...

El món alt-medieval i el seu entorn artístic en les... de l'antic vescomtat i abadiat de Sant Pere d'Àger.

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

El món alt-medieval i el seu entorn artístic en les... de l'antic vescomtat i abadiat de Sant Pere d'Àger.
El món alt-medieval i el seu entorn artístic en les terres
de l'antic vescomtat i abadiat de Sant Pere d'Àger.
Un apropament a llurs fonaments històrics,
artístics i arqueològics.
(segles XI-XII)
Francesc Fité i Llevot
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la
persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
IIL KOK ALT-MEM CVAL I ZL SI?T
^ LES
.\IlTlSTIC
T)!Z L'ANTIC VESCOKTAT I ABADIAT
DZ S.VNT P^R'i D'AGZR. Un apropament a llurs
fonaments històric_s_p artístics i argueològics.(segles XI-XII)
Mcm&ria presentada pel llicenciat on Filosofia
í Lletres per la ''niversitat Central de Barcelona 7*1J\IIC"1.SC FIT* T LLT'VOT per a optar al gran
de Doctor.
AGTx
8 de Desembre de 1"86
965
esc.
alçat
TORRC DE L ' C G T O R M
^ k. 2/4
1/100
966
Ho f
3ANT SALVADOR D'ÜJTORM . L'església parroquial és també
romànica, com l'usual del Pallars i presenta IPS típiques
arcudcions»
967
¡f.
3 A \ T V I J i l N Ç DEL
Í H j T E L L D C TOI Ü . H o s t e s m u r
l/igdiu [P.illirs Jussà;
L * E " j l £ j i ) m i l m p -, > ,
s'hc
p n p i s deu
jrruÏTt 4 " rnol^; "1
.ctuils
138,-". P e r p x ^ m ^ l n pi c l o q u e r , q u p p r a sem-
blant
i
«,
j r • jBvin publica en
i j,> r G i x p n
m é s s p n c p r t ' s t UP 1 p s
el
d _rrers anys
l'p c , j IP îles t al com era
p 11 T p U i i ^ v p n ^ i r i "
pi 1J7
lernen d ' A l l à )
1 n p L l a r d a , a Tib d e c o r ta L 16 d ' t i r c u a c i o n s
i d o -> > » t ,
T J ^ «l
i v u i no PS r r c - o n e i x i b l p g a i r e b é .
c r1 n j u n t
t u p n p n i r t pl
- l
t e m p l e i l ' c ? p u r P 11 se
si —
jrup d ' e s g l i i f s l o m b n r d p s de
la j · r J n > i L , a n s t r u I d p · 3 p n l c » p r i m e r d m p i t 11 del
s • XI i) UP h e m P -> t a t v e i p n t «
fn l, fotografia
superior st-nyalpm l ' e x e m p l e
t í p i c dp l' ip.irell i una f i n p s t r a d u v e l l a d o
r o r r P 31 o n p n t u l a n, i ut p P r m i g d í a «
968
c
3
•r~>
C
o
u
J
_J
LJ
1-
/
<
<
O
•H
01
«OJ
U
'T
M
3
f
O
v
/
rl·l
Dl
i
tr
m
/
Ort-
o
o
o
tfi
0)
u
-O
*
969
El poble dp, Tolo est! avui abandonat; les seves restes encara son visitables sofcr?el gran turó del castell, el qual
constitueix una sorprenent explanada, on diu la gent del país que era el poble vell« Aquesta explanada inaccesible per
totes bandes amb clares restes de pertruscall en els seus declius,que almenys en els indrets de sobre el poble sembla
oue estigueren murallats, té erigida al centre l'església del
s« XI, als peus de la qual s'endevinen vestigis de construccions —caldria fer una excavació—. Als peus de l'església
s'endevinen vestigis gairebé irreconeixibles també, molt
més allunyats i ^migjorn, del castell. El castell
s'erigia
com vigia de les planes de la Conca sobre el seu antiplâ
privilegiat. Sense dur a terme una recerca arqueològica minima és impossible donar una clara reconstrucció del castell
des del qual, segons la gent, en temps dels moros es feien
senyals des de Mur i Llordà vers Toia.
p d r t id e s de t erme : Jerra tif. la Campaneta, jt. Vicenç de Tolo
Les Forques (limitant amb Vilanova de Meià), Montsec [trenca
amb Llimiana] Donrepòs (crpua amb la carretera d'Artesa)
Escablons [creua amb la carretera d'Isona), Mallomens (terme de lant Salvador de TolôJ, la Teulera (antiga
teuleria)
Agunoves [confro.ito amb el riuet d'Isona), lo Conreu, Valiris, Font Freda.
aspectes histories!
Aquest castell situat a la Conca d'Allà, que formà part del
comtat d'Urgell, en els límits del terme de Llordà, afrontant amb Benavent, fou en la primera meitat del s« XI i possiblement en la segona meitat del s. X una fortalesa fronte
rera davant les perilloses incursions alarbs des de la Ribagorça a través dp la Conca.
Arnau Mir do Tost, que s'erigí en custodi i senyor d'aquest
indret, detenta pn nom del comtes d'Urgell el seu feu i versem blantmpnt en fou el constructor -als Castells Catalans
es possibilita fins i tot que en fos el conqueridor(1)-. ¿'
esmenta per priner cop en el 3 límits i afrontacions que ape—
reïxen sobre el castell i tprmc de üescarri en la donació en ¡
franc alou que en fa Ermengol III a favor d'Arnau Mir de Tost'
I
97Ü
l'any 1055 (2)¡ també en les afrontacions que es donen aquest
mateix any dels castells de Mur i Llimiana
(3).
En un acte de fidelitat i conveniència que establiren el com
te Ermengol III i Arnau Mir de Tost el 1059 ens apareix el
primer testimoniatge sobre la possessió en feu que en deten—
teva el dit cavaller (4),
segurament amb Implies
prerrogati-
ves.
Hi posseí béns també l'abadia d'Àger, atorgats per la vídua
del comte esmentat Sanca, filla del rei d'Aragö. La donació
la feu la comtessa i el seu fill encara minyó Ermengol IV
l'any 1065 i amb motiu de la mort del comte, eue des de Barbastre havia estat traslladat per Arnau Mir de Tost a l'esgla*ia de Gt. Pere d'Àger, on fou sebollit; li atorgaren un
mas (5).
En la repartició de bins de 1'«abadia del 1066 aquest
s'aosignà a la mensa canonical
(G).
El castell fou donat en herència per Arnau Mir de Tost,en
el seu testament del 10-72. a la seva filla Valença, la comtessa del Pallars Jussà, i al seu net Arnau, juntament amb
els castells ríe Llorda, Qescarri i Benavent. (7)
Sobro el castoll de Denrvent, del qual no resten vestigis,
malgrat conservar—se oi vilatjr ccil veure Llorda, on s'es—
monta sempre en leo afrontacions del seu castell.
En la guerra
;ue esmentem en parlar dp Llorda, encesa tot
seguit de la mort del cabdill d'Àger, entro els comtes d'Urgell i elb del Pallars Ju^sa, aqueixa ¿ona fou tambfi objecte
de litigi i cl 1078, qunn la guerra era finido, frnengol IV
retornava dis comtes do Pallars Oracarri, rctenint-se lo
potestat del castell
(8).
1) Castells Catalans, Vi p. 139, segons opinió de Pere Català i floca.
?) F. Fití Recull s.......
p. 140 doc.
LUI
3) Ibid. doc. LVII
4) Teh. doc. 41; b) T c h. doc. 65; G) Tch. doc. 73
7) Tch. doc. 97; 0) Castells Catalans, VI p. 1359
971
Jantuari
Dins pi terme rie Tolo, s'hi trobj aqupst santuari
p, r a dins un mas p ert i cu lar, formant part de Id
sev" fàbrica, propietat do In Üiputuciñ dp Lleida ,
Fou durant un tenps priorr<t prpmostrntRnc depenent
de Bellpuig de les Avellanes (s.XIIIJ.
El que a*3 V R U 5 «ï el q u n r c T tu cJel t u m . i l p y.jriS
del s. XI, à T b la port? d'injrei» <i m i g d i o i duei
finestres d^ d o h l e de bi, ix ,1 nigdio i l'absis.
Castells "fitaluno, VI p. *31J2 réf.
J. Caresnur Historio de 'lanta Miaría dp Oellpuij de Ing
jvell d nas (Balaguer 1977)
972,
f
N
esc.
Dr: LA f/rtRE DE DEU DE BÜN^LPÜJ ( T o l 6)
1/1 OU
CAPITOL
RIBAGORÇA I LLITERA
973
A. Rib. ^reny
sit. m, 251,4°24«40«I-42°15I33"'
B.
"
Baella
"
"
326l4°oal50"-41O57' 13' '
*
"
Bellmunt
"
"
289,4°19'10*'-42°01•12''
"
M
Calladrons
"
"
289,4°12I45I '-42°04' 25"
Camporrslls
«
»
327,4°12'35Il-41°57«30"'
Llit.
M
B. Rib. Casserres
Llit. Castillonroi
"
"
"
289,4°14I46II-42°02I10"
327,4°15'00"-41°52'40"
B. Rib. Estanys i
Cabestany
289,4°12I46I '-42°01 '25"
"
"
Entença
"
'• 2B9,4°14« 27'I-42°04'05I •
»
"
Estopanyà
"
"
327,4°14' 05"-42O00' 00"
"
"
Falç
"
"
289,4°14I50"-42°05I57"
"
»
Fet
"
»
289I4019'04"-42°02I30"
"
"
Finestres
"
"
289,4°18'17«'-42^00'24''
"
"
Girbeta
"
"
239,4°23'00"-42°06'30"
A.
"
Llaguarres
"
"
250,4D09' 15"-42°12'05"
B.
"
Lluçars
"
"
2a9,4°15 '55"-42°09l 20* '
Llit.
Miravet
"
"
327,4°14'00"-41Dfj8'00"
B. Rib. Montfalco
»
"
289,4°20'32"-42C03l 13"
"
"
Montanyana
"
"
289,4°21I52"-42D09'43"
"
"
Natja
»
"
327(4°10I43"-41°57I25"
"
"
289I4°10'25"-42°03I05"
"
"
327,4°15'55 "-41 °52"50 "
Llit.
Pinyana
B. Rib. Purroi
"
"
288,4008I50"-42°03'33I '
"
"
Sisear
"
"
289,4014I10"-42°04I33"
"
"
Sprlana
"
"
289,4°14"25•»-C2°01'10 "
Valdellou
"
"
327,4°14'10''-41055'05"
Llit.
B. Rib. Viacamp
«
»
2a9,4Ol8l08"-42°07l44"
Dins de Valdellou hem inclòs els antics llocs de
Penella
327,4°16I50"-41°54·30"
Salgar
327,40l6'30"-ai°54' 00"
Vila d'ARENY, jnunicipi de l'Alta Ribagorça, ubicada als peus
del turâ on s'aixecava el castell. Visió general des del
Puig del castell i racó de la plaça Major amb porxades gòtiques que mantenen encara el regust medieval d'aquesta vila
a'intensa vida artesanal, fita de traginers.
3. 'u't rt, tot " ; t "ií
••'-, i i 1, r "f" *•"; - 1 '->nti'j(,r dpi
»•> '-j m f 1 n t t a • , >1 pi
(Ho]
^ vy
;. T u l 4 ' r i
-L,rr,
,, " .
^ _ ,ir,,
"_> f -n i n ix
!f[,%
i
f-r-
r c , u L t < r. tur.- _'6ti~
J^jit^llo', d n
, I c j '. 1 - ,"1 L r r_
-—.^r
d jrr'T "
™rij" l ; .t,
fi
r ^fin ,1, 1HJ L
r j 5 n, II p . 1 ò 1 -1 o :
R. a ' ^ L ^ I i l P.11 r- > Hit 'i^r-j P>- T T-, 3. IX->
"Pirincho"
975
Vila d'Areny. Una de las arcades que donava accés a la
plaça Major. En la il·lustració inferior magnífic camí
empedrat que conduia de la vila al castell tot formant
graonades.
976
F 16. ///r
f i C- II fí>
Castell d'Areny de la Noguera« Visio del que seria
segurament la façana de l'església de Sant Martí
del castell. Estudis arqueològics permetrien fer-ne
l'estudi de la planta, que en les condicions actuals
es difícil de determinar. La façana descarnada presenta un cos de reble format per carreus sense escairar units amb argamaça de calç. Eajdïfícil també donar
una datació precisa d'aquesta part del castell que
hom podria considerar
romànica.
977
,„••:. 4 F u. u 1
En aquestes i les restants il·lustracions donem distints aspectes de les restes que perviuen del castell
datables en distintes èpoques* La il·lustració superior
ubicada en la part más oriental volem destacar-la
per
ésser un ric jaciment arqueològic, segurament constituït
pel dipòsit de deixalles, que malauradament s'està destruint pels aiguats. La fotografia inferior ens il·lustra
un detall de l'aparell de revestiment qus no permet extreure cap conclusió. No el creiem pas del s. XI ¡ -,>jgurament és posterior.
Castell d'Areny de la Noguera. Detalls
n
978
fi í.
Castell d'Areny de la Noguera. Detalls
' ( nt r d
979
11 r?1 * i nrl r n t c
1 11 - r : d ' u c <r en c
j
f ,',pnt i
r' 1
llu
j r ;M n i _
li i 1 u "t r
-
n , ¡T p o r t
t », h
j
1
,
;
t < j.
t" n
M
J
x
f
ull
"r
T11
r 1
'
rj n
nlnrnf
v
n
i n i IV
] ' fi
H *.
1-
im t
t i ». ,
,
,
1» 1 t-
t
i
(
n
1p n ^
f'
PI
4
«
n
f i
f
1
f
v ,
1
' (
fpj
1, , H ' l
t-
^
f
t n
<r
J l
U,
rijr-,
1
j
n
. 1
;
4]
' ï ; j
F .T
T J , 1 !..
f>
]
1
_j
-n p i *
t
^ jnt
t
t
"In1
"If
11
l · j l
]_
TIP
1 T7
BÂELLS (Baixa Ribagorça) Mun. de Baells
980
La torre de Baells i el casal senyorial posterior que
va pertànyer als senyors d'Alfarràs. A nosaltres ens
interessa ressaltar la pervivència d'aquesta r *.rre gairebé quadrada reaprofitada com a vivenda quan es basti
l'esmentat casal amb
vestigis de la Baixa
Edat Mitja. Per l'apa
rell pot ésser situada
dins del s. XII.
Com hom pot veure en
les il·lustracions següents, es conserva també
per la banda de migdia
vestigis importants del
recinte murât que acompanyava la torre.
Torre de Baells en l'angle ponentl del casal
1
esmentat.
" L l > (l.ix-1 !:,__,,]-, ] -„n. ''f. i niï ,
j. "j u - í. r t
L , "
ji * J
l'JI,
~"
^
"
"• * r J «
r
r
i^ ^ i,
'
1 f , , r" ~ r i r .1 '-i ... / ' ! _ . _ n
', i
j ,unti*
'f
.ftrt.n^ir
981
Torre de Basils» En la
il·lustració hom pot veure
encara restes dels torrelltsns
dels angles del casal que com
posaven el sistema de fortificació del casal juntament
amb el voladís (matacà) situat sobre el portal tot formant part del sitema d'ernrnerletat que coronava el conjunt
i que avui malgrat la teulada
que el dissimula encara és visible.
fií,
Vestigis importants de la muralla a migdia del castell de
Baells amb una petita torre de flanqueig.
El recinte murat configurava un recinte gairebé quadrat
que determinava un pati al centre de la façana principal«
Suposem que al voltant s'hi trobarien edificis adossats per
les cavalleries o altres menesters«
982
a sp PC t e s _ h is15 ri 3 s : 3 a e 11 s p s t * situat p n la zona compresa
de conque stpu cristianes dutes a terme pel net d'Arnau Mir
de Tost, el vescomte luprau Ponç de Cabrera. La seva pxpug
nació no PS duiu* a terme fins a finals del s. XI. Cl 1191
s'onumerpn com r laces conquerides pel voscomtn TrayS, Val —
dpllou, ,<''-> t x à i Cnmporrells (1) i el 1 1U4 ens nparpíx la d o n -j c i 6 de 1 -i SPVO església, juntament amb altres dB la zo
na, a l'^bddia d'Agsr, rn&oneixent'pl favor* diví l'atorgant
en la seva victòria contra pis alarbs, que era el propi SB
nyor d'Ägor (^j. lonacifi que sera ratificada quatre anys desprès, „ssenydlant com territori de la -,2v/a aprisio ni c on pres en t r n el
jegrp i cl riu J inca [3j.
Cl 1 1 3 1 , en el TPJ te^t-iment, deixava P! vesc-J^te °I c-istell
dl SHU fill i ;:rimo^nit Fcn s
]ur>r ,u an Jdhrer-i, d e t e r m i n a n t
el tinguis en fpu per "11 r; l 3Pü jerm* Ferrer ( 4 ) . Zl
11?¿
n'pra f p u d a t > r i juili'i L ' l r i ^ . , '. Tyî., r-1 c,u?l o L c* eix ^ v u
h^r^ncic
:1 ;"u f i l l ,îu:llT r
corrtp F- " ^ ^ l'i"fpu H :Vi •>
d ' 11 t r P L ^ L r *
i£
rn
^. *)^ , .">j c'ijpr^^ "l v P 3 -
v
jnrr-^ t d ' [I > t
' rl
l p 'n
'- -. ' - ,jl *• .
~ '
¡
_ n l l , ; rr
? ) r + j F 1 „ "- r i
^m
p rt
H« yu" 11
^ij dl ' 7 t ,
,, . r c í x t "•h ^ i '.:-•• • í ¡ m ^ n d ' À | ^ r c L n c f—
i
." * J
. i-1: PP! -
1 - - n Fí , i , cJ.
ur 1 -, . - r 1 " ! ; : , ' ! , d e l _ . X I I I 1.
r r c d« 1 r , , i l l ' ï « r , p i i ^ n t d i ï p n l f.'o " ^
4
J j í 11 P n , r c c d n e y u " n t
í i . 1 d p 1 .. c m * c " *
r, u o • • r
b£ ^J
Ir
te-
" ' ^ i r i r , 11 1 J L ' t r n —
d ' L r—
lïoll í J ) .
1) Tch.doc. 1 4 - ;
>] T " > . J , _ : .
1 7 t - ; J j r d i H n i v r.n b c d c - ^ ï L o m
r
el 1094 r> r-j c p d l t l ' h í ^ n ^ r : p l ' . f l l j u 1 i
I c a b p n i oci b i s b p H . f ü n
1
12 P.^fH ;
)^IDQU,
, ,r. G r " j r ' f . ü e J . t a l . ,
3) T j b . l o e . 1 j ( i ; 4 ) T c h . d c r .
4 1 U ; '".) T r h . d o . ;
j n u de Rodi. d '
j
'bC;
r
)} T c h . d o c .
0 3 1 ; ? } T ' - h . r t o c . 4 7 7 ; B ) T c h . d o c . 487
983
p a r t i d e s d p t e r m e ! LP*? F l a n e o , l o o
. J c i d r o n s ( t o c a amb N a t x S )
j. i P l a n i , A l t s de " e s c o l l a r , O l i v a s s o s de B i i x s, els Plantius, les fbd^ups,
luriti, f'arulls,
^ u a d r p s , la C u b a , l a n t
. u l l i s ( e r m . ) , l p < j Tc-ll i d p s , l a
l o r t p n , P! T u s ^ a l , t e r m e d e
« J t î t r ^ C o r t s , t p r m p dp Per = lta,
M o n t l e v a i s , c i m î de Id Pass" 1 ,
l a n y s , li l o r t e t a , e l
Rulls.
Cl p o b l r 03 t r o b a ^ i t u a t a C k i l b r n p t r r s d P l i m p o r r e l l s , p r o p
la C t i r r p t c r d n a c i ó n il cut rrprM ^ V i p l l u i p n v o l t a 1 ' e s m e n t a da • ' " o r r e - c i s t e l l ^ u e tf>
3 mtf
3! seu f r u n t, p 1 t P m n 1 p p a r r i ^ o n l de
M->riat actudlfn"nt dpchc t
Poc resta del t p m n l p
i l » Mirp dp D e j d ' a g o s t .
i n t i c qUP deuria Pjtar ubicat pn Tqupix
m a t p i x lloc. ^ rprt nivell l'obrc? d ' o n ^ r n d i m p n t i plevicifi
f s t o t a d 0 m ata
U P 3 p s i t u a p n t r p P! C s. X V I I i
imb un p s t i l
XVIII.
J o r d i To i x p s m p n t »
Is D p w j l l j ,
3pnyorj
p r o m o t o r " rt pi C c s t n l i — p l > u d i x ^ c t
XVI - s ' h u t r o t i l ' h p r M J i c i
li
< IP-,
h ir
i m ^ r i p •> d p i
o r t o l s - . ~)^' t i u p m d o l
C3«i il g i r p b ê t u i d r t ->1 n i_ n l f ir
rfpfpn-ij
'-- 1, ori u n í ^ D O C d oa 1 "? —
j R!
3 P o " r i f . d r, i 11 j 1., 1 ¿ i . J ' t
^ mf-c':
Jt
i
4
rt
^ ^I
"
r j^
ur
lu L
1
_i^*i
^ 1 u-y
-1
jrjn
) ort )1 d o v l l i t . T i r d ' v o —
lla.
3 r.
.
' J i t i n p n t 1 - d" r ^ ^ f i ( j u e j c t u n l m p n t
1 > m p n t r p h ê com l ' p e n i * i i
di'·frp·ïjpn ] ' i , ) p c t p
d" P o a l , c o m p i s
1
b)
^
r
•>
H
.
rf
r
y_ ^ f
V^tr J
i,
. 1 7
. 7
DC L, R l B \ G O R »
Ribagorça; Fef
984
Oferim l'únic mur en p P Ü i sortosament sòlid del recinte
murat que deuria pncavir el castell i possiblement l'antic
llogarret de «Irllmunt. Ppr l'aparell crfiem que pot ássp.
situat cum p x p m n l p d ' arquitectura dpi 5. XI.
^o sabem quan dp-.npare iuí* el poble; !• ermite, tingué cul t* f ina darrers d p l s inys cinquanta, quan
^ou l'embassament d?
es
fcS
C í n p l l p g i despoblaren P!S poblps -espoci ilment Fet- qup hi
acudien. A v u i 1 « ermita estS en prucés de total enderrocament,
et P s h i i t o r i c « :
] i t u s t el
o-.stell d 1- mar-¡P úrrí > d e l
R i b u ]orç o n a , p r ),) d n l c e n í f 4 u p m r n t j v
l'nr^]6,
ddnurit 1 •
prr , d e b a b i n o s , fou c o n q u e r i t p e r
"ir d" Jo'ii de d o m i n i jl },rti
c atur-
( 1 j , dl
cl
rnau
ual a f e ¡ï das any,
prO|' i i drin c i f i tir l i s e v i P j j l e ^ i t i d e d i c i d a a
j c i n t i M a r i a [ ¿ J . O u n a C i í q u p PS c o n f i r m a r *
tot
t
L d o n a t cl d n l m e dp l l u r d o m i n i -
l ' c b . » d i a d ' * ; p r P! U 1 -»f
ties t n r d 1
dp T c Voli d ' * IPT v<=rs
novoTient cl
iü57,
a f p i l n t - h i d u p s p i r p l l a d e , d c > v x i y a ( . 3 ) , P! 106C ( & ) i
I 0 t b ( 5 J . F i n a l m r n t / \ r n a u M i r de T o s t , e l
10L8, e n l a m é s
somene d o t a c i ó d p l ' a b i d i a d ' Ä g e r , entre altres castells
li
conferirà el de
Bello Monte" en ple alou [ b ] »
i/*
Dins el 3. XII es encara destacar el testament del rector de
lii parròquia de jta. Viriu de üpllmurt Garcia (7) . Primerament per ,ufe cnj u s ^ e b e n t i t,up pntorn d Id Oat
del testamrnt^
l'-.ny 1110,PS dujuê a t erm L 1' dpdic.iciô del tpmplp. T.amb?
985
0
5
• a,'!
a.
b.
c.
d.
, H rt.|Ur p n ,
l
j erm P t
Mro3?>n„
C 3jt
t
n,
i
j a nt
"L
p
r^d^^fj
r
F "i ) 1 í j i P 11 d ' u n í t o r r e c i r c u l a r 9
d P atri. Mdr i j i
tn^timoni
li'fjrr
j j i r n x "n v ^ , ! 1
c, s t r i " i 1
c ,
"Jj"i
jjjrri.irp""
L t u 1 m pnt
un
t
<•> d r "r , d r 1
j
1
j t j4
I j U r " 1 n J r , _ om
j'pijpvin
u"
j n t n í j r l p v t rl n
j j l u . n j n 1 ni
-"F
• j rr^a p i P m ,
' r 'j-J
fi
I 1 p u , j ib I P t or r n
p1
~1 ü
pr t p
t b j l r . j n " vr>**i
0Ujt
r
U P1 v
" rr
rn u n t d p
j t « Oprtomeu
el
j l Pl l .
C nr c
fi
E n d e r r o c s dpi c i - t p l l
d n 1 <•< vil
1^1
! ' J
Mur
xt u F n
:í
j^rr ;
j ny rj p m u r e 11
j j T i / f r n i n •" 1 1 p i
P! 11
J
f PU
(• TP U P
P! v
jtp'l
••(
jp—
nu ,
ücrit PI
r
jjrv<t
, ) p l v/ p j c c r n —
t P ü u c r u [o j L r l "i 1 1 ~ j. x \ f j c u n—
ti
r^-i
, u i pi
rn+-orn
v
p]
11 v 1 i
P3C.1/1LL
¿b
tït . f 1 /- H I A l l L Ml NT
986
l ' t b î d i d d'Ajer junt amb
u n m o l í q u a li h a v i a p r r < j
( ->} . J u r i o s a m e n t P! c a s t e l l
/i
ja no c o n s t e p n t r e ela b o 17
d p 1' b d l - l ' „ n y 1179,
quan P! ,3 ..p 2 nlpxandre 111
/
ratificà els cj°u^ bpns
. tl l'i 7 comta pnris cnatelis del vesc om tut, t, u e el propi JP3—
comte mun-T- pn jromuli i
u i treu J en pis ^c—
t P rn t r „o
' •
r<
U
11).
. , , T [ «T -
987
Pel que rest? ene ara p n
r ipu
de l'ojjl*,ia, cldrampnt
s' „dvprtpix un ^parella i cira
ctprí'ítiqups d ni primer romíinit
miljrat cil oír qur no e¡
*r cta d'un ectil lombard pareil al fjín nrnc. Ls un ostil
t^cr^vunt 'I1
quell que vpurom
jj- pg pnt t'ï
litres indrets i
on h^n dn
, iré gut t j t t l m u n t
1 r"? arc u rion'· r I p s p n p s com
Pi~trjc4jr.. 1
icj, %^,xí 1
r
l nur
. L
dPOLT Z
i
volt
988
fi6. / l i /
989
-t t
n
r r«t
ïj n
f/6. 1/3
Cll
r]
d n ,t
UP-
l '
t l u , u n r , n Ijr t
L
l »
l
G
l
l
lP"1-)t
In, rn* jr">( -, t )
Pi
*-nr
990
r nff-cn t
p nr
r.rnau f\'i r
dp
c i o n r« r- l u u n h 1 n d ' < 1 -
f.-.
Sanu Justa
m. Calladrons; Cp. del fossar;
construcció romànica
(289, 4"! 3'07"-42°04'35").
Cotes: fa dull) Exterior de
l'església des del costat sudest (octubre 1976); (a baix/
Vista interior de l'església
(octubre 1976).
fill
(fot. Arxiu Gavin)
,
•: '.'i
! ' • i r,-f,
T
H-r
rnuddt
-rL^i;;
ui
dn
r!.-;
•;,...j
sur^s.
• - ( " > / . l • ™-'.:..i..vv; .¡ 1 '.:sjlfi'ii¡, d e
t f ; ;*.;..,- nt
• ' • • ' '• I•
r-.-..-
' !t
i ür
, üj .
l'1 h.-iv/i •; -n • • - ; » t
-
. 3 ' . ; .r.-); ...n;/»..
' - i
r un
•^
1.1 : . : • : r '.
n.-s-.r.
' • "ü
h.;. i x . í c! r].
L . i ^.; u r t * n _;!,-;
v i 1 11 -.7 " ,
[jr.]
un ós el
^ i i } ' ï - ü , j n i .j r a. 'u I d u h d t?.l 3 G.¡-, tl:.;ns
;: ]
1 1
»In
-., u U
-• ' '
~- -
:
;;
"
n
f ir
' > ~'~ '•"• f F— ..j u rj Q n i, r) i
^-
;
'
'--'^
í
:;nv,
(1 p 1 ;.;
r; Q
^ +- r; ^
r r ^ j l e - . i . - , fíuj
992
iI
(_
.,
r
n "PI
1
li p
t
1
,1
f
1
< jr
¡i í-
f
%
TI
t -
3r
i
J(
,
' J
l a (• « r n , f —
jpr ,
^-r11%
993
•**
3 St. îlcmel ?
'11 ,
i rr
r.
r
r
-i
iï
,
f ,
t ^ / i i ^ ^
994
l ' n jl^it
i*Tiv,d
r
vp^l
c u p fpi-.m
iTih v f l t _ i J° o i i l b P j u i i a 1 ] » j "i p n t
,utí - j 1 d 11 . r-1 j d i n s rip 1
v
m i
r- i
3,
j" t r u - t iv. i r r p n t r n ^
mel* r ^ r - l i t
-'^nrf
, 1 , 1 j-,iS, - n c s t r . j , l e n t a de r i u
nt,
1 ^ur
i^iji'i
,
in i
ji^'pnf
nid •„ 1
r
i¡
xil o molt
m ,. d p 11 i r j jr1
i*-r l, '
r ,(
fi
-s
, rJr ,t
»i ^ u ^ ü , r
"U M L L
l '
l , >r x f c i( L d r ]
, j ^ r c i x >. im j i p o i f i u i
^jn
c
»f 1 u n t a d a , ^ r PI em
, r.
I-
i'p,ti]
tjr*-t
^tj 1
..UP ] « . » r i ^ ^ t i » /
i « r 4,1 i n > . d ' j-npl
rr i lu i 1
T
.
í
»
-
,
r
\T
J;
1 1 1 *
^
-
1
t f ^
p
j
n
j,
^
, f
' ,
r
" .. j '
>
r]
f r" ;
j
i f
n
•• <-
nt
irnni
i
»nj
r
'•'
j
i r r > f n j x
* ^
n
(
, u n "n t f
->
In
^uci'
rr f> <11
*
t
r
j n«
jr
1
f pr
996
m Camporrells, A L.P.,
al fossar, construcció
romànica, dnp
<327,4°I2%3S"41eS7'30").
fotos fa dalt) Aspecte
f l t t - //**
. (fots.Ârxiu Gavin)
(a baix) Interior de
l'esglcsia, amb la capçalera
al fons (juliol 1976)
. //V
j .J 1 i f t
-'
1 "i J
+
'
" „ J'
t-r, r-r n
unP
n
V
l
n
H
'
^
1
c< ;
-it-11
f j
e >
rl
d r r t ,;
^'
1
_m
~tp
117?
F'tlflc
ny*
if P u 1 j t
'i
n *PI>
d
l·
1 ir
L)'
tr
H
)n
^
j
*
rL
n /*
; •"
Tr"ll
1
r
i fur
1
'urr
t
u
,
y
.
n y * «.n hpr?"i ,._,
f. i
, t 1., 1
r;7Tun.rJt . ' ¡
T
)T h ,
."* 7-V
T
J
l
1
,n
*
ny
n n
, f
.
^".<
. 7¡¡
. <
.^ 1 ; 1
d 1
~
J
11
LL
1
r ri
r« I
> n ^
(
i ' i j
ir u r f 1-
ix , ^ r r i p t u r
i -TI d ' A j c r i l í ) ,
idrr
j i ^
r "" 11 p r r 1 '
jJii
b .. t
5 j. f
f i f l * ?> u M l
rr *
rn t
1'
1 1 ^ 7 1 r»>t i
1
v
r 4
,1 n
i»/
n*
F> ^
r mnt j
,
* rií " , t t*.t.
r n
r
t
(
'nil
1 i l 1 . H ~i i ,m«nt
,
J
^'
-nun
' - ^ ' ^ p r c f ^ , " !
t - 1 1
I F n*
pl L
t
ti'ijUr
p -ur n,
'-Jltf" ^
i ' , 1'
? , r n i—K , ^
u
'rT
ri1
1
i p c o v j l u 16
PFtl
Ils LA«,
t
r i *
~,
i
J
n
^ ü 1% ;
t
'JOL«mnrtr"l
("*irr
K
r
i
L>
1 1
» i
. llur,
I1r
*
,-irJF»
t
Jt
> IJ
t
_ p1
_
L
t "M
r
l ' h v i j lie
juiLlpm
1
3
t
.
. r+.I,7ü
ít
;
c.
T r . l j , , i 1 ¡ 1 , J T. f . dm , "^
T H.
|/t1,
997
i-" t > "" ' r m t-
Pn
r
n n r jfnt F ' ^ j
L*"
r
jnr
s - i -n p n +-
998
niï
b
r
n
i
f
1
P '"'• t (
. X V11 T }
f' a,
r~ n
n]
ni)
-"j n r n t
! ont
" 1' i b ' n ú f i f j r n , ) *
nitnt'nts
r r"i*.n i z
L ' ' j ' 1^ i
rr^
Hr
i
rr
- J
1
v., f'l
,'Jbl" f n r ,r
'ir> ( i t ' * r i
t r»,
pr . rl ' un i n a u ano v u i t
1 "i b l '
u p c "'i
t i r I - , . ' 1 c, s t o l l r p J ( l í j - > i
i I n t - , i ní-,^ „ d f l
•
j(1rrr»
l d
ir
)l,ri«
H
, • ' . :i c i m ,
> '• J * 1 *i
í
n .r-,
o 1. > i i n f 1 n t , i n r> r
i
tf-rrnny
l ' p . j l e s í , , c1 p ;1 :nr-1 L, < > t p 11 .
999
f-f6.lt h (t
^
dp
f
1
»,
m}
n r
vrU a
r 11 t.
p
ron tru
T
K, t. 1
1
Jf
)un t j
r ( j«""" | T~ ^ '
nr<
ii
f
vi
Mr < .
,id
16 lel
.T f i t . 1 rr t
,1rH,
1
1 ' t J 1
ijsj f c t p
histèric > :
_1 c - ' c t p l l f o j c a n ,UPrit
pn^nrn
1 1 Ob
,-rr
rtrntiu Wir dp T o r j t ( 1 } , _ n
c1 r,, u "31
d'un
n y f TU ob j PC t P
c o n v n n i " t . b 1 P i" t
p n t r ° dit
r i v i l l p r i pi
r omt P r r m p n j o l
III
d ' Ur—
IPÜ scrtr^ 1_ a n y i i n f p u
~~
j
«
„ I L ,
,_
d a c i5, L , u < n s ' h d ^
f U PTlt
rup
i
<-••
r
.
_ 3 n-
Sania Sofía
m Cassettes d e l Castell Lrjn
tonsllucuo romani c.
(Jot-rmin*
rniu
,
* j^>r * J
t r -•
(
Wcll976>
j— de l'edifici ugou 1976)
t u r t p,
'i 1 ^ 1
anp
(289, 4 ° I 3 ' 5 5 " - 4 2 ° 0 2 30 )
fotos la Ml i a nw drelal VuUixlcnor d e l csglcsu des
de llevan!, amb l'abvis (agost 1976)
¡al costat i e ma esquerra! Interior de U Oap<,alcrj
fots. Arx. Gavin
rr ,t
i
^ n
ú
, r or r P j
-"pi
•n,» f
1 ' ibr
"1
*" m ií
r 1
^ J rH
,f p l l ;
* m f
t i ff r
11
fr"
,n
ü
* r ^ »"
if
)i
n u In p n * ,
11
1r
m 5 <~ rJ
^ u1 i ¡ 1 ,
L
n n y
T* .
j ' '•> 1 t . ) U1
f r
iy
1 vf
f r
*—
, u i * r r r i p , i , jo i
m p ^ p n t — i*3 pi t j m 4 F t n ^ A
r i u F'.r ü r
• ^ -• 3
j
*- r 11 . n t r p d i t
rrpc c uT i n t
J ' i U P j^t
i,tli
»-, ~ o r n p > " u -
I M P pi ' om t p p
m t ' xf
i " l ,1 P l
Tn t
i
i
1 1 JT
CODIFÜ-
u
ox i
r l i p u ^ f 11 t d P 1 c
u (p.jcjr^
f 1 x 6 , n r n u " 3 d Pv i n r í r i
11 P 111
3P i j r t*prit
^tti
).
1 1 , j p s s or P I ^"u f r n ne
^ r ^ v P r~ n p c i i t ü t P!
3f
i
u ü o n ^ u ^ n—
rl ir.
"1 H
,
f j nn t n r
--n 1
d it
ia (^UP p f i
* ' \ }í"T, r t i f i ^ d
ü p l o n , , l l p p n " L I hi
HJJ
j t q u i n i,jjufi t
c jm j jr v i ^ ü j "
j). TJ
t u * d i t GC v l l p r L f d j o r d e l
rr 1
t ü t u m ( »d
trun
i
11
Í-.FI
j
ujm+p
^pjj
j
í l i i o t J Ï j dp "^ r~
j i n ^ t i i-ptri Gi-nfirm •
j t r o j p r r i s d r r1 o m oc n r r i i l l
r t n f i r n v > cl
d o n i t c 1 ' p _>h} í j
1001
j
1 term? dp "] sserres,
lon^ havien comprit a dit
qup PS fa d ' C s t a n y a al
car
cartell qup els
comtes dp Barce
cavaller« j u p o ^ p m que la
Monr&tir implica aqueixa
n o p<5 f u e s m p n t d p C j s e r r p s p n t o t
el
donació
confirmacifi,
d o c u m e n t i, com
v p u r e m , C s t a n y a q u e i a d i n s le. j u r i s d i c c i ó d o C a s s e r r e s , E n s
s o r p r è n t a m b é q u r c o n q u e r i t e l c a s t e l l sie v e n u t a l s
dp B a r c e l o n a t o t
sequit,
da c o n s e r v a d a d a t a d e l
e l comte de B a r c e l o n a
comtes
t o t d v e g a d a q u p 1 ' p s c r i p t u r a d e v/en
1067, p e r la a u a l e n s a s s a b e n t e m q u e
p a g a p p r d i t c a s t p l l el p r e u m é s e l e v a t
ue t o t s q u a n t s «cast p l l s» a d q u i r í p ^ r compra — 1 U L U u n c e s d ' o r ,
PC u i v i l c n t s i 7UOC
n a n c u s o j — \_àJ . LI J u o u m e n t dp v e n d a <,. o r t a
d p ~"7 c1 ' i b r i l ; t r n » m t ^ s u '
da"
j i t aorntf
^ m u n J e r P í j u ^ r I mf p u d i v
r n u ' ' i r d" T o j t
rr -r n i
Tojt
'
i n I"
u i x
v
'v
*
j*
r^ ri*
t
T "• j. ' ? D
n
*
1
,*
4. 1 j
4
^
l·
i
i
L
L
p
i
T
,
J
n
1
i
f
jj u j r
i rfjU*",
nio
'
r
w
P j f " j.
jT-m'^ir
v
4
1L J
J,
It
*
1
i
n . 5
)'
->
~" r i
r*^d'
rncuMirdf=>
w
r i
r t
*
n
T
t
*
1'
i
i
rr
*- " 1 1
í-,
r l i _rav^
rn
rt
-
j r i
f
" i
»
.1
l, )
r'n
|Tf r f -TJnL ! --
in
t
j 11 £ T p n p d u t a c i o d '
t
, t s-
t i i
| j r r ü ,ui-
., 1 t 11 j ,
r
il
<•
*j .
, ^ r 1 *",
^ f > b p n , jo
., n i ..
jH
"jjlí^L
^ j "i o ^ *•
p oi- ,
>-m t
r - i ^ n
jp /
h ' oJ 1
jJ,
v
j ~>
n _ ^ r ^ r n y ^ ,
I
'
4 u ^ j on -> r *• , f l r 1 ,
•> 1 v r r>
fj^l
^ l l i n ^ M p n j i ^
"t jx t
4
i,
tr
I I J ,
lirf
p ri ^ n
t i ^ i j i J p l
,. "
™r,
r
*
*
rm r j j n d i j ,
» r tr
.,
»- t j
1
l
t r
f ^
-> '" *• p n ^ m
juc>'rLlj,nt
/ L I )
n - . * r i •• l
> _ 16
, rn 1 j r " f ,
iT,
* i4
1 1
1
I
n f] j
1
nofrini-ifi
T
" < ' *r r
j
S^TOPJ
1 *" r « f ^ r "i
' " j ( l t ) u r t r t
t
un
: } * 1 ' * r 5, > 11 j 1
^i
i •>
ep J u l i c l ^ e !
->l [ re, i
i T i c . i
f
j l ' T T i
t
F"u 1
x
l
I1
11
l ·
'J
r>l c i f-ll
^ " * ' i>
.
i1
r
> r
)
ai n
^ ' * j í"
c j •• °
^
r1!,r.,
*
.fr
j"*
?,
J
„
1
j * j
i-*"
) T
'J
_
" f1 J
< <
r n
j
i
>ii,)u > r
'i
1
l ' "• -
t
"i
f *
J
r
>
u
r
J
*
* .
JL
J r·y^ji
f
-
n jr *
t r u . j r r r ^ ^
" Ijr
j
T
I FT r'
11 ' ,
ju i
' rr
u
r.
t,u
,
ui
r n t i ^ e
IL
1 L v. j
*
t
•
j
rr
,
H cn
/ t
w
r
d » ,pr6 s, el
C_i
v u i dE".>_ —
d 11 ^ ^_n?; —
; no r j t
üU'lli
H r n P r i,
Pajl^j^..
1002
del
1 H C L , P f P c tu«, d
¡«r
r _ i id i a , P J r i t i f i c _ v
pcrlps^1"
H
_ n cl
i
C
u n c 111 r * "
,rv
* !1 1
1 -inu n n t
t
Mu nid jn
dr
j n t PF r
yn
ri^ix
r
^prros
r^'jn Fort,n
un
vMj.
i ( '{
1
¡ f
^
1
'jc f
i
n
iliij"
fv j fill
d -,i
t r n P!
1ljí
d ' 3 i x c d^>l
^ vj
1 t
^j
tinr
ltjp
1
liinnpl<-r>r"np
^^xo, t j m b ^ ,
1' »
P
^^
1j
ni
f
u ,^r ^ rn
> _
(I »
J
j'^·r'^rP
r
11
r
u
Huj
r> i
,
»1 1
»r-
,l
f
I
rr
i-
r-,
f
r
L
ir i
} ,
P]
jp
J
117
1
/< t-
i•
•»
-L
rr
f
t
1
l
*
L
n
i1(?nt,
T^
n
n
f
j" u t
^^y,
vor
^ 1¿ , 1 ' ^ .
*•
v
del
1' b t P - r f
r "l_ri> i
i i ^ r r -
,,
-11
^
'I'l,
c u i t e m ri 1 C l l ^ r ^ ^ u -
i ^itu^4-
r - | f f | H ^ l
rt ' * T- r
'f
is
í .
l u
*\r*
^"11 11
1 P L
l o r i u u i 1 d p " i,,
, u n o f n r ^ c j ^ r p b un
J l-·n^^, 1
K id un c ^ n ^ c f l 4 - ^ u f ^ "
V
1
°u *" p c t r* P n 11 l ' i n y 1 7 J, / r i > u J i , "• *> 1
; -tr1! ^ 1
J - J *.,
•>
r> To j t i 1 „ s t > v i m u l l p r
P > c t r u **i j ° r r i.. cum L t n i b u j tí p c i m _ j et p r i i i t i ï
o b l _, 1 111 b u "j
"t
H
>"n iu f.'ir
^
,
i" l" " r-
, U P r"
l ,
'
,
1
v
1
"11 1 1 í 7
t
*1 i
-.1 í i .
x
i
'
t
f _ x i j p l
" r r u r l ' j
t
prt ~ t ¿ti
r
nri
P r ! f i,
pn
P r r P j,
í
l
^ r f " '
'
nn
* j *• l l
' " !
j •• h
11 j
r,
1
í f t
j i i f
" " ' ^ n r ^ ' l
upl 1
p •>•
, ->'\ '< .
fXx"
n mrnt
1
J
r l
11°
un
l"
IPX
n^rr»
F ^ 11 í , i
T1T;
" l
1003
jurisrl ic ~i í i j u a l m ^ n t
f i n s bpn r ^ c p r t t m ^ n t
1p
j n«- P^re d ' í j p r ; lloc on p x i s t l
un molí fariner i de b a t a n a r ,
sobrr
P!
% u 1 1 hi d p i r P i x P n v/ ° s t i g i 3 del q u p h j u r i a pogut P s t a r uri
f o r t i f i a i 10»
\o m ^ s s i lluny hi h
també r
s t p _ > p e r f p c t mmt
visit Ico d ' u n ï l t r ? mnll f rinpr. De l ' f j j l ^ s i
rrrt
i P! llo j U -
,uo uprt iTipnt hi ->xi -,tí no r e s t í r r ^ v i a b l e ;
<-! hon
lp
t
lb„r r
_,6n P! ., v" i^iji . J ' h * b i t t
f
f » n / p 3 i n "i t j i
p 1 ^ oow c wt d ' y t n
f j
el
^UP
pn u l i r t c s
*r
c ifir'p Jit molí i
llo'-.
1]
'
..
T
•• 31X
1
'n
'
r
^ .
n)
r.
rC". <
7
¡
>
';
.
;
11
T
'^
l
r
,-^j-
d
.
n
'
* '
-3 . , ;
.
;
"! 'r
*
. i ?
1
. ";
N,
T
T í,. j
*• 1. , 1
"" h * d ( " '
n id.
^
.
;
ï
J)
) T ^. j
T h.1
-^ . 4 ,
.
•1
J____^.^1. _...«,.«
.
;
- T ) Tr
1?;
T 7 ; i , -
t
» .
.
; ï ^
T n. i
.
i
,
f
"'
i
1
ll
r1 ,
r
c
r
\
r
l
rrrniin
n
"i
*"
"r,
:
,
1
^
nn ^ P r
j
*. .
,
]
r°
r1 m ^ f
p) -, ]
^ „ . '•
T
fuir
4 ',
,
^
y
^
T i j ,mr>n*
,f T t r
IJr
Int
vn
f ^ t i r
t
J r>
t
H'L!
„^
rrb(S
v i l * " ! " »
,
r
C 1+
T
ro
rin*nir
),
l
t i __, —
<P J
r ^ n y i p l n j * - »
rf
T ' (•
i
r
[r-<
r n H t f ^ t í j J
jrr
1n r
rifi
rr,
n I
" ï P r i * h t l t (
i",
11
' ' } ] - *
f r i n ^ j
rt,
1'
i t
(
rr
^,,
r « n
f
->
,
l p , T F U -
dp^ill
rr
i
')
jt
,
fj.-.
k
-
j t u llú-i
i
1004
Restes ben visibles del
vell molí de Pennavera,
on existí una petita fortificació, creiem sobre
mateix d'aquest molí que
serví també per batanar
draps. La fortificaciu/
a més de protegir el molí, hi existiria segurament per guardar el Congost d'aquella barrancada,
per on i ¡scorria un dels
camins que menava a Estopanyà i Casserres....
Molí del
Prat
fi <•.
Aquest molí que mostrem, també fariner, del qual es
visible la volta, també és al barranc de Pennavera
a la marge contrària de l'anterior i més amunt del
congost -a uns 500 ms. del molí naterior-.
1005
CASTILLONRDI (j-litara) Res resta da l'església medieval i,
quant al castell, pocs vestigis en la zona mas elevada de
la població. Destaca en les edificacions populars del poble
l'ús tardà del nao allargat, present tamba en l'actual església parroquial, que emparenta amb la tipologia emprada
tamba tardanament a Basils o Estopanyà...
aspectes històrics»
Es difícil establir quan els documents
refererents a donacions PPI vescomte Guerau i la seva muller
a l'abadia de St. Pere d'Àger fan referència a aquest lloc
o a castellà de Ferfanya. El primer document on se cita l'es
glésia de "Castelló" data del 1104; surt esmentada entre les
esglésies que els esmentats vescomtes atorguen, com hem dit,
al Monestir d'Àger . L'únic argument per considerar-la com
dita església, rau en el fet de ser esmentada al costat de
les de Pinyana, Ivars, Natja i Basils, Valdellou i Camporrells
(1).
En la segona gran dotació de l'abadia d'Àger que fan els esmentats vescomtes,apareix la donació de l'església de "Caste
llionis" juntament amb una torre a l'horta que ja no és tan
segur que es tracti d'aquesta església; nosaltres creiem més
versemblant que es tracti de la de Castelló de Farfanya (2),
malgrat es difícil d"argumentar, seguint per exemple la distinta denominació, rar l'any 1179, en la butlla d'Alexandre
111, apareixen ben clarament l'església de "Castellione epis
copi" i la de "Castellionis', entre les pertanyents a la jurisdicció de l'abadia d'Àger
(3).
En el testament de l'esmentat vescomte Guerau Ponç altre
cop apareix citat,després de Natja, el de "Castelo", que
indubtablement fa referència a Castillonroi,
doncs es volun-
tat expressa del vescomte que posseeixi el castell el seu
fill Ponç Guerau "per episcopum de Roda et cannonicis", com
el mateix de Natxà, "cum medietate de meo dominico"! que per
ell els posseeixi el seu gr,rm& Ferrer
(4).
Ja al s. XIII, l'any 1204 el vescomte Guerau deixarà al
lloc a Santa Maria de Poblet. L'església seguir! pertanyent
però al Monestir d'Àger (5).
Sanl Salvador üc Montpcdró
Monipodio ni (\i\icllonroi, I rm
pnniilivj lonMriiiiió
romjnii.i
¡327. 4°I5 - 00"-4I°S2'40")
loto«, ¡a »ihre/ ,. onjunl dt lev duo* c^Icsies ik- Sjnl
Sjlv.idor, ,i nú CM|iiirr,i l.i poln.i i .1 nú drclj l.i ruin.inn.i
(juliol 1976) falaislai/ Interior de l'església,
eoheru jmh vollj diihol 1976)
Fi (f-H í
1) Tch.doc. 178
fots. Arx. Gavin
J>) Tch.doc. 190
3)
Tch.dOC.
A \
4J
T u j«„ nen
Tch.dOC.250
5)
BOC
perg.
477
Sint Salvador de Monlpcdro
Montpcdró, m Cattcllonroi, I rm
(«Bona),
construcció gòtira ruine«'
b
(327,4 0 I5'00"-4I°52-40")
Un aspecte de le«, jrcadc«; de I'O^ICMJ,
enrunada O"''"' ' 9 7 6 >
4245 sig. Car. 2498$
es tracta del vescomte Guerau
Ponç IVj veieu F.Fitê Reculls.»
p. 224-226
SANT SALVADOR DE MONTPEDRO
No posseïm referències d'abans
del s. XIV. D'aquesta època, però,
es conserven tres testaments. El
1342 el castlà de Camporrells Bernat de Camporrells llegava a l'abat d'Àger un cens anual
de 200 sous per tal de fundar una capellanía en dita església (1).
Els dos testaments restants, són respectivament els de
Elvira López, vídua de Ramon d'Anglesola, i Brunisendis,
vídua de Dalmau d'Alentorn. Els testaments daten del 1364
(2) i el 1372 (3) respectivament
i en ells apareix deixes
a l'ermita de Sta. Llúcia i la cppella de Sant Miquel del fo
ssar de Camporrells i,es clar, l'església de Sant Salvador
de Montpedro, que per l'estil es deuria col·locar al s. XIII
la seva construcció.
100?
Destaquem con interessant an el tesva.nent da l'Elvira
Ljpez» la deixa da 50 sous par la compra d'un retaule
par dita esglâaia*
1) APA
parg. 599 sig. Car. 1455
2) APA
parg. 1269 sig. Car.
3) APA
parg, 1848 sig. Car. 1639
1592
loos
NY
^
x
%
U )^ I Y _ ; n u n . ^ pil
t
l
]
1009
J ï
r
:,&, «n-
< *
11
f
1010
T
W
,T
/
1
f t ' rl -i l\ u''
. ' i V
T i '' , ,' 1 >l. • A?,
M "•-.
f
h
ll
Sin l tsteve
m PÜZJ I rm
lonstruccio románica anp
(289, 4°I246 42°Or2S ')
fotos fa dtll i a ma esquerra)
,
Detall de la porta d entra
da, a ponent (agost 1976)
la dalt i a ma dreta) Vista de
I església des de llevant amb
la capçalera (agost 1976)
'i
_
dol l l o c ri ' :IiA _my:i,
{ ? ) . TVmbí p n la
1012
por p / r t de M a n o n 3 ¡ i l i b e r t " 1 ' a n y 10Ü?
d c n . t c i ' î a u - n i 1D:ÏJ F e r e n f ! n r n ; > t C ' i o f r c t
i,
1 :i 3 o v o. ni u l i e r o ' u n 1 c c. c I D n i r i , u n h i m n o r i , u n fi o s t i a r i , u n
y o - . t i t í una t e r r a ü ' ^ n j i n l l
a favor d ' f ¡ q u e l ) a església ' 8 ! ,
L ' a n y 11 ü ü ','1 c - r s t o l ] 3 r í-, i-i f n u d;-1 / n r l ' r t b o t P o r e
rí'Ager
1
;,1 c ;; et L * . < r ' i u u 'lira d n Ja 5 s e r r e n am .) la no í t a t d e t o t s e l s
cj i? 1 n n-,, ¡i lifts
, " I p x i u r , "t
í : u a r t nr i í. c n r v i n i V I t -.mb n ; ï c t e
d n ~ün:;nrv;¡r l ' - ¡ c t u , ' l ; , . ; n t l à H u n A r n a u ( it j . Tr":.. „ n > - s m # 3
t ' i r d " u i l l n n ;ïrr"i.;.t i n i
-,nu f i l l
" ; ) r r ; 3 e ' j : ' o m::rr!i U n í f r r d í " ,
„]uit:ïrd i mul.lnr Pcn~r¡
p r o c u r n c l o r d e j a n t f o r n " i n -Ji.3-
2 c r , . " - r r i ö . v r ? n n l ' j c o r d Ü R ' j - . : u r ! L r '.r:l . n ^ n - i * , ; r ' t : . r j r - ;-pi~n.;¡i
* • • - • * • " • "* •*•
N u n A r n r u d ' H •-, t _;'iy •„,
Pon;; / r r t " r - "
l x ï cu 1 "-
i-l
i-l
-,p,.
•;• ; n. "r H u t
: 3 ' - > r ; u c . 'Ic-
.-•.-.n"
;n r ^* : ' ' " r ^ , n'l "n 1 } i t ;.ri "-en vol 1 n i
("-"r"''
L
I t r « - / "bisnoru"1 horii. nur^"
; ' / r « J ' *i :nr i n l t r - " " , ,..;;.'
.-»f
• •• i 11-"-••-, ¡' 1 ; . ' '
:
-•nr.
-,-t
• • r r "i*..
n r n, '
.' ''• :j:î I
r
- • * • ' - - -.-í |
'i
(
. . -. -t,
u
" - . n,,..
n b t o r r : i a i » Forr..., n
•;-, n t
L f 1 ! c.:,m í
Pnrn ( ,\.t.
f
i: L-
1013
i l l a Loma d p j u b p l l s , a f r o n t a n t
amb el
Cc-mí,
In terra d ' n l b p r t Cxipi 3 " i t i r p e "
1
"
< 3 imp P! l,
ÜUP
rtfront~
i Bern-ät
r»rcb t p r r i d ' A l b e r t f x i p l
Onofrp
í l ' h p r ° t i t d ' H r ni u W i r a :
1 t°rr "i
ri|r_4n'3ny?il
-, I t i c n m i
ró i d p
1 tprr>
* j r t H c l i l l , que
a f r u n t i ' m b i F> r r i d p Pi-
j ir t bp r t G u n i f r ^ t
pfrjnts
m b t>l t
" cpt ui "
1
"
a l » 5 Jl o t"s !
TI i jd i -) i " s t i r f > P " 11 N »
frío
-mt
F^rrir
4
, l ' hert
3 tn I
11
f i x r» 11 »,
l •> t o m ,
"irfi
n
t P r r t d ' ^ r n a u H ^ r , tif
^ l •!- pv »
t
1 * r r
"'>
f
t " ^t
*
,Jt
1
t-
frri»
rt
u r *-,
^
* ,
,
m
f
j i
i i rr
»t r i
'
»"
"
j i
^
r
"
t
^
t
1)
,* ,
'
»
^
"1
^
^1
dfl
r,
cj i
^
i
l
r '
'
> n
r
r L
*"
-
m
i t F*
117 5 j u i l l e t r r - r r i r r t *
r
0
y
,
f
,
.f
i
« u l P! '
l
l
,,
.
tt i.1
J,
-
i
timi
3<~j r f.
if
j M _,
t
r
c
i __,
'
('
*" '
rr
rf*
* r
1
jt",
'f
uvor
rr
r
I-
'irr
wt"
r , Tl
((
*
l
mh t r > r r j t ' ^ - r i
*~
L d e '' -
n n f r f3 i u °
] p j,,,. <
-(„
fr
P-rr> l
l
j t i r <=> " ,
t)P M i r L l f :
1 **prri
1
m í , « r n p u , In
r
i l" t
, , f» r r r > i
.il I j H t ,
1
t
t
^ m
,
t i
n y j L, u P F 3 r P '
.^i L ;
, T^h.cMc.
¡tp
j
1014
3) T c h . d o c . M; 4)
T e h . d o c . 7J; bj
T e h . d o c . 78,B3
6)
T c h . d o c . 113; 7J T c h . d o c .
134 j
9)
T c h . d o c . 1*13;
17?; 11) T c h . d o c . 302
10J T c h . d o c .
1?) T c h . d o c . 477; 13}
T c h . d o c . 163
T c h . d u e . 363; 14)
A mes de l ' e s g l é s i a de Sant Romà,
tia la capella d i Sant A n d r e u ,
per la
8)
T e h . d o c . 4«? 3
ja hem vist
que hi exis-
situada orop dels E s t a n y s
banda de Casserres.
CABESTANY,
castell
del
querit c o n j u n t a m e n t
terme d ' L s t a n y i ,
amb pi d ' ^ s t a n / a ,
segurament
f o u con-
si e x i ï t i a j a »
jolament
,j u j <j P i m d u e b r a f e r f r i c i r s 'Jucunpitali. U n í ens l ' u f r r r i x
tPbtjfflfnt
-, L·T rnpnt t» 1
dp jp,j t pitljrn f " r
pi
j r r 1t
j'^
1
-'
l r j r, 11 i n
f1 1 '
í
' 11
n i i
ij
l < . u
n rtir^j,
f j .
<
'*
"
Uj -i >d oir) — y puré J ^ l l i d r c n s — ,
11
- ' , ,
n _,
rif
,
,uil
^,j.ii
"t r
-•
fi
n
*
u llpjit
c ^1 »' j i
«ii-xt
1
f
t
i*
' 1 f
o
,t
^ u<
; ,t r m
in
' ji.t T
f
.
1
*,
* -
tltir^"
^ " J i -"- " ^ 1 ) i
u S1 f l "
-r
dcit u t
•• n r r m i t 11 u
l
11 .
'
el
r*
nj
f
t
I, .
1015
l-
l U
í U n , t-
^ it l o
C J ,3
ÛP
lu
f
Art^*V¡ A
l·'-ntnn^
, df la c,u l r r s ^ c i
pi ço , t r
n f u r n i t r1 r> 1'
n t ir
t p 1 1 j e n y i r i „1 ,
l f.
jPvns
ti r^u ^11
/
f1 n c
c
n
nt
i) r P rn 1 -
nt
u° 31
rr i , t r p n PHL iFP
r i - 1 mprj
t n f
J
»on
nt
p / 1i t
i h 1 r> , d
p ln
1 OPS r í o
nt> , ,
ï—
*-
t u l ,
1
f i t
1
(
l
Ff
t ( n t T » J "l
r
•i r i
l)
l .
r r '- in j «
"i
1t U
rrin*
m Ip
t
1016
s p P c t Pr
\1
h i _s t & r i c s !
din 11 , r 1
j t XI pi 11 o<~ r» r
t-nrrif» d e l
c-jjtell dp ,isbp-
r r e s i P! d p 3 l l i u r S d p i d o m i ni t l a r b rt^-n u í«i r dp T o s t [ 1 \
pT
4uTl
el
? d ' a b r i l d-> H
3
p n f p i a d u n k e l n ti f / i r o ò n m b u
amh
i i c t p 'I ' p d i f j. c i r~ h i u n
C d j t o l l rif> i p d r
nir-lt
e
n f p j j pr
rrgprv v
tjp]mn
nv
i
1 ' L
1
i r
j
f *
n
;
r
l1
]°
P
r
n i l , Ppr
pnmtcif
T*
rPTP
i r m^
t
T
/ /• t //
u
t
i
dun
r
t
1
%
4
i
f
)
d ' *-
P 11 p n /
r
" 1 r t
1"
p 11
f n n i t a i d p1 j
t otf
r r i n l
!f
i c. il r i tp—
1 ! r
r«]
ru
r
->>-
'
í
p r t) *
.
T
1
r»/
j
tit
i
li
f]
rj;
< r u
in/
/
1017
leu I c ' i x í f u j p l l s n n y o r d p
d i t a església d p 3 , n t Jaump
( i j . TrtmbfÇ dispos -va l'^tu.t d1
A q e r , e n dltrr 1 d o c u m e n t ,
u j r ; P n y a 1 a n t la
tot
d u n ' c i ô de l e s
p s q l e s i p s si t r s d i n s el t r r m p
d ' E n t i n ; d , " c u m c o n v e r i t u eiusdom loci", anb l l u r s p t T t a n y p n
ce9 i l ' " s t ( „ b i l i r n p n t u m i n o m n i
f a m i l i a do ipsa d o m o " [ s u s t e n t )
l ' o b l i g a c i f l de n b f f r
fujir
a1 ' j u1 e r j u P „ d n d i t , i , j t , n '
rí'u_>ur, - ï — r l
"I
t r"i, n, t o t
j r ,^ t w
'" j n 4 n c
/>£ , ( t & 6
^
• -
" n^ t u
'
r
í"<>a i ^ u '
ii
i i
„llí
. ,n
t
i " i
' , "^ ' . I
-
lois
N
*
•
1019
-,(, i If,
1020
t P 11. fi* u r > 11
r
,UP
m
mprK ï' ' 1«
jf·'^U'"!*'
npr
rt-r r
-if
„
„"-,
i rP
r
^
1 4
*
r t
rf
""
f
, .
t
1
1f"Ti
f v. i r ^
t
t
.u "i ,
r i ^
r l
/r UFP f n r
,-
1u p
ni
l e s - l ' u n c. x t- r P m dpi,,
vi >t
1
». r d r P t
;.
j.
j
1 o ny f m
I
''•-li,
^'•-''nur*,'
1
M
r-1
i
f
rt
i]
nt
Jfl
l*rül
" r 11 n t j
a
11 r t
t
t n
" u r r>
.
*-p'
jr]
lu»
xl
ue
' n •- „ r
li
l i _ ,
t
J
"r
T
i
'fni
. //>/
"
J
i—
1021
capell 3
castrai
< nbl P
«til.
' n,f
PL, 'Jl L D L
1o b o
^ u"1j
¿u f
l > >rî ^<
t inbí 1 • nt i j ,
r . ^ r , t r+ . i
l' jn
'^PU"ir
r
L
v
r1p
l
jn v
-i ^
B
tr'"j t r
t
unt
I i-i-ir't;
he
r
n ^
ixt T t f
t - n *•
fil j
Jl
-n
Je l
rmt
i ^ , típ ' í
r
i" t ' m * i i '
1 » .
ti
fiti
mol" I v
1 -•,
or ''. TI
. •* '
im s. fi p j r u i v
.
* -rv l r
-»
_
r
<t
un*
mh
j-~
r
i j,
r^-in-
r
¡i T —
-
*u '
~
>
n , . 'jo
1
is
r
t,
iu _
i
r
, f i g 11 i
*• r
1
UI
i un i p i l r > t p r i
* f t f>
'J 1 _
s
v. c t u ! rr c ""> "<" I
pjrpi·'·
y
JTrLL
J
hi
r
ni».
11
'j
FÏI.I 1 d i i ?'
dp l
mur,
'JT
MI .U^l
D'E îlljP/xNY*
C3c,1/I0r
1022
\
TI*
ri í^ ^
rr
rli
ui
n
iP i^t
1f
3 n t-
1^
1
) !>• -iir,
i" t ^ ! 1 i r l
l l i
! ^
-
hn^
ip
f «p
tj d
-i m *t n f
ii'-""+rp
t r n » A |
i
j0j
"
'i
r'
n-
t " d í v 1.
n
3 u p l
T»
i
p r ^ n t r f i r *
t
,
,
^u
rrn n m
j r , _, »,
dl.
* rf 1
, 1
irre
UL,
LT ^^ ' ,
11
l4
nu —
1
^ -
•
wt
T
X ^
*
»
f
*
*
i l
r
t T "
i
1
"• "~
T -n
/
t
j rr
>f ^ ' -
J,
í
r
T
tr
a
t m»
l
••
f
i ^ M t ,
I.
ju t
rt
»• ^ i j 11
í u•
f1 r
1"*
pn
f 11
t
1 V ,t -
.
i < o m
l
t
r
rr
e
X
r
1 r)f
^
H
m
i *- r o- i i
i
jTf
, j
r
inj,
i
nu«
1 /7 /)
v.
1023
102!
dspectgs historien i Cl cistell fou conquerit entorn al 1058
ppl comte Ramon Berengupr de Oirueloie (. 1 ) • E n s ho fa suposar la conveniència t acte de fidelitat que establiren Ermen
gol III d'Urgell i , rnau Wir dB Tost el 17 d'octubrp d'aquell
any, ppr la qual dit cavaller es va compromptre a no acceptar
"castrum Estopagnano nec alia tprra" del comte de Barcelona i
la seva muller sense P! cunspll dol sobredit comte (2).
No tenim constancia que P! castpll fos fpu d'Arnuu Mir de
Tost, però HL hem de i^eur«. ïalcer n L'rimmy, CdGtll del
castell d'*\jer i sprvent d'"*rnau, el 1C94 llpgav-a dit cas—
t P 11 en el seu t p s t > m p n t al tjcu fill fj a 1 c e r u n i 3 j , tíïspojant
fixí mnteix 'jurç Oerpnjuor Mirrt d ' t st :ip any* tinrju^i trt llur
honor 3 li- Rib u j orca r n 11 r'1 fo^ P! seu fill m e nu r u'edt.t i
r4 eix
n t — li 1 ' n p i t ' t
J ^ 1 j .1 o •"· ° ^ ici ~ ^ PX p 1 ^ t J do lc_. c c v p .1
c1 or1 i ni j :, 1 urn ^( jun i nw l Q i f n rl c ^ j t pi l d * ». -, t opqny* . L'r.ltr,
moit.it 1
ri,r;rj~\.. ,IP! '-.".u f.l],
i
;ut 1 druri-i fpr— se tot
s r rv ni .
,-nb d>.t
J"] 1 i ' " . ;. ï - r i~i fnL6 --". c^nv/r "inicia -ctablort.;
p n t r c "• 1
'", cbr n 1
, u r , r j "* ° n t , t c v > r" i p J p '„' u r c P 1 o n i
-til-"1'-)'
^
'ir H 11 ^
f ni i f 4 ' i un
W
t t / r e s * " ,"*" , n r " r r i n j u o r T s r r '
',jn",4
- ; t " l l d ' I j t op ^ •" y* ' - ) •
T • .r" fou
"i . t n i x
t r n ^ c 1" 1 , n i c , .
Ca.tl*
dr-1
C-'.t'-'ll
,
\n i ! " i r '*" T M - t . r l
d p n _ V v 1 ,,
).. n t T T P u i ^1 ou
cl
•"*
u r d m R n t dp
i l c o m t p dp : i ^ mol on_<
/ c ! «n p r ^ c i - ^ i r t UP P o
rio I s í ' ^ r p n c j u p r a ' ^ j f j r
J ' 1 r pT
firinl, ,
vrir—1 i h ' > r f 2 r i ' t dpi
/
i G c1 r i b p r t ' * ¡ r
Í
Uf!
^ItrP
d"l
^
i t'11
V.llrr
1117 R,jmon Hprpnjupr d'?'jrr
j L s t u n . ' n v ' i , «1 t , j , l
^firTi^v/i h ^—
,"u p -r P, l ' p ; , " " n * , t B p r n n ^ ^ n r T j j r n. Í7n
d a c u m " r i t P<> d u n o n c o m . f r . n t , . i o n , r i '', î t u p tiny*, ni <•;•> • ' ' l i
dp f - ' i r ^ v p t , R n j - . . . r f )
.-1 \'., f^ 1
r ^ ' A " ! ! d e ( 3 i l / i i P! P u i g
UP
3 e j r,< j P o n p n t ( f } .
ji d ' A r i t u M i r d e T o ^ t d u b t i v n n r ( u p foi, f p u d a t a r i p f l
comte
de 33rcolo'i, ei n i c < , L, t n 11 d ' C s t o p a n y S , d P 1 seu net G ü e r a u
P o n - j dp C'-.brnr > pr t e n i m c o n s t à n c i a . Cl 1131, en l ' a c t e de
d e v o l u c i ó r) e b P n "=• a la
C d n o n i c d d ' A y ç r , li
t e r r a a l a p i r t i d n d e F u l a n a d i n s fil
f r i a dunació d ' u n a
terme d ' a q u e l l castell
[?). T a m b é pn cl ->«u t o s t e m e n t dol m a t e i x a n y , d e i x a v a
dit
1025
castell en herència al seu fill Ponç Guerau, disposant que
per ell el posseís el seu germà Ferrer
(8),
Del 1172 posseïm igualment P! testament de Guillem d'Est apinyà, que deixa el castell al seu fill Guillem (9) i del 1174
llur atorgament en Teu d Bernat ri'Estopanya per part del vescomte Ponç Guerctu de Cabrera (1C).
ET1 dcicument é's prou inte—
rpssant per quant el vescomte li infeudava amb pacte que hi
tingues "quinqué cavallarios cum suum corpus at cum ei", disposant que si mori« el posseïssin els castlans, aue aquest e¿s
posi de la formi com Pirfi Isarn ho fou per RTÍdert Mir» A
TIB'S e mêi li donava en feu la meitat Jol <~.istell, la castla—
nia, el quint dels delmes i 300 mancusos d'or dels que "exierint de illn CROUÍ-I (de Pinymn)", el castell de Jamporrells
i el do Anells "per fevo"; timbé el castell de Natxà en propi al nu, quo pi vescomte Güirau Pone h j v i a donat jn a B eren—
juer Miró i P. d'O.toprnya. LI vescomte acceptava del dit
Bernat 500 TOUS "in rpm vílpntem" i disposaui que els 300
m,incusos fossin sitisfets del" beneficis de Pinyana i Çofpra
—exploti—. Tombé c u n v p n i î el vescomte que entre Berenguer d'
Istopcinya, G. d ' I stop^iyri, R. Gombau i Pelegrí d e v i e n m n tenir una guiita ;:53Ïdur al Cf stell de Natxà i que rtamon Ijjmbau
tindriï els castells esmentats per Pernat d'Estopanyà. "ad
opu5"de l i n t Pere de *jer es reservava, finalment, un "stP—
liât" pn CdddScun d'aquest cartells, menys en el d'Cstopanyà,
iixî com el d elme i primícies de les SOVPS respectives esglésies "sicut Gerallus Poncii scrip sit cum muliere sua AIvirá
in manu P, Guíllelmo abato".
En la butlla papal emesa el 1179 per Alexandre III, entre els
béns patrimonial o de 'Jant Perd ( 3'hi recull un Alou a Cstopanyâ amb llurs pertunyences [11)«
En Jordi QQÍX ens informa que ni comte de Barcelona, en in—
feuüar el castell a Geribert Mir el 1064,
ns reservava 1'es-
glésia del castell dedicada a îant Martí, en l'actual fossar
(12).
La que ressenyem de Sant Miquel.
El 1196 l'honor d'Estopanyâ ero encara en poder de Ponç Cabrera, vescomte d'Agcr
(13).
1026
1j Sr. Geograf, úe Catal., 12 p. 396; Ci Guitart Castillos_ de
Aragón, I p. 132 (Saragossa 1976)
2) Tch.doc. 41; 3) ACU cart. I, 70
4) L»F.M., I fols. 25 v. -26 v. trans. M.Rosell p. 58 doc.40
5) L.F.M., I fols. 26 v.
trans. M. Rosell p. 58 doc. 41
6] Tch.doc. 222; 7) Tch.doc. 240; 8) Tch.doc. 250
3} Tch.doc. 410; 10) Tch.doc. 431; 11) Tch.doc. 477
12) ibid, nota 1; 13} C. Guitart op. cit. p. 132 vol. I
partiries do •
rme : PI r.! Rnvollosa, leu Vella, 3nl2e, Cavalte-
mí
lrj Percra
»
la
¿H£E££»
i "öria, Muga, Regatell, Façade, Mola
Irena, lnrr.it de Cubos, nra riel f.'-ll, la Barraca, Pedres PicadoG, Pl„nti, Recall, Tallada, Pcrpella, jasscts, Jerrn del
f a ugo, lo f.'orrel, lonjost, Planp'j, Pon-il, dilute, Guaries,
Canollca, font dol Junjl, funt Rodona, font del [Jiolx, del
Francolí, font d'En Vug-i, do legante, üe '-.'aronda, de .ïencra,
d n lo G"'verner,j, d n 1;: Concepció, d n Cfíxop, do les Ulles
(al Prêt).
Covri de Pcrppllî, (diur3'"i quo sir. moron felon ^any^
A 3r.li.1.!,
':. f r o n : ; d p V e r n i s ' h i t r o b e n r n a t R S d ' u n c c n o n t i r i
Ttîdicv^l .
A n ñ 3 .'i m ß s d n l r; 's c 5 'j l ' 3 i n L
n
<~, n o r t .:.: d n 3 ,
h
i p ori c "i u f e q i r
d i n s d e l p o b l n ( ' j a n t ^ u c a r i d u l _i Q ü l l u d a ( G . X V T I I j
i
',2 a n t ... u i l i ;; .
E n t r e les
p r- r t i d G 3 d u c u n n n t u d p 53 d n s t a q u o r n : "¡iu R ' ? j u o r d ( .^ny
1094 ACU c a r t . I, 7ü) , M o n t d n :,<O;JL, ^ i b i d . )
1027
rl f //M
FALÇi municipi de Tolba. En la fotografia superior
hom pot veure la gran barrancada i engorjat que pre
sideix aquest castell des de la seva carena, tal com
es visualitza en la panoràmica que oferim.
1028
FALÇ. Castell.
Es pot veure encara
la sfava t orre rodona mig
en ptu
presidint les res-
tes del castell, del qual
es conserven encara parts
importants de muralla.
En la fotografia inferior <?>
vist el conjunt des de l'intj
riop, per lo banda oriental.
Es distingible també l'aparell petit propi de finals
del X i primera meitat del
s. XI de les torres rodones
HÍ. H\(e
guaita, entre les quals cal
incloure la de menors mesures del plànol, car és l'ele
ment més primi-
'
tiu del conjunt
*¿ ..Jm.iíàL·
funcionant en
un principi
com torre fronterera.
Juitart hi
d - „-
t .;M lc j f i—' ,-
trpL, d'q-ipitllpf
r-
i uru
"Ictri-
- " uenbl < n t -.
1 <i c u »
J,f. L j t r b j n Lornnt^,
del
trtr rom*nlc r j PP
c
M u r eix
. " •! +-i r>r i V. " rcid Guatas u Mucimipntu
- r< jftn
v
., r i lossa l'jti ') , p. SC^— ,J58
o f p r p i x n n u n , d e t a l l - d « d f s c r i p c i a d p "l•
mad,-, p n r u n í bcisi 1 m ^ c i s s ' ,
pns
torre pri.-itivo confor
u n m a g a t z e m rmb t r p ' j n n p i t l l p r e s ,
ü i , 3 m n 1 -' r''or' i "lex'.íd-i i oí d a r r n r n i » d p f c n s l u . Pisos t o t s
dp f u s t "
i m h r ^ cul id n de ?7 c m r , . , m p n y r j oí dp la p o r t s dr» 4 0 .
cl
pnll
^
^J
1029
N
V ¿Ol \iL
r
,(
l
üL T
'
,
F LL
J
<f L
o
T or r P
ri
"'
'f 11
mur r - ]
Lr·'^x
b
nb
i,.
,r
r
i
f
»~> c * m p t r r n ^ r i L ^ , ^ , L n . d p
rl
i "•?•
p J 3 '•i
^ ^Jitj
f u t-
jp
5
| up
uní
il^id
d •> d p m i j
ri'uir
L n t . "1
i P j j ^ 'inn f P J c l
1 <- m J t . L „
j r u i x de
r t a PS cu-
i 1 ^ ^ r. f r n , i u j p m b l ,
j r if n
mb t i i n t r l l - , d'1
' h un n n j o u t r i n ] t i r n x t p r n T ont
t m 'jí d " * u , t
10
ni
.
„. 1 / n r
trrjnrrn1*
j«-«
1030
FALÇ, església de St. Just i St. Pastor«
En la il·lustració superior hom pot veure el
que resta de la seva façana bastida al s. XII
així com la major part ampliada de la seva fa
brica, quan fou reformat el temple a mitjan
del s. XII, car fou seu d'una comunitat regular de canonges que hi sojornà fins el 1161,
quan l'extinguf el bisbe de Lleida i la subordinà al prior de Roda. La seva portada romànica
fou traslladada a Tolba, però en la fotografia
inferior es veu encara''in situ"alguna resta com
la mostrada.
103Í
j r
-;•;. 1/1 üü
M'i». 41-j
1032
6 nil
TOLBA. Actual façana romànica del s. XII pertanyent a l'església de Falç. AL seu entorn gira el
passat del despoblat esmentat. Interessa Jestacar
dita portada per les seves semblances amb la de
Muntanyana o la de Natxà, de la mateixa època i fins
amb la de Covet (Conca d'Allà), per tal com ens il·lustra
de les penetracions i influència del romànic
1033
del camí de St. Jaume de Compostela, que tenia per
aqueixa zona rutes importants de peregrinatge. El
mateix veurem en el
cas de Lluçars amb una escultura
ben propera a la de Roda d'Isabena i amb un tema d'escaque jats, present també a Ala6,que haurem de relacionar
amb el mon Jaqués.
' 5 , J " C t p i _ h i j i èr^ir^ :
tíc Li
r °^
u
-u rrpj,
1 ' \r j o ,
r4pT
i r
Vi
u n
f
>nr
f
,
J1
ut
1
r
t
T*
+
if
< ( u r
t
u
li
r
j(
í
n'
j
t
r
J
rr
,nr
1"
p1
r
, r L.
^j
u "ir
f
* f
» _. i
j f i i^
í
'
4
•> i
"i r t
1 «-i
^ _i m t. ^
Í3n4
^t
i J n -, G u i f
ll'i -11 '
1]
>r.
_j
"r.
uf r
r
r*,
u
r
v
-j 1 , f ' l
,u
^ r ^ i r - , d"
jpüjrjf.
. t
iju l
dp 3 t il.,
r i j ^";
T
h,r,
.
,>o.
T
)
v
<
^
,
r
-
l
.^
C
'i
c
1
">
] 1i
n
jr
, d ta-
torrndrfr
L
<•
^
n
r 1
^
j
t ro 1
y
1
••-
n *-p t ^ J ^ „r U j
J l
J
.
1
cJ'ntr
Í
rI
c ^
j i ^ ^ »
do n i r * '
r no j T
f °u
fi
11^t,
rnt n,
up n ' p r i 11 npnf
cl
j c laburrr
dr
rpr i—
11
PU
r—
pntr'
(f j •
j >[ ; F . F i t ^ rt p r. ulls. . p . 1 1C
«>.
li;
cirr
1
" nn il p , ei" " i d ^ ' ,
j h.d IL.
t
i i" ,n r %
-n k
.
1
in,
ȕ 1
^
nd
P!
d ^ / r i^/in, T i. . ^ 1 r p f. ^ , ' ' ', l
1
J
jPv
1
r
f
F \
L -i nt
1
Í
juntimnnt
i.t
J
l •> t 7 rd i , v
" n , i n f o r "i
l t r > ^ "ir,
TÍC i - n-
f i ) r f j ' r t t r > r — pi v "s c on1 i p
l
t
uj
^-
1
Lr
^ ' f t(
»
pr.
o T ) j^
T -> 1 t
PJ
ripn 1 ' p x „ ° „ i í*i
,
, u r •> ' t
*-rr,
llurs f r u ) f
) , P! nu 1 rn i _ v
T
.
muf'ir
11
j
i 'i
f i l
'
4
^
t UP nl j
f"^11
H r
Í
r s.
Fp
1 i
f
j
it-j-
p x b rr
ri L " T t
L
f o r c e s d ' Mrn _,u
d"Llu
j
i "unt n
1
m ] y
In
f r ) 11r r»>r j f i n 3 li d t ->
^.
i.
i L , c u a r r i ¿ni
1 i i -> d r}\
j
l
d'
j i P! c r 31 p 11
n*- r >1 11 r (
x, 1 i.
^ ^ i l
it r ^
LO. i it pu 4
uT
..
^]1
up f 1
j
">t
v-",
i
"> J1 1
1
ro (jbl
„ - r ^ n , tut
i
Ie-
o n f
i
Tifid^]
r
f·,
.,
T j ». r t° r j r
n'
Ly
t d-1
1
"1
*-ni l
f
i m i 1»
^
-
conquerit
dr
ni h fi
r ..
uc x
i )r
f r *
|
ni
f
roj^
t
r^,
nb
I /I . H i i f l f j U t ü
i fi
u
^ ¿ i t it nt
L,rurLri~intm<*'
P S d t1 r n i nt
^cntc4
11 '1 u T i
j p g j r rt" n t
v
'
d" T O T +
i rl
5C; '))
^)
^.f,u ttirt
Mostillos
Honores y te n c n c 11 . p n
v, ui , du n p , J y ( T o u l o u - î P C O ) )
C. u t irt
ibid.
1034
fffi.Hl*
FET» L'antic terme de Fet, avui anexat al
municipi de Viacamp, ha esdevingut un indret
despoblat d'ençà es construí 1'embassamnet de Canelles
en els anys seixanta« El poble deshabitat conserva ença
ra l'antic emplaçament, sobre d'un gran penya! vistent
cnl riu Ribagorçana« Res resta del castell medieval i
l'església, al peu del penyasegat, transformada totalment en un estil gòtic tardà datable dins els s» XVI-XVIIi
s'està malmetent ràpidament«
1035
f I í. fifi
FET. Església de St. Miquel* Hom pot veure encara
en aquestes il·lustracions la flbrica del temple
externament amb la seva planta gairebé en creu,
després de 1'afegiment de les dues capelles laterals en l'únic tram de la planta de nau.
Un gran absis poligonal presideix aquesta curta
nau longitudinal presidida per un petit vestíbul.
1036
f'K.JItT
f rí. fit C
FET, església de St. Miquel« Voltes nervadas,
estelades de l'absis i la nau« El seu estil
tardfvol enllaça amb un gòtic peculiar d'aquests
indrets present també a l'església parroquial d 1
Estopinyà i en la de Pilzà.
71
1037
. 4 ¿o
ESGLÉSIA DE ST. MIQJEL
Esc. l/lOO
FET. Planta de l'església de St. Miquel. TaL corn ho
descrivíem, hora pot veure la planta rl'una nau gairebé
quadrada a escala 1/100, de sostre molt elevat,àrab les
peculiars voltes estelades que presentem datables dins
el s« XVI o més tardanament.
L'absis poligonal,presentant també sostra nerviat i contraforts externament. Les capelles i la portada d'ingrés semblen
pertànyer al s. XVIII. L'estat del temple es ruïnós i amb perill d'ensorrar-se tot.
1038
a s p e c t _ B s h i s t o r i e s i L a p r i m e r a r e f e r è n c i a s o b r e a q u e s t cast e l l d a t o d e l 1046, u u a n j a l ' h a v i d c o n q u e r i t A r n a u M i r d e
T o s t , car en a q u e s t
les
any d o n a v a r 1' i b a d i d d ' À g e r el d e l m p de
seves d o m i n i c a t u r p s d i n s e l t e r m e del c stell d ' A g p r , d e l
dp " F p ¿ e d " , Q e l l r r u n t i j « n t L l o r e n ç d e l W o n t s p c " „ u i n o b i s a d
v e n i t h p c o m u n i a d e O o m u m Dei sive d e a p r i s i o n e . . . " ( 2 ) .
N o v i m p n t el
1048 A r n a u i l i seva m u l l e r n r s e n d a f e i e n u n a
nova acta dp d o t q c i â a f d v o r dpi M o n p s t i r d ' A j e r ,
li
en la
qual
atorgaven distintes esglésies, pntre piles les dp "sub
s p p l u n c h o d e Feced e t
i n f r a términos eorum", d e t e r m i n a n t que
f p i a I d d o n a c i ó amb p r i m í c i e s , o b l d c i o n s i d e f u n c i o n s j u n t e s
i "cum alodiis et vines" ( 3 ) .
F i n a l m e n t el
1068, en Id d a r r e r a i me's s o l e m e n e d o t a c i ó de
la Canònica d ' À g e r , pic susdits atorjtints,
fundadors d'aque-
] l i , li d o r p n p n t r p l i t r e s C o j t p l l s el de " F e c e d e " n n p I P
a l o u ^ 4 ) , J u r i ü S t i m p n t e n t r e P1 j r
n u m p r p n pn l i b u 111 i d p i p
rpix co n j i j n '+
L ï j t fj l l
nl
no c o i n u x i t i x
i7"
"it
j b r m L, u n f i c a t f ' l l
11Jr>l\.
i
J 1 F ^ t , f)"l
j r
;oir'tr
j 'A j cr
siP*jtrvt^\/jrT
u_
d'i
1 1 jc
1
3pj
fill,
; c* ) j
J
(
TU i pa
rr> ¡ ^
^ j r> <f >
u d r i d <-> j o t l ' l a , < u <•
TI^J t^rJ
t
^
F
dn i
o
f
ur
1
3f
1 ipjtjT
n
"*
Jf
r
r.
i
^""^ni
r
l
^u
H
^ 1 ' L_
j j j ' i ^ n "ro t » r
jHpntuJiip'-f'1',
p r P ) j u n r cl p T o r n -
t
j _> _ n ) 1 u n t
j
( i t e i j. ^ j u r t j m t ' n t aní e 1 j (í P
,, * j p r ,
i 1 j n r f ) r t , A- 1 j p r r i i J ü r r j rip
^luFtnunt, F i n ^ j ' r
r
j a g j e r „ nn p p n y i r ^ H ^ l t L
uuer^u _
1
L j4"!1!
"
w
1j j
t
T„UJ d1*
*j 1 d o n v
' r r> r
T7
JW
pntr3
fijjr
vpscontp Fors
ic
,
j n m t 1 , n •• n j o
^^ t e n i m ^n Q G n i ^ r
^t0
s'p
t " 11 ( -> ) •
u " r ^ f
k. !- i 7 j ,
n
L, u 11 h ^ r
f t u ^ o t t j t t d 1 3 vo
r n j ( r r c . de j i r b p t
H
\1 px ñ i r e l l i d1! 1 1 7 4 ,
> -i
d n 1 * n j p l u j •> d " F P * ^ ,
t r i -1 s r i
j t p 11 £> d r T ' b j d i j ^ u p
or L - » t ^ n s
J v ,u
f^Jl
^u
^ PI x
,uc 3 h - w i -
ri h o r ^ n c i i
t
i r e j t t t al
j i r r i u Prjn^, de
,iosT">3i6 c nfir'Tt,.d_ t ^nu ' ripr H i m á n n p r P n j u « r d'
LI
11T7,
t t ir p i
^r jcumte Pon,
Vd d i n s p l j j f u s d o m i n i s v n
j u ^ r u u p r c m u l ^ ^ 1^, P Î J i Trc 3
„omtalj,
r
~ a i j t e n "" 1 ' i u t i h i f i j u r ^ t 1 d r F n t
1)
3". l e o j r ^ f . d e „ j t ^ l . ,
3j T u h . d o c .
1J
1
t>.
p n t r e p1 o c a s t e l l s q u e
(jj
i ^ 4 ; ¿) T c h . d O L . 1 J ;
¡ 4 J T c h . d o r . t í 3 ; b j T c h . d u c . 477;
1039
b) Tch.doc. M1; 7 j Tch.doc. 24B; 8} ACA Trasllats de Pròsper Bofjrull, llibre 8 ne. 33? fols. 213-217
9) Tch
partides del terme: L'Horta (actualment negada per l'embassament de C&npllps), le í'all, lot, Morral Tort, Coma de Pora! Glenxi del Pin-^r, Fomis, Jabinos (trencada amb Finestre.
por O e l l m u n t J , Pilarnt, Pinar Jordi, Cllot dp Got, ço d'Ai3uod^, ço de j^umct, 90 de Guillem, ça de Cotfindd,
L
1040
J) ix a
_1
u 1p
*
n
n
4
» t n f i _ r t - t r -i
f * p l " j f f l i ,ier
TÏF l
L
jl
^
,
^ . r t i ~ n u n . de
libujcTj.u;
»y
in P
fpt
ij ^ i H <-* I
bundi·lrmijdi,
i_
CiUP
^
rrn-
dp-jccndo^x d e .
" i r—,r
l cc^trr i Lpnfijj
l'r^i^- x
f
p i n o l i dp l ' . l i
l
D ° j t ' ( t u p m "j r r j i l l d p 1 ' j l i
el
^ r u l l ^ j b r - . n a d •> , i o d r t
cipc.1 r M j u r
"s^j'ir'Tt d p
c »r
( ^ ,t r L1 n _> _
d ' w ,uc *" ,j -bl n
j í n p 1 1 p j ¡ pn f o t f
^ " i ^ il
rnf
iiL^dd. L'oli foj L^
jijindanit
\ r > *" ^P
rr
f
r
i-t
nn
n d F> l ' c r r L j
hi "-oiornpr" r n
I P , j r ^ i j p i ^ u p s de o c d r a , j r r l ' o l i - t r u l l ,-,
1041
Premsa "Tnzilla del
molí de 1 * o 1 i | s e m b 1 o. n t:
a les del ui i també a
la del moll de la '-I o v a
rie Mor6(Pallars Jucsà)
v o g H u : F . Fitê UP apro-*
pament a l'estudi d e u s
molins del Montsec i la
Vall d'Äger "Acto híst£
rice et arch 3 e 1 a <¿ L c a M c
-.UaPVL·li'j", 4[19B3) p.
017,
r
l
m f; s i w p r e s i f j n ; » n t
lloc,
r; I "K* s m,
TM'ï t o l i ,
dol
£s el
u r n í l i u r ni
c ori
j u n t d o f n r t i f i n :, c i o n :..,
p s t a b l e r t S3- ; > b , - n « 1 a
I b a n d , . - r1 n 2 cnn^'T", t
c .'"i f t) r m:; t p e r p u n y e n t s
c r p s t n i: ::, •: 1 c *j r i T ^ ' ¡ ^ o
^ • r ! Í r n b í c r n f l u e i x n n en
1 ' r ? 1 ; t r p t u r ¿ n la b ; ¡ r r c n c r:ri,"¡ |
R oi t
d n L x r.¡ n t
u n e '.; p c: i
p e t i t en í-u", LÍO •; t •; ;-:u-
n/¡ i n f e r i o r d o l
con_ro:;t.
E 'ï t; e :n c o n --j n n ^ u ^ u >-, u <? 1 3
¡•r^piü i p p c u l i í i r dii.pns i c i f t del
t e r r e n y t o n r>_ï
d., rp~.it r? s con j u n g *
per
I n c o n f i j u r a c i n de l ' n t i ^
F/í,, li "t)
mol o-i i - >. ú e 1 s " u t o p b n i m .
1042
II F I ' L j T R _ j
; >T LI
r
) P! n u c í j i irf ~f.i.^ t rir» l
o ü h r " f t f~> ^.
I P S c^ u 1
v
rl
l>r
1
I*" !
> r f ""t"
^
n
un
c^
) r n i 6 r> J r )
^'•o . F ^ r m r i
'up urn
d^ l'p
plier.
t i
tr
nsforn a
L ' ° ^ j J * i"1 m u r
tp^^lp
rqu
Jjbrp.~P
r ne p r
t dp 1 » i ) r t
i ud
' " u i T-ní-rc
nt i > r i n" » i
o
H^^
nhlr
m p n ~ dn
pncnr
31
fi
.
j
A
c öm p
.JPI
jcl'
n _, t r a r + " "
11 r"b
j m j. r l ' n j 1 a d i
r e t veurp^pl
-n^s t a r d T i l ' i , _ .
j r
*iult * r ^ j i T n i .
jrj^xDr
i ¿t T
tjt
dr
r i t o r r p ?. L '• -,
¡ r u i x d f 1 § ') m ^ , J > m (S
..r
dr
h_ h j u^
j a n 8 J P F ',
"i p d c i y ^ J i '
4
r
* Ixrc.
n H _ f -i r- c i L n ,
r > u , c'l
è b b ix p i p d i ' v T
ilb,^
/
i pn u
r u i~>
1 t p r * , L in
t J t ni - i r > ^ n
i B! m u r , i r p , p n t i u n
j
<">n
1
j^tnn» [
'r d t p n
rl'un
d P! f c I P , t u P
j -> *•'-
' ^ 11 , r " *• ^ n
j] m n " t
^ n ni
h nd
m
^ « t'-r
i
^ -• «
H
'tm,jl di;
o d r i o é s s p r _ "• u f -1 u í. d p i
inp'rrt .
1043
Fií,.
f- , p
4
r r
|" ^ 9
rn
1
i ' . >j + -
r*
L
» ñ¿tn
1
t t j
,
r) I
,-.
r
1
r
J
1
T]
jl f
J
n v/
1
f *
u T i
r< •,<**-
tir
i 1. 1J
t r
j i f r c; T "" t
f
1
rf j ? > n t i
t i u
•> J ü r> n t
t mt f
f r 1 , dr 1
Jn
s p f r
* 1 ^ubrifnr'nt d f y L" ,
4
"
1044
p j j - c c"i p r o
de D e s t r u c c i ó p r < j _
'j " e s t i l be r roc p o p u —
•) p
V.' 2 *«'
•v":"£*•.: H
1 j r î r e s p e rm in p i x i
r
j p1 v e l l e d i f i c i
r am i
SanM Muiï
Tinesires,
m. Fet; E.P
0
1
(289,4 I8 I7"-42°00'24")
fotos ^ dalt/ Racó del poble, amb la façana
de l'csglcsia (setembre 1976),
la baix/ Vista interior de l'església
(setembre 1976)
fi C-
IICf
°
Ff(,. I! If
_
Sant Jaume
Finestres, m Fet, A convent
foto
(fots. Arx. Gavin)
Façana de l'església
(setembre 1976)
1045
. l -1 m " n t
t c r -1 . P j
i.ui
i j t^nor
. " t-p
rr
hi * V . „ ;
unT
Sant Vicenç de Finestres
(Baixa Ribagorça) Alta,
estreta, damunt un penya
segat, no es pas fàcil arri
bar-hi
~
—
„ * f i
fot. Burón
n
4 '
r
»j
*
v.t
'
„ i
H
1
a
,
f™s j
o
,„ rt
t
T
r
f
,F T(_ <- J
T
f
y T
x
L rr
*~
^
lri
in/
irp
'*j^r,
'inpstrr1
j"r
r PI
" f r t u j p r j i
nc\
f p int e n r r ^ P!
4 . I
> "n ni mf**-
ri
r
jt
air
r
^
l
no P
tot;
°r
1
*
1('B,
| ,
tnr""
i
*~
n n lu m f» ,
v/
Jp p T r i -
r >
n.
tr
jy
n r i.
t·prr»
rp
t
r r
r c l ;n
'
tor
f
'
f i rn
n
^ ^
u
h^ n
?
>
T u n c p i r i ' r J "
"i*- dpi m o p n 3 L i r d ' %
tor
t
1
r-
^ J f f ï ^ j
r-11
f"*i
*
j
T
y
n
in
i "
it v
„j
1
.
n_,
l'rsl^
i /1 n y P 3
3 ol-"nnr
cc>¥
-
n t í j j r) rrpr , d i t , . » p n y o r j J i
ni n n n v j qup p 1 ^
tol
(jn F i n t
1r r
°n T J O U
l U 4 f»
11 l 1 '9 oí v"s
P n n ^ d p j h r ° r i d p ix »v t 1
P! c " t P Î l
pn f n u
H 4 U ppre d p
<.i r—
Ji>™j"t^,
„un
r
t priori t n m h un " j ~ p n t u m "
hi
Mu"
(r]i
in- pf
pl
1111 d i t v p j n m t p r « t o r ] i T » rii ri ' * j n r
ru» v a
pl c o n d o n i n ! t, JP l i
vi
i r p j nn
h -
u n l l 11
I7).
l -> b ú t i l
d 1 ] PX - n d r p Ii:
r
r fifir
*pl 1 1 7 ^ ,
ninp n^
PÍ ^
v
nt i rnu
!
r
t '^ ^i™ l
"^n l ' \
.r
^
70 r | d o r î
- P V ">
l
in
njri^d
d n l ' t ' ^ l Ä j .
d'iupjtlloc.,
l
1
dt i
,
-
i- |
^
'i1")
,
pi
r p y
^
, J >"
t
i ,.
^-11^1).
l
4)
Tcn.rj)-.
7Î;
7"
T
,4b;
i .n-o.
;
) T-h.d'c.
}
T Lb.
j
P Xi
lau
t p i x un
]rrc,
l
.
: jll
Jf
h w"r-hi p y i ^ t i t un ! - t p l l
hpn r p c u l l i l
r 1
T
h.H
-
ipr-
-»t
,
Bl u n c - f r * , l
cunilinr ,
]uilp„, Font dp Vi-
/ j n / j r - i d" r j 1t, F u n t o ni
", ^ t p l l ^ r l l i t J h i h - r e ^ t p ^ d e
i t ^-¡^ 1 L t r c d i c ^ . 6 ; n o ^ ü t r e s h i
jn m u r j pprnnnpix pn) ,
f o n t do 1_ F l j j r r , r mí dp F p t , f o n t r f 1 ,
j t n t f " i-t
,
] 0 ] , n p ,t
rpr'iii-, i i p l , „ p V i n ^
( p r m i t i ) , lu f ) 0 , L ,
~
h < J r
d p i 11 > c ) ,
-, '
^u-i^lu ,
T
i>
,77
ITpjiTL*
w ti Î U P ]
" o i x , 3uc irr r ' l ,
1';
j - , «] ] ;
Trn.M
¿2 r 11 d P rj d P t- P r rr r* : L äs
cpnt,
*T
r
rb"
T-h.il3-.
Piling
^
ein
'prmitaj,
j j b i n S ^ , l e, v / i l d
L a m í d"l r í u , c e r n í d p
1047
T Rí
^
Of
Ln 3 1 R H C . T A
iixr» t U u T i j o r ç i ; m u n . dp Vidffl'.
\ c t u I n t n t , pi p o
dp 1 i b i r b e t , ^
¡t, m d a n
t,
' ^ u. x n c i m o l t n 6 j c1 r 1 1 * d e I t
.un
o'ubic'ciô dp 1»
»' T
'11_, - r
3
' h i trob
11 j n y
1 ' c , ,]
cl P l
f,t, /¿to
u
fi
tl1
r
-J
tP",
ri
l
f
ir .
jr tner
UVull-i
4
O , ^30
i ^ ^ d ov 11_ d p j
Pt
,-,
1048
Estrot de Bonrebei, que
divideix els Mont socs
d'Ares i l'Éstoll, davant
el quE«l i sobre un<\ elevada plataforma s'erigeix la
torre de la Girbeto, que
fa parin, tot definint una
línia de torres de frontera, amb Alçamora i Viacamp /
ubicades respectivament
en els seus flancs, o banda i banda dol riu Noguera
Ribagorçana, que discorre
a travib de l'esmentat
Congost.
H la dreta de l'entrada
del pas, en Id zont. riba j or.,,, un,.,,, &6n encara
bon v i s i b l e s Ics reates
de Id C a p e l l a romànic.:
OP 1.. p r i TI r r 'i n E i 111 riel
•-,. \J; ílo la f.'.jro de IRU
del fJunQüsti [) in, í riu ta
capclld, d'uricj ijran 30briptnt,de Ics comunes
com ermites en tut l'in—
drot ,
'S.
1049
"Ti
•s»
1
ï i
01
o
.i f
In 1 :" "i u r t i 1 j t o r r "
1050
i}"
} _ L-, JIH3LTV
3C.1/K í
i,
-1*0 51
¿i&i r T
fié
'V^./·'* 2
T
íï
O
L
II
/¿otf
T
r u i x ar
J r i il
l
rff
n i l · l t dp l ' L p r r l l t í p i c dp
torre.
T*rrn L U E ' n j h r m + r u b a t d u L u n p n' i d u L c,uc -3 u p o j p m
( Jn
1PrL
r i i R j dr>l terne L i ^ t r l l c r dp V A U L ^ H P ,
1052
: v\
Sint Bartomeu de Calawanç
(Llitera). Pedres silmades
LLAQJAURES (Alta Pxib.) Mun. propi.
" 'cmP'C ""'
El castell fou conquerit pel rei Ramir I d'Aragó abans del 1040, segurament amb el suport d 1
Arnau Mir de Tost, el qual en detenta el feu per
dit Rei.
Conjuntament amb els d'Alasquarri i Capella
mà en dit període una línia fronterera;
for-
Muntanya»»
i Areny, també feus d'Arnau pel somte del Pallars
Jussà, s'adjuntaven a dit indret fronterer.
En el seu testament del 1072 Arnau Mir de Tost
el llegava a la seva filla Valença, vescomtessa
del Pallars, i al seu net Arnau, el fill d'aqueixa
dama, els quals l'havien de posseir per Sanç d 1
Aragó.
1053
f/6. i
ta Mare de Déu del PI«
m Uaguarres, Cp. del fossar, s/c (1977),
construcció románica (250,4°W25" - 42,°I2'1S")
fotos (al costal i a ma esquerra) L'utteriot, amb
l'absis (maig 1977),
fa sobre) Vista exterior de l'església des de llevant (agost 1974)
Poc resta dels castells esmentats. D'ells en dona
noticia en Jordi Boix a la Gran Geografia de Gata
lunya, en el volum dedicat al Pallars i la Ribagorça.
L ' ", j '
J í wl,
U
T
l , J - -r
1
i*r|_ti_
H
r f r'n
- rr
"
+
•
1
,
rf
.L * u ii '
,t v
1^ _ , * , , , „
rr" j « r r
j<-"ln^
+
4
L
( '
v
t
+
i
rp f> ^
r
pr*
rr
l
'ftlj^^L^ta
1
"U ^' j
f L _
"i P j ,
i *, 1 * '
_ j. 1 ^ r j t
I
"
2
"yl.
Nota: No ens podem detenir per veure amb detall
les restes d'aquests llocs, sobretot de Llaguarres,
que mereixerien un detallat estudi arqueològic.
Pel que fa a Calasanç, la relació amb el nostre tre
ball són les deixes que hi rebé el monestir en béns
arrel. Resten també vestigis del seu castell sobre
del poble i l'església, com hom pot veure per la por
tada, és talment romànica.
1054
t «,,
"-t ,r r >
,
i nJ r f f
1
triï
1'
4
ir
L
,u^ r ' i m t i
i n „ '•> i f
i ill
p
1
i
r
i t j j ""' 'it
lli
r »
,'j^
t t,".'
xx3tî
1 ' -> , j 1 P , l
, t
nt t ^ up
,'ublir.%
or
^ ^
,
1
i
jn x x t
r r >•>,
•> t r
'1 f - j ^ j ir J
^ j .
I 2 _, ü . t » 1 1 'n >,, t n
_, 1 t
P -• n ^ r r c 1 i
pi
l i m t . ^ 3 r « ' (1
i^r-L
n u L . l i (, a i
r 1 r •,. ^ 1 j
j r t u j ] "lent
t
j^rrw(u
b'utlo
1055
¿s 6. /¿f O
f,
nt
j
cl
j Tj :
t,
H
'1
La torre mestra del
castell de Lluçars,
leslimoni de les
fortaleses aixecades a
la comarca a l'època
de la conquesta
cristiana
n
r
n
r p f ^ v , 11 j i ) .
r<jtri j
L . i r . , j n t j c i i ) t Ä t
nr
, ' r r
nr*
it
JH
(
r
pj
f
i
, « ' „ 1
' i i^
rm
rii
rr*'ji
t
t
li,
3»
.
f i r^^.
v r
i
1 .> ' ' m _,, f- i j p " j. f :
" r » T1 i
r
l l i
l ,
r
^o
1
J t
er
i1
- - n i n ,
ut n
i •-
f" u
riu
i
:
—
I'PJJ!^
1056
•r J i r _
- i r f. ,. i .*-',.
L _ ; 1 -nt . d r - 1. t Lirrc,
p c» r un quadrilàter
i un cos triengular
sortint vers Ponent,
]'indret més vulnera
ble, es disposa airos,
car emedeix la torre
d'alçada 25 ms. .
En alçada la torre
estava distribuïda en
6 pisos segurament
amb trespols ae fusta.
L'inferior cec i P! se
gon amb tres finestres d ' espit 11 era, al o. C, i ,'•., en arc
cspclçat en la seva m e i t a t interior i dintells esgraongts
la resta. Pisos de fusta que s'apoieven en traus de bastida
i en Quatre tosques mènsules que sostenien la viga adossada al mur. La porta elevada era situada al tercer pis, el
mur Nord, mentre al ponentí s'hi trobaven els sanitaris, en
l'angle de proo. Porta de 1,60 ms. d ' a m p l a d a , que conserva
els muntants i un golfo dn pedra; extern -_ PI e n t t i n g u é arc
de
nig punt d o v e l l a t . El pis superior presente buits a b o v e d a t s
en totes les bandes, de forme semblant al cinquè pis, a~ib
d i s t i n t a distribució i en relació e les finestres que apareixen E rr> b c. r c s dovellats, com
«succeeix en el d _. r r e r pis.
Els oisos superior- - :ran els p r ò p i a m e n t de defensa —vertical- i es possibilita un cubriment o t r u 1 2 d 5. de dnblp v ess."t"
LL
1057
_ j - P n s i j f t f (nu
x
dl
f J ici1 d p I P
v e d a d e s , carn
cl
r
I T f _, n L, 16 dp l i t o r r p ,
f »i
t r" a c i) 1 j.
•><• m j s t r -« on le,
nsjuTd rn tifp'i d i r n c c i u n s ;
Lii pnspms
df
iltrd
rir
T
1
m j t pi —
intprnaropnt i
L T—
i l i l u s t r t c i u n - , , d i r i g i n t P! b p» u
u n a f u i e 16 a l t a m e n t d e v i j i l ^ n -
j ^ f p n ^ i v i m p n / j refrirircable. Cg l ' ú n i c c i s
l o r r p _ m b d o s n i jo » i p f i n p s t r p s eint F u n c i ó i p p r i ^ ^ ^ / c . l
u > r j i m j u n n t li
um
r i
rei
1' r c , u i t p r t i r
L
n
-,r t —
, r um i j j d
1
t
r^ j n'> ,
1 -u j,, L _ •
H1
f i ï M I r x i j t p i x i-
f Jr r * u i
^
-.
f t r i HP t r '
F
HÜ
^_
J
1
-
t
t ^
r n u ' j r
^
tr"">
mt
4
i' /
frt.Slti
cl '
r "ipï
T
r
f
p-
1058
4- *, r
t -
f
t
l
I
1
r1 P I
u
nr n
) f r "1 í. r
-1 1
,
j, t
r
rrr j
.
' '
ln
.imp
i
r
r1
ni
II
r'^-r j m* i
')P
t
r un
jl
^
i
li'',
tl lill-?i -j ii ,
.
n )] t rr
jr,
«.
.
N,
h t m v " u" n ^ c m
r
f
i
9_
1059
La presència d'una església de les característiques
d'aquesta, amb planta de tres naus i un programa escul_
tòric d'una certa importància, ens havia fet sospitar
ja, que hagués estat seu d'una comunitat monacal.
La confirmació ens ha vingut dels propis propietaris
actuals de la que fou casal del monestir, situat enfront
mateix de l'església -antigament sona claustral- versemblantment2ns informa el cap de casa que conservaren fins la guerra
del 1936 una calaixera amb la documentació vella que es con
servava del Monestir, la qual fou cremada pels soldats
que hi sorjonarenc La família ha mantingut la tradició
d'aquesta institució extinguida, sense que coneguin més
detalls.
Hem de creure que el Monestir restava fora de l'àmbit
castrai i àdhuc de la població primitiva, que hauria estat
situada en la zona ja deshabitada dels peus de la torre, on
segurament hi hauria existit una primera capella. Jl nou
nucli de població entorn al monestir, es deuria an.!rconstituint al s. ¡IIT, quan el monestir era erigit.
1060
t - -•J
t
i< f
f
r<l
<
i t
n? r f ^
">'j
urri
j Pj t
"•
r
r
t
f,
Jr
i
S^'irif n j f
in
i dpi f
1
ï
r T nr if
j * LU,
4
rt'
^
'
1]
j^
r ,
-•• '
[
rfr
,
'"J
ji
l
t"
^r%»
t—
ir
'
<
*r ,
L
r n
1 •*• ^
^ f-
1061
tw
r i'
n
r t-
d
j~>ï
r
f
i1
r
irrnr. it .
t
'i
tr
f )rt
i
J t
r
' i
r 11
1
*j
f t
r
r^
t-j-f j
1062
L
^
< j E U1
if uf
fon*
f ""ta*"
it
iri
T'llrUj
j (j i o m
Jnfrri
)ir1 d f l
y;
jltaffli'nt
f
(
t
t r i m n ni <ii }
1 f
FJ
L urun dp j
) J S p ^_,jiji
,OlJm
i p r i i ( 11 11
intrr-p
j r- ( ]
ij-inn
" t i l , r n mul't'·
m
,
i^
1 -16 n u l *
l i s m p D UP T ,
ilt
^n
ifi
tun
jnumpnt n j
tir c4'Aror.
i j, i p c t o s r > r p 1 < —
,nh l ' p i c u l t u r i d p i c l a u s t r e d p R uni
' " i . L.1 •" t p m r j ,
r 1 o tr
li.
L nd f j,
11
P P ! T t f1 rr ( > <; T
cion
j,
d'I^p
1 , *t i r j n p n t r o m ^ n i c s i
; t r a d l ^.6,
i r> n t i t "1
dlj
3rruï,mp i in
r j n i u nt «
1063
j t r i T PCFT
n^r dional.
J
t Lffl
^ T1 i t f i 1 d° l ' i n t f T
p i n > p , CJÏ^IT
1 3 b r> j f 3 P n t
)ntn11
*
i r uf
n 'u dp u o r i t
r P T T ) J F ^ i d i d ' I , à b p n , cum P n
il.lustr cif.
1064
//t.
•'JT
/ A .
1065
aspectes historiess
j'inclou dins dels castells conquerits
entre 1C4T i 1059 per Arnau Mir de Tost, en una línia estable
que se situà entre les serres de Llaguarres i Montsec de l'Estall (o Montgai), segurament donant suport a l'expansió promoguda pel rei d'Aragó vers aquesta zona.
La torre de Lluçars formava port d'un conjunt de torres de
Marca que es perllongaven fins les ribes del riu Noguera Riba
gorçano, que eren Falç, Viacamp i Girbeta.
Pel costat aragonès formava part
.
de l'extrem del comtat
ribagorçà reforçat per Ramir I; d'altra banda defenia la vall
del riu Quart.
C. Guitart ens adelanta 1« noticia d'ésser entre 1045-1062
tinença d'un F o r t u n o de nom Ximenes i t a m b é feu d'Arnau Wir
de Pallars, sense concreta que es tractés d'Arnau Mir de Tost
j. 1 ) • Nosaltres no hem trobat cap referència anterior al 1072,
q u a n el dit cavaller llegà Lluç.-r s en el seu testament a la
seva filla t. et ;jarrí i n i al n T u net Guercu Ponç de Cabrera, amb
pacte d ç? posseir-lo ^n feu del rei d'Arntjo, juntament amb els
de Falç i V i u c e m p [2}.
En oi t e s t a m e n t dol ve scum tn 3uerau Pon~ surt i qual me nt resse
nyst; el testament data del 11,31 i llega dit castell al seu
fill i successor Ponç Guerou, tot determinant que per ell el
posseís en feu el seu germà Ferrer.
El 1180 seguia essent encar.i possessió de la corona catalanoaraijunesa fins el s. XIII, q u a n f;:, formà el renovat comtat
de la R i b a g o r ç a i lu baronia de 3estro, u la i,ual quedà inclòs.
1) u. 3uitjrt "Ja :31 i 11 us de Ar ^fin,I p.1r.U-1u1
;?) Tch.duc. J7; 3) Tch.duo. :.;5u.
p a r t i d e s _ d e t_gr'mü : La
j o r r ü , ü a r r-i n c d«l P o u ,
T e ui e r a ^ f u n t . . . J ,
'J.-.rrija
ciment
;,re:hi jt o r i c ) ,
ar (¡uní c j i c,
t.-.ivan^a,
i. .-j
Garrija de i ï a a d ^ ,
', 3 v c t _
rr4s,
( l i <">. ;j p n d j d ' u n ^ i
J o.„t:., Grcin.
(funt
d e l : ; Pical;,;
nuDír-jues,
;ja;¡ 1 c- .j C o s t e s ,
b r uI xu j ,
la
la
icrreta,
I-
hi ha un j u c ^ -
Tatell,
Uomes,
Colònia
:
Huet d»
P l a n s , Ru-.,,
(ma si a j ,
Gant"
1066
v.
fi t. /U T
Restes del castell de Kiravet.
Sota la capella de St. Jaume,
MIRAVET,municipi d'Estopanyà. En la il·lustració superior
hom
pot veure un aspecte de les restes del seu castell,
gairebé desaparegut, assentat directament sobre les roques.
L'aparell molt irregular mostra una rusticitat que 1'allunya
de les tipolggies pròpies del s. XI/canòniques.
En la part inferior veiem l'església castellers i parroquial
del despoblat de Miravet, pel cantó de migdia, dedicada a
St. Jaume« Hom pot veure l'aparell típic de la segona meitat
del s. XI i la porta dovellada romànica de mig punt; també
a manera de transepte, una capella afegida del s« Kill gairebé desapareguda«
FU.
(fots. Arxiu
Gavin)
Sant Iaunu
Miravu in C uniminl
A I P nu IKS
construeix* roinniït.!
(327, 4°I4 0(1
4I°S8'00 )
fol os (a Juli i a ma
esquerra) Du ill ik
l'cxlcrior di. I c\f.ksi i
a í'indri.1 ds. I .ihsts
Ouliol 1976) ¡a doll la
na tíreloI I nu MM ck
I Jims di I tst-li^i i
(jul.il 1976) /al nin/
l!n d*.K n i u r v t x Itnors
(k K-¡:kM (jiilii>l I97(
¡a l)ui\ t a tua tlrt tti$
Vista (k I i n k r i i i r di
Icsgksl.i (.iilinl 1976)
1068
Miravet, església de
St. Jaume» Detalls de la
fàbrica de l'edifici. En
la vista superior una finestra d'espitllera del
mur de ponent, sobre la qual
resten encara els arrancaments de l'espadanya del
campanar. Amb major detall
hom pot veure l'aparell
alternant filades més minces a altres de major tômany.
La fotografia inferior
mostra, en canvi, un detall de l'arcada gòtica
de la capella afegida al
mur de migjorn. L'aparell
de majors mesures presenta un millor escairat dels
carreus.
L
v/
1069
A/
1o
o
MIRAVET,municipi d'Estopanyà
Conjunt del castell i l'església
de St. Jaume.
Davant la impossibilitat d'oferir
un plànol precís del castell,
oferim la disposició de murs encara visibles en un croquis a escala que inclou també la situació i
disposició de l'església.
En la part inferior tenim el plànol a escala 1/100 de l'església
esmentada, la qual malgrat l'abandó, és manté en peu . La planta
d'una nau típicament romànica, cuberta amb volta de canó seguit,
reforçada amb arcs torals, apareix
dividida en dos trams, hataent-se
transformat l'annexe a l'absis en
una mena de transepte. La portada
original era a migdis, obrint-se
posteriorment la de la cara nord.
- /S.
'< *'->}>•
La il·luminació escassa penetra per
les dues úniques finestres que hom
A
pot veure al plànol.
Els arcs torals, com era ja usual en el romànic lombard, s'asseuen
en la línia d'impostes sobre pilars adossats.
1070
aspectes històrics : Fou aquesta ¿on-i compresa dins les conquestes dels comtes de Barcelona a Id Ribagorc, i, segurament
quan ps conquerí també Cstopunyl (1) i s'hi establí unn "L.UQ
dra" entorn al 106?. ". Guitart proposa l'autoria de l'obro
en la figura de Ramon Borenjupr I de Barcelona, al qual afirma que SP li atribueix la frese "cil =iixpc ir castells", ppr
argumpnttr IT SPVI grrn ctccio proiiotorT castpll^rp (°). Del
5 d'abril dp l 1 ny psnpnt^t_n6s amunt tpnim l ü donjcio de Id
roca dp Mir-vrt ¿pi conte psflipntit _. f ivo1" dn firo Isarn, p"
la q u « l PS f" constar aue n3 troba l i rorj P n pis límits dp
c istinnc,
mb el mon sorr^í.
com hipï)tpsi / pl nurentiu d 1 i^uest Is rn amb "1 Bcrrn—
jucr IsTrn qur psmpnt*v"m rn p rl r a ' Estopany* . f~i
cupd
r s tpll
incloc dins P! tprnp d' üstopany* x fins l'expresstt
comtp don„ els dr^t^ de pastura i llpnya de dit indret als
habitants propis d *Zstopanyà,
El 1117 aquest lloc cnc ira s'esmsnta pn IPS ifront^cians del
castell d'Ejtopanyâ (3)
1 j Gr. G c o j r i f i ï do Z til., ' p. jJ7; F . Fxtf rtr t. jll s, .. .
j. 17C duc. CVIII
/
") Z» Juitirt Z_~¿\ illJ _ d,
3] Trh.dJC. _ _.
r j fin, I p . L 3
Fly UP