...

Posudek vedoucího bakalářské práce Petr Jirák Rezervační systém knihovny Přelouč

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Posudek vedoucího bakalářské práce Petr Jirák Rezervační systém knihovny Přelouč
Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta:
Téma práce:
Petr Jirák
Rezervační systém knihovny Přelouč
Cíl práce:
Návrh rezervačního systémuý m+stské knihovny Přelouč ve webovém rozhraní
Náročnost zadání bakalářské práce na:
teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování
střední
nižší
střední
A: Slovní hodnocení:
Naplnění cíle práce:
Systém je funkční a splňuje požadavky na standardní webovou aplikaci
Logická stavba a stylistická úroveň práce:
Práce je vypracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje všechny požadované náležitosti.
Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:
Systém byl vypracován jako funkční vzor, aplikovatelný prodalší realizaci.
Případné další hodnocení (připomínky k práci):
Součástí systému je databáze v MySQL
B: Kriteriální hodnocení:
Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku.
Kriteria hodnocení práce:
Úroveň dokumentu
logická stavba práce
stylistická úroveň
práce s literaturou včetně citací
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)
Teoretická část
rozsah a úroveň zpracování rešerše
formulace teoretických východisek pro
praktickou část
odborné zvládnutí problematiky
Úroveň
Připomínky
průměrné
průměrné
průměrné
průměrné
průměrné
průměrné
průměrné
Praktická část – produkt (řešení)
adekvátnost použitých metod, SW, postupů
kvalita návrhu řešení
komplexnost řešení
návrh datových struktur
uživatelské rozhraní
odborné zvládnutí problematiky
rozpracovanost
využitelnost praktické části v praxi
průměrné
průměrné
skoro komplexní
průměrné
průměrné
průměrné
skoro dokončeno
ve větší míře
Praktická část - popis
popis řešení v bakalářské práci
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …)
uživatelská příručka
průměrné
průměrné
průměrné
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD
Uložení výsledku praktické části na CD
ano
ano
splněn
Stupeň splnění cíle práce
C: Otázky k obhajobě (max 2):
1. Co se myslí optimalizací obsahu aplikace pro vyhledávač?
2. Podrobněji vysvětlit způsob analýzy stávajících IS.
Doporučení práce k obhajobě:
ano
Navržený klasifikační stupeň:
velmi dobře
Posudek vypracoval:
Jméno, tituly:
Karel Šotek, prof., Ing., CSc.
Zaměstnavatel:
UPa, FEI, KST
V Pardubicích dne:
25. 5. 2011
Podpis:
Fly UP