm!nil. Proto bylo
37
usouzeno, &e na povrchu malby se krom! fixá&e vodorozpustn#m polyvinylalkoholem nachází je"t! jin# nespecifikovan# druh fixá&e, kter# odolává
zvolené metod! $i"t!ní. Proveden#mi zkou"kami $i"t!ní, bohu&el, nebyla zji"t!na
ú$inná metoda pro uspokojivou redukci tohoto lesklého filmu.
2. 3. 1. 3 Konsolidace barevné vrstvy
Konsolidace barevné vrstvy byla provedena minerálními zpev,ovacími
prost%edky. Na základ! proveden#ch zkou"ek byl vybrán následující postup:
1)
Nást%ik organok%emi$itanu KSE 100
Aplikován pro zapln!ní nejmen"ích pór' ve struktu%e malby.
2)
Nást%ik sm!si organok%emi$itanu KSE 300 HV s vápennou
nanosuspenzí ZFB 70 3i (10 g/l) v pom!ru 2 : 1
Aplikován pro zapln!ní v!t"ích pór' ve struktu%e malby.
3)
Lokální nást%ik vápennou nanosuspenzí CaLoSil E25, %ed!nou
na 5 g/l s následn#m navlh$ením vodou
Aplikován na oblasti se zprá"kovat!lou barevnou vrstvou. I p%es to,
&e byla malba po aplikaci zvlh$ena vodou, bylo mo&né lokáln!
pozorovat velice jemné náznaky bílého zákalu, kter# m'&e vznikat
po aplikaci vápenn#ch nanosuspenzí. Z toto d'vodu nebyl
nást%ik opakován.
4)
Dozpevn!ní barevné vrstvy sm!sí organok%emi$itanu KSE 300 HV
a vápenné nanosuspenze CaLoSil E25, 10g /l v pom!ru 1 : 1
Sm!s byla aplikována lokáln! metodou napou"t!ní pomocí
vlasového "t!tce.
Po ka&dé aplikaci byla barevná vrstva p%itupována vatov#m tamponem
(vyroben#m z vaty a jemné igelitové fólie).
38
S $asov#m odstupem (tzn. po n!kolika dnech) se na povrchu malby
v ur$it#ch partiích objevil sv!tle "ed# zákal. Zákal patrn! vznikl v d'sledku
nanesení sm!si organok%emi$itanu KSE 300 HV a vápenné nanosuspenze
CaLoSil E25 10 g/l v pom!ru 1 : 1.
Pro nalezení zp'sobu redukce nového zákalu bylo provedeno mno&ství
zkou"ek, které jsou uvedeny v p%íslu"né tabulce v p%íloze. Jako nejvhodn!j"í
metoda $i"t!ní byl nakonec vyhodnocen postup, kdy se zákal z povrchu malby
odstra,oval chemicky pomocí 1% kyseliny citrónové v kombinaci s mechanick#m namáháním povrchu malby "t!tinov#m "t!tcem. Povrch malby byl nakonec
o"et%en buni$inou mírn! navlh$enou v destilované vod!. Negativním d'sledkem
tohoto postupu $i"t!ní byly lokální ztráty barevné vrstvy.18
Siln! degradovaníá barevná vrstva v horních partiích, která m!la tendenci
vytvá%et velice tvrdé, k%ehké nepoddajné krakely, byla konsolidována 1% hydroxypropylcelulozou Klucel G rozpu"t!nou ve sm!si ethanolu a destilované vody,
v pom!ru 1 : 1. Aplikace byla provád!na nást%ikem jemn#m aerosolem (pomocí
plnového rozpra"ova$e Preval) následn#m p%itupováním vatov#m tamponem.
Z d'vodu nedostate$ného zpevn!ní byla konsolidace s $asov#m odstupem
n!kolika dní je"t! jednou opakována. Vzhledem ke skute$nosti, &e n!které
krakely utrp!ly naprostou ztrátou adheze a odpadávaly ji& p%i jemném pohybu
vzduchu, nebylo mo&né provést tuto konsolidaci beze ztrát.
Barevná vrstva na pásu s oblaky byla konsolidována vápennou nanosuspenzí
CaLoSil E25, %ed!nou technick#m lihem na 5 g/l. Aplikace byla provád!na
nást%ikem s následn#m zvlh$ením vodou. Barevná vrstva byla siln! zprá"kovat!lá, z toho d'vodu bylo nutné tento postup opakovat. Konsolidant byl nanesen
celkem v 6-ti kolech. Po ka&dém z nich následovalo zvlh$ení vodou a p%itupování barevné vrstvy vatov#m tamponem.
Monochromní úprava "tuk' byla v dobré kondici a nevy&adovala zpevn!ní.
18
Metoda a rozsah $i"t!ní zákal' byly konzultovány s vedoucím práce.
39
2. 3. 1. 4 Strukturální konsolidace odhalené jádrové omítky
Po odstran!ní druhotného tmelu ve spodní $ásti se odkryla zachovalá
p'vodní jádrová omítka. Její povrch byl pravd!podobn! v pr'b!hu zaji"+ovacího
zásahu siln! napou"t!n neznám#m zpev,ovacím prost%edkem. V omítce byla
provedena sonda, mimo jiné, pro ov!%ení míry zpevn!ní. Ukázalo se, &e je
zpevn!na jen tenká vrstva na povrchu (cca 5 – 7 mm). Ve v!t"í hloubce se
nacházela omítka se ztrátou koheze. Na základ! t!chto zji"t!ní bylo p%istoupeno
k hloubkovému strukturálnímu zpevn!ní. Zpev,ování bylo provedeno sm!sí
organok%emi$itého konsolidantu KSE 300 HV a ne%ed!né vápenné nanosuspenze
CaLoSil E25 v pom!ru 1 : 1. Sm!s byla aplikována injek$ní st%íka$kou
do p%edvrtan#ch otvor'.
Lokalita s odpadnut#m intonacem v horní $ásti v#jevu byla napu"t!na
pomocí "t!tce ne%ed!nou vápennou nanosuspenzí CaLoSil E25.
2. 3. 1. 5 Injektá& hloubkov#ch dutin
Pr'zkum poklepem p%inesl informace o lokalizaci a rozsahu hloubkov#ch
dutin, u v"ech byla posouzena stabilita. Nacházelo se zde mno&ství dutin
s pohybliv#m povrchem. Tyto dutiny byly ur$eny k vypln!ní injektá&ní sm!sí.
Injektá& hloubkov#ch dutin byla provád!na stejn#m postupem a stejn#mi
materiály, které byly pou&ity p%i injektá&i ohro&en#ch $ástí odtr&eného intonaca.
Vyjímku tvo%í sní&ená koncentrace vápenné nanosuspenze CaLoSil E25, která
byla %ed!na na 10 g/l. D'vodem byla snaha o zabrán!ní tvorby bíl#ch zákal' na
povrchu malby. Ze stejného d'vodu byla injektovaná oblast na svém povrchu
zvlh$ována vodou.
40
2. 3. 1. 6 Tmelení
Na p%id!leném úseku se nacházel jeden rozsáhl# defekt o rozm!rech
cca 90 x 70 cm a n!kolik men"ích a drobn!j"ích. Dále jsou zde p%ítomny t%i vertikální praskliny, které nebude t%eba tmelit v celé délce. Na "tukov#ch hlavách se
nachází n!kolik primárních prasklin, které byly v p%edchozí kroku vypln!ny
injektá&ní sm!sí, nyní jsou ur$eny k vytmelení a drobná místa, kde bude pot%eba
doplnit modelaci "tuku. Na páse s oblaky je rovn!& p%ítomno n!kolik
vertikálních prasklin.
Tmelení bylo provád!no vápenn#mi tmely. Vzhledem k rozdílnosti
jednotliv#ch povrch' (a také nutnosti tmelit ve vrstvách) bylo na úseku pou&ito
celkem $ty% typ' tmel' s odli"nou hrubostí a barevností.
1)
Nejhrub"í tmel pro vypln!ní hlubok#ch defekt',slo&ení:1 díl bílého
vzdu"ného vápna a 2 díly kameniva (st%ele$sk# písek + okrov#
písek, v pom!ru 1 : 1)
2)
Mírn! hrubozn!j"í tónovan# tmel pro tmelení defekt' v plo"e
intonaca s hrub#m povrchem, slo&ení: 1 díl bílého vzdu"ného
vápna a 2 díly kameniva (st%ele$sk# písek + prosát# okrov# písek,
v pom!ru 1 : 1). Tmel byl probarven p%ídavkem minerálních
pigment'.
3)
Jemn# tónovan# tmel ur$en# pro tmelení nejdrobn!j"ích defekt'
a pro tmelení v plo"e intonaca s hladk#m, kletovan#m povrchem.
Slo&ení: 1 díl bílého vzdu"ného vápna a 2 díly kameniva
(st%ele$sk# písek + mramorová mou$ka, v pom!ru 1 : 1). Tmel byl
probarven p%ídavkem minerálních pigment'.
4)
Jemn# tmel ur$en# pro tmelení defekt' v pásu s malbou oblak
a pro dopln!ní drobn#ch defekt' ve "tuku. Slo&ení: Slo&ení: 1 díl
bílého vzdu"ného vápna a 2 díly kameniva (st%ele$sk# písek
+ mramorová mou$ka, v pom!ru 1 : 1).
41
Po vyschnutí byly povrchy hrubozrnn#ch tmel' (3) opat%eny izola$ním
nát!rem 3% akrylátovou disperzí K9 pln!nou mramorovou mou$kou.
2. 3. 1. 7 Retu" a rekonstrukce
Povrchy tmel' a partie se ztrátou barevné vrstvy byly zapojeny nápodobivou
te$kovanou retu"í a rekonstrukcí s respektováním míry dochování originální
barevné vrstvy.
V partiích, kde do"lo k rozsáhl#m ztrátám originálního intonaca i s barevnou
vrstvou bylo nutné provést barevnou rekonstrukci. Jednalo se p%edev"ím o malbu
bazili"ka, oblaku a pravé chodidlo and!la. V rámci kunsthistorického pr'zkumu
byly z fotografického archivu NPÚ získány archivní fotografie dokumentující
podobu originální malby i s $ástmi, které se do dne"ních dob nedochovaly.
Získané fotografie byly po%ízeny v letech 196419 , 197720 , 199221 , 199622 , 200323 ,
201024. Pro ú$ely rekonstrukce chyb!jících $ástí bazili"ka a oblaku byly nejvíce
vyu&ity fotografie po%ízené v letech 1992 Milanem Kri"tofem a 1996 paní
Neumeistrovou. Na &ádné ze získan#ch fotografií, bohu&el, nebyla zachycena
chyb!jící pravá dolní kon$etina bazili"ka ani pravá noha and!la. Tyto partie jsou
na v"ech archivních snímcích zakryty hlavou "tukového putto, sedícím p%ed
v#jevem.
P%ed zapo$etím rekonstrukce byla provedena p%ípravná skica na papír.
Fragmenty originální malby byly p%epauzovány na folii, která poslou&ila
k p%enesení zbytk' malby na papír. Podle archivních fotografií byla provedena
19
autorem je pan Sacher
20
M. Kolegar
21
Milan Kri"tof
22
Neumeistrová
23
Jakub (vadlenka
24
Václav Paukrt
42
p%ípravná malba zam!%ená na ujasn!ní nedochovan#ch partií originálu. Na této
p%ípravné malb! byl vytvo%en návrh hypotetické rekonstrukce a kresebn! hledána
mo&ná podoba and!lovy nohy.25 P%íslu"né fotografie a barevná p%ípravná malba
jsou uvedeny v obrazové p%íloze, obr. $. 52 – 54.
V p%ípad! kon$etiny bazili"ka bylo p%istoupeno k hypotetické rekonstrukci.
And!lova chyb!jící kon$etina nebyla, vzhledem k problematické interpretaci
dochovan#ch fragment' malby, rekonstruována.
Krom! defekt' a chyb!jící barevné vrstvy byla lokáln! retu"ována i místa
zasa&ená zákalem. To se t#ká p%edev"ím stín' v inkarnátu, v draperii a ve vlasech.
Retu"e a rekonstrukce byly provád!ny minerálními pigmenty, pojen#mi
1,5% arabskou gumou. Arabská guma byla pou&ita z d'vodu její dobré
reversibility.
Dopl,ky "tukov#ch and!lsk#ch hlav byly retu"ovány minerálními pigmenty
pojen#mi 3% akrylátovou disperzí Medium für Konsolidierung, chyb!jící
barevná vrstva minerálními pigmenty, pojen#mi 1,5% arabskou gumou. Zlacení
bylo dopln!no prá"kov#mi slídami pojen#mi 3% arabskou gumou.
2. 3. 2 Doporu$en# re&im restaurovaného díla
Pro udr&ení dobrého stavu památky je pot%eba zajistit stabilní nebo pozvolna
prom!nlivé klima v prostoru kaple. Je d'le&ité zamezit v#razn#m teplotním
a vlhkostním v#kyv'm, co& by mohlo vést k migraci solí.
Doporu$ujeme provád!t pravidelnou údr&bu kaple a kontrolovat stav st%echy.
Jakékoliv úpravy a opravy by m!ly b#t provád!ny s v!domím NPÚ a pod
dohledem restaurátora.
25
P%ípravná malba na papí%e byla p%edlo&ena ke konzultaci vedoucímu práce.
43
Restaurovaná malba by nem!la p%ijít do p%ímého kontaktu s vodou. Hrozí
migrace vodorozpustn#ch solí, které by mohly zap%í$init po"kození barevn#ch
i omítkov#ch vrstev. P%i p%ímém kontaktu s vodou by mohlo dojít i ke ztrát!
vodorozpustn#ch retu"í.
Vzhledem k p%ítomnosti residuí lesklé fixá&e na povrchu (ze zaji"+ovacího
zásahu 2005 a 2006). Doporu$ujeme v p%ípad! instalace nového osv!tlení pou&ít
jemné rozpt#lené sv!tlo. Tak aby nebyla negativn! ovlivn!na estetická kvalita
maleb.
2. 3. 3 Pou&ité materiály
Do!asné zaji"t#ní maleb (p$elepy)
•
Tylose MH 300 (methylhydroxyethyl celulóza, dodavatel Ceiba s.r.o.)
•
japonsk# papír Kashmir 11 g (dodavatel: Ceiba s.r.o.)
Konsolidace
•
CaLoSil® E25 (vápenná nanususpenze v ethanolu; v#robce: IBZ Salzchemie
GmbH & Co. KG)
•
KSE 100 (zpev,ova$ na bázi esteru kyseliny k%emi$ité bez obsahu
rozpou"t!del; v#robce: Remmers)
•
KSE 300 HV (bezrozpou"t!dlov# zpev,ova$ na bázi esteru kyseliny k%emi$ité
s prost%edky pro zlep"ení p%ilnavosti; v#robce Remmers)
•
ZFB 70 3i (vápenná nanosuspenze v isopropanolu; vyvíjená centrem ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH)
•
ethanol ($isté rozpou"t!dlo; Penta Praha)
•
technick# líh (v#robce: Severochema)
•
VAPO injekt (injektá&ní sm!s na základ! sm!sného hydraulického pojiva,
v#robce Aqua Bárta)
44
%i"t#ní
•
houba Akapad (d%íve Wishab) hard (vulkanizovan# latex; distributor:
Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
•
demineralizovaná voda
•
kyselina citronová
•
japonsk# papír Kashmir 11 g (dodavatel: Ceiba s.r.o.)
Tmelení
•
bílé vzdu"né vápno Ca(OH)2
•
k%emi$it# písek (St%ele$)
•
okrov# písek
•
mramorová mou$ka (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
•
minerální pigmenty (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
Retu"
•
arabská guma (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
•
LASCAUX Medium für Konsolodierung (akrylátová disperze, distributor:
Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
•
minerální pigmenty a slídy (distributor: Kremer Pigmente GmbH
& Co. KG)
•
mramorová mou$ka (distributor: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG)
•
Dispersion K9 (akrylátová disperze; distributor: Kremer Pigmente GmbH
& Co. KG)
45
3 Teoretická !ást: Mo"nosti pr#zkumu maleb na klenb$ kaple
sv. Isidora v K%enov$ pomocí ultrafialového zá%ení
3. 1 Úvod do problematiky
Od nejstar"ích dob a& dodnes vzniklo nespo$etné mno&ství um!leck#ch d!l.
Tato díla v sob! nesou hodnotu um!leckou, estetickou i historickou. Ka&d# z nás
má povinnost tato díla chránit a pe$ovat o n! tak, aby byla zachována. Pro
spln!ní t!chto povinností je nezbytn! nutn# v!deck# pr'zkum.
Volba vhodného postupu restaurování a konzerva$ních prost%edk' je podmín!na zejména d'kladnou znalostí malí%sk#ch i konzerva$ních materiál'.
Úsp!"nost restaurování se dále odvíjí od správného stanovení stavu a p%í$in
po"kození objektu. Pro ú$ely získání informací o materiálové podstat! díla a jeho
stavu, $i p%í$inách po"kození se vyu&ívají metody z oblasti p%írodních v!d.
P%írodov!dn#m pr'zkumem um!leck#ch d!l se zab#vají p%edev"ím v!decké
obory z oblasti fyziky a chemie.
Pro praxi jsou z metod p%írodních v!d velmi d'le&ité neinvazivní metody
pr'zkumu, p%i nich& nedochází k zásahu do hmotné podstaty restaurovaného díla.
Vyu&ití takov#ch metod tedy minimalizuje riziko po"kození díla. Naopak je tomu
p%i invazivních nebo destruktivních pr'zkumech, kdy dochází k zásahu do materiálové podstaty objektu v!t"inou v podob! odebrání vzorku.
Z neinvazivních metod pr'zkumu nacházejí nejv!t"í uplatn!ní v restaurátorské praxi zejména postupy zalo&ené na vizuálním pozorování a jeho záznamu,
tzv. zobrazovací techniky. P%i vyu&ití zobrazovacích metod je zaznamenávána
a posuzována odezva materiál' objektu na r'zné typy zá%ení s r'znou
pronikavostí, tedy vlnovou délkou. Zobrazovací techniky vyu&ívají zá%ení, která
mohou b#t pro lidské oko viditelná (viditelné sv!tlo) $i nikoli (ostatní).
Nej$ast!ji se vyu&ívají pr'zkumy ve viditelném sv!tle (VIS), ultrafialovém
46
(UV), infra$erveném (IR) a rentgenovém zá%ení (RTG) (viz. obr. $. 58 v obrazové p%íloze). Tímto zp'sobem lze zjistit nap%. druh pou&it#ch materiál', druhotné
zásahy jako jsou p%emalby, retu"e nebo nahlédnout do zp'sobu tv'r$ího procesu
autora a nap%íklad odhalit podkresbu, podmalbu nebo vlastní autorské korektury.
3. 2 Ultrafialové zá%ení (UV)
Elektromagnetické zá%ení se d!lí podle vlnov#ch délek na n!kolik oblastí.
Ultrafialové zá%ení má rozsah vlnov#ch délek od 10 – 400 nm. Le&í tedy mezi
fialovou oblastí viditelného sv!tla (co& souvisí s pojmenováním tohoto druhu zá%ení)
a mezi oblastí rentgenového zá%ení. Tento druh zá%ení byl objeven ji& v roce 1801
J. W. Ritterem (1776 – 1810). 26
Podle rozmezí vlnov#ch délek se UV zá%ení d!lí na blízké (400 – 320 nm),
st%ední (320 – 280 nm), vzdálené (280 – 200 nm), a vakuum-UV (200 – 10 nm).
Jiné, hojn! pou&ívané rozd!lení, je struktura v UV-A (380–315 nm), UV-B (315–
280 nm), UV-C (280– 100 nm). 27
V porovnání s viditeln#mi paprsky je délka vln ultrafialového zá%ení (UV) krat"í
a energie vy""í. UV paprsky nap%íklad ni$í mikroorganismy, $i zp'sobují opálení
poko&ky. P%i dopadu na povrch n!kter#ch látek se m!ní v jin# druh zá%ení o v!t"í
vlnové délce, ve viditelné sekundární zá%ení, tzv. luminiscenci. Luminiscence se dále
d!lí na fluorescenci a fosforescenci. Zjednodu"en! lze konstatovat, &e fluorescence je
takov# typ luminiscence, kter# mizí sou$asn! s odstran!ním zdroje UV zá%ení.
Fosforescence trvá i po odstran!ní zdroje zá%ení. Barevn# odstín luminiscence
zásadn! závisí na chemickém slo&ení ozá%ené látky. Barevnost p%edm!t'
vystaven#ch UV zá%ení naprosto odli"ná od jejich barevnosti v denním sv!tle. Díky
UV zá%ení lze v ur$it#ch p%ípadech zjistit povahu látky a analyzovat její slo&ení
26
MAIRINGER, F. Strahlenuntersuchung an Kunstwerken. Leipzig: Seemann, 2003.
ISBN 3363007787, str. 62
27
MAIRINGER, F. Strahlenuntersuchung an Kunstwerken. Leipzig: Seemann, 2003.
ISBN 3363007787, str. 63 – 64
47
pouh#m zji"t!ním odstínu a intenzity luminiscence. Intenzita fluorescence závisí na
síle zdroje paprsk', na pou&itém filtru a také na teplot!.
Metoda zalo&ená na identifikaci látek pomocí UV fluorescence se naz#vá
luminiscen$ní anal#za Tato metoda na základ! barevn#ch odstín' a intenzity
fluorescence identifikuje r'zné láky a materiály. Je roz"í%ena v r'zn#ch odv!tvích
v!dy, techniky, v#roby, kriminalistiky, farmakologie a jin#ch. V neposlední %ad!
hraje velkou roli p%i pr'zkumu um!leck#ch a um!lecko-%emesln#ch památek.
P%irozen#m zdrojem UV zá%ení je slunce. UV zá%ení vysílané sluncem je
$áste$n! pohlcováno vzduchem, z toho d'vodu se ultrafialová $ást slune$ního sv!tla
nejvíce projevuje na horách. V praxi se vyu&ívají v#lu$n! zdroje um!lé. Existují dva
druhy t!chto zdroj' UV zá%ení:
1) Fluorescen$ní zá%ivka
2) Vysokotlaká rtu+ová v#bojka
Uvedené typy zdroj' UV zá%ení se z hlediska praktického vyu&ití p%i
restaurátorsk#ch pr'zkumech vyzna$ují ur$it#mi klady i zápory. V#hodou rtu+ové
v#bojky je p%edev"ím vysoká intenzita zá%ení, jsou tedy lépe vyu&itelné, pokud
je nutné snímat v UV zá%ení objekty z v!t"í vzdálenosti. Na druhou stranu jsou
rtu+ové v#bojky v!t"inou dra&"í, pou&ívají se s transformátorem, co& má za následek
zhor"enou manipulovatelnost v porovnání se zá%ivkami. Dobrou manipulovatelnost
s n!kter#mi mal#mi zá%ivkov#mi zdroji lze vyu&ít p%i orienta$ních pr'zkumech
detail' zkoumaného objektu. U obou zdroj' UV zá%ení se pou&ívají speciální filtry
k odstran!ní viditelného sv!tla, které zdroj v&dy vyza%uje. Bu/ se jedná o filtry
integrované do zdroje zá%ení nebo se dále p%i snímání z r'zn#ch d'vod' pou&ívají
p%ídavné speciální filtry.
Existuje v"eobecn# názor, &e b!&né sklo pohlcuje ultrafialové zá%ení a je tedy pro
tento druh zá%ení neprostupné. Ve skute$nosti je to tak, &e oby$ejné sklo zadr&uje
pouze oblast UV zá%ení s men"ími vlnov#mi délkami, zá%ení o v!t"í vlnové délce
propou"tí tém!% z devadesáti procent. Proto lze pro práci v UV zá%ení pou&ívat
fotoaparáty a mikroskopy s optikou z b!&ného skla.
48
3. 3 Pr'zkum maleb v ultrafialovém (UV) zá%ení
Pr'zkum um!leck#ch a um!lecko%emesln#ch d!l v UV zá%ení se provádí
v zatemn!lé místnosti. P%i snímání celého objektu nebo v!t"ích $ástí je v!t"inou
vhodné lampu umístit p%ibli&n! do vzdálenosti jednoho metru od objektu. Po zapnutí
zdroje UV zá%ení je nutné n!kolik minut vy$kat, aby zá%ení dosáhlo maximální
intenzity. P%esné definování intenzity a barvy fluorescence pouh#m okem je velice
nesnadn# úkol. Objektivn! lze barevn# odstín a fluorescenci stanovit pomocí
mobilního UV-VIS spektrofotometru (kolorimetru).
P%i pr'zkumu maleb se zkoumá fluorescence vlastní barevné vrstvy i fluorescence
záv!re$n#ch lakov#ch úprav, která v!t"inou siln! ovliv,uje celkovou luminiscenci
díla. Fluorescence malby i lakov#ch vrstev je podmín!na zejména p%ítomn#mi
pigmenty a polymerními filmotvorn#mi látkami, tedy pojivy. Pouze n!které
pigmenty a pojiva se vyzna$ují charakteristickou okem zaznamenatelnou
fluorescencí. Z nejznám!j"ích fluoreskujících pigment' lze jmenovat zejména
zinkovou b!lobu, vyzna$ující se jasnou zeleno-&lutou fluorescencí. Silnou
fluorescencí do $erven#ch odstín' se dále vyzna$ují n!které pigmenty na bázi
slou$enin kadmia, nap%íklad kadmiová &lu+ nebo $erve,. Ostatní pigmenty se
v!t"inou nevyzna$ují zásadní fluorescencí nebo mají jen velmi slabou fluorescenci.
Mezi pigmenty se slabou fluorescencí lze za%adit nap%íklad n!které &elezité
pigmenty, olovnatou b!lobu, Pruskou mod%, su%ík a jiné.28
V souvislosti s fluorescencí polymerních pojiv je situace mnohem komplikovan!j"í.
Fluorescence mnoh#ch p%írodních polymer' toti& m!ní svou intenzitu i barevnost
v pr'b!hu stárnutí polymerních látek. Do této skupiny lze nap%íklad za%adit ln!n#
olej a n!které p%írodní prysky%ice. Zjednodu"en! lze shrnout, &e je po$áte$ní
fluorescence uveden#ch látek tém!% mizivá, s postupem doby, pokud jsou tyto
polymery vystaveny slune$nímu zá%ení fluorescence nab#vá na intenzit!. Na základ!
zm!ny fluorescence v pr'b!hu stárnutí prysky%ic a olej' lze v n!kter#ch p%ípadech
odli"it nap%íklad mlad"í druhotné zásahy. Obecn! se p%írodní prysky%i$né laky
vyzna$ují &lutou fluorescencí, fluorescence olejov#ch lak' mívá modrav# odstín.
28
RIE, R. Fluorescence of paint and varnish layers (Part I). Studies in Conservation 27, 1982. p 1-7
49
Uveden# jev v"ak není jednotn# pro v"echny druhy prysky%ic. V#jimkou je nap%íklad
"elak s typickou jasn! $ervenou fluorescencí. 29
Celková fluorescence malby nemusí b#t zna$n! ovlivn!na lakov#mi
vrstvami, ale obecn! p%ítomn#mi jednotliv#mi komponenty. Znamená to, &e
nap%íklad nefluoreskující pigmenty mohou zcela ovlivnit, v!t"inou utlumit
p'vodn! silnou fluorescenci pojiva apod. P%i pr'zkumu lze získat velmi cenné
informace v UV zá%ení mo&ná paradoxn! také díky p%ítomnosti polymer',
zejména syntetick#ch, které fluorescenci nevykazují. Lze tak nap%íklad n!kdy
dokonce snadno lokalizovat mlad"í restaurátorské zásahy.
Pr'zkum maleb v ultrafialovém zá%ení se provádí ji& od roku 1920.
V#sledky pr'zkumu mohou b#t ovlivn!ny mnoha faktory: zdrojem UV
zá%ení, pigmenty $i barvivy p%ítomn#mi v barevné vrstv!, pojivu, laku, p%ípadn!
fixá&í na povrchu, r'zn#mi degrada$ními procesy a jejich interakci. V d'sledku
pom!rn! krátké vlnové délky jsou mo&nosti tohoto zá%ení pronikat materiály
omezené. Tradi$n! jsou fluorescen$ní fotografie v!t"inou pou&ívány
pro identifikaci r'zn#ch povrchov#ch lak' a p%emaleb. 30
U n!kter#ch polymerních film' je obecn! známa jejich charakteristická
fluorescence. Konkrétn! u malí%sk#ch materiál' se jedná o n!která pojiva
a pigmenty viz. tabulka v obrazové p%íloze, Obr. $. 56 a 57.31
V klenb! kaple sv. Isidora bylo v UV zá%ení pozorováno n!kolik r'zn#ch
fluorescencí. Jednu z nejv#razn!j"ích fluorescencí vykazoval podklad zlacení,
a to &lutou. Slánsk# uvádí, &e jmenovaná fluorescence nále&í vyzrálému ln!nému
29
RIE R. E. Fluorescence of paint and varnish layers (Part II). Studies in Conservation 27, 1982.
str. 65-69
30
PELAGOTTI, A. etc. A study of Fluorescence emission of painting materials, in proceedings of
14th European Signal Processing EUSIPCO 2006, Instituto Nazionale Ottica Applicata, Florence,
Italy.
31
SLÁNSK.. Bohumil, Technika malby II. Pr"zkum a restaurování obraz". vyd. Paseka, Praha
a Litomy"l 2003, ISBN 80-7185-623-1
50
oleji. 32 Z p%edchozího chemicko-technologického pr'zkumu 33 vypl#vá, &e podklad zlacení je skute$n! olejov#. Na stejném principu by mohly b#t
interpretovány i dal"í fenomény p%ítomné v povrchov#ch vrstvách nást!nn#ch
maleb.
32
SLÁNSK.. Bohumil, Technika malby II. Pr"zkum a restaurování obraz". vyd. Paseka, Praha a
Litomy"l 2003, ISBN 80-7185-623-1, str. 52
33
KOCIÁNOVÁ, I. Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora v K%enov#,
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013 p%íloha $. 1 Chemicko-technologick#
pr'zkum (zpracovan# Renatou Ti"lovou), str. 192-211.
51
4 Záv$r
Studium um!leckého díla v ultrafialovém zá%ení lze pova&ovat za velmi
p%ínosnou neinvazivní metodu, která nevy&aduje náro$nou p%ípravu, a proto je
sou$ástí tak%ka ka&dého restaurátorského pr'zkumu. Prost%ednictvím pr'zkumu
v UV zá%ení lze získat cenné informace nejen o p'vodním um!leckém díle
a pou&it#ch materiálech, ale také o druhotn#ch zásazích $i typu a rozsahu
po"kození. Celková interpretace získan#ch poznatk' m'&e b#t následn!
formulována
v kombinaci s dal"ími typy pr'zkum' zahrnujícími nap%íklad
p%esnou identifikaci p%ítomn#ch materiál'. Za d'le&it# p%ínos lze pova&ovat
skute$nost, &e na základ! pr'zkumu um!leckého díla v UV zá%ení je mo&né
úsp!"n! sní&it po$et odb!r' vzork' ur$en#m k laboratorním anal#zám a tak
minimalizovat invazivní zásah do samotného objektu.
Charakteristickou fluorescencí v UV zá%ení se vyzna$ují n!které pigmenty,
p%írodní i syntetická polymerní pojiva, ale také anorganické soli nebo biologické
napadení. P%edkládan# text se zam!%uje zejména na fluorescenci pigment'
a p%írodních polymerních látek. Ve"keré aspekty související s pr'zkumem
um!leck#ch d!l pomocí UV zá%ení v"ak p%evy"ují rozsah teoretické $ásti
bakalá%ské práce, kterou lze pova&ovat spí"e za úvod do této problematiky,
zasluhující podrobn!j"í rozpracování.
52
Seznam pou&ité literatury a pramen'
Seznam pou&ité literatury
SLÁNSK.. Bohumil, Technika malby II. Pr"zkum a restaurování obraz", vyd.
Paseka, Praha a Litomy"l 2003, ISBN 80-7185-623-1
PELAGOTTI, A. etc. A study of Fluorescence emission of painting materials,
in proceedings of 14th European Signal Processing EUSIPCO 2006, Instituto
Nazionale Ottica Applicata, Florence, Italy.
RIE, E. R. Fluorescence of paint and varnish layers (part 1). Studies in Conservation,
1982, vol. 27, no . 1, p. 1–7.
RIE, E. R. Fluorescence of paint and varnish layers (part 2). Studies in Conservation,
1982, vol. 27, no . 2, p. 65–69.
MAIRINGER, F. Strahlenuntersuchung an Kunstwerken. Leipzig: Seemann, 2003.
ISBN 3363007787
HALL, J. Slovník nám#t" a symbol" ve v!tvarném um#ní. Praha: Mladá fronta, 1991.
ISBN 80-204-0205-5. str. 250
53
Seznam pou&it#ch pramen'
Soukromá korespondence k%enovského fará%e Schindlera a kní&ete Antonína Floriána
z Lichtenstejna v pr'b!hu roku 1713.Hausarchiv Lichtenstein ve Vídni.
KOVA-ÍK, P., KOVA-ÍKOVÁ,J. H%bitovní kaple sv. Isidora – vyhodnocení
sou&asného stavu objektu, b%ezen 2004, archiv OÚ K%enov
HAMSÍKOVÁ, R. a KA(PAR, J. K%enov, h%bitovní kaple sv. Isidora:
Restaurátorská zpráva – vyhodnocení stavu malí%ské a socha%ské v!zdoby kaple,
2004, archiv OÚ K%enov
HAMSÍKOVÁ, D. a HAMSÍKOVÁ, R. Restaurátorská zpráva, II etapa v roce 2006
fresky J. K. Handkeho v klenb# h%bitovní kaple sv. Isidora, archiv OÚ K%enov
UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta restaurování. Restaurátorsk! pr"zkum:
Nást#nné malby, $tuková v!zdoba a omítky interiéru kaple sv. Isidora v K%enov#.
Litomy"l, b%ezen 2012.
KOCIÁNOVÁ, I. Restaurování centrálního v!jevu na klenb# kaple sv. Isidora
v K%enov#, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l, 2013
POLÁKOVÁ, M., Restaurování &ásti nástropní malby s motivem Angeli na klenb#
kaple sv. Isidora v K%enov#, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomy"l,
2014
54
Poznámky
55
Seznam tabulek
Zkou"ky zpev,ování
Zkou"ky $i"t!ní
56
Seznam vyobrazení
Seznam obrazov#ch p%íloh
Fotodokumentace restaurátorského zásahu
Obrazová p%íloha
Seznam grafick#ch p%íloh
Grafická dokumentace
57
Seznam textov#ch p%íloh
Chemicko-technologick# pr'zkum
Závazné stanovisko
Technické listy
58
Tabulky proveden!ch zkou"ek #i"t$ní a zpev%ování
Zkou"ky zpev%ování
!"#
@2
A2
$%&'&"()'*
+&'),-.*
,'/(,0
12-/2345&-(
!"#$%&'()*+,$- 123-455
)-!).',/0$
9:/3)5-.*
;6),-<-=
0$.*67&-.-0$.,/809:- :<#0>
"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
123-A55-BC
D$.,/8;E<F<-8/0-0$=
.*67&-.-0$.,/809:"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
G)H'27,-3IJK6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:0)-45LM,
0$.*67&-.-0$.,/809:!(,?N/0<:-('8';)-"67*;"'($0<:-()=
*'(9:-*):"'0/:K'")&'($0-AO
!"#$%&'()*+,$- 123-455
)-!).',/0$
@28 !"#$%&'()*+,$)-!).',/0$KN$.*/N0+!&#)&/,'()0$
!67/2+*&634"&8)
D$.*67&-.-0$.,/809:- :<#0>
"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
"#'?,';@/0<@)#/(0'.*7
"#'?,';@/0<@)#/(0'.*7
123-A55-3
D$.,/8;E<F<-8/0-0$=
.*67&-.-0$.,/809:"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
G)H'27,-3IJK6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:0)-45LM,
0$.*67&-.-0$.,/809:!(,?N/0<:-('8';)-"67*;"'($0<:-()=
*'(9:-*):"'0/:K'")&'($0-AO
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
D$.*67&-.-0$.,/809:- :<#0>
"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
@/!/-!:+0S
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
D$.,/8;E<F<-8/0-0$=
.*67&-.-0$.,/809:"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
@/!/-!:+0S
8'@#>
!"#
$%&'&"()'*
+&'),-.*
,'/(,0
12-/2345&-(
!67/2+*&634"&8)
9:/3)5-.*
;6),-<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
A28 *(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
123-A55-BCG)H'27,-3IJKP0/6/8+09Q(-"':+#;-4R4
0$.*67&-.-0$.,/809:- 0/8'.*)=
"67*;"'($0<:-()=
*/N0>
*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';
"'-0+&',7&):70;*$F?-./(S*('67,[email protected]<,9!$&),-0)"'(#F?;
B28 *(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
123-A55-BCG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
D$.*67&-.-0$.,/809:- :<#0>
"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:K)",7&'($0'-(/-8(';&',/F?-.-N).'(9:'8.*;"/:-0+&',7&)?'870
!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
C28 *(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
D$.*67&-",S0'(9:#'!"#)%'()N/:PT#/(),Q-.-0$.,/8=
09:-"67*;"'($0<:()*'(9:-*):"'0/:
0/8'.*)=
*/N0>
@<,9-!$&),
G)H'27,-3IJK6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:0)-45LM,
D$.*67&-",S0'(9:#'!"#)%'()N/:PT#/(),Q-.-0$.,/8=
09:-"67*;"'($0<:()*'(9:-*):"'0/:)-!(,?N/0<:-('8';
D28 !"#$%&'()*+,$)-!).',/0$KN$.*/N0+-!&#)=
&/,'()0$-.*<=
#)E<F<-./K-&'0=
.',78'()0$
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
8'.*)*/N=
0>
W/!/-!:+0S
E28 !"#$%&'()*+,$.*<#)E<F<-./K&'0.',78'()=
0$
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
8'.*)*/N=
0>
W/!/-!:+0S
F28 !"#$%&'()*+,$.*<#)E<F<-./K&'0.',78'()=
0$
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
8'.*)*/N=
0>
W/!/-!:+0S
!"#
$%&'&"()'*
+&'),-.*
,'/(,0
12-/2345&-(
!67/2+*&634"&8)
9:/3)5-.*
;6),-<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
G28 !)&),/0$K.*<#)E<F<-./K-"'&'0.',78)F7
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
8'.*)*/N=
0>
E/:0>-"'*,)=
N/0<-!$&),;
H28 !)&),/0$K.*<#)E<F<-./K-"'&'0.',78)F7
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
8'.*)*/N=
0>
@/!/-!:+0S
8'.*)*/N=
0>
E/:0>-"'*,)=
N/0<-!$&),;
@I
28
!)&),/0$K.*<#)E<F<-./K-"'&'0.',78)F7
123-A55-BCKG)H'27,-3IJKP6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:-0)45-LM,Q(-"':+#;-4R4
U&';%&)-8'!"/(V'=
($0<[email protected])#/(0>-(#.*(S"'-&'0.',78)F7
D)"';%*+0<-%*+*F/:
@8
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
G)H'27,-3IJK6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:0)-45LM,
D$.*67&-.-0$.,/809:- 0/8'.*)=
"67*;"'($0<:-()=
*/N0>
*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';K(/-X-&',/F?
E/:[email protected]<,9!$&),
A8
!"#$%&'()*+,$- G)H'27,-3IJK)-!).',/0$
6/8+09)@.',;*0<:/*?)0',/:0)-45LM,
D$.*67&-.-0$.,/809:- 0/8'.*)=
"67*;"'($0<:-()=
*/N0>
*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';K(/-X-&',/F?
@/!/-!:+0S
B8
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,SK!).',/0<
G)H'27,-3IJK6/8+09*/F?07F&9:/*?)0',/:0)-JLM,
D$.*67&-.-0$.,/809:- 0/8'.*)=
"67*;"'($0<:-()=
*/N0>
*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';K(/-A-&',/F?
@/!/-!:+0S
C8
N$.*-!"#$%&'=
()*+,$-)-N$.*&':")&*0<:),@)
G)H'27,-3IJK6/8+09*/F?07F&9:/*?)0',/:0)-JLM,
D$.*67&-.-0$.,/809:- 8'.*)*/N=
"67*;"'($0<:-()=
0>
*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';K(/-I-&',/F?
!"#$%&'()*+=
,$-N$.*[email protected]/!!$&),;K&':")&*0<N$.*[email protected]<,9:!$&),/:
!"#
$%&'&"()'*
+&'),-.*
,'/(,0
12-/2345&-(
!67/2+*&634"&8)
9:/3)5-.*
;6),-<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
D8
!"#$%&'()*+,$
P'@,)&)Q
G)H'27,-3IJK6/8+09*/F?07F&9:/*?)0',/:0)-JLM,
D$.*67&-.-0$.,/809:- 8'.*)*/N=
"67*;"'($0<:-()=
0>*'(9:-*):"'0/:
)-8'8)*/N09:!).*6<&0;*<:-('8';K(/-A-&',/F?
@/!/-!:+0S
@"
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
4Y-)&#S,$*'=
($-87."/#!/Z7."/#.7'0-1[
\0E/&N0<-.*6<&)N&';- 0/8'.*)=
"'8-;(',0+0';-&#)= */N0>
&/,;-.-"6/8(,?N/0<:*/F?07F&9:-/*?)0'=
,/:K-"67*;"'($0<()*'(9:-*):"'0/:
!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
A"
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
4Y-)&#S,$*'=
($-87."/#!/Z7."/#.7'0-1[
;"/(V'($0<-;(',0+=
09F?-&#)&/,-"#'.S=
F/0<:-%*+*F/:-"6/.E)"'0.&9-")"<#.-"6/8.:$N/0<:('8';-.-/*?)0',/:4R4
0/8'.*)=
*/N0>
!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
@/8 *(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
2/@'.7,KG)H'27,-3IJ45LM,
\0E/&N0<-.*6<&)N&';"'8-;(',0+0';-&#)=
&/,;K-0$.,/80+(.*6<&0;*-G)H'27,K"67*;"'($0<-()*'=
(9:-*):"'0/:
8'.*)*/N=
0>
@<,9-!$&),
@*
2;
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
123-455-]123-A55-BC-]U^W-45LM,K-("':+#;-4R4RI
T,S0'(9:-#'!"#)%'=
()N/:-PT#/(),QK-"67=
*;"'($0<-()*'(9:*):"'0/:
0/8'.*)=
*/N0>
@/!/-!:+0S
A*
2;
:<#0+-!"#$%=
&'()*+,$
123-455-]123-A55-BC-]U^W-45LM,K-("':+#;-4R4RI
T,S0'(9:-#'!"#)%'=
()N/:-PT#/(),QK-"67=
*;"'($0<-()*'(9:*):"'0/:
0/8'.*)=
*/N0>
@/!/-!:+0S
B*
2;
!)&),/0$
123-455-]123-A55-BC-]U^W-45LM,K-("':+#;-4R4RI
T,S0'(9:-#'!"#)%'=
()N/:-PT#/(),QK-"67=
*;"'($0<-()*'(9:*):"'0/:
8'.*)*/N=
0>
@/!/-!:+0S
@J
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
IKJ-Y)&#S,$*'($87."/#!/_/87;:-`a#1'0.',787/=
#;0L
T,S0'(9:-#'!"#)%'=
()N/:-PT#/(),QK-"67=
*;"'($0<-()*'(9:*):"'0/:
8'@#>
Z#'@0>[email protected]*&[email protected])#/(0>(#.*(S
!"#
$%&'&"()'*
+&'),-.*
,'/(,0
12-/2345&-(
!67/2+*&634"&8)
@"3
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
4Y-?S8#'OS=
"#'"S,-F/,;,c=
!)-1,;F/,-(/*?)0',;
D$.*67&-.-0$.,/809:- 8'@#>
"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
Z#'@0>[email protected]*&[email protected])#/(0>(#.*(S
@*
86
*(#8>K-&6/?&>&#)&/,S
G)H'27,").*d.
\0E/&N0<-.*6<&)N&';- 8'.*)*/N=
"'8-;(',0+0';-&#)= 0>
&/,;K-"67*;"'($0<()*'(9:-*):"'0/:.-0$.,/809:!(,?N/0<:-('8';
@<,9-!$&),
@@* !"#$%&'()*+,$- 123-455
28 )-!).',/0$
0$.*67&-.-0$.,/809:- 8'.*)*/N=
"67*;"'($0<:-()*'= 0>
(9:-*):"'0/:
:<#0>"#'?,';@/0<@)#/(0'.*7
123-A55-BCKU^W-e5-A7K-45LM,K-(-"':+#;4RI
0$.*67&-.-0$.,/809:"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
G)H'27,-3IJK6/8+09*/F?07F&9:/*?)0',/:0)-JLM,
0$.*67&-.-0$.,/809:"67*;"'($0<:-()*'=
(9:-*):"'0/:
G)H'27,-3IJKD)"';%*+0<-%*+*F/:
6/8+09*/F?07F&9:/*?)0',/:0)-45LM,-]123-A55-BCK-(":+#;-4R4
9:/3)5-.*
;6),-<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
Zkou"ky #i"t$ní
!"#
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
@
5L
,/.&,$-f7O$g-0)-"'(#F?;
%*+*/F-0):'N/09-8'-8/.*7,'()=
0>-('8S
:<#0$-#/8;&F/,/.&;
A*5&
,/.&,$-f7O$g-0)-"'(#F?;
*/",$-8/.*7,'()0$-('8)-(-)#@'=
F/,;-PWG-4555QK-"6/.-E)")0K8'@)-"h.'@/0<-I5-:70;*
@<,9-!$&),-0)-"'(#=
F?;-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;,/.&-8'&'0),/'8.*#)0+0
@N
"#)F?'(9-8/"'!7*-0)%*;&;
!(,?N/0$-N7.*<F<-?';@)-i7.?)@
'N7%*+0'-.-:),9:[email protected]*&S
AN
"#)F?'(9-8/"'!7*-0)%*;&;
N7.*<F<-?';@)-i7.?)@
0)-"'(#F?;!h.*$($-")*70)[email protected]/[email protected]*&h
@LL
"#)F?'(9-8/"'!7*-0)%*;&;
%*+*70'(9-%*+*/F
:<#0>-(SN7%*+0<
@*
N&
"#)F?'(9-8/"'!7*-0)%*;&;
.;F?9:-j),,:).*#/:
(/,:7-E/:0>(SN7%*+0<
@6
%/89-!$&),-0)-70&)#0$*;
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
(/,7F/-E/:0$#/8;&F/-%/8>?'!$&),;
A6
%/89-!$&),-0)-8#)"/#77
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
%/89-!$&),[email protected],b."+%0+#/8;&'($0
B6
@<,9-!$&),-0)-&6<8,/
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
(/,7F/-E/:0$#/8;&F/-%/8>?'!$&),;
C6
%/89-!$&),-0)-#hg'(>:"'!)8<
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
@/!/-!:+0S
D6
%/89-!$&),-0)-70&)#0$*;
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
(/,7F/-E/:0$#/8;&F/-%/8>?'!$&),;
!"#
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
E6
%/89-!$&),-0)-8#)"/#77
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
l/89-!$&),[email protected],b."+%0+#/8;&'($0
F6
@<,9-!$&),-0)-&6<8,/
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
(/,7F/-E/:0$#/8;&F/-%/8>?'!$&),;
G6
%/89-!$&),-0)-#hg'(>:"'!)8<
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
(/,7F/-E/:0$#/8;&F/-%/8>?'!$&),;
H6
@<,9-!$&),-"'-"h.'@/0<'@&,)8;-!-)#@'F/,;-)('8S
&)*7'0*'(9-7'0*':+07N-T;#',7*/G-=455-B3-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
l/89-!$&),[email protected],b."+%0+#/8;&'($0
@&
%/89-!$&),-0)-70&)#0$*;
&)*7'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-\n-4I5-B-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
@/!/-!:+0S
A&
%/89-!$&),-0)-8#)"/#77
&)*7'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-\n-4I5-B-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
(!07&,-0'(9-:<#09!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
B&
@<,9-!$&),-0)-&6<8,/
&)*7'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-\n-4I5-B-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
@/!/-!:+0S
C&
%/89-!$&),-0)-#hg'(>:"'!)8<
&)*7'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-\n-4I5-B-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-4J-:70;*
@/!/-!:+0S
!"#
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
@(
,/.&,$-f7O$g-0)-"'(#F?;
*S,'.'(9-L/,&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
@/!/-!:+0S
A(
%/89-!$&),-0)-8#)"/#77
*S,'.'(9-L/,&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
@/!/-!:+0S
D&
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
)07'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-XX55-oB-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;K8#'@0>-!#$*[email protected])#/(0>-(#.*(S
E&
0'(9-%/89-!$&),-0)70&)#0$*;
)07'0*'(9-7'0*':+07Nm:@/#,7*/-XX55-oB-(-*S,'.'=
(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)-kS,'./_B-A55Q-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;K8#'@0>-!#$*[email protected])#/(0>-(#.*(S
@I6
0'(9-%/89-!$&),-(/(,)./F?
8#F/09-&)*7'0*'(9-7'0*':+07NT;#',7*/-G-=455-B3-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
E/:[email protected]<,9-!$&),-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
@@6
0'(9-%/89-!$&),-0)70&)#0$*;
8#F/09-&)*7'0*'(9-7'0*':+07NT;#',7*/-G-=455-B3-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
E/:[email protected]<,9-!$&),-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
B*&+
0'(9-%/89-!$&),-(/(,)./F?
AY-&S./,70)-F7*#'0'($-(-)#@'=
F/,;-PWG-4555QK-"6/.-E)")0K8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
@*&8
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
)::'07;:-F7*#)*/-P.:+.N")(&'(>-('8S-IJYK-&S./,70SF7*#'0'(>-)-('8SQK-)",7&'($0'()*7N&';-.-0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
@/!/-!:+0S-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
A&8
0'(9-%/89-!$&),-0)70&)#0$*;
)::'07;:-F7*#)*/-P.:+.N")(&'(>-('8S-IJYK-&S./,70SF7*#'0'(>-)-('8SQK-)",7&'($0'()*7N&';-.-0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
!"#
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
B&8
0'(9-%/89-!$&),-0)70&)#0$*;
)::'07;:-F7*#)*/-P.:+.N")(&'(>-('8S-IJYK-&S./,70SF7*#'0'(>-)-('8SQK-)",7&'($0'()*7N&';-.-0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
C&8
0'(9-%/89-!$&),-(/(,)./F?
)::'07;:-F7*#)*/-P.:+.N")(&'(>-('8S-IJYK-&S./,70SF7*#'0'(>-)-('8SQK-)",7&'($0'()*7N&';-.-0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
8'%,'-&-#/8;&F7f7O$g/-0)-"'(#F?;)-,'&$,0+-&-*('#@[email protected]<,>?'-!$&),;-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
@
)5(&
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
IY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,Q-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-45-:70;*
E/:[email protected]<,9-!$&),K-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
IY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,Q-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-e-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
JY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,Q-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-I-:70;*S
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
4Y-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,QK-%*+*F/:-"6/.E)"'0.&9-")"<#
E/:[email protected]<,9-!$&),-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
A
)5(&
B
)5(&
C*
)5(&
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
C*
)5(&
!"#
D*
)5(&
E*
)5(&
F*
)5(&
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
AY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,QK-%*+*F/:-"6/.E)"'0.&9-")"<#
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
JY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,QK-%*+*F/:-"6/.E)"'0.&9-")"<#
E/:[email protected]<,9-!$&),-=
"'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
8#F/09-&)*7'0*'(9-7'0*':+07NT;#',7*/-G-=455-B3-(-*S,'.'(>:L/,;-P&)#@'OS:/*?SF/,;,'.)kS,'./-_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9")"<#K-8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
AY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,QK-%*+*F/:
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
G*
)5(&
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
.:+.-JY-3Zkm-P&':",/O'0$**/*#).'809-?S8#$*-=-&S./,70)/*?S,/087):70*/*#)'F*'($*/*#).'80$-.h,Q-)-JY-;?,7N7*)0):'009-(-*S,'.'(>:-L/,;P&)#@'OS:/*?SF/,;,c!)-kS,'./_B-A55QK-"6/.-E)"'0.&9-")"<#K8'@)-"h.'@/0<-J-:70;*
@<,9-!$&),-="'.<,/0<"h('80<?'-!$&),;
!"#
@*5"
$%&'&"()'*K4L(<-.*
6328%0
0'(9-%/89-!$&),-0)&6<8,/
M)(25&*K4L(<-=
94;>?3-=*
,3&/(-2/(4
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-'8.*#)0+0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
E)"'0.&9-")"<#-!(,?N/098/.*7,'()0';-('8';-./-0/F?),"h.'@7*-"'-8'@;-A-:70;*
:<#0>-"'.<,/0<!$&),;
"'-(S.F?0;*<-,!/-N7.*7*-%*+*F/:4Y-&S./,70';-F7*#'0'(';-.0$.,/809:-!):S*<:8/.*7,'()0';-('8';
!$&),-#/8;&'($0K!*#$*[email protected])#/(0>(#.*(S
P!íloha ". 1: Fotodokumentace restaurátorského zákroku
!"#$%&$%'%%()*+,-./%.0#%1234-3534-6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%>%%1;-%-%=5,"2:%2",5.6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%?%%@3:.27;%A,575%5)*+,56%82%8#57B=%#5=4)C%82-357D6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%E%%@3:.27;%A,575%5)*+,56%82%,47B=%#5=4)C%82-357D6%-357%
894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%F%
%
%
G435C,%=5,"D%5)*+,5H%-357%894*%)5)4-4)<=%2IA#5))/IA%894,480%J9<K4)%>L'?M
!*3#N4)B%C)32)5I2
!"#$%&$%O%
%
%
G435C,%=5,"D%5)*+,56%-357%894*%)5)4-4)<=%2IA#5))/IA%894,480%J9<K4)%>L'?M
1:IA/9%-%2*3#N4)/=%C)32)5I4=
!"#$%&$%P%
G435C,%=5,"D%5)*+,56%8:IA/9%-%2*3#N4)/=%C)32)5I4=6%82%Q5KCR3+)<%894,484=
!"#$%&$%S%
G435C,%=5,"D%5)*+,56%8:IA/9%-%2*3#N4)/=%C)32)5I4=6%82%Q5KCR3+)<%894,484=
!"#$%&$%T%
%
%
G435C,%=5,"D%"5QC,CR.56%-357%894*%#4-35:#27;)<=
U=4,%Q4%Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%J>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%'L%
%
%
G435C,%=5,"D%2",5.:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
U=4,%Q4%Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%J>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%''%
%
%
G435C,%=5,"D%"5QC,CR.56%-357%894*%#4-35:#27;)<=
U=4,%Q4%Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%J>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%'>%
%
%
G435C,%=5,"D%"5QC,CR.56%-357%894*%#4-35:#27;)<=
U=4,%Q4%Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%J>LLF%5%>LLOM%5%W#5X=4)3D%=5,"D
!"#$%&$%'?%
%
%
G435C,%82Q5*<%7%A2#)<%&;-3C%7/K47:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
Y.#5.4,275);%"5#47);%7#-375
!"#$%&$%'E%
%
%
G435C,%82Q5*<%7%A2#)<%&;-3C%7/K47:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
Z[,2#4-I4)I4%-2,<
!"#$%&$%'F%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
G435C,%[CX:#D6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
12*%"#5*2:%85#3C4%-4%Q.#5.4,275)2:%"5#47)2:%
7#-372:%-%\"D3.D%827#IA27/IA%7#-347%=5,"D
@4*/%Q;.5,%C).5#);3:
12*%*4W4.34=%8#2A,2:"4);%"5#47)2-3%82%
.2)-2,C*5IC%JQ5KCRV275I<%Q;-5A%>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%'O%
%
%
%
%
G435C,%82Q5*<%-%&;-3<%);8C-:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=6%85#3C4%*4X#5*275);%
80-2"4)<=%72*2#2Q8:-3)/IA%-2,<%J8#2A,2:"4);%5%Q4-7+3,4);%"5#47)2-36%
.#5.4,;N%-4%Q3#;32:%5*A4Q46%4[,2#4-I4)I4%-2,<%)5%827#IA:M
!"#$%&$%'P%
%
%
G435C,%.9<*,56%-357%894*%#4-35:#27;)<=H%Q8#;R.2753+,;%"5#47);%7#-3756%Q;.5,6%
Q3#;3D%827#IA27/IA%"5#47)/IA%7#-347
!"#$%&$%'S%
%
%
%
%
%
%
G435C,%2",5.:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=H-7+3,B%
-.7#)D%)5%827#IA:6%8#5-.,C)5%J3=4,4);%7%#;=IC%
Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%>LLF%5%>LLOM6%Q3#;35%
"5#47)B%7#-37D%
!"#$%&$%'T%
%
%
%
%
G435C,%[CX:#D6%-357%894*%#4-35:#27;)<=H%Q;.5,D6%
8#5-.,C)5%J3=4,4);%7%#;=IC%Q5KCRV275I<A2%
Q;-5A:%>LLF%5%>LLOM6%Q3#;35%"5#47)B%7#-37D%
!"#$%&$%>L%
%
%
G435C,%7/K47:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=H%,4-.,;%
[C];N%)5%827#IA:6%8#5-.,C)5
!"#$%&$%>'%
%
%
G435C,%2",5.:6%-357%894*%#4-35:#27;)<=H%,4-.,;%[C];N%)5%827#IA:6%8#5-.,C)5%
3=4,4);%"+A4=%Q5KCRV275I<A2%Q;-5A:%J>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%>>%
%
%
G435C,%8;-:%-%2",5.D6%-357%894*%#4-35:#27;)<=6%-)<=4.%7%#5Q5)3)<=%"2&)<=%
2-7+3,4)<H%-328D%2*%);-3#2K46%7#D8D6%8#5-.,C)D
!"#$%&$%>?%
G435C,%8;-:%-%2",5.D6%2*A5,4);%.#4-"5
!"#$%&$%>E%
%
%
G435C,%7/K47:6%-)<=4.%7%#5Q5)3)<%"2&)<=%
2-7+3,4)<H%#2Q*<,)B%-3#:.3:#D%2=<34.
!"#$%&$%>F%
%
%
G435C,%"5QC,CR.56%-)<=4.%7%#5Q5)3)<%"2&)<=%
2-7+3,4)<H%A#:";%-3#:.3:#5%2=<3.D
!"#$%&$%>O%
^2#)<%&;-3%7/K47:6%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<6%-)<=4.%7%#2Q83/,4)B=%*4))<=%-7+3,4
!"#$%&$%>P%
%
%
%
%
^2#)<%&;-3%7/K47:6%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<H%N,:3;%[,:2#4-I4)I4%2,4K27BA2%
82*.,5*:%Q,5I4)<6%)5Q4,4)5,;%[,:2#4-I4)I4%85#3C<%-%*4-3#:275)2:%"5#47)2:%
7#-372:
!"#$%&$%>S%
%
%
a5,"5%"5QC,CR.56%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<6%-)<=4.%7%
#2Q83/,4)B=%*4))<=%-7+3,4
!"#$%&$%>T%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
a5,"5%"5QC,CR.56%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<H%
N,:3;%5N%2#5)N27;%[,:2#4-I4)I4%85#3C<%-%"+,2"2:6%
Q4,4);%[,:2#4-I4)I4%7%)4K3=57R<IA%85#3C<IA%
A,57D6%
=2*#2Q4,4);%[,:2#4-I4)I4%"5#47)B%7#-37D%
J853#)+%.2)-2,C*275)B%7%8#0"+A:%Q5KCRV275I<A2%
Q;-5A:%7%,434IA%>LLF%5%>LLOM
)5*%.9<*,4=%-3B.5)I4%b%[C];N%J>LLF%5%>LLOM
!"#$%&$%?L%
%
%
1;-%-%2",5.D%5%2",5.%74%7/K47:6%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<6%-)<=4.%7%#2Q83/,4)B=%
*4))<=%-7+3,4
!"#$%&$%?'%
%
%
1;-%-%2",5.D%5%2",5.%74%7/K47:6%8#0Q.:=%:%_`%Q;94)<H%7/#5Q);%=2*#2Q4,4);%
[,:2#4-I4)I4%85#3C46%.34#;%"D,5%853#)+%7D-3574)5%Q53B.;)<
!"#$%&$%?>%
%
%
^2#)<%&;-3%7/K47:6%8#0"+A%C)K4.3;N4%2A#2N4)BA2%
C)32)5I5
!"#$%&$%??%
^2#)<%&;-3%7/K47:6%-357%82%C)K4.3;NC%2A#2N4)BA2%C)32)5I5
!"#$%&$%?E%
a5,"5%"5QC,CR.56%-357%82%2*-3#5)+)<%3=4,:%5%);-,4*)B%C)K4.3;NC
!"#$%&$%?F%
%
%
()*+,-./%.0#%1234-3534-6%-357%82%&CR3+)<%
5%3=4,4)<
!"#$%&$%?O%
%
%
()*+,-./%.0#%1234-3534-6%-357%82%&CR3+)<%
5%3=4,4)<
!"#$%&$%?P%
1;-%-%2",5.D6%-357%82%&CR3+)<%5%3=4,4)<
!"#$%&$%?S%
1;-%-%2",5.D6%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%?T%
G435C,%5)*+,27D%8#57B%)2AD6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%EL%
G435C,%5)*+,27D%8#57B%)2AD6%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%E'%
c;8C-6%-357%894*%#4-35:#27;)<=
!"#$%&$%E>%
c;8C-6%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%E?%
G435C,%[CX:#D6%-357%82%7D3=4,4)<
!"#$%&$%EE%
G435C,%[CX:#D6%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%EF%
a5,"5%"5QC,CR.56%-357%82%7D3=4,4)<
!"#$%&$%EO%
a5,"5%"5QC,CR.56%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%EP%
G435C,%[CX:#D6%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%ES%
!.9<*,4);%R3:.27;%A,575%5)*+,56%%-357%82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%ET%
%
%
!.9<*,4);%R3:.27;%A,575%5)*+,56%%-357%
82%#4-35:#27;)<
!"#$%&$%FL%
()*+,-./%.0#%1234-3534-6%-357%82%#4-35:#27;)<
Obrazová p!íloha
!"#$%&$%'(%%)*#+#,+%-*./00121%3101456+/%78.50491#/
!"#$%&$%':%
%
%
;196*<=%>*.914%4*%6910"?%2%<[email protected]/&10AB%C140*+95<=8.%
/04D926=8.%6E#E
!"#$%&$%'F%
<%#*81%% %
[email protected]%/#8.5<0A.*%20AB6I%*#5J50K90A%"/#1<0,%<#2+<?%>H14%C1CA%@+#K+*IL%>*[email protected]=%
:MMF%>/01B%N59/01B%O#5P+*Q1B
!"#$%&$%'R%
%
%
%
%
[email protected]%/#8.5<0A.*%20AB6I%*#5J50K90A%"/#1<0,%
<#2+<?%>H14%C1CA%@+#K+*IL%>*[email protected]=%<%#*81%:MMS%
>/0A%T1IB152+#*<*I
!"#$%&$%'U%
%
%
%
%
[email protected]%/#8.5<0A.*%20AB6I%*#5J50K90A%"/#1<0,%
<#2+<?%>H14%C1CA%@+#K+*IL%>*[email protected]=%<%#*81%:MMS%
>/0A%T1IB152+#*<*I
!"#$%&$%''%
)HA>#/<0K%2658/
!"#$%&$%'W%
)*>526?%6%*"#$%&$%'S
!"#$%&$%'S%
%
%
VG%9IB505281081%<?"#/0=8.%
B/9AH26=8.B/+1#5K9E
!"#$%&$%'X%Y?>?%@KH10A%/%C1C58.%<90*<,%4,96?
Grafická dokumentace
!"#$%&$%'(%
%
%
)#*+,-./%0*.#123145%678.70145%4*%921.:%4;2<=44/%>*3"?%
2%>7<,@1>%A7<12<*<12
!"#$%&$%BC%
)#*+,-./%0*.#123145%678.70145%4*%6;2:%2%>*3"7:%7"3*.
!"#$%&$%BD%
%
%
)#*+,-./%0*.#123145%0.7:81.E%6#[email protected]%4*%921.:%
4;2<=44/%>*3"?%2%>7<,@1>%A7<12<*<12
!
0DWHULiORYêSUĤ]NXPQiVWČQQpPDOE\ 'HYtWLNĤUĤDQGČOVNêFK
.OHQEDKĜELWRYQtNDSOHVY,VLGRUDY .ĜHQRYČ
=DGDYDWHOSUĤ]NXPX
$WHOLpUUHVWDXURYiQtQiVWČQQpPDOE\DVJUDILWD)DNXOWDUHVWDXURYiQt8QLYHU]LWD3DUGXELFH
Specifikace objektu, lokalizace objektu:
.ĜHQRY, KĜELWRYQtkaple sv. Isidora, QiVWURSQtPDOED'HYtWLNĤUĤDQGČOVNêFK
=DGiQtSUĤ]NXPXRGEČUY]RUNĤ:
3RþHWGRGDQêFKY]RUNĤ 29, vzRUN\E\O\RGHEUiQ\UHVWDXUiWRUy
Vzorky QiVWČQQp PDOE\ byly RGHEUiQ\ ]D ~þHOHP SURYHGHQt SUĤ]NXPX VWUDWLJUDILH a VORåHQt
SRYUFKRYêFK~SUDY; RPtWHNY]RUN\2DEDUHYQêFKYUVWHYY]RUN\30GiOHNXUþHQtWHFKQLN\
PDOE\DSĜtSDGQêFK]PČQ SĤYRGQtEDUHYQRVWLþLRGVWtQXY\EUDQêFK vrstev (Tab. 1).
Vzorky s R]QDþHQtP PO byly GRGiQ\ VFtOHP LGHQWLILNDFHNRQ]HUYDþQtFKOiWHNSRXåLWêFKN fixaci
malby v UiPFL SĜHGHãOêFK UHVWDXUiWRUVNêFK ]iVDKĤ K SRVRX]HQt UL]LND SRãNR]HQt YOLYHP
ELRORJLFNpKRQDSDGHQtE\O\SURYHGHQ\VWČU\SRYUFKXY\EUDQêFKPtVWmalby s R]QDþHQtP90
Vzorky s R]QDþHQtP = E\O\ RGHEUiQ\ ] PtVW V SRGH]ĜHQtP QD SĜtWRPQRVW ]iNDOĤ NYĤOL SUĤ]NXPX
a Y\KRGQRFHQtSĜtþLQ]PČQ\EDUHYQRVWLSRYUFKXPDOE\
'RNXPHQWDFHPtVWRGEČUĤY]RUNĤMHXYHGHQDY 3ĜtOR]H
O br. 1 1iVWURSQt malba KĜELWRYQtNDSle sv. Isidora.
!
T ab. 1: 3ĜHKOHG Y]RUNĤR]QDþHQtSRSLVD]DGiQt
(YLGHQþQt
Lokalizace, popisR]QDþHQt
3RåDGRYDQpVWDQRYHQt
ýtVOR
PO1
PO1 Kapka ãupina) rezidua fixativu, svČWOH åOuWi partie levpho identifikace pojiva
kĜtdla (Principatus)
PO2
PO2 ýiVW s btOou luminiscenFt (fixiå?) silni leskOi vrstva na
identifikace pojiva
povrchu v PtVWČ inkarQitu (krku) (Principatus)
PO3
PO3 ýiVW inkarniWX se specifickou åOuto-oranåovou UV
identifikace pojiva
luminiscenFt (Angeli)
7349
32ýiVW se specifickou UV luminiscenFt ± oranåovi a
identifikace pojiva
pĜHFhodu
hrubp
a
åOutozeleni rĤåovp pozadt andČOD v mtVtČ
hladkp oPtWky (Angeli)
PO5
PO5
identifikace pojiva
PO6
PO6
identifikace pojiva
VM1-VM4
ELRORJLFNpQDSDGHQt
T ab. 2: 3ĜHKOHGY]RUNĤ XUþHQêFKN SUĤ]NXPXEDUHYQêFKYUVWHY QHERSRYODNĤ - R]QDþHQtSRSLV
(YLGHQþQt
Lokalizace, popisR]QDþHQt
3RåDGRYDQp
ýtVOR
VWDQRYHQt
7340 23Ĝtklad hladkp omtWky, defekt vedle ãWukovp rozviliny v levpP VWUDWLJUDILHVORåHQt!
dolntP rohu Yêjevu (Seraphim)
7341
O2 3Ĝtklad hrubp omtWky, defekt v mraku u postavy andČla ±
VWUDWLJUDILHVORåHQt!
spodnt þiVW vlevo dole (Cherubim)
7342
P1 Tmavi (naþernDOi þiVW ve Yêjevu bD]LOLãka (Potestates)
VWUDWLJUDILHVORåHQt!
7343
P2 äOuWi partie ve Yêjevu baziOLãka (Potestates)
stratigrafie slRåHQt
7344
P3 Zeleni partie draperie (Virtutes)
VWUDWLJUDILHVORåHQt!
7345
P4 Tmavi (ztmavOi?) þiVW inkarniWX (Seraphim)
VWUDWLJUDILHVORåHQt!
7346
P5 =þHUnDOi þiVW v kĜtdlech andtOka, hlavLþka andtOka s kĜtdly
stratigrafie, slRåHQt!
vlevo dole (Dominationes)
7347
M1 Vzorek z defektu v piVX mrakĤ mezi Cherubim a Seraphim VWUDWLJUDILHVORåHQt!
7555
V1 9]RUHNEDUHYQpYUVWY\] GUDSHULHILJXU\DQGČOD&KHUXELP VWUDWLJUDILHVORåHQt!
RNURYiYUVWYDSĜHVSUDYGČSRGREQČGUXKRWQČ]WPDYORXþHUYHQRX
vrstvu
7556
V2 3UDYpNĜtGORDQGČOD
VWUDWLJUDILHVORåHQt!
7558
Z1 rĤåRYpSR]DGtDQGČOD3ULQFLSDWXVQDOHYRRGSUDYpKR
VWUDWLJUDILHVORåHQt
NĜtGODÄ]iNDO³SRDSOLNDFL]iEDOXV YRGRXQDRGVWUDQČQtOHVNĤ
IL[iåH
7559
Z2 lHYiWYiĜSXWWRYOHYRYHYêMHYX&KHUXELPÄ]iNDO³ po
VWUDWLJUDILHVORåHQt
DSOLNDFL]iEDOXXKOLþLWDQXDPRQQpKRD]iEDOX
s destilovanou vodou
7560
PO7 7PDYiVNYUQD")L[iåYRNROtSUDVNOLQ\Y SOiãWLDQGČOD VWUDWLJUDILHVORåHQt
Principatus
7563 Z1b rĤåRYpSR]DGtDQGČOD3ULQFLSDWXVQDOHYRRGSUDYpKRNĜtGOD, VWUDWLJUDILHVORåHQt
UHIHUHQþQtY]RUHN
7564 Z2b rĤåRYpSR]DGtDQGČOD3ULQFLSDWXVQDOHYRRGSUDYpKRNĜtGOD VWUDWLJUDILHVORåHQt
UHIHUHQþQtY]RUHN
7565
PO7b, viz PO7
VWUDWLJUDILHVORåHQt
7568
Z1C viz Z1
VORåHQt
7569
P1, þHUYHQiGUDSHULH3ULQFLSDWXVVYČWOêSRYODN
VORåHQt
7575
O3 v PtVWČGUXKRWQpKRWPHOX Archangeli
VWUDWLJUDILHVORåHQt
KPRWDWPHOXPiþHUYHQp]EDUYHQtRSURWLSĤYRGQtEDURNQtRPtWFH
MH]QDWHOQČWPDYãt s ãHGDYêm WyQem, povrch s þHUYHQêPQiWČUHP
2/60
!
0HWRGLNDSUĤ]NXPX
ƒ
StratLJUDILHSRYUFKRYêFK~SUDY ± RSWLFNiPLNURVNRSLH
6WXGLXP SRYUFKRYêFK ~SUDY bylo provedeno SRPRFt RSWLFNpKR PLNURVNRSX
Eclipse LV100D-U (Nikon) v GRSDGDMtFtP YLGLWHOQpP 89 D PRGUpP VYČWOH
a steUHRPLNURVNRSLFNpKR PLNURVNRSX SMZ800 (Nikon) QD SĜLSUDYHQêFK QiErusech.
Pro PLNURVNRSLFNp SR]RURYiQt E\O\ v\EUDQp þiVWL Y]RUNĤ zality do SRO\HVWHURYp SU\VN\ĜLFH
Polylite 32032-00. Po Y\WYU]HQt SU\VN\ĜLFH E\O\ Y\EURXãHQ\ SĜtþQp ĜH]\ Y]RUNĤ Jako
LPHU]Qt NDSDOLQD E\OD SĜL SR]RURYiQt SRXåLWD GHPLQHUDOL]RYDQi YRGD 1iEUXV\ byly
IRWRJUDILFN\]GRNXPHQWRYiQ\GLJLWiOQtPIRWRDSDUiWHPCanon 1000D.
ƒ
6ORåHQtYUVWHv ± HOHNWURQRYiPLNURVNRSLH5(0('6
0DWHULiORYêSUĤ]NXPE\O SURYHGHQQD]iNODGČXUþHQtSUYNRYpKRVORåHQtPtVW DQDO\]RYDQêFK
metodou UDVWURYDFt HOHNWURQRYp PLNURVNRSLH V energioYČ GLVSHU]Qt analê]RX (REM-EDS),
]iURYHĖ E\OD SR]RURYiQD YêVWDYED SRYUFKRYêFK ~SUDY. K WRPXWR ~þHOX E\O Y\XåLW
elektronovê mikroskop Mira 3 LMU firmy Tescan s analyWLFNêPV\VWpPHP Bruker Quantax
200. 3UR PČĜHQt E\O\ SRXåLW\ QiEUXV\ SĜLSUDYHQp SUR RSWLckou mikroskopii 3ĜHG PČĜHQtP
E\O\Y]RUN\RSDWĜHQ\YUVWYRXXKOtNX.
ƒ
,GHQWLILNDFHSRO\PHUQtFKOiWHNPHtodou F TIR
. XUþHQt RUJDQLFNêFK OiWHN E\OD SRXåLWD PHWRGD LQIUDþHUYHQp VSHNWURPHWULH s Fourierovou
WUDQVIRUPDFt )7,5 PČĜHQt E\OR SURYHGHQR technikou ATR. K DQDOê]H E\O SRXåLW
spektrofotometr Nicolet 380, mČĜHQ\E\O\SĜtPRVHSDURYDQpIUDJPHQW\QHERYêOXK\Y]RUNĤ
v RUJDQLFNêFK UR]SRXãWČGOHFK SR RGSDĜHQt UR]SRXãWČGOD 9êVOHGN\ PČĜHQt D JUDI\ MVRX
uvedeny v 3ĜtOR]H
ƒ
,GHQWLILNDFHDSRVRX]HQtELRORJLFNp ho naSDGHQt
6WČU\SRYUFKXY\EUDQêFK PtVWPDOE\E\O\SURYHGHQ\SRPRFtVWHULOQtFKYDWRYêFKWDPSRQĤ
3RVRX]HQt Y]RUNĤ E\OR SURYHGHQR 3K0U %URQLVODYRX %DFtONRYRX ] 1iURGQtKR DUFKLYX
v 3UD]H =tVNDQp þiVWLFH E\O\ ] WDPSyQĤ QDQHVHQ\ QD SRYUFK &]DSHN-Doxova sladinovpKR
DJDUX,QNXEDFHSUREtKDODSĜL“ƒ&DGQtProtokol R]NRXãFH je uveden v 3ĜtOR]H
ƒ
)i]RYpVORåHQt]WPDYOêFK SLJPHQWĤ/vrstev PHWRGRXUHQWJHQRYpPLNURGLIUDNFH (XR F )
$QDOê]D E\OD SURYHGHQD QD SĜtVWURML 3$1DO\WLFDO ;¶3HUW 352 Y XVSRĜiGiQt Y reflexQtP
PyGXNWHUêXPRåQLOPČĜHQtUHQWJHQYpPLNURGLIUDNFH SĜtPRna QiEUXVXY]RUNX.YDOLWDWLYQt
Ii]RYi DQDOê]DE\ODSURYHGHQDSRPRFtSURJUDPX3$1DO\WLFDO;¶3HUW+LJK6FRUHYHU]HG
a GDWDEi]H3')Y\GiQt$QDOê]XSURYHGO51'U3HWU%H]GLþND3K'] ÒVWDYX
DQRUJDQLFNp FKHPLH $9 ý5 YYL Y 3UD]H 3URWRNRO D Y\KRGQRFHQt PČĜHQt MVRX XYHGHQ\
v 3ĜtOR]H
3/60
!
9êVOHGN\PDWHULiORYpKRSUĤ]NXPXVWUDWLJUDILHSRYUFKRYêFK~SUDY:
V zorek 7340 (O1): KODGNi RPtWNDGHIHNWXãWXNRYpUR]YLOLQ\OHYêVSRGQtURKYêMHYX(Seraphim)
O br. 2 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR, povrch.
O br. 3 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR, povrch.
O br. 4 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR, povrch.
O br. 5 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(SRYUFK.
4/60
!
+ 0B
+ 0B
+ 0A
+ 0A
O br. 6 5R]KUDQtPH]LVSRGQtQDþHUYHQDORX$DVYČWORX%RPtWNRXRSWLFNiDHOHNWURQRYiPLNURVNRSLH
O br. 7 Stereomikroskopie, vzorek z SRKOHGRYp DVSRGQtVWUDQ\
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
6ORåHQtYUVWY\± R E M/E DS
3.
WHQNi QHVRXYLVOi VYČWOH UĤåRYi YUVWYD
SUDYGČSRGREQČ]DWHNOiGRYUVWY\
PtVW\ IUDJPHQW\ VLOQp VYČWOp vrstvy
s kamenivem, SUDYGČSRGREQČ GDOãt Ii]H
]SUDFRYiQtSRYUFKXQHERGHSR]LW\
VYČWOHMãt þHUYHQi YUVWYD s þHUYHQêP
åOXWêP D þHUQêP SLJPHQWĤ UĤ]Qp
velikosti zrn, QD SRYUFKX SUDYGČSRGREQČ
sXOIDWL]DFH QHER SRGREQi VYČWOHMãt YUVWYD
GREĜHSURSRMHQiVHVSRGQtYUVWYRX
VYČWOi oPtWND YL]XiOQČ KRPRJHQQt,
WORXãĢND FFD 4 mm PHQãt YHOLNRVW
kameniva v SRURYQiQtV 0a
Ca, S (Fe, Si):
stUDQYiSHQDWêSDWUQČåHOH]LWiþHUYHĖ
Ca, Si:
NĜHPHQQi (Si) D YiSHQFRYi (Ca) ]UQD XKOLþLWDQ
YiSHQDWê
Ca (S, Si, Fe):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê åHOH]LWi þHUYHĖ, na povrchu
YUVWYD VtUDQX YiSHQDWpKR SUDYGČSRGREQČ
sulfatizace povrchu QHER NRQWDPLQDFH VtUDQ\),
XKOtNDWiþHUĖ
pojivo: EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca (Si, Al)), na
SRYUFKXYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
kamenivo SRGREQp YHOLNRVWL SĜHYiåQČ NĜHPHQQi
zrna (Si)RMHGLQČOHVLOLNiWRYi]rna
pojivo: SDWUQČ EtOpY]GXãQpYiSQo (Ca (Si, Al, Mg)
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) VLOLNiW\ QDSĜ åLYFH
(Si, Al, K)RMHGLQČOHKRUQLQRYp~ORPN\
2.
1.
0B.
0A.
QDþHUYHQDOiRPtWND
Vzorek MH VORåHQ ]H GYRX RGOLãQêFK RPtWHN s SRMLYHP QD Ei]L Y]GXãQpKR YiSQD
a povrchRYêFK ~SUDY 6SRGQt RPtWND naþHUYHQalpKR RGVWtQX $ REVDKXMH StVHN V NĜHPHQQêPL
a UĤ]QêPL VLOLNiWRYêPL ]UQ\ 6YUFKQt VYČWOi RPtWNRYi YUVWYD KRPRJHQQtKR Y]KOHGX 0B obsahuje
SĜHYiåQČ NĜHPHQQê StVHN 1D MHMtP SRYUFKX VH Y\VN\WXMH WHQNi YUVWYD Y\ORXþHQpKR XKOLþLWDQX
YiSHQDWpKR 'DOãt YUVWY\ E\O\ SUDYGČSRGREQČ naneseny na ]NDUERQDWRYDQê podklad, malba byla
zhotovena v technice secco. 1D VYČWOH þervenp vrstvČ 1 s þHUYHQêPL D åOXWêPL SLJPHQW\ QD Ei]L
R[LGĤåHOH]D MVRXSĜtWRPQ\ IUDJPHQW\EtOpNDPHQLYHPSOQČQpYUVWYy 2. Vzhledem k VXOIDWL]DFLþL
NRQWDPLQDFL VtUDQ\ SRYUFKX þHUYHQp YUVWY\ O]H YUVWYX ĜDGLW GRMLQp Ii]H ]SUDFRYiQt SRYrchu,
SUDYGČSRGREQČ VH MHGQi o SĜHVDK WPHOX. Povrch vzorku MH SĜHNU\W WHQNRX QHVRXYLVORX VYČWOH
UĤåRYRXYUVWYRX nebo depozity.
5/60
!
V zorek 7341 (O2): KUXEiRPtWNDGHIHNWXSRVWDY\DQGČOD&KHUXELP
O br. 8 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 9 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 10 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 11 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
6/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
3.
nHVRXYLVOiEtOi QHERSUĤKOHGQi
vrstva
2. EtOi
vrstva
RMHGLQČOH
s þHUYHQêPL
D
þHUQêPL
þiVWLFHPL QDQHVHQi YH GYRX
NURFtFKQHERGYČYUVWY\
1. vrstva s kamenivem?
0. nDþHUYHQDOiRPtWNDEtOpKUXGN\
6ORåHQtYUVWY\± R E M/E DS
Ca, S: stUDQYiSHQDWêXKOLþLWDQYiSHQDWê
Ca (S, Si):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê XKOtNDWi þHUĖ þHUYHQi KOLQND NĜHPHQQi
zrna, SĜL povrchu YUVWYDRERKDFHQDRVtUDQYiSHQDWê
pojivo: EtOpY]GXãQpYiSQRCa), na pRYUFKXYUVWYDY\ORXþHQpKR
XKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) VLOLNiW\ QDSĜ åLYFH Si, Al, K),
]D]QDPHQiQDGYČ]UQD VtUDQXYiSHQDWpKRCa, S)
pojivo: SUDYGČSRGREQČ EtOpY]GXãQpYiSQRCa (Si, Al))
kameniYRNĜHPHQQi]UQDSi)VLOLNiW\QDSĜåLYFHSi, Al, K)
O br. 12 Stereomikroskopie, vzorek z SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
Vzorek obsahuje QDþHUYHQDORX UĤåRYR-RUDQåRYRX YiSHQQRX RPtWNX (vrstva 0)
s NĜHPHQQêPLDUĤ]QêPLVLOLNiWRYêmi zrn\StVNXY RPtWFHVHY\VN\WXMtKUXGN\YiSQDNa oPtWce
MH SUDYGČSRGREQČ SĜtWRPQD YiSHQQi vrstva s kamenivem 1 KUXER]UQQê QiWČU" D Y\ORXþHQRX
YUVWYLþNRXXKOLþLWDQXYiSHQDWpKRQDSRYUFKX
1iVOHGXMHVRXYUVWYtGYRXEtOêFKYUVWHY 2 s XKOLþLWDQHPYiSHQDWêPSĜLSRYUFKXRERKDFHQp
RVtUDQYiSHQDWê VXOIDWL]DFHQHERNXPXODFHVROt. 0DOEDMHY\WYRĜHQDWHFKQLNRXVHFFR Na YUVWYČ
se GiOHQDFKi]tSRORSUĤKOHGQiQHVRXYLVOi vrstva 3 REVDKXMtFtVtUDQDXKOLþLWDQYiSHQDWê
7/60
!
V zorek 7342 (P1): tmavi (naþernDOi þiVW ve Yêjevu bD]LOLãka (Potestates)
O br. 13 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 14 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 15 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 16 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
8/60
!
ýtVORYUVWY\
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
6ORåHQtYUVWY\± R E M/E DS
5.
IUDJPHQW\ VDPRVWDWQp YUVWY\ QHER
GHSR]LW\åOXWpþiVWLFH
WPDYi
KHWHURJHQQt
YUVWYD,
ojeGLQČOH þHUYHQp D åOXWp þiVWLFH,
SUĤKOHGQi ostrohrDQQi zrna
fragment vrstvy s SUĤKOHGQêPL
ostrohrDQQêPL]UQ\
þHUYHQi vrstva sYČWOê RGVWtQ ]UQD
þHUYHQpKR D åOXWpKR SLJPHQWX
UĤ]Qp YHOLNRVWL YH VSRGQt þiVWL
vrstvy NXPXODFHåOXWpKRSLJPHQWX
fragmenty VYČWOp tenkp vrstvy s
kamenivem
Ca (Si, S, Fe):
XKOLþLWDQYiSHQDWêSDWUQČokr
Ca (S, Si, Al, Mg, Na): smalt (Si (K, Co, As)), zrna
MVRX SDWUQČ RGEDUYHQi XKOLþLWDQ a VtUDQ YiSHQDWê,
SDWUQČXKOtNDWiþHUĖRMHGLQČOH]UQDþHUYHQpKOLQN\
Si (K, Co, As, Ca):
RGEDUYHQi]UQDVPDOWX
Ca (Fe, Si, Al):
XKOLþLWDQYiSHQDWêþHUYHQiKOLQND (Fe (Ca)), okr
4.
3.
2.
1.
0.
nDþHUYHQDOiRPtWNDEtOpKUXGN\
pojivo: SDWUQČ EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca), na povrchu
WHQNiYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSi)VLOLNiW\Si, Al, K)
pojivo: SDWUQČ EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca), na povrchu
WHQNiYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSi)VLOLNiW\Si, Al, K)
O br. 17 Stereomikroskopie, vzorek z SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
Vzorek obsahuje YiSHQQRX RPtWNX QDþHUYHQDOpKR RGVWtQX YUVWYD V SĜHYiåQČ
NĜHPHQQêP StVNHP NĜHPHQQi ]UQD UĤ]Qp VLOLNiWRYp þiVWLFH), v RPtWFH se GiOH QDFKi]HMt hrudky
YiSQD (Obr. 13)1DRPtWFHVHY\VN\WXMHfragment SDWUQČYiSHQQpKRKUXER]UQQpKRQiWČUX (vrstva
1). Na povrchu obou XYHGHQêFK vrstHY E\OD ]D]QDPHQiQD WHQNi YUVWYLþND XKOLþLWDQX
YiSHQDWpKR]QDþtFtåHE\O povrch SĜHGQDQHVHQtPGDOãtFK~SUDY ]NDUERQDWRYDQê.
0DOED E\OD Y\WYRĜHQD WHFKQLNRX VHFFR RĤåRYi YUVWYD je probarvena þHUYHQRX KOLQNRX,
okrem, GiOH REVDKXMH XKOLþLWDQ a VtUDQ YiSHQDWê. NiVOHGXMH IUDJPHQW SĤYRGQČ PRGUp vrstvy 3
s RGEDUYHQêPL ]UQ\ VPDOWX 3RKOHGRYi WPDYi YUVWYD 4 obsahuje smalt, XKOtNDWRX þHUĖ RMHGLQČOH
zrna åHOH]LWp KOLQN\, VtUDQ D XKOLþLWDQ YiSHQDWê 3ĤYRGQt EDUHYQRVW YUVWY\ QHO]H SĜHVQČ XUþLW
vzhledem k SĜtWRPQêPSLJPHQWĤPO]HSĜHGSRNOiGDWSĤYRGQtWPDYČPRGUêRGVWtQ. 1DWpWRYUVWYČ
VH PtVW\ Y\VN\WXMt IUDJPHQW\ EtOp YUVWY\ V XKOLþLWDQHP YiSHQDWêP 1HO]H UR]KRGQRXW ]GD VH
MHGQiRIUDJPHQW\ GDOãt~SUDY\SRYUFKX IL[iå"GHSR]LW\þLþiVWYUVWY\
+3
O br. 18 2SWLFNiPLNURVNRSLHGHWDLOIUDJPHQWXYUVWY\
9/60
!
V zorek 7343 (P2): åOuWi partie ve Yêjevu baziOLãka (Potestates)
O br. 19 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 20 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 21 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 22 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
10/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
6ORåHQtYUVWY\± R E M/E DS
4.
QHVRXYLVOi EtOR-UĤåRYi YUVWYD,
RMHGLQČOHYČWãtSUĤKOHGQi]UQD
MHGQD QHER GYČ åOXWp KHWHURJHQQt
vrstvy REVDKXMH ]UQD ]HOHQpKR
pigmentu, SUDYGČSRGREQČVORåHQi
]HVYČWOHMãtDWPDYãtåOXWpYUVWY\
fragmenty
þHUYHQR-RUDQåRYp
vrstvy s kamenivem RMHGLQČOH
]UQD]HOHQpKRSLJPHQWX
VYČWOi UĤåRYR-RUDQåRYi YUVWYD
s kamenivem
Ca (Si, Al, Fe):
XKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQD
Ca (Si, Fe, Al, S):
XKOLþLWDQYiSHQDWê, okrþHUYHQiKOLQND]HP]HOHQi (zrna Si,
)H.$O0JVtUDQYiSHQDWêv þiVWLYUVWY\
3.
2.
1.
CaXKOLþLWDQYiSHQDWêSDWUQČ]HP]HOHQi
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) VLOLNiW\ QDSĜ åLYFH Si, Al,
K)
pojivo: pravGČSRGREQČ EtOpY]GXãQpYiSQRCa)
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) VLOLNiW\ QDSĜ åLYFH Si, Al,
K)
O br. 23 Stereomikroskopie, vzorek z SRKOHGRYpD VSRGQtVWUDQ\
6OHG YUVWHY QHQt ]H Y]RUNX MHGQR]QDãQČ ]ĜHMPê 1HMSUYH E\OD QD PLNURIRWRJUDILL
]D]QDPHQiQD YiSHQQi NDPHQLYHP SOQČQi UĤåRYi YUVWYD SUDYGČSRGREQČ V WHQNRX YUVWYLþNRX
XKOLþLWDQX YiSHQDWpKR QD SRYUFKX 1iVOHGXMt IUDJPHQW\ UĤåRYR-RUDQåRYp KHWHURJHQQt YUVWY\
s kamenivem 3 a VRXYUVWYt åOXWêFK vrstev SUREDUYHQêFKRNUHPDYLGLWHOQêPL]UQ\]HPČ]HOHQp1D
SRYUFKX VH Y\VN\WMt IUDJPHQW\ VYČWOp QDUĤåRYČOp vrstvy 4 s XKOLþLWDQHP YiSHQDWêP, vrstva
REVDKXMHNĜHPHQQi]UQD.
O br. 24 OptiFNiPLNURVNRSLHGHWDLOYUVWY\ v MLQpPPtVWČEtOpD89VYČWOo.
11/60
!
V zorek 7344 (P3) : zeleni partie draperie (Virtutes)
O br. 25 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 26 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 27 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 28 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
12/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
4.
WHQNi VYČWOi YUVWYD V þDVWR
RYiOQêPL zrQ\ ]HOHQpKR
pigmentu
WHQNi åOXWi vrstva RMHGLQČOH
]HOHQi]UQD
WHQNiþHUYHQR-RUDQåRYi
3.
2.
1.
0.
6ORåHQtYUVWY\± R E M/E DS
Ca, S, Si (Fe):
VtUDQYiSHQDWêDXKOLþLWDQYiSHQDWê]HP]HOHQi
Ca, Si (Fe, Al, K, Cl, Na):
XKOLþLWDQYiSHQDWêSUDYGČSRGREQČRNU]HPČ]HOHQi
Ca (Fe, Si, Al):
smČV þHUYHQpKR D åOXWpKR åHOH]LWpKR SLJPHQWX SUDYGČSRGREQČ
þHUYHQpKOLQN\DRNUX
VYČWOi YUVWYD PHQãt PQRåVWYt Ca (K, Si, Na):
kameniva
XKOLþLWDQYiSHQDWê± SRMLYRSDWUQČEtOpY]GXãQpYiSQRRMHGLQČOH
NĜHPHQQi]UQDSiVLOLNiWRYi]UQDSi, Al, Fe, K)
QDþHUYHQDOiRPtWND
pojivo: pravGČSRGREQČ EtOpY]GXãQpYiSQRCa (Si)), na povrchu
SUDYGČSRGREQČYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) VLOLNiW\ QDSĜ åLYFH Si, Al, K),
]UQDREVDKXMtFtVORXþHQLQ\åHOH]D
O br. 29 Stereomikroskopie, vzorek z SRKOHGRYpVWUDQ\
1D YiSHQQp RPtWFH UĤåRYpKR RGVWtQX YUVWYD 0) se SUDYGČSRGREQČ QDFKi]t vrstva
Y\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKRO]HWHG\SĜHGSRNOiGDWåHGDOãt~SUDY\PRKO\EêWnaneseny na
]NDUERQDWRYDQê poYUFK 1iVOHGXMH QiWČU YUVWYD se zrny kameniva a tenki RUDQåRYR-þHUYHQi
nesouvisli vrstva podmalby 2 s SLJPHQW\ QD Ei]L R[LGĤ åHOH]D. Vrstva malby 3 je probarvena
åOXWêPRNUHP, RMHGLQČOH]UQ\]HPČ]HOHQp9SĜtSDGČ GDOãtQHVRXYLVOpYUVWY\ 4 s YČWãtPLRYiOQêPL
]UQ\]HPČ]HOHQp a ]UQ\VtUDQXYiSHQDWpKR nelze rozhodnout, zda SDWĜtN SĤYRGQtYêPDOEČQHERMH
VHNXQGiUQt SRYUFKRYRX ~SUDYRX. 1D SRYUFKX Y]RUNX VH SUDYGČSRGREQČ QDOp]DMt IUDJPHQW\ EtOp
vrstvy 2EUIL[iå"
O br. 30 OptLFNiPLNURVNRSLHMLQê~ORPHNY]RUNXGHWDLOEDUHYQêFKYUVWHY
13/60
!
V zorek 7345 (P4) : tmavi (ztmavOi?) þiVW inkarniWX (Seraphi m)
O br. 31 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 32 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 33 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 34 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
14/60
!
ýtVOR 3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
vrstv
y
4.
3.
2.
1.
0.
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
SDWUQČ fragmenty WHQNp KQČGR-RNURYp
vrstvy s þHUYHQêPDåOXWêPSLJPHQWHP,
v MHGQRPPtVWČ]HOHQp]UQR
Ca, S (Fe, Cl, Pb):
VtUDQ YiSHQDWê SĜtSDGQČ XKOLþLWDQ YiSHQDWê SĜtURGQt
þHUYHQp D åOXWp pigmenty QD Ei]L R[LGĤ åHOH]D, na
povrchu ]UQR]HPČ]HOHQp (Si (Fe, K, Mg))
VLOQi KHWHURJHQQt KQČGR-þHUYHQi YUVWYD Pb, Ca (Si, Al, Fe, S):
REVDKXMH YČWãt ãHGp þiVWLFH þHUYHQp SĜtURGQtþHUYHQpSLJPHQW\QDEi]LR[LGĤåHOH]DYČWãt
þiVWLFH SDWUQČ WYRĜt VRXYUVWYt V vrstvou ãHGpDåþHUQp~WYDU\GHJUDGRYDQpKRSLJPHQWXQDEi]L
3
VORXþHQLQ olova, Q\QtSDWUQČplattnerit, VtUDQSĜtSDGQČ
XKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQND
QHVRXYLVOi KQČGR-þHUYHQi
vrstva, Ca (Pb, Si, Al, Fe):
REVDKXMHþHUQp~WYDU\
XKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQê SLJPHQW QD Ei]L R[LGĤ
åHOH]D - SDWUQČ þHUYHQi hlinka PHQãt þHUQp þiVWL
s SLJPHQWHP QD Ei]i VORXþHQLQ olova - lze
SĜHGSRNOiGDW degradaci pigmentuNĜHPHQQi]UQND
WHQNiQHVRXYLVOiþHUYHQiYUVWYD
Ca (Si, Al, S):
XKOLþLWDQYiSHQDWêþHUYHQiKOLQND, vrstva þDVWR GREĜH
SURSRMHQiV SRYUFKHPRPtWN\
QDþHUYHQDOi RPtWND SĜL SRYUFKX pojivo: pravGČSRGREQČ EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca) SĜL
VYČWOHMãtRGVWtQ
povrchu maOp PQRåVWYt VtU\ 6, na povrchu vrstva
Y\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSi)VLOLNiW\QDSĜåLYFHSi,
Al, K)
O br. 35 Stereomikroskopie, Y]RUHN]SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
9]RUHNREVDKXMHYiSHQQRXRPtWNXQDMHMtPåSRYUFKXVHY\VN\WXMHYUVWYDY\ORXþHQpKR
XKOLþLWDQXYiSHQDWpKR1DYiSHQQpRPtWFHVHQDFKi]tWHQNiþHUYHQiYUVWYa 1 SUREDUYHQihlinkou,
þDVWR GREĜHSURSRMHQiV povrchem omtWN\SRGPDOEDSUDYGČSRGREQČWHFKQLNDIUHVFR?)1iVOHGXMH
WHQNiKQČGo-þHUYHQi vrstva 2 s þHUYHQRXKOLQNRX a SĜtPČVtY VRXþDVQRVWLGHJUDGRYDQêFKpigmentĤ
QD Ei]L R[LGĤ RORYD 'DOãt KQČGi YUVWYD REVDKXMH YČWãt RYiOQp ãHGp ~WYDU\ GHJUDGRYDQêFK
RORYQDWêch pigmentĤ VtUDQ YiSHQDWê þHUYHQRX KOLQNX. 2ORYQDWp SLJPHQW\ MVRX SUDYGČSRGREQČ
SĜHPČQČQ\ ]HMPpQD QD SODWWQHULW1 (PbO2) QHO]H YãDN ]FHOD Y\ORXþLW SĜtWRPQRVW MLQêFK SURGXNWĤ
degradace. 1iVOHGXMH KQČGR-RNURYi YUVWYD VH åOXWêPL D þHUYHQêPL pigment\ QD Ei]L R[LGĤ
åHOH]DYHYUVWYČE\ORLGHQWLILNRYiQR]UQR]HPČ]HOHQp
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
.RWXOiQRYi(DNRO Degradation of lead-based pigments by salt solutions. Journal of Cultural Heritage 10 (2009)
p. 367±378.
15/60
!
V zorek 7346 (P5) : ]þHUnDOi þiVW v kĜtdlech andtOka (Dominationes)
O br. 36 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 37 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 38 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 39 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
16/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
3.
VLOQi KHWHURJHQQt WPDYi vrstva,
YHONp ~WYDU\ REVDKXMtFt ãHGp,
KQČGp D þHUQp þiVWL VURYQDWHOQi
s vrstvou 3 vzorku 7345
2.
1.
0.
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
Pb (Fe, Ca, S):
YČWãt ãHGp Då þHUQp ~WYDU\ GHJUDGRYDQêFK SLJPHQWĤ QD Ei]L
VORXþHQLQ RORYD, Q\Qt ]HMPpQD plattnerit, SĜtPČV þHUYHQp
hlinkyVtUDQYiSHQDWê
VURYQDWHOQiV vrstvou 2 vzorku 7346
KQČGi YUVWYD REVDKXMH KQČGi Fe, Ca, Si, S (Al, Mn):
þHUYHQiDþHUQi]UQD
zrna kalcitu, XKOLþLWDQ YiSHQDWê umbra, þHUYHQi KOLQND,
NĜHPHQQi]UQDYČWãtSUĤKOHGQp]UQRVtUDQXYiSHQDWpKRPtVW\
VtUDQYiSHQDWê
þHUYHQiYUVWYDVYČWOêRGVWtQ]UQD Ca (Si, Al, Fe):
þHUYHQpKR D åOXWpKR SLJPHQWX XKOLþLWDQYiSHQDWêþHUYHQiKOLQND, PtVW\åOXWêpigment SDWUQČ
UĤ]QpYHOLNRVWL
QDEi]LR[LGĤåHOH]D, RMHGLQČOHNĜHPHQQi]UQND
oUDQåRYR-UĤåRYi RPtWND nebo pojivo: pravGČSRGREQČ EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca) SĜL SRYUFKX
KUXER]UQQêQiWČU
PtVW\PDOpPQRåVWYtVtU\6
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSi)VLOLNiW\QDSĜåLYFHSi, Al, K)
O br. 40 StereomikroskopieY]RUHN]SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
Na YiSHQQp YUVWYČ V kamenivem VH QDFKi]t UĤåRYi YUVWYD 1 s SLJPHQW\ QD Ei]L R[LGĤ
åHOH]D1iVOHGXMHKQČGiYUVWYDREVDKXMtFt]HMPpQDXPEUXD SĜtURGQtåHOH]LWRXþHUYHĖ9H YUVWYČ
nebyO\ ]D]QDPHQiQ\ SLJPHQW\ VH VNORQHP NH NRUR]L O]H WHG\ SĜHGSRNOiGDW SĤYRGQt EDUHYQRVW
YUVWY\ 1iVOHGXMH WPDYČ KQČGi YUVWYD 3 MHMtå RGVWtQ E\O SUDYGČSRGREQČ ]PČQČQ GtN\ GHJUDGDFL
RORYQDWêFK SLJPHQWĤ ]HMPpQD QD ãHGR-þHUQê Då KQČGê plattnerit2. 0HWRGRX UHQWJHQRYp
PLNURGLIUDNFHE\OYHYUVWYČGiOHLGHQWLILNRYiQPDVLNRWQHO]HYãDNVWDQRYLW]GDMHWDNpSURGXNWHP
SĜHPČQ\ MLQpKR RORYQDWpKR SLJPHQWX QHER MH SĤYRGQt VRXþiVWt YUVWY\ =H ]tVNDQêFK SR]QDWNĤ
QHO]H]FHODRGKDGQRXWSĤYRGQtEDUHYQêRGVWtQYUVWY\.
O br. 41 REM/EDS, %6(SUYNRYiPDSDRORYD3EDYiSQtNX&D
SĜHGSRNODGVORåHQtRYiOQêFKþiVtic vrstvy 3 ± oxidy olova ± SDWUQČ
SODWWQHULWGOH]EDUYHQtþiVWLFHQDSRYUFKXVtUDQYiSHQDWê
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
3RPRFt PHWRG\ UHQWJHQRYp GLIUDNFH E\OD SURYHGHQD NYDOLWDWLYQt D NYDQWLWDWLYQt Ii]RYi DQDOê]D YUVWY\ 3ĜtORKD ±
9êVOHGN\ UHQWJHQRYp PLNURGLIUDNFH = YêVOHGNĤ Y\SOêYi åH YUVWYD REVDKXMH ]H VORXþHQLQ RORYD SODWWQHULW FFD KPDPDVLNRWFFDKP'iOHVHYHYUVWYČY\VN\WXMHViGURYHFFFDKPD PDOpPQRåVWYtNĜHPHQHFFD
hm).
17/60
!
V zorek 7347 (M1): defekt v piVX mrakĤ mezi Cherubim a Seraphim
B
O br. 42 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 43 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 44 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 45 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
18/60
!
+ 0B
+ 0B
+ 0A
+ 0A
O br. 46 2SWLFNiPLNURVNRSLHSEM-EDS, BSE, mapa distrLEXFHVtU\6DNĜHPtNX6L
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
3.
QHVRXYLVOi
RUDQåRYR-EpåRYi
vrstva s þHUQêPLþiVWLFHPL
EtOiYUVWYD
2.
1.
0B.
0A.
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
Si, Al, Ca (S):
XKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQD"VtUDQYiSHQDWê
Ca:
XKOLþLWDQ YiSHQDWê na povrchu YUVWYD VtUDQX YiSHQDWpKR
(sulfatizace nebo kontaminace solemi)
QHVRXYLVOi
RUDQåRYR-þHUYHQi Ca, Si, Fe, Al:
vrstva REVDKXMH þHUYHQê D åOXWê uKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQi KOLQND, okr, IUDJPHQW REVDKXMtFt
pigment
Ni, Fe EOtåHQHVSHFLILNRYiQ
VYČWOi vrstva s kamenivem - pojivo: EtOpY]GXãQpYiSQRCa)
VRXþiVW RPtWN\ 0A nebo NDPHQLYR SĜHYiåQČ NĜHPHQQi ]UQD Si) RMHGLQČOH VLOLNiWRYi
MHPQR]UQQê QiWČU YL]XiOQČ zrna
podobQiYUVWYČa
VYČWOi oPtWNDKRPRJHQQtvzhled pojivo: pravGČSRGREQČ EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca), v PHQãtP
PQRåVWYtViGUD (Ca, S)
kamenivo: SĜHYiåQČNĜHPHQQi]UQDSi), PpQČ VLOLNiWRYi]UQD
O br. 47 StereomikroskopieY]RUHN]SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
9]RUHN REVDKXMH VYČWORX RPtWNX (0A) s NĜHPHQQêP NDPHQLYHP D KUXGNDPL YiSQD,
pojivem je Y]GXãQp YiSQR V SĜtPČVt ViGU\ 3UDYGČSRGREQČ QiVOHGXMH YiSHQQi WHQNi RPtWND nebo
MHPQR]UQQê QiWČU s NĜHPHQQêP NDPHQLYHP (0B), YL]XiOQČ VURYQDWHOQi VH VSRGQt RPtWNRYRX
vrstvou, v pojivu QHQtSĜtWRPQDViGUa.
OUDQåRYivrstva 1 MHSUREDUYHQDþHUYHQRXKOLQNRXDåOXWêPRNUHP1DYUVWYČVHQDFKi]t
EtOiYUVWYD 2. U niVOHGXMtFtnesouvislp RUDQåRYR-EpåRYp vrstvy 3 O]HSĜHGSRNOiGDWåHMH druhotnou
SRYUFKRYRX~SUDYRXQHERYUVWYRXGHSR]LWĤ
19/60
!
V zorek 7349 (P O4): þiVt se specifickou UV fluoresFHQFt, SĜHFKRGKUXEpDKODGNpRPtWN\ (Angeli)
O br. 48 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR
O br. 49 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR
O br. 50 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 51 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
20/60
!
O br. 52 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH 5(0(';%6(SUYNRYiPDSDNĜHPtNXYiSQtNXDRORYD
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
6ORåHQtYUVWY\ - R E M/E DS
2.
WHQNi EtOi vrstva - VYČWOê
QHVRXYLVOêSRYODN
hHWHURJHQQtEpåRYi vrstva
RUDQåRYp DEtOp RYiOQp ~WYDU\,
SĜL SRYUFKX RMHGLQČOH ]UQD
]HOHQpKR SLJPHQWX - paWUQČ
QDQHVHQiY QČNROLNDNURFtFK
UĤåRYR-RUDQåRYi
RPtWND,
SĜtSDGQČ KUXER]UQQêQiWČU
Ca, Pb (Si, S, Cl, Al):
XKOLþLWDQYiSHQDWêRORYQDWiEČOREDSDWUQČVtUDQ\ a chloridy
Ca (Pb, Fe, Al, Si, S):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê SLJPHQW\ QD Ei]L VORXþHQLQ RORYD (Pb, zrno
Pb, Cl), ]UQD]HPČ]HOHQp (Si, Fe, K, Al)UĤ]QpVLOLNiW\RNU, zrna
YiSHQFHQDSRPH]tYUVWHYD]UQRSLJPHQWXREVDKXMtFtNREDOW
1.
0.
pojivo Ca (Si, Al, Fe): pravGČSRGREQČ Y]GXãQpYiSQR, hrudka Ca
(Si, Al), QDSRYUFKXYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYR]HMPpQDNĜHPHQQi]UQDSiVLOLNiW\6L$O, K, Mg)
O br. 53 Stereomikroskopie, ~ORPN\Y]RUX ]SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
3RYUFK IUDJPHQWX YiSHQQp QDþHUYHQDOp vrstvy (0) s kamenivem obsahuje tenkou vrstvu
Y\ORXþHQpKR XKOLþLWDQX YiSHQDWpKR ]QDþtFt åH E\O\ QiVOHGXMtFt SRYUFKRYp ~SUDY\ QDQHVHQ\ QD
NDUERQDWRYDQê povrch. Malba byla SUDYGČSRGREQČzhotovena v technice secco. SLOQiåOXWiYUVWYD 1
je probarvena okry, SLJPHQW\QDEi]LVORXþHQLQRORYD RMHGLQČOHREVDKXMHSĜLSRYUFKX]UQD]HPČ
]HOHQp 1D SRYUFKX Y]RUNX VH Y\VN\WXMH QHVRXYLVOi EtOi YUVWYD 2, SUDYGČSRGREQČ GUXKRWQi
SRYUFKRYi~SUDYDIL[iå".
21/60
!
V zorek 7555 (V1): GUDSHULHILJXU\DQGČOD&KHUXELP
O br. 54 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 55 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 56 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 57 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
22/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
3.
åOXWiYUVWYD
2.
KHWHURJHQQtKQČGR-þHUQi vrstva, obsahuje
YČWãtþHUQpþiVWLFH
1.
fragment tenkp nesouvislpþHUYHQp vrstvy
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
Ca, S (Fe, Cl, Pb):
VtUDQ YiSHQDWê ± SDWUQČ VXOIDWL]DFe SĜtSDGQČ
XKOLþLWDQ YiSHQDWê, okr, NĜHPHQQi ]UQD vrstva je
YHVSRGQtþiVWLRERKDFHQDR Si, Al
Pb, Ca (Si, Al, Fe, S):
SĜtURGQt þHUYHQp SLJPHQW\ QD Ei]L R[LGĤ åHOH]D
umbra, YČWãt ãHGp Då þHUQp ~WYDU\ GHJUDGRYDQpKR
SLJPHQWX QD Ei]L VORXþHQLQ RORYD Q\Qt SDWUQČ
SODWWQHULW VtUDQ SĜtSDGQČ XKOLþLWDQ YiSHQDWê
NĜHPHQQi]UQND, zrno dolomitu
Ca, S (Si, Al):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê NĜHPHQQi ]UQD VLOLNiW\ SDWUQČ
þHUYHQiKOLQND
O br. 58 StereomikroskopieY]RUHN]SRKOHGRYpDVSRGQtVWUDQ\
9]RUHN REVDKXMH IUDJPHQW þHUYHQp YVUWY\ QiVOHGXMH YUVWYD VH ]WPDYOêP RORYQDWêP
SLJPHQWHPDåOXWiYUVWYD 3 probaUYHQi]HMPpQDRNUHP
23/60
!
V zorek 7556 (V2): SUDYpNĜtGORDQGČOD, Principatus
O br. 59 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 60 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 61 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 62 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
24/60
!
O br. 63 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 64 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 65 OpWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 66 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
25/60
!
ýtVOR 3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
vrstvy
4.
KHWHURJHQQt KQČGR-þHUYHQi YUVWYD
REVDKXMH YHOPL WPDYp þiVWLFH þHUYHQp
þiVWLFH SDWUQČ WYRĜt VRXYUVWYt V vrstvou
3
3.
heterogennt KQČGR-þHUYHQi YUVWYD
obsahuje YHOPL WPDYp þiVWLFH þHUYHQp
þiVWLFH SDWUQČ WYRĜt VRXYUVWYt V vrstvou
3
QHVRXYLVOi KQČGR-þHUYHQi YUVWYD
REVDKXMHþHUQp~WYDU\
2.
1.
0.
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
Ca, S, Si, Al, Fe (Na, Mn):
VtUDQ YiSHQDWê SĜtSDGQČ XKOLþLWDQ YiSHQDWê SĜtURGQt
þHUYHQp KQČGp pigmenty na Ei]L R[LGĤ åHOH]D
NĜHPHQQi]UQNDRMHGLQČOHWPDYp~WYDU\Mn, Fe (Pb, P,
Si, Ca), zrno dolomitu
Ca, S (Fe, Si, Al, Pb, Mg):
SĜtURGQt þHUYHQp SLJPHQW\ QD Ei]L R[LGĤ åHOH]D VtUDQ
SĜtSDGQČXKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQNDRMHGLQČOH
VYČWOp~WYDUy Pb, Ca (P, Cl)
Ca (S, Si, Al, Fe, Mn):
VtUDQ D XKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQê SLJPHQW QD Ei]L
R[LGĤ åHOH]D - SDWUQČ þHUYHQi KOLQND umbra, PHQãt
þHUQp þiVWL V SLJPHQWHP QD Ei]L VORXþHQLQ RORYD - lze
SĜHGSRNOiGDWGHJUDGDFLSLJPHQWXNĜHPHQQi]UQND
Ca (S, Si, Fe):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQp D åOXWp åHOH]LWp SLJPHQW\
XKOtNDWiþHUĖRMHGLQČOHþHUQi]UQDFe
VYČWOHMãt þHUYHQi YUVWYD UĤåRYi
s þHUYHQêPi åOXWêPi D þHUQêPi zrny
UĤ]Qp YHOLNRVWL QD SRYUFKX ]þiVWL
VYČWOHMãt
QDþHUYHQDOiRPtWNDQHERQiWČU
pojivo: pravGČSRGREQČ EtOpY]GXãQpYiSQRCa)
NDPHQLYR NĜHPHQQi ]UQD Si) RMHGLQČOH ]UQD VLOLNiWĤ
(Si, Al)
O br. 67 Stereomikroskopie, þiVWLY]RUNX ze VYUFKQt a spodntVWUDQ\
Vzorek obsahuje ~ORPN\ QiOHåtFt NH GYČma QD VHEH QDYD]XMtFtm þiVWem 1D YiSHQQp
RPtWFHV NDPHQLYHPYUVWYDE\ODSR]RURYiQDWHQNiYUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
1iVOHGXMHVLOQiVYČWOHþHUYHQiYUVWYDDGYČKQČGR-þHUYHQpYUVWY\ SĜLþHPåVYUFKQtYUVWYDMH
WPDYãtQHåYUVWYD%DUHYQpYUVWY\MVRXSUREDUYHQ\]HMPpQDåHOH]LWêPLSLJPHQW\
26/60
!
V zor ky 7558 (Z1), 7568 (Z1C), 7563 (Z1BUHIHUHQþQtY]RUHN): SR]DGtDQGČOD3ULQFLSDWXV
O br. 68 Vz. 7558, oSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 69 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 70 Vz. 7558 oSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 72 9]RSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 71 Vz. 7558 oSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 74 Vz 7558. (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
O br. 73 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR.
O br. 75 Vz. 7563(OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
27/60
!
ýtVOR
vrstvy
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
2.
VYČWOHMãt þHUYHQi
vrstva,
REVDKXMH
þHUYHQp
åOXWp
a þHUQpþiVWLFHPĤåHVHMHGQDW
RVRXYUVWYtGYRXYUVWHY
1.
VYČWOivrstva
0
QDþHUYHQDOiRPtWND
Ca (Si, Al, Fe, S):
SĜtURGQtþHUYHQpa åOXWpSLJPHQW\QDEi]LR[LGĤåHOH]DXPEUD
XKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQND
QD SRYUFKX WHQNi YUVWYD SĜHYiåQČ VtUDQX YiSHQDWpKR - SDWUQČ
sulfatizace povrchuXY]RUNXQHVRXYLVOi
Ca 6L$OXKOLþLWDQYiSHQDWêNĜHPHQQi]UQDVLOLNiW\SDWUQČ
þHUYHQi KOLQND, RMHGLQČOH ]UQD YiSHQFH QD SRYUFKX SDWUQČ
YUVWYDY\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR± YiSHQQêQiWČU"
SRMLYR EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca (Si)), na povrchu vrstva
Y\ORXþHQpKRXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSi), PpQČVLOLNiW\Si, Al, K), zrna
REVDKXMtFtVORXþHQLQ\åHOH]D
O br. 76 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWORSRYUFKY]RUNĤ7558, 7568, 7563.
O br. 77 6WHUHRPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR, povUFKY]RUNĤ 7558, 7568, 7563 UHIHUHQþQtY]RUHN.
Popis vrstvy, vz. 7558
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
rĤåRYê SRYUFK KHWHURJHQQt tPDYãtþiVW Ca, S (Al, Ca, Fe, Si)SUDYGČSRGREQČ]HMPpQDVtUDQ
VYČWOHMãtDWPDYãtþiVWL
YiSHQDWêViGURYHFPpQČXKOLþLWDQYiSHQDWê
sYČWOHMãtþiVW Ca, S (Al, Ca, Fe, Si)]HMPpQDXKOLþLWDQYiSHQDWê
Popis vrstvy, vz. 7568
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
rĤåRYê SRYUFK KHWHURJHQQt ± tPDYãt þiVW Ca, S (Al, Ca, Fe, Si) VtUDQ YiSHQDWê ViGURYHF PpQČ
WDK\SRãWČWFLWPDYpþiVWL
XKOLþLWDQYiSHQDWê
sYČWOHMãtþiVW Ca (S, Al, Ca, Fe, Si)XKOLþLWDQYiSHQDWê
Popis vrstvy, vz. 7563
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
rĤåRYê VRXYLVOê NRPSDNWQČMãt Ca, S (Al, Ca, Fe, Si): VtUDQ YiSHQDWê ViGURYHF PpQČ XKOLþLWDQ
povrch
YiSHQDWêåHOH]LWêSLJPHQW
Vzorky D UHIHUHQþQt Y]RUHN v\ND]XMt VURYQDWHOQRX VWUDWLJUDILL L VORåHQt
EDUHYQêFKYUVWHY1DRPtWFHYUVWYDVHY\VN\WXMHVYČWOHUĤåRYê QiWČUQDEi]LYiSQD (vrstva 1).
1D SRYUFKX RPtWN\ L YUVWY\ VH QDOp]DMt WHQNp vrstvy RERKDFHQp R XKOLþLWDQ YiSHQDWê VYČGþtFt
o PLJUDFLDQiVOHGQpNDUERQDWDFLK\GUR[LGXYiSHQDWpKR SĜHGQDQHVHQtP GDOãtFK ~SUDY. 1iVOHGXMH
VYČWOHMãt þHUYHQi YUVWYD VH VXOIDWL]RYDQêP SRYUFKHP 1D ]iNODGČ SUĤ]NXPX SRYUFKX NXVRYêFK
Y]RUNĤO]HSĜHGSRNOiGDWåHMVRXVYČWOiPtVWDY]RUNĤ58, 7568 þiVWHþQČodhalenou vrstvou 2, ze
NWHUp E\OD ]iEDOHP V vodou RGVWUDQČQD VXOIDWL]RYDQi þiVW D SRO\PHUQt IL[DWLY SUDYGČSRGREQČ
polyvinyalalkohol.
28/60
!
V zorek 7559 (Z2) a 7564 (Z2BUHIHUHQþQtY]RUHN): lHYiWYiĜSXWWRYOHYRYHYêMHYX&KHUXELP
O br. 78 Vz. 7559 oSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 79 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 80 Vz. 7559, oSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 82 9]RSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 81 Vz. 7559, oSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUp
VYČWOR
O br. 84 Vz. 7559, eOHNWURQRYiPLNURVNRSie, BSE.
O br. 83 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR.
O br. 85 9]HOHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
29/60
!
ýtVOR
2.
1.
0
3RSLVYUVWY\RSWLFNi
mikroskopie
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
EtOiYUVWYD
vzorku 7559: Ca (S, Si, Al) XKOLþLWDQYiSHQDWê
vzorek 7564: Ca, S (S v UĤ]QpPREVDKX
VtUDQYiSHQDWê, v MHGQpþiVWLYUVWY\]YêãHQpPQRåVWYtSi
QHVRXYLVOi RUDQåRYR-þHUYHQi YUVWYD Ca, S (Si, Fe, Al):
REVDKXMHþHUYHQêDåOXWêSLJPHQW, ve ]HMPpQD VtUDQ YiSHQDWê XKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQê
YUVWYČSĜtWRPQDSUDVNOLQD
a åOXWêåHOH]LWêSLJPHQW
VYČWOi YUVWYD V kamenivem - VRXþiVW SRMLYR EtOp Y]GXãQp YiSQR Ca), u vzorku 7559 vrstva
RPtWN\QHERMHPQR]UQQêQiWČU
SĜL SRYUFKX RERKDFHQi R VtUDQ YiSHQDWê vzorek 7564
obsahuje VtUDQYiSHQDWêUĤ]QČYHYUVWYČ
NDPHQLYRSĜHYiåQČNĜHPHQQi]UQDSi)
O br. 86 Vz. 7559 a 7564 UHIHUHQþQtY]RUHN, stereomikroskopie.
#"%"
!"#"
#"$"
O br. 87 Vz. 7559, oSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 88 Vz. 7564, eOHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(. 0tVWD
SUYNRYêFK DQDOê]
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
)UDJPHQW\åOXWpYUVWY\
VYČWOiYUVWYD 2, povrch
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
PtVWRCa, S (Fe, Si, Al): VtUDQYiSHQDWê
PtVWRCa 6L$O6XKOLþLWDQYiSHQDWê
PtVWR&D (Si, S, Al): XKOLþLWDQYiSHQDWê
9]RUN\Y\ND]XMtVURYQDWHOQRXVWUDWLJUDILLYUVWHY/]HSĜHGSRNOiGDWåHMVRXEDUHYQpYUVWY\
QDQHVHQ\QDYiSHQQRXRPtWNXnebo KUXER]UQQêQiWČUYUVWYD9 WpWRYUVWYČVHQHSUDYLGHOQČ
Y\VN\WXMt þiVWL VH ]YêãHQêP REVDKHP VtUDQX YiSHQDWpKR 1iVOHduje RUDQåRYR-þHUYHQi YUVWYD 1
REVDKXMtFt VtUDQ Y PHQãt PtĜH XKOLþLWDQ YiSHQDWê SUREDUYHQi åHOH]LWêPL SLJPHQW\. Na povrchu
UHIHUHQþQtKRY]RUNX 7564 VHQDOp]iQHVRXYLVOiYUVWYD 2 VtUDQXY PHQãtPtĜHXKOLþLWDQXYiSHQDWpKR
Na vzorku 7559 RGHEUDQpP ] PtVWD s SĜHGSRNOiGDQêP EtOêP SRYODNHP MH QD SRYUFKX SĜtWRPQD
vrstva VORåHQiWpPČĜYêOXþQČ] XKOLþLWDQXYiSHQDWpKR 8YHGHQpSR]QDWN\SUDYGČSRGREQČVYČGþt
o PLJUDFLVtUDQXYiSHQDWpKRDMHKR SĜHGSRNOiGDQpSĜHPČQČQDXKOLþLWDQ YiSHQDWê.
30/60
!
V zor ky 7560 (P O7), 7565 (P O7B)UHIHUHQþQtY]RUHN): RNROtSUDVNOLQ\Y SOiãWLDQGČOD3ULQFLSDWXV
O br. 89 Vz. 7560, oSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 90 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 91 Vz. 7560, oSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 93 9]RSWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 92 Vz. 7560, oSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR O br. 94 9]RSWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR.
O br. 95 Vz. 7560, eOHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
O br. 96 9]HOHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
!
31/60
!
ýtVORYUVWY\
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
3.
þHUYHQivrstva
2.
tHQNiWPDYČþHUYHQiYUVWYD
1.
IUDJPHQWWHQNpQHVRXYLVOpVYČWOpYUVWY\
0
vrstva s kamenivem, patrnČ RPtWND,
SĜtWRPQDQDY]RUNX
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
Ca, S (Si, Al, Fe, Mn):
VtUDQ YiSHQDWê ± SDWUQČ VXOIDWL]DFH SĜtSDGQČ
XKOLþLWDQ YiSHQDWê þHUYHQê åHOH]LWê SLJPHQW,
NĜHPHQQi ]UQD YUVWYD MH YH VSRGQt þiVWL
obohacena o Si, Al
Fe, Ca (Si, Al, K, Mn, S, As):
SĜtURGQt þHUYHQp SLJPHQW\ QD Ei]L R[LGĤ
åHOH]D XPEUD VtUDQ D XKOLþLWDQ YiSHQDWê
NĜHPHQQi]UQND]UQRGRORPLWX
Ca (Fe, Si, Al):
XKOLþLWDQ YiSHQDWê NĜHPHQQi ]UQD VLOLNiW\
SDWUQČþHUYHQiKOLQND
Ca (Si, Al, Fe):
uKOLþLWDQYiSHQDWê]UQRYiSHQFH
O br. 97 Vz. 75DUHIHUHQþQtY]RUHN, stereomikroskopie.
=H VWUDWLJUDILH D VORåHQt SRYUFKRYêFK YUVWHY QHY\SOêYi UR]GtO PH]L VWXGRYDQêPL vzorky.
1DQiEUXVXY]RUNXMH]DFK\FHQDSRGNODGQtRPtWND (vrstva 0). 1HMVWDUãtGRFKRYDQRX~SUDYRX
povrchu je VYČWOi vrstva QiVOHGXMH SDWUQČ VRXYUVWYt GYRX þHUYHQêFK YUVWHY NWHUp MVRX
SUREDUYHQ\åHOH]LWêPLSLJPHQW\
32/60
!
V zorek 7560 (P O7): RNROtSUDVNOLQ\Y SOiãWLDQGČOD3ULQFLSDWXV
O br. 98 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 99 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 100 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 101 (OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
hQČGR-þHUYHQêSRYUFKY]RUNXRMHGLQČOHEtOp~WYDU\ hQČGRþHUYHQiþiVW&$O&D6)H6L
SUDYGČSRGREQČNU\VWDO\
SUDYGČSRGREQČREVDKXMHY\VRNêSRGtORUJDQLFNpOiWN\
btOp~WYDU\Ca YiSHQHFFe SDWUQČþHUYHQiKOLQNDQHER
þHUYHQêåHOH]LWêSLJPHQW
1DSRYUFKXY]RUNXVHQDFKi]tSĜHYiåQČSRO\PHUQtYUVWYDRMHGLQČOHEtOpNU\VWDO\YiSHQFH
33/60
!
V zorek 7569 (P1): þHUYHQiGUDSHULH Principatus, svČWOêSRYODN
O br. 102 2SWLFNiPLNURVNRSLHEtOpVYČWOR.
O br. 103 2SWLFNiPLNURVNRSLH89VYČWOR.
O br. 104 2SWLFNiPLNURVNRSLHPRGUpVYČWOR
O br. 105 ElekWURQRYiPLNURVNRSLH%6(.
3RSLVYUVWY\RSWLFNiPLNURVNRSLH
6ORåHQtYUVWY\- R E M/E DS
hQČGR-þHUYHQêSRYUFKY]RUNXRMHGLQČOHEtOp~WYDU\ EtOpþiVWL Ca, S (Fe, Si, Al): ViGURYHF
SUDYGČSRGREQČNU\VWDO\
KQČGRþHUYHQi þiVW Ca, Fe (S, Si) vrstva probarveni
åHOH]LWêPSLJPHQWHP
1D SRYUFKX VYUFKQt þHUYHQp YUVWY\ O]H SR]RURYDW EtOp ~WYDU\ 1D ]iNODGČ SUYNRYpKR
VORåHQtO]HSĜHGSRNOiGDWåHVHMHGQiRNU\VWDO\VtUDQXYiSHQDWpKRViGURYFH
34/60
!
V zorek 7575 (O3): tmel, Archangeli
2EUþ106%tOpGRSDGDMtFtVYČWOR
2EUþ1073RH[FLWDFLPRGUêPVYČWOHP
2EUþ1083RH[FLWDFL89VYČWOHP
!
2EUþ109(OHNWURQRYiPLNURVNRSLH%6(Y\]QDþHQiMHþiVW]D]QDPHQDQi]RSWLFNpKR
mikroskopu.
35/60
!
T ab. 3: 3RSLVYUVWHYYêVOHGN\SUYNRYpDQDOê]\('6
ýtVOR Popis
9êVOHGN\5(0('6
vrstvy vrstvy
1.
fragmenty Ca, S (Si, Al, Fe):
þHUYHQp
VtUDQYiSHQDWêXKOLþLWDQYiSHQDWêþHUYHQiKOLQND
vrstvy
0.
tmel
SRMLYRXKOLþLWDQYiSHQDWêCa)SRMLYRQDYiSHQQpEi]L
NDPHQLYRNĜHPHQQi]UQDSiVLOLNiW\Si, Al, K (Na))
+PRWD WPHOX MH SUDYGČSRGREQČ SRMHQD EtOêP Y]GXãQêP YiSQHP QHREVDKXMH FHPHQW
NDPHQLYR MH WYRĜHQR NĜHPHQQêPL ]UQ\ D UĤ]QêPL VLOLNiW\ 0QRKi ]UQD NDPHQLYD PDMt þHUYHQê
RGVWtQ O]H VH WHG\ GRPQtYDW åH MH QDþHUYHQDOê RGVWtQ WPHOX ]SĤVREHQ EDUHYQRVWt NDPHQLYD Na
povrchu tmelu se QDFKi]t þHUYHQi YUVWYD SUREDUYHQi KOLQNRX ýHUYHQi YUVWYD REVDKXMH VtUDQ
YiSHQDWê NWHUê PRKO Y]QLNQRXW EXć SĜHPČQRX XKOLþLWDQRYêFK VORåHN QHER NXPXODFt VROt YH
YUVWYČ
36/60
!
=iYČU
2PtWNRYpYUVWY\
1D ]iNODGČ UHVWDXUiWRUVNpKR SUĤ]NXPX O]H SĜHGSRNOiGDW SĜtWRPQRVW GYRX W\SĤ
LQWRQDNRYêFK YUVWHY QD MiGURYp RPtWFH 6YČWOH EpåRYi LQWRQDNRYi YUVWYD V KODGãtP SRYUFKHP VH
vyskytuje v RNROt ãWXNRYêFK GHNRUDFt KODY\ DQGČOĤ YUVWYD LQWRQDND QDþHUYHQDOpKR RGVWtQX
s KUXEãtPSRYUFKHPMHSRGNODGHPSURYêMHY\QiVWČQQpPDOE\DMHMLFKRNROt
JiGURYi RPtWND $ E\OD SUDYGČSRGREQČ SĜLSUDYHQD ] SRMLYD QD Ei]L Y]GXãQpKR
EtOpKR YiSQD D StVNX V SRPČUQČ KHWHURJHQQt YHOLNRVWt L WYDUHP ]UQ 5ĤåRYê RGVWtQ RPtWN\ MH
SRGPtQČQY\ããtPSRGtOHP]UQQDþHUYHQDOêFKåLYFĤDSDWUQČWDNpSĜtWRPQRVWtVORXþHQLQåHOH]D
6YČWOH EpåRYp LQWRQDNR s KODGãtP SRYUFKHP % Y\ND]XMH WORXãĢNX YUVWY\ RNROR
4 mm. 2PtWNDKODGãtKRLQWRQDNDMHYL]XiOQČKRPRJHQQtMHMtPSRMLYHPMHSUDYGČSRGREQČY]GXãQp
YiSQR2EVDKXMHNĜHPHQQêStVHNV SRGREQRXYHOLNRVWtYČWãLQRYpKRSRGtOXQHMYČWãtFK]UQNDPHQLYD
o YHOLNRVWL SĜLEOLåQČ PP 9HOLNRVW ]UQ NDPHQLYD MH PHQãt Y SRURYQiQt s MiGURYRX RPtWNRX
a RPtWNRXLQWRQDNDV KUXEêPSRYUFKHP
9H YUVWYČ intonaka QDþHUYHQDOpKR RGVWtQX (7341), ktHUp MH SRGNODGHP YêMHYĤ PDOE\
a MHMLFK RNROt VH Y\VN\WXMt YLGLWHOQp YiSHQQp KUXGN\ 3ĜL SĜtSUDYČ RPtWN\ E\OR SRXåLWR SRMLYR QD
Ei]L EtOpKR Y]GXãQpKR YiSQD .DPHQLYR REVDKXMH ]HMPpQD NĜHPHQQi D UĤ]Qi VLOLNiWRYi ]UQD
åLYFHY PHQãtPtĜHWDNpKRUQLQRYp~ORPN\1DþHUYHQDOêRGVWtQRPtWN\MHSRGPtQČQEDUHYQRVWt
SRXåLWpKR SOQLYD StVNX D SUDYGČSRGREQČ WDNp SĜtWRPQRVWt VORXþHQLQ åHOH]D 1D NDUERQDWRYDQRX
YUVWYX LQWRQDND E\OD QDQHVHQD GDOãt YUVWYD SRMHQi EtOêP Y]GXãQêP YiSQHP V UĤ]QêP REVDKHP
a YHOLNRVWt ]UQ 3 vrstva 1), QČNG\ SRGREQi LQWRQDNRYp YUVWYČ 9]KOHGHP
k WORXãĢFH WpWR YUVWY\ FFD PP O]H SĜHGSRNOiGDW åH VHMHGQi YiSHQQê QiWČU, SĜtSDGQČ YHOPL
WHQNRXMHPQR]UQQRXRPtWNX9UVWYDQHE\OD]D]QDPHQiQDQDYãHFKRGHEUDQêFKY]RUFtFKQHQtWHG\
MHGQR]QDþQp]GDVHQDSRYUFKXKUXEãtKRLQWRQDNDY\VN\WXMHFHORSORãQČ
+ 0B
O br. 111 0LNURVQtPHNQDþHUYHQDOpKRLQWRQDNDV KUXEãtP
povrchem a barevnou vrstvou, vzorek 7341.
+ 0A
O br. 110 0LNURVQtPHNMiGURYpRPtWN\$
s EpåRYêPLQWRQDNHP%Y]RUHN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
&KHPLFNRWHFKQRORJLFNêSUĤ]NXP5HVWDXUiWRUVNpKRSUĤ]NXPX± QiVWČQQpPDOE\ãWXNRYiYê]GREDDRPtWN\LQWHULpUX
kaple sv. Isidora v .ĜHQRYČEĜH]HQ)DNXOWDUHVWDXURYiQt8QLYHU]LWD3DUGXELFH
37/60
!
M alba
Technika malby
0DOED SR]DGt L PDOED YêMHYĤ E\Oy v PtVWHFK RGHEUDQêFK Y]RUNĤ SURYHGHQy v technice
secco 3UR PDOEX SR]DGt MH W\SLFNê v FHOp YUVWYČ VYČWOH UĤåRYê WyQRYDQê QiWČU QD YiSHQQp Ei]L
SUDYGČSRGREQČ NDVHLQiW YiSHQDWê4) SUREDUYHQê R[LG\ åHOH]D (7558 Principatus, 7340 Seraphin).
1iWČU VH QD QČNWHUêFK PtVWHFK REMHYXMH WDNp SRG YUVWYDPL PDOE\ MHGQRWOLYêFK YêMHYĤ Potestates, 7346 Dominationes, 7556 Angeli). V MLQêFK PtVWHFK MH PDOED YêMHYĤ provedena EXć
EH] SRGNODGQtFK EDUHYQêFK YUVWHY QHER QD SĜHGSRNOiGDQp þHUYHQp þL KQČGp SRGPDOEČ SĜtSDGQČ
SRGNUHVEČ3RWHVWDWHV6HUDSKLP ChaUDNWHUEDUHYQpYUVWY\malby SR]DGtY]RUNX
]YêMHYX$QJHOLVHRGRVWDWQtFKY]RUNĤV UĤåRYRXYUVWYRXSR]DGtOLãt - EDUHYQiYUVWYD SR]DGt PiYH
KPRWČåOXWêRGVWtQREVDKXMHSLJPHQW\QDEi]LVORXþHQLQ olova.
O br. 112 9êMHYXED]LOLãND3RWHVWDWHV9]RUHN
s RPtWNRXYUVWYRXKUXER]UQQpKRQiWČUXYUVWYDPL
WyQRYDQpKRSR]DGtDPDOE\
O br. 113 =WPDYOiþiVWLQNDUQiWX6HUDSKLP9]RUHN
7345 obsahuje ztmavlou malbu nanesenou na
SĜHGSRNOiGDQRXpodkresbu 1 a podmalbu 2.
1D ]iNODGČ SUĤ]NXPĤ QHO]H SĜHVQČ identifikovat techniku SURYHGHQt SĜHGSRNOiGDQp
podkresby nebo podmalby5. ND QiEUXVHFK Y]RUNĤ 6HUDSKLP a 7344 Potestates VH ]Gi Eêt
WHQNiþHUYHQiYUVWYD1 PtVW\GREĜHSURSRMHQiV YiSHQQêPSRGNODGHPFRå E\QD]QDþRYDORåHE\O\
pigmenty s YRGRX QHER YiSHQQêP SRMLYHP QDQHVHQ\ QD þHUVWYRX RPtWNX QHER YiSHQQê QiWČU.
9UVWY\YãDNQHMVRX]FHODSURSRMHQ\Y FHOpSORãH
3RXåLWpSLJPHQW\
VHVWXGRYDQêFKEDUHYQêFKYUVWYiFKPDOE\VHY\VN\WXMtQiVOHGXMtFtpigmentySĜtSDGQČSOQLYD6:
%tOiWUDQVSDUHQWQtNĜHPHQXKOLþLWDQYiSHQDWêYiSHQHFRORYQDWiEČORED
ýHUYHQiRUDQåRYiåOXWi: SUDYGČSRGREQČSLJPHQW\QDEi]LVORXþHQLQRORYD VXĜtN DR[LGĤåHOH]D
0RGUi: smalt
+QČGiR[LG\åHOH]DXPEUD
=HOHQi]HP]HOHQi
ýHUQiXKOtNDWiþHUĖ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
.RFLiQRYi,5HVWDXURYiQtFHQWUiOQtKRYêMHYXQDNOHQEČNDSOHVY,VLGRUDY .ĜHQRYČ'LSORPRYiSUiFH)DNXOWD
UHVWDXURYiQt8QLYHU]ita Pardubice.
5
Techniku kontur se nepodaĜLORY\MDVQLWDQLXWHQNpþHUYHQpYUVWY\Y]RUNXXYHGHQpY chemicko-WHFKQRORJLFNpP
SUĤ]NXPXY UiPFL GLSORPRYp SUiFH ,.RFLiQRYp5HVWDXURYiQtFHQWUiOQtKRYêMHYXQDNOHQEČNDSOHVY,VLGRUD
v .ĜHQRYČ)DNXOWDUHVWDXURYiQt8QLYHU]LWD3DUGXELFH.
6
9êþHWSĜtWRPQêFKSLJPHQWĤMHVHVWDYHQWDNpQD]iNODGČSĜHGFKR]tFKFKHPLFNR-WHFKQRORJLFNêFK SUĤ]NXPĤVWURSQt
malby kaple sv. Isidora v .ĜHQRYČNWHUpMVRXVRXþiVWtQiVOHGXMtFtFKGRNXPHQWĤ 5HVWDXUiWRUVNêSUĤ]NXP± QiVWČQQp
PDOE\ãWXNRYiYê]GREDDRPtWN\LQWHULpUXNDSOHVY,VLGRUDY .ĜHQRYČEĜH]HQ)DNXOWDUHVWDXURYiQt8QLYHU]LWD
Pardubice. .RFLiQRYi,5HVWDXURYiQtFHQWUiOQtKRYêMHYXQDNOHQEČNDSOHVY,VLGRUDY .ĜHQRYČ'LSORPRYiSUiFH
Fakulta resWDXURYiQt8QLYHU]LWD3DUGXELFH
!
38/60
!
=PČQDRGVWtQĤEDUHYQêFKYUVWHYYOLYHPNRQYHU]HSLJPHQWĤ
0QRKpþiVWLPDOE\VHY\]QDþXMt]PČQČQRXEDUHYQRVWt.H]PČQČEDUHYQRVWLYUVWHYGRãOR
YH YČWãLQČ SĜtSDGĤ Y GĤVOHGNX NRUR]H SLJPHQWĤ QD Ei]L VORXþHQLQ RORYD =WPDYOp þiVWL MHMLFKå
barevnost E\OD ]PČQČQD Y GĤVOHGNX NRUR]H SLJPHQWĤ QD Ei]L VORXþHQLQ RORYD VH Y\VN\WXMt
v FHOpP UR]VDKX QiVWURSQt PDOE\ 9 REHFQp URYLQČ O]H SĜHGSRNOiGDW åH SĤYRGQtPL SLJPHQW\
PRKO\EêWSĜHGHYãtPVXĜtNRORYQDWiEČOREDnebo PDVLNRW9QČNWHUêFKSĜtSDGHFKYãDNQHQtPRåQp
MHGQR]QDþQČ SĜHVQČ XUþLW SĤYRGQt EDUHYQRVW þL RGVWtQ YUVWHY UHVSHNWLYH EDUHYQRVW SĤYRGQtKR
SLJPHQWX MHOLNRå VKRGQp NRUR]Qt SURGXNW\, ]HMPpQD KQČGê Då ãHGê SODWWQHULW - PbO2, mohou
Y]QLNDWNRQYHU]tYãHFKXYHGHQêFKRORYQDWêFKSLJPHQWĤ6RXþiVWtNRUR]QtFKSURGXNWĤRORYQDWêFK
SLJPHQWĤQHQtþHUQêJDOHQLW3E6O]HWHG\SĜHGSRNOiGDWåHNRUR]HQHQDVWDODYOLYHPVXOILGĤ.
9HYêMHYXED]LOLãNDY þiVWL3RWHVWDWHV se vyskytuje vrstva VSĜHGSRNOiGDQêPL odbarvenêPL
zrny smaltu (7342). V UiPFL plochy QiVWURSQtPDOby je smaltem GiOHprobarvena QDSĜtNODGPRGUi
YUVWYDQRK\DQGČOD&KHUXELP (6617)]GHYãDNQHE\OD]D]QDPHQiQDEDUHYQi]PČQDpigmentu. Na
WRPWRPtVWČMHGĤOHåLWp]PtQLWåHNH]PČQČEDUHYQRVWLY GĤVOHGNXNRUR]HVPDOWXGRãORv EDUHYQêFK
YUVWYiFK NRUXQQtĜtPVy7 (7253, 7255).
'ĤYRG\GHJUDGDFHSLJPHQWĤ QHQtPRåQpMHGQR]QDþQČDSĜHVQČLGHQWLILNRYDW1LFPpQČO]H
SĜHGSRNOiGDWåHNRUR]HSLJPHQWĤE\OD]SĤVREHQDþDVWRV\QHUJLFNêP~þLQNHPQČNROLNDYOLYĤPH]L
NWHUp O]H ]DĜDGLW ]YêãHQRX YOKNRVW ]DWpNiQt NRQGHQ]DFH SĤVREHQt VYČWOD D MHKR 89 VORåN\
]PČQRX S+ QD QHYKRGQp KRGQRW\ MHMtå SĜtþLQRX PĤåH EêW QDSĜtNODG YiSHQQp SRMLYR UR]WRN\
YRGRUR]SXVWQêFK VROt QHER SĜtWRPQRVW þL GHJUDGDFH SRO\PHUQtFK SRMLY SĜtSDGQČ SRXåLWtP
QHYKRGQêFKNRQ]HUYDþQtFKPDWHULiOĤY UiPFLSĜHGFKR]tFK]iVDKĤ
)L[DWLYD]iNDO\
1DSRYUFKXQiVWČQQpPDOE\VHY QČNWHUêFKPtVWHFKY\VN\WXMtSORFK\V Y\ããtPOHVNHPQHER
SRVXQXWêPEDUHYQêPRGVWtQHPMHMLFKåSĜtþLQRXMHSĜtWRPQRVWSRO\PHUQtFKIL[DWLYFL[DWLYDNWHUi
MVRXUR]SXVWQiYHYRGČD]QČNWHUêFKþiVWtPDOE\MHO]HVORXSQRXWMVRXWYRĜHQDSRO\YLQ\ODONRKROHP
(PO1, PO5)82VWDWQtSĜHGSRNOiGDQpGUXKRWQpSRO\PHUQtYUVWY\VHQHSRGDĜLORLGHQWLILNRYDW
'iOHE\Oy VWXGRYiQy vzorky odebranp v PtVWČ]iNDOĤPDOE\ QHERMHMtFK]PČQpo procesu
þLãWČQt Z mikroVNRSLFNpKR SUĤ]NXPX Y\SOêYi åH MVRX ]iNDO\ PDOE\ Y REODVWL þHUYHQp GUDSHULH
3ULQFLSDWXV ]SĤVREHQ\ SĜtWRPQRVWt NU\VWDOĤ VtUDQX YiSHQDWpKR %tOi YUVWYD Y\VN\WXMtFt VH
v REOLþHMRYp þiVWL ãWXNRYp GHNRUDFH DQGČOD YH YêMHYX &KHUXELP MH WYRĜHQD XKOLþLWDQHP
YiSHQDWêP NWHUê SUDYGČSRGREQČ Y]QLNO Y GĤVOHGNX DSOLNDFH K\GURJHQXKOLþLWDQX DPRQQpKR 1D
povrchu malby v SR]DGtYêMHYX3ULQFLSDWXVE\ODPLNURVNRSLFN\SR]RURYiQDVYČWOiDWPDYãt
PtVWD /]H SĜHGSRNOiGDW åH VYČWOH SORFK\ Y]QLNO\ RGVWUDQČQtP YH YRGČ UR]SXVWQpKR IL[DWLYX
SUDYGČSRGREQČ SRO\YLQ\ODONRKROX D VRXþDVQêP RGVWUDQČQtP WHQNp povrcKRYp YUVWY\ RERKDFHQp
o VtUDQYiSHQDWê.
%LRORJLFNpQDSDGHQt
Z YêVOHGNĤSRVRX]HQtELRORJLFNpKRQDSDGHQtY]RUN\90-VM4)9 Y\SOêYi]FHODQHJDWLYQt
DåPtUQČ]YêãHQêQiOH]åLYêFK]iURGNĤSOtVQtQHQttedy WĜHEDSURYiGČWGH]LQIHNþQtRSDWĜHQt
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
/HVQLDNRYi33UĤ]NXPSRYUFKRYêFK~SUDY± KĜELWRYQtNDSOHVY,VLGRUDY .ĜHQRYȱ NRUXQQtĜtPVD)DNXOWD
UHVWDXURYiQt8QLYHU]LWD3DUGXELFH
8
3ĜtORKD± 9êVOHGN\)7,5VSHNWURVNRSLH)7,5VSHNWUD
9
3ĜtORKD± protokROXUþHQtELRORJLFNpKRQDSDGHQtDMHKRDNWLYLW\!
39/60
!
3ĜtORKD± YêVOHGN\F T I R spektroskopie, spektra:
Kr en ov PO1
Abs
0,15
0,10
0,05
- 0,00
0,08
Kr en ov PO1 (r ub)
Abs
0,06
0,04
0,02
- 0,00
1,0 Po ly (v in y l alc oh ol)
Abs
0,8
0,6
0,4
0,2
400 0
350 0
300 0
250 0
200 0
150 0
100 0
500
W av enu mber s ( c m- 1)
0,02
834,05
1139,45
1731,01
2918,31
Abs
0,04
1416,68
P0 5 Kr eno v (r ub )
3315,64
0,06
1091,01
O br. 114 FTIR spektra vzorku PO1 z SRKOHGRYpDVSRGQtUXEVWUDQ\UHIHUHQþQtVSHNWUXPSRO\vinylalkoholu.
1733,03
1143,50
2916,14
3273,75
Abs
0,04
1416,38
0,06 P0 5 Kr eno v (líc )
835,70
0,00
0,02
0,5
400 0
350 0
300 0
250 0
200 0
852,52
1739,49
Abs
1,0
1449,65
2938,61
Po ly (v in y l alc oh ol)
1141,47
1096,10
- 0,00
150 0
100 0
500
W av enu mber s ( c m- 1)
O br. 115 FTIR spektra vzorku PO5 z SRKOHGRYpDVSRGQtUXEVWUDQ\UHIHUHQþQtVSHNWUXPSRO\vinylalkoholu.
40/60
!
3ĜtORKD± UHQWJHQRYiPLNURGLIUDNFH (X R F mik rodifrakce):
O br. 116 9\]QDþHQtPČĜHQpSORcK\QDQiEUXVX
O br. 117 ;5)VSHNWUXPNYDOLWDWLYQtIi]RYiDQDOê]D9]RUHNWPDYiYUVWYDVHVORXþHQLQDPLRORYD
41/60
!
O br. 118 9\KRGQRFHQtPČĜHQtPHWRGRX;5)GLIUDNFHNYDQWLWDWLYQtIi]RYiDQDOê]DY]RUHNWPDYi
YUVWYDVHVORXþHQLQDPLRORYD
42/60
!
PĜtORKD± SURWRNROXUþHQtELRORJLFNpKRQDSDGHQt a jeho aktivity:
43/60
!
44/60
!
O br. 119 0tVWDRGEČUĤY]RUNĤSURLGHQWLILNDFLDXUþHQtDNWLYLW\ELRORJLFNpKRQDSDGHQt
45/60
!
3ĜtORKD± IRWRJUDILFNiGRNXPHQWDFHPtVWRGEČUĤY]RUNĤ:
O br. 121 Defekt v levp dolnt þiVWLYêMevu Seraphim,
detail, vzorek O1.
O br. 120 Defekt v levp dolnt þiVWL
YêMevu Seraphim, vzorek O1.
O br. 123 Defekt v levp dolnt þiVWLYêMevu Cherubim,
vzorek O2, detail.
O br. 122 Defekt v levp dolnt þiVWL
YêMevu Cherubim, vzorek O2.
46/60
!
O br. 124 TPDYiSDUWLHED]LOLãND, Potestates,
vzorek P1.
O br. 125 7PDYiSDUWLHED]LOLãND, Potestates,
vzorek P1, detail.
O br. 126 7PDYiSDUWLHED]LOLãND, Potestates, vzorek P1, detail.
!
!
47/60
!
O br. 127 äOXWiSDUWLHED]LOLãND, Potestates, vzorek
P2.!
!
!
!
O br. 128 äOXWiSDUWLHED]LOLãND, Potestates, vzorek
P2.!
O br. 129 äOXWiSDUWLHED]LOLãND, Potestates, vzorek P2, detail.!
!
!
48/60
!
!
O br. 130 ]HOHQiSDUWLHGUDSHULH, Virtutes, vzorek P3.!
!
!
O br. 131 ]HOHQiSDUWLHGUDSHULH, Virtutes, vzorek P3, setail.!
!
!
!
49/60
!
O br. 133 =WPDYOiþiVWLQNDUQiWX6HUDSKLPY]RUHN3.
O br. 132 =WPDYOiþiVWLQNDUQiWX
Seraphim, vzorek P4.
O br. 134 =WPDYOiþiVWLQNDUQiWX6HUDSKLPY]RUHN3GHWDLO.
!
50/60
!
O br. 135 =WPDYOiþiVWNĜtGODDQGtOND,
Dominationes, vzorek P5.!
!
O br. 136 =WPDYOiþiVWNĜtGODDQGtOND,
!
Dominationes, vzorek P5.!
!
O br. 137 =WPDYOiþiVWNĜtGODDQGtOND, Dominationes, vzorek P5, detail.!
!
51/60
!
!
!
!
O br. 138 ýiVWLOX]LYQtKRSiVXPUDNĤPH]L YêMHY\&KHUXELPD6HUDSKLPGHIHNWY]RUHN0.
!
"
O br. 139 ýiVWLOX]LYQtKRSiVXPUDNĤPH]LYêMHY\&KHUXELPD6HUDSKLPGHIHNWY]RUHN0.!
!
52/60
!
O br. 140 NDSNDIL[DWLYXYHVYČWOHåOXWpSDUWLLNĜtGOD3ULQFLSDWus, vzorek PO1, PO2.
!
!
O br. 141 NDSNDIL[DWLYXYHVYČWOHåOXWpSDUWLLNĜtGOD3ULQFLSDWXVY]RUHN32, detail.
!
!
O br. 142 kapka fixativu EtOiIL[iåYSDUWLLNUNX3ULQFLSDWXVY]RUHN32, detail.!
53/60
!
!
O br. 143 SSHFLILFN\OXPLQXMtFtSDUWLHLQNDUQiWX$QJHOLY]RUHN32.
!
O br. 144 SSHFLILFN\OXPLQXMtFtSDUWLHLQNDUQiWX$QJHOLY]RUHN32, detail.!
!
!
54/60
!
!
O br. 145 SSHFLILFN\OXPLQXMtFtSDUWLHSĜHFKRGKUXEpMHPQpRPtWN\QDSUDYRRGNĜtGOD$QJHOLY]RUHN32.
!
!
O br. 146 SSHFLILFN\OXPLQXMtFtSDUWLHSĜHFKRGKUXEpMHPQpRPtWN\QDSUDYRRGNĜtGOD$QJHOLY]RUHN32,
detail.!
55/60
!
O br. 147 Vzorek PO5.
O br. 148 Vzorek PO6.
O br. 149 Vzorek PO6, UV.
56/60
!
O br. 150 0tVWRRGEČUXY]RUNX7555 V1./Cherubim, VWĜHGQtþiVWDQGČOD
"
O br. 151 MtVWRRGEČUXY]RUNX7555 V1, detail.
57/60
!
O br. 152 VZ Z/1 - SR]DGtDQGČOD3ULQFLSDWXV s GHWDLOHPPtVWDRGEČUX
O br. 153 VZ Z/2 - SXWWRYHYêMHYX&KHUXELPOHYiWYiĜ.
58/60
!
O br. 154 VZ Z/2 - SXWWRYHYêMHYX&KHUXELPOHYiWYiĜGHWDLO.
O br. 155 TPDYiVNYUQDGUDSHULHYHYêMHYX3ULQFLSDWXV, PO7.
O br. 156 TPDYiVNYUQDGUDSHULHYHYêMHYX3ULQFLSDWXV, detail, PO7.
59/60
!
.
O br. 157 0tVWRRGEČUXY]RUNX7575 (O3)6RXþDVQêVWDYSRRGVWUDQČQtWPHOX] URNXNWHUêSĜHNUêYDO
GUXKRWQêWPHOLRNUDMHSĤYRGQtEDUHYQpYUVWY\
O br. 158 0tVWRRGEČUXY]RUNX7575 (O3), detail.
60/60
!
!"#$%&'()(*+(,(
-+./%0.&1(203"(
ý4325(61#57&8(9:);(
<!=()99(
!"#$%&'()*Ė+*,þ&'*Č-#,./0+&1,2)$)&
>?+6Ė56'þ(%'(7$*0(+"@2+3"+#8(&@3+20%@(&Ĝ+A0þ0"B(C<!=D(7+*(
573'/8(#5*?58E"ČF+2G(H%5I3"64([email protected]þ+%B/5(J+28K(..'()9L(&
(
(
34.,5-6&(+786-"9&
MĜ4?#'6+&(N+(6/5F%1(&+(*?+6%Č%4(
N+A%B/5('I(/#87Č(?5#B*%4/5(
A0%+#$2%4/5(3"'6+7%4/5(A'"+#0$28(3(
61#'*%58(%'3$&'653"4K(/2'6%Č(
?43&56.+('(5?8&@G(M#5(*?+6%Č%4(
/03"5#0.&1./(5A4"+&('(A'2"@G((
<$A+%(573'/8N4.4(757"%'6B(N42560"B(
A0%+#[email protected](N+(%8"%B(?Ĝ+F+A(5E+"Ĝ0"(
%'E4A(?Ĝ4?#'6&+A(Y%"0/@J#5(CþG6G(
9Z)ZDK(&"+#1(3%0I8N+(757"%'653"G(
(
?.,5-$+5-6&*%#+4179&
<!=()99(#+'J8N+(3(&'?02$#%4(65F58K(
?Ĝ4?G(3+(6*F8E%58(62/&53"4G(MĜ0"5A(3+(
[email protected]þ8N+(þ03"Č(A0%+#$2%4K('A5#[%4(
&Ĝ+A0þ0"1(J+2G(<Ĝ+A0þ0"1(J+2(%'/#'*8N+(
'(F5?2Ė8N+(?56Č"#%53"4([email protected]?2'6+%B(
?5NN065G(\+'&.+K(?Ĝ0(%4I(F5./$*4(&(
[email protected]þ56$%4(J+28K(N+(N'&5([8%&.+(
"+?25"@('(6*F8E%B(62/&53"0(302%Č(
*$6032$(%'(þ'3+G(
>'(%5#A$2%4./(?5FA4%+&(C,9RS('(
]9L(#+2'"06%4(62/&53"0D(N+(?#5.+3(
[email protected]þ56$%4(?5N06'(8&5%þ+%(..'G(?5(U(
"1F%+./G(
@Ĝ)0.);&$)<;Ĥ.)86-Č<A"=0&
(,#,2)-#Ĥ9&
( U9L(?Ĝ+AČ%'(%'(J+2(
( N+F%5325I&561([email protected]"BA(W(
7+*?+þ%B(N+F%5F8./B(
*?#'.56$%4(
( %+8"#$2%4(&'"'[email protected]*$"5#(
( /2875&1(?#Ĥ%0&K(3./5?%1(
F53$/%58"(%+%'#8E+%B/5(N$F#'((
( %[email protected]"6$Ĝ4(6+F2+NE4(?#5F8&"@K(&"+#B(
[email protected](?5E&5*56'[email protected](3"'678(
( [email protected]&$(5F52%53"(6Ĥþ0(
?56Č"#%53"%4A(6206ĤA('(^X(
*$Ĝ+%4(
:;,<)&+&*%#+4179
O73'/(+"@2+3"+#8(&@3+20%@(&Ĝ+A0þ0"BP(( ..'(,9(L(/AG(
<'"'[email protected]"0.&1([email protected]"BAP((
(
(
%+8"#$2%4(
Q83"5"'(?Ĝ0(,9(RSP((
(
(
..'(9K:;(JT.AU
V'#6'P(((
(
(
(
7+*7'#61(W(2+/.+(%'I258"21(
>$?'./P((
(
(
(
"@?0.&1((
(
:;,<)&(+&,(.61,=6&,&-*+#4Č&>).79&
H%5I3"64([email protected]þ+%B/5(&Ĝ+A0þ0"B/5(J+28P(
..'()99(JT2(
X+F2+NE4(?#5F8&"(#+'&.+P((
(
8%0&'N4.4(+"'%52(
(
( %'(þ$3"+þ%Č(*?+6%Č%1(?Ĝ4#5F%4(
&$A+%(2*+('?20&56'"(
#+3"'8#$"5#3&58(A'2"8(
\+3"'8#0+#A_#"+2G(
(
B(#,=+*C$"9&
MĜ+F7ČI%1(?#Ĥ*&8AK(6*5#56B(?25./@P((
`+("Ĝ+7'(?Ĝ+F+A(3"'%560"(%$32+F8N4.4(
F'"'(A'"+#0$2Ĥ(C?#Ĥ*&8A(57N+&"8DP(
)G( X2/&53"(?5F&2'F8K(*'352+%4K(
/@J#53&5?0.&$(62/&53"(
,G( a'3$&'653"K(&'?02$#%4(%'3$&'653"(
UG( M#5[02(?+6%53"0(5F(?56#./8(&(N$F#8K(
/@J#0.&B(757"%$%4(
bG( M25E%$(3?5"Ĝ+7'(A'"+#0$28K(
/2587&'(?#Ĥ%0&8K(6132+F%1(?+6%53"%4(
?#5[02(
]G( !"'%56+%4(?#'.56%4/5(?53"8?8(
ZG( >/5"56+%4(#+?#+*+%"'"06%4./(
6*5#561./(?25./G(`+(%8"%B(56ČĜ0"(
?Ĝ4?'F%B(7'#+6%B(*AČ%@(6(#+$28(
5?#5"0(2'75#'"5#%4A(*&58E&$AG(
:G( M#56$FČ%4('(3?5"Ĝ+78(N+("Ĝ+7'(
F5&8A+%"56'"('(F5*5#56'"G(
(
(
(
@Ĝ"(#,*,&(+;1.,;79&
\+3"'8#56'%B(57N+&"@(A46'N4(þ'3"5(%'(
?56#./8(302%58(6#3"68(%+þ03"5"(
C?562'&DG(ý0E"Č%4(?#56$FČN"+(.5(
%+NE+"#%ČNE4A(*?Ĥ357+AK(%'?ĜG(
?53"Ĝ0&+A(3"8F+%58(þ0("+?258(65F58K(
'7#'*06%4A(A2I+%4AK(?$#58(%+75(W(8(
c*'I#'%Bd(%+þ03"5"@(?53"8?+A(
'7#'*06%4/5("#@3&$%4(['3$F(#5"+.(%+75(
þ03"0.4A0(?#53"Ĝ+F&@(\+AA+#3G(
aČ&"+#B(&'A+%%B(?56#./@(N358(
%'"520&(&Ĝ+/&BK(I+(N+(%+2*+(þ03"0"(7+*(
*"#$"@(/A5"@G([email protected](3+(?Ĝ+F+E25(*"#$"ČK(
N+("Ĝ+7'(?Ĝ+F(þ0E"Č%4A(?#56B3"(
?Ĝ+F7ČI%B(*?+6%Č%4(<!=()99K(%+75(
N0%1A(*?+6Ė56'þ+A(3&8?0%@(
\+AA+#3(<!=G(M5(5þ0E"Č%4('(
[email protected]/%8"4(N+(A5I%5(?#56B3"(
*$6Č#+þ%B(*?+6%Č%4G([email protected]([email protected](A5I%5(
?#56B3"(?#[email protected]+%4(&'A+%+K(A834(A4"(
3658(#56%56$I%58(62/&53"K(A834(71"(
%'3$&'6B('(%+(?#5/Ĝ$"BG(O?"0A$2%4(
"+?25"@(7Č/+A(*?#'.56$%4(3+(?5/@78N4(
A+*0(eRS('(,](RS(C?Ĝ4?G(?#5"0(?Ĝ+/Ĝ$"4(
?#56+ć"+(*'?2'./"56$%4(?#5"0(328%.0DG(
!"#$%&'%##(!"()*+
D)22)#5&EB&5F#F+G(G((<5256#'"3&$()bb](G(,])(9)(ě4þ'%@(8(M#'/@((G(-+2G(fb,9(U,U(Z9b(e::(G(g'hP(fb,9(U,U(Z9U()bU(((((((((((((((iiiG#+AA+#3G.*(
!"#$%&'(,(*+(,
OE+"Ĝ56'%58(?25./8(?5(F578(N+F%5/5(
"1F%+(./#'Ė"+(?Ĝ+F(F+E"ČA('(?Ĝ4A1A(
328%+þ%4A(*$Ĝ+%4AG((
(
H,$CA)$"9&
>$&2'F%4A(j&52+A(?#5(*?+6%Č%4(N+(
F5&5%'2+(?#[email protected]"0"(*6Č"#'21(?5F&2'F('I(
?5(?+6%B(N$F#5G(>?+6Ė56'þ(<!=()99(
3+(F5(3"'6+7%4/5(A'"+#0$28(6?#'68N+(
?52B6$%4A(%+75(%'A$þ+%4AK(%+75(
*$7'[email protected](MĜ0(?52B6$%4(N+("Ĝ+7'(
?53"8?56'"(?5(A'21./(?25E&$./K(
#+3?G(&$A+%(?5(&'A+%0('(?#56$FČ"(
'I(F5(%'[email protected]+%4G(MĜ4328E%1(?53"8?(
*$6034(%'(*?+6Ė56'%BA(57N+&"8G(
OF#'*8N+A+(5F("*6G(#@./2B(/@F#521*@K(
%+75Ģ(J+2'.+(?#574/$(%+&5%"#5256'%Č(
'(j3?Č./(*?+6%Č%4(%+%4(*'#8þ+%G((
(
I(+'+#$Č$"9&
M5&8F(N+(?5"Ĝ+7%BK(AĤI+(3+(?#56B3"(
?5(,WU("1F%+./(?5(?#6%4A(5E+"Ĝ+%4(
?53"8?(5?'&56'"K('6E'&(A834(71"(
?#56+F+%5(?#[email protected]+%4(5?Č"('I(&(N$F#8(
&'A+%+G((
!?5"Ĝ+7'(<!=()99(3+(?Ĝ+F+A(
3"'%564(6(2'75#'"5Ĝ0(%'(
#+?#+*+%"'"06%4A(6*5#&8K('(*$6034(N'&(
%'(%'3$&2'653"0K("'&(%'(?53"8?8(
'?20&'.+G((
(
HC5.);$C&J(#,*,9&
[email protected](%+F5E25(&+(*AČ%Č(7'#[email protected](?56#./8(
6206+A(?Ĝ[email protected]+%4(?Ĝ4?#'6&+A(<!=(
)99K(AČ20([email protected]"+(7+*?#53"Ĝ+F%Č(?5(
F53'I+%4([email protected]"53"0(?56#./(&'A+%+(
5A1"(#5*?58E"ČF2+A(5F?8*8N4.4A(
65F8(C%'?ĜG(2'&561A(7+%*4%+AK(
'.+"5%+AK(Ĝ+F0F2+A((
X()9)DG(
(
H,$CA)$"&;+(.Ė+*,="=0&K-2).6="=0L&
02+-&,&$C-Č#+*%=0&*#5-)*9&&
a'(?25./@(5E+"Ĝ+%B(?Ĝ4?#'6&+A(<!=(
)99(2*+(?5(8&5%þ+%4(?#5.+38(
[email protected]þ56$%4(J+28(%'%B3"(
#+3"'8#$"5#3&1("A+2(
\+3"'8#0+#A_#"+2K(/@F#5[570*$"5#@(
g8%.5302('(3020&5%5658(7'#68(
X1E+(86+F+%B(jF'N+(N3A+(3+3"'6020(%'(*$&2'FČ(
?5F&2'FĤ(%'E+/5(61#57%4/5(j3+&8((
?5F2+(%+N%56ČNE4/5(3"'68(6165N+('(?58I46'%B(
"+./%0&@G(>'('?20&'.0('(*?#'.56$%4(%+?Ĝ+74#$(61#57.+(
*$#8&8K(?#5"5I+(%'("@"5(3[B#@(%+A$(I$F%1(6206G(
(
nF'N+(?Ĝ+3'/8N4.4(#$A+.("+./%0.&B/5(203"8(þ0(5F20E%B(
jF'N+([email protected]'F8N4(?43+A%B(?5"6#*+%4(&A+%56B/5(
*$65F8G(
(
X(&'IFBA(?Ĝ4?'FČ(?2'"4(%'E+(6E+57+.%B(57./5F%4(
?5FA4%&@G([email protected]$%4A("Č./"5("+./%0.&1./(203"Ĥ(
?5*716'N4(6E+./%@(?Ĝ+F+E2B(3658(?2'"%53"G(M!(9]T)9(
!020.5%/'*['#7+(kYK(Q03"5#0.(k'38#G(
X*%0&'N4.4(J+2(&@3+20%@(&Ĝ+A0þ0"B(6+F+(
?5('?20&'.0(&+(&#$"&5F57B(/@F#5[570"ČK(
&"+#$(3+([email protected]*#$%4A(J+28(*"#'"4G(`+3"20I+(
3+(%$32+F%Č(?#5N+64(#8E06B(3"B&$%4(
[email protected](6(&'?0þ&$./K(2*+(N+N(?5"2'þ0"(
[email protected]"4A('2&5/52+AG((
(
M+75);"="&(.+=0N(Cþ$3"0(['[email protected](&"+#B(
[email protected](%+AČ[email protected](?Ĝ0N4"(F5(3"@&8(3+(
*?+6Ė8N4.4A(?Ĝ4?#'6&+AK(N'&5(%'?ĜG(
5&%'K(2'&56'%B(?25./@K(3&25D(N+(%8"%B(
3"+N%Č(N'&5(#53"20%@(*'&#1"G(
(
@#,=+*$"&$CĜ,;"&,&þ6A-Č$"9&
M5F2+(j&528K(%'?ĜG(%4*&5"2'&B(
?53"Ĝ0&56'.4(*'Ĝ4*+%4K(3"Ĝ4&'.4(*'Ĝ4*+%4(
Y0#2+33K(#8þ%4(?53"Ĝ0&56'þGXE+./%@(
?Ĝ43"#5N+(A834(71"(?Ĝ+F(?58I0"4A(
[email protected]/2BG(M5(?58I0"4([email protected]"(Ĝ+F0F2+A(
X)9)G(>#+'J56'%B(*[email protected]"&@(<!=(2*+(
5F3"#'%0"(N+%(A+./'%0.&@G((
(
O,.)$"P&5(+-Ĝ)4,P&51.,;+*,-).$+5-9&
O,.)$"9&
V42B(?2+./56B(%[email protected](](2('(U9(2((
&
M(+-Ĝ)4,9&
lĤ2+I0"1A(?Ĝ+F?5&2'F+A(*?+6%Č%4(N+K(
'[email protected](.+2$(*6Č"#'2$(*m%'([email protected]'(
%'?8E"Č%'(?Ĝ4?#'6&+A(<!=()99('I(?5(
*F#'6B(N$F#5G((
!?5"Ĝ+7'(3+(AĤI+(?5/@756'"(A+*0(
9K)(2TA,('(%Č&520&'(2TA,G(!?5"Ĝ+78(
?Ĝ4?#'6&8(*N03"4"+(2'75#'"5#%Č(?Ĝ0(
?Ĝ+F7ČI%1./(*&58E&$./('(%'(
*&8E+7%4(?25E+G(
(
M1.,;+*,-).$+5-P((
(
X(8*'6Ĝ+%1./(5#0J0%$2%4./(%$F57$./(
A0%G()(#5&G(<!=()99(#+'J8N+(3(
62/&53"4K(?#5"5(%[email protected](?5(&'IFBA(
?58I0"4(*%568(6*F8./5"Č3%Č(8*'6Ĝ+"+G(
[email protected](?Ĝ0(3&2'F56$%4(6+%&8(*'&#@N"+G(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
O)'()þ$+5-P&Q1+.+>6)P&R61*6;,=)9&
V20IE4(0%[5#A'.+(5(7+*?+þ%53"0(?Ĝ0(
F5?#'6ČK(3&2'F56$%4('(A'%0?82'.0('(
"'&B(5(20&60F'.0('(+&525J00(%'NF+"+(
6('&"8$2%4A(7+*?+þ%53"%4A(203"ČG(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
!"#$%&'%##(!"()*+
D)22)#5&EB&5F#F+G(G((<5256#'"3&$()bb](G(,])(9)(ě4þ'%@(8(M#'/@((G(-+2G(fb,9(U,U(Z9b(e::(G(g'hP(fb,9(U,U(Z9U()bU(((((((((((((((iiiG#+AA+#3G.*(
!"#$%&'()(*(+(
,-./%0.&1(203"(
ý4325(61#57&8(9:;<(
=!>(?99(@A
(
B-*#5*C58D"ČE2561(*C-6Ė56'þ(&'F-%-(%'(7$*0(-3"-#8(&G3-20%G(
&Ĝ-F0þ0"H(3(C#53"Ĝ-E&G(C#5(*2-CD-%4(CĜ02%'653"0I(J5E42(
6G258þ-%H/5(K-28L(?9(MI(!C-.0$2%Č(C#5(6$C-%-.(
(
(
/+0#123&4'-5326.&
A/5E%1(C#5(*C-6%Č%4(%'3$&'61./N(
O-F%Č('P(3"Ĝ-E%Č(C5#H*%4./(
3"'6-7%4./(F'"-#0$2Ĥ(C5O-%1./(
&'2.0"-FI(A(Ĝ4E&1./(CĜ4C'E-./(3-(
6$C-%-.N(%'(*$&2'EČ(573'/8(O42561./(
F0%-#$2ĤN(6G*%'þ8O-(61#'*%1F(
757"%$%4F('(3F#DĢ56$%4FI(,'&561(
&$F-%(6GP'E8O-(CĜ-E7ČP%H(5D-"Ĝ-%4(
C#53"Ĝ-E&-F(3%0P8O4.4F(757"%'653"(
Q%"0/GK#5(RþI(61#IL(9:):SI(
(
=0#128'123&()*'+,-.&
=!>(?99(@A(#-'K8O-(3(65E58(
825P-%58(6(3G3"HF8(C]#ĤN(#-3CI(3-(
6*E8D%58(62/&53"4I(JĜ0("H"5(#-'&.0(3-(
6G28þ8O-('F5#^%4(65E%1(5_0E(&Ĝ-F0þ0"1(
R!0T+([email protected]+TN(`&Ĝ-F0þ0"1(K-2aS(O'&5(
C5O065I(\0%-#$2%4(C5O065N(&Ĝ-F0þ0"1(K-2(
"'&(%'/#'*8O-(CĤ65E%4(C5O065(
*"#'.-%H(*6Č"#$6$%4FI(J#Ĥ7Č/(#-'&.-(
*$6034(%'("-C25"Č('(6*E8D%H(62/&53"0N(
#G./253"(6G28þ56$%4(K-28(C#5"5(FĤP-(
71"(6-2F0(C#5FČ%%$I(['(%5#F$2%4./(
C5EF4%-&(R+9(XY('(;9M(#-2'"06%4(
62/&53"0(6*E8./8S(O-(C#5.-3(
6G28þ56$%4(C5O06'(8&5%þ-%(C5(..'((
?("1E%-./I(b0PD4("-C25"G('(%0PD4(
62/&53"(6*E8./8(#-'&þ%4(C#5.-3(
*C5F'28O4I([(20"#8(*C-6Ė56'þ-(=!>(
?99(@A(3-(6G258þ4(..'(?99(K(
&Ĝ-F0þ0"H/5(K-28(O'&5(C5O06'I(
b$32-E8O4.4(CĜ-/2-E(8&'*8O-(
%-OEĤ2-P0"ČOD4(62'3"%53"0(*C-6Ė56'þ-(
=!>(?99(@AL(
( C5E42(6*258þ-%H/5(K-28(..'(?9M(
( )h&5FC5%-%"%4(3G3"HFN(
O-E%5E8./$('(7-*C-þ%$(
F'%0C82'.-(
( E4&G(CĜ4E'6&8(C#53"Ĝ-E&Ĥ(C#5(
*2-CD-%4(CĜ02%'653"0(O-(6/5E%1(
!"#$%&'&()*'+,-.
!"#$%&'&"'"7(#89:&4*'12Ĝ%",-.(
T73'/(Uþ0%%H(2$"&GL(( (
(
='"'2G"0.&1(3G3"HFL((
(
(
@83"5"'(CĜ0(+;(XYL((
(
(
B'#6'L(((
(
(
(
[$C'./L((
(
(
(
(
!"#$%&4'&#403,#;3&#&2('*+Č&<%0-.&
\%5P3"64(6G258þ-%H/5(K-28L(( (
A-E2-OD4(#-'&þ%4(C#5E8&"L((
(
(
(
(
(
(
3C-.0$2%Č(C#5(6$C-%.56H(
C5E&2'EG(R60*(61D-S(
%-8"#$2%4(&'"'2G*$"5#(
6-2&$(/2587&'(C-%-"#'.-N(FĤP-(
C#5%0&%58"('P(&-(*E#'6HF8(O$E#8(
%-6*%0&'O4(6-E2-OD4(C#5E8&"GN(&"-#H(
7G(C5D&5*56'2G(3"'678(
6G35&$(5E52%53"(6Ĥþ0(
C56Č"#%53"%4F(6206ĤF('(iA(*$Ĝ-%4(
þ$3"-þ%Č(*C-6%Č%H(CĜ4#5E%4(
&'F-%G(2*-(E5C2%0"(j-FF-#3(
j-3"'8#0-#Fk#"-2(
(
@4*#;'(786.&
J#Ĥ*&8F(3"'67GN(*'25P-%4(*&8D-7%4./(
C25./L(
l-("Ĝ-7'(*O03"0"("G"5(UE'O-(5(F'"-#0$28(
R'%'21*'(3"'68(3"'67GSL(
)I(62/&53"(F'"-#0$28N(%'3$&'653"N(
'735#C.-(65EGN(/GK#53&5C0.&$(
%'3$&'653"N(
+I(573'/(D&5E2061./(3524N(#5*75#(
C5O06'N(F0%-#$2%4(325P-%4N(C]#560"53"N(
&'C02$#%4(%'3$&'653"(
?I(C#5^02(C-6%53"0N(/2587&'(*6Č"#$%4N(
/5E%5"'(757"%$%4N(3C5"Ĝ-7'(F'"-#0$28(
%'(C25./8N(/2587&'(C#Ĥ%0&8(
*C-6Ė56'þ-N(6132-E%1(C#5^02(C-6%53"0N(
V(W;(M(/FI(
%-8"#$2%4(
..'(9NWW(&KZ2(
þ0#$N(%'P258"2$('P(3G"Č(P28"$(
"GC0.&1(
..'(?99(KZ2(
-"'%52(R8%0&$S(
<I(3"'%56-%4(C#'.56%4./(&#5&ĤN(
;I(*'25P-%4(#-C#-*-%"'"06%4(*&8D-7%4(
C25./G(h("5(O-(%8"%H(C#5(32-E56$%4(
7'#-6%1./(*FČ%('(C#5(&5%"#528(
&5#-2'.-(2'75#'"5#%4./(6132-E&Ĥ(3(
F%5P3"64F0('(/5E%5"'F0(E53'P-%1F0(
%'(57O-&"8N((
:I(&5%"#52'('(E5&8F-%"'.-(
C#56$EČ%1./(UC#'6('(3C5"Ĝ-7G(
F'"-#0$28I(
CĜ64*#(#&4'",0#"-.&
J56#./(RCĜ4#5E%4/5(&'F-%-S(8#þ-%1(
&-(&5%*-#6'.0(F46$(6206-F(*%-þ0D"Č%4(
Z(C'"0%G(%-O#Ĥ*%ČOD4/5(E#8/8(þ'3"5(
3%4P-%58(%'3$&'653"I(ý0D"Č%4(%8"%H(
C#5(57%56-%4(CĤ65E%4(%'3$&'653"0(
C#56$EČO"-(.5(%-OD-"#%ČO0N(%'CĜI(
C53"Ĝ0&-F(3"8E-%58Z"-C258(65E58(
%-75(C$#58m(8(`*'P#'%Ha(%-þ03"5"G(C'&(
CĜ-E%53"%Č(5"#G3&$6$%4F(64Ĝ061F(
C#58E-F(j5"-.(%-75(þ03"0þ0(Ĝ'EG(
j-FF-#3(R60*(CĜ4328D%H("-./%0.&H(
203"GSI(A(F%5/'(CĜ4C'E-./(3-(&$F-%(
O0P(6-2F0(E#524N("'&P-(7G(3-(þ0D"Č%4(
%-57-D25(7-*(.0"-2%H(*"#$"G(F'"-#0$28I(
Q7G3"-("5F8(*'7#$%020N(FĤP-"-(
C#56H3"(CĜ-E7ČP%H(*C-6%Č%4(
CĜ4C#'6&-F(=!>(?99(@A(%-75(O0%1F(
6/5E%1F(*C-6Ė56'þ-F(&'F-%-(
!"#$%&'%()*!"*+,-
>%::%*1&[email protected]&1A*A'I(B((=5256#'"3&$()<<;(B(+;)(9)(ě4þ'%G(8(J#'/G((B(,-2I(c<+9(?+?(:9<(dee(B(f'_L(c<+9(?+?(:9?()<?(((((((((((((((gggI#-FF-#3I.*(
!"#$%&'(+(*(+
*(#5E0%G(j-FF-#3(=!>(O-D"Č(CĜ-E(
þ0D"Č%4FI(J5(53./%8"4(5þ0D"Č%H/5(
C5E&2'E8(C#56-ć"-(/2'6%4(*C-6%Č%4I(
CĜ%"4',0#"D.&
J#5("5N('7G(.-2$(*6Č"#'%$(572'3"(7G2'(
*C-6Ė56'þ-F(=!>(?99(@A(*.-2'(
#56%5FČ#FČ(C#53G.-%'(O-(%8"%HN('7G(
5D-"Ĝ56'%H(C25./G(7G2G(6*E8./5h(
38./HN(#56%5FČ#%Č(%'3$&'6H('(
%-#5*-/Ĝ$"HI(A(E57Č('C20&'.-(3-(F$(
"-C25"'(*C-6Ė56'þ-(&'F-%-N(
C5E&2'E8('(5&52%4/5(6*E8./8(
C5/G756'"(F-*0(d('(+;(XYI(J#5"0(
302%HF8(*'/Ĝ46$%4(2*-(57O-&"(%'CĜI(
*'C2'./"56'"(C#5"0(328%.0I(TD-"Ĝ56'%1(
C5E&2'E(7G(FČ2(F4"(#56%56$P%58(
62/&53"I(J25./G(./#'Ė"-(CĜ-EN(6(
C#Ĥ7Č/8('(C5('C20&'.0(CĜ-E(328%.-FN(
E-D"ČF('(6Č"#-FI(
E%2'"#&#403,#;%.&
nĤ2-P0"1F(CĜ-EC5&2'E-F(5C"0F$2%4/5(
*C-6%Č%4(O-N('7G(7G2'(.-2$(*6Č"#'2$(
*]%'(%'0FC#-K%56$%'(*C-6Ė56'þ-F(
&'F-%-('P(&-(*E#'6HF8(O$E#8I(=!>(
?99(@A(3-(C#5"5(E5(F'"-#0$28(
6C#'68O-(C52H6$%4FN(C5%5Ĝ-%4F(%-75(
*$7'2GI(JĜ0(C52H6$%4(3-(*C-6Ė56'þ(
'C20&8O-(%'(F'2H(C25./G(RCĜ4CI(&$F-%(
C5(&'F-%0S(F-"5E58(`F5&#H(E5(
F5&#H/5a("'&(E258/5N(E5&8E(3-(
%'%$D-%1(F'"-#0$2(63'&8O-I(A527'(
'C20&'þ%4(F-"5EG(*$6034(%'(
C5EF4%&$./('(3"'%56-%HF(.420I(
F%"'4'*-þ-$%:%&2#,G(#8'-&
H*D;I0'-&ID"*'0)G-JK&$%03,'5&
4Ĝ%"12#(-$%&
8%,'82*'0'(#2%08'-&*%#,;3&2('*+D&
<%0-&#&26:&8#&()10%"8'-&12*-,2-*-&
,Ĝ%:3þ329I'&<%0-A(
(
L4'G'*8Č86.&
l-h20("5(%8"%HN(2*-(+(h(?("1E%G(C5(
C#6%4F(5D-"Ĝ-%4(C#56H3"(E'2D4(
5D-"Ĝ-%4N(CĜ0(&"-#HF(O-(#56%ČP(
%8"%H(E53$/%58"(E5&5%'2H(
0FC#-K%'.-(*6Č"#'2H(*]%GI(!C5"Ĝ-78(
*C-6Ė56'þ-(&'F-%-(=!>(?99(@A(O-(
"Ĝ-7'(*O03"0"(6(2'75#'"5Ĝ0(CĜ0(
CĜ-E7ČP%1./(*&58D&$./('(%'(
*&8D-7%4(C25D-I(!C5"Ĝ-7'(*$6034(%'(
A1D-(86-E-%H(UE'O-(O3F-(3-3"'6020(%'(*$&2'EČ(
C5E&2'EĤ(%'D-/5(61#57%4/5(U3-&8((
C5E2-(%-O%56ČOD4/5(3"'68(6165O-('(C58P46'%H(
"-./%0&GI(['('C20&'.0('(*C#'.56$%4(%-CĜ-74#$(61#57.-(
*$#8&8N(C#5"5P-(%'("G"5(3^H#G(%-F$(P$E%1(6206I(
(
rE'O-(CĜ-3'/8O4.4(#$F-.("-./%0.&H/5(203"8(þ0(5E20D%H(
UE'O-(6GP'E8O4(C43-F%H(C5"6#*-%4(&F-%56H/5(
*$65E8I(
(
A(&'PEHF(CĜ4C'EČ(C2'"4(%'D-(6D-57-.%H(57./5E%4(
C5EF4%&GI(AGE$%4F("Č./"5("-./%0.&1./(203"Ĥ(
C5*716'O4(6D-./%G(CĜ-E-D2H(3658(C2'"%53"I[Y(9?Z9d(
%'3$&'653"0(C5E&2'E8('("'&H(%'(
*652-%H('C20&'þ%4(F-"5EČI(
(
(
F710%"89&'M%2Ĝ%86.&
Q7G(3-(*'7#$%025(*FČ%Č(7'#-6%H/5(
5E3"4%8(C56#./8(6206-F(CĜ-3G.-%4(
*C-6Ė56'þ-F(=!>(?99(@AN(FČ20(
7G3"-(7-*C#53"Ĝ-E%Č(C5(E53'P-%4(
%'3G.-%4(C56#./(&'F-%-(5F1"(
7-*65E1F(#5*C58D"ČE2-F(R%'CĜI(
Ĝ-E0E2-F(A-#Eo%%8%K(A()9)S('(
5E3"#'%0"("'&(*(C56#./8(CĜ-7G"-&(
F'"-#0$28I(
F#87M%86&()40Ė'();I&I:'2K&
ID"*'N'+3G-$6;6;I&3:4*%<8#þ86;I&
4*'12Ĝ%",Ĥ&#&872Č*'();I&
I:'2.&
b'(C25./G('(%'(75&G(3C$#(5D-"Ĝ-%H(
CĜ4C#'6&-F(=!>(?99(@A(2*-(C5(
8&5%þ-%4(C#5.-38(6G28þ56$%4(K-28(
%'%H3"(#-3"'8#$"5#3&58(F'2"8(
j-3"'8#0-#Fk#"-2N(/GE#5^570*'þ%4(
C#53"Ĝ-E-&(Ĝ'EG(f8%.5302(R*-OFH%'(
f8%.5302(!pS%-75(61#57&G(*-(3G3"HF8(
3020&5%561./(7'#-6(f8%.5302I(
Y/-F0.&1(3G3"HF(`-3"-#(&G3-20%G(
&Ĝ-F0þ0"Ha(*CĤ3578O-(C5('C20&'.0(
E5þ'3%58(65E55EC8E0653"N(&"-#$(3-(6(
C#Ĥ7Č/8("65#7G(K-28(*"#$.4I(AG&'*8O4h20(
*C-6%Č%H(C25./G(CĜ0(%'6'*8O4.4(
C#'.4./(3(#-3"'8#$"5#3&58(F'2"58(
O-D"Č(#8D061(-^-&"(3#$P-%4(65EG(E5(
&'C0þ-&N(2*-("-%"5(O-6(C5"2'þ0"(
5D-"Ĝ-%4F(C56#./8('2&5/52-FI(
O'-1%"6;6&40';ID.&
ý$3"0(^'3$EGN(&"-#H(7G(%-FČ2G(CĜ0O4"(E5(
3"G&8(3-(*C-6Ė56'þ-F(R%'CĜI(5&%'N(
2'&56'%H(C25./G('(3&25S(O-(%8"%H(
3"-O%Č(O'&5(#53"20%G(6/5E%1F(
*CĤ357-F(5./#$%0"((R*'&#1"(3"'6-7%4(
^]204N(C52G-"G2-%5658(^]204SI(J5(
*#-'K56$%4(*C-6Ė56'þ-(R6G"65Ĝ-%4(
K-28S(O-O(2*-(*(C56#./8(5E3"#'%0"(O0P(O-%(
F-./'%0.&GI(
(
C*#;'(86&87Ĝ#"6&#&þ3M2Č86.&
A(*$603253"0(%'(C5EF4%&$./('(
3"'%56-%HF(.420(h(%'CĜI(%4*&5"2'&H(
3"Ĝ4&'.4(*'Ĝ4*-%4N(*'Ĝ4*-%4(C#5(
7-*6*E8D%H("2'&56H(3"Ĝ4&$%4N(3"Ĝ4&'.4(
2$/-6N(0%O-&"$P%4(C5FĤ.&G('(.-282]*5h
7-%"5%0"56H(*$7'2GI(J#'.56%4(%$Ĝ'E4(
F834(71"(38./H('(þ03"HI(J5(C58P0"4('(
CĜ-E(E-2D4F0(CĜ-3"$6&'F0(6(C#$.0(O-(
%$Ĝ'E4("Ĝ-7'(EĤ&2'E%Č(5þ03"0"(Ĝ-E0E2-F(
A-#Eo%%8%K(A()9)I(
(
P#0%86K&14'2Ĝ%+#K&1,0#"'(#2%08'12.&
(
O4'2Ĝ%+#.&
!C5"Ĝ-7'(*C-6Ė56'þ-(&'F-%-(=!>(
?99(@A(3-(Ĝ4E4(#5*/5E%58(FČ#58(
C5E2-(E#8/8('(3"'68(5D-"Ĝ56'%H/5(
C5E&2'E8('(C5E2-(C5EF4%-&('(
3"'%56-%H/5(.42-(#-3C-&"06-(*("5/5(
6GC216'O4.4(C58P0"H('C20&'þ%4("-./%0&GI(
J5E2-(86-E-%H/5(3-(FĤP-(3C5"Ĝ-7'(
C5/G756'"(F-*0(9N)(2ZF+('(%Č&520&'(
20"#G(%'(F+I(J#5"5(O-(%8"%H(3C5"Ĝ-78(
6PEG(CĜ-E-F(*O03"0"(6(2'75#'"5Ĝ0(CĜ0(
CĜ-E7ČP%1./(*&58D&$./('(%'(
*&8D-7%4(C25D-I(
O,0#"'(#2%08'12L((
(
A(8*'6Ĝ-%1./(5#0K0%$2%4./(%$E57$./(
CĜ0(3&2'E56$%4(6(38./8N(./2'E8N('6D'&(
%'E(75E-F(F#'*8(F0%I()+(FČ34.ĤI(
=!>(?99(@A(#-'K8O-(3(R6*E8D%58S(
62/&53"4N(C#5"5(%$E57G(C5(&'PEHF(
C58P0"4(*%568(6*E8./5"Č3%Č(8*'6Ĝ-"-I(
(
P%G4%þ8'12K&Q,'0'<3%K&R3,(3"#;%.&
B20PD4(0%^5#F'.-(5(7-*C-þ%53"0(CĜ0(
E5C#'6ČN(3&2'E56$%4('(F'%0C82'.0('(
"'&H(5(20&60E'.0('(-&525K00(%'OE-"-(
6('&"8$2%4(7-*C-þ%53"%4F(203"ČI(
JĜ0(3"Ĝ4&$%4('(38./HF(þ0D"Č%4(O358(
%-*7G"%H(5357%4(5./#'%%H(C5FĤ.&GI(
n1./'.4(^02"#(J+(R%'CĜI(5E(^0#FG(
n#qK-#SI(A/5E%H(#8&'60.-(60*(
7-*C-þ%53"%4(203"I(b530"(8*'6Ĝ-%1(
572-&I(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
P#0%86.&
J2-./56H(&'%G3"#G(;(2N(?9(2(
!"#$%&'%()*!"*+,-
>%::%*1&[email protected]&1A*A'I(B((=5256#'"3&$()<<;(B(+;)(9)(ě4þ'%G(8(J#'/G((B(,-2I(c<+9(?+?(:9<(dee(B(f'_L(c<+9(?+?(:9?()<?(((((((((((((((gggI#-FF-#3I.*(
Technical Leaflet
!
"#$%&'$(!
!
"%))%'*#)!+#+%,-#./'0)12!!
%3!)'41!3%.!2/%+1!#+*!-)#2/1.!
0%+2%)'*#/'%+!
!
!
"#$%&'$(!'+!*'331.1+/!0%+01+/.#/'%+2!!
!
!"#$%"&'%()!
"#$%&'$(! 0%+/#'+2! +#+%,-#./'0)12! %3! )'41! 56*.#/1! 7"#89:;<=! 2>2-1+*1*! '+! *'331.1+/!
#)0%5%)[email protected]'0#)!0%+01+/.#/'%+2!#.1!A1/B11+!C!#+*[email protected]!#G1.#E1!-#./'0)1!2'H1!
'[email protected]!1J/.141)6!3'+1!2'H1!%3!/51!26+/51/'0!+#+%,)'41!.12>)/2!3.%4!'/2!-.1-#.#,
/'%+K!B5'05!'2!A#21*!%+!0514'0#)!26+/512'2?!L/5#+%)K!'2%,-.%-#+%)!%.!+,-.%-#+%)!21.G12!
#2!2%)G1+/2?!M>1!/%!/51!)%B!-#./'0)1!2'H1!2/#A)1!2%)2!#.1!3%.41*!/5#/!41#+2!/51!2%)'*2!
*%!+%/!21*'41+/!3%.!#!)%+E!/'41?!!
"#$%&'$(!'2!#!.1#*6,/%,>21!2/%+1!#+*!-)#2/1.2!0%+2%)'*#/[email protected]#/41+/!%3!2/%+1K!4%./#.!
%.! -)#2/1.! B'/5! "#$%&'$(! .12>)/2! '+! /51! 3%.4#/'%+! %3! 2%)'*! 0#)0'>4! 56*.%J'*1! #3/1.!
1G#-%.#/'%+!%3!/51!#)0%5%)[email protected]#/!0%+G1./2!'+/%!0#)0'>4!0#.A%+#/1!'+!#!B#6!2'4')#.!/%!
/.#*'/'%+#)! )'41! 4%./#.2! A6! .1#0/'%+! B'/5! #/4%2-51.'0! 0#.A%+! *'%J'*1?! N))! #)0%5%)2!
1G#-%.#/1!B'/5%>/!#+6!.12'*>12?!"514'0#)2!%.!.12'*>12!*1/1.'%.#/'+E!2/%+1!%.!4%./#.!
#.1!+%/!3%.41*?!!
"#$%&'$(!0#+!A1!#--)'1*!>2'+E!1'/51.!#!3)%B!0%#/'+E!-.%01*>.1K!A6!*'--'+EK!2-.#6'+E!
%.!'+O10/'%+?!P/!'2!'4-%./#+/!/5#/!/51!0%4-)1/1!B1#/51.1*!H%+1!%3!/51!2/%+1!*%B+!/%!
/51!2%>+*!'2!/.1#/1*?!
)
*+,'-,.-%)&/$%()#0)1,2#3'2()4)!,56,7'87)
"#$%&'$(!'2!#G#')#A)1!'+!0%+01+/.#/'%+2!A1/B11+!C!#+*[email protected]!)1//1.2!A15'+*!/51!
+#41!Q"#$%&'$(R!'+*'0#/1!/51!>21*!2%)G1+/K!/51!+>4A1.2!E'G1!/51!/%/#)!0#)0'>4!56,
*.%J'*1!0%+01+/.#/'%+!'+!EF$?!L!S2/#+*2!3%.!1/5#+%)K!PT!3%.!'2%,-.%-#+%)!#+*!UT!3%.!+,
-.%-#+%)?!!V%.!1J#4-)1K!L,<C!41#+2K!<C!EF$!0#)0'>4!56*.%J'*1!*'2-1.21*!'+!1/5#+%)?!
&/#+*#.*!-.%*>0/2!#.1W!!
"#$%&'$(!L,CK!L,<C!#+*!L,CD!
"#$%&'$(!PT,CK!PT,IC!#+*!PT,<C!
"#$%&'$(!UT,CK!UTIC!#+*!UT,CD!!
N))! "#$%&'$(! /6-12! #.1! #G#')#A)1! '+! CDD! 4$K! I! $'/.1K! <?C! $'/.1K! C! $'/.1! #+*! ID! $'/.1! 0%+,
/#'+1.2?!!!
!
!
IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG
Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ • 09633 Halsbrücke • Tel.: +49 (0)3731 200155 • Fax: +49 (!"#$#%&'!!%()&*
www.ibz-freiberg.de • [email protected]
!
!
)
!"#$%"&'%()#0)0#"9%:)5,-5';9)</:"#=':%)4)5,-5';9)5,".#8,&%)
@51! 0#)0'>4! 56*.%J'*1! -#./'0)12! 3%.41*! #3/1.! 1G#-%.#/'%+! %3! /51! #)0%5%)! 0%G1.! /51!
2>.3#01!%3!/.1#/1*!0.#0X2K!-%.12!%.!O%'+/2?!M1+21!3')42!%3!0#)0'>4!56*.%J'*1!3')42!#.1!
3%.41*K!*1-1+*'+E!%+!/51!+>4A1.!%3!/.1#/41+/!060)12!#+*!/51!0%+01+/.#/'%+!%3!/51!
>21*!2%)2?! @6-'0#)! -#./'0)12! 2'H12! #.1!'+! /51! .#+E1! %3! 31B! 5>+*.1*! +#+%,41/.12?! @51'.!
*1/10/'%+!A6!41#+2!%3!2/#+*#.*!%-/'0#)!4'0.%20%-6!4#6!A1!*'33'0>)/K!/51!>21!%3!&LY!
'2!.10%441+*1*?!!
"#)0'>4!0#.A%+#/1!3%.4#/'%+!A6!.1#0/'%+!B'/5!#/4%2-51.'0!0#.A%+!*'%J'*1!.1Z>'.12!
/51!-.121+01!%3!5>4'*'/6?!M1-1+*'+E!%+!/51!0%+*'/'%+2!#+*!/51!#4%>+/!%3!0#)0'>4!
56*.%J'*1!A.%>E5/!'+/%!2/%+1K!4%./#.!%.!-)#2/1.!0#.A%+#/'%+2!/#X12!-)#01!B'/5'+!31B!
*#62!#+*!B11X2?!P+!2%41!0#212K!#3/1.!/.1#/41+/!A6!2-.#6'+E!%3!B#/1.!#1.%2%)2!%+!/51!
/.1#/1*!4#/1.'#)2!4#6!A1!>21*!/%!#001)1.#/1!/51!0#.A%+#/'%+!-.%0122?!!!
)
!%8%&",&'#8).%<,+'#;"))
@51! -1+1/.#/'%+! '+/%! 4%./#.K! 2/%+1! %.! -)#2/1.! *1-1+*2! %+! 4#+6! 3#0/%.2K! %3! 2-10'#)!
'4-%./#+01!#.1W!!
,!
,!
,!
,!
,!!
"5#.#0/1.'2/'02!%3!/51!"#$%&'$(!/6-1!#--)'1*!
&/.>0/>.1!#+*!2>.3#01!05#.#0/1.'2/'02!%3!/51!4#/1.'#)2!/%!A1!/.1#/1*K!
T%.%2'/6!#+*!0#-'))#.6!.'21K!
Y%'2/>.1!0%+/1+/!%3!/51!4#/1.'#)!!
N'.!/14-1.#/>.1!#+*!#'.!5>4'*'/6!*>.'+E!/51!#--)'0#/'%+!!!
[51+! *1+21! 4#/1.'#)2! #.1! /.1#/1*! B'/5! 5'E5)6! 0%+01+/.#/1*! "#$%&'$(! -.%*>0/2!
8"#$%&'$(!L,CDK!"#$%&'$(,-#2/1!)'X1!1/0?;!/51!-1+1/.#/'%+!A15#G'%>.!4#6!A1!%+)6!)%B?!
L2-10'#))6!/51!-.121+012!%3!*1+21!2>.3#01!)#61.2!83%.!1J#4-)12!E6-2>4!0.>2/2!%+!4%.,
/#.2K!-)#2/1.2;!-.1G1+/!#!-1+1/.#/'%+!%3!"#$%&'$(!'+/%!*11-1.!H%+12?!!!
@51!-1+1/.#/'%+!'+/%!4#/1.'#)2!B'/5!5'E5!4%'2/>.1!0%+/1+/2!'2!E1+1.#))6!4%.1!*'33'0>)/!
/5#+!'+/%!*.6!2>A2/#+012?![51+!+10122#.6K!-.1,B1//'+E!B'/5!1/5#+%)!4#6!51)-!/%!.1,
*>01!/51!4%'2/>.1!0%+/1+/!%3!/51!4#/1.'#)?!N3/1.!1G#-%.#/'%+!%3!/51!1/5#+%)K!'/!25%>)*!
A1!-%22'A)1!/%!#--)6!#))!"#$%&'$(!-.%*>0/2!B'/5%>/!#+6!-.%A)142?!!
)
><'&%)<,?%)0#"9,&'#8))
@51! 3%.4#/'%+! %3! #! B5'/1! 5#H1! %+! /51! 2>.3#01! %3! /51! /.1#/1*! 4#/1.'#)! *1-1+*2! +%/!
%+)6! %+! /51! -1+1/.#/'%+! A15#G'%>.! %3! "#$%&'$(! A>/! #)2%! %+! /51! 1G#-%.#/'%+! 0%+*',
/'%+2! %3! /51! #)0%5%)?! V#2/! 1G#-%.#/'%+! '2! 0%++10/1*! '+! /51! 4%2/! 0#212! B'/5! #! .1,
/.#+2-%./!%3!/51!+#+%,-#./'0)12!/%!/51!2>.3#[email protected]!B#2!+%/!1+%>E5!/'41!3%.!/51!3'J#,
/'%+!%3!/51!0#)0'>4!56*.%J'*1!-#./'0)12!B'/5'+!/51!/.1#/1*!4#/1.'#)2?!\1+1.#)!.>)12!/%!
-.1G1+/!F!.1*>01!/51!3%.4#/'%+!%3!B5'/1!5#H1!#.1W!
,
,
!
!
&/#./!/51!/.1#/41+/!B'/5!)%B!0%+01+/.#/1*!-.%*>0/2K!'+0.1#21!/51!0#)0'>4!56,
*.%J'*1!0%+01+/.#/'%+!2/1-!A6!2/1-!
NG%'*! /51! /.1#/41+/! %3! B1/! 4#/1.'#)2K! .1*>01! /51! 4%'2/>.1! 0%+/1+/! A6! -.1,
/.1#/41+/!B'/5!1/5#+%)!%.!1/5#+%),B#/1.!4'J/>.12!8IWI;?!
IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG
Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ • 09633 Halsbrücke • Tel.: +49 (0)3731 200155 • Fax: +49 (!"#$#%&'!!%()&*
www.ibz-freiberg.de • [email protected]
!
!
!
,
,
!
,
P+!/51!0#21!%3!21+2'/'G1!2>.3#012!/.6!/%!>21!"#$%&'$(,E.16K!B5'05!5#2!#!2-10'#)!
0%+2'2/1+06!#))%B'+E!*11-!-1+1/.#/'%+!B'/5%>/!B5'/1!5#H1!3%.4#/'%+!
NG%'*!#+!Q%G1.2#/>.#/'%+R!%3!/51!/.1#/1*!2/%+1K!-)#2/1.!%.!4%./#.?!]14%G1!#))!!
"#$%&'$(! B5'05! 0%>)*! +%/! -1+1/.#/1! '+/%! /51! /.1#/1*! 4#/1.'#)! 3%.! 1J#4-)1K!
B'/5!#!2-%+E1?!!!
@12/!/51!#**'/'%+!%3!24#))!#4%>+/2!%3!#01/%+1!%.!51-/#+12?!!
@'9%())
@51!#)0%5%)2!1G#-%.#/1!B'/5'+!31B!5%>[email protected]!0#.A%+#/'%+!-.%0122!'/21)3!.1Z>'.12!A1,
/B11+!31B!*#62!#+*!B11X2K!*1-1+*'+E!%+!/51!#4%>+/!%3!0#)0'>4!56*.%J'*1!3%.41*!!
#+*!/51!1+G'.%+41+/#)!0%+*'/'%+2!85>4'*'/6K!-%22'A')'/6!%3!0#.A%+!*'%J'*1!4'E.#/'%+;?!!
!
1,2#3'2A),8:)('-'5'5),5':)%(&%"()))
@51! 0%4A'+#/'%+! %3! "#$%&'$(! B'/5! 2')'0'0! #0'*! 12/1.2! #))%B2! /51! 2>001223>)! 0%+2%)'*#,
/'%+!#+*!2/.1+E/51+'+E!%3!4#/1.'#)2!#/!B5'05!->.1!2')'0'0!#0'*!12/1.2!*%!+%/!B%.X!2#/'2,
3#0/%.')6?! P/! '2! .10%441+*1*! /%! /.1#/! /51! 4#/1.'#)2! '+! Z>12/'%+! '+! #! 3'.2/! 2/1-! A6!
"#$%&'$(! 83%.! 1J#4-)1! L,<C! %.!PT,<C;! #+*!#--)6!2')'0'0!#0'*! 12/1.2!#3/1.! /51!1G#-%.#,
/'%+!%3!/51!#)0%5%)[email protected]!0#)0'>4!56*.%J'*1!3%.41*!3.%4!"#$%&'$(!#0/2!#2!#+!#*512'%+!
-.%4%/1.!#2!B1))!#2!0#/#)62/!#001)1.#/'+E!/51!56*.%)62'2!%3!/51!2')'0'0!#0'*!12/[email protected]!
3'+#)! 2/.1+E/5! '2! '+! 4#+6! 0#212! 4>05! 5'E51.! /5#+! 0#+! A1! #05'1G1*! A6! 2'+E)1! /.1#/,
41+/! B'/5! 2')'0'0! #0'*! 12/1.2?! N))! 0%441.0'#))6! #G#')#A)1! 2')'0'0! #0'*! 12/1.2! 0#+! A1!
>21*?!!M1/#')1*!'+3%.4#/'%+!#.1!2>44#.'21*!'+!#!2-10'#)!/105+'0#)!)1#3)1/?!!
)
B'=,.'-'&/)C'&<)#&<%")9,&%"',-()!
N))!"#$%&'$(,-.%*>0/2!0#+!A1!'+/1.4'J1*?!!^)1+*'+E!B'/5!1/5#+%)K!+,!%.!'2%,-.%-#+%)!'2!
#)2%!-%22'A)1!B'/5%>/!#+6!*'33'0>)/'12?!P+!0%+/.#2/!/%!/5#/K!/51!#**'/'%+!%3!B#/1.!.12>)/2K!
B51+!#4%>+/2!E.1#/1.!/5#+!ID!B/?,_!#.1!#**1*K!'+!/51!3%.4#/'%+!%3!2%)>/'%+2!05#.,
#0/1.'21*!A6!#!E1)!)'X1!0%+2'2/1+06?!:'E51.!B#/1.!#4%>+/2!B'))!3)%00>)#/1!/51!0#)0'>4!
56*.%J'*1!-.10'-'/#/12?!!!
!
3&#",7%)
N))!4#/1.'#)2!5#G1!/%!A1!2/%.1*!A1/B11+!`!C!a"!#+*!`bD!a"?!![51+!"#$%&'$(!.14#'+2!
'+! >+%-1+1*K! %.'E'+#)! 0%+/#'+1.2K! 2/%.#E1! 3%.! #/! )1#2/! /5.11! 4%+/52! '2! -%22'A)1?! N3/1.!
/5#/! /'41K! #EE)%41.#/'%+! #+*! 0%++10/1*! B'/5! /5#/K! 21*'41+/#/'%+! 4#6! %00>.?! @51!
21//)1*! -#./'0)12K! 5%B1G1.K! 0#+! A1! .1,*'2-1.21*! A6! 25#X'+E! /51! 0)%21*! A%//)1! %.! A6!
>)/.#2%+'0!/.1#/41+/[email protected]!-.%-1./'12!%3!/51!+#+%,2%)2!.14#'+!>+#3310/1*?!)
)
3,0%&/))
"#$%&'$(! '2! 3)#44#A)1F0%4A>2/'A)1?! c11-! #B#6! 3.%4! %J'*'H1.2K! 51#/K! 2-#.X2! #+*!
3)#412?!NG%'*!2-'))'+EK!2X'+!#+*!161!0%+/#0/?!d1+/')#/1!B1))K!#G%'*!A.1#/5'+E!G#-%>.2?!
"#$%&'$(!.1#0/2!2/.%+E)6!#)X#)'+1?!M%!+%/!A.1#/51!G#-%>.!%.!4'2/?!M%!+%/!24%X1?!c11-!
0%+/#'+1.! 0)%21*?! e21! B'/5! #*1Z>#/1! G1+/')#/'%+?! [#25! /5%.%>E5)6! #3/1.! 5#+*)'+E?!
c11-!#B#6!3.%4!2%>.012!%3!'E+'/'%+?!
!
IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG
Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ • 09633 Halsbrücke • Tel.: +49 (0)3731 200155 • Fax: +49 (!"#$#%&'!!%()&*
www.ibz-freiberg.de • [email protected]
!
!
T)1#21!2/%.1!'+!#!0%%)K!*.6!-)#01!#+*!'+!#!/'E5/)6!0)%21*!0%+/#'+1.?!V>./51.!'+3%.4#/'%+!
0%+01.+'+E!2#31/6!*>.'+E!/.#+2-%./K!2/%.#E1!#+*!5#+*)'+E!#2!B1))!#2!3%.!*'2-%2#)!#+*!
10%)%E6!0#+!A1!3%>+*!'+!%>.!)#/12/!Y#/1.'#)!&#31/6!M#/#!&511/?!
^13%.1!>2'+E!'+!)#.E1!20#)1!B1!.10%441+*!/%!/.1#/!#!24#))!/12/!3'1)*!B'/5!"#$%&'$(!'+!
%.*1.!/%!3'+*!%>/!/51!4%2/!3#G%>.#A)1!#--)'0#/'%+!41/5%*!#+*!/51!.1Z>'.1*!G%)>412!
%3!"#$%&'$(?!!
!
@51!'+3%.4#/'%+!41+/'%+1*!#A%G1!'2!2/#/1!%3!/51!#./[email protected]!#--)'0#/'%+!%3!%>.!-.%*>0/2!#+*!/51!B%.X!>2'+E!'2!A16%+*!
/51!.#+E1!%3!%>.!'+3)>[email protected]%.1!P^f,&#)H0514'1!\4A:!g!"%?c\!0#+!/#X1!+%!)'#A')'/6!3.%4!1G1+/2!/5#/!.12>)/!3.%4!
/51!'+3%.4#/'%+!0%+/#'+1*!'+!/5'2!)1#3)1/?!
!
IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG
Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ • 09633 Halsbrücke • Tel.: +49 (0)3731 200155 • Fax: +49 (!"#$#%&'!!%()&*
www.ibz-freiberg.de • [email protected]
TECHNICK! LIST - POKYNY PRO APLIKACI
VAPO INJEKT
SYSTÉM VÁPENN!CH SM!SÍ PRO OBNOVU
HISTORICK!CH OMÍTEK - !eský výrobek
__________________________________________________________________________________
Doporu"ené pou ití
Injektá ní sm!s je ur"ena k restaurování historick!ch staveb.
U ívá se k vypl#ování úzk!ch trhlin a dutin v omítkách nebo kamenn!ch blocích a k
p$itmelení uvoln!n!ch vrstvi"ek vápenn!ch nát!r%, "tuk%, apod.
Charakteristické vlastnosti
Injektá ní sm!s na základ! sm!sného hydraulického vápenného pojiva. Sm!s je
slo ena z bílého objemov! stálého hydrátu vápenatého, latentn! hydraulicky
p%sobícího p$ídavku páleného jílu - (hlinitok$emi"itanové slo ky), mikromleté
vápencové mou"ky, jemné vápencové drt! o zrnitosti do 0,2 mm a organick!ch
p$ísad vnímno
hmot. vodou dlouhodob! neodm!"uje a je natolik tekutá,
Injektá
sm!sství
sedo
po1%
na$ed!ní
e po vst$iknutí do dutin zate"e i do velmi úzk!ch trhlin. P$i tuhnutí a tvrdnutí vykazuje
jen nepatrné objemové zm!ny a nevznikají ádné "kodlivé sole.
Technická data
Hodnota pH po na$ed!ní - 13
Sypká hmotnost – cca 1000 g/l
Prá"ková sm!s je dodávána v plastov!ch obalech, které zabra#ují p$ímému styku
sm!si s ovzdu"ím. Skladovatelnost je v p%vodních obalech minimáln! 6 m!síc%.
P#íprava podkladu
Upraven! povrch se zvlh"í bu& siln! na$ed!nou injektá ní sm!sí, vápennou nebo
oby"ejnou vodou, aby sty"né plochy byly zbaveny jemného hydrofobn! p%sobícího
prachu, kter! by sni oval adhezi injektá ní sm!si a aby plochy byly dostate"n! vlhké.
V p$ípad!, e povrchy vy adují nejprve zpevn!ní, je vhodné pro prekonsolidaci
pou ít POROSIL ZTS, optimáln! v kombinaci s vápennou vodou, nebo POROSIL Z (viz
T.L. obou prost$edk%).
Pokyny pro aplikaci
Suchá sm!s se smísí s vodou v pom!ru 3:1 (tmel:voda) a intenzivn! se míchá 5 minut
nejlépe elektrick!m míchadlem. Podle pot$eby se do$edí vodou a dosáhne vhodné
konsistence pro injektování. U p$íli" na$ed!né sm!si dochází k sedání pevn!ch podíl%!
Sm!s se aplikuje obvykl!mi zp%soby injektá e, je mo no vyu ít i jako velmi jemn!
tekut! tmel.
Pokud
injektá ní sm!s vyte"e z otvor% je nutné ji ihned set$ít.
Zpracovatelnost zamíchané sm!si p$i teplot! 20 0C je cca 4 hodiny.
Klimatické podmínky
Aplikace injektá ní sm!si se provádí jen p$i teplotách nad 5 0C, jako u ostatních
maltovin, ne na p$ímém slunci. P$i aplikaci na otev$en! povrch je t$eba nejmén! 2x
po 24 hodinách zvlh"it tvrdnoucí sm!s vodní mlhou.
$ist%ní ná#adí
Vodou ihned po skon"ení práce.
Zbylá sm!s se nechá vyschnout a pevná fáze se likviduje jako b! n! inertní odpad.
Pokyny pro zacházení, skladování, bezpe"nost práce
Nebezpe"né slo ky: hydroxid vápenat! CAS 1305-62-0
V!stra n! symbol: Xi
Drá div!
Standardní v!ty ozna"ující specifickou rizikovost (R-v!ty)
R 38
Drá dí k% i
R 41
Nebezpe"í vá ného po"kození o"í
Standardní pokyny pro bezpe"né nakládání (S-v!ty)
S2
Uchovávejte mimo dosah d!tí
S 26
P$i zasa ení o"í okam it! d%kladn! vypláchn!te
vodou a vyhledejte léka$skou pomoc
S 36/037/39 Pou ívejte vhodn! ochrann! od!v, ochranné rukavice a ochranné br!le
nebo
obli"ejov! "tít.
Podle zákona ". 477/2001 Sb. je zp%tn" odb%r obal& smluvn% zaji#t%n prost#ednictvím autorizované
firmy EKO-KOM, zákaznické "íslo EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sb%rnách nebo na
ur"en"ch místech.
Informace vycházejí ze sou"asného stavu znalostí v"robce, platné zákony a na#ízení musí odb%ratel
dodr ovat na vlastní odpov%dnost.
V"robek není k dispozici v b% né maloobchodní síti, je ur"en k dal#ímu zpracování zajména
odborn"mi firmami a restaurátory.
Prodej : AQUA obnova staveb s.r.o. Kmochova 15, Praha 5
V"robce: AQUA obnova staveb s.r.o., Grafická 12,150 00 Praha5, tel.257 312 636
www.aquabarta.cz
email: [email protected]
V Praze 09.02.2009
Dr. Ing. Ji$í Rathousk!, DrSc.
Ing. Zuzana Slí ková
Ing. Arch. Jan Bárta
SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EG
81012 LASCAUX® Medium für Konsolidierung
Ausgabe: 26.08.2005
________________________________________________________________________________________________
1.
STOFF-/ZUBEREITUNGS- und FIRMENBEZEICHNUNG
Angaben zum Produkt
Handelsname:
Artikelnummer:
Verwendungszweck:
Hersteller/Lieferant:
2.
LASCAUX® Medium für Konsolidierung
81012
Künstler- und Restauratorenbedarf
Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 41-47, D - 88317 Aichstetten
Tel. +49 7565 91120 Fax. +49 7565 1606
www.kremer-pigmente.de, [email protected]
ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN
Chemische Charakterisierung: Feindisperse wässrige Copolymerisat-Dispersion auf der Basis von
Acrylsäureester, Styrol und Methacrylsäureester
Gefährliche Inhaltsstoffe:
3.
MÖGLICHE GEFAHREN
Gefahrenbezeichnung:
4.
Keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäss EU-Recht
Keine gefährliche Substanz oder Zubereitung im Sinne der
Gefahrstoffverordnung bzw. der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 99/45EC
ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
Allgemeine Hinweise:
Nach Einatmen:
Nach Hautkontakt:
Nach Augenkontakt:
Nach Verschlucken:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat
einholen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung über den Mund
Person an die frische Luft bringen und warm halten. Betroffenen ruhig
halten. Bei unregelmäßiger Atmung/Atemstillstand: Künstliche Beatmung.
Bei Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung – Arzt rufen.
Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Mit Wasser und
Seife abwaschen, nachspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen
verwenden.
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Reichlich mit Wasser
spülen (10-15 Min.). Einen Arzt rufen.
Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen
herbeiführen.
________________________________________________________________________________________________
Seite 1 von 4
SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EG
81012 LASCAUX® Medium für Konsolidierung
Ausgabe: 26.08.2005
________________________________________________________________________________________________
5.
MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
Geeignete Löschmittel:
Ungeeignete Löschmittel:
Besondere Gefährdungen:
Besondere Schutzausrüstung:
Zusätzliche Hinweise:
6.
MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Umweltschutzmaßnahmen:
Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme und Entsorgung:
7.
Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel
(Wasser).
Wasservollstrahl
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen
gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden
verursachen.
Ggf. Atemschutzgerät erforderlich
Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht
in die Kanalisation gelangen lassen.
Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe
nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschmutzungen von
Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen
Bestimmungen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand,
Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach
den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern
sammeln. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern, möglichst
keine organischen Lösemittel benutzen.
HANDHABUNG UND LAGERUNG
Handhabung
Hinweise zum sicheren
Umgang:
Hinweise zu Brand- und
Explosionsschutz:
Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe
in der Luft und ein überschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden.
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer
und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material kann sich
elektrostatisch aufladen: beim Umfüllen ausschließlich geerdete
Leitungen benutzen. Das Tragen antistatischer Kleidung incl.
Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden.
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Dämpfe nicht
einatmen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken – Nicht rauchen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Persönliche
Schutzausrüstung siehe unter Kapitel 8. Atemschutz bei
Spritzverarbeitung.
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem
Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives
Gemisch.
________________________________________________________________________________________________
Seite 2 von 4
SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EG
81012 LASCAUX® Medium für Konsolidierung
Ausgabe: 26.08.2005
________________________________________________________________________________________________
Lagerung
Anforderungen an Lagerräume
und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten. Behälter nicht mit Druck leeren,
kein Druckbehälter! Rauchen verboten. Unbefugte Personen ist der
Zutritt untersagt. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und
aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Elektrische
Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt
sein. Böden müssen elektrisch leitfähig sein.
Zusammenlagerungshinweise: Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln
fernhalten
Lagerklasse (VCI):
10-13
8.
EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Technische Schutzmaßnahmen: Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder
allgemeine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Lösemitteldampfkonzentration unter der MAK-Grenzwerten zu
halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.
Persönliche Schutzausrüstung:
Atemschutz:
Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten muss ein für diesen
Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.
Handschutz:
Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe tragen. Bei längerem oder
wiederholtem Kontakt: Zusätzlich Schutzcremes für die Hautflächen,
die mit dem Produkt in Kontakt kommen.
Augenschutz:
Schutzbrille
Körperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder
hitzebeständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflächen gründlich
mit Wasser und Seife oder geeignetem Hautreinigungsmittel reinigen.
Keine organischen Lösungsmittel verwenden.
9.
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Form:
Farbe:
Geruch:
flüssig
milchig
charakteristisch
Flammpunkt:
Viskosität bei 20°C:
Dichte bei 20°C:
Dampfdruck 50°C:
Siedepunkt/-bereich 1013hPa:
pH-Wert:
n.a.
1 - 5 mPa·s
1 g/cm3
120 hPa
100°C
8-9
________________________________________________________________________________________________
Seite 3 von 4
SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 91/155/EG
81012 LASCAUX® Medium für Konsolidierung
Ausgabe: 26.08.2005
________________________________________________________________________________________________
10.
STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
Zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen zur Lagerung und Handhabung
stabil (siehe Abschnitt 7)
Zu vermeidende Stoffe:
Von stark sauren und alkalisches Materialien sowie
Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte,
wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide,
entstehen.
11.
ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
Das Produkt ist wasserverdünnbar. Es enthält geringe Mengen von Stoffen unterhalb der
Kennzeichnungsgrenzen, die zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften und einer angemessenen
Gebrauchsdauer notwendig sind. Die Auswahl und Menge der Wirkstoffe ist so getroffen, dass eine
Gesundheitsgefährdung nicht zu erwarten ist. Jedoch kann bei allergischen Reaktionen eine
Hautirritation auftreten.
12.
ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Es sind keine Angaben über das Produkt vorhanden. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen
lassen.
13.
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Kontaminierte Verpackung sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung
dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie de Stoff zu entsorgen.
14.
ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften.
15.
VORSCHRIFTEN
TA –Luft: Kl. 2: < 5%, Kl. 3: < 5 %
Weitere Angaben:
CH:
Giftklassefrei
VbF:
Keine Festlegung.
WGK:
gemäß VwVwS
16.
SONSTIGE ANGABEN
Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrung
entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben,
verbinden damit jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.
________________________________________________________________________________________________
Seite 4 von 4
!"#$%&$%"'()*'%+,-*''
.%/0123%&4&)+5+6278.92:&;2<=>[email protected]>>B27C8DEF9
!"#$!%&%'()*+,)(-.%/%0
G,%&*&,%"'%'%2D5(6*,%H2AA;<<;A>>I
J&5#K)*'5/H2<<;<<;A>>=
!" #$%$&'()*)+,-$.,/0122$.,3%4",-$5,6*3$5$&0*)+,*)-,7&58$)3$%$&'()*)+
!"#"$%&'(')*+",*-./00",*/+"1*+"1*2(3"1"$.(')
!"#$%&'#"(%)
*+',%-'+.#/0/1
2-3+4%&#5((%-)
67896
:%-;%#$5#<'=;%>4/$%'/[email protected]@%'/A/
0D#'3&%-E/5#$/F%'3"5-"3.-%#C%$"[email protected]/
$%-/B5C%-%+35#<)
4"1,."55"167$"0"18'.
G+-(")
2$-%''%)
R%&AG"S)
W#3%-#%3)
[email protected]#5((%-)
0-%(%-/H+<(%#3%/I(C!/J/K.L/0I
!"5,3'3-"''%/MNEM6O/*/PP8N6/2+>Q'3%33%#
R%&/TM1/6797/1NNUVO/G"S/TM1/6797/N9V9
;;;L4-%(%-E,+<(%#3%L$%O//4-%(%-E,+<(%#3%X3E.#&+#%L$%
TM1/6797/1NNUVO/Z.EG-/P)VV/E/N6)VV
9" :;+<&'($,=$2>(5$)
I%@"Q-%#4%##=%+>Q#5#<)
*+%'%'/H-.$543/+'3/#+>Q3/<%4%##=%+>Q#%3/%#3',-%>Q%#$/$%#/0-+3%-+%#/
$%-/F+>Q3&+#+%#/96A7MPA[\I/5#$/11AM7A[IL
?" 6*.>88$).$0%*)+,@,A)+>3$),%*,-$),#$.0>)-0$&<$)
KQ%(+'>Q%/KQ"-"43%-+'+%-5#<)
I%@]Q-&+>Q%/W#Q"&3''[email protected]@%)
*"'/H-.$543/+'3/%+#%/B5C%-%+35#<L
2&4.Q.&%O/KNUENME'%>.#$]-%O/%3Q.S^&+%-3%/_`+O/F89a/NEUL7b
K2?EY-)/PMN88E7VE9//[WY[K?EY-)////////////[KEY-)/
B" C5.0$DE&<2$D:>F)>(8$)
Y">Q/[+#"3(%#)
Y">Q/!"534.#3"43)
Y">Q/25<%#4.#3"43)
Y">Q/:%-'>Q&5>4%#)
G-+'>Q&[email protected][email protected]
[email protected]/(+3/c+%&/\"''%-/5#$/?%[email protected]%/;"'>Q%#L/d%+/"#$"5%-#$%-/
!"53-%+=5#</%+#%#/2-=3/C%#">Q-+>Q3+<%#L
25<%#/(+3/-%+>Q&+>Q/\"''%-/C%+/<%[email protected]@#%3%(/f+$',"&3/"5'',D&%#L/I<@L/
25<%#"-=3/Q+#=5=+%Q%#L
Z5#$/(+3/c+%&/\"''%-/"5'',D&%#/5#$/-%+>Q&+>Q/\"''%-/#">Q3-+#4%#L/
g-=3&+>Q%/d%Q"#$&5#</[email protected]%#L/d%;5h3&.'%#/H%-'.#%#/#+%("&'/
%3;"'/+#/$%#/Z5#$/c%-"C-%+>Q%#L
G" :>F)>(8$),%*5,#5>)-3$HI8J2*)+
I%%+<#%3%/fe'>Q(+33%&)
d%'.#$%-%/?>Q53="5'-D'35#<)
d%'.#$%-%/I%@]Q-$5#<)
[email protected]/i(<%C5#<'C-"#$/"#,"''%#L
i(<%C5#<'&[email protected]#"CQ]#<+<%'/23%('>Q53=<%-]3/5#$/
KQ%(+%'>Q53="#=5<L
Z"3%-+"&/4"##/.C%-Q"&C/c.#/NVVjK/',-+3=%#L/R-.>4%#%'/H-.$543/+'3/
C-%##C"-L
K" :>F)>(8$),3$&,*)3$>3.&'(0&+0$5,75$&.$0%*)+
H%-'.#%#C%=.<%#%/
:.-'+>Q3'("h#"Q(%#)
H%-'e#&+>Q%/?>Q53="5'-D'35#</c%-;%#$%#L/i#<%'>QD3=3%/H%-'.#%#/
@%-#Q"&3%#L
F53'>Q<%@"Q-/$5->Q/"5'<%&"[email protected]%#%'Ac%-'>QD33%3%'/H-.$543L
!%"'%
< M4+
L
!"#$%&$%"'()*'%+,-*''
.%/0123%&4&)+5+6278.92:&;2<=>[email protected]>>B27C8DEF9
!"#$!%&%'()*+,)(-.%/%0
G,%&*&,%"'%'%2D5(6*,%H2AA;<<;A>>I
i(;%&3'>Q53=("h#"Q(%#)
:%[email protected]"Q-%#/=5-/F%+#+<5#</A/
[email protected]#"Q(%)
J&5#K)*'5/H2<<;<<;A>>=
:.-'+>Q3)/:%-'>QD335#<%#/5#$/"C&"[email protected]%#$%/F%+#+<5#<'@&D''+<4%+3%#/
c.#/[email protected]@%#3&+>Q%#/2C;"''%-4"#]&%#/5#$/[email protected]@%#%#/I%;]''%-#/
@%-#Q"&3%#L
Z+3/@&D''+<4%+3'C+#$%#$%(/Z"3%-+"&/_=LdL/?"#$O/?]5-%C+#$%-O/
i#+c%-'"&C+#$%-O/?]<%(%Q&a/"[email protected]#%Q(%#L/W#/<%%+<#%3%#/d%Q]&3%-/=5-/
[#3'.-<5#</<%C%#L
L" E>)-(>3*)+,*)-,M>+$5*)+
48'+&83(')
!+#;%+'%/=5(/'+>Q%-%#/i(<"#<)
78)"1(')
f"<%-C%$+#<5#<%#)
0.#3"43/(+3/$%#/25<%#/5#$/!"53/c%-(%+$%#L
*](,@%O/?,-DQ#%C%&/5#$/I"'/#+>Q3/%+#"3(%#L
:.-/G-.'3/'>QD3=%#/E/H-.$543'3"C+&+3]3/4"##/C%%+#3-]>Q3+<3/;%-$%#L
H-.$543/C%+/R%(,%-"35-%#/=;+'>Q%#/NjK/5#$/M1jK/"[email protected]%;"Q-%#L
:.-/I%C-"5>Q/<53/5(-DQ-%#L
H-.$543/<53/c%-'>Q&.''%#/5#$/3-.>4%#/&"<%-#L
N" COJ1.&0&1).3$+5$)%*)+,*)-,P$5.;)<&'($,/'(*0%>*.5Q.0*)+
B5']3=&+>Q%/!+#;%+'%/=5-/
I%'3"&35#</3%>Q#+'>Q%-/2#&"<%#)
d%'3"#$3%+&%/(+3/
"-C%+3',&"3=C%=.<%#%#O/=5/
DC%-;">Q%#$%#/I-%#=;%-3%#/
_*[a)
9"1,:'5$%&"*-%&(.#8(,1;,.(')
2&&<%(%+#%/?>Q53=E/5#$/
!^<+%#%("h#"Q(%#)
23%('>Q53=)
!"#$'>Q53=)
!"#$'>Q5Q("3%-+"&)
25<%#'>Q53=)
I%%+<#%3%/e-3&+>Q%/[#3&[email protected]#</$5->Q/2C'"5<%#/"(/k-3/$%-/*](,@%E/
.$%-/?3"[email protected]%+'%3=5#<L
F]5(&+>Q4%+3%#/'.&&3%#/(+3/%+#%-/25<%#;"'>Qc.--+>Q35#</
"5'<%'3"33%3/'%+#L
GD-/$+%/d%'3"#$3%+&%/$+%'%'/H-.$543%'/;5-$%#/4%+#%/I-%#=;%-3%/
@%'3<%&%<3L
0.#3"(+#+%-3%/0&%+$5#</;%>Q'%&#L/Y">Q/2-C%+3'%#$%/!]#$%/
;"'>Q%#L
d%+/[--%+>Q%#AlC%-'>Q-%+3%#/$%-/[S,.'+3+.#'<-%#=%#/<%%+<#%3%#/
23%('>Q53=/%#3',-%>Q%#$/$%#/[iE:.-'>[email protected]%#/_'+%Q%/F+>Q3&+#+%#/P/
1A979A[\I/5#$/P1A9P9A[\Ia/.$%-/%#3',-%>Q%#$/k?!2/N1NVLN8M/
5#$/2Y?W/BPPLU/3-"<%#L
:%-;%#$5#</%(,@.Q&%#
Y%.,-%#L
?>Q53=C-+&&%/(+3/?%+3%#'>Q53=/_I%'3%&&C-+&&%a/_[Y/N99aL
[email protected]/0.(,"3+C+&+3]3/(+3/$%(/23%('>Q53=<%-]3/">Q3%#L
R" P(S.&H><&.'($,*)-,'($8&.'($,C&+$).'(>20$)
G.-()
G"-C%)
I%-5>Q)
?>Q(%&=3%(,%-"35-)
?+%$%3%(,%-"35-)
G&"((,5#43)
*"(,@$-5>4)
@&D''+<
;%+hO/(+&>Q+<
2>-^&<%-5>Q
VjK/_!UVa
NVVjK/_!UVa
#+>Q3/C-%##C"ULUU9/H"/_UVjKm/!Uka
!%"'%
A M4+
L
!"#$%&$%"'()*'%+,-*''
.%/0123%&4&)+5+6278.92:&;2<=>[email protected]>>B27C8DEF9
!"#$!%&%'()*+,)(-.%/%0
G,%&*&,%"'%'%2D5(6*,%H2AA;<<;A>>I
*+>Q3%)
fe'&+>Q4%+3/+#/\"''%-)
,!E\%-3)
:+'4.'+3]3/$^#"(+'>Q)
J&5#K)*'5/H2<<;<<;A>>=
NLVENLU/<A>(8
c%-$D##C"PL7E1L7
8VVE9VV/(H"L'
!T" /0>3&<&0I0,*)-,U$>H0&V&0I0
RQ%-(+'>Q%/B%-'%3=5#<AB5/
c%-(%+$%#$%/d%$+#<5#<%#)
B5/c%-(%+$%#$%/[email protected]@%)
I%@]Q-&+>Q%/F%"43+.#%#)
\%+3%-%/2#<"C%#)
2>-^&+'>Q%/Z.#.(%-%/4e##%#/@-%+<%'%3=3/;%-$%#L
W#4.(,"3+C&%/Z"3%-+"&+%#/'+#$/@D-/$+%'%'/H-.$543/#+>Q3/C%4"##3L
0%+#%/C%+/C%'3+((5#<'<%(]h%-/:%-;%#$5#<L/?3"C+&L
H-.$543/H.&^(%-+'+%-3/#+>Q3L
!!" W1O&H1<1+&.'($,A)+>3$)
<=(."*>/?$#[email protected]
f*7VO/.-"&)
f*7VO/$%-("&)
n/7VVV/(<A4</_-"3a
n/7VVV/(<A4</_-"3a
[email protected]"*B"$#C$1=(')
2#/$%-/!"53)
2(/25<%)
F%+=;+-45#<)/?>Q;">Q%/F%+=5#</(e<&+>Q/_0"#+#>Q%#aL
F%+=;+-45#<)/Y+>Q3/-%+=%#$/_0"#+#>Q%#a
!9" X84$<03$%1+$)$,A)+>3$)
\%+3%-%/!+#;%+'%/=5-/o4.&.<+%)
0%+#%/e4.&.<+'>Q%/*"3%#/c.-Q"#$%#L
<55)"A"$'"*4$'C"$,"
\"''%-<%@]Q-$5#<'4&"''%)
N
!?" E&)4$&.$,%*5,C)0.15+*)+
H-.$543)
*+%/[(5&'+.#/$5->Q/'[email protected]%#;%+'%/B5<"C%/c.#/[+'%#>Q&.-+$/5#$/0"&4/
4."<5&+%-%#L/*%#/4&"-%#/lC%-'3"#$/"C3-%##%#/5#$/+#/%+#%#/[email protected]&5h/
@D-/KQ%(+4"&+%#/&%+3%#L/Z"3%-+"&/%#3',-L/$%-/<D&3+<%#/
[email protected]"&&<%'%3=3<%C5#</$5->Q/:%-C-%##5#</+#/=5<%&"''%#%-/2#&"<%/
%#3'.-<%#L
!B" A)+>3$),%*8,W5>).J150
?.#'3+<%/2#<"C%#)
0%+#/I%@"Q-<53/+(/?+##%/$%-/R-"#',.-3c.-'>[email protected]%#L
!G" U$'(0.V15.'(5&20$)
[email protected]@'+>Q%-Q%+3'C%5-3%+&5#<)
GD-/$%#/Q+%-/C%'>Q-+%C%#%#/[email protected]@/.$%-/$+%/W#Q"&3''[email protected]@%/$%-/Q+%-/
C%'>Q-+%C%#%#/B5C%-%+35#</'+#$/C+'/Q%53%/4%+#%/[email protected]@'+E
>Q%-Q%+3'C%5-3%+&5#<%#/_K?2a/c%[email protected]<C"-L
\"''%-<%@]Q-$5#<'4&"''%)
\I0/Nm/'>Q;">Q/;"''%-<%@]Q-$%#$
-/',.$)"*D/1,%&1$0."'
[i)/*+%'%'/H-.$543/%#3',-+>Q3/$%#/2#@.-$%-5#<%#/$%'/[5-.,%"#/W#c%#3.-^/[email protected]/[S+'3+#</KQ%(+>"&/
?5C'3"#>%'/_[WY[K?aL
!%"'%
N M4+
L
!"#$%&$%"'()*'%+,-*''
.%/0123%&4&)+5+6278.92:&;2<=>[email protected]>>B27C8DEF9
!"#$!%&%'()*+,)(-.%/%0
G,%&*&,%"'%'%2D5(6*,%H2AA;<<;A>>I
J&5#K)*'5/H2<<;<<;A>>=
R?K2/_i?2a)/2&&%/d%'3"#$3%+&%/$+%'%'/H-.$543%'/'+#$/5#3%-/$%(/iL?L/R.S+>/?5C'3"#>%/K.#3-.&/2>3/
_R?K2a/KQ%(+4"&+%#+#c%#3"-/<%&+'3%3L
!K" /1).0&+$,A)+>3$)
Z+3/$%#/c.-'3%Q%#$%#/2#<"C%#O/$+%/$%(/Q%53+<%#/?3"#$/5#'%-%-/0%##3#+''%/5#$/[[email protected]"Q-5#<%#/%#3',-%>Q%#O/
;+-$/5#'%-/H-.$543/+(/!+#C&+>4/"[email protected]/%3;"+<%/?+>Q%-Q%+3'%[email protected]$%-#+''%/5#$/=5-/4%##=%+>Q#5#</+(/?+##%
$%-/<D&3+<%#/I%'%3=<%C5#</C%'>Q-+%C%#O/c%-C+#$%#/p%$.>Q/4%+#%/[+<%#'>Q"@3'=5'+>Q%-5#<%#/5#$/
q5"&+3]3'C%'>Q-%+C5#<%#L
!%"'%
L M4+
L
Fly UP