...

Tenencia de la tierra y conflicto social en la

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Tenencia de la tierra y conflicto social en la
Tenencia de la tierra y conflicto social en la
colonización de la Selva Lacandona
de Chiapas, México (1922-1989)
Jordi Rodés i Mercadé
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
#!!'#"
(/%
"4+&9<?==7<?>?:
!+"!+
""#!
$=;<<
$##!"#.!
!##8#! "#.!8*!!
!#!5!6!!,
!)
#!#5;;<##$#$!
/(.-3#&#)!, 8
10%$#
1010 "# " S S, ( ),' !)#,()C /-.0) 84 ,4P emjiP
A:+%1SS
S TQ ( ),' !)#,()C /-.0) 84 ,4P emjjP
A:+%1SS
S U, ( ),' !)#,()C /-.0) 84 ,4P emjkP
A:+%1SS
S WQ ( ),' !)#,()C /-.0) 84 ,4P emjmP
A:+%1SS
S XQ ( ),' !)#,()C /-.0) 84 ,4P emkdP
A:+%1SS
S S, ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkeP
A:+%1SS
S TQ ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkfP
A:+%1SS
S U, ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkgP
A:+%1SS
S VQ ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkhP
A:+%1SS
S WQ ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkiP
A:+%1SS
jee
/(.-3#&#)!, 8
S XQ ( ),' !)#,()C /8- "0,,8 &0,4P emkjP
A:+%1SS
Sjc
( ),')#,()C'/&;(,#(#[email protected][XVC
1$+'401&'.56#&1&'*+#2#5P7:6.#76+A44'<PemjhS
S , ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'(-S[[email protected]:6.#76+A44'<PemjiS
S TQ ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'(-S[[email protected]:6.#76+A44'<PemjjS
S U, ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'(-S[[email protected]:6.#76+A44'<PemjkS
S VQ ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'(-S[[email protected]:6.#76+A44'<PemjlS
S WQ ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'([email protected]:6.#76+A44'<@emjmS
S XQC ( ),' & */&) "#*-C )-7 -.#&&)
#&'([email protected]:6.#76+A44'<@emkdS
SS,C
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkeS
STQC
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkfS
SU,C
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkgS
SVQC
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkhS
SWQC
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkiS
SXQC
( ),')#,()C,C&-)/5,[email protected]:6.#
76+A44'<@emkjS
S S,C ( ),' )#,()@ S[ZRC /( #(-
/.#7,,4P7:6.#76+A44'<PemldS
TQC ( ),' )#,()@ S[ZSC /( #(-
/.#7,,4P7:6.#76+A44'<PemleS
S S, ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemlgS
jef
/(.-3#&#)!, 8
S TQ ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemlhS
S U, ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemliS
S VQ ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemljS
S WQ ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemlkS
S XQ ( ),' & ),(), & -.) "#*-C
-&;(-.&&()-)'8(!/4P7:6.#76+A44'<PemllS
S ( ),' !)#,()@ S[[SC .,)#(#) )(45&4
,,#)P7:6.#76+A44'<PemmeC
1020"$ ")(! #
S ((# & .#,, & !#;( &0 ()(@
7:6.#76+A44'<P41)4#/#*+#2#5T41;'%6110+614'1')+10#.P#;1fdddS
S )&#- ,8.#- ( & !#;( &0 ()(C
#-.,#/#;( *), .':) *)&#)(&P A:+%1P 564#6')+# 5'.8# S
P 41)4#/# *+#2#5P
41;'%6110+614'1')+10#.P/#;1fdddS
SS0&/#;(&)(-,0#;(&&03P#0
4+56F$#.&'.#5#5#5P)1561emmiP/#2#neRlddSdddS
S &() *,)3.)
,)()#'#(.) 3 .#./&#;( #(- )'/(&-P *)&) )( ()(P 5+0 ('%*#P
neRfidSdddS
S&()#( ),'.#0)#(-
)'/(&[email protected]/(##*#))-#(!)@-.)"#*[email protected]:+%1SSP5+0('%*#PneReddSddS
C&()#( ),'.#0)#(-
)'/(&-,#/()(P
0)S7+..'4/1'4'<17'44'41P5+0('%*#S
C )-#) .,,()-
)'*,(#)- ( & '/(##*#) )-#(!)@ -.) "#*-S &) /( *&() ,,()-#)(&[email protected]:+%1SSP/#4<1&'emimPneRiddSdddS
S .&- )!,5 #) &
*<&#2#(PA:+%1P'%4'6#4B#&'
0&7564+#P1/'4%+1;4#$#,1PemelS
jeg
/(.-3#&#)!, 8
S,.!)!,5 #&-.)"#*[email protected][ZZDS[[VC
7:6.#76+A44'<P1$+'4011056+67%+10#.&'.56#&1PemmeS
P
S,..)*)!,5 #
-,!,#.-SWDSTSWDUPA:+%1PemmePneRfidSdddS
P
S,..)*)!,5 #
()-#+/SWD[@A:+%1PemmePneRfidSdddS
S&().-.,&@/(##*#)-,!,#[email protected]:+%1PeT
T
emmiPneRemjSdddS
S &() .-.,&@ /(##*#) &(+/P A:+%1P gT
TemmiP
neRekdSdddS
S &() .-.,&@ /(##*#) &.'#,()@ A:+%1P feT
T
emmiPneReelSdddS
S &() .-.,&@ /(##*#) )-#(!)P A:+%1P fT
TemmiP
neRggiSdddS
S#./#;(!,,#&&0()(P
0)S7#0
#07'.#74+%+1P+%+'/$4'emmdS
S&()-#./#;(!,,#&&0()(P
0)S
S 0610+1 +)7'41# SP 1$+'401 &'. 56#&1 &' *+#2#5P 72'4(+%+' lhkSggfTddTdd *#SP
neRfidSdddP&+%+'/$4'emmdS
S &() .,$) -#( .8./&) -), & -#./#;(
.((#&(&)(()(P7:6.#76+A44'<PemmjS
S&()#( ),'.#0))(*,(/#)-&)-*)&)-
)&#((.- )( & )( ()(@ & '/(##*#) )-#(!)@ )C "#*-P 5+0 ('%*#P
neReddSdddS
S &() $/#;(C -&#( &)- #(-
)'/(&- & )( ()(@ '/(##*#) )-#(!)@ -.) "#*[email protected] 5+0 ('%*#P
neReddSdddS
S &() 7(#) ( ),'.#0)@ *)&) P/0) (
(,7-&4PP'/(##*#),!,#.-P7:6.#76+A44'<PemlgPneReddSdddS
C &() ( ),'.#0) &)&#4#;( & *)&) [email protected]
'/(##*#))-#(!)@-.)"#*-P5+0('%*#PneRfdSdddS
C&()
( ),'.#0)&)&#4#;(&*)&)/,.)
&&).4)%@'/(##*#))-#(!)@-.)"#*-P5+0('%*#PneRfdSdddS
S&()#( ),'.#0)&)&)(#(0#,@/(##*#)
)-#(!)C-.)"#*[email protected]:+%1SSPefT
TemldS
jeh
/(.-3#&#)!, 8
1030 %$ #
TS)-+/)(")(),*&(@"&()(")(),@*+#2#5^A:+%1_Pej&'('$4'41
&'emmhS
TS)-).,-()*&')-*),()-).,-CCCCCC*+#2#5^A:+%1_PemmhS
TS&)-"#.(.-),#!#(&--.-.#,,-P*+#2#5^A:+%1_P1%67$4'&'emmhS
T &'. S Z10%.75+10'5 &'. ,7+%+1 2127.#4 5')7+&1 2#4# '56#$.'%'4
4'52105#$+.+&#& &'. 5'D14 )'0'4#. &' &+8+5+F0 $5#.F0 #56'..#015 1/B0)7'<[P fd &'
'0'41&'emmh5')H0&+%6#/'0&'eg&''0'41&'emmhS
S Z+#)0F56+%1 ;
4'%1/'0&#%+10'5S#..'451$4'4'%745150#674#.'5;241$.'/>6+%#51%+1'%10F/+%#;&'.#
5#.7&'0.#'.8##%#0&10#[P#04+56F$#.&'.#5#5#5PemljS
T
S ,)3.) -,,)&&) )#&
(.!,) 3 )-.(#& "#*[email protected] 72#) M
D
NC &0 ()(C #,)
&()@fddgS
^
_SZ%7'4&1&'%10%'46#%+F0'064''.1$+'401'&'4#.;'.1$+'401&'.56#&1&'
*+#2#5 %10 .#5 %1/70+&#&'5 &' .# 4')+F0 &' #5 #D#&#5P 2#4# .# %105'48#%+F0 ; '.
&'5#441..1 &' .# '.8# #%#0&10#P ,+&1 #/14# +%1 &' 41P #437A5 &' 1/+..#5P
70+%+2+1&'%15+0)1S*+#2#5[PA:+%1SSPemlkS
S)*#&#;(!,,#C3-3#-*)-##)(-PA:+%1SSP
PemfhS^f#'&S_
S (#),- -)#))(;'#)- 8(#- ',!#(#;( '/(##*&@ S[[RP A:+%1
SSPemmgS
!
S &( "#*-P
7:6.#76+A44'<PefTTemlgS
S#0,--&3-3# ,(.-:)-C
S ['51.7%+F0 &'. S ,'(' &'.
SSSS 37' &'%.#4# 37' .15 6'44'015 241%'&'06'5 &' .#5 %10%'5+10'5 07.+(+%#&#5 &'
1/#01;1/2#DB#P#(#'.14#06'5;1.+%#42+1#.'0<7'.#P7$+%#&15'0'.70+%+2+1&'
%1<+0)1P*+#2#5P5106'44'0150#%+10#.'5[P#,#) ##&&,#;(@^A:+%1SS_P
mT
TemjeS
jei
/(.-3#&#)!, 8
CZ'51.7%+F037'&'%.#4#&'
2412+'&#&0#%+10#.70#572'4(+%+'&'hdeSmim*'%6>4'#537'5'.1%#.+<#0'0.1570+%+2+1
&'%15+0)1P#4+0+6#4+#P#
0&'2'0&'0%+#P#+$'46#&;#5#4)#4+6#5P'0'.'56#&1&'
*+#2#5[#,#) ##&&,#;(@^A:+%1SS_PelT
TemjlS
S Z'51.7%+F0 51$4'
4'%101%+/+'061;6+67.#%+F0#(#814&'.0H%.'1&'21$.#%+F010##%#0&10#P/70+%+2+1&'
%15+0)1P *+#2#5P &' 70# 572'4(+%+' &' 5'+5%+'06#5 %#614%' /+. 64'5%+'06#5 8'+06+70#
*'%6>4'#5 &' 6'44'015 %1/70#.'5[ ^fjT
Temke_P #,#) ##& & ,#;(P A:+%1
SSPjT
TemkfP22SedTegS
S #0,-- &3- 3 # ,(.-
:)-C
S S&(#)(&)&)(#4#;($#&@S[[email protected]:+%1
SSPemleS
S(-)$#&CS[[email protected]:+%1PemkfS
S /.,) :)- !)#,()C .,)#(#) )(45&4
,,#)@S[[[email protected]:6.#76+A44'<P1$+'401&'.'56#&1&'*+#2#5PemmfS
S '),# '#(#-.,.#0C
)'*:8),-.&&()(P7:6.#76+A44'<PemllS
S"#*-C
(-)$#&C-/&.)- #(#.#0)-CS[[[email protected])7#5%#.+'06'5PemmhS
S
(-)(,&*)&#;(30#0#(S
@3
@A:+%1SSPemjgS
S
(-)(,&*)&#;(30#0#(@A:+%1SSPemkeS
S(-)(,&*)&#;(30#0#(@A:+%1SSPemlgS
S
(-)(,&*)&#;(30#0#(@A:+%1SSPemmgS
S)(.)*)&#;(30#0#(@S[[WS
S,#(#*&-.)-*),)&#@TRRWM
NC
S (-) )&#;( 3 #0#(C -.) "#*[email protected] 7:6.# 76+A44'<P *+#2#5P
emmeS
S!,#/&./,("#*[email protected])7#5%#.+'06'5PA:+%1P
PemmjS
S(/,#)-.8-.#)&-.)"#*[email protected][[[email protected])7#5%#.+'06'5PA:+%1PemmgS
C -.)- (#)- 2#()-C -/&.)- *,&#'#(,- S[[[email protected] )7#5%#.+'06'5P A:+%1P
emmjS
S
(-)!,8)&D(,)P)7#5%#.+'06'5PemmhS
jej
/(.-3#&#)!, 8
S a41;'%61 <10# 2416'%614# (14'56#. &' .# 7'0%# &'. .61
57/#%+06#P *+#2#5[P P A:+%1 SSP +4'%%+F0 '0'4#. &' 416'%%+F0 ; '21$.#/+'061
14'56#.S'2#46#/'061&'#437'5#%+10#.'5PemkjS
C )')) &)- 2(.- *)&#;( &)-
&.)-"#*[email protected](-,!,#[email protected]:+%1SSP567&+1/'%#01)4#(+#&1P,7.+1emjiS
S)-&()(-P5'26+'/$4'emlfS
S #-.),# &)- " #(#% "5C ^64#$#,1
/'%#01)4#(+#&1_P5+0('%*#S
T P '&41S a41;'%61 2#4# .#
%4'#%+F0&'70#4'5'48#&'.#+15('4#'0'.'56#&1&'*+#2#5aP#04+56F$#.&'.#5#5#5P
056+6761&'%1.1)B#P#)1561emkjT#)1561emkkS
!
S a'%4'61 214 '. 37' 5' &'%.#4# >4'# 0#674#. 2416')+&#
%10 '. %#4>%6'4 &' >4'# &' 2416'%%+F0 &' (.14# ; (#70# 5+.8'564'5 .# 4')+F0 *#0T+0P %10
572'4(+%+' &' efSelhTmlTki *'%6>4'#5P 7$+%#&# '0 '. /70+%+2+1 &' %15+0)1P *+5SaQ
a'%4'61 214 '. 37' 5' &'%.#4# >4'# 0#674#. 2416')+&# %10 '. %#4>%6'4 &' 107/'061
#674#.P .# <10# %101%+&# %1/1 10#/2#-P %10 572'4(+%+' &' hSgikThdTdd *'%6>4'#5
P7$+%#&# '0 '. /70+%+2+1 &' %15+0)1P *+5SQ a'%4'61 214 '. 37' 5' &'%.#4# >4'# 0#674#.
2416')+&#%10'.%#4>%6'4&''5'48#&'.#+15('4#.#<10#%101%+&#%1/1#%#0T70P%10
70# 572'4(+%+' &' jeSlkgTmjTdfPi *'%6>4'#5P 7$+%#&# '0 '. 70+%+2+1 &' %15+0)1P *+5SaQ
a'%4'61 214 '. 37' 5' &'%.#4# >4'# 0#674#. 2416')+&# %10 '. %#4>%6'4 &' 107/'061
#674#.P#.#<10#%101%+&#%10'.01/$4'&'#:%*+.>0P%1070#572'4(+%+'&'fSjfeTfiTfg
*'%6>4'#5P 7$+%#&# '0 '. 70+%+2+1 &' %15+0)1P *+5Sa '0 #,#) ##& & ,#;(P
fhT
TemmfP22SejTgdS
P
P
S&0
()(C #,) &()P T
P 1/+5+F0 7412'#T1$+'401 &'. '56#&1 &'
*+#2#5Pfddh.
S#0,--&3-3# ,(.-:)-C
a'%4'6137'&'%.#4#&'76+.+&#&2H$.+%#.#
%1.10+<#%+F0 %10 (+0'5 #)4B%1.#5 ; )#0#&'415 &'. 24'&+1 &'01/+0#&1 10# 6'014 #.#P
7$+%#&1'0#.'037'P*+5Sa#,#) ##&&,#;(P^A:+%1SS_PfjT
TemikS
S-./#)&#'*.)"/'()3*,)!,'-
-,,)&&),/,&(&&0()(PA:+%1SSPemkiS
S &0 ()(B -,,)&&) -#&08)&
#(/-.,#&3,/,&C-./#)#'*.)"/'()3*,)!,'--,,)&&),/,&(&&0
()(PA:+%1SSPemkiS
T S &0 ()(A -./#)- *,#(0,-#;( ),-.& *, "#*- -)( /(
(-#P7:6.#76+A44'<PemkkS
jek
/(.-3#&#)!, 8
S Z'%4'61 214 '. 37' 5'
&'%.#4#&'+06'4A52H$.+%1'.'56#$.'%+/+'061&'.#<10#&'2416'%%+F0(14'56#.&'.#%7'0%#
&'. 4B1 7.+,>0P #5B %1/1 &' .# 4'5'48# +06')4#. &' .# $+15('4# 106'5 <7.'5P '0 '. >4'#
%1/24'0&+&#&'0641&'.15.B/+6'537'5'+0&+%#0[#,#) ##&&,#;(PA:+%1
SSPefT
TemklP22SjTlS
S #!(;-.#) -)#))(;'#) &
&0()(@A:+%1SSPemmfS
SZ+0'#/+'0615'564#6A)+%152#4#.#
2416'%%+F0 &' .# '.8# #%#0&10#[ '0 ,)!,' ,).#;( 3 -,,)&&) & &0
()(@A:+%1SSPemlkS
S-./#)!,(0#-#;(&)(()(@"#*[email protected]
A:+%1SSPemkhS
MN)'#-#;(-./#)-&.,,#.),#)(#)(&
)(()(@A:+%1SSPemkhS
S#0,--&3-3# ,(.-:)-C
S ),' !,,# (.!,&C S[ZTDS[ZZC
)(-)&##;(&,*,.)@A:+%1SSPemllS
S S ,)!,' ',!(. )&)(#4#;( *, S[YWDS[[email protected] A:+%1 SSP
emkjS
S ,)!,' ,)')#;( !,,# ( & )(
()(@"#*[email protected]:+%1SSPfm&'1%67$4'&'emlmS
T'.')#%+F0*+#2#5S,)!,'"#&#.#;(
!,,#CS[[email protected]%7/'061+06'401PemllS
S Z'%4'61 214 .' 37' 5' ':2412+# 214 %#75# &'
76+.+&#&2H$.+%#70#572'4(+%+'&'ehSdmjTmkTel*'%6>4'#5&'6'/214#.&'751%1/H0P&'
6'44'015&'.#%1/70+&#&10##%#0&10#P70+%+2+1&'%15+0)1P*+5S[#,#) ##&
&,#;(@^A:+%1SS_PkTTfddkS
S ,)!,' ,!/&,#4#;( &- )&)(#-
!,)*/,#[email protected]:+%1SSPemlfS
S ( ),'#;( -.8-.#@ A:+%1 SSP /#4<1
emmeS
S)*#&#;((.(.-!,,#)-B).#;(@
'*&##;(3,-.#./#;(@emmjS
S .5&)!)-C /-& /,) ,"#0) #'*,)(#&)-/0)-(.,)-)&#;($#&@emmjS
jel
/(.-3#&#)!, 8
S,)!,'-.,.7!#)*,&/,D/,-.PA:+%1P#$4+.fddfS
S [7'564# .7%*# 214 .# 6+'44# '0 .# '.8# #%#0&10#S #.#0%' &' 70#
#%%+F0%#/2'5+0#%10#21;11$4'41['02./&P0cegP0+8'45+&#&&'*#2+0)1PA:+%1P
emlgP22SeieTejgS
S)(-#,#)(-&K(#;((#)(-K,&*,)&'5.#
&&0()(P,70+1emljS
J
JS ,)(/(#'#(.) #=(#" ( -/ 7#') (#0,-,#)@ #0 #46B0 *#/+<#.P
*+#2#5Pfi&'#$4+.&'fddfS
1040"& #!, #
4%*+81'0'4#.&'.##%+F0^SSS_
ZellS10&1P+)7'..'/>0#.&'<PemhjTemif[
ZelmS10&1&1.(17+<146+0'5PemifTemil[
emdS10&1&1.(1F2'<#6'15PemilTemjh[
ZemeS10&1756#81B#<4&#<PemjhTemkd[
ZemfS10&17B5%*'8'44B#P.8#4'<PemkdTemkj[
ZemgS10&115AF2'<146+..1PemkjTemlf[
ZemhS10&1+)7'.&'.##&4+&746#&1PemlfTemll[
ZemiS10&1#4.15#.+0#5&'146#4+PemllTemmh[
ZfeiS10&1'%4'6#4B#&')4+%7.674#;'%74515*+&4>7.+%15[
ZgdgS'%4'6#4B#&'.#'(14/#)4#4+#S'2#4615#)4#4+15emfeTemih[
ZidgS10&11.10+<#%+F0[
ZidmS10&1'44'015#%+10#.'5[
4%*+81&'.#'.')#%+F0&'.#'(14/#)4#4+#'0*+#2#5^SSSS_
+('4'06'5 %#42'6#5 #)4#4+#5P ':2'&+'06'5 ; .')#,15 &' &16#%+10'5P #/2.+#%+10'5
',+&#.'5P07'815%'06415&'21$.#%+F0',+&#.;%1.10+#5#)4B%1.#5;)#0#&'4#5S
0(14/'5;'56#&B56+%#5
#461)4#(B#
4%*+81'0'4#.)4#4+1&'A:+%1^SSS_
+('4'06'5 %#42'6#5 #)4#4+#5P ':2'&+'06'5 ; .')#,15 &' &16#%+10'5P #/2.+#%+10'5
',+&#.'5;07'815%'06415&'21$.#%+F0',+&#.
56#&B56+%#5
+$.+16'%#&'.10)4'51&'.56#&1&'*+#2#5S
jem
/(.-3#&#)!, 8
+$.+16'%#&'.#>/#4#&'+276#&15;&'.'0#&1&'.S10)4'51&'.#0+F0
^A:+%1SS_
')+5641H$.+%1&'.#412+'&#&;1/'4%+1S'.')#%+F0%15+0)1S^SSSS_
5%4+674#52H$.+%#5&'%1/24#8'06#&'2412+'&#&'54H56+%#5&'.15/70+%+2+15&'
%15+0)1;.6#/+4#01S
+$4155'%%+10'5ebPfb;hbS
41067#4+1S
')+5641H$.+%1&'.#412+'&#&;1/'4%+1S'.')#%+F0#6#<#,>^SSSSS_
5%4+674#5 2H$.+%#5 &' %1/24#8'06# &' 2412+'&#&'5 4H56+%#5 &'. /70+%+2+1 &'
#.'037'S
')+5641H$.+%1&'.#412+'&#&;1/'4%+1S'.')#%+F01/+6>0^SSSS_
5%4+674#52H$.+%#5&'%1/24#8'06#&'2412+'&#&'54H56+%#5&'./70+%+2+1&'#5
#4)#4+6#5S ')+5641)4#4+1#%+10#.P'.')#%+F0'0'.'56#&1&'*+#2#5^T
_
0(14/#%+F0 %#6#564#. &' .15 /70+%+2+15 &' #.'037'P .6#/+4#01P %15+0)1 ; #5
#4)#4+6#5S
056+6761#%+10#.&'56#&B56+%#P'1)4#(B#'
0(14/>6+%#^
_
0(14/#%+F0'56#&B56+%#;%#461)4>(+%#S
4%*+81+56F4+%1&'.56#&1&'*+#2#5^SS
_
0(14/'5&'24'5+&'06'5&'.#'2H$.+%#S
0(14/'5&')1$'40#&14'5&'.'56#&1&'*+#2#5S
'4+F&+%1(+%+#.&'.56#&1&'*+#2#5^SSS_
+#4+1(+%+#.&'.#'&'4#%+F0^SSS_
jfd
/(.-3#&#)!, 8
1050"+ #/"&#$#(!% #
&8^A:+%1SS_
&,&)72#)^A:+%1SS_
),(^A:+%1_
27&-#),^A:+%1SS_
&#)(&^A:+%1SS_
,#;#) ##&&-.)"#*-C
#,#) ##&&,#;(C
#,#).-&5',(),-S
#,#).-&5',#)*/.)-C
0#-.-*#,&
$,-^A:+%1SS_
I0(6^#4%'.10#_
2./&^0+8'45+&#&76F01/#&'*#2+0)1PA:+%1_
)&.8(&,"#0)(,&!,,#)^A:+%1SS_
(/,#)&
(-.#./.)"#*()/&./,^7:6.#76+A44'<P*+#2#5_
0#-.#/-^A:+%1SS_
/,()-&^*+#2#5_
'7,#
(8!(^A:+%1_
)&.8(',#(#-.^0+8'45+6#6&'#4%'.10#_
,+/)&)!8'2#(^
SSSSTA:+%1_
#-.),#'2#(^.1.')+1&'A:+%1_
."()&)!3^0+8'45+6;1(':#5_
&.,(.#0-*,&/-)&-/&)(5,- ),-.&-&.,;*#)"<')^A:+%1SS_
jfe
/(.-3#&#)!, 8
0#-.-./#)-!,,#)-^A:+%1SS_
/,()-
^#04+56F$#.&'.#5#5#5_
)/,(&) (.",)*)&)!3,-,"
1060$ #'
*662R\\999S/':+%1/#:+%1S14)\161\572'4S*6/S
*662R\\999S%105'48#6+10S14)
*662R\\999S+0')+S14)S/:
*662R\\999S0#$1.1/S14)
*662R\\999S'T.1%#.S)1$S/:
*662R\\999S&1(S)1$S/:
*662R\\999S241&'5+5S%*+#2#5S)1$S/:
*662R\\999S5'/#40#6S)1$S/:\4')+10'5\5'.8#`.#%#0&10#\)'0'4#.+&#&'5S5*6/.
*662R\\999S5'/#40#6S)1$S/:\4')+10'5\5'.8#`.#%#0&10#\21$.#%+F0S5*6/.
*662R\\999S7%/S'5
*662R\\'5S9+-+5174%'S14)P
*662R\\999S5,51%+#.S14)
20 ")$
SS!.#;(&&03C105'48#%+F0
06'40#%+10#.PA:+%1SSPfdddS
P #4+0#S Z#4)#4+6#5P 70# ':2'4+'0%+# &' (4106'4#[ '0 "#*[email protected] /(
'),(##()(&/-PA:+%1SSP&S
056+676114#PemmiP22SehlTemfS
T
C)&.8(&,"#0)(,&!,,#)P0cddP1%67$4'emmkPA:+%1SSP22SiTedS
jff
/(.-3#&#)!, 8
SP 7+..'4/1 ; '00'6* #44'66S a*' &+5#56'4 1( . *+%*F0a '0 .#)(&
)!,*"#^#5*+0)610S_P81.SejfP0biP018+'/$4'emlfP22SjihTjlhS
P0##4B#S/,-)- ),-.&-("#*[email protected](5&#-#--)#))(;'#)
& &0 ()(@S[ZRDS[[RC '5+5 &' .+%'0%+#674# '0 %101/B#P #0 4+56F$#. &' .#5
#5#5P0+8'45+&#&76F01/#&'*+#2#5PemmhS
P#8+&S4Sa*'.#%#0&10P.#561(6*'/#;#a'0&72#)(.#!/)@81.S
PA:+%1
SSPemhfTemhkP22SeiTgdS
P174&'5SZ.%#2+6#.+5/1.#%#0&F0['0)/,-^A:+%1SS_PemkfS
P 174&'5P '40#0&# #< ; #4)#4+6# '.><37'<S /&./, 3 '#) !&)&C
,*#)(--)#&--),&- ),-.#;((&-&0()(PA:+%1SSP
T&S
144H#PemmgS
P #4B# 7+5# ^%1/2S_S "#*[email protected] /( ,#)!, 8P A:+%1 SSP 10&1 &'
7.674#%10F/+%#PemmhS
P(4#B0Sa0#%'4%#/+'06151%+1T*+56F4+%1#.#)#0#&'4B#&'%15+0)1P
*+#2#5a '0 (/,#) S[[W & (.,) -./#)- /*,#),- 72#) 3 (.,)'7,#@
7:6.#76+A44'<PemmiP2SkiTefhS
P #$4+'. ; F%*+6. ';8# 1.#01S a15 /70+%+2+15 &' .# '.8#
*+#2#0'%#S1.10+<#%+F0;&+0>/+%##)412'%7#4+#a'0(/,#)&
(-.#./.)"#*()
/&./,P7:6.#76+A44'<P1$+'401&'.56#&1&'*+#2#5PemmeP22SekjTfheS
P#$4+'.Sa156<'.6#.'5&'#5#D#&#5R016#5'601)4>(+%#5a'0(/,#)
S[[[email protected]:6.#76+A44'<P'/'5%#T0+%#*PemmhP22SimTediS
P#$4+'.Sa+.2#;)#0#&'4B#'0%15+0)1a'0
P7#0'&41;
#4+1 7/$'461 7< ^'&5S_S "#*-C )- ,/')- )., "#-.),#@ A:+%1 SSP T
TTPemmiP22SgjgTgkgS
P0&4ASa';#)4#4+#&'.j&''0'41&'emeia'0#'*)-'(&&'.ei#.fe&'
'0'41&'emmkP#04+56F$#.&'.#5#5#5P22SekTelS
P 0&4AS Z# 5'.8# .#%#0&10# ; '. /1&'.1 $4#5+.'D1SSS5+0 /+.#)41K '0 /,()- @#2706'5&'.'%674#0chP#04+56F$#.&'#5#5#5P018+'/$4'&'emkkS
P 0&4A5S Z+0%1 #06B6'5+5 51$4' .15 #%#0&10'5R +$.+1)4#(B# %.#5+(+%#&#[ '0
(.,)*)&)!8 #-.),# &)- #2D)+/ 3 3-C )'($ ,(- &)'@ A:+%1 SSP
T'0641&'567&+15#;#5PemlgP22SgfeTghiS
P0&4ASa15#%#0&10'5'0'.4%*+81+56F4+%1+1%'5#01&'#04+56F$#.&'#5
#5#5R(+.+#%+F0*+56F4+%#'+&'06+&#&A60+%#Sa'0'),#-&
)&)+/#)
(.,(#)(&
3#-.-CSYDTT!)-.)S[ZkP#/2'%*'PA:+%1PPemllP22SeefiTeehgS
P0&4ASJX7+A0'5510.15.#%#0&10'5W['0/,()-
@#04+56F$#.
&'.#5#5#5PemlkS
jfg
/(.-3#&#)!, 8
P #+/' ; +#00+ +0=S ,)- 3 & #(-/,,#;( *.#-.P A:+%1 SSP &S 4+,#.$1P
emmkS
P*+..+2;+..+#/S'44+(+'.&S)-&()(-72#)C)--./#)-PA:+%1SSP
SS
SPemleS
P*+..+2;+..+#/S'44+(+'.&Sa'214610#%#0&104'5'#4%*a'0'7,#
(8!(@
1.S
P0cePemjmP22SgdgTgdl.
P 7#0S & -#,.) &)- ()(-C '),#- [email protected] 7:6.# 76+A44'<P
7$.+%#%+10'5&'.6'0'1&'*+#2#5Pemih^4'+/2S_S
P.+%+#S.)*8-#(#-C)0#'#(.)--)#),&#!#)-)-(72#)@A:+%1SSP&S
4+,#.81PemlmS
P 4/#0&1S & 72#) 5,,)C &(.#)(- 3 ')(.,8- & -/,-. /,(. &
), #,#.)@A:+%1SSP&S.6#,1PemmjS
P1)'4S'*-#()3*),*)&8.#)(72#)PA:+%1SSP&S4#Pemll^e#'&S
emlf_
P'40#0&1S##)'#-)&&0()(@!)-.)S[YXD!)-.)
S[YYP#04+56F$#.&'.#5#5#5P
PemkkS
P'40#0&1;10<#.1#.((6'4S,)!,'
(.,#-#*&#(,#)*,&
-./#)#(.!,&&&0()(P#04+56F$#.&'#5#5#5P
PemkjS
P *1/#5S ,#" &(@ *)), *)*&C )&#.#- ( -)#.3 #( '),( "#*[email protected]
.$737'437'P0+8'45+6;1('9':+%14'55PemlmS
P*1/#5S&'#()0#.5(C"#*-3&-.)'2#()@SZ[SDS[VYPA:+%1
SSP105',1#%+10#.2#4#.#7.674#;.#546'5PemmdPe#'&S'0'52#D1.P^e#'&S'0+0).A5
emle_S
P *1/#5S a. 64#$#,1 '0 .#5 /106'4B#5 &' *+#2#5 ; #$#5%1P elkdTemhja '0
#-.),#2#(P81.SP0cefdP#$4+.T,70+1emleP^A:+%1SS_P22SidjTifmS
P #4%S a# %#2+6#.+<#%+F0 &' .15 4'%74515 (14'56#.'5 '0 $'0'(+%+1 &' .# 21$.#%+F0
.1%#.R 70# #.6'40#6+8# 2#4# >4'#5 (14'56#.'5 6412+%#.'5 %10 4+6/15 #%'.'4#&15 '0 .#
64#05(14/#%+F0&'.751&'.57'.1a'0&.,(.#0-*,&/-)&-/&)(5,- ),-.&del .,;*#)"<')PA:+%1SSPemldP22SfkThiS
P 4#05 ; '4647&' 7$;S Z064' .15 +0&+15 .#%#0&10'5 &' A:+%1[ '0 '7,#
(8!(P81.S
P0cfPemhmP22SeiiTejhS
P 4#05S a0# %#46# &' .# '.8# #%#0&10#a '0 "#*- ^7:6.# 76+A44'<_P 61/1 P
0chPec&',7.+1&'emhmP22SffTfiS
P4#05;'4647&'7$;SZ*'#%#0&10['0."()&)[email protected]+0P0+8'45+6;
1(':#54'55PemjmP22SfkjTfmkS
jfh
/(.-3#&#)!, 8
P 4#05 ; '4647&' 7$;S &0 ()(C ((4- ,+/)&;!#-P A:+%1 SSP
&S7.674#PemikS
P 4#05 ; .+8'4 # #4)'S ,#/- 3 '*&)[email protected] A:+%1 SSP 056+6761 #%+10#.
0&+)'0+56#P.>5+%15&'.#064121.1)B#0cejPemljS
P 7+..'4/1S 72#) *,) /()@ /( #0#&#4#;( (!P A:+%1 SSP &S
4+,#.81PemlkS
P +&+'4S " #(#%C " ()( 3 ) "#*[email protected] )/.",( 2#)P
0+8'45+6;#6.$#0;@
056+676'(14'51#/'4+%#067&+'5P0+8'45+6;1(':#54'55PemmlS
P 1$'46S ,' -3')&#-' ( #(.,*,..#)( ')(! ." ()( [email protected] A:+%1
SSP&+%+10'5'741#/'4+%#0#5PemkiS
P1$'46S,'5.#&(;(@A:+%1SSP
Pemjl
P.+<#$'6*S&&')#!),.("<3-8'(#;&)(#(#@#4%'.10#P&S
'+:#44#.PemmfS
P7$+4#%'.+S&0()(B,#+/4-#(-,,)&&)PA:+%1
SSP6'5+5241('5+10#.&'.+%'0%+#674#'01%+1.1)B#TPemldS
P 4#%'.;C &0 ()(B .)- /( #;(
)'*,)'.#PA:+%1SSP
056+6761#%+10#.
0&+)'0+56#PemklS
P+/S)-.1),&) ."[email protected]'5641&7%6+10PP018+'/$4'emmkS
P14(+4+1S&0()(PemmhS
P 15A 7B5S #-*/. *), & .#,,C , ),' & ,.8/&) TY 3 & (/0 3
!,,#@A:+%1SSP&S106#4#/#PemmgS
P #4)#4+6#S a0 '. #)4#4+5/1 %#4&'0+56#a '0 ),(@
/*&'(.)-*#&PA:+%1SSPem&'1%67$4'&'emmjP2SkS
P#4B#1.14'5S&&#'"#*-3-)@A:+%1SSPT
056+6761&'
'1)4#(B#PemkmS
P 10#6*#0 S ()( 0(./, M-. ) ." [email protected] #0 0610+1P ':#5P *'
#;.141/2#0;PemkhS
P10<#.1;A%614#8#4'.14'5Sa1064+$7%+F0#.%101%+/+'061&'.#
8')'6#%+F0&'.#4'5'48#&'.#+15('4#106'5<7.'5P'.8##%#0&10#P*+#2#5PA:+%1a
'0P+)7'.0)'.;SS#/15^'&5S_P-,0&#)- ,)(.-
4/&[email protected] &0 ()(B (0-.#!#;( *, -/ )(-,0#;(P '0641 &' 567&+15 2#4# .#
105'48#%+F0&'.15'%74515#674#.'5SPSS#04+56F$#.&'.#5#5#5PA:+%1P%15('4#P
emmfP22SihTijS
jfi
/(.-3#&#)!, 8
S &&, -), ,/,-)-
(./,&-3*,)&'5.#-)#))(;'#3&-&/(&&0()(@#04+56F$#.
&'#5#5#5Pemlj.
P#4+1Sa1064+$7%+10'54'%+'06'5;4'.'8#0%+#&'.#+08'56+)#%+F04')+10#.51$4'.#
5')70&# 2#46' &'. 5+).1 '0 A:+%1a '0 )&.8( ',#(#-.P 0c gkP #D1 P
#4%'.10#PemlkP22SfmThkS
P #4+1 ; 756#81 14'0<#0S Z
44+)#%+F0P ':2#05+F0 &' .# (4106'4# #)4B%1.# ;
'/24'5#4+#&1'0'.#37+^emfi]emji_['0'7,#.#((&"#-.),#)(;'#@0cgeP
^A:+%1_P'0'41T,70+1PfddmS
P A5+4AS Z1;#)' #7 7%#6#0 '6 #7 2#;5 &'5 #%#0&105[ '0 .)/, / )(S
)/0/)/,(&-)3!-P81.S
P#4B5P+$4#+4+'&'S#%*'66''6B'SPellhS
P 4#[email protected]+5S ),'#;( &)- &.# /(#)- ( 72#)C #,, 3 -)# ( &)-
-#!&)-
3
@A:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#Pemkj^f#'&S_S
P'14)'S-.E((."4*.#-.,&&#)(#("#*-P#.+(140+#P&S11&
+45611-5P#-.#0&PemmmS
S ,0) )/'(.& 3 #&#)!,5 #) &
&0()(@7:6.#76+A44'<PemmkS
P 40#.&1S a# %10%'2%+F0 &'. '56#&1 '0 A:+%1 ; '. 24'5+&'0%+#.+5/1a '0
P #$.1S ^%114&S_ & -.) ( '7,# .#(C ),8 3 *,5.#P
A:+%1SSP&SS
PemmdS
P'9+5S- /(#)(-&)( &#.)-)#&PA:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#P
emjeS
P+5#S"()(#( ),-.,)$.)(#.),#(!,)!,'BP'.#(!) *)*&-aS
#04+56F$#.&'.#5#5#5P%15('4#PemmdS
P#)#.B'6#.SP/$,,/,&3'#)'#(.(&-&0()(@7'40#8#%#
^A:+%1_PT
PemmhS
P#.(S)#3#,.P#&4+&P&S'%015PemjjS
P #.(S - &-- -)#&- 3 -/ )( &#.) ( & -)# #(/-.,#&P #&4+&P
&+%+10'5+#.2PemjfS
P 15#S /.)()'8 #(8!( ( "#*-C ( (/0) #'!#(,#) -)#)D
-*#&P#&4+&PT15+$415&'.##6#4#6#PfddlS
P1+5A5S"#*-)(;'#)Cf81.5S7:6.#76+A44'<P1$+'401&'.56#&1&'
*+#2#5PemieS
P S a. 106' .61P '5$1<1 &' 70# 4')+F0a '0 ()(#C & <&.#') , /!#)@
A:+%1SSPSSSSPemmeP22SffTfjS
jfj
/(.-3#&#)!, 8
P #0S *4 #)- 3 & 3C )(+/#-. & -&0 &()(C [email protected]
A:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemldS^f#&'Semll_S
P#0S,)0,C)(+/#-.&-&0&()(*),&)-',,)-.-+/:)-C
MSZTTDS[V[NPA:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemljS
P#0S(.#,,*,-',,-/:)-C#-.),#,#(.&&0()(@S[WRD
[email protected]:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#T
PfddfS
P#0^%1/2S_#$-&-#,.)&-)&PA:+%1SSP
PfddgP^f#'&S_
P#0S.&&&/'#,)C#-.),#&,&#;(&)-"#*(@[email protected]
.,07-.-.#')(#)--*:)&-#(8!([email protected]:+%1SSP105',1#%+10#.2#4#.#7.674#
;.#46'5T
056+6761#%+10#.
0&+)'0+56#PemmdS
P #0S F) +/,')- -, ,#-.#()[email protected] A:+%1 SSP T 105',1 #%+10#. 2#4# .#
7.674#;.#546'5PemmdS
P #0S )- (,)- '-&C (-3) -), & )(+/#-. "#*[email protected] A:+%1 SSP
105',1#%+10#.2#4#.#7.674#;.#546'5SemmfS
P#0S#-.),#&)-*/&)-#(8!(-72#)B#0#,( ,)(.,C2*,#(#
&)- #(#)- "#*[email protected] A:+%1 SSP '0641 &' 08'56+)#%+10'5 ; 567&+15 72'4+14'5 '0
064121.1)B#1%+#.T
056+6761#%+10#.
0&+)'0+56#PemmhS
P#0S- ,)(.,-& ,)(.,-/,@+..#*'4/15#P#$#5%1P
T0+8'45+&#&
7>4'<76F01/#&'#$#5%1PemmgS
P#0Sa*+#2#5'0'./1/'061&'.#%1037+56#a'0,+/)&)!8'2#(@A:+%1
SSP81.S
P0clP,70+1T,7.+1emmhP22SehTfeS
P #0S a0# .')+5.#%+F0 &' )4#8'5 %105'%7'0%+#5S . #%#2#4#/+'061 &' 6+'44#5
$#.&B#5'0A:+%1P%10'.24'6':61&'%1.10+<#%+F0PelfeTemeda'0#-.),# 2#(@ 81.S
P0ce^egg_PA:+%1SSP,7.+1T5'26+'/$4'&'emlhP22SkjTmmS
P#0Sa.#%#0&F0R0#+0641&7%%+F0*+56F4+%#a'0
P7#0'&41;#4+1
7/$'4617<^'&5S_S"#*-C)-,/')-).,"#-.),#PA:+%1SSP
TTT
PemmiP22SggeTgjeS
SPF0+%#Sa#$#6#..#&'.7/+&'41a'0,+/)&)!8'2#(PA:+%1SSP
81.S
P0clP,70+1T,7.+1PemmhP22SgfTgiS
P15ASa##)4+%7.674#&'.#2'4+('4+#a'0#(5'#*#.&#-.3,#-#-./&@0ced
#&4+&P&S-#.PemmdP22SgdeTggeS
P#0+'.Sa*+#2#5'00H/'415a'0,+/)&)!8'2#(@,70+1T,7.+1PemmhP81.S
P
0clPA:+%1SSP2SimS
P '40#.S #-.),# 0,, & )(+/#-. & /0 -*:P
A:+%1SSP&S144H#PemmfS
jfk
/(.-3#&#)!, 8
TPA%614S,&#;(4*.#-.3&/.)()'8PA:+%1SSP&S+).1
S
emmkS
P +)4+&S /( -.,&&C -,,)&&) 3 -.,/#;( & &0 ()(P A:+%1
SSPPemllS
P 1&1.(1S a# 8')'6#%+F0P ':7$'4#0%+# /+.'0#4+#a '0 ()(#C & <&.#') , /!#)P
A:+%1SSPPemmeP22SifTkhS
P '4647&'S P. '56#&1 #%67#. &' .15 #%#0&10'5 &' *+#2#5P A:+%1a '0 '7,#
#(8!(P81.S
P0chPA:+%1SSPemimP22SfiiTfjkS
P '4647&'S Z146# *+5614+# &' .# 5'.8#[ '0 0#-. & (#0,-# /.;()' "#*-P81.SeP0ceP7:6.#76+A44'<P'0'41&'emkjP22SjeTjjS
P'4647&'SZ#'.8##%#0&10#['0'),#-&*,#',-#'*)-#))&)!8P,3
,.)&)'7---P#04+56F$#.&'.#5%#5#5PfiTfm018+'/$4'emkhP22SkgTmdS
P '4647&'S a#014#/# )'0'4#. &' .# '.8# #%#0&10#a '0 '),# & *,#',
)( ,(#,!#)(&!)!, 8"#*-CS[[email protected]:6.#76+A44'<P1$+'401&'.56#&1
&'*+#2#5PemkhP22SemiTfdeS
P04+37'S&-#-.'-#';&#)&)-"#(#%B(, ,(.)(.#(/#(.
&-.((#-'#)@A:+%1SSP6'5+5.+%'0%+#674#PPemmfS
S/'/&#;(*#.&#-.(&*), #,#.)@A:+%1SSP7#&'4015&'
4#$#,1&'.
SSSS
P #4B# 1.14'5S ,#;( /0)- (.,)- )&#;( $#&B
,)'))&)(()(@A:+%1SSPP6'5+5.+%'0%+#674#'04#$#,11%+#.P
emklS
P #07'.S #() -#!&)- &!#-&#;( !,,#CSV[UDS[[email protected] A:+%1P TS f#
'&SPemmdS
P0&4A5S ),'#;("#-.;,#& ,)(.,-/,CA:+%1SSP
SP
emliS
P 0&4A5S a15 27'$.15 &' *+#2#5a '0 "#*[email protected] /( ,#)!, 8P A:+%1
SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemmhP22SekfTemkS
P'04+S'#)3)(.#(/#(.,&)-'3-P
056+6761#%+10#.
0&+)'0+56#P'4+'
064121.1)B#1%+#.P0cjmPA:+%1SSPemlh^f#'&S_S
!P 4#%+'.#P 7+5# #4A ; '4)+1 #4/+'061S - 0)- & '*)C )0#'#(.)
'*-#()3*)&8.#!,,#@A:+%1SSP&S+).1
TPemllS
P04+37'Sa7'8156'/#5'+06'424'6#%+10'5&'.#'81.7%+F0':+%#0#a'0
),(D/*&'(.))'#(!)&'.k&'1%67$4'&'emmdPA:+%1SSP22SgkThkS
jfl
/(.-3#&#)!, 8
PA5#4S[0>.+5+5&'.#'81.7%+F0&'.2#&4F0&'%7.6+815;57'('%61'0.#
4'14)#0+<#%+F0&'.#241&7%%+F0#)4B%1.#'0'.#..'&'':+%#.+^emjiTemli_['0,)(.,
),.P81.ShP0ck^A:+%1_P'0'41T,70+1PemmfS
P 7)1 S a2418'%*#/+'0615 #%67#.'5 &' .# (#70# 5+.8'564' '0 .# '.8#
#%#0&10#;$#5'52#4#70#2418'%*#/+'061/>55156'0+&1a'0&.,(.#0-*,&/-)
& -/&) ( 5,- ),-.&- & .,;*#) "<')P 81.S fcP 27$.+%#%+F0 '52'%+#. 0c fkP
5'26+'/$4'&'emleSSSSPA:+%1SP22SiiTkkS
P 0610+1S -#-.(# 3 .)*8P f 81.5S A:+%1 SSP &S 4# P emliS
^4'+/2Semlm_S
P0610+1S&$7,#.)#!)-C-.#')(#)-&!/,,"#*((.,
,,(#-.-3,&-BS[SVDS[[email protected]#'&SPA:+%1SSP&S4#PemmeS
P S '6 #.S ),'- ),('#(.) '#(.& *), .#0#- 3 -.),-
*,)/.#0)- ( & &0 ()(P 056+6761 #%+10#. &' 08'56+)#%+10'5 ; '%74515
+F6+%15T+4'%%+F0'0'4#.&'14/#6+8+&#&;')7.#%+F0%1.F)+%#^_PA:+%1SSP
emllS
T
P15AS;15A7)172$Sa#5(14/#5&'.4'.+'8';.156+215&'8')'6#%+F0'0
.#5'.8##%#0&10#a'0P+)7'.0)'.;SS#/15^'&5S_P-,0
&#)- ,)(.-4/&[email protected]&0()(B
(0-.#!#;(*,-/)(-,0#;(P'0641&'
567&+152#4#.#105'48#%+F0&'.15'%74515#674#.'5PSS#04+56F$#.&'.#5#5#5P
A:+%1P%15('4#PemmfP2SgmS
P'4#4&1;#46#Sa15#%#0&10'5R0/+61&'4'(14/##)4#4+#a'0
(.,)*)&)!8 #-.),# &)- #2D)+/- 3 3-C )'($ ,(- &)'P A:+%1 SSP
TPemlgP22ShheThhkS
P 0# #4B# '6 #.S )- & "#-.),#C /0) ( /( "'/&@ /0) /#2.5(@
/0).4'P7'40#8#%#PT
PemmhS
P&1.(1S,0)&/#;(#(.,,/'*#@A:+%1SSP&+%+10'54#Pe#4'+/24'5+F0
emmh^e#'&SPemke_S
P'5H5S),8-&)( &#.)-)#&C
111C/'C-L#( )L/,).")LCCCLL)( #.)O-)#&O.),#-C* P15A1/>5C&-.)3&2*&).#;(',,M-)B)'/(#
()([email protected]:+%[email protected]+8'45+&#&76F01/#&'*#2+0)1P+0A&+61PemlmS
P.(1051S#,,3#,.C&-,,)&&)'*-#()(72#)@A:+%1SSP
7#0#$.15&+614PemldS
P#64+%+#S;*4+56+0##4B#18+%S)(/(*/&)0#0)@(.#,,(!C(
(-3) -), &)- ,")- "/'()- 3 & )( &#.) !,,#) ( "#*[email protected] S[Z[DS[[[email protected] A:+%[email protected]
'0641&''4'%*157/#015a4#;#461.1/A&'#5#5#5aPemmhS
P 0610+1 ; #4+1 7/$'461 7<S '),# &8C )- .)$)&&- 3
&- #(-C-.#')(#)[email protected]:+%1SSPTPemmfS
jfm
/(.-3#&#)!, 8
P #(#'. ; 0)'.'5 #46B0'< +)7A.'<S 72#)B )- '*-#()- & &0
()( - ,&(C 2*/&-)- " 0#(. :)- "# &- ')(.:[email protected] .,.( "), ,/*,,-/-.#,,-&&(-P#04+56F$#.&'.#5#5#5P/'%#015%4+61P'0'41emmhS
G P 46741S a0# 8+5+F0 51$4' '. /#0',1 &'. 64F2+%1 H/'&1 &' A:+%1a '0
0#-. # /-#;( #(.8 #L.()&;!# 3 "/'(8-.#@ 81. eP 0c fP 1%67$4'T&+%+'/$4'
emmdP 7:6.# 76+A44'<P 105',1 56#6#. &' 1/'061 # .# 08'56+)#%+F0 ; +(75+F0 &' .#
7.674#PemmdP22SgTedS
P7B5Sa..+$'4#.+5/164+70(#06'a'0#-.),#(,&72#)@81.S
PA:+%1
SSP1.')+1&'A:+%1SPf#'&SPemkkP22SlmkTedeiS
P#$.1S'),#(72#)PA:+%1SSP&+%+10'54#PemlhP
ei#'&+%+F0P^e#'&Semji_S
P 7#0S )0#'#(.)- '*-#()- "#*()- S[[email protected] #0 4+56F$#.
&'.#5#5#5P6'5+5&'+%'0%+#674#P5%7'.#&'%101/B#TPemlmS
P7#0a'5+56'0%+#%#/2'5+0#'0*+#2#5a'00#-.&)(!,-)P
0cgP'0'41emmeP7:6.#76+A44'<P1$+'401&'.56#&1&'*+#2#5PemmeP22SehTfeS
P 7#0S P4'8' *+5614+# &'. /18+/+'061 %#/2'5+01R emkhTemmgaP
+0A&+61PemmgS
P 7#0 ; .+5#$'6* F.+61 #44+15S P4101.1)B#S '+06' #D15 &'
%10(.+%615'0'.%#/21QemkhTemmga'0"#*[email protected]:+%1SSP&S4#PemmjP22SemkTffdS
P 7#0 ; .+5#$'6* F.+61 #44+15S[ 16#5 2#4# %1/24'0&'4 '. 14+)'0
&'.#4'$'.+F0<#2#6+56#['0"#*[email protected]:+%1SSP&S4#PemmiP22S
P 1+5A5SP a'0'0%+# &' .# 6+'44# ; 21$.#%+F0 #)4B%1.# ^elkkTemjd_a
'0#-.),#2#(P81.
P0ceP,7.+1T5'26+'/$4'emjmPA:+%1SSP22SjfTljS
P7#76*A/1%S*#.&2.,($,)(&&0"#*-SZXUDS[ZTCP
A:+%1SSP
056+6761&'
08'56+)#%+10'5%10F/+%#5TSSSSPemlgS
T
P 14)' #/F0S Z4106'4#P '%1.1)B# ; 51$'4#0B# 0#%+10#.S #
%1.10+<#%+F0 &' .# (4#0,# (4106'4+<# 574 &' #437A5 &' 1/+..#5[ '0 (/,#) & (-.#./.)
"#*()/&./,P7:6.#76+A44'<PemmdP22SidTlgS
T
P14)'#/F0SZ#437A5&'1/+..#5R7.674#;51%+'&#&'0.#5'.8#
(4106'4+<# A:+%1 ] 7#6'/#.#a '0 P 7#0 '&41 ; #4+1 7/$'461 7< ^'&5S_S
"#*[email protected] &)- ,/')- )., "#-.),#@ A:+%1 SSP T T T T SP
emmiP22ShfiThhhS
P $'4*#4&S Z41$.'/>6+%# ; 2'452'%6+8#5 &' &'5#441..1 '0 .# #)4+%7.674#
/+)4#614+#&'70#57$4')+F0&'.#'.8##%#0&10#['0'#(,#)*)-.!,/)-*,&
-,,)&&),/,&P'4.B0P'%*0+5%*'0+8'45+6?6'4.B0PemkiP22SekTieS
P+#0#^%114&S_"#*-C('),(##()(&/[email protected]:+%1SSPemmiS
jgd
/(.-3#&#)!, 8
P+%*'.S*#.&#-')3, ),'!,,#(72#)PA:+%1SSP&+%+10'54#SP
eg#4'+/24'5+F0PemmeS
P1)'4S*)&8.#&-,,)&&)'2#()PA:+%1SSPS
PemkeS
P .': ; #4)#4'6 #4614C ,.,/ &)'C ,#(! #.([email protected] 0+8'45+6; 1( 146*
#41.+0#4'55PPemlgS
P'+.S""#*-&&#)(C"-.,/!!& ),&(('),3P7-'0+8'45+6;
4'55PemmlS
P'+.SZ.'1.+$'4#.+5/1;7'8#5'4+('4+#574#.'5'0A:+%1R'.%#51&'.#10#
&'#437A5&'1/+..#5P*+#2#5['0.#(!) .".#(',#(./#---)#.#)(C"
&',)/-#&.)().&@"#!)@
&&#()#[email protected]&'5'26+'/$4'&'emmlS
P '+.S a'$'.+F0 '0 *+#2#5R '(14/#5 474#.'5P 4#&+%#.+5/1 %#/2'5+01 ; .15
.B/+6'5&'.5#.+0+5/1a'0
P7#0'&41;#4+17/$'4617<^'&5S_S"#*[email protected]&)-
,/')-).,"#-.),#@A:+%1SSPT
TTTSPemmiP22ShhkT
hkmS
TP #6*'4+0'S Z.)70#5 4'(.':+10'5 #%'4%# &'. .+$41 &' *1/#5 '0,#/+0P
*+#2#5R6+'44#4+%#P27'$.121$4'[S
TP #6*'4+0'S ['5+56'0%+# ;\1 4'81.7%+F0[ '0 /&./, 3 ,*,-(.#)(-
-)#&-B /( -*#) *, & #5&)!) .,(-#-#*&#(,#)C 0#-. &.,;(# #(#-
)#&-C
P #4.15S "#*[email protected] !)!, 8 /( -.) '2#()@ f 81.5SP 7:6.# 76+A44'<P
1$+'401&'.'56#&1&'*+#2#5PemkjS
P 15A '10'.C '*.) -)#))(;'#) 7'2 ( & #-.,#.) )-#(!)C
'5+5&'.+%'0%+#674#PPemmfS
P 15#.8# B&#S P & #,, & &0B (.#- 7.(#- 3
,&#!#)-- ( & ,)(., -/,P '0 P 7#0 '&41 ; #4+1 7/$'461 7< ^'&5S_S
"#*-C )- ,/')- )., "#-.),#@ A:+%1 SSP TTTP emmiP 22S
hdkThfg
P7B5S"#*-C(/0&/"#(#P#&4+&P&S#.#5#PemmlS
PB%6147)1;&17#4&&A.#0%*#4&^%114&_S&0()(C
(*,8-)(2.#(#;(@A:+%1SSP&S7.5#4TA:+%1'5%101%+&1Pemml^f#'&S_S
P 1*0 ; .1+0# '.>'< ^'&5_S *.#-.E #0(.#(! 0)&/.#)( #( 2#)@
10&10T6'4.+0)T^_P.7614'55PemmlS
P14)'7B5S,)*#!,,#3-#-.'*)&8.#)(72#)PA:+%1SSP
&S144H#PemlmS
jge
/(.-3#&#)!, 8
P'./76P#4%'4)'4;1&1.(11$#61Sa5'06#/+'0615*7/#015;751&'.57'.1
'0>4'#5(14'56#.'56412+%#.'5a'0&.,(.#0-*,&/-)&-/&)(5,- ),-.&-&
.,;*#) "<')P 81.S fP 0c fk ^'52'%+#._P 5'26+'/$4' emleP A:+%1 SSP '%4'6#4B#
)4+%7.674#;'%74515+&4>7.+%15P22SkmTljS
P#0+'.SZ'641).+(15'01%##%#06H0['0,+/)&)!8'2#(P81.S
P0clP,70+1T
,7.+1emmhPA:+%1SSP22SgjTglS
P B%614 #07'.S a5647%674# #)4#4+# ; &+('4'0%+#%+F0 51%+#. '0 .# '.8#
#%#0&10#a '0 #'*)-#) ,)&'5.# & &0 ()(C ),(- & )&!#)
7#) & -.) "#*-P 1.')+1 A&+%1 &'. 56#&1 &' *+#2#5 1/+6>0P *+#2#5P
emkmP22SedlTeehS
P.#0SZ
06'424'6#%+10'54'%+'06'5&'.#4'81.7%+F0/':+%#0#['0/(#[email protected]
056+676114#P'0'41T#$4+.emlmPA:+%1P22SfgThgS
P/+.+1SZ1#)4#4+1;.1#)4B%1.#R4'(.':+10'551$4''.'567&+1&'.#*+5614+#474#.
2154'81.7%+10#4+#[ '0 )&.8( & ,"#0) (,& !,,#)P 0c gP /#;1T,7.+1 emmlP A:+%1
SSP
TP22SedTfeS
P17+5S)#)&)!8&)-)( &#.)--)#&-PA:+%1SSP&+614+#.4+..#5PemkiS
S )'/(# )( ()(#P 7:6.# 76+A44'<P
A:+%1PemmhS
P 810 ; 7$%1/#0&#06' #4%15S & -/:) 4*.#-.P #4%'.10#P &S 0#)4#/#P
emmkS
P #4B# &'. #4/'0S &#!#;(@ *)&8.# 3 !/,,#&& ( - :- &
&0()(@A:+%1SSP&S#.;4'0#PemmlS
PF%*+6.S()(#& #&)&!/@A:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemmjS
PF%*+6.Sa#%#0&10+##$+.10+#'0.#521564+/'4B#5&'.5+).1a'0$,-
0cfhP5'26+'/$4'emmgPA:+%1SSP22SfgTflS
P F%*+6.S a+.+6#0%+# 21.B6+%1T4'.+)+15# ' +&'06+&#& '0 .# #%#0&10#a '0
0#-.-*#,&@81.SeP0cfP'0'41T#$4+.emmiP0+8'45+&#&&'7#&#.#,#4#S
P F%*+6. a16#5 57'.6#5 #%'4%# &' +&'06+&#& ; %1.10+<#%+F0S # '.8#
#%#0&10# '0 .#5 21564+/'4B#5 &'. 5+).1 a '0 TQ (/(.,) #(.&./&- "#*-D
(.,)'7,#C U DY '3) S[[T ( ( ,#-.;& - --P 7:6.# 76+A44'<P 056+6761
*+#2#0'%1&'7.674#PemmfP22SgdlTgejS
P F%*+6. ; #$4+'. %'0%+1 4#0%1S a2706'5 2#4# '. '567&+1 &' .#
)#0#&'4+<#%+F0'0.#5'.8##%#0&10#a'0(/,#)
(-.#./.)"#*()/&./,CS[[[email protected]
7:6.#76+A44'<P
056+6761*+#2#0'%1&'7.674#PemmgP22SfjfTflhS
PF%*+6.;#$4+'.%'0%+14#0%1SZ1.10+<#%+F0&'.#5'.8#.#%#0&10#['0
0#-.#/-P0ceiPA:+%1SSP'&#%+10#.&'
08'56+)#%+F04$#0#PemmgP22SgeTgjS
jgf
/(.-3#&#)!, 8
P F%*+6. ; #$4+'. %'0%+1 4#0%1S a52#%+1 ; 14)#0+<#%+F0 51%+#. '0 .#
'.8##%#0&10#R'.%#51&'.#57$4')+F0#D#&#5['0(/,#)&
(-.#./.)"#*()
/&./,CS[[[email protected]:6.#76+A44'<P
T
P1$+'401&'.56#&1&'*+#2#5P22SekThmS
P 1&1.(1C /=#2#( +/=#(&C )&)(#4#;( .4&.& ( & &0
()(@A:+%1SSP5%7'.##%+10#.&'064121.1)B#'+5614+#P6'5+5&'.+%'0%+#674#P
emkmS
P1&1.(1S()(#C<&.#'-&0PA:+%1SSP
056+6761#%+10#.
&'064121.1)B#'+5614+#P6'5+5&'#'564B#PemmfS
P 1&1.(1S a564#6+(+%#%+F0 51%+#. ; &'5647%%+F0 &' .# '.8# #%#0&10#
'0*+#2#5^A:+%1_a'0#(#),-.&C0#-.&
(-.#./.)#)(&
(0-.#!#)(-
),-.&[email protected]/#4<1T#$4+.emldPA:+%1SSP22SfeTglS
P1&1.(1S'44#<#524'*+52>0+%#5'0.#4')+F0&'.4B157/#%+06#;57
+/2146#0%+#'0.##)4+%7.674#/#;#a'0 -./#)-/&./,3P81.S
PemllPA:+%1
SSPP22SemTilS
P #4+1.# ; #8+& #8F0S *.#-') 3 )(.,4*.#-')C ,)()&)!8 /(
( ,(.'#(.)P7'015+4'5P74#.+#&+%+10'5PemmkS
P 5##%S )()'8 3 2*&).#;( (#*,&- M)'/(# .4&.& & &0
()(_P #.#2#P '4#%47<P 0+8'45+&#& '4#%47<#0#P 6'5+5 #'564B# '0 064121.1)B#
1%+#.PemkgS
#%P 1*0S # @ #./& ( ,&#!#)( ')(! ." &()( [email protected] './106 ^#.+(140+#_P
#&59146*7$.+5*+0)1/2#0;PemmdS
P 76* ; 15A S #4#)1<#S & -,,)&&) !,,#) 72#) 3 -/ ',) $/,8#)@
A:+%1SSP'0641#%+10#.&'
08'56+)#%+10'5)4#4+#5PemldS
P )0#%+1 ; #4%'.1 4#0&# a#/B('415 &' .# '.8# #%#0&10#P *+#2#5a '0
P +)7'. 0)'. ; S S #/15 ^'&5S_P -,0 & #)- , )(.-
4/&[email protected] &0 ()(B (0-.#!#;( *, -/ )(-,0#;(CP '0641 &' 567&+15 2#4# .#
105'48#%+F0&'.15'%74515#674#.'5PSS#04+56F$#.&'.#5#5#5PA:+%1P%15('4#P
emmfP22SfdeTffdS
P )0#%+1 ; 0)'. >537'< >0%*'< Z0>.+5+5 ; .+56# 6'/>6+%# &' 4'('4'0%+#5
$+$.+1)4>(+%#5 ; %#461)4>(+%#5 &' .# '.8# #%#0&10# ; .# '5'48# &' .# +15('4# 106'5
<7.'5['0P+)7'.0)'.;SS#/15^'&5S_P-,0&#)- ,
)(.- 4/&[email protected] &0 ()(B (0-.#!#;( *, -/ )(-,0#;(CP '0641 &' 567&+15
2#4# .# 105'48#%+F0 &' .15 '%74515 #674#.'5P SS #0 4+56F$#. &' .#5 #5#5P A:+%1P
%15('4#PemmfP22Sghg]gmfS
P #4.15S )- &()(- )('*%P A:+%1 SSP 0%+%.12'&+# /':+%#0# &'
46'PemieS
P#4+'T&+.'S&!,,#-')("#*-MSWTVDS[VRNPA:+%1SSP
SSSSP
emllS
jgg
/(.-3#&#)!, 8
P #4+'T&+.'S (., ("&)- 3 ,/,)-P A:+%1 SSP .#<# ; #.&A5
'&+614'5SPemmkS
P #4+'T&+.'S & *), &- "#$- & &/(P A:+%1 SSP 10#%7.674#T
PemmmS
P#4+'T&+.'Sa7'$.15&'*+#2#5R70#&'/1%4#%+##.#&'('05+8#a'0
0#-. 2#( )#)&)[email protected] #D1 P 81.S P 0c hP 1%67$4' ] &+%+'/$4' emlkP
A:+%1SSPemlkS
P +%'06'S a# '.8# #%#0&10#R 575 4'%74515 0#674#.'5 ; 57
':2.16#%+F0 4#%+10#.a '0 '),# & *,#', )( ,(# ,!#)(& !)!, 8 "#*[email protected][[email protected]:6.#76+A44'<PemkfP22SfdgTfelS
P+%'06'SP4'5'48#%+F0&'.#'%1.1)B#P'%101/B#;7515#.6'40#6+815
&'.#'.8##%#0&10#a'0(5&#-#-3*,-*.#0-&)-,/,-)-(./,&-3*,).#;(&
'#)'#(.("#*[email protected]:6.#76+A44'<PemlgP22SfkTgfS
P .',#0&41S ,)&'- -)#))(;'#)- & '/(##*#) )-#(!)@ 567&+1
/'%#01)4#(+#&15+027$.+%#4P
056+6761#%+10#.
0&+)'0+56#PemiiS
P #4.S & SZ ,/',#) /#- )(*,[email protected] +-+5174%' T # $+$.+16'%# .+$4'P
*662R\\'5S9+-+5174%'S14)P8'45+F0P2SidS
P*#00#0S)-1#.".1)3-P.$737'437'P0+8'45+6;1('9':+%14'55P
fddgS
P 7#0 #07'. '6 #.S ()(#C ( #(),*),#;( (5,+/# & -,,)&&)
(#)(&@7:6.#76+A44'<P&+%+10'5&'.
T
PemliS
P14)'S-.,/./,3)'*)-##;(&-&0&.*,((# )&#&)-
&,),-)('*%@A:+%1SSP
PemmdS
P 1&4+)1S a# (#70#R &+8'45+&#& &' .15 8'46'$4#&15 a '0 ()(#C & <&.#')
, /!#)PA:+%1SSPPemmeP22SkiTeedS
!P+)1$'46#S#!),.B(#.&)-3-P#&4+&P.#B5T)7+.#4PemmlS
P #46*# #64+%+#S .((# & .#,,C ( *,)&' 0#!(. ( &
&0()(PA:+%1SSPP6'5+5&'.+%'0%+#674#'0%101/B#PemlmS
P #46*# #64+%+#S a# +06'48'0%+F0 )7$'40#/'06#. '0 .# '.8#
#%#0&10#a'0
P+#0#^%114&S_"#*-C('),(##()(&/-PA:+%1SSP
056+676114#PemmiP22SeehTehkS
P 14'0<1S a. 24+/'4 64#/1 &'. %#/+01a '0 #-.),# (,& 72#)C 81.S fP
A:+%1P1.')+1&'A:+%1T&S#4.#Pf#4'+/24'5+F0PemllP22SeelfTeemgS
P 14'0<1S a# '0%47%+,#&#a '0 #-.),# (,& 72#)P 81.S fP A:+%1 [email protected] .
1.')+1&'A:+%1T&S#4.#Pf#4'+/24'5+F0PemllP22SefkgTegiiS
jgh
/(.-3#&#)!, 8
!P 1$'46#S a7614+&#&P %10641. ; 5#0%+F0 51%+#. '0 .#5 (+0%#5 6<'.6#.'5a '0
S % 7190 ; 7.+#0 +66T+8'45 ^%1/2S_S (-3)- (.,)*)&)!8 ( & 4)(
(.,& "#*[email protected]:+%1 SSP SS
ST 105',1 #%+10#. 2#4# .# 7.674# ; .#5 46'5P emmdP
^eb'&Semkd_P22SghiTgjmS
P #$.1S ()(# ) & "#-.),# .,5!# & -&[email protected] A:+%1 SSP &S 156#T
/+%PemkeS
P#$.1S!)(8&-&[email protected]:+%1SSP&S156#T/+%PemkfS
P A5#4S a# #)4+%7.674# .#6+01#/'4+%#0#R %4+5+5 ; 2.#0+(+%#%+F0a '0 P
'&41 ^%1/2S_ ,#-#- )(;'# '7,# .#(@ #4%'.10#SP &S '0&#+P emme
22SjmTleS
P #$.1S )- -#-.'- *,)/#;( !,8)& ( & !#;( ()( @
"#*-C M-./#) !,)(;'#) *,&#'#(,[email protected] A:+%1 SSP 0+8'45+&#& 76F01/# &'
*#2+0)1P6'5+5241('5+10#.'0+0)'0+'4B##)4B%1.#T(+616A%0+%#PemklS
P#$.1Sa.751&'.154'%745150#674#.'5'0.#241&7%%+F0#)4B%1.#&'
.#57$4')+F0:-&'.#5'.8##%#0&10#P*+#2#5a'0/,()-(.,)!#)(&[email protected]
0ckP'0'41emmhPA:+%1P0+8'45+&#&&'*#2+0)1P22SelTfkS
P #$.1S a# 241&7%%+F0 #)4B%1.# '0 .# 4')+F0 #%#0&10#P *+#2#5a '0
'#(,#))&)!83-)#(&&0()(P#04+56F$#.&'.#5#5#5PemklS
"
P '&'4+%1S )&)!8 "#*-P 7:6.# 76+A44'<P 1$+'401 &'. 56#&1 &'
*+#2#5PemiiS
P#/'5S[4'8'%105+&'4#%+F051$4'.#<10##%#0&10#'0*+#2#5['0/,()-
P#04+56F$#.&'.#5#5#5P018+'/$4'emkjS
P #/'5 ; 10 +)*S a6+.+&#&'5 ; )#0#&1 8'4575 5'.8# ; #.+/'0615S # 51.7%+F0
.#%#0&10# #. 241$.'/# &' .# &'5647%%+F0 &' .# 5'.8# %*+#2#0'%#aP &1%7/'061
/'%#01'5%4+61P5+0('%*#S
P #/'5 ; 10#.& S +)*S Z#66.'P %#5*P (11& #0& (14'56[ '0 /&./, (
!,#/&./,P0cjP#)1561emklP22SeTgS
P #/'5S )*/&.#)( )&)!3 ) ." &()( 3P SS +5'46#6+10P 176*'40
'6*1&+560+8'45+6;PemkmS
P#4)#4+6#S,0#,#)&)-'/(##*#)- ,)(.,#4)-72#)@A:+%1SSP'0641
#%+10#.&''5#441..170+%+2#.PemmfP22SghkTgkeS
P #4)#4+6#S Z18+/'065 4'$'.5 +0&+)'0'5 # *+#2#5[ '0 I0([email protected] 0celeP /#;1
emmhP#4%'.10#P22SghThgS
P#4%1S8(.-#-"#*-PA:+%1SSP&S&;5+5PemmhS
jgi
/(.-3#&#)!, 8
P 04+37' 7#0S Z0 .15 %10(+0'5 &' .# '.8# #%#0&10#S :2.14#%+10'5 '0 '.
56#&1 &' *+#2#5S #;1T)1561 emfjK '0 )(.,#/#;( 72#) & )(!,-) ',#(#[email protected]:+%1P'%4'6#4B#&'&7%#%+F0H$.+%#PemflS
P 7+5#S & *,)&.,#) !,8)& ( 72#)C H'*-#()- -#( .#,, ) *,)&.,#)-
!,8)&-GPA:+%1SSP&S+).1
PemliP^e#'&Semkk_S
P#4B#'40#0&#S#!,#;(-,!,#.-B/("#-.),#)-0)[email protected]#0
4+56F$#. &' #5 #5#5P 0+8'45+&#& 76F01/# &' *+#2#5P 6'5+5 &' .+%'0%+#674# '0
064121.F)+#1%+#.PemlmS
PB%614;1$'46S47%'S"&-.&),-) &(+/C"()(3-) ."
2#(#(),[email protected])'.'[email protected]+8'45+6;1(#.+(140+#4'55P'4-'.';PemlfS
P 15#4+1S !,#/&./, 3 !(,[email protected] )'*.(# *), & /-) & .#,,@
A:+%1SSP&+%+10'5&'7.674#2127.#4;
056+6761
08'56+)#%+10'5'%10F/+%#5TP
emlkS
P#4B#56*'4;+#0#7+..A0S"#*[email protected]/("#-.),#)'*,.#@A:+%1SSP
056+676114#PemmhS
P 7#0S a. 241%'51 &' &'5%#/2'5+0+<#%+F0 '0 &15 %1/70+&#&'5 +0&B)'0#5 &'
*+#2#5R#6<#/;7'81'475#.'/aP#04+56F$#.&'.#5#5#5P
P/'%#015%4+61PemkjS
P 7#0S a# %10(14/#%+F0 &' .# (4106'4# '064' A:+%1 ; 7#6'/#.#S . %#51 &'
7'817+:6>0'0.#5'.8#%*+#2#0'%#a'0P0&4A5S ),'#;("#-.;,#&
,)(.,-/,@
T74'56'A:+%1PemliS
P +%#4&1S /( 7,4 )&)[email protected] A:+%1 SSP 10&1 &' 7.674# %10F/+%#P ehb '&S
^emmd_P^eb'&+%+F0&'emif_S
P7#0SZ1.10+<#%+F0;':2#05+F0%#2+6#.+56#R.%#51&''475#.'/'0.#
'.8#*+#2#0'%#[P#04+56F$#.&'#5#5#5P
PemkjS P 7#0C ).- -), &- '#!,#)(- #(.,(- ( "#*- M,*),.
*,&#'#(,NP#04+56F$#.&'#5#5#5P
PemkkS
P+..#4;S"()(3PTPfddkS
P 7B5 &7#4&1 #%70&1C )&)(#4#;( '*-#( ( & &0
()( M(5&#-#- 3 *,-*.#0-_P A:+%1 SSP 056+6761 1.+6A%0+%1 #%+10#.T5%7'.#
72'4+14&'%101/+#P6'5+5.+%'0%+#674#PemklS
TP '#0S *,)0"'#(.) 3 )&)(#4#;( & .,;*#) "<') '2#()P
A:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemldS
P1*0S&)( &#.)-)#&C((5&#-#-)(*./&3.;,#)@A:+%1SSP+).1
PemliS
P#4B#7)'0+#S&,*,.).#,,-3&*)&8.#!,,#("#*-S[SVD
S[[email protected]:+%1SSP0+8'45+&#&#%+10#.76F01/#&'A:+%1PemmfS
jgj
/(.-3#&#)!, 8
P #4B# 7)'0+#S Z10(.+%615 ; 8+1.'0%+# #)4#4+# '0 *+#2#5S[ '00#-. -./#)-!,,#)-PA:+%1P41%74#&74B#)4#4+#PfddhP22SieTlhS
P'4$'46S),.#,,-()(-PA:+%1SSP&S'44'41PemjgS
P 10+# S !/( #,',@ "#*[email protected] 72#)C ( *,)2#'#;( "#-.;,#)D
,+/)&;!#&)-&()(--&&5-#).'*,()@7:6.#76+A44'<P105',156#6#.
&' 1/'061 # .# 08'56+)#%+F0 ; +(75+F0 &' .# 7.674# T1$+'401 &'. '56#&1 &' *+#2#5T
T
PemmfS
P 15#4+1S a5647%674# &' .# 241&7%%+F0 ; %7.6+815S emidTemkda '0 #-.),# &
/-.#;(!,,#'2#(@81.SkPA:+%1SSP5+).1
PemllS
PA%614Sa#'(14/##)4#4+#'0A:+%1;.15'('%615&'.#4'(14/#
%1056+67%+10#.a'0)&.8(&,"#0)(,&!,,#)@0cdgP^A:+%1SS_P
TP
emmlP22SfeTgeS
P 14&+S Z# (14/#%+F0 &' .#5 %1.10+#5 #)4B%1.#5 ; )#0#&'4#5 '0 .# '.8#
#%#0&10#P *+#2#5[ '0 )&.8( ',#(#-.P #4%'.10#P 0+8'45+6#6 &' #4%'.10#P #D1
P0chlPemmlP22SffiTfhkS
P#46B0S)-,+/--)'#&&[email protected][TWC(.)(#)3&/#)
;*4P#&4+&P
PfdddS
P15#S"#*-C*40#)&(.PA:+%1SSP#140#&#'&+%+10'5PemmiS
P 7+1/#4S V#2#6# +8'U # 4'$'.+F0 +0&B)'0# &' *+#2#5 %106#&# 214 575
2416#)10+56#5P#4%'.10#P&S+475PemmhS
P.#0%#S-#-.(#'*-#(32*&).#;(,/,&(72#)PA:+%1SSP&+%+10'5
4#PemlkS
P#4B0S),'-),!(#4#;('*-#(3)(#(#&-B&-)&
(#;( $#)- /#*.# /.-& & '/(##*#) )-#(!)@"#*-P 0+8'45+&#&
76F01/#&'*#2+0)1P6'5+5241('5+10#.PemliS
P#4+17/$'461S0#
(#@ &),#;(&#(@A:+%1SSP105',12#4#.#7.674#;
.#546'5PemmfS
P '5H5S & !,,#-') '2#() 3 & , ),' !,,#B 2*)-##;( 3 ,8.#@
A:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemldPf#4'+/24S^e#'&Semim_S
P +)7'. ' 8#0 '564'21S a0 %#51 &' %1.10+<#%+F0 '52106>0'#a '0 ,)(.,
!,8)&3)&)(#4#;(@A:+%1SSP'0641&'%1&'5#441..1PemllP22SejiTelfS
P14)'a#55'.8#5*H/'&#5R70%1/2.',1'%15+56'/#a'0()(#C&<&.#')
, /!#)@A:+%1SSPPemmeP22SeedTefiS
P 58#.&1 ^%1/2S_S & -,,)&&) - (.,)C ( ( )+/ ()-.,/./,&#-. *,
'7,#.#(PA:+%1SSP10&1&'7.674#%10F/+%#PemmdS
jgk
/(.-3#&#)!, 8
P'&41^%1/2S_S,#-#-)(;'#'7,#.#(@#4%'.10#P&S'0&#+P
emmeS
P '0,#/B0S Z# 6'14B#5 51%+1.F)+%#5 &'. %10(.+%61 51%+#.S .)70#5
&+/'05+10'5 #0#.B6+%#5 # 2#46+4 &' S #4: ; S +//'.[ '0 0#-. )#)&;!# (0-.#!#)(- )#)&;!#[email protected] 0c iiP emmeP #&4+&P '0641 &' 08'56+)#%+10'5 1%+1.F)+%#5P
#&4+&P22ShkTjgS
P#4.15S"#*-C,&#;(&-:-P#&4+&P%'061'&+614+#.PemmiS
P SS ,(4 3 ((# &)- 3-P A:+%1 SSP 10&1 &' 7.674#
%10F/+%#PemjhS
P+%614SaXF0&''56>0.15.#6+(70&+15W*+#2#5;'.#46B%7.1fka'0),(
&'*)@0ch&'.ff&'('$4'41&'emmhPA:+%1SS22ShTiS
Sa56#&1;21.B6+%#'0/A4+%##6+0#a'0S'%*0'4S
P .(4'& S 3- 3 ()(-C ( -./#) )'*,.#0)P A:+%1 SSP 056+6761
#%+10#.
0&+)'0+56#Pemlf^e#'&S'0+0).A5&'emdk_S
P4701S,&#;(&)-)&!)[email protected]:+%1SSP&S'.'%614emmiS
P'//#S#(#(!,)/(C(, ),'(.")(-.#./.#)() )''/(#.3#(
.")$)&&#!"&(-) "#*[email protected]#)@/56'4&#/P1<'0$'4)7$.+5*'45PfddeS
P '//# ; #4.15 '0-'45&14( ^%1/2S_S -.#')(#)- /( )'/(#
.)$)&&C(#!/&"#*.#%PA:+%1SSP+).1
PemmlS
P#07'.S,)-B&-:)&)--*$)-P#&4+&P&S)7+.#4PemmmS
P +)7'. 0)'. '6 #.S a#4#%6'4B56+%#5 51%+1'%10F/+%#5 &' .# '.8#
#%#0&10#a '0 P +)7'. 0)'. ; S S #/15 ^'&5S_P -,0 &
#)- , )(.- 4/&[email protected] &0 ()(B (0-.#!#;( *, -/ )(-,0#;(P '0641 &'
567&+152#4#.#105'48#%+F0&'.15'%74515#674#.'5PSS#04+56F$#.&'.#5#5#5P
A:+%1P%15('4#PemmfP22SflkTgfgS
P +)7'. 0)'. '6 #.S a# '5'48# &' .# +15('4# 106'5 <7.'5R
#06'%'&'06'5a '0 P +)7'. 0)'. ; S S #/15 ^'&5S_P -,0 &
#)- , )(.- 4/&[email protected] &0 ()(B (0-.#!#;( *, -/ )(-,0#;(P '0641 &'
567&+152#4#.#105'48#%+F0&'.15'%74515#674#.'5PSS#04+56F$#.&'.#5#5#5P
A:+%1P%15('4#PemmfP22SemTglS
P 7#0 '&41 a*+#2#5 ; 575 4')+10'5a '0 P 7#0 '&41 ; #4+1
7/$'461 7< ^'&5S_S "#*[email protected] &)- ,/')- )., "#-.),#P A:+%1 SSP T
T
TPemmiP22SemThdS
P +'44'S X%101/B# %#/2'5+0#W '0 (###;( & 0)/&,#) & (5&#-#- "#-.;,#)P
#4%'.10#P&S4B6+%#PemlgS
jgl
/(.-3#&#)!, 8
P +'44'S X1&'/ ('4 .# *+56E4+# &Y70 2#B5 5'05' 5+/2#6+#W '0 I 0(6P 0c eddP
#4%'.10#PemlkP22SjTegS
P .(1051S a15 .#%#0&10'5R 57 14+)'0P %1567/$4'5 ; 241$.'/#5 8+6#.'5a '0
'7,#
(8!(@81.S
P0ceP'0'41emjk^A:+%1S_P22SfiTigS
P 7$A0S )- *,)-)- *,)/#;( ( & ,;*#)C ()(#B /(
(5&#-#-,!#)(&@0+8'45+&#&76F01/#&'*#2+0)1P6'5+5241('5+10#.PemldS
P 46741S a# 4'(14/# &'. #46B%7.1 fk %1056+67%+10#.a '0 , #& ),(
^572.'/'061_l&'/#4<1&'emmhPA:+%1SSPemmhP22S
TS
P46741S)-'*-#()-C#$)-*,#&.)-&,7!#'(@A:+%1SSP&S7'5641
+'/21Pemll^e#&'Semke_S
P1$'46S&-3-)#(&(.,)"#*[email protected]:+%1SSP10&1&'
7.674#%10F/+%#PemmfS
P 1$'46S a127.#6+105 4196* #0& %101/+% '8'.12/'06 +0 *+#2#5P
eifhTemkia'0/'()&)[email protected]'914-P.'07/7$.+5*+0)14214#6+10P
emklS22SefkTehgS
P4+%S-&/"-'*-#(-&-#!&)PA:+%1SSP&S+).1
Pemlk^e#'&S'0
+0).A5emjm_S
P4+%S)-'*-#()-P#4%'.10#P&S#$14Pemlf^e#&'Semje_S
P1*04S*.3&0)&/#;(2#(PA:+%1SSP5S
P^em#'&S_PemmhS
P&>0;04+37'415#1.#0#Sa#%#0&10'5S8'+06'#D15&'57
%105#)4#%+F0%1/12416#)10+56#5#)4#4+15a'0$,-P0cfdTfePemmgPA:+%1SSP2SegT
elS
P 04+37'S ^%114&S_ "#*-C -.,/./, *,)/.#0 &)- $#)- 3
)'/(#- !,,#- &)- '/(##*#)- #(8!([email protected] A:+%1 SSP 056+6761 #%+10#.
0&+)'0+56#PemmiS
P 756#81 #H.S a1.10+<#%+F0P &'8#56#%+F0 ; /'4%#06+.+<#%+F0 &' .15
4'%74515&'.#'.8##%#0&10#a'0/,()-&@7:6.#76+A44'<PemmgP22SeT
flS
jgm
Fly UP