...

i l'Eipotíció Uonreraal: I·l

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

i l'Eipotíció Uonreraal: I·l
I·l
i l'Eipotíció Uonreraal:
Tesi per a optir al iftol de Dotier oi Historia de i*Art
d'Històna de l'Art de te Universitat de Barcelona
Pla de doctorat: "Lanàlisi de l'obra dan* (199I-93)
Nom del Docíorand km Motet i Peüt
Nom de fa Directora Dra. Mireu Freixa i Serra
^
L
^X
1 «ET*"
-i
. ' S * » . « . - » *•*",•
3 a a a a R ^ S H r**"
aW*.*tfi '\_jai_tf ^nr* - '
I^LZniiÉlHBSi B
^"
11 luttraclont: I - flanta do la planta bal«» I - Planta del principals J»lanta do!a pitets 4 Detail do la f*t»na; 5- Alçat de 1« façana.
Fetos d'ara I « :
resta) de t Rolsln, I fetofrafta de Nartl dt la serle aatlnaaa dje
itretlofiè,
I 8 M , publicades per Carda (spue he a f 1 OlHaYlt d'Or,. C t n ' r i . a l
J A J A / C X I O J » a a a t r a l i U cat. 104 t SO. respecttvaaent.
inf.») I » . :
Edifici c i t a t per I . •asstaeea t * U erbenfieclon • I t s edificio» dal
••see dt Sracia* ( p i p . I S » ) , t per A. del Castillo a an U » y r t a rtjj flaajl.l
! i r l » ¿ » L t l l t B l . ( W f . W ) qua tsatnta I t presencia i t I t Joieria l a c i T l i
Sastrería Bittida a l t locals coaerclals, on hl havia naget et cafd 'La
Tor l i o * .
Eatat actual: aalt refornada, sab tr^s pitos dt reaunta t la Joieria J . Rac«,
aereada» wt racionalista, als bal »os.
ltf*wi:
Al teteaare d* If70 • * i j « « M paráis u r construir M I j i l t r l i a U
f*',*nt
an Jardi ( un pave l i e «1 fent del M t l l i . Al juny de 1882 I *
%a\ H e l l « pera I t per fei una reparació en ui» brancal d'wta porta t f ' M bailó"
• If»,
A 1'abril de 18*0 •§ 4 W M parats per eel.locar tribunes » I t baleens dels
principáis (Jais eitreas dels eotsos laterals. A I'octubre de J891 f t
peralt M r * f*r m «nial per a «ate puouln entrar t i s carruata»! • 1 ' e d l f l c l .
Al Juliol d» 1901 as deaena paráis par baixar t i nlvaíl ínter*or dais
soterranis i dal Jardl, H* ha un tnforae f a w a b l t da 1'arquitecte aunlclpal.
paro no consta e l perais. Al desMÉre os devana peralt per retaliar la plaata
batía i • t t · t n a r · M les vfvendts, situant botigues I cantant la dtttribucló
de leí escales. Al o i r t de 1902 es doaana » t r a f t per a construir finestres per
»1 koterratti, ja ove «ab les reforjes tes anteriors ateten desaparegut. I s
ueneaa. Al Junj es dee»na perdis per construir en e d i f i c i de planta bai*a 1
soterrant a l'espal del Jardl, tituat a la C^aa »la.
Al Julio! de 1911, »atio tast Ida, propietari d'una de I t s bettones
daaana pensit per f t r - n t referaes interiors. Al tetoaare dt l t l l es daaana
penáis per construir una tribuna a l principal, a l'articulació del aaarVi tali
el pasself de Sràr.ia, d'aire aodemtsta.
P Í U V urea Je planta tnUa I des pitea, envoltat de Jardins.
fou enderrocat al 16S3 per c o n s f u l r - h i m a l t r a
219
I I tustrac ions: 1- Plànol de situació; 2- Planta da la planta baixa; 3- Alçat
de 1* façana. 4- Alçat <3m la tanca del j » r d i .
«Of b i b . :
» del Castillo * Dt 1« Puarta dal Anoal a la Plaza Lessees, (paq.207)
ceaenta que I ' i d i í k i fou venut al Conde de PantNtr, part del futur ilea Ida
f i t a t actuo): l ' e d t f u t
(cat.206)
taforees: Me conste«
laparfteles, f e t a l : BO 000 paes. edificada: B.0O0 peas; Jardí: 72.000 peas
aHedet Seat-soterrani: • peas (dat del nivell del terra)} Menta balsa:
2 1 , « p*as (des del n i v e l l del seat-teterreef)i rVtater p i t : 20
pis:
I I . » paas; Golfes: I.S peas; Coronaaant: 5,25
la propia ferae.
'.tt utwrlures de I« planta baixa del ces octoyonal ¿retenten pilastres
aas capitell dfcrle i » o l l - r l n a , tot tenint eres dt e>tf pant, la resta
s'ene-rqeen aab sent i lles falses «aptes »naat1lurades, a la planta balsa t
prteer pis. i aab trencaaifées nessts als balsos, f i t panys de paret son
eaap letaaent n u e s . A les qelfes lanía esptralts circulars sata f r t s de
i les
Destaquen dues sap I les terrasses laterals, sostingudes per coluanes.
later lets.
Faceta estructurada en tres cestos, ea de central, poltaonal a at«
nivell
de píente bal»* 1 prtaer pls. i des de laterals, separats per iIsents 111teet
latertars:
tdtf lei K * plant* fortaatnt centratttiada. al qual s ' M »et accedir per
qualsevol de let quatre graonades owe eenen el jerdt qee l'envolta, tot I ejee
t i it* teces principal pel rebedor, on se sitae V esca la quo peje als pisos.
La c i r c u U o d se soluciona • treves d'en distribuidor t l « i l k l vea i perer
tetes les Habitacions de le planta »atia: e l pre« said I el atajador, a drete
1 esquerra, l la sala de pieee, *et pequeño salen*. le tale de té I le
biblioteca, a devent 1 darrere.
Ne pede« aprefondir en 1'anàlisi dels Interiors, car ens aenqeen tes
plantes dels pises super lors. no ptdent precisar e l e l proeraaa. at st e l
distribuidor era a dable a Hada, Aab tot podar parlar del ataos representatius
formats a la planta balsa, coaunleant a l sal* I e l awitjattsr, a l s l caá a l
rebedor i e l "pequeAo salen*, aabdds e t * ewflides aaneaentals centInaades, a
través de les ebertsres, cap al Jardí, sasatat aaa concepció barroca.
(la«logia
Sraeta, past»*«, de, ?0 (Paseo d» Crac l a , S§, terrenes at« Oladtro)
t»B «u» 119ft bis C
'
r e d t H « ; «íctrt Í Stbert, Marqués (to Santa Isabel
felipe Ubath, Mtstrt d'obres
12 S « t ( * n i M i
9 Seteaere IM? - (no eeasta) (tanca dat »clar)
2e S # t « r » i M I
• Neveabre 186?
(¡to consta) (edtftct)
*• 199
- • —•• s i c . t? -i — • * « ts
r
w 2 i
•S 11 «i •« ^* »
»
—
m
-i
3
•
if
x
"»
«»
— —-
ft
*
o
*« 5 •*
i» © ©
• %
A.
-a- M*
** •*%
3
m
#"•
*
*t
" • ' OJ» - t >I
2 5f3*_Si-s
• •3
CB
? V *
*.
••
™ "i .
—
-
k
*
*
*«
C
""S
3
&
"©
-<
** Ï *
ç to o ""• - c
¡L. "i
**"#»» *¡«" fc £?• fife — ?
fc- fc 3 _ «**
*»3
&
Ö
2 **
—
SOi.O«t
___
"t
" t <i * * ?» — 13 3»
«»
>T¡ ™
3
—•• s
**
*.
#
*
"*
a* ^
«~
j * * %, „/* 0
5 S*2
2
« ^
#
& *
-~ IB
¡"» G
*• —
O
<•* «
Ü »
C ••
—' • ~ » *•
<-**£&»
^S X C
'** * -*
3 - i - ^ a .
ft**^CC-
*
*vt
Ö
G
o _
— "5
t
fc
** —
U ir í -
«a
"
• v 1 - 2 -•
•
- * 2|c I f ! r
-• n
Ï •
*»
i • -
*
—
/
^
ft ••• °•
i?
;»?¥
*
«•
. * *
-«
-SIS
s
2^
C * j í .: ï -
| a
&i
&
"* £
c
— _
-
" I * 3 " -" !
«i
<·-**·S^*^·ï
^«
•
* tt
«* -
3' i * ? Í 5 . « '
•* ?
'i
_ -
¿ i ~ i 3 » * r
^* 2:
"s ~
«».*»
T
"^
%
*
- I •= %
A.
-
^
*
"•-_Tr
•' Ï j e .
1,=2
c* r
13
I'
C
ig
I
—
:
-
:
s — a : 2 ?
^
f_
,«.»
»-f^afc
*
t I a. f
Ä
2 ""
3
ft
** Ï
^ •> - - s •'
« : i ¿
1
i
í%
i
?*tlll?l R
g
f-J 3
8
•» * »
•*
•>«
•
si?
"
«A "^ «i
n
« K » <
"1
*-Ä3
tfr£2,2,
*
*i:¡r
1 I* 5 í * f #
if
-m
*
— *
.8-. S u i »
i
o
y
*
a.. » A
*
••**••*! •it «
•
:
3
,
r.-
".'.
••
l^f
-
»'=
. ' -
Ï-*
; .
.IMF » W
l
"-
Í 't'l^
:
'
?'.- v .'1
-« W"' HT' Hl" v í /i
221
Obtarvactwis: par construir aquts* tdif Ici *• c a l * « atent »«derrocar t l Him
I k a r t (cat.IM) qua ocupa»a *<r>*\l talar
I I iMtraçioM: I- »lauta * U Blaut* fcataaj f- »Unta dt! principe; l »Hat dt U facaaas « Alçat dt U filaria; I- Estat actual.
•ettal dt L Roinn, public»di p«r tare fa ftpuete • t i QuáítU_4!ft^
(Mir» dt la tarca Iowa «od«™! it« «at. »M.
futes d ' í r * t u :
*******
• * ' * r#for«ad«, ••*> «Mt tribuntj aftfllétt «1 principal, I t r a t
pitet dt ' e · u r t í
l , t # t
?i s !: í Í ii
ff
»ff
—o
*
«•
•>
^
»•
m * •%
<*
3
••
*
—
É
9
» * 2 *"
* a. -
«"> ff **
i»f
.*» •
a'S
•2
£
X
f
m
ff
^
_H
— =•
»«•»»»•
"* — - e
3
SC
Í »
*
M * * !
A
" *
s
»lg,
-$
*
—• " -
—
—
a
• %
*
-Í
m
" -
C»e
•»»
f _2«
ff«
a
•*
v.fc
"•"TL
p
B
Tl V*
In
t«
£
ft
i
.* fc j
I
TS
st «k
•
•eis
•
3
•>
•*3• *Ss
c
i» *•
0
t
2 3
1»,
"t •»
• •
St
* -
»2*
E
|-f r
t Js * 111
2i-ff
r * •
«* • " ~
i«
-
*.-. § j
•w
iff
0
ü » ^
«
*
B
•
S íT*
ff ** 1 ft "* - t
S-
•
— sr« c
#»« _
a» ••
"*"* ? If -
* —
*
»2
Is * *S*
f : i ist
§•
S
;i
* ! II«.
? - ~ie"
n
»•
Ï=
s » s
ff i • 2 1
B
|
i
f
Ï
•p
1
i n * f^T
UM
. 5 * 1 *•!
•
\
r
H*
:i:
t.)yi->
y I OStaS
(Pa'.eo <1«> f . f i t t | ,
75, »ftgr« JJ)
de p l a n t «
.. .*. f > »|*i*. . ^* » . » ! ' .
|«l.ií\
afcawí
Al pi .•••. indi«»« >uifs *ivendes i p a · . i s t a r t r i q u e t . «ab passadi» r e c t e i
sa'e-. .«•• »M . ,i I-. » » t r i * . , i prtKiraa« de t tfl·lts • > § , * * » * t # l í de r e c i b o * ,
despit i • tri--« tinrattor f.
i .i vent - la. to •.»• ..i lin •«•»* * trtvt% d e l f r a n pat i v e n t r a l i « * dttl p a t i t
t a t e r a U a U Matei»a *i«,ada
s *l uf? mntt
Interiors:
V a c r e d e n per per dos » e s t i ö u i s d i f e r e n t s , t l de la d r e t 4 . que don* pat
4 If*««*., .l'HiM qr armaria * l rep la on arrenca I ' e i c a l a de (Mil«*, i on « t troba
I'««.n'v 4 Un dependent, i t s d * )« p l a n t * b a i i a , attntnet a t I p r i n c i p a l , « e l p a t
de carruatges de l ' e s q u e r r a $ue creua cap a l j a r d f p o s t e r i o r , o b r i n t - s e ,
« t t j a n i * n t qr «onada. * a»<¡ r e c o r r e g u t , a l $ r a » p a t * c e n t r a l en es t r o t »
I > » • a I »nat*
Al prmc tpat e n * t r o b e « »•» una gra« v l * M o » connectada tntaraaaaat «ab
la («Unta b a n * t «ab e l s o t e r r a n i a i t j a t t ç a n t sengles escales de i t r v t i , • a i s
d * les j a « t a e n t a a e i . La c i r c u l a t lé es r e s o l • t r a v é s d'una a a p l i a g a l e r i a a l
m i t i n * d e l pat» c e n t r a l , aab sales de pas cap a l s entreats on l e t habitacions
es irx*yni.)iicn c u i r » i t a t r a v e l d ' t n f l l a t f t « . A I t s a t e s d t t t r v t t d t l
soterrani
i ( » l i n t * t » a i i * , sen p a s s a d i t s e t , aat> r e c o r r e g u t ! gutter«t> t
tortu«'.i>s e l s <n»e % ' e * f a r r e ç u e n de la c t r c u l a c I d .
t •, >)««•. (»{ftp um <ir*n pr^rir,»«!*, / n n i f u a t » e r t i t # tarnt: a l s o t e r r a * i
lr.it,i.« ,j,i .• . i - u,iv% I f v h a b i t a t ions Mit l i t a r l t s , aap la c u i n i , e l r e b o s t , e l
ce P e r , I* s a i * <ü> p l a n i * , les cotueres i c a v a l l e r l i f t s , la carbonera, t t l
aenj^iior i i- • t-any d e l s c r i a t s . A ' * p l a n t « b a t i a , tropea e l l d e t p a t i o i , la
s a l * de b ' M * »
• ! «enjarter de d « a r » . I dues » a l e t e s . * 1 p r i n c i p a l preptaaetit
i t i t . «.i.*-. ¡
k, »--.lames r e p r e s e n t a t i v e s i i f i t t a t t , t t f J a v m t M la * p l » * t a
fMjtotr". . u f . 1.1 y t ) n r » » 3 i t l f r a n said • e l y a * a t a j a d o r « t 9a l a , la sala * # t
rec ib-i" . !•«-•, s a l t s d e r a t i o n , aab tocador, w i t l d o r I latafc», f i l dos
aenjadur
i U . n i n a es <.>«*Mntgiten. a f r » * e s d'una de le«. escales Ja c i t a d e s ,
I ipi.i.Mj..)
| . | . t i < i p l u n f e a t l t a r #a® prt*ctp»l
èmt acces direttt
bei»a i irf% |ii-,.is, «Mb j a r d i p o s t e r i o r , e n t r e a t t f e r t i .
An! an ii. • « i i . i t ' . ( j 4 H , M«>%Jrt> d'obre-., Manuel tonas y Ilvji». A r q M i t e t t e ( a t b t a )
5 .»t't i I IH81
l<) * l » n ! ISA)
(nt. const*,'
,<<MÍ|<f If»
G r a i ' 4 . (,.!»-.*• .-i 1e. í l
i i p . »u*
iW»! M s
i
í
i
í.
w-
T
I
. _"" t JH.
i
- i
I
U
1-
ir
I
Total
1 179.9$ af; Edifttada: StS.M a2¡ P « t i / j a r d l : t i t . S I aá
PI*:
•»<"..,
234
Il·lustracions: 1- Planta da ta planta b a n « ; ?- Planta del principal; 3Alçat de la façana; 4- batia
[ » t a t actual: Holt reformada, mt a l l batios cun»e l i t » an locals cooarcUlt.
1 t r a t pHos d« remunta seguint an e s t i l class te t t * a a t , qua na té ras a »aura
tat I original
Al feterer da I 0 M as demana paráis per a construir an atbenyel t la
a da la cata. Al labrar da I N I at dañar.« paráis par a construir paitos
inatt par a accedir a la cata. Al desembre de 1M< as c«aunlea qua at «ot
netejar 1 pintar la façana. Al a t l « da 1901 a i deaana paráis par a construir
al Jerdi une <#è»ia per a potar hi ocells, fatsans I altra« aas da Jardí.
le let
Alçaates: Soterrani; 4 a; Planta b a u * - 4 », Primer pl«: i,?0 • ;
4 , f í a, tercer p i * 1.70 • , Collas: ?,S •
í«tàrtars:
façana estructurada en tres cossos, un d« central l dos de Tattrals,
separats ptr Ksenes *•*> »ntetitnet d? d nuant U r t i t t i pot apreciar un
j w m o vertical en t t i i tories, la d« v oc oi «ab la niant« b a n * , la ien« a i t j a
*nt> « U tres pisos, i la l i U aaè la ¿ona d« golfes i «1 toroneaent. Ca
JHtmq*i«(fn pel diferent tractament dels panys de paret 1 de les Usenet.
les obertures s'marquen ase fàtues emnot1 turadas, aao la 111*4« nas
• • p l e . eatepte <a central i lat laterals del principal, la prtaara aafc attgescolumn«» corintias, i let segones aati pilastres d'aquest ordre. Las portes da
la p'anta M l i t reoen encotatnat de dtaaant, als Brancals t l l i n d a ,
continuació de les luanes fltls pisos.
U s panys de paret, a ais de les franges horU/ontals, tractades
d i»er»amant, presenten pi*Uns «ab decoració vegetal »obre algunes obertures.
Cal destacar la t»na da golfes, tractada com si fes «na t a l a r l a da
solana a U catalana, t a t stqutt da columnetes de fust l i t t I capitell joule,
definía! als espira 1 H . conttunadas par cartelas Al coronament, quatre
pinadas remiten les I (sanas, I «arquen als cossos laterals.
S
I9
m
fk
9
Sa*
Ti
"i
Is
sf
c **
f
*•
m
mm
**
^
HM
o -—
i»
*& *
.
"
-t
—
- i
--• -- 5 „'
Cl
k
*' -^-. =•» _~
•'
*
^ # *"* w
c. — # w *»
«—
mm % € &
«*
— a
c
S. 3 ,
k
5-
-o ;- l í í g- o»c a:
** "
* k -- ->
'»'«I
- k « S 3 8 «
t í i- *
k
f sk -*, *•»
—
s
a
—
** **°
'
* k ~
a c «
4 •# »
S
^ "*" ^
5 Fá"cJ g J-g»««,«,«-.
v
e •
•* * •
*>
c
•*
w k
««
——
»
a
w a —
-ota.
¿L "í ^ - -
- * .
* « fk
¿* £
e •» *- -: ^ '. r. - s w —
li
e
*
—
T -
i
a
^ -
i
-
3
k
- í ' t !
* - i. a
* r
Jltl 11
sis- IbBrr
f
^
< S
r i^
í-JL*~;
:_. »
*£»*
*
L·li
ÉllriP
• 9
Ir.
*,70 * ; Sapea p i t : 1,10 aw fereer
Iota»: frS.tO a?; tdlftcada: « S I . « a t ; » a t t / J e r í t : M l . 4 0 a t
217
I t l a s t r a teas; I Planta l a la planta batin, í- Hanta dal principal: I Iflawta i « ' i pttot, * *»v*t da U tetan«
| f t t a t aclaal: f miar rotada
[Hpferaa»; Na coaita*
fit*»
¡«tfedet: Plantábala«: t.SO a; Prioor pi»
p i t ; S.49 a>, Sulfat; 1,20 a
|latertart;
f «v*n« attmctereéa M tra» cottoi, a l t lateral« lleaaeet adalaatatt i l l
!centra I. tat eberteret i"«naaro>eit pa* falsas enaet Heredes, eeatr« ajas a l t
pa*i* de parat trobee fraaaes i w H M M i l i , t plafeat t prtat eettfera tabrt
l*t u n * ! i * ) *)(«ii4 <ra«H*'tat, fliweaajett mar B M H I H ,
« tot potrea a i t a t p i r i i i » raba* pa »et tat t »'a'ttaraw pat) carta »at,
«antra qua * I ceronaaant troba* «at fronte»« t r t a a p t e r * aercani « I t castas
»atara it
Intartort:
V i c c a d t u i*r mi *astlbn) sttaat • I« drvta, aaa fraaaaa«, pat dtna pat
« m st««« «spa« tra»»*art*l dat 4 ' « t t'acceda «i a to vtvajtfp da 1« plaata
» » I M , i t a t l a r a la dat principal, I en *rraaea Vatea la ate W I M . A t ' t s t r a a
««ejwrra 4* la f»<»rw hl ha U M patita bettfp «JM acata »'etpal taaaitat a la
perti 4'eccPt.
I I principal pratent» circulante rtaalte • trpwds i t *»r cuna tratet 4»
paatadtt «wa el p t t l central a la «art pattertar, f M I P S «a pa* * eat H u p p
a H part deoaatere. I I eregraap Í I H I I I M M N dateawelapet i t dp tteaa et§tran, aaa t a l é , tata, sata 4 t to*flance, detpat». data aatet-alceva aaa
lacador, dat deratterlt t beey. Ci apnjeder éa a l f e a t , a** p i a r l a .
A H pitaa tarn« duet • Wendet ojeaaf ttaatrtajwa, aa* patredtt recta,
I «ttwMtt an «at treat t aeajeder cea a taía da pac. t i pre er pa« i s da t i p a *
•t§.
u «ant i laclé at »artf »c» * tra»é» 4 ' M pati centra! t da dtt cetebartt
laterals,
balia i tret pitos, t i t r a a l t f f t r a t ,
lipoloaia. IdtMct plurtfMtlur «ab pri-Ktpel mm «ecu ¿tract« ot plant*
tetante t i b a *
Nár« l * t » M 0 4 i , Jbntre a" «brat
19 wir« I t ? )
I t j u l t e l 1I7S
(iw consta)
Eip. «ta, I M 6
Grècia, p i n n j d», ¿7 ( N t M dt t r a c i « , Tt>
'ißii li«
.-?* M
; «r ^.f
I""
¡i*
H s 'li \ 1 ú
1
—• 41
«|
j s
*P
g-
IP
t»
S
~
Jit
v
m* v
** • % »
*3§».
fit«
**• *
tf:»
I
S2*ï
|
SiíBí
2«
E • "* 5
I?
• «** * & #
I-li I
%
Is
|Z - i í l i
3. *
* 11 ï
t
»
i
£*!
• to»
, »• • f
na
T »•* •
*
í Sh ^ "*
m
*•• * ^* S *** Ä
32*
iff
¡i
ï
«S5.
M
*^c#O
*•> B
* sr^ • * • * _ * .
HK •>
a*
a»
*»»•
%
lli
ï?t* fflrliff I
—.
*••*
í
!
8
f f - f . » » * . <h- f . r a . ,4,
SI.
MKMIM
Ran* la
Itabet
II
tl/N
(«t.|
,*H
/Oft I
?ll)
H" . .•!>' 11'»
s
I i > 1, ml (• i « .'.
M|M-t t 1« ii-
(.iiilin-.
H 4II..V
11.071,10 pan»?
n«-»?
12«
Ifluran
Ai 1.. .. Hif. 11» <ii- SHI»/ »•«, ilr*i»i.» priem (>er andM't<«r l.i plant« %*i**, J«
.(.ii it .,«,.. I.,I i». ¡»1 ii.tv •-! M U « i-.IM 1 i I« «um* i". I rat liada «tol te«^»n a
S , | t . ï .ill« * .1
í ¡ I ItH
t H H i t é 1 n«»r 'a " t o i l í t t » " . Atpjctta p t t i c i * afecta a tot»
i>H r i i i i u i ' , »I lias et (J#marwrà »traiis per enderrotar 1# cata t for m
edilK « nou <h> planta ( i a t . 191)
I .1.( .. ..(«
!>iH»rrf ti %t>\. ¡tul cl innjunt dels tpiatre «Nlifici«.» Intal
AK«tlcs
I i t e r tort'
ij^.ii.i .• . i r « iiir^cta t»n trf» f i » d'amorturo». #e loom»! desto®»»« o l t
,»••* ¡a*t*l *<>«"•. '•« d ' « * de tr»bu«**» <^» tiibre»t»rten al äemiseterraet 1 planta
i*#»»^
u>\ ..tM-riurc. t'anmerquen «t» íatae* amfe rosetes i a* c e w t i ano
i r « « i . > i n , r u t p i p «<% p«*ellons, («aposto* de t r a t ooortor*« í'arc do oto.
punt. *<•» ita--»r»i(o veíante I, tobre p i l a r s , I anto» a l l oitrom.
»>\ (i-tuf. <!«' p«rt>t dominen tos fran§et bont/ontal». l'otaénclft ét
•.««H,
.•.,,',•
i
i« planta t u m .
at ' « t o l mitjaopot elements»
«ajortt*ri*arrit plaront * « * «aceraeié f i a r a I , qua connartan lat ot*«ron
obertiret *n «l^ada. I f t oolfot *«r«t« «tai Incloaoi en aqutftt etqueaa
(wnp«v:tui, •>i·t· (•·>{>ir«IH molt qrant, «nb f a t i n t , dur cannetttn t a * o l i
tron. .«,i i.|«n-'. .•«• 1 nr i»«r ptt t «afe let f a i i e t que *mmrm*n tet l ' e d i f i r i .
interior»:
Vectedct« per un« flraonada qut salva l'alçaia antra «1 terra 1 I«
plante betra, realçada pel tern n o t errant,
lo t · r · u U c i o 1«* nr*ct noil tievloaeftt, a lotos let »lento», en* un
»atvttttk lon<|itiidteal recte, d i * t # * t en M l f t O t de pas, Que af font t i
l'et<«le cap <t) e l t r a s mvott«.
f 1 prnttréM è% >tt» t >p#* »to oren, «a* marcada tenlfitactd aorttcot: a i
M»iiM.icrM«i %<• situen I « et 1 ».«»* J* »ervel (qua no tontn indicades m ol
planet paro •*<• »a'nt intf«<pwn • la *Kmm*toc t o ) : cotoo, celler» Cawfetaora
« dentera, tala m catifes 1 tala d'etteresí a la planto M i a « , tonia t l s
acosto* 1 let nefcttsrtont representativos: t a l é , aní) "toilette" i » f j t i i o r
«rw-an'.. V4U 'fc* « i n t e t , t avnjattor; 1 « I primer p i t . If* naMtlCiOM
mi ia»-i . *«» ilustre ifcirailof t» <|r«nt » dot do petttS,
%J hi ha (*p pat 1, A»»»«*»t 'es reduïdes dimensions i t I'mfttMc.
ftalolrr-
lipalo«lia; f . j i f i c i unitamttiar do »oamotorroo t , p>l*«t« &*»•» f pit» antra
«M9eret «an M r 4 1 Ät»*nt*r i posterior. Que assenyalada «ab e l n* 1 an a l
plànol del w l i ' , 'oran part 4m ret» junt d» qootra, contra tt» per U f a a t t i s
antf>nio W«th ' ; « h , * i l r r d'ob-ret
fl novi»«ferr ¡Mt
}| garter ISM
(no "OHita)
' • • • " ''•
•*'
• ' ' • ' ' « ' . '">
t'.l •.!'(» lit' (.1 J . . .» )
1api
nitav
lIU.p ft i \ (
Sartt t<|i|« (,4 i n ! » (•
»* ?0í
4
1
he-
r
I!
1
il
-r
I
««ill« ¡. i *
• §
4
fi
s
I
*
«f
!
i
I
I
ílfe -! 5
«. - "Z,
2|5
«i
C
1*1*11 •: i
- t j
Ui
P!
5 !
IMS & i
S j% •» * * •••-' «K
!
|Í3
JES
9
3 «•( c
I -w
•
..$?••
is
f 2 | * * 4ff
*
-3«-
S «¿2
|
I
_ _ . _ .
*?
.It
»2
w »
_
...
t
I
I
-5
• !-• s« t 2 hü im ii -. ¿I= «
f
!
r
fr":
f
•I
i
M .
rtf
tl(
. r
,,, ,
l'í
li
i
»»
"V.Ä - A M
V,
212
t l I t k t r f . t o * » : I- Planta da la rtfwraa d t l prtatr p i t . f- Alçat ét la façana
f r o n t a l . 1 Al{at 4t la façana 'ataraI (no»x-: ca$* cat, t i l ) (ptr »twrt ai»
11 Itiatrac faatt »»d. e a t . f M )
Itfaam«:
Al «tttafrrt * IM4 * " M atlt«tti> It» M t t i i t » r t f t r a a t «Mt • 1« r t t t t
teli K j i f u ii (wttj.cat I M ) . Al énmtn
d« I N « t» d f t t i u r l » t r a u ptr •
#*rttrr#«ar la c m i »ubtt«»«ir ta p»r w« »elf let * 1»»* pl««t¿ (eat. I W J
I1IH1I091«. I d l · i l ) unit at)l liar d« ttamutprrant, planti batia 1 p i t , ttttrt
• H f t r t t •••> .urdí de»i«ter » t»it«rtt»r, «|ut avttnyalada M M t l «• t * * t l
p'Anol tftl t o H r , lor»é part d ' M ton junt d» quatrt, contralt» ptr la f a a f l t a
t t l t r f r é (*><a cat», W» ' f i l ) . C M atjuttta rata i t iqutl t I t t altre» t r t s ,
•watt •» » * " » t f t r * M ta * let f t f e » m , rMattMl no\. par I t t a t t r t t
!ju»ition» 4 I* f llaa ta». /O*
Grafia, piJiiHfl lit, l i ("a*#0 dt 6r»! i«. I I , .»jnwna Raafcla liaNpl l i 11,11
*>a»M * Cr«< ta)
t i p , nú* )M7 f
Juan C i l o t r t
»ni on to «all» t a l i , H#»t?# <f uhri·i,
* * • » « * * » # Itt?
?.l «JMtff l § * i
(M) ( M i l l )
4 , t i a, Saaon P't. ] , | • ; tefcar p i t :
rtftntti
BS
I« planta b ^ m , ? Planta dalt p i t e t ; ¿- Alçai
P'ttanta t i t k a u m r«ta>lttaaw«t
I I lattrac»on*: 1 Plant« . f
Citat «ttual
WH.
futal «S4,?§»7. (difMada: J I 1 . M att; r a t i : 111,10 at
•afaraa*: Ho ¿on*tea
Suport k t t i .
Ali*.h% riant« :,t,t,
t, a, I ' n t f i
1,41 • , i)ti«rt pt* • t •
f alar tart:
faca»« da tip«* * • " , aa* aaartaraa anaartadtk per pilastra* as* f v i t
l i t * , callartaa. t c a p t i · i l ttatjlattt al darte, t a i t a * tat la fatia qua M U K I
la lltnda, iraftada eoa> * i f « ui. a r t ,
: is |ianjr\ da parat tan 11 n o t , a * » t l i u r t i ttparant la » O M 4«
• I n t u i t * a» t t t l l t m i t * i amarrant p l a f M t r«cta«f»lan,
* i t * q t l f t t . ttptca caaatitacta * * a * p ; r s H t , eartaltt t piafan*.
iKtitriar«:
S K i M m par un «tttifttil, vitu«t a I'ttqtttrra, aafe graonada ejut
cofttVrtta » ui pit i l a t t r a t . on hi h* l ' a c i i t • 1* vt«««ii qu* ocupa la r t l t l
lit I t Í U M Í oaiia. M i t tta*lant • U M i t p i t « , earrqra dal qwal arranca
t ' t u a l a 4« *t»nt
AH p u t t »i tia »n «nu htottatgt, u * circulació r t t a l t a t I« psr*
poller toe t tra*#t d'un patsadis ¡onqitwdtnal cantral r t c t t í #*< enrtt t r w »
da p i i ' í d n t P t f t t f t r t t l
i a l i part davantara attjanfr.ftt taita da pas.
k) pr«qrtM ». 4» t «put «4q, «aft t a l é , tala a* c M f tanca, da spat*, dutt
t a l t t t k t w a '• Oo» 4 a r * t t o r t t , a t * ••fijador «I fon», safe a t i a r i a ( l a éa la
plant« ttatia té tácala* cap al Jardl pottar l o r ) .
U » t u t M a t t * •« » t r i f t e a a trawaH 4t an pat» #arrwa 4» l ' t t e a l a da
« t i n t , t <*»« r*\atmrt\
!*J#»»*H
HpulcM|>« N t i i c ! pi*rtfa»»>iar itttta principa) da ptt»rta b a m t quafa
»'«•«. t n t r t « H i p r « , « A jartjt p v t t t r l o r , qtM t.ut>tt i t u t u I« cat« »* I 4«!
|r«# dt quatrt qu* M Kati« fcjftit tu aq*«*i i « l * r ( » t í . cat. tOf)
^M» c«*tta)
l ^ í i t o dt Gratia, t i )
I . Mtrtsdtr, «rqutttctt
IS tfttiMbr« 18M
« f t e r t r IMS
Jt»aw ( , , I j » . *
»• fOt
Crlct«, ftattttQ ij#, \i
tiB im» Ï1S1
." i
-ii'ist.n
'.' Í
, ( - . , * , i.ii in
la
latera H
fftl'|
iij»>'.
«i. i i . i i i ««•••itral
i d«
¿«loberti
littrtort:
la«, ana est rut ¡<if a d ' fi> e l \ t i p u s ' im " i s s u i i»n «|M# M)lt<l * • * • * • t i l
lanlian-,
d o . i l ' i ' i l i « ' , a l s l a t e r a l s ile »MMsam. dun de l i t e r a l » i I t l » M
d'a» t i t u i a t i« i i , l » i ' r i i »tat l a t e r a l i d i w l r t
• e l »atrfri, |rreptMMt 4 t t
l e s f i h f f t ufes \ '••nrstr·iM.Ht aMb l a u r « , pr n*", ipie ' l O l t t M N l " 11 ÍWílti MÉI
di'i iir ai >n «• <|i-: .i I i t i ¡'i·i .ia npM". aari< r li'«»'iil .>•*.• n • u'ar MyMie» « t ' t l I t * »An
« H i t M r t t i t e i pa-i toluaviet« »!;•• t t r r o , tut'- i a p ' t i - 1 1 j V i u « c o r t n t t . D t i t a q u « n
l e i t r i b u n e - , . « i , i r m l » r s s i i u a d f i *^\ «.'isso'» d i t t i c u l a c t à , fMUMtltt | » e #ti
p e t i t p « » e l l . i ' . n i t i n l n , toMinnant v idre attl> o l u t r n t t t ! COU I f f d t a d t l .
«•«»ottat p«'f «in ,<M|i )•• i>a !• o taafrr a í n n l n i · i l
Als paii»v 4». pa>et trtitMH» t ramies hi-i . I,- .«it a H . Mb f r t i e i coabinant
• e i n w i e s » p e t i t i elearenti q t o M t r t t i \ohre l e i 11 t w l e i d t l t t r t l p i i o l
I ! t e i l e t p i s i s t r a c t a t tvs n ••-s <»na tont d t f f t l f e i , Mà f a l l a
i i a l e i i a de s i , U n * . ..«Hi mant p t U s t r i " . *mt< | , i f f , de p a r t t
i oèteturtl,
etMMi'iades i»«-» p i l a - l t i " - •• antes »te tu-.« I I , . , . , . » H a r i n a t C a v i l · l i »JèrlC,
*
1 If»!',
, I'liitua
| M ' l f, *'!.' «1* -I - , , * n * l l *
¥'Vi*f*dl»S
I n l e t in» %
V i i i r » » p e l v i - ' t i t ' i t ! M » u * t at . e n t r e . t r i lar-fr» que On» «ten* a un
i-» nM-r esp* 1 JMI> r i " . 4i • «•>, ,«•., a han«!* i t x n i j * . a '•»<, vivandt* de la planta
<>4)>«
*»i»«|u H).i««>nt ' . ' « n i u »-n <m ; i t l i de I nrma nua* i ovalada #« a r r t n c a la
' i n n e . t a i t i t a t . t a I.« i»'in-ti«) •.•-•!< it i n U r ,| (i r i ,mrti;p u a I t i « I t t M l t » tftl
I·I « i
i i«'i|tni p i s
!•«•• '.nt* it"4.jui,-,f,i «•% IJ.1,,,4 .i i j i m . d t l ' t t c a l a a t
» e i m «p.» a r r i b a f i n s * i «««iter
Al i« w i
i si·ijun iiivi.s t l'fill» i t ' i " . v i « · · m l e \ , I t a l i a n t r t r t It" t
'••tjliUitt •, .1 lr> de I., c l . i n t * I M I M a tat I » I « I I I I . I I I O n ' S u l t à de d l f e r ? r , t i
« m n e t e i . J la i ivrtida de 1 'eMpier ra Irolte« un I i«t»<j p a n a . 1 i ! r t c t t QIM t t f u t t l
I * d l r « t < to flc U • i t t i r r a , ««If tin p e t i l rt i«. t» ihn i-t-.tr a I * / o n * 4« la f a ç a a a ;
atent r t qui' * la vi venda «% la d r e t « , e l p n . t *<|tw I I M P # l prvntft I t ! I t l t l i t
pas t les e n t i l a d « ,
t o t i M W alqun t r a » d« i i i m d h
I I prorratea
d ' t i a t i t a c i»nv f% <tf t t p u i raig, t c t i que r n t?i p o d * * p r t c t t a r e t r l a ttanca
de 11 nous «1' »que *• t •' *.
Al i i · i i i · i i·is I·IIS H i * « an*» l u í * i».'<i»4i- ., «wnt i*n i n t - i t » I p a i t a d 11 a
la de l ' e s q u e r t * . petu i m n p ' t i a n t sr «w It la < i r i u l a o o a I t i » U r t » « t u t l , i
t r a v e l itc '.* 1 •»t •'.«• p a i
I N [»r»«|r»me«, sun «un r e d u ï t ! tjsjt a I t ! a l t r t l
;, i,:. ,1 tun i i-n .i-ir.i (,»,>„ ,,-, • , anfr 11 »entfe i rfif erenl i de
|, . ..
( l . i . f , i, „„ . , « , ) , ,
,M|. , , , , , 1 , l a t l - a t
,llii
i •• •'•• l.< |. • I
**. I * i
t ,,l·i*
1 / . I t , ! , , . ! IM.'I
I •!'
•
I: • , '
t • ;•>• i > >'• <.« M i l . . .
,. I.n.la I. . . • . . t i .
H
, H
'•l d ' i
¡>.l • "
I « p 'til»
•','< .'
¥ II ( l . l II 1.1 | . - !
A f , t u ï t n ï ' . i ' ' ' ,t
;** m r j I H M
li
•i
. -— •>*» r *
v-f
'*
-*«
4
# M , M • } ; N t l / J l N I ; ZH.71Í «ï
« a>; Torear p i i ;
I I l u t t r a r i M t ; l Hanta d« l i planta fea l u l l t* Hanta o» I prhaar I
(iiw<, I PUnl* (*#1 >»rctr p»*; * Ottall 4» l ' a l i a t dt la »atan»
2«
Iota« «Varal«.
Pottai <ta t » « H i n . imbHc«i* par Garcia atmen* a L I Outdrr.. d'flr.
Í t a i r i L J Í t J a _ Í É i m l j m . i Í Í | p t o i A e«t. I M . t«ot* M r a v n a f i t i i twa s a i « i
fotografiat ^Mbltctéas par «¡»tent j **a>o»a, cat.Si
f a i f t c i c i U f p»r i . «««»«Md« « *i# W I M I I K I V 9 ! • • a t f l ' t t i m * • !
» • I M <ít ftrtcia* (paq t i 3 ) I p*r A d»l CatMïlo • l*» l * »imrt.» áat Anaal »
e
JA. J * M . . i t A ü « I ( p i t - f t f Ï I O ) . Tolt des < M M f
U praw^ct* Í ' M i n f s rt)i#w « 1* planta baixa i»ubi:itgtnt .« u l l f r f l · l coaaatatl) Mb
rtprttantat to:<i dt iHf<*. ^ * t t o f i c i » , ofert dt totaná Hcfcai, I alhora tnoM^itM
HW« 1 tutor 4a t'adtf'.Ct 4t l a f a a l SMttaw*!».
too>r,t / f t d r o n • nrnuttMAurt fpdariu éa lartalqi»» ht d*j«ca l i I t a t M
»CII1, • » • • « t i n t t i a M l i u t o n i «a b a t a « ira t c i t t n t ' 1' otr» ot Toabas, qua
r : i t i t u l a ca* "i * HI-.lo» u <t* 1 « r V o f i t » « da la Hunan»éa«*, albor« qua M
publica .*l»«i 'otwpaf tat.
• • » . nifc.;
t t í a t actual: Pr«.s»ni« i« planta Paiaa « n t w t i d a M lócala ceawctals, t i
tartar pit c«tap)ataa*t*t 4«tfta>irat, * <ki» p>t«s mix da raaaiitta, la Kant
l*e$t«I i ) * i » r í l dt l i façana.
AI febrer <lt 1871 n
ilenunt U qdt t'fta conitruit vivandti a l t
tatarraai». t i prop»Otar« #t <Jaf»ma «Mant qua lén èrata tft »trvtl on t t
l U u « baoteojutt, t a f a r t j e t , c o v « M c r t » » i , . . .
SMprtflr:**: im*«- í t t , » » * ; íil·lt H.M*
Atcadat: r»la«t» batia: 1,81 » i Prtmt- p i t : «,» »: Statut pi»
J.S • , l i ' i i t f
1 a, lci»on«»»et. ! •
..
14
!
'
•
...i ' , • • .
•
i [
l
'|:. i l
,,, , , ,
Mi" I i i
. •! .1 i-
: 'i
' i , i
. I . . ! . i>
un. I l.ii
|!H,u
,I|H
(
•!.•
,,,,
i r.i
,,,,
.ui i • . ii, ,
i ,
J, 1,1111 4 l l i 1 1 4
l'il"..'"
1
I |» l i , UI«
1 I lt
'
| .!•<
,''-»
•>, '.r.
,','* i
! m»
14-.»",
«(II.»If.
'.li'S
N•ii"
1
,
Kji.ál»,
. (inUuil
4
I»'-'
li
U-%
i t t r e s
fiMtll«
IBI
»!»li
un
i
I..».-
II
iCluil
Ui%tr41 turii
I i(4l
»«.I u i .
d i ' , l'-.tit
.'Üb t ."OB
AÜIII.IIH". • i-..--
• mli'i «ix 4.-1>'
1»
Nrt m a i n
A 1 i b i 1 1 i|V iSfcS I ' Í deMin« p e r a u pe» * i f i*r I« «.onitrucc 14 4 t l i t t n e t
.ti·l J i r d i . 'lli»' «•"! print »pi h i v u <\e \ r r * • I t - r m • MM» l · l i · l M n t t » »«1 f i f
I.- fi*:)" 4 Al .|i- .i-ni.i •• .li I!«./
.ipl ui·ii'ii 1.. . HM! • •••" • •••utm"\ i|Mf» 4 l i r t l l l
.1»-1 i w i i t u n (»11! > 4»
«*0»» >
A l , ti.iu». iii (..nit I·I-IH-KI I · I - , c U l m - , um- . tmuii iipieti en J I ^ Í Ü Í
In
i.ln'f itirr;
Í M Í I ÍII-C HI 41 ni H u r * 1 ,
"»i»píi#l% pe»- t r e n c « t y r f t t .
t írifiae*
hn» i t , u n t i H 4 l i / f i n í «i.« 1 p : i t e n t r « ! d'Ot'irrtur«^
ïtwfoé íè\ f t M n t « r l e t
. ni uní", (1il4.l1«'". «<ati r l . » ( " t i · i - . r » » l 4 l l j t - , t "i 4 ft » »»¡' * »lorie
Mfccli"
•; »t«>r uif %
i i »41,4114 U l r ' j l '!<• l i «.r,,i ii * s i".11 «tu» 4 t>r, I r m l ' i m s t l ' o b f r t u r t l ,
i iMTic. t,.ii..\ i r 4!i,4i)4 i..-, ilc< \é p l i t ' t * h i ' i i i •• 1 (.i w r p i » t ' e N M r q u t f t M B
«4ii|.>. »»'i«»t ' l·ii »ilc«i ¿«It I ii·i't c«,, *<"ii r<- mu- ii", i l t r i > \ preic-nttn f * J i e %
i
»$
( » I d ,
IMMNtt
tiilllfr«
I m ,
t4i,4ii4 l i i i · i i i -i»- u M t i i - n h vn <•! « a t r i i
,., I :,-• ( U l l . .,.,. I I,.,, „ i., t l t l ^ . i t
?06
üjtl
• iitt|t,M
*,t»,i M-* i" i'-, i i ,i i-t
, , ( , , . » " , , 1...»l,.,.l .„.
•Jl'.
<••»»•'.
. ..I i i- m.l li i ••
I i M i r ••!• • . m . l · j ( I · I · I , i|.- ( . ' , . , i ( i ct U m j i i U i ) . 4Mb j i i j i
¡i »tnii·i
i ..-1 • • .» .)»•• f.-.i n»,i Uii • .»ni(. i- (•,•(* « • 4 en i·l p U n u t d t l » o í « r .
'•
i. - , i i i.(|.i ,
í l
i
I i|·illlH|li
'.
.V>1 ,,«, , i i
I i
M * U
i
i
i
J
I
• *
•
"•
V • •*'
••
^^
!
PÇ*
1
"••
- ^*~^
• ' , ' • '
••••<
!
J'j
i
,t
*
*
*
T
1
i-i
'!
¡
r—tj
•
i
,—4
-f^T""™*
it:;:, "~'
^"•^MH^tm*- . . - . • - -j «y t j | | y ^ , . . .•;:„.^
— •— t ^ _ ^ | É r i B | B r
j
i
¡A ! - ' ; 1
•¿ i i
- - .
¿i?
•m
I I lustrar lens: 1 Planta d» la planta balaa; I - Planta del priear I t t f t a
oisos; J Planta del tercer i quart pisos; «• Alçat de la façana
istat actual: Presenta els baiios convertits en locals coarcials l la façana
redecorida afegint fat» encarregat réstic.
Reforaes:
A! «enrr da 1M$ ai draaru peral i per a aedlficar tea oa lar les, afaolnt
ina habtUeié ais al f i n a l de la casa, de asnera que taafta feraa de U. Al
«tener de l i é * es demint te la construed* d'na* " c a a * * * » ' « ' fem i t Jar<». I
pie »I forernaaent * aparta del pr.<jectat S'iapr-ta aulta. per* et recorre
«firaant desconéiier que calla deaanar penáis p»r construir MUS 'cuartos*
p í t i t t , oestinats a bany l'un i a safareis l * a l t r t . ÍBA» t i ctranaatist aflratn
lue creien (ju» l'unica condicií era qoe fot calat.
fuptrficies: do consten
Aleadas: «to conste«
i »tenors
façana Hmaent estructurada en tres cossos, diferenciats pel fet gut
.«I <»<ilral sobresurt una aica dels laterals.
I t t obertures s'tnanrqw« aafe f a l l « « enact 1 lurades «ab a l t vertéis
i r r o d o n t i . i aab lis^nts sostenint cartelas . 1 prlaar 1 stgon ni sos del eos
< antral. Osstaca el conjunt ferssat per la porta d'accés f dues finestres, aaa
t r i p l a arcada, coabinant are reba'Mt **er la pr toara I de a t f punt par I m
•eqones, sobra pilastres, tab capitell iaitant t r i e j l t f .
Als panys de paret it i ha frena»* horitzontals a la planta baiae.
>iut ais ptsos n<ta*s presenten itcol i dues l i sanes H i t e s enaarcant a l
>le la faça.ta.
inter teas:
S'actndeii pel vast .bul cantrjl que conduela al pat) central, en un traa
láscalas «ns porta a un rapla M ni ha l'accés a tas duas viandas da I t
planta batía, i a 1 arrancad,» da Císcala A »tías.
Al priatr t saoon pisos troba« una única «tintada, tab circulado ratal««
i>ar dos passadissos
l'un I n c l o e n t I M » t t l t
nos rectas,
w t t i , tanejentt
t i * ) M l i al
t i pat»
pat I central, l*u«
rebedor i avant -• H I I . t i proajraae ét d« tipus aig-oran, Mb gran t a l é , **ala
'ka r e d b talento** , despati, «ran »enjadar» da« d t r a i t t r i t «ab vvstidor « data
••alas-alcova. MI ka salarla al fons. aae asea la cap al Jardí pos tarier.
Al t e n e r t quarí pitos tenia due« «1 vendes. staatrlquet. si«.lar« a I M
• le <a planta baixa. I « circulat id es longitudinal, *ab un Bastadla recta I e l
profraaa «t de tipus ala.
la vent i la?Id s'efectua a través dal pati central, davant de l'escala
te veins I da des celoberts laterals, a l'albada d'aquesta.
tipología: r d i f i c i p l u r í . i i l i a i sense priaclßtt 1 aa» vi vendes ¿fferents dt
planta baita i quatre pisos, e«t-e ai tçares anà Jardi postar tor.
r.rjit*. p«>teiu de. 3« (P*«,«.» de 6 r * d a , M . aanzana 29M/UM)
F*p nua iS4? bt* (
i aal lo Rayret
Hian Solar y Cortina, Heura d'obres
;? Octubre IM«
?« octifer» I8O4 - ( I M consta)
•»•
.,'
f
n
n fi
i
.
br
rrjrr- — •
..»#»
S • ; Prtaer pis; 5 m, «.rgon p n
4,SI • ; tercer pls:
23S
Il·lustracions 1 Planta d t l principal: I - Planta dels pisos; 3- Alçat de la
façana: «. Alçat «al pavelló del j a r d i .
lis»«»*.
»*f btb
t d i f k . citat per I . lassegoda a "la urbanUación y los edificios del
¡»aseo de Gracia" ipàtj.lSJ), tot explicant que s'hi ospedà Victor Balaguer I
¡jue comptava als b*l*©$ aab al "Café Hispano-Aaericano". «as tard 'Cafè de
tstat actuat: {«derrotada
fteforari:
Al seteabre de 1866 es deaana perats per construir una barana de pedra
i una ««randa da dos pisos At febrer de IM? es Gt*a..a pvreris per a construir
tint pavBlloni ,) i · i t i l neo-erat «1 fons dit jardí. aet» finestres d'arc de
ferradura aab a If U , arquaelons cagues I torrat Ions.
Superficies: Mo con.te«
Alcadra: Planta haiia
I , » • ; Golfes 1 ai
Eatertors:
façana ten»e eslrwturar, «ab obertures enawrtades per »oi lluras t fa lias
es» foraa d ' a l f i l . *at> dasceracid f l o r a l als caroanyoH.
Als pan,i da paret tema, «rangas horitzontal a ta planta baixa i f a l l
tncarrauat a h pisos, a « i da f r i s d'elements geometries, enaarcat par
«etllura sobre las falses, a l'alçada de Its • i n s u i · s , solució qua at rápateix
a tas golfas.
Cesta«.a >a tribuna, da ,olu»netes da f «rre, i tarja sobra les oberturas.
Interim's:
S accutei* pel »estibul situat al tentr», que continua f i n í al fra»
«aqaWwa que ocupa tota la planta batia. AAans d'arribar al pati contra I
ten i», a I'tsCfUvrra 1 escala d* »eins
At principal la circulació vt soluciona a tra«ws de la galería que
envolta t i pati central i 4« diverses salas 4» pa* cap al fens t la part
levantar« d« la vtvenda. V M desenvolupa un prograaw tf« ttpus r l g . aato t a l é ,
•.al*. despat*. .ala i k o n principal, aafe tocador, una altra tata alcova t un
doran ort Cl «enjador és al fons aat> terrat
Alt pttot troba* dues «Wandas im tant diferents par ta ubicae'd l a t e r a l
da ta caixa d« t'trseata. aafe cir*ulaeié se tue tonada par «n traa de passad<s
«ora e> pati central i »atas Je pas. f i proer«aa és de tipus alg.
la »antilattó s'e»ectua a través del gran pati centrat I et« des
celoberts l a t t r a t s .
lipeiugia: t d t f i c t ptursí*«!liar mb priic»paí sense «ceas directe d» planta
b a n * I lrtï& jfiíci», aas jardi poitiT IUT. i«ntre a i l y r t i .
í*p, »y«. 17¡Í8 tiH í
Valent in Narin
i'ablo t*artori»ll, Ntvlrt «J obres
8 febrer ¡866
8 *arç 18*6
(no consta)
i r * t « a , (sa»!»«««) *•*. J * S»»*!.«?o de G r a c i a . 8 2 , Hwn/ana 2«»H/MM)
*• ?n
*»'-'
' ••.»(
• "'• 1 "'»
," i 1, ,|! ii.tus,', I <iif i< *da : 11.600 paas*
• •(i
|..rwt
.1.
win
«I'll
•|«l··
>'•
I » . . | . l I • I »..
.it
«MfS
''*"
'*"'*
2»
-%• ,r,i-, •(. i'<.'•• .•• .1. » i ii.i iH'tMis ,»•» ,i rrviHar i f s t u i a r ia Jasan« «le
l i . i.i
t\ i , ),< > •!•• ;•«!/ tu» M ¡.ivas I . ' N U M permís per t r r oön-s i n t e r i o r »
» i aai·i de 1910 e l nou prop tejar i . Baawn Hu I leras»
4 i i-ntt.-..,ii, un .!••, i.|.a
• •i i i. , ' i (i. t*ti'. i>t i .i i i-t ti-i,i ( « f , i«n«rtint«, a la t a s ' , ateijint «» «n»art
in , UHIM ..«'M.Kit .ii% j.i c i i s t e n t s , adaptant els Sanos peí a uses
i iMih-M t a i s , i refent tota la f«.;ana. a f w j i n t una tribuna a l prtaitr • • $ . * l
-U"'.«-(•*>» «• de I'M I »»•. iivnií.ina a t' Ajunta«H>nt 0«e s'ba construït un "remate*.
M t ' I n i SM'
\,i,»rrt .( i f .
A l\4ttl".
* • :-.»f f . di- paret »eme framars har i tienta) Is «fs «arcades t adetttlladet
4 'a it'..itta t i a n a , • f r i s o s d'el>.arnt* i»e«»*trtcs sobre Its obr«rti»re$ a
n i»f 1 I .!•• it's n f n w les
« ' i " .,-tfes trobem e s p i a l ' s a r i j y t j a l s «efe f r t c a ¿obre «I» ares.
l *,*<•* n>i estructurada, t o ! t la coalbtnat »et d ' t i x o * d i dlferetttS
•it.ff tu» .• A.¡ir-.ti'. % 'eiMuriiuen tat» * a mes enaot I lurades. m*% «aples a Is eiaet
( i t e r iors
, .) .•.,•:.*
d* )« ( ¡ J i m bai*a et podría considerar coa un p r i n c i p a l , «a*
c i r m l a o o er, torne 4* "H* a través de u l t t de ,>as * del p-«n «tentador»n%*r •ÍHiiiiíir .ii . i i n t r r de 1* * i venda, f l p r o o r a u #* de tipus « I q - f r a n , aan
•..»in. llu-'
i '•••.. I I I - - . | M ( I , t .I»»-, -.at«»v.alcova a a t * de le* 4«peñdtncleí de
«•««•i <j«i- «i- i i t « a n e n a l soterrant, la planta del qual m tenia, que e t
. .li.- i 11', i« planta bat«« a través d'una escala secundari*
Í I - . c''••''• t<»n»« <l«.#s v (vendes quasi s l a t t r t q » ' * * , a«* t Srtulaclé resella)
<»*. .tu c i -..i.11*, sus rectus ewjlubaní vales de pas, coa ara t i mm¿t4w i » I
robftwr i ' pruifTam es de t tous « i q . l a v e n t i l a c i ó s'efeettia a través dedos
p,..t i . ( » r i t f j i í i dos celoberts l a t e r a l s
f t'ï.! f i i
I n l r r mr«,
- . ' i . . . i i i - n (iff vrst ibul i < - n t r « l , a«b %en§ les §raonades a banda ' b i n d » ,
U <(<• ! ff.ijMtTr« condueix cap «I despatx «it 1* y ivend« que ocupa I« p l i n t t
bat».». ni>fi(ri. qt.e i« iJe 1* .«reta w m * aque»t steter de !*tsa»ntada vtvenda
i .i I •.n·ji·i« .,,(., de r«<,r«l« «<»• »¡-ins, ífitt» situa I« ( 4 U j darrera del p « ( i dt
principal
Vt lavecciiia. Arquitecte
I IJIOIIH!!.! t «pedienl per 4 construir u n e d i ' i c i plurifaatiI»ar sense
4*» plant» tid i>4 i t n » ptsns, entre »!t<n»rti,
i ' - i ' 1 " H » i i , . t . u , H»'-,tif .l'nit...... inrufje
\aqmer
frefarm,, . , . T I r a l «Je I9I0)
?? f».!tjf)t|. SHi>8 • I I deseatbre ¡SM
( I G const«}
<•> •• • '
.-'
• • i •'••. v {»•!'«•«« •!» '.»4, M , ' I I , mntéñ*
?6*. , ' < t 7 9 )
I I , , Kilt.
ft " ,
(',«..(, i . . i „ ,
<,',m-i,. H u H i ' i . « ' ' i t ' ! . n « j ¡ ( »-m-t.il d«- l · l l t t )
f
•
• *• 1
11;
't't
;
«
:
i
! '
ii
K1
J°li
'
%r
-9t
í
*t 5 '
i
1
X
>í
T7
c
3*
****
.i-^*ï*
•i
j i i ni—..»
;; ' fi LK
I
*-—*
—
i i -= i
t
-*——>-. -at
i
.•
-*W"*f|
— i
i ' , TI
T
W-
.»
•j\
11 lustracions: 1 Planta dels pisos, i Alçat de la facanai 3 Alçat de la
primrà r#fnr«a; 4 Alçat d« la s«>fona rrfore».
»1
1»... m I.»ftSUk WM- M-m-l m M,lM:**iw
_
Ref.blb :
I o t « Its publicacions fac r a f t r í n t l a a le» r*form$ » cap a l ' i i l f f c l
original. «M la f l t i a I M del tJÍAlea d t L J A t r J W l i J l l t U r i r O i r t i l t i f c M
I s t a t actual: In bo« tstat <1» consarvacid
'
"
I*
Total m . e t l a?; Edificada: « t f . t t O a t ; f t t l / j a r d i : 305,701 of
as:
Al juny de 1*01 •". dratna penats oar a construir un qotrt p i t .
«'asqueas d H t r i b o t i u I da façana dels pisos Inferiors, t per reformer els
baixos convertint
»»ertint la part davantera de les ««vendes en locals coaerdtls.
Al 1*14 Oaltina Sonat ceapr» l'edlftct i a l ' a b r i l de I · I S et
•' par a convtrttr als batios teta leant en t.otiy»es, ftr aeaatuas .*' soterrani,
, edificar coberts al jardí, reforaer l'Intertor de ï t t »Ivendes Modificar la
* façana afaoi.it um «ran triouna abarcant e l prleer 1 el se an pisos, aeo
finestra» ser lianes. » atiecant una airanda taabe d ' e s t i l re»a1««»t1tta.
leles
Alçades; Plant* bal**. % a. Prisar p H : 4.1$ a; Safen p i t : 4,IS a; Tercer p i t :
3.8S •
f i t a r tort.
Façana estructurada en tres costo», t l cant ral 1 t t f n t adtlantat dels
lataral». l e i obertures s'enearquen t a * falses enaot1lurades 1 11 senes
coronadas per carta lat qu» suporten trencatiques plan» eaa cras tarta • an
form d« frontons triangulars, »ab ttcat decorat aatt eleaaatt f l o r a l s .
Alt panyt da parat tan:« frenoes horizontals doblados, t f r i s d«
«amula* t b i t l l e t s íofcre la porta d'acces.
letertirs:
S'actedati pel vestíbul central, tab qraomdt que dona pas a un segon
espai tab l'acces « let vtMMMfet que <K..p#n 1« resta de ta flauta batia I
l'at-rentade ita f a t u l a de » a m i .
* i i pites tenia «tat »i vendes. tta»t riques, «alt seabUi·ls a let de la
planta beUa. aoft ttrcelacté rata Ha *a» HM )l»rg passadís recte qua eneja «1
•enjedor t a! rebedor que funcionen cea a »alat de r i . f i procree* ét é»
tipus a l a , tal) dL-es »alat, i duet se tes alcova, » calería a l fa»«, aea atea la
cap al jardí dat de ¡a p'anta batia,
l a »enttlactd s'efectua a través d'u« pati centra' darrera da l'atea la
de »eins, i quatrí caiotart« laterals
Itpolüqta H t f leí plurlfaaHliar sense ?rincfee! de planta tul«* t t r e t pisos,
«•i) Jardí (wtftarlor, antra entejares.
Cracia. ptttaiq <J#, i f (»neo 4t i n t t a , »;)
t.p nu« S44 * v 101'M
»«lonlo Torruella; Saottes» Torruella (reforeas * 1901 j ; Oelf Ina Bonet » da
Hadrid Oatila ( r t f i m i de I I I ! )
*
Jame i r o í ü jr Mascare. Mestre tf'obret; N. Coquillat, Avqwttecte (•>«#•.ItlSl
18 labrar ¡tH\
i* aarç I » " ( M consta)
f
Z w l
1 ; » í i
"t
c « <s
*» ^
& & -c
—ft*#«#
IÇ «. B'
C % _>
3
o •• — > e •
^ < • > « • _ -í !%«*
*# .*
*•
" z
* r* ^ * ^ — **
H
3 <# "
Z. *
^ & ï
H *
5
* i o ti i
*«?
¡l·
-fc
*
i» 8 " _
&. —
* C
«s
*r tr — —
"•£
fc
-
—
3
*l:--
n««» z > T? — _ - ^- o
S e *
1
- « «
ft " ~" C *"S O . *
« W
— P ^ ^ f t À S ^ E ^ *
| - l ^i 1 ""
2
2
:
^»
- ^
-
*r —
i. -
1
If
v- •» a: - rr a i . »
1
*
-* 2 &
ce xr -
™ ^
?
.'
i
_
#-> e 3 3
¡Tar.*
I ?
ï
3
—• 3 s
« <~ i- _
- r -• -~
"* — 2 a , °
• * T — -£ - " «
% ™ a
" « íT '
í
§
* ~
5
" r
^
-
3
_1
X = » " -*
'T *3 ~ ~ *
** i.; i ' - ~ -*
O •> - . "í 3 ¥
3 fr J *
= T5
*'
fe
2 - S . H
— *-s J »
_ * „
**- * n ** "i " *
ä.**^
"^ ¡«*
e
—
*m» ^ H * ^ « - .
^£ "* —. fï
^ tt» .
"
"*
**-»«-<««
1 fc <
« *
™
— *
«
*
sy - © & _ . » , ; » . - "1
% y 3 -*
—
™ s» m
G •%$•*£
H
t 3 *• 5 € r ~
*^ ,3 ~« ft fc rt ft —"
3 ™
C - 0 3 * - ; ï i i i
~
_ 3 £ Z.
__
^
™
-I
3.
'
4 l
ï * t. i _
- _ o — =» ' r •
*
w - e i
"
• a < - >»
~
•s
*"
•
* ¿
-*
fite
,
i.
^s^«Ci*«·í«i,"13"í,""afc
•"«i- ü ' l ' e » : - : *
- S« * 2* ' "
?it*
~ "^ J _ Ï
5? ^"»
j
**
t
- * • "
1 t-** i. I • ;
Ä
l'Sil
I
ft
*
f S - SjJ - - ? » | i
"
9-* J ? «
* Z.
• *
*g tff wf
j *
*
t
Ç*
>
- T* «• »• a »
-li»
£•*>a
2 «
• «•
a * «
• » « - » « • - • n e « »
Al i» ^» «*
*
a
«*
L.
* »- -
.»__.
I
i
»
i
!
1
f
I
[._
t r.
*-
»
«a»
g •
»
If : ¡f §
m-
«^
• • ——••*i n —•— — —
-- n
-
—— ^ or*«
——B
fc *
- -
S m m **
^
"
» f i • *»
* c s S*r
i
* ísrf*if
r • * *• S Í 3 t'ï
* 8»2S2-r»
» 5PI 3e
-$;ï* •»*#*2
; ï if1 ft
1
"* S
*
l!
*2
aV
— •»,»
12"
I #25
f Hï
-
si
a**
2
I ?!* i t 5
8
8
/
2
*
.
Al
t o r , cr
l ajuar! piso»
lenta tres
v i vende», mi H
d i f e r e n t s oat) e l
I I l u s t r a d o « . 1 Planta de la planta bat*«; ï- Planta dVl prleer I sagen
f^^\n%; i PUntü del icrrwr i quart pisos; « Alçat di la façana d»l »aafra.
Superfícies: Total IS.708.&4 paasl.
1,90 a, Segon pis: 3,5« a; tercer
l i t e r Iocs:
tacana dividida en tret parts, la dal saafri I lot dats dalt latera l i
de «insane, la pr m m dividida «m tres cossos, diferenciats pat diferent
traclasstnt dais pants de paret.
Cii totes elles l#s obtrturtt femearquen «es faixes enaat 1 lurades at*
petit eletsent seatcirculer sobre la llinda, eao decorad* floral
Als pan** d« paret tenia fals encarreuat rústic a Its plantet baiies
{ e » * p t * al ros . i n t r j ! ,>#•) loafra on hi M franoes aar I tienta I s ) , t franges
hertUontals a h pisos («icepte al ces central del u a f r è on hi na plafons t
franges verticals i f r i s d elements geoaetrtcs sobre let llindes, entre
«amulet}.
A li--. gnltrt th> .iv i r r t façanes trobra «odi I Ions toabinals aap patits
espiral l i
H t t l l coasticat sIslet» dt » i i t r l o u c i * I c i r c u l a d « * trtr4§ d'avant-salet
i curts passadissos, un dais quals creua "penjat* «1 pa»I central. El prograai
•» <te tipus atg. la vent i tac id s'efectua a través del patt central I da dos
celoberts léterals
' Observacions: Al juliol d« I8bfe N:guel Clavt, que diu ser propietari del
«olar, a l . lega que no vol que es canstrue»m rei «! teu telar I 9*r tant
dteuna qu<* tv dpratoui c*l pprais d'nhres. A l'ocluere el peticionar* al·lega
que hi ha haiju! diferències entre t l propietari del solar i e l l , i destina qua
es p<?sin a noat del pntser els plancls que e l l navía presentat. As* t o t . no »t
concede)« t i penats.
Al 1869 v, construir» un altre e d i f i c i ( c a t . l i t )
t
de
Interiors
S acceden pel »»ittbul del c e n t o del leafra gee * • * porto f i n «1 p»tl
en arrenquen dues atea let dt »eins, I M « cap a cada cestat. á 1« resta da la
planta tali* troaea quatre botigues mt> vivendes, aalt precàries.
Al pntstr • segon pisos se u t u t o dues grant vlvendet. ae* dmrtbucté
diferent « circulació exit coapllcada. verificada principalaent a traves de
tales de p*s i algun curt tras de passadís. S'hi desenvolupa jn oreare«« dp
tipus alo « f i n . «•* t e l e , detaat». «•» ' « • norr*«i««tei»tt avant-sales. M i t
de labor, una enorae ' i a i a d o r a H o r f , dues sales alcova aak tocador, I U M
«api* «alerta aa* safareig,
Tipologia: I d i f »cl p l u r i f a a t l l a r sense principi! Mb rivtude* diftrtntt
p)*i«ta Bai*« I qttatre pisos en un laatfra. entre » l t f t r e t .
' / j Al«ades: Planta batia S,«9 a. Prlewr pis
*' pis: 3,SO a, Oiiart pis: 3 c
'""'
»• 218
G r i d « . passet« de. •« ( P t * M de «racta, W )
l«|i me». l?5í feu C
Jwse Jane
f r w c i K » » i l l l t f e t t p . Mestre d'oferes
8 J««» IB«*
«to es concedetii »1 pertiis
•*
-«I
»i
»Ü-ü
t:f = ? I i .-s " ] 1 •
"8
«
?*
9
!|ff
_1 »•
#• jE ^
^
- **
»5
li
iff
«•
y«
«•
a •
• 'S
* o«
»—
—S
B
—•
S
»•
í
-
t
m 8 52
ï * »5
i
?
o ~r
j
»
*
i
5:1:1
Sï. f» tw ff«* (• 6 » o o —• •
— •»
r
• s *-
«» 0
«• r-«1 •
*
—
^3
•
•% % '
ïïïï
-2|
«t C _
1
•
•><£«
——
§ s
a »
*
•
- f*~™pm&*
-—
* —
•%
f J.
w*-r»i
»_ o- - • i" !
e » «.
3"
a*B»B
3 « «O»
S.S
2.-S
O 1 —
» _
—
*5
=
»•* —
»
* J —a— •
f*
•»vi
S
»15
* •
*• ä
5
'5
J
n
f
p
©
**
•
."
1
-
O
M
: : *
i mal
5
3 |
se
"9
* -.
*
I*"*9-—
«•»
u a — •" a, - ^
S8| 2
fi »*" ' " o
^ ^ »•
r*-*nia-
)ß tJ»
" •
5»
tè
i*
*
~**
*«
5"
a ff
i' ï.- ~!ü
*
-5
-s
<-> ?
5?
o **
í ÍÍJ? ÏÍ
*í
• oí
•» «• s i!
s i » ; r»g
* • .•* 2 ^
.
i».
3f
2
•o
I
-
IS
• • Ä
• 2.
II? * s
8
i*
*"2*
?!
I
1? Si
2.1
*Í5 =5
247
l * U%sn* s'articula m set et« tos difarenciati se! tm
Ha*
adalantaaent o «nderrariawnt respecta deH a l t . e s : els cinc tipies da las
façanes m n*mir*n%: dos l a t e r a l s , dos d'articulació. I e l dal »aafra, dividit
en tres, tes á iftrencies piro s „cusen «és a« a Hades aab aarcats * r l M » t
decorat »us*.
Lts obertuf ts del principal s'enaar^ian aab pilastras da fust l i l i » aab
c a p u e l l jònic, sostenint eniaylament classic sobre la llinda, at* cornlta
fent a« trencaaiQuat. * la rosta son f a i i a t l l i s e s , aab llinda « i t atajía I
trenc aaigues * 1 que « « u n a les obertures, e«ecepte a l t cesses d ' a r t i o i l a c l d .
aab "trituitas" obertes a la planta baixa t principal, aab coluawet iguali a
les pilastres ¿ónigucs d e s t r t t e t . Als piso; d'aquests cossos na M na tribunes
pero s» col««« central «napartint ¡es *. pilastras tnaarcast-1«, taapra a t *
trencaa:gutt p!a
»Is p4t>¥% d# paret rto*íi trobea sòcols i franges horltiontals.
I *t««r l u i s :
S'a<c>'ilvi* p«»l <>r*n »estib«! central, Mb fra» oraonda al font que •»
bifurca en tres accessos; a l'esquerra i»s escaletas cap a una d» les vivendes
«to la pïanta baiia» al c t n t r t 1 ' í K i l t M t i , i a la dr*ta l'arrencada de
Vascal» de veïns í V accés a l ' a l t r i vivtndt.
Al principal la círrulacié es resol a t r a v i i del rafcedw (secundari)distribuïdor, i d'una asaplia f a l e r i a , anoaenada * f a l t r i a d* cuadrns'V ona
envolta per dos costats « l patí central, f ins t i rebedor principal I continua
des d «quest paral lela • la façana, crtam au tmrt ei» represtatiu entre
l'escalinata i el ojra» aenjador, flanquejat per lat a f t r M grant fcaiittcío»t
representatives. NaturaItwnt, »aabe troben enfilades f iaies da eat.
S'hi desenvolupa un §rèn proqraaa d habitacions, aa* «1 gran e»njador
c i t a t , t l $r»r. sa'é. la sala de B U S K * i da t e , la tala de confiança, la ' t a l a
4r í i t * d o " . «•! «wspati, una u l < i l m » j a**J " t o l l a t t a * i "boudolr*, quatre
durations ipranv j*tt v r \ l ult.r. i «Jlvvrsot de pettls.
AH pisos trot»«» 'ti.ei vivendet coa tat da la planti baixa, aat»
circulació a t r a m dt pa start is transversa' paral le I a ¡* façana del c a r w
•raga. [ ) proqraaa és d« tipus a i « , aab t a l é , sala da confiança, daspati I
€ ¡ne «tomi i tor is. al«u*s aab * t o i l « t t « " . Al fon* hi ha el aenjador tab galeria.
la ventilació s'efectua p*l pati central, dos celoberts a la «Majara,
t un celobert i»ntr» ei pati central i e l jardí l a t e r a l .
InliT 1 ori:
I ipoltxji·i; l'Sil H I pturiFaatltar émb principtl
tmb accts directe (to planta
I M U J 1 <iu*trp pisos, en un aaafra, aab jardí lateral
f.."*r . 1 . si,«.ir« ( , ,},., 4S (P*«,eo <j«> C r í c i « , I05J)
I «p ¡vm b40 !
I n i <-,:.? L i i h i i f I n t e r , t o » 4 aarnesscí «1« Jose S « M .
t a t I in Sala y U - r t f i , A r Q y i t f C t t »
I « ni, v ..!»|)r,' 111»9
4 d e s e a r * ¡B'l')
¡no c o n s t i )
24t
t Mostree tit»: I Planta de U plant* feataa, l- Planta del principal. J«Icat é9 la façana. «- Detall de 1 alçat. 5 ístat actual.
U t a t actual l»nw«rtil en •«! I f tc r d o f m i t « , preipnta tre* pisoi do resunta
1 B*dre< cantoneret «»parant » K <ltf#r#>f»ti rnt^ot
• t f • * • * > : Ho consten
StjMfftctm: Total: • » , ! • • * ; Cdif icada. SM,16 ml. Pat</jardi: ZÏ7.40 • !
Alçidri Soterrani- 4 at. plant« bei** '. to m, l-r ia»r »is: 4,80 • ; Scgon
p'\ 1.80 a, i - r n i p i t : 3,70 a. Quart p i t ; j . i u m, bolfei; I *
*i**
its
If
I
!
I
an
Éíi
m
••|"r«**
ÉíïMï
Srá;!íi
» i!.
*
t
i
• •
«
s
••sil1*5
s
§**t§5
2-»-fr«*
«• J«f s à
»ar i s *
sfiSfffl
ifffflpH l híjiífi
v
1
mmt
1
-sif-¿^ •
M j l * -Sr
<* "
I;
"7
v..
».
/•
-^
.Hk
.. t
¿Is
Ï
US
is
i Si
S
£5 a
2; i
••» 23
*
m
*•- £
«i
^
"* —
• "*
— *
w
—
•*
« 3
**
• w
~ . •*
«.
k •»
» • •
*
**
!
m
k
*
^ rt
*
* ü e
••*•
•
tó#i| I
iS5í£= fs 2 i:S~« 1- I ÏUÚ =5? S í 1 i i l l I Í É
^
i
|* *»S*"i
|a5*S f I** f sa
í ..jiS|**S|
*•>.
4M*
. ris-«s*f
*
•i
* mi
^«M^ 1 «''»'
I
=*
o
lis
Ve
—
^
§
3
*
w*
*
i.»
**» j »
ep * •
&
i* • • #
3
w * $»«# ^
«i <** 3 •
r*
*«- fc »
—
C
*
;S
•_
«W»
V
ten
""* —«•*™1 « *
f i fe « •<
y* "O
— -*«*•
e
t! 9
9
™ » r * INI
** .* c 2 £ ***» •» —
«*•
"*
ür
3 tit
' r*
f
3 *
fe
*•
*t
©• _
• *
— •* ,
•i*
fi
t 1* I* "»
ft ' ï»
^r - •
»
«I
f
j •»
«
-|
í
fs
r*
rr
_
iT
*
III
fS
c
• » • *
—m Z.
lli
í*-
?
f 5
2 . * * <*
— •i *
— ^
"*•>
9
9-
!•}
# If #
ÜL ** fi
*_
fe
i
5. «.7t
1
9
•
I
1st
6
M «D
*
.-»*•>
U*U
231
I I lustrad«**: 1 Planta d* Is planta baixa; f- Planta del principal; JPlanta dels j.uos; 4 Alçat d« la façana. 5- Alçat da la rafaraa.
Istat K t u l : Prtsenta tras pisos ét reaunta, «Is batios convertits M locals
coarrctats, « ta façana eoapleUaant r«decorada.
tvfaratt;
A «abril d« IB*7 es denuncia qu« es fan Its golfes MÍS altas dal
peraés. Al noveabr* de IMS t l vat, Antonio Rodrtfuei, damwcia ay« s'ha
construí; K M atijara aolt alta «A lit i ' M ce*.lacat una aal.lerta das d'o«
as pot «Mr« «1 «M Jardí. l'arquitecte auntct?al. Antoni Rovtra 1 TrUs,
després d'e»aaln*r «1 cas s'tnhtbeta Indicant a n a» «i tl 1«§al,
A 1'abrtl da lt?0, aaa« 1'tOiflcl ef»cara est* tn efcrst, f w »emit «a
puM Ica subhasta coaerant-le Pablo i m si i M t t , gut « H M M »traft per a afa^lr
un tercar pit, sefntnt Is attetia dlstribacto d'Interiors f coapostcto tf«
façana.
iclts: No cOAtton
A Hades: No '.onu*fi
2- Planta dels pisos. 3- Alçat
212
Übservacl.scis:
Aquost e d i f i c i f* * ; . . « : i a ' «ab t i contiguo (cat. 221} dol a « t o u
preaotor 1 director per© os tracten on fitses separades por la diferent
solució d'interí»«';, en estar un« en un «aafré i l ' a l t r e o« m l a t e r a l .
I I ¡ostrecrons: 1 Planta do la planta ban«
do la façana: 4 tstat actual
t t t a t ocloal: l'retent« els t x u u i eul» refúrr^ts
lifonH:
A l'octubre oV 19S1 s» sol H t l U porvit per a convertir l'entresol en
aaçatieas 1 of »eines, enderrocant envans < construint an parell d'escales por
a ceewMcar-lo «ab lot botines do la planta b»l«a. A a i t , s'td'.fice m WM
ora« part dol i a r d i . allargant l ' e d i f i c i « nivell do planta baUa 1 ontrotol.
servint do terrassa por «1 prlaor p i t . A l'rctubre do 1999 esdoaan« per* Is por
a convertir en porta ona do lot finestres AI gener do li'.O soabla ser que os
fou una inspecoú por veure s« hi bevia "cuartos* t i leo«Is »1 torrat, e . veu
quo s i .
Superficies: Total: «19,30 mi; l d i f u « d * : 354.20 o
Alçades: Planta batis: 4,10 m, Cntrctol: 1.C3 a, Priaer p i t : 3.75 a; Safe*
p i t : 3,SO • ; Tercer pis: 3,25 a; GV*rt pis 1,61 m; Gelfes: 1.0$ a
Eitertort:
racen« do tipos " C f lanouej«de por Inane» encarreuades, aati palaotos
gegants fent do c a p i t e l l s .
lot obertures senaarejuen «ab faiies llises, «es «aplei lot litases,
fotos «ab oi KJCOI. Alt panys dt paret tonta francos horitzontals t aensulet.
Interiors:
S'accedo l i p*r un vestíbul central, » f a i t d* l'escata d* vtlas aab dot
orans espa's coaorcialt, a ba*4a 1 banda.
AU pisos troba« duti vi vendes staetriques, «ab circulado i travi» «w
rebedor distribuïdor i passadís lone, Hud! na 1. 11 profraaa d habitaciónt és d«
tipus de «ig, «ab sal«, despati, t tres doraiteris, dot ta» annexos. I I
atnjador «s al fers, «ab galeria.
La v e n t i l a d a s «fectva a través d« pati central i d u celoberts
laterals.
Gr«ci», passt i*j «I«, «U (PSÍ««I «te Gracia. 109»
[«p nu» t ?«•!
Agustín Goyinoto, N«rt« l u u « Goyttsolo y 0>9«t d* ferrei y V i u 4 l , f i l l a
d'Agostin (ktyt isolo (refero**)
francisco Brost«. Mestre dobres; ktoeventura Pel'.es y »i»o, Arquitecto
{refs. )
12 abril 1S»0 - 1 Juny 18*0
(no tonst«)
tip« los l i : l l i l ' d p l u r . f í m l u r sense principal 4t Plant« b a l l * , entresol I
qu«trt ptso»
!
*
Mí
~ i
M
!lfei
! ÍP s
«
¡se
I
4
e
m
*
s
S ? §
S
am
I tí M l ti; *
I
1
!
S
3
S
i
!] I
I
i
8 38*1
3
5
b
tt«•»
-«Ml * |
S-SÍÉJ
"!•««
is
•
¿ '
I S5*fe
a
*""
„_
#•» •
3
!-:.H*Ji *ii i
at
* «
*
JS J!
*-^^"
ÜÍ
II? *"
h i I; I s
•f { o « .
s
Ï
m
:ÍÍS:¿
3
*
§
> U V V £
"" * ¡lis*
«• — •
«
I I B* «
i_J
f
jl
*
j4
._Jf
- r
g.
"'"• J
r ~
«mil •
ftf
1
p-*~—"•
--
i
^ L W ***<
•»_
i
J
„_.,..«**«•*
II
1
f !~
ß
* i
i
!
a
1
I
//«•...
J
..
_L
I" i
t
i-
f" 1
•J.
15.
•i
IT •'
5 ¡ !p í
IS! i!i I-- ¡
1! gífí i 3íi"
lííïflllíl B 3IH«i
i-ïí;
5«
*•*
'niï!
f lililí !
í im
* ~ ti»«
,
111 í
»*
-5
J
»S" - f i s
v
• * »-
„ I I *' *S
~~
«.
l * sf t
8*?
« 1 5 t'g
-1** "
"•m I
S
Ipíf I
* ilK! i: |sfI- títíi
I
?
1
i.Mfs *
712 ^
Sí! 3
i
S
í í *sil
í, <•• tu
tab Hvondtt dif»rtntt
ú«
pises.
Total: '/Ol.Ua?; [dtficada. H I M t f ; Pstl/Jerdl. 13I.7Z a2
I I lustrations; 1 Planta do la planta b»t»a. t fltnta dol prlatr 1 seoo«
pisos; J- Planta del tercer pís; 4 Alçat do la façana
tstot actual: enderrocada
^** fterefsses;
Al Jultel do l'OO os deaana porats por a for obres interiors al
soterrant l al prlatr pit dt la casa, canviant tables I enrajolat. Is contesta
indicant quo no col porali I quo noaos s'ha dt posar on conti»aatnt dt
l'Ajuntaaont ceta ovo Ja tita fot. Al asM> do ¡9M os dtaana ponáis per
asdlf tear lot I lindos t lot f tnostros dol soterrani dt 1* sata. Al ftbrtr ot
cownlca quo os canviaran los frontisses «J'una petita r t l i a da itourotít.
Weorf teles
façtna stmt Ha, tai obertures tnaarcades por fainos aaplos rota liados
fosos aap t l secel a la planta balsa, aab olemntt que los coaun'ca • • • Its
llosanot superiors. Ais als»s t'eaaarqee« tab falsos espíes toast lloradas, safe
eUaaM do conneiU sobro la llinda.
Als panys do paret tonta otcarrouat a la planta ball« 1 fris d» plafons
• I pr«o*r pH »ofert los Hindus, ontro abásalos.
* les •(.•Hi", tri.i.t« lè tipttè coablnacié d m u r a l l i t aedtfleas.
AHados Solarrini 3,10 », *lanta balsa: 4 a; Prtaor pis: *,4§ • ; Soaso pit:
4 a, Tirtor pit. 3,70 a: telfts ;,I0 a; Coronaaont: I a.
I «torio«:
1
«1 prtaor t segon pitas fa circulado M soluciona • trové« d'un liara,
paitadla roete a l'osquerra Ȓel patt critral. t m* tnfllada. sofalda dt duta
sates da pía 4 traa dt passadís recta • lo dretr.
I I preeraaa t i dt tipos ata, aab sais» tolo, dtspati, 1 éitt saVsitic»i tan aMtetet. 11 atojeder *t al fon», ata «alaria.
«U ttrctr p.i tenia duts vtvendes ojuat! slatiriqoes, aab drcolacid •
través dt passadís roete, t orearos» dt tipos alg U vtntliarlo t'tfoctua »
travis do dos patis contra Is 1 celobert totoral.
.caÍjUnt a l»i dol prtaer • u m
I »tariert;
VaccedrU p«l »ttttbul totoral, act) 1 osea la • 1« banda drota. nut puja
i l i pises l quo taabo canduoli t i totorrant, M trenca IMI orón aooatioa I un
;ef*rt1g at* foot, ptr all Bises I un *safara1g particular*. TaaM M( i t
trastorai', t t l eellor A ti ttsta do la pla-ta batía hi ha una gran v Wanda
«Unta bati« i tres pisos, antro altotros.
Úpelo«!*; f«i»* i*.* u l u r t f a a i U a r *•»#«# punipt)
Hagi* 8 í m Arquitecto
» novoabro ! %tS I? (testtoijrt t •>$ - (no consta)
lov* I W M A «
• i .r»t i», eassttq do. M (Pito« do GrScta, 121)
ip. IHM. f 14818
— • * .
w — *»
- 3
£ . fc S
íÇ «* *S
*•
—
m -*i m
"O *
* *">Mi
— PM(
3 * -**
í o x i
— -. Ï J * i»
CC
S - . —•""• ,3* —
fá3
— - « ! — . r^
3
1 el
irvJr
1«t
jj»
i>»»»rQiien
dlt,
*at> p l U í t r *
I
per
contrapila«*.»**,
r*,ta»is
s
SOparttl
lafr*«l«t f e r t t
propUaent
tractaamtt,
laerfri
frnt
{'«»facta
d'OfearlW"*«.
eletstntt da cr#U«rla
» tos freuten»
e l t c n * s t « <J**rt I t u l a f »4.
*»?« e t e a e n t t d'aejut'sta façana #» »f>»1 a ta da l * 4 * d l f l c i
ir«e*a pet i t t
rrt-»f»M,«.ils
i-» \ ' en i f »i d i r *
J3?
»pt (<«t ?W| del ^ r « (fei prmmUr 1 dal aatais ewitre (.'obres, l e t i ajee
«>IKI·IU i-« s-vi.ir Mtu*iU <-n i * i r r * t Je »*<»5*»»» é» r a i l **» »strata I per teat,
l» ur.ii.iUr-. c w n a n l
» 1 traiUawit
rti turotueicnt
«-. tip i»*«)»', «tr surpl
* * ( « p i t a i l « ior%» i a * 9 i M t ( u « , («stant t r l f l i f t a a*fe fora*» alades. fl»s
Je» «i«» rrten ñmm% p i l a s t r a , a noe*t fa*aet aaetcs- Cal i e í t a t i r I n nua «e
I I toen ait to»to» d'arttcutacto da? principal, anasreades p#r pilastres I
-! .i.ti.i.", per 4ut« catuanes d« c a p i t e l l jè»,c. U n '.oluems coa p i U t f e s dt
11*tei »• % nber 1 ure« * i « en tenen tupci-».*« tntaaltawnts, *eb daewaclé f t a r e t
1 (rernaaiojie«. anit d ' e l l v «ab c r a * t » r l * .
«i-, |i,»n»«, tir imrri ira ta I»» *va»nted*i l l s e a t i I fraaojis
feerltieeUH,
( « i <ir%(*c«r (c* «plif%, trjiítadt»« coa sí fet,«In ena »ja 1er!» de »í-lana, aab
M..,lè,( <ti'p'Ustffs aati I f i t i h f «i c a p l l e H , i)gt t * M r i p j t a , « M et» t t a l r e t t i ,
*r>4«il
aperture» reben dtfarantt
dei-or«t t u » " .
I«
i * t » » r * U . e l « do« d ' a r t leu 1*c(6
I u M í t <<* <-*rreu« .
Iiterior«:
I *•;*"* estructurada r« » H etrw; cossos tiples deis laajfrens, el» «es
V « n e d e u r»el »e^iíbut centrat, que M M a «w M f M «spat »any* l i H a t
«•h «u*!rt iohiew.it«, de» 4'm arraigue« due» fraenades a band* I banda « * •
c endue u r n • U t dut» etvewtes ojae «upen la j ' a n t a ealra. Inaedtatenant
despret %'arriba al «ran j a i l centre*, al feas del t*««? »a situ* K M ir§na»aa
qua a«* port* al r » p i l m arranca t'escala i t telns.
Al p. m, tp*i la c . r t a l a t t « »• M tot«*« altJattcMt la coaòinedd d "una
o j i e r t * e»>t eaale a l to Heat dal p i t • central i u* passadís, tanoe c e l t anale
»eejutnt la direcció del« t r e t f r u t a l » , continuat aar M « H r t da • # • a»trat
t a s t a t l* façana dal Jardí. * tat at«o cal »Matar It» inet Ueö lei onfltaaJet»
Vh» detaaaolape un prefra»*. da Hau« * ig-era«, aea «»14. «ala) da
confiem;*, tata a l radar, ettwd», «aatre frans salei-alreta aab anneies, I bany
tab banyera. ( | »»rtj»dor t i traba vor* a l Jar d i aab oalxrla.
ni« pisas »rohMi du»« ««»eneas «oIt taabUnts • lat de l i planta bat«a,
«•É> < irtu i t t i a é traeos 'ir p*stadí« <or* at p«ti eantra; { »a91n.nl la Unta
úf f* s *na 1 a . t ' i r r a . »a* circuits basten« C«e#1t«eti. I I proereaw 4% é t tl(Hlf
at<i. >.st 1 ini !•>« l i i e r t e s en a l t cetsafert*. » a*» de I« dal j a r d l .
i * vi>ntti*< té «'efectué • trata« da) pat I centrat * da tres celoberts,
Interior«:
I i p o l i x i M ' , rtif ii i fil,ir í * a t l i * r aap p r i n c i p a l $#»ï# ascet eff'rerte da p l a n t a
t»4i<4 t i r i - v p ' v o » . V K M I en um « a n í r è , * r * j a r d í
lateral.
H- «V8
(.»4i ..i M % \ f h | ih>, Sk ( P * t e o Je t , r á í » # , U i » é » W « $é)
t •(• Ml.« | 9 « /
t r í n c ' i c o GUIIM, H * n u t l »toy* t o « i *pod#>r»t de ¡Sanaa le N i i t t J « , «ttfu* J * $>*»t
( r r . o r a . - v it» 1901 0 4 ) . » r # « tico t a l a r i y ikHNrt, p r e p t f t a r » de t'>ianj)*ie l ,iel
»»•i f r , . ! , « « . - , 191?). I t i í « r»«M»t<*\, HOM p r o p i e t a r i ( r e f O f ^ e * 191*}
d<-runIMI ),r.it»:-II, t t e t t r r d'ab*es
9 4b» 11 I H M
?a * b n l l « M • (mi r i * s t a )
r
H
"1!
-i I, _ llf ^-.: lldjf
ï
-i
»
ií
•> 3
- •
¡ü oa
*
—•
*• _
Ä
•* ~ 2 o
-
8
si
si
S
i !
!
i
ase ..
i?
-gis»«* »^
«at
I
f
2
¡» í i r
.!,£
• — -,
3»
—*
Ï
:
•«
s»
i «i- !J r f
si
8
t'l'..-»
'•«••' ' •
«,.,
(•••• •'•"» •'''.
.«•• . • I .
'»-' !•'•« ••<> •!•
Li.«. -.*,
I,*í
»tin/ina
ttiatíla
|\4b»l
II
I
It
I . .1 , n \ . 4
...
.!, m«# |HiAl, \ i-mfcircmpn jnú f a t a « « dtCOrailtt
W*
» ^.
MIM
sf^
!
^Í
!
1 •« a,
l i i •-1 1 . * 4 1
r ' ,..l , 1. , 1.. (
».
#t ?' ^
I
l"i >«,.» | i n
•
4 . 4 m . Xffttn fn\
4.4» • • C n t f r t
219
1 I
=
A li, ,n»r
fl
Itl
I Mint . - ( . | . ,«, i , * r « n l \ , n:\rn: l i l n i H Mt» H i t » i a f U M t l«*i M i l « ! * * , M É
i i i K i . . ' . I.- I |..'( >< mm« • 1 >i i d l e ilt» 1 a * \ t r i t « c »* * *
I'adlflrl.
• Itnarttii «»^ctalt Or r,.>|-,si ^..t H l a i u m j i i tab t r t u c a a l f i t * va«tt I r t u l a r .
r a m i / a t an m i t d» I>a«i 1» Cal itmtacar l»t f i t t t t r t « da la planta t a l a t ,
i|Mtinii|r>, n i í 1 o liaaat a r r n í r a l » « i t f t t - c a t a a M t latere l t .
A>. |Mftp- A» jMii'i 1 O K I * Fran«»** itnritiaKtal* I f r i * «aii alraamtt
i(i'iM»vii H », 1 «tipi|al\ tula nlv balcnttt,
1.«I iii-\ti>ir lr% iinlfnt. c»* t » p i r a l l t a t l t frau« tractats coat a
»iiM>%>rr\ .|.*»irwih-% \pn\e »* lolManrta central, c«r •• *«rt tastrlar i'lnttajrt
in '(•• i i y i i H.n«. tf(|«(«'«, t|»n» \a Mtiinn prr iota * la comtat i n l t * r r a t .
•...».«.• *.|<n-.»j ti. ti* «« *MnniiH ;oronaawnt iam b*rana talaéa • M m f l t t
.. .
I » t a r so/»'
revene # * » » n a t r ó p e t e * * « * . «*<l.««eI»tiant, I t f M l d a t « tr#* cot M M ,
svpints por li\#m»%
U * i l p» »nopal con * l* planta b a u t , l i c*r«i»l§cté m m%*\ a t r t v é t
«I« «lo* p a t i a d u t i n r#€t#* IOAIJ! Uta) tita t t , tut t etét cottit # 1 p»ti C « H M I ,
H»# ai cm^Btíji,»« tranneriat.»ant • t r a v i t 4« t t t fca·'·laclwii fw> M ha al»
t i t r o m I * d#%M»oltií>è un gran nro^raM act ipa-fft
vtrCal. rvtfwaM
a: r'"«* •»*< par a * e * i t a t ;t>ni rtpratantattwa« • *«v
MrvtJbAt alfM**t
d'iquattat «fe ií»t»fi*nt »t» <ía narval a la planta M i t a . » t t t , alai« imlm h
Rabilar »o» del port or«*, »a «.«»na, al retwtt, ¡a tala * p l a n « , t i «MJMtor
P*? i t \ rr n ( s , •( uart ** par a <p** M dervtn, al awtjaKtor, at í t f a t a , Mt talé
• un« i é U ai« ove. «entre . ) . . ai principal M tía al f a « t a M , la «ala úa
confiante, » i i t r » t a l a t - a k u w i , a * innato», 1 tfii pentínaíeri a la §at*r*a.
«o po4aa) parlar d«: »a«»? p i t . p#r<jua « j »n lana) la i»»nia, l a
»<"ii 1 l i ' i<< •.*••<>« f u i 1 tri»«>s «fa I p i i t < out r a l t de «to* rt»l«**rt>» lateral»,
• M f w t é i l ' a r r a n c a d a d* l ' f l K » U * • »f I M » 0« » I ka ¿Mr* fttrtt« <p»t # • » •
•t(.#% l l i a i p i i% .!•' t i p l a t t i M i n ¡jua t.«*p taaanten U wf*«Mtt A l l p r i n c i p a l .
el patt c M t r a l ,
f # # l # aeeéi ¿ t r a c t a d» p l t * t t
v at r«o>i» p* i vast ibui caatrai, qu# Jotpuat <i« trmtr
|rtt#r ii»r»
lipolnqia.
l·lihn
plut 111*1 l u r tmb pttmtptt
d o n i líos |ti-»fii,, »>ntro » i | i | # r # ' ,
t • li r» i * I i Itt.1j
k.mnn i „mitt'm,
t*«»r,.» i t<Ji I , Kuis rn ni«* il# Jttl9 t * n # r » V i t a l J r » f » . I M t f i
Pablo («»rn«-. ? n o r n « . | | , o» mm tie I f w n w
%#»<>tr, » » A u « • C t w r
( « H m
r«*f % l
1
ttafturl I caaat v A r r j M t , Na t t r p « ' o b r a t . Jt»# Hajtf y R t * a t , n r q u t t K t f ( t r i b u « M |
¡li .(i-it*-r liti,»,
i t r t i i r ¡8M.
(no <.t»n-.ta>
^ ^ — in» •Mulli .„
i rai ¿MUSES*-.
i»_
— —
**
•»
•»
«•
m
». <^ _ » . « » . «
Ï »
* * i l i « " » — — «•
mm-— 3 *
*
*
„,
t
•%«
• •*•
"N
— - — ""
|-%•
j " fS C«'---* ' "''ij (
:% L a <
*,,
*"
»,
-v
V
\à>TfZ
|
i-
•
•s
fc
a»
Vr
»1,1,1
S"af¿r*
si
«. e
,.
•
* • • cz• I
* ^
••#
"1
*
-.1 J o * __
2
° * •»»
"
*» ** o - •*
™ ^ •
—
2 •»
™ jff »i#
* Z.' '3 Z
...„ * * - I 1 5 } ?. í - «r
IT
i
*• —
*
"lï-·t"1»
6
Hi
If if?! !?-i
x
is! 111!
ï • ¥% ^
w
•Ï S
I« -*»! J . - *
! • 2« .¿ i t . -
si
if
- i
IS
25
8
- S i r s * -s
. v.
«, Jf
a •> c .
&m*
- w ~ **
••»«3 - i. •
a
a «• a
a?«;j;§
» w v ' C - c e
» a • t t,
• fc.ni. — * o
5« ***>sl*i|*
** .
w o
m_ i
* • . f
Zw«
X * 2 S t — " * 1 2 a
^. —
•
• .•
*-*#""
B
~ . «A
* » ^"~ ** •# • —'
v*^
a * y
« • 4 : 1
«•••[*
3 fc • *" «•
J• ,.-« rm mm
- i •„» *$. »?• €. . ?!•
r•
* •»
4 -
-»•
••
«
c £
•
i.
c «
«
a e 5 »
• •
-•
•
1
L. «. 4 J J
1-
l-J
I
f ft I
:' l
./
'
I
I
4>
¡i
I I t t t t r a c l t n s . 1 rianta «to la planta c a n « , I
in la façana. 4 t t t « t actual
»«anta «tola pitos; J
I l U t o r t i . t l : »rottnta façana «o It rooocorada «at «'ranoa.
Ktf« * * * • : No tentton
«tjptrf k I n ; Ho «,;»»»!#«
2Ó2
Alçat
ttlf»4ts: Hanta baiia » • ; f n t r r t o l ' ) an " r t a t r pH V >% an %#.«*en »It« ] , M
an ftrcor * H J,?$ a; üu«rt pit J,SO a, (...liv, \ J'j a
C attar t a r t ;
Façana do t taxi* *8* Htnawnt ottrweturada ioparam t l laaafr« «tolt costes
l a t t r a H , i «JHtiflfint dtnt d «quait \ « t i t tttjoot, el eet ctntral » <h,t two
coito» l a t t r a H
L i t obtrtiirtt rooan «Jtftrtntt tractaatnt, «ab «treats
*rlt«tt
«tocorat(m's lot « i t coo»i>cad*t t'toMrootn a«t f a u t t *«pltt i 1 l i s t s ,
<MMrta«tot al t«H tor« p#r 'itanot coronad«» por c a r t t l t t «too luporUn
t r w c M t f d t i nia, Its a t t t t n t t l t t s naatt p r t t t n t t n f a u t t , e t r t n c M t f t t t on
f e r m dt front* trianfolar tttbrt c a r t t l t t Cal J t t U t * * la oran portalada «Mt
a&arta fins a I ' t n t r e t o l , tnatercao* por tncarrtutt om o u (nat I cor;*»*« pot
arc «to nig axjnt «at <*e««lla d a «
AH panyt do oartt t t n t « franejtt fcorttiontal». a la plant« M i x « ,
Interior!,
$'«lt<fOtta p#l « t s t l t e t , Mtoat i l Ctntrt .1*1 l a t i r « , «aft I ' t i C t U «I
font ta r t t t a 4* '5 planta bati« t'ocwptn m o a n cnwtrctaH «at> una «tvtnda
«Ir i i put t i n t a
AH pitot hi ha duo* viktndts aat» circulat to tr*Bt*#rial a travtt d'un
pattadtt paral i t l a la tinta «Jt façana, i d un altra paral I t l a la amgtra,
a u i t l t a t s 4 «nftldtn f l p r o f r t M I t «to tip«* aig a** » a l l . <tot#ata 1 t r t t
«lor«HOT (a .
la « a * M l i i to t'tfocioa a t r t v t t d'on pait ' c t n t r t I * darrtra «to 1'oteala
«to »tin», i d'un <.* lobar t latorat
lipoloel« fdtf H i plur If«*)! ) i * r it» plant« t>« ta« . «ntreiol i q u í l ' t pitos,
•.Mm! t>n un u a l r j , «afí pa» i l a t r r a l
«I* ?ll
t r * « i « , p a t t t i q t t o . i » ( f u » « d« O f i u i . 119)
(»it nua 4?.'
I \ ulum Pvriasi o
.k»*:(uín Sitja», Mrttro «J otir*s
10 %tt»«i>ft 1M0
?* t t tatabro I MO • (no u m i t a )
«ao principals :uparpast(i
«olt d t n a d a , ate t H batios coaplttaatnt a u t i U t * .
to»
I I * sustrae loas: I PUnta dt 1« planta batia; Ï- Planta dtls pisos; 1- »lfat
dt la façana, « t i t a i actual.
Istat a t U i l
asfarats: Wtt • ••>«!*Itn
fiolftt'
IM,;?taf
«.» a. Stjon p»S" *,1S a;
Saattf It its-• lotal. WO,ZU mí, tdtftcad«; H t . M l a l l Patt/jardt:
Akattm Plant* bat«*- ft./I m. Pi t a t ' pn
l.fS a, torsn««*«! I,?S •
tataviart.
»»i,*«* t u t i l l t *m> ofctrturti anaarcaatt ptr faiaaj« r t t a l l a d t s . Ais
' pan»\ «!•• p<tft !•««>• u,t<t¡r% horii/t--laH
• l* planta b a u « , • fals ad»»#llat
èH ><;••••• «at> f r i t d f l m w n t i çtoatirica al prtatr, «isaarcat ptr aotllurs.
* it» oalfts dtstaca la toafetnacte dt f r i s dt çrnjutt, «ab carttlos a«f
t r i q i i f , « t«p>ralli «ab at ios its «jtoattrttf«ftt$.
Inttriors
Vaccedtw pri M I dt c a r r u a t a s , situat • i'atoxtrra. qut M l i a i l
sulettam un %<• u l u i I« soltar«, t l r#e»st t f i s · l l · f · , A) p r i n c i p i , # I t
tfrrté s'<*r# t ' t i t a t « de « t i n t , qu» l « M 4M« acíès * la vtvtnd« dt I t p.anta
b a n a , a s i l stasia** i Its 4*W pisos.
Als pisos tat ta U M «mea « t t t M a , «a* c i r c u l a t e a tr«»#§ 4'm passadís
r t c t t longitudinal i dos passadissos stctwdarl* t r * n s » a r s * H . a ads dt Its
ttpi<m#s a n f i l d t t . 11 prnfraa» #s dt tlpus « I « , aait said, sala #e t ; « t t » m ,
dtspaik, dwts salts a*co*a «ab tocador I un dor»ttori tab vt»t Mor. I I
atnjador ts al fons aab g t l t r t a .
l « » M t i t i c K a ' t f t c U a a tra»#s d'un »ati ctntral darrtra rtt i*tss«l«
dt »tins, i dt das pat is U t t r a l s .
liealeeji«: I d i ' u * p i u r i f a a l t t a r »•"«• prHKif»!
•If plsot* b«-M i ( r t t » u i ) i , t n t r t a l t a a r t t .
»• 111
6 r * c U , passt 19 dt, SI (Pasto d# Gracia, I 111
Cip mm I » ) bis C
Jo»» Mi14 «J» 1« Poca
P»<trt» iattaaoda. Ntstrt d'oferts
ft dtstatort l i f o
1 aarç l i l i
¡«*o consta)
U
t
i
'
l
*
i
•
J
íf
'i
!
l
V.
TI
H
n
I
L
_JÍ
t
-#
T~T
•*
I S •:
'
..
•
.
ií
>';
I
ir'
_'• l
5
;
-. ,
1
r
-
i
I. * * ' 1
r:
n
«! *
3.
-r —
--.-
H
i""1—1'
1_L _ L _ i J
«..
I
I.:".--
gÜ
.»-*•
^
3 2 *
"» 1.
OS
O *
-- I
»j
^
**3
a
~* *""
»
**
**
.
ff
"S i5 2
*•* # rz
3 ?
—
I
1
I - 12 _
*—
°'
a. . -*_
« ~ # *< e &
^«^-3• _ •% - * ¿ - «• •% • „ A
—© *
"* 5 fc Q fc — í
• > § * * " * * •
-
§
aV *
•% m
J
í
¡•Ts*
1
—~
=•
^
i»
5
S* • A «3 S • «
a 3
«. •> j ; «
"*
—
— r * 2- • •"
ï i '
— 1 *
Ö
•
» 3
— a. c
m iy is
S i c
_,
*
"5
Ü fc.
i-i
*••«
*r
Í Ï
*•* 3f
—
*•
2
Ta
**
^
í* c
—* i
a
*
í
•
-y!
© -
_
JJ - »
""
*
|
*• **-. f
»•
a •* •*
-
» r> -« _
©
*$•
2
2
V I
5
f
e
<• »
*
£
^»
^
**
» o.
t»- - • •
•
- . w> »
3
i *" i
• *
#
e «
_
•••*•• ** T — s2
• » •»
»
•
•
C
ç
'
**
Í
T
»
s
— * *• f
*
» Ü
. *
OJ
"
O. "1 » *
fc ^
-. m m
£i7S£í3f *
*
*I
,-*
3 w ** » •
2?
• • •. e
*
5
:
»»
-»
•
«
«
—
2
r
» «p
i ú" '•* ' ¿" i _•
r *«
i.
1
f
»
L -»
i
i
_
li
a»
í
»
e . e l • , Prtaer pis: 4,S ai Segon pis: tJ
Stjpef te tes: «to consten
a; tercer
I I lastrar
luttrac ions.
ions . 1
I Planta de 1* planta batía, I Planta deis pisos. J- Alçat
de I* »av«n* 4 . f»i\i9-.q de Cra« i*. «• Aliat de la façana de I'a"
perais per netejar la façana »
coa per transformar n parta una
t t teacaajtti a* IfOS, p*rè la
la gual c o n proeaca c o n f l i c t « .
V*> • : Aimri: Planta batia' 4 • ; Priaer pis: l.S a
Planta »alia
, [ ieforsavt: A r a b r i l de 1901, se sol l i c i t a
• : f pintar els ba icons, persines i baranes, a i i l
'. * / de »#<> »tnestres del soterrani. 11 peraít
;
p r a p . t è r i a ja f« les obre» a? tuny de 1903.
I stat ari »al- I ««terror ada
j
•* Pi•
Albades
I »ter tar t :
façana de tipus "8", estructurada en tres cossos, enaarcatt per l i senes
retallades, aati decoració
»ral a ; alçada del "capitell* les obertures
, 'r'wnr .|iti·i» .*••> ' <••( Amt' 1»". < ' ' • ' • . art tllmla aes amsi ta, «(.abada en I or-»*
d'arc mnooial anit t ^ t t l i t i a t al pr<atr pt$. u porta d'acres s'eoMrca aab
>ttenes sotienmt carteles i decoració geoaètrtca als carcanyols.
«is pa«i$ de paret de U planta bena tenia franges horitzontals, i let
r arteles de la i lnse<ia d»I bait» del prtaer pis, «entre ajue a la resta »tats
f t n« framjes * les golfes de*taojoen | l i e s p i r t l l s circulars, entre plafons
rectangular» i carreus aab encoiiinat de diaaant fent de carteles,
i "atinen presenta aoertures a la planta batia sent« enaarcar, i a l t pisos
f lampan Jades per faties aap les. fatet aab e l sócol. aab doble col Urina I
trencaalgues aab crestería. Al deaunt, els espira lis de les golfes presenten
fane« «nit aaples, retallades, entre plafons aab elea»nts f l o r a l s .
Interiors:
$'acceden pel »fi*."bul latera!, a U dreta. aab graonda au* ama • m
pavi-adn * I'esguerra f In* a I arencada Je l'escala de n i a t . A la resta de
la planta »atia HI na una «ran »t»enda qu* podria considerar se co« •
principal, aab circulació * travem dedos passadissos a banda t banda del pati
central, units al *o*t i»el aenjader. | l pre«raaa ét de tipus art« aab salé,
tres sales i dos deeaUvris,
Als pisos trobea duet »»»eüdet siaètrigjues, aab circulat id a través dt
patsadit longitudinal recte «ttt del rebedor cap al font, i sel*s dt sät des
éel rebedor cap tndevant. ( 1 procreas »s de t i pus « i f , aab una sala, una talaalcova l um dorattert, a aes de «oïts "cuart-ss*. i el t»njeder al fens. ae*
<j«ler*a i « «entilarlo es » e r i f i r a * traves del pati central i de quatre
celobert- laterals
A 1 anrte» del petsatoe Ooatnge tent* dues bot igues a la plant» bana aaa>
*i*enda #1 pi'.. <wa> proqrtmè reduït
tipologia I d i f i c i p l w i f a a í l i a r sense /trUKlott de planta b u m 1 tres pisos
aab ai»«»» de planta bai»a i pis al passatge Òoaingo, aab jardi entreaig.
W < » | . patst»? de, 6? (Pasea de firaria S3Í-I4I) Passatge Doaingo, 6
d p . nu» E 924«
Jot«t Quintin«, «{»oderal «te Raaon Pou
f ram I wo de P u l í del í > l l a r , Arquitecte
14 gener 18?«
S3 febrer J8?4
(no consta)
i
\ ftjj...;
«fc* "*#*
i L
i
i
- r
o
O)
Ul
j
4
i
* ¡*
7 S Í . Í » mi.
tiificada
Pr m t r
J M . W • { ; Oardt
»,S0 • ,
It
«I*
l u t t r a t »on* I f>i«r)t« 4 * U p l a n t « • < " 1* f«v«na. * t > t t * l l d« I ' a H a t
•.
300,JJ a t ,
pu:4,ii
P l a n t « fjé>l\ p i t e t , 3
l o t u i d a n tu
»otiífrifta a VI.U.M. ptAltcada p*r tarcia Upucht a t )
Itntr« M I* bàrieian* aua*roi»U cat : i .
l%lat «ttsal: tndtrrocada
tk> c e t n t t n
Sttpct I t tan: l o t a l
• « , ? « Bf
Al^adrt
S(3t*rrani. J , 10 m, P l a n t « b « t i *
pts 3 , t o «v, ftolf»*' 1 •
266
AKat
PatU:
ie9on
I itert«rt,
f * 4 * « 4 í i · l n u U d l en s r t t o t t o t
t r r t « urr<'.ponrntt « I l a t e r a l de
«vin4'.4 iaaft * o i t t n t r a l t <Jos l i l i r i l s ) , t r e t t o r r t * e o . - * r < t t «1 ««««r* ( « a t
i t n t r « ! t l a t e r a l » ) i un cerrtpenaftt * I a H r t l a t e r a l dc • a n * » « * , « B i t c u r t ,
mwt urn t o t t v « . t H cossot t e t e j a r e n per I t u m de c a f t y s e n c e t i i n a t t ,
»«•arcant # H • # * e t t r e t t
I t t otMrrturtt p r e t e n i e n f a t n e t taot 1 lurades, w s « « p i e * * 1« í l l n d * ,
• • i v f t t « 1* p l a n t * 6 « l i * on I M W f i n e t t r e t «an «re J» a t q punt
* U ptnyt d» p * r t t t e n t « f a i t « * K a r r * u * t , «»teptt 5 I I I C0S10I • * * » i t r t t l
an h i he # n c * r r m * t # » c o t i i n * t * 1* p U n t l b a i t *
»1 torenaarnl t v n t a f r o n t i t p i f i «»»riant r l c » i . » n t r a l di·l l a w f r è , « « *
* o l y t * i « b*luitr«4a slèi»*ca^
Intrr tort
'. «i i f i > i t't- ' » t i t i b u i , 4 I t u a t « 1 # » t r r « -If I« ta«,an* «J» I« <Jret«. «1
l « t r > « l <*' M n \ 4 i u . «tu d'nn i r r m r « ) > \ r « : « dr **••«'. i on *-t trod« I * a c t # *
i 1« «i»«»Ml« «lur IM it|tj t u t « 1« ¡ilant« h i n « , i i|iH' !i» i n i > \ , «at« «|r«<tnaft«, «1
J« U l l
SI», pty4i\ I I · I I I · I un« tirina v i v r n d * . « u l l u * * Unt « 1« de 1« p i « M i
I>«|<«. t*f> • I n i i U i irt I I Í K M I ! > I M I « I l i t t ) iti- •!•>•. (>*• «i ( t-.-.i>\ l«fM|<>nlv •> I )>«( I
• . • . | i « : * u « i t i * t % « ¡4 p u l * l • « • ! ! « un . it K I I I H « , |> r < n( i l«ili-\ i t a l a t
1» pat I t datcflvoltifta un proqrcn* 4« t>pu:. « i f , un« a n t * « * t r « n j r , tab t * l o .
v a l e t « i d e t p a t i , -Joi d o r a H t e r t t , do* » w « » i * t ( x a d » r t * , i un« alcova f e n t
d* i * i * d* pat« U • t n j * 4 o r «H »or« t l j a r d i , «at ' r » n « j t » r o * .
I * » t u l t t*c «# i ' » * * » ! « « « l r a » e i d'un pat* i M t n l 1 «n r n o r a * pat i
l a t e r a l , « M t d t U façana 4*1 j«<-d'
_
lipo loci«. N i f ' i
p l u r i f a a t l u r »•«*«? pr im. i pal tmi pr i n c i p a J i > u £ K ' p o i * ! S.
(~ff, rt# p l a n t * b i H « i dot p n o s Mt MB • « • f r « . «at> jard» l a t e r a l .
U r a c t a , p a i l C i q d * . W ?0 ( P » i * o d* G r i n « . H i . Bin.-«-.!« I 9 J . K J 0 )
firtiMt
191« t u t
i IWO C
•Ur i« «let t é r w K t it»p«rt <le C«I
f r a n o u o i a t l l « | - f l i p , M t i t r e d'obrrt
1« Juny 1868
10 J u l i o l I 8 M
(no cornt«)
MI
l i t e r lors:
façana articulada an tras cossos, dlrere^c<ats pel divors traetaeent
dols ptnys de parat los oberturas $' enaarquen aas f a i i a t fur i* enest l l a r adas,
flanquejades per Tisanes coronades per carteles a l * cossos e i treat dal
principal Al tarc#r pis presenten trencaatfjdet.
Als ptnys et paret tem« franees bar «tienta t t a teta la planta balsa i
ats cossos ei traen, «entre que ais p i t e t del cet central ten I« fals
encaireuat. Sobre les 'linde* et troben pLfons rectangulars, «*t*e aèntules.
Cal destacar la «iranda sitwadi a l centre de 1« façana, s a l t tancada aas
ncaés una f ineura aiqparttda per coluana da f u t t I l l s .
I awtei presort« lagaña d.viaid* an des costos «Itjancant podras
cantoneras, i ot»#rtures ensartadas per f > i « t t dentellado!.
S'actedeu p?l vestibel si tust * la bind* etdeerra, aas l'escala d«
«cms • aà dreta, des d« la qual ts pot accedir taate a 'a rivenCa de la
planta b a m , M H seeAtant t la del print ipal. ceaptant aafcdues an* t i a t l a r t
dependencies de servei a I soterra»i.
Al principat la c i r c u l a d « at retel a travis de dos passadissos roetes
lonoitodinais dot dol rotador fins «1 f e a t , unint-»o • la «ran tala do
confiança. Dol robador cap endavant troba« d1«ortos talos do oat. f t
desenvolupa un «ran program, ees ottrebc totas tot èreet da torvo I a l
sotar rant, aas al <m»l as coaunira a t.avdt d una «tea la QUO passa pal j a r d l .
H« trobo« al rebost, al callar, safarejes i tala da plañía; «entre est a l
principal tent« I t * habitacions representat ivet: ta tala "da roc*««*, 1« tala
da confiança i a! dasptti, a l i i ca« lat da cartetar i n i i a , aas t r a t t a l e t akeva ' trat salat dor«uori a«b ármanos
Alt pisos tant« d M t «(validas quasi siae triques I I a paítelo lateral da
l á s c a l a he laeodaii) ees circulació a través de pattacis longitudinal, 1 da
talas da pas a la part 4al davant, t i proçrtaa és da tipus « t f , aas "tala é»
recibo", dasptti, dues sales-doral tor i i u*a sala alcova.
la ventilado s'efectea. a travos d'un pati contra! 1 qua »re celoberts
laterals
A 1 i-iiii H 1 aniwi st situen duts cotiaras, »er a la »lauta batia i ser
• I principal, a«b cavallerisses * vivenda del c o t w r , de carácter « l a t s .
Interiors:
I t e e l o f t a : f «Hf ict plur»»a«fl»ar e«B p r i n t / p * l s*"»* »cees d i r c ' t e d« planta
ban« 1 tres pisos, Mfe mise* íarr»r* del Jardí, a«b facti» al passatge
Ooainqo,
Gratia, p ^ « n ele, fe« (Pase» d« G r i d * . M3) Fattatae Do« tr.gr. I
f t p U M 2V0 bis C
Miauel M r l i dt terres y Rodrlsues
Juan » u t o Bio!«. Nffstr« d'obres
16 febrer i i » |
2; a e n l Ji?2
(no const»)
*• IM
**
• *
C"
fc
1» »y
•-
«y tí»
1
4m planta batia i tres ?i*o».
No consta«
«0J,SIS a; »att/Jardí: AS«,MS at
V A
I I lastra« loas: I- Plenol de situat id; 2- Mant« da la planta balsa; 1 - Planta
Jels pitos; 4 Alçat d» la façana.
I stet actael: tnderraeada
tofaraas:
Seaarf teles: Tota 1 »M.300 a2. fdlflcad«
Aliadas: ?lenta batía: 3,60 a, Priaer pit « . I I a; Safoa »Is; 3,90 a¡ lercer
i is tJO a. Coifes: ).?0 a; Ceronaeent: 0.96 a
I i t e r tors:
faca** da tipa» "»". aab oberturas eaaartades par f«i»a estreta t H i t a ,
arenad« par arque««ens caoues. flanoae Jadas al prlaer I safen »ts par Hiena»
H i t a s coronades par «emule» Al tercer as cebral«*» aab t r m c M t f t a t .
Destaquen las finestres oaai nades da la planta balsa, aab ' a l i a a eode d'alf Iz
i coluetnt* central. La pert* d «cees present« arans pilastras 1 arquee tans
«eatie* sofera els carcanyels.
t u p « r / i da parat son U n c í , eicapte a la pl«»t» batía a« tañan
franges borHrontals i ' m sobre las «Hides.
« let «pifes, tipie« coaeinactd d'etpiralfs t cartelas.
Interior»:
$'acceden pel vestíbul, stttiat al centre, eab un prtaer traa d'escala
<ap a m ráele on t t m i l i « » i a l t t duts v ( » w * i i d* la planta b a t i a , aalt
• t a * U n t i a tat dels pisos Seta açattt traa «"escata hi na l'escala cap al
o t t r r a m t a * e*eat*eas.
AH pisos tanta ducs »tvandes itaatrlque?. aab cirrglacio r a t o ' t a a
rravéi da passadís leafttadtnal racta »or» la parat alagara. El piaareaa és
da tipus » l g . aab datpat«. a*e M í a a<ceva I trat domltwrt». Cl «n»ni«eVr- as
traba vera J « u l l la vent I lacia s'efettaa a traves da dos e a t t t centrals.
itpologla: Cdiíict pUirtfaat'tar sense primtßtl
#ntre a t t g r t t .
N* n?
i.ràcl». passela <ie, / I (^«»te de úr«c<« I«/J
' «p fma, I S M C
uan tardara
traí« I tco Broti». Mestre d'obres
JO aarç I è 7 |
2i eeost 18/.;
(no conste)
* *
£,»***
**•»*
¥i
*
•£,t
•: •« • » l i " r i s
•om
«••f
í
•
m
•*
i"
u f
» •
^ £ t S"-
5£ï ï
*^í * ñ *
c "*ï-
? • * * » * ?
«• .
i.t»
»v
» ¥ « _ » » « # . .
» ^
•*.
*
— «I
Ä
w —
t* _ ""I
S'
• • ** ^ * *
* © -T "•
# 88* *••"•> **
t 3 í** , *
— S *
GL
*•*
I Tï *
**C
«*
w MM Ä "ts
/* e —*
**** *
—c «
©
»c * •
£ I
^
"** <•
fe
*
C "—• ^>
— — «"
—*
i • s5 5y - ~
^ir 5 ? -*!" *
2S
« ^1 * ^
• 8 - «•
a Ä
»¿s^
©i —
*
e*
X
i
i»
£
is]
n
¡ I lustrado«». I- Plànol dal telar, 2- Planta «0 la planta bataa; 3- Planta
i«Is ptsos; 4 Alçat d« la façana
{stat actual: Enderrocada
A l aBnl de 1170 ts 4etwnc»4 la cottstrttcc té d'un quart p i t .
fl»olo«ta f d t f i e t elorifeafttar tem« prtnctf*! Mb jrtmißs1§
superposats
4« planta r>*na t quatrt pitos, antra a l t «teres fs eaacteaent stetttrlc •
l ' e d i f t c t cent l f m (cat. Z W ) , proavout por ta
oe la peticionaría t
construït m\ «ateta atstrc dstores, per la flual cosa
tractar«« aquí «Is
ipartatt at rmfwm% t m a t aftual
¿ r i e l « , passet« d«, 11 «Ms (Paseo d* Gracia, IJ6. aantana 79J/K30)
Cap. mía. 1974 »fs c
Harta d* los te lores Llopart d» Munt
( r a m t i t o l a t ! l t f t l i o . Ntttrií d'eere*
I* Juny IMS
10 j u l i o l I t M - (n© con»ta)
j
:
dJ«> i Mul:
1á
<
>,A
.
:!
-.1
I
.¡.'if;
834.4? a£. Edificada: 4 S I . » «2; »at , jardí: 3 t l , M a*
4 • ; Seeen p i t : 1,?S • ; Tercer p i t :
TTi
AQjsest e d i f i c i t'aiarc« t» e l * ttrrenyt c* el Coarte dt Bell Hoch »olla
eonitrw'r un orwp d# quatre * * « • * !*«d t a t . 4I#)
WSVTTIl I W 1 .
I I lustrations: I »Unta <)r la «Unta bet*a; 2 Planta Jelt pisos. 3- Alçat
dt la fácana; 4 f i t a t actual
tstat fc'tual: rrtsenta e h N u a t convertits en locals contreia h i les 901 fet
« t j t c t t d« la deminti«
A i'aeott dt 117) et denuncia ta construcció dt Its 90 If es aés a l t t t del
4 M havien de ter. t'ordena nulta « enderroc, t t paft la a y l t i perd no
s't;<derr«ca res.
Superficies. Tota«
Alçade»; Planta »aira; *J% m. P r . w r p h
1,10 a. Golftt 1.60 •
I ataviara:
F ataña estructurada en t r a t cossos diferenciatt por l'adalantaaent dal
c*ntral respecte dels l a i t r t t t , aafe aarcait 'rltastt decoratiu!*.
t t s oècrturts reben diferent*, t'pus d'enaarcaatnta éts dt pi las', rat «at
tap it«11» corintis o loitant t r i f l l f t . f i n í a Hienes coronad»! par aensulet
loitcntnt trencaaiquet pla enb crestería, pastant par t«aviat faixat
want 1 taradas ana trencaatgues 11 l t .
Alt íMny* dt parat tenim franges horizontals, nét «resets a la planta
batia, t f r t t o t sobra la llinda al cot c t n t r a l .
A fet «telfes, coa*-rut io d ' e t p t r a l l t 1 cartela», tota f r i s dt b i t l l t t e .
Alt pttot I t a l t duet «(««MdM staatriquet, aas clrculictd a travi» d'un
passadís ¡onoitttdtnal recte SI pro orte» és d« tipas • » § . aa» an »aid, tras
talas-alceva. i d«« p t t i l i deneitoris. I I aanjatfbr ét al fans.
la » a n i l l a d o es verifica a través d'y» frau pat* ctntral i dot
celoberts laterals.
Stsoi
S'actadtis ptl vestibul contral. çue tena Al pati central jn ni ha una
«raonada, dr-sprét de la qual i r r i w i l'escala d* «tins. Darrera d'aquttta
cañonea un passadís cap «1 Jardí posterior. A 1« rtsta 4« 1« p'anta b-taa HI
na duu ««ytndtt «a* ac%èt dt§ dt i t t c a l a dt « t 1 * t , t l · l l a r t a I M dalt
Interiors:
fltwtofta: Edifici p t u r i f e a t l i a r i*nf» prtncipél d* planta bataa I t r t * p i t o t ,
tntre » i t f t r t t , aafe Jardi posterior.
$ Jíitiel 1*72 - 6 a f o t l 1172 - (no consta)
José " u n t i - j o i * . Me$tr* <J obres
Salvador íábreoat
V 2*1
irèí>#, passeig o«, n (P»ie© de Gracia, 15$)
í*p mm. i*ii bit C
274
litartara:
Tan en el prtaer cea in e l segon projecte, la façana t estructura en e l l
cinc cotter tipies del* aetfrant, dos laterals de aansana, dot d ' a r t l c u l a c l *
i • « • * > ! , propteaent d i t . a a i t n u n sub cot a l centre del darrer. En tata
dot, els cosset e* diferencien pel trtctiaant d t l t panyt d« paret 1 p t l t tipas
departures, que ton els aeteixot. canviant noaés els eleaents 'est 1 l i t t l e t * .
I I prieer projecte, na r e a l i t z a t , presenta una façana coapletaatnt neoArab, aab tot el repertori habitual d'aquest e s t i l , aab obertures d'arc da aig
punt lobulat, senzilles, geatndes i t r i p l e s , tabre coluanetes, ca» e l t í p i c
especejaaent i e l t ne atnyt tipies alfttsos. Destaquen é w t tribsinet t l s
costet s articulació, «ab t r e t aret sobre coluanel·i.
Als pany« de paret e l repertori ét aalt a i t aabigvu «ab franget
horita/ontaH i plafons laltant pareaent de aaé «1st.
Let golfet presenten espira lis en feraa de f (»estret çealnadot. m&
arquets 1 coluunetes. Al coron*ae«t hi ha crestería enaerletaéa.
Interiors:
V acceden pel vestíbul central del laafra, aab se .les graonades *
dreta i esquerra La prtaera condueix a una de les duts vtveaétt dt U planta
batia, i la segona a l ' a l t r a vi »end», i a l'ancncaaent d« l'escala da « t i n s .
Entre Its dues, un tercera graonada conduela al pati on »ti ha 1'escalinata.
lea ««vendes de la planta bat«» sen sealants a let dels pisos, ptrò aab
t i pregrcaa dividit t n t r t la planta ba¡»a i t i soterrani en coapten ana
dependencies partlulars de servei: tarare iy, tala de planxar i cutna,
coapentaitt la einva d'espai fue representen els accesses, t i orine lpt1 tiatil
t i dtpendtnctes particulars d« tervel a l soterrant, aentre que t l s ptsas ht
tenen safare jos cnearns. lotet aquestes «pendencies tenen accassos separats,
la oval cosa iapltta tot una sèrie d'esca I t t secundar tes tntre la planta
batia, t i principal I t l soterrani ( t i t «ties accede!»en per na escala teta
1'escala dt veins),
Al principal la circulació t t resol a través d una aaalte calarla al
voltant del pati central 1 la calía de l'escala de ve tat. S'hl dtttnvolupa un
«ran prograae aab tanif «cacti v e r t i c a l . Al soterrani trobe« el t a f a r t t g , la
peca de plantar, e! e t i l e r 1 un gtanas, a t n t r t que a dalt hi Ha la cuín«, t i
t a l é , la sala, la sala <"> t t , t i despat«, una saleta, i quatre doraltcris i
una tala-alcova, tott ate tocador.
Ais pisos hi ha dues vi vendes aab circulació a través de carts treat dt
passadís I aoltts t a l t t dt pas. t i ttregraaa ét de tipos a i g , ara t a l d . tata
I tres doraitor t i , algun aab tocador,
ta ventilado as verifica a través del »att central i d'un ctlobert
lateral a la attgera.
Tipologia: Cdifici p l u n f a a n t a r aap principal eat> accés directe de planta
batia 1 tres pisos, en un laarfrà, aab Jardi lateral. Ct presenten des
projectes de façana, aat> !a aa'.etie çnapostcia, »anant noaés T e s t l l " de Its
obertures
N» ?«?
Gracia, passeig de. 80 / Hallore*. 2S6-?t? (P*iOo «3» Oacta, 146)
£»p, nua. 2333 t m C
Enrique Juli* » V: lísemíré. Marttues d» Julia
Antonio Serra y ? u ! i h , Mestre d'obre*
¡0 aqost 18?i. (priütr projecte)
18 seteabre 18/1 (*»9»w> pro .tec te)
6 octubre 1871
<no cor.st»)
t-
^i>fc™HF»»
í
fc*""
* S
1
iï*
#1
1:
^
i
i *tl
"TJ""* llimin WH- * - •
• ""pïiiim
i »
I* /
'Hm
3U> «••
•»
*
^Wi»in"#»n*'»li'—"f— » ^ »
f*
ff'v
Tf
f f Y>
'j**""*-
#
1MB.:
lat golfa» convertides *m
273
I I lust radons: !• Planta dal soterrant; ?• Planta de la piarla oafaa; 1Planta del principal. 4 Planta deis pitos; 5- Alçat da la fcçena (rrtaer
projaete); •• Datall ( t n b u n a t ) ; 1 Alçat da 'a façana (saoon orejaste); i Detall (tribunes»
I d i f k t citat per • tatteooda a 'La urban liac tön y lat »d if le iot dal
Paseo da Grao a - (919. 111).
Ref.
I t t a t actual: Presenta un quart pis afoett,
»tvtMtts, 1 des pisos <*• rtaunta.
ioferaaa:
Al M l g de 117? es denuncia aue t i tòeol de la casa m teouetx
l ' a l t n u f i ó que ha aarcat l'Ajuntaaent. S'oblloa a l propietari a r e c t i f i c a r
pare aquest no en f* cas. A v octubre de 1171 as denuncia «at «t faa H t
901 fas ais altas dal « M «arca al projecte, alh«-a «ja« taaM as aammcta que
i ha proteidt a construir dues col »tras tease a l corrtspowtwt peral1.
$Me*rf fetas: io esasten
Alçades: Planta ha-«a 4 m. Prtaer p»j; 4 / 5 a, Seoon p H : * a; Tercer Bit:
J.W a; Golf«» i.SO a
t l i»roj»clt r e a l t u a t pressnta 11« regust «oIt c l i n i c , substltu'nt I M
obertures àrabs per d'altres « i t aatetios lloc» I d» U aataiia .api«d« I
alçada, p#rö coeaptataaeni atllndades, «mu re «Jes 1 « sen*tiles. o t é par
fai»#s. » H a«apta» a ia llinda aab piafó »abetal, o *é per encarrevat. Ltt
qwaindaí pre:-«nten anta» laterals i co luana central aat fust l i l t f capitell
jòntc, i les t r i p l e , t l « a t » i i aafc A M » coluanes, l e t tribuna» substitueixen
t l t aret per llinda» sobre coluawut coa let citadas.
» l i panjrs 0» parat tent« f r a n c a ttor «Montalt I f r i t a s «je «raquas ¿afere
las 11 tintas. * lat 90 If a» tenia »spiralis tractats a » f l n t s t r t s 9ea1nedes aab
colutatt«, sota f r l ; de aodrllons
if
ft
I I
r
1"^
«
I
™#. • * # " « * • ,
•u
* • * « ? •#
-
>
MM^RMMuetaMlMIMM.
f t
•I
i
J
Í
*
w
•»
i
*
•
5
3 _ *
= ff S 8 1 tat f
»=
<> •
—
***
•
_?
«
Í
Í
«•
«*
! } • —
••
2
*»
5*2^ ¡ |
=
-.
Ï
«•
S *
1 t fsiiiii! s trf
_
f
! !
"• •
_•.*
» *.
et •
-•
a
» r !
...
a * «
•
—
«• »
e.
!'
H «I
It
t*
,1
5 l i t :^íf5-£'•
S M
S
2j
• «•"
i» t«,
6 «• • • - » »
12
— «• «•
» X »
Í»
»
:»
i II
a
».
r* •
;
*
* »•
I»
i
f
¡Sit
r
s
s
* * '
•••••"?•'•
*"*
*
* " * "
*
T^^-
*
s
*_
"i—*™
™»
f
-]
5 T
I 1
•-1
•4
i
...
t
•-
—
*
?««
G r * t l * . pástate 4a, M M | f i i « da C r « o i , I M , mmitm
(ip.nuev 1*7S felt C i M i l
12 ¿my IMS
Juny I t H
291/J JO)
ta casa.
"s par pam
Sarria. At
fs eaaaatca a t
•a pts a la casa
Obtervacleat: At 1I?0 s'aiiecar» un e d l f i d at Jcrdl lateral ( c a t . I 4 I )
m
I I lettractem: I Planta de la ptanta Palta; f- Planta deis ptsesj *- Alçat
da la façana. 4 Alçat del pavellé del jardí.
fetes d'arate:
rotearafla publicada a 1'articlede I . frastaasda: "la urban l u c i d a y tes
edificios del rateo dt Gracia" (pea. 110)
I t u t actual: índer rucada
•1 j u l i o l IMS et deaeaa perats per
encara an construcció A l'afjest da 111? as
a I qua <lt la i«nonada del pastel« de Oracle
1*M as enaunlca -sue tat abre* jß asten
« i t a ptrtir dels Quatia eases as podra
tetes; He centten
Aleadas: Planta batía: 4 , H «i Prlawr pfs: « • ; Ss*e* pts: S , l • ; Caifas: I
• ; teronaaant: 1 •
Citartart:
rabana »anillla aa* oberturas tnaarcadet par f a l t a t aaplat aa* é
callarías. A ta planta Batia destaca l'aortieecié 4a la parta central « * *
f mestres a l t eestatt, tetes aa* fa Mat. aa* f a i t capital) <
I t t paaya da parat té« H i t a s , aa* aet11«r»ae*ts taparaat «Is pises t
d'attrat a « w a l l d ' i a p l t » . A tat «alfa* destaquen a l t aspiri l l i tractats CM
finestres triplas d'arc de atg punt tabre cel
f t »avalló del Jaro! és d ' e s t i l rtno-trab, aa* arcs de
coluaaetet « «etllura a la Unta d'iapettet.
later tars:
S'eccedeia pel pa* da car.-uatees central, aa* lat escales a t'esaparra,
qua travesía teta la casa <*tnt »l rests M hi I M I t cotxera I la Quadra I U M
«a tip«* ateta par at cetier. A 1« resta de la planta batia tenia «a
t a f a r a i f , i una altra »»»eada, 4a trans ata.
a l t pitet hi ha «na un tea vivíase, as* circulaste r t t a l t a ettjaeceat aaa
aviaria al voltant 4a 1 tren pat« centrel » talat 4t M * a la part j a l davant,
• d i ca* tat tipiases ewfttedes. Et pre aram ét 4a tipus ela. aa* 'sala de
recibe*, tala 4a te t tata tía tafear, « M i r * ta tat alçava, dees aa* at
l des p«ti»t d e r a t t e r H . { i «fijador ét at fans, aa* escalinata cat at
»« hi ha «a pa val 14 asme-i aa* «a Bany, saftreia 1 salliner.
Ilpoloqta I d l f t c t plurifaalttar m u prlacreet aa* principéis superpesats
4* ptanta l»a»ia i an* » ( " « . «at» jardl lateral ( posterior, ea* paveIId atMNM
• St.
16 «arc IMS
Nanu»! T o r r n y Venecta
Paöl« H a r t e r a l l , e e t t r « d ' e t F e t
M
-m
1
I
I
i
I t
,—
f—•— —"I
—
t
f = ff - I f • » * * I 3 ff t »IIS ^.» • » Ï " f í f f ç *
: * i : ? 2 f i ??
• t «." «
Ü i*«3
-
. i'S
r -I
—
ft?
»r - «* ••
" I t 2 l -I
* - 5it•» *•^ I tiïf ff
i
í
•V
-*
ii
«*
i | n I i ; ti a i
t
•
-
J_
a
JA
*
i
t -
¿¿3
/»
L._ 4
«Lili!
'-I
Hi
p.
J
M
i
l
IE
ll
I
111 44Lr
fi
II
1
J
4
H
n M
RHa
iL
•ii
2»
t H etd»v*nta»ntt polític» d» l'any »n qu« »t sol l i c i t a a l paralt por
a i.»car l a d i f i c (»»»oluc«' "Clor tota" do l t t t 1 andar^ocaaont d'Isabel I I )
espantar i l propi t a n , qui coaunica a r AJon tastant oat «o construir*
l ' e d i f i c i . A 1-abril da 1*70 terna a daaanar paral» par a construir un e d i f i c i
plurifaail'.ar (rat.147), a l lateral da mntana.
Observarien»:
I I tostracloat: I Plànol d» t i t u a c l « . t »1 antat dal seterraal 1 la planta
j s u a . 1 Plantat da: priaor i tagon p i t ; 4- Alçat do la façana.
Superí le tat: m lat indica
Alçada»: Planta batia: 5 a; Priatr pis: 4,8 a : tegee pis: S a; golfos: 1.75
a; Coronaatnt: 1 a
façana softria, típica dalt palau» urbans (1 dols edificis ae» sepecte
de palau) da la prlaara etapa del pattetg de Créela ( » I d . cat.191 I 191), dt
regust ctàsMc. Ne presenta cap dtvtsté an costes, wsttts ta típica soparte i«
r o M t i o n t l t U dats pisos.
Lat obert«ros sen t e n i i l l e s , eaaarcaéts por f a l l e t aap las eaaotlluradet
aaJ> la llinda mt% aap la Alt paayt de parat hi na fals ancarrouat, I un f r i s
de abntu?e», sola una potent cornisa, »»parant e l torcer p i t de la teaa de
go Mr«, tab mptralls tractats cea »t nat t r o t . t a * falsos tapiatCal «»»'.tacar l'aaplia terratsa da dos » i v a M t . t l ' o l i «antral,
sostinguda par p i l a r t a l t eitrea» t caluanas aalt pristas, a l coatro, laitant
e l t »rera» etat» its d'una sanara aolt poc ortodoxa.
litar tort;
I atar tors:
S'sccadel« par I j graonada da la façana p r i n t I p a l , qua aas ceadwel* a l
»ottiNil n> 1 »-lifiri narrara d'aaaast, « i cantra da la casa, ta sltoa m
qrjn w i « ti ,irih,ii>i..r a t r i p l a n i v e l l , abertaat f l a t a l tage« p i » , a l ejael
bt van a parar tutes lat Habitacions da tot» a l t pitos, funcionant gairebé toa
un clauttre cobert, de Manara our a la planta baixa os ast crauar. an totot
dir»*Clont, aantre qua als pito» cal ctrcular BOT la «alarla qua l'envolta.
A u l , a la planta balsa, as croa o* ata representatle configurat par la
ara« »«filada que s'origina a 1'accét prlaclpat I craua tot l ' e d i f i c i f t m a
la tort «da dal ¿ardí altjançant graonada.
Seaaraaeet s ' M oese««»leparla oa gran prayea». paré cea no S O ' M
indiqua« » I t noat da lat Habitar tens, «a podaa prec!¿ar-1e.
In t r a c t a r » « d'a« e d i f i c i anant no I I etIen patit Intarlort.
Tipologia: Pala« uro» de planta baiaa I t r a t a l t a s , antra Jaroin». Sa situa
an una pare»! I« qua fa »aafra, pare ta planta adepta foraa Quadrangular.
6 r i c u , Piss* q d*. So 90 (Paseo do gracia, I M )
tap nu«. !9?3 C
Jo*# Oriol Pantras «n nas d« Santiago Garcia Piallles
'Jet* OriaI ü f U r » i , Mrttr» d'obrat
17 ago*t ¡368
19 »«teaere 1MC • (ne s edifica)
v
m
-o i»
- —
I "I
#
-
#
3
•% -
w*
©
Ç*
I»
• ~
&
2 3?
a
" i
i?
' 5* 1* —
•-
*
•
«
W . r~ «
- • *•
3
• "
*-
I"»*-*
• * W» • *
*»
tfi
e
a
*
nj»
*>
•*
^ —s
•>
|
3
"*
a m
\> sr -»
# n
o fc *
* ft cr *>
:*
I~Ï
** - « ¿X ^
— ft. ^
m
_ »
A» *c
^f
^ 4 <•
» «• T
n *- c _ »-w n . »
i » * * a
i
*
* Í • _
• • J
.^ 3 ^ »
^
»
t,
•
ft
Kt
•" '
~
rt
?
*
fc
•»
»»
—
3
C
Ç
^ <
f$
» '
..« •»
ts
•
çy
—
** ft.
T
^9 £Sb
••**
* » - . 1/5 0
C
Qt
5, t S 2 "•
«•
.
"«*
_ft«»
3
»• «
m- & <+ a ^*
^
v*
»
Ä
2 «* "^
^
** ©
Ä
^ -* f ""
C — ^~ —-
*
•"
~
s m
„ • ST » £
5-
CT"*
*
XJ - €_"X
r<
"!
£ f > t Z, S
j^
ij C ï
¡J
t
3 5.
. %
&* -"* ^* *"
^
— *
J-»!-*
-
&
3
_ X: ;*". 3 !c «' J• ;
~
_
^3 ft*
ff¡l|5
J**«-R : * $
_
^
=>
* -.
W
^ *-
*
^S
o c *
— G» — »T ^
à. — tS * " •— X
" - 3
3.
i
53 *• * fr ^. — aT
** í t
— 3
^,-g a.
2 —
«• * —
jf
*% *
ZT m ,:*• - - s c *
—
— IB
""* ^~* ™ * * ^
Ä O
-^ G
'if-»2
— -»— —
«> • o •
* *
•» •"* fiSk "*!
» _ * {7 -» e e *
_ **
» *•«
» ; » a s s,
— ¿ e l i S | * , 3 « — fc ™" ¿m
£ l 3 } S T n e ' ^ *" ^
f »
*ft^
ft» o , » i c
ft*
*
• •
i -
2 2S —
3
* C ^*
" - " S.
"""*
^ 3 £ w« **•
¡r2
ft
ST 5 ** *
Tl
*is
1
-0
^
3
-
I«
ft.
1
' —- * *»
^ '
T m ^
^ 'J
. •
^
22
•7£
? s **
r- •* i«
* 3
-
# a
* S — —• _ •
Us IE!
Ü?
1« ::i
I
§
O
1
e
a—
y
*
3
«—
*.
'
n
n
•*• W
K J ""*
. • Itfï •
• •• i--« 4" • - i i "
.
• Ib :
fdtftet analttiat atpatataaat aar T. Safcatar a la t««a f a t l Oactaral
(tat*, ü l - t / l l }
a c t u a l : ?rM»»rrotada
ricino*
•S-,»1«
i.ta
CJ
•" 1
ac'
»I
11 lat t r o t a n t . 1 Planta 4a fa planta feataai t - »lenta dal principal, 1 «Hat te ta façana. 4 Alçat éa la laaMa rafenaa -Jalt bat »01.
«fi ••*
IlUt
* I mSis» IMS «*»**» »attar M u r « j»ar*it í * r a f a f í r wt quart p?§,
tonttruir qatarftt al prit/tr I tt<p3fi pi tot I far * • * *C(MrU«*J*í H f i a t ,
A i'aeast At I M t Jaa« Hartaran t H o m t l H , an « M d» «tetarla a l t e r t
y V n «ir l a t l * r , no*« pruplatèrla, É W M N f f l l per cwivtrulr I M atfeaftfal
f in« • i« c U*«ftj*rc * * l patta'.a «a tracta i l'aaott da I M 1 ia#al tastat* aa
« a te ta t**a •»»* dreuna paráis par t cawrarttr «n botica 1« «Ivan4a ¿a la
• r a t a , xoftvarttat t r port»» lat f t n a i t r t t 1 cobrint una part #at Jaréi.
A t'txtiibra da 1M4 as dewana par«ti jiar a conttmlr un eual 9a«« a*
e««*nca a conttrtjir aban« d'oblanir lo par la qual coïa ét atMMCtat 1 M 11
vrétm para i n t a c t a éa la« aera». Al aare da 190» Jota Selanas y Be*) an
raprataatacté ¿a t a f a a l t a a t é , éaamta para) i 1 par a r r a l a r l'albanya).
At faaar 4* H I « Jale» » a l i i daiaana par»It par rtplntar ta Pacana, ta
l( tataunt«a qua * • « * ' étmmr panatt par a far-fea. Al Julio 1 a« atotaiita paratt
par ra'eraar lat parta« qua t fia»tan obart ala batios, t u b i t r - j l a t la» évM
partas 4a cada oamla. par una tala a l éosla da aran «ab wta colwana alt fou
at ata
••ftiraaft:
€1
—
— - -
mCNMJJA
-
¿
^
He com tan
par faiaai aap l a t , f a t a i ¡
I: t
• " ' • • « *
'¿j^
•
IM
I I lattraciaat: 1 r l i n a l da tHaacta; I- Planta to la pïarta »alia» »• Alçat
da la fatana.
íttat
Al fabrtr da I M t at daataa aararit per «faatr un p t i , rifant la planta
bada aar «ncaatr-bl l ' t t t t l a da «etat. * V abril da I t W at daaana p a m l t par
a f t f l r dot pttat a t t lot» a ' t p i t e t a f t f t t t ten t t a i i t r t a la planta sata«.
M i »at
A l f a i M ; Planta bat «a: 4 •
Iitartart:
façana « a l t atavia tab ebartttrtt
a l tacal.
latartart:
S'accadai« a l'atJIOcl par la bot i g * , a ta aual »i partan* 1'«in tea
«tvanda, l a ctrtu'act« t ' a f a c t M a travét d u n p a t t t d i * cant ral lonottudtnal.
t i proaraaa i t da tiput r t d u t t , tab K M taU>atcata. No M ha cap p a t l .
lipo loata: Cau unffaanltar «t planta »»aína, antra a<tfar»i.
Salvador Vtvat
Antonie Tarrd. Mtttr* d'abrät; Ha.tital &tU«rt » (a**dc«Mt, Nattra d'«*,»«
traf antat)
I daiaaftrt 1M1 - 16 * * t q I M * - ( M con.t«)
Ise.MK, lWl
H a l l a r « , * (Hallore*, * |
X I . 9 Carte« Mallorca (f iMampl« Central i PanierteI
* 1
3"" I
I
,_
r '!
-1—i
i
1 ,'J
f
J£«W
1
4
—- I
¡¿*
t , .. _._
y
J
s
I
i
4M
(Killorea. 1«)
dt »Unta tafea ( do» ptsot,
4 a. Priawr pit
»S
»lauta <$* la p U f t i bal»»; 1» »Hete
»alt; W at
%,t% mi Sees» e t * . 1,86 •
U **;
I I l·istrectee* I f\tm\
e> s i t u a d « , i
delt pitos, «• * H a t de I* façana
I s t a t actual; fndeirobada
• t f e r w s : »o consta«
Superficial: Total 1*7 «2; M i n i a d a
Alfada 1 Manta b a m
latertert:
fé(«*M dt ttpwt "»". aap ooarturat tanta amaarcir I panys «la parat
lli*«*.
Inter lera;
i ' i ' i M i i i p*l v«t«t*Nf, siiuat • U bind* érela, aao Its tscalet • !
fonv A U r#*ta de 1* planta tt«lM tanta un* bot«9* «ab «tvaeéa d« tip«»
reduït
Alt pito* hi li« un feaftttttee aae ttrctjltclé lonaitudinal eafc patted«*
recta i »i aenjader fent da tal« d« pat. I I prooreea i t dt ttprn radult. aas
duet tatet ake*a i «»tatet a la f a l e r t « , No » i ha cap pati al celobert.
lip»loat* I d i f i t t p ) u - i f * » i l u r «•«;• principal
M i r « •»*§tr#*.
I» M*s*r Afudrtn
Manual r.oHjrl j Coden« la, Nattr« d'oarat
t t M ^ ( IM?
« junt IM?
(«a catttta)
tup, mm, f*M
KiMorf» 1«
$1 ' ' IM.
!
* * • • * * •
i
+~ - —
iJh 1 1 ' 1 r - -r-i _,-. -~
• t ' l ' , i l ^ ! *"
'1
. i*"% f-
i *k U M
TO
= - 3 -
sf^F
If
ü
" **x-é
iiWir:
s
1"
li
f
Í..ÍJ
í
2
í'fa* - I?
5 !
S
w
s
i
5
m
•
i li *
i
fi
1
lï!
i Si u
m
ii
«•=1-
*s
*»
X
- 1I! ï
i il ! i
I ïïíf i
•;:af
# C
"»
»-
5
Ï,Í.5
— aS-S
•*_J«
% •
© w -%—
I
» •
*
fs
¡¡i f i?
í!l! I li S
b
3
»2-,
-•**
• f » ;
- £ .S
mg
• 2ï
íSsIu! II i ill ¡U
u.
5
4** i li pi
*» •* o
i n r i
o " —
%* • •.
»rr
„ « *i
M+* ï
•
• — 2
*
*
•»*
«**•
f*
*»
•••
#«j«*
»
C
S lis 2 =« i 5
1,
.
h
\
f —
'!
Jji
•
»
'
•-
i
i l—.__
j
j
i
i
1
f--
u
.m
I i »4
«o^
|
¡
,W", TT H
ï
J
\
•I
«
si
-•-*»* ü * I
•J»
•
""* «
5
**
*
«i.
til'
• 2 •
s
: 5*1
S
i
*5
#» t»
9
O 3»
rv *
*» *» -s
i*
•
$ i ** s i * «
f* *• «
—
—
fi
^ ^ r"
-sfs-st
I
tliflf!
m
2 •
m
e#
•* s*
17**
m
•
«#
m
*.*
SIS
fi
*
**
i
* 1 ~ * I*"*I
8
i"*i|5 .sc*»*,
«-sfs 5>?|
5 "S5 ö-ïr* *•'"
* 5 »'S
í 1111*5 «111
I
"•"I
i;r
_4
li' ---i
-J
1
i
fj
. .: „ H
i
11 » —
I I '
1 i_
!
i
."
-
í
«* j f f 6
rm
• L—L*! -4i
tV
l\
1..
,%
^•""•""•ja^BE"
s\
?>,
j "j
t
i
—
sr-T-i
* -• • v
"1 ~;
r~
l^íf-iiT
total I 1*0,0# r.|; t d í f k t d t . 118,10 tí
2M
I I lustractOMS: 1-rlartol d« i l t u t c i d . 2- Planta dt U planta batia; I - Menta
d«) pr»e»r ? U ; 4- Hanta dels pises; 4 Alçat dt la façana; I - O t t a l l d«
l ' t l ç t t (cot cttttral); 1- O t t a l l dt < * . ç * t (cos t i t r w ) ; •• Alçat dal pavtlld
d r t t ; t - Alçat d«I p«vello esquerre
CkUt a c t w l : En Con tstat d* conierv*co
Rtforat«:
Al « » H e n d» 1883 quin U cast f t entire tn cunitruectd t t d t a t M
per« IS pe i f i j i r hi unt p*vel Iont lettre H : * nivell dt píente belia, «afe
c o t i o r t l *fMtrd4rnti* I t i v t l l t r l i s t s , cut um I t r r t n y t «I costat dt 1« ftACl
que Pedro .los« Hcnés y rUurl, f i l l de I t ett Clonarte, acaba dt coaprtr.
Superficies
A l ' t d t t . Sottrrtm < • ; PUntt b t i i t : » • ; Prtt*r p H ; 4 «; St-gor, a l t : 3,70
• ; Ttrctr p i t l.tO • ; Qutrt pit 1,30 •
»•'••W
-..*
?
»I Jk»
* * !f
14
, -
/4a*
r"""* * "*
IT
r-or r.
-^»~,™™™»-lOk,
I
I'tK'util,
W§ hi ttt cap pat I Hi catofeart
Ho con»tan
m
I I lustraoons i Hanta dt la planta batia; t- Planta dalt pttot: 1- Alett
de la façana, * Dtttll da l'alçat (tona dt aelftt)
Obstr*atlea»:
l**pro*ac»é * 1 paral» t r i p a produir-ta parqua la cat« at »al
construir i la »ora d« la «itra da iant M.qual t da la »la «al Iran da Sarrtè
I cal contuitar priatr tab lat autoritat» rctpact K-tt coapatants
f^tat actuar Pro»«Ma I« ftttna . r - j r i o n j *
•«fora*»
Saparflcta«. total « M . l l a¿, IrtifUada: I f f . M al¡ N U / j a N « : ffa.al ot
Altadas PUnti nan« *,% m, Priaar pu * a. Saaa« pit: U I * i Tartar alat
façana 4« t iput *•*, w i t tltfenrada st caaparaa aa* la taw 11 lata da lea
»tvaaaat.
lat afeartura* da la planta »alia I'aaaaraaa* aa* fa lit», aalt daceradat,
cornadas par trancaatana» aa* crattaria, las dai» pita» prataata« faltat tat*
prtajas, tolt onaetIlurada». la porta d'accfes at flsnaueia aa* It»ana»
coronadas »*r r*rtttat, »aportant frontó trlanaular aa* anttflia».
»U eanyt da pt'at tanta franaoi horUiontalt, t fritat coa* 1 nant
aUfiint florals i r^-naatr1', a r«i t «¿» da lat «Omnia», toara lot litadas.
a ir» «iitr»t r» . ut*CMf- #H aspiran», «alt traba I lats. aa* plafons aa*
•Jwar»*!« «#f*t«; I cartsMt», »eta f r i t da fcttllatt.
ft coronaaant »t toapaa par barana da podra « fronte »tittiltil »obro
l'au cnntral
(xUrtari:
titua
lalarlara:
t l »titlfeul #» «I ata. « H w t i t . J« out tnoKdlataaaot don« M t •
láscala .i» »tin*, «a* U can« situada «1 ttntre d« la ftttna. Abtni
r «tut Mi hi M el» ateas»«» da It» dud» vivtnoat ana ocupan la rttla da la
planta bt)i«, aolt taafelantt a lat dalt pi tot
Alt ptset Mt Ha dual «twanajat, taaalt, aa* circulad* longitudinal •
travdt da pattadtt ratta cap al fwtt. I I praajaaa is da ttptjt »"adult. aa* una
tala íleo»! i ojuatra 'cuarta»*, I I a»«jtdor as al fwtt, a * piarla en ia
tipologia: M t f l c l p l u r t f a a l l t a r i t n t t prtnctptf da pl«na Palia I trot pitas,
t ü t r t attaarat
»• I M
"l·llwrt*. i l l ; Na Morca. H I )
tip nua 7M 0
Jtttn l u l l
»ilonlo Sr>»T« y t r i a l , ArtpjHatla
19 M i « I»/'.
It »*taa*ra W §
(wt consta)
r
•*--
—i.
-L
tri
i
\
XJÜtS US SMFLA2Mit£Nm\
ijj
h
1
_.. 4
1
•••
1—4
-i
I—t
mai
«a
J
mé
.
1|
I 1
_ • *
» 3
*
•
«•
i
*»
- _
«••-•
2 S
o
• ao •
•
•
-»«»es«»*
:§*!52
»i i « * -í
o — -i
a
« » i - 2 » - —^
« . I f
g.« •
•MV*
—•• •
•
•
3» xa ©
a»
-—
«0 - "
o» » * » •
2-1»
9 i **
*
I8SÏ
1
m di-I
' iE ; rfcj?
liti
,f
...
?J7 ?J7 b ( M a l l o r c a .
(no contt»)
2f7)
•
ffl
I I luttractont i Plant* J»1 »olerranti ? Planta de la planta batia; 1rlanta i V I pria»r p l \ ; « Altai de '« façana.
I t t a t actual: l nderrotada
Rtfarajat: Ho contten
«,1ft
• ; Jardí: MÏ.1S «2
Í.74 m. riant* ban«: «,*S • ; rrlaer pt»
Superficies: fatal I. i i f . l t «2, fdtfteada- MM
A Hade«: Vttrrrant
i t façana i» forca t e m i ' l a , tanta estructura', aab ober C u m enaarcadat
per fat»«t ««plet i fotet aab «1 tot oi a la planta balie, I en»otiluradai al
prtater pit a«tt f a l l « a la Turd* .ota tranca«lato«.
Alt p*n»t de paret dettaca la caablnacii da carraw« t la planta batia,
«ab f r t t »«get«' toare let t ¡ladet, • 1« coabinacio de faltas carreas 4 dobla«
f i l t r a t i» atad » n t a l t p i t e t .
* let wotret t i t m e t r a l l i « * * n el «aleIt treetaaenl ave It« «hartura*
dels pHot, tola f r n da »mdtllont I b U H a t s .
Cal drstaear íes. duet :rtbw*#t lateral«, da f * f r e , «a* c m t e r t a .
( i t e r tort:
tnter tort:
»acceda!» ptr la graonada 6* 1« port* principal que aní condueli al
«tsttbul, ttot d«l qual «'accaOti al oran tald-dtttriäutdor can*ral, a «obi«
altada, al qual n', donen tot»* las habitation» tan dt la plani« bati« coa del
prlaer p i t , taluclanant-te « l i t 1« circulació tia tat I'ed1fle1. U ?
coaumcacont / e r t t e a l l at verifiquen « travi« da 1« «ran etcaHnt« a la
tapnrtal, ti'uada a l ' a a t r e * opoiat « I vetttbal. t ptr I'«tea ¡a de l a r v a l ,
d«rr«ra d a f a i t a , » * batia ftnt al toterranI, Que t i , a litara, «ccèt prop»
det Oeí jard».
Co« «t habuutl en «quest« e d l f l e l t . « i detenvolup« I M « n a pro ari—
d'habt tac tont, aab atareada lonifitaclò vert Ka I . Al tot«rran 1 U n i « , a a i l
d'una vivenda d«ftinada al terve!, da caràcter a l a t « , let habitation«
u t i l i t a r i a « , aab una ^rm C I · I M (on «« detenwelt'oarien d'altrot funcían«) a l
robo-t. I »I caller, a •»-. d'altra« aspat«, ia funcid «HU qualt ne at
deteratna. * la planta batia tindria« la« ««tancas rapra»ant«t1veï, a l »o 1 tant
de) »aid distribuidor el t a l a , I« tala da confiança, e l ¿«'pata, I ' a n t a *
la b i M t o t r c « , la capella, a l aenjeder, la tala da ,'uaar 1 la «ala da
f o r a t t e r t , a«* IMI daraitari (saguraatat par ais convidat«), t* *4 t ' h t trota
la tala d* labor «1 pr.«er p«t i atuaulon la« ettancet ai« privada«, eab M M
»al«, tefuraaent de taratter p r u a l , duet «naentet t a l e t i l c o v « . u n d o r a H o ' l .
tot» aab tocador, i un 'cuarta da la« nina«'. Le« tat«M«c«ens da caira
Motante «t reparta lien #ntr« t l s t r a i nivell«.
Ce« l a j t f i c i •« ftnettret en la* quatre facaaet. na nacaatlta pati«
litar ion
Tlpeloft«: »aleu urbà d« ¡llanta b o u l p i t , « i ata de Jardint.
t»p «un !0#5 J
GiUavo rVyre
Kaqir. (¡tin, Arcuttacte
17 febrer I M !
} | M i g IM1
riallOfre.
n< ?&*
*
i
ff
2 r s ~ * - I* *
I lli
m
"*
f • 2
— a w •
2 ÏJT- »2.S
: m sau
d« plant» ball« 1 tret pitos,
total M I . M a l ¡ Edificada
1 2 1 , l i a t ; »att: IÍC.63 e¿
*J% m. Prtowr p i t : 4 as Sogen p i t : 1,/S a¡ Torcer p i t :
I I lottractont 1 Planta do la planta beitas í
dt la façana. 4- í t t a t actual
»3
Planta dols pltot; 1- Alçat
I t t a t actual: to« estat de conservaci« aaa la façana restaurada
•of«raes:
A 1'act obro ao t§7* ot domwcta la eoostraecté d't» «Mart a l t , * l aarf
da 19M o* <l*aana porats por a cobrir ol pat« central. Al jmy do IffM ot
daaana penan per » cobrir el pati posterior; Al seteabro do U l i et doaawa
poralt por a tegattUar t i tjuart p i t
Soaarfictat
Aleados » U « ( i h a n *
fatarturs:
façana do t i p t t "' " aea obertures enaarcadeí por f a x e » aap le i i 11 »sot
fié la 11 "Ki* «as aap la, decorada tab aloaontt oofotaU. Alt panys do $«rot
- t r i « francos horitiontatt. ads aarcadot a l t bat«os. i frisos do eassetons
tobre lot 11 indos de la planta cana t ot prtaar p t t , antro aínsulos. Sobro
olt de! soqon ptt tonta ettaonts vogetalt.
A les «polies destaca la coadunarte d'otpiralls. plafont i cartotot.
Inter tort:
S'accodei* ptt vestibul. situat cap at ato,, poro descentrat cap a
resquerra Al font coo»c<a r o t e a la do veins, contrada respect* do U finca.
* banda l banda tonta sonólos bottoms aab rebotiga I vi venda, o* t i p » afnta.
Alt pisot h» M dues v Wendet, «mats, aes c tren lac I * longltttdtnal a
trav*» d'un curt traa do passadís central, i duos talos do pat. I I circuit no
ék dol tot recte
f i preoreM d'habt tac lent ét do tipus a i g , aas t a l a , duo» SA l<*s-alcova
I un dormiten { l ae*.J*dor fa do tala do pas. i kt ha 9aloria at fans aab
#»cutat
la vent 1la<to s'efectua a travdt d'un patt central darrera dt l'escala
St »oms
Ttaolocta: í d t f leí pturtfaall«ar sonso principal
tfitre attgeres.
1» iSB
«allorca, 240 ?42 (Na llore». 344)
£«p. mía. I I7MS
«arta frtserrasi Salvador PuiggnH, on noa do Consuelo Ferré (cobrir pati
central); Antonio Francesa (cofreí t t t legalitzada 4rt p i t )
franc l i t o Barróla i Aaat, Nostre d obres; Salvador Puiggròs, ArfiuttoUo
(cobrir pati central), Jesu» Nasdeu» Nostre d'obres (cobert»)
I I «ari 1873 • Z j u l i o l 1873 - (no consta)
i
%
4
mm**
L-7JT. j
v-
n "•""}
|W>
r
a.z±:j.¡
: - i"
.
i
194
I I lastrac»ons• 1 Planta d» la planta batía, ? llanta deis pises; 1- Alça:
de la façana, 4 tstet actual
I t t a t ecteal: In bon ««tat de conservació aab grant aedallont a la faetna
A Vagott de I M ' es 'teaena peral» per a iwtstrufr l a Iban/al. A<
s e ' . A r e es denuncia *>a construct to de •cuartos* a) terrat. Al aatf de 190?
es daaana pei-ais per a construir un cobert al Jardí.
litpurf te tesi Ne consten
. Aleadas: »lauta baua 4,?S a, Entresol 3 a; Prtatr pis: 1.75 a; Seas« pis:
1,1 • ! tercer pis: 3.?'. a; Ouart pis: 2.? •
t i t e r tors:
façana de tipus B". flanquejada per pedres cantonares, eat) obertures
ftiaaercedei per faites aap les a l'entresol i quart pis, i l i senes coronades per
carteles als altres pisos
Als panys de paret tenta carreus enconmats a la planta b*l»a, i
franoet Hortttentals als ptsos. » les golfes dtstaye» els esptralls ge« 1 nats
entra carteles.
Interiors
S'accedeu in-1 vestíbul, al t * n t r e , anit allargat, aat> dues portes que
el coa»*««*!« « Ä ïes bot «yes, » graonada f»ns s l'arrencada de l'escala de
«eins. A la resta de la planta b u » trota« dues botigues aab sengles
* i vendes, de tipus ainte
Als pisos hi ha du*, »ivend«» iguaH. aab circulació longitudinal a
través d un passadís recte tangent a l a aitgera. M prograats I s se tipus
-eduil. safe una sal» alcova, dos damit&rïs, cuina aolt petita i excusat
encastat al rebedor I I aenjedor «s al fans »«fc galeria.
la ventilació es vertflca a travis d'un celobert central, darrera de
l'escala de veïns
tipologia (dif i*. ( pint ifaai I «ar iens» pr i « »p*l «i* planta baUa, entresol I
juatr» p n o i
>»« 2S»
sal lore a. j « j ( M a l l o f i , ,MJ, ir>t»\. ?yg)
d p . nua í IJ * 3ft
•lerainia farncv, Oolorr- fti-nel jr fulua ¡cot.vMi al jardt)
Sguttin Mai, Mpstre d" obres
16 *»?g IM?
26 aetg IM? • (no ¿onjta)
l
i 1
L
31
-
s
1 ^·*^.*»~. J i "·-%
•y""""'f'Tr""
•j.
f~ 1
"•^•fcaay^wmiwiMWMii ^•¡•»'^^.-^^«-^•••»»^•»•«w» «fNeMtagai
'
r^—™~. 1
Ilwi'ii
r
•
.
.
a
| £ . _s
EL i
D { . .-
1 ferV-«*
t
•!
be
"" ?
4V- a t
r
-
total 419,84 tí; I d t f k a d a . «15,16 •»», P a ' l . 74,M a2
!.?% • ; Quart p t t : t,1% •
fn tion t t t a t , t t c t p t t e l t e«Uot dtiflourat« p»1« eoatrtot.
tts
I I luttrac tont t Plai.U de la planta batía; 7 »lanta Oelt pltot; } - Alcit
Ce U f»ç*na; »^ f t t t t actual
f i t a t «ctu4.
Al «arç m I M 6 t t deaana peral« ptr conttruir un 'cuarto* a l t t r r a t .
tefrrari
Superite l t t
1,10 a¡ »arrtr i t t
Aleado«; Manta batía: * . M «; f n t r e i o l 1.40 • ; "»rtatr pl«: I , I I m; Soft* pl«:
i t t »berturet t'enfMrquen «eft fatias i r » l e í 1 l i t t e t que arriban f í a t
t la llotana (no h> na tocolj. t>tt taquen la« dt l t t botigues aa» cu luana dt
fot* »!t panys dt p.ret teme, frange« h o r i t z o n t a l 1 piafé 111«, reenfontat.
•-oronat pe denteliat. aareant l e í « centrat de caJattun dol« e d i f i c i s .
A let m\(*% tu ha !e tiplee eoabtnecté d ' e t p t r a l ' t ; c j r t . l e » , «ota
frt» dt b i t l l e t « .
MCarrauad*«
f i t e r tort
tacana d« tipus * ! * , en què t t diftrtctan de* cottet nerttiontala dt
<í#ti?uai .«pl'1.. un eorretpenent a cada e d t f l c l , «aparat« per litenet
Intariert:
t í »tttífeu» dt l'«dtf»ci dt U * t t a et »ttuat a l w » t r t , t t n t r » a
l ' a t t r t i t tttua a la «ata band» dreta Tet« 1 M M portat om t i « coauntqwe*
•a* I t t bot i out. que ocupan la r t t t a dt I t s plantat b a u e t . I 1'ttcala da
«tint a l trm% I t « bot iquet ttoan »Wende, dt tipa« •<nt*.
Alt pnot hi ha dut« vWandet, Igual«, s 1 ' a d l f t U do 1è drtta t , una
at dt I t t q u t r r .
Tott« t r t t «An batlcentnt Igual«, tab ctreulac<d
longitudinal * tr»»ei d u n paitadts central rette que continua oí robador.
Cl programa ét dt tip«» a l g , *«•) «al«, dttpttx. ta la-alcova 1 dot
ijorauortt. p atnjador ét al font aat> galeria.
ta »enttl·lcto et »ertftca a tra»éi dol pati eantral dt r t d l f k í do la
dreta, un p-iti r o w « U to i f d i f u n , i un celobert lateral a l dt l'etouerra.
tipologia. Dot e d t f í c t t p l u r t f a a t l i a r i tt<i¿e primtatt,
dt planta baix«,
t n t r t t o t l Tu.tr* p t t e t , t u ur.a cantonada Cl« do« t d l f t c t s t « conjtrutl.en
dt aantr« utMtarla, un é« «1 doble d'enple de I ' a l t r a I té dot« »Wende« ptr
Bit. aentrt que l ' t l t r t neais • » té «na, però !«« t r a t »on oatrebt tdtnttoue».
dt aantr« que e« tractaran t i « dos t d i f l c t » coa a «na unitat
•Mllorei, ?«e I«« |**!!<»rtt, J«.|}
f i p nu« t M l b i t
Jott Roure y Sprra. Juan Puif. rn no» «te Antoni« Gibert (reforae«)
M\é Nertamn y Cot, Mrttrt d'tort«; Antonio f i t t r t l l , atstra 4'Ofert« ( f t f í . l
I I 9tntr IBM i? ftCrtr \$*t • {no eotttta}
!
:
i
Li
•.-..• r - T - J
i í
"3i
' "" '
j ]'• [__irr _ 3
*•
i
»•
i
...
,
VÇfm
i
#
i— «J.
••••MR
•>••«•
— • p
* #•
H*
ff r r» y?« sr 2 f * t t * «r- Ï ^r " Í Ï : Í « .
I 1 e | x* f - i * $ - • 32 f 2 i i s - - rs
•
»s - f!
• m
*s
<•* ^
t
* "
o
3
M
ft
ai
•*» • aT
5
i• »• «» a
t
•> 1 . 1 »
~ * C
m m i
te
_
-»
°

*•*•#.
«•« t ** »
» — <• ~
—• e a
J**§f
n
«
«•
9 —m *
*» 8
•»
«• — —• a i • «• *
»
* ! - * * • • y
* « S
»s
—*
Ç
'-»s·'-
o»
• •»<•«*«*
»
H%7-
-*#•
•**
-*•
«"
** <*
*
9
»
* - s:ti"8 jr?25f,asa7ï=í A isgis
5"
<•>
*
e*
4 *
™*
Ä
s
2
I
0 •»
!
^
• •> # •
* * * * - -1
O
m C
3 n ** n
—f •
C
*
' w• 2
o
ï •I*
¿7
"
e-
*
— * ' ^ * ».
í * * í —3
*
ï-l
S
* * aw
" **
*
a2üT"·ÍL'·®*~
ï 5 •* £T *f '* *"»
ME
I
S 11?
i I iEE» 1?.
3
.*•!, »•;».. i.|.*r»
v is?
f »tat per <.
M*«t« de la plant« balaai J-
m
**sorvat ion*;
flal«ur«4aa»«t l'expedient sot.ir «quest e d i f i c i 4s tnceoplet, sttncant la
¡>l*nt« del prtavr p H I l'alcat de l i façana, de ornar« que «o s'ha poqut for
«na «n«t*ti ethtusttv«
I I Itistracio«»:
I »Una! de s i t u a d o : t
Detall de la p i i n ' j 4» la planta bal»«.
fotos d'arai«;
fetoor«''»» • t'Ariftt Mos, publicades por Sarcia lapacho a f 1 IWadrit
l'Bf. U a t n #J la BArtalfllM p a r t t m i l . ! «att. e l » * « . faofté rapredooli ona
ia les íeteqr«f«et poblliados por Seqont » Pedros« cat. M
aab foteorafies.
perk»
Altteercb a
« acuretfeatnt a e t e r t t
j f far^aia*«, ' * • . m ,
( p t g 164;
«of. b«t>.
fdifrt
fstat actual: fnd*rroca<sa
A 1 octujr» j» ina; et construeixo« ois albanyalti A 1'ret ubre do !8W
as denuncia l i construed« d u n cor*rt t l j a r d i . Al «trc do 1W1 ot deaeoa
pora)is e«r 4 (onitruir I« »«ravla,
Mel«»: Ma eantt^r
Interior 1:
S'aceedei« per la part central a A fraeaawa que en* port« a «W
aarquostna qua cobret« l'entrada. O'tqtti pastea al vesUbol, que «on« pa* •
«na «alarla, AU« envolta «A »alé distribuïdor a dobla a l e o * , on »an a parar
quasi tofts las habitacions do 1c pUcte baiaa. Creuant t l tai«-dittrib«lder.
«I fons da l ' e d i f i c i , ht ha la »ran ascallnata que paja «I tofo*, p i t . A!
rotlat d'eqtwtt« escala hi k« una ate«lata da tar»ai.
Cns iaafinoa on gran preoraaw, as* ton i fleet id vortical, aab lot
estancos da lorvot a l so torr a n i , lot habitacions reorotentativet • lo pUnta
oaiaa. Mb al sal« principal, ol or*« aenjedor, la tala do piano, la tala do
B i l l a r , la da confiant:., ol dospàti i !a biblioteca, I lot «a carácter a««
loliti * t prtacr a l t ,
lipo lo«u f«Uu «rt>«, de p»«*tt« t x t M , pi» i f a l l e t M i t altes, envolta* dt
j « r d i , a« uñé p«rcel I« > M M S I que «««fav« quasi un quart de M M C M act ol
taafrt corresponent
i noveoftr« 1SBS • 4 gener I M 6 - (»© const«!
* | l ! o r c í ífí-27» <*«llore«. M?)
í if» nut. 141? e$g
* r * n c . » ( ) S>«én
f . 0««#n#it< jr t t t e p « , Arqui t a c t *
1
1
*'%
§
I
r - c -
5
-
•-•
«
*>
• — c c
# «t
t> i
« **
n
¥*
>* fe ^
ï
5
^ •*
mm
* * • -1 ft » 3 » .
— * "t %
** — í " » • « • * • » » - Ö ' " " " ©
• # • £ . - — £ 3 £ S . ^
t< I
*^
*"! n*
* 2 *®
^**-#S*
' » . * *
2 ****"** *
2
• •
VJ>
*•
ç
* f *
J* >-, *E*
- 5- * s & —
(
^
e
—
ffi
^ 1 tí
Í
-s
^
,*
3
I- » » S o
£
ö a sa c* *•"•
£"
# O O >* 3
#•
t — —
„
»*
tta
a #• • ^ ** « ^
~t
a» -* - o -fc — -* 1. *£ ** Ö
~*
m
(*»*•**»• 3 C •« a
fc
C c
—
*™ i Ç C - < * t 3 í s fr 3 1 is* O
- * f c - -i ^ - ^ " » • # ^ T ¿ — C* - ^
fr
. - . # * • - * «
^ Ä - ^ C n i K a *
*"
- *. - * * . ..
"
-
"
_ „
- ,
•* —
^
C
C. m -»
5
— *
v - v
** * •*
»;
ft
C &
=- l
^c
2 c~
*
fc
fr
-^
r
'
;
-
^
3 *
f
K^ ** O
| £
* % - * * *
;
*
3^ ^ ¿m
* * " " ' ;
J * 3 ,^ 1 I ^ fc ; *; t ,
0
*?
^ ^
~- jf
S
=•
£
o
—2
C w»teK.
It «<! rt ^ «•* "**
*
v» * -
* cIt f ^
fer — * =5
« e - 2.
v* Z3 *
* *e
y * *
— a —
ft, C
™»
4
- .f 32* 2
^ r » *• ^ *>§
r" - *
™* *
*
*
^
*
3.
£*I
I
&
S* —«
2
1 C w
5 A> f
— fc *
0
» S
c—o^ - »
•2•»
1 «• p 5 "* M
1 *• »
w
4,
ï*'
» * ° *-' 5
ï ? r* 2
•^ «f * * i ,
w*
fi.
,#.3
^* £ e * '
2
*
i
5 . 2
* -»_ *
~ - o „>
ñ
*
r»
•>
j t »
•> — O
«•
<r
•% m - I
* * - *
lh
2 2 _ ^ ? g. |
_
Ç
—'
^'"
#*
"
v ^
*
r-.
TB
C
rt
O
-ft
*
™ # v I**
w •
»•
M
-
'
ipt«
*
1
¡ü* •" *
c; 2 ; _ o-
S er o
•
S.-'·ií
» » •• * «
»« «
•
w
*
— " " . - .
<-• / » mí ^j. _
2 1 « -—£
í 8-ftïSI
m
€
O
«o
<•
O
•
in»
^
'S *% • * - S
®"
•
ïiï.
|**f *
3
n
ï *" »
^
— *
I !JÍ •
3
«luán
" - » S «
S »• -
* § - Ç ^ C .
( » l e — » » —
«• • a «p • • -
e o
• » « » • » »
_#
rlril. t I
S «, Prtawr pit: S.40 •
r
, .ja
ZW
I t tttttrteism: 1 ÍMènol it % Mutt Sé: I Murta 4t la planta feafva; 1- »lauta
tel #r«a»r pt«; « 0 # t a l l it l ' a l ç a t . 5 »Içat ét la façana
roto» d'ara tu:
»eital riitada ptr Anftl teWra » » a « , pud Meada par ítrcU (spwcha a
~ , . ' " cat. i t .
rotofrafía 4» J I N i » , a F I T » " t i W t c f e t »«tables' ( l i b t l o t t c a ét
Catalunya)
»tf b i t . .
Idtf ict tettrtt par K(X)*nt jr »t«ítre*a « ,
lea r,t, i t n b u t n t ta i t » i prop(«tat • Antonio Goytiiolo.
t t t a t actual: (Mtarrcrat
i * f * r w t : *u contten
SuiWfici«: Ho «onitt«
• Hatfts, Hanta l . i : . j
pèvtllo;
100
(iteriort:
façana que iruui·i« la tendència ctatstcttta del t u n oc setcentista, tot
inspirant st en el aodel del Patau de la Virreina de Bare-lona. S n i detecta
¡a típica div'.siö en tres nivells verileáis: la »na de sbcel jua abarca t l
pls b a t í , aereada a través de fraqes horitzontals ais aarcades 1 encarreuat
ets a l t ; ta ¿on* a i t j a «ue abasta el priaer pis i l ' a l t e l l (e taoea p i s ) ,
ensartada per pilastres d'ordre colossal que ("abarquen en teta l'alçada; i
ta too« a l t a , coaposte per la potent km Je qelfet t el coronaaent. A aquest
«sqeeaa se l i suata l'articut«cié beriuontal en tres corsos, dos de l a t e r a l s ,
1 un t e l e l i , euaarcat per tes pilastres colossals que èctèm de c i t a r , 1 un
ros central, aab t r e t e i i o s . e l central dels quals és flanquejat per tisanes
:oapletaaent l l i s e s , que t l ressalten pere no #1 itparen.
Interiors:
t'accét principal s'efectua per la part centra? de ¡ ' e d i f i c i , M sa
situa un jraa vestíbul a et) graonada, nat dona nas a leñare« salo-distribuidor
a dost« alçada, sap co luanes, al voltant del qua! s ordenen ta retia d« let
Habitations. A at dreta s'obra t'ttcata principal que condueli cap al prtanr
« i t I cap at Jard*. H I n« un «ctèt secundari « ij-irmi de la tunda esouerra.
Coa a he Indicat, la circulació >t revel princ ipatatnt • través i l l »ran
talé-dtstr«bolder, tan a la planta batia cea al priaer p i t , on aquest adopta
la foraa de claustra. A part d'alae. a la planta bau« rat assenyalar d ' t U r e a
d ' c « lac lent secundarles, coo e l passadís •on·itudlnal recte al Març de
l'ennei de ta banda esquerra ojo« es coaunica als eitroas sab l ' e d t f l c l
principal; I e l qw« recorre t ' a m a t de la banda dreta. Tañasteis caí Indicar
>a presencia d una escala de servei entre la planta balsa ' e l seo»« pts a
«Itell.
Ce aquest palau es desenvolupa un gran prcgrtaa d'habitacions, tab
:ontftceclo horitionvat, dedicant els dos cesses anneios • I r a t s de » r e e l ,
i l ' e d i f i c i prmc-.pal a funcions inttaes i representatives. A l a i , l'ani«e* de
la dreta et dedica a cotieres 1 cavallerisses, e m coa vi venda del cotxer,
t l dt f e s t e r r« presenta els safarejos, aab sala de labor, la cuina 1 t i
' í b o i t C1$ dora it or n dtls criats se situarien stfuracant a l ' a l t e l l o safo*
sis, al voltant de la clarabria que cobre t i el gran i« 16 distribuidor.
Pet que fa a les hat itac tons representatives, tenia, a 1« planta b a t i a ,
el aenjador, la sata dt confiança, la sala de t e . un oran do .pata, i la
cape'la. Al priaer pis es troben el gran salé i la sala de plano, les
lab*tac tom mttaes taabe es r e p a r t e u t i entre tes dues plantes, «ab dot
>or»itorii a la planta c a n a , i quatre deraiterit i una iaia alcova al priaer
»Is, aab • t o ' V U n ' . a i* i toa M M habitacle per i un c r i a t . 3o t eicusa'.s i
j« bany aab btnreré.
La v e n t i l a n « s'efectua a trav*s de tes finestres de tes quatre façanes.
Hpoloata: Palau urbà <te planta t>*<>« t dot p u m jo un p u i a H a l l ) , anb dot
innesoi dt planta bal»a. Presenta jarui «ír*#nier i posterior, i te situa en
jB l a a f r i pere obviant - l o .
•<• « a
l a H o r c a . ?B5 ( M a l l o r c a , 359)
•p nu» t 1406
"Ublo Catadas. fra.-*tisco C a * a d i i y I m * © (tnd«^roc«r
Yntonto Serra y P u j i l s , d e s t r e d o b r t s
? seteabre I M ?
1? f e b r e r 1683
(no c a m U )
"W
s
a • — * t ' » l i l i
i: • ' « r t •
Si. k
"-Hill
*- _•
s<a <•
3?-*
J
5 I - 1 * I *Í¿ 8 Ï I S I -
-i
- ?¿*¡M? SkJZ£
^^M
m
•Ï
m'
~Z:"" ? - . . i a V — . i
i ' i ' ^ ; 'JM.J..IH' i
•*- • — » i
i ii¿ J J S j a T M a » B W > i
— — —
- Ti
'
*
. '» *. * ^ L *'%"* , al ** if*>
•*—
x
*¡f
• ""l'iiri; KA
• ir
—, *
MT
rmmámm
-t^trf'tr '
*"%i* * * ^ *
.«*
L^LJr- I -r» f f f S T J | »
If
»
fe
«
1 »
#
*
• * ••
_ * •»
* *
—•
—
a
• -2S»! • • _o2«»-í
» í*ff5 ••
5 S 2 1 _•«••
*»-•
— - v "•»•»<«•*
- — «•y.w.fc
»T.
•»••
«
•
s * i _ »
»a
s f ^r
9 "
SI
Sj 5
—-
-is;
—m mi
Hfíí ¡i
11
5& ¡i
si -t
?
i
iíil! *
Ií
!
t
2*
I
• Ïi
1
! lis í*
PS S
Hí
Sí
tf S i »
S*
A\
»1
* r
Polin I / u n « rt» ID.itiiclp)
* • * , ! » a l ; fdlflctda
Ml
1 lustrado*»: I Planta dt la planta balia; 2 Planta dsl* p»sos¡ 1- Alçat
it» '• faç*«*, t Alçat dal eoronaaant
I »tal actual; fndarrtxada
i t t p r t t m t t n plànols par a
Z70.69 « í , Ja--di: t I 5 . l t a?
•afora»»:
Al Nu««rtra <** IMS t i dcaana ptrat»
construir una »alustrada toa a coronaatr.t
S a f a r f k l t t : total
Altadas: Planta bat«a *>,H m, Prtaar pts: «,IS «i Stawi p i t ; J.aS a; Tartar
p;s> 3 , 1 * m. Quart p n 1.1% a; Solfa»; I a
fit*riort:
t >arua fèi.MM «oil llauatnt estructurada, art semille» tisanas l l l s t s ,
Mt> fornifut«, itpariftt t i t trpt frontal»
i n obvrturt» » r t t t n t t n i t n i l l l t » f a l l t » at»It» I t l t s t s , alo/inai
flanojutjadtt ptr rtatutts. «antra qua al» pany» dt parat aoais tanto ft anat»
M í - l / o r t t K a la planta batia, tttent l i n o » al» pisas. A las «alfas,
rartatat Suportant argüir ton« ri>«utt, tota las qual» »a »ttutn t i » t t p l r a l l » .
Interior»
'
i 4 ( t f j » i i pal vtititMil »ituat al ctntrt dt ta façana dt Palaf, aal)
§raer4a t t n t r a l qua d»na pat a la »¡»anda da U planta batia, » a l ' t t c a l a
Tattral qua aana als »ito»
* I« planta bana hi üa una un Ica *t*attda, qua podria funcionar coa a
principal, art una dtttrifcuetd aantiaaata 1, al d a r f d'un« «ran tuf llalla
ctiitrat qua t t t erimant l i x - b u a t o » toaunKa t i taló t t i atajador a través
dt dt«tr»t» s a l t i d* pas. reproduint I'tsquaaa doli palaas tarroí». La rast*
I h a f e i t a o a n * t t t t t y t n a band» t banda d'aaaasta anfilada i configuran an
¡>r-.tfmma da t >pui • '<), art t a l o , dttpatn, tala dt lanar, I trat dor« I t or t t ,
ios i > ! H , «rt y«, i'dor
[ i atn,j#<*or ts a l fon«, art «alarla, a r t tes
•acusat».
Al» piso» tanta «.-as *l*t«d«t dt d i t t r t b u o ó catitea I cire«latin a
t.-«*c\ dt curts traan dt pasiadis {1 prsfraaa #» Ja lipas »Ig art said,
Jr'.iul«. do* doratlert» I una »ala alto»«
in M M rap pat i i t c t l i * # r t , car tc-tts It» façana» ttnon otartarts.
fípaloata, l ' h l u p l u n f a a t l t a r ttnst principií
d« planta ha tia i qua'rt
pttot, tttwat •» d«bt» cantonda, art jardí potttrtor
I, u n i m « i;, h: lir A)
t »(t. mi» IfcíO C
í»#b 1o W» I* jf f QAtanaH
t i t a s Rooant, Arqulttcta
1? üarç IfléS
,'« ihr i ! 116»
(i«« conti«)
Pf 1* i , ! 1 »• ( ! ' « ! < r
Kl 1 0 Cñiifi
i
*
104
lustracions: I Plànol de situació; ¿ »»Unia <le I« planta bada: 1- Planta
I¿os. 4 Alfat de ta façana
í s l a t actual: Enderrocades
f «eforatt:
A l'sgost 00 J91? es doaena perats per a construir l'albanyal.
te tos: No consten
Alçades: Planta b a n * ' 4 a; fntresol ?,80 • : Primer pis 3 SO • : Segon pis:
1,30 a; tercer pit 3.1» M, Quart pis 2.60 3. Golfes 0.69 •
t d l f <d tipus * • * estructurat en quatre cossos, un d'eitrea. constituït
por t e d i f i c i del l a t e r a l , separat de la resta per un semilla 11 sena prlaa
I l l i s a ; des de laterals: i un de central al punt d'articulació de la
cantonada, separat per dues l i senes encarreuade^ i diferenciat per panys de
paret aap fcanges n o r i t u n t a l s «es «arcades
Les obertures son totes iguals, aab faites aaptes i H i t e s . Oc ta planta
»ana destaquen l e i portes de les botigues ètb toluaes de fosa.
Alt panys de paret tenia franges KorUiontils, fina aetllor* toparan*.
; les llindes ce la /ona de mentales, al prtaer pis ( i ainsules en t o t t els
* altres) I plafons rectangulars sobre les llindes dels altres pisos.
» les golfes tenia «spiralis entre carteles, sota f r i t de b i t l l e t s .
titer Inri:
interiors:
Cada e d i f i c i te el %eu propi vestíbul, estret, ««* l'escala de »eins
i l fent. A panda i Manda hi h« espais c c a t r c u H Al» p'sos ni ha dues
vivtndos a l ' e d i f c i *n cantonada i una a l ' a l t r e , aab :ircula-io longitudinal
recte • traves dt passadís central. í l progreae d'Habitacions és de caràcter
• )Q, aab tala principal, despit«, una sala -alcova i dos d o i · l t o r i s , eafc e l
«enjeder al fons, aab galeria.
la ventilació es verifica a través de patis darrera de les escales de
veins i un celobert a cada attgera exterior
. „ tipología:
tipologia: Dos
r
edificis plurifaoi llars sense pr'mtp*)
d'entresol I quatre
Jt Stsos. en C4antoned#. Un d e l Is se situa a la cantonada i té dues viventies per
• ^ » i t , l V a l i r e , en trau l a t e r a l , noarts mà, reproduint fins a cert punt
• I I'eatructun
ura d'una de Its «citats del p-tew.
,.. *t la i, ? iff layo, ,')
-. ip nu» ¡06í>*
»ntonio B«tlart
.
J. KariBon Cut. Heitre J'obres
• • • - ?J M t g 188?
¡5 juny 188?
(no const*)
—*-*:•«* •
».„„¡¿,4,,,. ifc
,n iilagr,
fc.nM.,—^|^^^^t^¿|
'Htlt*",T,",M""
*" '
2? a*jeit H i t
(no censta)
de soterrani, planta balna,
la f*(*na antt bruta.
1»
I I l a u r é e t e * « : I- rl«nta do 1« planta batía; t - Planta deU pitas; J- «lea*
#t U f<tt*n«, I f $ t * t «Ctw«l
ísfat actaat: f>r*\tnt»
atfaraat: *o tont tan
Saperf i d a s : »o conti*«
Aleadas: »tanta batía «,10 m, ( n t r a t o l : 1 • ; rVtatr p i t : J,f$ a¡ Safan pta:
1,1 a. Tercer p i t : l . t S a; Quart p i t : i.TQ a¡ Solfas: i ai Coronaaant: 1 a.
fitartars:
façana tanta estructurar, «•» ooartura« ea) falses aapist t l l l t a t , tax
llinda ais aapla, feset aaa el tecol. Oettaauen lat da l ' e l a central, neaés
Mauladas * H panjt da p«rtt Hl na franfes bertUentalt ata aarcadai • la
planta bit««
f i » í i t i b u l M tltua a la part centr;l I treva per »ota t> ( M t I , darrera
J»i ou*I te »ito« I A Í C Í I I de ««1«t. A band« I banda, leaflet áspate
coatrctalt «up»« la resta dt la planta bai«a.
Alt piro» tant» dats vtvtaes Iguals, aaa circulació a travis « • carts
traan d* pastadla, ceablaats aaa talat dt pat, an* «* m P T r a p t ajees! recte,
t l pre«raaa >* leaflnea d« tipus n i « , tot t oue no «1 podra precisar perquè no
t'Indica ai noa do la« ttaènactens.
La »entilaclé serectaa a través dt patt caxtraf ¿avant et l'atesta dt
» t i n t , I da dot ca lobar t» laterals.
Inter lori:
I t p e l s f U : l( f i c t ptbrtfaaiHar lease 0rimip§l
antrete I ( gu.'trt p l t o t , entre a t t f t r c s .
I t Juliol I i 7 t
> » U l . 4 (relaye.5)
:»p n w . I S !
í | » " ( i H»r«<}*»
S. S é i t r t i t a a p » , * « * t r e n lifcrrv
7
«TS
¿B ©
#8
t
»
-«sftfcf™
#-»
fc#*
»CT
St»
—
*5
* § * * » • *
**
—
—
» « » _ « . .
— *-#*„. — c
_ Ite —>
« - fr *
fc
^
w
ft^
**•£*',»
I
,
'
3
1
2*2~
ü — ~
» »
-« •»
- v
3
fc
£
"™
3
*
- ^
©• <» .
_
O. »* ^
— t
i
^ i
_,**»«*
~5
'-"
** £ *<* O
^ ** *
2
*
#5 4 . *"**ß • * » * »%
3 *m ~* r&
•*
15 er J *• *
gjc
~5 1 5v Ä * *
-«* — r* «•
n < - 5 r» • Sf „ «•
~ ï -- t •* l e * - * —
,, — ••
»^*«»t:5'r
n
SS*£:§ot
.'•"15-
* § t * ' _ « r
la?«
-***lZ*r
lili
* * ? - ! »I
ans
f
'Ige
c —w
—
*«*
«.
~
<* •
íï'ïi'ü
.
1 * •> ~ • „
• . - • »
I
•
' • # »
a "
&
~>-
**C^h*»
i l fe »». S «*.
O ** *••
•"****·iBp
• <x
If f 1 " ! "~
-S5« «
*ll**5 I
= »•*§ „.
I
Ï**Í£ 1
§>• s
*•"" * *
lilll z
*.*-• I
i
U
*9
•'
<»
m
i| lli
i l ris
*r fil
t g
t *
• ¿
::
! !
ïï*is *
iB*5ï !ï
3
fi
f;l|l|
-5
ç * «• &•»
i • *" «• *—
k ..
Mm
I
-li-«*-""
»
Jï •
^
«i 5
•
-*—
fi
*C *£
C
M $•
JE w*
fll
*r
fe*
••
»
w
<•
C
*
m <&. **
— © • § •*•
» * * • •
&
•
& *• m t —
a. e •
fc
«
3 *
O* • C ***»= <*
—
*
«i •
fr
^ fc
* A
— 3
C w
k.
•• < • ; » • • « •
k * _ c «- * __
« C
r.
&o
-
— -
— 3
k
— w #» . £
*
5
•»
m • c •
aA ——
MV
« »«•
>
c
—
Sï *
<# .* *
»•
'NS
e
Z
-
*
a
*? *»
flfc
**
If
i-.ï«i's i gr i*Is ii Ii 3: •*lli
*
5
«'**
w»
£
«j
— J»
líe 1886 •••. I I H K N
1*SJ«€«2
peraiv per lorvtruir «Ou *CU*rtOi* «1
S14.VI? • ? , I U t t ' J « r t J t
LOT •», i M ' u n l
?,994 m, P n a e r m » - J,M>4 • ; $«<Jon
pv,
Ï . B O • ; Qu«M (,>-,
" . W a. t » o l f t i : 0,S? • ;
sot
I I HlttraCie»»: 1 PUM« a« Ï »ntretoi; 2 PUM« 4*1 principal: ï- P U n U
d t l t pUOi; t »K»t 4« U f«r*n«; 5- D t U l l d* l'«lçat.
I s t a t «Ciaal: P r » « n U U p U M « b«u« ) 1 ' t M r t t o l a ) ! t s.»ap1 if i t * U .
A 1'«bfil
ttrr#t.
m\
SttBcrf tc t*S : ld»fic«<S«
»H«d»i: PUM« bau*
p i l . : , ? » 8 ».
Itrctr
(ifunaMnt:
Fly UP