...

Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010)

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010)
Barcelona, destinació turística. Promoció pública,
turismes, imatges i ciutat (1888-2010)
Saida Palou Rubio
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
ȱ
ȱȱȱ
!
"#
$%
&!
#&'(&!)*+
8-&#&
+
%
50
)
!! O22GG=H8"H
I
+O KJ
1 = K: *
K 9
#
0KF
-=!
(2#DK=F
-=!
(QH2
!FI=I2%&K+
.2
!3=9;=32GG$R34&4
S2
!JJJ?J
+
GG$2
!3=9;= 32 GG1 R= / S2 ! JJJ ?
J
+
GG12
[email protected]!O ;= B2 $ 8 %8B %8 b
cK AL
+
A2 =
a3A!;=] "B6"! !2 GG1 = >
K
.2
!I=O96!32G$&J
)2IK!
0I
2
!O>F#'@21RB
+M+
+S2 AA2!!+B
&
J
J27%2
!O>BO#3!AW"2GGR3
/
2 ,4:
S2!H
K:$#$)$K71$2
!O>BO#3!AW"2Q9BO]a3=]?27:
&
26B#2
!O>BO #3!AW "2Q 9BO]a3=] ?2 7 RF
2 3 / 2 + S2 !O>BO #3!AW "2Q 9BO]a3=]?2
:
&
26B#J2$$2
!O>BO #3!AW "2Q 9BO]a3=] ? ?=;OaO =] >!3=" !2 7 R3 S2 !O>BO#3!AW"2Q9BO]a3=]?2:
&
26B#J2$H2
!O>BO#3!AW"2GR=
&C)
&
24
4
#
0S2! $KG$X2
!86FOB 86=F;B] 32 I2 % : L 0
?
>?
3/,26
4
2
!;#B" #6! ;! #2 G71 H 5 =R [email protected]@7 ;
"4 = I "2 K
!2
!;#B"#6! ;!#2G71&
1
[email protected];
"4
=
I"2
K
!2
H
!;On"92G2
KF2A23>2
!;;!O]I2GGGR=+
&
S2!'8'
$K
$72
!;;F!"I!#'BN2GG1R!
=VK ;4FF;S2! "
IK=2;HK1GH2
!;;F33!9!N2F2G%%?
IK!2
!;;F33!9!N2F2GH="
K=2
!"'hB;>'92N2Q9BB !332GG'E+ O 3
K;2
!"'hB;>'92N2Q>6O;F 9=N2=2GG+%+B%"3
K.4
2
!>=3N=AF# F2Q BB;I= "2 R;
OY ]
2 > F0 0S2 !
:)+*%AG$KH1HH72
!69WI2GG%;
T
K92
!69WI2GGbG77c=5="T
K92
!69WI2GG=5T(
K92
!69WI2R;
S2 >K
#
<>#"F>#2
KF
J2$2
!6;=33 N2 % & H A
K
6
4A
2
!6;FB3="N2&)
2IT
F
#:2
!9d;2GR=
#VS2!J)=RIK"
=#I
F
#0>%7K7G2
!3F;=! I2 2 1 R K + S2 AA2!!+B&
J
J2
$112
!3F;=!I221L
2!B2
!3"!#'I2N2RI(4+
4S2!*
#K
G2
!;N!6 "2 GG7 R= 4
GG$HS2 ;B#!!3=;>N2=05
K
F
I
-'(2=J2772
!;;=>>BI2R! #<
S2 "=;;!OB #2Q;6'O"'2Q
36#'F!;FI2>2 229%+J27$H2
!;>'=";2bG%7c'IK"@@F2
!;>'=";2GH&9"LT
K2
!6 ;F33!; N2G7"
KZ2
7
!6I!O]2GGG&?$
K>>
KFI
2
!6I!O]2bGG7c&
"
IK!U2
!6I!O]2bGG7cR>04
K.<04
S2 !6I!O]2&
"
IK!UJ272
!6I!O]2D
$;K3/2
!6I!O]2&0
K2
!\dO I!;FOW ?2 2 GGG V R RL T % " IK#
=;
!K=B+>2
= !>= !2 I2Q #=O>=OB N2 !2Q "!O] 32Q '=;;=;B 32 #2 R> 0 .K 4
S2 ! =
+ IK
F
=V>%K$$2
==;3F !2Q I!;>FO N2 2 1 R? +
S2 ! : ) +
*%$$KH%7H2
=33 2G&
IK!
/2
=O!#'N2!2G7R3I)
S2!'8'
$
1K72
=O!#' O2 GG$ R
GS2 ! =
#T) K
1$%%2
=O!#' O2 GG7 KL @[email protected]@@C > ##26
4
2
=O!#' O2 R> C
& J S2 >=33B ;2 = 1
$
K(J277G$2
=O9B=#'=! "2 1 = "L @@BU K =
0 I
:L2
=O"!!2R!
.S2!(
%1KH2
=O>3=\ ;2 GG$ R= +
&
0 S2 ! JJ ? J + "L & , GG$2
=O>3=\ ;2 GG1 R3 , S2 ! JJJ ?
J + " 3= > 4
GG12
!; B3=> =2 GH R= S2 #!I" 9!;#F! #2 2 GH = ? 8 " K
== 2 K 3 #C2
#DK #C
A-=4QJ27H2
=;9=;N2G71'
K92
=;FOF9FI=O=]N2I2GHGHT"
K6
4
2
F96W =2Q ?BO> @2Q !O ;=6 32 'E :T " /!
K="F#2
FB"#! 2GG7='NNJ
K!-=C
=>,2
FB"#! 2 GG7 R= + )
&
S2 FB"#! 2 = ' NNJ K ! -=C =>,J2H$$2
FB"#! 2 GG R= J &/ S2 !
=
+
"$KG12
3!O#'!; #2 GGH R
+. , kS2 ! &
'17K$H12
3!"#B !2 % : [email protected]@C<7L ?
: !>N>26
4?2F
6
4
-'(NA
A42
3!"#B !2 G R3 " &! ? S2
NJ2
,;8
\&00!C'(
!:
J272
3!"#BN21R3&(S2 AA2!!+B&
J
J2GH$%2
36I=;'2G=L"2
JA)K'2
B'F9!"B2G$*
K=
H2
B'F9!" B2 GGG R3 0S2 IB;=OB 9!;#E! N2 &
1!
)
"4KN
!
2
B'F9!" B2 ( #BA! I2 & 2
IJ
2
BF""=A!FO N2 GGH Z% L = 4
K
..
U2
BO=> 32 $ R> K +C
S2 :T
?L=
3+"42F
9
#
6
4
2
BO=> 32 1 R= + 4 <CS2 ?BO> "=O>E!" N2 1 L )
2
K!J2$%H2
BO=>32%RI
2CS2!
+G$K172
BO=>32R#S2!'8'
$7KHH
HG2
B; !";6F="=2GG>R,S2!?J
+
"2
$1
GG2
B; !";6F="=2GG$RO
&
0K&)CS2!JJ?
J + "L & , GG$2
G
B; !";6F="=2R/,S
)
FA#
<
>#
02!=
+
"K2
B;N!N2G7&#IK!2#/
2
B;[email protected]]2$=1L
"
K=2
B;N! N2Q [email protected] ]2 1 R
0 2 WC + +S2 B;N! [email protected]]21(NNL L'
D
K=>"!=
6#J272
B;N! N2 % R;4
0 4
S2 (2 '!;A=\ 2Q
"IF>' O2 % ) " K 3 ;J2G72
B;N!N2G
4
P
+2#=>>G2
B;N!N2
&
,2###&
2
B"#';2R3&[email protected]@FS
)
FA#
<>
#
02!=
+
"K72
B>=9dI=]A2GGHR3
4
=V 0
S2!
=
GKG2
B6; F=62GG&
2
K!
2
dA= ! ?!;;W I2 R= 6
=K 0 +S2 '=;;=;B ;F=>B 32 #2 + L % ) >AK?
'#03
J2%$HG2
B\=; I2Q AF!33BO 2 GG1 & K 6
4 ?
2
;!#BO" #3!W" N2 GG R3 C
& @@S2 ! '8
$1K$$1$2
;!Ih=33 2 ;!h FO9 32 GGH R> U
+ S2 ! : )
+*%A$K2
;= 3Bh32!2%R=+0
4:S2!:%2
HKHG72
;=O>;F>#'F=N2;2R;
4./
2=
D
S2!JJ?J
+
"L&
,
GG$2
;6O> 2Q #B6;>O=\ 2 GGG R3 S2!:)+*%AK%$G2
6'!3F" 2Q #B">! #2 H R# . 4
S2 +
)L
"!b2cK=4J2G2
6'!3F" 2Q #B">! #2 H R#
K +S2 ! + )L
"!b2cK=4J211H2
#!!O! A!O#=33" ?2 2 GG R= R2 AA!! ;8 8 "
$NN
K?
=
)#
J2$$$$H2
#!=">;FOF 2+)
,
2>K
.2
#!3!2R6
S2! *
+
" AK7$2
#!3!6F9 "2 HK & $L 2>N<!
26
49
2
#!3 =;[email protected]$=
)
=R
K>+=2
#!33=A!86=;BI2&
%
K!2
#!3"N2G71+"=RL0
K!2
#!3" N2 G7G R=
4 &
(
S2 " ,"
KJ27GG2
#!3" N2 G R= > )
S2 O! !3 N2 2Q #!!O! ?2 ;8 8 " $ ? NN J
1 ) 42 AF
K=
)#
GGG1J2$$$$H2
#!I!>!33!;2R=
@@FS2!FB"#! 2GG7='
NNJ
K!-=C
=>,J212
#!O"=O9BFF+
+L+%)'
=0
%
?2#
.
K#
.
".2
#!OB9!; 2GG
)L0 LT "IK
NB2
#!=3'2%'
L0
K=
"2
#!=3'27R=
0R
SS2
[email protected]$$2
#!;!?2GGH&
K!
#!;!A!N!3 N2 GG & 5 *)0 : " !K=2
#!;BO=33#HJ
"
L
TH
TK6
4=C
#2
#!; EO !2 GG R= S2 & 0 " 5L JJ
KFJJ217%2
#!;B9BO]a3=]?2N2Q#!">=33!OB"A=; 69BI2QA=3a]86=]9BO]a3=]N232%R!
0
K
+
4
S2!:=J+VJ2H2
#!;;=;!" !2 GGG R= C ( &=C GS2 ! '8
'
$KGG2
#!;;=;!" #2 GG R3&4 4 S2 ! *
#)%2
#!;;=;!"#2GG$#)
L
A
IKBU>2
#!;;=;!" #2 GG$ R
GK S2 ! =
#T)
I:GG$K1H712
#!;;=;!"!2Q>B;;!321;88
)"
K9
#
0 #5>#
2
#!"! I!;>EO=] #2 R= K 4 S2
'=;;=;B;F=>B32#2+L%)
>AK?
'#03
J2G72
#!"!""!"N2GGGR3
S2!'8
'
$K7G2
#!"!""!" N2 GG1 R 0 S2 "aO#'=] !2 2 GG1
[email protected]@ '
" ) IK !
/ J2712
#!""!"!"N2GGG=G
"[email protected]
K(2
#!"!""!" 32 GG & " H @@[email protected]@2
K"F
-=#
2
#!">F33B;2$R9S2! "4K%GH2
#!">F33B I2 RF
0i .
S2 !
*
+" A$KG1$2
#!">=33!OB"N2HR8
4S2!&K:I3&-
@<("
4$GK$2
#!]=" 92 GG% RF
4
?
S2 ! =
+HK$$2
#=;!"FI2GG==
L"
1
KBU2
#=;A=;d N2 GG$ I R=
> &
0 S2 ! JJ ?
J + R3 4 & 4
S
GG$2
#=;A=;d N2 GG1 R= J
:
S2 ! JJJ ?
J
+ 3=>
4
GG12
#=;A=;d N2 F93W"F!" B2 R# #
0MS2 ! '8
8 " K # B+ #5 F
O4 #
0J2G2
#'! =?!6 I2G7:0
"
K:
L
"%$KL
2%%K <
<.-<
-6
4<
0-!K#
..--<
2
#F=;A!;2GH$+L2
K#2
#FO]6;9#21RI0/
S2!;:")$KG12
#3!A!3 2 GGG R3 +
+ S2 ! H K:$
#$)$1K%12
#3F??B; N2QI!;#6"92=2GGbGHc*
IKN2
#3F??B; N2GG%H
:"
K92
#3B" N2 GG$ RF
4
_3 `S2 ! JJ ?
J + 3& , 4
GG$2
#3B"N2GGGR=
4N#S2!=
+
"%K$H2
#d#B3! !2 G = ':: " ) ! " L =
%GK72
#d#B3!!2=#
)
2>
N
I26
4
22
#B'=O =2 G7 R>Y "0 + F
>S2 ! ? *%2 OY \U
bO2\2cK >.9?0+ ""
+.OY ".+ ";.
$GKH12
#B'=OZ2 "2GGR"+ i
0S2! :)+*%G
K$H$H$2
#B'O2GR'0
!
.02>."+0S2!?
?"
;"AKG2
#B33 !I!;9d" N2 H R3-!
) -
0 GH2 6
+
S2!&K:I$G
0HR3LGH26
0
SK
1112
#BI!"B3=\[email protected]<[email protected]<
K 2
#BI=33!"N232=g
L"
[email protected]
K
!2
#B;B] !2 GG% R S2 * A2 F2
b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2
!:
J2$G2
#B; =;B !2 H 5 > = 2 !K
#
:3
#
"2
#B;;=\=;B;6F]2%R3
V
G$H0G%2=
4 S2 ! =
+2 1 T)L R [email protected]\VH$H1K%%2
#B;>! =33!"9;!>!#d"N2R/&
:)CS2
!FB"#! 2GG7='NNJ
K!-=C
=>,J2%G72
#B">!N2GGJ1LIK?
2
#B">!!6I2GH7+
K =
2
#BA!I2
&
KIJ
2
#;="B '2 G$ D J + !
?
J!B;B L'IK!9T+I2
$
#;=6"AF !332G$1D8
"
K3#(
AFF2
#;F#ZI2G%R>
&.
.+K,//+
+YU
.S2!?:"7K7G$2
#;F#Z I2 GG R;
S2 N6; !B!;;BO="?2&
IK=
0
J2$$G1$2
#;6]I27R6
S2!'8'
$72
#;6]#!!33=;B!2=?
#[email protected]
#
K?
#
I+9
2
!>]F;!N2QI!"FHR#.XB
+ 4
K.
S2!+*ZAHK$2
=9=OI21R:
DKJS2!+3
$K$$2
=9=OI2RA
S2!'8'
$H1K2
=3*"F2GG%R=
=26
4
4
K
S2!=
HK%H2
=3*" F2 GGH R= J S2 ! * =8 "[email protected]@2
=39! BIGGR3
S2!=KH$2
=39! B I2 GG R3 0 4 K
S2!
"'J
"#2
=39! BI2GGGK=1
K!
2
=39! B I2 GGGK R!
2 +)
C S2 !
*
?KG2
=39! B I2 R>4 0 2 6 0 2S
'=;;=;B ;F=>B 32 #2 + L % ) >AK?
'#03
2
=39! B I2 H L " 1 I
K
6
4!
,K?#
'
0=
6
4O
#2
=39! B I2 1 R# 2 = ) 4
S2 AA2!!+B&
J
J2%HH2
=39! B I2 % = L 3
4 K
=
G12
E!] N2 !2Q ?;6>B" !2 $ R3 S2 ;6FB a2 ?
+2!>J2$12
E!]N2HR=:
,
[email protected]
BI[O=#'N2 <GG$Rh
:
,0
TN2A2?CS2!
L'8
$1K1112
1
BI[O=#' N2 < GG% ' )L " $ K
-!I
2
BO!F;= N2 !2 GGG R3 4 )
S2 AF !3 2 L ? @@@9
K"4
6
49
J22
BO!F;=N2!2R9
S2!*
#K7712
BO!F;= N2 !2Q 9!3E O2 R
4
22S2 ! #
#
I
9
+2
BO!F;= N2 !2Q 9!3E O2Q AF !3 2 H R> K 9
S2!+"L)
"
J2H2
BO!F;=N2!2R3&+4)
R+(S!2'8'
$
7K77%2
B" "!O>B" ;2 N2 % R!
0 2 3 3
"# S2 =
" +
!A11KG$$2
B693!"I2GGHIK!
/2
B693!"O2?0
I
2
6I!]=F =;N22G79"
K?
2
6;!O 2 GGG R3&C 6
4 &
/ &
4S2 '8'
$KHHH2
6;!O2GGIR
S2!J?J
+
"2
$1
GG2
6;!O 2 GG R3& &S2 ! J ? J + "2
$1
GG2
6;!O2GG$F
4
R3
S2!JJ?J
+ " 3& , 4
GG$2
6;!O2GGGR3
S2 AF !3 2
GGG L ? @@@
9
K"4
6
49
J2$%12
6;!O2
)
R=
0J:S$2
6;!O2R=S2!*+2
6;!O 2 R>K N 4 S2 &K%
[email protected]@B7J27%G12
6;!O 2 1 R= )S2 ! '8 $ %K
%2
6;!OA=O>B"!32G%$&
K=&
K=!
2
6;Z'=FI =2 G7 bGcK & ) = :$
K=
H
%
6;Z'=FI=2GGH)""
K
!2
=!3'!I #2 % R3 0 + G1G$S2 ;
:")$1K$$1
= h!; "=2GGHR9
+
.YS2 "=3h\O>2+%+
L"%
"%E#..KN.
h02J2G72
=O96F>!I!\BO221R>23
S2 AA2!!+B&
J
J272
="#B !?21
IK"
2
="#6=3! =>6;F"IB =3!6!HR=
40..
S2!
#"H
;"*#;K172
="! !!2GG%R6
JKNNBBS2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2*
A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
J2$12
="!F =O 3!O# AA2!!2 1 R
1K = + S2 H=&#:H9 '
6
7DD::2&
3!8
?:4
K=
J2%72
="=F>@ =2 1 R
0 K S2 ! * +" AKG$$2
=">=!Oa2%R3
4K4
0+
S2 9dI=]I2!2QIBO WN!;N2!2Q"=AF33!#2%
#
"
#
K=
6
4#3I
.
J2G%12
=">=A= "=#!33 ;2Q ?6=O>=" 9!;#F! ;2 = % =RIK=T2
?!;F2=#
K92
?!;= N2Q '6=;>!" N2 I2 G [email protected] K K
G2
?!;=N2Q'6=;>!"N2I2GG
HK0(P9
K3#
2
?!;;WIB;=33!2R3
&S2!FB"#! 2='
NNJ
K!-=C
=>,J2H$72
?!;;=;!"!2G7$=+"L
@[email protected]<
K(2
?!;;69F!?21R"
40
S2 ;:
")$K$$%2
?!\B""B3*=2GG1R=C)
4S2!JJJ?J
+ " 3= > 4 GG12
?!\B""B3*=2GG%RKe
4
MS2!H&,=
J2H7772
H
?=;OaO =]a3A!;=]I2G%H:%
=RL
5
*%*IK9+F2
?=;OaO =]a3A!;=]N2G71
%
>F2IK=
O
2
?=;OaO =] =!]=2HR K
+
S2! *
+" A1K2
?=;OaO =]?6">=;32G71+"2
+IK=O
2
?=;OaO =] ?6">=; 32 GG ; IK !
/ =
2
?=;OaO =]I!>!F2R T
0C
!
0'S2
!JL*
:F
%K172
?=;OaO =] A!3=O>E ;2 1 R3 S b
(
K.Kii22is:iiGG2.c2
?3!I!;F#'I27
)
R
S2 "!O>!O!N2!27
J)"&7#="2
?3!86=;!2G%G%"L%
VRT
KI2
?3!86=;AF3!; =m32GH
K=
H2
?3=6;\321R6
S2!;:")$K
GG2
?BO> @2 & 1 "L H 2
>&
4
)26
4
2
?BO> "=O>E!" N2 R= #
02 = S
bF
+c2
?BO> "=O>E!" N2Q AF !3?B3#' $ R= #
0K &
J Q+&C4&
S2!
,7H77K7%
2
?BO> "=O>E!" N2 1 L ) 2 K!2
?BO> "=O>E!" N2 1 R3 9K +
+ S2 ?BO>"=O>E!"N21
L
)2
K!J2HH2
?BO>!O!2GG1R>
K
4
S2!
K712
?BO>BO!?2GG%R
%G$GS2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2
GG% * A FF b
cK #
# #
J
K
F
I
-'(2!:
J2%HH2
?B;O=33"?2G%7
"
K!:
2
?B6#!63> I2 G71 & " L % I<C
2?2K"@@F2
7
?B6#!63>I2G&K9
K32
?;!9! F;F!;O= I2 GG R= + S2 =R " = K
J2$$2
?;!O#="!2\!>="G71=
IK>2
?;[email protected]!#2GGGRFT
0
/4:S2!?12
?;=\ 2 % R ( K S2 ! 0 3
L4$%K1172
?;F9B3WN2G$:
KL
K2
K>2
?\!33Q #!33B Q = h!; "2 $ R;
. U
2 >. .
+ S2 !
:)+*%A$$KH11H%G2
9!3EO22R
0K
4
4
S2!
+HK7172
9!3EO21'
:$
D
#2>N<!
26
49
2
9!3E O2 % R3 .
/
K9
S2! *
+"
A
$K7$2
9!3EO2Q BO!F;=N2!2%R>.
+.+9
K.
.S2!+'AH%K7777%2
9!33!;]!I2929F3"!6;!2t 2>Y
+YU2t
:)+*%AGK%H72
9!33=9B33B;#!N2%#1
K6B#2
9!O!6 N2 GG7 = K $ [email protected]
K
-!I
2
9!O!6N2GG7R323+
C
9( G7G$S2 ;B#! !3=;> N2 =0 5 KF
I
-'(
2=J2G$%2
9!O!6 N2 $ R3 K 9( G%S2 ! /
,;8K%772
9!;!9!3]! 32 J
%2 T "
;K!
.2
9!;!\ 32 !2 7 = L 0 % R > 9 #T
4 ; O2
?#)
=
(,= -=
-'(=
(
6!2
9!;!\32!2Q#*OBA="92GR=
#V
K
4
4S2!H
,:$#$)%$KG1H2
9!;#E!N232GGR S2! "
7KG2
9!;#E! #!O#3FOF O2 % R
4 S2 ! 0 3 L4$%KHG2
9!;#F! ="6#'= !2 GG = /
K9L L ) K
$
K3
Y="2!2KB#
-G2
9!;#F! ="6#'= !2 2 GG% * A F b
cK #
#
#
J
KF
I
-'(2!:
2
9!;#F! ="6#'= !2 GG% R .( S2 9!;#F! ="6#'= !2Q
O!A!">2 *
AFb
cK#
##
J
K
F
I
-'(2!:
J2$G2
9!;#F! ="6#'= !2 GG% RF K S2 9!;#F! ="6#'= !2Q O!A!" >2 * A F b
cK #
#
#
J
KF
I
-'(2!:
J21H2
9!;#F!="6#'=!2GG%R3%$%7%S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!"
>2 * A F b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
J2H7$2
9!;#F!="6#'=!2QGG%R3
3S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2
* A F b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
J2$$172
9!;#E! 6F9 !2 GGH 9> ) ' J)"
'
[email protected]@SA7b&
4
2FFF
IJ&!C4c2
9!;#E!A=9!N232G7$9"
K"42
9!;;F9B"!!2R
1<
,kS2!+12
9!"!;> N2 GG R> 4
S2 ! J ? J + "2
$1
GG2
9!"!;> N2 GG1 R3 4 4 4 S2 ! JJJ
? J + 3= > 42
GG12
9;!6 ;2 1 R
K 4
@@S2 ! &K:I
[email protected]&
K427K1$2
9=33O=; =2 GG " L " K92
9=OO=!24
GH&
IK>
2
9=OBA[" I2 Q 9F;!3 =2Q ;! !" ;2Q >!;;!9d "2Q #!IB AF !3 I2Q '6=;>!" N2 I2 1
R>
K
S2!&,:IG%K2
9=OBA["I2 2%&
(
K=
2
9==;>]#2GbG7$c&
2
K9
9F3927R=
4I92;+C
:,0
S2!:T*
:!
K$%1%2
G
9F3 =!;;F!#2
JL
T)
?
6
4#
2
9F;!3 =2Q ;! !" ;2Q >!;;!9d "2Q #!IB AF !3 I2Q '6=;>!" N2 I2 1 R3 S2!&,:IG%K12
9F6">F A2 R=4 S2 ! ?
J
+
"2
$1
GG2
9B??I!O=2GH$=&
!K!2
9B??I!O=2G7*
!K>#
T
2
9B??I!O=22?
IK3
3,2
9B??I!O =2 bG%Gc & !K
!2
9BI=" BIFO96=" !2 R> 0 K 0
4
S2 '=;;=;B;F=>B32#2+L%
) > AK ?
' # 0 3
J2
$1$$H12
9dI=]I2!2QIBO WN!;N2!2Q"=AF33!#2%#
"
#
K=
6
4#3I
.2
9dI=]2GG7R3+
2O+-
S2 ;B#!!3=;>N2=05
K
F
I
-'(J21172
9BO]a3=]!2Q"aO#'=]F2Q"!O]"2%R3
+4
S2!=
+H%K%77%2
9BO]a3=] !2Q "aO#'=] F2Q "!O] "2 H R!
J +
4
S2!:)+*%AK7G12
9BO]a3=] IB;!3=" N2 #2 $ + =R [email protected]@C72 > &!26
4N
#FI2
9BO]a3=]IB;!3="N2#2%R3
0
4
+
K
+G%GS2!=
+H$H1K
7$2
9BB \N2G%&
IK!U2
9BB \N2GG7*"
L%T
)"0
K2
9B; BO2I2%R
+S2!
+
G$K12
9;!6;O O2 '2 '2 GG R>K 4: S2 "IF>' A2 GG :) L
IK=
0
J21%H2
9;!'F> N2 G17 % " L
>
[email protected]
K
#
I
'0!2
9;==OhBB 2 GG R3 2 4 /
S2 "IF>'A2 :)
:
2IK=
=
0
J2%77G2
9;=FI!"!2N2GGH
JJL"IK92
96!; F! I2Q 9!;#F! ="6#'= !2 GG1 R 0 GG2 C
S2
"aO#'=] !2 GG [email protected]@L " ) R
IK!
/=J2%1$2
96=;;!#'F;FOB" 2$R3>#K
4
0
4
0
S2!JJJ
+2!O!\!
#A!
0!,2
96F33!IdO N2 & L K=
3I
2
96F>!;>!"#6!3#2Q#'F!""6;FB3N2GH 'E [email protected]<X
=
>
L # J + # IK F
O
>2"9
>2
96>FW;;=]=">WA=]I2GGHR!
.26
S2 96>FW;;=]
=">WA=]I2GGH="
:2
K!J27772
'!#ZFO9 F2 G$ * JL " % %%" ) #2
'!3h!#'"I21&
;K!
.2
'!33=2>2G7$&HL)
IKF
=!
32
'!OO=;] 62 GH =0 L % I<CK ?
#=
2
'!;A=\ 2 % R= K /
0 /
S2 '!;A=\ 2Q "IF>' O2 ) " K 3 ;J2G%72
'=;OaO =] ?2 @2 GG JJJL K
$
K6
4KF#=2
'=;OaO =]!;I!";2$R!
KJ+
+
(S2!*
,=
"KH712
'=;OaO =] O!A!;;B I2 *2 R3 /K : S2
36O!I2&
+'IK6
4#"
!
J2HG2
'=;]?=3 I2>
R3&
+
S299;=#"
6
4
52
'B"!hI=2N2Q;!O9=;>2G&KJ
AK=2
'B;>!921&,!8U
,
KG12
'6=;> ;2 ! GG$ JJ ? J + "L & ,
GG$2
'6=;>!" N2 I2Q ?!;= N2 GG% R3 0 ?
, G$GG7$S2
9!;#F! ="6#'= !2Q O!A!" >2 * A FF b
cK #
#
#
J
KF
I
-'(2!:
J27%%2
'6=;>!"N2I2Q?!;=N2Q#B;;= B;I!>'=B"!33dN2GG%R3
+
,S2
9!;#F! ="6#'= !2Q O!A!" >2 * A FF b
cK #
#
#
J
KF
I
-'(2!:
J27$12
'6=;>!" N2 I2Q 9=3F #2Q ?3!AF* I2 GG% V K !:
2
'6=;>!" N2 I2Q ?!;= N2 L 8 K K !:
2
'6=;>!"N2I2QI!;F">!O\92%22
K*2
'69'="92GG%R!.
0
S2!:)+*%1K7$2
'69'=";2GG$
K!
2
'6O>N2 2G7%RF+
4
S2P)+*%$K72
N!?!;FN2%R=
+S2! "?
1K$GX%H2
N!O="B3!N2GH+"
;42#
T2
N!; E=2G77)
K 2
N63F!O F2 G &K 0 [email protected]@7 K =
3?
2
ZFO9I!O =2Q ;!>" 32 R= 0 C
2 T S2 ! B% * 9>
&"
;K7G72
ZF;>"B93B6 =2Q >'=B B""BB63B" 2 1 R>.0 U
Y0 Y0S
):%"1K$%%72
ZB;">!ONF= I2 G RF
<
K C
0
S2 *
+" 7KGG$2
3!#!;;F=6I2%R=+C
S2!03
L4$%KH772
3!?!;96=2G7$b1c=H%>IK?
2
3!96O!" 2 % R> 0 S2
"!O>!O! ! ;!>" 32 = L
"
[email protected]#
!
"4J2
17H72
3!96O!" 2 7 : " " 2 / 0
A<K6
4!
='2
3!'6=;>!N2N21H
KIg#2
3!'6=;>! N2 N2 % R=
4
S2 ! 0 3 L 4$%K%2
3!O ;\#2QF!O#'FOF?2&
K 2
3!O?!O>I2?2G7?
K
2
3!B>;=!2QB="N2R3
U
2=
US2 ?BO> "=O>E!" N2 1 # K +
<
2
K!J2$7$$2
3!A!6;32G71=%
K=2
3!A!6;32G7%R=.S2!=
1%K172
3!A!6;32G77R!
%7S!=
%$%1KG$G2
3!A!6;32GR>
GGG$GFS2!=
H7K2
3!A!6;32GR>
GGG$GFFS2!=
HK$$2
3=!#' =2 G% $2 " L 0 L TIK"@@F2
3=?=A;='2G7=')
)I<CK"@@F2
3=?=A;='2G7H+
KZ2
3=?=A;='2GGbG71c+%
)BC+KUY2
3WAF">;!6""#2GHGbG%%c++8
K!
2
3WAF">;!6""#2G&J
L?IK2
3WAF">;!6""#2G%=2
K=
H2
3WAF">;!6""#2G7'")
IK!
/2
3WAF">;!6"" #2 GG1 bG%c R= .. 0 S2 3WAF">;!6"" #2 :
K!0J2%H72
3WAF">;!6"" #2 GG1 bG%c R3 + S2 3WAF">;!6"" #2 :
K!0J2H%2
3F!; 32;2$bGGGcRK
C
S2 I!##!OO=33 2$=
(
K=I
J2CC42
33! d2%R .(KJ+,I.?S2!H
,:$#$)1HK%H2
33=BO!;>2G=?"
K9
#
02
94
2
33B=;!;2GGGbGGc&
2
K!
2
3B= 32 GG R3 0 K
:
0
4:S2 "IF>'A2
:)
:
2IK=
=
0
J2$%7$72
3d=]!21R
:S2 3!;;=!#2
g =">;! ! ?2 : ) K 6
4 J2$$%72
$
3d=]2G%=%)
K6
4
2
3d=]2GGRGG:M#
S2!
*
#)
2%
:
0GGJ2GGG2
3d=] !3BI=86= GG% R3 K S2 !
=
+HKG12
3d=]!3BI=86=?2R>J K
S2
>=33B;2=1'
$2
K(J2H$H2
3d=]!3BI=86=?21R3
#V2B
/
0
S!J#T)$1K%72
3d=] !3BI=86= ?2 H H $ 2
3d=] !3BI=86= 7 #
+)
R3&C
J2 S2"#
9+G&72
3d=] !3BI=86= G : + " ' ,9) +A29
#
02
3d=] =>F> 7 R3 & S2 ! '8'
$7KG2
36#ZI!OO >2 =;9=; 2 GGH bGHc & ( 0
K='2
36F"9dI=]!2G:0%
#)
L
K!
.2
36O!I2&
+'IK6
4#"
!
2
36O >B "2Q h!O'F33 "2 & "!:)+*%A$K$H1$$2
3\O#'Z2GGbG7Hc&J
K9492
I!!3B6?!2GGGJ
IK!
/=2
I!# #!OO=33 2 $ bG7Hc = +L K
I
2
I!# #!OO=33 2 % R= ( &, S2 ! 0 3
L4$%K$1$2
I!#Z!\ Z2 N2Q ?="=OI!F=; 2 ;2 GG7 R + +
S2 !
:)+*%A1$K%$7%H%2
I!9;FO\*?2QI!]!92%R>
23
[email protected]$2
I!!3B6?!2GGGF
2IK!
/2
I!33!;>329E,c)(8
)
,5%
23#
K
2
1
I!O#FO=33F ?2 G RI . 2 3 0 4:=IT
S2! *
+" A7K$72
I!O 3\;B3="!2R=
S2 36O!I2&
+'2IK6
4#"
!
J2G$2
I!OO'=FIZ2G7$J
"IK!2
I!;9!332GH*)()05
>$"2
K
2
I!;!9!332GG9L
K'2
I!;!9!33 2 1 R3 &
S2 ! '8
'
$$K$2
I!;#'=O! 9dI=] I2 N2 GG% R= K C
S2 !
=
+HK72
I!;#'=O! 9dI=] I2 N2 GG + " L "4K "42
I!;;=;B F2 $ Re I
. T
". <M 3 4
OS2?AAFF1H$72
I!;;=;BF2&)T
)+>%"*
2 > I
?
'
T
/ 6
4 2
I!;>EN2F
4
R=
0J:S2=)
$2
I!;>EO=] ?;!F3= ;2 R3 / &
S2 ! FB"#! 2
GG7 = ' NNJ K ! -=C =
>,J2712
I!;>EO=] I2 R3
0 K 4
4
40<S2!?AAF$2
I!;>EO=]86FO>!O!I2A2H9"
L5"
>
!4 IK I9Y' F
=V2
I!;>EO=] "!E] 2 R3 0 # S2 '=;;=;B
;F=>B 32 #2 + L % ) >
AK?
'#03
J2$%$12
I!;>EO=] =2 3d=] !2 R= + 0 S2!?AAF2
I!;]BN232R?D.(,S2!'8'
$7K%H2
I!>!"9BO]a3=]A2%R9
0
0S2
9dI=]I2!2QIBO WN!;N2!2Q"=AF33!#2#
"
#
K=
6
4#3I
.J2$7%2
I!6""I2GGbG7c?":IK>
2
%
I!6""I2Q'6=;>'2GG%bGGc:)
)
K
FJ2
I=O! ?2 @2 GG R= +
)S2 ! ,=
K9
#
0 -=
?
$GK17%72
IF#'!6 \2$R=
S2!0$2
IF#'!6 \2 % RI< J S2 ! 0 3 L4$%K%2
IF#'=3?2$RA4
/S2!*
,=
"
K$1%2
IF#'BOO=!6"2L8
LAK
=K6
4A2
IF 3=>BO A2 >2 #2 GG1 R>
)
(C )K S2 ! JJJ ? J +K = > 2
GG12
IF96=3"!O]!;O!3B>*2G$& "
K "4#
)
29
#
0 )
2
IF86=3"!O] !;O!3B> *2 GGG R= S2 !\dO
I!;FOW ?2 2 GGG V R RL T % " IK
#
=;
!K=B+>J$$GG2
IF96=3"!O]!;O!3B>*2G )
&,%
H
2
K32
IFOF">;!3 I2 R# K &+ S2 ! * #KH%HG2
IFBOF !2 GGH R3 C
0 VK .
S2!
2AJ21GH%2
IFB""=#N2I2G7H=%
K!C
4
K#
'W>,2
[email protected]#...<GGMS2 IBO>!O=;N2I2
@[email protected] H K -!:
"4=J2G$2
IB3!"F2GG1bGGc=
,@2
K#
&=B6!2
IB3FO! #B33! B !2 1 R3 + #0>S2 ?BO>"=O>E!"N21
L
)2
K!J211$1HH2
IB3FO! #B33! B !2 % :T " ) ) L ) >K
#
:=
0"#3I
.2
IBO=;!B3IB"I232G1RA4
B04<.S2!*
=
GK$%$H2
IBOO=> O2 RI 0 2 6
+ 4 .
S2?AG1%2
H
IBOO=> O2 & ) 1 ( K#2
IBO>!O=; N2 I2 GG$ H2 L NN
K9492
IBO>!O=; N2 I2 GG7 & '
L " NN
K9492
IBO>!O=;N2I2GGGR3
S2 @[email protected]
K-!:
"4=J2172
IBO>!O=;N2I2$*
K=
6#2
IBO>!O=; N2 I2 % R!, 2 =
L 4S2 ! 0 3/
?T%>.4$1K%2
IBO>!O=;N2I2%R3/S2!03
L4$%KH%2
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2GGH=
IK"
2
IBO>!O=; IBO>=N!OB N2 GG7 R= 9
S2 ! =
+
"K7G2
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2GGR=
#
0S2!=
+
"K72
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2GGR=)
4#
0S2!
=
+
"K$712
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2GGR3"-!?
GG$H2
!=
+
"$K$1$2
IBO>!O=;IBO>=N!OB N2R=
#
0S2! =
+
"K$12
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2$R3
S2!=
+
"$K
$2
IBO>!O=; IBO>=N!OB N2 1 R#
0 #
0S2 ! =
+
"%K$$$H2
IBO>!O=;IBO>=N!OBN2R3"!
?GXG$HS;"D
$GKGX$72
IBO>!O=; IBO>=N!OB N2 H #DK 4
2
K3A
2
IBO>="FOB 9BO]a3=] !2 R= 4 0 : S2 36O!I2&
+'IK6
4#"
!
J27G2
IB;!9!" I2 GG 5 K
9
#
02#
-
4#
2
IB;!9!"I2QB>=33!I2LK%
[email protected]@BK
#
-=B-=2
7
IB;=OB 9!;;F B !2 % R> < 0 < G
G$HS2!=
+H$H1K$%12
IB;=OB =2Q Aa]86=] IBO>!3aO I2 GG . H$ K3-E
C2
IB;9!O O2Q ;F>#'!; !2 GG + Z J
OY\UK#..2
I6O => #=; !O 32 GG1 #) $ ( 5 5 $. > 6
4 !(
? ?+ 32
I6O => #=; !O 32 GGH R9+ J,
2 6
: :
JMS2!H
K:$#$)GK7H2
I6O>!O\B3! !2 1 bG$c 9> " K > 12?-K
K!9J+,3-=G$2
I6O>!oB3!N2G7$'R"
K=
2
I6oB] ?2 % R: K 4
TS2 "B3*
IB;!3="F2Q#B">[email protected]'
"52
K99J2
7G$2
I6oB];!IE;=]?2I2GG7R 2:J
GGG%S2 ;B#!!3=;>N2=05
K
F
I
-'(J21GH2
I6;9! ="N2HR3
GHS2 &K:I3&-
@<
("4$GK172
O!"' 2 G R> . :S2 ! :%" %K 1H
12
O!"' 2GGR=
+S2 "IF>'A2
:)
:
2IK=
=
0
J2HGG2
O!"' 2Q"IF>'A232GGR!
.0
>S2!:)+*%K
%2
O!A!">2GG%R3-
.(S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2*
A F b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2
!:
J27H2
O!A!">2GG%R#
4
44
%GG7S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2
* A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
J2712
O!A!" >2 GG% R3 G7G$GS2 9!;#F! ="6#'= !2Q O!A!" >2
* A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
J2%72
O!A!">2GG%R3S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2*
A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2
!:
2
O!A!">2GG%RA
S2 9!;#F!="6#'=!2QO!A!">2*
A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
2
O!A!" >2 GG%+ R3 &K=S2 9!;#F! ="6#'= !2Q O!A!" >2 * A FF b
cK #
# #
J
K F
I
-'(2!:
2
O!AFOW"?2Q!33*"N2I2GG%R=#
0K4S2!*
=8
"KGG2
OB96W"= ;=9!3!2I2$""4K"
32
OB96W"= ;=9!3!2I2%R=
+/
2#
S2!:%2
HK$$$2
OB96W" = ;=9!3 !2 I2 G R9
+ 0
S2! *
+" A7K1$%H2
OBA=33FI2%%"
BC+K=42
Ono=]>2Q3=>>N2GGR3
4
S2 "IF>' A2 :) : 2 IK =
=
0
J2$G71G2
B3FA=;!3BO"BN2%R
K4
MS2!03
L4$%K1%G2
BI>%"+Y+%02IKBI>2
BO9'=O!\2%R>.M &4&
S2! +G$K$72
B;!I"I2GGG'+HJ
'3
K;2
B;F9=> = #36]=!6 #2 R3 @@F ")S2 AF !3
#!"=33!" 2GGGL
?
@@@9
K"4
6
49
J27$72
B"B;FBI2%R'
:
4
S2! *
+" $K1H2
!9="2GG%(3
QOY\UK;2
!9[""2GGF
4
R
S2!?J
+
"
$1
GG2
!33*"N2I2GGH
"6H
7
!33*"N2I2GG1
)
R!)
#
S2!JJJ?J
+3=>
4
GG12
!3B6"2H R3+
2;
0 S2!
*
+" A1K$2
G
!3B6 "2 H R;V T+K #!O=">;FOF +) K 2 >
K . =S2 ! * + "
A1K7G%2
!3B6"2GR3+
S2!*`*
"
2?3&
4HHKHH$2
!3B6"2GR3+
2FT
0
24
.0
S2!*
E!#VF$K7G12
!3B6"2Q =39! BI2Q9!3EO2Q#B3!6!2Q>
R34
#OS2N
&,=
>(2
2
!!>'=B B;B6!21RF
4
4
S2 :
)+*%=RIK3F
4
0 >6
4FAHK1H12
!;#=;F""!" 2 GG R
&C
MS ! '8 $
1K111%2
!;=>! =2Q W;=] I2 GG R= #
0S2 ! ,=2 K
9
#
0 -=
?
HH2$$%$2
!">B;!2GGR3&
&
S2!* %K$%
12
=33=N=;BI!;>EO=]#2QB>=9dI=]A22GGG;
=RIK#42
=33=N=;BI!;>EO=]#21R3 =V26
4 .S&
)
2!'
T%KH12
=33=N=;B I!;>EO=] #2 % RB
/
4 4
K G%XG77S2 ! =
+2 1 T)L R [email protected]\VIKF
=V >H$H1K
G2
W86F9OB>21R>0
S2!;:")$K
GG2
=;!OI22GG1
K#
##
J
2
=;I!O\=; 32 GG$ & 55
"
K3#
2
=;O!692GGHR>
-S2!'8
$$KH2
=>=;322Q36#ZI!OO>2GH&
L
0
K'2
=>=; 32 2Q 36#ZI!OO >2 GG7 '
" L %
K2
FNB!ON2GG K3I
2
F"6O\=;B2$R=
S2!*
,=
"K
2
$
B=;Z2G%&&8
J)
K32
B=;Z2bG7$c&'
%IK!
/2
B;>!=33!N22=
4;4+=++2
B;>=; I2 =2 GG = : " X ( # " ' " ! : ) '% = K 9
#
02 -=
?
2
B;>=;I2=2GG*)I
K "
K9
#
02 #5#
>2
B6>=> '2 GG% J K= H $ KW
3-'
2
;!>"#2QAF3!"!ON6!O"2Q="! !!2R#
44S2 9!;#F!="6#'=!2Q
O!A!">2*
AFFb
cK#
##
J
K
F
I
-'(2!:
J2%12
;!>"32G=
2=
,
"
NJN
K=
H2
;!>"32GG%R3&
S2!&,:IG$K1%2
;!>"32GG7:"
K!2
;!>"32GGR=
S2! "
7KH$7H2
;!>" 32 $ R
u v eMS2 ! * + "
AK7$H2
;!>"32$R
S2!*
,=
"K2
;!>"321#D,KR=4K
D,43
5Sb#D,
c6B#2
;!>" 32 % R#
0 S2 ! : !K7$%2
;!>" 32 H R3 /
K 0 t2! ;
J:
>
;"4
N
!
1%K72
;!>"32GR>
K
4S2!!+
J21%2
;!>"32GRID
S2!3d=]!3BI=86=G:
+
"'
,9) +A29
#
02
;!>" 32Q NFIWO=] "2 H R= #VK 4
. 0 +S2 !
*
+" A1K%$712
;!>"32Q3!#!;;F=6I2QI!;>EO=]322H>
R
0
S2>#26
4
4H2
;!>"32Q"!O>!O!!2%R;+C
<
0
+
S2!"!O>!O!;!>"%=
L
$
"
2"4K?
!
!
==VK?
=I
K!
!
/!
J2GH2
;F=">3=\92Z2G1R"0BK4
.G7HS2!
H
K:$#$)%K177$2
;F=>B#!!33W?2GG7R8
MS2!FB"#! 2
GG7 = ' NNJ K ! -=C =
>,J2%$2
6F9 =3!=33!#!"!?2GGGR#
0
S2 AF !3 2GGGL
?
@@@9
K"4
6
49
J2712
6N! !"N2Q#BI!" &!;9=IE 2GRF
S2%K$$2
6NB3!; N2 H & L " K
>
2
86=F;B] 32 I2 !,
% : #h 1 L 0i
?
>?
3/,26
4
2
86FO>!O!*21RF
2!
JS2
AA2!!+B&
J
J2%%2
;!#FBO=;B327R +
&
S2!'8'
$7LH
72
;WI\N2QAB\W32G7H&
">IKF
2=2!
23
;=A=O>d"!27R
,
+
S2!
*
+" A%$K7$%2
;FWI2GH$'
)
KI2
;F#'!; "92GGH=2h
+K#!F
2
;F#'!; " 92 R 0 S2 '=;;=;B ;F=>B 32 #2 + L % ) >AK?
'#03
J2HGGH2
;F#'!; "92R#
YMS2!2
+
;F#'!; "92R=
=S2!=
%K$
12
;F#'!; "921R#
0
?I)
S2
?BO>"=O>E!"N21
L
)2
K!J27$H2
;F#'!; "92#
+)
2JH9G2
;B=;>"BOI2Q96=;;F=;\2GGR=4
0K"4
IS2 ;B=;>"BOI2Q96=;;F=;\'+ " >0J2%72
;B#!?2G7GR3C
GGK
TS2!:(#B+!:0
!,><
%7K$%2
$
;B#!!3=;>N2G%&K>
K"J
$)0
$KF
#)
-=26
4!(
2
;B#! !3=;> N2 GG7 =0 5 K F
I
-'(
2
;B#! !3=;> N2 GG7 R6
- - JS2 ! =0 5
KF
I
-'(
J2G$1G2
;B#! !3=;> N2 1 R3&
+ S2 AA2!!
+B&
J
J2$2
;B#!!3=;>N2%R6
S2!&,:I$HK$2
;B#! !3=;> N2 G R= I &'( S2 ! ; K GH
$2
;B ;F96=]3!B;>!;6F]I2G%&J&
=R>IK'H2
;B ;E96=] ;=96=F;! N2 32 RF
4 0 2A:0
6
4!4
S2 36O!I2
&
+'IK6
4#"
!
J2G%12
;[email protected]%R=J
4S2!03
L4$%K1G2
;BI=;B 9F3 N2 GG7 RF
K C
S2 ;B#! !3=;> N2 =0 5 K
F
I
-'(
2=
J2G$2
;BI=;BN2GG=
)
>%[email protected]@@7
&
4
)26
4
2
;B""=33d I2Q A!3 EAF! 2 G R> , @@S2 NJ 2 ,;8 \ & 00 !C '( !:
J2G2
;B\B A=3! I2 H H B9
K"4
6
49
2
;6FB !2 GG$ I K R &:
S2 ! JJ
? J + "L & , GG$2
;6FB =;O!=6 !2 GG7 R 6
C - J S2 ;B#! !3=;> N2 GG7 =0 5 K F
I
-'(J2$$$G2
;6FB#!;;!#= BN2G7H&B?L"%IKF2
;6""B !2 2 1 R 2 = S2?AAFFF7$2
"!9!;;!N2I2GbG$cD
2#K#
2
"!Ia "2 G ) ) > ) R K N
A2
$$
"!3!>2I2HRFGH23IJ
S2 &K:I3&-
@<("4$GK$$2
"!3!>2I27RFT
4
KV0S2 "!3!>[email protected]+
K!J2%7$2
"aO#'=][email protected]@'
")
IK!
/2
"aO#'=]!2GG1RI
.V;+S2 "aO#'=]!2AAAB
@@'
")
IK!
/J2%%2
"aO#'=]N2=2G$!" [email protected]<[email protected]>
&'#26
4
2
"aO#'=] N2 =2 GG R>
+
4 0 T
G7%GGS2 *'
HKH2
"aO#'=] = N6!O GG R>
+
& G7%GGS2 !
*
#)%K$$%2
"!O"F ;2 % RI
4 0 <
K 0 . .S2 "!O>!O! ! ;!>" 32 = L
"
[email protected]#
!
"4J2K
%%XH2
"!O>!#!O! #2Q 6N! !" @2 GG &, 9
,C< = "[email protected]@C<7
K3&E
C2
"!O>!I!;E!=21RF
0
S2 3!;;=!#2Q
=">;! ! ?2 : ) K 6
4 J2%G2
"!O>!O!!2GG7:"[%
5.
K!2
"!O>!O!!2RI0K
0
S2!
AF=
O
>
32#9
2
"!O>!O!!2$RN
+
K S2 *
,=
"K1H%$2
"!O>!O! !2 $ RI
K S2 ;6FB 9F3 *2
?
K!J2$%2
"!O>!O! !2 % R
2 #
4 &.
L S2 ! +G$K$$%2
"!O>!O! >6;W9!OB I2 a2 7 R> 0 +
K :S2! *
+" %K%$H72
"!A=33F!2GG?
I
K?
!
2
"#'=33'B;OI2Q=;ZFO"'21R>.+++Y..K
+.
"."
[email protected]@J2G%$$2
"=I;BOFBG7:
2
K"#(
2
"=I;BOFBGG52
K"#(
2
$1
"'!3FO" I2 G bG%c J % & T E 'T) %29#2
"=33!!2HR=
"2 S2!
?17K$1$72
"=;;!2%R
4S2! +
G$K$H$G2
"=;;!B3 nA2G1G!"
LR
K=2
"FII=3 92 GG R=C S2 "FII=3 92 GG ?2 I
K
#
JJ2%%12
"FII=392GGbGc&
))>>;K3/2
"FIBOF##! !2 GG7 : L ) ;K
#2
"FIBOF##!!2$R=
++
4S2!*
,=
"
KG2
"FIBOF##!!21+$L;KI2
"IF>'!2%R#
/
#0F#.
K>.;F
+
S2!+
#%A71K$G1$2
"IF>'!27RI
0
##
F
+>IU
K.
#+
S2!P)+
+'EA$1K7GG$2
"IF>'A22GG:)
:
IK=
0
2
"IF>'A2GGbGGcR+SgRF
S2 "IF>'A2:)
:
2IK=
=
0
J2G12
"B3*IB;!3=" F2 G7H R3&C G1GG S2!*HK$71%2
"B3*IB;!3=" F2 G7 &K=0 J [email protected]@@7L F#D,;,2
"B3*IB;!3=" F2 GG1 R> 2 3 ,S2 !
:D$%K$%2
"B3*IB;!3=" F2 GG1 R3 , VS2 "aO#'=] !2
[email protected]@ '
" ) IK !
/ J21%12
"B3*IB;!3=" F2 Q #B">! @2 1 'L 5 K
9492
"B3*IB;!3=" F $ R= S =
+ "$12
"B3*2GG$;8
K$L
[email protected]<< K 9
#
0 N 9
-=
N,
$%
"! BO= 2 32 1 R#
S2 ! ; : " )
$K%H2
"=;=; 2G7=
K
2
">=;O=;9=2GG7R>.
.0+.C
S2!:)+*%
11KG%GHG2
">=A=O"BO;232GGH=
K>AKI
F7i2
"6a;=]32R=D
5
@@S2 &K:IHGK%1%2
"6F;* !2 RI
)C @@FS2 ! FB"#! 2 = ' NNJ
K!-=C
=>,J22
"6=;2GG=9I<CK?
#=
2
"6;= !!"#6!3N2R3
K
429
4S2 9dI=]I2!2Q
IBO WN!; N2 !2Q "=AF33! #2 % # " #
K
=
6
4#3I
.J2HG12
"h!O"BO Z2 Z2 1 R>& & + 4
S2 ! P ) D
'E1K$H$$772
"h!;>] N2 R= S2 ! '8
'
$3b0847K1H172
>!"F";2GH%8
,
K=;+ 2
>!6""F9I2GG$'
:"O: ;")%?3
K;2
>=33B ;2 GG$ R
K S2 !
=
T)K%7%2
>=;;! !"F21R3
44
+
:S2!
/
,$
,:KH$7G2
>F""B>32R#
0+
@[email protected]@@K
0
24
S2!NJJJ
;
b
!!
c:2
>B;O">22HR3,K
S2!:
2
>B"=33F #2 H R!
+C
S2 ! * + "
1K7%2
>;!""=;;="N2N2%RF
,23
S2!
2+G$K$2
>;="F =; ;2 GGG2 #;B6#' 2 &X %L %EZ
3
K;J2$712
>;F!" I=;#!O> "2 % R' 0 !
.4S2 ! '8 ,:
'
,=
#8%K7%2
>;FI!;#'F I2 R= FK 0 /S2 '=;;=;B
;F=>B 32 #2 + L % ) > AK
?
'#03
J2$G%12
$H
>;BF>FoBI2!2%R;0
0S2 9dI=] I2 !2Q IBO WN!; N2 !2Q "=AF33! #2 # " #
K=
6
4#3I
.J2%2
>;BF>FoBAFO6="!Q>;BF>FoB>B;;!3!%R>K
+
,
+S2!03L4$%K11
H%2
>;633WON2GGR=
:
F&
4
(K
4
( &J S2 !
*'
$K$2
>;6od=2G7&
&K
K=
H2
>;6od =2Q 9BIF" N2 I2 R8 4S )
FA #
< > #
02!=
+
"K$$H2
>6!O\?$=L)
K
>6 6;F B;;*" #2 GG + " L ' T > &
4 6
4 !(
2
>6;O=;AGGGbGH7c&
2IK"@@F2
>6;O=; 32Q !"' N2 GG bG7Hc R3 + S2 & ;
IK
=
0
J2$%HH2
>6;O=; 32Q !"' N2 GG bG7Hc R= +S2 & ;
IK =
0
J2
1$$1%$
>6;;d N2 G7 R>C J +)
)
K !
F
6
>S2 ! =('+ 6 9) ,=
( ' +77KHH72
>\3=; 2Q96=;;F=;\2Q;B=;>"BOI2GG'L "
#..=
KN.
h0g
2
6 FO!?2Q9!;;6>N2I2GH$
K%8
K!0J2
6O!I6OB I2 G7% bG1c R "
S2 :
> " R2
IK=#J21$X%2
6;!FON2HR MS2! 0 3
L4$%KG2
6;E! N2 GGH ( % : [email protected]@U IK 69>#
=
'2
6;;\N2GG+%+>L
"3
K"2
6;;\N2GG%3
QOY\UK;2
6;;\ N2 GG% & J T ;K/
"2
6;;\ N2 1 R S2 AA2!! +B & J
J212
$7
6;;\N2R3/S2!'8'
$3b
08.47K1%72
A!##!;B ;2 H RF 4 " #
J
S2 >
J$NDJJJNNJJ
?;HJ22
A!#!" #2Q 3!O =>! AI2 G R!C
=V
G%GGS2!=
KH12
A!33["=2G77;8$)
":8& HU
,
@[email protected]
5
@C<
K=
H2
A!33[" =2 G7 ;8 $) " 8 @[email protected]@ JJ & # H @ 5
@C<K
)
@[email protected]
K=
H2
A!33[" =2 G ;8 $) " ) @[email protected]@SV K
=
H2
A!33["N2I2O=3D3BB2GGR (2O
)
&
4
S2!K2
A!33["I2$&
L
KB2
A!33"N2?2GG$R3,,4+
S2!JJ?J
+ "L &
,
GG$2
A!33" N2 ?2 GG$ R#
S2 ! JJ ? J + "L &
,
GG$2
A!33"N2?2GGH&
2=
2
A!33" N2 ?2 $ R#
K #
0 S2 6;9=33 N2
H " : 0
K#=>#K(J2$1$H2
Aa]86=]#!"F=33=";2%R;0V0+
K 4 U
S2 9dI=] I2 !2Q IBO WN!; N2 !2Q
"=AF33!#2#
"
#
K=
6
4
#3I
.J2GH2
A=3=O>2G+
IK'0<2
KB2
A=9!#21R:T
K
4
S2 "!O>!!O!I2
5 5 L " IK?
#<I
,J2$G%$2
A=9!\I!;#'I2G=
KF
2
A=3!"#B I2 % R!
0 G7 %S ! =
+2
1T)LR
[email protected]\VH$H1KGG2
A=O>=B 2 R6
: T . K +(
S2!(1
;LDJ
:
;T"AK1GH2
$
A=;!N2?2Q aAF3!N2I2GG%R>0
.0S2!=
+
HKH772
A=;! N2 ?2 Q 3d=] !3BI=86= ?2Q I!;#'=O! I2 N2Q !O>BO #3!AW "2 GG7 :T
L)
2
K!2
AF#=OwAFA="N2G%1
"
K*
2
AF !3 2 GG R= J S2 ! =
+ "$K$2
AF !3 2GGGL
?
@@@9
K"4
6
49
2
AF !3 2 GGG R= S2 L ? @@@9
K"4
6
49
J2%2
AF !3 2R>K
&S2!2
+
AF !3 2R6
=
0S2!*
#KHH12
AF !3 2 % &KJ L :>&=#
=<26
49
2
AF !3?B3#' =2 $ R= #
0K &J
J Q +&C4&
S2!
,=7H77KH%2
AF3!?;! =;!N2GH;%"2
K=2
AF3!?;! =;!N2GGR3
4
NBGG0
S2!*
=
+$K%12
AF3! ?;! =;! N2 GG7 & # =RL " )0 2
K=2
AF3!9;!"!F!;]N2GG7RF
(
:
J
+
J
%GG7%S2 ;B#! !3=;> N2 =0 5
KF
I
-'(J21772
AFA=";=6"!2%;8
!
+
'@VBVK?
>I2
AA2!! 1 +B & J 2 K ?
!
>J2
AA2!!1'
2
KA2
AA2!!HN
>#IJ
2!6
4JIJ
6;A>
2
h!3>=; 2 G7$ R3 < <
S2 H
JIK>J2%%72
hF;>'32GR=
+4S2 ?=;OaO =]I!;>B;=33I2&
L"
KFJJ2G%$2
$G
C0<
0
(
/
[email protected] [email protected] : P:
$ @ [email protected] : $ @ !$ $
[email protected][email protected]
@/"$E
:"
#?H1VVA=0*
!!26X
7!CI
!
2
=C
2G%2!CI
!
2
:" # 1 CC 0
) @ !C I
!
2
:" 1 @AU # =0
'
3:
[email protected]<!CI
!
2
:"
[email protected]=0
:
!"[email protected]!CI
!
2
:"
[email protected]#=0
!C I
!
2
:" # 1 C =0
* !=
@@!CI
!
2
:" # 1 CC =0
* ! @ !C I
!
2
GGH I( &
4 " !
?2
"!
?K
2
GG1
?
:
!
K"!
?2
GG+*Z2"!
?K
2
GG$H :L ?
: !
K"!
?2
A#BO9;="BFO>=;O!#FBO!3 =>6;F"IBG$'
DJ
LUC
@IK!9T+I2
G
*
+#
?'
@@SIK#;>0#!2
"&+,
,
.
,
&
+ 2 ! '
: ;8 8 : &. C ,
C +
4
4
.( C( , &+ /
,
&C
!C I
!
Q !C O
#
0Q!C'( Q4FF;Q!C94
#4
2
1
GG =0 L 5 >
% ) @@ K B+
=C
2
G$?2
+
"+
<SA
I
," ''NNJ ?
,J ,
2 >
= ?
"V2
G1G2M
+$1
2
K"!
?2
G% & " " K I
#
02
G7:@<[email protected]"!
?
2
B;F;2G7 "+)2
K!
'2
GGD5=R3C
0"4KF
O4VFFF2
[email protected]"F#FdO FO>=;O!#FBO!3 = !;#=3BO! GG GG = =R *
[email protected]
G$ * + D5 ' K A: I
G$bGc cK
F22#22=2A;2O2
+/G$2
=0
##'<UX:AC
[email protected]
!CI
!
2
*9P=+=H=9D=J=+*=&:#==*:&J+:+J=& :+*9:+9:J9:&H=+(*J?'9!
?
)
?
C
)
@CUPH2
3B%$%!C'( &9 BVCV!C'( 4
FF;2 !X#
"
6JJ *17 0 S ) CSVV L +
(1S!CO
#
02
! # " 6JJ *17 0 S X J CSVVX0 S 6XU7 X B
"@CC1V&2!CO
#
02
H
JJ*1H!#
"6JJ
*170SXCSV<0S6UXU7"@[email protected]=0
L
2!CO
#
02
;
? #
> i i ?
>#
<=C>
2!C'(+2
G$HH9#H9)
#
"
K B+9
#
0-G$H2
G$7H9#H9)
#
"[email protected]$<
K B+
9
#
0:-G$72
#BIB;=;! N2 G$7 JJJ 2 (#+ " CBA @CS H
K=
69>2
G1'8
H ?#
K 4
2
1
G1%G%1 :L * ?
: !
KN
4
>I
F
+
0>2
B;F;2Q9!; dN2G17$2=+
"
KN<
I
2
9'J?J] H= '9('=+9? ;J?+]*J9? _ :*+a?+J9? H= &: *9DJJ: H= :*=&9:
'
>
[email protected]
H P9?b #*:;J+ _ #*:( :
" :
;''N&DJJ2
G1 H ' @UA2 K 4
2
!;#=3BO!#!>!36O\!2!N6O>!I=O>G%= >
%
L = " %T K !0
9T+?
2!C4FF;2
G%G77*?P2
K 4
2
G%#'
2
G%2
G%#'
2G+G%2
;FW I2 G% & ' L ) H ' *2 " &L H V )
@V
R=*"K?
>2
F;=##FdO9=O=;!3 =3>6;F"IBG%G%9)
I(G%G%2
IK 9
>2
G%G ' 0 H I(G%G2
K 4
2
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
> F
+
2 * 9)0XG%2
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
>F
+
2*
9)
/G%$2
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
>F
+
2*
9):G%$2
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
>F
+
2*
9)G%$/G%12
G%$=
L
[email protected]
K!0
2
G%$ =0
P + 2 K 4
2
>B;;!!3!;F 33!A!33B3 N2 G%1 & 9) J) + )
C
5
@VU
67 :
=
J)>
'
J)"+
K=
B+
I
>F
+
2
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
>F
+
2*
9)G%1:
G%%2
1
!\6O>!IF=O>B =!;#=3BO!2B+
I
>F
+
2*
9):G%%2
G%%@VVLJJP'
[email protected]
K"Cg2=#
#
4FFNI
H%XAFFXG%%2
IB33=AF;F=;!I2G%H9>;"+)
> @V< % % + ) >
'
J)"+"
H ' J) " + K = B+
I
>F
+
2
G%HNNJ
)
R
"6!=J+7
A
1GN
G%H2
G%H =0
=
H " + K 4
2
G%H : ? =
H " + =
K 4
2
G%HG%7=
H"+P + K
4
2
G%7 =0
? =
H " + K 4
2
!;F!"N2G%7*
0
?
4 2 $H% $%% K >
#
2G%7%G2!CO
#
02
4 +
&=
0 i2 ?
$H% 2$$H2 !C O
#
02
J):
[email protected]\@<C7
G%G*;"+2
K"
4
'0"2
!\6O>!IF=O>B = !;#=3BO! GH ' + :R @< % " 0 ) " >
+
02
GH " " > L :+*9:+9 '(JJ :& H= +(*J?'9 H=
:*=&9:2 ! 1C<VCV<
L
@<B
@<<2!CO
#
02
GH=
L
[email protected]<
K!0
2
GHGH=
H"+
K 4
2
#!IB" ="!o! ;2 GH ! =R i + =R 2 1$2 IK
V2
GHJJ?J+"H2
K 4
I
F
+
0>2
="!O\!2 IFOF">=;FB = FO?B;I!#FdO \ >6;F"IB bGMMc ' ' J)"+6
@<@<@7IKI
F
+
0>2
1$
! 1C<VLCVS2!CO
#
02
#
&F
4 > 2 ! * 1 C<V L <S2
!CO
#
02
! 1 C<V (L SU L J) " + '
672!CO
#
02
! 1 C<V (L CC L * 1 +2 !C
O
#
02
>6;F"I=2 )
94
2 # 4
=
( GH$ ! 1C<VLCVS2!CO
#
02
#B" #!O!3" ;2 GH$ " + A K !2 ;4 #
J!,#"4#
4;I
2
GH$ H 0 ? ' H 3! =R4AGH$2IKI
F
+
0>2
GH$J)!
=R @<CIKI
F
+
0
>2
GH$ J) : " 5 ! =R
[email protected]<CIKI
F
+
0>2
GH$G7H =
IK I
F
+
0 >2 "4 "
><
2
GH$ GH 5 :% H L @<C @<A
K#:!.4
2
!\6O>!IF=O>B = !;#=3BO! GH$ ' + R @<
?: 0 "4 ;
F
0
;
2
K"C2
3!O = ="!;;B33B=#BOdIF#B\"B#F!3GH1GH7=
0GH$+"
)L d0 H = " ?e IK 9
2
#
=
0"2
3!O = ="!;;B33B=#BOdIF#B\"B#F!3GH1GH7=
0GH1+"
):0 H="[email protected]<[email protected]<SX
H="?IK#
=
0"2
GH1!
=RJJ!IKI
F
+
0>2
GH%GHH=T
50"
KA:I
2
GH% + O2 - $12 IK 9
>2
GH%*;"+2
K"
4
'0"2
GH%G7=+*IKFO=2
GHH T L K #
6
0"4#
0BI
2
11
GHH AK#="#2
GHH bIK
">c2
'6O]FZ=;h2GH7+
"
=F2=2>2#
+
V
2
GH7!
=RD!IKI
F
+
0>2
GH7*;"+2
K"
4
'0"2
bGH7MG7HMc " X ' J) " + IK I
F
+
0>2
3!O = ="!;;B33B =#BOdIF#B \ "B#F!3 GHG7 =
0 GH7 +L JJ H="?IK#
=
0"2
3!O = ="!;;B33B=#BOdIF#B\"B#F!3FF2GH7
+IK
9
2#
=
0"2
GH#J=0
2
=C2!0
0#
F
40>HGH2
GH!
=RDJ!IKI
F
+
0>2
bGHMc '8 8 " X 9) I J
1 K#TB+#F
0O4
2
GH #
:'L
"
5
K!0
29
><
2
?=;OaO =] #!o=>= N2 GHG # > =RL @<@ bIK I
F
+
0> =0!4> 3c2
GHG * +L ) O2 %2 K N
!
<I
2
="!O\!2 IFOF">=;FB = FO?B;I!#FdO \ >6;F"IB G7 = @<@ IK
9
>2
R#
"
S
4G72 0
@S2!C94
#4
2
G7 '8 8 " @S K #T B+ #
F
0O4
2
G7:R
+ =RHH)H
'
J)"+
"
2I+G72
;=9F B;"=O EO!2G79>"
I2
;6FB #!I;BO=;B F2 G7 H K 4
2#
>2
FFF 3!O = ="!;;B33B =#BOdIF#B \ "B#F!3 G7G7% =
0 G7 + )"
JJJ H="[email protected]@SVX
H = " ? IK # =
0
"2
1%
G7 '8 8 " @S K #T B+ #
F
0O4
2
G7 H="?2
B+=I2
[email protected]>72F
+0
2IKI
F
+
0> B+
<
2
?
4
2$H%6
K$$K;
,K>
4G7$2!CO
#
02
G71+2
K#="2
G71?
T
b
c2
K 4
:G712
G71 : IK I
>
> 0
#
2"9
>2
F6>!#Fd ;BAFO#F!3 = !;#=3BO! G71 G7% : +
K 4
2
G7%*;"+2
K"
4
'0"2
G7%JD
)B2
>B
@VS K I
F
+
0 > 4
N
4
>
2
G77 !
& =R2 K 2"4
>2
G72
L*JJLc
2
G72
L*JJJLcNNJJLc
2
G7R=S2!=('+69)
,=
('
+7
27K$$72
G7G7G H # + '8 @SA \ H @[email protected] K
9
>2
G7G'
JJ:
+I2
G7G JJJ 2 + "L L 0 K#
<>#
02
#
<>#
0$2KG7GK
JJJ2
+
"L
L 0 K #
< >#
02
!\6O>!IF=O>B = !;#=3BO!2 =">! E">F#! I6OF#F!3 G7G G @[email protected]
@A
2
#!>!36O\!2 F;=##Fd9=O=;!3 =>6;F"I=bGc'[email protected]
@[email protected]
H # + K 9
#
02 #5 >2
G*;"+2
K"
4
'0"2
1H
GGG'8
@[email protected]@
K!:
2
G '
+=
!
2
K!:
2
G R= S2 ! = =8 K "4 -= #
F
#
0J2GG%2
G&+
"I( GGG%2
K9
#
02 #5>2
GGGI(
K 2
GGG% * L " X # " H
I+:
++
K #5#
>2
G!
8
X:5
H
K:+
K G2
[email protected] +
L '
+
2?
9
>9
#
02
G " @AX C =0
L = :> ' +2
?
9
>9
#
02
G$ & ) L X9>'
+IKBI>2
G$J)
'
+G$
22
G$J)
'
+G$
272
G$ & ) L X9>'
+IKBI>2
G$ R> ,MS2 F*3=9X;>A=2
#
02
G1G% # %i1 I
> 2 ?
9
>9
#
02
G1% I( = K:5 K!:
2#
-=2
G1*
,5
P9
@@
K
B+
#
NBGG2
G%,AV'
2
I
>2
bGHc 'E
[email protected]<bIcKF
O
>2
"9
>2
GH R= ( #
0 &
#==S
2 >
22
K#Cp=4
2
"4p=2
I!;"!O"AF!N="GHSVR
=RL'@[email protected]
2
17
G7GG$ ' +2 '8 0 @AS @@C K
!:
2
[email protected]
>
>0#
2
"9
>2
G7;8
H
AFFAFFF2
K3 2
G = + =R @AS X ' + + " ? # + H # + ?
# )" +IKI
2
G*;"+2
K"
4
'0"2
G I( K 9
#
02 #5 >2
GG 3! =">;!>[9F# !;#=3BO! = =8 ? L
+ D
# =0 L U @[email protected] K =) =
( "
2
GG 3! =">;!>[9F# !;#=3BO! = =8 ? + + D
# =0
U
@[email protected]
GGR"
+VS2!J)%2
GG " + @[email protected] 9
#
0 #5 #
>"4-F
+ 2
[email protected]@i +
K
I
>
2?
9
>9
#
02
GGJ) 1XJJ+?
KFOF>"F
+
4
2
GG ? ) R2 K ? 2 #DK F
+
Q%GG2
GG+=
X+
2
K>
2
GG$ ' H KJ
1 I + X # "
H
KJ
1I+
K -F
#5>2
!N6O>!I=O> = !;#=3BO! 2 GG = =8 ? K=)=
("
2
GG&
,
@@2
I
>
2
GG R> B 0 > 3S2 ! J) = 2 K ? =0
2
GG + Z X + GG GG$ $
2
K
GG2
bGGMc L ) jL ) GGiGG$2 GG1iGG%2
GGHiGG72GGiGGG2
K>
2
1
GG ' + " @[email protected]@2 I
> 2
GG=
[email protected]@
I
>
2
GG R= N B S2 ! H J
K!:
2
[email protected];;
9?:2b
cK'2
GG'[email protected]@
K!:
2
GGR"&'
"
03!
5
0S2!J?J
+"AF2="! =2
$1
GGJ2$%2
GG=+"?
2
K?2?
2#DK
F
+=
QH2
GG *)I K " K
#5#
>2
!;3!I=O> =#!>!36O\!GGH
[email protected]@
"
27i$
4GGi"
J
2722
GGI(
K 2
#BIF""FBO!> 3! =">;!>[9F# = >6;F"I= = !;#=3BO! , I GG$2
K>
2
GG$ , @@C ? GG$2 K >2 !:
2
GG$&, +
I5GG$
K
>2!:
2
GG$ = 9L :$ ) PP99
K
I
>
2
!N6O>!I=O> =!;#=3BO!#!I;! =#BI=;wF!>;BO!> =>6;F"I=GG$
K!:
2
!""B#F!#Fd 3! =">;!>[9F# !;#=3BO! GG1 JJ = =8 ?
K ! =) 2 F
K
!:
$
4GG12
GG$=
[email protected]@C
I
>
2
GG$=+
2>
2
GG1 , @@[email protected]@< + K I
>
2
GG1&"0)
K!)
#
>
>2
GG1H=
[email protected]@U2>
2
GG1"L
)#
K2
1G
GG1G I( > 2 K #
> 2
GG%H=
[email protected]@U2>
2
#BOA=;9[O#F! F 6OFd2 GG% + L @@[email protected]@@ K
#
4)
6
2
bGG%cHL)
+
f)
+
K>
GG%2
GG%
LT
"
B< f D L " B<b22cKb2
2c
GG%GGG I " 6*
7 X # " H I + : + + K #5#
>2
GG%H J) K:5 F
+ GG% H2 K
!:
2
GG% ; , &.
JJ =
:GG%2
GG% R3&
S2 ! * =8 + 2 b#D
-=
#
0c
2
GG% = \ @@V K !)
#
>
>2
GGHH
K
2
K
2B
GGH2
GGH * ,) # " K 9
#
0 -F
#5>
HJ)
+
>
2
GG7+L
XH
?
K=+
K "4-=>2
GG7I/
KR>>I/
S2 ++2
K 2
GG R
: < < , &=S2 ! =
+ "J272
K 9
>2 2F
52
GG L " X !
K ?
2
GG1;4=
+
"
K -F
#5
>2
GGG"+1
K>
2
GGG'+#)
K 2
GGG =
+
@@@2>
2
%
=
E
"
&
'
K>
2
LG
+
L
K>
2
R= 3&!O\ K #
&
C
4S2 ! = =8
K2A!J277G2
& +
" [email protected]@A7 X + " K 9
#
02 #DK ; -=
, = -B
9
#
0Q$2
& +
" [email protected]@@7 X + " K 9
#
02 #DK ; -=
, = -B
9
#
0Q%$2
2 + "L + ) + b>
K #
# #
0K 9
#
02 -F
#5>b 2QN2QI0N2Q3/
N2N2Q9
N2Q#!2Q JF2Q9N2c2
= ! $ " NNJL 5
KN
>6J2
= + " d* 8eL " j X H # +
? K=
: K 9
#
02 -F
#5>2 9
>2"4-=!
2
? +1B
L&
"
+ = =2 + 8 X 90, H 4 2
$ ! 1jL 1 I K 9
#
02
-F
#5>2
"J
K9
#
0 -F
#5
>2
#BO"=33 = >;=!33 =#BOmIF# F "B#F!3 = #!>!36O\! $ H C K:5
K:"+
K9
#
02#
>=
("#
02
$+"Hq#
>26
40=2
$ L @@<B K !:
2
F
#2
1 =2 K !:
F
#2
% =
V2 > 2
%"YL%0IKh>B
/
2
% * .4
1% 2 $2 !:
2
%
% a
0 (: ,: + :$ 5 ,%2N
0%2
%"YL%0IKh>B
/
2
% =
"%2
K=>#2!)
#
>9
#
02
H=
VX!
2
HH
<>
2
H RF
( S2 ! 2H5H2
K!:
J211%b(
2#
K
Hc2
H IN
0 H 2 %2 K 9
#
0 #5>#
2
H + )L " X " H %
!b2cK=42
H:
<
K!:
2
:\<
##2>
2
H:L8
K:"
K:#VB<
f?
L'
:R
:"#VB<
f?L*%_)!
#"VB<Xd0
LH
e
K>
2
H7 d* 8eL )f)>
f
)
f )F )F E K #
4
> bc2
7 +
S \ " 2BI>2
7 >
(2 "!O>!O!N2!27
J)"&7#="2
,:'AB2!:
2
=
+
2>
2
=2>
2
B?F#FO! =33!=">;!>[9F#:
(
!#2=)>
2
6Oh>BG 2
6! G a
0 ,: A2 !
J :
4
#
0 =
0
J
26!X=6
4J> '2
B?F#FO! =3 3! =">;!>[9F# G * 2 =)
2
%
B?F#FO! =3 3! =">;!>[9F# G * H
2=)
2
B?F#FO! =3 3! =">;!>[9F# G * + D2 =)>
2
B?F#FO! =3 3! =">;!>[9F# G F
+ :$ ,:5 2 =)>
2
B?F#FO! =33!=">;!>[9F#GF
+:$
6<SB
A72=)>
2
B?F#FO! =33!=">;!>[9F#GF
+:$
Z
2=)>
2
B?F#FO! =33!=">;!>[9F#GH=
2=)
>
2
I G J 00 ,2 =)>
2
B?F#FO! =33!=">;!>[9F#GJ
2=)
>
2
!3"G=
%E2=)>
2
="! =G=
H%
$2
=)>
2
9="BG=
,
8L
2
=)>
2
G=
+
G2>
2
B?F#FO! =3 3! =">;!>[9F# = ,:2 =)
>
2
!8;X6QF;=!J
,
6S7=)
>
2
!8;X6QF;=!J8
,[email protected]=)
>
2
>=!#=9B" #BO"63>6; =
) [email protected] =) >
2
= "L ) Z% " K 9
#
0
-F
4 6
4 = #
#5 !
I #
0##!I2
a
0 ,: !
J :
4
#
0 =
0 J
26!X=6
4J> '2
0)@2=
(!:
2
,(
D2I5
%$
H
&
4
-
$ $ !$ @ :
$ $ $ " [email protected] 41 44 /"$N
7
$$"[email protected]
%G=0
"
H
PP
777
"
)R
'H&NNDJJJL
5)"
LR
" $ Y L ) R k ) 5 l L +
*:
"
*P>
)
K=
'2I
!
I
!39!A!Ia;86=]0=33dON2b77Mc$
KN
#
)2
77 Q
" ) R 'H&NNNDJJL 5 ) " j K A
+4
N
"
2
!22#2=27GH
)"
$ " >>"
L
)
" R )
" ) "
K>O42
b7G7Mc Q
" ) R [email protected] 5 ) " R "
1T
K=
2
bMc 2 " ) %" T*"
)
% 6 7 )2 6 27
% ) " T " 0 1")
)
T:
KF2?
F
0B2
!22#2=2H
)"
L
T " 1 T
>>"
L
)
" R )
" ) "
b
cKA!440#
92
!22#2=2$H
)"
L
T " 1 T
>>"
L
)
!
+
J
,
,
&.
+ C & &Q &J
0 <<2
%1
" R )
" ) "
b
cKA!440#
92
b%Mc Q
" ) R A<L 5 ) " 2 R "
1T
KF2
2
b1Mc Q
" ) R AVL 5 ) " R "
1T
K=
!
;b.T
+
2220
N
"
222c
!2 2 #2 =2 G ' ! L T T 1 9* > >"
"O )
"R )
O" 0
) " L
%
[email protected]
K90!442
bMc#
)RAb
cKF2
!2 2 #2 =2 $ ' ! L T 1 > > " =0 " KF290!442
b$$c =:
)"X
TT > ACC$220
N<"T2
K3N<"T2
b$7Mc#
"
)RAC<
KF
N2A2
$J
"
"
+ &2
" #L " " % T
L
RTR
" % % KF2I
>C2
1#
)R
AU=
)
"L
T>
%
AUX
"
P2
?T
K3N<"T2
!>@B>?21'
5
KF2?
B42
2?2#21#
)
L
"
L
TT>)
AU
KF
I
"2
IF3*;B#!N2O21%#%T)"
"AUV
KF2032A0?I02
I!\!O" ?=;;=; F2 1H T) RL R
%"
R
KF
F2=42
=;>;!O "B3=; >2 17 J R b"22K 2
2c K F2 B42
B?!;633!217#B
D5
5
"
"%%%"
%%
5
L1"T
2
KF2 ?
2
17 # AUSL 1 T ) " %
KF2?
N<?
0#
2
!O9=3dO I2 %1 # L > T)BBB
KF2;/2
I2 2 0 O2 %H 9 " )L T
%
1
2
KF2;/2
!3!96=;A2%7#
T:"
')B
KF
O4NN0;
A2
!3!96=;A2%7#
T+)B
KF
O4
NN0;
A2
H # > " =% " L "
Kb2
2cHK4<
>
!
.F2T
!2"2
a3A!;=]?2N27:)T)
'"=
)T0
K>2B2
7$#"
L=%"#LJ"&*")
I!;>E#=O>=33!"N271>
dDeL))
) " 5 KA4KI2
6F99!;EN27G#
5"L
2
K
b3;
C
c2
& J d* 8eL " 5
Kb2
2cG#!>$KF23>2
bMc # " " % dH $)e K 42
B?!;633 !2 " L % )) "
K=22"O2;/0#2
bMc#
">
"%L
L
)%
U
%<
[email protected]
McKbN
N2"McbGMc2
$=L
5X
"
" 5 5
KI
0"
2
;B#! ;B#! N2 1 L " L )BT)"
K=23/2
GH Q
" ) R 'H&NNNDJL 5 ) " R " 1 T KA+b4
N
"
c2
%H
#B;B3=6 N2 7 " # % " )
KN"C2
I!;>E "B3* I " L B "
K=
>T+t3!t2
A!3=;B>B;OB"N2#
=0(
AAAL
"
K9292
bGc # " " %L ) )
L
:%X#
J
Kb"<F2Gc2
bGc"
L0T")2L
f
L 0 )IL 2
KA':=
:2
bG$c#
5
K3>2
!33=">=;B">B;;=;2G$LT)%
!K!2
AF=>!N2G$#2
=%
K>2=V2
>;!A!93F! G1 # D # X + " 'O R
[email protected]>>2N<I
;B#! ;B#! N2 G% L " K =2
3/2
AF !3 >6"=33 32 G% H L % >
j
KF2;
!
2
9!;#E! ;=!3 32 GH L L " R
) 2 )
K32?
2
;6"?2G7LT
))
"
[email protected]
K!
3/K3=V2
!;>F9!" ?=FO=; N2 G # " " j
K30>+#2
-
@ [email protected]"44
bicJ2
bGMMc"
>2
K!:
2
G # 5 K = ?<
C !
K #
!
+<2
=FO! B !2 G H L ! " %
KF2B2
9!;#E! ;=!3 32 G1 L L " R
)2
)
f
f
2%
)2
K)
%7
2 % K 3 ?
2 $2 2 0
i?22!2
9!;#E! ;=!3 32 G1 L L " R
) 2 )
K3?
G% HK *ZL J =
bOY \U2 g F
2 G$ G$Mc
O4G%2
b GH G7 G1 G%c T L )) " K!
3/K3=V2
bG%Mc#
b
cKb2
2c3'B2
>\3=;;2?L
%B
%
%"b3
K>2
h.
.GMc2#;>i2
G%%2
bG7 G % c L 5 T )) % X ?
: ! K
=
9T+2>.2
G;."!
?b+Q4c2
G2"!
?b+c2
G #!"! !!;#! 2 i ;B#! ;B#! N2 C " 2 " !
?bJc2
[email protected]
Kb2
2cG
K?292
G#
L
A
409Kb2
2cGF2B42
bG22Mc"B
R
K"!
?2
bG22Mc
LR>)")
"!
?2"0
-F
42
K>23!<2
bG22McR"!
?2
?B3#' F >B;;=" N2 GG ? #
J @[email protected] D
" 1
T=P'!%"+P)
9)
?
:
!2
?B3#'F>B;;="N2GG?B#
LL#T
G1`BL
KF2?
T2
bG1GHMc ' ?
: !2
GH&
LTL&9 K!
3/2
I\"=3? "B3 =AF3! #2 bGMc &K: K" L 2)
2
K3#(
2
%
bGMc # % R K " !
? "0
-F
4
I=;FOB36FaON2I2GL
L
?T
KF2
'
.0#x2
G#
K"!
?2
G$L
b
cK;03C2
bG%Mc#
[email protected]
McKb2
2c
GH#
"
bGHMc#
[email protected]
McKb2
2cF2I
2
[email protected]<L
))b
cK"!
?
2
GH B
"!
?2
K
3?
b
J+c2
#BI! "B3=\ A2 bGH G7c H H
6
,
7
K32A2
[email protected]
2
K"!
?2
G&
A<?10
H
>"
%
%
K 4
2
NB;! 2 N2 G b%Gc H 0 " X
%%H";"
P
K!9J+,G2?2
K!
'9%G2
[email protected]"F#Fd FO>=;O!#FBO!3 = !;#=3BO! GG B# ) =0
J
@@b
K-=Cc2
GGL
"
=0
K"!
?2
GG # de L ; 9L Rb
K2
2c
GG B ) =0 J dH $)e
b
cK;+IF<2
B'F9!" >!;;!9d 2 GG = =0 H K 4
2
G$#
%"
T
?
:
!5
R''NNN2"!
?2
;!>" Aa]86=] N2 G$ # > )
1L
1%
@Sj
K;T2
IBO3!62?2$=:
)"X
TT>
AC!*"&
K3N<"T
%G
G$ : L ) " ) " R :*=&9:
#=*9:&=*JH:_+:**:#9:2IK!
;
=V
G$1 :8 "L % ) K B+
> #
029
G$12
-
[email protected]@JGOG
G$M 2 IK 9
>2 I
F
+
0>2
bG%Mc:)Z
"L
%JL
%Z
K2
bG%Mc X 9) ' + J) K !0
K "C 2
bG%McX9)'
+J)
K!0
2
bG%Mc??
KB+
I
>F
+
2
IF;!A!33N2bG%Mc2
K=O"2!22
G%'
2
KB+
I
>F
+
2
"B3 =AF3!#2G%#
2
K "232
G%#
[email protected]
KB+
I
>F
+
2
G%(
'
KbCMc2
G%#2
KB+
I
>F
+
2
G%=0")%;"!"
K#
+.=C0>+.'0
?0
."!
+. 4+"2N.2
G%+L"
[email protected]@VC2
Kb2
2c2
G% # = J X b>
cKb;4!
c2
6;!OF"!O=;=!2G%&
&&
K=232
G% $+=0\?%3&'2
G%$#
K 4
2
G%7
0
KB+
I
>F
+
2
G%&)
KB+
I
>F
+
32
G%G =R
KB+
I
>F
+
2b
CC4
J4
+
)c2
AB3>="B62GHHR
b
cKb2
2c 32
H
bGHMc B+
I
> F
+
2 K !0
2
bGMMc2 9
>2
bGHMc L R K B+
I
F
+
0
>2
bGHMc#
K!0
2B+
I
>F
+
2
bGHMcb#
c2
KB+
I
F
+
0>2
bGHMc&
2
KB+
I
>F
+
2
bGHMc&
L
> 2b
KB+
I
>F
+
c
bGHMc%
=R
KB+
I
>F
+
2
bGHMc+L)R
KB+
I
>F
+
2
GH ) " X ) i "))
2!0
2
GH1
RXK2
X
%"
K
!0
2 ?: 0 ;<
F
0;
2B+
I
>F
+
2
3d=]I22GH1*"
=RN #\"
+
K=282
IF;!A!33N2GH12
K=O"2!2#
,
2
GHH='X0
"T)
?
#D
=V2b2cKb"4
+4Vc 232
GHG 3!
'
!
[email protected]<@42
K!:
2
GH7 G7 " 2 IK I
F
+
0 >2
9
> b< 4 )K c2
bG7Mc d
$)eL % "2 b
cK B+
I
>F
+
2
G7 $+=0\?%3&'2
36NaOO2G7M:R
KB+
I
>F
+
2
G7++2
K 4
2
G7'
H 2#
>2 9
>2
K 4
2
G7$ " 5 2 I
F
+
0
>X 9
>2
#!;!O =33N2I2G71#
2
K!U2
H
I!;>E?2QIB;=OB=2G71[
.
K 2
G7% + L ? X 0L ? J) + bIcK
I
F
+
0>"> 9
B
>2
#F;F#F!2G7H
K>2
"!3A! B; >2 G7H _ 2 >CK >T "4 ?+K #
I
2
KI2
G7G#
@[email protected]@Ad
$)e
K2
-
$$.HG!
bGMc2
K!:
I
>2
bGMc&
)f+%)%)2
K
>2
bGMc2
>b+c2
[email protected]@AS
K!:
2
G " X d0L :5 ' '
+=
'e
K!:
2
G 2 F
+4 : 2 IK I
>
> 0 #
2 " 9
>2 9
>2
GG12IKI
>
>0#
2"
9
>2 9
>2
#!;!O =33 N2 I2 G$ ?%2 b
cK I
> 2
! ;B=;!2I2G%L&
2
K
I
>2
G% 3 K I
>2 !:
;
#
2
G%,AVI)
2
K
I
>
2
GHd
$)eL=RLB2"9
>2
G7b"22cKF
2"9
>2
bGMcL#82
K!:
2
>2
=;I!O\=;32GL'
K!:
2
>2
GG
@[email protected]@
K#
>2
GG 1 bC : #/c K 9
#
0 9
>
I
>
2
H
GG "2 bC : #/c K 9
#
0
#5#
>"4-F
+ 2
bGGMcL'
K
I
>2
9!;#F!="6#'=!2GGL/
K9
K
>2
GGL
KF
-=I
2
GG 5 ,J) 9 @@ K >2
!:
2
#B;=;[email protected]@@
K!:
2
>2
GG&'
Lb
cK!:
2;-=
2
GG1U X0L 5>
JH
KK!:
2>
2
=:"X
>
2
GGH L X 0L : ' :> K U "0K > 2
GG"@@[email protected]@@
KU"02
#!3]! B 2 bGGGMc L K !:
2 I
>2
%L
K>
2
%H%))"Y
f)
f)""
K>
%2
H#
:2
KA
>
2
H'
K!:
2>
2B
%5H2
H * '
d
$)e2 K !:
F
6J8A2
GH=?J#+9(*2>
2
G $#
>
G'ZE2>
2
G#R2I.
2
G#?%@2>B2
G#@232
G#"R2=!2
G##%2O
9.2
H$
G##
23
0
2
G#2;.92
G#M"#
2.
2
G#2"92
G#'%=RY @2I.
2
H1
& $ $ @
/"$!"44!
7GH
1-7G
21J211%2
G6F9F#! !?!3#'N2R3
-
0T4
S2!&D
"G
G2
G6F9F#! !?!3#'N2R3
-
0T4
FFS2!&D
"7
G2
G6F9F#! !?!3#'N2R3
-
0T4
FFF0S2!&D
"
G2
G%R3;+N0KS2!&D
"-G%2
G%R3"?K3#O4S2!&D
"7-G%2
G7R3
+S2!H
2
GB?F33I!>="N2R3-#
(CS2!&R
2
1G2
GR=
=V23"
4:0
S2!
'
[email protected]
27%H::G2
GR#
K4
S2!'
[email protected]
7HH
G2
GR#
KT4
S2!'
[email protected]
27H7
7G2
GR#
K?IS2! '
0 @A 27HG:
-G2
G R? IS2 ! '
0 @A 2 7 : 7 G2
GG >63 R
&.4
S2 ! &,= +0 NNNJ 2 %HG $ GGJ2%%2
G;6#!! B;2R6
S2!RGJ2$$2
G1 R3-=C 2 =
.
-
; >S2 ! & D " % G12
G1A=9!I2Q6"86=>"92QB?F33N2Q =3!"!;>=N2I2R&
+
&=CG7S2!&D
":
0G12
G1?B3#'F>B;;="N2R3S2!&D
"
4G12
G9FO=;;EB"'2R3
S2!&=)
0A
2%G2
G%#!;FA=3!=2R8<
"
F
40
MS2!:G%J22
G;6FdI2R3/C
:S2!&D$
G2
H%
G R! , #
0S2 ! & D " O
C
4G2
GGR=+4-=CS2!& GG2
GGR3&+S2!& 1GGJ22
GG9!33!; !2R=+
S2!& 1GGJ212
GG#! =AF3!#2R"
S2!& GG2
G$ !;>F" !2 !2 RI
:L ?
IJS2 ! '
0 FF 2 : -G$2
G$ !;I=O9B6 F2 R S2 ! '
% G$
J2$2
G$!;I=O9B6F2R
S2!'
-G$J2$2
G$R=:
S2!'
0FF
2G:$-G$J22
G$I6O>!O\B3!32R=#)>#JS2!'
G:G$J22
G$I2#2R=4
(S2!'
G:G$J22
G$I6O>!O\B3!32R=
S2!'
$:G$J22
G$I6O>!O\B3!!2R3+
/#
0#
=C
S2
#
+)
2!&D
"HG$2
G$!;I=O9B6F2R3-
/S2!'
1
G$J2$2
G$R#
?>#
0S2!& 1
G$2
G$!;I=O9B6F2R3?S2!'
1+G$J2$2
G$R>S2!'
$5G$J22
G$I22R
IS2!'
:%G$J22
G$R=#
0S2!& G$J22
G$R=;S2!& G$J2G2
G$#!"!"N2I2R=
+
S2!'
G$J22
G$!""!;=33N2R S2!'
G$J22
G$$R3C
S2!H
::
0G$$
J2G$G12
G$1R4
23?4S2!=H1+G$12
G$1#B;>["AF !3N2R3--B>#23
S2!'
0AF
2
::
0G$12
G$1 R3 4 &
C 4 &. S2 !
&,9:G$12
HH
G$%#!">;B#'="=;N2R=.
VG$%
S2!=HG+G$%J272
G$% I!;FO=3D3B I2 S2 ! = ; : J
")>
[email protected]
2%HG$%J272
G$%R3FF!"
>S2!H
G$%J2%2
G$%R#(
9
S2!=(G$%J212
G$%RA>S2!=(G$%J2$2
G$%R=
#4S2!=(G$%J2$2
G$%R6
>#VS2!=H:
0G$%2
G$%R"!>#VS2!&D
1&G$%2
G$%R3!
9
2#
>
!
#VS2!=H%&G$%2
G$% R= > #VS2 ! H $ & G$% J2
1G2
G$H#!">;B#'="=;N2R=.
VG$%
2%1GC
:4
S2!=
HG+G$HJ272
G$H#!">;B#'="=;N2R
0+42"
+
+
<0T
S2!=H$5G$HJ22
G$H ! B"! N2 R
,
+ , &
0 S2!='
5G$HJ22
G$HR>
0
2224<
<,kS2!&*H
=G$HJ2H2
G$H RB
/ >S2 ! & * H = G G$HJ2H2
G$H R3 ? "
> #
0 J " 4 !S2!&*H
=GG$HJ2H2
G$H"B3 =AF3!#2R!0S2! &D
:G$H
J2%2
G1 R= 4 0 N
4
>2 O N< I2
N
0
#
=:4S2!=T$
4G1J22
G1$R;
N
4
>S2!& 15G1$J22
G1G R= !0
+
, + .2 " T
4 S2 ! &
D
R7G1GJ22
G% RI4
2 =
. 2H
S2!&D
R4
$
4G%J22
H7
G% R 2 ;/
0 0 B+
I
>F
+
S2!#'
2G+G%
G%R=
+
,/
S2!H5G%J22
G%% 9!;;6> N2 I2 R6
C
4S2 ! ? #'+G%%!VF
2K%%%2
G%%#=;;B =3!2R=
0
S2!=(:
0G%%2
G%%?FA!33=;N2R>
<S2!?
4G%%J2%2
G%HR
0S2!& 4
$-G%H2
G%HR=
4
,
V2'
II4S2!=T-G%HJ2$2
G%HR6
S2!H1:G%HJ2G2
G%H#!;#!"BO!N2I2R#
:KNA?S2!?
$
:G%HJ2%2
G%7I!;>EOI2R3
S2!& 5G%72
G%7R>
+S2!&D
-G%7J22
G%73B=I!>=BR0VS2!&D
-G%7J22
G%=;O!6N2R>0+U2=
4:R++S.0
=VS2!=T-G%2
G%R3
<
2=T,S2!
=T
4G%2
G%GR3
T
S2!H
7+G%G2
G%G R3
/
S2 ! H G%GJ22
G%GR;
0S2!& GG%G2
G%G#!OF9dI2RT
=
" % % " ) 4 ! &
#
:G%G2
G%[email protected]=39B"!#2R"
VS2!;"+
2$G1J27
2
G%GR
4
S2!&D
RGG%GJ2
$2
GHRO44
<S2!=
%GH2
GH?a;=9!"N2R
:2 !0
S2!?
GHJ22
GH#=;;B!2R8<...0,<.:.!0
GHS2!H
$GH2
H
GHR=
S2!=
77
0GH2
GH R'0 , 4 2 \ .0 , + . , 0 2 ? I< 0 N A ?
.
0 . R! #S2 ! & H GH2
GH Aa]86=];! ! ?2 R
4 4
S2 !
:-GH2
GHR>Ke:
MS2!H
-GH2
GHde2!_&GH2
GHR3+
2!4<0
V
2=4
+
..
VS2!=TGH2
GH R3 4/
S2 ! & D
R 4 GHJ2$$2
GHR
0
S2!& $GH2
GHR3 0S2!& GH2
GHRF
R
SS2!=
GH2
GHR>222S!*
2$2
GH R= _
+ 0 `S2 ! =
G + GH2
GH ;F!I!6 !2 R= S2 ! * % + GH2
GH R3 4 T 2 3 S2 ! = T5GH2
GHR#V
S2!&D
$5GH2
GHR
K4
GH
!
S2!=
H$5GH2
GHR?42#
!0
SG
GH2
GHR>0
SH:
0GH2
GHR
+0
S2!&D
R:
GH2
GHR#2I
.T
,
/ #V2 > , ,
S2!=T:GH2
GH Aa]86=];! ! ?2 R" , V 4
T C
:S2!:1:GH2
GHR6
S2!H
%:GH2
HG
GHR'
S2!=(7:
GHJ22
GHR=
S2!H
:GHJ22
GH R= !0
S2!=
$&GH2
GHR!0
/
,:
S
-GH2
GH#;6\33=""2R#
S2!&D
$-GH2
GH R# 2 4 + V 2
6
<
4,
S2!
=T
4GH2
GHR#
S2!&D
R$
4GH2
GHReA
MS2!=
G
4GH2
GHR=!0
S2!
=
1$7GH2
GHR
S2!H
GGH2
GHR
4R3F?=S2!&D
RG
GH2
GH$"=96;!!3BI!;="N2RO
4S2!& G
GH$2
GH$RO4V2=
I
I
S2
!H
+GH$J2$2
GH$!3F!9!N2R
0+
S2!H
5
GH$J2112
GH$R
S2!H
$-GH$J2$2
GH$R?
4
+
.S2!=T1-GH$2
GH$ R!
+
4 S2 ! D % - GH$2
GH$R
S2!=T-GH$2
GH$RI2
S2!RGH$2
GH$R
0S2!& :GH$2
GH$#!"!;="?2 R!
S2! &D
R1
:GH$2
GH$R"
+
S2!&D
R1:
GH$2
GH$R#
R
S2!H
H-GH$2
GH$RO
4
S2!R
4GH$2
7
GH$R#
4
S2!H
H
4GH$2
GH$RO4
+S2!H
GH$2
GH$R
.0S2!*=%GH$2
GH$ R3 22 .0 S2 ! H % GH$J2%2
GH1RI
04
GH$S2!&D
R%
GH12
GH1?2;6!OB=2R=0
S2!H
GH1J22
GH1 !""B3" =2 R= 2 6
, 0
S2!&D
H
GH1J22
GH1R"
SH
5GH12
GH1R".
40
S2!H
%
GH12
GH1 R!0 4 #
F
4 0 > S2 ! &
D
HGH1J22
GH1R
2'0,4
0 42 =
0 : ,.
#
F
40>,
S2!:7GH12
GH1R>
<S2!&D
:
0GH1J2G2
GH1R'
S2!&D
%-GH1J2G2
GH1R?:
S-GH12
GH1R6
S2!H
$GH12
GH1R"S2!=T$GH12
GH1R#
K
4S2!=
(
4GH12
GH1R
0S2!& $GH12
GH1R
0#
S2!& $GH12
GH1 B;#FB3=" N2 I2 R
0 I T IT
S2!& $GH12
GH1;6!OB=2R=0
S2!& $GH12
GH%R=!VS2!&D
RG
GH%J22
GH%!3F!9!N2R'+
T+U
4
2
=V
4T
TC
:,
GH1S2!H
$
GH%
J272
GHHR
<VS2!&D
%
GHHJ22
GHHRF
#
F
+
'0>26
+
/
S2!H
4GHH2
7
GH7 RA
T #V . S2 ! ; " +
2$$
+GH7J2%2
GH7RI+
S2!=($:
GH72
GH7R;
4
S2!&D
R1-GH72
GHR!#
#F>
I
S2!&D
R+
GH2
GHR;
#
F
40>
S2!=T
+GH2
GHR;<
S2!+=05GH2
GHR
V
+
S2!:-
GH2
GHR3"?+
S23D
R
-GH2
GHR#K
02?
0
+ 0 C
:2S ! & D
R $ : GH2
GHGRBS2!=(:GHGJ2$%2
GHGR =
I
_
`
S2!=(
$:GHGJ2%2
GHGR0#F>V2'
:;V0I
0
4
S2!H
7+GHG2
G7R=C
<S2!&D
R1
G72
G7I6oB]#2R#0/S2!H
:G7J21%2
G7NB; !O2R 4
2O V
0_
`S2! Z)%
M
3
&G72
G7 R =C T + 2 3 4
2#.
=
>S2!H
%-G72
G7R3
04
S2!&D
4
G72
G7 #=;;B !2 4 !
; R# +
2 !
+
,.
26
_
`+
S2!
(7+G72
G7 RO4 N
4 #
F
4 0 >S2 ! & 7 G72
G7 R= #
F
4 0 > +
4 0
4
S2!;5
:
0G72
G7HR34
.S2!&D
R-G7HJ2$2
7
G7GR=
S!=
:
0G7G2
GI!;>EOI2R
..
+/
S2!&D
:GJ2$2
GRO4&
B+
>S2!H
7:GJ2
%2
G$!>F">!!2R?(S2!&K:4
%&G$J2
G2
G$B; ! N2R
.T2
9
0 I
T /S2 ! & D
:G$J2$2
G%I2#2N2R
S2!&D
:
G%J22
GH!;F!"N2R=
222
S2!&D
-GH
J272
GHI!;!9!332R3
S2!&D
-GHJ272
GH"!O6\?2R#+0
S2!&D
-GHJ272
GH RI =
R S S2 ! = :
GHJ2$2
GH R3 S R# + 0 S R= 222
S2!&D
-GH2
GG9BO]a3=]!2R
4S2!= 7:
0GGJ2%2
GG!;B#!N2A2R3C
,
/VT
S2!&D
7
GGJ22
GG9!;#E!I2 2Re8<4I
MS2!= -GGJ2%2
GG$!F9=""2R"..
S2!H
15GG$J212
GG$OFO2R34+4S2!H4
7
GG$J2$2
GG1 "=;;! =2 R
0 S2 ! &K:
+GG12
GG1 ;=3!>" A2 R
0 4 4
4
S2!&K:$GG12
GG1 R3 0 GGS2 ! &
D
1:GG1J22
GG1 AF3!"=;d I2 RB+
4 4
#O S i ;
I
/ ?K R\
S2!= -GG1J22
GG%;=3!>"A2R=.
<GS2!&K:
5GG%J2G2
7$
GGH >;6od =2 GGH R6
S2 ! =
GH G 4
GGH2
GG7R3&=C
".
3
4:&JS2!&K:4
$GG7J2$2
GG ;=3!>" A2 R= 4
5 S2 !
&K:7
GGJ2$2
GG ;=3!>" A2 R= 4
2 =
.4
GG7
7Hf&S2!&K:$5GGJ2$2
GGGRK
,V
S2!; 2%%J2$H2
GGGR>#O
0
S2!='
GGGJ272
GGG;=3!>"A2R
J
,J
&S2!
&K:$:
0GGGJ272
GGGAF !3?B3#'F2R=
...S2!= :GGGJ22
GGG?BO>BA!;2R
T9S2!= 1GGG
J2$$2
#!">!O2R#O
/
,#.
S2!= %+J2
$2
!oB"N2N2R!4
C
:S2!&D
H-
J2$%2
=;O!3I2R"
S2!= H-J2
72
R
R:
S4:T
S2!&D
-J2%2
;=3!>"A2R9<,9
S2!&K:$-J2$2
$IBO>!O=;N2I2RI
S2!= +$2
$AF !3 2R6
/S2!&D$
-$2
1 !]#a;!>= !O9 >2 R +S2 ! = I : 1
1 hFOZ=3" =2 R> /
. :4
#
0S2 ! ! =
G&1J2$2
1R
0
=VS2!= $&12
1I=O B]!=2R
4S2!**
J12
1 'B">= @2 R= , #O 4 H7fS2 ! =
41J2$2
1IB;=>@2RBS2!= $12
%?BO>BA!;2R3:
S2!= %+%2
71
% ?BO>BA! ;2 R3 " ? &!. < 4S2 ! =
&%2
% R= + . C
S2 =
4 2!JY9%2
%"!O];2I2R3&?)+S2!= #
0%2
%R#
04$$
+
&S2!= %2
% #!">aO 2 R#O 4 _
4
` S2 ! ! =
H:
0%J2%2
%R6
,+
S2!= :%J2%2
% ;B"! B N2 #2 R#
0 +
/ =VS2 ! =
:%J22
%"6">>2R3&#O4
Gf:S2!= &%2
%R=
=
0CHf<
0S2!= &%2
%B'F9!"B2R>S2!= %2
%R#
S2!&D
$-%2
% R"
0Y2 # & D C 2 3 +J &D
C S2 ! =
&%2
% [email protected]* 92Q AF !3 N2Q !96F3!; @2 R3 &. : &2 O # ?,O
&45
C+5
4,9PS2!
= 4%2
%R!40S2!= G
4%2
HR3-!+
S2!=
G
HJ212
H #!O!3F" @2 R> 4 2 3 &. C
$&Hf
&$fS2!=
G
HJ212
H A!33" !2Q #!O!3F" @2 R3 222 2 3&)C .
&4
+S2!=
GJ2$2
HA!33"!2QB3FA!N2Q#!O!3F"@2R
K
2#
C
<)
MS2!=
$J2%2
H !O ;W I2 R= JS2 =
42 ! = +H2
HR
4:&!#>S2!:H
+H2
HR=V
,
S2!&D
+HJ2%2
HR9,
0
S2!&K:H5H2
7%
HR#
04
S2!= -H2
HB'F9!"B23>
S2!= $H2
H 3!#=; 2 R3 9
T 4
T S2 ! = 7 H2
HR=94
J
4:&!#>S2!DZG
H2
H R3&!)
#
> +
5
C
4S2!
#
"XG
H2
HR=4=VS2!= G:
0H2
HR=+
:S2!= :
0H2
HR"?
))S2!= :
0H2
H 9!"!;> N2 R= . Hf VS2 ! &
D
:H2
HRe3"
?MS2!= -H2
HI!" [email protected][email protected]!"@2R=,4
7f0
S2!&
D
%H2
HR#O
O\#S2!:HG-H2
7B! !!2R3:+
S2!&D
72
7!3!;#dON2QIB;!>!2Re=
S2!&D$
1+72
I!" [email protected][email protected]*"@2R3;T+S2!&D$
:2
=39! BI2R>+(S2!= :2
hFOZ=3"=2R#
)
<;S2!= 7:2
9!!O#'B2R
0
,/S2!= G:2
#!">aO 2 R#O T + S2 ! =
1:2
"6oW;2R
CS2!&D$
1:
2
#F!2R'0.
TS2!= 1:2
I!"#!;dA2R=4
C
1f
0S2!&,:1:
2
!33BO!!2RI<
,
S2!= 1:2
9!;#F!=2R=)
4
&+,S2!=
1:2
7H
=;F"I!;#'=>! 2 R= % V S2!:1:2
>6="=3332R'+
RSS2!:H1:2
"*3IBO*2R>S2!='
1:2
I2 !2 R
/T +
S2 ! =0
R1:2
IB3FO"I2R
+
J
S2!&*>1:2
R#OJ
S2!/2m1:2
#F!2RA
"?
.S2!= %
:2
R9
4
&+.
S2!&,:7:2
#!=33!N2R=
S2!= G:2
IB]d82R84
0
.
S2!&D$
G
2
=
4=
>VR=
:
S2
!=0R2
#!;B3I2R3S2!&D$
12
"6F;!>"N2R#
S2!= %2
!3]!IB;!"2R
,S2!:72
"6F;!>"N2R
4S2!= G2
#F! 2 R6
4 . ;4 /T 44
4S2 ! =
&2
=F;dO?2RI<MOJS2!&D$
H
4J2$2
33!;#'=2R>K/S2!&D$
7
42
?B3#';2R>S2!= $
42
#!">aO2RB52=J
D+
S2!= 2
R3 #O +J Hf $fS2 ! = 2
GR6
..%S2!= 7+G2
GI!;"!2R3.:
/
+
:S2!=
%G2
G9BO]a3=]=2R3++
S2!= $G2
G9BI*;2RA,
.S2!= $G2
GA!33"?2R3>
S2!= 1:
0G2
77
G !;B#! N2 R3 = +
S 4 "4 =<2 ! &
D$
7:
0GJ2$2
GR3
,,S2!&D$
:
0G2
G!;B#!N2R6
C
S
4#I2!&D$
G
:
0GJ2%2
GB'F9!"B2R=>&S2!= 1:G2
G9FI=OB!2R#S2!&D$
7:GJ272
GIBO]d82R
&
S2!&D$
G&G2
G >B;!3 m2 R= 4 C)
& & S2 ! = $
&GJ22
G"aO#'=]N2R S2!&,:GG2
G !;B#! N2 A2 RB4
, +T 0 CS 4 N
"2!&D$
1GJ272
GR3,
S2!&*>&GJ2$G2
GR=C
&
S2!= 1
4
G2
G R= # A " ?S2 ! & D$
1 4 G2
G"6oW;2R34S2!&D$
1
4G2
G R= : , S2 ! &
D$
1
4G2
G#!">aO2R=4
:
S2!= %
4G2
G #!">aO 2 R6
4 , &1 4
&
0S2 ! =
%
4G2
GR#
44
S2!&D$
H
4G2
G=;I!O\=;32R=
0
GGS2!&D$
G
4
G2
GN6">E#F!!2R=C
S2!&D$
GJ22
G#3!;Z92R3
S2!= 0$
G2
#B=33FOF32R!
"
K
S2!=0%
2
9!">="F!2R=:4
S2!&D$
J2H%2
3d=]I22R
4,S2!&D$
%
2
7
9!;#E! 3d=] = R
K FT
0 S2 ! :
2$H%
2
>6"=3332R"RS
S2!:H7
2
RB
S2!/2m7
2
!;;[email protected]'
/S2!= 7
2
!33BO! !2 R
/ &J
S2!= 7
2
"6oW;2R>
/S2!&D$
$
2
9!">="F!2R>2=VT
S2!&D$
$
J272
*2 92 R3 4
+ 4 S2 ! : 1 +2
!;;=O! @2 RF#A=6! +
+ N S2 ! =
+2
R#
0
f&=
0S2!G+2
R=
S2!= +2
?!;;*"!2R3&
<C<
S2!=
$+2
;B"=33N2R<+0S2!&D$
%+J2%2
R3
4S2!&D$
+2
#!">aO2RI< 2C
#OS2! =
52
N6">E#F!!2R6
S2!&D$
%:2
#!3!>!\6 Z2R3S2!&D$
:2
"!!33"I2R8
:S2!=0:2
"6F;!>"N2R!
.CS2!&D$
:2
N6">E#F!!2R!4
S2!&D$
1:2
!;;[email protected]
T. C
S2! = 1 :2
=O=A=O6>\32R?#OS2!&D$
$&2
!9d;2R6
S2!&D$
1&2
R#OS2!&D$
&2
N6">E#F!!2R6
S2!&D$
G&2
R6
+
T 0 T #OS2 ! = $ & 2
7G
#!">aO 2 R3 #O 4
0 S2 ! =
H&2
IBO>!O=;N2I2R8S2!= G2
?=;;=;N2R3&
S2!=
2
N6">E#F!!2R6
#AS2!&D$
$2
!"#$%!
&'(!
)
*+',-
.#/#0/*1
/#**
'
/
-/''
23/45678
Fly UP