...

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja säh- könlaadun arvioiminen ja mittaaminen Eero Rantanen Opinnäytetyö

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus ja säh- könlaadun arvioiminen ja mittaaminen Eero Rantanen Opinnäytetyö
Sähköjärjestelmienkuntotutkimusjasähkönlaadunarvioiminenjamittaaminen
EeroRantanen
Opinnäytetyö
Marraskuu2015
Automaatiotekniikankoulutusohjelma
Tekniikanjaliikenteenala
Kuvailulehti
Tekijä(t)
Rantanen,Eero
Julkaisunlaji
Päivämäärä
Opinnäytetyö
13.11.2015
Sivumäärä
Julkaisunkieli
78
Suomi
Verkkojulkaisulupa
myönnetty:x
Työnnimi
Sähköjärjestelmienkuntotutkimusjasähkönlaadunarvioiminenjamittaaminen
Koulutusohjelma
Automaatiotekniikankoulutusohjelma
Työnohjaaja(t)
PasiPuttonen
Toimeksiantaja(t)
ValioJyväskylä
Tiivistelmä
OpinnäytetyöntilaajanaoliValioJyväskylänmeijeri.Meijerionmaitojen,kermojen,
piimienjaerikoismaitojenvalmistukseenkeskittynyttuotantolaitos.MeijerivalmistuinykyisellepaikalleenJyväskylänLaukaantienvarteenkesällä1980.
Työntarkoituksenaolikäydälävitsekokomeijerinpienjänniteverkonkattavasähköjärjestelmienkuntotutkimus,jottavältyttäisiinsähkönjakelussaesiintyviltäongelmiltajatuotantopysyisikeskeytymättömänä.Lisäksisuoritettiinsähkönlaadun
arvioiminenjamittaaminen.
Kuntotutkimustehtiinaistinvaraistahavainnointia(näkö-jakuulohavainnot),
yleismittaria,pihtivirtamittaria,otsalamppua,jännitetyökalujajaFlukeTI-25sarjan
lämpökameraakäyttäen.SähkönlaadunmittauksettehtiinFluke-435kolmivaiheisellasähkönlaatuanalysaattorilla.SaatuatulostaverrattiinstandardiinSFS50160,
jokakäsitteleeyleisestäjakeluverkostasyötetynsähkönjänniteominaisuuksia.
OpinnäytetyölisäsitietoaValioJyväskylänmeijerinpienjänniteverkonkunnostaja
laadusta.TyöstäsaaduthavainnotjatuloksettallennettiinValioJyväskyläntoiminnanohjausjärjestelmään.
Avainsanat(asiasanat)
Sähköjärjestelmienkuntotutkimus,sähkönlaadunmittaus
Muuttiedot
Description
Author(s)
Rantanen,Eero
Typeofpublication
Date
Bachelor’sthesis
13.11.2015
Numberofpages
Languageofpublication
78
Finnish
Permissionforweb
publication:x
Titleofpublication
Electricalsystemsconditionsurveyandpowerqualitymeasurementandanalysis
Degreeprogramme
AutomationEngineering
Tutor(s)
PasiPuttonen
Assignedby
ValioJyväskylä
Abstract
Thebachelor’sthesiswasassignedbyValioJyväskylädairy,amanufacturingfacility
focusingontheproductionofmilks,creams,buttermilkandspecialmilk.Dairywas
builtinitscurrentlocationalongtheJyväskyläLaukaantieinthesummerof1980.
Thepurposeoftheprojectwastogothroughtcomprehensivelythewholedairy
withregardtoitslowvoltageelectricalsystemsinordertoavoidtheproblemsoccurringinthesupplyofelectricityandtokeeptheproductionchainunbroken.In
addition,thepowerqualityevaluationandmeasurementwerecarriedout.
aconditionsurveywascarriedoutbysensoryobservation(visualandauditoryobservations),amultimeter,currentclamp,lamp,voltagetoolsandFlukeTI-25Series
thermalimagingcamera.PowerqualitywasmeasuredwithFluke-435three-phase
powerqualityanalyzer.TheobtainedresultswerecomparedwiththestandardSFS
50160,whichdealswiththegeneralvoltagecharacteristicsofsuppliedelectricity
fromthedistributionnetwork.
ThethesisaddedinformationaboutthelowvoltageconditionandqualityatValio
Jyväskylädairy,andthefindingsandresultsoftheworkwererecordedinthecompany’sERPsystem.
Keywords/tags(subjects)
Electricalsystemconditionsurvey,powerqualitymeasurement
Miscellaneous
1
Sisältö
1 Johdanto.................................................................................................................3
2 Sähkönjakelu..........................................................................................................4
2.1 SähköverkkoValionmeijerissä.........................................................................6
2.2 Valionmeijerin0,4kV:njärjestelmä................................................................7
3 Sähköjärjestelmienkuntotutkimus.....................................................................10
3.1 Peruskuntoarviojakuntotutkimus.................................................................10
3.2 Kuntotutkimuksentyövaiheet.......................................................................13
3.2.1 Sähköverkonkuntotutkimuksessahuomioitaviaasioita.........................13
3.2.2 Valmistelut..............................................................................................14
3.2.3 Kenttätyö................................................................................................16
3.2.4 Tuloksetjaloppupalaveri........................................................................17
4 Sähkönlaatu..........................................................................................................17
4.1 Sähkönlaadunhäiriötjaominaisuudetpienjänniteverkossa.........................18
4.2 Opinnäytetyöhönliittyvätsähkönlaadunkäsitteet........................................19
4.3 Sähkönlaadunmittaus...................................................................................23
5 KuntotutkimusValionmeijerissä.........................................................................24
5.1 Valmistelut.....................................................................................................24
5.2 Kenttätyö.......................................................................................................26
5.3 Lopetus..........................................................................................................26
6 SähkönlaatujamittausValionmeijerissä...........................................................28
6.1 Pääkeskus3,lähtöF17,sähkönlaadunmittaukset........................................29
6.2 Pääkeskus1,sähkönlaadunmittaukset.........................................................31
6.3 Pääkeskus4,sähkönlaadunmittaukset.........................................................36
7 Pohdinta...............................................................................................................43
Lähteet........................................................................................................................45
Liitteet.........................................................................................................................48
Liite1.Sähköjärjestelmienkuntotutkimuksenesimerkkiraportinrunko..............48
2
Liite2.StandardinSFS-EN50160raja-arvot..........................................................49
Liite3.Fluke-435sähkönlaadunmittausraportti...................................................50
Liite4.Fluke-435tiedonkeruumittausraportti......................................................55
Taulukot
Taulukko1.Kuntotutkimuksenkohteita.....................................................................25
Taulukko2.Kuntotutkimuksenjatkotöitä...................................................................27
Taulukko3.Lämpökuvauksenkirjaukset....................................................................28
Taulukko4.Tiedonkeruutaulukkona..........................................................................32
Taulukko5.Mittaustuloksetyhteenveto....................................................................36
Taulukko6.Mittaustuloksettaulukkona....................................................................42
Kuviot
KUVIO1.Voimansiirtoverkko........................................................................................5
KUVIO2.LiityntäkaapeliA-rakennus............................................................................6
KUVIO3.LiityntäkaapeliC-jaB-rakennus....................................................................7
KUVIO4.Keskijännitekojeisto.......................................................................................8
KUVIO5.Nousujohtokaavio..........................................................................................9
KUVIO6.Mittauskytkettynä......................................................................................30
KUVIO7.PK1,jännitekylmäkoneenkäynnistyksessä.................................................33
KUVIO8.PK1,virratkylmäkoneenkäynnistyksessä...................................................34
KUVIO9.PK1,virrat2,kylmäkoneenkäynnistyksessä...............................................35
KUVIO10.PK4,vaihejännitteet..................................................................................37
KUVIO11.PK4virrat...................................................................................................38
KUVIO12.PK4,Pätötehojaloisteho1........................................................................39
KUVIO13.PK4,Pätötehojaloisteho2........................................................................40
KUVIO14.PK4,JännitesäröVthd%............................................................................41
3
1 Johdanto
Teollisuudenkäyttöhyödykkeetkutenhöyry,sähkö,jäähdytysvedet,paineilma,ilmanvaihtojapolttoaineetovatvarsinaisentuotantoprosessinulkopuolisiatuotannon
apuvälineitä,jotkaovatvälttämättömiäteollisuuslaitoksille.TärkeimpiäkäyttöhyödykkeitänäistäValionJyväskylänmeijerilleonsähkö.Meijerikuluttaasähköä
vuodessan.20000MWh.Sähkönmerkityksenjokainenvoivarmastinykyäänhavainnoidaomassaelinympäristössään.Tehtaansisäistäsähköverkonylläpitoajavalvontaatuleetehdä,jottavoidaantaatakeskeytymätönsähkönjakelutehtaansisäisesti.ValioJyväskylälläonmääriteltyinäsähkölaitteistojenhuollonjakunnossapidon
yleisetvaatimukset,niihinkuuluvatmuunmuassase,ettäsähkölaitteistottuleepitää
toimintakunnossajakäyttötarkoitustavastaavinakokoniidenkäyttöiänajan.Laitteistoissahavaitutviatsekäpuutteetonkorjattavaviipymättäjasähkölaitteistojentulee
ollasellaisessakunnossa,ettäneeivätaiheutavaaratilanteitamissäänvaiheessa.
Sähköverkonkuntotutkimusonhyvätyökalusäilyttääkeskeytymätönsähkönsyöttö
tuotantolaitoksessamyöstulevaisuudessa.
OpinnäytetyössänikerronkuinkasähköverkonkuntotutkimustehtiinValioJyväskylän
meijerissäjamitäsilläsaavutettiin.Lisäksisuoritettiinsähkönlaadunarvioiminenja
mittaaminen.TavoitteenaolisaadaajankohtaistatietoaValioJyväskylänpienjänniteverkosta.
4
2 Sähkönjakelu
AluksionhyvätietääperusasioitasähköverkostajasenrakenteestaSuomenmittakaavassajasiitä,kuinkasekytkeytyyValioJyväskylänmeijeriin.Suomessasähkönjakelukoostuusähkövoimajärjestelmästä,johonkuuluuvoimalaitoksia,kantaverkko,
alueverkkoja,jakeluverkojajasähkönkuluttajia.Suomionosayhteispohjoismaista
sähkövoimajärjestelmääyhdessäRuotsin,NorjanjaItä-Tanskanjärjestelmienkanssa.
VenäjältäjaVirostaonSuomeentasasähköyhteys,jonkaideanaonyhdistäänämä
erilaisillaperiaatteillatoimivatsähköjärjestelmättoisiinsa.VastaavastiedellämainittuyhteispohjoismainenjärjestelmäonkytkettyKeski-Euroopanjärjestelmiintasavirtayhteyksin.(Fingridvoimajärjestelmä.2015.)
Alueverkotliittyvätkantaverkkoonjasiirtävätsähköäalueellisestiyleensäyhdellätai
useammalla110kV:njohdolla.Sähköasemattoimivatalueverkonosinajajakavat
sähköverkonsolmukohdissasähkötehonerijohdoille.Alueverkossahyödynnetään
muuntajiasaavuttamaanhaluttujännitetaso.
Jakeluverkotpuolestaanliittyvätsuoraankantaverkkoontaihyödyntävätkantaverkonpalveluitaalueverkonkautta.Jakeluverkottoimivat0,4-110kV:njännitetasolla.
Kotitaloudetovatainaliittyneinäjakeluverkkoihin,muttateollisuus,kauppa,palvelut
jamuukulutus(esim.maatalous)liittyvätjakelu-,alue-taikantaverkkoontehontarpeestariippuen.Voimalaitoksetliitetäänjakelu-,alue-taikantaverkkoontehonja
jännitetasonperusteella.(Fingridvoimajärjestelmä.2015.)Kuviossa1onkuvattutätä
sähköverkonrakentumista.
5
KUVIO1.Voimansiirtoverkko(Fingridvoimansiirtoverkko2015)
6
2.1 SähköverkkoValionmeijerissä
ValioJyväskyläonliitettynäJE-SiirtoOy:nhallinnoimaan20kV:nsähköverkonjakeluun.LiityntäkaapeliontuotuJyväskylänmeijerintontillesilmukkasyöttönä,jollatarkoitetaansähkönsyötönrakentamistakahdestasuunnastasiten,ettäkuormaavoidaansyöttääkummastasuunnastavain.Saavutettunaetunaonsähkönsyötönvarmistaminentilanteessa,jossapääsääntöinensähkönsyötöntulokeskeytyisi.
PääsääntöisestisähkönsyöttötuleetontilleA-rakennuksenmuuntajatilankautta,
muttamahdollisuusonkääntääsähkönsyöttöB-rakennuksenmuuntajatilankautta
tulevaksi.Esitänsähköverkonkokonaisvaltaisenymmärtämisenvuoksiuseamman
kuvanmeijerinsähkönsyöttöverkosta.Kuvio2esittääliityntäkaapelinperiaatteellista
kytkentäkuvaaA-rakennuksenosaltajakuvio3esittääperiaatteellistakuvaaBrakennuksenliityntäkaapelista.Huomionarvoistakuvioissaonse,ettäniistäpystyy
hahmottamaanrakennustenvälisensilmukkarakenteen.
KUVIO2.LiityntäkaapeliA-rakennus
7
KUVIO3.LiityntäkaapeliC-jaB-rakennus
2.2 Valionmeijerin0,4kV:njärjestelmä
Meijerissäliityntäkaapelitonkytkettykeskijännitekojeistoihin.Kaikkikojeistottehtaallaovatperiaatteeltaansamankaltaisia,muttaniidenvalmistusvuodetpoikkeavat
toisistaan.Parhaitenkojeistonrakenteenpystyyesittämäänkuvion4avulla.
8
KUVIO4.Keskijännitekojeisto(Teknisiätietojajataulukoita.1990.)
Kojeistotjamuuntajatonvalittujamitoitettumeijerintehontarpeenmukaan.Opinnäytetyönkannaltanämätiedoteivätoleolennaisia,vaantärkeääonhahmottaa,
kuinkasähköverkkorakentuukokonaisuudessaan.
Muuntajamuuntaa20kVjännitteenlaitoksessakäytettäväksi400Vjännitteeksi.
Muuntajiajakojeistojameijerilläon4kpljanesijaitsevatsiten,ettäA-rakennuksessa
on1,B-rakennuksessa1jaC-rakennuksessa2kpl.Muuntajiltalähtevät400Vkaapelitonkytkettyniidenperässäoleviinpääkeskuksiin,pääkeskuksiltalähteesyöttöjä
ryhmäkeskuksille.Kuvio5auttaahahmottamaan,kuinkasyötötlähtevätpääkeskuksiltaryhmäkeskuksille,tällaistakuvaakutsutaannousujohtokaavioksi.
9
KUVIO5.Nousujohtokaavio
Ryhmäkeskuksienlähtöihinonuseinkytkettynävalaisinryhmiä,pistorasiaryhmiäja
sähkölaitteita.
10
3 Sähköjärjestelmienkuntotutkimus
Monilleihmisillejajoillekinalanammattilaisillekinonepäselvää,mitätarkoittavat
termitkuntoarvio,kuntoselvitys,kuntotutkimusjakuntotarkastusjamitäeroaniillä
on.Tähänonosittainsyynäse,ettäainoastaanperuskuntoarviojakuntotutkimus
ovatasioita,joidensisällöstäonolemassaohjeistus.Muitatermejäjaniidenyhdistelmiäkäytetäänvapaastijauseinvirheellisesti,koskaselkeitämääritelmiäeikäyhtenäistäkäytäntöäolemuodostunut.(Kuntoselvityksenperiaatteet.2015.)
Käynlyhyestilävitsekuntoarvionjakuntotutkimuksenerotsekäkerronkäyttöönottotarkastuksistajamääräaikaistarkastuksistasähkölaitteistoissajasiitä,mitenne
liittyvätsähköjärjestelmienkuntotutkimukseen.Lopuksikerronsähköjärjestelmien
kuntotutkimuksestayleisesti.
3.1 Peruskuntoarviojakuntotutkimus
Kuntoarviollajaperuskuntoarviollatarkoitetaansamaatoimenpidettä.
Kuntoarvioonnimensämukaisestiaistinvaraisestitehtyasiantuntija-arvio,johonei
sisällytarkempaankunnonselvittämiseentähtääviätutkimuksiataimittauksia.KuntoarvionlaatimisestaonjulkaistuyleisohjeetKH-kortistossa(kiinteistönhoitokortistossa).Kaikkiakohteitatainiidenkuntoonvaikuttaviaseikkojaeiainavoidatarkastaa
eikäluotettavastiarvioidaaistinvaraisesti.Kuntoarvioijavoitarvittaessasuositella
jollekinosa-alueelleerillisenkuntotutkimuksentekemistä.(KuntoarviojaPTS.2015.)
Kuntotutkimusontoimenpide,jossarakennuksenjokinrajattuosa-alue,rakennusosa
tailaitteistotutkitaanasiantuntijantoimestasellaisillamenetelmilläjasiinälaajuudessa,ettäkyseisenosa-alueenkunto,vauriomekanismit,soveltuvatkorjausmenetelmätjakorjaustensuositeltavaajankohtasaadaanselvilleriittävällätarkkuudella.
Kuntotutkimuksissakäytettävätmenetelmätjatoimintatavatvaihtelevathuomatta-
11
vastiriippuensiitä,mitäkohdettaollaantutkimassa.Kuntotutkimustensuorittamisestaonjulkaistuerillisiäohjeitauseiltakiinteistötekniikanalueilta.(Asuntojenlääkärintarkastus.2015)
Sähkölaitteistoilleontehtäväsähköasennustenkäyttöönottotarkastukset,jossaselvitetään,etteisähkölaitteistoistaolekäyttäjälletaiympäristöllevahinkoa.Tarkastuksenpitäätäyttääsähköturvallisuuslainantamatedellytyksetjakäyttöönottotarkastuksestatuleelaatiasähkölaitteistonhaltijankäyttööntarkastuspöytäkirja.Tarkastuspöytäkirjastatuleekäydäilmikohteenyksilöintitiedot,selvityssähkölaitteiston
säännöstenjamääräystenmukaisuudesta,yleiskuvauskäytetyistätarkastusmenetelmistä,sekätarkastustenjatestaustentulokset.Tarkastuksentekijänonallekirjoitettavatarkastuspöytäkirjavahvistaakseenkäyttöönottotarkastuksensuoritetuksi.
(5.7.1996/517.)Käyttöönottotarkastuspöytäkirjatovattarpeellisiatehtäessäsähköjärjestelmienkuntotutkimusta.Pöytäkirjoistakerättyätietoavoidaanverratasähkölaitteistonnykytilaanjatehdähavaintoja,joslaitteistoononilmennytvuosiensaatossamerkittäviäsähköturvallisuuspuutteita.KäyttöönottotarkastuspöytäkirjoistalöytyyhyväpohjaST-kortistosta(ST51.21.05).
Sähköasennustenmääräaikaistarkastuksetovatosakiinteistönkunnossapitoa.Sähköasennustenmääräaikaistarkastuksestapuhuessavoidaansitäpitääsamallatietynlaisenasähköasennustenkuntoarviona.Määräaikaistarkastusvaaditaantehtäväksi
julkisissarakennuksissasekäliike-,teollisuus-jamaatalousrakennuksissa,joissapääsulakkeetovatyli35A.Tavanomaistenliike-jateollisuusrakennustentarkastusvälion
15vuotta.Määräaikaistarkastuksessavarmistaudutaansiitä,ettäsähkölaitteiston
käyttöonturvallistajalaitteistolleontehtyhuolto-jakunnossapito-ohjelmanmukaisettoimenpiteet,sähkölaitteistonkäyttöönjahoitoontarvittavatvälineet,piirustuksetjaohjeetovatkäytettävissä,sekäsähkölaitteistonlaajennus-jamuutostöistäon
olemassaasianmukaisettarkastuspöytäkirjat.Määräaikaistarkastuksenpohjaltavoidaanmiettiätehtäväksisähköjärjestelmienkuntotutkimusta.(Sähköasennustenmääräaikaistarkastukset.2015.)
12
Sähköjärjestelmienkuntotutkimuksellayleensäkäsitetäänkiinteistöjensähköjärjestelmienkorjauksiinliittyvääsuunnitteluajakäytännöntoteutustavartentehtävää
selvitystyötä.Tämäyleensäkattaakirjallisenraportin,johonvarsinainenkorjaussuunnittelutaikäytännöntoteutuksetperustuvat.Sähköjärjestelmienkuntotutkimustavoidaanhaluttaessakäyttääesimerkiksi,ennenkuinkiinteistölleruvetaan
suunnittelemaanlaajempiakorjaussuunnitelmia.Kuntotutkimustavoidaankäyttää
laajastikattamaankiinteistönsähköverkonkaikkiosattaikuntotutkimusvoidaan
harkitustikeskittäätiettyihinsähköverkonosiin.Hyvintyypillistäon,ettätutkimus
liitetäänkiinteistössätehtäväänyleiseenkuntotutkimukseen,jossaselvitetäänrakenteidenjaLVI-järjestelmienteknistäkuntoajayleistätoimivuutta.Joserijärjestelmiä
tutkitaansamaanaikaan,ontärkeääsopiaerikuntotutkijoidenkesken,mitenoman
alueentutkimuksethoidetaan.(ST-Kortisto97.00.2015.)
Sähköjärjestelmienkuntotutkimuksensuorittajaksionasiallistavalitaammattitaitoinenjapätevöitynytsähkötekninenkuntotutkija.Kuntotutkimuksenlaadukasjakustannustehokassuorittaminenedellyttääerinomaistaammattitaitoajamonipuolista
sähkötekniikanosaamista.Kokeneettutkijatosaavatkeskittyäolennaiseenjaottavat
huomioonkuntotutkimukseenliittyvätriskitjavastuut.Henkilö-jayritysarviointiSeti
Oyylläpitääkuntotutkijarekisteriäpätevöityneistähenkilöistäjasieltävoitarvittaessa
saadayhteystiedotkuntotutkimuksentekijöistä.Rekisteristälöytääkuntotutkijoita,
jotkaovathyväksytystisuorittaneetsähkölaitteistonkuntotutkijankoulutusohjelman.NäillähenkilöilläonvoimassaolevatsähköturvallisuuskoulutuksetsekäSähkötarkastuskeskuksen,TurvatekniikankeskuksentaiSetiOy:nmyöntämäpätevyystodistus.
13
3.2 Kuntotutkimuksentyövaiheet
3.2.1 Sähköverkonkuntotutkimuksessahuomioitaviaasioita
Kuntotutkimustatehtäessäonsähkötyöturvallisuusensisijaisessaasemassa,koska
tutkimuksenerilaisissatyöskentelyvaiheissajoudutaanalentamaansähkönjakelukeskustensuojauksientasoaväliaikaisestijatyöskentelemäänlähelläjännitteisiäosia.
Sähköturvallisuudentakiaonkäytettävähenkilösuojaimia,joidenonoltavatyyppitarkastettujasekäCE-jamuillatyössätarvittavillamerkinnöillävarustettuja.Työtä
tehtäessäonvaroitettavaulkopuolisiatekeilläolevastatyöstä,sekäestettäväpääsy
sähkölaitteistojenjännitteisiinosiintahattomasti.Työkalujen,laitteidenjavarusteidentuleetäyttääsoveltuvieneurooppalaisten,kansallistentaikansainvälistenstandardienvaatimukset.Työkalujentuleeainasoveltuatyöhönsäjaeikänäitätyökaluja
tuleväärinkäyttää.Työskenneltäessäuseanihmisenryhmissäonhyväpitääyhteydenpitojatiedonkulkuselkeänä,joissakintapauksissasähkötapaturmatvoivatyksinkertaisestijohtuanäidenasioidenlaiminlyönnistä.
Sähkönjakelujärjestelmätvoivatpoiketaerilaisissakohteissatoisistaanpaljonkin,
tästäsyystäonkuntotutkimustatehdessähyväselvittääjoalussa,minkälaisiamittauksiatarvitaan.OnolemassaTN-,TT-,IT-sähkönjakelujärjestelmiä,neonluokiteltu
maadoitustavanperusteella.Kuntotutkimuksentekijäntuleehallitasähköopinperusteethyvinjatietääsähköjärjestelmienerotsekätiedostaa,mitähänonmittaamassa.Mittauksetsuoritetaanyleensävain,jostutkijallaonsyytäepäillätaiaikaisemminonilmennytsähköjärjestelmässätoimintahäiriötä,myöskuntotutkimuksen
asiakasvoiedellyttäätiettyjämittauksia.
Yleisestimitattaviasuureitaovatvirta(I)jajännite(U).Virrastaonhyvämitatavaihevirrat,PEN-,N-,PE-johtimienvirratjajännitteenosaltapääjännitteetsekävaihejännitteet.Nämämittauksetvoidaansuorittaayleismittarillajapihtivirtamittarilla,jotka
14
ovatyleisimmätsähkömiehenmittauksiintarvittavatmittausvälineet.Useastimitattaviinasioihinlukeutuvatpätöteho(P),loisteho(Q)janäennäisteho(S).Tehojenmittauksetvoidaantehdäsummatehoinataivaiheittain.Tehojenmittaukseenonolemassaerillisiätehomittareita,muttajoskäytössäonsähkönlaadunanalysointiintarkoitettumittari,voidaankaikkimittauksetsuorittaatällämittarilla.Muitamitattavia
asioitavoivatollasähköenergiankulutus,harmonisetyliaallot,säröt,valaistusvoimakkuus,lämpökuvaus,eristysresistanssisekäsuojamaanjatkuvuudenmittaus.Mittauksiasuorittaessaonotettavahuomioonmittaushetkelläolevakuormituksentilanne,kuormitusvoivaihdellapaljonkinmitattavassakohteessa.Tarkemmatmittaukset
edellyttävätpidempiaikaistaseurantaa,jokavoitarkoittaaviikontaikuukaudenkin
mittaistajaksoa.(ST-Kortisto97.21.2015.)
Sähköjärjestelmienkuntotutkimuksenosaksivoidaanliittääerilaisiatestauksia.Nämä
testauksetvoivatesimerkiksiollalaitteidentoimintatestauksia,pääkytkimientestauksia,lämmityksenohjausjärjestelmientestauksia,valaistuksenohjausjärjestelmän
testauksia,ilmanvaihdonohjausjärjestelmäntestauksiajakiinteistöautomaationhälytystentestauksia.(Mittauksetjatestaukset.2015.)Kutenmittauksissakin,pitää
myöstestauksissamiettiä,mitäonhyväsisällyttääkuntotutkimukseen.Isoissakiinteistöissäviranomaisenmääräämiätestauksiavoiollalukuisiajaonsyytämiettiä
näilleomattestaussuunnitelmat,moniinnäistätestauksistaeivälttämättätarvita
sähköalanammattilaista.Lisäksijoihinkintestauksiinvoiviranomainenvaatiakäymäänomatperehdytyksetjakurssit.
3.2.2 Valmistelut
Kuntotutkimusonhyväsuorittaaerillisissätyövaiheissa,jottasaadaanpidettyäkokonaisuushallussa.Kuntotutkimustavoidaankäsitellämyösprojektimaisesti.Tyypillisestikuntotutkimuksenkohteeseensuorittaakohteestaentuudestaantietämätön
ihminenjayleensäkuntotutkimuksiamarkkinoidaanjatarjotaanpalveluinaerilaisten
15
kiinteistöjenhaltijoille.Kuntotutkimustatarjottaessapalvelunaonhyväkertoaasiakkaalle,mitäkaikkeahänvoikuntotutkimuksellasaavuttaa.Tyypillisiäperustelujaja
hyötyjäovatkorjausinvestointienkohdistuminenoikeinjaniidenoikeanlainenajoitus.Muitahyötyjäovatlisäksise,ettäkiinteistönhaltijantietoisuusomastasähköverkostaparanee,sähköverkonjärjestelmientaloudellinenkäyttöikäparaneejalakisääteisetmääräaikaistarkastuksettulevathoidetuksi.Perusteleminenontodellatärkeäosa,koskauseissakohteissaeivälttämättäolesähköteknistäosaamistajakuntotutkimuksenperustelutratkaisevatuseinsen,tehdäänkötutkimustalainkaan.
(Kuntotutkimuksenerivaiheet.2015.)
Kuntotutkimuksestaonhyvälaatiasopimus,jossaonsyytäkäydälävitsekuntotutkimuksenlaajuusjasisältömahdollisimmantarkasti.Tavoitteitaonhyväasettaa,jotta
työntoteutumistajasiitäsaatujahyötyjävoidaanseurata.Sopimuksestalöytyyhyvä
esimerkkiST-kortistosta,lomake97.02.Sopimuksenteonjälkeenruvetaankeräämäänlähtötietojakuntotutkimustavarten.
Lähtötietojenkeräämisessäonhyväollaedustajamyöstilaajanpuolelta.Tiedotovat
tarpeellisiakokonaiskuvanhahmottamiseksijahyvänsuunnitelmanlaatimiseksi.Hyviäjatärkeitälähtötietojaovatesimerkiksikohteenpiirustuksetjatarkastuspöytäkirjat,käyttö-jahuolto-ohjeet,vikalistat,huoltopäiväkirjat,kiinteistössäsuoritetutja
suunnitellutkorjauksetsekäkunnossapitosuunnitelma.Näitätietojavoihankkiaesimerkiksikäytönjohtajalta,sähkötöidenjohtajaltajaisännöitsijältä,mikälikohteesta
löytyyvastaaviahenkilöitä.(Kuntotutkimuksenerivaiheet.2015.)
Projektimaisentyöntapaanmyöskuntotutkimuksessapidetäänyleensäaloituspalaveri.Palaverissaonhyväkäydävieläuudelleenläpikerätyttiedot,janiitävoidaan
mahdollisestivielätäydentää.Palaverissaonsyytäollamukanakohteensähkö-ja
tietoverkkoteknisiinjärjestelmiinvaikuttavattahottaiheidänedustajansa.Joskohteeseentehdäänmuitakinkuntotutkimuksia,sovitaanyhteisenkoosteraportinlaatimisestajavastuuhenkilöistäsekäyhteistentiedonkeruulomakkeidenkäyttämisestä
16
sekäkäytännönjärjestelyistä.Tiedottaminenjaaikataulutovatperusasioita,jotka
kuuluautomaattisestitehdä.Palaverinjälkeenkaikillatahoilla,jotkaliittyvätkuntotutkimukseen,pitäisiollaperustiedotsiitä,mitenkuntotutkimusetenee.
(Kuntotutkimuksenerivaiheet.2015.)
3.2.3 Kenttätyö
Kuntotutkimuksenvarsinaisessakenttätyössätutkimusmenetelminäkäytetäänaistinvaraistahavainnointia(näkö-jakuulohavainnot),mittauksiajatestauksiasekä
myöstarvittaessanäytteenottoja.Tarkoituksenaontutustuaolemassaoleviinpiirustuksiin,dokumentteihinjasuunnitelma-asiakirjoihin.Näidenpohjaltavoidaanarvioidasähköteknisessäjärjestelmissäturvallisuutta,käytettävyyttä,teknistäkuntoaja
vaurioalttiutta.
Riippumattasiitä,kuinkahyvinkaikkimahdollinensaatavillaolevatietokäydäänlävitse,voiolla,ettäkaikkiarakenteitajateknisiäjärjestelmiäeiolevälttämättätoteutettupiirustustenjasuunnitelmienmukaisestieikäkorjaus-jamuutostöidenaiheuttamiamuutoksiaolepäivitettyolemassaoleviindokumentteihin.Tyypillisiäsähköverkonkuntotukijankenttätyössätarvitsemiatyökaluja,mittalaitteitajaapuvälineitä
ovatjännitteenkoetin,yleismittari,pihtivirtamittari,eristysresistanssimittari,asennustesteri,tehomittari,jännitetyökalut,kamera,valonlähde,muistiinpanovälineetja
muutsähköalanperustyökalut.Mittauksiajanäytteidenottoavartenonhyväennalta
laatiapöytäkirjatjasuunnitelmat.(Mittauksetjatestaukset.2015.)
Kenttätöitätehdessäsaadaankerättyähyvinpaljonyksityiskohtaistatietoa.Kaikki
tietoeiolesinälläänkäyttökelpoistaeikätilaajankannaltaymmärrettävää.Tästäyksityiskohtaisestatiedostaonsyytäkoostaaerilaisiatulostentarkasteluja,tulkintojaja
johtopäätöksiä.Johtopäätöksissävoidaanesittäärakenneosantaiteknisenjärjestelmänkorjaustarve,-ajankohtaja-vaihtoehdotsekämahdollistenvaurioidenvaikutus
turvallisuuteen.Johtopäätöstentulisiollamahdollisimmanselkeitäjaluotettavia.
17
Mittaustuloksistapitääesittäävaaditutjatyypillisetraja-arvot,jottasaatuamittaustulostavoidaankäsitelläjaymmärtäätyöntilaajanpuolella.Saadustatiedostatehdäänselkeättoimenpide-ehdotuksetsekäkustannustenarviointi.Tietoavoidaan
jalostaaerilaiseensenmukaan,riippuentuleekotietoakerätätilaajallevaisuunnittelijalle.(Mittauksetjatestaukset.2015.)
3.2.4 Tuloksetjaloppupalaveri
Kuntotutkimuksenlopuksitehdäänloppuraporttijapidetäänloppupalaveri.Palaverissavarmistetaan,ettäasetetuttavoitteettoteutuivatjatilaajasaihaluamansatiedon.Loppuraporttituleelaatiamahdollisimmanpaljontilaajannäkökulmasta,jotta
tällejääoikeakuvajärjestelmänkunnostajaturvallisuudesta.Loppuraportinsisältöä
eiolemitenkäänmääritelty,muttatietynlaisenamittarinavoidaanpitäätilaajantyytyväisyyttä.Liite1onesimerkkisiitä,mitenraportinsisältövoitaisiinjäsennellä.
4 Sähkönlaatu
SähkönlaatuakoskevastandardiSFS-EN50160määritteleejännitteenominaisuudet
sähkönkäyttäjänliittämiskohdassayleisissäpien-jakeskijännitteisissäsähkönjakeluverkoissanormaaleissakäyttöolosuhteissa.Standardimääritteleeohjearvottairajoitukset,joidensisälläsähkönkäyttäjävoiolettaajännitteenpysyvän.Standardionjaettukahteenpääosaan,jännitteenlaatuunjasähköntoimitusvarmuuteen.Pitää
kuitenkinollatietoinen,ettästandardinvaatimienasetuksientäytyttyäkaikkieiautomaattisestiolehyvin.
Rakennuksensähkönlaatuapystytäänvalvomaanuseallaeritavalla,esimerkiksikirjaamallapoikkeuksellisiatoimintojajatapahtumiataisuorittamallaeritasoisiasatunnaisiataijatkuviamittauksia.Yksitapaonkirjatarakennuksenvalmistumisestaalkaenkaikkipoikkeuksellisettoiminnotjatapahtumat,joitayleensäovattuotannonlaa-
18
tuongelmat,prosessienkäyttöasteidenjatkuvavaihtelu,laiteviat,toistuvastitarvittavathuollotjasuojalaitteidenlaukeamiset.Jovalmiiksirakennetunsähkölaitteiston
sähkönlaadunmittausjaanalysointivoidaantehdäjokoennakoltataivastasiinävaiheessa,kunongelmiaalkaailmaantua.
4.1 Sähkönlaadunhäiriötjaominaisuudetpienjänniteverkossa
Sähkönlaatuontodellamerkittäväosatekijäteollisuudentuotantoprosessientoiminnannäkökannasta.Sähköverkossavoiongelmiaaiheutuamonistaerisyistäyleisemminjännite-javirtapiikeistä,yliaalloistasekäjännitetasonvaihtelusta.Ongelmatvoivatollapahimmassatapauksessatuotannontäydellinenkeskeytyminen.Häiriöstä
johtuenvoivattuotteetollalaatuvirheellisiä,viallisiajaepäluotettavia.(Teknisiätietojajataulukoita.1990.)
Keskitynkäymäänläpipienjänniteverkonsähkönjakelunhäiriötjaominaisuudet,koskameijerissämittauksettehtiinpienjänniteverkkoon.Pienjännitteenominaisuuksia
tarkastellessaonsyytäerottaajatkuvatilmiötjajännitehäiriöt.Jatkuvatilmiötovat
poikkeamianimellisestäarvosta,jotkaesiintyvätjatkuvastikokoajan.Näitäpoikkeamiaaiheuttavatpääasiallisestitietynkuormitustyypinvaikutukset,kuormituksen
vaihtelutjaepälineaarisetkuormat.Jännitehäiriötovatpuolestaanhäiriöitä,jotka
vaikuttavatjännitteenkäyrämuotoonäkillisestitaipoikkeavatmerkittävästihalutusta
käyrämuodosta.Jännitehäiriöttavallisestieivätoleennustettavissajanejohtuvat
yleisestivioistataiulkoisistatekijöistä.
Liitteessä2onesiteltynästandardinSFS-EN50160antamatraja-arvotpienjännitteen
jatkuvienilmiöidenominaisuuksille.Jännitehäiriötmääritelläänstandardissakäyttökeskeytyksiin,jännitekuoppiin,ylijännitteisiinjatransienttiylijännitteisiin.Näitäasioitavoidaanmitatajatilastoida,muttanäilleominaisuuksilleeilöydyyksiselitteisiä
ohjearvoja.Suosituksialöytyyjaniidenperusteellavoidaantehdäpäätelmiä.
19
4.2 Opinnäytetyöhönliittyvätsähkönlaadunkäsitteet
Käynseuraavaksitarkemminläpisähkönlaadunhäiriöitä,jotkavoivatesiintyäpienjänniteverkossa.Työssäkuitenkinonolennaistakeskittyäteollisuuslaitoksenpienjänniteverkossaesiintyviinsähkönlaadunhäiriöihin.
Jännitekuoppaonnimensämukaanjännitteenäkillinennotkahtaminen.Nopeatjännitteenmuutoksetjajännitekuopatvoivataiheutuaisojenkuormitustenuudelleen
kytkemisestä,hetkellisestäviastataiinduktiivisestakuormasta.Yleisimmätjännitekuopatovatsuuruudeltaanalle60%nimellisjännitteestäjakestoltaanalle1sekuntia,muttajoskusvoiesiintyäsuurempiajapidempiäjännitekuoppia.Jännitekuopat
onhavaittavissasähkönlaadunanalysointimittauksissa.
Teollisuuslaitoksissasähkömoottoritovatsuurimpiasähkönkäyttäjiä,silläyhdessä
tuotantoprosessissasaattaaniitäollasadoittain.Kaikkiensähkölaitteiden,muttaerityisestisähkömoottoreiden,käynnistysvirrataiheuttavatsuurenjapitkäaikaisenjännitteenaleneman.Sähkömoottorinkäynnistystilanteensuurinjännitteenaleneman
sallitaanolevan10%nimellisjännitteestä.Sähkömoottoreidenkäynnistyessäottavat
moottoritkäynnistysvirtaa5-7kertaaenemmänverrattunamoottorinnimellisvirtaan,tämäjohtuusähkömoottorienrakenteesta.(ST-Kortisto52.51.02.2015.)
Käyttökeskeytystaipelkästäänkeskeytysonvarmastiyleisinhäiriösähkönjakelun
keskijänniteverkonavojohtolinjoillajahelpoitentunnistettavissa.Keskeytyksen
yleensäaiheuttaaulkopuolinentekijäsähkönjakeluun,jokavoiollaesimerkiksiukkosmyrsky,eläintaitahatonjännitteensyötönkatkaiseminen.Kotitaloudessakeskeytyksenvoihuomatasähköjenhäviämisenäjatietynajanjaksonjälkeenpalautumisena.
20
Ylijännitteetovatjaettavissapitkäaikaisiinjalyhytaikaisiinluokkiin.Lyhytylijänniteeli
transienttionkestoltaansekunninmurto-osiajavoikasvaamegavoltteihin.Transientitaiheutuvatyleisimminteollisuuslaitoksissavalaistuksesta,kapasitiivisestäkytkennästä,epälineaarisestakuormasta.Pitkäaikaisissaylijännitteissäjännitetasoon
yleensämelkomatala,muttaylittääkuitenkinstandardinmäärittelemänjännitetoleranssinmaksimiarvon.Pitkäaikainenylijännitevoijohtuaoletettuapienemmästä
kuormituksesta.
3-vaihesähkömoottorionsymmetrisestikuormitettu,mikälijokaisessajohtimessa
kulkeeyhtäpaljonvirtaa.Kotitalouksiensaunojenvastuksettoimiessaannormaalisti
ovatsymmetrinenkuormajatästävoidaanpuhualineaarisenakuormituksena.Monetteollisuusverkonsähkönjakelukeskuksetnykyäänovatepäsymmetrisestikuormitettuja,koskayksisyöttävistävaiheistakuluttaavirtaaenemmänkuinmuut.Tämä
voitapahtuateollisuuslaitoksensähköverkonmuutostenyhteydessä,jolloineioteta
huomioonkokonaiskuormitusta.Vaiheidenvälinenkuormitussaattaajakautuaepätasaisestijavoidaanvahingossakytkeäyhteisensyöttävänlähdönperäänepälineaarisiakuormia.Epälineaarisetkuormataiheuttavatepäsymmetriaavaihejohtimissa,
tyypillistäepälineaaristakuormitustaaiheutuupuolijohteistataimagneettikentistä.
Magneettikenttiätaipuolijohteitaesiintyyesimerkiksivaloissa,sähkömoottoreissa,
tietokoneenvirtalähteissäjataajuusmuuttajakäytöissä.Epäsymmetrisestäkuormituksestavoidaanjoskuskäyttäänimitystävinokuorma.
Epälineaaristenkuormienottamaavirtaakutsutaanepälineaariseksivirraksijanämä
sähkövirratottavatsiniaallostavainosanpuolijaksonajastajasynnyttävätsähköverkkoonharmonisiaparittomiayliaaltovirtoja,eli50Hzmonikertoja:3.(150Hz),5.(250
Hz),7.(350Hz).Tästäsyystäepälineaarisetvirratvoidaannimetäharmonisiksiyliaaltovirroiksi.Harmoninenyliaaltovirtatuottaateollisuuslaitoksensähköverkkoonimpedansseissaharmonisiayliaaltojännitteitä,joidensummaakutsutaankokonaisjännitesäröksi(THD).Jännitesärötermimuodostuusiitä,kunharmoninenyliaaltovirta
aiheuttaajännitteenjavirransäröytymisen.Säröytynytjännitejavirtakokonaisuu-
21
dessaansisältävät50Hztaajuudenlisäksisenmonikerroistasyntyvätvirratjajännitteet.Puhuttaessaharmonisistayliaaltovirroistavoidaanjoskussanoavainyliaallot.
Yliaallotaiheuttavatlaitteissatoimintahäiriöitätaivoivatvioittaajajoparikkoasähköisenlaitteen.(ST-Kortisto52.51.03.2015.)
Yliaaltojentorjuntajasuodatustoteutetaanteollisuuslaitostensähköverkossayliaaltosuodattimilla,johtuenteollisuudessauseinesiintyvistäharmonisistayliaaltovirroista.Suodatuksenhankkiminenvoiollaajankohtaistajoskokonaiskuormastayli20%
onyliaalloistajohtuvaa.Suodattimiaonpassiiviataiaktiivisia,aktiivistentoiminta
perustuusähkölaadunjatkuvaanmittaukseenjasuodatinlaitteistonsäätymiseenmittaustulostenperusteella.Suodatinlaitteistotuottaajokaiselleyliaaltotaajuudelle
kompensaatiovirrantäydellisessävastavaiheessa,jokakompensoiyliaaltovirranpois
verkosta.Aktiivisuodattimillavoidaanyliaaltojensuodatuksenlisäksihallitakuormituksentasaisuuttasekäportaattomastiloistehoa.Sähkönlaadunmittaustenperusteellaaktiivisuodatinonmahdollistamitoittaaoikeinelikeskuksenyliaaltovirtojen
mukaiseksi.(ST-Kortisto52.16.2015.)
Olemassaolevistasähkölaitteistajotkuttarvitsevattoimiakseenpätötehon(P)lisäksi
myösloistehoa(Q).Tällaisialaitteitaovatesim.sähkömoottorit,muuntajatjalaitteet,joissamagneettikenttiävoisyntyä.Nämäsähkölaitteettarvitsevatvarsinaiseen
työhönpätötehoajaloistehoakäytetäänmagneettikentänylläpitämiseen.Pätöteho
japerustaajuinen(50Hz)loistehoyhdessämuodostavatnäennäistehon(S).Loistehonsiirtäminenkuormittaasenaiheuttamanvirrantakiasiirtojohtoja.Jottalaitteidenjakomponenttienvirtarasitukseteivätkasvaisisuuriksi,pyritäänloistehoakompensoimaan.Kompensoinninlisäämisellätaiparantamisellasaadaanpienennettyä
kokonaisvirtaasekäverkonpätötehohäviöitä.(ST-Kortisto52.15.2015.)
Parastapakompensoidaloistehoaonasentaakompensointikondensaattoritteollisuuslaitoksensisäverkkoon,mikätarkoittaakeskitettyäkompensointia. Keskitettyä
kompensointiakäytetäänsilloin,kunkompensointiparistosijoitetaanteollisuuslai-
22
toksenpää-tairyhmäkeskukseen.Läheskaikkienteollisuuslaitoksienkompensoinnit
joudutaannykyääntoteuttamaanestokelaparistoilla,sillälähestulkoonkaikissatehtaidensähköverkoissaesiintyyyliaaltoja.(ST-Kortisto52.15.2015.)
3-vaiheisenestokelaparistonperusrakenteenmuodostavatkolmekondensaattoria,
jotkaonkytkettykolmioon,jajokaisenvaiheenväliinjääyksikondensaattori.Kokonaisuusrakennetaankontaktoreilla,varokkeillajapurkausvastuksillasekäkondensaattorinkanssasarjaankytkettävälläestokelalla.Estokelaparistontoimintaeiole
kovinmonimutkainen.Kontaktoreillaohjataankompensoinnintehokkuuttajakontaktoreitaohjataanloistehonsäätimellä,jolletuodaanyleensämittausjänniteyhden
vaiheenjanollanväliltä.Säädintarvitseemyösvirranmittauksen,jottasäädinvoi
laskeajännitteenjavirranvälisenkulmaeron,jonkaperusteellasäädinlaskeetarvittavankompensointitehon.Kontaktorienkorvaaminentyristoreillamahdollistaanopeanreagoinninkompensoinninohjaukseen.(ST-Kortisto52.15.2015.)
Olemassaolevissateollisuuslaitoksissayksinkertaisintapakompensoinninmitoittamiseksionmitataloistehonkulutus.Mittauksessaontarpeenpyrkiämäärittelemään
ajanjakso,jolloinoletettuloistehonkulutusonsuurimmillaan.Mittauksetkannattaa
tehdäsähkönlaadunanalysaattoreilla,joillaonmahdollistatallentaamittaustuloksia
pidemmältäajanjaksolta,jolloinkuormituksenkäyttäytyminensaadaanparemmin
selville.(ST-Kortisto52.15.2015.)
23
4.3 Sähkönlaadunmittaus
Sähkönlaadunmittauksenensimmäisessävaiheessaselvitetäänyksittäinenhäiriöidenaiheuttaja,jokavoidaanpäätellähäiriötyypinjasenesiintymisaikojenperusteella.Harvoinlöydetäänyksihäiriöidenaiheuttaja,silläjokainenlaitejajärjestelmäyksinääntäyttävätuseimmitensitäkoskevatstandardit.Useinhäiriöonkinmonensähkölaitteentaiaiheuttajanyhteisvaikutuksensumma.
(ST-Kortisto97.21.2015.)
Ensimmäinenmittausperiaatehäiriöidenpaikallistamisessaonkartoittaasähköverkontodennäköisimmäthäiriöidenaiheuttajathavaittujenongelmien,sähköverkon
rakenteenjalaitekannanperusteella.Näidentietojenpohjaltasuunnitellaanmittauskohdatja-ajat.Toinenmittausperiaateonmitataerikseenrakennuksenjokainen
yksittäinensuurehkolaitetaiosa-aluejasähkönjakeluverkosta
tulevathäiriöt.(ST-Kortisto97.21.2015.)
Häiriöitäpoistettaessamääritelläänaluksihäiriöllehaluttuvaimennustaso,sitten
määritelläänhäiriönpoistamisenvaihtoehdotjakunkinpoistamistoimenpiteenkustannukset.Mittaustulostenhankalinosaonmäärittääkunkinhäiriöihinvaikuttaneen
osapuolenosuushäiriöön.Tavallisimmatosapuoletovatsähkösuunnittelija,laitetoimittaja,urakoitsija,sähköverkkoyhtiöjakäyttäjä.
24
5 KuntotutkimusValionmeijerissä
5.1 Valmistelut
TärkeimpiäperustelujaValioJyväskylänkuntotutkimuksenaloitukselleolisaadasuoritetuksisähkölaitteistojen(luokka2C)määräaikaistarkastukset,päivittääsähkökuvat
(pääkaaviot,nousujohtokaaviot,maadoituskaaviot,suurjännitekaaviot),koestaasuojalaitteetjasaadaajankohtainentietosähkönjakelunkunnosta.Olenolluttyössäsamassakiinteistössäkahdeksanvuottajakokemusauttoiminuaalkuuntyötehtävässä.
KuntotutkimuksenavuksiminullemäärättiinMarkoTurpeinenVaajakoskenSähkösepätOy:stä.MarkoontoiminutalihankkijanaJyväskyläntiloissajouseamman
vuodenajansähköalantyötehtävissä.
Kuntotutkimustaaloittaessajasenlaajuuttamiettiessätäytyitehdähiemanaluksi
laskelmiajarajauksia.Rajasimmetutkimuksen400Vsähkönsyöttöön,muttajätimme
ryhmäkeskuksiltalähtevätkuormatpoistarkastelusta.Laskin,ettämeijerilläonyhteensäyli100kappalettapääkeskuksiajaryhmäkeskuksia.Arvioin,ettäkuntotukimustatehdessäkeskuksellavoisikeskimäärinmennäkaksituntiaaikaakahdeltamieheltä.Tämätekisi200tuntiakokonaisuudessaan.Saisimmekeskustentarkastamisen
valmiiksi5viikossanormaaleillatyöviikoilla.Työtädokumentoidaksemmekäytimme
Excel-taulukkoa(ks.taulukko1),johonmerkkasimmepuutteetjasuojalaitteidenkoestukset.Lisäarvoatutkimukselleantoilämpökuvaus,jonkasuoritimmekuntotutkimuksenyhteydessäkeskuksille.
25
RIVI
HUOLTOVÄLI/V
Taulukko1.Kuntotutkimuksenkohteita
1
2
3
4
5
6
1
2
4
2
1
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
2
2
2
2
2
4
2
1
4
4
4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
27
28
29
30
31
1
1
1
1
1
1
JAKOKESKUKSETALLE1000V
Käyttö-jaturvavälineetsekäensiapuvälineet
Suojareleet
Lämpöreleet
Katkaisijatjaniidenreleet
Vikavalvontajärjestelmäntoiminnantarkjakoestus
Vikavirtasuojakytkimientoiminnantarkastus
LAITTEET
Maadoitukset
Kytkinlaitteet
Johtojensuojaustiedot
Suojaustenselektiivisyys
Läpiviennit
Mekaaninenkunto
Liitoksetjaliitännät
Lämpökuvaus
Keskuksenkansienlukitus
Moottorinsuojakatkaisijat
Varokepesienlähtöliittimienkiristyslämpökuvauksesta
Varokepesienlähtöliittimienkiristys(LÖYSÄLLÄ)
TILA
Sähkötilanlukitus
Varoituskilvet
Keskuksenhoitotila
Kaaviotjapiirustukset
Läpiviennit
Merkkilamput
Kellokytkimet
Yleinensiisteys
Ilmastointi
Valaistus
Kenttäasennukset,moottorit,turvakytkimetsilmämääräinenhavannointi
KOMPENSOINTILAITTEET
Säätimenjaparistojenmekaaninenkunto
Paristokohtaistensulakkeittentarkastus
Laitteenjatilansiisteys
Säätäjäntoiminta
Liitokset
Hälytyksentoiminta
26
5.2 Kenttätyö
Kenttätyötätehdessämmekäytimmetyökaluinaaistinvaraistahavainnointia(näkö-ja
kuulohavainnot),MicrosoftOfficeohjelmistoja,yleismittaria,pihtivirtamittaria,otsalamppua,jännitetyökalujajaFluke-TI25sarjanlämpökameraa.
Kiinteistötonpääsääntöisestirakennettu1980-luvulla,jasähköasennuksetovatsen
ajanmukaiset,tokipaljonontehtymuutoksiajauudistuksiaajanmyötä.Tutkimukset
suoritettiinsähkökeskuksiin,jotkaovatjännitteellisiä,jatästäsyystätyöturvallisuus
oliensisijaista.Käytimmeapunavanhojasähköpiirustuksiajarakennekuvia,mikälioli
tarvettaselvittääkytkentöjä.
Työtätehdessätulitodettua,kuinkatärkeääondokumentointi,silläosassasähkökeskuksistaolipuutteellisetsähkökuvattaiosaankuvistaeioletehtyolemassaolevia
päivityksiä.Dokumenttienpuutevaikeuttitöidenetenemistä,koskaemmeolleet
varmoja,mitentietytkokonaisuudetliittyivätsähköisestitoisiinsa.
5.3 Lopetus
Työstäeitehtyloppuraporttiakäyttäjälle.Keräämämmetietosähköverkonkuntotutkimuksestatallentuikunnossapidonkäyttöävartentoiminnanohjausjärjestelmään.
Kerätyntiedonpohjaltatullaantekemäänjatkotyötjakorjataanpuutteita.Jatkotöistäonpieniotetaulukko2.Puutteitakirjattiinyli100kappaletta,jaeikätähänmääräänolevielälaskettudokumentoinneissaesiintyneitäpuutteita.Opinnäytetyössä
saatiinselvillemyöskiinteistöautomaatiolletulevienhälytystentoimivuus.Hälytyksiä
olikytkettymoniensuojareleidenlaukaisuihin,joitakoestettiintyötätehdessä.
27
Taulukko2.Kuntotutkimuksenjatkotöitä
TARVIKE
SANITEETTISILIKONI.C-RIVILIITIN.KANNEN
LUKKO.
TYÖ
TIIVISTETTÄVÄ03.A-KENNONLÄPIVIENTI.02.A-KENNONRIVILIITINVAIHDETTAVA.03.BLUKKO
VAIHDETTAVAEHJÄÄN.05A-KENNOSSAPURETTAVAMMJ3X1,5SSEKÄPÄÄTETTÄVÄKOTELOONÖP-3:n
KAAPELI(JOSEIPURETA).
F21.SUPISTUSRENGAS(ONJOKENNOSSA)
ASENNETTAVA,KOSKANYT3-KOONPESÄJASULAKE2-KOON10A.
TEHTYPVM.
HUOM!
KENNOSSA01BMUUTAMAIRRALLINENJOHDINPÄÄTETTÄVÄ.
PURETTAVIAKAAPELEITAKESKUKSENPÄÄLLÄ.VANHOJENNH3-PUTKIENLÄPIVIENNITTIIVISTETTÄVÄ(
HALK.=400,3KPL)
KOON2VAROKEKANSI1KPL.C-KISKON
RIVILIITTIMIÄ6KPL.
SANITEETTISILIKONI.
PURETTAVAKAAPELIKESKUKSENPÄÄLLÄ.VAIHDETTAVARIKKINÄISTENRIVILIITTIMIENTILALLEEHJÄT.
SULAKE100A2KPL.
VAIHDETTAVAPALANEETSULAKKEETEHJIIN.SUODATINVAIHDETTAVAUUTEEN.
SYÖTTÖKAAPELIENLÄPIVIENNITTIIVISTETTÄVÄ,KURAAONJOTULLUTYLHÄÄLTÄKENNOON.KANSI03AEI
AUKEA.KATONLÄPIVIENTITIIVISTETTÄVÄ.
LUKITUKSETTOIMIIHUONOSTIKANSIENVANHOISSAKAHVOISSA,AUTETTAVA.KESKUSSISÄLTÄPÖLYINEN,
IMUROITAVASEURAAVASSASÄHKÖKATKOSSA.
RUUVEJAn.4,3x252KPL.
PUUTTUURUUVEJA,LAITETTAVAPAIKOILLEEN.
KOSKETUSSUOJANLUKITUSSOKKAD2-KOOLLE KENNOON05CASENNETTAVASOKKA.
KESKUKSENEDESSÄ
TYNNYRIENSÄILYTYSPAIKKA,
EISAAOVIAAUKI.
PK1.
F25EISAAAUKI1ASENNOSSA(EIVAPAUTUSTA)
PG16SULKUTULPPA3KPL.C-KISKON
RIVILIITTIMIÄ3KPL.KANNENLUKKO1KPL.
KENNON07ALÄPIVIENNITTUKITTAVATULPILLA.04A:SSAIRRALLISIAPALJAITAJOHTIMIA,PÄÄTETTÄVÄ.
02B:IRRALLISIAPALJAITAKOSKETELTAVIALÄMPÖRELEITÄ2KPL,POISTETTAVA.KANNEN05CALEMPILUKKO
VAIHDETTAVAEHJÄÄN.
KUTISTESUKKAAYMS.KOSKETUSSUOJAKSI.
KENNOIHIN04JA06MERKKIVALOJENLIITTIMIENPÄÄLLEKOSKETUSSUOJAT.KENNOSSA05RELE
KIINNITETTÄVÄJAPURETTAVAKAAPELIT.
RIVILIITTIMIÄC-&DIN-KISKOILLE
JOHTIMIAIRROITELTUJAHUONOSTIPÄÄTETTY,TEHDÄÄNPAREMMIN.
JK4:nTALJANTELINEENJALKA
<0,8mPÄÄSSÄKESKUKSESTA
SANITEETTISILIKONIA.MERKKILEDEJÄ
KESKUKSEEN.
01-KENNOISSA!LEIKATTAVAKAAPELEILLEKOSKETUSSUOJAMUOVIA,NYTTAITTUNUTPAHASTI.MK120KEVI
LÄPIVIENTITIIVISTETTÄVÄ.04CKANNENOIKYLÄKVÄÄNTYNYT,KORJATTAVA.
JK4:nTALJANTELINEENJALKA
<0,8mPÄÄSSÄKESKUKSESTA Lämpökuvauksistaotettiinkunkinkeskuksenkorkeinlämpötilamuistiinjakirjattiin,
mistäkohteestakeskuksessakuvausontehty.Taulukko3esittäälistaustanäistäkirjauksista.JatkotoimenpiteetjätettiinValionkunnossapidonmietittäväksi.
28
Taulukko3.Lämpökuvauksenkirjaukset
KESKUS
MIKÄ
LÄMPÖTILA/C
HUOM
K1.2
KONTAKTORI10K1:4&6
64,2
LÄMPÖKESKUS
FLHK-01
SULAKE28F1.1
61,8
&
JV-SEK
KONTAKTORI8K3
57,9
SIILOJENALATILA
K1.1
MOOT.S.KATKAISIJAKENNO02B
64,1
1.KRS
RK1.4
KONTAKTORI6K2
45,7
1.KRS,KALLIOSOLA
PK1:KONDENSAATTORI
KELANL5DYNAMOLEVYT
64,8
TEKUSÄHKÖPÄÄK.TILA313
PK1
SULAKEF8.3
38,2
PIK10.3
MITTARIKESKUS
kWh-MITTARIP7
25,5
TEKUSÄHKÖPÄÄK.
85
KYLMÄK.HUONE.VANHOJA
LÄMPÖRELEITÄ
&
1L
2L
SYÖTTÖKAAPELINJOHTIMET.
LAUHDUTTIMIENLÄMPÖRELEET
KENNON01BLÄMPÖRELEET
80
OK
YLEISESTIKONTAKTORIT
50
RK2
RELEET7-9K2
50
KYLMÄK.HUONETILA312.
HUOM!UM2:nTILANRO
JÄÄHD.KESKUSTILA310
RK1.3K
KONTAKTORI32K1
34,3
TILA310
6 SähkönlaatujamittausValionmeijerissä
Sähkönlaadullisiaongelmiaeiolluthavaittutaitiedostettumeijerissä,jotenmittauspaikoiksivalitsinsellaisiakohteita,jossaoletettiinnäitähäiriöitäolevan.Pyrintulkitsemaanmitattujatuloksiajamiettimäänsähkönlaatuaparantaviatoimenpiteitä.
TyökalunanäidenongelmienhavaitsemiseenkäytettiinFluke-435kolmivaiheista
sähkönlaadunanalysaattoria.MittariolilainattuValiontoisestatuotantolaitoksesta,
jotenmittauksetpititehdäkohtalaisennopeassaaikataulussa.Mietittäväksijäi,mistä
mittauksetsuoritan,koskamittauksilleeivarsinaistapakotettaollut.Tietynlaiseksi
ongelmaksialussamuodostuisekin,mitämittarinmittaustoimintoakäyttäisin.Mittarissaolilukuisiatoimintojaerilaisillemittauksillejapyrinkokeilemaanniistämielestäniparhaitatoimintojasähkönlaadunmittaamisenkannalta.
29
6.1 Pääkeskus3,lähtöF17,sähkönlaadunmittaukset
EnsimmäisenämittauspisteenätoimiA-rakennuksenpääkeskus3jasieltälähtöF17,
jokasyöttäätoimistokerroksenATK-pistorasioitajavaloja(kuvio6).Työnkannalta
toivoin,ettäsamassaverkossatoimivaUPSjaATK-laitteettuottaisivathäiriötäverkkoon,jottavoisinpäästärekisteröimäänmahdollisiasähkönlaadunpoikkeamia.Pääkeskuksenmuissakinlähdöissäolevatkuormatvoivatvaikuttaamittaustulokseenja
tämätiedostettiinjomittaustenalkuvaiheessa.
Mittaustehtiinviikonpituisellamittausjaksolla.Flukenmittarissaolivalmiinatoiminto,jollavoitiintarkkaillaainoastaansähkönlaatuunvaikuttaviaasioita.
Mitattavinaasioinaolivattehollisetjännitteet(RMS),yliaallot,välkyntä,kuopat,katkokset,nopeatjännitteenmuutokset,kohoumat,epäsymmetria,taajuus,verkonsignaalijännitteet.Näitäasioitaolisivoinutmitataerikseenkinmittarilla,muttasähkönlaadunmittaustekinäidenkaikkienasioidenmittaamisensamaanaikaan.
Mittarillepitäämääritelläraja-arvot,jonkamukaansetietäämihinverratamittauksia.AikaisemminmainitunSFS-EN50160standardinpohjaltamittarilleannettiinrajaarvot,joihinsevertasimitattuatulosta.
30
KUVIO6.Mittauskytkettynä
Liitteestä3löytyymittauksistasaaturaportti.Raporttisoveltuisimyösasiakkaalle
annettavaksiloppuraportiksi,tarvittaessakäännettynäkohdemaankielelle.EnsimmäiselläsivullailmeneemittauksissakäytetytSFS-EN50160-standardinantamatrajaarvot,mittalaitteenyksilöllinenkoodi,mittauksentekijännimi,mittauksenajankohta
jamittauksenkesto.Raportinseuraavillasivuillaonyksilöitymitattavatasiatjaniistä
saaduttulokset.
Mittausraporttieisisältänytsähkönlaadullisiapoikkeamia.UPS-jaATK-laitteiden
tuottamatharmonisetyliaaltojännitteetsaivataikaansuurimmillaanvaiheessaL3
kokonaisjännitesärön4,4%THD.Epäilinaluksi,ettäkokonaisjännitesäröolisivoinut
ollaisompi.PääkeskuksenmuihinlähtöihinkytketytkuormateivättässäF17lähdössätehdyssämittauksessanäkyneetmerkittävästi.
31
6.2 Pääkeskus1,sähkönlaadunmittaukset
SeuraavanamittauskohteenatoimiB-rakennuksenpääkeskusPK1.Mittaustehtiin
suoraankuparikiskoista,jotkasyöttävätPK1-pääkeskusta.PK1syöttäälähtöjä,johon
onkytkettytaajuusmuuttajakäyttöjä,isojakylmäkoneitajakiinteistönsähköjä.MittaustehtiintälläkertaaFlukenloggeritoiminnollaelitiedonkeruutoiminnolla,joka
antaamahdollisuudentallentaamoniaerilukemiasamanaikaisestisuurellaerottelukyvyllä.Lukemattallennetaankäyttäjänasettaminaikavälein,kunasetettuaikaväli
“loppuu”,tallennetaanmuistiinaikajaksonaikanakäyneetminimi-,maksimi-jakeskiarvot,jasenjälkeenseuraavaaikavälinmittausalkaa.(Fluke435.2015.)Mittauksenaikaväliolisäädettävissä0,5sekuntista2tuntiin,muttaaikavälintiheydelläoli
suoravaikutustiedonkeruunkokonaiskestoon.Mittauksenkokonaiskestoaolisivoinutkasvattaaisommallamuistikortilla,tällaistaeimittaustenaikanaollutsaatavissa.
Määrittelinmittarinmittaustenaikavälinminuutinmittaiseksi,koskahalusintiedonkeruunkestonkasvavanmahdollisimmanpitkäksi.StandardissaLiitteen2mukaan
jännitettätarkastellaan10minuutinmittausjaksoissa,muttataajuutta10sekunnin
mittausjaksoissa.Uskoinaikavälinolevanriittäväntarkka,muttatarkempienmittaustietojentallentamiseksiolisikannattanutmittauksenaikaväliasettaalyhyemmäksi.
Sähkönlaadunmittauksenkannaltaonkuitenkinparempi,ettäotetaanmahdollisimmanpitkämittausjakso.Mittarinpäivämääräasetuksetjäivätminultavaihtamatta,
muttatämäeisähkönlaadullisiinasioihinvaikuta.
KerättyjätietojakäsiteltiinFlukenPowerLog-ohjelmistolla,Taulukko4onnäytetiedonkeruullasaadustataulukkotiedoistatietylläajanjaksolla.Mittauksetovattiedonkeruutoiminnossatietynlaisiamittausnäytteitä,joitakerätäänhalutullaaikavälillä.
Tämätuomittaustietojenkäsittelyyntiettyjäongelmia.Joshaluttaisiintutkia,miltä
näyttääsäröytynytjännite,niinseeionnistu,muttatuloksistavoidaanpäätelläonko,
jännitesäröytynyttä.
32
Taulukko4.Tiedonkeruutaulukkona
Mittausjaksollasähkönlaadullisiaongelmiaeihavaittusiten,ettäneolisivatjotenkin
SFS-EN50160-standardinantamienraja-arvojenulkopuolella.Halusinkuitenkinpoimiamittauksistaajankohdan,jossanäkyy,mitenkylmäkoneensähkömoottorinaiheuttamakäynnistysaiheuttaahetkellisenjännitteenalentumisenjavirtapiikin.Mittauksienminuutinaikavälistäjohtuenonvaikeasanoa,kuinkapitkäkestoinentämä
jännitteenalenemajavirtapiikkion.Sevoidaankuitenkintodeta,ettäalleminuutin
kestoisianeovat.
Kuvioissa7,8,9näkyyajanjakso(kello13:30:12)jolloinkylmäkonekäynnistyy,tarkemmintarkastelunanäkee,kuinkatoinenkinkylmäkonekäynnistyymyöhemmin.
Graafisissakuvioissamittaustenminiarvonäkyyvihreällä,keskiarvomustallajamaksimiarvopunaisella.Kuvioistakäyilmi,kuinkavirtanouseejohtuenmoottorinottamastavirtapiikistäkäynnistyessäjasamallaaiheuttaajännitteeseentilapäisenjännitteenaleneman.
33
KUVIO7.PK1,jännitekylmäkoneenkäynnistyksessä
34
KUVIO8.PK1,virratkylmäkoneenkäynnistyksessä
35
KUVIO9.PK1,virrat2,kylmäkoneenkäynnistyksessä
Liite4onraportti,johononkoottunakaikkimitatutsuureetvalitultaajanjaksolta
graafisellenäkymälle.Raportinvoikoostaakokomittausjaksolta,lisäksisiihenvoi
valita,mitkämitatuistasuureistahalutaanraporttiinsisällyttää.Liitteestävoikatsoa,
kuinkavirtapiikkivaikuttaapätötehonjaloistehonsuuruuksiin,sekäharmonisetyliaaltojensuhteellisetsuuruusluokat.Taulukkoon5keräsinkuitenkinkokomittausten
ajaltakeskeisimmätarvotsähkönlaadunkannalta.
36
Taulukko5.Mittaustuloksetyhteenveto
6.3 Pääkeskus4,sähkönlaadunmittaukset
ViimeinenmittaussuoritettiinulkopuolisenyrityksentoimestapääkeskukseenPK4,
mittaussuoritettiinpääkeskuksensyöttökentästä.Mittaustehtiinulkopuolisenyrityksentoimestasiitäsyystä,ettäjouduinpalauttamaanFluke-435sähkönlaadunanalysaattorintakaisinValiontoiseentuotantotehtaaseen.Mittauksillahaettiin
aikaisempiinmittauksiinverrattunasamojasähkönlaadullisiasyitäjahalusinkäydä
työssänimittaustuloksialävitse,koskanetuovatmukanaanlisäarvoasähkönlaatuun
liittyvissäasioissa,johtuenmittaustenhiemanerilaisestatoteutustavasta.
PK4syöttääuseitamoottorilähtöjäjatälläkertaamittaustehtiinlyhyellämittausjaksolla,jokaolinoinkaksituntia.MittalaitteenatoimisähkönlaadunanalysaattoriGossenMetrawattMavowatt70,mittarinsäädöttekiulkopuolisenyrityksenedustaja.
Mittaustuloksiaeioleliitteenävaannekäydääntyössälävitse.Kuvioidentaulukoissa
esiintyvätA,B,CovatkorvaavatmerkinnätL1,L2,L3joillaerotetaanvaihejohtimet
toisistaanjakuvioissaesiintyvätvärittarkoittavatpunainenL1,vihreäL2,sininenL3.
Kuvioidenlaatuonhiemanheikkoajohtuen,mittauslaitteestatehdystäkuvansiirrosta,muttaniistäselviääperiaatteet,joitatarkastellaan.
37
Jännitteetonesitettykuviossa10janeovatnormaalillatasollapääsääntöisesti,muttakuviossaesiintyymoottorikäytöistäaiheutuvianopeitapiikkejä.
KUVIO10.PK4,vaihejännitteet
38
PK4virratonesitettykuviossa11,kuormitusvirrankeskiarvoon~680Ajasiinäon
~450Avaihtelu.Maksimiarvot~900Aaiheutuvatmoottorienkäynnistysvirroista.
KUVIO11.PK4virrat
PK4pätötehojaloistehoonesitettykuviossa12ja13,pätötehoolimittauksenaikanamaksimissaan500kWjakeskimäärinPK4pätötehoon380kW.Loistehonmaksimiarvooli71kVAr,loistehossaesiintyynopeitavaihteluitamoottoreidenkäynnistyksistäjohtuen.Nämäloistehopiikitovatmaksimissaan100kVarjaniidenkestoaikaon
10ms-50ms.Näinnopeisiinloistehonmuutoksiineikontaktoriohjattuestokelaparistoehdireagoida.Loistehopiikkienkompensointionmahdollistatyristoriohjatulla
39
yliaaltosuotimella,siiheneikuitenkaanoletarvetta,koskaloistehostaeiaiheudu
haittaaviatekijöitä.
KUVIO12.PK4,Pätötehojaloisteho1
40
KUVIO13.PK4,Pätötehojaloisteho2
PK4verkonjännitesäröonesitettykuviossa114.PK4verkonjännitesäröonkorkea
4,8Vthd%,muttaeivieläylitästandardissamainittujaraja-arvoja.Jännitteensäröytymistävoidaankorjatayliaaltosuodattimella,tähäneikuitenkaanoletarvettavielä,
koskahäiriöitäeioleesiintynyt.
41
KUVIO14.PK4,JännitesäröVthd%
Taulukossa6onmittaustuloksettaulukoituna,jostavoidaanpäätelläPK4pääkeskuksensähkönlaadunolevankohtuullinen.Sähkönlaatuahuonontavatyliaallot,niiden
muodostuminenjohtuutaajuusmuuttajistajapuolijohdekomponenteistasyntyvästä
yhteiskuormasta.Yliaallotsäröyttävätjännitteenjaniidenkerrannaisetovatnähtävissätaulukonmittaustuloksissa.Virtayliaalloistasuurimmatonkolmasvirtayliaalto
~20A,viidesvirtayliaalto~94Ajaseitsemäsvirtayliaalto~20A,näidensuhteelliset
arvotovat3.4,6%,5.20%ja7.3,6%.Loistehopiikitovatmyössähkönlaatuahuonontavatekijäjaniidenkompensointiavoiollasyytämiettiä.
42
Taulukko6.Mittaustuloksettaulukkona
43
7 Pohdinta
Opinnäytetyökoostuikahdestakokonaisuudesta,meijerinpienjänniteverkonkuntotutkimuksestajasähkönlaadunanalysoinnista.
Pienjänniteverkonkuntotutkimuksentavoitteolisaadasuoritetuksisähkölaitteistojen(luokka2C)määräaikaistarkastukset,päivittääsähkökuvat(pääkaaviot,nousujohtokaaviot,maadoituskaaviot,suurjännitekaaviot),koestaasuojalaitteetjasaada
ajankohtainentietosähkönjakelunkunnosta.Työstäsaatiintuloksinakattavatyölista
erilaisistahavainnoistajapuutteistasähköverkossa.Kuntotutkimustyönäonnistu
todellahyvin,koskakuntotutkimuksenpohjaltakiinteistönsähköverkonkunnossapitotuleeolemaanhelpompaapäivitettyjendokumenttienjakorjattujenpuutteiden
ansiosta.Uusieninvestointienjakorjaustöidenmyötäsaattavatasennuksetmuuttua
useaankertaan,jailmankunnollistaaikaisempaadokumentointiavoivatmuutostyöt
pitkittyätaihankaloitua.DokumentoinnissapääsinhyvinhyödyntämääninsinööriopinnoissanioppimianidokumentoinninjaAutoCAD-ohjelmistontaitojani.Kenttätöissäkeskustenrakenteetjasähkötyöturvallisuustulivatentistätutuimmiksisekä
vahvistivataikaisemminhankkimaaniammattitaitoainsinööriopinnoistajatyöelämästä.Jatkossapienjänniteverkonkuntotutkimuksenansiostaonkehitettytoimintamalli,jonkapohjaltavoidaanjatkaatulevaisuudessakinjavarmistaameijerinsisäisenpienjänniteverkonhäiriötönsähkönsyöttö.KuntotutkimustakannattaamielestänijatkaaValioJyväskylänkunnossapidonsähköalantyöntekijöidentoimesta3-4vuodenväleintehtynä.
Sähkönlaadunmittauksetjaarvioiminenolityöntoinenosio.Tavoitteenaoliopetella
tekemäänsähkönlaadullisiamittauksiajaanalysoimaanniistäsaatujatuloksia.Opin
miettimäänsähköverkkojenrakennettajamahdollisiasähköverkonhäiriönaiheuttajia
sekäpohtimaansitä,mitenpystyntekemäänmittauksetmahdollisimmanmonipuolisestiilmanmittausvirheitä.Mittauksienvaikeinosuusoliitsetiedonkäsittely.Tietoa
saadaantallennettuapaljonjauseastamuuttujasta,jottalöytäisiitseongelmatja
44
kykenisittekemäänniidenperusteellatarvittavatkorjaustyöt,jouduthiemanmiettimäänmitäetsiä.StandardinSFS-EN50160antamienraja-arvojenylittäviäarvojamittauksissaenmittausjaksoillahavainnut,muttapääsinkuitenkintodentamaan,kuinka
kylmäkoneensähkömoottorinkäynnistysaiheuttaavirtapiikinjajännitteenaleneman
väliaikaisestisekämitenkämoottoreidensähkökäytötsäröyttävätjännitteen.JatkossatoivottavastiValioJyväskylähankkiisähkönlaadunanalysointimittarinjakouluttaa
käyttäjänsille.Mittauksiaolisihyväsuorittaamääräväleinlaitoksenomankunnossapidontoimestataiulkoisenaostopalveluna.
TyönilisäsitietoaValioJyväskylänmeijerinpienjänniteverkonkunnostajalaadusta.
Korjaaviatoimenpiteitätallennettiinkunnossapidontoiminnanohjausjärjestelmäänja
teknisenasiantuntijankanssakäytiinkeskusteluja,kuinkasähkönlaadullisiamittauksiavoitaisiinhyödyntääjasuorittaajatkossa.Työolitodellalaajatehtävänannonperusteellajaolisinvarmastivoinutpaneutuasyvällisemmintyössänivaintoiseenaiheeseen,muttauskonsennäinsuoritettunatukevankoulutustaustaanikaikestaparhaiten.
45
Lähteet
Asuntojenlääkärintarkastus.2015.Taloyhtiökuntotutkimus.Viitattu5.11.2015
http://www.taloyhtio.net/korjausjaremontointi/kuntotutkimus/
Fingridvoimansiirtoverkko.2015.Voimansiirtoverkkokuva.Viitattu5.11.2015
http://www.fingrid.fi/fi/yhtio/esittely/voimansiirtoverkko/Sivut/default.aspx
Fluke-435.2015.Fluke-435sähkönlaatuanalysaattorinohjekirja.Viitattu5.11.2015
http://www.fluke.com/fluke/fifi/sahkonlaatutyokalut/kolmivaiheinen/fluke-435series-ii.htm?pid=73939
Kuntoselvityksenperiaatteet.2015.Isännöintikeskus.Viitattu5.11.2015
http://www.isannoitsijakeskus.fi/tietopankki/kuntoselvitysten_periaatteet_
Mittauksetjatestaukset.2015.Oppimateriaali5.11.2015.Jyväskylän
ammattikorkeakoulu,oppimateriaali.OppimateriaaliJyväskylän
ammattikorkeakouluntietojärjestelmässä.
ST-Kortisto52.51.02.2015.Sähkönlaatu.Jännitteenalenemanminimoiminen.
Viitattu5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
ST-Kortisto52.51.03.2015. Sähkönlaatu.Harmonisetyliaallot.Viitattu5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
ST-Kortisto52.15.2015.Loistehonkompensointijakompensointilaitteet.Viitattu
5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
46
ST-Kortisti52.16.2015.Yliaaltosuodatinlaitteet.Viitattu5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
ST-Kortisto97.00.2015.Sähköjatietojärjestelmienkuntotutkimus.
Viitattu5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
ST-Kortisto97.21.2015.Sähkönlaadunarviointijamittaaminen.Viitattu5.11.2015
http://severi.sahkoinfo.fi/
Suomensähkövoimajärjestelmä.2015.Voimajärjestelmä.Viitattu5.11.2015
http://www.fingrid.fi/fi/voimajarjestelma/voimaj%C3%A4rjestelm%C3%A4/Suomen
%20s%C3%A4hk%C3%B6voimaj%C3%A4rjestelm%C3%A4/Sivut/default.aspx
Sähköasennustenmääräaikaistarkastukset.2015.Määräaikaistarkastukset.Viitattu
5.11.2015
http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/maara_aikaistarkastukset.pdf
KuntoarviojaPTS.2015.Taloyhtiökuntoarvio.Viitattu5.11.2015
http://www.taloyhtio.net/korjausjaremontointi/kuntoarviojapts/
Kuntotutkimuksenerivaiheet.2015.Oppimateriaali5.11.2015.Jyväskylän
ammattikorkeakoulu,oppimateriaali.OppimateriaaliJyväskylän
ammattikorkeakouluntietojärjestelmässä.
Teknisiätietojajataulukoita.1990.ABBStrömbergOyVaasa.
5.7.1996/517.Kauppa-jateollisuusministeriönpäätössähkölaitteistojenkäyttöönotostajakäytöstä.Viitattu5.11.2015
http://plus.edilex.fi/content/tukes/fi/lainsaadanto/19960517?toc=1#L2
47
Sähköasennustenmääräaikaistarkastukset.2015.Määräaikaistarkastukset.Viitattu
5.11.2015
http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/maara_aikaistarkastukset.pdf
48
Liitteet
Liite1.Sähköjärjestelmienkuntotutkimuksenesimerkkiraportin
runko
49
Liite2.StandardinSFS-EN50160raja-arvot
(ST-Kortisto97.21.2015.)
50
Liite3.Fluke-435sähkönlaadunmittausraportti
51
52
53
54
55
Liite4.Fluke-435tiedonkeruumittausraportti
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Fly UP