...

Les biblioteques per a pacients: descrivint el present, imaginant el futur

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Les biblioteques per a pacients: descrivint el present, imaginant el futur
Les biblioteques per a pacients:
descrivint el present, imaginant el futur
(La Regió Sanitària Barcelona)
Aurora Vall Casas
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- NoComercial 3.0. Espanya de
Creative Commons.
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento - NoComercial 3.0. España de
Creative Commons.
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0.
Spain License.
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Programa de doctorat: Informació i documentació en l’era digital
Bienni 2004-06
LES BIBLIOTEQUES PER A PACIENTS:
DESCRIVINT EL PRESENT, IMAGINANT EL FUTUR
(LA REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA)
Aurora Vall Casas
Directores de tesi:
Dra. Carina Rey Martín
Dra. Concepción Rodríguez Parada
Barcelona, març de 2011
Part VI:
BIBLIOGRAFIA
La bibliografia que presentem a continuació conté tant les referències citades al llarg del treball
com la bibliografia consultada però no citada.
No s’han recollit, volgudament, ni pàgines web d’entitats que poden estar més o menys vinculades
a les biblioteques per a pacients ni enllaços a serveis concrets. En el primer cas és perquè es tracta
d’una informació que realment aporta molt poc a la visió global del tema donat que d’una manera
o altra ja queda recollida amb les publicacions vinculades a aquestes entitats (el COBDC o l’ALA)
o bé perquè estan descrites en algun capítol de l’estudi (per exemple la FNABEH). En el segon cas,
les raons són diverses: aquest tipus d’enllaços tenen una durada curta i fàcilment es trenquen i es
perd la informació; a més, és poc el contingut que aporten ja que sovint són un simple esment a un
servei, a un horari o a un número de telèfon. En relació a recursos concrets, els més significatius
formen part del cos del treball (per exemple l’Starlight Children’s Foundation); la resta es troben
recollits en publicacions anteriors nostres en les quals també s’inclouen descripcions i anàlisis i
no hem cregut oportú repetir-ho.
A
Aalto, Madeleine; Knight, Trevor (2000). Alternativas de financiación de las bibliotecas públicas. Barcelona:
Fundación Bertelsmann.
ALA. Vegeu: American Library Association.
Alix, Yves (2008). “Du ‘tiers réseau’ au ‘hors les murs”. BBF: bulletin des bibliothèques de France, t. 53, n° 5
(2008), p. 4-7. Accessible també en línia a: <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0004-001>.
Allué, Vicenç (2006). “El Servei de Biblioteques del Front, epopeia cultural del segle XX”. Ítem: revista de
biblioteconomia i documentació, núm. 44 (set.-des. 2006), p. 67-111. Accessible també en línia a:
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/58048/129142>.
Alted Vigil, Alicia (1984). Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante
la Guerra Civil española. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y
Archivos, Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica,1984.
Amador, Sílvia; Francés, Sílvia; Marín, Josep V. (1997). “El llibre, eina de salut: projecte i actuacions per
iniciar un servei de biblioteca a una unitat d’oncologia pediàtrica”. En: I Jornada de biblioteques
per a malalts als hospitals: la cultura cura? Ponències i comunicacions. 10 d’octubre de 1997.
[L’Hospitalet de Llobregat: s. n.], [p. 56-64].
___ (1998). “El libro, instrumento de salud”. Primeras noticias: literatura infantil y juvenil, nº 153 (1998),
p. 36-38.
American Library Association (2008). Code of ethics of the American Library Association. Chicago:
American Library Association. Accessible també en línia a: <http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/
proethics/codeofethics/Code%20of%20Ethics%20of%20th.pdf>.
Amorós Martí, Pere; [et al.] (2004). “Las ciberaulas, un nuevo modelo de atención al niño hospitalizado y
a su familia”. Aula de infantil, nº 17 (enero-feb. 2004), p. 30-32.
501
Part VI: Bibliografia
Anderson, Marcella F. (1992). Hospitalized children and books: a guide for librarians, families, and
caregivers. 2nd ed. Metuchen: The Scarecrow.
Andrés, Teresa (1937). Indicaciones para la organización de las bibliotecas de frentes, cuarteles y hospitales.
Valencia: Cultura Popular, 1937. Text reproduït a: Calvo, Blanca; Salaberría, Ramón (eds.) (2005).
Biblioteca en guerra. Madrid: Biblioteca Nacional, p. 319-326.
Aparicio Chueca, Mª del Pilar (2002). “Descentralización y diseño organizativo de los hospitales
catalanes de la “Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública”. Propuesta de un índice de medición de
descentralización global”. Tesi de doctorat. Universitat de Barcelona. Departament d’Economia i
Organització d’Empreses. <http://www.tdx.cat/TDX-1104109-112603>. [Consulta: 25/02/2011].
Aragó, Ignasi (1967). Els hospitals a Catalunya. Barcelona: [s. n.] (Imp. Altés).
___ (1994). “Notes sobre els hospitals a Catalunya”. En: La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de
Catalunya: història d’una diversitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat
i Seguretat Social, p. 23-29.
Asenjo Sebastián, Miguel Ángel (2006). “Fundamentos de planificación y gestión hospitalarias”. En: Asenjo
Sebastián, Miguel Ángel (dir.). Gestión diaria del hospital. 3ª ed. Barcelona: Masson, p. 15-46.
Asenjo Sebastián, Miguel Ángel (dir.) (2006). Gestión diaria del hospital. 3ª ed. Barcelona: Masson.
B
Bailac, Assumpta (2003). “Servicio bibliotecario y territorio. ¿Por qué planificar?”. Educación y biblioteca:
revista mensual de documentación y recursos didácticos, vol. 15, nº 136 (2003), p. 39-44.
Barbé Aragonès, Cristina (2007). “El Servei de Biblioteques del Front: la col·lecció conservada a la
Biblioteca Pública de Tarragona”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 47 (set.des. 2007), p. 71-112. Accessible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/
view/102951/182975>.
Barcía Ballesteros, Mª Teresa (200?). “Biblioteca de Pacientes del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)”.
@bsysnet.com. Experiencias. <http://www.absysnet.com/experiencias/experiencias22.html>. [Consulta:
01/03/2011].
Bargagna, Beatrice (2003). “Il lavoro volontario nelle biblioteche e i problemi della professione bibliotecaria”.
En: Leggere in ospedale e in condizioni di disagio: progettare e diffondere servizi di lettura
cooperando tra biblioteche pubbliche, aziende sanitarie e associazioni di volontariato. Atti della
giornata di studio, Bagno a Ripoli, 6 giugno 2003. Bagno a Ripoli: Biblioteca comunale [etc.], p.
133-137. Accessible també en línia a: <
documents/1260786382770_atti_convegno_03.pdf>.
Belanger, Michel (1998). “Patients’ rights: an international approach”. En: Pelikan, Juergen M.; [et al.]
(eds.). 5th International conference on health promoting hospitals: feasibility, effectiveness, quality
and sustainability of health promoting hospital projects. Proceedings. Vienna, April 16-19, 1997.
502
Bibliografia
Gamburg: Health promotion, p. 58-60. Accesible també en línia a: <http://test.cp.euro.who.int/
document/ihb/hphvienna1997.pdf>.
Bellido, Teresa (1997a). “I Jornadas sobre bibliotecas para pacientes en hospitales: una valoración”. TK:
Asociación Navarra de Bibliotecarios = Nafarroako Liburuzainen Elkartea, nº 4 (1997), p. 16-21.
___ (1997b). “Servicio de préstamo de libros en la sección de pediatría del Hospital de Tudela”. TK:
Asociación Navarra de Bibliotecarios = Nafarroako Liburuzainen Elkartea, nº 4 (1997), p. 22-27.
Benito Lahuerta, Pilar; [et al.] (2005). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Madrid:
McGraw Hill.
Berndtson, Maija (2000). “Servicios orientados a los usuarios en las bibliotecas de hospital de la ciudad
de Helsinki”. Métodos de información, vol. 70, nº 37 (2000), p. 46-51. Accessible també en línia a:
<http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/495/515>.
___ (2002). Soñando el futuro. Ideas funky en la gestión de bibliotecas públicas. Barcelona: Fundación
Bertelsmann.
Bibliotecas para pacientes: 1990-1992 (1992). Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de
Cooperación Cultural.
Biblioteca para pacientes. 1. Catálogo I: libros para adultos (1992). Madrid: Ministerio de Cultura:
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Biblioteca para pacientes. 2. Catálogo II: libros para niños y jóvenes (1992). Madrid: Ministerio de Cultura:
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Bidwell, Pam; Olivier, Gillian (2001). “Hospitals and consumer health information in New Zealand: the
role of the library”. Health information and libraries journal, vol. 18 (June 2001), p. 83-90. Acessible
també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-1842.2001.d01-20.x/full>.
Blas Águeda, José Luis de (1997). “Situación actual de las bibliotecas para pacientes en los hospitales de
España: análisis y valoración de la encuesta realizada”. En: I Jornada de biblioteques per a malalts
als hospitals: la cultura cura? Ponències i comunicacions. 10 d’octubre de 1997. [L’Hospitalet de
Llobregat: s. n.], [p. 1-13].
___ (1998). “¿La cultura cura?”. En: 5as Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares: ¿dónde están los
lectores?: la contribución de la biblioteca pública frente a los procesos de exclusión. Salamanca,
1998. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 59-69.
___ (2000). “Les biblioteques per a malalts a Catalunya”. Métodos de información, vol. 70, núm. 37 (2000),
p. 43-45. Accessible també en línia a: <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/
article/viewFile/494/514>.
Blasco, Mireia; Blasco, Rat; Mut, Rosa (1992). “Els llibres per a nens i nenes dins la sanitat pública de
Barcelona: que m’expliques un conte?”. Faristol: revista del llibre per a infants i joves, núm. 14
(1992), p. 19-22.
503
Part VI: Bibliografia
Boada, M. Teresa; Cugueró, Maria (2006). “Maria Teresa Boada i Maria Cugueró: ‘Érem tan, tan innocents...’”.
Entrevista realitzada per Núria Ventura i Jesús Gascón. Ítem: revista de biblioteconomia i
documentació, núm. 44 (set.-des. 2006), p. 113-131. Accessible també en línia a: <http://www.raco.
cat/index.php/Item/article/view/58049/129143>.
Bolton, Victoria; Brittain, Michael (1994). “Patient information provision: its effects on patient anxiety and
the role of health information services and libraries”. Health libraries review, vol. 11, no. 2 (June
1994), p. 117-132. Accessible també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.13652532.1994.1120117.x/abstract>.
The Book trolley: the organ of the Guild of Hospital Librarians (1935- ). London: International Guild
Hospital Librarians, 1935- .
Borghi, Rita (2004). “Esperienze della Divisione Pediatria del Policlinico di Modena (Biblioteca della Strega
Teodora)”. En: 51 Congresso nazionale AIB: servizi bibliotecari negli ospedali e case di cura: linee
guida ed esperienze. Roma, 27-29 ottobre 2004. Roma: Associazione italiana biblioteche. <http://
www.aib.it/aib/congr/c51/borghint.htm>. [Consulta: 30/01/2011].
Borràs i Roca, Lluís; Borrell i Carrió, Francesc (1998). “La informació clínica facilitada al pacient”.
Quaderns de bona praxi, núm. 8 (1998). Accessible també en línia a: <http://www.comb.cat/cat/
comb/publicacions/bonapraxi/bp8.htm>.
Bosch i Monegal, Enric (1986). L’Hospital del Mar en la història de Barcelona: de les epidèmies del segle XIX
als Jocs Olímpics del 1992. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Breemhaar, B.; Visser, A. P.; Kleijnen, J. G. (1990). “Perceptions and behaviour among elderly hospital patients:
description and explanation of age differences in satisfaction, knowledge, emotions and behaviour”.
Social science & medicine, vol. 31, no. 12 (1990), p. 1.377-1.385. Accessible també en línia a: <http://
www.sciencedirect.com/science/article/B6VBF-465D431-6B/2/f4858705f7d2b45d20ed818853
f40932>.
Broering, Naomi M. (2001). “Información para pacientes: la experiencia reciente en los Estados Unidos:
colaboración de las bibliotecas de medicina y bibliotecas públicas”. En: IX Jornadas de información
y documentación en ciencias de la salud. Cáceres, 24 al 26 de septiembre de 2001. Badajoz: [s.n.],
p. 295-310.
Brusco, Angelo (1999). Humanización de la asistencia al enfermo. Santander: Sal Terrae.
Buceta, José M.; Bueno, Ana M. (coords.) (1993). Modificación de conducta y salud: perspectivas actuales
en la aplicación de tratamientos de psicología. Madrid: Eudema.
Buisan, Montserrat; [et al.] (2003a). “Les ciberaules, un espai de trobada familiar a l’hospital”. Guix: elements
d’acció educativa, núm. 296-297 (jul.-ag. 2003), p. 18-23.
Buisan, Montserrat; [et al.] (2003b). “Un espacio educativo y lúdico en los hospitales: las ciberaulas”.
En: IX Jornadas nacionales de pedagogía hospitalaria: respuestas educativas para la atención
del alumnado hospitalizado y convaleciente. Guadalajara, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2003.
[Toledo]: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, p. 163-164. Accessible també en línia a:
504
Bibliografia
<http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/educa_jccm/tkContent?pgseed=1181893573961&idCo
ntent=14630&locale=es_ES&textOnly=false>.
Burgoyne, Elena (2000). “Lectores sin fronteras”. Métodos de información, vol. 70, nº 37 (2000), p. 52-53. Accessible
també en línia a: <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/496/516>.
C
Cachón Rodríguez, Esperanza (2007). “El hospital y el paciente: declaraciones de principios, realidad y
paradojas”. Índex de enfermería, vol. 16, nº 56 (prim. 2007), p. 35-39. Accessible també en línia a:
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962007000100008&script=sci_arttext >.
Calabretta, Nancy; Cavanaugh, Susan K. (2004). “Education for inpatients: working with nurses through
the clinical information system”. Medical reference services quarterly, vol. 23, no. 2 (summer), p. 7379. Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15148021>.
Calimera Project (2005). [email protected]: pautas de buena práctica. <http://www.calimera.org/Lists/Country%20
!>. [Consulta: 23/02/2011].
Calmet, Marie (2004). Médiathèque, publics empêchés, publics éloignés: les enjeux d’un projet de service
spécifique. [S. l.]: Enssib. <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-845>. [Consulta:
01/02/2011].
Calvo, Blanca; Salaberría, Ramón (eds.) (2005). Biblioteca en guerra. Madrid: Biblioteca Nacional.
Campal García, Felicidad; Pastor Morán, Mar (2009). “Bibliotecas públicas: sitios muy SALUDables”. En: IV
Congreso nacional de bibliotecas públicas: bibliotecas plurales. A Coruña 24, 25 y 26 de septiembre
de 2008. [Madrid]: Ministerio de Cultura, p. 605-617. Accessible també en línia a: <http://travesia.
mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/577/1/com_567.pdf>.
Capdeville, Juana (1934). “Les bibliothèques d’hôpitaux en Espagne”. En: IFLA. Actes du Comité International
des Bibliothèques. 7me Session. Madrid, mai 1934. La Haye: Martinus Nijhoff, p. 51-56.
___ (1937). “El fin que persiguen las bibliotecas de hospital, ¿debe ser distraer o instruir a los enfermos?”.
En: IFLA. Actas y trabajos del II Congreso internacional de bibliotecas y bibliograf ía. MadridBarcelona, mayo 1935. Madrid: [s. n.] (Imprenta de S. Aguirre), p. 363-364.
CAPHIS (Consumer and Patient Health Information Section). Vegeu: Medical Library Association.
CAPHIS.
Carasa Soto, Pedro (1985). El sistema hospitalario español en el siglo XIX: de la asistencia benéfica al
modelo sanitario actual. Valladolid: Universidad de Valladolid.
Catalunya (1993). “Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya”. Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 1.727 (29 març 1993), p. 2.217-2.222. Accessible també en línia
a: <http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Documents/Arxiu/normativa_index.
htm%20-%20LLEI_4_1993.doc>.
505
Part VI: Bibliografia
Catalunya (1999). “Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya”. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 2.885 (10 maig 1999),
p. 6.151-6.152. Accessible també en línia a: <http://cultura.gencat.net/Biblio/docs/PERSONAL.doc>.
Catalunya (2000). “Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica”. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya,
núm. 3.303 (11 gen. 2001), p. 464-467.
Catalunya (2003). “Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut”. Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 3.879 (8 maig 2003), p. 9.297-9.308. Accessible també en línia a: <http://www.
gencat.cat/salut/depsalut/pdf/lleiprotecsalut.pdf>.
Catalunya (2006). Estatut d’autonomia de Catalunya 2006. Barcelona: Entitat autònoma del Diari oficial
i de publicacions. Accessible també en línia a: <http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_
ca_20061116.pdf>.
Catalunya (2010). “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”.
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5.641 (2 juny 2010), p. 42.475-42.536. Accessible
també en línia a: <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5641/10146047.pdf>.
Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (2008a). “Acord GOV/131/2008, de 15
de juliol, pel qual s’aprova el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya”. Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 5.180 (24 jul. 2008), p. 57.906-57.917. Accessible també en línia a:
<http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5180/08190042.pdf>.
Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (2008b). Mapa de la Lectura Pública
de Catalunya. [Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació]. <http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/mapa.pdf>.
[Consulta: 01/03/2011].
Catalunya. Departament de Salut (2008a). “Acord de Govern GOV/90/2008, de 20 de maig, pel qual s’aprova
el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública”. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.
5.140 (25 maig 2008), p. 41.086-41.088. Accessible també en línia a: <http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5140/08135112.pdf>.
Catalunya. Departament de Salut (2008b). “Decret 124/2008, de 25 de juny, pel qual es modifica el Decret
202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública”. Diari oficial de
la Generalitat de Catalunya, núm. 5.161 (27 juny 2008), p. 48.896-48.901. Accessible també en línia
a: <http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5161/08162036.pdf>.
Catalunya. Departament de Salut (2008c). Els serveis per a la salut, mirant cap al futur: mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Vol. I.
Accessible també en línia a: <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/ms001.pdf>.
Catalunya. Departament de Salut (2008d). Els serveis per a la salut, mirant cap al futur: mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública. Vol. II. Escenaris de desenvolupament i adequació dels serveis en el
territori. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Accessible també en línia a:
<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/ms002escenaris.pdf>.
506
Bibliografia
Catalunya. Departament de Salut (2009a). “Ordre SLT/506/2009, de 18 de novembre, per la qual es crea
el Programa per al desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut”. Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 5.512 (24 nov. 2009), p. 88.663-88.665. Accessible també en línia a:
<http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5512/09321103.pdf>.
Catalunya. Departament de Salut (2009b). Salut en xifres ’09. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut. Accessible també en línia a: <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir1935/salutxifres2009.pdf>.
Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social (2002). Carta de drets i deures dels ciutadans en relació
amb la salut i l’atenció sanitària. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i
Seguretat Social. Accesible també en línia a: <http://www.gencat.cat/ics/usuaris/pdf/drets_deures.pdf>.
CBC. Vegeu: Comitè de Bioètica de Catalunya.
Clarke, Jean M.; Going, Mona E. (1990). “The organization and work of libraries in hospitals: the hospital
library”. En: Clarke, Jean M.; Going, Mona E. (eds.). Hospital libraries and community care. 4th ed.
London: The Library Association, p. 52-85.
COBDC. Vegeu: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (2006). Codi deontològic del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
de Catalunya. Accessible també en línia a: <http://www.cobdc.org/collegi/codi_deontologic.html>.
Comas i Güell, Montserrat (2008). Biblioteques en temps de guerra: el front cultural de la rereguarda: el
Penedès (1936-1939). [Calafell]: Llibres de Matrícula.
Comitè de Bioètica de Catalunya (2004). Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària =
Consideraciones éticas en torno a la información sanitaria. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Salut. Accessible també en línia a: <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir2161/conectiques01.pdf>.
Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaries (França). Commission Culture
(2010). Humanités: 10 ans d’arts et de culture dans les CHU. [Lyon]: Conférence des directeurs
généraux de CHU, 2010. Accessible també en línia a: <http://www.culture.gouv.fr/culture/politiqueculturelle/hopital/humanites-dp.pdf>.
Conseil de l’Europe. Vegeu: Consell d’Europa.
Consell d’Europa (1997). Convention pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être
humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de
l’Homme et la biomédecine. Oviedo, 4.IV.1997. <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/
Html/164.htm>. [Consulta: 06/02/2011].
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (2005). Codi de deontologia. Ed. rev. Barcelona: Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya. Accessible també en línia a: <http://www.comb.cat/cat/comb/
"
#
#$>.
507
Part VI: Bibliografia
Consumer and Patient Health Information Section. Vegeu: Medical Library Association. CAPHIS.
Corbella i Corbella, Jacint (1985). La responsabilitat del metge i de les institucions sanitàries. Barcelona:
[Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona]. Discurs llegit per l’acadèmic electe Jacint Corbella i
Corbella el dia 26 de maig de 1985 en l’acte del seu ingrès.
___ (1990). Evolució històrica de la medicina a Catalunya. Manresa: 6è Congrés d’història de la medicina
catalana.
___ (2006). Història de l’Hospital Clínic de Barcelona: un centenari: 1906-2006. Barcelona: Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina.
Cornago Sánchez, Ángel (2007). Para comprender al enfermo. Madrid: San Pablo.
Corrales, Pilar (1966a). Breve reseña del Congreso internacional de bibliotecas: sesión 32º del Consejo de la
IFLA/FIAB. Holanda 1966. Servicio Nacional de Bibliotecas de Hospitales. Barcelona: [s. n.] (Imp.
GIMPER).
___ (1966b). List of representative Spanish books for hospital libraries asked for IFLA/FIAB Hospital Libraries SubSection to be presentated in the 32 Meeting, The Hague, September 1966 = Lista de libros representativos
españoles para bibliotecas de hospitales solicitada por la IFLA/FIAB Sub-sección de Bibliotecas de Hospitales,
para ser presentada en el 32º Congreso de La Haya (Holanda), septiembre 1966. Barcelona: [s.n.].
___ (1966c). “Reflexiones dirigidas a la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(A.N.A.B.A.). II Congreso nacional de bibliotecas. Gerona, 3 al 9 de octubre de 1966. Barcelona,
octubre de 1966”. Text mecanografiat.
___ (1967). Relación de obras propuestas para la formación de un catàlogo de lectores de “Bibliotecas de
hospitales y sanatorios”. Servicio de Biblioterapia (Bibliotecas de hospitales y sanatorios). Barcelona:
[s. n.] (Imp. GIMPER).
___ (1968). List of hundred representative books requested for the 34th FIAB/IFLA General council AugustSeptember 1968, for an international collective catalogue of hospital libraries = Lista de “cien obras
representativas españolas, para la edición del catálogo colectivo internacional de bibliotecas de
hospitales” que han sido solicitadas con ocasión del 34 Congreso general de la FIAB/IFLA, agostoseptiembre de 1968 a celebrar en Francfort. Servicio Nacional de Bibliotecas de Hospitales y
Sanatorios. Barcelona: [s. n.] (Imp. GIMPER).
Costa Ferrer, María (coord.) (2000). El juego y el juguete en la hospitalización infantil. València: Nau Llibres.
Csikszentmihalyi, Mihaly (2001). “Ocio y creatividad en el desarrollo humano”. En: Csikszentmihalyi,
Mihaly; [et al.]. Ocio y desarrollo: potencialidades del ocio para el desarrollo humano. Bilbao:
Universidad de Deusto, p. 17-32.
Cugueró, Maria; Boada, M. Teresa; Allué, Vicenç (1995). El Servei de Biblioteques del Front: 1936-1939.
Barcelona: Diputació de Barcelona.
Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources Access. Vegeu: Calimera Project.
508
Bibliografia
D
Dawn, Williams M.; [et al.] (2001). “The Patient Informatics Consult Service (PICS): an approach
for a patient-centered service”. Bulletin of Medical Library Association, vol. 89, no. 2 (Apr.
2001), p. 185-193. Accessible també en línia a: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.
fcgi?artid=31726&blobtype=pdf>.
Declaración de Barcelona de las asociaciones de pacientes (2003). [Barcelona: Fundació Biblioteca Josep Laporte].
<http://www.fbjoseplaporte.org/docs/Declaracion_Barcelona_2003.pdf>. [Consulta: 06/02/2011].
DENEA (2006). “Projecte [email protected]: una finestra virtual oberta a un món real. Informe del projecte
encarregat per la Fundació “la Caixa”. Universitat de Barcelona, febrer de 2006”. Treball inèdit.
Desantes-Guanter, José María; López Mañero, Cristina (1998). “Aspectos jurídicos de la información en
ciencias médicas”. En: Ubieto, Mª Isabel; Sánchez, Ana Isabel (eds.). Jornadas sobre documentación
y ciencias médicas. (Actas). Zaragoza, 23, 24 y 25 de marzo de 1998. Zaragoza: Universidad de
Zaragoza, Facultad de Filosof ía y Letras, Área de Biblioteconomía y Documentación, p. 29-68.
Detecció de les Necessitats de l’Audiència (grup de recerca). Vegeu: DENEA.
Detmer, D. E.; [et al.] (2003). The informed patient: study report. Cambridge: University of Cambridge.
<http://www.zorg20.nl/docs/Detmer_INFORMED_PATIENT_STUDY.pdf>. [Consulta: 06/02/2011].
[Díaz-Plaja, Aurora] (1939). Normes per a l’organització de les biblioteques d’hospital. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament de Cultura. Extracte de les galerades de l’edició, amb correccions
manuscrites.
Díaz-Plaja, Aurora (1942). “Biblioterapia”. Boletín de la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares,
nº 42 (1942), p. 3-6.
Dobbs, Barbara; Poletti, Rosette (1981). Vivir el hospital: la estructuración del tiempo en el paciente
hospitalizado. Barcelona: Rol.
Donati, Pierpaolo (dir.) (1994). Manual de sociología de la salud. Madrid: Díaz de Santos.
Dovigo, Fabio (2004). Abitare la salute: rappresentazioni e parole della cura. Milano: FrancoAngeli.
Dunkel, Lisa Marie (1976). “Library to patient: new role for the patients’ librarian”. Bulletin of the Medical
Library Association, vol. 64, no. 4 (Oct. 1976), p. 418-419. Accessible també en línia a: <http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC199264/pdf/mlab00136-0094.pdf>.
___ (1983). “Moral and humane: patients’ libraries in earlier nineteenth-century American mental hospitals”.
Bulletin of the Medical Library Association, vol. 71, no. 3 (July 1983), p. 274-281. Accessible també
en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC227192/pdf/mlab00067-0046.pdf>.
Duton, Frédéric (2005). La lecture à l’hôpital: état stationnaire, critique ou convalescent? Villeurbanne
Cedex: Enssib.
509
Part VI: Bibliografia
E
EACH. Vegeu: European Association for Children in Hospital.
EAHIL. Vegeu: European Association for Health Information and Libraries.
ECIA. Vegeu: European Council of Information Associations.
EESRI 2008. Informació estadística de l’assistència hospitalària. Catalunya, 2008 (2010). Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Accessible també en línia a: <http://www.gencat.
cat/salut/depsalut/html/ca/xifres/eesri08.pdf>.
Elliott, James R. (1976). La vida en el hospital: las necesidades sociales de las personas hospitalizadas por
largo tiempo. Barcelona: Primer Simposium “3ª Edad”.
Eseverri Chaverri, Cecilio (1964). “Lecturas recreativas en el hospital pediátrico: bibliotecas
hospitalarias”. Labor hospitalaria: organización y pastoral de hospitales, nº 98 (mayo-jun.
1964), p. 303-315.
___ (1982). “La actividad lúdrica [sic] en el hospital infantil”. Revista rol de enfermería, nº 46 (1982), p. 69-76.
Espanya (1978). Constitució espanyola. <http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/
ConstitucionCATALAN.pdf>. [Consulta: 15/02/2011].
Espanya (1985). “Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español”. Boletín oficial del estado,
nº 155 (29 jul. 1985), p. 20.342-20.352. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/aeboe/
consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-12534>.
Espanya (1986). “Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad”. Boletín oficial del estado, nº 102 (29 abr.
1986), p. 15.207-15.224. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/
A15207-15224.pdf>.
Espanya (1989). “Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas
Públicas del Estado y del Sistema Español de Biblioteca”. Boletín oficial del estado, nº 129 (31 mayo
1989), p. 16.279-16.281. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_
datos/doc.php?id=BOE-A-1989-12304>.
Espanya (1996). “Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado”. Boletín oficial del estado, nº 15 (17 enero
1996), p. 1.239-1.243. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/
doc.php?id=BOE-A-1996-1071#analisis>.
Espanya (2002). “Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica”. Boletín oficial del estado, nº 274
(de 15 nov. 2002), p. 40.126-40.132. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/boe/dias/200211-15/pdfs/A40126-40132.pdf>.
Espanya (2003). “Ley 16/2003, de 28 de mayo de 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.
Boletín oficial del estado, nº 128 (29 mayo 2003), p. 20.567-20.588. Accessible també en línia a:
<http://www.boe.es/boe/dias/2003/05/29/pdfs/A20567-20588.pdf>.
510
Bibliografia
Espanya (2007). “Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas”. Boletín oficial del
estado, nº 150 (23 jun. 2007), p. 27.140-27.150. Accessible també en línia a: <http://www.boe.es/boe/
dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf>.
Espinàs, Eulàlia; Comalat, Maite (2010). “Les biblioteques públiques a Catalunya durant els anys 2008 i
2009: estat de la qüestió”. Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Barcelona:
Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, p. 38-48. <http://www.raco.
cat/index.php/AnuariObservatori/article/viewFile/209615/278830>. [Consulta: 06/12/2010].
Estadística d’Establiments Sanitaris en Règim d’Internat. Vegeu: EESRI.
Estivill i Rius, Assumpció (1992). L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de
Barcelona.
European Association for Children in Hospital (2001). EACH charter: charter with annotacions. The
annotations were prepared by the authors of the EACH-Charter of 1988 for the 7th EACH
Conference held in December 2001 in Brussels. <http://www.each-for-sick-children.org/eachcharter/charter-and-annotations>. [Consulta: 18/02/2011].
European Association for Health Information and Libraries (2002). Code of ethics for EAHIL members.
<http://www.eahil.net/code_ethics.htm>. [Consulta: 08/02/2011].
European Council of Information Associations (2004). Euroreferencial en Información y Documentación.
2ª ed. Madrid: SEDIC. 2 v.
F
Faus Sevilla, Pilar (1990). La lectura pública en España y el plan de bibliotecas de María Moliner. Madrid:
ANABAD.
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Vegeu: IFLA.
Fedi Molleví, Rosa (1980). “La biblioteca de pacientes hospitalizados. Memoria de fin de carrera, presentada
en la “Escola de Bibliologia de Barcelona” por la alumna Rosa Fedi Molleví”. Directora: Sra. Rosa
Molleví Ribera. Bibliotecaria de la Clínica Mental de Sta. Coloma de Gramanet. Tutora: Sra.
Carmen Mayol Fernández. Profesora de la “Escola de Bibliologia de Barcelona”. Barcelona, 22 de
septiembre, 1980. Treball inèdit.
___ (1985). “Breu introducció a la biblioteràpia”. En: Primeres jornades de l’Associació de Bibliotecaris de
Catalunya. Barcelona, 22, 23 i 24 de febrer de 1985. Barcelona: Associació de Bibliotecaris de
Catalunya, p. 275-289.
Fernández Díaz, Jesús M.; Varela, J.; Manzanera, Rafael (2002). “Capítulo 25. Retos y prioridades en la
gestión de hospitales”. En: Informe SESPAS 2002: invertir para la salud: prioridades en salud
pública. [València]: Conselleria de Sanitat, Subsecretaria per a l’Agència Valenciana de la Salut,
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, p. 531-541. Accessible també en línia a: <http://www.
sespas.es/informe2002/cap25.pdf>.
511
Part VI: Bibliografia
FIAB. Vegeu: IFLA.
Figueras, Lourdes; Manadé, Maria (coords.) (2001). L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 1401-2001.
[Barcelona]: Lunwerg.
Forrest, Margaret E. S. (1998). “Fifty years of patients’ libraries”. Health libraries review, vol. 15, no. 4 (Dec.
1998), p. 267-278. Accessible també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.13652532.1998.1540267.x/abstract>.
França. Ministère de la culture et de la communication; Ministère de la santé et des solidarités; Agence
Rhône-Alpes de services aux entreprises culturelles (2004). Culture et hôpital: résultats de
l’enquête nationale menée en 2003 auprès des chefs d’établissement et des responsables culturels des
établissements de santé. Enquête menée dans le cadre du séminaire des 30 et 31 mars 2004 “Culture
et hôpital: des compétences, des projets de qualité”. [Paris]: Ministère de la santé et des solidarités
[etc.]. Accessible també en línia a: <http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/resultat_enquete_2003.pdf>.
França. Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative; Ministère de la culture et de
la communication (2008). Faire vivre la lecture à l’hôpital: recommandations et bonnes pratiques.
[Paris: Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins: Direction du livre et la lecture].
<http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Faire_vivre_la_lecture_a_l_hopital_-_recommandations_et_
bonnes_pratiques-3.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
França. Ministère de la santé et des sports; Ministère de la culture et de la communication (2010).
Convention “Culture et santé” entre le Ministère de la santé et des sports et le Ministère de la culture
et de la communication. [Paris: Ministère de la santé et des sports: Ministère de la culture et de la
communication]. <http://www.developpementculturel.culture.gouv.fr/hopital/convention2010.pdf>.
[Consulta: 03/03/2011].
Fuentes Romero, Juan José (1989). “Servicios a lectores especiales”. En: Seminario Hispano-Británico
sobre bibliotecas públicas. Madrid, 27-28 de febrero de 1989. Madrid: Centro de Coordinación
Bibliotecaria, p. 93-112.
“Función de la biblioteca de ciencias de la salud” (1969). Boletín de la Unesco para las bibliotecas, v. XXIII,
nº 5 (1969), p. 305.
G
Gaggelli, Manuela; Marrocchesi, Serena; Rasetti, Maria Stella (1996). “Un sistema stellare per esportare
biblioteca”. Biblioteche oggi: mensile di informazione e dibattito, vol. XIV, n. 8 (ott. 1996), p. 12-14.
Accessible també en línia a: <http://www.bibliotecheoggi.it/1996/19960801201.PDF>.
Gállego Rubio, Cristina (2008). “La biblioteca”. En: López-Ríos, Santiago; González Cárceles, Juan Antonio
(coords.). La Facultad de Filosof ía y Letras de Madrid durante la Segunda República: arquitectura
y universidad durante los años 30. Conde Duque, Salas Juan de Villanueva y Pedro de Ribera, del 18
de diciembre de 2008 al 15 de febrero de 2009. Madrid: Ayuntamiento de Madrid [etc.], p. 492-501.
Catàleg de l’exposició. Accessible també en línia a: <http://eprints.ucm.es/8850/1/Gallego_Rubio_
La_Biblioteca.pdf>.
512
Bibliografia
García Cámara, Juan Manuel (1997). “Prestación Social Sustitutoria en la biblioteca para pacientes del
Hospital Clínico Universitario ‘Lozano Blesa’, Zaragoza”. TK: Asociación Navarra de Bibliotecarios
= Nafarroako Liburuzainen Elkartea, nº 4 (1997), p. 27-31.
García Ejarque, Luis (2000). Historia de la lectura pública en España. Gijón: Trea.
García Pérez, Mª Sandra (2002). “Bibliotecas para pacientes en los hospitales españoles”. Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, vol. 17, nº 69 (2002), p. 25-36.
Gascón, Jesús (1993). “El congrés de l’IFLA de 1935 (Madrid, Barcelona, etc.): història i textos”. Ítem: revista
de biblioteconomia i documentació, núm. 12 (gen.-juny 1993), p. 37-65. Accessible també en línia
a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22418/22252>.
Germanaud, Marie-Claire; Rappaport, Georgette (1988). Crear y animar una biblioteca en el medio rural,
en las pequeñas poblaciones, en el hospital, en la empresa. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Gérvas, Juan (2009). “La necesaria transformación de los médicos: de nadadores en piscina a nadadores
en el ancho mar”. <http://www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2009/04/un-nuevo-medico-juangervas-2008.pdf>. [Consulta: 02/02/2011].
Gérvas, Juan; Pérez, Mercedes (2008). “Falsas promesas de eterna juventud en el siglo XXI: Gilgamesh redivivo”.
FMC: formación médica continuada en atención primaria, vol. 2, nº 1 (2008), p. 1-3. Accessible també
en línia a: <http://www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2009/02/gilgamesh-2.pdf>.
Gómez Hernández, José Antonio (2007). “Biblioteca e integración: de la extensión bibliotecaria a los
procesos de inclusión social y digital”. En: Gimeno, Javier; López, Pedro; Morillo, M. Jesús (coords.).
De volcanes llena: biblioteca y compromiso social. Gijón: Trea, p. 343-371.
González, Félix; Navarro, Albino; Sánchez, Miguel Ángel (2005). Los hospitales a través de la història y el
arte. Barcelona: Grupo Ars XXI de Comunicación.
González Benito, Teresa (2000). “El ocio del paciente ingresado”. Métodos de información, vol. 70, nº 37
(2000), p. 41-42. Accessible també en línia a: <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/
mei/article/viewFile/493/513>.
González de Pablo, Ángel (2004). “Los espacios de la práctica médica”. En: Martínez-Pérez, José; [et al.]
(coords.). 12º Congreso nacional de historia de la medicina: la medicina ante el nuevo milenio: una
perspectiva histórica. Albacete, del 7 al 9 de febrero de 2002. Cuenca: Universidad de Castilla-La
Mancha, p. 221-262.
González Echeverría, Mª Nieves (1955?). “El libro, fiel amigo y compañero del enfermo”. [Cisneros: crónica
provincial?], [1955?] p. 14-16. Accessible també en línia a: <http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/
i18n/catalogo_imagenes/download.cmd?posicion=3&path=1026458>.
González López-Casero, Dolores; Pata Galante, Marisa (1997). “Libros de cabecera: una experiencia en los
hospitales de Salamanca (España)”. En: I Jornada de biblioteques per a malalts als hospitals: la cultura
cura? Ponències i comunicacions. 10 d’octubre de 1997. [L’Hospitalet de Llobregat: s. n.], [p. 32-44].
513
Part VI: Bibliografia
___ (2003). “Libros de cabecera: una experiencia en los hospitales de Salamanca”. CLIJ: cuadernos de
literatura infantil y juvenil, vol. 16, nº 166 (2003), p. 27-32.
González Quesada, Alfons (2006). “Llibres a les trinxeres: lectura i biblioteques durant la Primera Guerra
Mundial”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 44 (set.-des. 2006), p. 7-42.
Accessible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/58046/129135>.
Guérin, Claudie (1997). “Les bibliothèques d’hôpitaux pour enfants”. Bulletin d’informations de l’Association
des bibliothécaires français, nº 177 (1997), p. 14-17. Accessible també en línia a: <http://www.enssib.
fr/bibliotheque-numerique/revues/document-brut-45395>.
___ (1998). “De l’importance de la médiathèque en milieu hospitalier”. Bulletin d’informations de l’Association
des bibliothécaires français, nº 181 (1998), p. 63-65. Accessible també en línia a: <http://www.enssib.
fr/bibliotheque-numerique/revues/document-brut-45843>.
___ (2000). “Les bibliothèques en milieu hospitalier et le réseau de lecture publique en France: quelles
collaborations?”, 66th IFLA council and general conference. Jerusalem, 13-18 August, 2000. <http://
(
)(**+,;+$>. [Consulta: 06/02/2011].
___ (2008). “Pourquoi et comment travailler avec l’hôpital?”. BBF: bulletin des bibliothèques de France, t.
53, nº 5 (2008), p. 31-37. Accessible també en línia a: <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-050031-008>.
Guía de bibliotecas para pacientes (2007). Madrid: Adeps [etc.]. Accessible també en línia a: <http://
<
>@J
$#K
QQ>.
Guillet, Pierre (2001). “Droits des malades, information et responsabilité”. ADSP: actualité et dossier en
santé publique, nº 36 (2001), p. 1.
H
Hafner, Arthur W. (1994). “A survey of patient access to hospital and medical school libraries”. Bulletin of
the Medical Library Association, vol. 82, no. 1 (Jan. 1994), p. 64-66. Accessible també en línia a:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC225862/pdf/mlab00106-0080.pdf>.
Henry, Elspeth; Marley, Lesley (2004). “Helping the public ‘Discover Health’ in their local library: providing
health information in public libraries: a partnership approach in Scotland”. Health information
and libraries journal, vol. 21, suppl. (June 2004), p. 27-32. Accessible també en línia a: <http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-3324.2004.00504.x/pdf>.
Hernández, Eulàlia; Gómez-Zúñiga, Beni (coords.) (2007). “Intervención en salud en la Red”. UOC papers:
revista sobre la sociedad del conocimiento, nº 4 (marzo 2007). Monogràfic. <http://www.uoc.edu/
;
$>. [Consulta: 01/03/2011].
Hernández Yáñez, Juan (1998). “La calidad como imperativo ético”. En: Congreso mayores, empleo y gestión.
Portugalete, 1998. <WQZZZ[,>[,>\##
#
imperativo_etico.pdf>.
514
Bibliografia
Herráez, Javier (1998). “El Programa Bibliotecas de Pacientes del Ministerio de Cultura (1989-1993)”.
En: 5as Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares: ¿dónde están los lectores?: la contribución de
la biblioteca pública frente a los procesos de exclusión. Salamanca, 1998. Salamanca: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, p. 171-178.
Herrera Morillas, José Luis (2004). “Producción bibliográfica sobre bibliotecas de ciencias de la salud y
bibliotecas para pacientes”. En: X Jornadas nacionales de información y documentación en ciencias
de la salud. Málaga, 13-15 de noviembre de 2003. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro
de Ediciones de la Diputación Provincial, p. 525-538. Accessible també en línia a: <http://www.
carloshaya.net/xjornadas/comunicaciones/cc41.rtf>.
I
[IFLA] (1960). “Memoire indicateur sur les bibliothèques d’hôpitaux”. Libri: international journal of
libraries and information services, vol. 11, no. 1 (1960), p. 81–86.
IFLA (1969). “Normas de la FIAB para bibliotecas de hospital”. Boletín de la Unesco para las bibliotecas, v.
XXIII, nº 2 (1969), p. 78-85.
___ (1984). Guidelines for libraries serving hospital patients and disabled people in the community. Jean M.
Clark (comp.). The Hague: IFLA Headquarters.
___ (2000a). “Bibliotecas para pacientes: recomendaciones de la IFLA”. Traducción de Olga Miñarro.
Métodos de información, vol. 70, nº 37 (2000), p. 54-68. Accessible també en línia a: <http://www.
metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/497/517>.
___ (2000b). Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en
centros de atención de larga duración. Nancy Mary Panella (dir.). The Hague: IFLA Headquarters.
Accessible també en línia a: <(
)!(*!$>.
___ (2010). The Library Services to People with Special Needs Section. Papers, reports and poster sessions
presented at annual conference meetings (1932-2009). <(
\]^[`Z
History%20of%20Chairs%20and%20Papers%20Presented.pdf>. [Consulta: 01/03/2011].
IFLA. Section of Public Libraries (1973). Standards for public libraries. Pullach: Dokumentation, 1973.
IFLA; Unesco (1994). Manifest de la IFLA/Unesco sobre la biblioteca pública. <http://www.cobdc.org/
publica/manifestos/manifest_bp.html>. [Consulta: 01/03/2011].
IFLA; Unesco (2002). Directrius IFLA/Unesco per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques.
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Accessible també en
línia a: <http://www.cobdc.org/publica/directrius/IFLA_publiques.pdf>.
International Federation of Library Associations. Vegeu: IFLA.
515
Part VI: Bibliografia
J
Jansen, C. E. (1956). “Las bibliotecas de los hospitales de la Cruz Roja de Bélgica”. Boletín de la Unesco para
las bibliotecas, v. X, nº 4 (1956), p. 61-65.
Jornada de biblioteques per a malalts als hospitals (1a: 1997: L’Hospitalet de Llobregat) (1997). La cultura
cura? 10 d’octubre de 1997. Sala d’actes de l’Hospital Prínceps d’Espanya. Ponències i comunicacions.
[L’Hospitalet de Llobregat: s. n.].
Journée d’étude interrégionale “Le patient hospitalisé, un lecteur de passage” (2007). Document préparatoire.
Jeudi 8 novembre 2007. Centre hospitalier régional et universitaire, Rennes. Rennes: COBB –
Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne. <http://cobb.
typepad.fr/lirealhopital/>. [Consulta: 15/12/2009].
Jovell, Albert J. (2007). “Enfermería basada en la afectividad”. Revista rol de enfermería, vol. 30, nº 5 (2007),
p. 332-338.
K
Keenoy, Andrée Manuel (1990). “El servicio de información médica del Hospital Lister”. Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, vol. 6, nº 18 (1990), p. 31-36.
Kellner, Bernard (1965). “Las bibliotecas de los hospitales de Suecia”. Boletín de la Unesco para las
bibliotecas, v. XIX, nº 4 (1965), p. 214-217.
King, Colette; Hornby, Susan (2003). “Access for all? A survey of health librarians in the North-West of
England on provision of information to patients”. Health information and libraries journal, vol. 20
(Dec. 2003), p. 205-214. Accessible també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1471-1842.2003.00462.x/pdf>.
L
Larraz Romero, José A. (2002). “La atención integral: un deber ético y moral de profesionales e instituciones
sanitarias”. Informaciones psiquiátricas: publicación científica de los hospitales psiquiátricos de
la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, nº 170 (2002), p. 417-424.
Accessible també en línia a: <http://www.revistahospitalarias.org/info_2002/04_170_03.htm>.
Le Moigne, Véronique (dir.) (2005). Mission livre et lecture à l’hôpital: DRAC – ARH – COBB. État des lieux
avril – juin 2005. Rennes: COBB.
Leggere in ospedale e in condizioni di disagio: progettare e diffondere servizi di lettura cooperando tra
biblioteche pubbliche, aziende sanitarie e associazioni di volontariato (2003). Atti della giornata di
studio. Bagno a Ripoli, 6 giugno 2003. Bagno a Ripoli: Biblioteca comunale [etc.]. Accessible també
en línia a: <
`*Z{|*+|`{{Z#
atti_convegno_03.pdf>.
516
Bibliografia
Lewis, M. Joy (1969). “Materiales y equipo para bibliotecas de hospitales y servicios conexos”. Boletín de la
Unesco para bibliotecas, vol. XXIII, nº 2 (1969), p. 93-97.
“Leyendo espero: proyecto de extensión bibliotecaria de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez” (2001).
Correo bibliotecario: boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria,
nº 54 (nov. 2001), p. 5-6. Accessible també en línia a: <http://www.mcu.es/correobibliotecario/index.
php/cb/article/view/673/655>.
Lindner, K. L.; Sabbagh, L. (2004). “In a new element: medical librarians making patient education rounds”.
Journal of Medical Library Association, vol. 92, no. 1 (Jan. 2004), p. 94-97. Accessible també en línia
a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC314109/>.
Llistar Verdú, Salvador (1983). “Formación sanitaria del individuo adulto”. Revista rol de enfermería, nº
58-59, p. 91-94.
Locke, Joanne; Panella, Nancy M. (2001). “Hospital patient libraries: a bibliography, 1970-2000”. En: International
resource book for libraries serving disadvantaged persons. München: K. G. Saur, p. 152-182.
Lozano Díaz, Roser (2006). La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando personas.
Gijón: Trea.
Lyders, Richard A. (1994). “Code of ethics for health sciences librarianship: code of ethics defined”. MLA
news, April 1994. <http://www.mlanet.org/about/ethics3.html>. [Consulta: 09/12/2010].
M
MacDougall, Jennifer (1999). “Community access to health information in Ireland”. Health libraries review,
vol. 2, no. 16 (June 1999), p. 89-96. Accessible també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1046/j.1365-2532.1999.00213.x/pdf>.
Mañà, Teresa; Mayol, Carme (2001). “La legislación sobre bibliotecas públicas en España”. En: Las
bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. Salamanca: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Accessible també en línia a: <http://www.bibliotecaspublicas.info/bp/bp02.htm>.
Marsicano, Sergio (cur.) (2002). Abitare la cura: riflessioni sull’architettura istituzionale. 7ª ed. Milano:
FrancoAngeli.
Martín, Pepi; Velasco, Mª Rosa (2004). “Bibliotecas para pacientes”. @bsysnet.com. Experiencias. <http://
www.absysnet.com/tema/tema31.html>. [Consulta: 01/03/2011].
Martínez Aguado, Luis Carlos (1996). Atención al paciente... líneas para la buena práctica y manual de
referencia para profesionales de servicios y programas de atención al usuario de centros sanitarios.
Zaragoza: Libros Certeza.
Martínez-Pereda, Alicia (1989). “Las bibliotecas de hospital en España”. Delibros: revista profesional del
libro, nº 16 (1989), p. 31-33.
517
Part VI: Bibliografia
Mayol, Carme (1992). “Servicios especiales de lectura en bibliotecas públicas”. En: VII Jornadas bibliotecarias
de Andalucía: bibliotecas y educación. Jaén, 24-26 de octubre de 1991. Jaén: Asociación Andaluza
de Bibliotecarios, p. 155-200.
___ (1994). “Serveis especials”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 14 (gen.-juny
1994), p. 50-61. Accessible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/
view/22441/22275>.
___ (1996). “Bibliotecas públicas finlandesas: servicios especiales”. En: Estudios sobre sistemas bibliotecarios:
memoria de los viajes realizados al extranjero por expertos bibliotecarios españoles. Madrid:
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, p. 119-141.
___ (1998). “Lectores con discapacidades f ísicas y mentales”. En: 5as Jornadas de bibliotecas infantiles y
escolares: ¿dónde están los lectores?: la contribución de la biblioteca pública frente a los procesos de
exclusión. Salamanca, 1998. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 43-57.
___ (1999). “Biblioteca de hospital”. Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos
didácticos, vol. 11, nº 100 (1999), p. 22-24.
___ (2005). “La Xarxa de Biblioteques 1915-2004: una història que mira al futur”. BiD: textos universitaris
de biblioteconomia i documentació, núm. 14 (juny 2005). <http://www.ub.edu/bid/14mayol.htm>.
[Consulta: 01/03/2011].
McGee, Paula (1999). “The patient library service in England”. Health libraries review, vol. 16, no. 3 (Sept.
1999), p. 204-207. Accessible també en línia a: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.13652532.1999.00230.x/pdf>.
Medical Library Association (1994). Code of ethics for health sciences librarianship. <https://www.mlanet.
org/about/ethics.html>. [Consulta: 08/02/2011].
Medical Library Association (2010). Code of ethics for health sciences librarianship: goals and principles for
ethical conduct. <https://www.mlanet.org/about/ethics.html>. [Consulta: 08/02/2011].
Medical Library Association. CAPHIS (1996). “The librarian’s role in the provision of consumer health
information and patient education”. Bulletin of the Medical Libraries Association, vol. 84, no. 2
(Apr. 1996), p. 238-239. Accessible també en línia a: <http://caphis.mlanet.org/resources/caphis_
statement.html>.
Medical Library Association. Hospital Libraries Section (2002). Normalización de bibliotecas de hospital.
Traducción de SEDIC. <http://www.sedic.es/estandares_bibliotecas_hospital.pdf#search=%22%22norm
alizaci%C3%B3n%20de%20bibliotecas%20de%20hospital%22%20sedic%22>. [Consulta: 08/02/2011].
Medical Library Association. Hospital Section Standards Commitee (2008). “Standards for hospital
libraries 2007”. Journal of the Medical Library Association, vol. 96, no. 2 (Apr. 2008), p. 162-169.
Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2268237/>.
El médico del futuro (2009). Barcelona: Fundación Educación Médica. Accessible també en línia a: <http://
www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2009/04/el-medico-del-futuro-libro-2009.pdf>.
518
Bibliografia
Méndez, Francisco X.; Ortigosa, Juan M. (1997). “Estrés y hospitalización infantil”. En: Hombrados
Mendieta, Mª Isabel (coord.). Estrés y salud. Valencia: Promolibro, p. 523-545.
Meneghello, Julio; Grau, Arturo (dirs.) (2000). Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia. Buenos
Aires: Médica Panamericana.
Merlo Vega, José A.; Omella Claparols, Ester (2003). “Biblioteca pública y municipio: convivencia y
conveniencia”. Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos, vol.
15, nº 135 (2003), p. 42-50.
Michaud, Marie (dir.) (1993). La lecture à l’hôpital: état des lieux de l’offre de lecture à l’hôpital en 1992.
Paris: Fondation de France: Ministère de la culture.
Miralda, Maria (1934). Les biblioteques d’hospital a Catalunya. Barcelona: [s. n.] (Impremta de la Casa de
la Caritat).
MLA. Vegeu: Medical Library Association.
Moliner, María (1939). Proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas del estado.
Valencia: Ministerio de Instrucción Pública, Oficina de Adquisición de Libros y Cambio
Internacional.
[Molleví Ribera, Rosa] (1973). “Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios:
Grenoble 23-30 Agosto 1973”. Revista sobre hospitales, nº 61 (1973), p. 8-13.
Molleví Ribera, Rosa (1974a). “Las bibliotecas en los hospitales psiquiátricos”. En: I Seminario sobre
“Bibliotecas de hospitales”. Organizado por la Clínica Mental y el Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona y la Asociación para el Desarrollo Hospitalario de Barcelona. [Barcelona],
días 3 y 4, mayo 1974. Text mecanografiat.
[Molleví Ribera, Rosa] (1974b). “Bibliotecas para enfermos hospitalizados: nueva sección de trabajo de la
‘Asociación para el desarrollo hospitalario de Cataluña-Baleares’”. Estudios sobre hospitales, nº 65
(1974), p. 29.
[Molleví Ribera, Rosa] (1974c). “Primer seminario sobre bibliotecas para enfermos hospitalizados”. Estudios
sobre hospitales, nº 65 (1974), p. 21-27.
Molleví Ribera, Rosa (1975). “40 Sesión internacional de la I.F.L.A. Washington, 16-23 noviembre de 1974”.
Estudios sobre hospitales, nº 69 (1975), p. 21-25.
Molleví Ribera, Rosa (1977). “Crónica de las sesiones de trabajo y visitas programadas por la Sub-Sección
de Bibliotecas de Hospital de la IFLA durante el Congreso mundial de Bruselas (Septiembre 1977)”.
Boletín de la ANABA, vol. 27, nº 3 (1977), p. 45-51.
[Molleví Ribera, Rosa] (1978). “Bibliotecas para enfermos hospitalizados”. Textos acordados en el Primer
Seminario sobre bibliotecas para enfermos hospitalizados. Estudios sobre hospitales, nº 89 (1978),
p. 40-41.
519
Part VI: Bibliografia
Molleví Ribera, Rosa (1980). “Los libros y su acción beneficiosa sobre el enfermo”. Clínica rural: revista
de información científica especializada y de interrelación entre los médicos del medio rural, vol. 84
(1980), p. 131-132.
Molleví Ribera, Rosa (1985). “Biblioteques d’hospitals”. En: Primeres jornades de l’Associació de Bibliotecaris
de Catalunya. Ponències i comunicacions. Barcelona, 22, 23 i 24 de febrer de 1985. Barcelona:
Associació de Bibliotecaris de Catalunya, p. 255-265.
Molleví Ribera, Rosa; Fedi Molleví, Rosa (1987). “El bibliotecario y la biblioteca para enfermos en los hospitales
de media y larga estancia”. En: II Jornadas de información y documentación biomédicas. Barcelona
8-10 de octubre de 1987. Barcelona: Coordinadora de Documentació Biomèdica, p. 237-239.
Montojo, Carmen (1935). “Bibliotecas en los hospitales”. Boletín de la Comisión Protectora de las Bibliotecas
Populares, nº 8 (marzo 1935), p. 2, 6.
Moreu Orobitg, Francesc (dir.) (2006). El hospital del futuro. Proyecto de investigación sobre la reinvención
del hospital€]€‚€]
€J"€>ƒ>€>
€€„…€<http://www.mats-madrid.com/PDF/
Reinvencion_hospital_2007.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
Muet, Florence (dir.) (2007). La lecture à l’hôpital: bilan et perspectives. [Paris]: Ministère de la santé, de
la jeunesse et des sports, Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, janvier 2007.
Accessible també en línia a: <http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/hopital/rapport_
etude_lecture.pdf>.
___ (2008). “Les activités de lecture dans les établissements de santé: état des lieux”. BBF: bulletin des
bibliothèques de France, t. 53, nº 5 (2008), p. 20-25.
Muñoz Tinoco, Concha; Díaz Galcerán, Victoria (1986). “Biblioteca de pacientes del Hospital Ramón y
Cajal”. En: Primeras jornadas de información y documentación biomédica. Santander, junio de
1986. Santander: Hospital Nacional Marqués de Valdecilla: Instituto Nacional de la Salud, p.
177-178.
N
Navarro, Albino (2005). “Hospitales: concepto, alcance y dimensión”. En: González, Félix; Navarro, Albino;
Sánchez, Miguel Ángel. Los hospitales a través de la història y el arte. Barcelona: Grupo Ars XXI
de Comunicación, p. 3-9.
Navarro Cabrera, Magdalena (1986). “Biblioteca para el enfermo del hospital”. En: I Jornadas de información
y documentación biomédica. Santander, junio de 1986. Santander: Hospital Nacional Marqués de
Valdecilla: Instituto Nacional de la Salud, p. 161-163.
___ (1997a). “Biblioteca del paciente”. En: I Jornada de biblioteques per a malalts als hospitals: la cultura
cura? Ponències i comunicacions. 10 d’octubre de 1997. [L’Hospitalet de Llobregat: s. n.], [p. 66-72].
___ (1997b). “Biblioteca del paciente”. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques,
arxius i centres de documentació. V. I. Biblioteques. València 8, 9, 10 de febrer de 1996. València:
Consell Valencià de Cultura, p. 161-165.
520
Bibliografia
___ (2000). “La biblioteca del paciente del Hospital Clínico Universitario de Valencia”. Métodos de información,
vol. 70, nº 37 (2000), p. 82-84. Accessible també en línia a: <http://www.metodosdeinformacion.es/
mei/index.php/mei/article/viewFile/499/519>.
___ (2007). “Veinte años de la biblioteca del paciente del Hospital Clínico Universitario”. Entrevista
realitzada per Jorge Delgado. Lletres valencianes: revista del llibre valencià, núm. 20 (2007), p. 122123.
Nefedčenko, M. (1970). “Las bibliotecas de hospital en la URSS”. Boletín de la Unesco para las bibliotecas,
v. XXIV, nº 5 (1970), p. 274-277 i p. 301 .
Nguyên, Tù Tâm (2007). “La Cité de la santé: un espace pour s’informer”. Bibliothèque(s): revue de
l’Association des bibliothécaires de France, nº 34-35 (oct. 2007), p. 35-38.
Nieto, Javier; Vilagrossa, Enric (2008). Els nous estàndards de biblioteca pública a Catalunya [2008].
[Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Diputació
de Barcelona. Accessible també en línia a: <http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/
DGCC/Documents/Arxiu/Mapa%20Lectura/est%C3%A0ndards_catala.pdf>.
O
Ochoa, Belén; Lizasoáin, Olga (eds.) (2003). Intervención psicopedagógica en el desajuste del niño enfermo
crónico hospitalizado. Pamplona: Eunsa.
Omella Claparols, Ester (2002). La biblioteca pública a la província de Barcelona: un servei en xarxa.
Barcelona: Diputació de Barcelona. <http://www.diba.cat/biblioteques/documentspdf/publicacio_
omella_cat.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
OMS. Vegeu: Organització Mundial de la Salut.
Organització Mundial de la Salut (1986). Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. <http://whqlibdoc.
who.int/hq/1995/WHO_HPR_HEP_95.1.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
Organització Mundial de la Salut. Oficina Regional d’Europa (1994). Declaración para la promoción de
los derechos de los pacientes en Europa. Consulta Europea sobre los derechos de los pacientes.
Ámsterdam, 28-30 de marzo de 1994. EUR/ICP/HLE 121, 28 de junio de 1994. <https://www.
aecc.es/SobreElCancer/bibliotecadedocumentos/Documents/Declaraciones%20internacionales/
Declaraci%C3%B3n%20sobre%20la%20promoci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20de%20
los%20pacientes%20en%20Europa.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional para Europa. Vegeu: Organització Mundial de la Salut.
Oficina Regional d’Europa.
Ortigosa Quiles, Juan M.; Méndez Carrillo, Francisco X. (coords.) (2000). Hospitalización infantil:
repercusiones psicológicas: teoría y práctica. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ortiz Quesada, Federico (2001). Modelos médicos. México: McGraw-Hill Interamericana.
521
Part VI: Bibliografia
P
Pagès i Gilibets, M. Teresa (1997). “El préstamo a domicilio: una alternativa para el usuario de biblioteca
pública”. En: I Jornada de biblioteques per a malalts als hospitals: la cultura cura? Ponències i
comunicacions. 10 d’octubre de 1997. [L’Hospitalet de Llobregat: s. n.], [p. 48-54].
___ (2003). “El servicio de préstamo a domicilio. Si no puedes venir a la biblioteca, la biblioteca vine a ti”.
Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos, vol. 15, nº 136
(2003), p. 84-87.
Palomo del Blanco, M. Pilar (1995). El niño hospitalizado: características, evaluación y tratamiento.
Madrid: Pirámide.
Panella, Nancy Mary (1996). “The patients’ library movement: an overview of early efforts in the United
States to establish organized libraries for hospital patients”. Bulletin of Medical Library Association,
vol. 84, no. 1 (Jan. 1996), p. 52-62. Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC226124/pdf/mlab00098-0068.pdf>.
___ (2009). “The Library Service to People with Special Needs Section of IFLA: an historical overview”.
IFLA journal, vol. 35, no. 3 (Oct. 2009), p. 258-271.
Pangrazzi, Arnaldo (2000). Girasoles junto a sauces: en diálogo con los enfermos. Santander: Sal Terrae.
Parlament Europeu (1986). “Carta europea dels infants hospitalitzats”. Resolució del Parlament Europeu .
Diario oficial de las comunidades europeas, nº C 148/37 i 148/38 (16 jun. 1986). Accessible també
en línia a: <
[+[`Z">#
europea_nens_hospitalitzats.pdf>.
Pata Galante, María Isabel (1992). “Libros de cabecera”. En: VII Jornadas bibliotecarias de Andalucía:
bibliotecas y educación. Jaén, 24-26 de octubre de 1991. Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
p. 241-248.
___ (1998). “‘Libros de Cabecera’”. En: 5as Jornadas de bibliotecas infantiles y escolares: ¿dónde están los
lectores?: la contribución de la biblioteca pública frente a los procesos de exclusión. Salamanca,
1998. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 179-182.
Pérez Hidalgo, María del Mar; Cruz Sánchez, Teresa (2002). “Creación de una biblioteca para pacientes en
el hospital de Antequera”. En: XII Jornadas bibliotecarias de Andalucía. Málaga, 23, 24, 25 de mayo
de 2002. Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, p. 325-334.
Pérez Villasanz, Mª del Carmen (1990). “Programa de un servicio bibliotecario en hospitales y residencias
sanitarias”. Boletín de la ANABAD, vol. XL, nº 4 (oct.-dic. 1990), p. 109-115.
Perles, Fabiola; Martimportugués, Clara (1997). “Apoyo social y estrés en pacientes crónicos”. En:
Hombrados Mendieta, Mª Isabel (coord.). Estrés y salud. Valencia: Promolibro, p. 447-472.
Perryman, Carol (2006). “Medicus Deus: a review of factors affecting hospital library services to patients
between 1790-1950”. Journal of Medical Library Association, vol. 94, no. 3 (July 2006), p. 263-270.
522
Bibliografia
Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525305/pdf/i15365050-094-03-0263.pdf>.
Petit, Michèle (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Pingaud, Bernard; Barreau, Jean-Claude (1992). Pour une politique nouvelle du livre et de la lecture. Rapport
au Ministère de la culture. Paris: Dalloz.
Pla de biblioteques de Barcelona 1998-2010. Les biblioteques del segle XXI: de la informació al coneixement
(1998). Rosa Rello (coord.). Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona.
Public Libraries Mobilising Advanced Networks (2003). Pautas PULMAN, Public Libraries Mobilising
Advanced Networks: PULMAN DGS: Digital Guidelines Manuals: los nuevos servicios de biblioteca
pública en la sociedad de la información. 2ª ed. <http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGM-SpanishVer-Apr03.doc>. [Consulta: 17/02/2011].
PULMAN. Vegeu: Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
Q
Quelle politique culturelle dans les établissements de santé? (2002). Séminaire de travail organisé par
DHOS. Actes. Ministère de l’emploi et de la solidarité; Ministère délégué à la santé. Paris, les 24 et
25 janvier 2002. Paris: DHOS: Ministère de l’emploi et de la solidarité. Accessible també en línia a:
<http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_seminaire_2002.pdf>.
Quijano González, Rafael (1999). “Proyecto de creación de una biblioteca para pacientes en el Hospital General
Gregorio Marañón”. Revista general de información y documentación, vol. 9, nº 1 (1999), p. 47-84.
R
Ramírez de Vogulys, Beatriz (1959). “Las bibliotecas de hospitales”. Boletín de la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios, vol. III, nº 4 (1959), p. 109-112.
Ramis, Mª José (1974). “I Seminario de bibliotecas hospitalarias al servicio del paciente”. Labor hospitalaria:
organización y pastoral de hospitales, nº 54 (1974), p. 190-191.
Rei, Dario (cur.) (2002). La fatica di crescere: bambini e disagio nell’area torinese. Venaria: Fondazione
Paideia. Accessible també en línia a: <http://www.fondazionepaideia.it/be/rapporto/rapporto.pdf>.
Renedo i Puig, Carme (2009). “L’articulació bibliotecària de Catalunya, un bon joc a la mà”. BiD: textos
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23 (des. 2009). <http://www.ub.edu/bid/23/
renedo1.htm>. [Consulta: 23/02/2011]
Revelli, Carlo (1999). “Biblioteche e malati”. Biblioteche oggi: mensile di informazione e dibattito, vol.
XVII, n. 6 (luglio-ag. 1999), p. 44-48. Accessible també en línia a: <http://www.bibliotecheoggi.
it/1999/19990604401.pdf>.
523
Part VI: Bibliografia
Reventós, Jacint (1996). Història dels hospitals de Catalunya. Vol. I. Els hospitals i la societat catalana.
Barcelona: Hacer.
___ (2000). Història dels hospitals de Catalunya. Vol. IV. Els hospitals del Vallès i del Maresme. Barcelona:
Diputació de Barcelona.
___ (2003). Història dels hospitals de Catalunya. Vol. VIII. Els hospitals de Barcelona i del Barcelonès.
Barcelona: Viena Edicions: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
___ (2004). L’evolució de l’assistència (a Catalunya). [Barcelona]: Fundació Uriach 1838.
Reventós, Jacint; Garcia, Anna; Piqué, Carme (1990). Història de la medicina catalana sota el franquisme
i les seves conseqüències. Barcelona: Hacer.
Revial, Myriam (2007). “Des actions en direction de la lecture et de la culture à la médiathèque de
l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches (92)”. En: Andissac, Marie-Noëlle; Poitevin, MarieJosé (dirs.). Handicap et bibliothèque. Paris: Association des bibliothécaires de France, p. 115120.
Rey-Joy Barroso, Celestino (2007). “Col·loqui: hospitalització a domicili: conclusió: el futur de
l’hospital”. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, vol. 22, núm. 3 (2007), p.
101-102. Accessible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/RevistaRAMC/article/
viewFile/87804/112902>.
Ribé Ferré, María del Carmen (1970). “Importancia social y cultural del préstamo de libros”. En: III
Congreso nacional de bibliotecas. Las Palmas, 1968. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios,
Archiveros y Arqueólogos, 1970, p. 53-63.
Ribes, María Francisca; Ruiz, María Ángeles; San Juan, María Luisa (1986). “Biblioteca de pacientes del
Hospital de Cantabria”. En: I Jornadas de información y documentación biomédica. Santander,
junio de 1986. Santander: Hospital Nacional Marqués de Valdecilla: Instituto Nacional de la Salud,
p. 157-159.
Rodríguez Alonso, María Aurora (1992). “La biblioteca de hospital”. Boletín de la Asociación Asturiana de
Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos, año 3, nº 4 (oct.-dic. 1992), p. 4-5.
___ (1993a). “Los servicios especiales en España: las bibliotecas de hospitales y las bibliotecas de prisiones”.
Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos,
año 4, nº 1 (enero-marzo 1993), p. 15-21.
___ (1993b). “Los servicios especiales en España: las bibliotecas de hospitales y las bibliotecas de prisiones”.
En: IFLA general conference and council meeting Barcelona, 1993. [p. 1-8].
___ (1994). “La biblioteca del Hospital de Cabueñes: un modelo de gestión compartida”. En: II Jornadas de
gestión y evaluación de costes sanitarios. Oviedo, mayo de 1994, p. 1.269.
___ (2001?). “Biblioteca de pacientes del Hospital de Cabueñes (Gijón – Asturias)”. @bsysnet.com.
Experiencias. <http://www.absysnet.com/experiencias/experiencias21.html>. [Consulta: 01/03/2011].
524
Bibliografia
___ (2002). “Situación y perspectivas de las bibliotecas de las instituciones sanitarias”. Boletín de la Asociación
Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos, vol. 13 (enero-jun. 2002), p.
8-11. Accessible també en línia a: <
`ZZ!Z!,Z#Z$>.
___ (2002?). “Las bibliotecas de pacientes y la información sanitaria”. @bsysnet.com. Experiencias. <http://
www.absysnet.com/experiencias/experiencias23.html>. [Consulta: 01/03/2011].
___ (2003). “Las bibliotecas de pacientes ante la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”. Boletín de la
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos, vol. 13 (jul.-dic.
2003), p. 11-24. Accessible també en línia a: <
`ZZ!Z{*#Z$>.
___ (2007). “La Biblioteca para pacientes del Hospital de Cabueñes (Gijón)”. En: Guía de bibliotecas
para pacientes. Madrid: Adeps [etc.], p. 67-80. Accessible també en línia a: <http://bibliotecas.
<
>@J
$#K
QQ>.
Rodríguez Alonso, María Aurora; Arrazola Moreno, Herminia (2001). “Las bibliotecas para pacientes en la
sociedad de la información: una reflexión sobre estos servicios para el siglo XXI”. En: IX Jornadas
de información y documentación en ciencias de la salud. Cáceres, 24 al 26 de septiembre de 2001.
Badajoz: [s.n.], p. 311-327.
Rodríguez del Castillo Martín, Mercedes (1993). “La Biblioteca infantil del Hospital Virgen de las Nieves”.
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 30 (1993), p. 37-41.
___ (1999). “Propuesta de estándares para bibliotecas de hospital en España: (colecciones y servicios)”. En:
VIII Jornadas de información y documentación en ciencias de la salud. Santiago de Compostela, 4
al 6 de noviembre de 1999. <http://www.sedic.es/estandar.pdf>. [Consulta: 11/12/10].
Rodríguez del Castillo Martín, Mercedes; Lechuga Rodríguez del Castillo, Fernando (2006). “La Biblioteca
Virtual de Aldebarán (BVA): recursos electrónicos gratuitos útiles en un hospital”. El profesional de
la información, vol. 15, nº 1 (enero-feb. 2006), p. 18-22. Accessible també en línia a: <http://www.
elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2006/enero/3.pdf>.
Rodríguez del Castillo Martín, Mercedes; Palermo, Josefina (1990). “Lectura para pacientes y su doble
finalidad: recrear e informar: proyecto de implantación de lectura pública en el Hospital Virgen
de las Nieves de Granada”. En: III Jornadas de documentación e información de ciencias de la
salud. Sevilla, 14-16 de marzo de 1990. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud: Instituto
Nacional de la Salud, p. 119-128.
Rodríguez Marín, Jesús; Zurriaga Llorens, Rosario (1997). Estrés, enfermedad y hospitalización. Granada:
Escuela Andaluza de Salud Pública.
Rodríguez Parada, Concepción (2007). “Catalunya o la república de les biblioteques: de l’estat natural a
la cooperació”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 46 (maig-ag. 2007), p. 7-33.
Accessible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/123056/170806>.
Rodríguez Parada, Concepción; Vall Casas, Aurora (2004a). “Educació en el lleure i l’ús de les tecnologies
de la informació en els hospitals pediàtrics: un estat de la qüestió”. En: 9es Jornades catalanes
525
Part VI: Bibliografia
d’informació i documentació: un espai de reunió, de diàleg, de participació. Barcelona, 25 i 26 de
novembre de 2004. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya,
p. 341-359. Accessible també en línia a: <http://hdl.handle.net/2445/11481>.
___ (2004b). “Projecte [email protected]: una finestra virtual oberta a un món real. Estat de la qüestió. Grup de
recerca DENEA. Informe per a la Fundació “la Caixa””. Treball inèdit.
___ (2005a). “Les biblioteques per a pacients poden existir al marge de la biblioteca pública?: una
panoràmica internacional”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 14
(juny 2005). <`
#
;
>. [Consulta:
08/02/2011].
___ (2005b). “El derecho a la información del niño hospitalizado”. En: XI Jornadas nacionales de
información y documentación en ciencias de la salud. Terrassa, 6-8 de octubre de 2005. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. <http://hdl.handle.net/2445/11482>. [Consulta:
14/03/2011].
___ (2006a). “Les biblioteques per a infants malalts als hospitals: a la recerca d’un espai propi”. En: 10es
Jornades catalanes d’informació i documentació: un espai de reunió, de diàleg, de participació.
Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya, p. 433-451. Accessible també en línia a: <http://hdl.handle.net/2445/11489>.
___ (2006b). “El derecho a la información del enfermo hospitalizado”. Boletín de la ANABAD, vol. LVI, nº
3 (jul.-sept. 2006), p. 165-185.
___ Œ`ZZ{€ Ž
€ $
…€ € € € € $€ ‘€ BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 19 (des. 2007). <http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.
!
’. [Consulta: 11/01/2011].

“€ K€ „€ Œ!{|€ Žƒ€ $
€ $
€ € € € € ‘€ Bulletin of Medical
Library Association, vol. 66, no. 1 (Jan. 1978), p. 14-18. Accessible també en línia a: <http://www.
pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=225292>.
Rothstein, Julie A. (1993). “Ethics and the role of the medical librarian: health care information and the new
‘€Bulletin of Medical Library Association, vol. 81, no. 3 (July 1993), p. 253-258. Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC225784/pdf/mlab00112-0011.
pdf>.
S
Sáinz Martín, María (2010). Bibliotecas para pacientes. Mesas redondas. Liber, Barcelona, 24 octubre 2010.
–
"#
,`Z**!,+€€’.
Sáinz Martín, María; Sánchez Díaz, Jesús (2009). Estudio sobre la Biblioteca para pacientes y empleados del
HCSC: estudio descriptivo sobre la actividad del servicio del préstamo a pacientes desde el año 2005
al 2009. [Madrid: Fundadeps]. <http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/135/estudio-biblioteca-pacientes.pdf>. [Consulta: 08/02/2011].
526
Bibliografia
Salaberría, Ramón; Calvo, Blanca (2006). “Biblioteques d’una república en guerra, o, quan el fusell d’avui
és garantia de la biblioteca de demà”. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 44
(set.-des. 2006), p. 43-66. Accesible també en línia a: <http://www.raco.cat/index.php/Item/article/
view/58047/129136>.
]"“€Q€Œ!!{€ŽK
€€
€€
‘€˜€II Jornades sobre cultura en la Comunitat de València: biblioteques, arxius i centres de documentació. València 8, 9, 10 de febrer de 1996.
València: Consell Valencià de Cultura, p. 154-160.
___ Œ`ZZZ€ŽJ€€€
€€
‘€Métodos de información, vol. 7, nº 37 (2000), p. 38-40.
Accessible també en línia a: <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/492/512>.
San Segundo, Rosa (2000). “La actividad bibliotecaria durante la Segunda República Española”. En: I Congreso
universitario de ciencias de la documentación: teoría, historia y metodología de la documentación
en España (1975-2000). Madrid, 14-17 de noviembre de 2000. Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, p. 515-524. Accessible també en
línia a: <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/rssegundo.pdf>.
Sánchez, Miguel Ángel (2005). “Los hospitales a través de la historia”. En: González, Félix; Navarro, Albino;
Sánchez, Miguel Ángel. Los hospitales a través de la historia y el arte. Barcelona: Grupo Ars XXI
de Comunicación, p. 13-77.
Sandrin, Luciano; Brusco, Ángel; Policante, Germán (1992). Comprender y ayudar al enfermo: elementos
de psicología, sociología y relación de ayuda. 2ª ed. Madrid: San Pablo.
Santos García, Benjamín (1997). “Biblioteca del usuario”. En: I Jornada de biblioteques per a malalts als
hospitals: la cultura cura? Ponències i comunicacions. 10 d’octubre de 1997. [L’Hospitalet de
Llobregat: s. n.], [p. 16-30].
Saure, Jesús (2001). “La cura sanatorial de la tuberculosis”. Enfermedades emergentes: revista multidisciplinar
de SIDA, TBC y drogodependencias, vol. 3, nº 4 (2001), p. 199-205. Accessible també en línia a:
<http://www.nexusediciones.com/pdf/ee2001_4/s-3-4-006.pdf>.
Schlauss, Birgit (2004). “Patients’ libraries in German hospitals”. IFLA Libraries Serving Disavantaged
Persons Section newsletter, no. 58 (June 2004), p. 7-10. Accessible també en línia a: <(
,|$>.
Schweyer, F. X. (1992). “L’hospitalier, le livre et le malade”. Gestions hospitalières: gestion de santé, nº 318
(août-sept. 1992), p. 538-540.
Serradas Fonseca, Marian (1999). “El valor terapéutico de la lectura en el medio hospitalario”. Aula: revista
de pedagogía de la Universidad de Salamanca, nº 11 (1999), p. 233-245. Accessible també en línia
a: <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0214-3402/article/viewFile/3533/3553>.
Servei Català de la Salut (2010). Memòria del CatSalut 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei
Català de la Salut. <http://www10.gencat.net/catsalut/archivos/publicacions/memories/2009/09_
catsalut.pdf>. [Consulta: 15/12/10].
527
Part VI: Bibliografia
Servei Català de la Salut. Regió Sanitària Barcelona (2010). Memòria de la Regió Sanitària Barcelona 2009.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut. <http://www10.gencat.net/catsalut/
rsb/arxius/Memoria_RSB_09.pdf>. [Consulta: 15/12/10].
Shisler, Carol M. (2000). “Positive image and high profile gets results in a hospital library”. Bulletin of
Medical Library Association, vol. 88, no. 3 (July 2000), p. 251-253. Accessible també en línia a:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35234/>.
Stephenson, Priscilla L. (2004). “Community partnerships for health information training: medical
librarians working with health-care professionals and consumers in Tennesse”. Health information
and libraries journal, vol. 21, suppl. 1 (June 2004), p. 20-26. Accessible també en línia a: <http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-3324.2004.00498.x/pdf>.
T
Tabet, Claudie (2004). La bibliothèque “hors les murs”. Nouv. éd. Paris: Cercle de la Librairie.
Testoni, Jean-Sébastien (2000). Hôpital et culture, des partenariats en Languedoc-Roussillon. Sète: Agence
de Coopération pour le livre en Languedoc-Roussillon (CLLR).
T[olsada], F[rancisco] (1951). “Bibliotecas de hospitales en España: la del Hospital Provincial de Madrid”.
Revista de archivos, bibliotecas y museos, t. LVII, nº 2 (1951), p. 447-454.
Toran Montserrat, Pere; [et al.] (1996). “Leer salud: las bibliotecas públicas como recurso comunitario en
educación para la salud”. Centro de salud, vol. 4, nº 2 (1996), p. 111-114.
Torreblanca López, Agustín (2009). El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (18582008). [Madrid]: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones.
Torres Santo Domingo, Marta (2000). “La extensión bibliotecaria: el Seminario de Biblioteconomía y la
Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España”. En: La Biblioteca de la Universidad de
Madrid: 1898-1939. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 59-64. Accessible també en
línia a: <http://www.ucm.es/BUCM/descargas/documento4435.pdf>.
Truccolo, Ivana (2004). “Un servizio di informazione ai pazienti in oncologia: il gradimento degli
utenti, il parere degli operatori sanitari”. Biblioteche oggi: mensile di informazione e dibattito,
vol. XXII, n. 7 (sett. 2004), p. 15-24. Accessible també en línia a: <http://www.bibliotecheoggi.
it/2004/20040701501.pdf>.
Truccolo, Ivana; Zanini, Francesca; Bufalino, Rosaria (2009). “Un codice deontologico per informare il
paziente”. Biblioteche oggi: mensile di informazione e dibattito, vol. XXVII, n. 2 (mar. 2009), p. 81-84.
Trullàs, Meritxell; Padró Serra, Laura (2010). “Bibliosalut: les claus de l’èxit de la cooperació entre
Biblioteques de Granollers i l’Hospital General de Granollers”. En: 12es Jornades catalanes
d’informació i documentació. Barcelona, 19 i 20 de maig de 2010. Barcelona: Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. <http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/
comunicacions/TRULLAS_bibliosalut_granollers.pdf>. [Consulta: 15/09/2010].
528
Bibliografia
U
Ullán de la Fuente, Ana María; Hernández Belver, Manuel (2005). Los niños en los hospitales: espacios,
tiempos y juegos en la hospitalización infantil. Primer Premio Caja Madrid de Investigación Social,
Edición 2004. Madrid: Caja Madrid.
Ulsamer, Duna (2003). Aurora Díaz-Plaja. Barcelona: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
Unesco (1948). Declaració universal dels drets humans. Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides, el 10 de desembre de 1948. <http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/dudh.
htm>. [Consulta: 07/12/2010].
Unesco (1949). Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública. <http://www.fundaciongsr.es/documentos/
;!$>. [Consulta: 07/12/2010].
Unesco (1972). Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública. <http://www.fundaciongsr.es/documentos/
{`$>. [Consulta: 07/12/2010].
Unesco (1990). Convenció sobre els drets de l’infant. Adoptada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides, el 20 de novembre de 1989. Entrada en vigor el 2 de setembre de 1990. <http://www.
amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv-infants.htm>. [Consulta: 06/02/2011].
Unió Europea (2000). “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”. Diario oficial de las
comunidades europeas, C 364 (2000), p. 1-22. <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_
es.pdf>. [Consulta: 09/12/2010].
Unión Europea. Vegeu: Unió Europea.
V
Valdés Sánchez, Carmen Ana; Flórez Lozano, José Antonio (1995). El niño ante el hospital:
programas para reducir la ansiedad hospitalaria. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de
Publicaciones.
Vall Casas, Aurora (2007a). “Reflexiones en torno a un perfil profesional: los bibliotecarios de las bibliotecas
para pacientes en España”. En: XII Jornadas nacionales de información y documentación en ciencias
de la salud. Zaragoza, 24-26 de octubre de 2007. Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud. <http://eprints.rclis.org/archive/00011846/>. [Consulta: 15/02/2011].
___ (2007b). “La visibilidad de las bibliotecas para pacientes o cómo se oculta aquello que debería
mostrarse: los casos de Andalucía, la Comunitat Valenciana y Euskadi”. En: 10as Jornadas españolas
de documentación: E-información: integración y rentabilidad en un entorno digital. Santiago de
Compostela, 9-11 de mayo de 2007. Madrid: FESABID, p. 337-344.
___ (2008). “El nom fa la cosa?: les biblioteques per a pacients: una aproximació terminològica”. En: 11es
Jornades catalanes d’informació i documentació: experiència i innovació. Barcelona, 22 i 23 de maig
de 2008. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, p. 459-481.
529
Part VI: Bibliografia
Accessible també en línia a: <http://hdl.handle.net/2445/11483>.
___ (2009). “Los bibliotecarios de las bibliotecas para pacientes en España: evolución histórica de una
profesión”. Anales de documentación, nº 12 (2009), p. 303-319. Accessible també en línia a: <http://
revistas.um.es/analesdoc/article/view/70381>.
Vall Casas, Aurora; Rodríguez Parada, Concepción (2008). “El dret a la informació del pacient: una
aproximació legal i deontològica = El derecho a la información del paciente: una aproximación legal
y deontológica = Patients’ right to information: a review of the regulatory and ethical framework”.
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 21 (des. 2008). <http://www.
ub.es/bid/21/vall2.htm>. [Consulta: 14/03/2011].
___ (2009). “El dret a la informació dels pacients: metges i bibliotecaris, un camí per recórrer plegats”.
Annals de medicina, vol. 92, núm. 3 (jul.-ag.-set. 2009), p. 104-106. Accessible també en línia a:
<http://webs.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/annals/annals_w.htm>.
___ (2010). “Información para pacientes y educación en la salud de la ciudadanía: a la búsqueda de nuevos
usuarios”. El profesional de la información, vol. 19, nº 3 (mayo-jun. 2010), p. 296-299.
Varderi i Casas, Anna (2007). El voluntariat en l’àmbit hospitalari i sociosanitari. 2a ed. Barcelona: Federació
Catalana de Voluntariat Social.
Varo, Jaime (1994). Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios: un modelo de gestión
hospitalaria. Madrid: Díaz de Santos.
Varo, Jaime; [et al.] (1990). “Bibliotecas hospitalarias para usuarios: un nuevo concepto de la biblioteca
pública”. Todo hospital, nº 66 (1990), p. 65-67.
Vicentini, Luis Atilio; [et al.] (2007). “O papel da biblioteca universitária no incentivo à leitura e promoçao
da cidadania”. Biblios: revista de bibliotecología y ciencias de la información, nº27 (enero-marzo
2007), p. 1-7. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16102706>.
Vives, Josep (2008). “El Sistema Bibliotecari de Catalunya: una perspectiva en construcció”. Ítem: revista de
biblioteconomia i documentació, núm. 48 (gen.-juny 2008), p. 14-29. Accessible també en línia a:
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103183/224435>.
W
Walsh, Mary A. (1969). “Organización de los servicios de bibliotecas en los hospitales”. Boletín de la Unesco
para bibliotecas, vol. XXIII, nº 2 (1969), p. 86-92.
WHO. Vegeu: Organització Mundial de la Salut.
Williams, M. Dawn; [et al.] (2001). “The Patient Informatics Consult Service (PICS): an approach for a
patient-centered service”. Bulletin of Medical Library Association, vol. 89, no. 2 (Apr. 2001), p. 185193. Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31726/>.
530
Bibliografia
Wohlgemuth, Danièle; Dégez, Camille (2008). “Lire à l’hôpital: recommandations institutionnelles”. BBF:
bulletin des bibliothèques de France, t. 53, n° 5 (2008). Accessible també en línia a: <http://bbf.
enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0026-007>.
Wolfart, Ursula (2004). “I servizi bibliotecari sociali della Biblioteca comunale di Monaco”. En: 51. Congresso
nazionale AIB 2004: servizi bibliotecari negli ospedali e case di cura: linee guida ed esperienze.
Roma, 27-29 ottobre 2004. <http://www.aib.it/aib/congr/c51/wolfart.htm>. [Consulta: 01/03/2011].
World Health Organization. Vegeu: Organització Mundial de la Salut.
Wyatt, Jeremy C. (2000). “Information for patients”. Journal of the Royal Society of Medicine, vol. 93, no.
9 (Sept. 2000), p. 467-471. Accessible també en línia a: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1298103/>.
X
La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya: història d’una diversitat (1994). Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Z
Zunzúnegui Pastor, María Victoria; Lázaro y de Mercado, Pablo (2008). “Capítulo 4. Integración y fronteras
entre la atención sanitaria y social”. En: Informe SESPAS 2008: mejorando la efectividad de las
intervenciones públicas sobre la salud. Barcelona: Elsevier: Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, p. 156-162. Accessible també en línia a: <http://www.doyma.es/revistas/
ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13006131>.
531
Fly UP