...

La dinámica de las periferias urbanas y su percepción.

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

La dinámica de las periferias urbanas y su percepción.
La dinámica de las periferias urbanas y su percepción.
Agentes y factores de transformación del territorio. El
caso del sector central del Baix Llobregat
José Palos Rodríguez
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la
persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
LA
DINÁMICA
DE
LAS PERIFERIAS URBANAS
Y
SU
PERCEPCIÓN.
ASENTES Y FACTORES DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO. EL CASO
DEL SECTOR CENTRAL DEL BAIX LLOBREBAT.
Tesi* de Doctorado presentada p o n
JOSE PALOS RODRIGUEZ
M9BS y aceptado del
Directori
Dr.D.Car le» Cmrrmram i Verdaguer
Barcelona, Junio de 1992
Departamento
Barcelona.
de
Geografía
Humana
de
la
Universidad
de
aiaLiOQ»A»iA
(*) Obrat referentes al Baix Llobregat.
AA.vv.(1976) (Centre Nacional d« la Recharcha Seiantlfíqua).
11
nililll illttritigilUUir Ü i
eraBltafltq
MlAlÜfl
Bd.IfAL nadnd
AA VV. (19821 (Coordinador Joan VilagraaaJ ki lnatn d£
Ü M U 1 it kUlfll
Batudia Ureana a Llama. Univeraitat
Barcelona.Estudi Ganara! da Llaida.
ii
da
* A A W M 9 8 5 I - C a r a i creu da 1'Olimpiada Barcelona 92. al eaa
dal tail Llobregat* en Ü fta^i Ugfertllt 1 lil ¿2£1 OHmolca
Ü
V Jornadea d'Estudis s"*bre al Baix Llobregat.Ed.Centre
d'Estudis Comárcala dal Bairn Llobregat.
AA.VV <ld85>jf^rtPtlUi
Alfoz.
ttrri^riO
AA.VV. U987». ItrCiliM • SÉQlli
itir.ggglMi • C M B •
AA.VV.t19871.
"Ciudad
y
Documentación Social nib?.
•
l
SIÀMÏA
i eonaolidacia
calidad
da
Bd.Revista
e£l £»£,
vida" . Ravi ata
AA.VV ti987».iajü lisias, a t i í HgntvAprqnifftglft i 1'it%uú%
ml
WÈÉk QÜM£li I llfiili^. B«partement 0'Bnaanyamant da la
Generalitat da Catalunya. C.R.P. y I.CE. da U.B.
* AA. W . (1988» . 'Aproximació a laa necessitats formatives da
la comarca i ala noua plantejaments docanta universitaris'
en MnlYtrtlttt ll ili* UflgTtlt*
vil Jornadas d'Estudia
sobra al Baix Llobregat. Ed.Centra d'Estudia Comarcals dal
Baii Llobregat.
* AA.VV <i989J.(Diraetor Jordi Rosés).
Uqprcjlt Caixa da Catalunya.
IffgRffflUl Ml
IÜ2
AA.VV. ( 1989».(Coordinador Norman J.Qravaai. lMfJ£t ü£oJ§;
Bl£fl il tnufitnil at ll ttglfffH Bd.Teide.Barealona.
AA.VV.<1989» lü anva d'Ajuntaments
Municipis da Catalunya. Barcelona.
democràtica.
AA.VV. (19901
(Qiractor
Marti
Parelladal.
tffgnOnHgf M SlülMiA Bd. Espasa Calpa.
AA.VV.U990I ürttagin
x
si
mim»
Pederacid
Eatruetura
ktfiina
eurooeo.Ayuntamiento da Barcelona.
AA.VV. (19901.
(Director Josep wir) L'autonomia Ifiül a.
Citflwrt immzMlSd Pedaraciö da Municipis da Catalunya.
Barcelona.
806
AA.W.<l991i.<Dir«etore« nont««rr«t Pallar«« y Pilar tiara).
"La raaidéncia secundaria".
fJUBALl nfi8 Institut dtatudis
Metropolitana da Barcalona.
AA.VV.« 1991). "Iconomia i tarritori matropolit«". Paitar« n«3.
Institut d'Bstudis Metrópolitana da Barcalona.
AA.VV.dqqn.
"11
fat
metropolità:
int «rpratac lona
geogrèfiquas".£IPJLU| nio. Institut d'Bstudis Metropolitana
da Barcelona.
AA.VV.uqqi).
"Conocimientos
previos
«acolar".an ÇujjfrRM di Fttftlftllt nflSB.
y
aprendizaje
AA.VV.(iqq2).
"Politic« d« «dl i habitatge'
n89.Institut d'Bstudis Metropolitans da Barcelona.
Pasara
AA.VV (1992). "Transport i xarxa viària* en Panera.n91Q.
Sd.Inatitut d'Bstudis Metropolitans da Barcelona.
ACKOPP. Rüssel.i 197*) "Hacia una evaluación cuantitativa da
los
servicio« urbanos- an 3BCHHI.B.
Analiaia de. laa
«J*rMS*tfrtl territoriales. Bo.Ariel.
ACTAS
CUARTAS
JORNADAS
INTERDISCIPLINARY 198«) "Bl uao
cotidiana" U.A.M. Madrid.
OS
INVESTIGACIÓN
del espacio en 1« vid«
AOUIRRB, Conxa. (iqqO)"Aspectes jurídics i tarritoriala del
fat metropolita.' an Trtfcflll di li ittfiállll »Btiitflfl di
Geografía. Bd.S.C.Gi. Barcelona
AJUNTAMBNT OB BARCBLONA.(19891 turoeiudadaa
ALBBT.
Abel. (1988)
"La crisi de le gr«n ciutat*1 en
"Geografia urbana. Lea grans ciutats." Perspectiva Bscolar.
Barcelona
ALBBT,Abel (199D- "Bl pensament geogràfic 1 la importació
de nous conceptes: L'estudi del lloc, per exemple" enPrimar
£üü£il SftSAaA ÉÈ gtfltTtfil
Bd. Societat catalana
de
Geografia. v-3a. Barcelona.
ALOOMA.Ign«si.(1987). "Petite« ciutat« i desenvolupament
rural. Bl c«a de la Catalunya interior.", en Lai ciutats
fiiSilü
i
«itJfiifi ft CitiiunYs.
iYtlycia
LAüni
¿
problemàtica actual. Ill Setmana d'Bstudis Urbana a Lleide.
Institut Cartogràfic de Catalunya. 1987.
• ALEMANY.Joan
i
MARTI.
Parellede.
(198a)"L'estructura
socioeconómica: Bl Baix Llobreget. Les dificultsts d'una
recuperació.'
en ü£ Jornadea d'Batudia ioJB£A fil l&il
Ut&rtütt Centre d'Bstudis Co««rc«l«.
807
ALEMANY.
Joan.
LLARCH.
Enric;
Saez.
Xavier (1985)
"Tandanei«« matropolitanaa an al area da Barcelona.' Estudia
Territoriala nt19. Madrid.
ALLENDE.
J.(198j) "Crisis metropolitana y 'Enterprises
tonas*. Una nuava experiencia an la Política Ursina". Ciudad
X TtrrUorlQ ntSe. U A L . Madrid
ALH0GU11A. Mt dal Pilar.(198*) "Refia*lones en torno al
Oasarrollo nistonco da las Areas .natropolitana españolas:
Evolución funcional", an m
ColftlMif. lfei£iSfi ¿i Qaoaratia.
&££§£.Bd'actultad da Geografia da 1- U.l.
ALVARADO.
usos dal
(Cacaras)
Eduardo
t1983»"Cambios en la gran propiadad y
aualo ai la comarca da Valancia da Alcántara
1960-80. en U i Coloquio l^Llia.
M Cecarafia.
ALVARBZ-CIBNPUBGOi.P.<198*)"11 procaao de urbanización an
España y sua condicionamientos estructurales (1.9*0-81)*".
I i l i i l g f Tgrmqriti«» N. 11-12 .CEOTMA.
MOPU.
Madrid.
ALVIRA.
Prancisco.<1982)"La
irrupción
del
entorno"
an
•gqgjg-lvmt x mala, mfoimx* aU2, nopu.
ANDRES sARA8A.j.L.(i98») . j i ü£st£smp. Éñ ryryrptnuicion ús.
it uMi£¿A fll lU£fiÍA-Publicaciones Universitarias.Valencia.
ANUARIS E3TAD3STICS DE CATALUNYA .CIDC.
ARAGONÉS. Juan Ignacio y Otros (1983). "napas cognitivos y
representación del espacio". Estudios dj PiiçQJ,pg|a n§i*-i5ARAGONÉS.Juan
Ignacio .< 1985 »¡día
maoaa
cosnitivos
dj&
nadrid.Bd.Complutense.Madrid.
ARAGONÉS.Juan
y
AMERIGO.Maria.11987)
"Satisfacción
residencial: Un concepto da calidad de vida* en
Ciudad Y.
calidad de vida. Rev.Documentación Social.NS67ARAG0NB8. Juan Ignacio. (1988) . ßjfiii coinitjvof ¡WH IMAMÁÉñ
biblioarafica.Madrid. Anales de Geografia N218
ARAGONÉS.
Juan
Ignacio
(1988) •çoj»qrtgfflifMq
y
CORRALIZA.
x máisi
José
mbi*n\*-
A.(Coord.)
u& Pügoloiit
Antitlrtfl W MBMMJ. I* Jornadas da Psicología Ambiental.
Bd.Comunidad de Madrid. Consejería de Política Territorial.
AREA
METROPOLITANA
municipales.
DE
BARCELONA.(1991).
808
Estadísticas
* ARGULLOL.Enric(1984).
* La divisió comarcal i
l'Arca
Metropolitana d« Barcelona" en ü IfiEUiÉtt d BltUtiil ü à £ l
li filll UfifeT-OXli
Bd.Centre d'fatudi« Comárcala dal Baix
Llobregat.
ARGULLOL.Bnric.uqe«) Lea opcions d'oraanitsacid tarritorial
1 ¿i SiBlCfil s a i l l & t ttlTatgrUl- Bacola d1 Administració
Publica d« Catalunya.Barcelona.
* ARRBL.(1982)
Barcelona.
El
Baix
Llobregat".ni2.
Diputació
d«
ARRIBAS.
Ramon (1991).
Bla indicadora territorial en
l'eatudi de la població de la Refià Metropolitana de
Barcelona: Bla nivells de saturació." en Primer £o£f£M
QMÏMlà É& Stairtgli Id.Societat Catalana de Geofrafia.v-3a
ASCON,
Rosa (19381.
"La urbanització del mon: Trets
diferencials' en "Geografia Urbana.Les grans
ciutats.'
PtrieiS^iVt ll££il£ Barcelona.
ASOCIACIÓN iSPANOLA DB CIENCIA REGIONAL.(1991J.XVII Reunión
ae Estudios Rationales
BJtil slfti crtSiWiffrtff rtlJqRtl
AYUNTAMIENTO
DB
BARCELONA.
CoflffTflVSif •-Barcelona 1989.
(19891.
gyrqSJydltifl,
AU3UBBL.D.P. (197b). Psicoloaia Bducativa: Un punto de vista
cognoscitivo. Bd.Trillas. México.
AUZBLLB.
Robert.(1977)
Técnica
g*¿
yrba^jsmo.
11
planeamiento
d¿
ill
tllqffifrfCJvftfa
UIJ2I&11
Bd.Universitaria. Buenos Aires .
BADB.P.J (198«) The spatial division of Labour within £&ft
P.R.O. Deutsches Institut Pur Wirstachaftsforschunf. Berlin.
BAXLLY.Antoine. (19791 i*
Ea.I.BAL. Madrid .
percepción
d M fiifil£Ífi "XbtfW•
* BALDRICH.
Manuel.
(195b).
Urbanismo
en
el
Bajo
Llobrafat".aivUl£ i m ^qrgf. Diputación de Barcelona.NS23.
Wt%w*mw
1W •
QfyyBtÄibdBUiv
JBUBMBV
Sl£&JbJBSJBNBV¿
BARÓ,Ezequiel.(1990»
* El
g i t r t f g t w r q fggnOfWigt £ft
BARRERA.
Andrés.(19851
3RÄÄÄ4*JBJBw»
Sector
de l a
fiÜÄlMfllBd.Bspasa
kñ
tiitlSÇHgl
Çftttmn. m iiiMdiji ai i n t r w l q i i t
Madrid.
809
vivienda"
Calpe.
ÉM l A 4ttfiñf4tfi0
iqsul-
en
m
sd.cx.s.
BARRBRB.P.<1988)"Urbanización
dal carapo an loa
palaaa
industrializados an aapaeioa ruralaa y urbanos", an Espacio«
lUCÜJyl 2 MCÜoai fH ¿ E M I industrializad««. II Congraao
Mundial Vasco.Bd.Oikos Tau.
BATLLORI. R
partida
par
BATLLORI.
y CASAS. M.
a l'estudi
Roser.(1990)
H980) . ' Bl medi eon a punt da
o« las
ciancies
aocialaa".
"El mapa
a
1'escola'.Perspectiva
BAYO MARG.O.BP. layo. (19871
firSiPSita. 4fftrrgUq Ç 9 M Í U V 9
artrea visuales.(It Parte). Bd.Anthropoa. Barcelona.
BENEJAM.Pilar (1988). "Les aportacions de la Geografia a la
Didàctica de la Geografia". "qçyffltnÇf 9'AnlUll Gaosràfica.
nSli. U.A.B
BBNEJAM. Pilar.(1991)"Lea teories constructiviatea i
Didàctica de la Geografia." an Prjffiar £flnj£ü Gj&ali
Geografia.v-1.Societat Catalana de Geografia.
BBNEJAM.
NS52.
Pilar. (1981).
Taula rodona.
La
&
Perspectiva Escolar.
BENELBAS.L. (1981) Economia agraria de Catalunya. Bd.Ketrea.
Barcelona
BBRGBR.M. y otros.(1980) 'Rururbanisation et analyse
espaces ruraux periurbanie". L/Sfgfgt qtffiflgh.qyg nt*
BERRY. B. (1973 ¡ ^tlSMÏh
ÇenÇerg
Bellinger Cambridge( Mass).
Í£
£M
AffeflCin
des
Urban"
BBRRY.B.(1975).
Consecuencias humanas de la urbanización.
Bd.Pirámide. Madrid 1975
BERRY.
B.U980).
Bd.Sage.
Urbanization
fil
çgffltf r v r g f f U l t * i a n •
BBRTRAND. Michel-Jean.(198U La ciudad cotidiana. IEAL.
BBRTRAND.George
"La Sciencie du paisage. une ciencie
diagonale" Biyi¿£ qfQgrapftique flu pyr+fUfl-Toma» O . P n e . 2 . .
BORJA i~-±i M986)
kf. áa£ÍM£ ÍA££Í£a£ÍAl ÚZ
QMÍAIMIÍXM;-aderas d'allibe. ;"*ent. ntl2. Bd Magrana. Barcelona.
BORJA.Jordi."(1990)
Barcelona
Ajuntament de Barcelona
810
% e¿
sistema
urbano"
BORJA,Jordi.(1990) "Políticas para
hoy"
an Hrctlgfli 2 ti l i l Ü M
ei'.IftO.
la ciudad europea da
M£ftmfi IMCa&tfi op.
BOY.Caaimir.(19871. (Alcalde de Molins da Ral). Laa rasonea
de
la capitalidad.Molina de Ral, Capital", ü
Nou
Ufffrrtlit-26/9-2/10/87.
BÖVBNTER.BDWUIN VON.(197*) "La teoría de la organización
espacial con» fundamento de la planificación regional" en
SeeCHI.B.AfliUlH
SÍS.
il£
eatructuraa
territoriales.Col Demos.Bd Airal.Barcelona 197*.
BRACCO. Sergio. (1988) Loa sistemas metrópoli taño a ge. ¿a¿
nuavaa SJydjtifJ- id.Oikos-Tau.Barcelona
BRUNER.
Mexico.
J.
(1972).
Ü
grQçegg
dt Ifi educación.
Uteha.
BRUNET. Roger. 'Analisis de paisajes y semiología',
GOMEZ. Mendoza. EJ. PtMfffliefrto aeoaràf ico. Ed. Alianza
en
BUIRO RODRICUBZ. Carlos.(1988).
Topofilia y disonancia
cognitive" en ARAGONÉS. Juan I. y CORRALIZA. Joaé A.
España. II Jornada de Psicología Ambiental. Bd.Comunidad de
Madrid. Canaejeria de Politice Territorial. Madrid.
BUSQUETS, Joan.
Catalanes
?".
Barcelona.
(1981) "Macrocefàlia Barcelonina o Ciutats
ftua^erns <$'Arquitectura
i
Urbanisme.
BUSQUETS. Jaume.(1991) La percepció dels canvis espacíala.
El cas de Sant Cugat del Valies', PflçumefiÇs
Anfüni.
Qf9«r*flCf nSlb. U.A.B.
BUTIMBR.Anne.t 1979)1,1
ÇfflPf.
I'WJC+
fit
Ifi QJ2Mt
XÉSJá-
L'espace Geographique.
c.M.B. (1980) • w q ç t U t u ç l O
CfÇlWJQ I t W - W -
imtvj^riai
A
is.
imam
C.H.i. 1.980.
I y XX.
C.M.B.(1985)."Cambioa
de l o c a l i z a c i ú n en l a s
principalea
empresas c a t a l a n a s
( 1 9 7 * - 8 1 ) " en EJ. T e r c i a r i o sa f i . #mj?|t9
C.M.B.(1985)•
"El t e r c i a r i o de o f i c i n a s en l a s
principalea
met ropo l e s '
en f i T e x g i i r j o fia fil Éfflfci£e; (IW^rOPgUItnq
M
811
C.H.B.l 1986 LAXA*
Jt l ü i É &
HttfttiUttfH
Éft
Breslau«.
Barcalona.
C.W.B.(1986)
.Barcalona.
"Pare
C.H.B.(1986). "Usos
Llobregat*. CMB.
Tecnològic
dal
Vallea.Barcalona*
agricolaa da loa margenas y M i t a
dal
C.tt.B.(1986).
La problemática da la vivienda en la entidad
Metropolitana de Barcelona.' CMB,
C.tt.B.(1987). "Inversions realitzades en noves industries i
ampliacions' Fitxer Municipal Metropolita .
C.M.B.11988». £i£xjx
metropolitanes.
C.O.C.I.N.B.
Barcelona
municipal metropolità,
ist .distiaues
Licencias fiscales de actividades económicas**.
C.O.C.I.N.B (1988). Boletín de estadística y coyuntura.
años 1963-1988". Barcelona
CABERO
,V.(1988> gfpjcjoj ruxflfi
industrializadas.Qikos Tau.Barcelona
¿
uxjbjaai
CABRB.
Ana
i
PUJADAS,Isabel.(1982) "Sis
numans' .Reconeixement tfrrltgrjil ge. ÇaÇiJyflyg,
an
25
i£&u
recursos
CABRE.Ana.(1985».
"Crisi económica, canvi demogràfic i
tendencia de poblament a Catalunya" en Papera dj| Perneara fia
N87. Centre d'Estudis Demografies. Bellaterra.U.A.B.
CABfit.Ana
potencial
i PUJADAS.Isabel.(1987» "Activitat económica i
demogràfic a lea ciutats catalanes*, en Ljy|
giwW BftUft i liÇJtftfi t ca^aWnva
fvoiMSio rtçtnt
PfoftfifltUCt i£iMAi. 21 Setmana d'Istudis Urbans a
(198*1. Sd.Institut Cartogràfic de Catalunya.
i
Lleida
CALVO,Francisco.(198*) en
Introducción
a la
obra
de
ANDRBS.J.L. ü
proceso de rur urbanizad 3n de la huerta ÚÈ.
Murcia.Publicaciones
Universitarias.
Valencia
* CANTALLOPS. Lluis.
Els rius com a suport del lleure en les
comunitats urbanes. en ' Que §Jk f»rem g§¿ Llobreaat?. Ill
Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat.
Ed.Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
CAPEL,Horacio. <1973' Percepción del metió y comportamiento
geográfico*. Blliail fll gftirffílft vol.viI.Wl-2.
812
CAPiL.
Horacio. (1<?75)
Agente» y estrategias
en
la
produeeidf* del ••pació urbano eapafioi". livJLfl* it Q*aai>*fia
ní1-2. U. da B.
CAPIL,Horacio. (1 f01) PUfltqfU x sáM&iM m
contemporánea. Bd.Barcanova. Barcelona 1981.
ii
CAPIL, Horacio.< 1983 > CtfUllliM 1 «ffffolfllf
Baoafta. Loa lioros de la frontera.Barcelona.
itaiOkfll
M£ÜQI
CAPiL,Horacio Y HUNTANGLA, Luis.(1983» Activitata
tfUiCvlCt it rtntQffififií.tift L·LÀÀ smxi-Oikoa-Tau.
IB
d¿ ¿a.
* CARBONELL. Helena. t1983)"L'actuació del sector public al
Baiux Llobregat: anèliai de la inversió en infreestructures
i equipaments' en U JQrnfdjs, Cli-Ctfiii MÈLM ti Iti*
Liooreaat , Bd. Centre d'Bstudis Comarcals del Baix Llobregat.
CARTERlTTt. Eduard C. y HORTON, P. Priedman. (1982) Mjnjiti gf
gfrstpgjgfí- Bd.Trillas.
CARRERAS.
Caries (1980) §m\§Aütlül. iti MM&ÉM it
producció ät 4'^flPfi M £ M it Barcelona.Bd.Serna. Barcelona
CARRERAS. Car les. (198 3 >:jLj| CitfW-fni+ftfnm
urbano -. Ediciones Anaya
iti
fonómeno
CARRERAS,Car les.(1986).
Les
propostes
d'organització
territcrial de Catalunya, una anàlisi geogràfica.en La
aingjá, tfrritoritl at SÜLÜMHIt- auaderns d'allioerament
ni 12. Bd. Magrana.
CARRERAS. Car les.(1986). Los problemas del suelo uroano" en
JoffftJfS it 9*9irflS4# * VrfrajUlffQ. id. Junta de Castilla y
León Salamanca
CARRERAS.
Caries.t1989)."L'economia
Jamadas soare; _£i ÍMÏM.
it M t
Barcelona.
de la periferia.'en
P«rif3f4« W H f t t f -
CARRERAS.Carles- LOPEZ.
Pere (1990)' Las ciudades y el
sistema urbano en Qeoarafia is SifiiHaU fltglffflt üieflin U.
Bd.Planeta
CARRERAS.Carles-LEVY,
Jean
Paul.(1991 i"Barcelona
i
Toulouse:Recerques de Geografía urbana*. fttvuti Çttiitnt it
CARRILLO. nt.Tereaa.(1992)."Hobilitat a l'Area Metropolitana
ae
Barcelona" en Panera nii0.
Ed.Institut
d'Bstudis
Metropolitans de Barcelona.
• CASANOVA,Josep A.(1991)
"Aproximació a l'estructura de la
propietat rustica al Delta del Llobregat" en Primer Cenares
Cátala o& Geoarafia. Bd.Societat Catalana de Geografía. V-3a
813
CAS ASS A3.
Lluïa.
<19??í.
Slllil-M-Curial, Barcelona.
tirgtitnt
i
1*aseai
CASA8LAS. Liuls i CLUSA. Joaquín. C 19S1 >. kgritftltitSlfl
tarritorial djfc £t£alujy£i. fundació Jaume Bofill.Barcelona.
CASA3SA3. Lluïa (19911. "La ciutat metropolotina 1 la unitat
da Catalunya". Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
CASTELLS. A;
CÜELL.X. , PARELLAOA.M. ( 1989) . tatimaclo de la,
CÄüflA sit I n
sqnwrayti i
&ii erincitili municipi« g*
Catalunya. Diputació de Barcelona.
CASTELLS. Manuel.t1972) Ljt IMÜfifi U U i U Ü
Bd.Maapero.
CASTELLS.Manuel.
(198i) "Planeamiento urbano y gestión
municipial: Madrid
1979-82. Çjyflad, 1 T t r m o X J P r»i59-60.
Madrid.
CASTELLS. Manuel y LEAL .Jesust1991).
El País 2 9 M / 9 1 .
CELADA. P.
Por fin. la vivienda"
L0PB2. P. PARRA. T H98S» .Efectos eaoacialaa de
¿OJI
Madrid.Consejería de Ordenación del Territorio.CAM.Madrid.
• CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS. Jornals, d/il^Mflig iMÈ£M li llil
Uoprtift 8 Volúmenes
i 1982-1090 i
* CENTRE
D ESTUDIS
COMARCALS
DEL
BAIX
LLOBREGAT t1983»•"Perspectives del Baix i·looregat per a la
aeeaaa dels 80: proposta de prioritas* .en II Jornades
d'Bátudia aCftrS li lli* L·lSÈLÈMMÍ: lENTIPi; AMERICAN, i 1979* .L¿ ciuaaa:su orjgfn, SriÇJHlltfrt9 1
impacto en fi nombre.M.Blume Ediciones.Maar id.
CLUSA.Joaquim.t198o) ."Tractament explotació de les dades de
Mobilitat
Obligada
oels
Municipis de
Catalunya
de
1981" Departament Política Territorial i O.F. Generalitat de
Catalunya.
CLUSA,
Joaquin
(1987),
El creixement economic
i el
creixement
demogràfic com a factors estructurants
del
creixement
urbà" en ¿f Setmana d1 Estudia yj&ejll 1 kill!*
Bd.Institut Cartogràfic de Catalunya Barcelona.
• CODINA.Jaume.<1971J.
£1 aftÜl flll U 9 p r t H t
a í n e x n i foxmejs. ge. vjga ilif. lililí Ml li XI
i ftTCfl9MBo.Ariel.
* CODINA.Jauraet1982J.
'La
historiografia
local al
Baix
Llobregat"
en
I
JefDlgti r f l * u d | f
Iflfcll
£i
ili*
uloereaat.Catre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
81<t
• CODINA.Jeum«.1198*)~Le
divisió
comarcal
i
lArea
KetrepeUtMia de Barcelona." M M E M É É t «VEatudisi n f e m l i
M i l Llofereaat. Centre Batudia Comárcala, Martorell.
COHIN.Louia
y
MANION.Lawrence.(1990)
Método«
InVif%iililftn tf «ifit*4Yl• ía.La Muralla. Madrid.
g£
COLL,
Cesar.
(1983' La
construcción de esquemes
conocimiento en situaciones de enseñan«a/aprendizaje"
de
en
filsfflgm itniHst x iprtfiJüiáff
ttctlirtisiiio
xxi.
Madrid.
COLL.
Cesar. C1986).
üilM
Psicológicas Cuadernos de Pedagogia n8139.
currlcular.Baaea
COLL. Cesar,. SOLE, I. (1989). "Aprendizaje significativo y
ayuda pedagógica
Cuadernal M f t t t W H t n9ib8.
COLL. Cesar. (1990K Aprendizaje escolar v conatrueeián del
C9tvqg4ffiitñ^9 Bd.Paidos. Barcelona.
COMPAN. Diego.
(198«) Dinámica especial
reciente de las
areas urbanas interiores españolas" en III Coloquio
Ibérico
£$4È u A Ö f l f A f 1 8 .
3m3m aUueaseHaHMHaU*
• CONPBDERACIO D'EMPRESARIS DEL BAIX LLOBREGAT.
Reviste
'Creixement*. Cornelia ae Llocregat.
.Desde Octubre de
i .989 I
CONGRESO DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA* <981¡.Conclusiones.Granada.
• CONSELL
COMARCAL
D'Actuació Comarcal
DEL BAIX LLOBREGAT.(19921
* Programa
Assentaments Humans." Capitulo 7
CONSORCI DE LA ZONA PRANCA.
"Proyectos aprobados hasta 140»-i987 por la ZUR". Departament de Planificación y Estudios
ZUR .
CORRALIZA.
JA
(1987).
¡^ experiencia ¿£¿
Bd
Percepción '± aiamficado p}a¿ mÉáM SOfiftf¥4tf9
Madrid.
froglfnÇf.
Tecnos.
• CORTES.Gabriel. M I G Ó L A . Ricara. PARBLLADA. Marti. " El Baix
Llobregat: procés de creixement i actuació municipal" en II
jqrnaflca Ciityflil MÈLM ti M M k i i É £ M i £ Centre d Estudis
Comarcals del Baix Llobregat.
COSTA.HtTeresa.
«1990).
"La organización industrial en el
territorio.
descentralización
productiva
y
economías
externas".
en JttrVSttfrf tÇOTOTHÇt M
Çffttlvflf Espasa
• COSTA. J.i 19771. H a l IÍ£lfi£ äli£ iftlMi. ÈM1 SíLMm
Lisbresat. Ed.caritas Diocesana.Barcelona.
815
Si
M M
CRÓNICA.(1989)*¿Por
1.949.
qy« suben la« vivienda«?*.TV3.10
CUADERNOS
01
PEDAGOGIA Kono|rafico
curriculum" nf16S.
Enero
i i<i90i. Reforme
:
CUADERNOS 01 PEDAGOGIA. Monográfico,(1991). Construir lot
aprendizajes. Reforma, curriculum y constructivismo'.n«188.
CHESHIRE.P y HAY 0. ( 1989) ÜMÉÀMÈM M ÉÉ<Úám I creclmiei^
m
111 SÍVJttifi di iMCiei •» Estudios Territoriales. MOPU
N. 19.
CHUECA
.Fernande. (1980)-Mam
Alianza Editorial Barcelona
Historia
djej.
urbanismo.
DE SOLOS .Mi.11975» "Paisaje y Ciencia Geo§rafice' Separata
de Estudios Geográficos, n.138-13«.
DE BOLOS ,Mi .Problemática actual de
paisaje integrado'. Revista de Geografia.
los
estudios
de
* DE BOLOS. Oriol. (1982 J . * La vegetación del B*ix Llobregat** en
i jornades q'fttug» ££0X1 £¿ ü ¿ £ Llooresat.
Centre
o'Estudis Comarcals. Martorell.
• DB HAiSBURGO. Alejandra.11983). Propjedjd. X
CqSt9U9tfS^- Ayuntamiento ae Castelldefels.
*lfil£¿fi Mk
DB MIGUEL. Amando *IQ82). 'Desurbanizacion' an 3ocioiosia 1
QSÉÀM Ambiente N912 .HOPU
DE 30LA,Manuel.<1990)"El planejament urbanístic 1 la forma
urbar a' .en Conclmjonj dji QmMM. •*,VrfrtnHffi9 1 Territori
DBPONTAINES.Pierre. U9?8iaiajxiiM
ÉÈlM PilgffJ Catalana.
Ed.Ariel.Societat Catalana de Geografia. Barcelona.1QT8.
DEL CARMEN.LUIS (1091>. "Secuenciaciön ae los
educativos" en ÇtffjerMi 11 PftffgQJH nS188.
contenidos
OtZBRT.Bernard. (1991 iilftrgPflUnnSfl
fl£
•HWrMftiattlqfl·
SlMill Ü C9fiaf9ytriC9Í •«o·rapniuuaa d£ U. metropoliaation
li &
l'exurbanitaation. Bulletin Association Geographes
Prancaises.
DI REO.Guy (1990-91). 'De 1'espace subjeetif è
objeetif:
l'itineraire
du
labyrinths".
en
l'espace
L'Espace
DOMÈNECH. Josep.P.H97?) §Í9tt*ÍgÍf U S 9 •fttt9#9§f tltflUUfiBi
Bl£l investigadoras.Bo Merder Barcelona.
81b
* DOMENBCH. Miquel. (If 13»" L'agricultura i 1 ordenado dal sol a 1«
comarca del Baíx Llobregat**, an ü Jornada« o'estudi« «afara
Si M i l Llobraaat, Centra d Estudis Comárcala dal »ai«
Llobregat,
DOMINGO. Jeuroe. y ESPINAL, Núria. (198<l). Barcelona des del
centra: Anal ist d'una percepció. Jornada« MÈJLM. ll Putur da.
lAi Ptrifiriti yr&tnti«
DOMINGO,Jordi.<108?».'Propietat
rustica
i
promoció
inmobiliaria:
HoUerusa
1955-70" en IM £ ¿ M l * £ l B f t L l M l
i
«lUtJtftil 1 C t t t l t f f l Y l - * ¥ 9 l t f 9 l 9 r f C f f t l I oroBlematica i c l u f i , .
XII
Setmana d ' E s t u d i s
Urbans
a
Lleida,
Bd.Institut
C a r t o g r à f i c de C a t a l u n y a .
* OOMINGUBZ.Antonio.(1^801^21
Pliocftfticoa
1
Bf.qrtffllfntfli
q w t t r n t r l g j fiil ItJUL U o f t r f l t t - «useo M u n i c i p a l
oe Molins
de R e i . Molins de Rei .
DORSCH.
Friedrich,
Ed.Herder.
DUNS. t19911 30.000
Bradstreet.3.A.
t 1985> g | C S Í 9 f t i r i 9
ÉSL
oaicoloala.
ormg.Bflff ^fmr^tff tiPiñclti •
id.DUM &
DURA. Antoni.11091»
Una anàlisi qualitativa de l'espai urbà
metropolita: La revista 'Grama' i la percepció del paisatge
a Santa Coloma de Gramenet en fxifflfx ÇMÜUÈM. £MÏMlà dl
Geografia. Ed.Socitat Catalana de Geografia. v-3a
EicENHANN.j. MQ81' l i
tffiffr9U9
§«g¥fr>çn4 flfil w n ç y l w a
Madrid. Ed.Anaya
ESTEBAN. A l í o r a o
oe.U98lJ.
y ^ A r e j s Ha)trçp,glit§nfj
ifBflflf • m t n t è H » tÇQM«rtÇ9 * C.X. 3. Maoria
Id
ESTEBAN.Juli. <109ÖJ.
"Los o o j t t i v o s t e r r i t o r i a l e s para
la
Region M e t r o p o l i t a n a
en Barcelona v. § 2 S l f t t H
M£ÍMlfi
europeo. Ayuntamiento de Barcelona.
ESTEBAN. J u l i
(1992).
El f e t m e t r o p o l i t a '
£o£gxM
SUAU m
GjyBJraüjl
Ed. S o c i e t a t
Geògrafa . V - 1 .
en
Primer
C a t a l a n a da
BSTMANKZ.José. (10811 .
Problemas
¿e.
interpretación
y i 4 9 r t f i i # n É* l f i l & I £ M « W f t t U t t - Anales de G e o g r a f i a da
u n i v e r s i d a d Complutense.1
%
la
E3TB§ANBZ.Jose.U982i . T f f i 9 f f t S Í l Í
I EEfifcllIlÉÜSJI MS&làÈl d t
im G e o « r a f i a . B d . C i n c e l . B a r c e l o n a .
E S T E B A N Í Z . J o s e , i 19881 "Los
i M a m i id.Cátedra.Madrid.
espacios
urbanos"
en
9f9irifÜ
81?
*
ESTRADA. Ricard. M 991). "L'agricultura p a n urbana, factor da
planejament urbanlttlc".
an firlMUt Ganaras S Ü l M
Ü
i t t l f l f t t - • t f - · o c l · t · t Catalana da Geografia. v-3a.
».T.8.A.B. (1976-86) L* WfrtftiUCiaf* JMIXiDil áft Israelana IV.
STXIZARRtTA
. n . (1*t3> . 1 * t t T Í f i ¥ t * i n
insufléis«
¿*
•aTlCUltWTt
1
MiVlfi
ÈMMÉM.
m
tlMÉl-t«***«
E s t u d i o s . I n s t i t u t e da • s t u d i o s Agrerios.«adrid.
BYLES.
J. M985' SfiHIAl
Warrington.
SÍ
fiÜfift-
Silver
brook.
Proa.
PAGET.Jean.(19S8i.
adaptació dal pla
Miau m
"L'ensenyament
individualitzat.
Una
da
Pred
Kallar..."Butlletí.Col.leal
Qas&MiM i aUctnciati m PUQigfu i UÄILÄI i
m
Ciencias da Catalunya. Nfl61. Barcelona
P1DEP.ACX0 Di MUNICIPIS Dl CATALUNYA.(1990) Conclusions d±l
OmÈLÈM. d'Urbanistas ¿, TtrrÍ*9CÍ £i £l£a¿y&va..Barcelona.
PERIA. Jose M. (1983).
Anilisis de impactos urbanos.
Experiencias y perspectives* en Estudios TfrfUoxUl·l ntlf.12. Id. CtOTHA Madrid
PBRIA.Jose M.(19§*) Ciudad y Region: conocimientos e intervenció
sobre
sistemas
urbanos, en Jornadas £$
9ff°iTtCU
X
Urbanismo.Junta d« Castilla y LeOn. Salamanca.
FERNANDEZ. Antonio. (1986). Crónicas del espacio perdido. La
destrucción g& ü cjyidjg m H n M 1o$fl-80.M0PU. Madrid
PBRNANDEZ.
Pelipe.(198*) 'Un ejemplo de producción de
espacio urbano periférico: la franja periurbana de Gijón.'
en Jornadas dj| QfggrtgH 1 Urtojnjafflf Id.Junta de Castilla y
Leon.Salamanca.
FERNANDEZ.
Rocío.(1983>• 'Evolución del caso ambiental" en
I l i U á i a i T f r m g r i g l f s M Í L Ü ¿ - Bd MOPU.Madrid
PERRAS.
Robert. (1977). Barcelona.
mftropqitt Id.Anthropoa. Paris.
PICUER0A.Jtt.RArt08.RM9851
ttfiftfltftljct. 1Q 11 Ç°"WltifJ
Cf¥ÍHftñSQ
Politice
fi*
£fi ölflrjlä.Alfoz
a'tfflf
IrfflOVigiftfl
n.23.rtadrid
PtRNAMDIZ. Pelipe. (198*1.
Un ejemplo de producción de
espacio urbano p e r i f é r i c o : la franja perirubana de Gijón."
• * ¿2I&Ü11 SS QfvaTtSH JC JlMíÜSm
SOPOT d<i Junta de
C a s t i l l a y Leon.
PBRNANDBZ-BALLS3TBB03.ROCIÓ ( D i r ) ( 1 9 8 2 )
Contextos.Servicio
Murcie.
de
Evaluación
Publicscicnes de la
818
d£
Universiada
de
PtRNANDBZ-BALLt3TtR08.Roció.<1983>*
Evaluación d a l
cato
a m b i a n t a r an H i i ü M T a r r i f c a r l a l « * » t ! l - l 2 CBOTMA. Madrid.
POMBNTO
0 1 LA PRODUCCIÓN La«
tftliftflatf
»«rcaioiia 1987.
PORQUS.
tftnrnUf
Ronald. UQ75)
¿flflO.
PtrSteCltfl,
mayoraa
fXASftftft
ampraaaa
SAULfift
MI
Ai
gfluiinvfl id.Truua.
PRAlSSB.PauI
Bd.Paidóa.(Pg.
y
PREBOHAN.L. (1981).
McMillan. London.
PIACBT.Jean.(1973)-La
JM
percepción.
avolutlon of nuclaar atrataav.Bd.
* PUNDACIQ CAIXA 08 BARCELONA.(198%."Jornades Agrícoles
lea Comarques de Catalunya* .Barcelona.
d«
PUNDACIO
CAIXA OB PENSIONS.(19871.
"duia de
Centres
Culturals i recreatius de Catalunya i les Balears*.
GABARRO.
Antoni
M.M987)."B1 factor numa i la
seva
influencia
en
l'estructura territorial.*
IISetmana
tf'iltVtiai UfJ2iQi
a. UjUM^Institut
Cartogràfic
de
Catalunya.Barcelona .
* GALOPRB. Andreu. U98«i. " Problemàtica de la captació i
tractament d'aigües* en
Gj¿ft £Q ÍMISM Ú&k Llobreaat?. III
Jornades d'Estudis sobre el Baix Llobregat.
Bd.Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
GANYBT,Joan
y LLOP,Carles.(1990*" L'ordenació territorial
i el medi
ambient" en Conclusions 444 Çqnjfft d'Urbanisme
1 T t m ^ o r j ¿ft ÇffAfflWYt Ed.Pederació de Municipis de
Catalunya.
GARCIA,M.Pilar y JANE, Assumpta (1990). " La emigración de
Barcelona: causas y características. El mercaao ae la
vivienda como factor incentivador. *'. en Actas de la XVI
PfWÍ9fí SÍS ii^tftfl9i Raaionalea. San Sebastian. Bd .A.B. C R .
GARCIA, Luis. (198*)' Las ciudades de Castilla y Leon*, en
Jqrngdaa 44 ÇeggraUfl l MíJ2§Mfti&- Bd. Junta de Castilla y
León. Salamanca.
GARCIA .R.(1987)."Poder municipal i creixement urbà" en '¿44
Ü M £ 4 S L A fi4£¿£4A i «etJintf ft CttftltfñYiTfvgltfSiO £A£ftO£ i
PrgffltWÉHgt ft£ÍMfti 'II Setmana d'Estudis Urbans a Lleida.
Institut Cartogràfic de Catalunya.Barcelona.
QARCIA.Javier.
<1982)"La
especulación del
suelo.
la
propiedad privada y la gestión urbanística". Ciudad y.
armarlo "*3
819
GARCIA.
Javier y GONIAL!!,
fiiuüái. Slmm
MEE*
Lais.UfTfJ.
Para comortnUT l a
im trflctiai ia produceta*» ¿ai
•JPtfiati» lá.Nyestr« Cultura. tiadrid.
GARCIA BALLB3TBR03 .Aurora.<198*1."Bl precio del suelo en
ios estudios de Geografia Humana",Jornada« de Qaoarafia y
Vr&iflUffittCO^OT Castilla y Leon.Salamanca.
GARCIA BALLESTEROS.
población en España'
Aurora (19851. 'La Geografia
S a r i g a Oaoaraficoa. V-XLVI.
de
la
GARCÍA BALLESTEROS, Aurora (*985>. 'Modificación de la
estructura
demográfica española como consecuencia
del
proceso
de
urbanización'.
Revista
Internacional
de
Sociologia.
GARCIA BALLESTEROS. Aurora (1980).
Universidad Complutense, Madrid.
GARCIA BALLESTEROS. Aurora (1986».
qegiriglf- Bd.Alhemtra. nadrid.
Geografia y marxismo' .
JmilM
X BflStlSi fll Ü
GARCIA BALLESTEROS.Aurora y BOSQUE,Joaquin.(1989'Si
subjetivo dj Seaovia Bd.Universidad Complutense.
1989.
espacio
Madrid.
GAVIRIA. «ario . AMAT, Luis.y BUENO. Miguel.(1972). "La
comarca en la reestructuración del territorio*, en XI
binario aa invtflniíglfrv i BAL. mona
GENERALITAT
DE
CATALUNYA.
Departament d'industria
energia M98*)"Propuesta de localizacion de una Z.U.R
Catalunya'.Barcelona.
i
en
GENERALITAT
Territorial i
localització
Cátala
del
OS
CATALUNYA.
Departament
de
Politico
Ocrea Publiques. (198#). "Estudi comparatiu de
en els polígona industrials oe l'Institut
Súl."
GENERALITAT
DE
CATALUNYA.(1986).
"Projecte
Territorial General Agost 1988*
Departament de
Territorial y O.P. de la Generalitat de Catalunya.
de
Pla
Política
GENERALITAT DB CATALUNYA.Departament a'Agricultura Ramaderia
i
pesca. ti986) L¿ fgrigvtUvrt a iaa CQitravti at Cftflw/t,
Suoerficiea
Agrari.
i Pr9tf¥ÇÇl9ni '?§»
GENERALITAT
DE
Ramaderia i Pesca.
3c 198?~.
GENERALITAT DB
S8.Departament
Catalunya.
Institut Català del
Credit
CATALUNYA.Departament
d'Agricultura,
"Expedientes de Cámaras Agrarias Locales
CATALUNYA. Programas de Actuación 1.981de Politico
Territorial.Generalitat
de
820
agNBRALITAT 01 CATALUNYA.Departament da Politic« Territorial
i
0.P.(1988).'Característiques
socio-econömiques
dels
sol·licitant« d'habitatg« public' D.<3.4, i H.
GBNBRALITAT 01 CATALUNYA.Departament d'Agricultura Ramaderia
i Pasca. Boletines da "Estadística i Informació Agraria"
GBNBRALITAT 01 CATALUNYA.Departament da Política Territorial
i
Ooras Públiaues. < 1991 igaje, g& dada«
dal
Maoa flf
fliMJtffi^fit vrPtiiiitig i wm. a i i u i ä t l i ñaua I
GENEFALITAT DB CATALUNYA Departament da Política Territorial
i
Obres
Publiques.
"Explotació dala
visats
d'obra
residencial i certificat« final d'obra del anys--'
GBNBRALITAT
OB
CATALUNYA.
Institut
Catalunya. Base ae dades estadístiques.
GENERALITAT OB CATALUNYA. Departament da
serveis municipals a Catalunya'.
d'Estadística
Governació.
d«
"Bis
GBOTOP.i 19811.'Bis canvi« i la dagraaacio a« l'ambient
ecològic en un sector perlurba de Barcelona:1'example da
Sant VicenÇ dels Horts". Universitat d© Barcelona.
GIL CALVO, Enrique
(1988). "La edad del tiempo". Temas da
nuestra época ntl7. El País 3/3/1988.
GXüLXANBLLX. 3anaroti989i Comisión de Comunidades Europea.
ÇçMtrtftSIt iirggiyflfgtt Barcelona 1989 .
G0H8Z,Isabel
aprenentatge
¿ti
smm
y
«AURI.Teresa.i 1991J* constructivisme
i
significatiu da las Ciències Socials" en Actas
Simpo»» i i s c í l t rügfiYiBtn% É* im.
Socials Bo.Bun».
uugat
-AB
Bscola
Universitaria da
Mestres
?i inciti
"Sant
GOMEZ. Isabel y MAURI. TeresaH99i).
' La funcionalidad dal
aprendizaje en el aula y su evaluación' .en Cuadernos fle.
GONZALEZ .1(19871
DjriiffliSt
MLM1ÁM Mk 1* S l i l i l
inflmtrui, Al wigrtfwilQ pfriyrt*ing ift¿ ir_an ñilam i IMM.
iftCtfttSigilf • II Congreso Mundial Vasco.Vitoria
GONZALEZ PAZ, José.«1983»
' La ordenación de las «reas
metropolitana« y el transporte en Eatuaioa TtlTUgrltlft
ntn-12. td.CtOTRA Madrid.
•30TTHANN.J. (1960). Centre m a BfriBnafY? IfilÜAi vfffÜUoajl
M 89*1*1«- id.Sage. Beverly Hills
GRACIA.
Jesu«. M9821.
Percepción del espacio y medio
ambiente' en Sociología v. äfJio. Ajtb|f^f. Nt 13 MOPU
821
QimfiTf.il.
lüfiü
JE
SÉWÈsm ä*
im
Simsm
3oclalea,td.F<apeno Europea. Barcelona. 1975
GRUP
D'S9TUDIS URBANS.(19871.
Promoció inmobiliaria i
caràcterlatiouea de 1'edificació en lea petitea ciutats de
l'entorn de Lleida:
Alcarràs.
Lea Borgea Blanquea i
Molleruaa- a gg ÉMÍBÈM. riffrrtif U £ Ü & 1 1 kiliáft- Xnatitut
Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.
auiBAO.
Biguelina. (1980).
BtrgfPS4§n- Bd.Alnampra.
GUTIERREZ.
Javier
M983).
kai
iffltlflta. fciílt É*
il
ÉÈ. tècnica«
d¿
AjUçfçjqp
9Ttftftiçe*n ä&i *«rrU9fiq H M M »nf*r9poUÇfffi# äs Madrid:
si tniUali ÉÈI £wmr%mi*ti%9 taptçni ÉS. 1A SSÈIM&ÀMBd.Complutense. Madrid
GUTIERREZ.
Javier. M984J.L4
rtljgfítl • Bd.Cincel. Madrid.
siuÉM
X
li
organización
GUTIERREZ, n. UQ85'
La imagen oe la ciudad
Universidad Politécnica de Madrid.
deseada'.
HALL.Edward, i 19731.1,,!
flirnfnajon
oculta.
antroooioaico del uso del eaoacio. I I.A.L. Madrid.
InCfiAMA
HA0GE7T. Peter. AjitlUti 49ÇtÇiqni4filiQfojrfflt ülilAOaU
HARVEY.David.M979
2t) .yrbfniapo
2
desigualdad
aa£iji^.ió.siglo xxi.
• HERCE. Manuel.(1988) * Xarxa viària i transports vers el campus á
Oanta Coloma- en ynjverattft H MUL L·l£É£MA»l- yXI Jornades
d'Estudis sobre el Baix Llobregat. Bd.Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat.
HERCE.
Manuel.
« 19921"Algunas
medidas
uroanisticas
coadyuvantea a las políticas de vivienda' en Papers nS9.
Ed.Institut d'Estudis Metropolitana de Barcelona.
HERNANDEZ.
Francesc.M983)
Lj| i d e n t i d a d
QaíMmmtd.Vicens Vives.Barcelona.
rnç|ç-njj
m
HERRERO. Clemente U99i)" La Geografia Humanista . Apuntes
ai jtfygtglqn Çitnsif9 ggÇiilfl n**3. Bo-Anava.Madrid.
HB39BLGR8N. 3
iffiPltfltf I r P i n g
<1980>.
Mexico.,
HILL.W M980) T e o r í a s
Bd.Paidos. Barcelona.
S I nomore
-usa.
egfttffg|P9rÍfiffff
v. I M
PfTSfPSiflft
ÚMl
Mi
tPfffltfiUJff,
HUICI.C. y HACIA.Mi A.11981) ' C o n s t r u c t o s en l a a p r e c i a c i ó n
del p a i s a j e '
en JIMENEZ BURILLO.P. P s i c o l o g i a £ üfilliÄ
AjÄieüii.Ed.CBOTMA
Madrid.
822
é
* IGLB3ISS.Joaep.11985»
"11 Baix Llobregat i las divisions
torritorioii a CittlyftW an M lfllülifj avituaii,«, gel fjajji
Llobraaat . Cantro o'Estudia Comárcala dal tols Llobregat.
INSTITUT
D'ISTUOIS
METROPOLITANO
(Directora: Mireia Belli) .Ciudades.
DB
BARCELONA.M988)
ITTBL30N.W.. RIVLIN.L y PROHANSKY.H (1Q78) gl uao de lOS
mapas de conducta en Psicologia Ambiental" en PRQHAN3KY.H y
otros üas) fficolglit Ambiental Id.Trillas. México.
I2QJlBP.DQ.Mi. Jesus (1989). "»„a conuición o< la mujer en la
p e n f e n a barcelonssa*
en Jornadea gqbre eJL futur ge. l M
oc rifar es urbanaa.Barcelona
JAN1, Hi. Asucurapta i GARCIA, Mi Pilar. »1992J 'LemíjraciO
de Barcelona: Causes i característiques. II mercat de
l'habitatge com a factor incentivador de I'emigració
en
TrtMUi
ᣠlA §QCÍftlt Catalana gf Geoarafia
n *32.
Bd.Societat Catalana de Geografia.
* JARDÍ.MM 3791 'gstudi geomorfoldgic de les terrasses
riu
Llobregat
entre La Pueda i
Abrera."
Tesi
. Llicenciatura. Departament de Geografia, ü. ae B.
dal
da
JAVALOï. Podenco. RUIZ. M. . GONZALEZ, L.' Mapa sognitivo de
Barcelona" en ARAGONÉS. Juan I. y CORRALIZ0. José A.
iCaora. t •Çarogr^fta·fi^Ç 2 MÉàM. AffltiitflÇft kl Paieoloaia
Ambiental ep Baoafia. li Jornadas ae Psicologia Ambiental,
ta.Comunidad de Madrid. Consejería de Politica Territorial.
JIHBNBZ. Alfonso y CliZA. Mi Jase. (1968». " Patrones
ambientales de la experiencia emocional* en ARAGONÈS. J.2. y
CORRALIZA.
Jose A.
«Coord, j
CQ1P9rtfffi4ffttq I StSlo.
AWHfftt- kft fiisqjgllt AWftlffrtfl m ilfiiii^. Ii Jornadas de
Psicologia Ambiental. Bd.Comunidad de Madrid. Consejería de
Política Territorial.Madrid.
,JIMEN1Z.
Nuria, nasi)
L*espai
cressci',Perspectiva Escolar.nS52.
i
IINGSLBY. Davis.<19791. L^ Ciudad.
Bd.H.Blum«.Madrid
Pg= Xll-Xlx .
LABORATORI
D URBANISME
(19761
ffltralftil
3 Vol.E T . S . A . B . B a r c e l o n a .
1'infant
a
Scientific
Lji
1 "escola
American.
urbanización
ulDRUT.
Raymond.
f i SJfii£Ífi M£1&1 SÜ l a £ÍMÍISl
£a.Amorrortu.
Buenos Aires. <Titulo original 'L'espace
social ae la villa" Ed.Anti.ropos (i9o8).
LlPEBVRt.M H972I. i.1 Revolución yrbtna Bd.Aliansa. Madrid.
LEPBBVRB.
H.(197*1. La production de l'eaoace. Bd.Antnropos.
Par is.
823
LBY Ott. SII·LO <««ai Dacreto 13*0/1.«?© d«l f Abril por 1« qu«
se aprueba «1 testo r«fundído d« la Lay de 1.975».
LLOP.J.Hi.<198*). "La actuación an al auelo urbano. Un«
opción táctica dal Planeamiento. Ciudad j¿ Territorio ni5960.
LLUCH.I. y NIL.LO, 0. t 198*1. Ü
Ü Ü £ Í£ Ift dlvlaiá
Itrrlltrltlr M l f i M Ç K i l W U . oropaatea i documenta U939a3<. Diputació da Barcelona.
wOSTS. ntAntoná«.(1991 •
Intencioneliéao y causalidad «n
una
historia
signisicat iva".
Mliaiai
ift
Educas i ¡an
ni* i.Sd Anaya
LYNCH, levin. (198S.2tl.La imaaen de la ciudad Ed
Titulo
original
*" Trie image of
the
city"
HÄss#cfiys#£ts. i 1 *^öu i .
C.aili.
ÍVI.T.
LYNCH. (Cavin tl975i.
àSM OME MftüïS ft£ ftft£ft ¿MOaXlBd.Gustavo Olli. S.A. Barcelona. (Titulo Original "What tii»e
is tmrr *>lace? Eo.HIT (1972».
LYNCn.
Plannir
Kevin
y
MACH.
Gary.(198*1.
.i.MIT.Cambridge.Massachusetts.
lite
LLARCH.tnnc I SAIZ.Xavier.t1987». "El fet metropolità a
Barcelona, ana aproximació económica*' en Barcelona. Gènesi ±
çcnigimçio. iftl íftl iflrgggli^t-cwBLLOBET.Saivaaor.?t95oi."El Baje Llobregat".en
Jorae.
Ng23.Diputación ae Barcelona.
Revista
3an
nABtlüES.n. A. t 198» ? 'variables en l'evolució 3'algunes planes
aeitaiques ae ¿s mediterrània".
en Q.ue en farem aal
Liobreaat 2- Centre d'Estudia Comarcals oel Baix Llobregat.
MARTI«. Siena.. (19891."El desarrollo de ios mapas cognitivos
y la enseñanza de la Geografia" en CARRETERO.», y otros.Lj|
eftfflfnif
aft lift
ÇiWSilf
§9SÍtiffiAprendizaje
Visor.Madrid.
HARTIN.Siena (199l>.
Vocabulario psicológico ae la Reforma'
MARTINEZ. Pelayo (1992».* Transport col·lectiu de superficie
i
terminals
d'intercanvi a I"Area
Metropolitana
de
Barcelona"
en
Papers
nfiiO.
Ed.Institut
a'Estudis
Metropolitans ae Barcelona
MARTINEZ.
escañola.
Madrid.
Rafael, i 1975)
Confederación
Raalonalixación 2ft ift
§£mm±M
Española de Cajas de Ahorros.
82*
t
nATA3. Anna I RIERA, tara. *!992). " Transit i transports •
l'Area
Metropolitana da Barcelona;
Dades bàsiques. i
probierestica'
en
Papara.ni10.
Bd.Institut
d'tstudis
Metropolitans de Barcelona.
MATEU.Xavier
y
RUEDA,
1'organització territorial
l'organittacio territorial
^trrlttrltl m
SttalwrtSd.Magrana.
Isabel.
"Bis
municipis
i
de Catalunya.
Bl debat
de
de Catalunya", en ±ñ divisió
auaderna d*alliberament ni 12.
MAYMO.
J.
H98ei. "ti comerç directe dels productes
nortofruticoles davant dels nous condicionante" en Jornades
frtTfTlff ¿ft àM. -w9Ptrg¥«1 2« Barcelona. Pumaci- Caixa de
Pensions MAYORAL.
Antonio. < 1982J jn^rffd^ccJOn
Bd.Científico «eaica. Madrid.
fl
hfc.N01 ZABAL.
Enric
119«»i) . 'Les
noves
poblament"
en
££ÍO££ CofHrfg
ÇllllA
Ed.societat Catalana ae Qeografia. v-2.
1*
Percepción.
tendencies
del
2£
Gaoarafia.
* MIRALLES. Josep ni." L'aprofitament de les aigües del riu
Liocregat
per a l'abastament" en
Q.ue en farem del
Láooresat?. III Jornaoes tí'Estudia sobre el Baix Llobregat.
Sa.Centro d'Estudis del Baix Llobregat.
MOLIMA.
Lourdes. -10811 .
<?riW>mtS*0
axtarior.Perspectiva Escolar. n852.Pebrer
4fi
!98i.
VfiBtl
' MONTILLA .Jose (Alcalde de cornelian 108?» . "uas razones de
la capitalidad. Sentido común y mesura.' ü. Nou Llooreaat
2o•3-2 i y/8?.
MJPU-CMB.(lQ88)Ciudadea.I.B.M.B. Barcelona.
MOPu. « t988> iPrancisco
JU¿
Mm/Et
MAmÉkÉÈmmÈJÉ*
Lopes Director i Axsil q a ^ r C M U t t n «
W %* » * M
MORALES, Guillermo . 1198<I i . "Breves consideraciones sobre la
industria en el espacie periurbano asturiano" en Jornadas de
9f9irfí4t X Urbanismo COPOT.Junta Castilla y LeOn .
MORALES, Montserrat »1983)
¿i BSñ i I'ti^gm? Qf ifMlSIffíi 1
AfftaVaWi oer a ia primera iflfjnçia.äikos Tau.
MORENO, Antonio«i98ot
La estructura urbana en la periffrit
je. Madrid: Carabanchel. Departamento de Geografia General de
i.a '..A. de Madrid.
nuNia. Maurice. U973» Ljg IftSlMUI Ml
ambiente. Colegio
Oficial de Arquitectos de Catalunya y Balears. Barcelona
825
nUNTANOLA.José.
(1979). Topoaenaaia Ba« ;
f l l l M f i l i l f l i £ i l i Ü i lüAàL
Oikoa -Tay
MUNTAROLA.Joaé. H Q 8 3 ) - C L ^ i l i t Ü l
glili&ilUitl.Q^OB-Tau,
M
Ensayo sobra l a
1'entorn;yonamarA«
4
nUNTAfl01.A.Joaa. (19S31 l i nan l 1«entorn:Orlentaeiona ejyr. Ü 1
nana da 7-fQ anvs. .Qikos-Tau.
nuMTAÑOLA. Josa 1198* J . £ 1 M M 1 i l a r a u i t a e t u r a : UnjiajL
¿ll££Mii£Ífi£.\£ M M f i i t t f t f f f t t f t i l fli i l a r a u i t a c t u r a 1
flaj,
urbanismo 4íi i l l l A S M l i l l - Ed.Oikos-Tau
MUM02,Francisco H., LISiONA, A l b a r t i RUilO, Xavier. M991J
Aproximació a l a c o m e r c i a l i t z a c i ó 1 adaptació a l a CIE a'una
a g r i c u l t u r a p e r i u r b a n a : L ' n o r t i c u l t u r a de Gava. Viladacans i
3ar.t Ciintent ae Llobregat• en Primer Canarer cácala ae.
9t9aTffSil- v ' 3 c .
MURRAY.
Robert.t197*1
"Hacia
m e t r ó p o l i ' , er; SECCHI , 1 . 1197« 1
la
comprensión
da
la
NAOAL.Jorai.(l?75' Ü CrfÇfJQ ÚS. il lfavol<rfÇ|Oft industrial
MMMM
L·ll^ÀMÀId.Ariel Barcelona .
m
MAXJH.nicnaal e.tl989¡ Desarrollo mental y aprandizaja da
la Geografia." an AA.VV. Nuevas métodos u m if enseñanza
ÉS. il 2MMMLÈÈÀM- Ed.Teide.
NAVAS.
Daniel. t 19871 "La form«, urbana er» los
nuevas
crecimientos' en Lju. 9 1 " W f . BfU^fs 1 Weifte; 1 Ç9%9l^M§^
Eve lue xa recant ¿ er9P4OTtlig? lilMli- : : í Setmana a Estudis
ureans a Lieioa. id.Institut Cartogràfic de Catalunya
NüGüt.Joan. U985í • Mül
lectura
aeoarafico nun^arilaÇf
asi
paisatge df la garrotxa. Col.legi Universitari de Girona.
Ciputacio de Larceiona.
H02M. Joan Í1989Í. "Espacia, lugar, region, nacía una nueva
perspectiva geográfica regional' en Boletín dj| i§ Asociación
o¿ W g r a g g f UAMiiftl. n*aNORHAH. O.A.(1Q85J Aprendizaje v memoria.Ba
1985
Alianza.Madrid
NOVAK.J.0.M982 i Teoria v practica de la educación. Alianza
Editorial.Radrid.
NCVAK.J.D.y
GOW1N.D.B. x 138*• AjrgftflUftflç
£a.Martines Roca. Barcelona.
NOVAK. J.0.(1988). '•Constructivismo humano:
emergents* Enseñanza ae. üf. ÇjfriSitr v-6 n23
82b
9.
un
fPrf ftóff•
consenso
ORGANIZACIÓN
SINDICAL.Consajo
«conOmico y Social
da
Catalunya. (1972).'Ordanacion industrial.
Coordinacióny
Promoción
dal
desarrollo
industrial".
Barcelona.
(necanograflaao. Ite)
ORGANIZACIÓN
SINDICAL.t i972J.Consajo Economico-Cocial da
Catalunya. "Ordenación industrial. Coordinación y Promoción
dal Desarrollo Industrial'. Sarcalona.
ORTEGA J,<1988t .* Los limites ae la explotación agraria
periureana".en
IgMgjgg
rurales v. ureanai
#£1M
m
JftfJliUitUllflgJ- IX Congreso Mundial tfasco.Barcelona.
CRTELLJ. Vicent. t19911."Alguna aspectes del raeai fisic an
l'oraenacio comarcal' en prjffitr Canaraa Cátala gj, Qaoarafia
Ed.3ocietat Catalana oe Geografía. V-3e.
• PALOS, Josa
y otros. (1987!.
§m%
Aj?f9^|n|fgl0
1
l'M^gi
Mi
social Ed.Departament a"Ensenyament
Catalunya y I . C E . de la ü.B.
VjffftS
M i l Wort«.
ÍMÉk
natural
A
a© la Generalitat da
• PALOS,Jose.<1988). "E..-310 demográfica i desintegració
social;Bl cas da Sant Vicenç ael3 Horts".Revista Catalana
ge. Geoarafia. N.7.Institut Cartogràfic de Catalunya.
- PALOS.Jose. iW9i » .j,i adámica M ± ü tfXiffftff M £ & Ü 1 M i il
zovs oerceociQ; ü . 3«çÇa,r Cantraj M i Í M & klmi&MMlPrimar
Congrés Cátala de Geografía áocietat Catalana de Geografía.
Comunicació. v~j¡b
• PALOS. José (1991)."La cercepcio ae la comarca i la aeva
axaactica. El Baxx L^oorc-gat .a ^gtfi M i i^MSM ItlWffiltffli
i ü L * è "SftgfftYfTOftt flt i£l Çl§ftglf5 J9iiff*S- Ea.Eumc
PAi.0S.
Josa, i 1991 i
'Percepció
espacial
tl.II.IIIi.ilfiBil
Camajana.M8280-281-268.
3"Ensenyament Cátala o'Omnium Cultural.
• pA.03.Jaae
( 1991 ».'Introducció
iiiüAi ifi^triiigigitfitri
M ¿tftt
i
aiaactica'
Delegació
nistarica i laográfica"
vic+nc, Mil asín,
en
v-
1.Capitulo 2 Laooratan de Jociologia. ICE3B. (7 vol.'
PiitZ.A.
<1983¡
Conocimiento académico y
aprendizaje
significativo. Basas para el diseñe ae la instrucción"" en
GIRINO, J.
y
PEREZ. A. L^ enseñanza: su t a c n a v. sj¿
ojLÉ£ii£a.ld. A* a 1. Ha ar i a
PINILL03.J.L.* 1981 i.
~Moaeios ««Diéntales ae conaucta" en
JIRBMIZ.P. «Dir ^.Pgies¿3iii i Heaia Anexante. CEöTHA. Madrid.
PINOL. Josep ni.'1991 i.
'Les actuacions ínaustrials de
1'Institut Cátala del Sal «1987-89!. Influencia en el
tcrtxtori - en
Pfífflgf ÇgftlT^g Ç f t t U M
SmiLMÈÀMla.3acietat Catalana de Geografía. V-3te
827
^ANA
.L.
^rleultitfi
»«riurbini
Çflritrifl9r>
illrflitlltlia
Metropolitana d« Barcelona.
OI
Ä
^
larcalan»
p j ^M
^
Corporación
PLANA,José A. U985> E! Are« Metropolitana de Barcelona: Una
región aeaequilibrada" . «Mecanografiado. I.B.C.)
POL,!. ÍI381J. Psicología ael medio ampíente. Oikoa-Tau.
POL.
Enric.
MUNTAfiOLA.
Josep.
MORALES.
Montserrat
tgds.M138») .flqn}»rt-ifi^qrf>9,
Aaoeetaa
cualitativaa.
Eo.Publicacions i Edicions de ia Universitat de Barcelona.
PORLAN.Rafael y CANAL DI LEON.Pedro.11986)"Mas alia de la
investigación
oel medio* en lfi¥fitilfg>9fi lli
HülCuadernos ae Pedagogía. nfii*»2. I38e
PORLAN E. GARCIA. J E . Y CASAL.P. (1986). Constructivismo v
enseñanza gfi las ciencias Diada Sevilla.
POZO. J . I. ;9ANZ. A.GOMB-Z.M.A. .LIHON.H H33ii"Las ideas de loa
a;urartos
sobre la ciencia: una interpretación desde la
psicología cognitiva- en fnttntftlt dj| H çiffíÇltl,*?•* PRAT. Narcís , PüIO.Mi Angels i GONZALEZ. Gloria. (1983).
fTWÇÇ»
i g3frtr9l £l il l¥8ÍUff 11 ill 1MM11 llil LkMM.
iMfil A algPfW*- £i PggiOTffiÇ ffWUrtlS 1 il U l l £lilSil
IBB ii 149*^9% 11 ill ÈlMÉ&M- Estudis Monografies sobre
Keoi
Ambient, ná9.Diputació de Barcelona.i
Departament
a'Ecologia, ü. 3a B.
PRETBCEILLi.ldrnon. U d 7 5 * •
"'La
operación
inmobiliaria
c i n p i e • e n m^M. f J t f ^ f S V»r9tft?t Documents o A n à l i s i
Uroana.
f i í 5. ?375 U . A . B
Isabel . ; 1 39! i . •'Població i demografia a Catalunya" en
Pri«Wr ÇqflirSi Çfftilf il Geaarafia. Ed.Societat Catalana ae
Geografia. V-2 .
P'JJAOAS
Roma. t 1-387» ' La implantació industrial als caps
soraarcals ae la regia ae -leída'. a 2J, Setmana a'Estudis
•J roana g ileiaa. Institut Cartogràfic de Catalunya.
*V.'ADA3,
PUJADAS.
Roma.
t '38»>.Diaanosl
;gffffrçfll.
Garriauea.Generalitat ae Catalunya. OPTOP.Barcelona.
L^a
PUYOL.Rafael, i 138'i La conciencia reaional y comarcal de la.3
l£lii
ryrtlfj 11 il província §g MMML. Anales de
geografia, nií universidad Complutense. Madrid.
J .Ml. " 1373; 'Cap a una alternativa radical en
1 - ensenyament de la Geografia" en Aportacions ej¿ nomenat ae
1A
AiláXÜ
itivjggf
kilfil£<
Bd. Departament
ae
-eograf ia. Jni-'crsitat de Barcelona.
RÄBE*»*.A,
828
RASILLA, J.Ml.U98b) "La proyección carto|rafica a© Arno
Petera. Valoración cartògraflea y valoración aiaactica.Didaetiea gftirtflfi* n9l<í
• RASILLA, J.H1 t1991 i,«Director cartrogrèfic» Atlaa aei Saiz
Llobregat.
Eo
Institut
Cartogràfic de Catalunya.ien
prensa i.
R ACIONBRQ. I. U981 i¿L¿lAHLftl Él Sllflltfü
territorio. Alianza Universal.nearía
X
ordenación
d**
RAPOLS. Joan, i 1992J" El finançament de la política a naDitatae"
en Papers nt9. la.Institut d'Sstuais Metropolitans ae
Barcelona.
RAPOPORT, Amos. i 197*1 AjpfCtqi M ¿i £ £ ¿ M M 1&4 ffl^fMPuoiicacianes
del Colegio Oficial ae Arquitectos a®
Catalunya y Baleares. Ea. La Gaya Ciencia.
SBLPH.Bawara. t197ö>£li£e,
Liroitea. Lonaon.
ana
Piacelessness.
Ba.
Pión
REMESAR,
A, RIBA, C E . . HERNANDEZ. W. CANO, <3. i 19821
Lecturas saPrf e 9 M m e * i X ffitirñj- Departamento ae Teoría ae
la imagen y oel entorno ae la Pacultao ae Bellas Artes.
Universidad ae Barcelona.
REMS3AR. A . « I 9 8 2 J *' El entorno v ia
RIBA, C.E.. HERNANDEZ. P. CANO. G.
conaucta % entorno. Departamento ae
aei entorno ae ia Pactultaa ae Bellas
Barcelona.
percepción" en REMESAR.
«1982J, Lecturas sacre
Teoría ac la imagen y
Artes. Umversiaaa a©
RIBA. Caries t!982i. "Conocimiento aei sntorno y conaucta en
ei entorno' en REMESAR. A.. RIBA.CE.. HERNANDEZ. P. CANO. G.
LjÇjurfl agorf ççntftfÇtf- * ffltorno. Departamento ae Teoría
ae ia imagen y aei entorno ae la Pactultaa ae Bellas Artes.
ümversiaaa ae Barcelona.
• RIBA.Caries .» !962J . "' Plans
a'oroenaciO
ael
territori
penoents a'aplicació al Baix Llooregat" -¿n i, Jornadas
a SaV^atç
Sgore fi¿ MM.
l·lwrmV
Centre
a'Estuois
Comarcals del Baix Llooregat.
• RIBA,Caries.<198«»
La
aiviaio
comarcal
i
l'Area
Metropolitana ae Barcelona.Criteris".IV Jornaaes a'Estuais
S9brt
ik
MUL
kASMimalMartorell.*pg
*j»RIBA, Caries t'957'.'i.a representació política en e*c organs
comarcals".
^uaafrns
Ä-HlMÄ!^ • Centre
Estuais
a'Hospitalet.
• RIBA.Carles.'1968). *L'Hospitalet ciutat comarca'.
UflfiíAÀlt- «»/«.'88.
829
£¿ Nou
*
* RIBAS.Manuel.
U98-M
* La äiviaiö comarcal i l'Araa
Metropolitana a« Barcelona.Criteria.".
en ü
Jornadas
tf'lltUflll MÉm
ti MaÄ
Uüfi£Mli
Ba. Centre a* tatuáis
Comárcala ael Baxx Llooregat.
RIBAS. Manuel ti«oi>, "LS Regio metropolitana de Catalunya*"
en
Prlfflff Oamim
QälMlM. Su Caoarafia. la. Societat
Catalana ae Geografía, v-2.
* íXERA. Ignasi ua8»i.
La conformació socio-cultural ael
5a.x ulooregat' . en ¿1 jofMOTI flftygíS 131££ ti M Í A
Licereaat. Ea.Centre a'Bstuais Comárcala ael Baix Llobregat.
RIERA.
Pere
11 <l«?«21
"
La
infraestructuras viarias en la
Barcelona"
en
Panera
ni 10.
Metropolitana ae Barcelona.
evaluación
ae
grandes
Region Metropolitana ae
Ba.Institut
a'Bstuais
* ROA. níquel ii08*>. **La situació urbanística: Sis probleraea
metropolitans' en
i± jgfftfMI tt'ggÇyg» SSMM fil &ÈÀA
-¿ooreaat. Ea.Centre a^Estuois Comarcals asi Baix Llobregat.
ROA. Miquel. ( 1988» .
-iooregat «3/4»/88
"'To
be
or
no
to
oe".
Bl
Nou
* fiOA. níquel Í**33Í. * 31 campus universitari ae Santa Coloma
ae oerveiio .en yniverntaj aj. MÀA Ufifi£fiftll- •'" Jornades
a'Estuais socre ei Baix Llooregat. Ea.Centre a'Eatuaia
Comarcals ael Baix Llooregat.
ROBERT;. Margaret, t 'Q8Ú' . Tecmoas ae planeamiento urbano.
Ea Troquel. Buenos Aires.
ROCA
CLAOBRA.Joaap. Mase.« .auuáti
aft
yjèsrgçisíifi
macularias .Ea. Ariel Económica . Barcelona! 1 . 36o
ñwch.P.y ä^ERRA.P.- '^TQJ .^g8p^ç¥èflç|anflej,gue^o? la.Muestra
Cultura.Maaria .
RODRÍGUEZ, Francisco.I 1^82 *
" Percepción del
P?IS9tÇ«|a 1 Qmm Ameiar.tc r.£8 CEOTMA. Maaria
ambiente"
e
R0DRIQUE2.
Alfonso
-a *3§istica i la cir;u*acio ae
mercaderies
a
la «egio Metropolitana
ae
Barcelona.
Temptatives
a'organització. ' en Pasero ni 1 O.Eo.Institut
d'Estudis Metropolitans ae Barcelona.
* ROIG.Dolors.<1088>."L'evolucio demográfica i la
demanaa
a'ictuais universitaris al Baix Llobregat- en .ni ver ai tat §1
MkL
Llooreaat.
vil Jornaoas a'Bstuais sobre el Baix
».icorogat. Ea. Centre a'Bstuais Comarcals ael Baix „looregat.
h-lRIOUEZ. Julio. \ w*i ! tPresiaente ael Banco Hipotecario ae
Sspaf.ai .El Pais . Economía .«»/O/Qi.
8J0
ROQUER.
Santiago.t!«•?)
"Procés d'industrialització
i
creixement demogràfic a ia conuroacio Tarragona-ieu«* . en
¿I M i M M i*SStUfllS MIÄlüfi 1 k à l Ü Ü Institut Cartogràfic
da Catalunya. 3are«iona.
¿ABI. Joan, i We.-, ' 4.85 estructura sel oaisaje integrado an
una montana neaia mediterránea-, el caso da ¿ant Llorenç da
Runt. Tesis d« Licenciatura, u. ae Barcelona.
ZhCK, Roeert David U<»88J." il lugar y su relación con loa
recientes deoates interdisciplinàries' en Da-sumant d'Anaüai
qgoiriflCt T.S12.
JANCHB2.Joan
organització
Eugeni.
U^83»"Noves tecnologia* i
nova
aal tarritan . "£i£ia. gft sonffrgfisuf, Punaacio
QAÀJUL BE. Pensions
Peerero
JANCHE2.
Joan
Eugeni. t iaqi; §gjig^.
ifiçjajiia.Ed.Siglo XXX.Haorid.
economia
*
JANSRADOR. Jas* uui3 •• i^82.-.
«eoio construido y conducta
cecial'
en
RODRIGUES,
Francisca. P » g = , * 9 m X üfiflifi
Ambiente nie. CBÖTMA.ñadria.
3ANCHEZ.Joan
Bugenn ld«l ¡'Transformadors
er.
l'espai
prsductiu
a Barcelona 1 3 7 5 - ^ O ' -P,cytStff
^Sffifftf ÉÈ.
¿aoarafía-ni'"a.Institut Kartografie ae Catalunya.
JAGUIN.Añore
Tau.Barce iana .
Louis
'.3ét •Çfçgrfnt
aalAliÄa-Ea.Oxitoa
* JANTACA.NA. C a r i e s .
« nèài .
vinculacions t e r r i t c r i a i s
ae
* Hospitalet' .
òiuaaarns
a'Estudi
n«5Centre
Estudis
3 Hospitalet.
• JANTONJA. I. «.19055. ' C a r a c a t e n z a c i o n de l a a g r i c u l t u r a del
s a i x ».iooregat como p r o t o t i p o ae a g r i c u l t u r a p e r i u r o a n a " en
^íi'fitifS
¿rartcs-ecsaf.clas
sscre
MfigtfiWCl
ccriuroana.H.A.P.A.
JANTOS. Milton.
.laario.
ii«8b'.
'Espacio y netoao' G e o c r i t i c a nio5
SANTOS. Milton n w .
2 SlBigg m -jagd-flgEd.Nofcel.Sao
Paolo
SANTOS, «i 1 ton. '. lQdàíL'organització del Territori a la fi
ael nileni.Çüç^s. aj, SgftSfrfflgltg &£lffill§gg§ £2£ fWflflgig
.aixa oe Pensions.Peorera 1.388.
JANTOS.nanual." ( i<98«) El proceso ae transición demográfica y
crecimiento ae los c-rificipaies nucieos satélites en el Area
Metropolitana de ^a Coruña' . en UI -alaquio lEfflgg M
ucsarafía. Departamento oe Geografia de U.a« B--
8j1
i
3ANT0JA. Ismael. * ti riu Láoeregat i i'agricultura ae la
aeva «rea d'influencia" . en jy¿£fifitarea aei Llofareeat?.
IXI Jornades d'Istudia score el Sais Llobregat, id.Centre
d'Estudia del Baix uloeregat.
StCCHI.B.(!Q7<i> finiUtH It 111 äÜ£M££M£ll
Col .Demos. Bd. Ar i ti. .Barcelona.
territarialea.
SERRA.
Josep. 'ua ciutat metrapelit ana: Delimitacions,
aeaconcent rac ions. aesequiiions". an fflffiff £&IÜ£ai kliaii
ae geografia.
Ed.Societat Catalana de Qeogrcfia. v-2,
¡3IM0ES.
Jase
rsar.uel. ••• i<?8* t , 'Crecimiento
uroano
e
deaenvolvimento aas infraestructuras na area Metropolitana
ae Lispoa i.*öj-eü.
III Caicquia Ioerica ae Geografía je.
J.B.. Barcelona i.^s»
SINCLAIR,R.« i^i8i
"Cameio aemografico v
reaistrioucion
espacial dentro de lac metropolis de Estaaos Uníaos.' en
ád.Oixos-Tau.Barcelona.Iicongreso Mundial ¿asco oe Geografía.
ana W I ^ I A N J . PETER " 1Q66J . 'Gentnf ication of
city.'lnwm Hyman uto . Lcr.aon . 1 . *33 .
JHITH.NEIL
tne
30CIA3. Inwra. * '^ai i , * E« va*or ae la imagen en el aprendizaje
significativo' .Apuntes ac Salación ni«*1 Ed.Anaya.
3úLA.
nanuei. tiQ7«>.
formación ae plusvalías
jaCfíéaiil- nij.Barcelona
La uroanisacidn marginal y la
ac. cuelo' . Papers .Revista a,e
33.ANS.Joan.A.\ *i*C> '_'ordenació territorial ae Catalunya"a
yïl·Ç't·nilQhm
21À.
-ansres ?' TTg9ftiS^ k
~^T^»*--\
¿i
Catalunya.Ed.Peaeracia ae nunicipis ae Catalunya.
:OLER.
jaan.
"-75 ^ s«crv?*v9a. " t f f ï f r t t i t g
^»»91 Catalana. Ea .«ontolanc . Granollers .
-•CñER.Rcoert.
1 SAL. Kaarió.
«14?*»
wni»«a
lia
gsgacig i comport amienta |nd|vifufl.
SOUTO. iCose nanuel. •$<*«** je -raoleraaa de rexionancacian no at
de Galicia. O caso ae roxian ae Vigo* . en 111 Coloquio
IÍÉ£l£a. de Geografia. Ea.Pacu.tat ae Geografia i Historia.
Sécelo de Geografía.. .. ae Barcelona.
SUBIRANA, J.M. •••íáj1
' Ectuai ae la contaminació ae les
aigües
sucterranias
ac.
isix
Liooregat' .
Tesi
ae
-1 cer.c i atur a. facultat ae Geología. •J - de B
TARRAGO, f.. • :a8oi Estructura cgffierçtfi IfipntfçftfffWfit§X¿£
;3ít5'ifT|ggrS A Cor n e u a d¿ .. , §=Petfl¥4i m MÀ^. f-ffUV 3Í
auW
g.#g»fi
gfiB,! i ¥-tT¥Sl Sfgvfrn.
Generalitat ae
Catalunya. Departament ae Comerç. Consum i Turisme.
$32
TATJBi,
itere*.(I9ft?i
"fropietat ael sal
i
presweid
immooiliana. Alguns cxamplaa catalana . en gg Setmana
CtllWJH M C Ü U 1 k Ü Ü l ld. Institut Cartogràfic d«
Catalunya. Barcelona.
TIRAN. Fernanda, t W 8 i . Planeamiento MLÄ1Ü2 ÄÜ il
gtn^tmflriflH S^Q%-%$i- Alianza tditonal. Madrid.
r-JMUCCI. Francesco11^1» *'4fnsefiar a aprender ?'
Bausa:.an ac ti País. tt*1/«iii
TCPOLOV.Cn. st<*8*». qtfttMaf
TfiflMI- 10.3-XXI. naana.
X
"iflUl
urbana«.
ÜftlOl
Dosier de
Elementos
* TORRENT. Ramon. % i-íáji. ti Baix i-ioBregat care a possiole seu
a'estuais universitaris' . er» ü ^grfíiflfi g'EgtWltl £££££ fti
Baix Liooresat.
Centre d'lstuais Comarcáis ael
iaix
Liocreiat.
TULLA. Antoni-Prancesc<
I^IJ.'BI
pensament
sobre
l'ordenament ael territcn i ia legislació actual" en Primer
-leñares Çftlit M. jfggrffif~ Barcelona. V-2
• TP.ULLBN. J . t i°^i : 'Planejament territorial ae .a Regio I des
a'una perspectiva económica.
Cap a un r¡u model
de
desenvolupament economic i cecial ae l'Area Metropolitan« de
Barcelona' . Paeers rȤ3 Institut d'Estudic Metropolitans de
Barcelona.
'JBELA.
Pernanoo.. ' tc><51 , .
«Presidente
Española
ae
Prasstores ae vivienoas
aisponiCAi' .S¿ ?ii: - Eccr.omia . ¿?.»t¡ /* ' .
ae la
Asociación
¿ocíales»."Suelo
JNIV
DE PAGE50J. -. 1380 .'Reflexions i prapsstes per a una
pc*itica a'araenacio i protecció ae l'agricultura ael Baix
uicorc-gat. '
fRBlNCA. J . A i i-»^8 i ' Locaiizacian de Areas
Catalunya". Barceicna.
URTBAGA.L. y YABAR. J , ñ .
Perspectiva ggec+fr . :.i52,
X ..^stnaies
en
t198 i>. " Topologia i Geografía.'
•JRTiACA, LUII t CAPEs.. HCRACIO . * 1 wó7 > uccgrsr'i« y aiaactica
ael
medio
uroano'.Cuaaernes
ü
ffgggatif
nfi153.Noviembre.198?. Bares.ana
;ALCARCIL.Begon«
'• 'QQ^! .
"Anàlisi
Territorial de
la
*c;slitsacio industrial a ¿'amoit ae la Regio Metropolitana
ae ^ Barcelona' :r. Primer ¿asirá« ^ ¿ l l j 2£ 'Sfffgftf^lEd.Jccietat Catalana de Geografía. ¿*jo.
/
VALENZUELA.aanuei i i-fS«*). - LOS procesos d« difusión especial
d« la ciudad.
Tendencias recientes.-, en Jarnaa»» de
ftJlftfH
I
M£ÍÜIÜimJ«*»*» «• Castilla
y
Leer.
Sal«nanea.
VALENZUELA.Manuel •**:>'. Ciuaad v calidad de vid«. Políticas
• instrumentos para la recuperación social del espacio
arcano . en |mtç t sj EMKMÀMM 2 uroanas.- top.sit.i
J.i»9S#i. _a percepción del espacio geográfico de
Managua' en
Revista ¿¿ Q&aaraf la V-23. Departamentos de
Geografía de la Universidad de Barcelona.
.-ALVBROE.
«EROBJ.Jssep - • 19781 ü M M Iftgyitflit ÉÈA Llooraaat.
nonada y Creoitc. Servicias ae Estudio en Barcelona
Banco urquijs. Barcelona
id.
del
,IDA4.,J.§ftruçtufi ¿ fvceyglQ fÇgftQWeÇf, rigçfr^ 2£ noi m a flft
«ei i Sant Feliu. EPI »Eix Promoció Industrial .Holms-Sant
PeliuÍ.
-ÍISUTSKI.L.S i)Q7Q>.Bl oroceac oe loa eraeesas
suoanarsa. la.anjaleo. Barcelona.
osicola-ticoa
Joan.i <^ñ2i,' L'originalitat comarcal del Baix
Llobregat"
er. ¿
¿arftf?SS ?'lS^flii i ü L i
£1
ill£
Llasreaat. Centre Estudis Comarcals, Martorell.
VILA V A L B N T I .
/ILA / A L E N T : .-oar.t t *8%i . * SI medi natural i l'estructuració
comarcal . er. ¿¿ jarnaoas r SiVrftl« ?9ffiir;tal ttá, ä l M
..^screist.
£a.
Centra
d'Estudis Comarcals aei
Baix
L»3cregat.
*M. C O T t T W 1 ÈÀM « W W l g »
de
Catalunya. Departament
,I-A. narc-Auraii.iideqj
. ata*unva.
Cer.eralitat
Presidencia.
2£
a©
.I-AWKASA.
.'san. . 143»> .
*-a
promoción
inmooiliarxa.
As-rcximacior. * s- actuáis .. crnaaas a«, Ceaaraf xa ¿ ^reámeme.
. .fjT.rastil«a y -eon . Salamanca.
-<X LACRA* A.
m**MJÈMi3ÈMAM>
M S
Joan
- J 440 i,
ELmmSMäaMLmma*
Creixement
JaVaV JBMKIB
M S
JÜB
¡HMM k ÉMÉB&M
<JuyaMHaMaV
JES
MAJ^MÉAA*
££_¿i
<M*XBM^IMM>
¿ú. Bd.Institut cartogràfic a« Catalunya. Barcelona.
VILASRASA. Joan<'44'i. • gA estuaio a« ia «morfología ureana .
lescritica
ní4C.
Pa;u¿taa ae Ce3§raiia
e
wistaria,
en i ver si dad as ttarceácr-s
vlLAfl. ?icrre. - tde« t - Transformaciones
ecoriomicas.
impulso
ureana y
rao vi mi ante sc* *cs ca»enos.t.a Barcelona aei 3XVIII an crecimiento y, Desarrollo. Ed. Ariel .Barcelona .
#S*
VXRXLXO,
Paul. v1986).'El raaiauo aal tiampo „ a nueva
realidad instaurada por la relatividad tener al.en Temas de
nuestra época*. El País.3 ae narzo 1.986
* VIVES. Miquel. * II riu Llooregat. elament definidor de la
nostra comarca.' en guj| §j| £i£*n del Lloftraaat ¿.III
Jornades d'Estudis aaore el Baix Llaoregat.
Sd.Centre
d'Estudia del Saix Llobregat.
«ACHS. »artin.tt98?» Ètnics 1.1 »lannina. Bd.Center far Uroan
Policy Sesearen.New irunswicn i Net* Jeraeyi
WACKSRMANN. Gabriel, t1991)."Oynamique metropolitan*ne et
poripnen©
on Europe ae iangue alieraande". Sutlletin
Association Oéoarapftea Praneais. Paris.
OILSON.A.G.»119801
Qeoarafía
Ctaifftit- öikoa Tau.iarceiona.
jf planeamiento
uroano
%
2A8ALA. A.(198*) 'Interpretació de 1 * espai*. Guix n£75.
2ARAGQZA, Gonzalo.<1991)'La peculiar load o* la
APWrtM ÉM M v S t W f t nS«l Sd.Anava.
835
historia".
líifiiCE B E ANEiflS
ANEXO 1.1
Enquesta per alumias d» FP i BUP.
ANEXO 1.2.
Instruccions pwr omplir l'enquesta.
ANEXO 1.3.
Guión orientativo de entrevista
ANEXO
Crecimiento de la población por
Incrementos anuales por periodos.
8.1.
municipios.
ANEXO 8.2.
Edad de la población por municipios en 1975
ANEXO 8.3.
Edad de la población por municipios en 1986.
ANEXO 8.4
índices de potencial de crecimiento.
ANEXO 8.S
Tasas de natalidad y mortalidad por municipios
ANEXO 8.6
Tasas de crecimiento natural por municipios.
ANEXO 8.7
Crecimientos migratorios anuales por municipios.
ANEXO 8.8
Población
activa por
sectores de actividad.
ANEXO 8.9
Edad de los empresarios y número de ocupados
principalmente en la agricultura.1972.
ANEXO B.9B.
Edad de los empresarios y número de ocupados
principalmente en la agricultura. 1982
ANEXO B.iO.
Numero de Explotaciones agrícolas e incrementos entre 1962—82
ANEXO 8.11.
Regiment de
agrícolas
ANEXO 8.12
Comparación de las superficies labradas entre
1972-82
ANEXO 8.13
Usos del suelo agrícola y superficies.
ANEXO 8.14
Uso de las viviendas
ANEXO 8.13.
Edificios destinados a vivienda según el número
de
plantas,
de
viviendas
y
época
de
construcción.
ANEXO 8.16
Viviendas acabadas,
90
ANEXO 8.17.
Licencias fiscales .
ANEXQ 8.18.
Incrementos de licencias entre 1981—87
tenencia
municipios
de
las
según
los
explotaciones
por municipios entre 1981-
ANEXO 8.19.
Incremento» de licencias de industria,cemercio
y »ervicio».
ANEXO P.20.
Licencia» fiscales de la construcción.
ANEXO 8.21
Proporción de licencias de construcción sobre
las industriales.
ANEXO 8.22.
Empresas inmobiliarias y constructoras
licencia fiscal (por municipios).
ANEXO 8.23.
Licencias fiscales de comercio y servicios por
cien habitantes.
ANEXO 8.24
Usos de suelo urbano.
ANEXO 8.25.
Precio» de suelo industrial.
ANEXO 8.26.
Precio» de viviendas.
ANEXO 9.1
Superficie de suelo no urbanizable por cien
habitantes.
ANEXO 9.2.
Nivel de renta por habitante.
ANEXO
10.1 al 10.25 Epígrafe "Otros" de cuadro»
percepción de la comarca.
con
sobre
la
ANEXO 10.26. Municipios que no »on del BaiK Llobregat cartògraf i ados en los me» pas mentales
ANEXO
10.27 Percepción de identidad de la
municipio de residencia.
comarca
según
ANEXO 10.28. Percepción de los limites de la influencia
Barcelona enla comarca del Baix Llobregat.
de
ANEXO 10.29. Municipios del Bain Llobregat,
Barcelona
y otros municipio»
centrale»-periférico».
barrios de
considerado»
ANEXO
las
10.30. Matriz de desplazamiento»
encuestadas.
ANEXO 11.i.
de
Población según el affo de llegada al municipio
de residencia en 1975.(S.Central).
ANEXO 11.2. Población según el mño de llegad al
de residencia en 1986.(S.Central).
ANEXO 13.2.
ANEXO
personas
municipio
Impactos de las actuaciones urbanística«
programada» sobre el suelo agrícola de los
márgenes del rio Llobregat y delta.
1.(Conclusiones). Matriz comparativa de variables
según el municipio de residencia.
ANIXO.
1.1
MSli
i mi
(lall
3.IWICIPI OUUlDMCIá
1.
I. M S | | ItflOUCU
; nopusio on put
i. PIOPISIIOOIU
T.IITUDI3 Oil Pal - .
I. ISTUOtS Dl LA U l l
«.cwuriimi
i; IJT'JDIS auuuiim
ifl- mmn
12.Pe» va aapa M la coatrci M l tau Üsartftt.tar
tiaca ala ulis t fita ia fane i tat t i m receriis qui tu
«a.lea al i i M i i Ml aaM i eel.lece-ta tat u i l w lloc. i KM
AMIfi
UIMITJ CMPICUIACIO
LWIIILIT/iT
'3 Ism« tots all aunicipis qua rtcoran Ml tau Uelrtfet.
u.ttau as el estiu pal qua at Mspiacis Ms senat:
siSias Ml tM eiuciBi
an aitras awucipis M ia catara
CA quins auaicipis
,
Pterin cMiuimiT
I5itoe t tirada M i M la eoaarca M l I a n Uelretet?. .
II itae t i|riea etars M la eoaarca Mi tau Ualrafat?.
IT tiue as ai qui at aatufa Ms Mi llac sa nas?.
iM,«f
'S lutari Ml 1 al 6 aar arara M prifirtncii d OB at sa
Ms íataasitst
at Sa la te*e
aital lloc
Ota tarcelsM. . , .
3)0*1 M m ia nas
titai pofiii sa »las
fita Catatase . . .
| í l t lateare
. ..
IXUS CUTÍAIS
mmíu
lUatS TíNMIIi
3ATI3PACCI0 1
3HTIT BU U.OC
SUTittJt »BflIllÇ*
TINMUá
f i i i M ts i l I M fa íMotificir-t« iM Ma inttniitit iM al lloc
issenteiet I M «a n i
JliTIT 311 . I X
TtPWIUá
:Ú Iseriu iifertats oljactas a iaat|ii qui at su|iriui la
:oaarci M i I.Uetrtftt Safere tat tiaf«M prisaat ils ilaajatts Mi
UlatlT! COlPICülACIO
LHllUIttT
D*itat|i
«ífereati
I M tu anacías al I.Uabrtjat.
12 lataata Mfiair ia Caaarca M I tais lioarasat
.
ÜtCrtts tai ia eiMrca Ml tau ü§tre|st ta uleréate parts' .
la cas sfiraatü laaici ais itaiti M eaMsetM i pou-ni a n .
¿a. latent esfUear lis trats iifereteieis M caaascu&i
• aejestes partí M ia Catara ttaMi IB cas tíirsatu M) ia 25)
LIMITS IDiriTAT
JIITIIIJ I0IIT1TAT
•ITtf TIIIITOIIAI
ItllUT! IDIITITAT
».»firm m U mum Hl M i OUftiit M forci iitatitit
cu • GMMM?:.
WlTiT miITflliàL
....
H.étot m n ta Ht h Mum «i 4 « Ht \M*titit coi •
if. . . . . .
H II Mfticiii N f«i tcrwi IM it Mptaütt ft kmlM?
tfcr Hl? .
il.tfuu •wieüis eran «M t u n li ufluiacii st ttreiiint!.
ft.tCnM m 1 MM tMMt 9 IM MMt «ItiMMlt ll|«t a m
en «i í*rrítori M¡ MU tloír«|it V
U en ifimtia «UM?. , . . . , . . . . , . . . , .
3Q >4taai *t|Mtt' erws m Mttffwn M M I I
M li Cwrci ill MU iloort|«'
trimíorticio
,
,
9UH
mCIKlfl TtUJP MUCIN)
TM170IIAII
Hilft
31 Oí ii lhiti IMÍCI n wwiti auicipu • Mrrtl Mt CÜTItLl
3IAU COttlIMIT
i »ni»m:j » CAP MU MI Mitetiu.M li MMTMCI« M
IITIMIO cttni
drcilsM
loiici M :MI iloc n Ma iitit i anniftii IM m
i
, cim »i mimi:,
:»P HI H IÍTUT
II) N
titttt M iiiirt|it
0 «Oipitltlt
: Sirrn
i)l
•II
fi·ilh?
1 »litt Mril Mi Nies
B)it|WI
utemiin ttüMi
J.Clfftlll
ll§Mt Cttjlt Ml Mit!
. t:$iU|uii M Uitrttat
••¡tit itefiriitani
HMftsrill
? Smt »KII»V Mil Mrti
3 Saat fe.;j M üsfertfit
r i Camila M lioort|it
liCaatallftfala
t Gricii
D I I I M M ftatMrrat
fi Cartera M UlMtMt
•iTirrtllti M UMratat
iFMnlMi
: lsp«rrt|ucri
1'itifl
S fttllM M 111
: I. ftpsi
S >la»t Afta«« M li lirei
i P.IÇI un;«er»uit'.n HfeiitMt
f t Saat Chant M Uateajat
I tint Istttt Jaaranrta
pnirnu
S ItMt JOUMMl
jiiMUCiii» « d m m
vmmmm
l'llut J«it Otmra
32 I·IKIIM tii «gum cMc#tH MMM tit iMtiiimti mi
MI am cnffui-wi wc»-im UOMKAT IM *t pur MI rMI it.
emu, { mirnic» 11 LIQMKIT
•I atrial*.
siCoMrciii
silMMtriil. .
JlCOXMtrKlO lirMM
H9tptMWti»lj«ctiu,
.
iiwrtfi
|iUM18l
UMffiMClt.
llflOflKDt . . . . . .
] CSKtMlMCU
tlltttMMMt . . . .
llfcftU
üOtficunciM.
»IffllMMt
•ittttral«?MMt
piTrtail
litftMirKit
MlMiracii
SftfMtMi Utlt
tilMM
.
.
«ftlttíillll
»Ilt»f
•ilKtir Umii.
tHra&ti
fílaihtit
uhot
i liptcuiteia
I'dlittrtit
C'JMI t « M M NipltÇUtDt .
I'tavUMItM
t'illJtttlCll . . . . . . . . . .
Í fffMIClMll.
I'lfMHM
ft'MMticu
. .
i'lMtra
i'lOttle
ritan«
1'ilnl
I'lCllUUl
a'iTfiBiisfMCil
I'iMIt Ml 3«
p'ttui iiMil nltiril
qilitMis «iptrion
r':*MMKil
I'lfluMM
t'llMiftrMCM
.
funs i mm on
UK .
I'll
i'H
33.lacris aaias tarrearía crwi I M MB email t It Coturaacio
•• liretlsaa
....
tlllTIfttt
3«.Merit «uifti tarritarls ems I N tn MIMICS
ilUfl N MIM1I
•
la
CowrMcio i t iarealsaa
35 H pobli M I t i l t icraat out « i CttTtAL • M I M I C i la
Ccmirfctcio se larealaaa?
tftr * * ? ,
LII1TJ
36 44* ta al m tatraaa Us ü Its taats MIMIIUH?. . . .
111«! TOfOfILU
it.im * ti «ja tatrata Mrs it Its stats M1MI1W? . . .
in.«! tmmu
31 tQut ts tl tat ttiraaa ats as Its tasas CttftaLS.
mou »ofofuu
....
COaClfTI C H t - M I M U
3ii4ut as tl qua t ignot atars At Its tone» CIITULS
IN.MI TSWMIi
•fl,tacnasifaraats iast|ts « aljtetts ata tt satftrtuta Its
isaas Nrjftrijuts • Ctatrils a UM Conursicia Tia|u« prtsaat tls
«Itateti atl paisat|t.
tiCITOalS:
..
IIMIMIIW.
.
IIIÍIITJ ¡OIF^ÜIICIO
tlCHUITàT
• i taaataa litaraats ptrsoMtita aaa t« itMcits t las
CsHtMJ s a LM M 1 M I 1 0 M i'aaa eaaartacii.
a* CBflfAl:
11 MlMItM , , . . . . . , .
iMmnucii
. ..
«2 tataata aafiur t l encasta i t M i CUTlst a «as
O-Iataata safiair t i eaaeastt st I M i M I M I C S
Caaartacw
illtlSIl UHTIflf
a UM
lltftllS I0MTIT«?
•Ml. U
« I aaaaita m i l i t i íatHtaa cata»iar !• aarcaacii tal torr jton tal Uli Uatetfit aja t w n i l i I I M M I ta
«art 15« to 9.9. i m, aja raiiMuaa i « t i « « i l M t llstrtfatla at tracta ta amrtr it aaaatitit la
caaeiiaaaati n at It patéatela M catt paraeaa. a * taaprt at aifartat i t it M l altraa. Par atia at M
taatit praguatar alt caaatari
I i un uta ptc Mutual x tafera ti aaai no i »1 »caatutt t rofloiioaar totiat. par la fnal COM al caattçawtt
mmm ta far m asttr§ par attrar at al taaa Taata tat coBiciaats aa la tatt aitaasio a tat at It
caaplaiuat. para i at raatrlt|it al atna aauitli taalat praaaat alt MJatttat a aetttaa^ir.
Ht tat aita pr«|uM at coatim aal tata «Kantat, i tatltfattai aa prefaaa ttfttaaat pal ttftrf tat tat
ii|u!ietr par a tata roitltrti Crtita tía al eeatuaaaat M co» pircaaia alt aattrat Mucipu t It coaarea a
la ?iM ttetitiatt tart istaraaaaat par teti
L.tcin MI inicia LU ummim MMI n cauca
'tat at ama M i t praiuta alt coi iaquii at al auatrit :orratpoaaat i i ae aa M M coai. feat a'atcriart
ia ritpotti at« ta tt»«i panules
1 -MM (!) OM» wi
5- tart W if). $a ft i2i. C« <3i
T.-mmtii, w
II i MU ai.i MTI • IUTJ m
I i «. tsptcifici *i tnoali ou* ft i al ctrrtc. i ai aa aaylatt o prepiitari
fl i v. .-Cattaatt ita i. Mut Mtall ihetnçiit at... latulltrtt fiat i l . curi.Coapubihtat. litatii
pnaarii hat ail it inn Zimt;, ate
•) • ta.Bi m mmm •
m ftmui ui, m ewm -y.m unmi-Ti «D.
Ptt «SUM 1 w::s 3 PMlLlt (St. IU'IIJ ftapaeifiea a rattaatta!
«u licru «1 auueisi
'«.if ; : ic i n M caatattar aeas :sncrtti. » M ttpactat. «alera, aattaciaat, ateta earactar |taanc.
¡y -fnacipaitist potts str as« profit .part taata |rupi ta prsftisuat. . jut tu ccnuairia rtprttaistttsai
a« ia csaarci
2T.-II :?' H ill
Par ¡mtar pats far lemr alt ataMts tat eattiMria aua Mfiaeutn aullar alt lints ta satt
Meter »on-.i ti aaa aaa ta ertfus out Muni at ttair et« tactor.
23.-II tu it i2i
2t.-ll t'i to i2t .fat aa eat tiiraatiu CM abatía atería al parajM.
¡I -SI 1) N Qi to cu afinat» aten« auia/t esattMrtt coa • Mt nportoati
¡I "aSllTIMMala caaaaati prtKipalt M laa ttftraata traatftnacitai M la coaarea. a trawa ac la M M
íatarwacio tiracta a iMiracti
31 - It pat paar I M t «aa 1 at tie eoastMrta :ca»toitat
:0B'JH*CIC 'CMAIM «rM rtiultaat Ml crtittaaat uatltau M Mas a Ml eiitats prouati ii M
reciprsea laflutaeiai. i I M arriM fiat a far taaaatrtitar 1'ttMi raral iBttriticiil '
32 CHÍA.
'
F B I ' B i : (2,' I s : : - t l Mtia
:, a ^ -ia wt M e§at#tttr am a titatati eaaertta, nao iipactai. talara, mitcioBi.ttc Jt etrtettr
MStfiC.
Ii .*PatM Mr 3BM srspis , |r»ft M prafisnoai. ate
ANEXO.
1.3
UU
PIÚHJ3I0.
mmn si iisiíiicu
Mfl §1 llilDHClA
ACTIVITAT PfltlTICA.CULTllAi 9 MCI«,:
t.MMti t i l Uttti M out « * • coaiiítri t t m t t t u c n t r t l i a
ptnftncí i t BtrciloM c u t i t ¿kit M I ii poitru i tqutst MM
w t U | t i t l n i í i c t t i « M lt :oMrei?
UTMIlft CUTil ftUUliA
LlBllTJ CMflüaClfl
ttCIIHITAT
2 Ant t i t i m t i Mtiiíi Mt Ml Hoc OB is Tiu tri?
mm
nrmucí i m m DU LIK
i Si U|uti M Mrttr M l t coMrct. leiprtí cquc rteorMnt
:CIPICJIAC:C «AtDij Topomict
t t i l i IM Ml iBttiiittt?.
* ¿Qut h i|riM M I M It etMret?.
5 tiut h tffttt teoyi u l i conreí?
t.tiaiB ert« que t i t i Mtt« peí qui ts stspii;* M I »»int li
§t« s'twtit ptili?
i J I M ti Mtuí Mucin
i t i.tres tuoicipu M lt
I a tuta «taicipi t i MipiíctB ta prmr Use? a p«r enerar
prsouetts M priMfi ntcissitit que at troM MKI?
mm
TOMNLU
in.«! TOMNUA
»act« SWIUTAT tmncn
CHfllS ATIACCI3
IBCATJ iUOTIOIUS
i uriu ou« li ftoítri coMrct tt iMatitit prípu1 ur«u que ti
M ii|ta atetar que niuní i« M|rt|tr-st? iluta' iPer qut'tQut
creu «tt lt MMrit Mlti Mi iMatitit • li (•»••«•'
HlttT TUIiTllAl
iiCrtu KM lt Conreí tt ttftrttti Mcttri? ttwai?. tPoarii
inoicir t i l trtti itfertactili M M*MM'
J1ITAT TIMITatlAi.
U.IHI7J ¡aWTITAT ;
HUCra MI U M t i n t Mucipi que ictui CM i etttrt
1 itftcaí Mira t i l iltrti. wtrt M lirceiosi? tljit? M M
MM a itriccio nerita?
CHTIIJ AÍURIQ
1! .tCfM «it tttt lt MMrCI liti ItílMSCilM Mf M ltttl ptf
CUUDI
ILUMTJ normr
smwmt
NKII CAPITAilTAT
A §1 IAICI1MA
1
iirctiOM iZm tut It M liferenti IOMI" Setzei; et ti MM
'•2.¿m m i lt Conreí cuiteu UM titulé teaMMca Ml
territori i m n n u s stall Ml ttrrttari? Potru tipheir CM
ti nieste nnus!.
tlflSIt HCl«. 1 KOIOBIA I
TH1ITMI
tl.ilM Ml M I ( W E N ü t l l
• Mft •
(om prt« li ptrifmi m
li.
10-15 MM?
erM m i'kn MMÉ • it
•tt i l l glllM
ffJBNUlU
fS.ittti iMMti cm Mt M tup* M Mjir triufirmti • li
UM M li aoitn csMrci m * * • coaimn Mfiitfia M
I
II
ll
I7.hr srtrt M prtftrtacu
fttCIKIQDIlU
Ut
Mi I li I l'M II MM Mt
INTIMI?
lluiM it il m li i* lMatificirM Ml Mi lattaiitit IM il
Use iHUfiiit IM ua dl.
ftwtiui
litt«! airu ac U assirt MMrci ptr üfiairiiV
nifttii immtr
28,»«tt wt nw t
. certu wi nv Mt» aun::ipi eittnl s
ptr;tenc M lircelaai cMttti.thr Mi?
uixn cum rwrnu
CMcim amt-numu
2l.iMMit *ai::pis qut voste cansiatn penfenci. criu pt
it Mfcilaai* Jn quiu isptctts?
flüM
I'. .r.ixt ins |ie lirctlSM nectssm letttlMai M li Mtt
ncrai; irtii:. :i u
Ml IttWUtlt
i Dt li cawrci
uMi Ilse aa «• umt
:ill Sir:e.cai
itM Mrn M u m
tiBtl pulí o» «i tí«
f IM Citiluan
|iBi lipinyi
sirriT in. >.x
il UNUÍKII
MINUI
ptnftni? .ptr i MI?.
23 HM I an crM qut imM li íaílutacii M li :iutit M
.I8ITJ
11
lifCtiiM'
21 tCrw aue
M«ru d ni»ir M hut ta il ;rei
MraiiM up i li ptnflrii? ihr Mt? itui Mm
Hat? .
25 ttiiM cfM MI Ml ill proiliMi M li ptriíiru M
Llurs
mimiummu
BirctloM1.
2t tliiMt matitits il nun • li Mriftm*
»lUTàTcu
mimumum
IIMTlfitt M. CUT« T3P3U.U
2* u: i|riur;i t u « « i l w veste cstttMfi CMtn? ihr
IM?.
ll.itei urti iisii M ll ptr;fini ptr Milurit
ClitWllMIt*'.
»mul iiwriTàf mrnmu i miu.
MKltM II NUNMi
».Mm «a • li priftrta i'm «Nut mm» m •!• üum
memt n mmmmm H u
10-15 ip? ifjtwf
NHNKi
JO.tfcll CM» MIM Mt It l l MtU tflKtftl
llMTlflfU 1
Ml Ml
¡o DIU mmu
I'M
jv.ratna uahctr ma tracti erat ta ttfilt li fcrmio i
triniforMcis M U «mimt?
mtiKMii
jltiajM 'tinta* Mt iteitst MI tt it mniíorMcjo • atjMttt
ptnfirtt! tan aiftrtati Mit M lt MM*M? .crw Mt Mt
Mftnt alpM «itritt|ii s itttrtnea cttcrtti'
«om ai nus'otucio
weifen i imrrciií
;j tCreu fit ill Mtttattt uttrwMt M it triniforMCi:
Ml ttmttri M it ptnfirit! »Cot :rt« tut M IM?,
HJ MlllS m ittJTS
;• .»irii IM sits til Mttini «uapit tM watt eettiMra
ptnfana titM ei MM it amata tttrt iattra i ftriftru?
tflilMS CSMI »lítiilttni M a""«« 1
jfl.Tatt aajtita ifM aanftnsa M MfciisM t pi Mtru M
|aiti§Mf-la.§aftfMHa
s eaatralaHa! 4 n
oriuiMa
tipe:aic\iui crti ititt?.
Ott OIL»
nunu
i«s ciiTii mmu
l l SI Olli MUCINS
conn i ;i3Tio HCTM
tfIMNUTà
Uta. tin ittiaa pitattMo M forM M cytituMrio, :•« ounca M M ttaito tat ¿Ulnar
patita itt i la ¡irM M las tairtwttti u MA ite MrittMe Isa iifartttti t«M - Saptaii
MtrtritttM ? M It Mtnteiaa saterttt tiiuMi M ittoi ttMl M M Ma taca« paf eoniiatrirls i
ísriiao.
tal
Ml
a
—CM«
Ol COLLMTO
02 E5MWC8UEM
os OLES« K I U N E M T .
fW
MHEMN
09 S.ESTEVE SESWVIIES.
OèMRTMEU
07 CASTELLVÍ Of ROSAKS
M Í.MMBI K U I .
09 PALLEJ»
10 « K M DC LLOWEMT
••
'nMllmHn
If»
414
«7«0
«11
9*7
11339
1449è
307
399
«42
972
,94
m
13194
1043
SOM
ST»
UM
2212
3433
2445
1004
2947
«377
39«7
1«79
3117
20112
11301
14291
Sflf
39f3
5025
«972
1127
3919
29397
11199
3739«
1137f
23947
47470
86929
2442
43992
79719
1534
2111
27f32
32391
«9971
19499
4331
4994
6179
927f
217f
3114
21197
11999
37123
12391
24712
49994
86297
2994
4927è
71892
1929
2239
32019
39999
49011
413474
»,3è
6,45
2,è9
1212
1414
2fM
l i MUM K Nil
»24
11344
290»
33f9f
WW»
1107»
13*14
«221
1454
19fM
1999 »JO-HI liW-tti HM-HI l«M*M l i
4,49
1921
8,82
«,22
,»
12177
2,19
2,9«
1,11
••*
14844
2,1è
,77
2,91
,*0
3,ff
1,12
929
,19
«,«3
•299
im
2? VILADECANS
SO M i l UJMEMT
7»
129tè
2137
1117
14715
32fS
£M
I»
9f2
èl«
6*7
•99
9N7
268
12CEHVEU0
13 TWWELLES K LL0NEM
1« ft PAN«.
IS S.V1CBC DELS NUTS.
17 S.FELIU DC LL0ME6AT.
11 S.JLST DCSVEW
I f S.I0M DES?!
20 ESflUWES DC LL,
21 COWELL» K LUHEMT
22 STA.CX9W DE CEMLL
23 PMT K L U M f M T .
2« S . N I K UJMEMT
29KMS
2è S.CL1ICXT DE LL.
27 CASTELLDEFELS
tUl
732
7327
2f31
227«
«311
ll«73
1227
10401
10011
fM
tfl
203f
6140
«2f«
10317«
feu
23142
3*311
fl73f
2109
31091
6504«
1222
2002
20101
3047«
34574
SUf71
11061
11922
29399
44079
91543
2920
49419
7292è
1339
2913
24497
33424
«3391
373441
4404
ff¥f
1791
14170
if^PlPww™
2411
14490
4,17
1,42
*,èè
f,73
2,43
4,05
4,98
9,11
4,35
1,44
l,f3
-1,11
2,21
2,61
3,24
9,01
,21
,«•
4,71
1,42
6,64
1,98
1,79
1,99
9,39
è,71
«,99
',1*
f,l3
8,67
2,11
6,57
7,««
,f«
Mi
1,39
3,73
4,«
2,97
i,»
3,13
Ml
3,73
6,33
«,f9
2,19
f,9f
6,15
8,95
6,59
,èè
3,99
2,N
2,M
4,37
-,èl
9,29
t,41
1,1è
4,12
«,»
,»
4,24
Mi
1.«
5,»
«,*
4,44
4,7è
•,1è
-.32
,»
,1è
.«*
,2f
,«
,94
-,»
,64
1,97
Mi
Mè
-1,17
-,w
•1,93
1,19
,M
,72
-,W
IM
,»
3,64
3,42
2,31
,21
,èt
,M
,17
,n
1,91
5,77
1,44
3,92
2,79
1,49
1,27
2,90
,19
,27
Mè
2,49
1."
-,H
,71
,3«
5,«è
2,2f
2,11
,n
M*
-.41
2,14
1,65
1,29
3,9è
»*
3,13
1,12
1,13
1,21
on • li mmm m an.
m i 1.2
91 C0LLMT0
niai«!.
04MKM
03 S.ESTEVf XS90VIKS
•7 mmin m i.
N S.MNB K LI.
9f « W I »
10 « G l K LL.
12CEWB10
13 TMMELliS K LL.
14 «W«.
13 S.V1COI MLS N.
lé «OLI« K KI
17 i.fftM K LL.
11 S.iüST KSVEM
it s.jo* mn
29 QPUHQ K LL.
21 « U L L I K LL.
22 S.COLQM K COWB10
23 ft mi K U.
21 !.N1 K LL.
23 K6UCS
21 S.aiWT K LL.
27 C»5T£LLICmS
*MI
fiAu*
JO MII.LL099XMT.
31 CM»LlWr».
tatoifalrti
* 197S.CHC
•-14
13,24
19,44
«3,44
30,10
21,1«
23,41
32,30
24,49
24,40
24,»
33,99
33,4«
21,99
2f,M
32,41
J0.J0
21,50
35,10
21,7«
31,2«
24,31
32,49
31,M
»,99
21,40
31,39
31,49
21,79
31,19
32,19
39,49
33,49
31,39
23,39
14.20
22,49
23.44
27,39
21,99
22.99
19.29
27,49
23,49
21,99
11,90
21.19
29,19
24.29
22,19
23.29
24,19
21,99
23.79
24,49
23.99
11.79
24,19
23.49
19,79
14,39
24,19
24,44
24,1«
24,29
22.39
»»»
29,49
11.49
19.29
17,99
29,39
12.90
21.99
11.40
11,99
21,39
21.19
24,19
14.10
19,99
21.39
29.·9
29,39
22.39
22,99
22.39
23.49
21,39
21,99
11,99
24,99
21,39
29,39
22,49
21,39
19.79
29.19
19,»
21.99
13,99
»,99
21,»
23.90
19,99
13.»
KM
19.49
14.19
13.29
21.49
13.»
19,29
13,49
29,19
14,»
13,»
17.19
29.»
14.49
I*,»
23,99
17,49
14.49
17.19
12.»
14.49
21.79
••4T
T9T4L
13.29
»2
9.49
19.79
UM
3.»
2H7
1.99
1171
1.79
14713
17.99
311
3.99
1293
7.»
»M
1.99
mi
4.79
3433
2444
9.»
19.99
997
2944
9.»
3.N
11343
7.49
299»
3.79
33939
13.29
94«
4.79
23942
3.49
31311
41739
3.49
1.»
2193
31937
4.19
4.19
43944
1194
1S.N
11.»
2992
29141
4.79
39474
7.19
34574
4.79
4.49 311971
19.29 3442791
m
p.
oi caían
02 EmMEMQM
M
unk
nm
WM
9 i IIK
t WiSi
MUM
OS SMT tSTEW 1 .
04 MfTOKLL
07CO5TEU.VU.
ii
ijaw x a i .
If M U M
io earn K LL.
11 MULIMRR
12 CONCHO
13 TOWCILCS K 11.
i< a ma.
IS S.VICOÇ K U N.
U »BLOTB K
KI«
17 S.Faiü IL.
U 1.JHI KtfiMi
if i.im «ri.
nmmmmuL.
210HUJU..
99 • CfliMk M f
23 Mlf If LL.
2« I.HI K LL.
2SKHO
u s.aiioT LL.
27£«iaLftms
mm mmm
# 9 Wmwm
2f VILMOM
39 »tl.UJMOtf.
li mwm*
if,*#
2»,44
23,00
29,»
2S,tt
22,71
21,00
2f,70
24,50
24,»
24,30
24,»
25,20
23,2«
27,10
22,50
27,19
22,20
23,11
25,40
23,20
21,79
27,49
24,09
lf,49
22,09
27,99
n*m
21,39
23,49
21,79
22,79
21,44
21,30
S,n
»,»
22,99
23,39
23,49
17,49
»,49
23,19
24,29
22,40
23,10
22,49
24,19
27,99
23,19
23,99
22,79
23,99
23,39
24,f9
23,49
24,79
21,39
23,49
24,39
23,39
21,39
23,29
24,49
23,39
21,19
«,»
29,99
24,19
23,99
29,19
21,39
22,49
If,»
21,49
lf,49
lf,49
29,49
23,49
21,99
22,99
23,39
29,39
lf,49
22,39
21,39
»•»
U,f9
22,79
29,49
22,19
21,79
lf,f9
23,29
29,49
22,39
17,19
23,29
22,79
23,39
13,79
lf,49
29,19
11,40
11,90
29,99
21,29
lf,29
22,19
11,29
22,99
lf,M
29,99
22,49
22,19
11,29
19,99
22,39
22,79
11,39
29,39
11,19
lf,9l
22,79
79
14,99
11,40
11,»
tun
3,»
H P
12,39
11»»
11179
14,»
*,»
1,29
»,90
9,19
13,»
9,79
11,29
7,39
11,00
7.»
11,»
7,49
7.»
*,»
13,»
7,29
1,19
14,19
12,19
?,»
l,M
6,30
I,»
12,»
14434
17»
442
142»
SWf
3393
3923
»72
1127
39»
293f7
111»
37394
11379
23947
47479
44*21
2442
43932
737»
1334
2111
27f32
32331
43971
590475
397»»
I».
MUCIPIB
tiamm
«OMMOm
OJ I B I I LLWWT
mmm
M t cemc crcmiirar
MMTIELL
•7 CASTELLVÍ K
N !,MB
•9NLUM
M I
I U I .
IOCMEM K LLOWES
i« » P * * , P ^ ^ «
19 fÉMMtl 1 I I
12 CuNtLLU
13 T0MW.LES K U J N
1« WI0L.IE1)
13 M i l » ULI NWT
l i MLM K V I
17 S.PB.IH K UJMH
11 S.JÜST O «
it s. JO« mn
IffS
3,31
2,54
l.ff
M»
1,13
2,M
1,73
1,73
1,77
2,44
3,33
«,M
».«
2,S7
3,S*
V #vM|^C%MHv
M Mil LUHMT
1,W
Iftt
1,»
1,34
2,43
1.1»
6,12
%T
1,73
2,lt
1,71
3,21
nmm
26 S.O.MOT
¿w IHM
i.W
2,N
21 C U B Ü K UJNE
22 f T L C M » K CflV
23 fWT DE llQMEiAT.
21 S.KI K LUMEMT
K li.
27 CASTELLBCFELS
t,w
1,71
1,37
3,04
1,11
1,21
1,37
3,37
1,31
1,1*
1,27
•,27
3,15
3,*3
2,71
3.S7
3,tl
nmmmmiL.
If.
1«
3,ü
3,33
*,71
3,13
1,1
1,33
1,21
2,1«
l.té
,17
l,lt
2,13
1,12
2,41
1,11
ipi·iici ipm-mmiHAH IC*I»-MI/MIS-Í?I
fMiittfEtitarKito propia • partir to Pakmm to Poalacito.
MFM9.S
TÉÉÉ l t M T « t l i i
nmitmu
¡
If, 19
21,19
17,39
03 OIES* 9E H09TS.
29,19
l^r IVHNEi^n
99 S.ESTEVt SE9NVIRES lf.M
17,19
MMmHU
910UJM
97 CASTELLVÍ K | .
09 S.AIHKI K LA ••
11,99
33,99
22,49
99NUM
17,29
19 CMfM K LLOÍ.
11 VALLHAUI
lf,79
12 CEMU.0
19,99
19,19
13 TOPJEUES
KWIOL
19,29
24,29
is s.vicaç ms mm
14,19
14 N I M K 9EI
17 S.Faiü K LL09.
24,39
11 S.JüST » i n
14,29
23,79
if urn mn
29 I S A M « K UJI. 29,49
21 CWELU K LLM.
29,19
22 S.COLOM K CEJNEU 29,79
23 fMT 9E LLM.
22,39
2« S.H1 K LLU.
21,99
23 K6UES
11,39
2* S.aifCMT K U J I . 14,29
27 MSTELL9CFELS
24,79
«M CAU*
22,79
4 « OUT»
27,79
29VIUÍ9ECNS
39 M I U0HEMT
22,49
11,99
14,49
13,19
14,49
1,29
13,49
3,79
11,99
23,99
12,49
l,S9
12,39
17,49
1,19
14,99
13,49
13,19
Iv|J«
14,39
17,39
13,49
9,99
13,99
17,79
»,90
11,39
17,79
14,19
17,79
13,39
4,29
19,49
11,99
1I|P
1,29
19,99
Ui»
11.»
11,49
11,39
»,19
19,39
14,99
19,29
12,29
19,99
19,49
19,19
19,99
11,49
9,49
11,49
12,49
12,19
1,19
1,19
13,99
12,29
12,49
11,39
W i g — J H 1
»i? 1T7WI 11
3,72
19,94
9,14
11,93
19,11
9,49
11,«
19,47
11,11
13,19
11,29
14,14
14,91
12,41
11,41
1,97
9,*l
19,44
t,39
f,77
9,93
9,72
11,17
19,49
14,19
9,19
12,93
11,21
11,44
19,42
11,19
7,99
4,79
9,49
4,19
1,49
29,99
2,90
4,39
1,49
9,19
4,49
11,99
4,49
3,39
5,39
9,99
»,»
4,29
9,19
4,99
7,49
3,19
3,99
9,19
3,99
4,79
3,39
4,49
3,29
3,*9
9,49
*,49
3,19
4,39
19,29
12,99
,19
4,39
*,79
S/1
4,19
7,19
2,39
3,19
3,29
1,99
2,39
2,49
4,59
2,19
4,19
,W
5,39
4,49
•,49
3,99
3,99
2,99
3,39
12,49
1,99
7,30
2,99
4,19
1,49
7,99
9,19
4,79
1,99
7,29
7,79
9,29
1,39
9,39
4,19
4,99
7,79
9,29
4,19
3,49
9,49
4,94
3,49
1,19
*,*9
3,19
4,49
3,99
3,74
4,94
7,41
1,79
1,»
7,27
1,41
14,79
3,32
3,43
4,17
3,19
4,94
7,49
7,92
3,94
7,23
4,99
9,13
3,41
4,73
4,31
9,11
5,74
4,94
4,91
7,92
7,93
4,29
4,42
4,14
Fatutos iMtitot I'fstaitttiM 4t Cttalimr« y ElafeoraciO» propia.
Ol C9LLMT0
O I Q I I M i
M ÉMFM
M
e rersuc XSRWIlt
ccoMitar
95 S.tSItvt
IW ^Rnli^Vw»
•7 C M f Ü V l K 1 .
N S.MMEU K LLOli
mmum
10 Q N M K UM.
2,7«
«,49
10,40
19,99
12,10
1,90
-4,49
11,11
11,19
I.N
13,10
12 « M E U
12,19
13 T09ÄUI5
2f v M
M WIOL
12,49
IS S.VIKIÇ IOS HWT 11,79
11 H L M K K I
11,19
17 S.fELIU PC LLOI.
21,99
11 S.iUST U f f M
4,92
11,99
19 S.ÍM « P I
29 Qflfffi K UM. 20,60
••
»WfckMwMw
21 «KUA K LLW.
22 S.flIiM K SMB.
23 PMT Oí LLOI.
24 S.N1 K LLW.
25KWES
26 S.aiWIT K I U I .
27 CWTELLKFELS
mm H H
2f VIlMft«
#w I M H
MJHP^MM*
11
13,30
11,99
19,1«
2,99
11,29
29,19
17,29
21,19
17,29
9,19
1,99
4,49
13,50
1,79
3,49
-7,19
17,90
11,99
9,99
1,19
7,99
19,99
9,19
11,19
1,29
14,19
7,19
11,99
12,99
19,79
2,49
19,99
12,49
3,49
-é,29
2,49
3,49
9,99
1,19
2,19
5,99
7,19
4,79
1,19
1,99
2,99
1,90
1,99
4,99
è,T§
2,19
7,29
9,11
1,49
9,19
14,79
12,19
14,19
12,29
3.»
4,99
3,19
9,79
M9
4,29
2,19
7,99
U9
,n
*§3w
2,42
§13
1,99
2,91
,«
-2,91
1,39
9,19
?,*•
9,44
1,92
7,49
9,99
4,97
1,79
3,43
2,49
3,ff
9,92
2,44
,94
9,44
4,42
1,11
2,97
9,99
4,94
4,14
4,34
Pinti i iMátit d Cstatittict i t Cattitayi y ilattrattii pupil.
wfll ÍBWWÉilW*ÍP
ttQNMMM
mtmmwmm.
M MKM
M 1 CITtMt •C·MHf·TC
W5 9>t9lt*t I t W f M H
òk MRTBKLL
07 c u m v t m mm
W ««MMBI K lü i»
WMUJM
M cam* K uJMm
mm W ^ M L · ^ ^ ' ^ W
i,»
i,ii
1,12
s,»
,»
2,™
-,•»
2,11
-,!•
4,2?
4,37
»4S
*§•#
,41
-,»*
4,13
1,73
4,f4
1,11
1.«
12G0M&L9
13 TOMULEI K U.HK
,31
11 Mf IX,(£D
11 M K K KLS MTO
»»
U ML IM I I K l
-2,14
17 S.FEIU K LUMW
,1?
2,0*
i i t.MT m m
lt S.JOM KV1
21 ftPUNQ K y..
21 CWl·lt I I UflPfl
22 ST§*CMM H CERVÍ
23 PHI K UJffftt?.
21 i.Ml K UJMWT
23 « S 3
2é i.tt«Bi n u .
27 CàSTEUKFELS
•MP
VR^nRl
2t viunrais
3,H
-,*
»31
-,»
1,11
-1,»
2,12
1,43
,M
l,7f
-,!•
2.2S
,32
1.»
2,24
2,27
I,Ï7
-1,21
-,n
-,72
-1,14
,*
-2,11
-,»
-1,M
*,«
-»11
-,il
2.»
-,»
1,41
-i»4t
-,12
Ml
2,02
,»
3,31
11,23
-,«
I,f3
1,21
,e
3,11
«»»
•,7S
3,47
,^2
-,«
,W
-.24
,«
»1»
,21
,12
um
,12
-,w
S,tl
,*3
2,43
,43
,«•
Nntti tlatirtcita pro»" r Cntrf I'lttaltf
rèUn
91 eaimTO
92 0 N H H M
93 ft» K Win.
94 H M !
93 S.BTftt » » I K S
9t M W
97 CUTtUVI K 1.
91 1.4*991 K UM.
99 MUM
7,99 ,99 3,40
3,79 2,19 1,19
1,49 1,41 4,39
3,19 S.S9 l,«9
11,3t 19 49 7,39
3,19 1 90 1,79
34,19 21,10 7,49
1,90 1 39
79 1,19
3,49
49 2,99
19 CMXM K Ü B .
4,79
99
,99
00 1,49
UBKEJJ
2,99
49 7,49
13 « U i
17,00
79 4,91
19 mm
i,39
99 l i »
is ï.vicoç KU mm 3,10
79 1,94
11 m m K «1
2,79
17 5.FEIÜ K LL».
I . M f KMM
19 S.JOM KSFI
29 U U M B K Li«.
1,71
2,29
1,11
1,29
21 CPMIH K LLQ9).
,70
22 S.CUM t f ÜMOL 1,99
23 HUT K LtJI.
4,09
24 3.M1 K U M .
2,29
23 HHB
19,90
24 LCUHM K IL». 29,39
27 eHHUXffti
1,N
4m Wftm
29 V1LA9CCMS
¿i*W
3,29
19
•0
79
49
I.»
2,49
2,19
13,11
29,39
1,39
3,19
2,49
,99
,41
1,24
,W
,33
3,14
2,41
1,43
7,99
9.Í7
2,34
2,41
2,93
19,49
43,20
14,29
71,49
11,49
ü
24,99
37,19
41,»
44,49
41.»
39,99
21,24
44,99
34,19
33,99
34,79
41,99
39,39
44,99
33,99
54,00
31,90
44,70
49,70
44,10
53,40 34,30 11,99
34,39 M,*9 1,»
«0,24 13,» 1,19
31,19 1.90 3,90
44,49 17,10 9,10
41,70 14,10 i»*9
21,39 13,90 7,19
34,19 14,10 4 t »
31,99 13,40 7,40
21,40 »,» 20,70
41,20 14,99 13,»
43,90 14,09 14,»
27,00 19.» 14,40
44,79 14,» 11.»
44,44 22,00 I , »
41,74 11,70 9,70
31,21 14,30 7,90
33,29 13,90 1,40
32,21 14,40 9,10
44,31 14.» ?,99
41,39
31,10
33,19
32,39
31,40
8,40
33,90
SS,M
47,33 13.» 1,00
M|9j9#
4,40 3,00
44,01 14,00 4,40
47,34 14,90 1.»
39,40 11,79 » , »
1*,41 14,10 10,10
24,07 23,99 11,00
41,94 17,00 1,M
45,94 17,» 9.»
J
II,» «,99
«7,40
,99
»,49 21,» 37.» 34,99 ,99
31,91
»,«9
32,49 M9
29,19
3.»
20,30 9.»
22,19
1,99
31,19 4,49
34,»
1,99
43,99 2.»
42,49
40,» 23,90
I.»
34,40
t,S9
23,» 23,» 11,»
4,39
»,19 37,17 2,49
12,»
«2,00 » , » 2,S9
19,»
31,19 44,» 2.»
4,49
34,» «3,» 4,19
9,»
•0,00 32,» 3,79
31,49 »,71 «,44
7,31
33,49 33,» 1,32
«,49
34,49 42,42 4,94
3,»
32,» 39,» 1,99
J,29
93,» 32,19 1,02
4,29
»,49 34,29 3,19
4,23
42.» 47,» 3,57
5,1«
37,79 42,32 3,74
3,27
44,» 43,27 13,71
9,72
39,70 44,99 4,44
MI
34.» 41,37 2,37
12,»
31,» 43,00 4.»
4,17
22,» 19,» 49,10
12,91
9.»
33,40
10,41
4,13
33,10
9,17
33,40 39,33 «,29
m
F m t t i M r M M r CtMM i f Po4l«ci6ft y Fititr A ü i c i t i l Aftrofoliti (MI.19M
OICOUMIO
mammmm
OJ OLES* DE LL.
04 AMEM
05 S.ESTEVE DE S.
OéüTMfLL
07 CASTELLVÍ K 1 .
N I.MMfN K LL.
Of MLLfM
1« COMEM DE LL.
4»
VHiMka^MMM
12CBNÈUJ
13 TOMELLES DE LL.
i« mm
IS S.VICWÇ DELS N.
lé M U M DE « '
17 S.FELIU DE LL.
11 S.JUST DESVOW
l t S.JOM DESfl
20 E m « » DE LL.
21 W K U J K LL.
22 S.OLM DE C.
n mi K LL.
24 S.NI DE LL.
25DEBUES
lè S.ailOT DE LL.
27 CASTELLDEFELS
21 w*P
2f VILMEMS
30 M i l LLMEMT
L—JOB _
(
)
:s
11
t1
i1
Ii
(1
()
(1
2l
•
I!
14\
r
:S
I!
Sl
(I
'1
i1
;l
2l
r1
Ví
;l
!1
1i
*S
r
l i :$
C M M Ifrtrio tt 1V72. CtK
24
a
122
SI
Sé
m
21
ié
24
47
11
24
215
71
44
J7
4è
11
5f
1
49
24
173
117
4«
43
12
7«
7f
UN
47
47
:f
Sé
46
N
35
IS
11
34
24
35
47
74
31
43
3f
lé
34
1
30
17
ff
105
25
31
4
4é
44
121«
24
39
M
33
3è
105
20
13
24
43
10
31
33
72
31
4è
43
IV
34
3
40
12
I»
U
41
33
7
M
43
12»
fS
44
éè
12è
53
14
371
224
144
127
130
33
131
1
112
37
417
342
113
141
23
17f
lf3
32
M
4f
101
èS
111
47
39
21
11
17
13
41
42
W
70
113
31
41
2
él
44
301
242
31
113
21
137
133
•414
22fè
in
271
I4f
137
2V1
n
OlCflUJATO
*« MH|HW|I«U
OJ OLESA K M S .
N I M
05 S.ESTEVE K S,
9AMT1IU.
97 CASTELLVÍ DE 1 .
N s.mm DE LA i.
W NUEM
ii OMEM K u..
• 4 V^L·l^HNM
12CEWELL0
IS TOWEUiS K LI.
14 WIOL
IS S.VICENÇ DELS N.
ii mm K «EI
17 S.FELIU K LL.
11 S.JMT DESVEW
I f S.J0M DESP!
21 EVUKfS K LL.
21 CWCLLA K LL.
22 S . Q U M K C.
23 U l l K LL.
24 S.NI DE LL.
25K6UES
2é S.aiIOff K LL.
27 CASTELLDEFELS
»UNA
2i mneoM
39 M U LLMSAT
I1
I
ki
()
!!
1
(>
<)
<I
;!
)
il
(í
*1
<1
i(1
ik
()
J!
(I
()
1'
225
ü1
<\
li!
1,
!1
i:I
13!1
1
12
24
f7
2*
45
31
12
S
13
11
12
f
4?
41
32
7f
73
13
44
2
23
Al
133
IT
21
A3
41
71
A3
123«
11
24
61
2é
27
43
13
A
If
21
3
7
34
21
11
A2
74
1«
39
I
21
31
74
If
29
47
37
47
•4
1991
FutntítCtM« Affir«riof At 1172 y 1H2.CIPC
K m m a n mwm
wmmm
tut
H
f i MMULffVfv
*5 M M M H t t M
MioiKMn.
Mum
¿MW
M t rcTcuc trcMuiacc
va ï.taitvt K i M f l l t l
MMfTMBJ.
97 EÜIBIW K 1.
M S.MMO K LI 1.
•f mum
m mam K LL.
• *
T^BW» JHWPW
12CEWEU0
13 THOLES K LL.
umm
IS S.VICEJ* DELS H.
li «LI« K « I
17 S.FfLM K LL.
11 S.JüST «WEM
if s.im mn
21 EPWKB K LL.
21 CMKUA K LL.
22 S.OLM K C.
23 mi K LL.
24 S.WI K LL.
m& WKmHKiw
2i s.aiicr K LL.
27 CÜTELUiFtLS
<*• u m
m * » lli^WBWWIw
31 Mil UJMEMT
3fè
1«3
ltt
37*
11
123
11
123
17f
13«
1SS
211
m
331
2*5
71
its
3«
251
244
m
Ml
17f
Iff
32
«32
331
üH
H72
111
212
2f2
lSf
m
2f3
17
«i
17
12»
S3
fi
3M
233
144
142
1SS
57
1S1
f
121
137
m
#TW
117
141
23
IM
212
«Ü2
1*2 11*2-72) 1(72-121
Sf M.77 -M.3f
IS -41.21 -47.12
Iff -2*.2* -31.IS
11.11 -3*.W
u
112 -23.fi
-»
1« -21.U -43.14
7.41 -M.fl
3«
22 -è2.M -S2.17
13 -17.» -S.f7
2.44
53.54
Sé
21 -7#.3f -42.24
22 -21.3* -77.«
111 145.1* -73.«2
11 10.43 -43,24
7« -*l.70 -4l.il
in -«•.SI 9.17
» i -«1.S1 2f.il
22 -lf,72 -41,40
101 *«*!• -27.11
f
fi
-7t
1
-33.11
-44.53
-2i.fl
-25.42
-17.21
-J3.44
-11.31
-41.17
-S.i7
-21.13
lM.fi
-21.11
.50
1»
2f2
211
M
71 ""«HUE*
133 -».«•
44
l«7 -Sf.«
2« -41.24
2ff7
FiMitistatM iffir in. IS.
-24,*
-33,71
enmura
VA ÍMwí '^^WSÄPMSR
93 U M ff «RS.
VTT WWUBMPf
05 S.ESTEVE SE5WVIKS
MMmm.
*7 CASTEUVI K i .
N S.MMB K U I .
•fULLfM
10 C u m K LL.
11 V4LLIMM
12CEHVELLS
13T0WELLES
14MHBL
IS S.VICENÇ DELS N.
l i MLIK K «EI
17 S.FELIU K LL.
11 S.JUST KSVtM
19 S.KWI « P I
2» ESHUHJE: K LL.
21 COWELLA K LL.
21 S . Q M M K C.
23 PtÄT 0E LL.
24 S.M1 K LL.
2SIH.S
21 S.ílttB? K LL.
I? CASTELLDEFELS
»MM
fflLMfttM
30 Mil LLMEMT
1731
2544
19M
1SS4
1321
ITS
14*1
31S
SSI
577
IH2
2432
Hl
Ml
272
1244
SM
2S4
2ff
4f4
2021
Uff
4131
141
1«
USI
112
sue
744
14J4
701
1172
10*2
M7
Ml
IM
327
MS
14M
Mf
»1*
J»
147
111
TM
SSI
117
1
Iff
4M
IMS
127«
4174
743
43f
4M
TIT
22M7
1112 SM
2SB 1127
124
WW
IMS M l
fl4 MS
SM 324
ISSf Mt
271
f4
247
47S
4SS 570
tfSS 1377
2M1 771
132 7M
M7 423
IS
122
19Sf 571
371 SM
317
132 117
4
1« 112
3M 1^1
1143 SU
731 fl7
31f7 SffS
412 SfT
11 423
14tf 4fS
ITS «2
23513 11272
1«
4f
41
12
21
IM
11
a
12
52
f
f
11
111
117
IM
121
If
11
117
171
4M
34
1S7
12
121
121
3153
M
42
M
f4
IN
M
a
i
«
if
i
if
is
if
M
213
171
14»
57
4
n
fi
4M
317
IM
117
11
111
112
2742
11 I f
1
112
M
S
41 117
•
1 « IM
1
37« 2M
211
1
M
1
1
•
I
13
f
79
23
•
IS
9
M
If
2
171 1ft
•
M
4
21
33
IS
•
11
12
1
11
1
11
1
3
2
I
•
f
0
0
22
M
1
1
1
1
•
32
12
ITS
TS 12S2
47
•
Sf
3
•
4
0
4
U
11 25
•
1M1 lSfS 1279
m
m
s
a
u
SI
•
2
12
1
7f
9
9
9
9
2
9
It
1
1
a
M
9
9
9
9
1
1
4
9
9
9
9
a
251
HmlM iClHM M / i f l M lf72 f I f U . M E
t
MOR* !• 12
•tomin
wmmmm
»T Meat at M
I
•3 I I I I t Mill«
ww
PlawMKHPf
05 S.ESTM SESWVI»
w8 WfHfWKEUL
07 CASTELLVÍ K 1 .
mS.«NB K u i.
mmxm
19 « K M X UM.
a * wBUlȤ^WPW
12CBWB.L0
ISTHMUS
1IWK
19 I.VICOI KLS m
1»flOLWIf HI
1? S.FELIU I f U M .
11 I.JMT B »
It S.MM Iffc*l
» E V U H D I f UM
21 COMBI* K LLW.
22 S . C U M K CCTVE
21 WIT K U.M.
24 S.N1 K LLU.
291«»
2i S.ailOT K LLOI
27 tUTfUJfFaj
21 MMI
21VILMEM*
30 M i l LUMBft?
its
»7
602
44*
654
717
«13
W
1053
»If
627
Ml
m
m
129
104
211
If
194
292
321
21?
S3?
SM
lif
2S3
1?
1»
21?
1M4
105*
«03
992
99
9?f
719
1399»
n
n
14»
1«
If
2?f
329
149
332
147
2M
164
9
11?
3M
•05
1044
391
371
lf2
49»
993
19241
fault»: Claw ifrariN i t 1972 y 112
-3?,fJ
-42,94
-2?,f9
4,31
-l,Sf
-39,7?
-31,73
-a
-13,9f
-39,14
ihn
-94,12
19,71
-2,44
-31,12
-!,«•
-4,14
93,19
-21,7»
-79,9f
2,79
24,79
-59,92
-,f9
-29,31
-24,79
24f,9f
-21,24
-29,??
-21,79
Ol COLLI«™
2S
71
93 U M If 1.
11
04 imnM
131
05 S.ESTEVE S.
211
MMUfUfil
SI
17 WSTEUVI K 1 .
17
Of S.ANMEU K 1«
f
17
mfmm
14
is amm m u.
17
11 VULtMlft
12CEHVELL0
31
I
13 WHBAO
14PVI0L
21
1
is s.vicEn DELS N.
11 H U M DC K l
14
11
i? f .raw K LI.
11 S.JUST DESVE»
f
I f S . M M DCSPI
0
20 ESMJWES OE LL.
4
21 COmCLLA K U .
0
21 S.COLO« K C.
11
21 mi DE LL.
1
2« S.N1 K LL.
2
»7
¿sums
21 S.O.MBtT K a .
4
27 CASTELLDEFELS
I
£m ü f H
M
ITS
ttmmam
39 M i l UJNEMT
1S3S
fi? F&ÉMfflUFftt
•
32
71
47
12
23
13
1
3f
7
7
1
32
y
si
It
31
11
39
1
•f
74
fM
M
I
2
M
47S
Ml
3S2S
»1
Tfl
321
M2
S7S
211
105
7
1
14
SI
n
US
244
1
«
14f
45
•
1
9
12f
e
43
7«
411
1
41
7f
4733
t
II
19
131
31
12
20
30
43
1
i
«
43
54
200
IIS
11
IN
0
HI
12f
S
221
1
9
I
43
174
1112
111
its
1
17
113
111
44
47
117
134
•S
250
•
41
•
0
IM
11
é
I
9
5
SI
3
IS
52
9
9
2S9
Ml
till
1151
?33
121
S2S
2S3
124»
177
371
f*3
711
1125
m
212
144
171
254
W^TT
9
9
9
Iff
39
19
3fM
S3f
IN
Ufl
199
11221
9
9
19
9
9
9
9
9
21
9
79
IS
42
9
29
131
1
45
9
9
9
22
f9
4Sf
299
3«
339
9
79
136?
Ill
•42
211
441
273
S32
231
HI
227
«7
lité
14S1
193
179
»41
27f
3A7
392
31f
434
511
113
2944
717
399
39
#•#
m
4f7
1S493
17ff
2747
UTS
lftf
UM
129t
1701
SS2
§41
lttft
2393
2142
1333
HI
114
1999
U7f
795
543
419
»99
7S2
3223
2114
$942
1973
1241
3991
2911
41722
Famttillataraciéi propt« • partir 4t *Eiitis«tM at Catarat ftfrariai
localtf .Mo 1H7 .Otaartaatat i'lfrtciltira I t la taatralitat i t
Catateya
Ftftfiti:lirtccid Imral rtrfútictira i Ntlititft.
WW "»»wpaajp*
Mi
¿Ai
tu
tíil
t
A
ft
I
ft
¿
¿t
tt
it
i
«t
Ail
tt
¿
f
I
t
I
t
I
t
A
I
I
2
t
Al
ft
I
•
I
I
MI
LLL
«A
m
m
AHÍ
m
tí*
mí
tu
UN
MM
£1«
Nil
m
mi
VIH
•1
1
tt
II
If
A
I
•Hél'»*«"!*í»3 M MSijfMJ M«í :«iw»j
n
fi
M
II
e
ii
tt»
R
¿t
i»
21
«
tí
til
Al
n
tt
A
«
a
MI
M
tí
II
II
n
n
K(
II
Af
2A
II
ii
«
SI
w
M
SA
•I
u
ti
f£¿
R
N
ft
•I
AI
ii
IB
It
«
It
•I
II
«
tti
MI
•1
Al
22
K
Al
2Af
a
t¿
t¿
ft
¿2
¿f
ai
ttt
¿At
¿It
Ctl
¿II
m
um
tu
AH
zu
m
m
t»¿
im
WE
tt
«I
MI
m
m
•t
c
1¿
K
ti
t¿
te
a«
s
II
M
Af
m
ttt
m
¿A
i
I
¿f
tt
m
tm
HOM!« NBIAIA NBIAIA NBIAIA ND1MA NBIAIA
MI A M AI • I I A I i
I
t
I
I
AK
m
2t
SI
It
¿I
¿2
If
22
It
At
Al
II
tt
II
•1
•I
12
•t
tt
B
¿2
01
•
I
t
IM
If
I
t
t
II
«
ft
II
ft
III
tl
tf
ft
K
M
M
M
iff
Ml
HI
It
tt
t
io;
ii
M
ft
•f
a
•if
M
tl
If
tt
II
M
U
¿I
a
if
at
Ml
tit
tit
Ml
III
m
u
at
ni
m
tt»
III
K»
fit
HI
tt»
¿tt
Iff
m
m
¿Ml
AM
tft
22«!
WW
tut
Hin
ft!
MAI O
Aüía
KAI a
¿¿AI a
f¿AlO
sai i3
»ui«
C¿AII1
ÜAIO
I¿Alli
MAI I IIA! Jt
mi t m i JO
«éi • im m
«AI i int m
MAI • Nit x
MAI MOW
NIÍ a
Wè! A3
HAI a
¿IA! a
tilín]
nií a
mía
tut o
¿¿AI 13
Ui! 13
MAI I Uél M
Oíèi i m i m
MAI t ISél M
Ml
MMM
MI
M
tt
It
«AI
• tut m
MAI i MAI m
MAI»
t
I
nan» K mmtm m mmm
«unci««
n mm
« W«»K»*I
C! tüR* K l i « .
NtMM
n í . f s t f « $fSK»ti
;»mwtu.
C? W$*TU»I « •.
M i . « « « » x i« i .
0* WILfJ»
19 CCWtM K U .
11 VH'JHM
:; atvcus
T
U 5««U« Ä U B
i« *mix
1) S.VKK K l ! « *
1* «OU« 5f « I
17 S.'CIJÜ a U » .
11 !.."JS' »JVC»
i* s . ' c * 3fs»;
:» fSMWtJ K 11.
;: ccwtu» H U.
1A£urn m,p vti.it m,n m.m VK vtifi||f
»«.ii mJ t 2 1 . i l
22 S.CaCM K Cflïf
: ; rwT K U C I .
Í * s.wr K L I » .
25KM5
2» J . r j u f « M l i .
2' CMTtUKffXS
3 W I
?• v:i«fc«s
M M ! l LlWfS»T
•
M
1!
1»
14
SW
0
«
<
t
1
I
•
f
1
ü
1
1
1
1
11
í
It
1«
1
1
»1
1
HA
M)
14
11
1
1
i»
?;
i
S
i
l«
li*
IJ
t
a
3w
!«
«
$1
11
I«
1TJ
11
IM
JS2
13
»
1*7
lit
IM
Ȏl
P L . H « M S * l . U . t M J t «fl.M - f i . » # L . H # S . Í I Ä J » H M ? t H i . » #
f
t
»
»
f
1
11
It
2*
1»
1
1»
It
»
25
«
21
i
2»
41
n it
2
*
IS
iï
1
21
tl
a 11 2» j;«i
St
I
!
1
S
i
J?
2f
2«
Jl
a
t
24
SI
IS
2«
a
s a 15 21 | j
*
IIS
11
1
t»
1
5
t
M
41
25
a
ñ
•
»
§
12
1
1!
1
i
t
1
a
M
5
W
»
!S
•
27
23
57
n n 15
If
7
6
24
#
It
si
1»
it
17
22
5»
tt
tt
tl
•
21
I
M
M
53
12*
25
tí
ifi
7»
jit
«
t*
1
1«
SI
5*
n II p
52
t
|l
41
t
It
»2
1!
12
w % 1
1
24
5
1
24
5
1
21
í
f
Ï*
21
m
J
5
«
é
1
1
Ï
W
• 2! 1«
24
11
It
t!
55
«5
11
2»
1
*S
2S
»
f ft
1
t
1
5
11
«
1
If
SI
a II
64
<*
i
¡2
25
It
S
W
11
Si?
i«
»
II
»t
It
*
H
5*
;«
111
(
12
•
It
4Í
!
7
11
*'*
•
i
If
I
• !C 5»
IM
its
ii
15
Si
JS
M
It
n : i :•*
19
t'
14
i»
21
n I t 14J Si J« 27 l »
}
4
*
^
e
!
»
1
i
12
22
1?
tl
*
2*
»2
47
u?
»I
2?
I
72
it:
H
134
5
11
21
7|
SW
1*1
SW
2!
22
a M
«*f
f
i!
!*
14
i
i
:i
1!
il
!«
3
4
1*
1
i
*
*
*2
Í
»
2
*
1
!?
SU
n It «t » 7 1» IS* US a 43 112 145
JT
2»
14
'1
11
27
2?
S5
I?
n »7
1}
»t
IM
23
»7
3
57
24
12
2J
:s 52
M l 152? Sit?
'17
S!l«
1151
Il«ï SI» SS3*
fíJ i l l !
»
1»
»
M
*
m
i
u
t
jt
M
$7
1
t|
|f
11
«%
ñ
2
*•
«^
tl
•4
»4
r.
V
2
»I
I»
42
7!
M
1
»
57
1
I'
:
II
|7
SJ
21
34
4l
*#
41
2»
SS
23
24
*2
i
f.
•
1
t
»
!7
5
s'
i
«
ü
Ú
:?
f
?§
•1
7«
fi
tl
i:
1*1
HI
¡1
1
101
!'!
i*
i«.
;4t
!*
7*
*-^5
•
12?
41
l'U
è
Ia*
12
214
121
19
:
«5
ri
S!;
!•
2*1
«s
4
}t?
U
«tt
•
**
,
!,
**
*
f
*W
4,
711
21
254
1431
* t |
!*$".
2»'
7, 1
»,l
4?4
*:•
s;
r«
t
I,
4,
lilt '
,
,;
i.:
i'
7*
e«
tit
IÇ
25J
222
*31
24é
.*e"S
* «»*f
J
M
F«lttt*MltottM W C I l t l I W l l t l * W «If t«*ltt>lf 1 CtMrtUt* i t £*tll««f«.
IflWtfMlt #t M l t K « t t r r i t t r u l I M r « t t t h f i t l » lirtCill tawrtl
_A
Í.
3*1
:«i
J2Í
2»»
!4*
t
»
1*
;
i
l|4
1*7
¡73
*' i
ñ
^1*
•?|4
»tt
<?
T*
*#
14
•1
i*
;
;
f
1
«•
tig
5'
II«
j
i
"2
Id
!»*
24;
•í*
**•
^
f
i
•!
TP
i)
?
;
!24
!M
m
?i>
*s
•V
tt
V,|
|4
|4
2
*
§4
51
»
f
:#
;
»?
»4
51
*
•
;
71
»5
122
1»
»
¡*«
B
f
»
nt
1
72
!'
#
12
2*
21
-'
r
71
2*
151
"!
I »fawns
f ,m m.ii» m i t #i,i* m.r
i
u
*!
!
I
115
;«
•
5
IS
SI
1
I*
**
II
»I
I*
I?
II
is
r*
15
Ii
C
»
•
I
1$
I?
»:
IS
j?
If
'*
i
{
S5
IJ
It
'5
•!
21
Ü
u«
:»
»I
I*
i*
:§i
I
••
I««
;*i
t
t:
**
m
*?
!IT
I«
:i
•
i
13!
•"
II?
!*!*
;**
:i
i
i
|l*
.1
I
III
¡»p
¡5
fl
*,*t
;?;
I,«'
** §
r.i*
l.i:
ri
11*«
."•5
•I*
y«
M
'SI
;»
:n
M
¡:i
r,i!
i,t»
5,1»
i,r:
i,i
:,•*
.1?
«<*l
HI
s
.*••?
:,i§
2,11
.J«
:,i:
l.w
V!
i.?:
.»i
V§
¿i|t
•I
i:»
I it
.Ii
:.*i«
I!
:•*
•:
f
-C
i >*
'»*
1'
I*.
?»
S't
:«
I."
;:.•*
* till
»,i*
i,"
!,'•
:.«
!,«:
I,'»
1,5«
?,C
?i
,i»
i,t *
i.f«
2,:t
?!
tj
i.»
t
V.
'i
II*
IV
w
Ï.H
,H
1,13
:,«•
3,11
Vt
,i:
**?
sot
i»i
N
IM
w
5,9»
:,n
s,ll
;• es
»MW» x cad
21
lCf
«.:•
*n
ä
,»:
14
Vf
341
,m
?J
,s?
:,*]
VI
i
is;
:,»
f .£*
"Í
,«i
:?
"i
V
,fj
y
*!»
:*i
it
CS
45,
fgf^ m-m i.s/w» wmi-it g/w«, H
."I
II*
:•!
17%
"5
»i
I t C*tllt*y«.
•• i j ' f t t t S f f a f f t l
fl
i
!-f
¿ tt
%n
»I
*i
*•)*
m
II«
!,ll
* 7'
i.i:
*
¡V
:F
i§
if
f
;:i
!fl
W>
I
Ul
V
;ii
t"
r.f"
i*
™c
5?
4
II
IKTSHPH
10?
:<:
*;
^^
5
It
T
*i
31
i
it
?f
II
*'
I!
I?
If
[IJJ
N
I?
•
f
Ï»
2*
J
IIS
It
I!
5
it
%nivnfK tm
TCT«.
?!
Ï*
II
18
if
s#
l»
vi.tr v*a.w »t.tt os.i» *i.n »c.f ia,w
5»
*i:»
,?1
ii,?*
n,*:
,«•
•J
If«
f
2ftt
2,1?
I,??
.«
!5,W
n:
».«:
Hi
SI
I.I;
,w
:?,#$
III
I.I*
!J
r*i
«,::
::i
!?*
j**j
Sil
M
*l
111
IM
IM
II:
KT
I»
tí
171
IIS
ill
IJ
I»
*?
3!»
SK
,*¡
,«:
*,w
»J
K
TJ:
3?"
;,»•
IK
T*
,:i
tV
ni '. i ' . f ..,, .
•'«
,<'
,•4
»*
•»«
-^-
:,i;
««?
• J*
•i«
" *'
!«
* *
• •«
»i
^
w
v*
*t*
n*
•M
et
*€*
:,"*
!,**
»<n
**!
****
%»
,!|
%*
»r*
#**
*t<*^
»?»
II?
?**
"*!
"i-'
„»
!,»•
i,:*
::r
«/i
«il
,i«
"V*§
:.**
:*"
,v
.:*
,^*
,i"
*, - i
,":*•
*,*!
>*S
2.*«
I.I*
£*
,*f
,"
,*'
,«t
,t»
>£
255
35
r?i
«r
«•»»
?n
*ci
,.|
»
•
*
j *
. '*
**
:,§«
,**
r,K
i,w
",*:
:.n
%*
s*
?,"«
¡,'¡
%;*
,
lit
IK
is:
:,<!
.**
1,31
V
1.4!
?*r
«*
1,3»
**?
*«*
:"*
»
*,»:
ttW
*>
*:
r*r
:,*;
*
•
i«
.«*
:*"
::.»•
*4*
i,!:
»,í»
i>i*
,**
1,'-'
:
«
•
;
:!•«.
:«•*•
**
*5 ; 4
N
'4
ii,H
¡4
311
i;"
n,*;
4«
4*
,»0
:?*
A
,21
£
**
«•»
«.•I
>.
1,4*
4,rt
S,4"
«¡J
T
:-*
*i:*
. »
;oe
33
i!
?»i
n*
;e»
mi
?,*»
i.:«
,M
: "i
m
m
m
I«?
J,.'!
n**
?,*•
i^
»»
^»
in
ti
?>9
*s*
t,m
;,"!
•^
hit
4":
:,*f
!,I5
11
JM
12»
*,»*
::*
ir
n
m
*«
'.'»
13
7*1
SM
J«
21
:«?
it»
4*4
".54
*,?*
*#™s
2,9*
i
i,»2
1,S#
*i
s:
.i:
!«:
;
n
t»
J55
M
»1
5,4?
!í*
"
I.'J:
i;:
4 , «5
,»r
* ^
»!
3,5*
5,1«
«V
f»
,ii
«4
r:
I.t*
;
*
«.J-.
n?
•1
lit
,51
<:«•
::*«
:«::'
ï?"
it
,»!
s,r
. ,,
*!**
ç^
5*r
2«
II
10*
'.,'*.
*. *?
è, '*
»?»
,i«
. V
.*»
«**
**
r **
•t
*.**
•
7?
7»
»*%
•;
t»
9*
•f
,»Í
;,•?
¡,R
SI
»i*
t«.
?»
i
• „».
•.'"*
WSJäL„
$,-TTTÍ¿ «*on-n « / * r * W H I K-'FK •.*
í
2,**
*,«'
;,TJ
.9»
|3 4t
* 4?
i,»:
,;i
:«,•?
!?,*!
.•J
.«:
* it
3,11
:,»t
i to
\
•'
" *!
*.*i
»2
1*0
i,:;
IW
in
i t^r
:«:
*.*i
¡IS
7»»
•»J
511
ÍJ3
71
i:
55*
*t*
»*
5!»
$5*
»J
J!
?v
jr
5W
»(#1
:.:»
?.!!
«3
1,0«
4,lf
I.I*
I,'*
.**
Il.c'
5 #S
J!-I
:**
•#*
ITS
15?
¡4
Mi
m
!*«
'?!*
:.!!
I,**
14
!*?
251
5.4*
:»»
5,47
2,22
2f»
1,11
»»!
.45
»2
III
IS!
Sé!
75»
2,*»
2.12
5,«fl
J.s:
.J«
2,|t
2,1«
;,i»
4.J'
$,!§
5,01
.2*
4,;»
5,4»
2,«?
**
!1,5I
?,47
7,74
:w
22»
»1
13
14?
S5»
21
!*1
10*
«,!»
:•»
!I5
5Ï4
S94
:ii
$,44
2,25
1 |f
l,'l5
5.15
1,53
5,»S
5,71
¡,53
in
».»
*T7
IJ7
I,U
,11
19,1»
701
4!»
.••
,4»
7,71
¡,72
¡,24
1.S7
5,40
.44
2,'5
¡J«
¡»I
¡J»
|f*
It
¡?4i
SÜ'
!5»
f*
¡IS*
If?
f»f
IÏSW
».*•
I.Í0
,H
*,*4
4,»»
•.!!
100
?^,
22!
14
!»
107
I*
::o
:J*
»"»^
**i
5»7
J?»
»5
70
1*3
21«
13
JJTT
i.**iBfc^^i|
im-n ÏJ ^ W
W-»f
1,2»
4,55
1,M
2.4!
2,?4
2,51
IW
141
$14
l!«2
¡ITS
¡25S
S413
»!*
.«!
M5
1,1«
¡,'5
5,14
4,27
4.JT
##è
,2»
7.0T
,»J
I5Í1
«1
704
571
H3
¡1?^
Ill
774
7IS
4*4
»74
U*
IU
11*4
¡707
2,12
7,07
»,j»
11,15
5,M
,S?
7,4?
4,5»
1,2»
.5»
15,00
4,21
7,11
m
rièc
2344
2512
2!»
:?í¡
!2»S
•5*2
g¿,j3
11S51
2*75
7J71
SÍ72I
íl*«
¡2*3
¡»*S7
Í4J4J
l»!3
*«í
1M15
¡I*?«
2»
775
44?
SH
441
12«»
27,53
15,5»
1,51
2?,»»
5»,»l
12,4!
7S.S»
14,7»
I?, II
j»,h
»?,*!
1?,»»
ll,IS
17,14
»,45
7,$1
7.11
20,11
15.«
11,21
4,1»
3!»
»,«
7773
11,7«
«.21
32,11
¡5,4«
??»5
12»
»J
372
140!
t«,«e
1S144
ISH
10,2»
13,}4
71141»
744*4
¡1,15
it »mn
«tQNMnmi
umii,
V™ IMPREMÍ*
«2
m
211
* •
95 S.ESTEVE SESROVIRES
toWffKU.
•7 CASTELLVÍ DC R.
09 S.AMREU K LA •
«PALLEJA
S3
241
11
147
17
ío c a m
iss
11
12
13
14
IS
14
17
11
K
u.
1MLLIRMR
CERVELLÓ
TORRELLES DELL.(11
WIOL
S.VICE* DELS H.
HOLIIS DE REI
S.ra.tt DE I L . '
S.JüST DESVERI
it S.JOAJ mn
n mums I U .
IM
lié
119
St
205
271
47t
21*
m
*S2
54
172
m
147
7f
2M
21
27S
143
24J
312
111
117
13
393
329
•93
SM
SIS
7f9
fM
179
S43
147
94
If
47f
419
132
54
332
331
111
194
314
31
345
IM
322
33S
211
131
123
411
499
747
S94
547
1931
1213
29
241
Slf
H
42
335
3
239
19
191
ff
13
31
57
444
447
Ml
Iff
Ml
7ff
21
32S
399
tu
31
4M
S
311
123
121
IM
191
42
M
SS3
S34
917
214
450
flf
II
331
414
12f
M
329
4
491
IM
142
174
13S
47
TS
SM
SM
919
342
173
19S9
1595
21 COMELLA K U .
IM
lf»
1112
14
214
71
22 S.OUM K C.
107
71
1443
1137
23 PUT K 11.
433
743
1413
14»
I77f
1134
24 S.W K U .
13t
1119
25 KGUES
St
41
IN
33
31
2é S.aiBEKT K LI.
4S
2f
41
12
42
?7 CASTELLDEFELS
34«
S49
741
fM
MS
28 BAVA
374
74f
f7l
142
1912
2? VILADECARS
413
942
133
1292
UM
3D lAII.LlOIRESAT
7247
t*55
1134»
12474
14991
13279
(1! Lei tot» to Torrtl I n «oni to lfl3 awito « f I M to 111 arwMtaa
trroTM lioortint«.
Fuwti:EliporKi6n proaia a partir to Linalcat Fiscal« ümcipalM.CIHtT
32
3M
311
174
54
IS
19
TM
143
171
in
IM
71
124
4M
TIS
f>9
374
1912
14S9
2121
17
392
474
249
77
791
14
S37
211
229
24J
171
11
IM
722
TU
31
539
577
2«
91
IM
11
723
zw
24f
319
211
192
iff
MT
129S
1479
443
541
1121
1742
2739
1192
2294
3219
m
193
157
234
1192
1121
2273
2217
2139
HfZ
12
41
949
fM
•4
M
U
ms
1711
1349
1121
14444
1121
21121
25575
1317
n
lfl2
«»ft
wjfclBP
7,11
11,11
11,1»
1,17
13,31
U.I7
Ufll
IS,»
12,1t
11.«
2,W
13,35
12,11
4,43
7,4»
!,«•
é,2S
1,21
1,22
12.2S
M
',•1
14,12
10,32
11,21
f,33
11.«
1,17
J, 13
!»«•
-»»
i»»
4,H
SfM
fi»
1,13
7,12
4,S7
«,tl
«Ml
t,w
w,w
s»n
14,13
t,7l
3,71
',15
l,«4
3,41
1,11
#|#f
3,fS
l,fS
f,M
t,M
«,**
1,B
2,fl
3,77
3,73
S,«f
4,37
11,11
3,1«
4,24
3,04
4,12
•,is
•,«
4,tt
#,17
4,11
11,1«
3,27
Mi
4,33
1,13
7,23
7,1$
i«,e
3,44
*,«»
•M
t,42
10,40
4,«
»,7i
?,«
FtMtisflittrKiii Propi* • priir i t Ltcncin FiictlM Hwuc.M.n.CKli
i
4,17
IfM
f.»
m
1,52
¥ QmW
4,93
2,11
3,12
4,4t
4,17
-7,1?
1,72
10,51
3,41
oi caiwTi
1,74
1*8
02 ESFMBMM
•3 & m K R<
"IÄ
•9 S.CSIM XMVIKS
NHlii
•? om.ii • i.
91 S.4MO R U I .
mtmm
19 OMHI K LL.
11 M O N I
timui
13 TIWEUES K IL.
l4PÜ»!i.
is t . f « § * »as i .
l i ML1M K K I
1? S.FEUU K LL.
11 S. JUST B M
If S.MM IISFI
I I ESPUMES K LLt
21 CWCLU» R LL.
22 S.C8LB4» R C.
23 WUT R LL.
21 S.Mt K LL.
23KMS
24 S.O.MH? R u.
27 CWTRLICmS
2» H9I
2« VIIMEOW
31 MI.LUHHIT
1,13
24, tf
11,0
4,12
20,51
23,22
11,92
22,4?
22,12
11,53
4,49
12,49
13,11
4,11
7,4t
1.7*
t,S4
4,41
*,*
14,41
4,23
1,73
14,13
13,51
12,11
t.is
13,24
10,03
3,91
1,11
ti,«
11,72
f,fl
1,77
1,11
2,41
10,2»
3,14
14,11
11,32
1,52
7,41
11,«
3,24
9,9t
*,*•
7,17
11,12
9,43
7,f9
s,n
19,43
9,31
11,91
1,91
ha
11,14
9,12
IM*
11,32
11,39
4,21
11,32
4,74
10,50
4,94
7,59
4,11
9,21
4,tt
2,43
4,77
4,34
3,32
4,19
5,02
4,11
12,24
11,11
4,14
11,14
7,41
i,W
11,13
3,12
3,32
-,79
M»
,•*
9,91
t.w
4,34
3,99
2,29
4,44
9,14
9,3t
12,49
«,n
4,91
11,17
17,14
13,99
7,32
10,2*
4,13
*,«•
7,49
14,21
3,12
19,11
3,11
3,4/
4,31
4,94
13,99
,73
*,M
2,44
4,31
12,04
1,40
19,44
12,94
7,49
«,29
9,19
,11
4,24
It»
,94
2,71
-3,13
•JWWF
4,7t
4,1?
1,37
2,74
4,33
11,32
4,4?
4,2t
7,72
*»«
7,99
3,14
4,29
2,71
4,33
4,39
-,»
1,14
3,29
14,33
4,91
7,99
9
1,11
7,92
4,34
*,•*
3,73
Famtit EUfcorKiOn Profu • pirtir I t L K N C I M Fttcal« Hatcifilfi.CBll
«aun«
92EVNKMM
t3 tLOft K M i l .
»mm
N m K H M B
ü MfTPRl
07 n t W M K 1.
Wm w^flPpPWwB H E %M W
Ü Mtlfll
1 1 M H 1 MMPMfc
12 KttCLLO
13 H U B tf LL.
MMfIOL
IS M O * KU M.
MV l W p * M w j V E M K 1
17 SAIS K 11.
I I • JHtt HCUCM
lt M M Sf»l
2t E97UPJB SC LL.
21 COMBI« K U .
21 S.C0L0M I I C.
23 Uff • i l .
24 I.Ht K LI.
»HM!
211.CLMff K LL.
27 CASTtLLICFlLS
mm jmm*—\
äm Wmwm
•»
'»WÏPPMWMRP
It M I LUKUT
a
123
114
W
11
n
u
II
43
Mt
124
71
4è
2t
ff
Mi
1*7
1«
121
lt4
SN
a
ítt
m
ii
u
22t
lt»
207
3147
ff
IS
ist
«s
m
112
24
Mt
P
21J
247
112
IM
Jt
1S3
tlf
2M
Iff
•^W
4S
223
4t7
17
23
312
27t
32t
42»
14
IM
IC
IM
SS
117
21
152
117
273
213
141
Iff
4f
29!
143
211
24t
21t
SM
4SI
34
31t
fft
14
23
4«
347
437
3134
12.»
1.5è
4.ff
3.73
5.01
13,12
U.f2
2.7t
11.72
»55
1.21
2.11
».24
2.»1
7.fl
».52
4.32
S.M
11.04
1.11
4.2t
17.13
4.M
12.22
17.7f
12.M
12.3S
12.42
14.35
lt,M
»,M
4.27
ll.il
4.11
7.13
2.12
t.SS
1.72
10.24
11,21
WPPPB)
3. IS
M*tt
Ü.tt
21*21
w.fS
2S.ff
2l.it
27.44
I».P
25.12
11.41
2f.S4
24.13
1J.42
#»Y#
FuMttiLiMKi« FiKiln.COClN t t larctloM
».M
3.12
t.ll
lt.«
2t.fi
11.43
11,75
20.34
11.14
14.71
1J.55
12.77
15.44
14.11
12.S3
5.12
t.M
is.to
».42
7,if
7.03
11.57
7.f4
f.«
12.7t
7.72
lt.M
10.44
13.2t
10,14
»tM|MJt| M 11303 IJ M M|tp
M| M ms* • ifMJi acutJM»I3 :*)mi
«*»
«*«
«'«
«*ff
«'«
•'•*
11*11
Wis
«*tt
tt'tt
*'»
OI'OÍ
«*«
«'•f
W mm
urn mm mm
«**
«'II
N'N
«*II
«'ti
«*£»
m*u mm M'fl
mm mm mm
urn
urn
mm
•I*«
OO'íí M'K
mm mm
»*tt
«*a
«*n
it'«
«*«
•*«
«*tt
«•it
«*«
N*M
OS'Ot
•I*H
m9*tt
M'fci
M*IC
«*tl
«*tt
«*ti
wmy M
•c'tt «•»
m*m m*mM*h
M'M «'CS
It'll M'K
WW
WW
WW
11*11
W
urn «*»
•
2
4
I
1
s
21
M Mil LtJMMT.
1
7
1
é
1
1
1
1
4
2
S
S
1
té
12
i
IS
24
2
•
13
22
11
in
i
s
i
2
0
10
•
12
1
2
2
•
2
1
7
4
t
*
1
li
11
1
1?
22
2
•
14
11
IS
m
i
t
?
4
é
u
•
is
3
7
4
1
2
3
7
7
11
lt
12
a
2è
1
21
22
4
1
24
11
IS
2IS
22
IS
SI
23
IS
21
4
33
27
11
IN
S4
35
1
52
SI
11
SI
S3
M
M
11
12
M
21
11
f|
éf
73
1423
21
M
II
74
21
31
21
71
èt
lél
223
fi
M
21
18
41
W
104
13
105
124
lf
17
ISO
S3
12
154
111
122
»It
SI
%
M
•7
3?
54
21
12
12
221
224
112
•4
31
US
Ml
114
1S1
II
114
1S3
24
II
112
72
11
112
134
171
3121
t »
<|M
t,lt
AfM
17,24
It.»
31,77
ll|43
22,47
11,21
13,21
a,n
11,71
24,14
Mill
53,22
10,41
24,23
»,73
11,2?
»,44
13.Ü
3,11
f,H
11,50
1,11
12,14
U,H
15,24
11,34
F«Htts EUter*ci0« prtpla i urtir * licncin F I K Í I H Iwicipln.CKNC
PMitotfINM-KMI prtpu • *rtir it LtnKi« ftfcaltt mmizwln.Uur» * Cmrtio t Mntri« * Untlm
•t stunt
I2E9HMPKM
«3 U M KR.
Hani
H t J M i n M B
MMRTOKU
•? mmm m i.
I I S.MUfV K LA 1.
I I WWJI
11 O H M • U.
• I nwikWMM
tt OMIUI
11 I M B U Í K a ,
14 rwlm
IS S.VICOÇ KU i .
14 H l M l I f K l
i « i M i M I mm HEI
17 M B K tili S.MT K M »
lt I.JNI K91
» « U K ! KU..
a «BUKiL.
S i i Q U i I t C.
a um K u.
24 I.H1 K IL.
23 HMD
2t S.aiKIT K U.
97 rftCTffllBttffll
fl P I
f i Vtt !•%£§•%)
«WP BMlasljyMMMHRvt
1,31
2,22
2,9
*Hfl^
M*
2,71
3,11
3,12
•|H
2,23
.11
1,7«
1,55
S,tf
I.»
2,»
2,»
1,1»
2,2«
2,44
W*
1,«
2,37
1,73
1,73
2,34
l,fl
1,«
2,41
1,31
2,11
2,23
l,f3
2,1t
m
wjJ^WP
U»
2fll
2»V7
4,21
3,54
3,22
Z,H
2,3*
2,H
3,12
2,32
2,f3
2,»
2,27
2,34
2,71
2,31
2,4V
2,74
2,23
3,21
3,lf
2,M
2,M
1,11
3,47
2,1V
1,31
W
4,11
3,21
3,17
3,3V
«,*1
4,17
4,41
3,73
4,74
3,47
1,71
«,4V
2,11
2,4V
2,3t
»,4V
4,23
4,12
S,2V
3,9V
2,21
3,0
2,Sf
3,3V
4,ü
3,13
2,32
«,0V
3,13
2,23
1,17
2,33
3,14
2,41
2,3V
2,00
m
4,43
),n
i,ii
4,*
3,13
4,71
4,43
4,33
3,5V
1.»
3,Vt
3,47
4,2»
«,03
3,13
4,«
4,22
4,23
f w i t f i Elifeonciön pripit i partir I t LictKiM C M M t i i l m .
tawt y Ptttwrn i f MfeitatM, CMC y CIK.
PaaattsPara ti ate 1*74 *€atara at Caaartie.Iateitria y
la*a|actéa te Catilate.Eíateieatt» te M l p a w laiattrialtt.
Para t i ata MU 'Camal 1 te Caaifii Oficiala la Caaarf,
Mattrta i NavtfKid te Catalana. Arna at H i iatestrtal.*
El ate l?7f camínate al titteia ü JIM M M I HAST
LLUCH. **rfw étl t i l a Catalana*. Sarvtti t Eataf11 i t tenca
Catalaaa. tftl
Le» teta te IfJI «a» te la CU f i l i a r teaiciaal telrapllU*
(f€t • « ! • arteaitate)
9f|H
Si,2t
SèfTi
91,lt
«OfJt
«|W
™ , #w
••§»•
•
3t,3t
42,11
ntn
112,01
Up™
II
100
II
n,n
ss
M
H,M
t4,2t
W,9t
lt,5t
•
72,J0
ff,»
UM
Si,«
73,50
St
KM
41,1*
7è,40
ltt
•
tS,tt
12
t i , » 111,10
52,4t 14,10
«,*
•
34,20 113.M
55,70 4»,10
t
t
t
t
47,èO 13t,40
4J,7t
75,7t
SI,»
??,«
lM | f K l « <t Ittt-tl
Mftt p H i c i M
fmXtt THM (Ct Uta ptr
r lUttfKJt« prttu.
tfjfl
123,71
12r,M
1»
115,10
125,50
107,10
121,30
114,11
134,0t
ltt
m
%M
fS,M
113,30
132,40
04,10
110
1«
130
122
11S
130
•
110
US
13t
t
130
143
m
m
ítt
113
t
t
ltt
125
11]
U
».«MÍ
oi canon
02 HMMEMEM
03 OLFli K LLflNfSÉT
1^
I W H
AS m mmmmm M H M l f l
05 S.iSTtft XMVIHtS
«mm&L
•? CASTELLVÍ • M U S
1121
7411
1347,1è
2137,33
PU,7I
1«IS,«9
1*11,13
um
•71
tair
mu
929
572
1S«S
1472,73
170,37
•fMLLHI
13»
««,19
unwKum
11 VALLIMM
im
IS?,»
1317,71
WB « • • M R S « M* »§* P*
12 CEWELLO
13 TQ9JEUIS IC LLMH
i« a mm
is s.vicot H J ans
•171
Sf7f
2171
2201,09
SIM
•^wgilW
21117
16 R3LIM K KI
11301
17 S.FEIIÜ K U m 37123
IM C 1MB? m B i
123t!
11 I*#W K9VEMI
If S.NM « F l
MB
W ESFlüMS 16 LI.
•WM
21 CflPXlU» IE LLOttf1 •4217
•HMUI
22 STA.COLOM K CDU
WW
63274
23 M T K UWHtT.
M S.N1 K UJeKKT
7M2
23 KNE3
1121
21 S.aiWT K iL.
2233
321«
vmmumM
21 ÜUÜ
s? TILNVPMMBI
«J8S
613474
39 M i l UJNQIf
1027,30
331,34
411,77
•03.N
J7l,t0
233,13
ff ,11
lM,St
504,71
2ffS,fé
1331,17
4470,34
1112,71
277,1«
II
77J l
111,12
17,53
•M»
19,90
74,4#
•4,40
l/l
tt
J0.J0
30,01
44,40
S9.ll
74,30
TS,«
72
51,30
43,20
41,29
41,40
31,21
22,3t
14,71
47,10
•9,22
l/l
2S7,«7
1,11
7,2t
17,11
21,33
«1,13
«7,13
21,11
2,33
3,41
2,13
h*
,fl
,2t
,12
41,10
»2,40
f2,»
17,31
3,21
1,4*
243,24
44,17
Iff?,23
22
42
#|Jv
132,31
31f3?,t*
«1,1t
43,10
1,73
5,21
44,J9
Fuente: EltttractOi prefia t partir et eetM # 1 IfTOT ee la
•fMraiitit et CiUleuyi.
,*
•NBOté I k »40.090 • 125.000)
7 ( i t ro.ooo • tto.oooi
I ( l i "0.000 a 1.210.000)
Fwtttt KÄSTO lfM,
i at iiigiiihiiiie ai hàsmàÈSà
*
ti
29
2?
"V
2è
a-©
#
2-«
29-29-21
15
15
2l-2a-28
i ^
*.
15
a>
23-0
20
22-15-15
to«.
s
&
^ b - "* 1
6
2*
2-i,
,9
2i
21
- 1 "6
2i
29
2«
20-21
0
21-23
23
28
20
29-2%-2*
2
©
d
2*
21
20-21
23
ÜtlÜMIi áüHaU
Aari de nantaerrat
Aiguamoll
Apaaaaro
Baauraro ae Caste*iacfcis
campanar aa taparraguara
Campings
Can Anat
Can Estava
Can Rial
Cattail aa Bruguera
Casta 11 da C o l o m a Quail
¿aitell aa Papiol
Catalunya an miniatura
Cementos Sanson
Colonia Sed©
Cuatro Caminos
Lie legación de Macienaa S.Paliu
Pare Natural oei Delta
Depuradora ae Jant Paliu
Disco ¿arcí
Disco Jardi
Disco Linea
Disco Raco
Esgiesia ae ¿ant Anàreu
Gl «da
Hospital ae Belivitge
La Passió
-33 ¿coas
nas a'En Gall
narcacarna
Hatro
Fare ael Coiiseroia
Pare ae forraolanca
Paña oal noro
Playa Oe La Pinada
Puente aa Sant Boi
Port da l'Oraal
PurIon
RENP1
Ricaraa. La
Roca Radiadoras
Rosas
iant Ramon
3ar*t Salvador aa las Espases
•laat
Solvay
Tomba da Rataal Caaanovaa
Tsrra Miranda
«faidem
Zana Franca
it CITA«
1
1
3
1
l
1
2
1
m
«*
2
3
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
i
i
!
I
-»
1
i
1
3
1
3
1
T
1
fe
1
1
1
3
*
1
l
i
i
1
ANtXO.10.2
tLiMiNToa MraygnmapoiiM ¡ j
¿A
H ü U fil U
COMARCA
tiVHiCiFifl
gnniriTgg Ü I M U .
21
2*
Canvi, ae poDle a ciutat"
Bs una comarca litara oa trabajadoras, o aaa
una cama."
"nm sugiere playa, amigos, novia, cnicaa.
felicidad. Me guata".
Agricultura
Autopista
Aviones
Barrenderos
Barretinas
Barría baixos
Camp de oeisbol
Campanar d'Esparreguera
Camps o esport
Can Mercader
Cases
Castell ae Bruguera
Castellers
Catalunya en Miniatura
Cemento
Cementos SAM30N
Centres ac diversió
Cireres
Ciutats dormitori
Cloacas
Colonies industrials
Concentració demogràfica
Contrast entre natura i urbanisme
Coves del salitre
Cuestas del Garrat
D e n s i f i c a d o demográfica
Emisora
Equipo de Rugby
Ermita de Sant Anàreu de la Barca
Fabriques de ciment
Calls
Gant
Hospitales
Industria oe Cornelia
La muntanya on es 4'emissora
Maduixes oei Prat
Maquina de tren oe Cornelia
Masies
Mercats
Monument d'Esplugues
Nacional II
Olivares
Fages
Paisatge de Torrelles
29
23
e>
23
21
17-20
21
29
2
28-21
21
_
2d
27-i*
19-18
21
19
2«
it
29
23
2
t?
20
2
27
20-21-29
21
2«
6
ii
23
6-21
28
18
20
3
20
23
29
20
«-ta
3
19
2«
¿HM
f
•
IS
11
It
10
21
21
p-ie
2«.
2
23
10
e
17
2*-16
2«
19
21
2<t
21
1Q
is- ia
ö -5
0
18
Palanca d« tant Anarau <
la larca
fare #a Torrablanca
Padrar««
Penya dal Nero
Penya« aal Cor»
Planta d« reciclatge d*<eacomoreries
Plata aeà teiej
fent oa Molina
fort Gineata
Purlom
•aaarvaa naturals
M%%T%9
iiu Anoia
Rosas
Sanatori da iant toi
Sant Antoni
Tioidaeo
Torra Miranda
Trabajadoras
Tras Torras d'Esplugues
TV 3
Valle del n o
Vins i caves
Vinyes
Wa1oem
AKtXO.10.3
I »*cfo»«a MM M l lOtiiTinafl
iiMfil£Ii
17
20
*
4
22
15
21
6
18
e
5
20
17
21
if
27-28
2<»-i j- 1?
2«
3
2«.
2ü
18-20
10
2*
b-29
15
e
6-2«i
8
2*-23-23
16
29
2
28
23
29
2*
u-23
-I
«.
27
27
17-19
1SÏÜÜ
A. L A ££ÜA&£O.
CITAS
"II desenvolupament precipitat a partir i«
las invasions*
Activitats qua as fan
Autovías qua ni nan 1 qua fan ara
ti Coliaeróla
La contaminació industrial
La Cripta da Gaudi
Delincuencia
Densificado demográfica
El comerç
II delta dal Llobregat
SI desenvolupament qua viu últimament
El seu non
Els pobles i la seva diversitat
Els serveis que posseix
Eis saus m a r ets
Es autosuficient
L ' e s t r u c t u r a aels p o d e s
Grups culturals 1 histories
Immigrants
Infrastructures
Inversions nacionals i internacionals
L'activitat política
L'economia
L esforç que fa per asser una laentitat
comarcal
L'esport
La combinació entre activitat i tranquil·litat
La comunicació entre els diferents municipis
La forma de viure comunal
La maepenaencia ae Barcelona
La independencia en tot
La localització
La Passió d*Esparreguera
La seva cultura
La seva nistoria
La seva importancia
Les diferencies amb las altres comarquas que
1'envolten
Montserrat
Monumenta
Potencial productiu
Que pertany a Barcelona
Sanatoris da Sant Boi
Sant Pelia com a capital
Ser una zona índu^trialitzasa de Catalunya
Transports
Tur is
TVj
ANBIO. to.«
ILlMtHTOfl
2i
21
2*
21
21
21
5-21
§
2*
m
2«
21
29
20
28
19-23
1a
5
21
11
19-15*
2«
2#
2
19
8
12
2-le
5-a
2*-2*'• 29
19-23
10
1
2?
19
g
X
»*CTfl—
PttTsMsClsnflMsl OS LA
COWAUCAL
IDaWTIDAD
"Informar a la gant aa qua torman par« O*una
unitat tarritorial, molta gent no ne aap"
1
ONI amb constancia da residencia al tais
Llobregat*
i
**•• tant complicat i dant i ficar andalusos,
extramanya. fallaos, catalans, ate... c o m a
a una sola cosa"
i
'«arcar diferenciació antra Barcelona i la
sava paritaria dones a l'exterior tot samóla
igual*
i
'Una major organització com a eoaarca i 1'ofarta aa noua serváis i activitats apart aa laa
industrials"
1
"Una unificació i intensificació ae la cultura
autóctona da la comarca i una millor comunicació
antra als pobles'
1
Agricultura
2
Algunas construccions importants
1
Una capital mas forta
1
Catalanització
i
Club d« Putbol
1
"Col·laboració «ne els municipis ae la
Corporació Metropolitana"
1
nas comerç intern
1
Consell Comarcal amb podar economic i social
2
Cooramacio dels municipis
i
nas cultura
2
ftenys aensitat ae població
i
Descentralització am les activitats
1
Destacar especialment en un saetor proauctiu
1
un diari important
1
Esports
3
Un estament politic Que unifiques els
diferents pobles
2
Sxpulaio dels xarnegos
1
Pastes populars
3
Govern propi
1
Distribució de la maustria par la comarca
1
Menys industria
2
Informació soore fastas i fires comarcals
2
Millors infrastructures
3
->
Instal·lacions esportives
Institucions culturals
1
Inversió en tecnologia
'
La llengua
i
Un mareat comarcal
*
nas distancia da Barcelona
3
2
•
2
2%
3
5
2*
ti-23-2
20
5
2*
21
23
23
20
-\ -,
iii
*
1«
16
12
21
2Q
5
S
-..
Néa fauna
naa independencia
naa natura
tl matro
Montaarrat
No nunanta
Un ttuseu d'Art da Vanguarda
Néa natura
"Un nucli important i tota la comarca que
giravoltaa entorn d'ella"
Organització económica i aocial
Parc tecnològic
Puoiicitat aoDre la part septentrional da la
comarca
Un port al Prat da Li.
Potenciar laa característiques dala aaua
municipis
Potaneiar la divaraitat dala aaua municipis
Promocionar las platgaa d« la comarca
naa qualitat da vida
Reconeixement dal aau patrimoni
far la primara an algo
S itabo 1 comu
Tenir executius a la comarca
Tenir una senyera propia
Tracal1 par a tots ala jovea
TV dal taix
Zones esportivas
Definició entra uroa i rural
Personaa comarcals importants
1
1
1
1
2
2
1
3
1
%
i
i
1
1
1
1
i
1
1
i
1
i
!
1
1
1
1
ANÍXO.10.5
fMSliligf IM hà
nvwiciPig
21
2«
19-21
20
20-22-«
i
10
25
20
22
1%
18
& i
6
2ú
21
21
28
8
21
21
*»a»
21
2«i
i<*- i e - 2 #
20
«
11
Cl TAI
Agricoïa-fiesloenciai-Serveis-Industrial
Alta (Limit Martorellt-Cantr« «Limit Vallirana i- Baixa vResta comarcal
Alta-Baixa
Baix Llobregat Oriental-Occidental
Cent ral-Perifèrica
Contaminants i no contaminants
Casta-Continuum-Nora
Costa-induatríal-muntanya
Costa-ttuntanva
Costa-Prop a Bareeiona-nuntanya
Costaneres -agricoles-florralt ari
Delta-Sector J.Just.Bsplugeua,S.Joan.S.PelIUImmigrants- no immigrants
Interior-Exterior
nas pcDiaaa- r e n : ¿ n a
Holt poblada i menys poDiaaa
Muntanya-no muntanya
Nora-Suo tLimit a Corbera<
Nord-Sud tLimit a noiinsi
Kord »Limit a Carvallo;- 3udt Industria.1
Nora »Limit a nartoreii»-n&tg i -irr.it a
J . < icenç' - 2ud
Noro-costa-Delta
horaoest-Suaast
Oríentai-Occidental-Costera
Prop a Barcelona i Limit nouns* -Nord
Sector agrari-industrial-uroanistic
Turística-industrial-residencial
Voltants da Barceiona-nes liuny
Zona Oeáta-Zona Coliserola-Zona QraaiZona interior
Zona peu oe nontsarrat-vinícola .vcomença
nartoreiií- Zona oaixa montanya a Coreara,
Vallirana- Zona industrial.
Zona qua conozco - zona que no conozca
Zona verde-zona industrial 1
Pobres-Ries
AMIXO.10.6
PftSTfiBJl
BIPÍMH6ÍáÍ9Bit
Hi
liii
••crom"
TMtiTfliuni pMciiiPfi l i hà mm$à
ftVMISiflg
fAÜlüfilS
2
"la IM« bruta, manya inaepenaent. maaaivament
poblada i as una area periférica da Barcalona
»sector Suai
i
L"activitat económica i A.Metropolitana!
1
fail lament (MerdJ
1
nes arrelament «Moral
1
lla campa-muntanya i poca pooiacio \Norai
2
El carácter aela naoitants i Oberts al Suatancats al NorOJ
2
Catalans-Castellans.
i
Circulació
1
Ciutats dormitori (Collserola f m s al marSudJ
t
Coneguda o desconeguda
1
Contaminació, soroll, industria, comerçt3ud) 1
Costums i festes
2
Oepenaencia ae Barcelona iProp a BarnaJ
1
Desi ligament entre Nora-Sua.aiesa viu lligat al Valles Occidental!
Distancia entre municipis
1
Diversions iCosta-Sud-A.Metropolitana)
3
Porma de viure
1
Cent mes tranquil·la a la part alta
1
Grau ae contaminació
1
Humanització ae la vida rural. Deshumanització
de la arcana.
i
Identificació amb tarcelona <A.Metropolitana i 1
Immigrants
3
Influencia de Barcelona (No al Ncrdi
2
Lurainosioaa ae la *uz soiar '.nas en costa»
i
Lluny de la costa
1
Cent mes ae pocie, pero rees ooerta ¡Ncrai
1
Metropoiitzacio de la part esquerra ael riu
i
Naturaleza-Industria
2
No gaire muntanyes, industries, molta poolacio. mes resiaus. escombreries, zones naturals 1
Oferta de diversions
1
Proximitat del riu
1
Relació entre els pooles
1
lona rural iNaraj
1
SuQurcis «iudi i Botiguers (Nord?
1
TranquiA. Aitat iNorai
3
Urbanització densatSudi
1
Necessitat ae desplaçament
2
Seguretat ciutadana
2
2%
18
28
21
21
8
3
20
8
i?
2
20
3
20
1*9-2*- id
i?
2
23
'w
20
18-17-21
20-6
1?
27
o
o
15
21
15
20
10
2*
a
2%-1S-1<ï
14
SUM
ANEXO.10.7
fASXSlM Tftftritilgfi fil U ¿ÄI1A&SA
»WlÇifiS
f á f i l ü 4ÉI1ÉU.
15
18
16
20
29
8
Aiguamoll
Aïllament geogràfic
Calidad de vida
Catalana
Cercanía entre pueolos
Comunicació entre els seus pobles
mi 9
2*
20
%
2
20
11
12
2%
19
20
2
2«
_o
15-20-21
*
20
2«
«
21
20
o
•*
15
20
29
§
20-2«
27
3
17
27
23
**
2-«-29
29
19
o
IiS
¿IIA
AfïliCS
lis barris antics
Els municipis estan molt a prop
Es conpacte
Els pobles grans
Facilitats per fer activitats
Pan de poble i ciutat a la vegaaa
Forma ae viure
Hi na gent treballadora
Industrialización
L'estructura aels pobles
La comarca en si
La configuració
La cultura catalana
La oensidad
La forma de viure
La prospendaa
La seva diversitat
La seva importancia
La unió de tots eis pobi.es
Les comunicacions amb altres municipis
Les festes populars
Les tendes
Los pequeños pueblos que mantienen antiguas
traoiciones
Monuments
No ts massa petit m massa gran
Pobles antics
Pont aei Diable
Proximitat de la platja i del mar
Pryca
Que esta formaos per pocies mes aviat petits.
Ens coneixem tots
Que ni na molta gent
Relieve
Su moaernidad
Tenim oportunitats de treball
Les tradicions
La variació oe serveis
Variedad ae paisaje
varietat oe pobles i llengües
Riu
Industrialització
M I · I O . 10.•
WiftUiaMUHMMMK
29
20-e
2<*-i<*-2
23
2?
28
H
10-16-17
t?
21
8
2
20
17
27
27
21
5
2*
*
29
8-25
ö
<i
o
IS
15
5
20
i ^
n
17-2»
15
28
23-29
«
2*
17
23
1 4»
2*
£i£M
"Las transformacions Qua as fan a las
muntanya», comprant terranys i construint
blocs de pisos"
Aaroport
Amoianta qua nay an loa púsolos
Atur
Avions-soroll
tasuraro de Castelldefels
•aauraro d« Garraf-Bagues
Sruticia
CastalIonización
Comarca dormitori
Construcció de vivenaas
Delincuencia
Denaioad da población
Densificado en ciutats litorals
Poc desenvolupament
Desforestació
Domingueros
Droga
Edificis
El clima
El medio amoiente icarretaras. deséenos...i
El nivall cultural de la gent que ni viu
Els bsrris apartats
ist« sasss a prcp de Barcelona
Palta información oa los municipios
Gent ae moltes comunitats
^a estètica de los pueolos
La gent que m na a 1'oest
La imagen de la comarca
Les inundacions
nanea de treball per a tota
Marginació
Natura poc cuidada
No ni na metro
Pasiviaad de la gente
Planta de reciclatge de Cave-viiaaecans
Platja
Poca activitat cultural
Poca activitat-monotonia
Poca preocupació per l'esport
Poca relació entre les persones
Pocs espsis naturals i )ardms
Policia municipal mal preparada
due esta muy olvidada
Riu Anoia
Rivalitat entre persones
Sanatori de Sant Boi
1t
f
29
19
Sánasele d'aatar an una ciutat
Urbaniam
UrDamtzacxo i ala aaua proDlarea«
Violencia
1
i
t
/
M i l l o . 10.9
U S H I M 11 fftTISPftSCIfff TiMiTOJIfti. BAI, MMMMm 11
tmiPiwçift
IWWICIPit
£A¿ÜM¿
£UA1
21-2»
6
2
10
1?
21
ö
28
6
0
16
19
d
10
21
2«
it
4
IQ
1ö
3
iq
5
i5
2S-20-2*
Activiaaaaa cultúralas
M M i ant
La forma dal oarrxo
Slanastar
El camp asta a prop
Casteliamsacion
Centre aestuai esta tao't a prop
Clima
Conec a totnom
Costa Blanca
Cultures i llengües molt variadas
Molt poca aelinquer.cxa
Distrioucio ae las vivenaea
Esta aïllat
Pestes populars
Forma oa viaa
Oran nivell esportiu
Les activitats culturals
1*418 piaÇÉS
Lloc no gaira gran
Participació de gent an activitats
Passiu o'31esa
Piscina municipal
Punt cantric oa comunicacions
Temr-no tat a prop
Estructura uroanistica
AMMO. 10.10
nwicirit mmmimmi
2*
•
3
21
m
«i
19
20
20
2«
8
lú
20
19
20
29
2«
"9
20
29
2
2
19
27
20
2
20
9
10
9-20
19
29
':
19
2ú
f?
'•9
SUM
II aaearroilo económico da Catalunya
1
Pora o« iaa tronteres t identifiquen «tab
•apanya.
Dlapanya.Pel racisme i discriminació, i dirà«
am auparioritat d'algunea regions d'tapanya'. 1
Dal non. Le racarea d'un sentiment a« llioertat
sens« guerres ni irentar«a".
1
Diversions
t
ti M U orgull
1
lia ñaua avantpassats
1
lla racords
1
"la «1 H o c on pas«a la major part del tempt
1
i es una casa teva*
la ei nucli principal d« Catalunya Barcelona» I
la mas alegador aar español
1
la un poole petit i acollidor
1
España «a única y diferente
1
La proyección internacional d« Ispaña
1
T«n«r una patria propia »tápana»
1
"Las costumores y lugares españoles o« gran
belleza"
2
* La varietat d« gent i pooies o/Sepanya
(
Ispaña. ' Porgue c::c mst ai pa-efel«; , »iu pa¿.= v
nos h«?Bcs zc ¿i.t;.u». "
i
Espanya Primer ets del teu pais i desprès aei
pool« amo el que t* identifiques'
1
Español." ti meu origen i ei neu sentit
d'unitat amo la resta del poble espanyol
1
'Estic orgullosa se ser espanyola i després
catalana"
1
He passat els minors anys de la neva vida.
"L'orgull d« pertànyer a un pais tan espacial
i original
2
La cultura y la gente eapañoia
1
La cultura y lengua espanyola
1
La llibertat que m na a Catalunya
1
La manera de como vivo
1
La meva t i m a s
I
La moaerr.itat
1
La naturaleza y la tranquilidad que me roaea
2
La tradició nistorica
i
La viaa ureana a« Barcelona
1
nadrid es ni ciudad preferida
1
Perqué as un e a r n doorers i treballadors
1
Porque tango carácter eapañol
i
Perqu« »a guata el lugar
n
LOS r«cuerass ae »i infancia
15
13
2
16
ftlquoao do Cotolunyo
II fovorn do lo Oonorolitot
8ompro no viaeut «qui. no ho viatjat t no
eonoe roa moa.
Sontimont patriotic cotola
I
1
t
i
AHtXO.10.11
rtfigitiPftt m ik MU hkmtmi
litfWICIPIS TRAflflfvRflAtf¡ tfHli V9T1Í1J
15
23
21
)5
28
29
22
2*
28
29
1?
b
17
2<*
23
¿ü
23
u-5-2<4
b
15
28
o
23
19
b
¿IlAft
"II Baix Llobregat a'aata convertint an part
aa Barcelona, cada vegada aa deapiaçem mea
a Barcelona.
1
L'agricultura ja no és tant important .Ara
mana la industria i la construcció da arana
ciutats".
1
"La tent emigrada a lea décadas anteriora aat*
impoaaant la seva cultura i la aeva forma se
viure"
1
Part oe la comarca comença a formar part ael
cinturó de Barcelona"
2
Per eixeotple en el caá de mes construccions
de pisos, arreglen les estaciona de Renfe.
fan més esportius, etc..Tot això ve donat per
les Olimpiades a Barcelona"
due la gent ja no a'orienta tant cap a
Barcelona, sino que tendeix més cap a Gava.ate.
Porque ne nacicto en Bspafta y soy español y ole
No soporto las criticas de que España ea una
m... y comportamientos independentistss
Bis Ajurtamenta colaboren entre si.
S*intenta millorar 1'aspecte fisic
nilloren les carreterea
ñéa comerç
Construccions noves i sofíaticao*»Canvi cultural, fie a accés
nes desenvolupament
21
U-15
21
2«i-2«-8
8-1*
21-18
Desviament ael riu
iiea oiscotequea
Ampliació de la Pira de nostres
fió a immigrants
ñ€* instslacions esportives
Massificacio
nuseu de Cava
nillora del nivell de vida
Possible canalització del riu
Pujada de preua i mes especulació
Progrés industrial superior a les altres
comarques
Restauracions
nillora del riu
nes seguretat i control
nes transports
nes treball
Construcció d'una Universitat
2
1
3
2
2
*»-Ö
Zones verdea
2
ANIXO.10.12
ftWISlftq Malll£
29
26
21
23
li
21
2i
21
21
2«
2«
21-25
23
2«
29
19
ij
10-17
29
10-19
2<t
6
15
16
20-24
o
21
19
23
8
o
SUM
"Fonamentalment la població que exigeix viure
millor, amb mes como oi tat. També l'economia qua
sembla aar bona, i aixö permet far inversions.
Tambe ala Joca Olímpics que fan qua aa milloren
laa ciutata olirapiquea i laa properes".
1
Lastet BOCIO-economic del moment. La imatge
qua volen donar de cara a lea Olimpiadea"
1
us densitat i ela llocs oe treball que es
necessiten'
1
La gent i el seu propòsit ae guanyar caaa cop
mes diners"
1
"La gent que marxa de Barcelona per viure als
voltants en el Baix Llobregat"
1
* La industria canvia al paiaatga. canvia la
forme d ésser gant. la torna agresiva, sanaa
temps ni espais per i asearJo'
1
La industria que influeix en els canvis dal
paisatge"
1
La urbanización y el hecho que en el fondo
no haya un claro sentimiento de 'pueblerino*,
sino da ser capital"
1
Los agentes económicos, inversiones industriales, apertura o cierre de industrias, asi
como las inversiones inmobiliarias. Junto con
crecimiento de las zonas residenciales"
1
Las Administraciones
1
L'atur
1
La necessitat de comunicació i els mitjans
I
LB densificado urbana
1
81 desenvolupament tècnic
1
La dearuralitzacio
i
Els dinars aei contribuent
1
La Diputació
i
Bl progres, tot sol per inercia
2
Bla empresaris
i
*>
Especulació urDana
Bsports
2
Immobiliàries
1
La localització.Bs paa obligatori per anar
a Barcelona
1
Metro
1
La modernització
2
Bl WOPU
1
La contaminació del riu
1
Le millora de serveis
1
11 turisme
1
Bis venicles
i
Vies aa comunicació
2
La gent important
3
ANIli.iO.ia
SUM
ttVWISifiQ
PAffTfflü
¿i
Ineara qua ta uns aapactaa qua al fan inaepenaant tia societat), an 1"ambit economic i comercial depèn totalment da Barcelona. Alii hi han
ia majoria da serveis al public i lea céntrala
oa lea empreses
1
'Es com si Barcelona Coa la mará'
1
Es un poela patit i ta com a punt de recolçament Barcelona*
1
Molta gant del meu municipi treballa a
Barcelona i porque as una ciutat gran i important. 0*altra b-.nda crec que Barcelona també
aepen una mica del meu municipi
1
Parque la ciutat gran creix i creix i aosorvaix lea petites tan geogràficament, culturalment i econòmicament"
Aeroport
Comerç
Comunicacions directes amo Barcelona
Cultura
Bs coneix per Barcelona
Batem al cintura
Indirectament
Demasiado lejos ae Barcelona
Bl mercat central esta a Barcelona i aor.a
vida als pagesos.
Pei centralisme semblant al de «aaria
Pel Covern de la Generalitat
Per influencia de Barcelona
Per interessos creats
Per l'autopista
Pel control ae les aigües
Per les vies ae comunicació
Perquè esta dins de Barcelona
Si. pero Barcelona tambe depan a'aquests
municipis
Pels preus i per l'oferta comercial
Rebem lea seves deixalles
Som una ciutat oormitori
Som resiaenciala
Tot esta a Barcelona.Som una eiutat aortnitori
Pocs transports
La Universitat
;28
23
21
23
lo
21
17
io
20.
17
2
o
29
2
o
3
o
27
e
o
2<»
8
28
23
23
20
2
10-2**28
AKIXO.10.1*!.
iàemm m m pintant«*, m maguan*
PACTO»«!
b
t5
•ata «ilist a* Barcelona
L'AJuntamant es comunista i va per i«
w#ÍB»»%ÉMB»
6
3
2
20-23
c
21
2*
8
Depenem aa Sant Paita
Depenem Pa Tarraasa
No eatem dini Pa Barcelona
Som independents
Perquè 1'Alcaide as ae Convergencia
Teñamos muerta asolación
Tanim industrias
Molts tracalIen a ia industria d aquí
AHgXO.10.15
memrn IÍ£ÍEIM£M ai hm ÉHM fiumAi·ii
mmmam memmmíMi
28
17
15
20
0
i
20
29
17
6
to
8
S
2«
o
,o
15
o
_i
21-27
o
21
23
27
2H
2w
17
j
15
q
2's
»5
10-29
«•17
&m
"gl nivell cultural, tanir a prop bíbliotaquas,
elecció de cinema, etc..
Aglomeracions
Barcelona
Diners
Equipaments
ts centric
Moltes facilitats per poder fer coses
Porma de viure
Ho tenen tot a ¿a ma
indiferencia de la gent i possioiiitat ae
conèixer altres
Individualismo
fliilor informació
Intensitat de vida
La forma ae vice
Luxe
Llibertat
Molta gent
nuntanyes
Museus
Nivell oe vida
Ho t'hii de desplaçar
Part antiga
Poder
Possieilitat de conèixer gent
PossiDilitats a'estudi
Qualitat
Relacions aociais
Concentració de serveis
Som importants
Toca Barcelona
Tots anuncia psicologies per atreure a la gent
a comprar
Tràfic
Universitat a prop
2
Variedad ae gente
2
AHIXO.10.16
mmÈM mmmmm M km ÍÈMM mmmm
mmmum
21
¿i
21
¿0
16-29
19
2*
20
io
21
to-«
io
29
«
2«t
4
10
23
9
19
1b
2«
5
2§
27
IÜHÍU JUIÍU
"51 movimiento qua pueda dar lugar a la
indiferencia
"Poca comunicació antra la gent"
Atur
Carrera tan llarga
Competitivitat
Corrupció
Dependencia de Barcelona
Deshumanització
lata lluny de la natura
Et marginen si no ets d'alia
Industrialització
Poca llibertat
Marginen a lea perifèries
Massa moviment
Mecanització
Hovimant
Poques oportunitats
Poca relació entre la gent
Tenen els problemes de les grans ciutats
Poc progrea
Poca solidaritat
II tracte de la gent
La tranquil·litat dels caps de setmana
El transport
Les vivenoes petites
mm
%
2
t
l
2
1
i
2
1
t
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
AMI0.1i.1f
wicifif íÉemmísmm
29
i?
o
w
21
23-6-e
2d
0
21-2J-12
1«
i5
2
a
20-21
29
21
15
29
21
2
23
2
18
21
21-23
11
o
29
"ftua la tant aa aneara numanxata"
Batai mea arralat
tea coaturna x tradicions
La Cultura
II aaacnvolupaniant
Diversitat da gent
II mar
L * ens en venent
lapai lliura
Peatea aajora
Forma ela viurà
Gente amable
Gante nueva que llega
Mo tenim tot a la ma i a maa ea tranquil
La importancia cultural
Moviments aociala
No aa totalment una cxutat
Organització
Paisatges
Poasioilxtat ae noves amistats
¡lue no tienen la influencia ae Barcelona
Servexa
Tenen una mica de tot
Tot
Tradicions i monuments
Tràfic fluid
Transporte
Turn
sum
ANEXO.10.18
PACTOitlg TWmmiCm
«VM«fM
DE LAU ARIAS
M U H H C Í I
£áfi£J2ill Ü2£li!¿
£HM
23
"lia valors oa la gent continuen aant ala
mateixos*
28
25
"tata lluny da Barcelona i de las tandas
boniques
1
"No tañan podar i semblen roenys desenvolupades' 1
2<»
Aburrimant
1
20
o
8
23
21
21
27
2*
2<i
lb
<t
10
21
«
0-15
15
23
2«
io
20
1«
<*
2?
21
20
3
27
3
11
20
15-2
2
•-17
17-20
2«
o
20
•7
i *»
15
W
2
19
Aïllament
Ciutats dormitori
Clima
Condicions de les vivenaea
Conformisme
Degradació
Dejadez ae la gante y domingueros
Densitat uroanistica
Poca especialització
Especulació
Estrés
Pal¿a de sensacions
Paitan espacios verdes
Immigració
Incomunicació
Incultura
Inseguridad ciudadana
Lentitud
Lluny da la universitat
nanea de poder a la periferia
Mezcla de gent
«on rural
Nivel ae vida
No conoces a naaie
No es parla solament cátala
NO esta tot a l'abast
No ni na Universitat
ODlit par les zones centrals
Ocupació per la zona central
Organització urbanística
Paro
Personas tancades
Pobresa
Poc desenvolupament i pocs recursos
Poca modernitat
Poca natura
Poca tecnologia
Poca tranquil.litat
Rebuig a'altres zonas da Catalunya
Ruido y monotonía
Semblança a Barcelona
Semblen ciutats
Esta separada del centre
3
i
1
1
1
I
1
i
1
1
1
1
1
2
2
1
i
1
i
i
1
1
1
1
1
t
1
1
1
1
2
i
\
7
2
i
•»
i
1
1
1
i
1
1
21
toroU
t
tt
Universität «ata lluny
I
AHM«.
10.20
lüHttf mnwtitwyfTM at LA mmkim
MUNICIPIO
21
¿I
21
21
2j
1?
0-17-20
18
->
ft-2*
§
*» *
!?
21
17
17
21
23
2*-2S
21
1?
2*
21
20
21
\OTB9fl
musta A I *
SB«M£ÍMK
"Bateamolt a prop d"alia l IM It« gent v« a
Barccion« a estudiar, treballar,divertin«,
comprar,ate.... *
Parque al metro i i'autobus comuniquen
continu»!Tient amb Barcelona"
' Poro-ja casa vez Barcelona eraea mas v al
tar.«r poco espacio an au metrópoli vienen
¿qui a sacar rendimiento*
Parqu« das a« Barcelona cap aquí no deixa
d never blocs da pisos*"
Aeroport
Bones xarxes ae comunicació
Depèn econòmica i socialment de Barcelona
tns coneixen
Bata industrialitzat
Ha crescut la població
Hay mucha contaminación
Bata influenciat par I
costums de Barcelona
La majoria ae xarxes d comunicació van a
Barcelona
Esta molt desenvolupat
No ni na separació entri les ciutats aes de
Barcelona
Pel treball
Parqua as gran i important
Perqué es la capital
Parqu« ham crescut
Parque pertany comercialment a Barcelona
Parqu« tamba esta desenvolupat
Pertany a la eonuroacio da Barcelona
Platja al eoatat
3 arriba rapid i no hi na camp al mitg
Tenim molta industria
todo es un núcleo muy unido
Tot gira al voltant da Barcelona
Tota la gent s'na da desplaçar a Barcelona
Tenim Serveis
ANBXO.10.21
fil U
PMüfMK^aAB UiEiSXfi
á
àà
CQNUaaACIQW DJ aAMCBLOMA
MMMieiMtt
»agra—a H U M A
21
'la un lloc on asmas ni nan aucuraala d'empreaea
qua tañan las oficinas contraía a Barcalona'
1
Actua como un oarrio
2
If
15
18
2*
23
29
3-20
27
2H
21
2«
*
17
8
16
1«
2«
2*
o
3
19
10
2
20
«
20
i?
13
19
%
2*
6
29
2*
1-29
20
2s
23
29
eiTAa
Bata a laa aforaa oa Barcalona
Bata asilada
Aïllament geogràfic i social
Cada vagada eatem maa anvoltats
Som una ciutat dormitori
Ba un municipi patit
Ba un poola eeatanar
Ba un barri da Barcalona
Ba una ciutat dormitori
Bata a laa aforaa
Bat i fora dal mardar'
Bata fora dala embuaaos. concantracio.ate..
Bata lejos oa Barcalona y la aepare al rio y
laa montaftaa
Batan oan comunicats amo Barcelona
Pa frontera amo altra comarca
Hay baetante diataneia. n / « norai
Hi na distancia entra als pobles
Hi na una frontera natural "El Congost"
Hl ñm una zona rural intersticial entra úlesa
i Barcelona
Influencia de Barcelona
Les muntanyes i el riu no nan oeixat que ena
envaexin
ftolta aiferencia o'importancia amo Barcelona
nolta serveis publica dapanan da Barcelona
No al coneixen molta
N O aata dina da Barcelona
NO esta estrechamente ligado a Barcelona
No eata ligaoa oírectamente a la comarca
No forma part am Barcelona
No forma part oa les ciutat a aor.niton
No ttey contacto directo
No hi arriba la influencia da Barcelona
No ni na metro
No la na aoaoroido Barcalona
No limita amb Barcelona
No pertany a Barcalona
No te le influencia tant aeeentuaaa som altres
lioea qua envolten Barcelona
Pal riu
Par la natura
Parque aneara que ta la influencia oe Barcelona
ta laa aevea eeaaa propias.
1
1
1
i
i
2
1
1
1
1
i
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
i
1
1
1
1
2
1
2
i
1
1
1
P«rqu* «• • la parifs-ria cultural, polític«
«conomic«
P«rqu* té aspai antra «la pobla«
tor la forma da vivir y al tipo da gante
Bata «aparat de la conurbacío da Barcelona
•ata aaparat par aitras pobla»
Sora independents da Barcalona
Ta poca sarvaia
Tenim poca importancia
lis termes Municipals aatan dalImitats par
boscos
Major densificado
najor contaminació
Ta serváis
UMSO. 10.11
kà H A U !
ilk
ASM CUTRAL
üiüucififl inniHTga àmmi
2*
29
2ú
28
23-29-0
ö-2«
2«
20
21
j
19
21
10
18
14
9
15
¡5
20-21
2i
i?
2
t*
6
•
17
21
2t
2«
27
4-2«
6
3
3
10
21-29
28
23
1*
15
10
19
0-20-10
2
29
2«
19
19
"Edificis triaos, carrara ampias i ambiant
carrasat'
"Hormigón, coenea. numo. color gria. trajea
oacuroa. gante como an yn normiguerc
Adinarata
Alcalaea
Almacanaa
Atur
Avenços tecnologies
Bancs
Baraa
Barraquisme
Camp Noy
Cases antiguas
Catedral
Cimant
Cinemas
Ciutadella
CoImana
Colon
Cultura
Dinars
Edificis antics
Enllumenat
Ensenyament
Equipaments
Escultures
Espaia grans
Espaia veros
Espaia varos, pocs
Bapactaclaa
Eatudiants
Putur
Oent
Qitaniama
Immigració
Indiferencia
Injusticia
Inseguridad
Llibres
«aquínea
Marginació
ttirö
(lodarnitat
nuseos
Obraros
Palaus
Parca, pocs
Pisos
asm
1
é
20
•
1S-21
9
16
IS-20
19
15
21
6
•
«s
1*
IS
21
21
3
2
8
20
21
20
10- 11
i» AÍBWaiBHBI
Planificació
Playa
Poliràs
Poaer i riquesa
Port
Progras
Pxa.Catalunya
Psa.tspafta
Pf da Gracia
Pf de Colon
Semàfors
Teatres
Tecnologia
Tibidabo
Urbanisme
Varietat de gent
Vegetació, poca
Vehicles
Viviendas no muy lujosas en algunas, pero en
otras si
Yupis
Zonas comerciáis
Zoo
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
I
1
1
l
1
3
1
1
1
2
2
.10.23
ASOCIADOS A^ A I Ü CgWTBAL
MUNICIPIO
CITAS
"Gar.t amo cultura, banquera, gant
aoxnaraoa amb un futur*
Aiaxanco
Angel Caaas
Artistas
Banquars
Barragan
29
27
1«
29
3
29
1?
20
15
20
C atnpa s i no a
Capitalistas
3-1 1
17- 2*
15
21
^<j.
PBRaONAJB3 tofBOIi
21-21
t>
i
16
29
29- 20-21
2«
21
10
21
#
3-1 3
27
3
2
29
21-'29-29
2-1 3
21
10
29
2
6
21
29
0
21
*» 3
"• "i
•>
2
21
21-•17
Josa Carraraa
Catalana
Clasa medie
GOBI
Colon
Delincuentes
Drogadictos
Bpi
Pranease Ballmunt
aanaoaros
Gant äura
Gant acomodado
Gant amb nival1 cultural alt
Gent am» astatus elavat
Genta variada
Gimnastas
Gitanos
Grana empresaris
j -.sorrat
Juan Ballester
J ovas
LIaaras
Pasqual Meragail
Marginados
Rari jampere
Mariscal
Militars
Misatgers
Monuments
Ml Auralia Canpmany
Norria
Muñas y Navarro
Nuria Horta
Pareóos
Personas y oficios cultos
Picaso
Pl JOS
Pocres
Pons
Profesiones cualificadas
2
«
Puifbart
Rafael Caaanovaa
Raimon Oblóla
Roca
S#etor farelari
•i m a
talar
•tolta
Tribúa urDanas
Trinca
TV
Vagabundoa
Veneaora a 1 «ngroa
vol iaa
Xavier Cugat
Xavier Vila íAlcalda 3.BoiJ
Joaap Tarradellea
Ñuflas i Navarro
Pau Caaals
Dali
e^aWMeJeafflP •
» ^ÉT # aa^P
M J a m t JSTnUgTWRAfigniS i t M
HÉÜM
fill. AfilA £IñUUU£A
MUNICIPIO
IT
«
24
2j
20
H
lb
21
2
23
19
1?
2*
15
20
21- 20
21- 28
H
19- 21
b
b
lb
19
6
2%
28
18
10- 21-16
21
27
la
1?
28
21
8
23
21
15
15
2«
10
5
23
22
b
9-10-15
1«
SHAS
"Hanys soroll i edificis qua en el cant re**
Aburrimant
Alimenta sana
Amabilitat
Amolent mas frau
Aparcaments
Arrelament
Atascos, pocos
Barris da pobres
Brutícia
casi igual qua en el centra]. pero manya
Centras culturals, menys que en centrals
Circulació, menys
Collserola
Comodidades, menos
Comunicación fluida
Cordialitat
Cotxes
Delincuencia
Densitat de vivendes
Densitat, poca
Desenvolupament progresiu
Desorden
Desorganització uroanistica
Diversions
Baiticia no tan grans com en ei centre
Bl mateix que a la central perd amb menys
intensitat
Bapai lliure
Espais petits
Forma de viure
Cent
Cent important
Cent que treballa fora
Citanos
Hospital de Bellvitge
Muertos
Immigrants
Individualisme
Inseguridad
Intranquil.litat
Isla fantasía
«equinas
nastas
nee espais buits
natro Hospitalet
«ontserret
Nivell Culturel oaix
1
1
1
1
1
1
1
i
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
!
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
i«
Pare ferrabiaiiea
o
Pobreza
Poco desarrollo
Pont dal Diabla
Racísraa
Sanatori paxquatric 3.Box
Semàfors
Suburoxa
Tibidabo
Tractarà«
Tran
Xalets
xarnegos
Zonas urbanas
Ajuntaments
Petites botxgues
AHEM. 10.23
mammm
20
ÜX1ÜU
Qrnnt mm c«rr«r« y o«n coloco*« -
HUM
23
"Oom* que t r e o e n « • lo ciutat pore viu
2
Qent sons« f e m e nx oonofici i uno carrega
por o lo sociotot catalana
'CJont« con íaeas poro eon poeo tiempo poro
realisorloa
'Otorers sens« aspectacío a« futur "
'Ráeos eon posiDiliOadea economicaa*
21
29
29
21
12-15
lo
Atoueloo
Actors
21
2«
29
2
21
10
10
15
15
o
21
*
27-28
2S
28
0
21
10-29
)9
21
8
8
3
10
10
Agricultors
Aleort nals
Al ufanos
Ano lireran
Analfabetos funcionaloa
Boletaires
Casimir (Alcalde)
Castellans
Catalana
Cocollos i Aléala«i
Celestino Prieto '.Alcalá«)
Constructors
Dali
Delincuentes
Oidoe Pestaño
Don auijote
Drogaaictos
tcolofistos
Bduarao Alonso
II Vaquilla
Eléctrico Darme
Els Pods
Enric Termes
Escoltes
Bseriptors
14-20
Satuoionts
2
20
18
10
2«
21
23
1
28
21
2
27
Extranjeros
Gent arno nivell cultural oaix
Qent a« lo tele
Qent legol
Qent tranquil·la
Centè o« puoeio
Qitenes
QoDierno
Grups musicals
Ignasi Hiere
Joer» Alert
Joan Manetes
Jordi Pujol
Josa nariu
JOvana»
Ju|ador« da oaaquat
L'avl níquel
aa av aai^wpa ^waa
Llonguaraa
Pasqual Haragán
nariarxda Xirgu
fiar (i nats
narx Crus Olas
nari Cruz Rayas
natías rurals
Minyonas
•*c;"oa
Hurt«
Ngax-Ngai
Nuria Castalio
üorer3
Paletea
Pau wasals
Patits empresaris
Pijos
Policiaa
Professors
Jordi Pujol
Ramaders
H ÍC8
Salvador Estava (Batlla da Martorell)
Solsona
Josap Tarradall«s
Teixidó «Alcalde dal Prat)
Treballadors autònoms
Trepallaaors de Serveis
Treealladors dal textil
Treoailadors dal Sactor Secundari
Turistas
venaaors
Verga Montserrat
1
1
3
1
l
2
1
2
2
2
2
1
1
I
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
2
1
1
2
1
1
AHIXO.
10.2*
1UWK
MUÈt
MUÈt
ÉtfM
1
2
2
1
1
•
2
0
1
1
SMf I1CIIÇ I I CJUTULIT
II
11
1
•
II
•
2
5
i
2
3
1
!
2
2
t
1
9
8
1
i
1
1
8
1
0
1
I
1
1
fi
1
i
1
i
I
1
1
2
1
1
1
2
2
1
d
6
1
1
0
1
0
Tf!E
11
11
29
21
ICUÜfià
ItfltSl
caraum*
JITÍU
li. M E
Silti»
MH
TBIUJ»
PI«»
fIUMM 1 uk f M W
milà
flUMlKI l l i H l M §
WSUfllÄlWpil ÄPW
ttUÜU
pmoL»
CdJTLtSkl
10? W l I I U l l i
!UT I I M M l ' M i l l
nc
NIMMT
i
•
•
11
•
f
1
0
1
3
•
2
•
1
1
9
0
8
l
1
i
i
;i
i
mrnik ittuts.MMi s.»
isu tw is.iu Ü Ui
0
8
8
1
ii
CltM SMMlflti U.ln M U« 0
8
CMMilHt fien* N l l t . 1
JUT CMMIll Pnt * LÜ
§
1
* N U Í ii.anfM l i
o
:
0
i
s
WM,
1
a
2
4
«
2
1
1
1
1
i
l
a
ltu.vi?fs<i§ststeitti
i
§
i
31
IS
li
li
li
I
1
?
1
l
i
i
§
I
(>
Iï
ii
<1
«\
Ui
11
i
2
*
2
1
¿
2
8
i
7
I
1
1
T
»
AHIXO.10.27
PMC«PCIOM
ui
IPBUflPAP DJ L^ £OJ}AA£A.
BOIIIGIMO a« RRaipanciA
tWHiCIflfl
COLLBATÓ
ISPABRBGUBIA
OLBSA 01 ÜONTSBRRAT
ABRERA
SANT I3TBVI SBSR0V1RBS
MARTORELL
CASTELLVÍ OB ROSANES
SANT ANDREU CE LA BARCA
aSfifiBJb JKSHA£SA
PALLEJÀ
CORBERA OB LLOBREGAT
VALLIRANA
CERVELLÓ
TORRELLES OB LLOBREGAT
PARIOL (BL1
3ANT VXCBNÇ OBLS HORTS
MOLINS DE REI
fiüli orim^ià
SANT FELIU OB LLOBREGAT
SANT JUST DESVERN
iANT JOAN DBSPI
ESPLUGUES OB LLOBREGAT
CORNELLÀ OB LLOBREGAT
Delta Occidental
3ANTA COLütlA OS CERVELLÓ
PRAT Oi LLOBREGAT
- A M BOI OB LLOBREGAT
BiäUSS
JANT CLIMENT OB LLOBRBGAT
CASTELLDEFELS
GAVÀ
VILADECANS
3aQUW
lla
l i U t t i UlMIlIáliM
25
S t . 30
75.57.10
100.55-50
100.«6.10
28. öO
#0.BOtoo
50.55.50
B1.20
5180
85-70
50.Í5.70
57.50
Oi .«0
100.58.10
58.80
100. O.öl . 90
6ö. -
5<**0
ANSIO.10.2t
fMSirgjOT ai Jiii i ü n n i ai UA M » U — « A
BAflgitgriA M kàmmmà au» I M I LLQMEOAT
BWJCIfiQ
COLLBATÓ
ESPARREGUERA
OLESA DE MONTSERRAT
ABRBRA
SANT ESTEVE SESROVIRES
MARTORELL
CASTBLLVI OS ROSANES
SANT ANDREU DE LA BARCA
myyyu*
CIIAfi n i
8.30
10.20
11.9.«0
8 10
13.8.30
13.80
4HBHBMJUB»ÍBJI
PALLEJÀ
CORBERA DE LLOBREGAT
VALLIRANA
CERVELLÓ
TORRELLES DE LLOBREGAT
PAPIOL (BLi
SANT VICENÇ DELS HORTS
MOLINS OB REI
1b.50
11.SO
11.80
13.60
13.80
16.10
2H.3*.70
SANT PBLIU OB LLOBREGAT
SANT JUST DESVERN
3ANT JOAN DESPÍ
BSPLUGUBS DE LLOBREGAT
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
««30
52.52.61.70
71.10
25111 OSÇjgffttti
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
PRAT DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
BEGUES
SANT CLIMENT OB LLOBREGAT
CASTELLDEFELS
GAVÀ
VILADECANS
22.00
77.51-20
11.20
17.50
28.10
2731-50
TOTAL «NI
508
AH1X0.10.29
i
WWIgiPigt Uli M i l MttMMftT,Í*l»J9t a i
u m «wicipitf ^ çojfiemurei. CBHTRAHS. piBirwicti È
¿UIflA fil hà
nvHicirsof
COWURBACION ß f EtARCILQNA
CJBJÍIfiAk PiBirMiCO U l l à l i SQJiliaiA
COLLBATÓ
ESPARREGUERA
0L83A OB RÖMTSBRRAT
ABRERA
SANT BSTBVB 3Í3R0VIRBS
RARTORBLL
CASTBLLVI OU ROSAN83
SANT ANDREU OB LA BARCA
10.20
5.70
0.90
6.70
5. 10
1280
«.90
1«.-
«1.70
«5.70
«3.70
«8.10
«0.50
«6.50
«2.50
«6.90
«390
«6.30
«6.50
38. «0
«8.30
37.60
«5-70
35.20
«.20
2.30
2.90
6.80
6.10
3.10
6.90
3.90
PAULSJA
CORBERA OB LLOBREGAT
VALLIRANA
CBRVBLLO
TORRBLLBS OB LLOBREGAT
PAPIOL (EL i
SANT VICENÇ DBL3 HORTS
ROLINS OB RBI
3. 30
5-50
7.70
10.20
10. «0
b.70
12.20
17.70
«9.60
«9.60
«9.«0
«5.30
««.30
«9.80
53-90
53-70
39.«1 .10
37.80
39.«1.50
38. «0
30.90
26.-
5.80
2.80
5.*0
5.50
3 80
5.10
SANT PBLIU OB LLOBREGAT
SANT JUST OBSVBRN
SANT JOAN OBSPI
B3PLUOUB3 OB LLOBREGAT
CORNBLLA OB LLOBREGAT
22. 10
2«. 20
21.60
38. «0
35-80
57.50
55. 10
58.90
52.60
5370
17.50
17.10
13-80
7.10
8.90
2.90
3-60
2.70
13*0
32.30
2«.5-70
11 .15.50
12.60
13.-
50.60
62.20
56.30
«760
53 90
57.50
32. jO
».10
17.50
«0.90
33-30
30 50
31 30
27.-
3-70
1 .«0
2.20
5.80
5-70
2.60
2.20
2.50
«9.20
21 .30
26. «0
«7.60
53-50
«9.60
2.20
19.70
20.50
1 .5.50
3 50
76.20
8«.«0
72.80
77.60
77. 50
S«. 10
1«.70
8.90
15- 90
11 .60
X X M *
3.2.60
1 .90
1 .60
MA3UUB^XÍÉUUUB>
JANTA COLORA OB CBRVBLLO
PRAT OB LtOBRBGAT
SANT BOI DB LLOBRBGAT
BEGUES
SANT CLIMENT OB LLOBRBGAT
CASTBLLDBPBLS
QAVA
VILADECANS
¿llfli «uniclDioa
HOSPITALET OB LLOBRBGAT
SANT ADRIÀ OBL BBSOS
SANT CUGAT OBL VALLES
BSJUBaJyU»
so.-
si «0
Mum MVmítmm^m\ÉhmààSL
HARRIA
SANTS
CTAT.UNIVERSITÄRIA
GRACIA
PBORALBBS
PÇA.UNIVERSITAT
TOTAL iN)
508
1 1 .«0
7.30
508
6.50
«.20
8.60
8.50
8.90
7.50
508
2.60
2.50
2.70
2.3C
2.20
1 .10
508
SS
IE
n a
n
¿i
si
oí
it
st
« H B «
. ^ . ^ H ^ ^ B ^ ^
11 12 1J
J4 15 14
I? II
m » m
H
1
3B
ti
ii
t
9
1
IS
1
t
«
s
•
11
•1
a
r
m
s
i?
43
ff
•
•
•
11
1\
1E
•
11
•
•
1
1
t
I
t
*
•
•
•
•
i
i
i
•
1I
11
<,'
!1
1t
11
11
11
(1
;l
ir
ik
ti1
;i
;r
i1
m u ir
}
n
a
JJ
13
M
0
11 11
57 33 13
t
i
<1
<1
«2 u i1
S • (1
• • <•
If • !1
H 1 'S
J3 2 1
»1 44 tli
1
41
12
H
t
41
S
tl
i
11
S
1
1
11
•
S
43
t
4*
41
m
2
*
«I
I
1
V
31
SI
m
(BP^WBMÄ^F
*
™ •
™
SHft Hltti
111 ( M i l
».2
11.»
MÈSUU
NUUl
tMkN u
Ü l
•j
•.•
UU1UM
M •
|.l
omue
SU
».1
•.•
Jl.-
••S
!-•
I I
•.M
TMtUUNll
ItWlfc
S » I C * CUS i
ttkl·l H 111
TtfTU Jk' *
».I
«5 è
•l 1
mi u « i a *
11-3
tarnt ::s: i•HTM
l-S
iüö fca UJ5 Hfl UJS
1.1
i.l
i.l
1.1
Ï.I
?J
I.l
LI
j.»
Lt
I.l
M
f.*
S.l
1.1 l l . l
I.l
•.-
!.l
l i
I.l
i.l
U
1.1
tf
H.l
IM IM
u
ii.t
I M 11.1
f.S if-2
1.1 l l . l
11.1
If.i
W.f
».:
1.- ll.l
tl.J ll.l
11.1 ll.l
li.i
If.f
fiï
li-
imuni ti wv
ANEXO 1 1 . 2
• la
wüjemti amn,IÜHUJMHnMuttiiet
amitMt jf-it i f - t l t i - f l Tl-fj I r t t l¿ k
11.1
J.T
M
?. 1 11 tt.l
f f
i.l
».'ï
2.1
*.« » 1 H.l 2U
j l
i i
1.1
5.2
M
1 l
»4
j.%
tatt:;.:
i
M'3t IMICIJU. »IÜ
J.f
• •1
1.1
11,i-
7.1
li
• -»
•• 1
»
J.
l* 1
1, !
*.«i
1«1
i 1
• 'f
11
• • !
J.í
!•
11 1
1«
14
llj
ti.l
Ï.I
II
1.1
12.I.t
ll.l
Ijl
H.1?.15.1
ï.l
M
1.5
«i
1 i
m
tu
22,1
1.2
Si
4,1
1.2
7.i
ANBXO 13.2
ififtfiXfift fil LAfl ACTUACIOMBB USMAlll «TICAS PBOQSAHADAfl
flat Itt»<»TAIiTtS 8J2IBÍ ik ¿UILfi AQ91C0LA ßj y ¡ | HAAQtNIS
filfc BIS LLQAWtOAT £ DILTA
* Autopista Sant Bel'Castelldefels. Reducción de 95 Has.
* Bordes de la autovia oe Castelldefels. Reducción de 137
Has.
* Vías de comunicación an margan izquierdo del rio.Reducción
de 77.9 Has.
* Centro distribución de marcenelea de RgMPg y Centro
Olreccional. Reducción de 170 Has.
* Ampliación da aeropuerto. Reducción de 300 Has.
*
Polígono de desarrollo industrial ttalins-Sant Peliu.
Reducción de 56 Mas.
MM.
mmm a s
Calificación
SAUÜtaal*
1 Pismiftueiflft
Castelldefels
B6
Cornells de Li.
f7
Gavà
59*
Molins oe Rei
190
Pallejà
8«
El Papiol
97
gl Prat da LI.
1220
Sant Boi de LI. 1072
Sant Peliu de LI . 198
Sant Joan Oespi
239
Sta.Coloma de C
198
Sant Vicenç M.
171
Viladecans
S00
13
8
587
101
30
29
83
7**
129
155
131
110
565
85
92
2
«8
99
57
93
31
35
35
35
37
JO
«983
2985
«9
• \f
m S%Ml
Puente:
CttB. Uses agrícolas da lea margan«« y aelta del
Llobregat U980)
1• n u n t ' M t J i M ,
SSlüfUB
M emufi K M M
un
M7
M M l í S M S i 111MUI
,M
172
Mit
•i»
1014
w»
1,51
4,24
5,2»
4,N
«MStrntsmnas MW
1222
umn
2» i.o.iint M u.
mi
» ni.ojM H et tvt nu
m « M M x u a m 2112
Mil
M»
21»
-1,21
«,*
21»«
2,11
Itf*
2,M
UCEMUI
24*5
1274
2,57
vi
ït»
52»
UN
5.»
MOUJMI
lJ N U O R u » «
»IBWKIW
ii a mm
«1
m*
m
,44
2,n
1,13
«,92
1,44
,M
2,14
5,»
4,*»
4,12
,«•
«4 » U l f 1«
SW
un
tm
w s,«mn K i* i.
«nwimwi
Í2I5
1940S
4,3»
•SW
«H
121!,'
2.N
4,M
Í.4I
4,21
1,41
4,4»
:,»c
2,11
¡,i«
,'4
,»4
-.54
Ï.15
,25
11 »HfcliïiMI
11 ¡.¿1ST K M «
•1 OUS* í t UMKMT.
stwmi
i ; ¡ . v i n c Kis mn
ummmmi
2» a n t u K f i s
i» sjoM mn
21 B»»
1» S.fUIli K USPM*
2* f U H f U M
»fVlWfSMU,
» MM K UMKCM.
2* s.i3i K
uamw
21 O M t l i * K UJÜf i
1« MS! ILúWfeí-
*,«!
23U2
i::c:
Mit«
1441«
21»?
1IS99
»ON
24712
4,1«
»1?«
nm
»,1S
JJI5«
J7I23
«Mil
44954
»527é
4,33
12«»
14713
1134«
29*51
»HI
mn
»i»
31«»
1
>pR^w*iP «CTIW JI M f l l ICIO« K « Í I I V I M J
t t w n a mlli
1M U S , 1ftMJI, 1I . H I 1H>«Mnn TBJIWP F~HBPE K M . StCWMe^.STC O MflMCtl14ÍT4UC :«t.C«5T.E£tïlC. 1
l i a M H 1WS-» H Ü - i l i « » « MW-tl
•t-75
;«Z5
ML -Ull
-Jffl
14,5»
•fM
4,41
13,00
u,ts
I.«
-1,1»
14,1*
¡3,1«
21.50
-17,«!
3*,M
4,70
1,12
14,11
1,M
21
14,59
13,2«
t.»
M l 1,% 5,44 1«,»« 33,40
-a.» «5,»»
4,54
4B.M
M,«t
i.»
4,»
1
1
,
N
-10,40
1,4» 17,0« 7,4» 17,2« 2 f , # *
«S«9
•••»
t.N
3,53
W,é»
10,1!
10,21 11,59 7 . » 31,41 44,4«
-4.»
17,1»
1,4*
-f,7»
20,0«
14,1»
1,72
11,»
11,7«
12,5«
-*,29
33,19
»,»
Ml l » , » j,n 21,10 30,40
í.»
4,14
,45 2»,» 4 , » 14,4« 14,41 -22,44
1,44
l*,J»
4,17
14,1»
-4,23
17,09
',»
20,7»
1,14 1,9» S.14 !4,M l è . é l -17,49
»,22
2,42
3,27
4,4«
2,11
-3,33
31,4«
l,S»
11,15
17.»
4,15
5,11 4,7« k,»» 21,7« 21,4»
I2.Í0
30,40
4,79
-11,3«
«9,M
14,1«
14,14)
4,14
14.00
é,H
4,25 2,«# ;,49 41,29 4J,«Í
-7,4»
14,41
-4,1»
4,«»
25.40
4,41
11,42
5,15
1,3«
3,1« 1,4» 71,49 t i . i » -11,39
i,te
3,5»
-3,39
!4,}#
12,41
,54
,15
14,2*
.22 4,3» «,H 59,1« 4i,M
7,41
-1,24
-í,«í
14,2«
27,4*
11,25
5,»
1!,»
4,2» 5,21
J.25
-14
-5,2«
:»,o: :«,«§
23,4«
,«• 53,29 41,21
1,7«
22,4«
11,11
-4,21
21,7»
4,34
,*!
,e 5,4» 1,1« 57,3« 53,4» -5,11 13,4«
10,4'
»,57
»,M
l,2t
l.H
i,l#
,7» 41 ,W 54,11
-5
14,1«
5,5«
-i«,4»
29,»
10,0«
1,44
21,1«
1,11
2,92
5,t
1,4« 43,2» 34,3*
-1,4»
?,««
•*,¥>
11,44
2i,té I
2,0»
,12 : , : s
-4,|j
I3,S*
,èl «1,3« is,:« -11,1»
1,29
H,¥i !
».« 14,20 19,44
4,24
,7«
17,»
1,12
7,4«
,1» ¡,«4 4,59 44,21 41,20
-14
-?,» :»,a ¡
13,2«
,41
4,4«
17,1«
,19
,31 3,19 1,7« «4,30 44,7«
-4,1« 33,3t 1
-2,49
¡4,19
5,9»
24,28
,U
11,4!
,J3
7.5Í
-14,45 24,7« ï
- , « • 3,1« ¡,80 ««,2* 44, «i •1,74 22,9*
1,47
-2,14
-.19
,44
14,»«
2,7* 1,44 31, M 4è, 74
4,41
11,79
-7,33 3 2 . » «
-«,§«
2,45
24,70
2,25
1,52
12,91
1,58 2,34 27,«» 2 è , C
• ,ft
-15,2« «4,í# «
-,n 25,««
.1 W
,4«
4,34
-.52
21,70
i,It
1,2« »,».• 52,:»
,2»
14,4«
4,2*
-19,3! 21,4« !
22,79
,52
,43 :,u 2,44 51,4* 41,»«
2,7»
11,21
I7,«9
-4,4»
1,15
-11,13 21,11 1
* ff
,«?
-,24
24,59
4,41
,14 57.K 5i,:i
-4,1* 24,4» i
,2*
9f * *
!«,3¿
3,5*
27,70
11,44
1,52
,41 3,29 2,95 35.39 • i , : t
1,4»
1,17
-«,3«
17,39
-4,13 2 4 . » 2
4,77
-4,»4
i.fl
,2« i , : ;
,34 51,49 «4.31
14,14
,72
25,4»
-18,57 32,4» i
4,23
1,43
,1?
22.»
-4,:» 14,11 i
«.'2
,12 4,99 :,»e «.",2* 44,01
11,1'
. * *'"* ;«,«»
19,44
21,00
-,9»
-i,«: Jí,«í «
,14
:,9i
l,íl
2,20 1,45 31.«» «7,?«
" ,»iié
|4,»9
I.4J
,7«
"i**
-.11
20,19
-1,13
,33 55,20 «7.Í5
15.31
-4,4« 21,4« «
-7.53
5,14
1,27
22,4»
19,42
•Num• H M
j,n
7.U
J,»J
4,54
l,»5
«,11
é,57
659»«
r§W*
7,M
41734
»w
l,é?
sn»n
413*7«
4,5«
i,»:
.22
1,13
1,M
1,45
1,2»
-.41
1.2!
m
m m-n
mm
11 «n«M mmmIM. K M item« nmm 11 » M M TJ||MM|
St-iVtC.
L.st«v/:« » . « t a i O».IWI ctis.m
.Witt«
.w.st*v mt/n ucean M I K W
mi
t«l*
Iffi
lit»
¡m ¡SI4 i*8é-?l .. !»P _. « . t i - P Ä J i - l ? . . .
in»
18,77
ii, n
t,s§
M.H
O.Í« • ; , »
V,H
ft,W
1,7»
1,5»
*,M
3,57
2,»i
».•»
5,3*
«$,•« 4 ',£%
•,tt
1,59
i ^
*»,*•
»,»
»St*«
5,4»
15,71
2,14
»2,«9
,W
•*,«• Í ' , W
1I.30
»,» • J . »
IS.»
17,21
3,81
S2.H
M,t» ' i , ! J
»,«*
!,:* 7t,M 1,11 11, «•
1,1»
2,74
»5,K
it,?»
11,5*
1.»
7\7«
52.» 1*,*%
»,»
l | W
•».Si
7,72
4,43
»',M
:;.•» ¡'.I»
,00 1«},M
',23
:,«
H,t« «.,27
11,57
2,71
71,3®
J 1,17
25,21
1,1*
15,00
«,•»
íi,»
I4,fc
1»,7J
4,2!
i,*f
1J.V
11,21
«ä.li M,"í
W,t»
.8*
12,»
4,74
12.77
M,«( 4',J¿
J,22
li,l«
«,«<! »?,»:
i2.n
*»«« » , • »
Si,40
»t,;:;.
:«,I2
1,11
i:
2,75
H,V. *. * ,
12,»
:«,«:
»,*•
JI,|S
1,35
24,t4
15,4»
ÍC.Í0
2,51
2?,** : , ? :
5*,»
.«,.;
Ml
3,54
24, ?«
5,75
"l,K
IJ.,35
2,00
13,21
12,7*
» . i » «»,:?
25,7»
1»,I?
2,*?
«.17
14,»
21,?«
«2.»
»!,»
::,»'
.!,;•.
2,15
4,11
25,'i
57,78
;,H
«l,»C
:i,»5
J2.1»
:•..#••>
«5,11
4»,«
3,5:
»7,5«
4,7»
14,1*
i*
J»,»
r,e<
3,11
: i . y ; ,;•*•
4,71
Is,II
r.fi
53,7»
I I , "•
li.f.
5»,»»
* ,;., :}.<«
.",."
4,4}
4t,l»
Sl.20
S5,èt
i,¡:
5,41
M;
«'»«<"- M,!C
: » . " ;.,«:
je,«¡
è9i4§
«l,f#
Í'.,»'>
12,25
\17
3.17
"M
«\»>
n,«!
14,14
é,6è
5»,«0
2*,M
i2,S3
».!' 41, :c
».11
»',«•
n.'i •*,i"
4,8»
2f,$í
* *$^B*
wj:
33,23
I«.»
J,;;
1,12
a.ic «',«:
;«,*•
li,i»
.5.14
12,14
J.I:
.,4»
r,"f
:,•«
51.5«
»:,:..
««,*« 4»,It
& 2*
«1,75 l i l . J )
•7,0",
21,15
•«•c
4.ÍÍ
;:,•«
::,*! "',*14,24
•1,1«
4,:2
St, 20
:J,5«
11, •«
.;,"* * !..•<•
:;,i«
; » , . • •
'.»*
I , ''i
;,§:.
ÏÍ.W
::,i.
",e.
2,M
«1,7« 25»,*J
;-%*§
- «.*
** r*
15,24
4,22
2,if
%- *»
:},*:
:",.»
*.«,:*
:*,« 2«,3C '.:.,/.
4 35
4§,35
;4,<:
12 25 2*5,70
2».l"
11,2*
\t«
«, **
:J,»* 4 ' . 3 *
3,3*
«,t»
5»,«0 14»,7»
2,31
4;,*»
«,4,1t »J,.*«
»,:«
*,««
:.»»
3,1*
¡«5,Si
2,4»
31,»0
2',»«
4.,?'
»,46
:«,'" 44, 't
»,!»
IM'
• *s
: i , i f KX
r,"4
","l*
•?,:c
,N
11,93
«,M
::.»:
4,22
I t , 34
41. V
12,6*
2«,2t
H,7«
:O,Í4
. ,t§
1 t«tme
1
,m
n,n
:\r
: • - , $ »
' * , % •
n,%
:,r
•
»
*
*
i «S-C S
mnm «¡W«5
.£«1.1
NB.«* WW
i
m,Ǥ
1U.K
*
«
US,»
H.4Í
il»,»
U5.M
II,*«
115,5«
m
m,n
,**
21,1«
,15
i,5J
,71
.•»
i.«
1,«»
2,15
1,7*
.a
,24
,**
.*!
!»,««
1,5S
»,**
:,a
1,15
«,«
,n
,i»
2,»
«:,»}
17,11
lt,2«
11,3»
2«, 11
1,51
12,»5
«,«J
7,51
!.«•
ii«,*i
«,««
in.«
4,J2
«,»
.21,31
H,K
4,»!
*i,a
m,»»
¡41
«5,1«
181,35
12»
3,73
7,1«
13.27
¡l.*1
i,l7
*¥v
v,n
12,11
«1,23
2,«l
3,27
3,l#
1,«2
1,55
2,3*
2.01.1,**
¡87,K
1H.JÍ
1I.C5
2,*«
,15
.*»
7»,»»
2I4.W
•f
**#**
»,ll
1«,|4
Ï7.H
27,lf
17,14
2,27
2,1?
2,47
2,12
«,55
J,J»
1.71
1,2*.
•»,»»
U V t l
«m
J«,f<«
*» 7 *
! *^
l!,»i
¡i,2«
; ,',i
i;,54
11,2.
¡:,2?
*,2S
4,2«
*v4
11,1»
»,il
2,3«
l,i#
#,wf
5/J
Off . i i « HI»,
2»,«
151,52
«l.tS
»1,72
243,2»
«,17
17,51
17,1«
41,13
im
1
U
1
1
I
I
1
1
1
a.u
7
21,11
21,13
7,2*
1,11
17,55
3,vS
!$,«*
2,55
7
7
i
t
7
1
i
7
•
:,*s
7
Sil
,§§
it
i
i
5,K
2,::
»
»
1,7"
*
,2:
5,2;
7
*
:,:•
»
,¡.
5,21
è
Fly UP