...

TSHENOLO YA BAANELWA BA BASADI KA BAKWALAKHUTSHWE BA SETSWANA ka

by user

on
Category: Documents
39

views

Report

Comments

Transcript

TSHENOLO YA BAANELWA BA BASADI KA BAKWALAKHUTSHWE BA SETSWANA ka
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
TSHENOLO YA BAANELWA BA BASADI KA BAKWALAKHUTSHWE BA
SETSWANA
ka
MOSHIDI MARY MAKGATO
E neetswe go kgotsofatsa ditlhokego tsa dikerii
ya
BONGAKA
mo
LEFAPHENG LA THUTABOTHO
MOTLHATLHELEDI
:
PROF. M. J. MOJALEFA
MOTHUSI
:
NGAKA P. M. SEBATE
YUNIBESITHI YA PRETORIA
PRETORIA
2005
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
DITEBOGO
Ke lebisa ditebogo tsa me go Moporofesara M. J. Mojalefa ka ntata ya boitshoko jwa
gagwe go nkema nokeng ka dinako tsotlhe mo dithutong go fitlhela kgwele e ya
dinong. O dirile go tlala seatla gore ke atlege, o dira ka kgotlelelo e e tlhokang bofelo,
kitso le bosupatsela jo bo se nang selekanyo.
Moporofesara P. M. Sebate ditebogo, mogaetsho. O ntseetse matsapa a go nthusa mo
go phosololeng mopeleto le go tlosa dilabe tse di a bong di ne di italetsa moletlo.
Batho ba ba jaaka wena ba a tlhokwa. Ke a leboga, le ka moso, rra!
Ke leboga Mme Komati le ba bangwe ba ba nnileng le seabe mo go ntlhotlheletseng
go tswela pele ka dithuto tsa me ka go itlhora boroko fa mogala o ne o batla go
kgaoga. Bagaetsho, ke re seatla godimo ga se sengwe.
Ke ipoa kgatsu ke leboga go menagane badiredi ba kwa metlobong ya dibuka ba
Yunibesithi ya Pretoria ka matsapa a ba a tsereng go tshwaraganela kgetse ya tsie le
nna. Thuso ya lona ga e a wela fa fatshe.
Ditebogo tse di kgethegileng ke di lebisa go balelapa la me ba ba intshoketseng, ba
ntshegetsa thatathata le go tlhaloganya mo go anameng, fa ke ne ke tshwere tau ka
mangana ke kwala buka e. Bongwanake, Lebogang, Miriam le Kgomotso le wena Rre
Nicholas, motho yo o boitshoko, malebo ke ao. Mme Mapula Makgato, o nnile
matlhagolatsela, ke a go leboga.
i
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
Ga ke ka ke ka lebala Modimo yo o maatlaotlhe gonne fa e ka bo e se ka ena nka bo
ke sa emelela. Ka wena Jehofa, ka bo ka kgona kwa bokhutlong.
ii
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
DITENG
TSEBE
KGAOLO YA NTLHA
1
1.1 Matseno
1
1.2 Maikaelelo
5
1.3 Mokgwa wa tlhotlhomisi
6
1.3.1 Mokgwa wa go tlhalosa
7
1.3.2 Mokgwa wa go ranola
10
1.3.3 Mokgwa wa go bapisa
12
1.3.4 Mokgwa wa karoganyo
14
1.4 Tsamaiso ya dikgang
16
KGAOLO YA BOBEDI
19
2.1 Tlhaloso ya mokwadi
19
2.1.1 Matseno
19
2.1.2 Mokwadi
19
2.1.3. Tshosobanyo
45
KGAOLO YA BORARO
46
3.1 Sekwalwa
46
3.1.1 Matseno
46
3.1.2 Tlhaloso ya sekwalwa
46
3.1.3 Diteng
50
3.1.4 Thulaganyo
53
3.1.5 Setaele
57
3.1.6 Tshosobanyo
61
KGAOLO YA BONE
62
4.1 Kgankhutshwe
62
4.1.1 Matseno
62
4.1.2 Kgankhutshwe ke eng
62
4.1.3 Ditiragalo
62
4.1.4 Baanelwa
63
4.1.5 Tikologo
64
iii
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
4.1.6 Thitokgang
65
4.1.7 Dithekeniki
63
4.1.8 Mefuta ya kgankhutshwe
69
4.1.8.1 Dikgankhutshwe tsa tshedimosetso
69
4.1.8.2 Dikgankhutshwe tsa go itisa
76
4.1.9 Tshosobanyo
80
KGAOLO YA BOTLHANO
82
5.1 Baanelwa
82
5.1.1 Matseno
82
5.1.2 Tlhaloso ya baanelwa
82
5.1.3 Mefuta ya baanelwa
85
5.1.4 Matseno
85
5.1.5 Baanelwa ba diteng
85
5.1.6 Baanelwa ba thulaganyo
91
5.1.7 Moanelwa yo o sa itekanelang
101
5.1.8 Moanelwa yo o itekanetseng
105
5.2 Tshosobanyo
108
KGAOLO YA BORATARO
109
6.1 Mekgwa wa go tlhalosa semelo
109
6.1.1 Matseno
110
6.1.2 Mokgwa o o tlhamaletseng
110
6.1.3 Mokgwa o o sa tlhamalalang
111
6.1.4 Tshosobanyo
133
6.1. 5 Karoganyo ya dikgankhutshwe tsa Setswana
134
KGAOLO YA BOSUPA
135
7.1 Dipaka di le tharo tsa dikgankhutshwe tsa Setswana
135
7.1.1 Matseno
135
7.1.2 Paka ya bolebatshadi jwa Seaforika
136
7.1.2.1 Matseno
136
7.1.2.2 Kgatelelo le tlhoriso ya baanelwa ba basadi
142
iv
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
7.1.2.3 Tlhophololo le tlhaolele ya baanelwa ba basadi
144
7.1.2.4 Botlhokakitso ba baanelwa ba basadi
146
7.1.2.5 Go tlhophela baanelwa ba basadi balekane
148
7.1.2.6 Go otliwa ga baanelwa ba basadi fa ba sentse
150
7.1.2.7 Go tlhokomela lelapa ga mmogo le babogadi ga baanelwa ba basadi
152
7.1.3 Tshosobanyo
154
7.1.4 Paka ya bolebatshadi jwa Bophirima
155
7.1.4.1 Go fedisa kgatelelo ya baanelwa ba basadi
158
7.1.4.2 Go batla tekatekano magareng ga banna le basadi mo mafelong otlhe a
160
botshelo
7.1.4.3 Go tlosa tlhophololo le tlhaolele ya baanelwa ba basadi
162
7.1.4.4 Go fetola setšhaba sotlhe
164
7.1.4.5 Tshosobanyo
166
7.1.5 Paka ya magareng
166
7.1.5.1 Kgololosego ya baanelwa ba basadi
168
7.1.5.2 Kgololosego ya setšhaba
171
7.1.5.3 Tumalano ka ga lenyalo
173
7.1. 5.4 Tirisanommogo go rarabolola mathata a a golaganeng le setšhaba
175
sotlhe
7.1.5.5 Tshosobanyo
177
KGAOLO YA BOROBEDI
180
8.1 Bokhutlo
180
8.1.1 Matseno
180
8.1.1.2 Kgaolo ya ntlha
180
8.1.1.3 Kgaolo ya bobedi
181
8.1.1.4 Kgaolo ya boraro
183
8.1.1.5 Kgaolo ya bone
184
8.1.1.6 Kgaolo ya botlhano
185
8.1.1.7 Kgaolo ya borataro
186
8.1.1.8 Kgaolo ya bosupa
187
v
University of Pretoria etd – Makgato, M M (2006)
METLOBO
189
SUMMARY
214
Key terms
219
OPSOMMING
220
Sleutelterme
225
vi
Fly UP