...

Posudek vedoucfho diplomovd pr6ce LINIVERZITA PARDTIBICE

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Posudek vedoucfho diplomovd pr6ce LINIVERZITA PARDTIBICE
LINIVERZITAPARDTIBICE
Fakulta zdravotnicklfch studif
Posudekvedoucfhodiplomovdpr6ce
Ndzevprrice: Kvalita Livotaseniorubdhemhospitalizace
najednotceintenzivnip6de
Autor price: Bc. BarboraLui6dkov6
Studijni program: N5341 Osetiovatelstvf
studijni obor: osetiovatelstvi
ve vybranychklinickfch oborech
Akademickyrok: 2010-201
I
Vedoucipr6ce:prof. MUDr. Bllha Vladimir,CSc.
Krit6ria hodnoceni
Hodnoceni
r-2-3-4
I
Schopnostlogickdho vyj6dieni vlastnich myslenek avyvozeni zhvErtr
I
2
amini,F
Mira samostatnosti
studentapii pr5ci
)
I
Uplu,n6nipfipo*in"k
1
Poro,r"arriffi
Stanoveniv,-izkumndhoprobldmu
I
I
p.i...odboffi
Kvalita, aktu6lnost a relevantnostzdroifi
I
I
*uurrru,opodrrurndno
I
J azykov6 riroveri prSce
1
Slovnf vyjidleni k hodnoceni diplomov6 prrlce:
Kritika
kvalify diplomov6 price: V teoretick6 d6sti autorka dobie dokumentuje
problematiku, spojenou s kvalitou livota, koncepci stfii a st6rnuti. V empirick6 d6sti projekt
definuje skupinu origindlnich experiment6lnich subjektt (75 pacientri hospitalizovanych na
metabolicke a geriatrickdjednotce intenzivni pdde), intervence (hospitalizacea l6dba na JIP),
vy5etiovacimetody (dotaznik WHOQOL-OLD), a nastif,ujestatistickdhodnocenf(MS Excel,
deskriptivni statistika a t-test).
Posouzeniodborn6 rirovnd autorky prfce: PiedloZen6prdce,vdetndteoretick6i empirickd
ddsti, d6v6 piedpoklady k pr6ci na piedloZen6m projektu s ohledem na reiilnost splnit
dosaZendcile.
Hodnota projektu aviznam pro zdravotnictvf:
Nosn6 hypotdza projektu je vhodn6 k experiment6lnimu ovdieni. Projekt je podpoieny
kvalitou pouLitemetodiky.
ZixEr: Autorka presentuje ve sv6 pr6ci originiilni vlfsledky. Ziskand dxajsou diskutov6na
kriticky a odpovfdajicim zptisobem. Jeji pedlivd prdce je vitanym piispdvkem na poli
vyzkumu kvality \ivota seniort bdhemhospitalizacena jednotce intenzivni p6de.
Vy rl e d n 6
kl a si f i ka c e ( m oZnostiklasifikace- vybor
nd, nd
lwbor
vyborndminus, velmi dobie, velmi dobie minus, dobie, nevyhovdl)
Doporuiuii/nedeperu€uji diplomovou prici k obhajobE.
Dne: 3.5.2011
Podpis vedouciho prtrce
Prof.MUDr.Vladimir
816
f
o..rioiilEuu*
I{rdI""6
"folri ti. 5gl, S00
D0r0t8t6
05 Hrarltc.Krr{lovd
prof"lifpr.'r,lad\r
Vyhovujici podhhrdte
tsidha,CSc.
Slovnf ryjidieni
k hodnoceni diplomov6 prr[ce:
Pedlivd zpracovandpriice tykalici se aktu6lnf problematiky, kterri vyplyivii z vSeobecnych
demografickych trendti. Posuzoviini kvality Livota se st6vii nedilnou soud6sti kaZdodenni
prirce person6lupracujicfho na jednotk6ch intenzivni p6de.
Pr6ceje zpracov6napiehlednd. Je dodrZenoobvykl6 dlendni. Obsah prdceje vcelku vyvifieny
po str6nce jednotlivych kapitol (irvod, cfle, teoretick6 d6st, vlastni pr6ce vdetnd diskuze,
zillr). Tabulky a grafy jsou zpracovdnypiehlednE.
Poulita literatura je dostadujici (24 citaci). V piehledu pouZit6 literatury postr6d6m
monografii Geriatrie a gerontologie (Kalvach a kol., 2004).
V kapitole 4.7 Yyhodnoceni vyzkumnych otinek bych pro vdt5i piehlednost zopakoval
hodnocen6otilzky (4), ke kterym se ditatel musi vracet v textu zpdtdo kapitoly 4.6.
Studentkasplnila poZadavkykladen6na tento typ pr6ce..
Klasifikuji vybornd.
Doplriujici otflzkypro obhajobudiplomovdpr6ce:
1.
2.
Vidite ndjakyrozdilmezijednotlivymiv6kovymiskupinami(60-69,70-79,
80 a vicelet) ?
Kvalitu Livotaseniorui prubdhnemociovlivf,uje vyznamnEi jejich vychozi funkdni
zdatnost.Znifiendjakdstandardizovand
hodnocenifunkdnizdatnosti?
vfbornd
Vy sl e d n 5 kl a si f i ka c e (moZnostiklasifikace-vyborn6,
I
vyborndminus,velmi dobie,velmi dobieminus,dobie,nevyhovdl)
Doporuiuji diplomovou prdci k obhajobE.
Dne: 20.5.2011
Vyhovujici podtrhndte
Fly UP