...

UNIVERZITA PARDUBICE Užitečné postupy pro Windows a Office nepublikované v oficiální literatuře

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

UNIVERZITA PARDUBICE Užitečné postupy pro Windows a Office nepublikované v oficiální literatuře
UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Užitečné postupy pro Windows a Office nepublikované
v oficiální literatuře
Artur Cimbálník
Bakalářská práce
2011
Prohlášení autora
Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny
a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury.
Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti
vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe
Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako
školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této
práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice
oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření
díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše.
Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.
V Pardubicích dne 29. 04. 2011
Artur Cimbálník
Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat doc. Ing Milanu Javůrkovi, CSc., vedoucímu mé
bakalářské práce za pomoc při shánění materiálu a jeho rady při psaní tohoto textu.
Anotace
Práce se zabývá testováním postupů racionalizujících práci ve Windows a
programech Microsoft Office. Jsou zde popsány jednotlivé pracovní postupy doplněné
grafickými obrazovkami a popisem dané problematiky. Dále hodnotí jednotlivé verze
kancelářských balíků Microsoft Office.
Klíčová slova
Office, Word, Excel, Windows, tipy, postupy, rady
Title
Useful procedures for Windows and Office unpublished in the official literature.
Annotation
Bachelor thesis deals with the testing of procedures rationalizing work in Windows
and Microsoft Office. There are describing individual work procedures with graphic
screens. It evaluates individual program version of Microsoft Office too.
Keywords
Office, Word, Excel, Windows, tips, workflow
Obsah
Seznam zkratek .................................................................................................................... 8
Seznam obrázků................................................................................................................... 9
Seznam tabulek .................................................................................................................... 9
1
Úvod ............................................................................................................................ 11
2
Postupy pro Microsoft Windows .............................................................................. 12
2.1 Příkazový řádek ........................................................................................................ 12
2.1.1
Symbolické a pevné odkazy ve Windows ..................................................... 12
2.1.2
Kontrola a ochrana systémových souborů ..................................................... 16
2.1.3
Odstranění nepotřebných souborů dle data ................................................... 17
2.1.4
Přesměrování výstupu příkazového řádku do schránky ................................ 20
2.1.5
Vyhledání zašifrovaných souborů a jejich zálohování .................................. 21
2.1.6
Aktivace zvláštních funkcí firewallu z příkazového řádku ........................... 23
2.1.7
Ukončení nereagujících programů kliknutím myši ....................................... 27
2.2 Editor registrů ........................................................................................................... 31
2.2.1
Zabránění samočinné instalaci aktualizací při vypínání ................................ 32
2.2.2
Pouţití skrytých příkazů v kontextové nabídce Průzkumníka....................... 34
2.2.3
Přímý přístup k vybrané sloţce z nabídky Start ............................................ 36
2.2.4
Urychlení náhledů v hlavním panelu Windows 7 ......................................... 38
2.2.5
Rychlé vypnutí a zapnutí Windows Script Host............................................ 39
2.3 Grafické prostředí ..................................................................................................... 41
3
2.3.1
Rychlá dokumentace pracovních kroků ........................................................ 41
2.3.2
Skrytý reţim ve Windows 7 .......................................................................... 43
2.3.3
Spuštění Windows Media Center jiţ v preferovaném reţimu ....................... 45
2.3.4
Odstranění skrytých systémových komponent .............................................. 46
Postupy pro Microsoft Office ................................................................................... 49
3.1 Microsoft Word ........................................................................................................ 49
3.1.1
Rychlá orientace v nové struktuře příkazů Office ......................................... 49
3.1.2
Formát vlastních zlomků ............................................................................... 50
3.1.3
Rychlé vloţení výplňových textů do jednoduchých layoutů ......................... 52
3.1.4
Rychlé zhotovení předloh tabulek pro Microsoft Word 2007 ....................... 54
3.1.5
Záchrana textu z poškozeného dokumentu .................................................... 55
3.1.6
Přenos upraveného vzhledu stránky na jiné dokumenty ............................... 56
3.2 Microsoft Excel ........................................................................................................ 58
4
3.2.1
Rychlé vloţení přímých odkazů na textové pasáţe v dokumentu Word ....... 58
3.2.2
Globální propojení dat ................................................................................... 59
3.2.3
Náhled na vybrané buňky .............................................................................. 60
3.2.4
Zarovnání buňky současně vlevo i vpravo .................................................... 62
3.2.5
Vytvoření vlastních funkce ............................................................................ 63
3.2.6
Kontrola korektnosti zadávaných údajů ........................................................ 66
3.2.7
Rychlé znázornění dat barevnými grafikami ................................................. 69
Zhodnocení jednotlivých verzí Microsoft Office .................................................... 71
4.1 Microsoft Office 95 .................................................................................................. 71
4.2 Microsoft Office 97 .................................................................................................. 72
4.3 Microsoft Office 2000 .............................................................................................. 73
4.4 Microsoft Office XP ................................................................................................. 74
4.5 Microsoft Office 2003 .............................................................................................. 75
4.6 Microsoft Office 2007 .............................................................................................. 77
4.7 Microsoft Office 2010 .............................................................................................. 79
5
Závěr ........................................................................................................................... 81
Literatura ........................................................................................................................... 82
Seznam zkratek
CLI
CMD
CD
CSV
DHCP
DNS
EFS
HTML
ICO
IP
LNK
MHT
MIME
MS
NTFS
ODF
PDF
PID
PSR
REG
SFC
SP
VBA
WFP
WINS
WSH
XML
Y2K
ZIP
Command Line Interface
Command
Compact Disc
Comma-separated values
Dynamic Host Configuration Protocol
Domain Name System
Encrypted File Systém
HyperText Markup Language
Ikona Windows
Internet Protocol
Zástupce sloţky nebo souboru Windows
Soubor zaloţený na HTML formátu, pro zakódování více souborů do
jednoho pomocí standardu MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions
Microsoft
New Technology File Systém
Open Document Format
Portable Document Format
Process Identification number
Problem Steps Recorder
Soubory registrů
Systém File Checker
Service Pack
Visual Basic for Applications
Windows File Protection
Windows Internet Naming Service
Windows Script Host
Extensible Markup Language
Year 2000 problem
Souborový formát pro kompresi a archivaci dat
8
Seznam obrázků
Obrázek 1 – Nápověda k programu mklink.exe .................................................................. 13
Obrázek 2 – Tvorba symbolického odkazu ......................................................................... 13
Obrázek 3 – Výpis z adresáře .............................................................................................. 14
Obrázek 4 – Tvorba pevného odkazu .................................................................................. 14
Obrázek 5 – Výpis z uţivatelského adresáře ....................................................................... 15
Obrázek 6 – Nápověda k příkazu sfc ................................................................................... 16
Obrázek 7 – Kontrola chráněných systémových souborů ................................................... 17
Obrázek 8 – Nápověda k programu forfiles.exe .................................................................. 17
Obrázek 9 –Pouţití příkazu forfiles pro vyhledávání .......................................................... 18
Obrázek 10 – Pouţití příkazu forfiles pro vyhledávání ....................................................... 19
Obrázek 11 – Nápověda k programu clip.exe ..................................................................... 20
Obrázek 12 – Export certifikátů .......................................................................................... 22
Obrázek 13 – Prohledávání disku na výskyt zašifrovaných dokumentů ............................. 22
Obrázek 14 – Zobrazení menu s příkazy pro netsh advfirewall .......................................... 24
Obrázek 15 – Nabídka příkazů pro pro konfiguraci pravidel .............................................. 24
Obrázek 16 – Nápověda pro tvorbu nových pravidel .......................................................... 25
Obrázek 17 – Smazání pravidla ........................................................................................... 26
Obrázek 18 – Zobrazení běţících procesů ........................................................................... 27
Obrázek 19 – Nápověda k příkazu tasklist .......................................................................... 28
Obrázek 20 – Rozšíření příkazu tasklist pomocí přepínače Svc ......................................... 29
Obrázek 21 – Ukončení procesu .......................................................................................... 30
Obrázek 22 – Vytvoření zástupce pro ukončení nereagujících procesů .............................. 31
Obrázek 23 – Nabídka Start před úpravou registru ............................................................. 32
Obrázek 24 – Editor registru při úpravě hodnoty daného klíče ........................................... 33
Obrázek 25 – Nabídka Start po úpravě registrů .................................................................. 33
Obrázek 26 – kontextové menu pod pravým tlačítkem myši s přidrţeným tlačítkem Shift
............................................................................................................................................. 35
Obrázek 27 – Úprava nové řetězcové hodnoty command ................................................... 37
Obrázek 28 – Změna hodnoty MouseHoverTime ............................................................... 38
Obrázek 29 – Vytváření nové řetězcové hodnoty pro klíč .................................................. 39
Obrázek 30 – Nový přepínač pro ovládání WSH ................................................................ 40
Obrázek 31 – Ovládací panel programu .............................................................................. 41
Obrázek 32 – Relevantní krok zvýrazněný zeleným rámečkem ......................................... 42
Obrázek 33 – Provedení vlastního výřezu obrazovky ......................................................... 42
Obrázek 34 – Boţský reţim ................................................................................................ 44
Obrázek 35 – Vytváření zástupce pro Media Center, pro spuštění v knihovně videí ......... 45
Obrázek 36 – Systémový soubor sysof.inf .......................................................................... 47
Obrázek 37 – Interaktivní nápověda k přechodu na novou verzi Office ............................. 50
Obrázek 38 – Microsoft Excel 2007, karta pro Vloţení ...................................................... 51
Obrázek 39 – Otevřená nabídka pro výběr zlomku ............................................................. 51
Obrázek 40 – automatické opravy ....................................................................................... 52
9
Obrázek 41 – Okno pro vytvoření nového stavebního bloku .............................................. 54
Obrázek 42 – Náhled na vlastní šablonu ............................................................................. 55
Obrázek 43 – Vzhled stránky dokumentu Microsoft Word ................................................ 57
Obrázek 44 – Ikona pro opakování vzhledu stránky pro Microsoft Word 2007 ................. 57
Obrázek 45 – Nabídka pro vloţení hypertextového odkazu................................................ 59
Obrázek 46 – Nabídka pro přepínání oken .......................................................................... 60
Obrázek 47 – Náhledy pomocí tlačítka Fotoaparát ............................................................. 61
Obrázek 48 – Tvorba vlastního formátu buněk ................................................................... 62
Obrázek 49 – Zadávání funkce v Microsoft Visual Basic ................................................... 64
Obrázek 50 – Zadání hesla pro uloţení ............................................................................... 65
Obrázek 51 – Nabídka pro ověření dat ................................................................................ 66
Obrázek 52 – Zobrazení seznamu dat, které lze vloţit do buňky ........................................ 67
Obrázek 53 – Zobrazení chybového hlášení........................................................................ 68
Obrázek 54 – Barevné škály ................................................................................................ 69
Obrázek 55 – Panel nástrojů Microsoft Excel 95 ................................................................ 71
Obrázek 56 – Panel nástrojů Microsoft Word 95 ................................................................ 71
Obrázek 57 – Panel nástrojů Microsoft Excel 97 ................................................................ 73
Obrázek 58 – Panel nástrojů Excel 2003 ............................................................................. 76
Obrázek 59 – Panel nástrojů Word 2003 ............................................................................. 76
Obrázek 60 – Excel 2007, pás karet (Ribbon) nabídky Domů ............................................ 78
Obrázek 61 – Word 2007, pás karet .................................................................................... 78
Obrázek 62 – Excel 2010, pás karet .................................................................................... 79
Obrázek 63 – WORD 2010, panel nástrojů ......................................................................... 80
Seznam tabulek
Tabulka 1 – Řetězce pro další sloţky .................................................................................. 44
10
1 Úvod
Hlavním cílem této práce je shromáţdit, vyzkoušet a zhodnotit jednotlivé postupy
racionalizující a urychlující práci ve Windows a programech Microsoft Office.
Jedná se o oficiálně nepublikované, velice zajímavé a uţitečné návody. Kaţdý krok
je detailně popsán a kritické body jsou doplněny grafickými obrazovkami. Jednotlivé tipy
obsahují stručný popis řešené problematiky a zhodnocení celého postupu.
V první části jsou shromáţděny jednotlivé návody pro operační systém Microsoft
Windows. Postupy jsou rozděleny do tří kategorií, podle nástroje nebo prostředí, které je
nejvíce vyuţíváno. Je zde kategorie pro práci v příkazovém řádku, editoru registrů a
grafickém prostředí, zahrnující především Průzkumník Windows.
V další části jsou shrnuty postupy týkající se programů Microsoft Office. Zde je
pozornost věnována stěţejním programům kancelářského balíku, a to aplikacemi Microsoft
Word a Excel.
Poslední část je věnována zhodnocení jednotlivých verzí Microsoft Office. Je zde
uveden celkový náhled na jednotlivé verze kancelářských balíků. Posuzuji se zde novinky,
přehlednost, stav aktualizací a opravy chyb jednotlivých verzí, především aplikací Word a
Excel.
11
2 Postupy pro Microsoft Windows
Tato kapitola se zabývá prováděním jednotlivých postupů pro operační systémy
Microsoft Windows. Nachází se zde výběr velice uţitečných oficiálně nepublikovaných
návodů, převáţně méně známých pro běţné i pokročilé uţivatele. Jedná se o jednotlivé
návody, které jsou rozděleny do tří skupin, podle druhu nástroje nebo prostředí, které je
k provedení úkonu nejvíce vyuţito.
2.1 Příkazový řádek
Tento oddíl obsahuje tipy a postupy, které jsou prováděny v příkazovém řádku.
Příkazový řádek (CLI) je uţivatelské rozhraní, kde uţivatel komunikuje
s počítačem nebo programy pomocí příkazů bez pouţití myši. Mnoho běţných uţivatelů se
příkazového řádku „obává“, přesto jim můţe pomoci vyřešit mnoho úkonů elegantněji a
rychleji neţ grafické prostředí.
Příkazový řádek je součástí Windows a spustíme jej v nabídce Start -> Spustit, kde
napíšeme cmd a potvrdíme. Ve Windows Vista a novějších stačí zapsat cmd do
vyhledávacího pole nabídky Start. V některých případech je nutné spustit příkazový řádek
s právy správce. V tomto případě na vyhledaný program cmd klepneme pravým tlačítkem
myši a zvolíme Spustit jako správce, Řízení uţivatelských účtů potvrdíme Ano.
2.1.1 Symbolické a pevné odkazy ve Windows
Symbolické a pevné odkazy, které se jiţ řadu let pouţívají standardně v unixových
operačních systémech, jsou nyní k dispozici v systémech Windows Vista a novějších.
Windows nyní nabízejí jak tvorbu klasických zástupců, tak dále tvorbu symbolických
odkazů (simlinks), pevných odkazů (hardlinks) a spojení adresářů (junction)
Zástupce je známý jiţ ze starších verzí operačních systémů Windows. Zástupce lze
vytvořit na soubor či sloţku na libovolném diskovém oddíle. Je to soubor s příponou
.LNK, odkazující na jiný soubor nebo sloţku. Nese informaci o umístění cíle, ikoně a
velikosti okna v jakém se má odkazovaný soubor či sloţka otevřít. Na jeden objekt lze
vytvořit více zástupců, pokud zástupce odstraníme, nemá to ţádný vliv na cílovou sloţku
nebo soubor. Odstraníme-li cílový soubor, zástupce je nefunkční, ukazuje na neexistující
adresu. Pokud otevřeme zástupce, automaticky budeme přesunuti do sloţky, kterou
zastupuje.
Symbolický odkaz je podobný zástupci, lze odkazovat na soubor či sloţku, je
reprezentován souborem, do kterého, na rozdíl od zástupce, nelze zasahovat. Diskový
oddíl, na kterém má být symbolický odkaz uloţen, musí být typu NTFS. Pro zdrojová data
toto omezení neplatí. Pokud symbolický odkaz odstraníme, nemá to ţádný vliv na cílová
data. Odstraněním nebo přesunutím cílové sloţky nebo souboru, bude symbolický odkaz
nefunkční.
12
Oproti zástupci je zde výhoda, ţe se odkaz chová jako adresář. Pokud otevřeme
sloţku, která je symbolickým odkazem, zůstáváme přímo v této sloţce. Nepřesouváme se
jako v případě zástupce do zastupované sloţky.
Pro vytváření odkazů pouţijeme systémový nástroj mklink.exe. Otevřeme si
příkazovou řádku s oprávněním správce. Do hledacího pole nabídky Start napíšeme cmd,
na vyhledaný program klepneme pravým tlačítkem a zvolíme Spustit jako správce,
Řízení uživatelských účtů potvrdíme Ano. Do příkazové řádky zadáme mklink /? pro
vyvolání nápovědy.
Obrázek 1 – Nápověda k programu mklink.exe
Pro vytvoření symbolického odkazu na adresář není potřeba ţádného přepínače.
Tvorba odkazu je následující MKLINK [Adresa pro náš odkaz] [Zdroj na který
odkazujeme]. Budeme vytvářet odkaz na textový soubor ImportantData.txt, který je
hluboko v adresářové struktuře, náš odkaz pojmenujeme data.txt a umístíme na plochu. Do
příkazové řádky zadáme:
mklink C:\Users\JmenoUzivatele\Desktop\data.txt D:\Programy\ImportantData.txt
a potvrdíme klávesou [Enter].
Obrázek 2 – Tvorba symbolického odkazu
Pokud budeme vytvářet odkaz na sloţku (Directory) přidáme přepínač /D.
Vytvoříme symbolický odkaz na sloţku Miranda, který pojmenujeme MirandaS a uloţíme
na plochu pomocí příkazu:
mklink /D C:\Users\Artur\Desktop\MirandaS D:\Programy\Miranda
Pro kontrolu vypíšeme obsah plochy, podle označení <SYMLINK> poznáme, ţe
data.txt jsou symbolickým odkazem na soubor. Poznávací znamení symbolického odkazu
13
na sloţku je <SYMLINKD>. Výpis můţeme provést pomocí dir /aL /s pro zobrazení
odkazů.
Obrázek 3 – Výpis z adresáře
Pevný odkaz (hard link) je moţné vytvořit pouze na soubor, a to v rámci svého
souborového systému. Pevný odkaz vytváří další cestu k danému souboru, obě cesty
odkazují na stejný soubor, který je na disku pouze jednou, tedy zabírá pouze jedno místo,
na rozdíl od symbolických odkazů. Pokud soubor upravíme z jeho zdrojové adresy, či jeho
pevného odkazu, bude výsledek viditelný z obou umístění. Další rozdíl je v odstraňování
souboru a jeho odkazu. Pokud odstraníme původní soubor, obsah zůstane stále na pevném
disku, protoţe na něj stále ukazuje pevný odkaz. Pokud bude existovat alespoň jeden
pevný odkaz, bude soubor dostupný.
Pro vytvoření pevného odkazu pouţijeme přepínač /H. Zhotovíme pevný odkaz na
textový soubor instruction.txt, který chceme uloţit na disk D:\ pod názvem instrdoc.txt
pomocí příkazu:
mklink /H D:\instrDoc.txt D:\Programy\Miranda\instruction.txt
Obrázek 4 – Tvorba pevného odkazu
Spojení adresářů (Junction), slouţí k vytvoření další cesty k adresáři, který je na
pevném disku uloţen pouze jednou. Pokud otevřeme tento odkaz, pracujeme v dané sloţce.
Pro vytvoření spojení adresářů pouţijeme přepínač /J. Ve výpisu z adresáře poznáme
spojení adresářů podle označení <JUNCTION>. Pro vytvoření sloţky CPPProjects v
kořenovém adresář na disku C, která bude propojena se sloţkou Projektů hluboko v
adresářové struktuře, pouţijeme příkaz:
mklink /J C:\CPPProjects "C:\Users\Artur\Documents\Visual Studio 2008\Projects". Po
otevření sloţky CPPProjects se dostáváme transparentně do sloţky Projects.
14
Windows 7 vyuţívá těchto propojení v uţivatelské sloţce například pro Hudbu,
Obrázky, Filmy, Dokumenty atd., které jsou propojené s Music, Pictures, Videos,
Documents. Výtah získáme pomocí příkazu pro výpis z uţivatelského adresáře v příkazové
řádce C:\Users\Artur>dir /aL /s.
Obrázek 5 – Výpis z uživatelského adresáře
Pouţití symbolických odkazů, pevných odkazů a spojení souborů nám ve Windows
Vista a 7 nabízí systémový nástroj mklink.exe. Pro Windows 2000 a novější je moţné si
doinstalovat nástroj Junction ze stránek technické podpory Microsoftu, který nám nabídne
stejné funkce. Symbolické linky vyuţijeme například při tvorbě webových stránek, kdy
potřebujeme např. do jednoho adresáře pro Apache uloţit více symbolických odkazů na
různé sloţky z různých disků. Popřípadě kdyţ si vytváříme strukturu jednoduše
dostupných odkazů na sloţky nebo soubory s dlouhými adresami.
15
2.1.2 Kontrola a ochrana systémových souborů
Pokud Windows vypisují podivná chybová hlášení, je moţné, ţe byl přepsán
důleţitý systémový soubor. Přepsání můţe způsobit například nějaký program, který
nahradí systémový soubor novou verzí, ale po odstranění nevrátí soubory do původního
stavu. Změny můţe provést také virus. Pokud tedy nastane nějaký problém, můţeme
vyzkoušet integrovanou aplikaci SFC (System File Checker).
SFC je jedním ze dvou mechanismů pro ochranu souborových systémů Windows.
WFP (Windows File Protection) je tedy funkce, která brání přepsání důleţitých
systémových souborů. Tyto soubory se nesmí přepsat, jelikoţ je pouţívá Windows a jejich
ochranou předchází potíţím. Funkce WFP poskytuje ochranu pomocí dvou mechanismů.
První mechanismus běţí na pozadí a aktivuje se tehdy, obdrţí-li WFP upozornění o
změně souboru v chráněném adresáři. Po obdrţení upozornění ověří podpis souboru a určí,
zda nový soubor představuje platnou verzi. Pokud nevyhoví, nahradí nový soubor
souborem z mezipaměti nebo z instalačního disku.
Druhý mechanismus je jiţ zmiňovaný SFC. Je to nástroj určený ke kontrole
chráněných systémových souborů a katalogových souborů. Katalogové soubory slouţí ke
sledování správných verzí souborů. Kontroluje všechny chráněné soubory, jestli nebyly
změněny programy nainstalovanými při bezobsluţné instalaci.
Pro práci se SFC je nutné být přihlášen jako administrátor. V nabídce Start ->
Spustit zadáme cmd a potvrdíme klávesou [Enter]. Pro systém Microsoft Vista a novější
zadáme v nabídce Start do vyhledávacího pole cmd, na tento program klikneme pravým
tlačítkem myši a zvolíme Spustit jako správce. Nyní se nacházíme v příkazovém řádku,
kde zadáme příkaz sfc /? a stiskneme [Enter]. Zobrazí se nám nápověda k příkazu sfc.
Obrázek 6 – Nápověda k příkazu sfc
Máme tedy několik moţností, můţeme prověřit integritu všech chráněných souborů
a v případě chyb problém automaticky opravit. Tato moţnost se skrývá pod příkazem
16
/SCANNOW a tuto moţnost pouţijeme. Zadáme příkaz scf /SCANNOW a vyčkáme
výsledku.
Obrázek 7 – Kontrola chráněných systémových souborů
Tato funkce Windows můţe být velice uţitečná při změně systémové aplikace
například virem. Kdy můţeme zabránit reinstalaci systému a původní soubory obnovit
tímto jednoduchým způsobem.
2.1.3 Odstranění nepotřebných souborů dle data
Pokud potřebujeme vyhledat a odstranit určitá data, nebo dočasné soubory,
například podle poslední změny, nemusíme pouţívat ţádný speciální software. Windows
Vista a Windows 7 mají speciální funkci, pomocí které lze data dohledat a vymazat. Tuto
funkci pouţijeme ve speciálním skriptu.
Nejdříve se tedy podíváme na danou funkci. Přejdeme do příkazové řádky přes
nabídku Start, kde do vyhledávacího pole zadáme cmd a potvrdíme klávesou [Enter].
Nyní zadáme příkaz forfiles /?, který nám zpřístupní nápovědu programu forfiles.exe.
Obrázek 8 – Nápověda k programu forfiles.exe
17
Příkaz obsahuje několik přepínačů, které mají následující významy:






/P – zde uvedeme cestu pro hledání, výchozí je aktuální adresář, ve kterém se
nacházíme.
/M – Maska hledání, zde lze zadat typ pro hledání, např. *.jpg pro hledání obrázků
daného typu.
/S – Přidá k prohledávání i všechny podadresáře.
/D – Datumový filtr, za tento přepínač se uvádí datum ve formátu dd.MM.yyyy,
kdy před datum uvádíme (+) pro vyhledání souborů, jejichţ datum poslední změny
je novější nebo stejně starý. Nebo uvádíme (-), pro vyhledání souborů starších.
Také lze pouţít pouze „dd“, kdy uvedeme počet dní.
+dd – Vybere soubory s poslední změnou novější neţ aktuální datum plus „dd“.
-dd – Vybere soubory s poslední změnou starší neţ aktuální datum mínus „dd“.
/C – Zde uvádíme příkaz, který má být proveden s kaţdým souborem, výchozí
příkaz je: cmd /c echo @file je nutné tento řetězce uzavřít do uvozovek. Další
proměnné, které lze pouţít v řetězci:
@file – vrátí název souboru,
@fname – vrátí název souboru bez přípony,
@text – vrátí pouze příponu souboru,
@path – vrátí úplnou cestu souboru,
@relpath – vrátí relativní cestu souboru,
@isdir – pro adresář vrací TRUE,
@fsize – vrací velikost souboru v bajtech,
@fdate – vrací datum poslední změny souboru,
@ftime – vrací čas poslední změny souboru.
Vnitřním příkazům obsaţeným v CMD.exe musí vţdy předcházet řetězec cmd /c.
Několik příkladů:
FORFILES /P C:\Users\Artur\Desktop /M *.pdf /C "cmd /c echo @file @fdate @ftime"
Tento příkaz vyhledává ve sloţce C:\Users\Artur\Desktop, pouze PDF soubory, u kterých
zobrazuje název souboru, datum a čas poslední změny souboru.
Obrázek 9 –Použití příkazu forfiles pro vyhledávání
Pokud přidáme do stejného příkladu /S, příkaz prohledá i podadresáře.
FORFILES /P C:\Users\Artur\Desktop /M *.pdf /C "cmd /c echo @file @fdate @ftime"
18
Obrázek 10 – Použití příkazu forfiles pro vyhledávání
Dále můţeme pouţít časový údaj. Tento příkaz Zobrazí všechny soubory včetně
podadresářů, jejichţ datum je stejný nebo starší vůči danému datu.
FORFILES /P C:\Users\Artur\Desktop /S /M *.* /D -08.03.2011 /C "cmd /c echo @File"
Další příkaz zobrazí všechny soubory na dané adrese i ve všech podadresářích,
které jsou starší více neţ 30 dní od aktuálního data.
FORFILES /P C:\Users\Artur\Desktop /S /M *.* /D -30 /C "cmd /c echo @File"
Pokud si tedy vyzkoušíme příkaz zobrazit a vše nám vyhovuje, můţeme zobrazení
echo, nahradit mazáním del. K tomuto účelu je vhodné si vyrobit dávkový soubor, který
bude obsahovat daný příkaz. Máme tedy příkaz, který maţe dočasné soubory v adresáři
Temp, starší třiceti dní:
FORFILES /P C:\Windows\Temp /S /M *.* /D -30 /C "cmd /c del @File".
Vytvoříme si nový textový soubor, do kterého vloţíme tento příkaz. Soubor uloţíme
a přejmenujeme na Erase_old_Temp.bat. Tento soubor musíme spustit jako správce,
klikneme na něj pravým tlačítkem a vybereme poţadovanou akci. Po spuštění nás program
stále ţádá o potvrzení odstranění souboru, coţ je velice nepříjemné, proto doplníme příkaz
o přepínač /Q. Tento přepínač způsobí, ţe nebude vyţadováno potvrzení o mazání.
Můţeme také přidat přepínač /S, který odstraní soubory i z podadresářů. Upravený příkaz
vypadá takto:
FORFILES /P C:\Windows\Temp /S /M *.* /D -30 /C "cmd /c del /Q /S @File".
Přepíšeme koncovku z .bat na .txt, vloţíme upravený soubor a přepíšeme koncovku
zpět. Nyní máme vytvořený skript na mazání starých dočasných souborů z adresáře Temp.
19
Tento návod mě zaujal pro mě neznámým programem forfiles.exe, který je dostupný
ve Windows Vista a Windows 7, pro Windows XP lze tento nástroj doinstalovat. Veliká
výhoda tohoto nástroje spočívá ve vyhledání dle stáří a následném výmazu v jednom
jednoduchém kroku pomocí dávkového souboru.
2.1.4 Přesměrování výstupu příkazového řádku do schránky
V příkazové řádce lze jednoduše, rychle a přehledně provádět velké mnoţství
důleţitých výpisů, ať uţ systémových nebo adresářových. Provedeme-li nějaký výpis,
často potřebujeme informace zkopírovat pro předání nebo uloţit. Máme zde několik
moţností, jak si práci ulehčit.
Jednotlivé řádky nejjednodušeji zkopírujeme pomocí myši. Klepneme pravým
tlačítkem kdekoliv v okně příkazové řádky a zvolíme Označit, poté pomocí myši
označíme text a potvrdíme klávesou [Enter]. Text se nám uloţí do schránky, ze které ho
pomocí klávesové zkratky [Ctrl] + [V] vloţíme na poţadované místo. Pro delší výpisy
obsahují Windows Vista a 7 integrovaný nástroj clip.exe, pomocí kterého lze vkládat do
schránky celé výpisy. Nápovědu vyvoláme příkazem clip ?/.
Obrázek 11 – Nápověda k programu clip.exe
Program propojíme s poţadovaným příkazem pomocí roury „|”. Pokud chceme
uloţit do schránky výpis běţících procesů, který např. potřebujeme vloţit ke zhodnocení
do internetové diskuse, pouţijeme příkaz tasklist | clip. Nyní máme text ve schránce
připravený pro vloţení na poţadované místo. Pokud chceme umístit do schránky kopii
výpisu aktuálního adresáře, příkaz tvoříme podobně dir | clip. K výpisu dir přidáme
pomocí roury nástroj clip.
Zde uvedeme několik příkladů:

driverquery | clip – uloţí do schránky seznam nainstalovaných ovladačů,

assoc | clip – uloţí do schránky seznam souborů přidruţených podle přípony.
20
Pokud chceme do schránky zkopírovat obsah souboru, pouţijeme znak „menší neţ“.

clip < mujSoubor.txt – Zkopíruje obsah souboru mujSoubor.txt to schránky.
Chceme-li obsah výpisu spíše exportovat do souboru neţ zkopírovat do schránky, nabízí se
nám pouţití znaků „>“ nebo „>>“ ke zřetězení výstupu.

dir > procesy.txt – Tento příkaz vytvoří soubor procesy.txt v aktuálním adresáři,
pokud neexistuje a uloţí do něho aktuální výpis adresáře. Pokud soubor obsahuje
nějaká data, přepíše je.

dir >> procesy.txt – Příkaz pracuje obdobně jako předchozí, ale data připisuje na
konec souboru, tedy nepřepíše stávající obsah.
Nástroj clip.exe, který obsahují Windows Vista a Windows 7 ušetří práci při kopírování
obsahu z příkazové řádky. Nástroj je velice jednoduchý na pouţití. Pro Windows XP je
nutné jej doinstalovat.
2.1.5 Vyhledání zašifrovaných souborů a jejich zálohování
Chystáte-li se přeinstalovat operační systém a pouţíváte ochranu souborů EFS, je
nutné před novou instalací zálohovat klíč svého šifrovacího systému. Bez něho se na nově
instalovaném systému nelze dostat k zašifrovaným datům.
EFS je šifrovaný souborový systém, který chrání data ze strany útočníků majících
fyzický přístup k počítači. Kaţdý uţivatel má privátní a veřejný klíč, tyto klíče jsou
zašifrovány přihlašovacím heslem. Přístup k datům je tedy moţný pouze po přihlášení
uţivatele, který data šifroval.
Zálohu privátního klíče provedete následujícím způsobem. Spusťte Internet
Explorer, v horní liště vyberte Nástroje -> Možnosti Internetu a zde kartu Obsah.
21
Obrázek 12 – Export certifikátů
Na této kartě klepneme na tlačítko Certifikáty, kde si na kartě osobní vyberete svůj
klíč a zvolíte Exportovat. Zobrazí se průvodce exportem, kde si zvolíme exportovat
soukromý klíč, vybereme, kam ho chceme uloţit a vloţíme heslo.
Pokud bychom chtěli zjistit adresy zašifrovaných souborů v počítači, poslouţí nám
nástroj pro správu šifrovaných dat Cipher.exe. Tento nástroj je obsaţen ve Windows Vista
a Windows 7. Spustíme příkazový řádek, například klávesovou zkratkou [Win] + [R],
napíšeme cmd a potvrdíme klávesou [Enter]. Pro získání nápovědy vloţíme příkaz cipher
/?. Tento příkaz nám vypíše kompletní nápovědu k nástroji Cipher.exe, seznam
jednotlivých přepínačů a popis jejich funkcí. Nás však zajímá, jestli pouţíváme šifrování
EFS ve svém počítači. Do příkazové řádky zadáme: cipher /u /n C:. Tímto příkazem
prohledáme disk C na výskyt zašifrovaných dokumentů.
Obrázek 13 – Prohledávání disku na výskyt zašifrovaných dokumentů
22
Příkaz obsahuje následující přepínače:

/U – snaţí se získat přístup ke všem zašifrovaným souborům v místních
jednotkách. Tímto způsobem bude aktualizován šifrovací klíč souborů
uţivatele nebo klíč agenta obnovení na aktuální klíč, pokud byly tyto klíče
změněny.

/N – Tato moţnost je funkční pouze s přepínačem /U. Tímto způsobem
zabráníte aktualizaci klíčů. Tato metoda se pouţívá k vyhledávání všech
zašifrovaných souborů na místních jednotkách.
Je velice důleţité uloţit si klíč k takto zašifrovaným souborům, pokud toto šifrování
pouţíváte. Bez něho byste se ke svým souborům jiţ nedostali. Moţné je soubory
dešifrovat a zálohovat.
2.1.6 Aktivace zvláštních funkcí firewallu z příkazového řádku
Konfiguraci Windows firewall lze provádět kromě grafického prostředí také
pomocí příkazového řádku. U novějších Windows, počínaje Windows Vista se změnil
kontext příkazu z původního netsh firewall na netsh advfirewall firewall. Původní příkazy
fungují i na novějších verzích, ale nové přinášejí další moţnosti konfigurace. Proto je
doporučováno pouţívat nové příkazy.
Firewall pracuje na principu blokování příchozích nebo odchozích spojení, tedy
spojení, která se snaţí získat přístup k počítači, nebo která z počítače odcházejí. U
Windows je defaultně nastavena pro všechna příchozí spojení neodpovídající pravidlu
blokace. Všechna odchozí připojení, která neodpovídají pravidlu, jsou povolena.
Z důvodů řízení uţivatelských účtů je nutné spustit příkazový řádek jako správce.
Proto klepněte na ikonu Start a do políčka pro vyhledávání zadejte cmd, na tuto aplikaci
klikněte pravým tlačítkem a zvolte moţnost Spustit jako správce.
Zadáme tedy příkaz netsh advfirewall a zobrazí se nám první menu s příkazy.
23
Obrázek 14 – Zobrazení menu s příkazy pro netsh advfirewall
Nápovědu ke všem pravidlům získáme zadáním ? za poţadovaný příkaz. Zde jsou
příklady několika příkazů:


netsh advfirewall reset – obnoví výchozí nastavení brány firewall.
netsh advfirewall firewall – pro konfiguraci jednotlivých pravidel.
Pokud tedy zadáme netsh advfirewall firewall ?, zobrazí se nám nabídka příkazů
pro konfiguraci pravidel. Máme tedy moţnost zvolit mimo jiné příkaz add pro přidání
nových pravidel.
Obrázek 15 – Nabídka příkazů pro pro konfiguraci pravidel
Pouţijeme-li moţnosti nápovědy a zadáme netsh advfirewall firewall add rule ?,
zobrazí se nám kompletní nápověda pro tvorbu nových pravidel včetně příkladů.
24
Obrázek 16 – Nápověda pro tvorbu nových pravidel
Při tvorbě nového pravidla si vţdy zvolíme:



name – název pravidla,
dir=in/out – směr, vstupující/ vystupující,
action=allow/block – typ pravidla, povolující/ zakazující.
Dále se musíme rozhodnout podle jakého kriteria budeme tvořit dané pravidlo. Lze
tvořit pravidlo pro konkrétní aplikaci, konkrétní port, dále lze pravidla upřesňovat IP
adresou nebo jejím rozsahem, protokolem nebo portem.
Několik dalších moţností nastavení:








enable - určuje, zda je pravidlo v současnosti povoleno,
profile – určuje profil, pro který je pravidlo přiřazeno, aby pravidlo platilo, musí
být profil aktivní,
remoteip – určuje, ţe se síťové pakety s odpovídající IP adresou shodují s tímto
pravidlem. Porovnává pole cílových IP adres odchozích síťových paketů s polem
zdrojových IP adres příchozích síťových paketů,
any – shoduje se s jakoukoli IP adresou,
localsubnet – shoduje se s jakoukoli IP adresou která je na stejné podsíti jako
lokální počítač,
dns|dhcp|wins|defaultgateway - shoduje se s jakoukoliv IP adresou počítače
nakonfigurovaného na stejný server jako lokální počítač,
IPAdress – shoduje se přesně danou IP adresou,
IPSubnet – shoduje se s IP adresami v dané podsíti, toto číslo je uvedeno za IP
adresa/počet bitů masky podsítě nebo maska,
25




IPRange – rozsah IP adres oddělený pomlčkou,
localport – zadáváme číslo konkrétního portu, nebo rozsah portů,
protocol – TCP, UDP, icmp,
security – moţnosti zabezpečení,
Několik příkladů:
Tento příkaz přidá nové pravidlo s názvem Moje aplikace, pravidlo je pro aplikaci
MyApp.exe, nastaveno jako vstupující a je povoleno:
netsh advfirewall firewall add rule name=”Moje aplikace” dir=in action=allow
program=”C:\MyApp\MyApp.exe”
Tento příklad přidává k předchozímu příkazu kontrolu vzdálených IP adres s
konkrétní IP adresou, dále s IP adresami podsítě určené počtem bitů masky a IP adresami,
které jsou na stejné podsíti jako místní počítač. Příkaz je přiřazen do profilu domain:
netsh advfirewall firewall add rule name=”Moje Aplikace” dir=in action=allow
program=”C:\MyApp\MyApp.exe” remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet
profile=domain
Tento příklad povoluje příchozí pravidlo pro TCP protokol na portu 80:
netsh advfirewall firewall add rule name=”Otevři port 80” dir=in action=allow
protocol=TCP localport=80
Tento příkaz maţe pravidlo pro program MyApp.exe:
netsh advfirewall firewall delete rule name=”Moje Aplikace”
program=”C:\MyApp\MyApp.exe”
Obrázek 17 – Smazání pravidla
Tento příkaz vypne bránu firewall:
netsh advfirewall set currentprofile state off
Tento způsob konfigurace pomocí příkazového řádku můţe být velice rychlý a
efektivní pro pokročilé uţivatele. Jeho efektivitu lze vidět v pouţití dávkového souboru,
pomocí kterého lze jedním spuštěním provést veškeré nastavení. Osvědčí se jistě pro
Windows Server. Tuto konfiguraci bychom nedoporučovali začínajícím uţivatelům.
Uţivatelsky přívětivější je grafické prostředí.
26
2.1.7 Ukončení nereagujících programů kliknutím myši
Nejdříve se podíváme na správu procesů v příkazovém řádku. K tomu nám slouţí
dva příkazy Tasklist a taskkill.
Pro zobrazení běţících procesů napíšeme do příkazové řádky tasklist bez
jakéhokoliv přepínače. U některých operací je nutné spustit příkazový řádek jako správce.
Obrázek 18 – Zobrazení běžících procesů
V tomto výpise vidíme:




Název procesu – přesné pojmenování procesu, název spustitelného souboru,
PID – identifikátor procesu, jedinečný identifikátor procesu. Tímto kódem lze
jednoduše odkazovat na proces,
Název relace, Relace – udává, v jakém kontextu byl proces spuštěn, o jaký typ se
jedná,
Paměť – celková hodnota paměti, kterou daný proces aktuálně vyuţívá.
Hodnota PID jednoznačně určuje proces, tato hodnota se nám bude hodit dále při
jednoznačném určení procesu, např. při jeho ukončování. Sloupec Paměť je také velice
důleţitý, díky této poloţce snadno zjistíme, které procesy nadměrně vytěţují fyzickou
paměť.
Příkaz tasklist lze dále rozšiřovat pomocí jednotlivých přepínačů, seznam
nalezneme po zadání tasklist /?. Přepínač /V přidá k výpisu další informace, tj. aktuální
stav procesu, uţivatele, pod kterým proces běţí, čas a pojmenování procesu.
27
Obrázek 19 – Nápověda k příkazu tasklist
Seznam procesů lze exportovat do Excelu. Tuto moţnost grafický správce úloh
nenabízí. Zadáním příkazu tasklist /FO CSV >> nazev.csv. Soubor nazev.csv vznikne
v aktuální sloţce, ve které se v příkazovém řádku nacházíte. Pouţili jsme přepínač /FO
pro formát a zvolili formát výstupu dat CSV, pro uloţení do souboru jsme pouţili znaky
„>>“, které připisují výstup na konec souboru, který jsme uvedli dále. Při pouţití jedné „>“
se celý soubor přepíše novým obsahem. Lze přidávat do tohoto příkazu další přepínače,
např. /V pro více informací. Příklad vypadá takto: tasklist /V /FO CSV >> nazev.csv.
Při pouţití přepínače /Svc se zobrazí ke kaţdému spuštěnému procesu, spuštěné
sluţby související s tímto procesem.
28
Obrázek 20 – Rozšíření příkazu tasklist pomocí přepínače Svc
Potřebujeme-li zjistit, jaké procesy vyuţívají danou knihovnu, pouţijeme přepínač
/M. Příkazem tasklist /M netapi32.dll vypíšeme všechny procesy, které pouţívají danou
knihovnu. Tento příkaz se nám hodí, víme-li, ţe daná knihovna_X.dll způsobila problém,
ale Windows nevypisují u chyby potřebné informace, jak je knihovna provázána s procesy.
Potřebujeme-li si zobrazit pouze některé řádky, můţeme pouţít přepínač /Fi.
Pomocí tohoto přepínače filtrujeme data zadáním poţadovaného výrazu do uvozovek.
Filtrovací výraz se skládá z názvu sloupečku, podle kterého filtrujeme, operátoru a
hodnoty. Názvy sloupců lze pouţít tyto: cputime, services, imagename, memusage, pid,
session, sessionname, status, username, windowtitle.
Operátory lze pouţít tyto:






eq – rovnost,
ne – nerovnost,
gt – větší neţ,
lt – menší neţ,
ge – větší neţ, nebo rovno,
le – menší neţ, nebo rovno.
Zde pro názornost uvádím několik příkladů:



tasklist /Fi "memusage gt 102400" – zobrazí procesy zabírající více jak 102400KB
(100MB),
tasklist /Fi "imagename eq opera.exe " – zobrazí procesy webového prohlíţeče
Opera,
tasklist /Fi "status eq unknown" – zobrazí procesy s neznámým stavem.
29
Nyní přejdeme k poţadovanému „zabíjení“ procesů.
Příkazem tasklist jsme si zobrazovali detailní informace o běţících procesech,
k ukončování nám slouţí taskkill. Tento příkaz je potřeba doplnit několika přepínači, které
zjistíme vyvoláním nápovědy, příkazem taskkill /?.
Nejvíce bezpečné je ukončení procesu pomocí jeho PID. Příkazem taskkill to
vykonáme pomocí přepínače /pid.
Obrázek 21 – Ukončení procesu
Proces lze také ukončit pomocí jeho názvu, přidáním přepínače /IM, tento proces
však ukončí všechny procesy s tímto jménem!
Zde uvedeme několik příkazů pro ukončování procesů:

taskkill /im chrome.exe – ukončí všechny procesy s názvem chrome.exe, tedy kaţdé
otevřené okno dané aplikace!
Pro ukončení všech podprogramů daného procesu slouţí přepínač /t

taskkill /t /pid 6076 – ukončí proces s PID 6076 a všechny jeho podprocesy
Pro vynucené ukončení procesu slouţí přepínač /F

Taskkill /f /pid 6076 - vynutí násilné ukončení procesu, nezajistí uloţení dat!
Společně s příkazem taskkill lze pouţít filtrování, můţeme bez problémů
ukončit procesy odpovídající zvolenému filtru.

taskkill /F /Fi "status eq not responding" - tento příkaz násilně ukončí všechny
procesy, které nereagují, nebo se tak tváří.
Nyní se dostáváme k části, kde si vytvoříme zástupce s poţadovaným příkazem.
Pomocí tohoto zástupce umístěného např. na ploše budeme moci vyvolat daný příkaz.
Vytvoříme zástupce, pomocí kterého budeme moci ukončit všechny nereagující
programy. Pravým tlačítkem klikneme na plochu a v nabídce vybereme Nový -> Zástupce.
Do vstupního pole napíšeme taskkill /F /Fi "status eq not responding" a potvrdíme
tlačítkem Další. Nesmíme zapomenout, ţe při pouţití této aplikace se neuloţená data
30
aplikací ztratí. Proto je vhodné nejdříve vyčkat na reakci systému a program ukončit
regulérně.
Obrázek 22 – Vytvoření zástupce pro ukončení nereagujících procesů
Taskill a tasklist jsou mocné nástroje, pomocí kterých je moţné detailně sledovat,
filtrovat a ukončovat procesy. Výpisy je moţné přesměrovat do textového souboru a
importovat například do Excelu.
2.2 Editor registrů
Tento oddíl se zabývá nastavováním a postupy v Editoru registrů.
Editor registrů je nástroj pro úpravy a prohlíţení registru zahrnutý v systému
Windows. Pouţívá se ke změně informací, které zde ukládá a pouţívá operační systém.
Editor se skládá z jednoho okna rozděleného na dvě poloviny. V levé polovině se nacházejí
samostatné klíče, v pravé polovině jejich hodnoty a data. Na jednotlivé klíče lze navigovat
procházením struktury klíčů, nebo vyuţít funkce Najít, která se nachází v nabídce Úpravy.
Hodnoty klíčů na pravé straně obrazovky lze měnit po otevření dvojím kliknutím myši.
Nové hodnoty přidáme do příslušného klíče kliknutím pravého tlačítka myši do pravé části
obrazovky a vybrat poţadovanou hodnotu. Doporučuji provádět zálohu registru před
kaţdým krokem. Nesprávná změna můţe způsobit nefunkčnost operačního systému, tudíţ i
počítače.
Editor spustíme v nabídce Start -> Spustit, kde do okna vepíšeme regedit a
potvrdíme OK. Ve Windows Vista a novějších stačí zapsat regedit do vyhledávacího pole
nabídky Start a spustit. Řízení uţivatelských účtů potvrdíme Ano.
31
2.2.1 Zabránění samočinné instalaci aktualizací při vypínání
Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, systém Windows automaticky změní
funkci tlačítka pro standardní vypnutí počítače tak, ţe se nejdříve nainstalují aktualizace a
poté se počítač vypne. Instalace aktualizací můţe trvat poměrně dlouho dobu.
Tento postup nám nemusí vyhovovat, zvláště pracujeme-li na notebooku bez napájení, kdy
nás několik minut ztracených při vypínání, můţe stát i např. hodinu práce na notebooku.
Obrázek 23 – Nabídka Start před úpravou registru
Automatickou instalaci aktualizací při vypínání potlačíme v systémovém registru.
Spustíme si Editor registru, ve Windows 7 nebo Windows Vista stačí zadat do hledacího
pole v nabídce Start regedit a stisknout klávesu Enter. Pod Windows XP přejdeme do
nabídky Start, zvolíme Spustit a napíšeme regedit. Nabídku Spustit lze vyvolat klávesovou
zkratkou [Win] + [R]. Další postup je pro všechny zde uvedené systémy shodný. V editoru
vyhledáme, nebo vytvoříme klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU.
32
Obrázek 24 – Editor registru při úpravě hodnoty daného klíče
Pokud se zde část cesty klíče nevyskytuje, vytvoříme ji přesně podle zadání.
Klikneme v editoru pravým tlačítkem myší na poslední název cesty, kterou jsme dohledali,
např. Windows a zvolíme Nový -> klíč a napíšeme poţadovaný název, zde např.
WindowsUpdate. Takto pokračujeme, aţ je celá cesta v editoru kompletní. Máme-li celý
klíč, klikneme pravým tlačítkem myši do pravé části okna a zvolíme Nový -> Hodnota
DWORD (32bitová). Zadáme název poloţky NoAUAsDefaultShutdownOption a
potvrdíme klávesou [Enter]. Nyní tuto poloţku otevřeme (dvojité kliknutí myší) a Údaj
hodnoty změníme na 1. Tímto jsme zabránili Windows, aby se samočinně aktivovala
instalace aktualizací při vypínání. Pokud bychom toto nastavení chtěli vrátit zpět, změníme
hodnotu na 0.
Obrázek 25 – Nabídka Start po úpravě registrů
33
Toto nastavení je pouze pro aktuálního uţivatele. Pokud bychom chtěli, aby tato
konfigurace platila pro všechny uţivatele, stejným způsobem vytvoříme a doplníme dříve
popsanou poloţku i do klíče:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\
AU.
Tento návod je velice uţitečný pro uţivatele notebooku z důvodu úspory baterií.
Dále nám tento postup umoţní vypnutí počítač bez nutnosti instalace aktualizací. Zvláště u
Windows 7 kde se nabídka vypnout bez instalace aktualizací nezobrazovala. U Windows
XP byla moţnost vypnutí bez instalace aktualizací skryta v textu pod tlačítkem, po pouţití
tohoto návodu se do textu přesunula moţnost vypnutí s instalací a hlavní tlačítko slouţí
pouze k vypnutí.
2.2.2 Použití skrytých příkazů v kontextové nabídce Průzkumníka
Jednoduchá funkce Windows Vista a Windows 7, která nám ušetří spoustu času a
práce. Například potřebujeme-li vloţit do dokumentu cestu k nějakému souboru, popřípadě
sloţce, nebo otevřít příkazovou řádku na místě kde se nyní nacházíme, ztrácíme spoustu
času dohledáváním a vypisováním.
Tyto funkce se skrývají v „utajeném kontextovém menu“, které vyvoláme, pokud
přidrţíme klávesu [SHIFT] a zároveň klikneme pravým tlačítkem myší na poţadovaný
soubor či sloţku. Poté se nám zobrazí nabídka i s dříve skrytými příkazy.
34
Obrázek 26 – kontextové menu pod pravým tlačítkem myši s přidrženým tlačítkem Shift
Máme zde tyto nové moţnosti: Kopírovat jako cestu, Zde otevřít příkazové
okno a Otevřít v novém procesu.
Pokud pouţijeme příkaz Kopírovat jako cestu, uloţí se nám do schránky absolutní
cesta k dané sloţce nebo souboru uzavřená do uvozovek. Nyní ji lze vloţit například
do dokumentu, Microsoft Word klávesovou zkratkou [CTRL] + [V]. Další příkaz, Zde
otevřít příkazové okno, otevře příkazový řádek s aktuální cestou, na které se nacházíme.
Nevýhodou při otevírání sloţek ve Windows 7 je jejich seskupování do jednoho běţícího
procesu. Pokud tedy pouţíváme Průzkumníka a dojde k zamrznutí jednoho okna se
sloţkou, pak přijdeme i o všechna další. Řešením je otevírání oken v novém procesu, který
se skrývá pod příkazem Otevřít v novém procesu. Pokud pouţijeme tuto volbu, otevře se
sloţka v novém procesu explorer.exe. Pod tímto procesem budou další takto otevřené
soubory, další explorer.exe se jiţ neotevře a ve Správci úloh uvidíme tedy maximálně dva
tyto procesy.
35
Pokud chceme, aby se nám příkaz Zde otevřít příkazové okno zobrazoval po
stisku pravého tlačítka myši bez pouţití klávesy [Shift], upravíme si několik hodnot
v systémovém registru. Do hledacího pole nabídky Start zadáme regedit a potvrdíme
klávesou [Enter], řízení uţivatelských účtů potvrdíme Ano. V Editoru registru přejdeme na
klíč HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd, na pravé části okna odstraníme řetězec
Extended pomocí pravého tlačítka a odstranit. Dále přejdeme na klíč
HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmd a zde také odstraníme v pravé části okna řetězec
Extended. Nyní po zavření editoru se nám po stisku pravého tlačítka na adresáři bude
zobrazovat funkce pro otevření příkazového řádku s aktuální cestou i bez pouţití tlačítka
[Shift]. Pokud budeme poţadovat původní nastavení zpět, vytvoříme v příslušných klíčích
registru znovu poloţku Extended pomocí pravého tlačítka myši Nový -> Řetězcová
hodnota, ţádný údaj nevyplňujeme.
Tento návod je velmi efektivní a ušetří práci při vypisování cesty k danému
souboru nebo adresáři. Nyní stačí cestu vybrat z nabídky a vloţit. Moţnost otevření
příkazové řádky s aktuální cestou je příjemná. Pro procházení sloţek se nepouţívá
Průzkumník, otevírání v novém procesu se tedy nevyuţije.
2.2.3 Přímý přístup k vybrané složce z nabídky Start
Nabídka Start ve Windows XP umoţňuje v pravé části přímý přístup k souborům
ve sloţce Dokumenty, Obrázky a Hudba. Sloţky, které mají být v tomto seznamu nabídky
Start, je moţno z několika moţností zvolit, ale chybí zde např. sloţka Filmy, která je
v novějších Windows jiţ obsaţena. Pokud bychom se chtěli dostávat ke svým filmům,
nebo jiným souborům stejně snadno, lze přidat do nabídky Start další odkaz pomocí úprav
v systémovém registru.
Přejdeme do Editoru registrů pomocí nabídky Start -> Spustit, zadáme regedit a
potvrdíme. Zde přejdeme na klíč HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4bdaf-00c04f60b9f0}, na pravé straně dvakrát poklepeme na řetězcovou hodnotu Výchozí a
zadáme text, který chceme vidět jako název sloţky v nabídce start. V našem případě
zadáme Film. Dále klikneme pravým tlačítkem do prázdného místa v pravé části a zvolíme
Nový -> Klíč, pojmenujeme ho DefaultIcon. Tímto klíčem nastavíme ikonu. V pravé části
dvakrát poklepeme na Výchozí a zadáme zde adresu systémové ikony pro videosloţku:
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-238
Zde můţeme pouţít adresu na jakýkoliv libovolný ICO soubor. Zanoříme se do podklíče
Instance\InitPropertyBag, na pravé straně klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Nový ->
Řetězcová hodnota. Novou hodnotu pojmenujeme command, bude zobrazovat nápis po
stisku pravého tlačítka, na který budeme moci přejít, v našem případě tedy po dvojím
kliknutí vepíšeme Videa. Stejným způsobem zde vytvoříme novou řetězcovou hodnotu
param1, která bude vyvolávat danou sloţku. Pro náš příklad zadáme klíčové slovo shell
pro rychlý přístup do systémových sloţek, tedy shell:My Video a potvrdíme.
36
Obrázek 27 – Úprava nové řetězcové hodnoty command
Pokud bychom chtěli volat jinou systémovou sloţku například Data aplikací, která
bývají skrytá, pouţijeme shell:AppData. Pokud bychom chtěli libovolnou sloţku, do
param1 vloţíme příkaz explorer.exe a vytvoříme další řetězcovou hodnotu, do které
vloţíme absolutní adresu cílové sloţky. Pro zobrazení odkazu v nabídce Start na uvedenou
sloţku se přesuneme na klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advance
d.
V pravé části vyhledáme hodnotu DWORD s názvem Start_ShowOEMLink, pokud
neexistuje, vytvoříme ji klepnutím pravým tlačítkem na prázdní místo v pravé části
obrazovky za pomocí příkazu Nový -> Hodnota DWORD. Její hodnotu nastavíme na 1.
Po těchto úpravách restartujeme počítač a naše sloţka poté bude v pravé části
nabídky Start. Hodnoty v této části můţeme přidávat a odebírat z předem připraveného
seznamu, ke kterému se dostaneme, pokud klikneme v nabídce Start na prázdné místo
pravým tlačítkem a zvolíme Vlastnosti -> Nabídka Start -> Vlastní -> Upřesnit. Pokud
chceme naši sloţku přidat do tohoto seznamu, abychom ji mohli rychle odebrat nebo
přidat, zařídíme to v systémovém registru. Přejdeme na klíč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Sta
rtMenu\StartPanel\ShowOEMLink
a v pravé části okna dvojitě klikneme na NoOEMLinkInstalled a její hodnotu změníme
na 0. Tímto zobrazíme prvek ve formě zaškrtávacího políčka. Dále zde upravíme řetězec
37
Text, poklepeme na něj a změníme na hodnotu Videa. Nyní máme poloţku Videa se
zaškrtávacím políčkem v nastavení nabídky Start.
Pomocí několika kroků si můţeme přidat do nabídky Start na pravou část sloţku.
Tento návod předvádí doplnění sloţky souborů Filmy, která nejde nastavit grafickou
cestou ve Windows XP. Sloţku pro přímý přístup zde lze přidat libovolnou.
2.2.4 Urychlení náhledů v hlavním panelu Windows 7
Pokud nám nevyhovuje rychlost, s jakou se zobrazují náhledy v hlavním panelu, je
moţné tuto rychlost změnit. Defaultní hodnota pro zobrazení náhledu je nastavena na
400ms. Při této hodnotě musíme setrvat myší na ikoně v hlavním panelu delší dobu.
Pro změnu této hodnoty přejděte do Editoru registrů zadáním příkazu regedit do
vstupního pole nabídky Star. Potvrďte klávesou [Enter]. Ověření řízení uţivatelských účtů
potvrdíme Ano. Přejdeme na klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse.
Obrázek 28 – Změna hodnoty MouseHoverTime
Na pravé straně poklepáním myší otevřeme poloţku MouseHoverTime, číselná
hodnota udává dobu v milisekundách, po kterou musí myš setrvat na prvku, neţ se zobrazí
náhled. Tuto hodnotu upravíme dle libosti například na hodnotu 100 a potvrdíme tlačítkem
OK. Nastavená hodnota se projeví aţ po restartu počítače, náhledy pak budou zobrazovány
téměř okamţitě.
Tento sice jednoduchý, ale praktický návod, můţe pomoci běţnému i
profesionálnímu uţivateli při kaţdodenní práci v systému Microsoft Windows 7.
Dle mého názoru je 400ms velice dlouhá doba, kdy uţivatel doslova čeká. Změna na
100ms se jeví jako optimální.
38
2.2.5 Rychlé vypnutí a zapnutí Windows Script Host
Windows Script Host (WSH) je interpret, ve kterém lze vykonávat skripty psané
v jazyce Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) nebo JavaScript. Skripty lze
spustit z příkazového řádku nebo klepnutím na soubor skriptu. VBScript je zaloţený na
jazyce Visual Basic a určený pro vkládání kódu do webových stránek nebo vytváření
programů, v tomto případě skriptů. Kód vytvořený pomocí skriptovacích jazyků není nutné
kompilovat po kaţdé změně kódu. Takovýto kód lze spouštět na většině současných verzí
Windows s WSH a pomocí Aplikačního rozhraní Visual Basic lze přistupovat k velkému
mnoţství programů. Z tohoto důvodu je velice oblíbený mezi hackery a byl pouţit
k napsání několika slavných virů.
Pokud nevyuţíváte funkce Windows Script Host, ukáţeme si jak WSH deaktivovat
a vytvořit si přepínač pro rychlé spuštění. Deaktivace se provádí v systémovém registru.
Pro Windows Vista a novější napíšeme do vyhledávacího řádku v nabídce Start, ve
Windows XP v nabídce Start -> Spustit, příkaz regedit, program otevřeme a řízení
uţivatelských účtů potvrdíme ANO. Vyhledáme klíč HKEY_ LOCAL_ MACHINE\
SOFTWARE\ Microsoft\ Windows Script Host\ Settings a v pravé části okna klikneme
pravým tlačítkem a zvolíme moţnost Nový -> Řetězcová hodnota.
Obrázek 29 – Vytváření nové řetězcové hodnoty pro klíč
Pojmenujeme ji Enabled, otevřeme a její hodnotu nastavíme na 0. Potvrdíme
tlačítkem OK a zavřeme editor pomocí Soubor -> Ukončit. Nastavení začne působit
ihned, není nutný restart.
Při pokusu otevřít VBScript se objeví chybová zpráva, ţe Windows Script Host je
deaktivován. Pokud budete chtít WSH aktivovat, stačí změnit danou hodnotu Enabled na
1. Pokud chcete mít rychlejší přístup k aktivaci a deaktivaci WSH, je moţné integrovat
39
přepínač do Průzkumníka Windows. Otevřeme si poznámkový blok, např. pomocí zkratky
[Win] + [R], do otevřeného okna napíšeme notepad a potvrdíme [Enter]. Vloţíme do něj
následující řádky.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\A
dvanced\Folder\EnableScriptHost]
"Type"="checkbox"
"Text"="Aktivace Windows Script Host"
"HKeyRoot"=dword:80000001
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows Script Host\\Settings"
"ValueName"="Enabled"
"CheckedValue"=dword:00000001
"UncheckedValue"=dword:00000000
"DefaultValue"=dword:00000000
Soubor uloţíme pod názvem ScriphostNastav.reg a zavřeme. Náš REG soubor
spustíme a následnou informaci Editoru registrů o přidání do registru potvrdíme volbou
Ano, dále nás systém informuje o přidání poloţky. Po těchto krocích se nám vytvoří
přepínač, který najdeme, pokud otevřeme Průzkumník Windows a vybereme: Uspořádat > Možnosti složky a hledání -> Zobrazení.
Obrázek 30 – Nový přepínač pro ovládání WSH
40
V okně Upřesnit nastavení vidíme náš přidaný přepínač Aktivace Windows
Script Host. Pokud pouţíváte Windows XP, Možnosti složky najdete pod nabídkou
Nastavení. Odtud můţeme pohodlně ovládat běh sluţby WSH.
Windows Script Host představuje potenciální bezpečnostní riziko, pouţitím tohoto
nastavení můţeme WSH ponechat vypnutý a v případě potřeby jednoduše rychle zapnout.
Toto nastavení lze doporučit všem, kteří se chtějí jednoduše ochránit proti VBS virům.
2.3 Grafické prostředí
Zde jsou uvedeny příklady týkající se průzkumníka Windows, skrytých aplikací a
nastavení prováděná především v grafickém rozhraní Windows, představovaného
programem explorer.exe.
2.3.1 Rychlá dokumentace pracovních kroků
Nastane-li nějaký problém, který sami neumíme vyřešit, je třeba popsat kroky
vedoucí k chybě někomu dalšímu, nebo potřebujeme-li jen zdokumentovat pracovní
postup, Windows 7 nám nově nabízí jednoduchý nástroj automatické dokumentace. Tento
program se jmenuje Záznam postupu při potížích, v anglické verzi Problem Steps
Recorder. Nemá ikonu zástupce v nabídce Start, spustit lze zadáním ,,psr” do
vyhledávacího pole v nabídce Start, kde si ho vyhledávač najde v jeho úloţišti
“C:\Windows\System32\psr.exe”. Po spuštění se zobrazí jednoduché okno programu, kde
zvolíme Zahájit záznam.
Obrázek 31 – Ovládací panel programu
Program zaznamenává všechny kroky, doplní je krátkým popisem obsahující číslo
kroku, datum, čas provedení a jednoduchý popis provedené operace. Relevantní kroky jsou
zvýrazněny zeleným rámečkem.
41
Obrázek 32 – Relevantní krok zvýrazněný zeleným rámečkem
Během záznamu je kdykoliv moţné provést vlastní výřez obrazovky a doplnit ho
komentářem, pomocí tlačítka Přidat komentář.
Obrázek 33 – Provedení vlastního výřezu obrazovky
42
Provedeme-li všechny kroky, které potřebujeme zaznamenat, tlačítkem Ukončit
záznam „nahrávání“ ukončíme. Zvolíme místo uloţení našeho dokumentu. Záznamník
problémů uloţí dokument v ZIP souboru na poţadované místo na disku. Pokud ho
rozbalíme, najdeme v něm jediný soubor pojmenovaný Problem_rrrrMMdd_hhmm, kde
rrrrMMdd_hhmm je datum a čas pořízení záznamu. Soubor je typu MHT, je to speciální
textový formát umoţňující ukládat text a obrázky v jediném souboru. Dokument lze otevřít
ve webovém prohlíţeči Internet Explorer nebo v Microsoft Wordu.
Po uloţení lze dokument odeslat e-mailem, tato funkce se nachází pod posledním
tlačítkem šipky dolů. Po zvolení této moţnosti se ve výchozím e-mailovém programu
otevře e-mailová zpráva, v jejíţ příloze bude daný soubor.
Jelikoţ tento program nemá zástupce, je moţné ho vytvořit. Zadáme zkratku
programu ,,psr” do vyhledávacího pole v nabídce Start, na vyhledaný program klepneme
pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolíme: Připnout na hlavní panel, popřípadě Připnout
k nabídce Start, nebo pro vytvoření zástupce na ploše moţnost Odeslat ->Plocha.
Tento program je velice uţitečný, je to vynikající nástroj pro zaznamenání chyby
nebo sloţitějšího postupu nejen pro začátečníky. Jediný problém by mohl být v absenci
zástupce v nabídce Start nebo na ploše.
2.3.2 Skrytý režim ve Windows 7
Pro Windows 7 existuje skrytý reţim, jedná se o sloţku, která obsahuje všechny
administrativní funkce na jednom místě. Tato sloţka obsahuje kompletně rozbalené
ovládací panely, máme tedy všechny funkce pro nastavení vlastností operačního systému
na jednom místě. Této sloţce se na internetu začalo říkat „GodMode – Boţský reţim“.
Přístup k těmto funkcím získáme vytvořením nové sloţky pojmenované speciálním
řetězcem.
Vytvoříme si novou sloţku na poţadovaném místě, klepneme pravým tlačítkem
myši a zvolíme Nový->Složka, lze pouţít klávesovou zkratku (CTRL – SHIFT - N). Tuto
sloţku přejmenujeme takto: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C},
před tečkou je název, ten lze volit libovolný. Vytvoří se nám sloţka, která obsahuje
rozšířené Ovládací panely.
43
Obrázek 34 – Božský režim
V této sloţce máme všechny funkce z Ovládacích panelů na jednom místě
rozdělené do tematických kategorií.
Stejným způsobem lze vytvářet odkazy na další klíčové funkce.
Tabulka 1 – Řetězce pro další složky
Vybrané systémové odkazy
Boţský reţim
Spotřeba
Oznamovací oblast
Hesla
Výchozí programy
Bezdrátové sítě
Síť
Tento počítač
Firewall
Výkon
{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}
„Boţský mód“ jsou tedy rozbalené ovládací panely na jednom místě, vhodné pro
správce systému. Boţský mód se můţe zdát poněkud nepřehledný, ale ucelený. Rychlejší
přístup k dané funkci získáme zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole nabídky
Start. Boţský mód funguje i pod Windows Vista a Windows 7 64bit.
44
2.3.3 Spuštění Windows Media Center již v preferovaném režimu
Pokud pouţíváme aplikaci Windows Media Center a vyuţíváme ji převáţně pro
přehrávání videa nebo hudby, lze si nastavit spouštění této aplikace v daném zobrazení.
Pro zjednodušení práce můţeme přidat k programu ehShell.exe, který představuje Media
Center, různé přepínače pro zvolení reţimu spuštění.
Vytvoříme si na ploše nového zástupce pomocí pravého tlačítka myši Nový ->
Zástupce. Zobrazí se nám průvodce pro tvorbu zástupce, pro nás je klíčové políčko:
Zadejte umístění položky. Do tohoto pole vloţíme cestu k programu
%windir%\ehome\ehshell.exe, operační systém nahradí %windir% instalačním adresářem
Windows.
Obrázek 35 – Vytváření zástupce pro Media Center, pro spuštění v knihovně videí
Za tuto cestu dále za mezeru vkládáme klíčové příkazy:




/directmedia:general
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu.
/directmedia:music
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu přímo v hudební knihovně.
/direcmedia:video
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu v knihovně videí.
/directmedia:tv
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu v knihovně s nahranými pořady.
45





/directmedia:pictures
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu v knihovně s obrázky.
/directmedia:discplayback
Spustí Media Center v celoobrazovkovém reţimu a začne přehrávat vloţený disk.
/nostartupanimation
Spustí Media Center bez úvodní animace.
/playfavmusic
Přehraje po spuštění oblíbenou hudbu.
/playallmusic
Přehraje po spuštění všechnu hudbu.
Pokud tedy budeme chtít, aby se nám spouštěl Media Center sviţněji a byl
připravený pro přehrávání vloţeného disku, vloţíme do pole pro umístění poloţky
následující cestu s vhodnými přepínači:
%windir%\ehome\ehshell.exe /nostartupanimation /directmedia:discplayback.
Další příklad slouţí pro spuštění aplikace Media Center bez úvodní animace, přímo
do knihovny videí.
%windir%\ehome\ehshell.exe /nostartupanimation /directmedia:video
Návod by měl zjednodušit a zpříjemnit kaţdodenní pouţití aplikace Media Center. Pokud
spouštíme např. filmy, vytvoříte si ikonu, která spouští Media Center v reţimu pro
sledování filmů. Nemusíte se „proklikávat“ jednotlivými funkcemi, ani sledovat animaci
při načítání.
2.3.4 Odstranění skrytých systémových komponent
Po instalaci originálního systému Microsoft Windows XP je nainstalováno mnoho
softwarových komponent bez našeho svolení a vědomí. Některé z nich mohou být
například hry, nebo Windows Messenger. Tyto programy nejdou standardně odinstalovat
pomocí funkce Přidat nebo odebrat součásti systému v Ovládacích panelech. Pokud
budeme chtít tyto poloţky odstranit, musíme změnit jejich viditelnost.
Toho docílíme změnou skrytého systémového souboru sysoc.inf, který se
standardně nachází v adresáři C:\Windows\inf. Abychom ho dohledali, otevřeme
Průzkumník Windows, zvolíme nabídku Nástroje -> Možnosti složky -> Zobrazení, kde
v okně Upřesnit nastavení vybereme moţnost Zobrazovat skryté soubory a složky. Poté
přejdeme do adresáře C:\Windows\inf a vyhledáme sysoc.inf, který poklepáním otevřeme.
Dříve, neţ začneme provádět změny, doporučujeme provést zálohu tohoto souboru.
V otevřeném souboru vidíme například řádek:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
který je pro Windows Messenger a hide značí, ţe je skrytý pro odebrání.
46
Obrázek 36 – Systémový soubor sysof.inf
Pro řádky, které chceme zobrazit k odebrání, vymaţeme pouze slovíčko hide a
soubor uloţíme. Musíme si dát pozor, abychom nepřidali mezery, nebo další znaky navíc,
řádek musí po našem zásahu vypadat takto: msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7.
Některé z vybraných poloţek:





Nástroje pro komunikaci (Chat, Hyperterminal, Vytáčené připojení)
CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7
Komponenty multimédií (Media Player, ovládání hlasitosti a záznam zvuku)
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7
Průvodce přizpůsobením (Accessibility Wizard)
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Hra Pinball
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7
WordPad
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7
47
Pokud odstraníme parametr „hide“ pro všechny poloţky které si přejeme
zviditelnit, přesuneme se do Ovládacích panelů -> Přidat nebo odebrat programy ->
Přidat nebo odebrat součásti systému. Zde si zvolíme např. Příslušenství a nástroje ->
Podrobnosti, kde dále můţeme pokračovat do poţadovaných sloţek přes tlačítko
Pokračovat, jako jsou Hry, Příslušenství a další. Pokud budeme chtít některou poloţku
odebrat, zrušíme u ní zaškrtnutí. Pro přidání znovu zaškrtneme. Při přidávání budete
pravděpodobně poţádání o vloţení instalačního CD.
Tímto způsobem se snadno dostaneme k systémovým programům, které nejsou
běţně dostupné. Při odebírání musíme být obezřetní a strukturu poloţek „proklikat“ aţ
dokonce, abychom nechtěně neodebrali potřebné programy.
48
3 Postupy pro Microsoft Office
Zde představuji vybrané tipy pro programy z kancelářského balíku Microsoft
Office, konkrétně Microsoft Word a Microsoft Excel. Jedná se o několik vybraných
návodů, které se zabývají nově přidanými funkcemi, nebo funkcemi, jejichţ pouţití je
méně známé.
3.1 Microsoft Word
Tento oddíl obsahuje tipy pro Microsoft Word.
3.1.1 Rychlá orientace v nové struktuře příkazů Office
Pokud přecházíme ze staršího Office, který měl po dlouhá léta stále stejný vzhled,
na nových Office vás přivítá kompletně přepracované menu tzv. Ribbon. Nový vzhled nás
můţe zaskočit umístěním jednotlivých funkcí, které známe ale nemůţeme dohledat. Pro
zjednodušení přechodu na nové verze připravil Microsoft nápovědu, která velice urychlí
vyhledávání poţadované funkce.
Pro přechod z aplikací Microsoft Office 2003 na Office 2007 připravil Microsoft
speciální interaktivní příručku na adrese http://office.microsoft.com. Pro přístup
k příručce zadáme na této stránce do hledacího pole: „Interaktivní příručka 2003 2007“.
Po zadání těchto klíčových slov se nám zobrazí několik výsledků, příručka je dostupná pro
Excel, Word, PowerPoint, Outlook a Access. Zvolíme danou aplikaci a vybere poţadovaný
odkaz, který např. pro Word vypadá takto: Interaktivní: Referenční příručka příkazů
aplikací Word 2003 až Word 2007. Pro běh nápovědy je nutné mít ve našem prohlíţeči
nainstalován aktuální Flash Player. Pokud klikneme na vybraný odkaz, zobrazí se
informace o referenční příručce, zde vybereme Spustit příručku a vyčkáme načtení.
Zobrazí se okno s vybranou aplikací sady Office 2003, zde zvolíme poţadovaný příkaz,
pokud na něm setrváme myší, uvidíme okénko s potřebnými kroky k vyvolání téhoţ
příkazu na pásu karet Office 2007, klikneme-li na příkaz, kroky se graficky provedou.
49
Obrázek 37 – Interaktivní nápověda k přechodu na novou verzi Office
Stejným způsobem pracuje nápověda pro Office 2010. Pro její zobrazení je nutné
nainstalovat aplikaci Microsoft Silverlight. Nápovědu získáme zadáním klíčových slov:
„umístění nabídek a příkazů“ do vyhledávacího pole na výše zmíněné webové stránce. Po
zadání těchto slov vybereme odkaz Umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v
systému Office 2010. Zobrazí se nám informace k průvodci Office 2010, zde vybereme
jednu z aplikací Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project, InfoPath, OneNote, Publisher
nebo Visio.
O této nápovědě je uţitečné vědět, abychom si ušetřili vyhledávání na Internetu,
kde se jaká funkce nachází, coţ zabere podstatně více času neţ práce s touto vynikající
nápovědou. Tyto příručky je třeba spouštět webovým prohlíţečem Internet Explorer.
3.1.2 Formát vlastních zlomků
Pokud potřebujeme ve vašem textu pouţít zlomky, většinou poţaduje, aby jejich
vzhled odpovídal druhu a velikosti písma. Při tvorbě zlomků máme několik moţností,
některé zlomky Word automaticky nahrazuje, další můţeme nalézt mezi symboly. V obou
případech jich není mnoho. Další moţností je pouţít editor rovnic nebo si vytvořit zlomek
z jednotlivých prvků a vhodně jej zformátovat. Budeme se zabývat převáţně poslední
moţností.
50
Zlomky „1/4“, „1/2“ a „3/4“ Word 2003 i 2007 automaticky nahrazuje znaky ¼, ½
a ¾. Další znaky najdeme mezi Symboly, na kartě Vložení ve skupině Symboly. Pro Word
2003 i 2007 najdeme mezi zvláštními znaky „1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8“ a to pro několik
druhů písma např. Times New Roman, Arial nebo Courier New. Pro písmo Calibri zde
najdeme ještě znaky pro „1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 5/6“. Bohuţel tyto znaky většinou
nevyhovují druhu písma, které pouţíváme v textu. Word 2007 obsahuje nástroj Rovnice,
coţ je velice komfortní nástroj pro zápis matematických vzorců. Rovnice zde nejsou
samostatnými objekty, jako v aplikaci Word 2003, ale jsou součástí textu. Tento nástroj
najdeme na kartě Vložení ve skupině Symboly pod názvem Rovnice. Lze pouţít
klávesovou zkratku [Alt] + [=].
Obrázek 38 – Microsoft Excel 2007, karta pro Vložení
Ve skupině Struktury si zde vybereme Zlomek, zobrazí se nám grafická nabídka
s několika variantami umístění lomítka.
Obrázek 39 – Otevřená nabídka pro výběr zlomku
Zvolíme si poţadovaný tvar a vyplníme. Nevýhodou je jednotný styl písma
Cambria Math, který nejde změnit.
Poslední moţností je tedy vlastní tvorba zlomku. Aby zlomek odpovídal zvolenému
stylu písma, musíme si vytvořit zlomek sami a vhodně jej zformátovat. Napíšeme
poţadovaný zlomek ve tvaru „6/8“, poté označíme jmenovatel (číslo pod zlomkovou
čarou) a změníme velikost písma na polovinu. Píšeme-li tedy velikostí písma 12, změníme
velikost jmenovatele na hodnotu 6. Dále označíme lomítko a zformátujeme jej na Kurzívu.
Přejdeme na čitatel a pomocí skupiny Písmo, na kartě Domů mu nastavíme Styl Horní
index. Pro Word 2003 najdeme toto nastavení v nabídce Formát -> Písmo. Velikost písma
pro horní index zvolíme přibliţně 85% z velikosti pouţívaného písma, v našem případě
místo 12 bodů, nastavte 10 bodů.
51
Pokud některý ze zlomků pouţíváme častěji, lze si přidat zlomek do automatických
oprav. Označíme námi upravený zlomek bez mezer a klikneme na Tlačítko Office ->
Možnosti aplikace Word -> Kontrola pravopisu a mluvnice -> Možnosti
automatických oprav.
Obrázek 40 – automatické opravy
Do pole Nahrazovat zadáme text, který se po napsání automaticky zamění za náš
zformátovaný text. Můţeme zde napsat 6/8 nebo z6/8, v tomto případě si ponecháváme
moţnost napsat neformátovaný text 6/8, pro automatický formát je potřeba napsat z6/8.
Aktivujeme volbu Formátovaný text a potvrdíme tlačítkem OK. Takto máme
nadefinovanou změnu zlomku, ale pouze pro velikost 12 bodů, budeme-li psát v jiné
velikosti, je potřeba ještě jejich podobu změnit, nebo si vytvořit poloţky automatických
oprav pro dané velikosti písma, například „10-6/8“ a „12-6/8“.
Tímto jsme se naučili formátovat zlomky s typografickým tvarem lomítka v daném typu
písma. Velice zajímavý je také nástroj Rovnice ve Wordu 2007, je to efektivní prostředí
pro tvorbu a editaci matematických vzorců a to i bez pomoci myši.
3.1.3 Rychlé vložení výplňových textů do jednoduchých layoutů
Potřebujeme-li textový obsah, ale nechceme jej psát ani kopírovat, například
k vyplnění šablony, webové stránky nebo jiné tiskoviny, abychom posoudili celkový
vzhled, nabízí nám Microsoft Word 2007 funkci, která generuje text.
52
Tuto funkci vyvoláme příkazem =rand(), v místě, kde poţadujeme text. Vygenerují
se tři odstavce se třemi souvětími, kde počet souvětí přibliţně odpovídá počtu řádků. Počet
odstavců a souvětí lze specifikovat pomocí parametrů:



=rand(o,s) – o udává počet odstavců, s udává počet souvětí,
=rand(1) – vloţí jeden odstavec o třech souvětích,
=rand(4,10) – vloţí čtyři odstavce o deseti souvětích.
Ukázka textu vloţená v české verzi Microsoft Word 2007 příkazem bez parametrů:
Galerie na kartě Vložení obsahují položky, které jsou navrženy tak, aby byly
sladěny s celkovým vzhledem dokumentu. Pomocí těchto galerií lze vkládat tabulky,
záhlaví, zápatí, seznamy, titulní stránky a další stavební bloky dokumentů. Vytvářené
obrázky, grafy a diagramy jsou také sladěny s aktuálním vzhledem dokumentu.
Formátování vybraného textu v dokumentu lze snadno změnit volbou vzhledu
vybraného textu v galerii rychlých stylů na kartě Domů. Text je možné formátovat také
přímo pomocí dalších ovládacích prvků na kartě Domů. Většina ovládacích prvků nabízí
možnosti použít vzhled aktuálního motivu nebo nastavit formát přímo.
Chcete-li změnit celkový vzhled dokumentu, použijte nové prvky ve skupině Motivy
na kartě Rozložení stránky. Chcete-li změnit vzhledy dostupné v galerii rychlých stylů,
použijte příkaz Změnit aktuální sadu rychlých stylů. Galerie motivů i galerie rychlých stylů
obsahují příkazy umožňující kdykoli obnovit vzhled dokumentu podle originálu obsaženého
v aktuální šabloně.
Pokud bychom chtěli pouţít ukázku textu ze starší verze Microsoft Word 2003, je
nám k dispozici příkaz =rand.old(). Příkaz umístíme na poţadované místo a stiskneme
klávesu [Enter]. Syntaxe zápisu je shodná jako u předchozího příkazu, kdy si lze zvolit
počet odstavců a souvětí: =rand.old(o,s).
Ukázka textu ze starší verze vloţená v české verzi Microsoft Word 2007 příkazem
bez parametrů:
Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem. Tak už to bývá, když se
člověk pustí do křížku s jazykem. Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.
Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.Tak už to bývá, když se
člověk pustí do křížku s jazykem.Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.
Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.Tak už to bývá, když se
člověk pustí do křížku s jazykem.Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.
Chceme-li vloţit ukázku pseudo-latinského textu, vloţíme na poţadované místo
příkaz =lorem(). Počet odstavců a vět lze nastavit stejným způsobem jako u předchozích
příkazů. Po stisku klávesy ENTER je vloţen následující text:
53
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada
libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Tento text nemá ţádný význam, ale z hlediska typografie zobrazuje charakteristické
rysy písmen.
3.1.4 Rychlé zhotovení předloh tabulek pro Microsoft Word 2007
Potřebujeme-li pouţívat stále stejnou tabulku, nabízí nám Microsoft Word několik
předdefinovaných tabulek, které jsou rychle dostupné. Pokud se nám ţádný z těchto vzorů
nehodí, nebo jej musíme zdlouhavě upravovat, máme k dispozici moţnost si námi
upravenou tabulku uloţit mezi předdefinované rychlé tabulky.
Vytvoříme si tedy námi poţadovanou tabulku, kompletně naformátovanou. Celou
tabulku označíme a klikneme na kříţek, který se objeví v levém horním rohu tabulky.
Přejdeme do nabídky Vložit, zde zvolíme: Tabulka -> Rychlé tabulky -> Uložit výběr
do galerie rychlých tabulek. Zobrazí se nám okno pro vytvoření nového stavebního
bloku.
Obrázek 41 – Okno pro vytvoření nového stavebního bloku
54
Zde si zvolíme výstiţný název tabulky, pole Galerie ponecháme nastavené na
Tabulky. V poli Kategorie můţeme zvolit kategorii, nebo vytvořit novou kategorii,
pouţíváme-li více předdefinovaných tabulek. Lze také připojit Popis tabulky. Důleţitá
poloţka je Uložit do, aby byla šablona dostupná ve všech dokumentech, ponecháme
BuildingBlocks. Nyní budete mít vlastní šablonu stále k dispozici.
Obrázek 42 – Náhled na vlastní šablonu
Pokud se chystáme přeinstalovat systém, je důleţité si naše vytvořené tabulky
zálohovat. Nacházejí se v našich uţivatelských datech v souboru Building Blocks.dotx.
Defaultně v adresáři:
C:\Users\UzivJmeno\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1029.
Tento postup je zcela jistě velice uţitečný, potřebujeme-li stále stejný vzor pro
tabulku. Pokud nám předdefinované tabulky v nabídce ,,rychlé tabulky“ zcela nevyhovují,
nemusíme je znovu formátovat, nebo kopírovat. Jednoduše si naši vytvořenou tabulku
uloţíme a pouţíváme. Tímto si ušetříme čas a vyvarujeme se chyb při kopírování tabulky.
3.1.5 Záchrana textu z poškozeného dokumentu
Pokud nám nejde otevřít dokument a aplikace Word hlásí, ţe je soubor poškozen,
můţeme vyzkoušet obnovu textu z původního dokumentu, pokud nemáme zálohu. Word
obsahuje od verze 2002 (XP) funkci obnovit text z dokumentu. Během obnovy
nefunkčního dokumentu se ztratí formátování, grafika, pole a kreslené objekty. Záhlaví,
55
zápatí, poznámky a texty v polích se zachovají jako prostý text. Je to tedy jedna
z posledních moţností záchrany důleţitých dat. Pokud se rozhodnete vyzkoušet obnovu
dat, přejděte na příkaz pro otevření souboru, klávesová zkratka pro všechny verze
Microsoft Office a většinu aplikací je [Ctrl] + [O]. Ve Wordu 2007 se k této nabídce
dostaneme, pokud klikneme na Tlačítko sady Microsoft Office a potom na poloţku
Otevřít. Pro Word 2003 v pruhu nabídek Soubor a zde příkaz Otevřít. V tomto dialogu
vybereme v rozevíracím seznamu pro typ souboru volbu Recovery Text From Any File
(Obnova textu z libovolného souboru) a dokument ze kterého chceme zachránit data. Word
poté převede text z dokumentu a obnoví jej.
Obnova je moţná i z dokumentů, které nevznikly v aplikaci Microsoft Word.
V tomto případě je nutné aktivovat volbu potvrdit převod formátu souboru při otevření.
Ve Wordu 2007 ji najdeme, pokud klikneme na Tlačítko sady Microsoft Office ->
Možnosti aplikace Word na kartě Upřesnit v odstavci Obecné. Dále je postup shodný
jako pro obnovu textu z dokumentu Word.
Doporučujeme důleţitá data zálohovat, vyhneme se tak zbytečným
nepříjemnostem. Tento postup nám můţe zachránit velice důleţitá data, bohuţel se ztrátou
formátování a grafických prvků, převáţně jako poslední moţnost záchrany. Záchrana dat
z jiných dokumentů neţ z aplikace Office v prováděných pokusech nevyšla.
3.1.6 Přenos upraveného vzhledu stránky na jiné dokumenty
Pokud máme nastavený vzhled stránky, např. u firemního dokumentu, který
budeme tisknut na předtištěný hlavičkový papír, lze tento vzhled jednoduše přenést na jiný
dokument.
Otevřeme si náš upravený dokument a dokument kam chceme nastavení přenést.
V upraveném dokumentu otevřeme Soubor -> Vzhled stránky, zde nic neměníme a
potvrdíme OK. Pro Microsoft Word 2007 a novější najdeme toto nastavení na kartě
Rozložení stránky -> Vzhled stránky.
56
Obrázek 43 – Vzhled stránky dokumentu Microsoft Word
Přejdeme do dokumentu, kde chceme uplatnit nastavení, do nabídky Úpravy ->
Opakovat vzhled stránky. Pro Microsoft Word 2007 je tato funkce pod ikonou vlevo
nahoře.
Obrázek 44 – Ikona pro opakování vzhledu stránky pro Microsoft Word 2007
Nyní má dokument vzhled stránky shodný s původním dokumentem.
57
Velice rychlé přenesení vzhledu stránky. Při přenášení musíme dát pozor, abychom
neprovedli další akci mezi potvrzením vzhledu ve zdrojovém dokumentu a opakováním
vlastností v novém dokumentu.
3.2 Microsoft Excel
Tento oddíl obsahuje tipy pro Microsoft Excel.
3.2.1 Rychlé vložení přímých odkazů na textové pasáže v dokumentu Word
Vytvořili jsme si v sešitu Microsoft Excel rozsáhlou tabulkovou kalkulaci, ke které
máme vysvětlivky, ale jejich znění je kompletně i s obrázky vysvětleno v jiném dokumentu
Microsoft Word v jednotlivých odstavcích. Nyní potřebujeme tyto vysvětlivky propojit s
jejich obsahem v dokumentu Word.
Různé dokumenty sady Microsoft Office lze navzájem jednoduše propojit pomocí
hyperlinků. Takto je např. moţné z Excelu pomocí odkazu otevřít dokument Word. Tímto
způsobem bude ale Word zobrazovat začátek dokumentu. Pokud si budeme přát odkazovat
na určitou část v textu, lze to jednoduše provést pomocí schránky Windows. Otevřeme si
tedy oba dokumenty, Excel, do kterého budeme vkládat odkaz a Word, na který bude
vytvářet odkaz. V dokumentu Word označíme nadpis, nebo část textu, na kterou chceme
odkazovat. Tento text vloţíme do schránky, pomocí klávesové kombinace [CTRL] + [C].
Nyní přejdeme do Excelu, do buňky kam chceme vloţit odkaz a na kartě Domů -> Vložit
zvolíme Vložit jako hypertextový odkaz. Pro Office 2003 a starší najdeme vloţení
odkazu pod Úpravy -> Vložit jako hypertextový odkaz.
Nyní máme propojený sešit Excel s dokumentem Word, klikneme-li na odkaz, otevře se
nám poţadovaný dokument na daném místě.
Pokud chceme odkaz upravit, klineme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme Upravit
hypertextový odkaz. Kde lze změnit zobrazovaný text, nebo nastavit komentář, který se
zobrazí po najetí myší na odkaz. Pole adresa bychom neměli měnit.
58
Obrázek 45 – Nabídka pro vložení hypertextového odkazu
Nyní máme propojený sešit Excel s dokumentem Word, klikneme-li na odkaz,
otevře se nám poţadovaný dokument na daném místě. Pokud chceme odkaz upravit,
klineme na něj pravým tlačítkem myši a zvolíme Upravit hypertextový odkaz. Kde lze
změnit zobrazovaný text nebo nastavit komentář, který se zobrazí po najetí myší na odkaz.
Pole adresa bychom neměli měnit.
Tento návod je pouţitelný pouze pro vytváření odkazů v sešitu Excel na určitou
pozici v dokumentu Word, nebo v rámci jednoho dokumentu Word. V jiných případech je
nutné vyuţít funkce na kartě Vložení -> Hypertextový odkaz. Je to velice efektivní a
rychlý způsob jak propojit dokumenty.
3.2.2 Globální propojení dat
Při zpracování dat v programu Microsoft Excel je běţné, ţe k výpočtům pouţíváme
data z jiného listu sešitu. Méně obvyklé je pouţití dat z tabulek sešitů uloţených jinde na
disku. K propojení dat existuje více způsobů, nyní se podíváme na jeden z nejjednodušších
způsobů pomocí znaménka rovná se.
Pokud chceme do zvolené buňky importovat data z jiné buňky v rámci daného listu,
klikneme na buňku pro vloţení, napíšeme znaménko rovná se, klepneme na buňku
s poţadovanými daty a potvrdíme klávesou [Enter]. Pro import dat z buňky F15 do buňky
F19 bude vzorec vypadat takto: =F15.
Podobným postupem lze vybírat buňky na jiném listu. Vybereme buňku, do které
chceme importovat data a napíšeme do ní znaménko rovná se, přejdeme na jiný list a
59
vybere cílovou buňku a potvrdíme klávesou [Enter]. Pokud importujeme data buňky D15 z
Listu 4, vzorec je následující: =List4!D15.
Tímto způsobem lze s daty na jednotlivých listech pracovat. Násobek tří buněk na
listech 1, 4, 5 bude vypadat následovně: =List1!D23*List4!B23*List5!B23.
Komplikovanější je propojení buněk ze sešitů aplikace Microsoft Excel uloţených
na různých místech na disku. V tomto případě je nutné znát absolutní cestu k dokumentu
na disku. Pro import dat z buňky C22 na Listu 5, ze sešitu SešitPropoj.xlsx uloţeného ve
sloţce c:\Users\Artur\Documents\ bude vzorec vypadat takto:
='C:\Users\Artur\Desktop\[SešitPropoj.xlsxList5]List5'!$C$22
Abychom nemuseli zdlouhavě vypisovat cestu k souboru, lze toto propojení provést
velice jednoduše. Otevřeme si dokumenty, které chcete propojit, vybereme buňku pro
vloţení a napíšeme do ní znak rovná se, nyní pro Excel 2007 přejděte do nabídky
Zobrazení, a ve skupině Okno vyberte příkaz Přepnout okna. Pro Excel 2003 najdete
tuto poloţku v nabídce Okno.
Obrázek 46 – Nabídka pro přepínání oken
Zobrazí se nám seznam otevřených dokumentů, po vybrání poţadovaného sešitu
budeme přesunuti na jeho obsah, kde vybereme buňku a potvrdíme klávesou [Enter].
Pokud budeme poţádání o aktualizaci hodnot, vybereme zdrojový dokument a potvrdíme
OK.
Po propojení sešitů uloţených na různých místech na disku není moţné pro správné
fungování měnit umístění zdrojového souboru. Výhodou této funkce je moţnost vytvořit
si tabulku, která bude monitorovat data z různých souborů na disku.
3.2.3 Náhled na vybrané buňky
Pokud často pracujeme s rozsáhlým sešitem Microsoft Excel, který obsahuje řadu
listů s výpočty, můţeme potřebovat kontrolovat určitá místa na různých listech. Je velice
60
nepraktické a neefektivní stále přepínat mezi jednotlivými listy. Microsoft Excel jiţ ve
verzi Office 95 obsahoval funkci Fotoaparát. Touto funkcí lze pořídit výřez zvolené
oblasti, a tento snímek vloţit do poţadovaného listu. Při změně hodnot ve zdrojové oblasti
se okamţitě provede změna i v našem snímku.
Tento nástroj si nejdříve musíme vyhledat a přidat na panel nástrojů. Pro Microsoft
Excel 2003 a starší umístíme myš na prázdné místo na panelu nástrojů, klepneme pravým
tlačítkem a zvolíme nabídku Vlastní a zvolíme kartu Příkazy. V levém sloupci vybereme
kategorii Nástroje, v pravém najdeme nástroj Fotoaparát a přetáhneme ho na panel
nástrojů. Pokud pouţíváte Microsoft Excel 2007, klepněte na Tlačítko Office -> Možnosti
aplikace Excel -> Přizpůsobit, zde v nabídce Zvolit příkazy z, vybereme Příkazy mimo
pás karet, kde označíme příkaz Fotoaparát a tlačítkem Přidat ho umístíme do panelů pro
Rychlý přístup. Máme zde ještě moţnost zvolit, aby se panel takto přizpůsobil pro všechny
dokumenty, nebo jen pro daný list. Nyní máme zobrazenou ikonu a můţeme přistoupit ke
způsobu pouţití. Přesuneme se na list, kde se nachází oblast, kterou chceme „vyfotit“,
označíme buňky a klikneme na ikonu fotoaparátu. Ukazatel myši se nyní změní na kříţek,
kterým si vybereme místo, kam chceme náhled umístit.
Obrázek 47 – Náhledy pomocí tlačítka Fotoaparát
Náhled lze upravovat, měnit velikost i natáčet, má podobné vlastnosti jako obrázek.
Hodnoty v náhledu se aktualizují ihned po změně zdrojových dat. Nyní máme v jednom
listu přehled o výpočtech prováděných v ostatních listech.
61
Tato málo známá funkce je velice uţitečná, pokud máme sešit s řadou listů a na
jeden list potřebujeme zobrazit vybrané tabulky, ať uţ z důvodu kontroly nebo tisku.
Velkou výhodou je, pokud pouţijeme tuto funkci, přenese se nám i formátování tabulek a
oblast nemusíme znovu formátovat. Pokud máme vytvořenou tabulku, pod kterou bychom
potřebovali přidat další, ale formátování předchozí tabulky nám to komplikuje, vytvoříme
další tabulku na jiném listě a její snímek vloţíme na poţadované místo.
3.2.4 Zarovnání buňky současně vlevo i vpravo
Obsah buňky lze v Microsoft Excel zarovnat vlevo, vpravo, nebo na střed. Ovšem
pouze jednou z těchto variant. Nám by se hodilo formátovat buňku zleva i zprava. Několik
nejvíce uţívaných stylů je jiţ předdefinováno, ale nám ţádný nevyhovuje. Pomocí
speciálního číselného formátu si vytvoříme vlastní druh formátu buňky.
Nejdříve vloţíme do buňky data. Na buňku klikneme pravým tlačítkem myši a
zvolíme Formát buněk, kde na kartě Číslo, zvolíme druh formátu Vlastní.
Obrázek 48 – Tvorba vlastního formátu buněk
Do pole typ vkládáme formátovací kód. V našem případě jsme chtěli vytvořit typ
formátu pro účetnictví, kdy je buňka formátována zleva i zprava. Do políčka vloţíme
formátovací kód: 0,00* Kč a potvrdíme OK. Tento kód zajistí zarovnání čísla, které má
dvě desetinná místa zleva a symbol měny zarovná zprava. Důleţitým formátovacím
znakem je zde hvězdička, která odděluje části zarovnané vlevo a vpravo. Znak následující
62
po hvězdičce vyplňuje zbytek šířky. Pouţitím řetězce: "$"* 0,00 zarovnáme znak dolaru
vlevo a číselnou hodnotu, formátovanou na dvě desetinná místa zarovná vpravo. Například
pro vytvoření vzhledu buňky, jako pro částku na sloţence pouţijeme tento formát:
"=="0,00*= ,který zobrazí před číslem a za číslem znak „=“. Dalším formátovacím
znakem je „@“, který slouţí k přidání textu na zadanou pozici. Pokud pouţijeme tento
kód: \"@\" ,text vloţený do buňky bude zobrazen v uvozovkách. Zpětná lomítka ruší
speciální funkci znaků, které jsou uvedeny za nimi, v našem případě uvozovky. Pokud
pouţijeme uvozovky bez lomítek, bude obsah v nich přidán k obsahu buňky. Například 0"
litru" přidává jednotky, konkrétně litry.
Pouţitím speciálních formátovacích znaků si lze vytvořit vzhled buňky podle
našich představ. Přesto doporučujeme, pokud je to moţné, pouţívat předdefinované
formáty buněk. Microsoft Excel nabízí velké mnoţství druhů formátů, které jsou jiţ
prověřené a jejich pouţití je rychlé a nenáročné.
3.2.5 Vytvoření vlastních funkce
Pokud jsme někdy nenalezli poţadovanou funkci v sešitu Microsoft Excel, nebo
funkce nepracovala podle našich představ, je moţné si danou funkci vytvořit a přidat si ji
mezi vlastní funkce.
Vlastní funkce si lze vytvořit v programovacím jazyce Visual Basic for
Applications (VBA), který je součástí Microsoft Excel. Pro spuštění VBA v Microsoft
Excel 2007 si nejdříve musíme povolit kartu Vývojář. Klikneme na tlačítko Office v
levém horním rohu, dále Možnosti Aplikace Excel -> Oblíbené -> Zobrazit na pásu
kartu vývojář. Nyní přejdeme na tuto kartu a klineme na Visual Basic na záloţce Kód,
VBA lze také spustit klávesovou zkratkou [Alt] + [F11]. Pro starší verze Excelu najdeme
Editor v menu Nástroje -> Makro -> Editor jazyka Visual Basic.
Vytvoříme nový modul, do kterého budeme psát funkce, pomocí Insert -> Module.
Po levé straně máme Properties Window, kde si lze do kolonky Name pojmenovat náš
modul. Pokud toto okno nevidíme, aktivujeme si ho v menu View. Nyní si vytvoříme
funkci pro výpočet objemu válce, do našeho modulu napíšeme tento kód:
Public Function ObjemValce(polomer As Double, vyska As Double) As Double
ObjemValce = Excel.WorksheetFunction.Pi() * polomer * polomer * vyska End
Function
63
Obrázek 49 – Zadávání funkce v Microsoft Visual Basic
Protoţe budeme naši funkci pouţívat přímo v Excelu, nemusíme vytvářet speciální
funkci pro výpočet Ludolfova čísla, pomocí tvaru:
Excel.WorksheetFunction.JmenoFunkce()
můţeme pouţít tabulkové funkce, které dosadíme za JmenoFunkce.
Nyní ověříme kód proti chybám v menu Debug -> Compile VBAProject, případné
chyby opravíme. Nyní můţeme přiřadit naši funkci popisek, v okně Project, klikneme na
náš modul pravým tlačítkem a zvolíme VBAProject Properties, zde lze upravit název a
přidat popisek do kolonky Project Description. Na další kartě Protection lze zabránit
ostatním v prohlíţení naši funkce, pro tuto volbu zaškrtneme poloţku Lock project for
viewing a níţe zadáme heslo.
64
Obrázek 50 – Zadání hesla pro uložení
Nyní můţeme naši funkci pouţit pouze v tomto sešitě, proto si tuto funkci uloţíme
jako doplněk a budeme ji mít stále k dispozici. V Excelu zvolíme Uložit jako -> Jiné
formáty a vybere uloţit jako typ Doplněk aplikace Excel.
Pro instalaci doplňku klikneme na tlačítko Office -> Možnosti aplikace Excel ->
Doplňky kde u kolonky Spravovat vybereme v rozevíracím seznamu Doplňky aplikace
Excel a klikneme na tlačítko Přejít. Zobrazí se nám okno, kde si lze vybrat doplněk,
vybereme ţádaný a potvrdíme OK, popřípadě dohledáme pomocí tlačítka Procházet a
vybereme. Zde lze také nainstalovat další analytické funkce a nástroje pro měnu euro. Nyní
máme naši funkci mezi ostatními funkcemi v kategorii vlastní. V modulu si lze také
naprogramovat funkce, které budeme často pouţívat pouze ve VBA. Visual Basic
neobsahuje takové mnoţství funkcí jako Excel pro tabulky, další funkce můţeme
matematicky zkonstruovat. Příklad uvádí funkci pro Ludolfovo číslo, arkus kosinus a arkus
sinus.
Public Function PiM() As Double
PiM = 4 * Atn(1)
End Function
Public Function ArccosM(x As Double) As Double
If x = 1 Then
ArccosM = 0
ElseIf x = -1 Then
ArccosM = PiM()
Else: ArccosM = Atn(-x / Sqr((-x * x) + 1))
End If
End Function
Public Function ArcsinM(x As Double) As Double
If x = 1 Then
ArcsinM = PiM() / 2
65
ElseIf x = -1 Then
ArcsinM = -PiM() / 2
Else: ArcsinM = Atn(x / Sqr((-x * x) + 1))
End If
End Function
Visual Basic je velice efektivní nástroj, který umoţní vytvářet profesionální
tabulkové dokumenty a usnadní nám práci. Pro práci je nutné ovládat základy
programování. Při tvorbě funkcí pro aplikaci Excel doporučuji si námi vytvořený doplněk
zálohovat. Pokud budeme předávat vytvořené tabulky další osobě, je nutné s dokumentem
přidat i doplněk, aby funkce fungovali.
3.2.6 Kontrola korektnosti zadávaných údajů
Máme vytvořenou tabulku, kterou bude vyplňovat více uţivatelů. Velice často se
stává, ţe uţivatelé nedodrţují pokyny pro zadávání údajů. Abychom tomuto předešli,
Microsoft Excel nám nabízí moţnost specifikovat typy vstupních dat.
Chceme-li vstupní data zredukovat na určité povolené hodnoty, označíme
poţadované buňky, přejdeme do nabídky Data, ve skupině Datové nástroje vybereme
Ověření dat -> Ověření dat… Zobrazí se nám nabídka, kde lze specifikovat ověřovací
kritéria, definovat zprávu zobrazovanou při vyplňování takto ošetřených buněk a zprávu
zobrazovanou při chybném vyplnění buňky.
Obrázek 51 – Nabídka pro ověření dat
66
Na kartě Nastavení si z rozevíracího seznamu Povolit vybereme poţadovanou
podmínku. Defaultně je nastaveno na jakoukoliv hodnotu, při tomto nastavení není
zadávání hodnot nijak omezeno. Dále můţeme volit z nabídky Povolit: Celé číslo,
Desetinné číslo, Datum, Čas, Délka textu u těchto omezení dále volíme rozsah z nabídky:
je mezi, není mezi, je rovno, není rovno, je větší než, je menší než, je větší než nebo
rovno, je menší než nebo rovno. Po zvolení jedné z variant se nám zobrazí pole pro
zadání Maximální a Minimální hodnoty. V nabídce Povolit máme také ještě moţnost
zvolit poloţku Seznam, kdy definuji zdroj povolených hodnot oddělených středníkem a,
poloţku Vlastní, kde si nadefinuji vlastní vzorec.
Dále tato karta obsahuje volbu Rozevírací seznam v buňce, tato moţnost nabídne
u kaţdé buňky přípustné hodnoty. Aktivovaná volba Přeskakovat prázdné buňky by
měla zamezit prázdným buňkám s libovolnou hodnotou
Obrázek 52 – Zobrazení seznamu dat, které lze vložit do buňky
Na kartě Zpráva při zadávání lze vyplnit vysvětlující zprávu, která se zobrazí po
výběru buňky. Poslední karta Chybové hlášení slouţí k volbě stylu, jakým se zobrazí
chyba při zadání nekorektní hodnoty. Máme zde na výběr stop, varování a informace,
kdy při vybraném stylu stop nelze zadat jinou hodnotu neţ přípustnou. Další styl varování
a informace umoţní odsouhlasení i jiných hodnot neţ přípustných! Na této kartě můţeme
nadefinovat text chybového hlášení.
67
Obrázek 53 – Zobrazení chybového hlášení
V našem případě máme seznam školní docházky, který vyplňuje několik učitelů
daného předmětu. Chceme mít jednotnost zápisu: a – přítomnost, b – nepřítomnost.
Označíme buňky pro zadání hodnot, přejdeme do nabídky Data a v pásu karet zvolíme
Ověření dat -> Ověření dat…. Ověřovací kritérium zvolíme Seznam, do Zdroje
zadáme přípustné znaky oddělené středníkem: a; n. Rozevírací seznam v buňce necháme
zaškrtnutý, zrušíme poloţku Přeskakovat prázdné buňky. Na další kartě vyplníme
zprávu při zadávání, přejdeme na další kartu Chybové hlášení, zde jako Styl zvolíme stop,
aby nebylo moţné zadat jiné hodnoty neţ námi definované a doplníme text chybové
zprávy.
Další příklad pro ilustraci bude řešit omezení zadání vstupních hodnot pouze na dvě
desetinná místa. Tento úkon provedeme omezením vstupních dat, protoţe pokud bychom
provedli nastavení na dvě desetinná místa v nabídce formátu buněk, data zadaná s více
desetinnými místy by se zaokrouhlila a to je v našem případě neţádoucí. Vybereme oblast
dat, které chceme ošetřit, ověřovací kritérium zvolíme Vlastní. Do Pole pro vzorec
vloţíme =MOD(A1*100;1)=0, tento výraz vynásobí zadanou hodnotu stem a vypočítá
zbytek po dělení (MOD) jedničkou. Pokud je výsledek roven nule, mělo číslo maximálně
68
dvě desetinná místa a po dělení nezbyl ţádný zbytek. Výsledek je po porovnání s nulou
platný a číslo lze vloţit do buňky.
Velice účinný nástroj, který nám umoţní uhlídat jednotnost zadávaných dat,
pracuje-li s tabulkou více uţivatelů. Takto lze ošetřit zadávaná data, je-li nutné mít
jednotný formát, např. pro definovaný vzorec. Tento postup je dostupný i v předchozích
verzích Microsoft Office. Bohuţel se nepodařilo zprovoznit nastavení Přeskakovat
prázdné buňky, tabulka se chovala stále stejně, s aktivovaným nastavením i
deaktivovaným.
3.2.7 Rychlé znázornění dat barevnými grafikami
Excel podporuje podmíněné formátování buněk. Díky tomu lze hodnoty zobrazovat
opticky zvýrazněné.
Aţ dosud byly tyto moţnosti hodně omezené. Ve verzi 2007 Excel výrazně rozšířil
a upravil podmíněné formátování. Lze tedy omezit přídavné diagramy, které zabírají místo
na datových listech.
Označíme oblast buněk, které chceme zvýraznit graficky, a v pásu karet na kartě
Domů klikneme na Podmíněné formátování, vybereme Barevné škály, kde je na výběr
z několika barevných přechodů. Případně je moţné barevné přechody doladit v nabídce
Podmíněné formátování -> Barevné škály -> Další pravidla.
Obrázek 54 – Barevné škály
Dále zde máme kromě Barevných škál také moţnost zvýraznit buňky pomocí
relačních operátorů, nebo zvolit z nabídky nejvíce či nejméně pouţívaných pravidel, kde
máme například funkci pro zvýraznění buněk s nadprůměrnými eventuálně
podprůměrnými hodnotami. Lze zvolit Datové čáry, kdy se nám v jednotlivých buňkách
zobrazí vizuálně informace o hodnotě. Jako bonus jsou zde sady ikon.
69
Velice efektivní a rychlé grafické zvýraznění trendů bez pouţití grafů. Tabulky se
stávají přehlednější. Podmíněné formátování je nyní ve verzi Microsoft Word 2007 velice
přehledné a funkční.
70
4 Zhodnocení jednotlivých verzí Microsoft Office
Tato kapitola se zabývá zhodnocením jednotlivých verzí kancelářských balíků
Microsoft Office, především aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel. Hodnotí
programy z hlediska ovládání, přehlednosti, stavu aktualizací a oprav chyb. Hodnocení
začíná verzí 95, která byla první plně 32 bitová verze.
4.1 Microsoft Office 95
Tento kancelářský balík byl zveřejněn v srpnu 1995, navrţený speciálně pro
Windows 95. Všechny aplikace v balíku jsou jiţ 32 bitové.
Office 95 byl k dispozici ve dvou verzích. Standard Edition, která obsahovala
Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Schedule+. A verzi Professional Edition, obsahující
navíc aplikaci Access a Bookshelf. Všechny aplikace jsou označené jako verze 7.0.
Aktualizace nebyly dostupné, ale vyšly dvě aktualizované verze 7.0a a 7.0b, které
opravovaly chyby. V roce 1999 byla vydána sada oprav Y2K.
Microsoft Excel 95 obsahuje při spuštění 16 listů defaultně zaloţených. Jeden list
obsahuje 16 384 řádků a poslední sloupec končí písmeny IV, coţ je 256 sloupců.
Obrázek 55 – Panel nástrojů Microsoft Excel 95
Obrázek 56 – Panel nástrojů Microsoft Word 95
Panely nástrojů vypadají podobně aţ do verze 2003, ale hodně funkcí zde ještě není
obsaţeno. Z dnešního pohledu velice zastaralý nástroj.
71
4.2 Microsoft Office 97
Kancelářský balík Microsoft Office 97 (Office 8.0) byl zveřejněn 19. 11. 1996 a
přinesl mnoho inovací. Zaměřil se na práci s internetem, tato verze umoţňuje vytvářet a
publikovat Webové dokumenty, vyhledávat informace a spolupracovat s ostatními na
internetu. Balík jiţ obsahuje Microsoft Outlook. Novinkou v této verzi je také animovaná
nápověda v podobě kancelářské sponky. Nástrojové lišty jsou lépe uspořádané a graficky
upravené.
Balík byl dostupný v několika edicích, všechny edice obsahovaly jako základní
programy Microsoft Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Seznam edic a doplňujících
programů k základu:





Standard Edition – pouze základní programy,
Professional Edition – doplněno o Access a Bookshelf Basic,
Small Business Edition – Publisher, Small Business Financial Manager 97
Developer Edition – PowerPoint, Access, Developer Tools, Bookshelf Basic
Small Business Edition v2 – Bublisher 98, Small Business Financial Manager 98,
Direct Mail Manager, Expedia Streets 98
Bezpečnostní problém MS Office 97 spočíval v chybné implementaci ovládání
maker. Makra obsaţená v dokumentu se v některých případech spouštěla bez ohledu na
nastavení Antivirové ochrany maker. Proto je potřeba doinstalovat několik oprav.
Dva základní balíky oprav:


Office 97 Service Release 1 (SR - 1),
Office 97 Service Release 2b (SR - 2).
Další opravy se týkají chyb antivirové ochrany maker:






Word 97 Security Update: Macro Vulnerability,
Word 97 Update: Mail Merge Security,
Excel 97 Security Update:REGISTER.ID,
Microsoft Excel 97 XLM Macro Security Update,
Microsoft Excel 97 SYLK File Security Update,
PowerPoint 97 Update: HTML Script Vulnerability.
Microsoft Excel 97 nabízí upravený vzhled a lepší uspořádání funkcí v ovládacích
panelech. Zjednodušilo se pouţívání běţných nástrojů. Počet řádků listu se zvýšil z
původních 16 384 na 65 536 řádků, počet sloupců zůstal zachován, tedy 256. Počet znaků
v buňce byl zvýšen z 256 na 32 000 znaků. Práce s touto verzí nabízí více funkcí a lepší
konfiguraci. Dále bylo vylepšeno mnoho dalších funkcí.
72
Obrázek 57 – Panel nástrojů Microsoft Excel 97
Microsoft Word 97 Nabízí jako novinku automatické opravy a doplňování textu.
Pro práci s tabulkami nabízí nové styly a ohraničení. Nové jsou také moţnosti rozvrţení
dokumentu a kreslící nástroje.
Práce s Microsoft Word a Excel 97 mi přijde jiţ velice podobný verzi 2003. Pro
běţnou práci jistě dostačující, ale hodně funkcí není ještě doladěno.
4.3 Microsoft Office 2000
Balík Microsoft Office 2000 (Office 9.0), zveřejněn v červnu 1999, je graficky
upravený a Y2K kompatibilní vydání úspěšného Microsoft Office 97 odpovídá Windows
2000. Tento balík se zaměřuje především na zdokonalení spolupráce s webem. Další
novinkou je upravený vzhled nabídek. Zobrazují nejpouţívanější poloţky doplněné o
dvojitou šipku na konci. Po kliknutí na šipku se seznam rozbalí a zobrazí všechny nabídky,
naši volbu si zapamatuje a příště ji zobrazí mezi nejpouţívanějšími příkazy. Změnou prošel
pomocník Office, jiţ se nezobrazuje v okně a zabírá méně místa. Nově propracovaný je i
průvodce instalací.
Balík byl dostupný v několika edicích, všechny edice obsahovaly jako základní
programy Microsoft Word, Excel a Outlook. Seznam edic a doplňujících programů k
základním:




Standard – PowerPoint,
Small Business – Publisher, Small Business Tools,
Professional – PowerPoint, Publisher, Access, Small Business Tools,
Premium – PowerPoint, Publisher, Access, Small Business Tools, FrontPage,
PhotoDraw,
73

Developer – PowerPoint, Publisher, Access, Small Business Tools, FrontPage,
PhotoDraw a a Developer Tools.
Z hlediska zabezpečení jsou zveřejněny tři základní balíky oprav:



MS Office 2000 Service Release 1a,
MS Office 2000 Service Pack 2,
MS Office 2000 Service Pack 3.
Dále je zveřejněno několik jednotlivých aktualizací aţ do roku 2008, pro jejich
instalaci je nutné mít nainstalovaný Service Pack 3.
Microsoft Excel 2000 neobsahuje ţádné převratné změny oproti předchozí verzi.
Propracované jsou funkce importu a exportu cizích dat. Sešit lze uloţit ve formátu HTML.
Pomocí Office Web Components se bude stránka na internetu chovat jako v Excelu.
Microsoft Word 2000 nabízí v této verzi jiţ téměř dokonalý export do formátu
HTML. Novinkou je moţnost psaní textu v místě poklepání myši. Zlepšila se práce
s tabulkami, nyní lze např. vkládat tabulky do sebe. Formát souboru DOC zůstal zachován,
při přechodu z předchozí verze není tedy problém s kompatibilitou.
Microsoft Office 2000 se zaměřil na propojení aplikací a jejich práci s internetem.
Snaţí se nabídnout uţivatelům moţnost jednoduše a snadně vytvořit webové stránky.
Nabídky a panely nástrojů mi připadají uspořádány logicky, práce se jeví jako efektivní.
4.4 Microsoft Office XP
Microsoft Office XP (Office 10.0) byl uvolněn do výroby 5. 3. 2001. Jeho vydání a
vývoj souviselo s vydáním dnes stále velmi populárního systému Windows XP, proto také
to pojmenování. Jedná se o aktualizované a vylepšené vydání Office 2000. Hlavními
novinkami je nouzový reţim, inteligentní značky, hlasové funkce a rozšířená schránka.
Jednotlivé programy v balíku jsou známé spíše pod označením „2002“ neţ „XP“.
Balík byl dostupný v několika edicích, všechny edice obsahovaly jako základní
programy Microsoft Word, Excel a Outlook. Seznam edic a doplňujících programů k
základním:






standard – PowerPoint,
Small Business – Publisher,
Professional – PowerPoint, Access,
Professional Special Edition – PowerPoint, Access, Publisher, FrontPage,
Developer - PowerPoint, Access, FrontPage, developer Tools,
Professional with Publisher - PowerPoint, Access, Publisher.
Microsoft v průběhu uvolnil tři hlavní aktualizace, týkající se tohoto produktu:

MS Office XP Service Pack 1 – publikován 21. 11. 2001,
74


MS Office XP Service Pack 2 – publikován 4. 9. 2002, je nutná instalace SP1,
MS Office XP Service Pack 3 – publikován 23. 3. 2004, obsahuje SP1 a SP2.
Dále je na stránkách technické podpory Microsoftu zveřejněno několik dalších
jednotlivých zabezpečení.
Dlouhodobá technická podpora skončí 12. července 2011.
Microsoft Excel XP nabízí mezi novinkami snadnější import dat, upravené
formátování listu a sešitu a upravenou funkci pro zadávání vzorců a funkcí. Formáty
souborů se neliší od verzí Microsoft Excel 97, 2000 a 2003, ale od starších a novějších
verzí však ano.
Microsoft Word XP uvádí mezi své nové klíčové funkce snadnější formátování za
pomoci podokna Styly a formátování. Dále obsahuje vylepšený panel Revize usnadňující
týmovou spolupráci mezi zaměstnanci. Dále je zde několik drobných změn ve formátování
tabulek, kontrole pravopisu a vytváření diagramů.
Microsoft Office XP na mě působí jako verze kancelářského balíku, která nemusela
být nutně vydána. Dle mého názoru je to předchozí verze Office doplněná o aktualizace
vydané v průběhu „ţivota“ Office 2000 a několik málo úprav. Přehlednost aplikací zůstává
stejná jako u předchozí verze.
4.5 Microsoft Office 2003
Microsoft Office 2003 (Office 11.0) byl vydán 17. listopadu 2003. Vzhledově je
upravený ve stylu Microsoft Windows XP. Uspořádání nabídek a funkcí zůstává stejné
jako u předchozích verzí. Microsoft Word a Excel neprodělal výraznou změnu ani inovaci.
Nejvíce zdokonalen byl Microsoft Outlook. V balíku přibyly nové aplikace InfoPath a
OneNote. Formáty souborů se neliší od předchozí verze.
Balík byl dostupný v několika edicích, všechny edice obsahovaly jako základní
programy Microsoft Word, Excel a Outlook. Seznam edic a doplňujících programů k
základním:




Student and Teacher Edition – PowerPoint
Standart – PowerPoint
Small Business – PowerPoint, Publisher
Professional – PowerPoint, Publisher, Access
Microsoft v průběhu pěti let hlavní fáze podpory vytvořil tři hlavní aktualizace
obsahující jednotlivé „záplaty“ vydané za tuto dobu.

MS Office 2003 SP1 – Opravuje chyby některých funkcí v Excelu, odstraňuje
problémy při otevírání a ukládání souboru. Vylepšuje zabezpečení a stabilitu.
75


MS Office 2003 SP2 – Obsahuje SP 1, obsahuje významné zlepšení zabezpečení,
stability a výkonu.
MS Office 2003 SP3 – Obsahuje SP1, SP2, dále aktualizace ještě více
zabezpečující odolnost sady Office proti útokům. Odstraňují problémy s
kompatibilitou ve Windows Vista a přidávají některé prvky obsaţené v Office
2007.
Po vydání aktualizace SP3 vyšlo ještě několik aktualizací, které odstraňují slabá
místa sady Office, tyto aktualizace je nutné doinstalovat z webu technické podpory
Microsoftu. Pro práci se soubory ve formátu Open XML, který pouţívá Office 2007 a 2010
je nutné instalovat aktualizaci Microsoft Office Compatibility Pack.
Prodlouţená podpora Office 2003 končí 8. dubna 2014.
Microsoft Excel 2003 nabízí pouze několik novinek. Podporu jazyka XML, který
zefektivňuje proces získávání přístupu k informacím. Funkce seznamu, pomocí kterých lze
seskupovat související údaje a dále s nimi nakládat. Inteligentní dokument a zdokonalené
statistické funkce. Počet řádků a sloupců na jednom listu zůstává shodný s předchozí verzí.
Obrázek 58 – Panel nástrojů Excel 2003
Microsoft Word 2003 neprodělal také ţádné velké změny. Podporuje ukládání
dokumentů XML, slouţí jako jejich plně funkční editor. Zdokonalila se funkce ochrany
dokumentů, při ochraně proti změnám jiţ není nutné pouţít stejného omezení pro všechny
uţivatele a celý dokument. Optimalizovalo se zobrazení dokumentu a přibyla funkce pro
porovnání dokumentů vedle sebe, lze určit rozdíly bez sloučení dokumentů.
Obrázek 59 – Panel nástrojů Word 2003
Hlavních změn v balíku Office 2003 se dočkal Outlook, který byl upraven pro
rychlou, bezpečnou a přehlednou práci s emaily, plánování a sdílení událostí. Nabízí lepší
filtraci nevyţádané pošty, rozloţení pro čtení, vyhledávání a procházení sloţek.
76
Stěţejní aplikace Office jsou Word a Excel. Verze 2003 jako poslední nabízí
nabídky a rozloţení funkcí, na které jsme zvyklí jiţ několik let. Dle mého názoru je toto
zobrazení přehlednější neţ ve verzi Office 2007. Popisek v menu mi řekne více neţ
maličký obrázek na konci karty. Microsoft Word 2003 a Excel 2003 jsou aplikace, které
postačí jak začínajícímu uţivateli tak profesionálovi. Hlavní výhodou je umístění poloţek
na místech, na kterých jsme zvyklí je po dlouhá léta nacházet.
4.6 Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2007 (Office 12.0) byl zveřejněn 30. 1. 2007. Hlavní změnou je
kompletně přepracované uţivatelské rozhraní a způsob ovládání editoru. Nové uţivatelské
rozhraní je nazvané Fluent a nezobrazuje nabídky a panely nástrojů, jak jsme byli zvyklí
z předchozích verzí, ale pásy karet, nazvané Ribbon. Namísto horního pruhu nabídek jsou
jednotlivé záloţky „Domů“, „Vloţení“, „Rozloţení stránky“ atd. Pod jednotlivými
záloţkami jsou k dispozici pásy karet, pomocí kterých přistupujeme k jednotlivým
nástrojům. Nástroje jsou uspořádány do skupin, většinou kaţdá skupina obsahuje tlačítko
pro rozbalení další nabídky. Práci s dokumentem umoţňuje kulaté tlačítko Office v levém
horním rohu. Vedle tohoto tlačítka je panel pro Rychlý přístup, který lze přizpůsobit.
Office 2007 pouţívají nový formát Open XML (.docx, .xlsx, .pptx) pro práci s dokumenty,
nabízejí také moţnost uloţení dokumentu ve starším formátu. Pro ukládání ve formátu
PDF je nutné doinstalovat doplněk. Balík obsahuje několik nových aplikací.
Balík je dostupný v několika edicích, seznam edic:








Basic – Word, Excel a Outlook.
Home and Students – Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Small Business – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher,
Standard – Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Professional – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher,
Professional Plus – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher,
InfoPath,
Enterprise – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, InfoPath,
OneNote, Groove,
Ultimate – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, InfoPath,
OneNote, Groove.
Microsoft vydal zatím dvě větší záplaty obsahující vţdy souhrn několika
samostatně vydaných aktualizací:


MS Office Suit 2007 Service Pack 1 – publikován 8. 12. 2007, řeší chyby
zabezpečení, které by mohli umoţnit vzdálené spouštění kódu.
MS Office Suit 2007 Service Pack 2 – publikován 24. 4. 2009, kromě aktualizací
zabezpečení a stability přináší moţnost otevírat a upravovat dokumenty ve formátu
ODF.
77
Microsoft Excel 2007 nabízí kromě nového vzhledu také nové, nebo upravené
funkce a nástroje. Zvětšil se list, nyní obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Zvýšil
se počet barev z 56 na 16 mil., grafy mají lepší vzhled. Upraveno bylo Podmíněné
formátování, nabízí nově barevné škály, sady ikon a datové čáry. Zjednodušily se
kontingenční tabulky. Pro filtry byla přidána nová kritéria řazení. Rozšiřuje základní sadu
funkcí a přidává další analytické funkce. Toto je velice základní výčet změn, bylo
upraveno mnoho nástrojů, ale některé byly také odebrány.
Obrázek 60 – Excel 2007, pás karet (Ribbon) nabídky Domů
Microsoft Word 2007 zaznamenal kromě vzhledu také několik změn. Výchozí
písmo uţ není Times New Roman, ale Calibri. Zlepšila se kontrola pravopisu a gramatiky.
Word obsahuje nově funkci na sestavení bibliografie. Velice zdokonalen byl nástroj na
sestavování rovnic. Několik změn nastalo u tvorby tabulek a porovnání dokumentů.
Obrázek 61 – Word 2007, pás karet
Microsoft Office 2007 je velikou novinkou v řadě produktů Office, především
svým novým vzhledem a upraveným způsobem ovládání.
Při přechodu z verze 2003 jsem byl novým vzhledem zklamán, nemohl jsem najít
poţadované nástroje a nastavení, o kterých jsem věděl, ţe tu musí být. Práce mi trvala
daleko déle neţ ve starší verzi. Některé poloţky jsou nesmyslně umístěné do karet, ve
kterých bych je logicky nehledal. Malé ikony jsou dle mého názoru daleko nepřehlednější
neţ popis v menu. Nepřehlednost se týká především méně často pouţívaných nástrojů.
Nevýhodou můţe být velikost Ribbonu, nemoţnost vybrat si funkce, které chci
zobrazovat a zobrazení pouze jednoho pásu karet.
Na práci v Office 2007 je nutné si delší dobu zvykat. Pokud se naučíte pracovat
s jednotlivými pásy karet a vyuţívat kontextového menu, práce je přehlednější a rychlejší.
78
4.7 Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010 (14.0) byl zveřejněn zákazníkům 15. června 2010.
Uţivatelské prostředí zůstalo vzhledově stejné jako ve verzi Office 2007. Novinkou je
moţnost vlastního přizpůsobení pásu karet. Tlačítko Office bylo nahrazeno tlačítkem
Soubor pro zobrazení tzv. Backstage. Office Backstage nabízí v celoobrazovkovém
zobrazení kompletně uspořádané nástroje pro práci s dokumentem jako celkem.
Dokumenty lze nyní jednoduše ukládat a sdílet na webu, je tak moţná současná spolupráce
více autorů na jednom dokumentu. S dokumenty lze pracovat pomocí sady Office na
počítači, na internetu v sadě Office Web Apps, nebo v mobilním telefonu pomocí sady
Office Mobile. Formát dokumentů je Open Office XML, shodný s předchozí verzí Office,
nyní uţ mezinárodní standard. Podporována je práce s dokumenty formátu ODF. Při
instalaci lze zvolit mezi 32b a 64b verzí.
Balík je dostupný v několika sadách:






Home and Student – Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Business – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Professional – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access,
Professional Academic – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access,
Professional Plus – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access, InfoPath, Communicator, SharePoint Workspace,
Standard – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher.
Na stránkách technické podpory je jiţ k dispozici několik samostatných aktualizací
systému Office 2010.
Microsoft Excel 2010 přináší moţnost instalovat 64b verzi, která dovolí sviţněji
pracovat s opravdu velkým mnoţstvím dat. Novinkou jsou miniaturní grafy a křivky do
jedné buňky, které na malém prostoru vizuálně dokreslují vývoj. Kontingenční tabulky
nabízejí vylepšené filtrování a zvýšený výkon jednotlivých operací. Podmíněné
formátování nabízí nové prvky.
Obrázek 62 – Excel 2010, pás karet
Microsoft Word 2010 nabízí moţnost současné práce na jednom dokumentu více
autorům pomocí webového úloţiště. Novinkou je upravený výstup funkce pro hledání
79
v dokumentu. V okně navigace je současně zobrazena část textu, ve které se vyhledávané
slovo nachází. Na kartě Vloţení přibylo tlačítko pro vytváření výřezu obrazovky a jejich
rychlé vkládání do dokumentů. Některé základní funkce byly doplněny o drobné efekty.
Práce s aplikací Word 2010 mi na první pohled připadá sviţnější, spolu s oknem navigace,
které je zobrazeno defaultně po instalaci, také přehlednější. Velice mě potěšila úprava
vyhledávání v dokumentu.
Obrázek 63 – Word 2010, panel nástrojů
Office 2010 na mě působí uhlazeným dojmem starších Office 2007. Na první
pohled mě překvapila rychlost odezvy, práce je sviţnější. Novinkou je Office Backstage
nahrazující tlačítko Office. Po kliknutí na toto tlačítko se přes celý monitor zobrazí nabídka
pro práce s dokumentem jako celkem. Máme zde kromě klasických operací s dokumentem
moţnost sdílet dokument na webu, publikovat na blogu, zašifrovat, zkontrolovat
kompatibilitu s předchozími verzemi Office, nebo procházet informace o dokumentu a to
vše velice přehledně.
Tato verze nepřináší ţádné zásadní novinky, obzvláště pro běţné domácí pouţití.
80
5 Závěr
Práce shromaţďuje zajímavé a uţitečné rady týkající se operačního systému
Microsoft Windows a kancelářského balíku Microsoft Office. Dále obsahuje ucelený
přehled jednotlivých verzí Microsoft Office, počínaje verzí 95.
Jednotlivé vybrané postupy jsou vyzkoušeny na několika operačních systémech,
pečlivě zdokumentovány a zařazeny do odpovídající kategorie.
Při tvorbě této práce jsem vyzkoušel mnoho návodů a rad, díky kterým jsem se
naučil hodně uţitečných nových postupů, o kterých jsem dříve nevěděl. Narazil jsem na
jednoduché rady, ne všem určitě známé, ale také na velice sloţité návody, které by svým
obsahem odpovídaly celé práci. Naučil jsem se ovládat nové nástroje a prohloubil své
znalosti o nejvíce rozšířeném operačním systému Microsoft Windows.
Domnívám se, ţe prací byly splněny všechny poţadavky v jejím zadání a ţe můţe
být přínosná pro všechny, kteří si chtějí ulehčit práci ve Windows, nebo se dozvědět nové
postupy v Microsoft Office.
81
Literatura
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 31. 8. 2005 [cit. 2011-05-03].
List of Fixed Bugs in Word 7.0a for Windows 95. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/145523/en-us>.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 18. 7. 2007 [cit. 2011-05-03].
Summary List of Fixed Bugs in MS Office Version 7.0b. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/149662/en-us>.
LUENING, Erich. Product reviews and prices, software downloads, and tech news - CNET
[online]. 3. 17. 1999 [cit. 2011-05-03]. Microsoft offers Y2K patch for Office 95 - CNET
News. Dostupné z WWW: <http://news.cnet.com/Microsoft-offers-Y2K-patch-for-Office95/2100-1001_3-223148.html>.
Microsoft Corporation. Microsoft PressPass News Archive [online]. 11. 19. 1996 [cit.
2011-05-03]. Microsoft Office 97 Released to Manufacturing. Dostupné z WWW:
<http://www.microsoft.com/presspass/press/1996/Nov96/RTMPR.mspx>.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 27. 8. 2007 [cit. 2011-0503]. Overview and History of Office 97 Patches. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/248710/en>.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 17. 8. 2001 [cit. 2011-0503]. List of Fixed Problems in Office 97 for Windows, SR- 1. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/172995/en>.
PEŠA, Radim. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 4. duben 2002 [cit. 2011-05-03]. Makroviry v
dokumentech MS Office. Dostupné z WWW:
<http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/247.html>.
Microsoft Corporation. Microsoft PressPass News Archive [online]. 7. 6. 1999 [cit. 201105-03]. Microsoft Office 2000, an Essential Tool For All Knowledge Workers, Is
Available This Week. Dostupné z WWW:
<http://www.microsoft.com/presspass/press/1999/jun99/offlaunchpr.mspx>.
Microsoft Corporation. Microsoft PressPass News Archive [online]. 5. 3. 2001 [cit. 201105-03]. Microsoft Office XP Released to Manufacturing With Widespread Industry
Support. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/Mar01/0305SupportPR.mspx>.
Microsoft Corporation. Microsoft UK Press Centre [online]. 4. 4. 2001 [cit. 2011-05-03].
Microsoft Rolls Out First Individual Trial Program for Microsoft Office XP. Dostupné z
WWW:
<http://www.microsoft.com/uk/press/content/presscentre/releases/2001/04/pr02562.mspx>
.
82
Microsoft Corporation. Microsoft Corporation: Software, Smartphones, Online, Games,
Cloud Computing, IT Business Technology, Downloads [online]. c2011 [cit. 2011-05-03].
10 hlavních novinek. Dostupné z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/office2010/10novinek.aspx>.
Microsoft Corporation. Microsoft Office 2010, 2007 - Downloads, IT Support [online].
c2011 [cit. 2011-05-03]. Update Center for Microsoft Office, Office Servers, and Related
Products. Dostupné z WWW: <http://technet.microsoft.com/en-us/office/ee748587.aspx>.
Rychlé znázornění dat barevnými grafikami. Chip. 05/2010, 2010, č. 5, s. 120-121. ISSN
1210-0684.
Vyhledání zašifrovaných souborů a jejich zálohování. Chip. 03/2010, 2010, č. 3, s. 117.
ISSN 1210-0684.
Ukončení nereagujících programů kliknutím myší. Chip. 11/2010, 2010, č. 11, s. 114.
ISSN 1210-0684.
BITTO, Ondřej. Jak na počítač - Web plný tipů a triků - JNP.cz [online]. 14. 2. 2011 [cit.
2011-05-03]. Tasklist a taskkill: Správa procesů v příkazovém řádku. Dostupné z WWW:
<http://jnp.zive.cz/tasklist-a-taskkill-sprava-procesu-v-prikazovem-radku>.
POLZER, Jan. ExtraWindows [online]. 31. 3. 2009 [cit. 2011-05-03]. Procesy a příkazový
řádek Windows. Dostupné z WWW: <http://extrawindows.cnews.cz/procesy-prikazovyradek-windows>.
Aktivace zvláštních funkcí firewallu z příkazového řádku. Chip. 11/2010, 2010, č. 11, s.
117-118. ISSN 1210-0684.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 5. prosince 2008 [cit. 201105-03]. How to use the "netsh advfirewall firewall" context instead of the "netsh firewall"
context to control Windows Firewall behavior in Windows Server 2008 and in Windows
Vista. Dostupné z WWW: <http://support.microsoft.com/kb/947709/en>.
POLZER, Jan. ExtraWindows [online]. 8. 6 .2009 [cit. 2011-05-03]. Automatické
screenshoty ve Windows 7. Dostupné z WWW:
<http://extrawindows.cnews.cz/automaticke-screenshoty-ve-windows-7>.
Rychlá a snadná dokumentace pracovních kroků. Chip. 06/2010, 2010, č. 6, s. 117. ISSN
1210-0684.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 13. května 2010 [cit. 201105-03]. Vloţení ukázky textu do dokumentu v aplikaci Word. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/212251/cs>.
ČÍŢEK, Jakub. O počítačích, IT a internetu - Ţivě.cz [online]. 5. 1. 2010 [cit. 2011-05-03].
Windows 7 mají skrytý „Boţský reţim“. Dostupné z WWW:
83
<http://www.zive.cz/bleskovky/windows-7-maji-skryty-bozsky-rezim/sc-4-a150340/default.aspx>.
Rychlé zhotovení předloh tabulek. Chip. 02/2010, 2010, č. 2, s. 118. ISSN 1210-0684.
Kontrola korektnosti zadávaných údajů. Chip. 02/2010, 2010, č. 2, s. 118. ISSN 12100684.
Jak zabránit samočinné instalaci aktualizací při vypínání. Chip. 01/2010, 2010, č. 1, s. 120.
ISSN 1210-0684.
Přenos upraveného vzhledu stránky na jiné dokumenty. Chip. 01/2010, 2010, č. 1, s. 124.
ISSN 1210-0684.
Vloţení přímých odkazů na textové pasáţe v dokumentu Wordu. Chip. 07/2010, 2010, č.
7, s. 120. ISSN 1210-0684.
Kontrola a případná oprava systémovýh souborů. Chip. 08/2010, 2010, č. 8, s. 115. ISSN
1210-0684.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 1. 12. 2007 [cit. 2011-05-03].
Description of Windows XP and Windows Server 2003 System File Checker (Sfc.exe).
Dostupné z WWW: <http://support.microsoft.com/kb/310747/en>.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 11. 8. 2009 [cit. 2011-05-03].
Description of the Windows File Protection feature. Dostupné z WWW:
<http://support.microsoft.com/kb/222193>.
Urychlení náhledu v hlavním panelu. Chip. 08/2010, 2010, č. 8, s. 116. ISSN 1210-0684.
Odstranění nepotřebných souborů podle jejich stáří. Chip. 09/2010, 2010, č. 9, s. 116.
ISSN 1210-0684.
Microsoft Corporation. Microsoft TechNet: Resources for IT Professionals [online]. c2011
[cit. 2011-05-03]. Forfiles. Dostupné z WWW: <http://technet.microsoft.com/cscz/library/cc755872(WS.10).aspx>.
Pouţití skrytých příkazů v kontextové nabídce Průzkumníka. Chip. 10/2010, 2010, č. 10, s.
114. ISSN 1210-0684.
Spuštění Windows Media Center přímo v preferovaném reţimu. Chip. 10/2010, 2010, č.
10, s. 115-116. ISSN 1210-0684.
Microsoft Corporation. MSDN [online]. c2011 [cit. 2011-05-03]. Using Command Line
Switches for ehShell.exe. Dostupné z WWW: <http://msdn.microsoft.com/enus/library/bb189052.aspx>.
84
Doplnění a pouţití chybějící funkce arcustangens. Chip. 10/2010, 2010, č. 10, s. 120. ISSN
1210-0684.
Záchrana důleţitého textu z poškozeného dokumentu. Chip. 03/2009, 2009, č. 3, s. 120.
ISSN 1210-0684.
Microsoft Corporation. Microsoft Help and Support [online]. 13. 5. 2010 [cit. 2011-05-03].
How to recover text from any files by using the "Recover Text from Any File" converter of
Word. Dostupné z WWW: <http://support.microsoft.com/kb/290946/en>.
Rychlejší přístup ke vnořeným sloţkám. Chip. 10/2009, 2009, č. 10, s. 120-121. ISSN
1210-0684.
Zviditelnění a odstranění skrytých systémových komponent. Chip. 09/2009, 2009, č. 9, s.
121. ISSN 1210-0684.
Volba pro vypnutí a zapnutí Windows Script Host. Chip. 08/2009, 2009, č. 8, s. 121. ISSN
1210-0684.
Náhled na vybrané buňky. Chip. 07/2009, 2009, č. 7, s. 125. ISSN 1210-0684.
Globální propojení dat. Chip. 07/2009, 2009, č. 7, s. 125. ISSN 1210-0684.
Současné zarovnání obsahu buňky vlevo i vpravo. Chip. 05/2009, 2009, č. 5, s. 126. ISSN
1210-0684.
85
Fly UP